file pdf - Jabatan Taman Laut Malaysia

nre.gov.my

file pdf - Jabatan Taman Laut Malaysia

Numerical Table of Laws 1

LAWS OF MALAYSIA

NUMERICAL TABLE OF LAWS

The following is the numerical list of the Laws of Malaysia as at 31 August 2004:

(Repealed Acts are in italics.)

Act

1 Revision of Laws Act 1968

Akta Penyemakan Undang-Undang 1968

2 Ministerial Functions Act 1969

Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969

3 Civil Aviation Act 1969

Akta Penerbangan Awam 1969

4 Employees’ Social Security Act 1969

Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969

5 Election Offences Act 1954 (Revised 1969)

Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 (Disemak 1969)

6 Finance Companies Act 1969 (Repealed by Act 372)

Akta Syarikat Kewangan 1969 (Dimansuhkan oleh Akta 372)

7 Registration of Criminals and Undesirable Persons Act 1969

Akta Pendaftaran Penjenayah dan Orang-Orang yang Tidak Diingini 1969

8 Lembaga Urusan dan Tabung Haji Act 1969 (Repealed by Act 535)

Akta Lembaga Urusan dan Tabung Haji 1969

(Dimansuhkan oleh Akta 535)

9 Bank Pertanian Malaysia Act 1969

Akta Bank Pertanian Malaysia 1969

10 Copyright Act 1969 (Repealed by Act 332)

Akta Hakcipta 1969 (Dimansuhkan oleh Akta 332)

11 Malaysian Agricultural Research and Development Institute Act 1969

Akta Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia 1969


2 Laws of Malaysia

Act

12 International Monetary Fund (Ratification of Amendments to the Articles

of Agreement) Act 1969

Akta Kumpulan Wang Antarabangsa (Pengesahan Pindaan

Perkara-Perkara Perjanjian) 1969

13 Statutory Declarations Act 1960 (Revised 1969)

Akta Akuan Berkanun 1960 (Disemak 1969)

14 Nurses Act 1950 (Revised 1969)

Akta Jururawat 1950 (Disemak 1969)

15 Sedition Act 1948 (Revised 1969)

Akta Hasutan 1948 (Disemak 1969)

16 Census Act 1960 (Revised 1969)

Akta Banci 1960

17 Exchange Control Act 1953 (Revised 1969)

Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953

18 Housing Trust Act 1950 (Repealed by Act A339)

Akta Amanah Perumahan 1950 (Dimansuhkan oleh Akta A339)

19 Elections Act 1958 (Revised 1970)

Akta Pilihan Raya 1958 (Disemak 1970)

20 Telecommunications Act 1950 (Repealed by Act 588)

Akta Telekomunikasi 1950 (Dimansuhkan oleh Akta 588)

21 Age of Majority Act 1971

Akta Umur Dewasa 1971

22 Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Pension Act 1971

Akta Pencen Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj 1971

23 Members of the Administration and Members of Parliament (Pensions

and Gratuities) Act 1971 (Repealed by Act 237)

Akta (Pencen dan Ganjaran) Anggota Pentadbiran Dan Ahli Parlimen

1971 (Dimansuhkan oleh Akta 237)

24 Free Trade Zone Act 1971(Repealed by Act 438)

Akta Zon Perdagangan Bebas 1971 (Dimansuhkan oleh Akta 438)

25 Summonses and Warrants (Special Provisions) Act 1971

Akta (Peruntukan Khas) Saman dan Waran 1971

26 Legal Aid Act 1971

Akta Bantuan Guaman 1971

27 Private Agencies Act 1971

Akta Agensi Persendirian 1971


Act

Numerical Table of Laws 3

28 Kootu Funds (Prohibition) Act 1971

Akta (Larangan) Kumpulan Wang Kutu 1971

29 National Sports Council of Malaysia Act 1971

Akta Majlis Sukan Negara Malaysia 1971

30 Universities and University Colleges Act 1971

Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971

31 Election Commission Act 1957 (Revised 1970)

Akta Suruhanjaya Pilihan Raya 1957 (Disemak 1970)

32 National Language Act 1963/67 (Revised 1971)

Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (Disemak 1971)

33 Bankers’ Books (Evidence) Act 1949 (Revised 1971)

Akta Buku Jurubank (Keterangan) 1949

34 Maintenance Orders (Facilities for Enforcement) Act 1949

(Revised 1971)

Akta Perintah Nafkah (Kemudahan bagi Penguatkuasaan) 1949

35 Films (Censorship) Act 1952 (Repealed by Act 620)

Akta Filem (Penapisan) 1952 (Dimansuhkan oleh Akta 620)

36 Synod of the Diocese of West Malaysia (Incorporation) Act 1971

Akta (Perbadanan) Synod Diocese Malaysia Barat 1971

37 Firearms (Increased Penalties) Act 1971

Akta Senjata Api (Penalti Lebih Berat) 1971

38 Finance (Estate Duty) Act 1971(Repealed by Act 476)

Akta Kewangan (Duti Harta Pesaka) 1971 (Dimansuhkan oleh Akta 476)

39 Inheritance (Family Provision) Act 1971

Akta Pewarisan (Peruntukan Keluarga) 1971

40 Metric Weights and Measures Act 1971 (Repealed by Act 71)

Akta Timbang dan Sukat Meter 1971 (Dimansuhkan oleh Akta 71)

41 Loan (International Tin Buffer Stock) Act 1971

Akta Pinjaman (Stok Penimbal Timah Antarabangsa) 1971

42 Housing Loans Fund Act 1971

Akta Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan 1971

43 Private Hospitals Act 1971

Akta Hospital Persendirian 1971

44 Fishermen’s Associations Act 1971

Akta Persatuan Nelayan 1971


4 Laws of Malaysia

Act

45 Judges’ Remuneration Act 1971

Akta Saraan Hakim 1971

46 Perbadanan Pembangunan Bandar Act 1971

(Repealed by Act 547)

Akta Perbadanan Pembangunan Bandar 1971

(Dimansuhkan oleh Akta 547)

47 Lembaga Padi dan Beras Negara Act 1971

(Repealed by Act 522)

Akta Lembaga Padi dan Beras Negara 1971

(Dimansuhkan oleh Akta 522)

48 National Institute for Scientific and Industrial Research

(Incorporation) Act 1971 (Repealed by Act 157)

Akta (Perbadanan) Institut Negara bagi Penyelidikan Sains

dan Perusahaan 1971 (Dimansuhkan oleh Akta 157)

49 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Act 1971

Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 1971

50 Medical Act 1971

Akta Perubatan 1971

51 Dental Act 1971

Akta Pergigian 1971

52 Malaria Eradication Act 1971

(Repealed by Act 342)

Akta Pembasmi Malaria 1971

(Dimansuhkan oleh Akta 342)

53 Income Tax Act 1967 (Revised 1971)

Akta Cukai Pendapatan 1967

54 Supplementary Income Tax Act 1967

(Repealed by Act 497)

Akta Cukai Pendapatan Tambahan 1967

(Dimansuhkan oleh Akta 497)

55 Subordinate Courts Rules Act 1955 (Revised 1971)

Akta Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1955 (Disemak 1971)

56 Evidence Act 1950 (Revised 1971)

Akta Keterangan 1950

57 Prevention of Corruption Act 1961 (Repealed by Act 575)

Akta Pencegah Rasuah 1961 (Dimansuhkan oleh Akta 575)

58 Printing Presses Act 1948 (Repealed by Act 301)

Akta Mesin Cetak 1948 (Dimansuhkan oleh Akta 301)


Act

Numerical Table of Laws 5

59 City of Kuala Lumpur Act 1971

Akta Bandaraya Kuala Lumpur 1971

60 Legitimacy Act 1961 (Revised 1971)

Akta Kesahtarafan 1961

61 Financial Procedure Act 1957 (Revised 1972)

Akta Tatacara Kewangan 1957

62 Audit Act 1957 (Revised 1972)

Akta Audit 1957

63 Control of Imported Publications Act 1958

(Repealed by Act 301)

Akta Kawalan Penerbitan Diimport 1958

(Dimansuhkan oleh Akta 301)

64 Sales Tax Act 1972

Akta Cukai Jualan 1972

65 Gaming Tax Act 1972

Akta Cukai Perjudian 1972

66 Loan Guarantee Act 1972

Akta Jaminan Pinjaman 1972

67 Civil Law Act 1956 (Revised 1972)

Akta Undang-Undang Sivil 1956

68 Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara Act 1972

(Repealed by Act 569)

Akta Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara 1972

(Dimansuhkan oleh Akta 569)

69 Kemubu Agricultural Development Authority Act 1972

Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu 1972

70 Muda Agricultural Development Authority Act 1972

Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Muda 1972

71 Weights and Measures Act 1972

Akta Timbang dan Sukat 1972

72 Tourist Development Corporation of Malaysia Act 1972

(Repealed by Act 481)

Akta Perbadanan Kemajuan Pelancungan Malaysia 1972

(Dimansuhkan oleh Akta 481)

73 Lembaga Kemajuan Perusahaan Haiwan Negara Act 1972

(Repealed by Act 292)

Akta Lembaga Kemajuan Perusahaan Haiwan Negara 1972

(Dimansuhkan oleh Akta 292)


6 Laws of Malaysia

Act

74 St. John Ambulance of Malaysia (Incorporation) Act 1972

Akta (Perbadanan) St. John Ambulans Malaysia 1972

75 Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Act 1972

Akta Lembaga Kemajuan Johor Tenggara 1972

76 Protection of Wild Life Act 1972

Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972

77 Armed Forces Act 1972

Akta Angkatan Tentera 1972

78 National Registration Act 1959 (Revised 1972)

Akta Pendaftaran Negara 1959

79 Banishment Act 1959 (Revised 1972)

Akta Buang Negeri 1959

80 National Library Act 1972

Akta Perpustakaan Negara 1972

81 Pawnbrokers Act 1972

Akta Pemegang Pajak Gadai 1972

82 Internal Security Act 1960 (Revised 1972)

Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960

83 Continental Shelf Act 1966 (Revised 1972)

Akta Pelantar Benua 1966

84 Malaysian Rubber Exchange and Licensing Board Act 1972

(Repealed by Act 551)

Akta Lembaga Pasaran dan Pelesen Getah Malaysia 1972

(Dimansuhkan oleh Akta 551)

85 Rubber Industry Smallholders Development Authority Act 1972

Akta Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah 1972

86 Superior of the Institute of the Congregation of the Brothers of Mercy

(Incorporation) Act 1972

Akta (Perbadanan) Superior of the Institute of the Congregation of the

Brothers of Mercy 1972

87 Trade Descriptions Act 1972

Akta Perihal Dagangan 1972

88 Official Secrets Act 1972

Akta Rahsia Rasmi 1972

89 Insurance Act 1963 (Repealed by Act 553)

Akta Insurans 1963 (Dimansuhkan oleh Akta 553)


Act

Numerical Table of Laws 7

90 Juvenile Courts Act 1947 (Repealed by Act 611)

Akta Mahkamah Juvana 1947 (Dimansuhkan oleh Akta 611)

91 Courts of Judicature Act 1964 (Revised 1972)

Akta Mahkamah Kehakiman 1964

92 Subordinate Courts Act 1948 (Revised 1972)

Akta Mahkamah Rendah 1948

93 Arbitration Act 1952 (Revised 1972)

Akta Timbang Tara 1952

94 Accountants Act 1967 (Revised 1972)

Akta Akauntan 1967

95 Petroleum Mining Act 1966 (Revised 1972)

Akta Perlombongan Petroleum 1966

96 Loans Guarantee (Bodies Corporate) Act 1965 (Revised 1972)

Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965

97 Probate and Administration Act 1959 (Revised 1972)

Akta Probet dan Pentadbiran 1959

98 Small Estates (Distribution) Act 1955 (Revised 1972)

Akta Harta Pesaka Kecil (Pembahagian) 1955

99 Reciprocal Enforcement of Judgments Act 1958 (Revised 1972)

Akta Penguatkuasaan Penghakiman Bersaling 1958

100 Trust Companies Act 1949 (Revised 1973)

Akta Syarikat Amanah 1949

101 Tabung Angkatan Tentera Act 1973

Akta Tabung Angkatan Tentera 1973

102 Banking Act 1973 (Repealed by Act 372)

Akta Bank 1973 (Dimansuhkan oleh Akta 372)

103 Entertainments Duty Act 1953 (Revised 1973)

Akta Duti Hiburan 1953

104 Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Act 1973

Akta Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah 1973

105 Malaysian Timber Industry Board (Incorporation) Act 1973

Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Perbadanan) 1973

106 Women and Girls Protection Act 1973 (Repealed by Act 611)

Akta Pelindungan Wanita dan Gadis 1973 (Dimansuhkan oleh Akta 611)

107 City of Kuala Lumpur (Planning) Act 1973 (Repealed by Act 267)

Akta (Perancangan) Bandaraya Kuala Lumpur 1973

(Dimansuhkan oleh Akta 267)


8 Laws of Malaysia

Act

108 Good Shepherd Nuns (Incorporation) Act 1973

Akta (Perbadanan) Good Shepherd Nuns 1973

109 Farmers’ Organization Act 1973

Akta Pertubuhan Peladang 1973

110 Farmers’ Organization Authority Act 1973

Akta Lembaga Pertubuhan Peladang 1973

111 National Tobacco Board (Incorporation) Act 1973

Akta Lembaga Tembakau Negara (Pemerbadanan) 1973

112 Securities Industry Act 1973 (Repealed by Act 280)

Akta Perusahaan Sekuriti 1973 (Dimansuhkan oleh Akta 280)

113 Post Office Savings Bank Act 1948 (Repealed by Act 146)

Akta Bank Simpanan Pejabat Pos 1948 (Dimansuhkan oleh Akta 146)

114 Judicial Proceedings (Regulation of Reports) Act 1962 (Revised 1973)

Akta Prosiding Kehakiman (Pengawalseliaan Laporan) 1962

115 Notaries Public Act 1959 (Revised 1973)

Akta Notari Awam 1959

116 Electricity Act 1949 (Repealed by Act 447)

Akta Elektrik 1949 (Dimansuhkan oleh Akta 447)

117 Architects Act 1967 (Revised 1973)

Akta Arkitek 1967

118 Housing Development (Control and Licensing) Act 1966

Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966

119 Commissions of Enquiry Act 1950 (Revised 1973)

Akta Suruhanjaya Siasatan 1950

120 Government Contracts Act 1949 (Revised 1973)

Akta Kontrak Kerajaan 1949

121 Price Control Act 1946 (Revised 1973)

Akta Kawalan Harga 1946

122 Control of Supplies Act 1961 (Revised 1973)

Akta Kawalan Bekalan 1961

123 Biro Siasatan Negara Act 1973 (Repealed by Act 271)

Akta Biro Siasatan Negara 1973 (Dimansuhkan oleh Akta 271)

124 Local Government (Temporary Provisions) Act 1973

(Repealed by Act 171)

Akta Kerajaan Tempatan (Peruntukan-peruntukan Sementara) 1973

(Dimansuhkan oleh Akta 171)


Numerical Table of Laws 9

Act

125 Companies Act 1965 (Revised 1973)

Akta Syarikat 1965

126 Land Speculation Tax Act 1974 (Repealed by Act 169)

Akta Cukai Spekulasi Tanah 1974 (Dimansuhkan oleh Akta 169)

127 Environmental Quality Act 1974

Akta Kualiti Alam Sekitar 1974

128 Petroleum and Electricity (Control of Supplies) Act 1974

Akta Petroleum dan Elektrik (Kawalan Bekalan) 1974

129 Geological Survey Act 1974

Akta Penyiasatan Kaji Bumi 1974

130 Human Tissues Act 1974

Akta Tisu Manusia 1974

131 Roman Catholic Bishops (Change of Name and Incorporation) Act 1974

(Superseded by Act 492)

Akta Biskop-Biskop Roman Katholik (Tukaran Nama dan Perbadanan)

1974 (Digantikan oleh Akta 492)

132 Income Tax (Tin Buffer Stock Contributions and Repayments) Act 1974

Akta Cukai Pendapatan (Caruman dan Pembayaran Balik Stok Penimbal

Timah) 1974

133 Street, Drainage and Building Act 1974

Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974

134 Aboriginal Peoples Act 1954 (Revised 1974)

Akta Orang Asli 1954 (Disemak 1974)

135 Partnership Act 1961 (Revised 1974)

Akta Perkongsian 1961

136 Contracts Act 1950 (Revised 1974)

Akta Kontrak 1950

137 Specific Relief Act 1950 (Revised 1974)

Akta Relif Spesifik 1950 (Disemak 1974)

138 Registration of Engineers Act 1967 (Revised 1974)

Akta Pendaftaran Jurutera 1967 (Disemak 1974)

139 Factories and Machinery Act 1967 (Revised 1974)

Akta Kilang dan Jentera 1967

140 Penang Port Commission Act 1955 (Revised 1974)

Akta Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang 1955


10 Laws of Malaysia

Act

141 Federal Agricultural Marketing Authority Act 1965 (Revised 1974)

Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965

142 Kootu Funds (Validation) Act 1974

Akta Kumpulan Wang Kutu (Pengesahan) 1974

143 Scouts Association of Malaysia Act 1974

Akta Persekutuan Pengakap-Pengakap Malaysia 1974

144 Petroleum Development Act 1974

Akta Kemajuan Petroleum 1974

145 Politeknik Ungku Omar Act 1974

Akta Politeknik Ungku Omar 1974

146 Bank Simpanan Nasional Act 1974

Akta Bank Simpanan Nasional 1974

147 Veterinary Surgeons Act 1974

Akta Doktor Veterinar 1974

148 Carriage by Air Act 1974

Akta Pengangkutan Melalui Udara 1974

149 Pesticides Act 1974

Akta Racun Makhluk Perosak 1974

150 Passports Act 1966 (Revised 1974)

Akta Pasport 1966

151 Service Tax Act 1975

Akta Cukai Perkhidmatan 1975

152 Registration of Births and Deaths (Special Provisions) Act 1975

Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian (Peruntukan-Peruntukan

Khas) 1975

153 Islamic Development Bank Act 1975

Akta Bank Pembangunan Islam 1975

154 Destruction of Disease-Bearing Insects Act 1975

Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975

155 Immigration Act 1959/63 (Revised 1975)

Akta Imigresen 1959/63

156 Industrial Co-ordination Act 1975

Akta Penyelarasan Perindustrian 1975

157 Standards and Industrial Research Institute of Malaysia (Incorporation)

Act 1975 (Repealed by Act 549)

Akta Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia

(Perbadanan) 1975 (Dimansuhkan oleh Akta 549)


Numerical Table of Laws 11

Act

158 Chemists Act 1975

Akta Ahli Kimia 1975

159 Employment Information Act 1953 (Revised 1975)

Akta Maklumat Pekerjaan 1953

160 Malaysian Currency (Ringgit) Act 1975

Akta Mata Wang Malaysia (Ringgit) 1975

161 Rubber Price Stabilization Act 1975

Akta Penstabilan Harga Getah 1975

162 Malaysian Red Cross Society (Change of Name) Act 1975

Akta Persatuan Palang Merah Malaysia (Pertukaran Nama) 1975

163 Extra-territorial Offences Act 1976

Akta Kesalahan-Kesalahan di Luar Negeri 1976

164 Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976

Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976

165 Law Reform (Eradication of Illicit Samsu) Act 1976

Akta Membaharui Undang-Undang (Penghapusan Samsu Gelap) 1976

166 Legal Profession Act 1976

Akta Profesion Undang-Undang 1976

167 Plant Quarantine Act 1976

Akta Kuarantin Tumbuhan 1976

168 Antiquities Act 1976

Akta Benda Purba 1976

169 Real Property Gains Tax Act 1976

Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976

170 Martial Arts Societies Act 1976

Akta Pertubuhan Seni Mempertahankan Diri 1976

171 Local Government Act 1976

Akta Kerajaan Tempatan 1976

172 Town and Country Planning Act 1976

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

173 Universiti Teknologi MARA Act 1976

Akta Universiti Teknologi MARA 1976

174 Educational Institutions (Discipline) Act 1976

Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976


12 Laws of Malaysia

Act

175 Trade Marks Act 1976

Akta Cap Dagangan 1976

176 Excise Act 1976

Akta Eksais 1976

177 Industrial Relations Act 1967 (Revised 1976)

Akta Perhubungan Perusahaan 1967

178 Tun Razak Foundation Act 1976

Akta Yayasan Tun Razak 1976

179 Palm Oil Registration and Licensing Authority (Incorporation) Act 1976

(Repealed by Act 582)

Akta Lembaga Pendaftaran dan Pelesenan Minyak Kelapa Sawit

(Pemerbadanan) 1976 (Dimansuhkan oleh Act 582)

180 Medical Assistants (Registration) Act 1977

Akta Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1977

181 Revenue Growth Grants Act 1977

Akta Pemberian Pertambahan Hasil 1977

182 Theatres and Places of Public Amusement (Federal Territory) Act 1977

(Repealed by Act 493)

Akta Panggung dan Tempat Hiburan Awam (Wilayah Persekutuan) 1977

(Dimansuhkan oleh Akta 493)

183 Destitute Persons Act 1977

Akta Orang-Orang Papa 1977

184 International Monetary Fund (Ratification of Second Amendment to the

Articles of Agreement) Act 1977

Akta Kumpulan Wang Antarabangsa (Pengesahan Pindaan Kedua kepada

Perkara-Perkara Perjanjian) 1977

185 Statutory and Local Authorities Superannuation Fund Act 1977

Akta Kumpulan Wang Persaraan Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan

Tempatan 1977

186 Public Service Tribunal Act 1977 (Repealed by Act 604)

Akta Tribunal Perkhidmatan Awam 1977 (Dimansuhkan oleh Akta 604)

187 Loans (Islamic Development Bank) Act 1977

Akta Pinjaman (Bank Pembangunan Islam) 1977

188 Treasury Bills (Local) Act 1946 (Revised 1977)

Akta Bil Perbendaharaan (Tempatan) 1946 (Disemak 1977)

189 Second-Hand Dealers Act 1946 (Revised 1977)

Akta Peniaga Sekendhend 1946 (Disemak 1977)


Act

Numerical Table of Laws 13

190 Federal Capital Act 1960 (Revised 1977)

Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 (Disemak 1977)

191 Abduction and Criminal Intimidation of Witnesses Act 1947

(Revised 1977)

Akta Melarikan Orang dan Mengugut Saksi Secara Jenayah 1947

192 Emergency Powers (Kelantan) Act 1977 (Repealed by P.U.(A)46/1978)

Akta Kuasa-Kuasa Darurat (Kelantan) 1977

(Dimansuhkan oleh P.U.(A)46/1978)

193 National Emblems (Control of Display) Act 1949 (Revised 1977)

Akta Lambang Kebangsaan (Kawalan Mempamer) 1949

(Disemak 1977)

194 Oaths and Affirmations Act 1949 (Revised 1977)

Akta Sumpah dan Ikrar 1949

195 Wages Councils Act 1947 (Revised 1977)

Akta Majlis Upah 1947

196 Trusts (State Legislatures Competency) Act 1949 (Revised 1977)

Akta Amanah (Kewibawaan Badan Perundangan Negeri) 1949

197 Registration of Businesses Act 1956 (Revised 1978)

Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (Disemak 1978)

198 Public Authorities Protection Act 1948 (Revised 1978)

Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948 (Disemak 1978)

199 Investment Incentives Act 1968 (Repealed by Act 327)

Akta Galakan Pelaburan 1968 (Dimansuhkan oleh Akta 327)

200 House to House and Street Collections Act 1947 (Revised 1978)

Akta Pungutan Rumah ke Rumah dan di Jalan 1947

201 Betting and Sweepstake Duties Act 1948 (Revised 1978)

Akta Duti Pertaruhan dan Ambil tagan 1948 (Disemak 1978)

202 Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Special Provisions) Act 1978

Akta Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Peruntukan Khas) 1978

203 Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Act 1978

Akta Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan 1978

204 Bills of Exchange Act 1949 (Revised 1978)

Akta Bil Pertukaran 1949

205 Presumption of Survivorship Act 1950 (Revised 1978)

Akta Anggapan Kepenakatan 1950 (Disemak 1978)

206 Arms Act 1960 (Revised 1978)

Akta Senjata 1960


14 Laws of Malaysia

Act

207 Explosives Act 1957 (Revised 1978)

Akta Bahan Letupan 1957 (Disemak 1978)

208 Trustee Act 1949 (Revised 1978)

Akta Pemegang Amanah 1949

209 Fees Act 1951 (Revised 1978)

Akta Fi 1951 (Disemak 1978)

210 Fisheries Act 1963 (Repealed by Act 317)

Akta Perikanan 1963 (Dimansuhkan oleh Akta 317)

211 Post Office Act 1947 (Repealed by Act 465)

Akta Pejabat Pos 1947 (Dimansuhkan oleh Akta 465)

212 Hire-Purchase Act 1967 (Revised 1978)

Akta Sewa Beli 1967

213 Dewan Bahasa dan Pustaka Act 1959 (Revised 1978)

Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 (Disemak 1978)

214 United Kingdom Designs (Protection) Act 1949

(Repealed by Act 552)

Akta Reka Bentuk United Kingdom (Perlindungan) 1949

(Dimansuhkan oleh Akta 552)

215 Registration of United Kingdom Patents Act 1951 (Repealed by Act 291)

Akta Pendaftaran Paten United Kingdom 1951

(Dimansuhkan oleh Akta 291)

216 Emergency (Essential Powers) Act 1979

Akta Darurat (Kuasa-Kuasa Perlu) 1979

217 Declaration of an Area in the Bintulu District to be a Federal Port Act 1979

Akta Pengisytiharan Kawasan dalam Daerah Bintulu menjadi suatu Port

Persekutuan 1979

218 Palm Oil Research and Development Act 1979 (Repealed by Act 582)

Akta Penyelidikan dan Kemajuan Minyak Kelapa Sawit 1979

(Dimansuhkan oleh Akta 582)

219 Finance (Estate Duty) Act 1979 (Repealed by Act 476)

Akta Kewangan (Duti Harta Pesaka) 1979 (Dimansuhkan oleh Akta 476)

220 Weekly Holidays Act 1950 (Revised 1979)

Akta Hari Kelepasan Mingguan 1950 (Disemak 1979)

221 Civil Defence Act 1951 (Revised 1979)

Akta Pertahanan Awam 1951 (Disemak 1979)

222 Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Act 1979

Akta Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia 1979


Numerical Table of Laws 15

Act

223 Special Pensions (Raja Permaisuri Agong) Act 1979

(Repealed by Act 270)

Akta Pencen Khas (Raja Permaisuri Agong) 1979

(Dimansuhkan oleh Akta 270)

224 Finance (Estate Duty) Act 1980 (Repealed by Act 476)

Akta Kewangan (Duti Harta Pesaka) 1980 (Dimansuhkan oleh Akta 476)

225 Malaysian Examinations Council Act 1980

Akta Majlis Peperiksaan Malaysia 1980

226 National Parks Act 1980

Akta Taman Negara 1980

227 Pensions Act 1980

Akta Pencen 1980

228 Pensions Re-computation Act 1980

Akta Penghitungan Semula Pencen 1980

229 Commodities Trading Act 1980 (Repealed by Act 324)

Akta Dagangan Komoditi 1980 (Dimansuhkan oleh Akta 324)

230 State Water Supply Fund (Financial and Accounting Procedure) Act 1980

Akta Kumpulan Wang Bekalan Air Negeri (Tatacara Kewangan dan

Perakaunan) 1980

231 Highway Authority Malaysia (Incorporation) Act 1980

Akta Lembaga Lebuhraya Malaysia (Perbadanan) 1980

232 Children and Young Persons Act 1947 (Repealed by Act 468)

Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda 1947 (Dimansuhkan oleh Akta 468)

233 Land and Mining Plans and Documents (Photographic Copies) Act 1950

(Revised 1980)

Akta Pelan dan Dokumen Tanah dan Lombong (Salinan Fotograf) 1950

234 Dangerous Drugs Act 1952 (Revised 1980)

Akta Dadah Berbahaya 1952

235 Customs Act 1967 (Revised 1980)

Akta Kastam 1967 (Disemak 1980)

236 Treasury Deposit Receipts Act 1952 (Revised 1980)

Akta Resit Deposit Perbendaharaan 1952 (Disemak 1980)

237 Members of Parliament (Remuneration) Act 1980

Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980

238 Pensions Adjustment Act 1980

Akta Penyelarasan Pencen 1980


16 Laws of Malaysia

Act

239 Statutory and Local Authorities Pensions Act 1980

Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980

240 Statutory Bodies (Accounts and Annual Reports) Act 1980

Akta Badan Berkanun (Akaun dan Laporan Tahunan) 1980

241 Finance Act 1981

Akta Kewangan 1981

242 Valuers, Appraisers and Estate Agents Act 1981

Akta Penilai, Pentaksir dan Ejen-Ejen Harta Tanah 1981

243 Bintulu Port Authority Act 1981

Akta Lembaga Pelabuhan Bintulu 1981

244 Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia Act 1981

Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981

245 State Grants (Maintenance of Local Authorities) Act 1981

Akta Pemberian kepada Negeri (Penyenggaraan Pihak-Pihak Berkuasa

Tempatan) 1981

246 Private Employment Agencies Act 1981

Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981

247 Public Trustee Act 1950 (Repealed by Act 532)

Akta Pemegang Amanah Raya 1950 (Dimansuhkan oleh Akta 532)

248 Innkeepers Act 1952 (Revised 1981)

Akta Tuan Rumah Inapan 1952

249 Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Act 1981

Akta Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah 1981

250 Federation Light Dues Act 1953 (Revised 1981)

Akta Dius Api Persekutuan 1953

251 Planters’ Loans Fund (Dissolution) Act 1981

Akta Kumpulan Wang Pinjaman Pekebun (Pembubaran) 1981

252 Social and Welfare Services Lotteries Board Act 1950–1962

(Repealed by Act 470)

Akta Lembaga Loteri Perkhidmatan Masyarakat dan Kebajikan

1950–1962 (Dimansuhkan oleh Akta 470)

253 Registration of Adoptions Act 1952 (Revised 1981)

Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Disemak 1981)

254 Limitation Act 1953 (Revised 1981)

Akta Had Masa 1953


Numerical Table of Laws 17

Act

255 Distress Act 1951 (Revised 1981)

Akta Distres 1951

256 Debtors Act 1957 (Revised 1981)

Akta Penghutang 1957

257 Adoption Act 1952 (Revised 1981)

Akta Pengangkatan 1952

258 Trustees (Incorporation) Act 1952 (Revised 1981)

Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952

259 Indecent Advertisements Act 1953 (Revised 1981)

Akta Iklan Lucah 1953

260 Hydrogen Cyanide (Fumigation) Act 1953 (Revised 1981)

Akta Hidrogen Sianida (Pewasapan) 1953

261 Malaysian Standard Time Act 1981

Akta Waktu Standard Malaysia 1981

262 Trade Unions Act 1959 (Revised 1981)

Akta Kesatuan Sekerja 1959

263 Married Women and Children (Maintenance) Act 1950 (Revised 1981)

Akta Perempuan Bersuami dan Anak-Anak (Nafkah) 1950

264 Finance Act 1982

Akta Kewangan 1982

265 Employment Act 1955 (Revised 1981)

Akta Kerja 1955

266 Federal Territory (Financial Arrangement) Act 1982

Akta Wilayah Persekutuan (Perkiraan Kewangan) 1982

267 Federal Territory (Planning) Act 1982

Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982

268 Bills of Sale Act 1950 (Revised 1982)

Akta Bil Jualan 1950

269 Civil List Act 1982

Akta Peruntukan Diraja 1982

270 Istana Negara (Royal Allowances) Act 1982

Akta Istana Negara (Elaun-Elaun Diraja) 1982

271 Anti-Corruption Agency Act 1982 (Repealed by Act 575)

Akta Badan Pencegah Rasuah 1982 (Dimansuhkan oleh Akta 575)


18 Laws of Malaysia

Act

272 Employees Provident Fund Act 1951 (Repealed by Act 452)

Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1951

(Dimansuhkan oleh Akta 452)

273 Workmen’s Compensation Act 1952 (Revised 1982)

Akta Pampasan Pekerja 1952

274 Finance (No. 2) Act 1982

Akta Kewangan (No. 2) 1982

275 Government Investment Act 1983

Akta Pelaburan Kerajaan 1983

276 Islamic Banking Act 1983

Akta Bank Islam 1983

277 Electrical Inspectorate Act 1983 (Repealed by Act 447)

Akta Jemaah Pemeriksa Elektrik 1983 (Dimansuhkan oleh Akta 447)

278 Lembaga Letrik Sabah Act 1983

Akta Lembaga Letrik Sabah 1983

279 Perbadanan Pembekalan Letrik Sarawak Act 1983 (Not yet in force)

Akta Perbadanan Pembekalan Letrik Sarawak 1983 (Belum berkuat kuasa)

280 Securities Industry Act 1983

Akta Perindustrian Sekuriti 1983

281 Food Act 1983

Akta Makanan 1983

282 Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Act 1983

Akta Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang 1983

283 Drug Dependants (Treatment and Rehabilitation) Act 1983

Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983

284 Raja-Raja and the Yang di-Pertua-Yang di-Pertua Negeri Higher

Studies Scholarship Fund Act 1983

Akta Kumpulan Wang Biasiswa Pengajian Tinggi Raja-Raja dan

Yang di-Pertua-Yang di-Pertua Negeri 1983

285 Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka Act 1983 (Repealed by Act 567)

Akta Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka 1983

(Dimansuhkan oleh Akta 567)

286 Defamation Act 1957 (Revised 1983)

Akta Fitnah 1957

287 Co-operative Societies Act 1948 (Repealed by Act 502)

Akta Koperasi 1948 (Dimansuhkan oleh Akta 502)

288 Lotteries Act 1952 (Revised 1983)

Akta Loteri 1952


Act

Numerical Table of Laws 19

289 Common Gaming Houses Act 1953 (Revised 1983)

Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953

290 Medicines (Advertisement and Sale) Act 1956 (Revised 1983)

Akta Ubat (Iklan dan Penjualan) 1956

291 Patents Act 1983

Akta Paten 1983

292 Lembaga Kemajuan Ternakan Negara (Dissolution) Act 1983

Akta Lembaga Kemajuan Ternakan Negara (Pembubaran) 1983

293 Finance Act 1983

Akta Kewangan 1983

294 Goods Vehicle Levy Act 1983

Akta Levi Kenderaan Barang-Barang 1983

295 Military Manoeuvres Act 1983

Akta Manuver Tentera 1983

296 Public Order (Preservation) Act 1958 (Revised 1983)

Akta Ketenteraman Awam (Pemeliharaan) 1958

297 Prevention of Crime Act 1959 (Revised 1983)

Akta Pencegahan Jenayah 1959

298 Protected Areas and Protected Places Act 1959 (Revised 1983)

Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959

299 Births and Deaths Registration Act 1957 (Revised 1983)

Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957

300 Distribution Act 1958 (Revised 1983)

Akta Pembahagian 1958

301 Printing Presses and Publications Act 1984

Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984

302 Petroleum (Safety Measures) Act 1984

Akta Petroleum (Langkah-Langkah Keselamatan) 1984

303 Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan)

1984

304 Atomic Energy Licensing Act 1984

Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984

305 National Defence Fund (Dissolution and Transfer) Act 1984

Akta Tabung Pertahanan Negara (Pembubaran dan Pemindahan) 1984

306 Federal Roads (Private Management) Act 1984

Akta Jalan-Jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984


20 Laws of Malaysia

Act

307 Aviation Offences Act 1984

Akta Kesalahan-Kesalahan Penerbangan 1984

308 Child Care Centre Act 1984

Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984

309 Finance Act 1984

Akta Kewangan 1984

310 Share (Land Based Company) Transfer Tax Act 1984

(Repealed by Act 364)

Akta Cukai Pemindahan Syer (Syarikat Berasaskan Tanah) 1984

(Dimansuhkan oleh Akta 364)

311 Exclusive Economic Zone Act 1984

Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984

312 Takaful Act 1984

Akta Takaful 1984

313 National Forestry Act 1984

Akta Perhutanan Negara 1984

314 Wood-based Industries (State Legislatures Competency) Act 1984

Akta Industri Berasas Kayu (Kekuasaan Badan Perundangan Negeri) 1984

315 Finance Act 1985

Akta Kewangan 1985

316 Dangerous Drugs (Special Preventive Measures) Act 1985

Akta Dadah Berbahaya (Langkah-langkah Pencegahan Khas) 1985

317 Fisheries Act 1985

Akta Perikanan 1985

318 Strata Titles Act 1985

Akta Hakmilik Strata 1985

319 Malaysian Forestry Research and Development Board Act 1985

Akta Lembaga Penyelidikan dan Pembangunan Perhutanan Malaysia 1985

320 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral

Awards Act 1985

Akta Konvensyen Mengenai Pengiktirafan dan Penguatkuasaan Award

Timbangtara Asing 1985

321 Rubber Statutory Bodies Act 1985

Akta Badan Berkanun Getah 1985

322 Telecommunication Services (Successor Company) Act 1985

Akta Perkhidmatan Telekomunikasi (Syarikat Pengganti) 1985


Act

323 Finance (No. 2) Act 1985

Akta Kewangan (No. 2) 1985

Numerical Table of Laws 21

324 Commodities Trading Act 1985 (Repealed by Act A987)

Akta Dagangan Komoditi 1985 (Dimansuhkan oleh Akta A987)

325 Kedah and Penang (Alteration of Boundary) Act 1985

Akta Kedah dan Pulau Pinang (Pengubahan Sempadan) 1985

326 Printing of Qur’anic Texts Act 1986

Akta Pencetakan Teks Al-Qur’an 1986

327 Promotion of Investments Act 1986

Akta Penggalakan Pelaburan 1986

328 Finance Act 1986

Akta Kewangan 1986

329 Finance (No. 2) Act 1986

Akta Kewangan (No. 2) 1986

330 Finance (Banking and Financial Institutions) Act 1986

Akta Kewangan (Bank dan Institusi Kewangan) 1986

331 Deposit of Library Material Act 1986

Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986

332 Copyright Act 1987

Akta Hakcipta 1987

333 Road Transport Act 1987

Akta Pengangkutan Jalan 1987

334 Commercial Vehicles Licensing Board Act 1987

Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987

335 Societies Act 1966 (Revised 1987)

Akta Pertubuhan 1966

336 Minor Offences Act 1955 (Revised 1987)

Akta Kesalahan Kecil 1955

337 Finance Act 1987

Akta Kewangan 1987

338 Broadcasting Act 1988 (Repealed by Act 588)

Akta Penyiaran 1988 (Dimansuhkan oleh Akta 588)

339 National Trust Fund Act 1988

Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 1988

340 Dangerous Drugs (Forfeiture of Property) Act 1988

Akta Dadah Berbahaya (Perlucuthakan Harta) 1988


22 Laws of Malaysia

Act

341 Fire Services Act 1988

Akta Perkhidmatan Bomba 1988

342 Prevention and Control of Infectious Diseases Act 1988

Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988

343 Malaysian Cocoa Board (Incorporation) Act 1988

Akta Lembaga Koko Malaysia (Pemerbadanan) 1988

344 Police Act 1967 (Revised 1988)

Akta Polis 1967

345 Criminal Justice Act 1953 (Revised 1988)

Akta Keadilan Jenayah 1953

346 Wills Act 1959 (Revised 1988)

Akta Wasiat 1959

347 Houses of Parliament (Privileges and Powers) Act 1952 (Revised 1988)

Akta Majlis Parlimen (Keistimewaan dan Kuasa) 1952

348 Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act 1959

(Revised 1988)

Akta Pegawai-Pegawai Diplomat dan Konsul (Sumpah dan Fee) 1959

349 Federal Lands Commissioner Act 1957 (Revised 1988)

Akta Pesuruhjaya Tanah Persekutuan 1957

350 Children and Young Persons (Employment) Act 1966 (Revised 1988)

Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) 1966

351 Guardianship of Infants Act 1961 (Revised 1988)

Akta Penjagaan Budak 1961

352 Population and Family Development Act 1966 (Revised 1988)

Akta Penduduk dan Pembangunan Keluarga 1966

353 Employment (Restriction) Act 1968 (Revised 1988)

Akta Kerja (Sekatan) 1968

354 Drainage Works Act 1954 (Revised 1988)

Akta Kerja Penyaliran 1954

355 Syariah Courts (Criminal Jurisdiction) Act 1965 (Revised 1988)

Akta Mahkamah Syariah (Bidang kuasa Jenayah) 1965

356 Married Women and Children (Enforcement of Maintenance) Act 1968

(Revised 1988)

Akta Perempuan Bersuami dan Anak-Anak (Penguatkuasaan Nafkah)

1968


Act

Numerical Table of Laws 23

357 Corrosive and Explosive Substances and Offensive Weapons Act 1958

(Revised 1988)

Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958

358 Delegation of Powers Act 1956 (Revised 1988)

Akta Perwakilan Kuasa 1956

359 Government Proceedings Act 1956 (Revised 1988)

Akta Prosiding Kerajaan 1956

360 Bankruptcy Act 1967 (Revised 1988)

Akta Kebankrapan 1967

361 Customs (Dumping and Subsidies) Act 1959 (Repealed by Act 504)

Akta Kastam (Lambakan dan Subsidi) 1959

(Dimansuhkan oleh Akta 504)

362 Tin Control Act 1954 (Revised 1988)

Akta Kawalan Timah 1954

363 Control of Rent Act 1966 (Repealed by Act 572)

Akta Kawalan Sewa 1966 (Dimansuhkan oleh Akta 572)

364 Finance Act 1988

Akta Kewangan 1988

365 Kidnapping Act 1961 (Revised 1989)

Akta Penculikan 1961

366 Poisons Act 1952 (Revised 1989)

Akta Racun 1952

367 Malaysian Chamber of Mines Incorporation Act 1914 (Revised 1989)

Akta Pemerbadanan Dewan Perlombongan Malaysia 1914

368 Sale of Drugs Act 1952 (Revised 1989)

Akta Jualan Dadah 1952

369 Holidays Act 1951 (Revised 1989)

Akta Hari Kelepasan 1951

370 Unclaimed Moneys Act 1965 (Revised 1989)

Akta Wang Tak Dituntut 1965

371 Registration of Pharmacists Act 1951 (Revised 1989)

Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951

372 Banking and Financial Institutions Act 1989

Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989

373 Yang di-Pertuan Agong (Exercise of Functions) Act 1957 (Revised 1989)

Akta Yang di-Pertuan Agong (Penjalanan Fungsi) 1957


24 Laws of Malaysia

Act

374 Timbalan Yang di-Pertuan Agong (Remuneration) Act 1958

(Revised 1989)

Akta Timbalan Yang di-Pertuan Agong (Saraan) 1958

375 Minister of Finance (Incorporation) Act 1957 (Revised 1989)

Akta Menteri Kewangan (Pemerbadanan) 1957

376 Federal Roads Act 1959 (Revised 1989)

Akta Jalan Persekutuan 1959

377 Restricted Residence Act 1933 (Revised 1989)

Akta Kediaman Terhad 1933

378 Stamp Act 1949 (Consolidated and Revised 1989)

Akta Setem 1949

379 Degrees and Diplomas Act 1962 (Revised 1989)

Akta Ijazah dan Diploma 1962

380 Incorporation (State Legislatures Competency) Act 1962 (Revised 1989)

Akta Perbadanan (Kekompetenan Badan Perundangan Negeri) 1962

381 Registration of Guests Act 1965 (Revised 1989)

Akta Pendaftaran Tetamu 1965

382 Sale of Goods Act 1957 (Revised 1989)

Akta Jualan Barang 1957

383 Public Authorities (Control of Borrowing Powers) Act 1961

(Revised 1989)

Akta Pihak-Pihak Berkuasa Awam (Kawalan Kuasa-Kuasa Meminjam)

1961

384 Pool Betting Act 1967 (Revised 1989)

Akta Pertaruhan Pool 1967

385 Land Conservation Act 1960 (Revised 1989)

Akta Pemuliharaan Tanah 1960

386 Irrigation Areas Act 1953 (Revised 1989)

Akta Kawasan Pengairan 1953

387 Attestation of Registrable Instruments (Mining) Act 1960 (Revised 1989)

Akta Pengakusaksian Suratcara-Suratcara Boleh Daftar (Perlombongan)

1960

388 Interpretation Acts 1948 and 1967 (Consolidated and Revised 1989)

Akta Tafsiran 1948 dan 1967

389 Tunku Abdul Rahman Foundation Fund Act 1966 (Revised 1989)

Akta Kumpulan Wang Yayasan Tunku Abdul Rahman 1966


Numerical Table of Laws 25

Act

390 National Anthem Act 1968 (Revised 1989)

Akta Lagu Kebangsaan 1968

391 Federal Housing Act 1965 (Revised 1989)

Akta Perumahan Persekutuan 1965

392 Convention on the Settlement of Investment Disputes Act 1966

(Revised 1989)

Akta Konvensyen Mengenai Penyelesaian Pertikaian Pelaburan 1966

393 Service Commissions Act 1957 (Revised 1989)

Akta Suruhanjaya Perkhidmatan 1957

394 Parliamentary Service Act 1963 (Repealed by Act A837)

Akta Perkhidmatan Parlimen 1963 (Dimansuhkan oleh Akta A837)

395 Assignment of Revenue (Export Duty on Iron Ore) Act 1962

(Revised 1989)

Akta Penyerahhakan Hasil (Duti Eksport atas Bijih Besi) 1962

396 Assignment of Export Duty (Mineral Ores) Act 1964 (Revised 1989)

Akta Penyerahhakan Duti Eksport (Bijih Mineral) 1964

397 Malaysian Industrial Development Authority (Incorporation) Act 1965

(Revised 1989)

Akta Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (Pemerbadanan) 1965

398 National Land Rehabilitation and Consolidation Authority (Incorporation)

Act 1966 (Repealed by Act 570)

Akta Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara

(Pemerbadanan) 1966 (Dimansuhkan oleh Akta 570)

399 Titles of Office Act 1949 (Revised 1989)

Akta Gelaran Jawatan 1949

400 Moneylenders Act 1951 (Revised 1989)

Akta Pemberi Pinjam Wang 1951

401 Malaysian Rubber Research and Development Fund Act 1958

(Repealed by Act 551)

Akta Kumpulan Wang Penyelidikan dan Kemajuan Getah Malaysia 1958

(Dimansuhkan oleh Akta 551)

402 Malaysian Rubber Exchange (Incorporation) Act 1962 (Revised 1989)

Akta Pasaran Getah Malaysia (Pemerbadanan) 1962

403 External Loans Act 1963 (Revised 1989)

Akta Pinjaman Luar Negeri 1963

404 Racing Club (Public Sweepstakes) Act 1965 (Revised 1989)

Akta Kelab Lumba Kuda (Ambil tagan Awam) 1965


26 Laws of Malaysia

Act

405 Extended Credit Act 1966 (Revised 1989)

Akta Kredit Lanjutan 1966

406 Development Funds Act 1966 (Revised 1989)

Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966

407 Rubber Research Institute of Malaysia Act 1966 (Repealed by Act 551)

Akta Institut Penyelidikan Getah Malaysia 1966

(Dimansuhkan oleh Akta 551)

408 National Productivity Corporation (Incorporation) Act 1966

(Revised 1989)

Akta Perbadanan Produktiviti Negara (Pemerbadanan) 1966

409 Scouts Association of Malaysia (Incorporation) Act 1968 (Revised 1989)

Akta Persekutuan Pengakap Malaysia (Pemerbadanan) 1968

410 Loans (Asian Development Bank) Act 1968 (Revised 1989)

Akta Pinjaman (Bank Pembangunan Asia) 1968

411 Loans (International Bank) Act 1958 (Revised 1989)

Akta Pinjaman (Bank Antarabangsa) 1958

412 Loan Guarantee Act 1963 (Revised 1989)

Akta Gerenti Pinjaman 1963

413 Service Lands Act 1963 (Revised 1989)

Akta Tanah Tentera 1963

414 Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act 1963

(Revised 1989)

Akta Lambang dan Nama (Mencegah Penggunaan Tak Wajar) 1963

415 Statistics Act 1965 (Revised 1989)

Akta Perangkaan 1965

416 Tolls (Roads and Bridges) Act 1965 (Revised 1989)

Akta Tol (Jalan Raya dan Jambatan) 1965

417 Malaysian Combined Cadet Force Act 1967 (Revised 1989)

Akta Pasukan Kadet Bersatu Malaysia 1967

418 Waters Act 1920 (Revised 1989)

Akta Air 1920

419 Port Workers (Regulation of Employment) Act 1965

(Repealed by Act 607)

Akta Pekerja-Pekerja Pelabuhan (Peraturan Pekerjaan) 1965

(Dimansuhkan oleh Akta 607)


Numerical Table of Laws 27

Act

420 Finance Act 1990

Akta Kewangan 1990

421 Finance (No. 2) Act 1990

Akta Kewangan (No. 2) 1990

422 Ports (Privatization) Act 1990

Akta Pelabuhan-Pelabuhan (Penswastaan) 1990

423 Lembaga Pembangunan Langkawi Act 1990

Akta Lembaga Pembangunan Langkawi 1990

424 Powers of Attorney Act 1949 (Revised 1990)

Akta Surat Kuasa Wakil 1949

425 National Service Act 1952 (Revised 1990)

Akta Perkhidmatan Negara 1952

426 Government Trustee Securities Act 1957 (Revised 1990)

Akta Sekuriti Pemegang Amanah Kerajaan 1957

427 Pineapple Industry Act 1957 (Revised 1990)

Akta Perindustrian Nanas 1957

428 International Finance Corporation Act 1957 (Revised 1990)

Akta Perbadanan Kewangan Antarabangsa 1957

429 Counterfeit Coin Act 1957 (Revised 1990)

Akta Syiling Lancungan 1957

430 Coin (Import and Export) Act 1957 (Revised 1990)

Akta Syiling (Import dan Eksport) 1957

431 International Development Association Act 1960 (Revised 1990)

Akta Persatuan Pembangunan Antarabangsa 1960

432 Visiting Forces Act 1960 (Revised 1990)

Akta Angkatan Pelawat 1960

433 Merdeka Stadium Corporation Act 1963 (Revised 1990)

Akta Perbadanan Stadium Merdeka 1963

434 Cinematograph Film-Hire Duty Act 1965 (Repealed by Act 557)

Akta Duti Sewa Guna Filem Sinematograf 1965

(Dimansuhkan oleh Akta 557)

435 Estate Hospital Assistants (Registration) Act 1965 (Revised 1990)

Akta Pembantu Hospital Estet (Pendaftaran) 1965

436 Midwives Act 1966 (Revised 1990)

Akta Bidan 1966


28 Laws of Malaysia

Act

437 Co-operative College (Incorporation) Act 1968 (Revised 1990)

Akta Maktab Kerjasama (Pemerbadanan) 1968

438 Free Zones Act 1990

Akta Zon Bebas 1990

439 Seri Pahlawan Gagah Perkasa (Remembrance Allowance) Act 1990

Akta Seri Pahlawan Gagah Perkasa (Elaun Kenangan) 1990

440 Malaysia-Thailand Joint Authority Act 1990

Akta Pihak Berkuasa Bersama Malaysia-Thailand 1990

441 Offshore Companies Act 1990

Akta Syarikat Luar Pesisir 1990

442 Labuan Trust Companies Act 1990

Akta Syarikat Amanah Labuan 1990

443 Offshore Banking Act 1990

Akta Bank Luar Pesisir 1990

444 Offshore Insurance Act 1990

Akta Insurans Luar Pesisir 1990

445 Labuan Offshore Business Activity Tax Act 1990

Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan 1990

446 Workers’ Minimum Standards of Housing and Amenities Act 1990

Akta Standard-Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990

447 Electricity Supply Act 1990

Akta Bekalan Elektrik 1990

448 Electricity Supply (Successor Company) Act 1990

Akta Bekalan Elekrik (Syarikat Pengganti) 1990

449 Bernama Act 1967 (Revised 1990)

Akta Bernama 1967

450 Married Women Act 1957 (Revised 1990)

Akta Perempuan Bersuami 1957

451 Finance Act 1991

Akta Kewangan 1991

452 Employees Provident Fund Act 1991

Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991

453 Securities Industry (Central Depositories) Act 1991

Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991

454 Pensions Trust Fund Act 1991

Akta Kumpulan Wang Amanah Pencen 1991


Act

Numerical Table of Laws 29

455 Tin Industry (Research and Development) Fund Act 1953 (Revised 1991)

Akta Kumpulan Wang Industri Timah (Penyelidikan dan Pembangunan)

1953

456 Girl Guides Act 1953 (Revised 1991)

Akta Pandu Puteri 1953

457 Methodist Church in Malaysia Act 1955 (Revised 1991)

Akta Gereja Methodist di Malaysia 1955

458 Licensed Land Surveyors Act 1958 (Revised 1991)

Akta Juruukur Tanah Berlesen 1958

459 Loans (Central Bank of Malaysia) Act 1960 (Revised 1991)

Akta Pinjaman (Bank Negara Malaysia) 1960

460 Kelantan Land Settlement Act 1955 (Revised 1991)

Akta Penyelesaian Tanah Kelantan 1955

461 Offenders Compulsory Attendance Act 1954 (Revised 1991)

Akta Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah 1954

462 Asian Development Bank Act 1966 (Revised 1991)

Akta Bank Pembangunan Asia 1966

463 Railways Act 1991

Akta Keretapi 1991

464 Railways (Successor Company) Act 1991

Akta Keretapi (Syarikat Pengganti) 1991

465 Postal Services Act 1991

Akta Perkhidmatan Pos 1991

466 Postal Services (Successor Company) Act 1991

Akta Perkhidmatan Pos (Syarikat Pengganti) 1991

467 Airport and Aviation Services (Operating Company) Act 1991

Akta Perkhidmatan-Perkhidmatan Lapangan Terbang dan Penerbangan

(Syarikat Pengendali) 1991

468 Child Protection Act 1991 (Repealed by Act 611)

Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 (Dimansuhkan oleh Akta 611)

469 Optical Act 1991

Akta Optik 1991

470 Social and Welfare Services Lotteries Board (Dissolution) Act 1991

Akta Lembaga Loteri Perkhidmatan Masyarakat dan Kebajikan

(Pembubaran) 1991

471 Native Courts (Criminal Jurisdiction) Act 1991

Akta Mahkamah-Mahkamah Anak Negeri (Bidang Kuasa Jenayah) 1991


30 Laws of Malaysia

Act

472 Bretton Woods Agreements Act 1957 (Revised 1991)

Akta Perjanjian Bretton Woods 1957

473 Local Government Elections Act 1960 (Revised 1991)

Akta Pilihan Raya Kerajaan Tempatan 1960

474 Land Development Act 1956 (Revised 1991)

Akta Pembangunan Tanah 1956

475 Rubber Export Registration Act 1966 (Repealed by Act 551)

Akta Pendaftaran Eksport Getah 1966 (Dimansuhkan oleh Akta 551)

476 Finance Act 1992

Akta Kewangan 1992

477 Import Duties (Validation) Act 1992

Akta Duti Import (Pengesahan) 1992

478 Revocation of Exemption from Payment of Stamp Duties Act 1992

Akta Pembatalan Pengecualian daripada Bayaran Duti-Duti Setem 1992

479 Extradition Act 1992

Akta Ekstradisi 1992

480 Lembaga Pembangunan Labuan Act 1992 (Repealed by Act 609)

Akta Lembaga Pembangunan Labuan 1992 (Dimansuhkan oleh Akta 609)

481 Malaysia Tourism Promotion Board Act 1992

Akta Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia 1992

482 Tourism Industry Act 1992

Akta Industri Pelancongan 1992

483 International Fund for Agricultural Development Act 1992

Akta Tabung Antarabangsa bagi Pembangunan Pertanian 1992

484 Loans (International Fund for Agricultural Development) Act 1992

Akta Pinjaman (Tabung Antarabangsa bagi Pembangunan Pertanian) 1992

485 International Organizations (Privileges and Immunities) Act 1992

Akta Organisasi Antarabangsa (Keistimewaan dan Kekebalan) 1992

486 Land Acquisition Act 1960 (Revised 1992)

Akta Pengambilan Tanah 1960

487 Quantity Surveyors Act 1967 (Revised 1992)

Akta Juruukur Bahan 1967

488 Port Authorities Act 1963 (Revised 1992)

Akta Pihak-Pihak Berkuasa Pelabuhan 1963

489 Majlis Amanah Rakyat Act 1966 (Revised 1992)

Akta Majlis Amanah Rakyat 1966


Numerical Table of Laws 31

Act

490 Malaysia External Trade Development Corporation Act 1992

Akta Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia 1992

491 Human Resources Development Act 1992 (Repealed by Act 612)

Akta Pembangunan Sumber Manusia 1992 (Dimansuhkan oleh Akta 612)

492 Roman Catholic Bishops (Incorporation) Act 1957 (Revised 1992)

Akta Biskop Roman Katholik (Pemerbadanan) 1957

493 Entertainment (Federal Territory of Kuala Lumpur) Act 1992

Akta Hiburan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1992

494 Racing (Totalizator Board) Act 1961 (Revised 1992)

Akta Perlumbaan (Lembaga Totalizator) 1961

495 Betting Act 1953 (Revised 1992)

Akta Pertaruhan 1953

496 South Indian Labour Fund Act 1958 (Repealed by Act 596)

Akta Kumpulan Wang Buruh India Selatan 1958

(Dimansuhkan oleh Akta 596)

497 Finance Act 1993

Akta Kewangan 1993

498 Securities Commission Act 1993

Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993

499 Futures Industry Act 1993

Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993

500 Direct Sales Act 1993

Akta Jualan Langsung 1993

501 Gas Supply Act 1993

Akta Bekalan Gas 1993

502 Co-operative Societies Act 1993

Akta Koperasi 1993

503 Capitation Grant Act 1993

Akta Pemberian Mengikut Bilangan Orang 1993

504 Countervailing and Anti-Dumping Duties Act 1993

Akta Duti Timbal Balas dan Anti-Lambakan 1993

505 Administration of Islamic Law (Federal Territories) Act 1993

Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan)

1993

506 Care Centres Act 1993

Akta Pusat Jagaan 1993


32 Laws of Malaysia

Act

507 Abattoirs (Privatization) Act 1993

Akta Rumah Penyembelihan (Penswastaan) 1993

508 Sewerage Services Act 1993

Akta Perkhidmatan Pembetungan 1993

509 Subang Golf Course Corporation Act 1968 (Revised 1993)

Akta Perbadanan Padang Golf Subang 1968

510 National Association of Women’s Institutes of Malaysia Incorporation

Act 1958 (Revised 1993)

Akta Persatuan Institut Wanita Kebangsaan bagi Malaysia Perbadanan 1958

511 National Archives Act 1966 (Repealed by Act 629)

Akta Arkib Negara 1966 (Dimansuhkan oleh Akta 629)

512 Geneva Conventions Act 1962 (Revised 1993)

Akta Konvensyen Geneva 1962

513 Finance Act 1994

Akta Kewangan 1994

514 Occupational Safety and Health Act 1994

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

515 Merchant Shipping (Oil Pollution) Act 1994

Akta Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) 1994

516 National Art Gallery Act 1959 (Revised 1994)

Akta Balai Seni Lukis Negara 1959

517 Cheng Hoon Teng Temple (Incorporation) Act 1949 (Revised 1994)

Akta Tokong Cheng Hoon Teng (Perbadanan) 1949

518 National Land Code (Penang and Malacca Titles) Act 1963

(Revised 1994)

Akta Kanun Tanah Negara (Hakmilik Pulau Pinang dan Melaka) 1963

519 Central Bank of Malaysia Act 1958 (Revised 1994)

Akta Bank Negara Malaysia 1958 (Disemak 1994)

520 Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Act 1994

Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994

521 Domestic Violence Act 1994

Akta Keganasan Rumah Tangga 1994

522 Control of Padi and Rice Act 1994

Akta Kawalan Padi dan Beras 1994

523 Lembaga Padi dan Beras Negara (Successor Company) Act 1994

Akta Lembaga Padi dan Beras Negara (Syarikat Pengganti) 1994

524 Academy of Sciences Malaysia Act 1994

Akta Akademi Sains Malaysia 1994


Numerical Table of Laws 33

Act

525 Mineral Development Act 1994

Akta Pembangunan Mineral 1994

526 Rubber Shipping and Packing Control Act 1949 (Repealed by Act 551)

Akta Pengawalan Perkapalan dan Pembungkusan Getah 1949

(Dimansuhkan oleh Akta 551)

527 Carriage of Goods by Sea Act 1950 (Revised 1994)

Akta Pengangkutan Barang Melalui Laut 1950

528 Padi Cultivators (Control of Rent and Security of Tenure)

Act 1967 (Revised 1994)

Akta Penanam Padi (Mengawal Sewa dan Menjamin Pemegangan) 1967

529 Director General of Social Welfare (Incorporation) Act 1948

(Revised 1994)

Akta Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat (Perbadanan) 1948

530 Land (Group Settlement Areas) Act 1960 (Revised 1994)

Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960

531 Finance Act 1995

Akta Kewangan 1995

532 Public Trust Corporation Act 1995

Akta Perbadanan Amanah Raya 1995

533 Inland Revenue Board of Malaysia Act 1995

Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995

534 Malayan Railway Provident Fund (Dissolution) Act 1995

Akta Kumpulan Wang Simpanan Keretapi Tanah Melayu

(Pembubaran) 1995

535 Tabung Haji Act 1995

Akta Tabung Haji 1995

536 Perbadanan Putrajaya Act 1995

Akta Perbadanan Putrajaya 1995

537 Prison Act 1995

Akta Penjara 1995

538 Town Planners Act 1995

Akta Perancang Bandar 1995

539 Small and Medium Industries Development Corporation Act 1995

Akta Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana 1995

540 Malaysian Red Crescent Society (Incorporation) Act 1965 (Revised 1995)

Akta Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (Pemerbadanan) 1965


34 Laws of Malaysia

Act

541 Foreign Representatives (Privileges and Immunities) Act 1967

(Revised 1995)

Akta Wakil Negara Asing (Keistimewaan dan Kekebalan) 1967

542 Treasure Trove Act 1957 (Revised 1995)

Akta Harta Karun 1957

543 Petroleum (Income Tax) Act 1967 (Revised 1995)

Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967

544 Finance Act 1996

Akta Kewangan 1996

545 Labuan Offshore Financial Services Authority Act 1996

Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan 1996

546 National Council on Higher Education Act 1996

Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996

547 Perbadanan Pembangunan Bandar (Dissolution) Act 1996

Akta Perbadanan Pembangunan Bandar (Pembubaran) 1996

548 Perbadanan Pembangunan Bandar (Successor Company)

Act 1996

Akta Perbadanan Pembangunan Bandar (Syarikat Pengganti) 1996

549 Standards of Malaysia Act 1996

Akta Standard Malaysia 1996

550 Education Act 1996

Akta Pendidikan 1996

551 Malaysian Rubber Board (Incorporation) Act 1996

Akta Lembaga Getah Malaysia (Perbadanan) 1996

552 Industrial Designs Act 1996

Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996

553 Insurance Act 1996

Akta Insurans 1996

554 Labuan Offshore Trusts Act 1996

Akta Amanah Luar Pesisir Labuan 1996

555 Private Higher Educational Institutions Act 1996

Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996

556 Lembaga Akreditasi Negara Act 1996

Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996

557 Finance Act 1997

Akta Kewangan 1997


Act

558 Financial Reporting Act 1997

Akta Laporan Kewangan 1997

Numerical Table of Laws 35

559 Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997

Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997

560 Syariah Criminal Procedure (Federal Territories) Act 1997

Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997

561 Syariah Court Evidence (Federal Territories) Act 1997

Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan)

1997

562 Digital Signature Act 1997

Akta Tandatangan Digital 1997

563 Computer Crimes Act 1997

Akta Jenayah Komputer 1997

564 Telemedicine Act 1997 (Not yet in force)

Akta Teleperubatan 1997 (Belum berkuat kuasa)

565 Labuan Offshore Limited Partnerships Act 1997

Akta Perkongsian Terhad Luar Pesisir Labuan 1997

566 Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional Act 1997

Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997

567 Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka (Dissolution) Act 1997

Akta Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka (Pembubaran) 1997

568 Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (Dissolution) Act 1997

(Not yet in force)

Akta Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (Pembubaran) 1997

(Belum berkuat kuasa)

569 Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (Dissolution) Act 1997

Akta Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (Pembubaran) 1997

570 National Land Rehabilitation and Consolidation Authority

(Succession and Dissolution) Act 1997

Akta Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara

(Penggantian dan Pembubaran) 1997

571 Bank Simpanan Nasional Berhad Act 1997 (Not yet in force)

Akta Bank Simpanan Nasional Berhad 1997 (Belum berkuat kuasa)

572 Control of Rent (Repeal) Act 1997

Akta Kawalan Sewa (Pemansuhan) 1997

573 Joint Service (Islamic Affairs Officers) Act 1997

Akta Perkhidmatan Bersama (Pegawai Hal-Ehwal Islam) 1997


36 Laws of Malaysia

Act

574 Penal Code (Revised 1997)

Kanun Keseksaan

575 Anti-Corruption Act 1997

Akta Pencegahan Rasuah 1997

576 Sports Development Act 1997

Akta Pembangunan Sukan 1997

577 Money-Changing Act 1998

Akta Pengurupan Wang 1998

578 Finance Act 1998

Akta Kewangan 1998

579 Labuan Offshore Securities Industry Act 1998

Akta Perindustrian Sekuriti Luar Pesisir Labuan 1998

580 Counsellors Act 1998

Akta Kaunselor 1998

581 Water Supply (Federal Territory of Kuala Lumpur) Act 1998

Akta Pembekalan Air (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1998

582 Malaysian Palm Oil Board Act 1998

Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998

583 Fees (National Planetarium) (Validation) Act 1998

Akta Fi (Planetarium Negara) (Pengesahan) 1998

584 Teachers’ Superannuation Fund (Sabah) (Dissolution) Act 1998

Akta Kumpulan Wang Persaraan Guru-Guru (Sabah) (Pembubaran) 1998

585 Syariah Court Civil Procedure (Federal Territories) Act 1998

Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan)

1998

586 Private Healthcare Facilities and Services Act 1998 (Not yet in force)

Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998

(Belum berkuat kuasa)

587 Pengurusan Danaharta Nasional Berhad Act 1998

Akta Pengurusan Danaharta Nasional Berhad 1998

588 Communications and Multimedia Act 1998

Akta Komunikasi dan Multimedia 1998

589 Malaysian Communications and Multimedia Commission Act 1998

Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998

590 Franchise Act 1998

Akta Francais 1998


Numerical Table of Laws 37

Act

591 Finance (No. 2) Act 1998

Akta Kewangan (No. 2) 1998

592 Windfall Profit Levy Act 1998

Akta Levi Keuntungan Luar Biasa 1998

593 Criminal Procedure Code (Revised 1999)

Kanun Tatacara Jenayah

594 Tourism Vehicles Licensing Act 1999

Akta Pelesenan Kenderaan Pelancongan 1999

595 Consular Relations (Vienna Convention) Act 1999

Akta Hubungan Konsular (Konvensyen Vienna) 1999

596 South Indian Labour Fund (Dissolution) Act 1999

Akta Kumpulan Wang Buruh India Selatan (Pembubaran) 1999

597 Human Rights Commission of Malaysia Act 1999

Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999

598 Statutory Bodies (Power to Borrow) Act 1999

Akta Badan Berkanun (Kuasa Meminjam) 1999

599 Consumer Protection Act 1999

Akta Perlindungan Pengguna 1999

600 Finance Act 2000

Akta Kewangan 2000

601 Layout-Designs of Integrated Circuits Act 2000

Akta Reka Bentuk Susun Atur Litar Bersepadu 2000

602 Geographical Indications Act 2000

Akta Petunjuk Geografi 2000

603 Anti-Personnel Mines Convention Implementation Act 2000

Akta Penguatkuasaan Konvensyen Periuk Api Pembinasa Anggota 2000

604 Public Service Tribunal (Dissolution) Act 2000

Akta Tribunal Perkhidmatan Awam (Pembubaran)2000

605 Statutory Bodies (Discipline and Surcharge) Act 2000

Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000

606 Optical Discs Act 2000

Akta Cakera Optik 2000

607 Port Workers (Regulation of Employment) (Dissolution) Act 2000

Akta Pekerja-Pekerja Pelabuhan (Peraturan Pekerjaan) (Pembubaran)

2000


38 Laws of Malaysia

Act

608 Finance (No. 2 ) Act 2000

Akta Kewangan (No. 2) 2000

609 Perbadanan Labuan Act 2001

Akta Perbadanan Labuan 2001

610 Energy Commission Act 2001

Akta Suruhanjaya Tenaga 2001

611 Child Act 2001

Akta Kanak-Kanak 2001

612 Pembangunan Sumber Manusia Berhad Act 2001

Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001

613 Anti-Money Laundering Act 2001

Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001

614 Companies Commission of Malaysia Act 2001

Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001

615 Mental Health Act 2001 (Not yet in force)

Akta Kesihatan Mental 2001 (Belum berkuat kuasa)

616 Panglima Gagah Berani (Remembrance Allowance) Act 2001

Akta Panglima Gagah Berani (Elaun Kenangan) 2001

617 Intellectual Property Corporation of Malaysia Act 2002

Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia 2002

618 Development Financial Institutions Act 2002

Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002

619 Finance Act 2002

Akta Kewangan 2002

620 Film Censorship Act 2002

Akta Penapisan Filem 2002

621 Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2002

Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002

622 Capitation Grant Act 2002

Akta Pemberian Mengikut Bilangan Orang 2002

623 Islamic Financial Services Board Act 2002

Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Islam 2002

624 Finance (No.2) Act 2002

Akta Kewangan (No.2) 2002

625 National Land Code (Validation) Act 2003

Akta Kanun Tanah Negara (Pengesahan) 2003


Act

Numerical Table of Laws 39

626 Hotels (Federal Territory of Kuala Lumpur) Act 2003

Akta Hotel (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2003

627 Payment Systems Act 2003

Akta Sistem Pembayaran 2003

628 National Service Training Act 2003

Akta Latihan Khidmat Negara 2003

629 National Archives Act 2003

Akta Arkib Negara 2003

630 Langkawi International Yatcht Registry Act 2003

Akta Pendaftaran Kapal Layar Antarabangsa Langkawi 2003

631 Finance Act 2003

Akta Kewangan 2003

632 Demutualisation (Kuala Lumpur Stock Exchange) Act 2003

Akta Demutualisasi (Bursa Saham Kuala Lumpur) 2003

633 Malaysian Maritime Enforcement Agency Act 2004 (Not yet in force)

Agency Penguatkuasaan Maritim Malaysia 2004 (Belum berkuat kuasa)

634 Protection of New Plant Varieties Act 2004 (Not yet in force)

Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004 (Belum berkuat kuasa)

635 Fees (Marine Parks Malaysia) (Validation) Act 2004

Fi (Taman Laut Malaysia) (Pengesahan) 2004

More magazines by this user
Similar magazines