Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994 - Akta 514 - (OSHA ...

teo.education.com

Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994 - Akta 514 - (OSHA ...

Akta Keselamatan &

Kesihatan Pekerjaan 1994

- Akta 514 -

(OSHA 1994)

1


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

SKOP KANDUNGAN CERAMAH :

• Konsep OSHA 1994

• Peruntukan-peruntukan Utama Akta

2


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

STRUKTUR PERUNDANGAN

AKTA

þ

þ

þ

Tugas & Kewajipan (Duties of Care)

Organisasi Keselamatan & Kesihatan

Pegawai JKKP, Notis Pembaikan

& Larangan

3


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

STRUKTUR PERUNDANGAN

PERATURAN-PERATURAN

þ

Untuk memperincikan kehendak-kehendak

khusus AKTA.

4


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

TUJUAN AKTA

Untuk memastikan keselamatan , kesihatan dan

kebajikan orang-orang yang sedang bekerja.

Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja

(selain daripada orang -orang yang sedang bekerja).

Untuk mengalakkan suatu persekitaran pekerjaan

yang bersesuaian dengan fisiologi dan psikologi

orang-orang yang sedang bekerja.

Untuk mengadakan suatu sistem perundangan yang

berasas kepada peraturan-peraturan dan tata amalan

5

industri disamping peruntukan Akta.


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

FALSAFAH & KONSEP AKTA

• Tangungjawab memastikan keselamatan

dan kesihatan di tempat kerja terletak di atas

mereka yang bekerja dengan bahaya

tersebut (pekerja) dan mereka yang

mengujudkan bahay a tersebut (majikan)

• Konsep setakat yang PRAKTIK atau

MUNASABAH

6


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

FALSAFAH & PRINSIP AKTA

• Peraturan Kendiri atau Pengurusan

Tempat Kerja Sendiri (Self Regulation)

• Kerjasama Pekerja (Cooperation) dan,

• Perundingan (Consultation)

7


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

SKOP AKTA

merangkumi dan melindungi semua orang

yang bekerja dalam semua aktiviti ekonomi

termasuk perkhidmatan awam, badan

berkanun dan sektor swasta kecuali :-

Mereka yang bekerja di atas kapal

perdagangan

Angkatan Tentera

8


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

SKOP AKTA

þ Pengilangan

þ Perlombongan dan Kuari

þ Pembinaan

þ Pertanian, Perhutanan dan Perikanan

þ Kemudahan Elektrik, Gas, Air dan Perkhidmatan

Kebersihan

þ Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi

þ Perdagangan Borong dan Runcit

þ Hotel dan Restoran

þ Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan

Perniagaan

þ Perkhidmatan Awam dan Pihak Berkuasa Berkanun

9


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG

BEKERJA SENDIRI

Bah. IV Seksyen 15 ( 1 )

Memastikan, setakat yang praktik,

keselamatan, kesihatan dan kebajikan

semasa bekerja semua pekerjanya.

10


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG

BEKERJA SENDIRI

Bah. IV Seksyen 15 ( 1 )

“SETAKAT YANG PRAKTIK”

R Teruknya bahaya atau risiko terlibat

R Pengetahuan mengenai hazad, risiko dan

cara mengawalnya.

R Kewujudan dan Kesesuaian kaedah

pengawalan

R Kos yang terlibat bagi mengawal bahaya atau

risiko tersebut

11


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG YG BEKERJA SENDIRI

8 Mengada dan menyelenggara loji dan sistem kerja yang

selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan

8 Membuat perkiraan tentang langkah-langkah yang perlu

diambil dalam penyimpanan, pengendalian, penyimpanan

dan pengangkutan loji dan bahan.

8 Menyediakan maklumat, arahan, latihan dan pengawasan

ke atas aktiviti-aktiviti berbahaya

8 Menyelenggara tempat kerja serta menyediakan laluan

keluar dan masuk yang selamat.

8 Menyediakan dan memelihara persekitaraan tempat kerja

yang selamat dan dengan kelengkapan yang mencukupi.

12


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG

BEKERJA SENDIRI

Bah. IV : Seksyen16

Kewajipan majikan dan orang yang bekerja

sendiri menyediakan kenyataan bertulis mengenai

DASAR AMNYA berkenaan keselamatan dan

kesihatan pekerja-pekerjanya, ORGANISASI dan

PERKIRAAN yang sedang berkuatkuasa bagi

menjalankan dasar itu dan memberitahu pekerjapekerjanya

tentang dasar tersebut.

13


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG

BEKERJA SENDIRI

Bah. IV : Seksyen16

Kewajipan menyediakan POLISI OSH:

Menyediakan dasar yg bertulis.

Semakan dari masa ke semasa dasar bertulis.

Mengadakan susunatur dan perkiraan di dalam

melaksanakan dasar tersebut.

Memaklumkan kepada pekerja.

14


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG

BEKERJA SENDIRI

Bah. IV : Seksyen17

Kewajipan majikan dan orang yang bekerja sendiri

terhadap orang lain selain dari pekerja mereka.

Memastikan setakat yang praktik mereka tidak

terdedah kepada risiko bahaya dari tempat

kerja

Memberi maklumat tentang aspek aktiviti di

tempat kerja

15


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG

BEKERJA SENDIRI

Bah. IV : Seksyen18

Kewajipan seseorang penghuni tempat kerja

terhadap orang lain selain dari pekerja mereka.

16


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

PENALTI DI ATAS PELANGGARAN

SEKSYEN 15 -18

DENDA : tidak melebihi RM 50,000.00

PENJARA : tidak melebihi 2 tahun

atau KEDUA-DUANYA SEKALI

17


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

KEWAJIPAN MAJIKAN

Bah. VII : Organisasi Keselamatan & Kesihatan

€Sek. 28 : Pengawasan Perubatan

€Sek. 29 : Pegawai Keselamatan Kesihatan

€Sek. 30 : Jawatankuasa Keselamatan Kesihatan

Denda RM 5,000.00 atau 6 bulan penjara atau keduaduanya

sekali bagi setiap seksyen.

18


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

KEWAJIPAN MAJIKAN

Bah. VII : Organisasi Keselamatan dan Kesihatan

JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN -

SEKSYEN 30 (1)

Tiap-tiap majikan hendaklah menubuhkan

Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan di

tempat kerja, jika :-

þ

þ

Terdapat 40 atau lebih orang di tempat kerja

Diarah oleh Ketua Pengarah JKKP

19


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

OBJEKTIF PENUBUHAN JAWATANKUASA

KESELAMATAN DAN KESIHATAN

þ Menggalakkan konsep perundingan dan

kerjasama bagi meningkatkan tahap

keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.

þ Menyediakan forum atau saluran komunikasi

dua hala untuk menyampaikan teguran,

pandangan, maklumat dan maklumbalas mengenai

isu-isu keselamatan dan kesihatan.

þ Memupuk minat dan motivasi semua pihak

dalam bidang keselamatan dan kesihatan

pekerjaan

20


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

FUNGSI-FUNGSI UTAMA JKK

þ Membantu di dalam penyediaan langkah-langkah

keselamatan dan kesihatan serta sistem kerja

selamat

þ Menjalankan pemeriksaan

þ Menjalankan siasatan kemalangan dan aduan

þ Mengkaji semula polisi keselamatan dan

kesihatan di tempat kerja

þ Membantu menganjurkan program galakan

dan pendidikan

21


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

KEWAJIPAN MAJIKAN

Bah VIII : Pemberitahuan Mengenai Kemalangan , Kejadian

Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan,

dan Siasatan

U Hendaklah memberitahu pejabat JKKP terdekat

U Pengamal Perubatan hendaklah melaporkan kepada

Ketua Pengarah JKKP

PENALTI UMUM :

DENDA : RM 10,000.00 atau PENJARA : 1 YEAR

atau KEDUA-DUA

Kesalahan berulang RM 1000.00/hari

22


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

KEWAJIPAN AM PEKERJA

24. (1) Adalah menjadi kewajipan setiap pekerja

yang sedang bekerja : -

(a) memberi perhatian yang munasabah bagi

keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang

lain yang mungkin terjejas oleh tindakan atau

peninggalannya semasa bekerja;

(b) memberi kerjasama samada kepada majikan

atau orang lain dalam hal berkaitan dengan

pematuhan terhadap OSHA 1994;

23


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

KEWAJIPAN AM PEKERJA

(c) Memakai peralatan perlindungan diri yang

dibekalkan oleh majikan ; dan

(d) Mematuhi mana-mana arahan keselamatan dan

kesihatan seperti yang dikehendaki di bawah OSHA

1994 dan peraturan-peraturan.

24


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

KEWAJIPAN AM PEKERJA

24 (2). DENDA : Tidak melebihi RM 1,000.00 atau

PENJARA : Tidak melebihi 3 bulan atau

kedua-duanya sekali.

25


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

PERATURAN-PERATURAN DI BAWAH OSHA 94

þ Employers Safety and Health General Policy

Statements Exception Regulations 1995

þ Control of Industrial Major Accident Hazards

Regulations 1996

þ Safety and Health Committee Regulations 1996

þ Classification, Packaging and

Chemical Regulations 1997

Labeling of Hazardous

26


UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

PERATURAN-PERATURAN DI BAWAH OSHA 94

þ Safety and Health Officer Regulations 1997

þ Safety and Health Officer Order 1997

þ Use and Standard Exposure of Chemical

Hazardous to Health 2000

þ Notification of Accident, Dangerous Occurrence,

Occupational Poisoning and Occupational

Disease Regulations 2004

27


Sekian terima kasih

28

More magazines by this user
Similar magazines