p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

parliament.ge

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

2


s a r C e v i

Tavmjdomare 4 - 18

komentari 19 - 24

Tvidan Tvemde 25 - 100

dadgenilebebi 101 - 124

saerTaSoriso

xelSekrulebebi 125- 222

`mohmadle qarTvels qarTvlis

ndoba da siyvaruli~ 95- 100

parlamentis uwyebani

momzadebulia saqarTvelos parlamentis

sazogadoebasTan urTierTobis departamentis

sagamomcemlo ganyofilebis mier.

380008 Tbilisi, rusTavelis 8

t: 93 32 66

fasi saxelSekrulebo

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

3


T a v m j d o m a r e

saqarTvelos parlamentis Tavmjdomaris, qalbaton

nino burjanaZis sityva, warmoTqmuli parlamentis

saSemodgomo sesiis gaxsnis dRes, 14 seqtembers

pativcemulo kolegebo, qalbatonebo

da batonebo, sul ramdenime wuTiT

mivipyrob Tqvens yuradRebas. minda,

kidev erTxel gulwrfelad mogesalmoT,

mogilocoT saSemodgomo sesiis

dawyeba. albaT, swori iqneba, ramdenime

sityviT Cveni saerTo gegmebis Sesaxeb

vuTxraT Cvens amomrCevlebs, im adamianebs,

visi yuradRebac mipyrobilia

saqarTvelos xelisuflebisadmi im

rwmeniT, rom Cven gavamarTlebT maT

imedebs. pativcemulo kolegebo, minda

kidev erTxel mivmarTo Cvens mosaxleobas,

mTel saqarTvelos da vuTxra,

rom Zalian mniSvnelovani movlenebis

mowmeni varT yvelani, TiToeuli Cvengani,

mTeli saqarTvelo. Zalian mokle

droSi Cven aRvniSnavT am darbazSi

da saerTod saqarTveloSi erTi wlis

win ganviTarebul umniSvnelovanes

movlenas, romelic msoflio istoriaSi

Sevida `vardebis revoluciis~ saxelwodebiT.

mas Semdeg TiTqmis erTi weli

gavida. siamayiT SemiZlia vTqva, rom

Zalian bevri mimarTulebiT, praqtikulad

yvela mimarTulebiT, Cven vamarTlebT

im adamianebis imedebs, romlebic

Cvens gverdiT idgnen da romelTa

ZalisxmeviTac Cven yvelam mivaRwieT

warmatebas, vamarTlebT Cveni saerTa-

Soriso Tanamegobrobis imedebs da

vacruebT im adamianebis imedebs, romlebic

aTasgvar skeptikur mosazrebas

gamoTqvamdnen e. w. `vardebis revoluciidan~

sul ramdenime kviris, ramdenime

Tvis Semdeg. gaxsovT, albaT, pativcemulo

kolegebo, es e. w. `prognozebi~:

rogor CaeSveboda saqarTvelo qaosisa

da ubedurebis morevSi, rogor ver

moxerxdeboda Cveni erTianobis SenarCuneba.

Zalian moxaruli var, rom, miuxedavad

am skeptikuri gancxadebebisa, rogorc

revoluciis liderebis, aseve

TiToeuli Cvenganis is umniSvnelovanesi

erToba, romelsac marTlac principuli

da gadamwyveti mniSvneloba hqonda,

SenarCunebulia, dRes skeptikurad

ganwyobil adamianebs, romlebic

ambobdnen, rom es erToba erT kviraSi,

erT TveSi daiSleba da ver SeZlebs

im didi gamocdis Cabarebas, rasac

xelisuflebaSi yofna hqviao, dRes

namdvilad ara aqvT SesaZlebloba,

niSni mogvigon. Zalian umTavresi gaxlavT

isic, rom, miuxedavad am erTobisa,

movaxerxeT erT-erTi mniSvnelovani

principis SenarCuneba: Cven SegviZlia,

yvelaze arasasiamovno simarTlec

ki erTmaneTs Zalian gulwrfelad

vuTxraT da mivaniSnoT, vimsjeloT

da vikamaToT im problemebze, romlebic

udavod arsebobs.

namdvilad ar minda, vinmes darCes

iseTi STabeWdileba da, upirveles

yovlisa, Cvens mosaxleobas, rom aRfr-

Tovanebuli varT yvelafriT, rac

gavakeTeT da migvaCnia, rom qveyanaSi

ukve idealuri mdgomareobaa da mosaxleobis

yvela imedi gavamarTleT.

ra Tqma unda, es ase ar aris da

verc iqneboda, imitom, rom SeuZlebeli

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

4


T a v m j d o m a r e

iyo erT weliwadSi fexze dayeneba

im dangreuli da gapartaxebuli qveynisa,

romelic Cven wina xelisuflebisagan

memkvidreobiT miviReT.

sxvaTa Soris, bevri skeptikosisagan

gansxvavebiT, absoluturi umravlesoba

mosaxleobisa arc iTxovda da arc

eloda, rom Cven erT weliwadSi

maT yvela problemas gadavuwyvetdiT.

mosaxleoba Zalian realurad xedavda

suraTs da icoda, rom erT weliwadSi

problemebi namdvilad ver mogvardeboda.

magram, vfiqrob, xalxma dainaxa

erTi ram: qveyanaSi movida xelisufleba,

romelsac aqvs Zala da gambedaoba,

qveyana win waiyvanos. korufciis

winaaRmdeg daundobeli brZola,

marTlac namdvili brZola da ara

trafaretuli gancxadebebi; saocari

mcdelobebi, Seiqmnas qarTuli jari,

romelic qarTuli saxelmwifos umni-

Svnelovanesi atributi gaxlavT; aWaris

dabruneba; Cveni mcdeloba, gavaZlieroT

qveynis sazRvrebi, gavaZlieroT Cveni

qveynis samarTlebrivi institutebi;

umZimes mdgomareobaSi marTlac demokratiuli

da Tavisufali arCevnebis

Catareba, romelzec mTeli msoflio

laparakobda rogorc marTlac demokratiul

arCevnebze, vfiqrob, pirveli

periodisaTvis Zalian mniSvnelovani

wingadadgmuli nabijebi iyo. magram,

miuxedavad amisa, TiToeul Cvengans

da, maT Soris, upirveles yovlisa

parlaments, umniSvnelovanesi nabijebi

aqvs gadasadgmeli imisaTvis, rom

saqarTvelo gaxdes ufro Zlieri,

erTiani da saqarTvelos xelisuflebas,

maT Soris, parlaments, namdvilad

yovelTvis esmodes Tavisi mosaxleobis

xma.

amis winaT gamosvlaSi me xazi

gavusvi im garemoebas, rom parlamenti

yovelTvis unda iyos xalxis warmomadgenlobiTi

organo, yovelTvis unda

gvesmodes da gvaxsovdes, rom warmovadgenT

im asiaTasobiT adamians, romelic

aq wvimaSi, qarsa, da SeiZleba

iTqvas, cecxlSi, Cvens gverdiT idga

da maTTan erTad im aTiaTasobiT

da asiaTasobiT adamians, romelic

am yvelafers saocari imediT aRvsili

televizoris meSveobiT adevnebda

Tvalyurs. Cven unda gavagrZeloT

procesi Zalian mniSvnelovani reformebisa,

romelTac principuli mniSvneloba

aqvT saqarTvelos xvalindeli

dRisaTvis. CvenTvis umniSvnelovanesia

gadavwyvitoT saqarTvelos winaSe

mdgari axali problemebi da Cvens

xalxs, Cvens sazogadoebas, saqarTvelos

SevuqmnaT ara axali problemebi,

aramed axali SesaZleblobebi.

dRevandeli xelisuflebis, parlamentis

mTavari amocana gaxlavT iseTi

kanonebis miReba, romelic Cvens mosaxleobas

Seuqmnis realuri SesaZleblobis

maqsimalurad gamoyenebis pirobebs.

minda, Tqveni saxeliT aRvuTqva

Cvens mosaxleobas, rom namdvilad

ar dagvaviwydeba is, rasac davpirdiT.

yvelafers gavakeTebT imisaTvis, rom

saqarTvelos mosaxleobam Zalian male

radikaluri gaumjobeseba igrZnos.

amisaTvis aucilebelia, yvela erTianad,

erToblivad, mTeli Cveni profesionalizmis

da SesaZleblobebis gamoyenebiT

Rirseulad vemsaxuroT Cvens

mosaxleobas.

rogor gavakeToT es, ra aris mTavari

imisaTvis, rom saqarTvelos parlamentma

da aRmasrulebelma xelisuflebam

SeZlos mosaxleobis imedebis

gamarTleba amisaTvis, upirveles

yovlisa, gaxlavT is mTavari da

mniSvnelovani, rom kargad gaviazroT

qarTuli saxelmwifos winaSe mdgari

yvela amocana. CvenTvis upirvelesi

prioritetia saqarTvelos erTianoba,

saqarTvelos teritoriuli mTlianobis

problemis gadawyveta. darwmunebuli

var, Cven amas gavakeTebT da amas

gaakeTebs swored am mowvevis parlamenti

da amas gaakeTebs prezidenti

Tavisi prezidentobis pirveli periodis

ganmavlobaSi.

Rrmad var darwmunebuli, Cven SevZlebT,

TiToeul moqalaqes SevuqmnaT

saqarTveloSi Rirseuli cxovrebis

SesaZlebloba. erT-erTi umniSvnelovanesi

mimarTuleba Cveni qveynis ganvi-

TarebisaTvis aris ekonomikuri aRmavloba.

aq gadamwyveti roli eniWeba

saqarTvelos parlaments da parlamentis

mier miRebul kanonebs. Cveni

mTavari prioritetebi gaxlavT saqarTveloSi

iseTi sakanonmdeblo bazis

Seqmna, romelic xels Seuwyobs mcire

da saSualo biznesis ganviTarebas,

moizidavs msofliodan investiciebs

da mogvcems qveyanaSi aRmavlobis

mniSvnelovan garantiebs.

amisaTvis aucilebelia axali sagadasaxado

kodeqsis miReba, romelic sruliad

axal reformebs daamkvidrebs

saqarTveloSi, amisaTvis aucilebelia,

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

5


T a v m j d o m a r e

TiToeul biznesmens, TiToeul adamians,

romelic saqarTveloSi fuls Cadebs,

hqondes garantia, rom arc erTi

kanonierad Cadebuli TeTri ar iqneba

xelyofili, rom arc erTi kanonierad

gadadgmuli nabiji ar iqneba daufasebeli

da daucveli saqarTvelos xelisuflebis

mxridan. principulad

mniSvnelovania sruliad axleburad

gaazrebuli axali kanonis miReba `investiciebis

dacvis Sesaxeb~, principulad

mniSvnelovania sasamarTlo da,

saerTod, samarTaldamcavi organoebis

reformis Catareba.

uTuod yvelani dameTanxmebiT, umniSvnelovanesia

mosaxleobas daubrundes

rwmena, rom mas samarTlis povna

SeuZlia. samarTlis povnaSi principuli

mniSvneloba swored damoukidebel

sasamarTlo struqturas, damoukidebel

sasamarTlo xelisuflebas eniWeba.

CvenTvis principulad mniSvnelovania,

agreTve, rom saqarTvelom gaimyaros

Tavisi poziciebi saerTaSoriso arenaze

da aqac parlaments, TiToeul Tqvengans

Zalian didi da sapasuxismgeblo roli

akisria. saqarTvelos parlaments da

TiToeul parlamentars aqvs Zalian

seriozuli kontaqtebi saerTaSoriso

organizaciebTan, Cvens megobar saxelmwifoebTan

da Cven arc erT SemTxvevas

ar gavuSvebT xelidan, rom

mivawvdinoT Cveni problemebi da

Cveni xma msoflio Tanamegobrobas.

vfiqrob, yvelani viziarebT im azrs,

rom saqarTvelos ZlierebisaTvis umniSvnelovanesia

gavxdeT msoflio

Tanamegobrobis saimedo da aqtiuri

Tanamonawile. antiteroristul koaliciaSi

saqarTvelos aqtiuri monawileobiT

gadadgmuli nabijebi Cvens qveyanas

saxels matebs. marTalia, Cveni qveyana

pataraa, magram is realurad cdilobs,

dadges didi saxelmwifoebis gverdiT

da Tavisi, Tundac mcire, magram

seriozuli wvlili Seitanos msoflio

Tanamegobrobis mSeneblobaSi.

Cven yvelafers gavakeTebT imisaTvis,

rom, rogorc Cvenma, aseve mTeli

msoflios moqalaqeebma usafrTxod

igrZnon Tavi, ar iyvnen dazafrulni

terorizmis SiSiT, yvelafers gavakeTebT

imisaTvis, rom viTanamSromloT

nebismier saxelmwifosTan, pirvel rig-

Si, mezoblebTan, terorizmis winaaRmdeg

brZolaSi, magram es brZola

ormagi da ormxrivi unda iyos. Cven

gvWirdeba Cveni mezoblebis, Cveni

megobari an aramegobari saxelmwifoebis

gverdSi dgoma erTianobisaTvis.

Cven gvWirdeba yvela im saxelmwifosTan

TanamSromloba, romlebic saerTo faseulobebs,

saerTo Rirebulebebs aRiareben.

Tu saxelmwifo saerTo faseulobebs

aRiarebs, is ar SeiZleba ar

iyos Cveni megobari qveyana. sayovel-

Taod cnobilia, demokratiuli saxelmwifoebi

erTmaneTTan ar omoben.

Cven gvaqvs imis pretenzia, rom

varT demokratiuli saxelmwifo da

ar vmoqmedebT ormagi standartebiT.

arc erT saxelmwifosTan, romelic

aseve demokratiul faseulobebzea

agebuli da ar moqmedebs ormagi

standartebiT, garwmunebT, aranairi

problemebi ar gveqneba, magram problemebi

gveqneba maSin, rodesac Seecdebian

ormagi standartebiT gvesaubron.

problemebi gveqneba maSin, rodesac

esa Tu is saxelmwifo sakuTar tkivils

tkivilad miiRebs, Cvens tkivils

ki arad Caagdebs. mxolod maSin

SeiZleba Tanasworuflebiani da partnioruli

urTierToba, rodesac saxelmwifoebi

erTmaneTs pativs scemen. vfiqrob,

Cveni umTavresi prioriteti iqneba

evropul struqturebTan, evroatlantikur

aliansSi maqsimaluri integrireba.

Rrmad var darwmunebuli, rom,

TqvenTan erTad, im Zalian seriozuli

procesiT, rasac evropul kanonmdeblobasTan

qarTuli kanonmdeblobis

harmonizacia hqvia, gadavdgamT pirvel

nabijs evrokavSirisaken, movaxerxebT

evrokavSiris specialuri statusis mi-

Rebas, rasac asocirebuli wevris statusi

hqvia. es Cveni momavali saqmianobisaTvis

Zalian mniSvnelovani iqneba.

minda xazi gavusva im mdgomareobasac,

rom parlamenti mzad aris, Tavisi

wvlili Seitanos normaluri urTier-

Tobebis ganviTarebaSi Cvens mezobel

saxelmwifoebTan, maT Soris, cxadia,

ruseTTan. Cven veliT imas, rom, bolos

da bolos, ruseTis federacia da

misi xelmZRvaneloba Tavs daanebebs

saqarTvelosTan ormagi standartebiT

moqmedebas, sakuTari Wiris sxvisTvis

gadabralebas, risi momswrenic gavxdiT

am ramdenime dRis ganmavlobaSi, rodesac

is ubedureba, tragedia datrialda

beslanSi. ramdenime adamianma

Tu raRac jgufma cada, gamoeyenebina

Tvalis asaxvevad da saqarTvelosaken

waremarTa agresiis is veqtori, rome-

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

6


T a v m j d o m a r e

lic saqarTvelos namdvilad ar daumsaxurebia.

Rrmad varT darwmunebuli, rom

mxolod maSin SevZlebT normaluri

da keTilmezobluri urTierTobis

agebas ruseTis federaciasTan, rodesac

ruseTis federacia marTlac iTamaSebs

im rols, rac man unda iTamaSos

konfliqtebis daregulirebaSi. ara

ise, rom, erTi mxriv, separatistebs

xeli Seuwyos da, meore mxriv, ganacxados,

rom pativs scems saqarTvelos

teritoriul mTlianobas. sityva da

saqme erTi unda iyos. Tu pativs

scemen saqarTvelos teritoriul

mTlianobas, Tu pativs scemen saerTa-

Soriso valdebulebebs, maT mierve

aRebuls, ar unda daarRvion dsT-s

mier miRebuli gadawyvetileba, Tundac

afxazeTSi sarkinigzo mimosvlasTan

dakavSirebiT. ar unda eniWebodes

afxazeTis da samxreT oseTis moqalaqeebs,

absoluturad ukanonod, ruse-

Tis moqalaqeoba. Znelia megobrobaze

saubari, rodesac gvaqvs iseTi

magaliTebi, rogoric axla CamovTvale

da am magaliTebis CamoTvla usasrulod

SeiZleba, ubralod, namdvilad

ar minda, dRevandeli Cemi pirveli

gamosvla gadavitano mTlianad ruseTsaqarTvelos

urTierTobebis WrilSi.

gasakeTebeli marTlac Zalian bevria,

pativcemulo kolegebo, kidev erTxel

minda xazi gavusva: didi imedi maqvs

Tqveni Tanadgomisa, Cven yvelani erTmaneTis

gverdiT vdgevarT im umniSvnelovanes

brZolaSi, rasac saqarTvelos

saxelmwifod Camoyalibebis da

gaZlierebisaTvis brZola hqvia. Cven,

dRevandel xelisuflebas, namdvilad

ara gvaqvs imisi ufleba, rom mosaxleobas

marTlac ukanaskneli imedi

gavucruoT. darwmunebuli var, yvelafers

gavakeTebT, raTa SevinarCunoT

siZliere, rac aucilebelia qveynis

ganviTarebisaTvis. Cven yvelafers

gavakeTebT, raTa parlamenti iyos

marTlac Zalian efeqturi da moqmedi

organo da Seasrulos Tavisi Zalian

mniSvnelovani sakanonmdeblo, sakontrolo

da sazedamxedvelo funqcia.

gaxsovT, rogori skeptikuri gamonaTqvamebi

ismoda parlamentTan dakav-

SirebiT, rom parlamenti yvelfers

dauWers mxars, arafers gaakritikebs

da absoluturad morCili iqneba.

diax, iq, sadac erTobaa saWiro,

sadac darwmunebuli varT Cvens sisworeSi,

parlamenti erTsulovnad dau-

Wers mxars nebismier gadawyvetilebas.

magram ara erTma gadawyvetilebam

dagvanaxa, rom namdvilad Segvwevs

unari, kritikulad SevxedoT nebismier

mosazrebas, nebismier winadadebas,

visganac unda modiodes is. Cven

SegviZlia erTmaneTs vekamaToT, magram

mwvave kritikis da debatebis SemTxvevaSic

ki movnaxoT is erTaderTi

swori gadawyvetileba, romelic marTebulia

ara romelime politikuri

lideris, ara romelime politikuri

Zalis, aramed swored erTiani saerTo

saxelmwifo interesebidan gamomdinare.

imedi maqvs Cveni mosaxleoba darwmundeba

im sityvebis simarTleSi,

rasac axla vambob. imedi maqvs, Cveni

parlamenti gaamarTlebs Cveni mosaxleobis

da Cveni qveynis imedebs.

didi madloba. minda warmateba gisurvoT,

pativcemulo kolegebo da dReidan

SevudgeT Zalian aqtiur muSaobas,

raTa qveynis gaZliereba, gamTlianeba

da fexze dayeneba uaxloes xanebSi

Cveni qveynis mosaxleobisaTvis realobad

iqces.

im uamrav problemaze, romlebic

dRes kidev dgas Cveni mosaxleobis

winaSe, Cven gveqneba konkretulad

nabij-nabij saubris saSualeba, dawyebuli

im problemidan, rasac dabali

xelfasi hqvia, rasac elementaruli

daucveloba hqvia, rasac, Tundac, zamTris

sezonis moaxloeba hqvia. parlamenti

imisaTvis aris, rom samuSao

reJimSi yvela problema detalurad

ganixilos da maqsimalurad optimaluri

gzebi moZebnos maT gadasawyvetad.

me namdvilad ver Sevpirdebi Cvens

mosaxleobas, rom ramdenime TveSi

qveyana uceb ayvavebul, Sveicariis

an avstriismagvar qveynad gadaiqceva,

magram dadebiTi tendenciebi uTuod

gagrZeldeba.

garwmunebT, Zvirfaso amomrCevlebo,

saqarTvelos mosaxleobav, borotad

ar visargeblebT Tqveni moTminebiT.

yvelanairad vecdebiT, lodini didxans

ar mogiwioT, magram is, rom namdvilad

Cans qveynis ganviTarebisa da ukeTesobis

tendenciebi, amaSi, albaT, dameTanxmebiT.

Cven yvelafers gavakeTebT,

rom es tendencia TiToeuli ojaxisaTvis,

TiToeuli adamianisaTvis ufro

sagrZnobi gaxdes.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

7


T a v m j d o m a r e

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÀÌÄÍÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ,

ØÀËÁÀÔÏÍ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÉÓ ÓÀÌÖÛÀÏ

ÅÉÆÉÔÉ ÊÉÄÅÛÉ

23 ÓÄØÔÄÌÁÄÒÉ

2004 ßËÉÓ 23 ÓÄØÔÄÌÁÄÒÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ ÉÌÚÏ×ÄÁÏÃÀ

ØÀËÀØ ÊÉÄÅÛÉ ÓÖÖÀÌÉÓ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÉÓ

ÃÀÌ×ÖÞÍÄÁÄË ÓáÃÏÌÀÆÄ ÃÀÓÀÓßÒÄÁÀÃ. ÀÆÄÒÁÀÉãÀÍÉÓ,

ÌÏËÃÏÅÀÓ, ÖÊÒÀÉÍÉÓÀ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÄÁÌÀ áÄËÉ ÌÏÀßÄÒÄÓ ÓÖÖÀÌÉÓ ÓÀÐÀÒËÀ-

ÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÉÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ, ÒÉÈÀÝ ÓÀ×ÖÞÅÄËÉ

ÜÀÖÚÀÒÄÓ ÀÌ ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÀÛÉ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÉÓ

ÃÀÀÒÓÄÁÀÓ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÌ ÓÖÖÀÌÉÓ

ØÅÄÚÍÄÁÉÓ ÓÐÉÊÄÒÄÁÈÀÍ ÛÄáÅÄÃÒÀÆÄ ÉÓÀÖÁÒÀ ÓÖÖÀÌÉÓ

ÌÉÆÍÄÁÓÀ ÃÀ ÀáËÀà ÃÀ×ÖÞÍÄÁÖËÉ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ

ÀÓÀÌÁËÄÉÓ ÐÒÉÏÒÉÔÄÔÖË ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÄÁÆÄ, ÀÙÍÉÛÍÀ,

ÒÏÌ, ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÉÓ ÂÀÙÒÌÀÅÄÁÉÓ

ÐÀÒÀËÄËÖÒÀÃ, ÓÖÖÀÌÉÓ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÀÌ

ÀØÔÉÖÒÀÃ ÖÍÃÀ ÉÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÓ ÔÄÒÏÒÉÆÌÈÀÍ ÁÒÞÏ-

ËÉÓÀ ÃÀ ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÉÓ ÓÀÊÉÈáÄÁÛÉ, ÒÀÃÂÀÍ ÏÒÂÀÍÉ-

ÆÀÝÉÀÛÉ ÂÀÄÒÈÉÍÄÁÖËÉ ÀÒÀ ÄÒÈÉ ØÅÄÚÍÉÓÀÈÅÉÓ ÞÀËÆÄ

ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍ ÃÀ ÌÔÊÉÅÍÄÖË ÓÀÊÉÈáÀà ÒÜÄÁÀ ÊÏÍ×-

ËÉØÔÄÁÉÓ ÐÒÏÁËÄÌÀ ÃÀ ÀÖÝÉËÄÁÄËÉÀ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ

ÈÀÍÀÌÄÂÏÁÒÏÁÉÓ ÀØÔÉÖÒÉ ÞÀËÉÓáÌÄÅÀ, ÒÀÈÀ ÓÀÁÏËÏÏÃ

ÃÀÒÄÂÖËÉÒÃÄÓ ÊÏÍ×ËÉØÔÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ áÄËÓÀÚÒÄË

ÍÉÀÃÀÂÓ ÖØÌÍÉÓ ÓÄÐÀÒÀÔÉÆÌÓÀ ÃÀ ÔÄÒÏÒÉÆÌÓ ÌÈÄË

ÒÄÂÉÏÍÛÉ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÌ ÓÉÍÀÍÖËÉ

ÂÀÌÏÈØÅÀ À×áÀÆÄÈÉÓÀ ÃÀ Ä.ß. ÓÀÌáÒÄÈ ÏÓÄÈÉÓ ÊÏÍ×-

ËÉØÔÄÁÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ. ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ ÀÒÀ-

ÊÏÍÓÔÒÖØÝÉÖËÉ ÐÏÆÉÝÉÉÓ ÂÀÌÏ ÚÖÒÀÃÙÄÁÀ ÂÀÀÌÀá-

ÅÉËÀ ÉÌ ÂÀÒÄÌÏÄÁÀÆÄ, ÒÏÌ ÒÖÓÄÈÉ ÄÁÒÞÅÉÓ ÓÄÐÀÒÀ-

ÔÉÆÌÓÀ ÃÀ ÔÄÒÏÒÉÆÌÓ ÓÀÊÖÈÀÒ ØÅÄÚÀÍÀÛÉ ÃÀ ÀÌÀÅÃ-

ÒÏÖËÀà ÀÛÊÀÒÀà ÖàÄÒÓ ÌáÀÒÓ ÓÄÐÀÒÀÔÉÓÔÖË ÒÄÑÉÌÓ

ÌÄÆÏÁÄË ØÅÄÚÀÍÀÛÉ, ÒÀÝ ÚÏÅËÀÃ ÂÀÖÌÀÒÈËÄÁÄËÉÀ.

ØÀËÁÀÔÏÍÌÀ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄÌ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈáÄË ÌÏÖßÏÃÀ

ÌÓÏ×ËÉÏ ÈÀÍÀÌÄÂÏÁÒÏÁÀÓ, ÃÀÉÊÀÅÏÓ Ö×ÒÏ ÀØÔÉÖÒÉ

ÐÏÆÉÝÉÀ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÐÒÏÁËÄÌÄÁÉÓ ÌÏÓÀÂÅÀÒÄÁËÀÃ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ ÅÉÆÉÔÉÓ

×ÀÒÂËÄÁÛÉ ÛÄáÅÃÀ ÖÊÒÀÉÍÉÓ ÖÌÀÙËÄÓÉ ÓÀÁàÏÓ -

ÅÄÒáÏÅÍÀÉÀ ÒÀÃÀÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÓ ÅËÀÃÉÌÄÒ ËÉÔÅÉÍÓÀ

ÃÀ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÏÁÉÓ ÄÒÈ-ÄÒÈ ÊÀÍÃÉÃÀÔÓ ÅÉØÔÏÒ

ÉÖÛÄÍÊÏÓ. ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÄÁÌÀ ÉÓÀÖÁÒÄÓ

ÏÒ ØÅÄÚÀÍÀÓ ÛÏÒÉÓ ÀÒÓÄÁÖË ÌÄÂÏÁÒÖË ÖÒÈÉÄÒ-

ÈÏÁÄÁÆÄ, ÀÙÍÉÛÍÄÓ, ÒÏÌ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ ÃÀ ÖÊÒÀÉÍÀ

ÔÒÀÃÉÝÉÖËÀà ÌàÉÃÒÏà ÃÀ ÖÒÈÉÄÒÈÓÀÓÀÒÂÄÁËÏÃ

ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÓ, ÒÀÝ ÂÀÍÐÉÒÏÁÄÁÖËÉÀ ÀÌ ÏÒÉ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÓ

ÓÀÂÀÒÄÏ ÐÏËÉÔÉÊÉÓ ÊÖÒÓÉÓ ÈÀÍáÅÄÃÒÉÈ.

ØÀËÁÀÔÏÍÌÀ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄÌ ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖËÉ ÌÀÃËÉÄ-

ÒÄÁÀ ÂÀÌÏáÀÔÀ ÖÊÒÀÉÍÉÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ

ÌÉÌÀÒÈ ÉÌ ÈÀÍÀÃÂÏÌÉÓÀÈÅÉÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÖÊÒÀÉÍÉÓ

ÐÀÒËÀÌÄÍÔÌÀ ÂÀÌÏÖÝáÀÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÝáÉÍÅÀËÉÓ

ÒÄÂÉÏÍÛÉ ÁÏËÏ ÐÄÒÉÏÃÛÉ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÖË ÌÏÅËÄÍÄÁÈÀÍ

ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ. áÀÆÂÀÓÌÉÈ ÀÙÍÉÛÍÀ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÈÀÍÀ-

ÌÄÂÏÁÒÏÁÉÓ ÌáÀÒÃÀàÄÒÉÓ ÖÃÉÃÄÓÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ ÓÀØÀÒÈ-

ÅÄËÏÓÀÈÅÉÓ, ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ, ÉÓÄÈÉ ÖÒÈÖËÄÓÉ ÐÒÏÁËÄÌÉÓ

ÂÀÃÀßÚÅÄÔÀÛÉ, ÒÏÂÏÒÉÝÀÀ ØÅÄÚÀÍÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÊÏÍ×-

ËÉØÔÄÁÉ.

ÉÓÀÖÁÒÄÓ ÖÊÒÀÉÍÀÛÉ 31 ÏØÔÏÌÁÒÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀÂÄÂÌÉË

ÓÀÐÒÄÆÉÃÄÍÔÏ ÀÒÜÄÅÍÄÁÆÄÝ. ÀÒÜÄÅÍÄÁÉÓ ÊÏÌÄÍÔÉÒÄÁÉÓÀÓ

ØÀËÁÀÔÏÍÌÀ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄÌ ÉÌÄÃÉ ÂÀÌÏÈØÅÀ, ÒÏÌ

ÖÊÒÀÉÍÀÛÉ ÂÀÉÌÀÒãÅÄÁÓ áÀËáÉÓ ÒÜÄÖËÉ ÊÀÍÃÉÃÀÔÉ

ÃÀ ÖÂÖËÄÁÄËÚÏ×ÉËÉ ÀÒ ÉØÍÄÁÀ áÀËáÉÓ ÍÄÁÀ, ÒÀÃÂÀÍ

ÄÓ ÀÒÉÓ ØÅÄÚÍÉÓ ßÉÍÓÅËÉÓÀ ÃÀ ÊÄÈÉËÃÙÄÏÁÉÓ ÄÒÈ-

ÄÒÈÉ ÖÌÈÀÅÒÄÓÉ ÂÀÒÀÍÔÉ.

ÛÄáÅÄÃÒÉÓ ÃÀÓÀÓÒÖËÓ ÌáÀÒÄÄÁÌÀ ÉÌÄÃÉ ÂÀÌÏÈØÅÄÓ,

ÒÏÌ ÖÊÒÀÉÍÀÓÀ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÛÏÒÉÓ ÔÒÀÃÉÝÉÀÃ-

ØÝÄÖËÉ ÌàÉÃÒÏ ÃÀ ÌÄÂÏÁÒÖËÉ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÄÁÉ ÊÉÃÄÅ

Ö×ÒÏ ÂÀÌÚÀÒÃÄÁÀ, ÒÀÝ áÄËÓ ÛÄÖßÚÏÁÓ ÏÒÉ ØÅÄÚÍÉÓ

ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÀÓ ÃÀ ÓÀÄÒÈÏ ÌÉÆÍÄÁÉÓ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÀÓ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÀÌÄÍÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ, ØÀËÁÀÔÏÍ ÍÉÍÏ

ÁÖÒãÀÍÀÞÉÓ ÓÀÌÖÛÀÏ ÅÉÆÉÔÉ ÓÀÁÄÒÞÍÄÈÛÉ ÄÖÈÏÓ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ

ÀÌÄÍÔÏ

ÀÓÀÌÁËÄÀ

ÓÀÌÁËÄÀÆÄ

29 ÓÄØÔÄÌÁÄÒÉ – 2 ÏØÔÏÌÁÄÒÉ

2004 ßËÉÓ 29 ÓÄØÔÄÌÁÄÒÉÃÀÍ 2 ÏØÔÏÌÁÄÒÉÓ

ÜÀÈÅËÉÈ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÄËÄÂÀÝÉÀ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÃÀ

ÄÖÈÏÓ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÉÓ ÄÂÉÃÉÈ ÓÀÁÄÒÞÍÄÈÛÉ

ÂÀÌÀÒÈÖË ÙÏÍÉÓÞÉÄÁÄÁÛÉ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÌ ÍÉÍÏ

ÁÖÒãÀÍÀÞÄÌ ÄÖÈÏÓ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÉÓ ÌÖÃÌÉÅ-

ÌÏØÌÄÃÉ ÊÏÌÉÔÄÔÉÓ ÓáÃÏÌÀÆÄ ÌÀÃËÏÁÀ ÂÀÃÀÖáÀÃÀ

ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÀÓ ÃÀ ÌÉÓ áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÏÁÀÓ

ÂÀßÄÖËÉ ÃÀáÌÀÒÄÁÉÓÀÈÅÉÓ, ÄÃÉÍÁÖÒÂÛÉ ÄÖÈÏÓ ÓÀÐÀÒ-

ËÀÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÀÆÄ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÛÄØÌÍÉË ÅÉÈÀÒÄ-

ÁÀÓÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÉÙÄÁÖËÉ ÒÄÆÏËÖÝÉÉÓÀÈÅÉÓ.

ØÀËÁÀÔÏÍÉ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÉÓ ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÈ, Ä.ß ÓÀÌáÒÄÈ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

8

ÏÓÄÈÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÒÄÆÏËÖÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÉÃÀÍ ÐÒÀØÔÉÊÖËÀÃ

ÌÄÏÒÄ ÃÙÄÓÅÄ ÓÀÌáÒÄÈ ÏÓÄÈÉÓ ÓÄÐÀÒÀÔÉÓÔÄÁÌÀ ÂÀÀÈÀ-

ÅÉÓÖ×ËÄÓ 50-ÌÃÄ ÌÞÄÅÀËÉ, ÒÀÝ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈáÄË

ÀÃÀÓÔÖÒÄÁÓ, ÈÖ ÒÀ ÃÉÃÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ ÄÍÉàÄÁÀ ÊÒÉ-

ÆÉÓÖË ÓÉÔÖÀÝÉÄÁÛÉ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÈÀÍÀÌÄÂÏÁÒÏÁÉÓ

ÃÒÏÖË ÃÀ ÀÃÄÊÅÀÔÖÒ ÒÄÀÂÉÒÄÁÀÓ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÌ ÃÀÌÓßÒÄ

ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀÓ ÌÉÀßÏÃÀ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ ÉÌ ÙÏÍÉÓÞÉÄÁÄÁÉÓ

ÛÄÓÀáÄÁ, ÒÏÌËÄÁÓÀÝ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÀ

ÀáÏÒÝÉÄËÄÁÓ Ä.ß. ÓÀÌáÒÄÈ ÏÓÄÈÛÉ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÏÐÄ-

ÒÀÝÉÄÁÉÓ ÈÀÅÉÃÀÍ ÀÓÀÝÉËÄÁËÀà ÃÀ ÊÏÍ×ËÉØÔÉÓ


T a v m j d o m a r e

ÌÛÅÉÃÏÁÉÀÍÉ ÂÆÉÈ ÂÀÃÀÓÀßÚÅÄÔÀÃ. ÌÀÍ ÀÙÍÉÛÍÀ, ÒÏÌ

ØÀÒÈÖËÉ ÓÏ×ËÄÁÉÓ ÃÀÁÏÌÁÅÉÓ, ÌÛÅÉÃÏÁÉÀÍ ÌÏÓÀá-

ËÄÏÁÀÓÀ ÃÀ ØÀÒÈÅÄË ÌÛÅÉÃÏÁÉÓÌÚÏ×ÄËÈÀ ÛÏÒÉÓ

ÌÓáÅÄÒÐËÉÓ ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÀÌ

ßÀÒÌÀÔÄÁÖËÉ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÏÐÄÒÀÝÉÉÓ ÛÄÌÃÄ ÊÏÍ×ËÉØ-

ÔÉÓ ÆÏÍÉÃÀÍ ÂÀÌÏÉÚÅÀÍÀ ØÀÒÈÖËÉ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖËÉ

ÞÀËÄÁÉ, ÒÉÈÀÝ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈáÄË ÃÀÀÃÀÓÔÖÒÀ, ÒÏÌ ÉÂÉ

ÌÛÅÉÃÏÁÉÀÍÉ ÂÆÉÈ ÀÐÉÒÄÁÓ ÊÏÍ×ËÉØÔÉÓ ÌÏÂÅÀÒÄÁÀÓ.

ØÀËÁÀÔÏÍÌÀ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄÌ ÚÖÒÀÃÙÄÁÀ ÂÀÀÌÀáÅÉËÀ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉÓ ÉÍÉÝÉÀÔÉÅÀÆÄ Ä.ß. ÓÀÌáÒÄÈ

ÏÓÄÈÉÓ ÊÏÍ×ËÉØÔÉÓ ÌÛÅÉÃÏÁÉÀÍÉ ÌÏßÄÓÒÉÂÄÁÉÓ

ÈÀÏÁÀÆÄ ÄÖÈÏÓ ÄÂÉÃÉÈ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÊÏÍ×ÄÒÄÍÝÉÉÓ

ÜÀÔÀÒÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ, ÒÀÓÀÝ ÌáÀÒÉ ÀÒ ÃÀÖàÉÒÀ ÒÖÓÄÈÉÓ

×ÄÃÄÒÀÝÉÀÌ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÊÏÍ×ËÉØÔÛÉ ÌÛÅÉÃÏÁÉÓÌÚÏ×-

ËÉÓ ×ÖÍØÝÉÀ ÀÊÉÓÒÉÀ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÌ ÌÏÖßÏÃÀ

ÒÖÓÄÈÓ, ÛÄÀÓÒÖËÏÓ ÊÏÍ×ËÉØÔÛÉ àÄÛÌÀÒÉÔÀÃ

ÌÛÅÉÃÏÁÉÓÌÚÏ×ËÉÓ ÒÏËÉ, áÏËÏ ÄÖÈÏÓ ÓÀÐÀÒËÀ-

ÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÀÓ - ÃÀÂÌÏÓ ßÄÅÒÉ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÄÁÉÓ

ÌáÒÉÃÀÍ ÏÒÌÀÂÉ ÓÔÀÍÃÀÒÔÄÁÉÓ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÉÓ ÐÒÀØÔÉÊÀ

ÃÀ ÌáÀÒÉ ÃÀÖàÉÒÏÓ ÊÏÍ×ËÉØÔÉÓ ÆÏÍÀÛÉ ÄÖÈÏÓ

ÌÀÍÃÀÔÉÓ ÂÀ×ÀÒÈÏÄÁÀÓ.

ÄÖÈÏÓ ÂÄÍÄÒÀËÖÒÌÀ ÌÃÉÅÀÍÌÀ ÉÀÍ ÊÖÁÉÛÌÀ ÂÀÀÊÄÈÀ

ÌÏáÓÄÍÄÁÀ 2005 ßËÉÓ ÁÉÖãÄÔÉÓ ÐÒÏÄØÔÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ.

ÌÉÓÉ ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÈ, ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉÀ ÓÀÆÙÅÒÄÁÉÓ

ÌÏÍÉÔÏÒÉÍÂÉÓÀÈÅÉÓ ÂÀÌÏÚÏ×ÉËÉ ÈÀÍáÄÁÉÓ 3 ÌÉËÉÏÍÉ

ÃÏËÀÒÉÈ ÛÄÌÝÉÒÄÁÀ, ÒÀÝ ÂÀÌÏÉßÅÄÅÓ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ

ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ ÄÖÈÏÓ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓ ÛÄÆÙÖÃÅÀÓ.

ÀÙÍÉÛÍÖË ÂÀÍÝáÀÃÄÁÀÓ ÌÏäÚÅÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÃÄËÄÂÀÝÉÉÓ ÌßÅÀÅÄ ÒÄÀØÝÉÀ. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÌ ×ÏÒÖÌÆÄÝ ÃÀ ÂÄÍÄÒÀËÖÒ ÌÃÉÅÀÍÈÀÍ

ÐÉÒÉÓÐÉÒ ÛÄáÅÄÃÒÉÓ ÃÒÏÓÀÝ áÀÆÉ ÂÀÖÓÅÀ ÓÀØÀÒÈ-

ÅÄËÏÓÀÈÅÉÓ ÓÀÆÙÅÒÄÁÉÓ ÌÏÍÉÔÏÒÉÍÂÉÓ ÐÒÏÂÒÀÌÉÓ

ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀÓ ÌÓÏ×ËÉÏÛÉ ÔÄÒÏÒÉÆÌÉÓ ÃÀ ÊÏÍÔÒÀ-

ÁÀÍÃÉÓ ßÉÍÀÀÙÌÃÄ ×ÀÒÈÏÌÀÓÛÔÀÁÉÀÍÉ ÁÒÞÏËÉÓÀ ÃÀ

ÁÏËÏ ÃÒÏÓ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÖËÉ ÌÏÅËÄÍÄÁÉÓ, ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ

ÁÄÓËÀÍÉÓ ÔÒÀÂÄÃÉÉÓ ×ÏÍÆÄ ÂÀÖÂÄÁÀÒÉÀ ÓÀÆÙÅÒÄÁÉÓ

ÌÏÍÉÔÏÒÉÍÂÉÓ ÐÒÏÂÒÀÌÉÓÀÈÅÉÓ ÈÀÍáÄÁÉÓ ÛÄÌÝÉÒÄÁÀ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÌ ÌÏÖßÏÃÀ

ÄÖÈÏÓ áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÏÁÀÓ, ÌÓÏ×ËÉÏÛÉ ÌÉÌÃÉÍÀÒÄ

ÌÏÅËÄÍÄÁÉÓ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÉÈ, ÂÀÃÀáÄÃÏÓ ÓÀÆÙÅÒÄÁÉÓ

ÌÏÍÉÔÏÒÉÍÂÉÓ ÃÀ×ÉÍÀÍÓÄÁÉÓ ÓÀÊÉÈáÓ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÓÀÂÀÒÄÏ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÀÈÀ

ÊÏÌÉÔÄÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÌ ÊÏÍÓÔÀÍÔÉÍÄ ÂÀÁÀÛÅÉËÌÀ

ÊÉÃÄÅ ÄÒÈáÄË ÀÙÍÉÛÍÀ ÊÏÍ×ËÉØÔÖÒ ÆÏÍÄÁÛÉ ÄÖÈÏÓ

ÌÏÍÉÔÏÒÉÍÂÉÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ.

ÀÃÀÌÉÀÍÄÁÉÈ ÅÀàÒÏÁÉÓ ÐÒÏÁËÄÌÉÓÀÃÌÉ ÌÉÞÙÅÍÉË

ÄÖÈÏÓ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÉÓ ÊÏÍ×ÄÒÄÍÝÉÀÆÄ

áÀÆÂÀÓÌÉÈ ÀÙÉÍÉÛÍÀ, ÒÏÌ ÀÃÀÌÉÀÍÄÁÉÈ ÅÀàÒÏÁÀ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ

Ö×ËÄÁÀÈÀ ÖÌÞÉÌÄÓ áÄËÚÏ×ÀÓ ÃÀ ÔÒÀÍÓÍÀÝÉÏÍÀËÖÒÉ

ÃÀÍÀÛÀÖËÉÓ ÍÀÉÒÓÀáÄÏÁÀÓ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ. ÀÌ ÐÒÏÁËÄÌÉÓ

ÃÀÒÄÂÖËÉÒÄÁÀÓ ÓàÉÒÃÄÁÀ ÊÏÏÒÃÉÍÉÒÄÁÖËÉ ÃÀ

ÊÏÌÐËÄØÓÖÒÉ ÌÉÃÂÏÌÀ. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ Ö×ËÄÁÀÈÀ ÃÀÝÅÉÓÀ ÃÀ ÓÀÌÏØÀËÀØÏ ÉÍÔÄÂ-

ÒÀÝÉÉÓ ÊÏÌÉÔÄÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄÌ ËÀËÉ

×À×ÉÀÛÅÉËÌÀ ÚÖÒÀÃÙÄÁÀ ÂÀÀÌÀáÅÉËÀ ÈÒÄ×ÉØÉÍÂÉÓ

ßÉÍÀÀÙÌÃÄ ÁÒÞÏËÉÓ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ

ÌÉÌÃÉÍÀÒÄ ÐÒÏÝÄÓÄÁÆÄ. ÌÉÓÉ ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÈ, ÈÒÄ×ÉØÉÍÂÉÓ

ßÉÍÀÀÙÌÃÄ ÁÒÞÏËÀ ÌÏÉÈáÏÅÓ ÀÒÀ ÌÀÒÔÏ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÉ

ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅÉ ÀØÔÄÁÉÓ ÉÌÐËÄÌÄÍÔÀ-

ÝÉÀÓ ÄÒÏÅÍÖË ÃÏÍÄÆÄ, ÃÀÌÀÔÄÁÉÈÉ ÃÀ ÌÀÙÀËÀÍÀÆ-

ÙÀÖÒÄÁÀÃÉ ÓÀÌÖÛÀÏ ÀÃÂÉËÄÁÉÓ ÛÄØÌÍÀÓÀ ÃÀ ÓÀÌÀÒÈÀË-

ÃÀÌÝÀÅÉ ÏÒÂÀÍÏÄÁÉÓ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓ ÂÀÀØÔÉÖÒÄÁÀÓ, ÀÒÀÌÄÃ,

ÐÉÒÅÄË ÒÉÂÛÉ, ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÈÀÍÀÌÄÂÏÁÒÏÁÉÓ

ÞÀËÉÓáÌÄÅÉÓ ÂÀÄÒÈÉÀÍÄÁÀÓ, Ä.ß. ÄÒÈÏÁËÉÅ ÐÒÏÂÒÀ-

ÌÄÁÓ, ÛÒÏÌÉÈÉ ÊÅÏÔÄÁÉÓ ÃÀßÄÓÄÁÀÓ ÃÀ ÛÒÏÌÉÈÉ

ÌÉÂÒÀÝÉÉÓÀÈÅÉÓ áÄËÉÓ ÛÄßÚÏÁÀÓ.

ÀÙÉÍÉÛÍÀ, ÒÏÌ ÈÒÄ×ÉØÉÍÂÉÓ ÄÒÈ-ÄÒÈ ÖÌÍÉÛÅÍÄ-

ËÏÅÀÍÄÓ áÄËÛÄÌßÚÏÁ ÂÀÒÄÌÏÄÁÀÓ Ä.ß. ÖÊÏÍÔÒÏËÏ

ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ. ÁÀÔÏÍÌÀ ÊÏÍÓÔÀÍÔÉÍÄ

ÂÀÁÀÛÅÉËÌÀ ÚÖÒÀÃÙÄÁÀ ÂÀÀÌÀáÅÉËÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ ÀÒÓÄÁÖË Ä.ß. ÓÀÌáÒÄÈ ÏÓÄÈÉÓ ÃÀ

À×áÀÆÄÈÉÓ ÊÏÍ×ËÉØÔÄÁÆÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÃÄËÄÂÀÝÉÀÌ ÌÏÍÀßÉ-

ËÄÏÁÀ ÌÉÉÙÏ áÌÄËÈÀÛÖÀ ÆÙÅÉÓ ÌÄÏÒÄ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ

×ÏÒÖÌÛÉ. ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄÌ áÀÆÂÀÓÌÉÈ ÀÙÍÉÛÍÀ

áÌÄËÈÀÛÖÀ ÆÙÅÉÓ ØÅÄÚÍÄÁÉÓ ÂÀÍÆÏÌÉËÄÁÀÛÉ ÓÀØÀÒÈ-

ÅÄËÏÓÀ ÃÀ ÛÀÅÉ ÆÙÅÉÓ ÀÖÆÉÓ ÓáÅÀ ØÅÄÚÍÄÁÉÓ ÜÀÒÈÅÉÓ

ÀÖÝÉËÄÁËÏÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ, ÒÖÌÉÍÄÈÉ,

ÁÖËÂÀÒÄÈÉ, ÖÊÒÀÉÍÀ, ÈÖÒØÄÈÉ ÃÀ ÓáÅÀ ØÅÄÚÍÄÁÉ,

ÓÀÆÙÅÀÏ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÍÀÝÅËÀÃ, ÐÏËÉÔÉÊÖÒÀÃ

ÃÀáÖÒÖË ÓÉÅÒÝÄÛÉ ÀÙÌÏÜÍÃÍÄÍ, ÒÀÝ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ

ÀÒÀ ÌÀÒÔÏ ÌÀÈÉ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÉÓ, ÀÒÀÌÄÃ ÓÀÄÒÈÏ

ÄÅÒÏÐÖËÉ ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÉÓ ÃÀÌÀÁÒÊÏËÄÁÄË ÂÀÒÄÌÏÄÁÀÓ.

ÀÙÍÉÛÍÖË ÐÒÏÝÄÓÛÉ ÛÀÅÉ ÆÙÅÉÓ ØÅÄÚÍÄÁÉÓ ÜÀÒÈÅÀ

ÓÀÌÀÒÈËÉÀÍÉ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÀ ÉØÍÄÁÀ ÀÒÀ ÌÀÒÔÏ

ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ ÃÀ ÂÄÏÂÒÀ×ÉÖËÉ, ÀÒÀÌÄà ÊÖËÔÖÒÖËÉ,

ÉÓÔÏÒÉÖËÉ ÃÀ ÐÒÀÂÌÀÔÖËÉ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÌ ×ÏÒÖÌÉÓ

ÌÏÍÀßÉËÄÄÁÓ ÌÏÖßÏÃÀ, ÂÀÍÉáÉËÏÍ áÌÄËÈÀÛÖÀ ÆÙÅÉÓ

ÀÖÆÉÓ ØÅÄÚÍÄÁÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÉÓ ÐÒÏÝÄÓÛÉ ÓÀØÀÒÈ-

ÅÄËÏÓÀ ÃÀ ÛÀÅÉ ÆÙÅÉÓ ÀÖÆÉÓ ÓáÅÀ ØÅÄÚÍÄÁÉÓ ÜÀÒÈÅÉÓ

ÓÀÊÉÈáÉ ÃÀ ÃÄËÄÂÀÔÄÁÓ ÛÄÓÈÀÅÀÆÀ 2005 ÀÍ 2006

ßÄËÓ ÄÖÈÏÓ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÉÓ ÄÂÉÃÉÈ ×ÏÒÖÌÉÓ

ÈÁÉËÉÓÛÉ ÜÀÔÀÒÄÁÀ.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

9


T a v m j d o m a r e

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÀÌÄÍÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ,

ØÀËÁÀÔÏÍ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÉÓ ÅÉÆÉÔÉ ÓÔÒÀÓÁ

ÓÁÖÒÂ

ÖÒÂÛÉ

ÄÅÒÏÐÉÓ ÓÀÁàÏÓ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÀÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÀ

ÓÀÌÁËÄÀÆÄ

2004 ßËÉÓ 6-8 ÏØÔÏÌÁÄÒÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ ÉÌÚÏ×ÄÁÏÃÀ

ÓÀ×ÒÀÍÂÄÈÛÉ, ØÀËÀØ ÓÔÒÀÓÁÖÒÂÛÉ, ÓÀÃÀÝ ÄÅÒÏÐÉÓ

ÓÀÁàÏÓ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÉÓ ÌÏÒÉ ÓáÃÏÌÀÆÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÀ ÃÀ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ ÃÄËÄÂÀÝÉÄÁÓ

ÛÏÒÉÓ ÂÀÉÌÀÒÈÀ ÃÄÁÀÔÄÁÉ ÏÒÉ ØÅÄÚÍÉÓ ÖÒÈÉÄÒÈÏ-

ÁÀÓÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖË ÓÀÊÉÈáÄÁÆÄ. ØÀËÁÀÔÏÍ ÍÉÍÏ

ÁÖÒãÀÍÀÞÄÓÈÀÍ ÄÒÈÀà ÃÄÁÀÔÄÁÛÉ ÌÏÍÀßÉËÏÁÃÍÄÍ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ßÄÅÒÄÁÉ ÂÉÂÀ ÁÏÊÄÒÉÀ ÃÀ

ÂÉÏÒÂÉ ÀÒÅÄËÀÞÄ.

ÄÅÒÏÐÉÓ ÓÀÁàÏÓ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÉÓ ÓáÃÏÌÀÆÄ

ØÀÒÈÖËÌÀ ÌáÀÒÄÌ áÀÆÂÀÓÌÉÈ ÀÙÍÉÛÍÀ, ÒÏÌ ÃÄÁÀÔÄÁÉÓ

ÂÀÌÀÒÈÅÉÓ ÌÈÀÅÀÒÉ ÌÉÆÄÆÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÀ ÃÀ ÒÖÓÄÈÉÓ

×ÄÃÄÒÀÝÉÀÓ ÛÏÒÉÓ ÂÀÒÈÖËÄÁÖËÉ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÀ, ÃÀ

ÄÓ ÉÍÉÝÉÀÔÉÅÀ ÌÉÆÍÀà ÀÒ ÉÓÀáÀÅÓ ÒÖÓÄÈÉÓÀÈÅÉÓ

ÁÒÀËÃÄÁÉÓ ßÀÚÄÍÄÁÀÓ ÀÌÀ ÈÖ ÉÌ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ,

ÃÄÁÀÔÄÁÉ ÀÒÉÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈÉ ÌÝÃÄËÏÁÀ,

ÄÅÒÏÐÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÈÀ ÃÀ ÌÄÂÏÁÀÒÉ ØÅÄÚÍÄÁÉÓ ÃÀá-

ÌÀÒÄÁÉÈ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉ ÂÀáÃÄÓ, ÛÄØÌÍÉËÉ ÌÃÂÏÌÀ-

ÒÄÏÁÉÃÀÍ ÂÀÌÏÓÀÅËÉÓ ÌÏÍÀáÅÀ, ÒÀÈÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ-

ÒÖÓÄÈÉÓ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÄÁÉ ÓÀÁÏËÏÏÃ ÜÉáÛÉ ÀÒ ÌÏÄØÝÄÓ.

ØÀÒÈÖËÌÀ ÌáÀÒÄÌ ÃÀÓÅÀ ÓÀÊÉÈáÉ ÒÖÓÄÈÉÓ ÌÉÄÒ

ÏÒÌÀÂÉ ÓÔÀÍÃÀÒÔÄÁÉÓ ÌØÏÍÄ ÓÀÂÀÒÄÏ ÐÏËÉÔÉÊÉÓ

ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ, ÒÀÓÀÝ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ

ÀÓÀÌÁËÄÉÓ ÌÏÍÀßÉËÄÈÀ ÀÒÀÄÒÈÂÅÀÒÏÅÀÍÉ ÒÄÀØÝÉÀ

ÌÏäÚÅÀ. ÂÀÍáÉËÖË ÉØÍÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÀÒÓÄÁÖË

ÊÏÍ×ËÉØÔÉÓ ÆÏÍÄÁÛÉ – Ä. ß. ÓÀÌáÒÄÈ ÏÓÄÈÓÀ ÃÀ

À×áÀÆÄÈÛÉ ÒÖÓÄÈÉÓ ÌÉÄÒ ÂÀÔÀÒÄÁÖËÉ ÀÒÀËÄÂÉÔÉÌÖÒÉ

ÐÏËÉÔÉÊÀ ÃÀ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ

ÐÉÒÈÀ ÈÖ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖßÚÄÁÀÈÀ ÉÓ ÂÀÍÝáÀÃÄÁÄÁÉ,

ÒÏÌËÄÁÉÝ ÀÒÀ ÌáÏËÏà ÀÒÙÅÄÅÓ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ

ÓÀÌÀÒÈËÉÓÀ ÃÀ ÒÖÓÄÈÉÓ ÌÉÄÒ áÄËÌÏßÄÒÉË

ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÛÄÈÀÍáÌÄÁÄÁÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖË

ÌÏÈáÏÅÍÄÁÓ, ÀÒÀÌÄà ÖÂÖËÄÁÄËÚÏ×Ó ÏÒ ØÅÄÚÀÍÀÓ ÛÏÒÉÓ

ÉÌ ÊÄÈÉËÌÄÆÏÁËÖÒ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÄÁÀÝ, ÒÏÌÄËÆÄÝ

ÒÖÓÄÈÉÓ ÖÌÀÙËÄÓÉ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÀ ÐÄÒÌÀÍÄÍÔÖËÀÃ

ÓÀÖÁÒÏÁÓ.

ÃÄÁÀÔÄÁÛÉ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ ÃÄËÄÂÀÝÉÉÓ

ÞÉÒÉÈÀà ÀÒÂÖÌÄÍÔÓ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÃÀ ÌÏÓÀÆÒÄÁÀ, ÒÏÌ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÖËÉ ÌÏÅËÄÍÄÁÉ ÌáÏËÏÃ

ËÏÊÀËÖÒ, ÒÄÂÉÏÍÖË áÀÓÉÀÈÓ ÀÔÀÒÄÁÓ ÃÀ ÀÒ ÀÒÓÄÁÏÁÓ

ÄÅÒÏÐÉÓ ÈÅÀËßÉÍ ÀÌ ÐÒÏÁËÄÌÉÓ ÂÀÌÏÔÀÍÉÓ ÀÖÝÉËÄÁ-

ËÏÁÀ. ÀÌÀÓÈÀÍ, ÒÖÓÖËÉ ÌáÀÒÄ ÛÄØÌÍÉË ÓÉÔÖÀÝÉÀÛÉ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÀÓ ÀÃÀÍÀÛÀÖËÄÁÃÀ ÃÀ ÌÀÓ

ÁÒÀËÓ ÓÃÄÁÃÀ ÀÅÔÏÍÏÌÉÀÈÀ Ö×ËÄÁÄÁÉÓ ÀÒÀÊÏÍÓÔÉÔÖ-

ÝÉÖÒ ÛÄÆÙÖÃÅÀÛÉ. ÃÄÁÀÔÄÁÉÓ ÃÒÏÓ ÂÀÒÊÅÄÖËÉ ×ÏÍÉ

ÛÄØÌÍÀ ÒÖÓÄÈÉÓ ÃÄËÄÂÀÝÉÉÓ ßÄÅÒÄÁÉÓ ÀÒÀÀÃÄÊÅÀÔÖÒÌÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÄÁÌÀ, ÒÏÌ ØÀÒÈÖËÉ ÃÄËÄÂÀÝÉÀ ÀÒ ÄÓßÒÄÁÀ

ÓáÃÏÌÀÓ, ÂÀÍÝáÀÃÄÁÀÌ ÉÌ ÂÀÖÒÊÅÄÅÄËÉ ÞÀËÄÁÉÓ

6-8 ÏØÔÏÌÁÄÒÉ

ÀÒÓÄÁÏÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÚÅÄËÀ ÓÀÛÖÀËÄÁÉÈ

ÝÃÉËÏÁÄÍ, ÍÀÔÏÓ ÓÉÅÒÝÄÛÉ ÜÀÉÈÒÉÏÍ ÊÀÅÊÀÓÉÉÓ

ÒÄÂÉÏÍÉ ÃÀ ÒÖÓÄÈÉÓ ÃÄËÄÂÀÝÉÉÓ ÄÒÈÂÅÀÒÌÀ ÍÏÓÔÀË-

ÂÉÖÒÌÀ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÄÁÀÌ ÓÀÁàÏÈÀ ÊÀÅÛÉÒÉÓÀÃÌÉ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÓ, ÃÄÁÀÔÄÁ-

ÛÉ ÖÛÖÀËÏ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÉÓ ÂÀÒÃÀ, Ï×ÉÝÉÀËÖÒÉ

ÛÄáÅÄÃÒÄÁÉ äØÏÍÃÀ ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÉÓ ÖÌÀÙËÄÓÉ ÈÀÍÀÌÃÄÁÏ-

ÁÉÓ ÐÉÒÄÁÈÀÍ. ØÀËÁÀÔÏÍÉ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ ÛÄáÅÃÀ

ÄÅÒÏÐÉÓ ÓÀÁàÏÓ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÉÓ ÂÄÍÄÒÀËÖÒ

ÌÃÉÅÀÍÓ ÁÒÖÍÏ äÀËÄÒÓ. ÛÄáÅÄÃÒÀÆÄ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÃÄËÄÂÀÝÉÀÌ ÀÙÍÉÛÍÀ, ÒÏÌ ØÅÄÚÍÉÓÀÈÅÉÓ ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÉÈ

ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉÀ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÓÈÀÍ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÉÓ

ÌÏßÄÓÒÉÂÄÁÀ, ÌÄÂÏÁÒÖËÉ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÍÀÒÜÖÍÄÁÀ

ÃÀ ÀÌ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ ÌÄÔÀÃ ÐÏÆÉÔÉÖÒ ÒÏËÓ

ÛÄÀÓÒÖËÄÁÓ ÄÅÒÏÓÀÁàÏÓ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÉÓ

ÌÉÄÒ ÀÙÍÉÛÍÖË ÓÀÊÉÈáÄÁÆÄ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÌÏÌáÓÄÍÄÁËÉÓ

ÃÀÍÉÛÅÍÀ ÃÀ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÉÓ ÓáÃÏÌÀÆÄ

ÃÄÁÀÔÄÁÉÓ ÛÄÃÄÂÄÁÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÓÀÈÀÍÀÃÏ

ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÉÓ ÌÉÙÄÁÀ. ØÀÒÈÖËÌÀ ÌáÀÒÄÌ, ÀÂÒÄÈÅÄ,

ßÀÌÏÀÚÄÍÀ ÉÍÉÝÉÀÔÉÅÀ, ÄÅÒÏÐÉÓ ÓÀÌÀÒÈÀËÈÀÍ ÓÀØÀÒÈÅÄ-

ËÏÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÓ äÀÒÌÏÍÉÆÀÝÉÉÓ ÌÉÆÍÉÈ, ÄÅÒÏÓÀÁàÏÓ

ÄØÓÐÄÒÔÈÀ ãÂÖ×ÉÓ ÛÄØÌÍÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ. ÁÀÔÏÍÉ

äÀËÄÒÉ ÃÀÉÍÔÄÒÄÓÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÓÀÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏ

Ó×ÄÒÏÓ ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÉÈ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÛÉ

ÏÐÏÆÉÝÉÖÒ ÞÀËÈÀ ÂÀÃÀÍÀßÉËÄÁÉÈ ÃÀ ÂÀÌÏÈØÅÀ ÓÖÒ-

ÅÉËÉ, ÜÀÔÀÒÃÄÓ ÓÄÌÉÍÀÒÉ ÈÄÌÀÆÄ: “ÏÐÏÆÉÝÉÉÓ ÒÏËÉ

ÐÏËÉÔÉÊÀÛÉ”. ÌÉÓÉ ÀÆÒÉÈ, ÀÌ ÄÔÀÐÆÄ ÓÀàÉÒÏÀ, ÃÄËÄÂÀ-

ÝÉÄÁÌÀ ÂÀÀÂÒÞÄËÏÍ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÀ ÏÒÌáÒÉÅÉ ÌÏËÀ-

ÐÀÒÀÊÄÁÉÓ ×ÏÒÌÀÔÛÉ. ÌÀÍ, ÍÀÊÉÓÒÉ ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÄÁÉÓ

ÛÄÓÒÖËÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÄÅÒÏÐÉÓ

ÓÀÁàÏÓ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÉÓ ÓÒÖËÉ ÌáÀÒÃÀàÄÒÀ

ÀÙÖÈØÅÀ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ ÛÄáÅÃÀ

ÄÅÒÏÐÉÓ ÓÀÁàÏÓ ÂÄÍÄÒÀËÖÒ ÌÃÉÅÀÍÓ ÔÄÒÉ ÃÄÅÉÓÓ.

ÂÀÍáÉËÖË ÉØÍÀ ÄÅÒÏÐÉÓ ÓÀÁàÏÓÀ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÄÁÉ, ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ ÉÓÄÈÉ ÀØÔÖÀËÖÒÉ ÓÀÊÉÈáÉ,

ÒÏÂÏÒÉÝÀÀ: ÄÅÒÏÐÉÓ ÓÀÁàÏÓ ßÉÍÀÛÄ ÀÒÓÄÁÖËÉ

ÃÀÅÀËÉÀÍÄÁÉÓ ÃÀ×ÀÒÅÀ.

ØÀËÁÀÔÏÍÉ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÉÓÀ ÃÀ ÄÅÒÏÐÉÓ ÓÀÁàÏÓ

ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÉÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉÓ ÐÉÔÄÒ ÛÉÃÄÒÉÓ

ÛÄáÅÄÃÒÉÓÀÓ ÌáÀÒÄÄÁÌÀ ÂÀÍÉáÉËÄÓ ÄÅÒÏÐÉÓ ÓÀÁàÏÓÀ

ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÄÁÉ. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÃÄËÄÂÀÝÉÀÌ ßÀÌÏÀÚÄÍÀ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ-ÒÖÓÄÈÉÓ

ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÄÁÉÓ ÃÀÒÄÂÖËÉÒÄÁÉÓ ÌÉÆÍÉÈ, ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ

ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÊÏÌÉÓÉÉÓ ÛÄØÌÍÉÓ ÉÍÉÝÉÀÔÉÅÀ. ÀÓÄÅÄ

ÂÀÍáÉËÖË ÉØÍÀ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÉÓ ÓÄÓÉÀÆÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÂÀÌÏÓÅËÉÓ

ÐÒÏÝÄÃÖÒÖËÉ ÓÀÊÉÈáÄÁÉ.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

10


T a v m j d o m a r e

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÀÌÄÍÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ,

ØÀËÁÀÔÏÍ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÉÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒÉ ÅÉÆÉÔÉ

ÒÖÌÉÍÄÈÛÉ

ÖÌÉÍÄÈÛÉ 19-23 ÏØÔÏÌÁÄÒÉ

ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ØÅÄÚÍÉÓ ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÉÓ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×ÉÓ

ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ ÓÀ×ÖÞÅÄËÉ ÓÀÉÌÄÃÏ ÌÏÊÀÅÛÉÒÄÄÁÉÓ

ÀÒÓÄÁÏÁÀ ÃÀ ÌÓÂÀÅÓÉ ×ÀÓÄÖËÏÁÄÁÉÓ ÌØÏÍÄ ØÅÄÚÍÄÁÈÀÍ

ÌàÉÃÒÏ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÀÀ. ÃÙÄÓ, ÒÏÃÄÓÀÝ ÄÅÒÏÐÉÓ

ÀÒØÉÔÄØÔÖÒÀ ãÄÒ ÊÉÃÄÅ ÜÀÌÏÚÀËÉÁÄÁÉÓ ÐÒÏÝÄÓÛÉÀ,

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÉÃÉ ÞÀËÉÓáÌÄÅÀ ÓàÉÒÃÄÁÀ, ÒÀÈÀ,

ÌÄÂÏÁÀÒ ÄÅÒÏÐÖË ØÅÄÚÍÄÁÈÀÍ ÌàÉÃÒÏ ÊÀÅÛÉÒÉÓ ÂÆÉÈ,

ÈÀÅÉÓÉ ÀÃÂÉËÉ ÌÏÍÀáÏÓ ÄÒÈÉÀÍ ÄÅÒÏÐÖË ÓÀáËÛÉ.

ÄÒÈ-ÄÒÈ ÀÓÄÈ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍ ÌÏÊÀÅÛÉÒÄÓ ÜÅÄÍÈÅÉÓ

ÒÖÌÉÍÄÈÉ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ. ÒÖÌÉÍÄÈÉÓ, ÒÏÂÏÒÝ ÍÀÔÏÓ

ßÄÅÒÉ ØÅÄÚÍÉÓ, ÂÀÌÏÝÃÉËÄÁÀ ÙÉÒÄÁÖËÉ, ÃÒÏÖËÉ

ÃÀ ÂÀÓÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÄËÉÀ, ÌÉÈ ÖÌÄÔÄÓ, ÒÏÌ ÒÖÌÉÍÄÈÉ

ÌÆÀÃ ÀÒÉÓ, ÓÒÖËÀÃ ÂÀÂÅÉÆÉÀÒÏÓ ÓÀÊÖÈÀÒÉ ÂÀÌÏÝ-

ÃÉËÄÁÀ ÃÀ ÂÆÀ ÂÀÖÊÅÀËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÄÅÒÏÀÔËÀÍÔÉÊÖÒ ÓÔÒÖØÔÖÒÄÁÛÉ. ÓßÏÒÄà ÀÌ

ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÄÁÉÓ ÂÀÙÒÌÀÅÄÁÉÓÀ ÃÀ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÉÓ

ÀáÀËÉ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÄÁÉÓ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÉÓ ÌÉÆÍÉÈ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ ÍÉÍÏ

ÁÖÒãÀÍÀÞÄ, ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÃÄËÄÂÀÝÉÀÓÈÀÍ ÄÒÈÀÃ,

Ï×ÉÝÉÀËÖÒÉ ÅÉÆÉÔÉÈ ÁÖØÀÒÄÓÔÓ ÄßÅÉÀ. ÅÉÆÉÔÉ

ÒÖÌÉÍÄÈÉÓ ÓÄÍÀÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÍÉÊÏËÀÄ ÅÄÊÄÒÏÖÓ

ÌÏßÅÄÅÉÈ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÃÀ. ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ, ÅÉÆÉÔÉÓ

ÐÉÒÅÄËÉÅÄ ÃÙÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÌ ÛÄáÅÄÃÒÄÁÉ ÂÀÌÀÒÈÀ ÒÖÌÉÍÄÈÉÓ ÓÄÍÀÔÓÀ

ÃÀ ÃÄÐÖÔÀÔÈÀ ÐÀËÀÔÀÛÉ.

ÒÖÌÉÍÄÈÉÓ ÓÄÍÀÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÓÈÀÍ ÍÉÊÏËÀÄ

ÅÄÊÄÒÏÖÓÈÀÍ ÛÄáÅÄÃÒÀÆÄ ÀÙÉÍÉÛÍÀ, ÒÏÌ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÀ

ÃÀ ÒÖÌÉÍÄÈÓ ÌÓÂÀÅÓÉ ÓÀÂÀÒÄÏ-ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ ÐÒÉÏÒÉ-

ÔÄÔÄÁÉ ÀØÅÈ, ÒÀÝ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÉÓ ÂÀÙÒÌÀÅÄÁÉÓ ÊÀÒÂ

ÓÀ×ÖÞÅÄËÓ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ. ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄÌ áÀÆÉ ÂÀÖÓÅÀ,

ÒÏÌ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÀÈÅÉÓ ÞÀËÆÄ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉÀ

ÒÖÌÉÍÄÈÉÓ ÒÏÂÏÒÝ ÐÏÆÉÔÉÖÒÉ, ÀÓÄÅÄ ÍÄÂÀÔÉÖÒÉ

ÂÀÌÏÝÃÉËÄÁÉÓ ÂÀÆÉÀÒÄÁÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÀÍ ÌÉÉÙÏ ÍÀÔÏ-

ÓÀ ÃÀ ÄÅÒÏÐÉÓ ÊÀÅÛÉÒÛÉ ÉÍÔÄÂÒÀÝÉÉÓ ÂÆÀÆÄ. ÀÙÍÉÛÍÀ,

ÒÏÌ ÏÒÉ ØÅÄÚÍÉÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÌàÉÃÒÏà ÉÈÀÍÀÌÛÒÏÌ-

ËÄÁÓ ÄÅÒÏÐÖË ÉÍÔÄÂÒÀÝÉÀÓÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖË

ÊÏÍÊÒÄÔÖË ÓÀÊÉÈáÄÁÆÄ. ÌÀÍ ÁÒÞÀÍÀ ÒÏÌ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÐÀÒËÀÌÄÍÔÛÉ ÛÄÉØÌÍÀ ÒÖÌÉÍÄÈÈÀÍ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ

ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÄÁÉÓ ãÂÖ×É ÃÀ ÉÌÄÃÉ ÂÀÌÏÈØÅÀ, ÒÏÌ

ÌÏÌÀÅÀËÛÉ ÓÀÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏ ÏÒÂÀÍÏÄÁÓ ÛÏÒÉÓ

ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÀ ÊÉÃÄÅ Ö×ÒÏ ÂÀÙÒÌÀÅÃÄÁÀ ÃÀ

ÊÏÍÊÒÄÔÖË ÓÀáÄÓ ÌÉÉÙÄÁÓ. ÍÉÊÏËÀÄ ÅÄÊÄÒÏÖÓ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÈ, ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÄÅÒÏÉÍÔÄÂÒÀÝÉÉÓ

ÓÀÊÉÈáÄÁÛÉ ÓÐÄÝÉÀËÖÒÉ ÄØÓÐÄÒÔÄÁÉÓ ÌÏÅËÉÍÄÁÀ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÀÃÂÉËÆÄ ÂÀÄÝÍÏÁÉÀÍ

ÅÉÈÀÒÄÁÀÓ ÃÀ ÃÀáÌÀÒÄÁÀÓ ÂÀÖßÄÅÄÍ ØÀÒÈÅÄË ÊÏËÄÂÄÁÓ.

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÉÓ ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÈ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ

ÚÏÅÄËÈÅÉÓ ÂÒÞÍÏÁÃÀ ÒÖÌÉÍÄÈÉÓ ÌáÀÒÃÀàÄÒÀÓ

ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÀÛÉ, ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ,

ÄÖÈÏÛÉ. 1999 ßÄËÓ ÓßÏÒÄà ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ ÀÉÒÜÉÄÓ

ÄÖÈÏÓ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÉÓ ÅÉÝÄ-ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÀÃ.

ÂÀÌÏÉÈØÅÀ ÉÌÄÃÉ, ÒÏÌ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÄÁÛÉ

ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÀ ÌÏÌÀÅÀËÛÉÝ ÂÀÂÒÞÄËÃÄÁÀ.

ÏÒÌáÒÉÅÉ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÉÓ ÐÄÒÓÐÄØÔÉÅÄÁÆÄ

ÉÓÀÖÁÒÄÓ ÒÖÌÉÍÄÈÉÓ ÃÄÐÖÔÀÔÈÀ ÐÀËÀÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏ-

ÌÀÒÄÓÈÀÍ ÅÀËÄÒÉ ÃÏÒÍÄÀÍÖÓÈÀÍ ÛÄáÅÄÃÒÉÓÀÓ. ÍÉÍÏ

ÁÖÒãÀÍÀÞÄÌ ÚÚÒÀÃÙÄÁÀ ÂÀÀÌÀáÅÉËÀ ÛÀÅÉ ÆÙÅÉÓ

ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÉÓ ÓÉÓÔÄÌÀÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÜÀÒÈÅÉÓ

ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀÆÄ, ÒÀÝ Ö×ÒÏ ÌÄÔÀà ÛÄÖßÚÏÁÓ áÄËÓ

ÄÅÒÏÐÀÛÉ ÉÍÔÄÂÒÉÒÄÁÉÓ ÐÒÏÝÄÓÓ. ÒÏÂÏÒÝ ÅÀËÄÒÉ

ÃÏÒÍÄÀÍÖÌ ÀÙÍÉÛÍÀ, ÒÖÌÉÍÄÈÉ ÌÆÀÃ ÀÒÉÓ, ÂÀÖÆÉÀÒÏÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÊÖÈÀÒÉ ÂÀÌÏÝÃÉËÄÁÀ ÃÀ ÂÀáÃÄÓ ÌÉÓÉ

ËÏÁÉÓÔÉ ÍÀÔÏÛÉ ÂÀßÄÅÒÉÀÍÄÁÉÓ ÂÆÀÆÄ.

ÛÄáÅÄÃÒÀÆÄ ÀÙÉÍÉÛÍÀ, ÒÏÌ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÀ ÃÀ

ÒÖÌÉÍÄÈÓ ÛÏÒÉÓ ÀÒÓÄÁÏÁÓ ÌÚÀÒÉ ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅÉ

ÁÀÆÀ ÃÀ ÃÙÄÉÓÀÈÅÉÓ ÖÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÄÓ ÓÀÊÉÈáÓ ÓßÏÒÄÃ

ÀÒÓÄÁÖËÉ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÄÁÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ.

áÀÆÂÀÓÌÉÈ ÉÈØÅÀ ÉÌ ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ ÐÏÔÄÍÝÉÀËÉÓ

ÌÀØÓÉÌÀËÖÒÀÃ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÉÓ ÀÖÝÉËÄÁËÏÁÀÆÄ, ÒÏÌÄËÉÝ

ÀØÅÓ ÏÒÉÅÄ ØÅÄÚÀÍÀÓ. ÌáÀÒÄÄÁÌÀ ÉÓÀÖÁÒÄÓ ÊÏÍÓÔÀÍÝÀ-

ÁÀÈÖÌÉÓ ÓÀÁÏÒÍÄ ÂÀÃÀÓÀÓÅËÄËÉÓ ÀÌÏØÌÄÃÄÁÀÆÄ,

ÒÏÌÄËÉÝ ÄÅÒÏÐÀ-ÀÆÉÉÓ ÃÀÌÀÊÀÅÛÉÒÄÁÄË ÖÌÏÊËÄÓ ÂÆÀÓ

ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÃÀ ÀØÅÓ ÀÒÀ ÌáÏËÏà ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ,

ÀÒÀÌÄÃ ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀÝ.

ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÈÀÍ ÌÏËÀÐÀÒÀÊÄÁÄÁÛÉ ÒÖÌÉÍÄÈÉÓ ÃÄËÄ-

ÂÀÝÉÉÓ áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÈÀÍ ËÄÏÍÀÒà ÏÒÁÀÍÈÀÍ ÛÄáÅÄÃ-

ÒÉÓÀÓ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄÌ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈáÄË ÀÙÍÉÛÍÀ, ÒÏÌ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ ÌÀØÓÉÌÀËÖÒÀÃÀÀ ÃÀÉÍÔÄÒÄÓÄÁÖËÉ ÄÅÒÏ-

ÀÔËÀÍÔÉÊÖÒÉ ÉÍÔÄÂÒÀÝÉÉÓ ÓÀÊÉÈáÄÁÆÄ ÒÖÌÉÍÄÈÈÀÍ

ÌàÉÃÒÏ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÉÈ. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ ÓÒÖËÀÃ

ÀÝÍÏÁÉÄÒÄÁÓ ÉÌ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÉÈáÏ-

ÅÏÓ ÄÅÒÏ-ÀÔËÀÍÔÉÊÖÒÉ ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÉÓ ÓÉÅÒÝÄÛÉ

ÂÀÄÒÈÉÀÍÄÁÀ. ÓÀàÉÒÏÀ ÊÏÍÊÒÄÔÖËÉ ÒÄ×ÏÒÌÄÁÉÓ ÂÀÔÀ-

ÒÄÁÀ, ÒÀÈÀ ØÅÄÚÀÍÀÌ ÛÄÞËÏÓ ÈÀÅÉÓÉ ßÅËÉËÉÓ ÛÄÔÀÍÀ

ÊÏËÄØÔÉÖÒÉ ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÉÓ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×ÀÛÉ.

ËÄÏÍÀÒÃ ÏÒÁÀÍÌÀ ÄÅÒÏÐÖË ÓÔÒÖØÔÖÒÄÁÛÉ ÓÀØÀÒÈ-

ÅÄËÏÓ ÉÍÔÄÂÒÀÝÉÉÓ ÌÉÌÀÒÈ ÓÒÖËÉ ÌáÀÒÃÀàÄÒÀ ÂÀÌÏáÀÔÀ.

ÓÀÂÀÒÄÏ ÓÀØÌÄÈÀ ÌÉÍÉÓÔÒÈÀÍ ÌÉÒÜÀ ãÏÀÍÀÓÈÀÍ

ÛÄáÅÄÃÒÀÆÄ ÓÀÖÁÀÒÉ ÓÀÌáÒÄÈ ÀÙÌÏÓÀÅËÄÈ ÄÅÒÏÐÉÓ

ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÈÀ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÉÓ ÐÒÏÝÄÓÓ ÛÄÄáÏ. ÍÉÍÏ

ÁÖÒãÀÍÀÞÄÌ ÂÀÌÏÈØÅÀ ÌÏÓÀÆÒÄÁÀ ÀÙÍÉÛÍÖË ÐÒÏÝÄÓÛÉ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÜÀÒÈÅÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ. ÒÖÌÉÍÄÈÉÓ ÓÀÂÀÒÄÏ

ÓÀØÌÄÈÀ ÌÉÍÉÓÔÒÌÀ ÌÏÉßÏÍÀ ØÀÒÈÖËÉ ÌáÀÒÉÓ ÉÍÉÝÉÀ-

ÔÉÅÀ ÃÀ ÀÙÍÉÛÍÀ, ÒÏÌ ÁÀËÊÀÍÄÈÉÓ ØÅÄÚÍÄÁÉÓ ÓÀÂÀÒÄÏ

ÓÀØÌÄÈÀ ÌÉÍÉÓÔÒÄÁÈÀÍ ÛÄáÅÄÃÒÄÁÆÄ ÀÖÝÉËÄÁËÀÃ

ÃÀÀÚÄÍÄÁÓ ÀÌ ÓÀÊÉÈáÓ. ÌáÀÒÄÄÁÌÀ ÉÓÀÖÁÒÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ-

ÒÖÌÉÍÄÈÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÉÓ ÃÄÔÀËÖÒÉ ÐÒÏÂÒÀÌÉÓ

ÛÄÓÀáÄÁ, ÐÒÏÂÒÀÌÀÛÉ ÜÀÌÏÚÀËÉÁÄÁÖËÉ ÉØÍÄÁÀ ÏÒÌáÒÉÅÉ

ÃÀ ÌÒÀÅÀËÌáÒÉÅÉ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÉÓ ÊÏÍÊÒÄÔÖËÉ

ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÄÁÉ.

ÒÖÌÉÍÄÈÉÓ ÓÀÂÀÒÄÏ ÓÀØÌÄÈÀ ÌÉÍÉÓÔÒÉ ÂÀÌÏÅÉÃÀ

ÉÍÉÝÉÀÔÉÅÉÈ, ÛÄÉØÌÍÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÄÂÏÁÀÒÈÀ ÃÀ

ÌáÀÒÃÀÌàÄÒÈÀ ÓÀÌÖÛÀÏ ãÂÖ×É ÃÀ ÃÀÓÞÉÍÀ, ÒÏÌ ÉÓ

ÈÀÅÀà ÉÈÀÅÄÁÓ ÀÓÄÈÉ ãÂÖ×ÉÓÀÈÅÉÓ ÈÀÍÀÌÏÀÆÒÄÈÀ

ÌÏÐÏÅÄÁÀÓ. ÌÀÍ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÄËÄÂÀÝÉÀÓ ÒÄÀËÖÒÉ

ÓÔÒÀÔÄÂÉÉÓ ÃÀÂÄÂÌÀÒÄÁÀÓÀ ÃÀ ÌÉÓÉ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÉÓ

ÌÏÍÉÔÏÒÉÍÂÛÉ ÌáÀÒÃÀàÄÒÀ ÀÙÖÈØÅÀ. ÀÙÓÀÍÉÛÍÀÅÉÀ ÉÓÉÝ,

ÒÏÌ ÃÀÉÂÄÂÌÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀáÌÀÒÄÁÉÓ ×ÏÍÃÉÓ ÛÄØÌÍÀ.

ÌÉÍÉÓÔÒÉÓ ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÈ, ÉÂÉ ÀÒÀ ÌÀÒÔÏ ÐÏËÉÔÉÊÖÒÀÃ,

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

11


T a v m j d o m a r e

ÀÒÀÌÄà ÒÄÀËÖÒÉ ÒÄÓÖÒÓÄÁÉÈ ÃÀÄáÌÀÒÄÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÀÌ ÐÒÏÄØÔÄÁÉÓ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÀÛÉ.

ÛÀÅÉ ÆÙÅÉÓ ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÉÓ ÓÉÓÔÄÌÀÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÜÀÒÈÅÉÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀÓ ÂÀÄÓÅÀ áÀÆÉ ÍÀÝÉÏÍÀËÖÒÉ

ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÉÓ, ÈÀÅÃÀÝÅÉÓÀ ÃÀ ÄÅÒÏÉÍÔÄÂÒÀÝÉÉÓ

ÓÀÊÉÈáÄÁÛÉ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÌÉÍÉÓÔÒÈÀÍ, ÉÏÀÍ ÔÀËÐÄÛÈÀÍ

ÛÄáÅÄÃÒÀÆÄ. ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÉÓ ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÈ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ

ÀÐÉÒÄÁÓ ÂÀÌÏÉÚÄÍÏÓ ÌÉÓ áÄËÈ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÚÅÄËÀ

ÓÀÛÖÀËÄÁÀ, ÒÀÈÀ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÈÀÍ ÓÀÌÄÆÏÁËÏ ÐÏËÉÔÉÊÀ

ÉØÝÄÓ ÀÌ ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÀÛÉ ÉÍÔÄÂÒÀÝÉÉÓ ÌÈÀÅÀÒ

ÉÍÓÔÒÖÌÄÍÔÀÃ. ÀÙÉÍÉÛÍÀ, ÒÏÌ ÒÄÂÉÏÍÉÓ ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÉÓÀ

ÃÀ ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÉÓ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÀÓ

ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÍÀà ÛÄÖßÚÏÁÓ áÄËÓ ÛÀÅÉ ÆÙÅÉÓ ÒÄÂÉÏÍÉÓ

ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÈÀ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÉÓ ÜÀÒÈÅÀ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ

ÓÀÌÄÆÏÁËÏ ÐÏËÉÔÉÊÀÛÉ.

ÒÖÌÉÍÄÈÉÓ ÈÀÅÃÀÝÅÉÓ ÌÉÍÉÓÔÒÈÀÍ ÌÉÒÜÀ ÐÀÛÊÖÓÈÀÍ

ÛÄáÅÄÃÒÀÆÄ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈáÄË ÉÈØÅÀ, ÒÏÌ ÒÖÌÉÍÄÈÉ

ÀÒÉÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÔÒÀÔÄÂÉÖËÉ ÐÀÒÔÍÉÏÒÉ,

ÒÏÌÄËÉÝ ÀÌÀÅÄ ÃÒÏÓ ÍÀÔÏÓ ßÄÅÒÉ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÀ ÃÀ

ÌÀÓÈÀÍ ÓÀÌáÄÃÒÏ Ó×ÄÒÏÛÉ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÀ ÀÒÉÓ ÍÀÔÏÓÀ

ÃÀ ÄÅÒÏÓÔÒÖØÔÖÒÄÁÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÉÍÔÄÂÒÉÒÄÁÉÓ

ÐÒÏÝÄÓÉÓ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈÉ áÄËÛÄÌßÚÏÁÉ ×ÀØÔÏÒÉ. ÀÙÉÍÉÛÍÀ,

ÒÏÌ ÒÖÌÉÍÄÈÉ ÀÒÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ØÅÄÚÀÍÀ, ÒÏÌÄËÌÀÝ

ÈÀÍáÌÏÁÀ ÂÀÍÀÝáÀÃÀ ÐÒÏÂÒÀÌÀÛÉ “ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÀ

ÌÛÅÉÃÏÁÉÓÀÈÅÉÓ” ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÀÆÄ. ÉÂÉ ÀÒÉÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ,

ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÀÍÔÉÔÄÒÏÒÉÓÔÖËÉ ÊÏÀËÉÝÉÉÓ

ÈÀÍÀÌÏÍÀßÉËÄ ÃÀ ÌÉÓÌÀ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÛÄÍÀÄÒÈÄÁÌÀ

ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÀ ÌÉÉÙÄÓ ÀÅÙÀÍÄÈÉÓ, ÁÀËÊÀÍÄÈÉÓ ÃÀ ÄÒÀÚÉÓ

ÓÀÌÛÅÉÃÏÁÏ ÏÐÄÒÀÝÉÄÁÛÉ. ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÉÓ ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÈ,

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÀÈÅÉÓ ÞÀËÆÄ ÓÀÚÖÒÀÃÙÄÁÏÀ ÈÀÅÃÀÝÅÉÓ

Ó×ÄÒÏÓ ÓÉÓÔÄÌÖÒÉ ÒÄ×ÏÒÌÄÁÉÓ ÂÀÔÀÒÄÁÀÛÉ ÒÖÌÉÍÄÈÉÓ

ÂÀÌÏÝÃÉËÄÁÀ.

ÒÏÂÏÒÝ ÌÉÒÜÀ ÐÀÛÊÖÌ ÀÙÍÉÛÍÀ, ÒÖÌÉÍÄÈÉ ÌÆÀÃ

ÀÒÉÓ 2005 ßËÉÃÀÍ ÓÒÖËÀà ÃÀÀ×ÉÍÀÍÓÏÓ ØÀÒÈÅÄËÉ

ÓÀÌáÄÃÒÏ ÌÏÓÀÌÓÀáÖÒÄÄÁÉÓ ÌÏÌÆÀÃÄÁÀ ÉÓÄÈ Ó×ÄÒÏÄÁÛÉ,

ÒÏÂÏÒÉÝÀÀ ÈÀÅÃÀÝÅÉÓ ÒÄÓÖÒÓÄÁÉÓ ÌÀÒÈÅÀ ÃÀ ÓÀÛÖÀËÏ

ÒÂÏËÉÓ ÌÄÈÀÖÒÄÁÉÓ ÓßÀÅËÄÁÀ. ÀÓÄÈÉ ÌÏÓÀÌÆÀÃÄÁÄËÉ

ÝÄÍÔÒÄÁÉ ÒÖÌÉÍÄÈÛÉ ÛÄØÌÍÉËÉÀ ÀÌÄÒÉÊÄËÉ ÃÀ

ÁÒÉÔÀÍÄËÉ ÐÀÒÔÍÉÏÒÄÁÉÓ ÃÀáÌÀÒÄÁÉÈÀ ÃÀ ÌÏÍÀßÉ-

ËÄÏÁÉÈ. ØÀÒÈÖË ÌáÀÒÄÓ ÂÀÃÀÄÝÀ ÉÌ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÉÓ,

ÔÄØÍÉÊÉÓ ÃÀ ÓÀÁÒÞÏËÏ ÌÀÓÀËÄÁÉÓ ÍÖÓáÀ, ÒÏÌËÉÈÀÝ

ÒÖÌÉÍÖË ÌáÀÒÄÓ ÛÄÖÞËÉÀ ÃÀáÌÀÒÄÁÀ ÀÙÌÏÖÜÉÍÏÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖË ÞÀËÄÁÓ.

ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÓ ÛÄáÅÄÃÒÀ äØÏÍÃÀ ÍÀÔÏ-

Ó ÓÀÓßÀÅËÏ ÝÄÍÔÒÉÓ ÃÉÒÄØÔÏÒÈÀÍ ÅÀÓÉËÉ ÓÄÊÀÒÄÛ-

ÈÀÍ, ÒÉÓ ÛÄÌÃÄÂÀÝ ÌÀÍ ËÄØÝÉÀ ßÀÉÊÉÈáÀ ÍÀÔÏÓ ÓÀÓßÀÅËÏ

ÝÄÍÔÒÉÓ ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀ ÖÐÀÓÖáÀ ÌÀÈ

ÛÄÊÉÈáÅÄÁÓ. ÀÙÓÀÍÉÛÍÀÅÉÀ, ÒÏÌ ÝÄÍÔÒÛÉ ÓÀÓßÀÅËÄÁËÀÃ

ÓÀÌÉ ØÀÒÈÅÄËÉ ÓÔÖÃÄÍÔÉ ÉÌÚÏ×ÄÁÀ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÃÄËÄÂÀÝÉÀÓ ÛÄáÅÄÃ-

ÒÄÁÉ äØÏÍÃÀ ÀÒãÄÛÉÓ ÒÄÂÉÏÍÉÓ ÓÀÁàÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÈÀÍ

ÊÏÍÓÔÀÍÔÉÍ ÍÉÊÖËÄÓÊÖÓÈÀÍ. ÛÄáÅÄÃÒÉÓÀÓ ÂÀÌÏÉÈØÅÀ

ÌÏÓÀÆÒÄÁÀ ÉÌÄÒÄÈÉÓ ÒÄÂÉÏÍÈÀÍ ÀÌ ÌáÀÒÉÓ ÃÀÌÄÂÏÁÒÄÁÉÓ

ÛÄÓÀáÄÁ. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÄËÄÂÀÝÉÀÌ ÃÀÀÈÅÀËÉÄÒÀ

ÒÖÌÉÍÄÈÉÓ ÄÒÈ-ÄÒÈÉ ÚÅÄËÀÆÄ ÃÉÃÉ ÓÀßÀÒÌÏ –

ÓÀÀÅÔÏÌÏÁÉËÏ ØÀÒáÀÍÀ ÃÀÜÉÀ-ÒÄÍÏ. ØÀÒáÍÉÓ áÄËÌÞÙ-

ÅÀÍÄËÏÁÀÓÈÀÍ ÛÄáÅÄÃÒÉÓÀÓ, ÂÀÌÏÉÈØÅÀ ÌÏÓÀÆÒÄÁÀ ÀØ

ßÀÒÌÏÄÁÖËÉ ÀÅÔÏÌÏÁÉËÄÁÉÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÁÀÆÀÒÆÄ

ÛÄÌÏÔÀÍÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ.

ÅÉÆÉÔÉÓ ÁÏËÏÓ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ

ÃÄËÄÂÀÝÉÀ ÒÖÌÉÍÄÈÉÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ÉÏÍ ÉËÉÄÓÊÖÓ

ÛÄáÅÃÀ. ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÌÀ ÀÙÍÉÛÍÀ, ÒÏÌ ÒÖÌÉÍÄÈÉÓ

áÄËÉÓÖ×ËÄÁÀ ÈÅÀËÚÖÒÓ ÀÃÄÅÍÄÁÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÀ

ÃÀ ÌÈËÉÀÍÀÃ ÊÀÅÊÀÓÉÀÛÉ ÌÉÌÃÉÍÀÒÄ ÐÒÏÝÄÓÄÁÓ. ÉÂÉ

ÃÀÉÍÔÄÒÄÓÃÀ À×áÀÆÄÈÓÀ ÃÀ Ä. ß. ÓÀÌáÒÄÈ ÏÓÄÈÛÉ

ÌÉÌÃÉÍÀÒÄ ÐÒÏÝÄÓÄÁÉÈ ÃÀ ÂÀÍÀÝáÀÃÀ, ÒÏÌ ÒÖÌÉÍÄÈÉ

ÌáÀÒÓ ÖàÄÒÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÌÈËÉÀÍÏÁÀÓ

ÃÀ ÌÉÓÉ ÀáÀËÉ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÉÓ ÐÏÆÉÝÉÀÓ

ÊÏÍ×ËÉØÔÄÁÉÓ ÌÛÅÉÃÏÁÉÀÍÉ ÂÆÉÈ ÌÏÂÅÀÒÄÁÉÓ ÓÀÊÉÈáÛÉ.

ÉÏÍ ÉËÉÄÓÊÖÓ ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÈ, ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÓÀÆÏÂÀ-

ÃÏÄÁÀÓ ÀØÅÓ ÍÃÏÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÉÌÀÒÈ ÃÀ ÒÖÌÉÍÄÈÈÀÍ

ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÉÈ ØÅÄÚÀÍÀ Ö×ÒÏ ÀØÔÉÖÒÀÃ ÜÀÄÒÈÅÄÁÀ

ÛÀÅÉ ÆÙÅÉÓ ÒÄÂÉÏÍÉÓ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÐÒÏÝÄÓÄÁÛÉ. ÛÀÅ

ÆÙÅÀÓ ÀÊÉÓÒÉÀ ÄÅÒÏÐÉÓÀ ÃÀ ÀÆÉÉÓ ÃÀÌÀÊÀÅÛÉÒÄÁÄËÉ

ÊÏÒÉÃÏÒÉÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ ÒÏËÉ ÃÀ ÏÒÉÅÄ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï

ÌáÀÒÓ ÖàÄÒÓ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ÉÓÄÈ ÒÄÂÉÏÍÀËÖÒ

ÐÒÏÂÒÀÌÄÁÓ ÒÏÂÏÒÉÝÀÀ “ÔÒÀÓÄÊÀ” ÃÀ “ÉÍÏÂÄÉÔÉ”.

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÉÓ ÀÆÒÉÈ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ-ÒÖÌÉÍÄÈÉÓ

ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÄÁÉÓ ÂÀÀØÔÉÖÒÄÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÒÄÏ

ÐÏËÉÔÉÊÉÓ ÄÒÈ-ÄÒÈÉ ÐÒÉÏÒÉÔÄÔÉÀ. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

áÄËÉÓÖ×ËÄÁÀ ÌÆÀÃÀÀ, ÂÀÀÂÒÞÄËÏÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÀ

ÒÖÌÉÍÄÈÈÀÍ ÃÀ ÂÀÀÙÒÌÀÏÓ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÄÁÉ ÈÀÅÃÀÝÅÉÓ,

ÓÀÔÒÀÍÓÐÏÒÔÏ-ÓÀÅÀàÒÏ ÃÀ ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒ Ó×ÄÒÏÄÁÛÉ.

ÅÉÆÉÔÉÓ ÃÒÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÃÄËÄ-

ÂÀÝÉÀÌ ÃÀÀÈÅÀËÉÄÒÀ ÀÍÈÉÌÏÆ ÉÅÄÒÉÄËÉÓ ÌÏÍÀÓÔÄÒÉ

ÃÀ ÀÌ ÌÏÍÀÓÔÄÒÈÀÍ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÞÅÄËÉ áÄËÍÀßÄÒÄÁÉÓ

ÃÀ ÍÀÁÄàÃÉ ßÉÂÍÄÁÉÓ ÓÀÝÀÅÉ. ÀÍÈÉÌÏÆ ÉÅÄÒÉÄËÉÓ

ÌÏÍÀÓÔÄÒÛÉ ÚÏ×ÍÉÓÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÄËÄÂÀÝÉÀ ÛÄáÅÃÀ

ÒÖÌÉÍÄÈÉÓ ÐÀÔÒÉÀÒØÓ ÅÉÊÀÒÓ, ÐËÏÄÛÔÉÓ ÄÐÉÓÊÏÐÏÓÓ

- ÅÉÍÜÄÍÝÉÖÓÓ. ÌÀÓÈÀÍ ÓÀÖÁÒÉÓÀÓ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄÌ

ÒÖÌÉÍÄÈÉÓ ÓÀÐÀÔÒÉÀÒØÏÓ ÃÀ ÌÀÒÈËÌÀÃÉÃÄÁÄËÉ

ÄÊËÄÓÉÉÓ ÌÏÙÅÀßÄÄÁÓ ÌÀÃËÏÁÀ ÂÀÃÀÖáÀÃÀ ÉÌ ÐÀÔÉÅÉÓ-

ÝÄÌÉÓÀÈÅÉÓ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÂÀÌÏáÀÔÀÅÓ ÒÖÌÉÍÄËÉ ÄÒÉ

ØÀÒÈÅÄËÉ ÓÀÄÊËÄÓÉÏ ÌÏÙÅÀßÉÓ, ßÌÉÍÃÀ ÀÍÈÉÌÏÆ ÉÅÄ-

ÒÉÄËÉÓÀÃÌÉ.

ÒÖÌÉÍÄÈÛÉ ÅÉÆÉÔÉÓ ÃÀÓÒÖËÄÁÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÓÀØÀÒÈ-

ÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÛÄáÅÃÀ ÈÀÅÉÓ ÚÏ×ÉË ÊÏËÄÂÀÓ ÃÀ ÀÅÓÔÒÉÉÓ ÀÌÑÀÌÉÍ-

ÃÄË ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ äÀÍÓ ×ÉÛÄÒÓ. ÛÄáÅÄÃÒÀÆÄ ÉÓÀÖÁÒÄÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ-ÀÅÓÔÒÉÉÓ ÏÒÌáÒÉÅ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÄÁÆÄ.

ÀÙÉÍÉÛÍÀ, ÒÏÌ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ ÌÖÃÌÉÅÀÃ ÂÒÞÍÏÁÓ ÀÅÓ-

ÔÒÉÉÓ ÌáÀÒÃÀàÄÒÀÓ, ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÉÈ ÄÅÒÏÓÀÁàÏÓ ÓÀÐÀÒ-

ËÀÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÉÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉÓ ÐÉÔÄÒ ÛÉÃÄÒÉÓ

ÌáÒÉÃÀÍ, ÒÏÌÄËÉÝ ÚÏÅÄËÈÅÉÓ ÊÏÍÓÔÒÖØÝÉÖË ÒÏËÓ

ÀÓÒÖËÄÁÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÏÆÉÝÉÄÁÉÓ ÃÀ×ÉØÓÉÒÄÁÀÓÀ

ÃÀ ÂÀÌÚÀÒÄÁÀÛÉ. ÉÈØÅÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ßÉÍÀÛÄ ÀÅÓÔÒÉÉÓ

ÓÀÂÀÒÄÏ ÓÀØÌÄÈÀ ÚÏ×ÉËÉ ÌÉÍÉÓÔÒÉÓ. ×ÄÒÄÒÏ ÅÀËÃ-

ÍÄÒÉÓ ÃÀÌÓÀáÖÒÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ. ×ÄÒÄÒÏ ÅÀËÃÍÄÒÉ

ÀÌÑÀÌÀÃ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ÓÀÌÄÆÏÁËÏ ÉÍÉÝÉÀÔÉÅÉÓ

áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÉÀ. ÛÄáÅÄÃÒÀÆÄ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄÌ ßÀÌÏàÒÀ

ÓÀÌáÒÄÈ-ÀÙÌÏÓÀÅËÄÈ ÄÅÒÏÐÉÓ ÉÍÉÝÉÀÔÉÅÀÛÉ ÓÀØÀÒÈ-

ÅÄËÏÓ ÈÖÍÃÀÝ ÃÀÌÊÅÉÒÅÄÁËÉÓ ÓÔÀÔÖÓÉÈ ÜÀÒÈÅÉÓ

ÓÀÊÉÈáÉ. ÉÈØÅÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ-ÒÖÓÄÈÉÓ ÓÀÆÙÅÒÉÓ ÜÄÜÍÄÈÉÓ

ÌÏÍÀÊÅÄÈÆÄ ÄÖÈÏÓ ÃÀÌÊÅÉÒÅÄÁÄËÈÀ ÌÉÓÉÉÓ ÛÄÍÀÒÜÖÍÄÁÀÓÀ

ÃÀ ÂÀÞËÉÄÒÄÁÉÓ, ÀÓÄÅÄ Ä.ß. ÓÀÌáÒÄÈ ÏÓÄÈÛÉ ÄÖÈÏÓ

ÌÏÍÉÔÏÒÉÍÂÉÓ ÂÀÞËÉÄÒÄÁÉÓ ÀÖÝÉËÄÁËÏÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ.

ÀÅÓÔÒÉÉÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÌÀ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄÓ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ

ÐÒÏÁËÄÌÄÁÉÓ ÌÏÂÅÀÒÄÁÀÛÉ ÃÀáÌÀÒÄÁÀ ÀÙÖÈØÅÀ. ÒÀÝ

ÛÄÄáÄÁÀ, ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÂÀßÄÅÒÉÀÍÄÁÀÓ,

äÀÍÓ ×ÉÛÄÒÉÓ ÀÆÒÉÈ, ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÈÀÍÀÌÄÂÏÁÒÏÁÀ

ÚÖÒÀÃÙÄÁÉÈ ÀÃÄÅÍÄÁÓ ÈÅÀËÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ

ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÖË ÌÏÅËÄÍÄÁÓ ÃÀ ÌÉÙßÄÖËÉ ÐÒÏÂÒÄÓÉÓ

×ÏÍÆÄ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÄÅÒÏÊÀÅÛÏÒÛÉ ÂÀßÄÅÒÉÀÍÄÁÀ Ö×ÒÏ

ÃÀ Ö×ÒÏ ÒÄÀËÖÒÉ áÃÄÁÀ.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

12


T a v m j d o m a r e

2 seqtembers saqarTvelos parlamentis

Tavmjdomarem nino burjanaZem

ruseTis teritoriaze momxdari teroristuli

aqtebis gamo JurnalistebisaTvis

komentari gaakeTa: ~minda, Cemi,

saqarTvelos parlamentis wevrebisa

da uamravi adamianis aRSfoTeba gamovxato

im faqtebTan dakavSirebiT,

romlebic bolo periodSi ruseTis

federaciis teritoriaze moxda. terorizms

gamarTleba ara aqvs, ra safuZvelic

unda mounaxon da teroristuli

aqtebis gasamarTleblad ra

gancxadebebic unda gaakeTon, msoflios

arc erTi religia da politikuri

msoflmxedveloba ar amarTlebs

udanaSaulo adamianebis msxverpls, miT

umetes maSin, rodesac saqme bavSvebs

exeba. vimedovneb, uaxloes dReebSi

es problema gadaiWreba da bavSvebi

TavianT ojaxebs janmrTelebi daubrundebian~.

rogorc parlamentis Tavmjdomarem

aRniSna, ruseTSi kolegebs

xma ukve miawvdina, rom yvelani aRSfoTebuli

varT da vwuxvarT momxdaris

gamo. amasTan dakavSirebiT, saqarTvelos

prezidentma ruseTis prezidents

werili gaugzavna, xolo nino burjanaZem

specialuri gancxadebac gaamzada,

romelSic aRniSnulia, rom yvela

erTad unda SevebrZoloT im ubedurebas,

im borotebas, rasac terori

zmi hqvia.

6 seqtembers saqarTvelos parlamentis

Tavmjdomare nino burjanaZe

Cvens qveyanaSi vizitad myof euToSi

gaerTianebuli qveynebis elCebs Sexvda.

Sexvedraze, romelic daxurul kars

miRma mimdinareobda, ZiriTadad, konfliqtebis

mogvarebis saqmeSi euTos

rolis gaZlierebasa da saqarTveloruseTis

sazRvarze euTos monitoringis

misiis momavalze isaubres.

Sexvedris dasawyisSive, parlamentis

Tavmjdomarem Crdilo oseTis mosaxleobas

beslanis tragikuli movlenebis

gamo kidev erTxel gamoucxada sam-

Zimari.

elCebTan saubris Semdeg parlamentis

Tavmjdomarem JurnalistebisaTvis

komentari gaakeTa: Sexvedraze saqarTvelos

saxeliT mzadyofna gamovxate,

SevebrZoloT terorizmis nebismier

gamovlinebas. visaubreT euTosTan

mniSvnelovan sakiTxebze, ruseTsa

da saqarTvelos urTierTobaze, cxinvalis

regionisa da afxazeTis problemebze.

Cveni kategoriuli moTxovnaa

saqarTvelos saxelmwifo sazRvris

monitoringi euTos mxridan ara Tu

gagrZeldes, aramed gafarTovdes kidec

da euToSi gaerTianebuli qveynebis

elCebs amis saWiroebis Taobaze argumentirebuli

dasabuTebac warvudginoT.

saqarTvelo dainteresebulia, rom

euTos misia cxinvalis regionSic gafarTovdes.

unda gakontroldes rokis

gvirabi, raTa saqarTveloSi ukontrolo

iaraRi da is pirebi ar

Semovidnen, romlebmac nebismieri ubedurebis

provocireba SeiZleba moaxdinon.

euTos elCebs sruli informacia

aqvT im problemebze, romlebic

Cveni qveynis winaSe dgas, mtyuanmarTlis

garCeva ar uWirT da mzad

arian, saqarTvelos xelisuflebas

problemebis gadaWraSi daexmaron. rokis

gvirabis gakontrolebis Taobaze

saqarTvelom Tavisi politikuri neba

gamoxata, axla saWiroa procesis daxvewa

da imedia, am sakiTxTan dakavSirebiT

Sesabamis dokumentaciasa da gadawyvetilebas

sofiaSi, euTos ministrebis

Sekrebamde moamzadeben, _

ganacxada. nino burjanaZem. nino

burjanaZem aRSfoTeba gamoTqva beslanSi

telekompania ~rusTavi2~-is gadamRebi

jgufis dakavebis gamo. man

euTos elCebs sTxova, dainteresdnen

Jurnalistebis bediT da maTi ganTavisuflebisaTvis

Sesabamisi zomebi mii-

Ron.

14 seqtembers saqarTvelos parlamentis

SoTa rusTavelis saxelobis

darbazSi kanonmdeblebma wlevandel

qarTvel olimpielebs sazeimo Sexvedra

mouwyves. aTenis olimpiadis gmirebs,

olimpiur Cempionebs: zurab zviadaursa

da giorgi asaniZes, vercxlis medalosnebs

nestor xergiansa da ramaz

nozaZes, olimpiuri nakrebis wevrebsa

da maT mwvrTnelebs qarTuli sportis

mesveurebs didi gamarjveba miuloces

da momavalSi axali miRwevebi, axali

sportuli mwvervalebis dapyroba usurves

saqarTvelos parlamentis Tavmjdomarem

nino burjanaZem, parlamentis

ganaTlebis, kulturis, mecnierebisa

da sportis komitetis Tavmjdomarem

nodar grigalaSvilma, kulturisa,

ZeglTa dacvis da sportis ministrma

giorgi gabaSvilma da saqarTvelos

olimpiuri komitetis Tavmjdomarem

jano bagrationma.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

13


T a v m j d o m a r e

~saqarTvelosaTvis damarcxebebis dro

damTavrda, dadga dro diadi gamarjvebebisa.

kidev bevr gamarjvebas velodebiT

rogorc sportul, ise politikur

arenaze~, - ganucxada sportsmenebs

gulTbili milocvis Semdeg nino

burjanaZem. man sportsmenebs samaxsovro

saCuqrebi gadasca da parlamentis

saxeliT, Tanadgoma aRuTqva.

olimpielTa mxridan, saxelmwifo

struqturebsa da kerZo firmebs,

piradad saqarTvelos prezidentsa da

parlamentis Tavmjdomares, yvela

gulSematkivars, madloba olimpiurma

Cempionma giorgi asaniZem gadauxada.

20 seqtemberi.

saqarTvelos parlamentSi

tradicia grZeldeba _ parlamentis

Tavmjdomare nino burjanaZe

Tsu iuridiuli da saerTaSoriso

samarTlisa da saerTaSoriso urTier-

Tobebis fakultetebis pirvelkurselebs

Sexvda. 20 seqtembers, anu umaRles

saswavlebelSi swavlis pirvel dRes,

axalgazrdebma parlamentis plenarul

sxdomaTa darbazSi deputatebis

magivrad daikaves adgilebi.

nino burjanaZem maT swavlaSi warmateba

usurva da Seaxsena, rom sakanonmdeblo

organoSi am fakultetebis

pirvelkurselTa pirveli stumroba,

Tavis droze parlamentis wevris,

dRes ukve saqarTvelos prezidentis,

mixeil saakaSvilis iniciativaa. parlamentis

Tavmjdomarem axalgazrdebs

mokled gaacno parlamentis saqmianoba.

~dRes axali, demokratiuli saxelmwifos

Senebis procesSi upirvelesi

sityva swored Tqven, momaval iuristebsa

da diplomatebs gekuTvniT.

dRes qveyana kritikul zRvarzea. mzad

varT, nebismieri kritikuli da konstruqciuli

SeniSvna movisminoT, Tundac

Tqvengan, romlebic Cveni saxelmwifos

winsvlas waadgeba~, - ganacxada

parlamentis Tavmjdomarem.

axalgazrdebma nino burjanaZes SekiTxvebi

dausves, dainteresdnen

saqarTvelos saxelmwifoebrivi funqciiT

dRevandel demokratiul da

msoflio gadanawilebaSi, konfliqtebis

kerebis mSvidobiani mogvarebis konkretuli

gzebiT da saerTaSoriso organizaciebis

realuri roliT amave

sakiTxSi; qalTa roliT axali qarTuli

jaris formirebaSi, studentTa gacvliTi

programebiTa da ucxoeTSi

swavlebis prioritetebiT, nino burjanaZis,

rogorc studentis, pirveli

dRiT umaRles saswavlebelSi da misi

leqtorobis periodis gamocdilebiT.

21 seqtembers saqarTvelos parlamentis

Tavmjdomare nino burjanaZe,

sapatio stumris statusiT, saqarTvelos

daviT aRmaSeneblis saxelobis Tavdacvis

erovnul akademiaSi saswavlo

wlis dawyebisadmi miZRvnil sazeimo

ceremonias daeswro, romelic Catarda

deviziT - ~samSoblo, Rirseba, movaleoba~.

erovnul akademiaSi uaxlesi

teqnikiT aRWurvili axali saswavlo

centri gaixsna, aSenda da garemontda

eqvsas kursantze gaTvlili auditoriebi

da samedicino centri.

nino burjanaZem saswavlo wlis

dawyeba miuloca kursantebs, profesor-maswavleblebs

da aRniSna, rom

saxelmwifo da misi xelisufleba,

rogorc yovelTvis, dResac mzad aris

axal, Zlier, natos standartebis Sesabamisad

Seqmnil qarTul jars mxarSi

amoudges. ~guli siamayiT mevseba, roca

samSoblos dasacavad Tqvens mzadyofnas

vxedav. minda, gjerodeT, saqarTvelo

Tavisi teritoriis arc erT nawils

aRar daTmobs~, - ganacxada man da

aqve isic daazusta, rom Cvens qveyanas

Zlieri jari, mxolod da mxolod

Tavdacvis mizniT sWirdeba da igi

aravisTan omis gaCaRebas ar apirebs.

parlamentis Tavmjdomarem saqarTvelos

xelisuflebis saxeliT madloba

gadauxada TurqeTis respublikis xelisuflebasa

da xalxs, maTi wvlilisaTvis

qarTuli jaris reformirebisa da

aRmSeneblobis saqmeSi.

Semdeg warCinebul maswavleblebsa

da kursantebs specialuri jildoebi

da samaxsovro saCuqrebi gadasca.

21 seqtembers saqarTvelos parlamentis

Tavmjdomare nino burjanaZe

Sexvda saqarTveloSi momuSave masobrivi

informaciis saSualebaTa xelm-

ZRvanelebs. ganixiles kanonproeqti

~mauwyeblobis Sesaxeb~, romlis Taobazec

parlamentis ganaTlebis, mecnierebis,

kulturisa da sportis komitetSi

Sesuli werilobiTi SeniSvnebi ukve

ganixileba. mowveulma stumrebma TavianTi

SeniSvnebi da winadadebebi

warmoadgines. kerZo kompaniebis warmomadgenelTa

umravlesobis azriT,

proeqtSi zustad unda aisaxos sazogadoebrivi

televiziis Seqmnis piro-

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

14


T a v m j d o m a r e

bebi, misi dafinansebis wyaro. unda

gairkves teleanZisa da masTan mierTebuli

organizaciebis mflobelobis

sakiTxi da sareklamo bazris pirobebi.

maTi azriT, gadasaxedia mauwyeblobis

licenzirebis wesi, romelic warmodgenili

proeqtiT aTi wliTaa gansazRvruli.

umravlesobis azriT, sazogadoebrivi

mauwyeblobis Camoyalibeba

da mTlianad kanoni ~mauwyeblobis

Sesaxeb~ dRevandeli realobis moTxovnaa,

Tumca procesma ar unda SezRudos

arc kerZo kompaniebi da arc Tavisufali

sityva.

nino burjanaZem brZana, rom parlamentSi

~mauwyeblobis Sesaxeb~ kanonproeqtis

ganxilva mxolod Riad da

gamWvirvaled moxdeba. gaTvaliswinebuli

iqneba yvela argumentirebuli

mosazreba.

21 seqtembers parlamentis Tavmjdomarem

miiRo didi britaneTis leiboristuli

da konservatiuli partiebis

warmomadgenlebi, didi britaneTis

parlamentis wevrebi.

stumrebma Sexvedraze aRniSnes, rom

isini warmoadgenen ~vestminsteris

fonds~, romelic sazogadoebriv sawyisebzea

Seqmnili da didi britaneTis

parlamentTan TanamSromlobiT parlamentis

muSaobaSi demokratiuli procesebis

ganviTarebas uwyobs xels. maT

survili gamoTqves, saqarTvelos

parlaments am mxriv daexmaron da

parlamentis Tavmjdomares konkretuli

winadadebebi gaacnes.

nino burjanaZem ganacxada, rom udidesi

saparlamento tradiciebis mqone

didi britaneTis sakanonmdeblo organos

gamocdileba Cveni qveynis gacilebiT

axalgazrda parlamentisTvis, metad

sayuradReboa da am sferoSi iseTi

organizaciis CarTva, rogoricaa ~vestminsteris

fondi~, kidev ufro metad

daexmareba Cveni qveynis progresul

da demokratiul ganviTarebas.

21 seqtembers erovnul-demokratiuli

institutis - NDI da gazeT

~rezonansis~ erToblivi organizebiT

sastumro ~qorTiard-meriotSi~ gaimarTa

seminari-mrgvali magida Temaze:

~axali sagadasaxado kodeqsis proeqti~.

seminaris muSaobaSi monawileobdnen

parlamentis, finansTa da ekonomikis

saministroebis, sagadasaxado departamentis,

arasamTavrobo da saerTaSoriso

organizaciebis warmomadgenlebi da

damoukidebeli eqspertebi.

seminarze mowveuli stumris statusiT

imyofeboda parlamentis Tavmjdomare

nino burjanaZe, romelmac misasalmebel

sityvaSi ganacxada, rom saqarTvelos

parlaments NDI-sTan xangrZlivi

TanamSromloba akavSirebs, razec er-

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

15


T a v m j d o m a r e

Toblivi RonisZiebebis Catarebac metyvelebs.

saqarTvelos ekonomikis da

erovnuli mrewvelobis ganviTareba,

mosaxleobis dasaqmeba da axali samuSao

adgilebis gamonaxva, ucxouri investiciebis

mozidva saqarTvelos xelisuflebis

prioritetebs warmoadgens

da amitom srulyofili sakanonmdeblo

bazis Seqmna sakanonmdeblo organos

umTavresi amocanaa. ~xelisufleba mzadaa

moisminos da SesaZleblobis farglebSi

gaiTvaliswinos is SeniSvnebi

da winadadebebi, romlebsac mewarmeebi

da biznesmenebi waradgenen. parlamentSi

Seiqmneba interfraqciuli jgufi, romelic

sagadasaxado kodeqsis ganxilvaSi

miiRebs monawileobas. parlamentma unda

miiRos liberaluri sagadasaxado kodeqsi,

raTa adamiani, romelic kodeqsis

moTxovnis Sesabamisad icxovrebs, zewolisa

da nebismieri maqinaciisgan yovelmxriv

iyos daculi~, - ganacxada

parlamentis Tavmjdomarem.

24 seqtembers saqarTvelos parlamentis

Tavmjdomare, tradiciis mixedviT,

parlamentTan arsebuli biznessabWos

wevrebs Sexvda. saqarTvelos

profesional buRalterTa da auditorTa

sabWos Tavmjdomarem zurab

xaratiSvilma mimoixila saqarTvelos

axali sagadasaxado kodeqsis zogadi

debuleba. ganxilvaSi parlamentis

komitetebisa da fraqciebis xelmZRvanelebic

monawileobdnen. rogorc gamoikveTa,

axali kodeqsis proeqti

bevradaa gaumjobesebuli. Tumca dasaxvewia,

Riad darCenili da problemuri

sakiTxebic arsebobs. gasaumjobesebelia

proeqtis ena da toni.

biznes-sabWoSi Semavali asociaciebis

warmomadgenelTa azriT, axali kodeqsis

proeqtis zogadi nawili dRes moqmedisagan

azrobrivad da Tvisobrivad

didad ar gansxvavdeba, Tumca, masSi

bevri win gadadgmuli nabijia. mTavaria,

kodeqsi orive mxarisaTvis -

rogorc saxelmwifos, ise biznesmen-

TaTvis momgebiani da xelsayreli iyos.

aseTi iyo Sexvedraze SekrebilTa

pozicia.

parlamentis Tavmjdomarem proeqtis

mimarT ramdenime konkretuli da principuli

SeniSvna gamoTqva. misi mosazrebiT,

arbitraJi damoukidebeli organo

unda iyos, unda ganisazRvros

qonebis dayadaRebis pirobebi da mizani,

gasarkvevia sagadasaxado ombudsmenis

institutis SemoRebis sakiTxic.

~aucilebelia, sagadasaxado kodeqsis

Sinaarsis gamWvirvalobas mivaRwioT

da misi muxlebis orazrovnad gagebis

saSualeba minimumamde daviyvanoT~...

~mTavaria, qveyanaSi realuri sakanonmdeblo

bazis Seqmna, romelic ormxrivi,

Tanabaruflebiani TanamSromlobis

safuZvels Seqmnis da ekonomikuri

ganviTarebis garanti gaxdeba~, - ganacxada

Sexvedris dasasruls parlamentis

Tavmjdomarem. gadawyda, rom parlamentTan

arsebuli biznes-sabWo werilobiT

rekomendaciebsa da SeniSvnebs

parlamentis safinanso-sabiujeto komitets

warudgens. maT sagadasaxado

problematikis Semswavleli mowveuli

eqspert-specialistebi daamuSaveben.

13 oqtombers saqarTvelos parlamentis

Tavmjdomarem nino burjanaZem

miiRo saerTaSoriso organizaciis

~evraziis fondis~ prezidenti Carlz

uiliam meinesi, fondis mzrunvelTa

sabWosa da fondis saqarTvelos warmomadgenlobis

wevrebi. ~evraziis~ fondi~

samxreT kavkasiis qveynebSi aT

welze metia demokratiis xelSemwyob

proeqtebs axorcielebs. mzrunvelTa

sabWo, vizitis farglebSi, ukve ewvia

somxeTs. stumrebi saqarTveloSi im

arasamTavrobo organizaciebs moinaxuleben,

romlebTanac mWidro Tanam-

Sromloba akavSirebT.

stumrebi dainteresdnen Cvens qveyanaSi

mimdinare reformiT da qveynis

demokratiuli ganviTarebis mxriv saer-

TaSoriso organizaciebis roliT, kavkasiis

sam qveyanas Soris politikurekonomikuri

TanamSromlobis doniTa

da ganviTarebis perspeqtiviT, saqarTvelo-ruseTis

urTierTobebiT.

nino burjanaZis TqmiT, saqarTvelo,

Tavisi geopolitikuri mdebareobidan

gamomdinare, samxreT kavkasiis regionSi

yovelTvis asrulebda mniSvnelovan

rols. evrosabWoSi gawevrianebis paralelurad,

kidev ufro gaZlierda

Cveni qveynis, rogorc suverenuli

saxelmwifosa da demokratiuli Rirebulebebis

damcvelis, funqcia. amitom

nino burjanaZem amerikel megobrebs

sTxova, sakuTari TvaliT nanax,

obieqtur informaciaze dayrdnobiT,

Seafason regionSi, kerZod, saqarTveloSi

mimdinare aRmSeneblobiTi

procesebi da is problemebi, romlebic

gayinuli konfliqtis zonebSi adgi-

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

16


T a v m j d o m a r e

lobrivi mosaxleobis winaSe dgas.

man am saerTaSoriso organizaciis

prezidentsa da warmomadgenlebs madloba

gadauxada im mxardamWeri proeqtebisaTvis,

romelTac samoqalaqo sazogadoebis

ganviTarebis xelSesawyobad

axorcieleben gansakuTrebiT,

saqarTvelos regionebSi, xolo aWaris

regionsa da imereTis mxareSi

meti aqtiurobisaken mouwoda.

Carlz uiliam meinsma ~evraziis

fondis~ programebis gagrZelebasa da

kidev ufro gamravalferovnebasTan

dakavSirebiT parlamentis Tavmjdomares

mxardaWera aRuTqva.

23 oqtombers saqarTvelos parlamentis

Tavmjdomare nino burjanaZe

somxeTis prezidents robert qoCarians

Sexvda. rogorc robert qoCarianma

Sexvedraze aRniSna, somexi da qarTveli

xalxi mSvidobian da nayofier Tanacxovrebas

mxardamxar eweva da es

asec gagrZeldeba. misi TqmiT, somxeTisaTvis

metad didi mniSvneloba aqvs

saqarTvelos saxelmwifoebriv erTianobasa

da suverenitets. ~saqarTvelos

problemebi, Tundac ekonomikuri, somxe-

Tis ekonomikazec aisaxeba. amitom

politikurad stabiluri da ekonomikurad

Zlieri saqarTvelo Cvens interesebSi

Sedis~, - ganacxada man da

imedi gamoTqva, rom am vizitis

farglebSi, romelic farTo xasiaTisaa,

yvela SesaZlo urTierTobis ganvi-

Tarebis perspeqtiva daisaxeba.

~saqarTvelosa da somxeTs, tradiciulad,

keTilmezobluri da Tanabarpartnioruli

TanamSromloba gvakav-

Sirebs. xalxebs Soris Zmuri urTier-

Toba ki saukuneebs iTvlis. darwmunebuli

var, Tqveni stumrobiT erT

regionSi mcxovrebi ori saxelmwifos

TanamSromloba kidev ufro maRal

safexurze ava~, - aRniSna Sexvedraze

nino burjanaZem.

mxareebma yuradReba gaamaxviles ori

qveynis parlamentebis muSaobasa da

saparlamentTaSoriso kontaqtebze.

aRniSnes evropul struqturebTan ur-

TierTobis gaRrmavebis aucilebloba,

Tundac, ~axali samezoblo iniciativis~

farglebSi. robert qoCarianis TqmiT,

es iniciativa, romelic evropuli

kanonSemoqmedebiTi gamocdilebis gaziarebasa

da Seswavlas moicavs, ori

qveynis kanonmdeblobis reformirebisa

da ganxorcielebis process kidev

ufro efeqturs gaxdis.

nino burjanaZem somxeTis prezidentis

es winadadeba savsebiT gaiziara da

Tavis mxriv aRniSna, rom saqarTvelos

parlamenti, romelic evropul kanonmdeblobasTan

harmonizaciis procesze

aqtiurad muSaobs, mzad aris, saqarTvelosa

da somxeTis prezidentebis

mxridan am sakiTxze miRebuli erTiani

gadawyvetilebis safuZvelze, mas mxari

dauWiros.

Sexvedraze yuradReba sxvadasxva

sakiTxze gamaxvilda, maT Soris, saqar-

Tvelosa da ruseTis urTierTobazec.

nino burjanaZis TqmiT, saqarTveloruseTs

Soris normaluri, keTilmezobluri

TanamSromloba Cveni qveynisaTvis,

Tundac mxolod pragmatuli

midgomiT, aucilebelia, Tumca, ruseTis

mxridan ormagi standartiT moqmedeba

sakiTxis mogvarebas xels ar uwyobs.

man somxeTis prezidents, am mtkivneul

sakiTxTan dakavSirebiT, daxmareba

sTxova. saubari ori qveynis saxelmwifo

sazRvrebis garkveuli monakveTis demilitizaciis

sakiTxsac Seexo. robert

qoCariani saqarTvelos parlamentis

Tavmjdomaris Txovnas am procesis

daCqarebis Sesaxeb daeTanxma da

aRniSna, rom am sakiTxTan dakavSirebiT

somxeTis mxridan problema ar arsebobs

da igi momaval wels dasruldeba.

mxareebma isaubres, agreTve, saerTa-

Soriso da regionuli TanamSromlobis

gaRrmavebis aucileblobaze, rogorc

politikuri, ise ekonomikuri kuTxiT,

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

17


T a v m j d o m a r e

Seexnen konfliqturi kerebis daregulirebis

sakiTxsa da maTSi saerTaSoriso

organizaciebis rols.

Sexvedris dasasruls somxeTis

prezidentma saqarTvelos parlamentis

sapatio stumarTa wignSi Canaweri

gaakeTa.

25 oqtombers parlamentis Tavmjdomare

nino burjanaZe evropis sab-

Wos wevri qveynebis valdebulebaTa

Sesrulebis monitoringis komitetis

sxdomaze misasalmebeli sityviT wardga.

man aRniSna, rom dRes, roca Cveni

qveyana demokratiuli gardaqmnis kidev

ufro gaZlierebisa da institucionuri

reformis yvela sferoSi ganxorcielebis

Sesaxeb xmamaRal ganacxads

akeTebs, evrosabWos, am saerTa-

Soriso organizaciis mier saqarTvelosadmi

mxardaWeras uaRresi didi mniSvneloba

aqvs. nino burjanaZem mimoixila

ukve momxdari cvlilebebi samarTaldamcavi

struqturebis reformidan

safinanso-ekonomikuriT damTavrebuli,

da misi azriT, evrosabWos saparlamento

asambleis mier oqtomberSi

miRebuli rezolucia, uprecedentoa

da saqarTveloSi demokratiis

ganviTarebas, konfliqtebis mogvarebis

sferoSi saqarTvelos xelisuflebis

mSvidobian politikas uWers mxars.

amavdroulad, akritikebs am sakiTxze

ruseTis mxaris mier ormagi standartiT

moqmedebas. swored evrosabWos

samezoblo politika aris is Zlieri

meqanizmi, romelic evropis erTian

sivrceSi saqarTvelosa da mTlianad

samxreT kavkasiis qveynebis kidev ufro

mWidro integracias ganapirobebs.

rac Seexeba saqarTvelos mier aRebul

valdebulebebs, maTgan zogierTi,

kerZod, Turqi mesxebis saqarTveloSi

dabrunebis sakiTxi, dRevandeli realobis

fonze, bevr obieqtur bariers

awydeba. parlamentis Tavmjdomarem

evrosabWos warmomadgenlobas madloba

gadauxada imisaTvis, rom Cveni qveynis

saxelmwifoebrivi ganviTarebis am

rTul etapze isini gagebiT ekidebian

Turq mesxTa dabrunebis sakiTxis gadavadebas

da Cveni qveynis gaZlierebasa

da myarad fexze dadgomas yovelmxriv

uWeren mxars.

nino burjanaZem isaubra e.w. ~gayinul

konfliqtebze~ cxinvalis regionSi

arsebul mdgomareobasa da saqarTveloruseTs

Soris urTierTobaze.

nino burjanaZem calke aRniSna

saqarTvelosTvis saerTaSoriso mxardaWeris

didi mniSvneloba e.w. ~samxreT

oseTisa~ da afxazeTis sakiTxebSi.

~darwmunebuli var, yoveli Zalisxmeva

saerTaSoriso sazogadoebriobis mxridan

konfliqtebis mSvidobian mogvarebas

Seuwyobs xels~, - aRniSna parlamentis

Tavmjdomarem da evrosabWos komitetis

wevrebs am problemis mogvarebaSi

aqtiuri mxardaWera sTxova. man

aseve, xazgasmiT aRniSna saqarTvelos

xelisuflebis mier ukontrolo teritoriebze

euTos damkvirvebelTa misiis

gadamwyveti rolisa da misiis monitoringis

mandatis gagrZelebis aucileblobis

Sesaxeb.

nino burjanaZis gamosvlis Semdeg,

evropis sabWos monitoringis komitetis

sxdoma daxurul kars miRma gagrZelda.

komitetis wevrTa delegacias Jozet

durie xelmZRvanelobda. ordRiani

vizitis farglebSi evropeli stumrebi

saqarTvelos prezidents, premierministrsa

da aRmasrulebeli xelisuflebis

xelmZRvanelebs Sexvdnen, adamianis

uflebaTa dacvis mdgomareobis

gasarkvevad winaswar patimrobaSi myofi

pirebi moinaxules, JurnalistebisaTvis

preskonferencia gamarTes.

26 oqtombers saqarTvelos parlamentis

Tavmjdomare nino burjanaZe

qarTvel ebraulTa didi salocavis

100 wlisTavis aRsaniSnavad sinagogas

ewvia. nino burjanaZem qarTvel ebraelTa

sazogadoebis TvalsaCino erovnul

da sulier winamZRvrebTan erTad

salocavSi Sekrebil sazogadoebas

mimarTa: ~me amayi var, rom dRes aq

uZvelesi xalxis warmomadgenelTa winaSe

vdgavar da Cemi, aseve uZvelesi

eris saxeliT, Tqvens sixaruls viziareb.

qarTveli ebraelebi 26 saukunis

manZilze CvenTan erTad qmnidiT

saqarTvelos istorias, iziarebdiT

qveynis aRmasvlasa Tu Znelbedobas.

xmamaRla vacxadeb, rom dRes ori

saxelmwifos ~saqarTvelosa da israelis

TanamSromloba Cveni xalxebis

erTad ganvlil saamayo warsuls

savsebiT Seefereba~.

qarTvel ebraelTa gancxadebiT, did

salocavSi saqarTvelos, maTi ~gamzrdeli

dedis~, keTildReoba mravaljer

daulocavT da ase gagrZeldeba mudam

qarTvel ebraelTa siZlierisa da

TviTmyofadobis, qarTvel da ebrael

xalxTa tradiciulad naTeli urTier-

Tobis niSnad.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

18


k o m e n t a r i

`kvebis produqtebis da Tambaqos warmoebis licenziisa da nebarTvis

gacemis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis

Setanis Taobaze~;

`saqarTvelos administraciul-samarTaldarRvevaTa kodeqsSi~

cvlilebebisa da damatebebis Setanis Sesaxeb~

`salicenzio procedura

gamartivdeba~

SoTa gvenetaZe - safinansosabiujeto,

dargobrivi ekonomikisa

da ekonomikuri politikis

komitetebis wevri

fraqcia `nacionaluri moZraoba

- demokratebi~

biznesis regulirebisaTvis obieqturi

kriteriumebi kanonma unda daadginos.

magram arc Tu iSviaTad kanoni TviTon

qmnis barierebs samewarmeo saqmianobis

ganviTarebisaTvis. ase moxda `kvebis

produqtebisa da Tambaqos warmoebis

licenziisa da nebarTvis gacemis Sesaxeb~

kanonis miRebis Semdeg. mogexsenebaT,

samewarmeo saqmianobis dawyebis

erT-erTi winapirobaa licenziis aReba

anu saqmianobis warmoebis uflebis

mopoveba. ukve moqmedi kanonis Tanaxmad,

erTi da igive saqmianoba eqvemdebareba

erTdroulad licenzirebasac da

nebarTvis miRebasac. licenzia dayvanilia

erT-erTi sanebarTvo pirobis

donemde da nebarTvis gareSe SeuZlebelia

saqmianobis dawyeba. licenzia

uvadoa, nebarTva _ vadiani, ris,

gamoc mewarme valdebuli xdeba

nebarTvis gasvlis Semdeg aiRos axali

nebarTva da, Sesabamisad, xelaxla

gadaixados mosakrebeli. samewarmeo

saqmianobis licenzirebis daniSnuleba

swored isaa, rom mewarme saqmianobis

dawyebis uflebas iRebs saxelmwifosagan,

xolo vadiani nebarTvebis SemoRebiT

saerTod irRveva licenzirebis

principi. TviT sanebarTvo warmoebis

saxeobebic ar aris sworad klasificirebuli.

erT salicenzio saxeobaSi

moqceulia iseTi saqmianobebi (saxeobebi),

romlebsac arc warmoebisa da

arc teqnologiis mxriv saerTo araferi

aqvT erTmaneTTan (kerZod _ ludis,

ualkoholo sasmelebis da wylis

warmoebis licenzia). amas garda, Zalze

sayuradReboa is, rom sanebarTvo

pirobebi iZleva garkveuli sferoebis

lobirebis saSualebas, rac korufciis

ganviTarebas Seuwyobs xels.

Cven mier Semotanili sakanonmdeblo

cvlilebebis safuZvelze kvebis

produqtebisa da Tambaqos warmoebis

sfero realurad daeqvemdebareba

licenzirebas, licenzia gaxdeba realurad

uvado, mkafiod ganisazRvreba

salicenzio saqmianobis saxeebi, Camoyalibdeba

obieqturi salicenzio pirobebi,

licenziis gacemisaTvis aucilebeli

gaxdeba Sidasawarmo. kontrolis

sistemis arsebobis Sesaxeb informaciis

wardgena, rac xels Seuwyobs

kvebis produqtebis xarisxis amaRlebas.

rac Seexeba kanonproeqts `saqarTvelos

administraciul samarTaldarRvevaTa

kodeqsSi cvlilebebis da damatebebis

Setanis Sesaxeb~ masSi gaTvaliswinebulia,

rom `kvebis produqtebisa

da Tambaqos warmoebis sferoSi

ulicenzio saqmianoba gaxdes konkretulad

dasjadi, masze gavrceldes

administraciuli saxdeli. Cemi iniciativiT

gadasaxdeli Seadgenda 5000

lars, magram saministrom miiCnia,

rom es Zalze didi Tanxa iyo. vfiqrobT,

gadasaxdeli 2000 laramde SevamciroT.

Cawerilia 13 oqtombers

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

19


k o m e n t a r i

~avtonomiuri respublikebis da saqarTvelos sxva teritoriuli erTeulebis

sabiujeto sistemis Sesaxeb~

`finansTa saministro

tyuis~

vano xuxunaiSvili _

regionuli

politikis, TviTmmarTvelobis

da maRalmTiani regionebis komitetis

Tavmjdomaris moadgile

fraqcia `nacionaluri moZraoba _

demokratebi~

`avtonomiuri respublikebis da saqarTvelos

sxva teritoriuli erTeulebis

sabiujeto sistemis Sesaxeb~

saqarTvelos kanonproeqtTan dakavSirebiT

mokle komentars gavakeTeb,

vinaidan Cven vgegmavT absoluturad

sxva procesebisa da konsultaciebis

gavlas. Cveni partniorebi _ saerTa-

Soriso eqspertebi, msoflio banki,

arasamTavrobo seqtori _ fiqroben,

rom kanonproeqti Zalian sustia da

es aris sakiTxisadmi araseriozuli

midgoma. 1995-1999 wlebis parlamentSi

ori mosmeniT miRebulia `sabiujeto

uflebamosilebaTa Sesaxeb~ kanonproeqti,

romelic Semdeg, isev mTavrobis

ZalisxmeviT, SeCerda raTa erTiani,

mTliani sabiujeto procesis warmar-

Tvis saSualeba hqonodaT, fiskaluri

politikis _ fulis decentralizacia

ar momxdariyo da erT adgilze,

erT wertilSi dagrovebuliyo. es

mniSvnelovani faqtoria centralizebuli,

erTpartiuli marTvis sistemisa.

axla sabazro ekonomikac aris, mravalpartiuli

mmarTvelobac, magram finansuri

decentralizacia, samwuxarod,

ar moxda da qveyanaSi arsebuli

yvela resursi isev finansTa saministros

xelSia Tavmoyrili. adgilobrivi

TviTmmarTveloba muSaobs avtonomiur,

magram ara xelisuflebis sawinaaRmdego

reJimSi. aq unda moxdes garkveuli

Tanxvedra, Tanxmoba: xelisufleba unda

exmarebodes da xels uwyobdes mis

normalur funqcionirebas, rac, samwuxarod,

Cvens xelisuflebaSi jerjerobiT

ar aris damkvidrebuli.

es kanonproeqti mTavrobam Semoitana,

magram ver vityvi, rom masSi mTavrobis

mTliani poziciaa gamoxatuli, ubralod

reglamenti da vadebTan dakavSirebul

kanonis moTxovna daicves,

kanonSi ar aris Canaweri: kanonproeqti

unda iyos xarisxiani da ara uxarisxo,

amiT ki, upirvelesad, Cveni aRmasrulebeli

xelisuflebis warmomadgenlebi

sargebloben.

kanonproeqtis ganmartebiT baraTSi

weria, TiTqos kanonproeqti muSavdeboda

msoflio bankTan, eqspertebTan,

parlamentTan erTad. es aris absoluturi

sicrue, romelsac dRes finansTa

saministro kadrulobs. konsultaciebi,

romlebic finansTa saministrosTan mimdinareobda,

SeniSvnebi romelic gamoiTqva

kanonproeqtSi asaxuli ar

aris. es aris Zveli, Taroze Semodebuli

kanonproeqti, romelic imitom

gadmoiRes da Semoitanes parlamentSi,

rom drois dacviT ar Sesuliyo is

variantebi, romlebic swored msoflio

bankis monawileobiT momzadda da

maTSi CarTuli iyo arasamTavrobo

seqtori da sxva saerTaSoriso organizaciebi.

alternatiuli kanonproeqtebi

amJamad Cvens komitetSia. ori varianti

_ eqspertebis sxvadasxva jgufTan

momzadebuli _ erTi sakmaod radikaluria

da, decentralizaciis TvalsazrisiT,

saboloo mizansac uaxlovdeba,

meore _ SedarebiT liberaluri,

Sualeduri da dRevandel realobas

metnaklebad iTvaliswinebs. parlamentma

arCevani unda gaakeTos am sam dokuments

Soris. Cveni kolegebisa da

partniorebis aRSfoTeba imdenad didi

iyo am kanonproeqtis gamo, imdenad

Seuracxyofilad grZnobdnen Tavs, rom

ganmartebiT baraTSi Caweril miTiTebas

sicruis garda verafers davarqmev.

varianti, romelzec isini muSaobdnen,

sami-oTxi Tvea ukve devs finansTa

saministroSi. ratom ar vuwevT angariSs

imasac, rom im kanonproeqtebis

momzadebaSi eqspertebis gasamrjelod

uamravi fuli daixarja, es fuli ki

Cveni aRmasrulebeli xelisuflebis

mier kreditiTaa aRebuli da es

krediti saqarTvelos parlamentis

mier ratificirebulia. roca aseTi

saxsrebi ixarjeba, meti pasuxismgeblobaa

saWiro: Tu gvWirdeba _

gamoviyenoT, Tu ara, keTili vineboT

_ ar davxarjoT da SemovitanoT

Tavidanve aseTi usaxuri kanonproeqti.

me am wuTSi es kanonproeqti ara

maqvs mxedvelobaSi, magram msgavs uxerxul

situaciebTan, procesebTan xSirad

gviwevs Sexeba da sasurvelia

maTi daregulireba da mowesrigeba.

saqarTvelos parlaments, Cvensa da

safinanso-sabiujeto komitetTan erTad,

mainc mouwevs arCevanis gakeTeba _

airCios is kanonproeqti, romelic

yvelaze metad miesadageba Seqmnil

viTarebas da Semdeg vnaxavT, rogori

procedurebiT unda vimuSaoT masze.

Cawerilia 20 oqtombers

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

20


`sabaJo tarifisa da gadasaxadis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi damatebis Setanis

Taobaze~

daviT zurabiSvili _

safinanso-sabiujeto

komitetis wevri,

fraqcia `nacionaluri moZraoba -

demokratebi~

es saerTaSoriso urTierTobebsa da

sazRvargareTis qveynebSi danergili

praqtikaa, romlis mixedviTac sabeWdi

masalebis, wignebis, gazeTebis Tu Jur-

`sisxlis samarTlis kodeqsSi~ cvlilebebis Setanis Sesaxeb~

levan beJaSvili _ iuridiul

sakiTxTa komitetis Tavmjdomare,

fraqcia `nacionaluri moZraoba _

demokratebi~

2002 wlis 21 ivniss sisxlis samarTlis

kodeqsSi Sevida cvlileba-damateba,

ris Sedegadac moqmed sisxlis

samarTlis kodeqss daemata axali kvalificiuri

Semadgenlobis 182 1 -e muxli.

am muxliT qurdobis zogadi Semadgenlobidan

(177-e muxli) calke gamoiyo

pasuxismgebloba Savi da feradi li-

Tonebis an maTi Semcveli nakeTobebis

marTlsawinaaRmdego dauflebisaTvis.

es damateba im periodSi

dasabuTebuli iyo energosistemis, feradi

liTonebis Semcveli eleqtro da

k o m e n t a r i

`aseTi SeRavaTebi

aucilebelia Cveni

qveynisaTvis~

nalebis sabaJo gadasaxadi eqvemdebareba

garkveul SeRavaTebs rac regulirdeba

saerTaSoriso xelSekrulebiT,.

am praqtikis danergva aucilebelia

saqarTveloSic, radgan, Cveni dRevandeli

ekonomikuri mdgomareobidan gamomdinare,

qarTul presas maincdamainc

didi saSualeba ara aqvs, mxolod

reklamis xarjze awarmoos produqcia

da Tanac moaxerxos misi maRal doneze

ganviTareba. mimaCnia, rom aseTi liberaluri

sagadasaxado reJimi xels

Seuwyobs Cveni masmediis ganviTarebas,

miTu metes,_Tavisufali presisa, romelsac

ar SeuZlia sakuTari xarjebiT

arseboba.

imeds vitoveb, Cveni qveyana im

doneze ganviTardeba, rom sxva SeRavaTebi

aRar dagvWirdeba .

kanonSi Sesatani damateba sagadasaxado

kodeqsidan gamomdinareobs, amitom

parlamenti mas axlo momavalSi

ganixilavs.

~182 1 -e muxli Sesacvlelia~

satelefono sadenebisa da mowyobiloba-danadgarebis

gaxSirebuli qurdobiT.

rogorc am kategoriis saqmeebze

sasamarTlo praqtikis Seswavlam gvaCvena,

mosamarTleebi gansasjelebisaTvis ar

niSnaven am muxliT gaTvaliswinebul

zedmetad mkacr sanqciebs. rogorc

Cans, mosamarTleTa marTlSegneba 177-e

muxlis (qurdobis) sanqciasTan SedarebiT

umarTebulod miiCnevs 182 1 -e

muxliT dawesebul sanqcias. sasamarTloTa

aseTi Tvalsazrisi sworia Tundac

imitom, rom sxeulis ganzrax

mZime dazianebiT gamowveuli sasikvdilo

Sedegi ufro msubuqad isjeba,

vidre 182 1 -e muxliT gaTvaliswinebuli

qmedeba. sisxlis samarTlis kodeqsis

182 1 -e muxliT aseTi maRali sasjelis

daweseba aSkarad araadekvaturia, ris

gamoc mosamarTleebi gansasjelebs

uniSnaven sanqciiT dawesebul minimumze

dabal sasjels. aman gvafiqrebina,

rom es muxli saswrafo sakanonmdeblo

cvlilebas moiTxovs. yovelive zemoTqmulis

gaTvaliswinebiT, Cemi iniciativiTa

da avtorobiT momzadda kanonproeqti,

romelic iTvaliswinebs sskis

kerZo nawilidan zemoxsenebuli

muxlis amoRebas.

Cawerilia 8 oqtombers

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

21


k o m e n t a r i

~saqarTvelos organul kanonSi ~saqarTvelos saarCevno kodeqsSi~

cvlilebebisa da damatebebis Setanis Sesaxeb~

`roca procedura

irRveva....~

mogexsenebaT, reglamenti mTavrobis

mTavari dokumentia, romelSic naTlad

aris mocemuli, rom organuli kanonis

gamartivebuli wesiT miReba dauSvebelia.

erTi dRis ganmavlobaSi sami

kenWisyris gamarTva saarCevno kodeqsSi

cvlilebebis Setanis Taobaze uxeSi

kanondarRvevaa. amis Sesaxeb Cven movaxseneT

prezidents, romelic qveynis

winaSe valdebulia, gamoasworos parlamentis

Secdoma, ar moaweros xeli

aRniSnul kanons da daubrunos parlaments

Sesabamisi procedurebis gasavlelad.

im SemTxvevaSi, Tu prezidenti Cvens

SeniSvnas gaiTvaliswinebs, procesi kanonier

sivrceSi dabrundeba, xolo,

Tu ar gaiTvaliswinebs da CaTvlis,

rom misTvis mniSvnelovania 23 oqtombers

Sualedur arCevnebSi `nacionaluri

moZraobis~, kandidatebis gamarjveba

Tundac kanondarRveviT, da maTi

gadeputateba, maSin prezidenti parlamentTan

iqneba pasuxismgebeli. magram,

amasTanave, prezidenti ar aris bolo

instancia, Tu igi ver daviTanxmeT,

elementarulad daicvas kanoni, maSin

deputatebs SevTavazebT sakonstitucio

sarCelze xelmoweras.

`amiT adgilobriv bazars

davicavT~

daviT berZeniSvili _ regionuli

politikisa da TviTmmarTvelobis

komitetis wevri, damoukidebeli

deputati

Zalian saeWvod mimaCnia, arCevnebamde

12 dRiT adre saarCevno kanonmdeblobis

Secvla. arc es aris samarTliani,

magram, roca procedura irRveva,

Zalian seriozuli problemebi iCens

Tavs. amitom vnaxoT, rogor ganviTardeba

movlenebi - an prezidenti miiRebs

saTanado gadawyvetilebas, an kidev

erTi darRveva miemateba kanondar-

RvevaTa rigs.

Cawerilia 15 oqtombers

`sabaJo tarifisa da gadasaxadis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi damatebis

Setanis Taobaze

kanonSi `sabaJo tarifebisa da gadasaxadebis

Sesaxeb~ unda Sevides cvlileba,

romelic iTvaliswinebs xorblis

importze sezonuri sabaJo gadasaxadis

dawesebas. saqarTvelos, rogorc

msoflio savaWro organizaciis wevrs,

ufleba aqvs, adgilobrivi bazris

dacvis mizniT, 6 TviT 12-iani zRvari

daawesos yvelanair produqtze. magram

am SemTxvevaSi prioriteti marcvleul

kulturebs, konkretulad ki

sasursaTo xorbals, eniWeba, im period-

Si, roca Cveni fermerebi moiweven

mosavals, maTi produqciis ukeT realizaciisaTvis

eqvsi TviT Semogvaqvs

12-iani gadasaxadi sasursaTo xorbalis

importze, rac sakanonmdeblo xelSewyobaa

adgilobrivi bazris dasacavad.

giorgi xeviaSvili _

agrarul sakiTxTa komitetis Tavmjdomare,

fraqcia `nacionaluri moZraoba

_ demokratebi~

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

22


`saxelmwifo valis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis da damatebebis Setanis Taobaze~

lali fafiaSvili -

adamianis

uflebaTa dacvis da samoqalaqo

integraciis komitetis Tavmjdomaris

moadgile, sagareo urTier-

TobaTa komitetis wevri

fraqcia `nacionaluri moZraoba

demokratebi

dRes moqmedi kanonmdeblobis Tanaxmad

saqarTvelos parlaments SeuZlia,

ganixilos saxelmwifo kreditebis an

grantebis aRebis sakiTxis mizanSewoniloba

mxolod saerTaSoriso organizaciebsa

an sxva saxelmwifoebTan dadebul

xelSekrulebebTan mimarTebaSi,

ris gamoc sakanonmdeblo organos

mier sajaro ganxilvis miRma rCeba

uamravi sxva subieqtis mier aRebuli

saxelmwifo sagareo kreditebi an

maTze gacemuli saxelmwifo garantiebi.

warmodgenili cvlilebebi swored am

xarvezis gamosworebisakenaa mimarTuli

da iTvaliswinebs, rom sakanonmdeblo

k o m e n t a r i

warmodgenili kanon-

proeqti wingadadgmuli

nabijia

organos Tanxmoba (ratificirebis an

Sesabamisi damtkicebis saxiT) savaldebulo

gaxdes nebismieri saxis saxelmwifo

sagareo kreditis aRebis an

saxelmwifo garantiebis gacemisaTvis.

rac, erTi mxriv, xels Seuwyobs saqarTvelos

parlamentis sazedamxedvelo

rolis gaZlierebas da, meore mxriv,

saxelmwifos mier nakisri finansuri

valdebulebebis gamWvirvaleobas. kanon-

Si am cvlilebis Setana saqarTvelos

mosaxleobas SesaZleblobas miscems,

sakanonmdeblo organoSi Tavisi warmomadgenlis

meSveobiT, gaakontrolos

saxelmwifo sagareo kreditebis aRebis

da saxelmwifo garantiebis gacemis

yvela SemTxvevis mizanSewoniloba.

samwuxarod, TiToeul Cvengans kargad

gvaxsovs kerZo pirebisaTvis saxelmwifo

garantiebis gacemis mavne praqtika,

rodesac garantiebis gacemisa da sagareo

kreditebis aRebis mizanSewonilobis

sakiTxis ganxilva warmomadgenlobiTi

organos TvalTaxedvis miRma

rCeboda, xolo garantiiT aRebuli

kreditebis dafarva xSir SemTxvevaSi

saqarTvelos saxelmwifo biujets da

TiToeul gadamxdels awveboda mZime

tvirTad.

warmodgenili kanonproeqti am sferos

daregulirebis mimarTulebiT udavod

wingadadgmuli nabijia.

`maRalmTiani regionebis socialur-ekonomikuri da kulturuli ganviTare-

bis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebis Setanis Taobaze~

`gaviTvaliswinoT,

rom yazbegi

strategiuli raionia~

revaz sujaSvili, _ agrarul

sakiTxTa komitetis wevri,

damoukidebeli deputati

yazbegi maRalmTiani sasazRvro raionia,

romelic mdebareobs kavkasionis

CrdiloeT kalTaze, alpur zonaSi,

sadac ar arsebobs, bunebrivi gazis

garda, sxva saSualeba mosaxleobis

gasaTbobad. zamTris periodSi mosaxleoba

ganicdis ukidures gaWirvebas,

raionSi ar funqcionirebs arc erTi

sawarmo. tradiciuli dargi mecxvareoba

da mesaqonleoba, riTic Ziri-

Tadad iyo dakavebuli mosaxleoba,

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

23


k o m e n t a r i

faqtobrivad, aRar arsebobs sabWoTa

kavSiris daSlis Semdeg, zamTris saZovrebis

uqonlobis gamo yazbegis raionis

cxvari kaspiis zRvis sanapiroze

izamTrebda.

mosaxleobis 80% dausaqmebelia, ramac

gamoiwvia masobrivi migracia. bolo

wlebis ganmavlobaSi raioni datova

1500 ojaxma. amitom yazbegis raions

esaWiroeba gansakuTrebuli yuradReba,

am strategiul kuTxeSi rom Sevinar-

CunoT adgilobivi mosaxleoba.

energetikis saministrom parlamentSi

gansaxilvelad Semoitana kanonproeqti

`maRalmTiani regionebis socialurekonomikuri

da kulturuli ganviTarebis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebis

Setanis Taobaze~, romelic iTvaliswinebs,

rom yazbegis raionSi yoveli

wlis 1 oqtombridan momdevno

wlis 30 aprilis CaTvliT TiToeuli

abonentis mier moxmarebuli 600 m 3

moculobis bunebrivi airis Rirebuleba

anazRaurebuli iqnes saxelmwifo

biujetidan.

moqmedi kanonis mixedviT, yazbegis

raionis mosaxleobis mier zamTris

periodSi moxmarebuli gazis sufsidireba

xorcieldeba centraluri biujetis

xarjze.

raionSi arsebuli gazis meurneoba

moZvelebulia da gamosulia mwyobridan.

aris didi raodenobis gaJonvebi magistralSi.

bolo 25 wlis ganmavlobaSi

raionSi ar Catarebula saremonto

samuSaoebi. mosaxleobas damontaJebuli

aqvs 25 wlis winandeli gamaTbobeli

Rumelebi, romlis margi qmedebis koeficienti

Zalian dabalia da ar Seefereba

dRevandel moTxovnebs, TveSi

100 m 3 gasaTbobad esaWiroeba 1200 m 3

gazi.

kanonproeqtis Tanaxmad, daxarjuli

gazis raodenobidan 600 m 3 -is Rirebulebas

saxelmwifo biujetidan gadaixdis,

darCenili ki mosaxleobam TviTon

unda gadaixados, risi saSualebac

mas ar gaaCnia.

Cemi azriT, kanonSi cvlilebis Setana

am etapze miuRebelia. aucilebelia

raionSi Catardes gazis meurneobis

mosawesrigebeli samuSaoebi. moxdes

gamricxvelianeba, raTa aRiricxos calkeuli

abonentis mier daxarjuli

gazis raodenoba. aseve unda gamoicvalos

arsebuli Rumelebi.

dRevandelma xelisuflebam gaiTvaliswina

yazbegis raionis pirobebi gaziT

mosaxleobis momaragebasTan dakavSirebiT

da biujetidan gamoyo 1 mln

lari gazis meurneobis mosawesrigeblad.

mimdinareobs aRdgeniTi samuSaoebi,

maTi dasrulebis Semdeg mosaxleobis

mier moxmarebuli gazis raodenoba

mkveTrad Semcirdeba, rac saSualebas

mogvcems SevitanoT cvlilebebi arsebul

kanonSi.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

24


T v i d a n T v e m d e

k o m i t e t e b i

8 seqtembers sagareo urTierTobaTa komitetis sxdomaze sazRvargareTis

qveynebSi saqarTvelos sagangebo da sruluflebiani elCebis kandidaturebi

ganixiles. sagareo saqmeTa ministris moadgilem laSa Jvaniam komitetis

wevrebs Semdegi kandidaturebi warudgina: TurqmeneTsa da avRaneTSi -

aleqsandre petriaSvili; yazaxeTsa da yirgizeTSi - zurab SurRaia;

italiis respublikaSi, aseve, romSi ganlagebul gaeros saerTaSoriso

organizaciebTan (FAO, FAD, EP) saqarTvelos warmomadgenlad - zaal gogsaZe

da espaneTis samefoSi - laSa oTxmezuri.

elCobis kandidatebma parlamentis wevrebs gegmebi gaacnes da qveyanaTa

Soris urTierTobebis prioritetebze isaubres.

komitetis Tavmjdomarem kote gabaSvilma elCobis kandidatebs SemoqmedebiTi

warmatebebi usurva da gamoxata survili saqarTvelos elCisaTvis e.w.

moZravi elCis institutis miniWeba aucilebeli aRar gaxdes.

komitetis sxdomaze deputatebma saerTaSoriso xelSekrulebebic ganixiles.

sxdomis dasasruls komitetis wevrebma dasaxelebul kandidaturebs kenWi

saTiTaod uyares da TiToeuls erTxmad dauWires mxari.

9 seqtembers parlamentis safinanso-sabiujeto komitetis wevrebma

laris gacvlis kursis cvlilebebis mizezebisa da mosalodneli Sedegebis

sakiTxs specialuri sakomiteto mosmena miuZRvnes. komitetis sxdomaze

ZiriTadma momxsenebelma, safinanso-sabiujeto komitetis Tavmjdomarem

roman gociriZem saqarTveloSi laris kursis gamyareba dadebiTad Seafasa.

misi azriT, xelisuflebis Secvlas qveynis politikur da ekonomikur

cxovrebaSi radikaluri Zvrebi mohyva. mimdinare wels saxelmwifo biujetis

Sesruleba sabiujeto Semosavlebis uprecedento zrdiT aRiniSna. aWarasa

da cxinvalis regionSi kontrabandis aRkveTam dadebiTi Sedegi gamoiRo.

am procesma laris kursis gamyarebas xeli Seuwyo, roman gociriZem im

uaryofiT aspeqtzec isaubra, rac laris kursis gamyarebas mohyva. samewarmeo

da sabanko seqtorebSi am faqtma seriozuli problemebi Seqmna - moxda

danazogis gaufasureba, rasac sazogadoeba uaryofiTad gamoexmaura.

erovnuli bankis prezidentis irakli managaZis ganmartebiT, erovnuli

valutis gamyareba moulodneli ar yofila. Tumca, Zneli warmosadgeni

iyo, rom igi aseTi masStaburi gaxdeboda. qveynis mTavar banks marTlac

SeeZlo ar daeSva laris kursis gamyareba, magram amas fuladi masis

swrafi da gauazrebeli zrda mohyveboda, rac saboloo jamSi, inflaciis

safuZveli gaxdeboda.

safinanso-sabiujeto komitetis Tavmjdomarem roman gociriZem sxdomaze

ganacxada, rom komitetTan Seiqmneba samecniero-sakonsultacio sabWo,

romelic laris kursis gamyarebasa da sxva safinanso-ekonomikuri sakiTxebiT

dainteresebul pirebs rCeva-darigebas miscems.

finansTa ministris zurab noRaidelis TqmiT, laris kursze yvelaze

metad, Seqmnili aJiotaJi moqmedebs. parlamentis komitetis wevrebma da

sazogadoebam unda icodnen, rom mTavrobas zustad da mkafiod aqvs

warmodgenili, ra unda gakeTdes laris gacvliTi kursis saWiro niSnulamde

asayvanad, laris kursis cvalebadobis gamowvevis mTavari faqtori qveyanaSi

Semosavlebis swrafi zrdaa, maT Soris, sagadasaxado Semosavlebis gaormageba.

saqarTvelos bankebis asociaciis prezidentma zurab gvasaliam aRniSna,

rom laris kursis gamyareba jer kidev martidan daiwyo. es procesi

komerciuli bankebisaTvis mtkivneuli aRmoCnda, Tumca erovnuli valutis

gamyarebis politikasTan mimarTebiT erovnuli bankis pozicia absoluturad

marTebulia.

saqarTvelos fasiani qaRaldebis erovnuli komisiis Tavmjdomaris mixeil

jibutis TqmiT, erovnuli bankis politika gamarTlebulia. dRes mTavari

amocana laris kursis simyaris SenarCunebaa, rac xarjvis swori politikis

ganxorcielebiT miiRweva.

safinanso-sabiujeto komitetis sxdomaze mraval konstruqciul SekiTxvas

finansTa ministrma da erovnuli bankis prezidentma upasuxes. irakli

managaZis TqmiT, gacvliTi kursis aseTi reJimis uaryofiTi mxare kursis

meryeobaa. bazarze garkveuli ukuqcevaa mosalodneli da nuravis eqneba

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

25


T v i d a n T v e m d e

imedi, rom mokle periodSi finansuri mogeba naxos.

9 seqtembers parlamentis ganaTlebis, mecnierebis, kulturisa da

sportis komitetis sxdomaze, romelsac komitetis Tavmjdomare nodar

grigalaSvili uZRveboda, ganixiles kanonproeqti ~mauwyeblobis Sesaxeb~.

nodar grigalaSvilis azriT, ~mauwyeblobis Sesaxeb~ kanonproeqti am

sferoSi saqmianobis wessa da funqciebs moawesrigebs, samarTlianobisa da

miukerZoeblobis principebis regulirebis sakiTxsa da damoukideblobis

garantiebs Camoayalibebs. masSi aRniSnulia mauwyeblobis sferoSi licenzirebis

wesi da pirobebi, gaTvaliswinebulia mauwyebelTa qcevis kodeqsis miReba

da mauwyebelTa mier kanonmdeblobis, licenziis pirobebisa da kodeqsis

darRvevis SemTxvevaSi maT mimarT sanqciebis gamoyenebis meqanizmebi da

pirobebi.

komitetis sxdomaze imsjeles kanonproeqtze ~saqarTvelos saxelmwifo

gerbis Sesaxeb~. komitetis wevrma eldar Sengelaiam deputatebs saxelmwifo

gerbTan dakavSirebuli mosazrebebi gaacno.

sxdomaze saorganizacio sakiTxic ganixiles da komitetis Tavmjdomaris

moadgiled erTsulovnad airCies daviT zurabiSvili.

k o m i t e t e b i

10 seqtembers gaimarTa iuridiul sakiTxTa komitetis sxdoma, romelsac

komitetis Tavmjdomare levan beJaSvili uZRveboda. komitetis wevrebma

parlamentis 2004 wlis saSemodgomo sesiis pirvel plenarul sxdomaze

gansaxilvel kanonproeqtebze imsjeles.

pirvel sakiTxad ganixiles kanonproeqti ~saqarTvelos sisxlis samarTlis

saproceso kodeqsSi~ cvlilebebisa da damatebebis Setanis Sesaxeb~.

warmodgenili kanonproeqtis mixedviT, romlis iniciatori da avtoria

parlamentari giga bokeria, braldebulis, misi damcvelis an kanonieri

warmomadgenlisaTvis saqmis masalebis gacnobis dro braldebulis sapatimro

vadaSi unda CaiTvalos. am mosazrebas komitetis wevrebic daeTanxmnen.

iusticiis umaRlesi sabWos mdivanma pavle kublaSvilma pirveli mosmeniT

gansaxilvelad warmoadgina kanonproeqti ~saerTo sasamarTloebis Sesaxeb~

saqarTvelos organul kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis

Taobaze~. kanonproeqti momzadebulia iusticiis umaRles sabWoSi, misi

iniciatoria deputati levan beJaSvili. kanonproeqtis mixedviT, dazustebulia

raionul (saqalaqo) sasamarTloebSi mosamarTleTa specializaciis

ganxorcielebis wesi da formebi, sakanonmdeblo novaciaa, pirveli instanciis

sasamarTloSi specializebuli sasamarTlo kolegiebis Seqmna.

komitetis wevrebma mxari dauWires ~erovnuli uSiSroebis sabWos Sesaxeb~

saqarTvelos kanonSi cvlilebis Setanas.

iusticiis ministris moadgilem besarion lolaZem deputatebs gaacno

kanonproeqti ~patimrobis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi damatebebis Setanis

Taobaze~. kanonproeqtis mixedviT, gansazRvrulia braldebulis patimrobaSi

yofnis adgili. moqmedi kanonmdeblobis mixedviT ki dapatimrebuli

braldebulis moTavseba mxolod sapyrobilis specialur sapatimro

ganyofilebaSia SesaZlebeli.

deputatTa erTi nawili warmodgenil cvlilebebs ar daeTanxma, vinaidan,

maTi azriT, amiT adamianis udanaSaulobis prezumfcia dairRveva.

komitetis wevrebma mxari dauWires, saqarTvelos mTavrobis mier riggareSe

ganxilvisaTvis warmodgenil kanonproeqtTa paketis plenarul sxdomaze

gatanas. paketis mixedviT, cvlilebebi Seva policiis; operatiul-samZebro

saqmianobis; afxazeTis avtonomiur respublikaSi saqarTvelos iurisdiqciis

srul aRdgenamde afxazeTis avtonomiuri respublikis sasamarTloTa

gansjadobisa da sisxlis samarTlis saqmeebze sagamoZiebo qvemdebareobis

Sesaxeb kanonebsa da ~sisxlis samarTlis saproceso kodeqsSi~. rogorc

momxsenebelma, saqarTvelos Sinagan saqmeTa ministris moadgilem kaxa

sayvareliZem aRniSna, warmodgenili kanonproeqtebis momzadebis safuZvels

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministroSi mimdinare reorganizacia warmoadgens

da afxazeTis avtonomiuri respublikis Sinagan saqmeTa saministros likvidacias

isaxavs miznad.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

26


T v i d a n T v e m d e

k o m i t e t e b i

centraluri saarCevno

komisiis mdivanma karlo

kvitaiSvilma I mosmeniT

gansaxilvelad warmoadgina

kanonproeqti ~saqarTvelos

organul kanonSi ~saqarTvelos

saarCevno kodeqsSi~

cvlilebebisa da damatebebis

Setanis Sesaxeb~.

10 seqtembers gaimarTa

dargobrivi ekonomikisa da

ekonomikuri politikis

komitetis sxdoma, romelzec

ganixiles sakanonmdeblo

iniciativis wesiT warmodgenili

kanonproeqti ~wiaRis Sesaxeb~. mcire mewarmem borjomis raionidan

aRniSna, rom saxelmwifo, borjomis wylis resursebis gamouyeneblobis

gamo, yoveldRiurad 12-15 aTas lars kargavs. amis mizezi ki is aris, rom

mcire mewarmeebs Sesabamis licenzias ar aZleven. saqarTvelo-israelis

erToblivi firmis warmomadgenelma ganacxada, rom borjomis mopovebaze

mxolod erTi licenziaa gacemuli, Sesabamisad, borjomis mopovebaze

monopolia mxolod erT firmas aqvs, rac mizanSewonili ar aris.

komitetis Tavmjdomarem nikoloz lekiSvilma ganacxada, rom es sfero,

ZiriTadad, parlamentis garemos dacvisa da bunebrivi resursebis komitetis

kompetenciaSi Sedis, amitom gadawyvetilebis miRebaSi dominanti ver

iqneba dargobrivi ekonomikisa da ekonomikuri politikis komiteti.

nikoloz lekiSvilma garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministrosa

da parlamentis aRniSnul komitets mouwoda, situaciis garkvevis Semdeg,

mcire mewarmeebze licenzia kanonis dacviT gaices.

~mauwyeblobis Sesaxeb~ kanonproeqtis moumzadeblobis gamo ganxilva

gadaido.

10 seqtembers gaimarTa janmrTelobis dacvisa da socialur sakiTxTa

komitetis sxdoma, romelsac komitetis Tavmjdomare giorgi wereTeli

uZRveboda. sxdomas komitetis wevrebi, Sromis, janmrTelobisa da socialuri

dacvisa da sagareo saqmeTa saministroebis warmomadgenlebi da sxva

mowveuli stumrebi eswrebodnen.

janmrTelobisa da socialuri dacvis erovnuli institutis warmomadgenelma

givi javaSvilma jandacvis sferosTan dakavSirebuli adamianis uflebebis

amsaxveli kanonmdeblobis evropul standartebTan harmonizaciis Sesaxeb

isaubra.

rogorc man aRniSna, ~adamianis uflebebisa da biomedicinis Sesaxeb~

konvenciis damatebiTi oqmi `samedicino biologiuri kvlevis Sesaxeb~

gaTvaliswinebuli unda iyos saqarTvelos kanonebSi `janmrTelobis dacvis

Sesaxeb~; `fsiqotropuli daxmarebis Sesaxeb~ da `adamianze Catarebuli

samedicino-biologiuri kvlevis Sesaxeb~ cvlilebebisa da damatebebis

Setanis dros.

rogorc giorgi wereTelma aRniSna, dRes, saqarTvelos mier ratificirebulia

adamianis uflebebisa da biomedicinis sferoSi evropis sabWos yvela

samarTlebrivi instrumenti. CvenTvis mniSvnelovania, saqarTvelo iyos im

qveynebs Soris, romlebic miuerTdebian oqms ~samedicino biologiuri

kvlevis Sesaxeb~.

komitetis Tavmjdomarem komitetis wevrebs 2004 wlis saSemodgomo

sesiaze gansaxilveli sakiTxebi gaacno. komitetis wevrebma kanonproeqtebTan

dakavSirebiT TavianTi mosazrebebi gamoTqves.

sxdomaze samecniero-sakonsultacio sabWoebis dakompleqtebis Sesaxebac

isaubres. giorgi wereTlis TqmiT, sabWos SemadgenlobaSi farmacevtuli,

sakurorto, socialuri, sapensio da medicinis sxva dargobrivi sferoebis

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

27


T v i d a n T v e m d e

mixedviT profesionali specialistebi Sevlen.

12 seqtembers saqarTvelos parlamentis adamianis uflebaTa dacvisa da

samoqalaqo integraciis komitetis wevrebma iusticiis saministros mier

momzadebuli kanonproeqti ~saqarTvelos moqalaqeobis Sesaxeb~ uaryofiTad

Seafases. komitetis Tavmjdomaris elene TevdoraZis azriT, proeqti

zereled da daufiqreblad aris momzadebuli da igi xelaxal gadamuSavebas

saWiroebs.

kanonproeqtis mixedviT ganisazRvreba ucxo qveynis moqalaqisaTvis saqarTvelos

moqalaqeobis miniWebis procedura. komitetis wevrTa azriT, faqtobrivad,

am kanonproeqtiT Semodis ormagi moqalaqeobis cneba. garkveul gaugebrobas

swored es sakiTxi iwvevs. elene TevdoraZis TqmiT, kanonproeqti realurad

ormagi moqalaqeobis statusis arss unda gamoxatavdes, rac proeqtSi

gansazRvruli ar aris. proeqtis Tanaxmad, sxva qveynis nebismier moaqalaqes

saSualeba aqvs, am saxis TxovniT piradad, an sakonsulo dawesebulebis

meSveobiT mimarTos, saqarTvelos prezidents. kriteriumebi, romelsac

ganmcxadebeli unda akmayofilebdes da warsadgeni dokumentaciis nusxa

ganisazRvreba saqarTvelos prezidentis brZanebulebiT. gancxadebebis

gansaxilvelad prezidentTan Seiqmneba mudmivmoqmedi uwyebaTaSorisi komisia,

romelic gancxadebas xuTi Tvis ganmavlobaSi ganixilavs. prezidents

ufleba aqvs, ar daelodos komisiis muSaobas da komisiis daskvnis gareSe

konkretuli gadawyvetileba miiRos.

komitetis sxdomaze seriozuli kamaTi gamoiwvia kanonproeqtis im

muxlma, romelSic aRniSnulia, rom ucxo qveynis moqalaqe imave uflebebiT

sargeblobs da igive valdebulebebi ekisreba, rac saqarTvelos moqalaqes.

komitetis wevrTa azriT, SeiZleba am muxlma seriozuli gaugebroba

gamoiwvios. deputatTa azriT, proeqti saqarTvelos konstituciis teqstTan

SeusabamobaSia. rogorc elene TevdoraZem ganacxada, proeqtSi aucileblad

unda ganisazRvros samxedro savaldebulo samsaxuris sakiTxi, kerZod,

sazogadoebam unda icodes, ormagi moqalaqeobis mflobeli savaldebulo

samxedro samsaxurs romel qveyanaSi gaivlis.

13 seqtembers evropasTan

integraciis komitetis

sxdomaze italiasa

da espaneTis samefoSi saqarTvelos

sagangebo da

sruluflebian elCebad

ganxilul kandidaturebs

zaal gogsaZesa da laSa

oTxmezurs komitetis wevrebma

mxari erTsulovnad

dauWires, ris Semdgomac

parlamentis sesiaze gasatani

kanonproeqtebi ganixiles.

kerZod: ~saxelmwifo

qonebis privatizebis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

cvlilebebis Setanis

Taobaze~; saerTo sasamarTk

o m i t e t e b i

amave sxdomaze adamianis uflebaTa dacvis da samoqalaqo integraciis

komitetis wevrebma ganixiles parlamentar kaxa kukavas mier sakanonmdeblo

iniciativiT warmodgenili proeqti, romelic 1991-92 w.w. dekember-ianvris

movlenebs Seexeba. rac Seexeba kanonproeqts ~saqarTvelos moqalaqeTa

politikuri represiebis msxverplad aRiarebisa da represirebulTa socialuri

dacvis Sesaxeb~, igi iTvaliswinebs politikuri represiebis Sedegad dazaralebul

pirovnebebze garkveuli fuladi kompensaciis gacemas. am sakiTxze

finansTa saministros warmomadgenelma gansxvavebuli pozicia daafiqsira.

zogadad, deputatis sakanonmdeblo iniciativa komitetis wevrebma dadebiTad

Seafases.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

28


T v i d a n T v e m d e

k o m i t e t e b i

loebis Sesaxeb organul kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~; ~sisxlisa

da misi komponentebis donorobis Sesaxeb~; ~mauwyeblobis Sesaxeb~; ~wiaRis

Sesaxeb~; ganixiles, agreTve, memorandumi ~saqarTvelos, did britaneTsa

da CrdiloeT irlandiis gaerTianebul samefos Soris samxedro swavlebisa

da wvrTnis Catarebisa da mimRebi saxelmwifos mier mxardaWeris aRmoCenis

Sesaxeb~.

15 seqtembers agrarul sakiTxTa komitetis sxdomaze komitetis Tavmjdomarem

giorgi xeviaSvilma komitetis wevrebs komitetis mier 2004 wlis sagazafxulo

sesiis ganmavlobaSi gaweuli muSaobis angariSi warudgina. misi TqmiT,

saqarTvelos konstituciisa da parlamentis reglamentis Sesabamisad, komiteti

soflis meurneobis saministrosa da misdami daqvemdebarebuli struqturebis

biujetebis Sesrulebis mimdinareobas ixilavda. maTi biujetebi, ZiriTadad,

programuli dafinansebis principzea agebuli da evrokavSiris TanxebiT

finansdeba. saangariSo periodSi komitetma 2004 wlis biujetis proeqti

dargebis mixedviT saqveuwyebo samsaxurebis gaSifruli biujetis proeqtebis

doneze ganixila, ris Sedegadac dargebSi mimdinare programebi SedarebiT

gamWvirvaled dafinansda, Tumca, am mxriv kidev bevria gasakeTebeli.

saparlamento kontroli ganxorcielda qveyanaSi epizootiuri mdgomareobis,

erTwliani kulturebis meTesleobis aRdgenisa da mravalwliani kulturebis

sanergeebis mowyobis xelSewyobi RonisZiebebis, baTumis ZaRlsaSenisa da

sxva sakiTxebze. komitetSi oTxi samuSao jgufi Seiqmna: soflis meurneobis

saministros saxelmwifo programebis mimdinareobaze monitoringis; samelioracio

sistemebis marTvaSi arsebuli problemebis Semswavleli; soflis meurneobis

saministrosa da soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis saqmianobis

koordinaciisa da meTesleobis dargSi arsebuli problemebis Semswavleli.

komitetis wevrebma sxdomaze warmodgenili angariSi dadebiTad Seafases.

15 seqtembers dargobrivi ekonomikisa da ekonomikuri politikis

komitetis sxdoma ~TbilgazTan~ dakavSirebul problemebs Seexo. ss ~Tbilgazis~

generaluri direqtoris daviT morCilaZis informaciiT, davalianebis

dafarvis grafikis mixedviT, saqarTvelo oqtomber-noemberSi 1 mln larze

mets gadaixdis. amave raodenobis valis dafarvas igi yovelTviurad

apirebs. ~gazpromTan~ problemebi ar gveqneba. gazis maragi aris da

teqnikuri pirobebis mixedviT 1 Tvis ganmavlobaSi yvela ubani daitvirTeba.

sxdomaze aRiniSna, rom Tbilgazi~ meriisgan xelSekrulebiT nakisri Tanxis

(2 wlis Tanxis) winaswar gadaxdas iTxovs, rac daaxloebiT 30 mln. lars

Seadgens.

rogorc sxdomaze gairkva, ss ~Tbilgazis~ am poziciam meriasTan SeuTanxmeblad

gaiJRera. qalaqis premieris biZina bregaZis TqmiT, pirvel rigSi unda

dadgindes, SeuZlia Tu ara qalaqis mTavrobas am Tanxis gamoyofa. am

sakiTxze energetikis da finansTa saministroebma, centralurma da qalaqis

mTavrobam da Tbilgazma~ gadawyvetileba erTad unda miiRon. rogorc

energetikis ministrma nika gilaurma aRniSna, davalianebebis dafarva

daiwyo, rac seriozuli warmatebaa. mTavroba ar avaldebulebs merias am

Tanxis gadaxdas, Tumca, gadaxda sasurveli iqneba.

15 seqtembers saxalxo damcvelis Tanamdebobaze sozar subaris kandidatura

iqna wardgenili. adamianis uflebaTa dacvisa da samoqalaqo integraciis

komitetis sxdomaze swored am sakiTxze imsjeles. sozar subaris avtobiografia

sxdomis monawileebs komitetis Tavmjdomaris moadgilem lali fafiaSvilma

gaacno.

sxdomaze sadavo ar gamxdara is faqti, rom dRes Cvens qveyanaSi da

uxeS da masobrivad irRveva adamianis uflebebi. komitetis wevrebma

sozar subaris kandidaturis Sesaxeb azri gamoTqves, ZiriTadad _

dadebiTi. dainteresdnen sakiTxiT sWirdeba Tu ara dRes Cvens qveyanas

ramdenime ombudsmenis instituti da momavali saxalxo damcveli Tu

Secvlis arsebul struqturas.

sozar subaris azriT, struqtura udavod Seicvleba da prioritetuli

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

29


T v i d a n T v e m d e

mimarTulebebiT imuSavebs. im SemTxvevaSi, Tu ar Seiqmneba ramdenime

ombudsmenis instituti, maSin erTaderT ombudsmens eyoleba ramdenime

moadgile, romlebic konkretul sferoSi arsebul darRvevebs gaakontroleben

da maTze ageben pasuxs. Tavis samoqmedo programaze saubrisas sozar

subarma xazgasmiT aRniSna, rom yvelafers gaakeTebs, raTa bolo moeRos

narkotikebis Cadebas da eleqtroSokiT wamebas. aucilebelia Seiqmnas

adamianis uflebebis damrRvevi Tanamdebobis piris dasjis precedenti,

sozar subarma ganacxada, rom parlamentis mxridan misi kandidaturisaTvis

Tanxmobis micemis SemTxvevaSi, yvela saxelmwifo struqturaze mudmivi

monitoringi dawesdeba.

komitetis wevrebma sozar subaris kandidaturas parlamentis plenarul

sxdomaze gansaxilvelad mxari erTsulovnad dauWires.

k o m i t e t e b i

15 seqtembers garemos dacvisa da bunebrivi resursebis komitetis

sxdomaze, romelsac komitetis Tavmjdomare Tamaz xideSeli uZRveboda,

sakanonmdeblo iniciativis wesiT warmodgenil kanonproeqtTa paketi ganixiles.

sxdomas komitetis wevrebi, garemos dacvisa da bunebrivi resursebis

saministros warmomadgenlebi da saqarTvelos geologiuri sazogadoebidan

mowveuli stumrebi eswrebodnen. rogorc momxsenebelma giorgi bezaraSvilma

aRniSna, garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministrom saqarTvelos

parlaments dasamtkiceblad warudgina paketi, romelic iTvaliswinebs

geologiuri saqmianobis licenzirebas, salicenzio pirobis Sesrulebaze

kontrols, wiaRis geologiuri SeswavlisaTvis gaweul samuSaoebze saxelmwifo

geologiuri kontrolisa da zedamxedvelobis uflebis garemos dacvisa da

bunebrivi resursebis saministrosTvis gadacemas.

geologiuri sazogadoebis warmomadgenlebis TqmiT, garemos dacvisa da

bunebrivi resursebis saministrom es proeqti geologiuri dargis

specialistebTan SeTanxmebisa da saTanado ganxilvis gareSe waradgina, rac

dauSvebelia, radgan funqciebis xelovnuri gadanawileba aTeuli wlebis

ganmavlobaSi moqmedi am wamyvani da strategiuli dargis likvidaciis

tolfasi iqneba.

komitetis wevrebma aRniSnes, rom ~wiaRis Sesaxeb~ saqarTvelos kanoni

Zireulad Secvlas saWiroebs, dRes ki mxolod is cvlilebebi unda

Sevides, romlebic saxelmwifo dawesebulebebis dasaxelebasTan aris

dakavSirebuli, umokles vadaSi unda momzaddes ~wiaRisa da wiaRiT

sargeblobis kodeqsi~.

geologiuri sazogadoebis warmomadgenelTa mosazrebiT, saministroebisa

da maTdami daqvemdebarebuli saxelmwifo saqveuwyebo dawesebulebebis

funqciebi, uflebebi da movaleobebi sakanonmdeblo doneze unda gaimijnos

da licenziebisa da nebarTvebis gacema saministros prerogativa ar unda

iyos.

17 seqtembers dargobrivi ekonomikisa da ekonomikuri politikis

komitetis sxdomaze qveyanaSi ekonomikuri ganviTarebis saministroSi

mimdinare reformebis Sesaxeb ministris kaxa benduqiZis informacia moismines.

misi TqmiT, ekonomikuri ganviTarebis saministroSi ramdenime departamenti

gaerTiandeba, rac kadrebis Semcirebasa da xelfasis gazrdas gamoiwvevs.

statistikis departamenti damoukidebeli gaxdeba. daixveweba maregulirebeli

komisiebis funqciebi, radgan arsebuli modeli srulyofili ar aris. amas

garda aucilebelia obieqtebis privatizacia, rac biujetSi Tanxebis

gazrdis, saSualebas mogvcems. qonebis marTvis sferoSi maqsimalurad

gamWvirvaled unda moxdes Tanamdebobebze daniSvna. devnilebisaTvis ekonomikuri

reabilitaciis programa unda SemuSavdes es jansaRi sazogadoebis SeqmnisaTvis

aris aucilebeli. Sesacvlelia qveyanaSi arsebuli energetikis modeli,

radgan am tipis modelSi investiciis Cadeba SeuZlebelia. prioritetad

kvlav rCeba qveyanaSi gzebis mSenebloba. kaxa benduqiZe siRaribis daZlevis

programasac Seexo da aRniSna, rom am sakiTxSi mTavroba miznobriv

daxmarebaze unda gadavides.

sxdomaze gansakuTrebuli aJiotaJi gamoiwvia ~WiaTurmanganumisa~ da

rusTavis metalurgiuli qarxnebis bedma. iTqva, rom ~WiaTurmanganumis~

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

30


T v i d a n T v e m d e

k o m i t e t e b i

reabilitacia arasworad mimdinareobs. unda gaiyidos am sawarmos aqtivebi

da moxdes dagrovili valebis gastumreba, rac investors ~WiaTurmanganumis~

amoqmedebas gauadvilebs. rac Seexeba, rusTavis metalurgiul qarxanas, igi

saxelmwifo sakuTrebas warmoadgens. misi reabilitaciis procesi xelovnuria.

am sawarmosTan dakavSirebiT investorebma gegma unda warmoadginon da

sawarmos reabilitaciaze saubari mxolod amis Semdeg gaxdeba SesaZlebeli.

eleqtrokavSirTan mimarTebaSi ekonomikuri ganviTarebis ministrma ganacxada,

rom unda dawesdes wuTobrivi tarifi, winaaRmdeg SemTxvevaSi eleqtrokavSiri

gakotrdeba. sakiTxisadmi aseTma midgomam deputatebis aRSfoTeba gamoiwvia.

amitom komitetma gadawyvita, Seiqmnas specialuri jgufi, romelic am

sakiTxze imuSavebs.

17 seqtembers janmrTelobis dacvisa da socialur sakiTxTa komitetis

wevrebi msoflio bankis jandacvis, sapensio da socialuri sferos

warmomadgenlebs Sexvdnen.

komitetis Tavmjdomaris giorgi wereTlis TqmiT, komitetis upirvelesi

amocanaa, daexmaros aRmasrulebel xelisuflebas koordinaciis, prioritetisa

da donorebTan muSaobis warmarTvaSi. saqarTvelos mTavroba miznad

isaxavs gazardos janmrTelobisa da socialuri dacvis sferoebze dafinanseba,

raTa proeqtebi mxolod qaRaldze ar darCes.

msoflio bankis evropisa da centraluri aziis regionis jandacvis

seqtoris xelmZRvanelis armin filderis azriT, saWiroa, reformebi

sxvadasxva mimarTulebiT ganxorcieldes, dafinansebis gazrdasTan erTad,

unda moxdes arsebuli Tanxebis efeqturi gamoyeneba. saqarTveloSi

sakmaoze meti saavadmyofoa. amitom unda moxdes strategiuli obieqtebis

SerCeva, naklebad funqcionirebadi saavadmyofoebi unda daixuros, an

gaerTiandes ramdenime stacionari. monoprofiluri saavadmyofoebi msoflioSi

TiTqmis aRar arsebobs, tubdispanseri unda SeuerTdes infeqciur saavadmyofos

an sefsisis centrs.

armin filderma dasZina, rom umjobesi iqneba, Tanxebi upiratesad

pirveladi jandacvis uzrunvelyofas moxmardes, vidre saavadmyofos,

rogorc es saqarTveloSi dRemde xdeba.

Sexvedris bolos mxareebi urTierTTanamSromlobis perspeqtivebze

SeTanxmdnen.

18 seqtembers parlamentis Tavmjdomare nino burjanaZe Sexvda evrokomisiis

prezidents romano frodis. Sexvedraze nino burjanaZem xazgasmiT aRniSna,

rom evrokomisiis daxmarebis programebi saqarTvelos saxelmwifoebriv

ganviTarebas metad waadga da sasurvelia, isini momavalSi ufro

gafarTovdes, maT Soris saqarTvelos parlamentis reorganizaciis da

restruqturizaciis sferoSi.

evrokavSiris prezidenti dainteresda Cvens qveyanaSi mimdinare reformebiT,

konfliqtebis mogvarebis sakiTxiTa da saqarTvelo-ruseTis federacias

Soris urTierTobis ZiriTadi aspeqtebiT.

rogorc romano frodim aRniSna, piradad igi da evrokomisia Tvalyurs

adevnebs da mxars uWers demokratiul cvlilebebsa da mravalmxriv

reformebs, romlebic Cvens qveyanaSi warmatebiT mimdinareobs, gansakuTrebiT

STambeWdavad mas korufciis winaaRmdeg brZola miaCnia. evrokomisiis

prezidentma Sexvedraze xazgasmiT aRniSna saqarTvelosa da evrokomisias

Soris urTierTobis axali etapis dawyeba, evropis axali samezoblo

politikis CarCoebSi, rac male kavkasiis samive saxelmwifoSi moxdeba.

romano frodis TqmiT, samive qveyanas, somxeTs, azerbaijansa da saqarTvelos

sakuTari miRwevebis dasafiqsireblad garkveuli pirobebis Sesruleba

mouwevs da es calkeuli reformebis ganxorcielebas Seexeba. manve daafiqsira

evrosabWos erTmniSvnelovani daxmareba da pativiscema saqarTvelos

suverenitetisa da teritoriuli mTlianobis sakiTxebSi da aRniSna, rom

usafrTxo da politikurad stabiluri kavkasiis regioni, kerZod, saqarTvelo,

ucxouri investiciebis dabandebis garanti iqneba, amiT didad arian

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

31


T v i d a n T v e m d e

dainteresebuli

saqarTveloc da evropis

qveynebic.

Sexvedris dasasruls

romano frodim parlamentis

sapatio stumarTa

wignSi samaxsovro Canaweri

gaakeTa. Semdeg

rogorc saqarTvelos,

ise ucxoeTis masmediis

warmomadgenlebisaTvis

brifingi gamarTa.

k o m i t e t e b i

22 seqtembers

janmrTelobis dacvisa

da socialur sakiTxTa

komitetis sxdomaze sami

sakiTxi ganixiles. sxdomas finansTa saministros, Sromis, janmrTelobisa

da socialuri dacvis saministros, socialuri dazRvevis erTiani saxelmwifo

fondis warmomadgenlebi eswrebodnen.

finansTa ministris moadgilem zurab anTeliZem warmoadgina ramdenime

kanonproeqti: ~saqarTvelos sagadasaxado kodeqsisa~ da misgan gamomdinare

normatiuli aqtebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis Setanis

Taobaze~; ~saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsSi~ damatebebis Setanis

Sesaxeb~; ~samewarmeo saqmianobis kontrolis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

cvlilebebis Setanis Taobaze~; momxmarebelTa fuladi angariSsworebis

ganxorcielebis sakontrolo-salaroaparatebis gamoyenebis Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~. Semdeg man upasuxa

deputatTa SekiTxvebs. komitetis Tavmjdomarem giorgi wereTelma ganacxada,

rom SesaZlebelia kanonproeqtebi: ~samedicino-socialuri eqspertizis Sesaxeb~

saqarTvelos kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~ da samedicino da

farmacevtuli saqmianobis licenzirebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

cvlilebebis Setanis Taobaze~ II da III mosmeniT iqnas ganxiluli parlamentis

sxdomaze.

momzadebulad CaiTvala da parlamentis sxdomaze II mosmeniT ganixilvisaTvis

mzad miiCnies kanonproeqti ~sisxlisa da misi komponentebis donorobis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis da damatebebis Setanis Taobaze~.

22 seqtembers Tavdacvisa da uSiSroebis komitetis wevrebma xaSuris

raionis sofel osiaurSi ganlagebul samxedro nawilSi gasvliTi sakomiteto

sxdoma gamarTes.

deputatebma komitetis sxdomaze ganixiles saqarTvelos prezidentis mier

saratifikaciod warmodgenili SeTanxmebebi, maT Soris: ~saqarTvelos Tavdacvis

saministrosa da litvis respublikis erovnuli Tavdacvis saministros

Soris litvis samxedro akademiaSi samxedro swavlebaSi monawileobis

Sesaxeb~ da ~saqarTvelos Tavdacvis saministrosa da latviis respublikis

Tavdacvis saministros Soris samxedro aRWurvilobis grantis saxiT

gadacemis Sesaxeb~.

erovnuli uSiSroebis sabWos mdivnis moadgilem kaxa sixaruliZem parlamentis

wevrebs warudgina kanonproeqti ~erovnuli uSiSroebis sabWos Sesaxeb~

saqarTvelos kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~. kanonproeqtis Tanaxmad,

uSiSroebis sabWos Semadgenloba 6 kacamde Semcirdeba, sabWos wevri xdeba

premier-ministri da sabWos sxdomebi Catardeba daxurul formatSi.

deputatebma warmodgenili kanonproeqti II mosmeniT miiRes.

II mosmeniT iqna miRebuli kanonproeqti ~samxedro valdebulebebisa da

samxedro savaldebulo samsaxuris Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis

Setanis Taobaze~. kanonproeqti aregulirebs samxedro samsaxuris vadebs,

romelic erTi wliT ganisazRvra da umaRlesi saswavleblebis samxedro

kaTedrebs arTmevs jaridan ganTavisuflebis uflebas.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

32


T v i d a n T v e m d e

k o m i t e t e b i

sxdomis dasrulebis Semdeg, komitetis wevrebma samxedro nawilSi myof

rezervistTa samwyobro momzadeba daaTvalieres.

22 seqtembers saqarTvelos parlamentis regionuli politikis,

TviTmmarTvelobisa da maRalmTiani regionebis komitetis sxdomas komitetis

Tavmjdomare edvard surmaniZe uZRveboda. komitetis wevrebs 2004 wlis

saSemodgomo sesiaze gansaxilvel kanonproeqtTa Taobaze komitetis

Tavmjdomaris moadgile vano xuxunaiSvili esaubra. misi TqmiT, am proeqtebs

daemata saqarTvelos prezidentis iniciativiT parlamentSi warmodgenili

proeqtebi: ~adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis qonebis Sesaxeb~; ~sanotaro

moqmedebaTa SesrulebisaTvis sazRauris Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

damatebis Setanis Taobaze~; ~saregistracio mosakreblebis Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi damatebis Setanis Taobaze~; regionuli politikis, TviTmmarTvelobisa

da maRalmTiani regionebis komitetis iniciativiT Semosuli kanonproeqti

- ~maRalmTiani regionebis socialur-ekonomikuri da kulturuli ganviTarebis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi damatebebis Setanis Taobaze~.

edvard surmaniZem isaubra kanonproeqtze ~saqarTvelos dedaqalaqis -

Tbilisis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~.

kanonproeqtiT sakrebulos fraqciebis, mudmivi komisiebis Tavmjdomareebi,

mdivnebi da mudmivi komisiebis Tavmjdomaris pirveli moadgileebi gasamrjelos

aiReben. amavdroulad, maT, ~sajaro samsaxuris Sesaxeb~ saqarTvelos

kanoniT dadgenili SemTxvevebis garda, sxva Tanamdebobaze muSaobisa da

samewarmeo saqmianobis ufleba ar eqnebaT. aRniSnuli damateba centraluri

biujetis xarjviTi nawilis zrdas ar gamoiwvevs.

komitetis sxdomaze saqarTvelos mTiani da maRalmTiani regionebis

soflis meurneobis ganviTarebis programis - I mimdinareobis Sesaxeb

informacia programis xelmZRvanelma noe xozrevaniZem warmoadgina. misi

TqmiT, mTiani da maRalmTiani regionebis soflis meurneobis ganviTarebis

programis mizani qveynis mTian regionebSi siRaribis daZleva da mdgradi

ekonomikuri garemos Seqmnaa. programa duSeTis, aspinZis, Suaxevisa da

ambrolauris raionebSi xorcieldeba da misi mizania mcire fermerul

meurneebs mTiani regionebis soflis meurneobis gaZRolis Tanamedrove

meTodebis danergvaSi daexmaros. komitetis Tavmjdomarem maTi muSaoba

dadebiTad Seafasa.

22 seqtembers agrarul sakiTxTa komitetis sxdomaze komitetis

Tavmjdomaris moadgilem zurab Sxvacabaiam agrarul sakiTxTa komitetis

samecniero-sakonsultacio sabWos Seqmnis Sesaxeb gancxadeba gaakeTa. misi

TqmiT, samecniero sabWo soflis meurneobis saministros, agrarul sakiTxTa

komitetis, soflis meurneobis akademiis wevrebiT dakompleqtda. axladSeqmnili

samecniero-sakonsultacio sabWo koordinirebuli muSaobiT Seecdeba soflis

meurneobis seqtorSi efeqturi RonisZiebebis ganxorcielebas.

agrarul sakiTxTa komitetis samecniero sakonsultacio sabWoSi ramdenime

samuSao jgufi gaerTianda: erTwliani da mravalwliani kulturebis,

mecxoveleobis, niadagmcodneobis, agroqimiis, melioraciis, agroekologiis,

meqanizaciisa da fermerTa, sasoflo-sameurneo produqciis gadamamuSavebeli

da sxva. TiToeul samuSao jgufSi, saSualod, 10 wevria.

samecniero-sakonsultacio sabWos sxdomebi 3 TveSi erTxel gaimarTeba.

23 seqtembers gaimarTa iuridiul sakiTxTa komitetis sxdoma, romelsac

komitetis Tavmjdomare levan beJaSvili uZRveboda. deputatebma ramdenime

sakiTxi ganixiles, romelTagan gansakuTrebuli yuradReba mauwyeblobis

Sesaxeb~ kanonproeqts daeTmo. ganxilvaze sxvadasxva telekompaniis, arasamTavrobo

organizaciisa da sazogadoebriobis warmomadgenlebi iyvnen mowveulebi.

kanonproeqtis iniciatorma, iuridiul sakiTxTa komitetis Tavmjdomaris

moadgilem giga bokeriam damswre sazogadoebas kanonproeqtis ZiriTadi

principebi gaacno. proeqti axali institutis SemoRebas - sazogadoebrivi

televiziis Seqmnas iTvaliswinebs.

kanonproeqtis irgvliv mravali SeniSvna gamoiTqva. ekonomikuri ganviTarebis

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

33


T v i d a n T v e m d e

saministros mosazreba ministris moadgilem qeTevan qoqraSvilma daafiqsira.

misi TqmiT, idea mosawonia, magram misi ganxorcielebis gzebi miuRebelia.

kanonproeqtis iniciatori daeTanxma deputatTa SeniSvnas imis Taobaze,

rom proeqts aucileblad unda axldes ekonomikuri da safinanso dasabuTeba.

man gaiziara mosazrebac, rom ukve moqmed ramdenime kanonSi cvlilebebi

unda Sevides. deputatma kaxa kukavam ki ganacxada, rom misi Tanamoazreebi

alternatiuli kanonproeqtis Semotanas gegmaven. rogorc giga bokeriam

ganacxada, ramdenime kanoni marTlac am kanonproeqtTan SesabamisobaSia

mosayvani da paketi ukve momzadebulia. dauSvebelia mauwyeblobis sistemaSi

arsebuli situaciis SenarCuneba. televiziis marTva da dafinanseba politikuri

koniunqturisagan damoukideblad unda moxdes.

k o m i t e t e b i

xangrZlivi ganxilvis Semdeg, komitetis wevrebma kanonproeqtis ZiriTad

principebs mxari dauWires da I mosmeniT miiRes.

komitetis wevrebma III mosmeniT ganixiles kanonproeqti ~patimrobis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~, Tumca,

gadawyvetileba ver miiRes, radganac ver SeTanxmdnen ramdenime punqtze.

deputatebma sapyrobileebSi Seqmnil viTarebaze iusticiis ministris

giorgi papuaSvilis informaciac moismines.

23 seqtembers agrarul sakiTxTa komitetis sxdomaze, romelsac

komitetis Tavmjdomare giorgi xeviaSvili uZRveboda, pirvel sakiTxad

axali sagadasaxado proeqti ganixiles. soflis meurneobis saministrosa da

agrarul sakiTxTa komitetis mier erToblivad momzadebul SeniSvnaTa

paketSi, romelic soflis meurneobis saministros strategiuli ganviTarebisa

da politikis departamentis Tavmjdomarem Tamaz kunWuliam warmoadgina,

naTqvamia, rom mogebis gadasaxadis ganakveTi 15-mde unda Semcirdes, rac

sagadasaxado tvirTis Semcirebas da, Sesabamisad, warmoebis zrdas Seuwyobs

xels. kodeqsSi Setanili cvlilebebis Tanaxmad, im SemTxvevaSi, Tu

soflis meurneobis produqciis pirveladi miwodeba 100 aTas lars ar

aRemateba, am sferoSi dasaqmebuli iuridiuli da fizikuri pirebi

mxolod miwis gadasaxadiT daibegrebian. miuxedavad amisa, Tamaz kunWulias

TqmiT, am cvlilebaSi seriozuli naklovanebebia.

sxdomaze soflis meurneobisa da sursaTis ministrma daviT ServaSiZem

axal sagadasaxado kodeqsSi cvlilebebis Setanis aucileblobaze isaubra.

misive TqmiT, axali sagadasaxado kodeqsiT gaTvaliswinebuli gadasaxadebi

ekonomikis da, kerZod, soflis meurneobis ganviTarebas Seuwyobs xels.

komitetis Tavmjdomaris giorgi xeviaSvilis TqmiT, axali sagadasaxado

kodeqsis mixedviT, soflis meurneoba prioritetul dargad ar ganisazRvra

da im SemTxvevaSi, Tu aRniSnul seqtorTan dakavSirebiT midgoma ar

Seicvleba, soflis meurneoba mTlianad ganadgurdeba.

uaxloes momavalSi agrarul sakiTxTa komiteti axal sagadasaxado

kodeqsTan dakavSirebiT Tavis poziciasa da SeniSvnebs saqarTvelos prezidents

warudgens.

soflis meurneobisa da sursaTis ministris moadgilem nugzar sarjvelaZem

xorblisa da yurZnis realizaciis xelSemwyobi RonisZiebebis Sesaxeb

informacia warmoadgina. misi TqmiT, bolo wlebSi TeTr yurZenze

moTxovnis Semcirebis gamo, rTvelis periodSi yurZnis realizacia gaZnelda.

am problemis mogvarebis TvalsazrisiT, programaSi ~sakonservo mrewvelobis

produqciis warmoebis xelSewyobis Sesaxeb~ TeTri yurZnis Sesyidvisa da

gadamuSavebis mizniT gaTvaliswinebulia finansuri mxardaWera gadamamuSavebeli

mrewvelobis sawarmoebisaTvis, magram es Tanxebi saboloo SedegisaTvis

sakmarisi ar iqneba. amitom, agrarul sakiTxTa komitetis daskvniT,

saqarTvelos prezidentis saxelze damatebiTi Tanxebis gamoyofis TxovniT

werili momzaddeba.

23 seqtembers saproceduro sakiTxTa da wesebis komitetis sxdomaze

saqarTvelos parlamentis reglamentSi Sesatan cvlilebaTa paketze imsjeles.

sxdomis muSaobaSi monawileobda mTavrobis saparlamento mdivani giorgi

xuroSvili.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

34


T v i d a n T v e m d e

k o m i t e t e b i

fraqcia ~nacionaluri

moZraoba -

demokratebis~

sakanonmdeblo

iniciativis wesiT

w a r m o d g e n i l i

kanonproeqti ~saqarTvelos

parlamentis reglamentSi

cvlilebis Setanis

Sesaxeb~ deputatebs

komitetis Tavmjdomarem

xaTuna gogoriSvilma

gaacno. proeqti

antikorufciuli

droebiTi sagamoZiebo

komisiis Seqmnisa da uflebamosilebis

vadis gansakuTrebul reJims Seexeba. moqmedi reglamentiT,

droebiTi sagamoZiebo komisia sami Tvis vadiT iqmneba. warmodgenili

proeqtiT ki, romlis avtorebma fraqcia ~memarjvene opozicia - axlebi,

mrewvelebis~ winadadebac gaiTvaliswines, antikorufciuli droebiTi sagamoZiebo

komisiis uflebamosilebis vada 12 TviT ganisazRvreba. am cvlilebas,

romelic mxolod aRniSnul komisias Seexeba, komitetis wevrebma mxari

erTxmad dauWires.

evropasTan integraciis komitetis Tavmjdomaris daviT baqraZis sakanonmdeblo

iniciativac saqarTvelos parlamentis reglamentSi cvlilebis Setanas

exeboda. rogorc proeqtis avtorma ganacxada, aRniSnuli cvlilebebi

saxelmwifo simbolikis miRebis wess ukavSirdeba. am cvlilebis aucilebloba

dRis wesrigSi saxelmwifo himnis da droSis miRebam daayena.

komitetis wevrebma ganixiles saproceduro sakiTxTa da wesebis komitetis

sakanonmdeblo iniciativa ~saqarTvelos parlamentis reglamentSi cvlilebisa

da damatebis Setanis Sesaxeb~. aRniSnuli proeqtiT, parlamentis sakanonmdeblo

iniciativis warmodgenasTan erTad, aucilebeli iqneba mTavrobis daskvna.

rogorc xaTuna gogoriSvilma ganacxada, parlamentma I da II mosmeniT

iseTi kanonproeqtebic miiRo, romlebic dRes aqtualuri aRar aris.

Tumca, gawvevis meqanizmi ar arsebobs. proeqtis mixedviT, im SemTxvevaSi,

Tu mTavroba motivirebul SeniSvnas warmoadgens, saparlamento mdivnebs I

da II mosmeniT miRebuli kanonproeqtebis gawvevis ufleba miecemaT, es ki

mxolod parlamentis biuros dasturis Semdeg unda moxdes. komitetis

wevrebma aRniSnuli kanonproeqtis parlamentis plenarul sxdomaze daCqarebuli

wesiT ganxilvas mxari dauWires.

23 seqtembers ganaTlebis, mecnierebis, kulturisa da sportis komitetis

wevrebi ganaTlebis sistemis reformasTan dakavSirebiT Tbilisis, quTaisisa

da borjomis pedagogiur koleqtivebs Sexvdnen.

gasvliT sxdomebs komitetis Tavmjdomare nodar grigalaSvili uZRveboda.

rogorc man aRniSna, am sxdomebis mizania, komitetis wevrebma da ganaTlebis

saministros warmomadgenlebma ganaTlebis reformasTan dakavSirebuli

mosazrebebi da SeniSvnebi uSualod adgilebze moisminon.

ganaTlebis ministrma aleqsandre lomaiam pedagogebs umaRles saswavleblebSi

miRebis erTiani sqema gaacno da Semdeg reformasTan dakavSirebuli

proeqtebis Sesaxeb esaubra. maswavleblebis azri am kanonproeqtebTan

dakavSirebiT araerTgvarovani iyo. ministrma dasmul kiTxvebs argumentirebuli

pasuxebi gasca. man isic aRniSna, rom pedagogTa SeniSvnebis gaTvaliswinebiT,

SesaZlebelia Seicvalos kanonproeqtis zogierTi muxli. ~saqarTveloSi

aravin Seexeba im fundamentur cnebebs, rac Cvens istorias, kulturas,

hagiografias moicavs. Cveni mizani konfrontacia ar aris, Tumca, Cemi

azriT, maswavleblebi ar unda SeewinaaRmdegon imas, rom skolam Tavisi

bedi Tavad gadawyvitos da direqtori airCios~, - aRniSna ministrma.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

35


T v i d a n T v e m d e

24 seqtembers ganaTlebis, mecnierebis, kulturisa da sportis komitetis

sxdomas, romelsac komitetis Tavmjdomare nodar grigalaSvili uZRveboda,

komitetis wevrebi da sxva mowveuli stumrebi eswrebodnen. saqarTvelos

prezidentTan arsebuli saxelmwifo heraldikuri komisiis Tavmjdomarem

eldar Sengelaiam saqarTvelos axali saxelmwifo gerbis Sesaxeb isaubra

da saerTaSoriso heraldikuri organizaciebis SeniSvnebi da rekomendaciebic

warmoadgina.

saxelmwifo gerbis proeqtis avtorma mamuka gongaZem upasuxa parlamentis

wevrebis SekiTxvebs.

~mauwyeblobis Sesaxeb~ kanonproeqtis ganixilvisas proeqtis iniciatorma

giga bokeriam aRniSna, rom sazogadoebrivi mauwyebloba xelisuflebis

zewolisagan sruliad Tavisufali unda iyos. am sakiTxze komitetis

wevrebma sxvadasxva pozicia daafiqsires.

24 seqtembers dargobrivi ekonomikisa da ekonomikuri politikis

komitetis sxdomaze ganixiles kanonproeqti s~axelmwifo qonebis privatizebis

Sesaxeb~ ~saqarTvelos kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~. proeqtis

mixedviT, saxelmwifo qonebis myidveli SeiZleba iyos saqarTvelos an

ucxo qveynis fizikuri an iuridiuli piri, romlis qonebaSic saxelmwifos

an adgilobrivi TviTmmarTvelobis organos monawileobis wili 25-ze

naklebia. am kanons proeqtis mixedviT, investori iZulebuli iqneba,

dokumenturad warmoadginos, Tu vis xelSi gadadis esa Tu is qoneba.

ganxilvaze iTqva, rom kanonproeqti ucxo qveynis kapitalis Semosvlas

SezRudavs. miuxedavad imisa, rom warmodgenili kanonproeqtis Sinaarss

mTavroba srulad ar eTanxmeba, komitetis gadawyvetilebiT, mas plenarul

sxdomaze gaitanen. rac Seexeba eleqtrokavSiris wuTobriv gadasaxads,

komitetis Tavmjdomaris nikoloz lekiSvilis gancxadebiT, es tarifi 1

oqtombridan ar dawesdeba. parlamentis komiteti da aRniSnuli problemis

Semswavleli samuSao jgufi, aRmasrulebel xelisuflebasTan erTad, sami

Tvis ganmavlobaSi am sakiTxze imuSavebs. tarifis dawesebisas mosaxleobis

interesebi maqsimalurad iqneba gaTvaliswinebuli.

rac Seexeba kanonproeqts ~maRalmTiani regionebis socialur-ekonomikuri

da kulturuli ganviTarebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis

Setanis Taobaze~ saqarTvelos energetikis ministris moadgilis aleqsandre

xeTaguris TqmiT, yazbegis raionSi wleuls 1 oqtombridan 2005 wlis 30

aprilamde centraluri biujetidan TiTo komli 600 k.m. bunebriv airs

miiRebs. am sakiTxma rogorc yazbegis raionis gamgeblis gogi qirikaSvilisa

da maJoritari deputatis revaz sujaSvilis, aseve komitetis sxva wevrebis

aRSfoTeba gamoiwvia. rogorc aRiniSna, yazbegis raions specifikuri

datvirTva aqvs da aq mosaxleobisaTvis gansakuTrebuli pirobebi unda

Seiqmnas. isic iTqva, rom energetikis saministros mier momzadebuli

kanonproeqti naCqarevis STabeWdilebas tovebs. cnobilia, rom yazbegis

raionSi gamricxvelianeba jerjerobiT ar dawyebula, amdenad 1 oqtombridan

aRniSnuli kanonproeqtis amoqmedeba alogikuria. rogorc nikoloz lekiSvilma

aRniSna, sxdomaze energetikis saministros mxridan yazbegis raionze

bunebrivi airis davalianeba _ 13 mln. lari ararealuri Tanxaa, radgan

gamricxvelianebis ararsebobis pirobebSi davalianebis zusti Tanxis dadgena

SeuZlebelia.

24 seqtembers parlamentis safinanso-sabiujeto komitetis sxdomaze

dRis wesrigiT gaTvaliswinebuli sakiTxebi ganixiles.

komitetis wevrebma erTxmad dauWires mxari sajaro samarTlis iuridiuli

piris fasiani qaRaldebis erovnuli komisiis wevrad xuTi wlis vadiT

TinaTin mZinariSvilis kandidaturis damtkicebas.

komitetis Tavmjdomarem roman gociriZem wamoayena winadadeba ~saqarTvelos

sagadasaxado kodeqsis~ proeqtis Semswavleli samecniero-sakonsultacio

sabWos Seqmnis Sesaxeb. sabWo eqspert-konsultantebiT dakompleqtdeba, misi

wevrebi iqnebian: vaxtang xmalaZe, mixeil jibuti, zurab xaratiSvili,

zurab nikvaSvili, Teimuraz kopaleiSvili da daviT xaratiSvili. sabWo

sagadasaxado kodeqsis miRebamde, savaraudod erTi Tvis ganmavlobaSi,

k o m i t e t e b i

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

36


T v i d a n T v e m d e

k o m i t e t e b i

imuSavebs da ganixilavs kodeqsTan dakavSirebiT sakanonmdeblo organoSi

Semosul yvela SeniSvnas.

komitetis wevrebma ganixiles kanonproeqti ~mauwyeblobis Sesaxeb~. komitetma

warmoadgina daskvna. romelSic naTqvamia, rom mauwyeblobis sferoSi

kanonproeqtiT gaTvaliswinebuli cvlilebebi saqarTveloSi demokratizaciis

process mniSvnelovnad daaCqarebs da samoqalaqo sazogadoebis formirebas

Seuwyobs xels. Tumca, komitets warmodgenili kanonproeqtis mimarT

garkveuli SeniSvnebic hqonda, maT Soris, kanonproeqtis muxli, romlis

Tanaxmad, licenziis vadis gasvlis Semdeg kerZo mauwyebelma konkursi

xelaxla unda gaiaros. komitetis wevrTa azriT, aRniSnuli vadis gasvlis

Semdeg kerZo mauwyebels licenzia konkursis gareSe unda gaugrZeldes, Tu

igi kanoniT gaTvaliswinebul moTxovnebs daakmayofilebs. miuReblad miiCnies

aseve proeqtis is muxli, romelic kerZo mauwyebels avaldebulebs, dro

socialur da saarCevno reklamas usasyidlod dauTmos.

28 seqtembers gaimarTa evropasTan integraciis komitetis sxdoma,

romelsac komitetis Tavmjdomare daviT baqraZe uZRveboda. komitetis

wevrebma 2004 wlis 14-15 seqtembers briuselSi gamarTuli saqarTvelosa

da evrokavSiris TanamSromlobis sabWos Sexvedris angariSi ganixiles.

saqarTvelos mxarem, romelsac saqarTvelos sagareo saqmeTa ministri

salome zurabiSvili xelmZRvanelobda, evrosabWos qveyanaSi mimdinare

reformis procesebSi aqtiurad CarTva sTxova. saxelmwifo ministris

Tamar beruCaSvilis gancxadebiT, evrokavSirma saqarTvelos ruseTTan

saerTo enis gamonaxva urCia, xolo cxinvalis konfliqtis mogvarebaSi

sruli mxardaWera aRuTqva. Tamar beruCaSvilma komitetis wevrTa yuradReba

saqarTvelos kanonmdeblobis evropulTan harmonizaciis programis mimdinareobis

Taobaze gaamaxvila. misi TqmiT, samoqmedo gegmaze muSaoba ukve dawyebulia.

30 seqtembers sagareo urTierTobaTa komitetis sxdomaze sagareo

saqmeTa ministris pirveli moadgile nikoloz tabataZe ruseT-saqarTvelos

sazRvarze Seqmnil rTul viTarebasTan dakavSirebiT parlamentis wevrebis

winaSe gancxadebiT gamovida. misi TqmiT, saqarTvelo-ruseTis saxelmwifo

sazRvris larsis monakveTis Caketvis gamo, ruseTis mxare satransporto

mimosvlas rokis gvirabiT axorcielebs. am process, Sesabamisi samarTlebrivi

bazis uqonlobis gamo, saqarTvelos mxare ver akontrolebs. ukve ramdenime

dRea, rac ergneTSi mgzavrebiT savse ori avtobusi dgas. maT mgzavrebs

saqarTvelos teritoriis gavliT somxeTSi gadasvla surT. premier-ministri

zurab Jvania am sakiTxis mogvarebas piradad gaakontrolebs, xolo

moskovSi dagegmili saqarTvelosa da ruseTis uSiSroebis sabWos mdivnebis,

gela beJuaSvilisa da igor ivanovis, Sexvedris erT-erTi Tema saqarTveloruseTis

sazRvarze arsebul problemebi iqneba.

29 seqtembers agrarul sakiTxTa komitetis sxdomaze komitetis 2004

wlis saSemodgomo sesiis sazedamxedvelo saqmianobis gegma ganixiles da

daamtkices.

komitetis wevrebma sakonsultacio sabWos jgufebSi mimagrebis sakiTxis

Sesaxeb imsjeles da gadawyvites, Seiqmnas: mecxoveleobaSi arsebuli

problemebis Semswavleli samuSao jgufi _ merab xurciZis xelmZRvanelobiT,

mcenareTa dacvis sferoSi arsebuli problemebis Semswavleli samuSao

jgufi - nugzar feriaSvilis xelmZRvanelobiT, sakonservo mrewvelobaSi

Seqmnili problemebis Semswavleli samuSao jgufi - Tamaz yaWeiSvilis

xelmZRvanelobiT da meRvineobaSi arsebuli problemebis Semswavleli

samuSao jgufi - murman quriZis xelmZRvanelobiT.

5 oqtombers parlamentSi regionuli politikis, TviTmmarTvelobisa

da maRalmTiani regionebisa da evrosabWos eqspertTa iniciativiT daiwyo

~adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis qonebis~ Sesaxeb kanonproeqtis

ordRiani ganxilva. rogorc cnobilia, es kanonproeqti jer kidev 1994

wels SemuSavda. 2003 wels ki wina xelisuflebis periodSi parlamentma I

mosmeniT miiRo. swored am proeqtis ganxilvaSi CaerTo evrosabWos

eqspertTa jgufi, romelmac kanonproeqtis ZiriTadi nawili misaRebad

miiCnia da masSi garkveuli Sesworebebi da SeniSvnebic Seitana. II mosmeniT

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

37


k o m i t e t e b i

T v i d a n T v e m d e

ganxilvisas Sexvedris monawileTa umravlesobam erTsulovnad daafiqsira,

rom unda moxdes centraluri xelisuflebisagan TviTmmarTvelobis organoTa

uflebebis gamijvna. maT TavianT gamgeblobaSi arsebuli qonebis gankargvis

SesaZlebloba una mieceT da es yvelaferi kanonma unda daareguliros,

iqidan gamomdinare, rom TviTmmarTvelobis organoebis formirebisa da

funqcionirebis erT-erTi forma finansuri da qonebrivi avtonomiaa.

parlamentis komitetis, saqarTvelos mTavrobisa da evrosabWos

warmomadgenelTa ordRiani Sexvedris Sedegad damuSavebuli proeqti, mis

irgvliv miRebuli SeniSvnebisa da Sesworebebis gaTvaliswinebiT, parlaments

umokles vadaSi gansaxilvelad waredgineba.

6 oqtombers adamianis uflebaTa dacvisa da samoqalaqo integraciis

komitetis wevrebma I mosmeniT ganixiles sisxlis samarTlis saproceso

kodeqsSi~; samoqalaqo saproceso kodeqssa~ da ~saqarTvelos administraciul

samarTaldarRvevaTa kodeqsSi~ Sesatani cvlilebebis proeqtebi. am

kanonproeqtebis meSveobiT saeqsperto dawesebulebidan specialistis mowvevis

wesi regulirdeba. aseve, gasamrjelosa da kompensaciis miRebis sakiTxebi.

eqspertizisa da specialur gamokvlevaTa centris mier gaweuli momsaxureba

fasiani gaxdeba. konkretuli saxeebis mixedviT tarifebsa da normebs

mTavroba gansazRvravs.

cvlilebebTan dakavSirebiT SeniSvnebi gamoiTqva. komitetis wevrma nazi

aroniam aRniSna, rom warmodgenili cvlileba garkveul damatebiT xarjebTanaa

dakavSirebuli, rac mimdinare wlis biujetSi namdvilad ar aris

gaTvaliswinebuli da misi miRebis SemTxvevaSi kanonis amoqmedeba

gamoqveynebisTanave problemebs Seqmnis. komitetSi mxardaWera verc saqarTvelos

sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis~ 159-e muxlis me-3 nawilSi

Sesatanma cvlilebam hpova. komitetis Tavmjdomaris moadgilis lali

fafiaSvilis TqmiT, dauSvebelia saproceso kodeqsSi yvelafris detalurad

Cawera. sasamarTlos unda SeeZlos lavireba da kanonma igi marwuxebSi ar

unda moaqcios.

k o m i t e t e b i

6 oqtombers saqarTvelos parlamentis dargobrivi ekonomikisa da

ekonomikuri politikis komitetis sxdomaze, romelsac komitetis Tavmjdomare

nikoloz lekiSvili uZRveboda, ganixiles saqarTvelos prezidentis iniciativiT

wardgenili kanonproeqti dakvirvebis eleqtronul saSualebebTan dakavSirebul

saqmianobaze nebarTvis ~gacemis Sesaxeb~ da misgan gamomdinare kanonproeqti

~administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsSi cvlilebebis Setanis Sesaxeb~.

kanonproeqtebze uSiSroebis saministros organizaciuli uzrunvelyofis

departamentis ufrosma oTar gogoZem isaubra. misi azriT, kanonproeqtis

miReba uzrunvelyofs operatiul-samZebro saqmianobis ganxorcielebis procesSi

saqarTvelos konstituciiT da saerTaSoriso samarTlis normebiT aRiarebuli

adamianis uflebebisa da Tavisuflebis dacvas, dakvirvebis eleqtronul

saSualebebTan dakav-

Sirebul saqmianobaze

saxelwifoebrivi kontrolis

sistemis Seqmnas

da mis samarTlebriv

mowesrigebas.

komitetis wevrebma gamoTqves

SeniSvnebi. ker-

Zod, dasazustebelia kanonproeqtis

saTauri,

raTa qveynis usafrTxoebasa

da kriminalur Sem-

TxvevebTan dakavSirebiT

warmoebuli dakvirvebebi

samecniero-teqnikuri

saxis kvlevebs gaemijnos

kanonproeqti unda iTvaliswinebdes,

eleqtronu-

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

38


T v i d a n T v e m d e

k o m i t e t e b i

li saSualebebis aralegalur e.w. ~kustaruli~ wesiT warmoebul produqciaze

uSiSroebis saministros mxridan kontrols.

parlamentis wevrma SoTa gvenetaZem warmoadgina kanonproeqtebi ~kvebis

produqtebisa da ~Tambaqos nawarmis licenziisa da nebarTvebis gacemis

Taobaze~, samewarmeo saqmianobis licenziisa da nebarTvebis gacemis

safuZvlebis Sesaxeb~ da salicenzio cvlilebebisa da damatebebis Setanis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Sesaxeb. nikoloz

lekiSvilis azriT, proeqtis zogierTi punqti Sidasawarmoo kontrolis

sistemis Sesaxeb informaciis dazustebas moiTxovs. amgvar sawarmoebs

ufleba unda hqondeT xelSekruleba dadon akreditebul laboratoriebTan,

rac gauadvilebT ZviradRirebuli laboratoriebisa da aparaturis SeZenasa

da damontaJebas.

SoTa gvenetaZem deputatebs gaacno sakuTari iniciativiT Sedgenili

dadgenilebis proeqti, romelic saqarTveloSi samSeneblo procesebis

momwesrigebeli normebis srulyofasa da erTian sistemaSi moqcevas

iTvaliswinebs.

deputatebma ganixiles levan beJaSvilis mier wardgenili ~qalaq TbilisSi

mosaxleobis momsaxurebis servis centrebis saqmianobis Sesaxeb~ dadgenilebis

proeqti, romelic sabinao-komunaluri momsaxurebis arsebuli mdgomareobis

Seswavlas da kanondarRvevaTa aRkveTas emsaxureba, rogorc mosaxleobis

sacxovrebeli pirobebis da uflebebis dacvis, ise maTi valdebulebebis

Sesrulebis mxriv.

6 oqtombers sagareo urTierTobaTa komitetis sxdomas eswreboda

sagareo saqmeTa ministri salome zurabiSvili.

komitetis wevrebma moismines misi informacia gaeroSi saqarTvelos xmis

dakargvasTan dakavSirebiT. ministrma saeWvo uwoda im faqts, rom parlamentSi

atexili aJiotaJi gaeroSi prezidentis mniSvnelovan vizits daemTxva.

saqarTvelom xmis ufleba ivnisSi dakarga da es faqti, ratomRac,

seqtemberSi gaxmaurda. kenWisyris periodi dekember-ianvarSi iwyeba. saqarTvelos

davalianebis nawili gadaxdili aqvs da erT kviraSi mas xmis ufleba

aRudgeba. am viTarebam ruseTis sasargeblod imoqmeda, _ vinaidan

sakuTar qveyanaSi politikurad mniSvnelovani figurebisagan undoblobagamocxadebuli

sagareo saqmeTa ministri aRmovCndi ruseTis sagareo saqmeTa

ministr sergei lavrovTan SedarebiT araTanabar poziciaSia, _ aRniSna

salome zurabiSvilma. deputatebis erTi nawilis azriT, am sakiTxTan

dakavSirebiT pasuxi finansTa saministros moeTxoveba, romelmac biujetSi

sagareo uwyebisaTvis arasakmarisi Tanxa Cado. meore nawilis mosazrebiT,

es sagareo uwyebis bralia, radgan biujetis Sedgenis dros man mTavrobas

saTanado winaaRmdegoba ar gauwia. daviT berZeniSvilis azriT, biujets

parlamenti amtkicebs da, Sesabamisad, garkveuli pasuxismgebloba parlamentmac

unda aiRos. sagareo saqmeTa ministrma aRniSna, rom saerTaSoriso davalianeba

59 mln. dolars Seadgens. xelisuflebam gegma ukve Seadgina da valis

gadaxda daiwyo.

ruseT-saqarTvelos sazRvarze arsebul problemebTan dakavSirebiT ministrma

ganacxada, rom or qveyanas Soris aqtiurad mimdinareobs molaparakebebi.

ruseTi aZlierebs naklebad problemuri sakiTxebis perimetrs da realurad

yvelaze rTuli sazRvari - rokis gvirabi ukontrolod rCeba. amitom,

teritoriaze ara mxolod aralegaluri tvirTi, aramed SeiaraRebuli

formirebebic SeiZleba Semovides. Seqmnili viTarebis mosawesrigeblad

muSaobs sagareo uwyeba da mTeli xelisufleba.

komitetis sxdomaze ganixiles saqarTvelos Tavdacvis saministrosa da

TurqeTis respublikis generalur Stabs Soris fuladi daxmarebis oqmic,

romlis mizans TurqeTis mxridan 378 mlrd. Turquli liris daxmarebis

mozidva warmoadgens.

6 oqtombers evropasTan integraciis komitetis sxdomaze sagadasaxado

kodeqsis proeqtis ganxilvam kamaTi gamoiwvia. komitetis wevrebma araerTi

SekiTxva dausves proeqtis avtors, finansTa saministros warmomadgenels

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

39


T v i d a n T v e m d e

zurab anTeliZes. azrTa sxvadasxvaobis gamo konsensuss ver miaRwies.

komitetis yvela wevrma gansaxilvelad warmodgenil kanonproeqtebs mxari

erTsulovnad dauWira, Tumca, zogierT maTganze SeniSvnebic gamoiTqva.

kerZod, ~saqarTvelos mTavrobasa da TurqeTis respublikis mTavrobas

Soris samxedro sferoSi grantis Sesaxeb~ xelSekruleba dasaxbewia.

sadavo gaxda kanonproeqti ~mauwyeblobis Sesaxeb~. warmodgenil variantSi

uamravi detalia dasazustebeli. daviT baqraZis TqmiT, es proeqti

evrosabWos mauwyeblobis Semswavlel komisias gadaegzavna da vidre ar

iqneba maT eqspertTa daskvna, kanonproeqtis ganxilva da miReba mizanSeuwonelia.

marTalia, evrosabWoSi gawevrianebisas saqarTvelom valdebuleba aiRo

saxelmwifo televiziis sazogadoebriv televiziad gardaqmnis Sesaxeb,

magram es sulac ar niSnavs imas, rom sazogadoebis interesebsa da

moTxovnilebas angariSi ar gavuwioT.

k o m i t e t e b i

6 oqtombers gaimarTa saproceduro sakiTxTa da wesebis komitetis

sxdoma, romelsac komitetis Tavmjdomare xaTuna gogoriSvili uZRveboda.

sxdomis muSaobaSi monawileobda iusticiis ministris moadgile besarion

lolaZe. komitetis wevrebma dRis wesrigiT gansazRvruli yvela sakiTxi

ganixiles da Sesabamisad gadawyvetilebebic miiRes.

sxdomaze moismines komitetis wevris arnold Jvanias informacia parlamentis

zogierTi wevris saparlamento fraqciebSi gawevrianebis marTlzomierebis

Taobaze. sakiTxis Seswavla komitetis wina sxdomaze deputatma mamuka

kacitaZem moiTxova, romlis informaciiTac fraqcia ~maJoritaris~ Svidi

wevris partiuli kuTvnilebis sakiTxi iyo gasarkvevi. parlamentis reglamentis

mixedviT, Tu partias fraqcia aqvs Seqmnili, amave partiis wevrebi ar

SeiZleba sxva fraqciaSi iyvnen gaerTianebuli. Seswavlili masalebis

mixedviT, paata qurdovaniZe da roman melia upartioebi arian, giorgi

canava da biZina gujabiZe arasdros yofilan nacionaluri moZraobis

wevrebi, akaki boboxiZem ki nacionaluri moZraoba karga xania, datova.

amgvarad, gasarkvevi darCa mxolod besarion juRelis da nodar grigalaSvilis

partiuli kuTvnilebis sakiTxi.

ganixiles parlamentis wevris daviT baqraZis sakanonmdeblo iniciativis

wesiT wardgenili proeqti ~saqarTvelos parlamentis reglamentSi cvlilebis

Setanis Sesaxeb~, romelic parlamentSi saxelmwifo atributikis ganxilvis

wess gansazRvravs. komitetis wevrebma parlamentis plenarul sxdomaze

proeqtis daCqarebuli wesiT ganxilvas mxari erTxmad dauWires.

deputatebma parlamentis reglamentSi Sesatani cvlilebebis sxva proeqtzec

imsjeles, romelic komitetis sakanonmdeblo iniciativas warmoadgens. am

proeqtis mixedviT, parlamentSi warmodgenil kanonproeqts Tan unda

axldes ara Sesabamisi saministros, aramed mTlianad mTavrobis daskvna.

meore cvlileba sakanonmdeblo iniciativis mqone yvela subieqts uflebas

aZlevs, maT mier inicirebuli kanonproeqti im SemTxvevaSic ki gaiwvios,

Tu is I an II mosmeniT ukve miRebulia, mxolod es unda moxdes

parlamentis biuros TanxmobiT maSin, ki, Tu iniciatori saparlamento

subieqtia, xolo parlamentis biuros Tanxmoba savaldebulo ar aris.

warmodgenili proeqtiT, reglaments axali Tavic daemateba, romelic

aWaris avtonomiuri respublikis konstituciis saqarTvelos parlamentSi

damtkicebis proceduras gansazRvravs. komitetis wevrebma aRniSnuli proeqtis

daCqarebuli wesiT ganxilvis Taobaze gadawyvetileba miiRes.

sxdomaze, agreTve, moismines informacia fraqciaTa proporciuli warmomadgenlobis

kvotebis Sesaxeb.

7 oqtombers adamianis uflebaTa dacvisa da samoqalaqo integraciis

komitetis wevrebma ~mauwyeblobis Sesaxeb~ kanonproeqtis I mosmeniT ganxilva

daiwyes, rasac sxdomaze sakmao vnebaTaRelva mohyva. komitetis opoziciuri

warmomadgenloba sazogadoebrivi televiziis Camoyalibebis ideas kategoriulad

ar daeTanxma. deputat kaxa kukavas TqmiT, kanonproeqtis avtorTa mier

warmodgenili argumentebi sazogadoebrivi televiziis Seqmnis aucileblobis

Taobaze, arasakmarisia, radgan dRes moqmedi kerZo telemauwyeblobebi

sabazro ekonomikis pirobebSi sazogadoebis interesebs mTlianad akmayofilebs.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

40


T v i d a n T v e m d e

k o m i t e t e b i

is, rom dRes arsebuli saxelmwifo televizia sazogadoebis moTxovnebs

ver akmayofilebs, sakamaTo ar yofila. amitomac, umravlesobis azriT,

sazogadoebrivi televiziis formireba swored pirveli arxis bazaze unda

moxdes. isic iTqva, rom warmodgenili kanonproeqti dasaxvewia.

rac Seexeba anZis mflobelobis sakiTxs, gamoiTqva mosazreba, rom anZa

aramc da aramc, romelime kerZo kompaniis sakuTrebas ar unda warmoadgendes,

misi mflobeli SesaZloa mxolod sajaro samarTlis iuridiuli piri

gaxdes, raTa funqcionireba yvela telekompaniam Tanabar garemoSi SeZlos.

avtorTa TqmiT, proeqtis teqsts sxdomaze gamoTqmuli winadadebebi da

SeniSvnebi daemateba da axlo momavalSi adamianis uflebaTa dacvisa da

samoqalaqo integraciis komitets finansurad gaTvlil axal proeqts

warudgenen.

7 oqtombers regionuli politikis, TviTmmarTvelobisa da maRalmTiani

regionebis komitetis wevrebma sxdomaze ganixiles ~saqarTvelos sagadasaxado

kodeqsis~ proeqti da ~adgilobrivi TviTmmarTvelobis evropuli qartia~.

sagadasaxado kodeqsis ganxilvam mwvave diskusia gamoiwvia. kanonproeqtis

erT-erTma avtorma da mTavarma momxsenebelma, finansTa saministros

warmomadgenelma zurab anTeliZem, kodeqsis miRebis SemTxvevaSi, am sferoSi

SesaZlo dadebiT tendenciaze amomwuravad isaubra. kanonproeqtis mixedviT,

yvelaze mniSvnelovani da mTavari gadasaxadebis Semcirebaa, damatebiTi

Rirebulebis gadasaxadisa - 20-iT, pirdapiri gadasaxadisa - 33-dan 20-mde,

Semcirda socialuri gadasaxadi. zurab anTeliZis TqmiT, yovelive es

upiratesobas Sidawarmoebas aniWebs da sainvesticio garemos aumjobesebs.

komitetis Tavmjdomaris edvard surmaniZis kiTxvas, eqnebaT Tu ara

gadasaxadebis TvalsazrisiT maRalmTian regionebs SeRavaTebi, finansTa

saministros warmomadgenelma kategoriuli pasuxi gasca - sagadasaxado

politika centrisa da regionisaTvis erTiani iqneba. amgvarive iqneba

kontrolisa da pasuxismgeblobis sakiTxic. romelime dargis SeRavaTebis

gawevis kuTxiT Tundac erTi precedentis daSveba SemdegSi winaaRmdegobasa

da gaurkvevlobas Seqmnis, - ganacxada zurab anTeliZem.

es kanonproeqti I mosmeniT wina mowvevis parlamentma ukve miiRo.

principebi arc axal proeqtSi Secvlila. sakiTxis mniSvnelobidan gamomdinare,

komitetis wevrebma sagadasaxado kodeqsis detaluri ganxilva saTanado

daskvnebis gasakeTeblad Semdgomi sxdomisTvis gadades.

am sakiTxisagan gansxvavebiT, sxdomis monawileebi erTsulovani iyvnen

~adgilobrivi TviTmmarTvelobis evropuli qartiis~ mxardaWerisas. aRniSnuli

saerTaSoriso-samarTlebrivi instrumenti evrosabWos farglebSi SemuSavda

da dReisaTvis evropis sabWos 36 wevri saxelmwifosaTvis moqmedebs, xolo

saqarTvelos mxridan am dokumentis ratificireba, vano xuxunaiSvilis

TqmiT, evropul demokratiul sivrceSi qveynis integraciisaTvis mniSvnelovnad

wingadadgmuli nabiji iqneba. am qartiis mizania daicvas da gaaZlieros

adgilobrivi TviTmmarTveloba, rac demokratiisa da xelisuflebis

decentralizaciis winapiroba iqneba.

7 oqtombers agrarul sakiTxTa komitetis sxdomaze deputatebma

imsjeles ~veterinariis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da

damatebebis Setanis Taobaze~ da misgan gamomdinare kanonproeqtebze. ori

alternatiuli SeniSvnis gaTvaliswinebiT, komitetis wevrebis daskvniT,

paketi plenarul sxdomaze III mosmeniT gansaxilvelad mzad aris.

finansTa ministris moadgilem aleqsi aleqsiSvilma meore sakiTxad

deputatebs da soflis meurneobis saministros warmomadgenlebs 2005 wlis

saxelmwifo biujetis proeqti warmoudgina. misi TqmiT, biujetis proeqti

gansaxilvelad warmodgenil sagadasaxado kodeqsTan TanxvedriT aigo. mas

sami ZiriTadi prioriteti gansazRvravs. esenia: sabiujeto davalianebis

gastumreba, marTlwesrigis ganmtkiceba da siRatakis daZleva.

komitetis wevrebma saxelmwifo biujetis proeqtis zogierT muxlTan

dakavSirebiT ukmayofileba gamoTqves. komitetis Tavmjdomaris giorgi

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

41


T v i d a n T v e m d e

xeviaSvilis gancxadebiT,

finansTa saministros

mier warmodgenili

parametrebi dargis

srulyofili muSaobis

saSualebas ar iZleva.

soflis meurneobis

ministris moadgilem

giorgi tyeSelaSvilma

am parametrebiT gansazRvruli,

soflis

meurneobis saministros

mier Sedgenili proeqti

warmoadgina. misi azriT,

aRniSnuli TanxebiT saministro

valdebulebebis

Sesrulebas ver

uzrunvelyofs. komitetis

wevrebis daskvniT,

biujetis proeqtis ganxilva amowurulad ver CaiTvleba da masze msjeloba

Semdeg sxdomebze gagrZeldeba.

k o m i t e t e b i

momdevno sakiTxad deputatma SoTa gvenetaZem gansaxilvelad warmoadgina

sakuTari sakanonmdeblo iniciativa-kanonproeqti ~kvebis produqtebisa da

Tambaqos warmoebis licenziisa da nebarTvis gacemis Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~. misi TqmiT,

garkveul sferoebSi samewarmeo saqmianobis dawyebis erT-erTi administraciuli

barieria calkeuli saqmianobis licenzireba anu warmoebis ufleba.

warmodgenili sakanonmdeblo cvlilebebis Sedegad, kvebis produqtebisa da

Tambaqos warmoebis sfero licenzirebas realurad daeqvemdebareba da

licenzia uvado gaxdeba, mkafiod ganisazRvreba licenzirebadi saqmianobis

saxeebi. agrarul sakiTxTa komitetis wevrebma warmodgenili iniciativis

plenarul sxdomaze ganxilvas mxari dauWires.

11 oqtombers Tavdacvisa da uSiSroebis komitetis sxdomaze II mosmeniT

ganixiles saqarTvelos organuli kanonis proeqti ~erovnuli uSiSroebis

sabWos Sesaxeb~. I mosmenisas gamoTqmul SeniSvnebze ganmarteba uSiSroebis

sabWos mdivnis moadgilem kaxa sixaruliZem gaakeTa. proeqtis avtoria

saqarTvelos erovnuli uSiSroebis sabWos aparati. avtorTa mosazrebiT,

mizanSewonilia uSiSroebis sabWos SemadgenlobaSi saqarTvelos mTavrobis

xelmZRvanelis - premier-ministris Seyvana, radgan qveynis saSinao da

sagareo politikis ganxorcielebas mTavroba uzrunvelyofs.

komitetis wevrebma kanonproeqtis muxlobrivad ganxilvis dros SeniSvnebi

gamoTqves. deputat ivliane xaindravas SekiTxvas, ramdenad logikuria,

rom prezidentis saTaTbiro organom qveynis sagareo da saSinao politikas

kontroli gauwios, kaxa sixaruliZem upasuxa, _ amaSi aralogikuri

araferia. es marTvis efeqturi saSualebaa da am principiT Tavad

uSiSroebis sabWos muSaoba kontroldeba.

sxdomaze sakamaTo gaxda terminebis ~sagangebo situaciisa~ da ~sagangebo

mdgomareobis~ ganmarteba. kaxa sixaruliZem parlamentis Tavdacvisa da

uSiSroebis komitetis Tavmjdomaris moadgilis nikoloz ruruas mxardaWeriT,

SeZlo komitetis wevrebis darwmuneba, rom ~sagangebo situacia~ ~sagangebo

mdgomareobas~ ar niSnavs.

kanonproeqtis avtorebis mosazrebiT, is, rom parlamentis Tavmjdomare

uSiSroebis sabWos wevri ar aris, problemas ar qmnis, radgan igi sabWos

sxdomis muSaobaSi uSualod monawileobs. parlamentis Tavmjdomaris wevrobis

SemTxvevaSi saqarTvelos prezidenti uflebamosili iqneboda, sxva ministrebis

darad, misTvis davalebebi mieca, rac sakanonmdeblo organos xelmZRvanelis

mimarT dauSvebelia da iuridiul disonanss Seqmnida. komitetis winadadebiT,

kanonproeqtis avtorebi sxdomaze gamoTqmuli SeniSvnebis irgvliv werilobiT

argumentebs wamoadgenen.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

42


T v i d a n T v e m d e

k o m i t e t e b i

sxdomaze kenWi eyara sagangebo werilis teqsts, romelic Sinagan saqmeTa,

Tavdacvis, finansTa saministroebisa da saxelmwifo specialuri dacvis

samsaxuris pirvel pirebs daegzavneba. masSi saubaria 8 oqtombers momxdar

incidentze, roca parlamentis wevrs Tavdacvis saministroSi Sesvlaze

uari eTqva. amiT, komitetis wevrTa erToblivi azriT, saqarTvelos

konstitucia da saqarTvelos parlamentis wevris statusis Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonis moTxovna dairRva. Tavdacvisa da uSiSroebis komiteti iTxovs

pasuxs, Tu ratom moxda kanondarRveva da zemoCamoTvlil uwyebebs

mimarTavs, daicvan parlamentis wevris ufleba ~Seuferxeblad Sevides

saxelmwifo da sazogadoebriv organizaciebSi, Sexvdes konstituciiT

gaTvaliswinebul Tanamdebobis pirebs~.

13 oqtombers dargobrivi ekonomikis komitetis sxdomaze finansTa

ministris moadgilem aleqsi aleqsiSvilma saqarTvelos 2005 wlis saxelmwifo

biujetis proeqti warmoadgina. misi TqmiT, 2005 wlis saxelmwifo biujetis

proeqti gadasaxadebisa da xarjviT nawilSi 2 mld. 105 mln. lars

iTvaliswinebs, rac mimdinare welTan SedarebiT, 179 mln. lariT aris

gazrdili. biujetis proeqtSi sami ZiriTadi prioritetia: qveynis

Tavdacvisunarianobis da marTlwesrigis ganmtkiceba (332 mln. lari);

ukiduresi siRaribis aRmofxvra (72 mln. lari); wina wlebis saxelfaso da

sapensio davalianebis dafarva (170 mln. lari).

komitetis wevrebma biujetis proeqtTan dakavSirebiT ukmayofileba

gamoTqves. maTi TqmiT, gaugebaria is faqti, rom finansTa saministros

aparatis xarjebi gazrdilia, maSin, roca sagzao fondis dafinanseba

mcirdeba. aseve gaurkvevelia socialuri politikis sakiTxi, radgan,

kanonproeqtis mixedviT, socialuri dazRvevis erTiani saxelmwifo fondis

funqciebi izRudeba.

komitetis Tavmjdomaris nikoloz lekiSvilis gancxadebiT, miuxedavad

imisa, rom biujetSi am sferoebisaTvis gansazRvruli Tanxebi seriozulad

mcirdeba, rac axali sagadasaxado kodeqsis miRebasTan aris dakavSirebuli,

ekonomikuri zrdis tempi mainc normalurad unda CaiTvalos. komitetis

wevrebi SeniSvnebs winadadebebis saxiT Camoayalibeben da reagirebisaTvis

finansTa saministros gaugzavnian.

13 oqtombers gaimarTa iuridiul sakiTxTa komitetis sxdoma, romelsac

komitetis Tavmjdomaris moadgile nino kalandaZe uZRveboda. sxdomis

muSaobaSi monawileobda mTavrobis saparlamento mdivani giorgi xuroSvili.

man komitetis wevrebs gaacno mTavrobis sakanonmdeblo iniciativis wesiT

warmodgenili kanonproeqti ~aRmasrulebeli xelisuflebis struqturisa da

wesis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebis Setanis Taobaze~ da

parlamentSi misi daCqarebuli wesiT ganxilva iTxova, razec komitetisagan

Tanxmoba miiRo.

sxdomaze ganixiles is kanonproeqtebi, romelTa gatanasac komiteti

parlamentis plenarul sxdomaze gegmavs. gansakuTrebuli kamaTi gamoiwvia

~veterinariis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis

Setanis Taobaze~ kanonproeqtidan gamomdinare orma kanonproeqtma: ~sisxlis

samarTlis saproceso kodeqsSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis

Taobaze~ da ~saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsSi

cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~, romlebic deputatebma II

mosmeniT ganixiles. aRniSnuli kanonproeqtebi parlamentis agrarul sakiTxTa

komitetSia momzadebuli da, ~veterinariis Sesaxeb~ kanonis moTxovnaTa

Sesabamisad, cxovelTa sakarantino da veterinarul-sanitaruli wesebis

darRvevis, da zog sxva SemTxvevaSi, moqalaqeTa dajarimebas an sisxlis

samarTlis pasuxisgebaSi micemas iTvaliswinebs.

deputatebma nodar grigalaSvilma da vasil maRlaferiZem jarimis zomis

- 1000-1500 laris 500 laramde Semcireba moiTxoves. am mosazrebas

kategoriulad ar daeTanxma agrarul sakiTxTa komitetis Tavmjdomare

giorgi xeviaSvili.

iusticiis saministros eqspertizisa da specialur gamokvlevaTa centris

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

43


T v i d a n T v e m d e

direqtoris levan samxaraulis mier warmodgenil kanonproeqtebiT saeqsperto

dawesebulebidan specialistis mowvevis wesi, gasamrjelosa da kompensaciis

miRebis sakiTxebi daregulirdeba, iusticiis saministros mmarTvelobis

sferoSi arsebuli sajaro samarTlis iuridiuli piris - eqspertizisa da

specialur gamokvlevaTa centris _ mier gaweuli momsaxureba fasiani

gaxdeba, tarifebi da normebi konkretuli momsaxurebis saxeebis mixedviT

saqarTvelos mTavrobis mier ganisazRvreba. komitetis wevrebma kanonproeqtis

ZiriTad principebs mxari dauWires.

komitetis wevrebma I mosmeniT ganxilvisas mxari dauWires kanonproeqts

~normatiuli aqtebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da

damatebebis Setanis Taobaze~, romelic saqarTvelos saxelmwifo dacvis

specialuri samsaxuris ufrosis moadgilem daviT CixlaZem warmoadgina.

iusticiis ministris moadgilem besarion lolaZem II mosmeniT gansaxilvelad

warmoadgina saqarTvelos prezidentis sakanonmdeblo iniciativa - kanonproeqtTa

paketi, romelic avtomototransportis mflobelTa samoqalaqo pasuxismgeblobis

savaldebulo dazRvevis, sagzao moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb kanonebSi

da administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsSi damatebebis Setanas

iTvaliswinebs.

k o m i t e t e b i

amave sxdomaze TbilisSi mosaxleobis momsaxurebis serviscentrebis

saqmianobis Sesaxeb parlamentis dadgenilebis proeqti unda ganexilaT,

Tumca, dedaqalaqis meriis Txovnis safuZvelze, misi ganxilva komitetis

Semdegi sxdomisaTvis gadaido.

13 oqtombers sagareo urTierTobaTa da evropasTan integraciis

komitetebis erTobliv sxdomaze 2005 wlis saxelmwifo biujetis proeqti

ganixiles.

proeqtis Tanaxmad, sagareo saqmeTa saministrosaTvis saxelmwifo biujetis

xarjebi 2005 wels 30.8 mln. lariT ganisazRvra maTgan: sagareo saqmeTa

saministros aparatze - 6.5 mln. lari; sazRvargareT saqarTvelos diplomatiur

dawesebulebebze -21 mln. lari; saerTaSoriso organizaciebTan TanamSromlobasa

da am organizaciebSi gawevrianebis xarjebisaTvis - 3.3 mln. lari.

gamoyofili Tanxebi, mimdinare wlis xarjebTan SedarebiT, 1.5 mln. lariT

naklebia. aqedan gamomdinare, parlamentis komitetebis wevrebma sagareo

saqmeTa da finansTa saministroebisagan Sesabamisi komentari moiTxoves,

radgan saelCoebis normaluri funqcionirebisa da saerTaSoriso

organizaciebTan TanamSromlobis sakiTxi Tanxis simciris gamo, eWvqveS

dgeba.

13 oqtombers saproceduro sakiTxTa da wesebis komitetis riggareSe

sxdomaze, romelsac komitetis Tavmjdomare xaTuna gogoriSvili uZRveboda

saqarTvelos 2005 wlis saxelmwifo biujetis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis

proeqti ganixiles. komitetis sxdomas eswreboda mTavrobis saparlamento

mdivani giorgi xuroSvili.

~saqarTvelos centraluri saarCevno komisiis xarjTaRricxvis damtkicebis

RonisZiebaTa Sesaxeb~ saqarTvelos parlamentis dadgenilebis proeqti

deputatma mamuka kacitaZem warmoadgina. informacia centralur saarCevno

komisiaSi Seqmnili mdgomareobis Sesaxeb deputatebs ceskos safinanso

samsaxuris xelmZRvanelma nona esebuam gaacno. dadgenilebis proeqtiT,

ceskos xarjTaRricxvis proeqtis parlamentSi droulad wardgena evaleba,

raTa finansTa saministrom igi 2005 wlis saxelmwifo biujetSi gaiTvaliswinos.

momavali wlis saxelmwifo biujetis proeqtTan dakavSirebul SekiTxvebs

finansTa ministris moadgilem laSa gociriZem upasuxa. deputatebma yuradReba

biujetis proeqtis ZiriTad parametrebze gaamaxviles. rogorc laSa

gociriZem ganacxada, Tavdacvisa da uSiSroebis ganmtkiceba, sabiujeto

davalianebebis aRmofxvra, siRatakis daZleva - es is mimarTulebebia,

romlebzec mTavroba asignebaTa udides nawils mimarTavs.

komitetis sxdomaze gamoTqmuli SeniSvnebisa da winadadebebis safuZvelze

Sesabamisi daskvna momzaddeba.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

44


T v i d a n T v e m d e

k o m i t e t e b i

13 oqtombers adamianis uflebaTa dacvisa da samoqalaqo integraciis

komitetis wevrebma ganixiles 2005 wlis saxelmwifo biujetis kanonproeqti,

romelic finansTa ministris moadgilem aleqsi aleqsiSvilma warmoadgina.

proeqtSi saxalxo damcvelis ofisis dafinansebisaTvis gamoyofil parametrebs

mwvave debatebi mohyva. Tanxa 882 aTas lars Seadgens, Tumca biujetidan

mxolod 482 aTasi laria gamoyofili, 400 aTasi lari ki grantebsa da

kreditebs warmoadgens. elene TevdoraZis TqmiT, ombudsmenis aparatis

dafinanseba Semcirebulia da Tu xelisuflebam am kuTxiT komitetis

winadadebebi da SeniSvnebi ar gaiTvaliswina, es xelisuflebis mxridan

adamianis uflebebis dacvaze uaris Tqmad iqneba miCneuli. sozar subaris

TqmiT, SesaZloa, saTanado dafinansebis gareSe, saxalxo damcvelis aparati

gauqmebis safrTxis winaSe dadges.

maSin, roca finansTa saministros TanamSromelis saSualo xelfasi aTas

376 laria, ar SeiZleba adamianis uflebebs 116 laris odenobis xelfasis

mqone TanamSromeli icavdes, aRniSna komitetis wevrma nazi aroniam. misi

gancxadebiT, komitetis wevrebi finansistebisaTvis maRali anazRaurebis

dawesebis winaaRmdegni ar arian, Tumca demokratiuli ganviTarebis gziT

mimavali qveynisaTvis yvela adamianis uflebebis Tanabrad dacva erT-erTi

ZiriTadi prioriteti unda iyos.

komitetis Tavmjdomaris moadgilem lali fafiaSvilma ukmayofileba

gamoxata kanonproeqtSi samamulo omis veteranebisa da samxedro mosamsaxureebis

socialuri dacvis garantiebis ugulvebelyofis gamo. misi TqmiT, Tu es

xarvezi ar gamosworda, piradad igi da misi Tanamoazreebi biujetis am

nawils mxars ar dauWeren. komitetis wevrebi verc sasjelaRsrulebis

sistemis dafinansebam daakmayofila. maTi azriT, patimarTa kvebasa da

samedicino momsaxurebaze gaTvlili Tanxebi arasakmarisia. gaTvaliswinebuli

ar aris, aseve, kompensacia miwisZvriT dazaralebulTaTvis. finansTa saministros

warmomadgenlis TqmiT, miwisZvriT dazaralebulTa kompensacia dedaqalaqis

adgilobrivi biujetidan daifareba.

komitetis wevrma van baiburTma aRniSna, rom samoqalaqo integraciisaTvis

biujetidan gamoyofili 600 aTasi lari aramiznobrivad ixarjeba. araqarTul

mosaxleobas adgilebze ar aswavlian qarTul enas, qarTul sazogadoebaSi

sxva erovnebis mosaxleobis realuri integraciis mizniT ufro qmediTi

meqanizmis Camoyalibebaa saWiro.

elene TevdoraZis TqmiT, mTavrobam bevri dapireba, rac 2004 wlis

saxelmwifo biujetis mxardaWeris sanacvlod daariga, ver Seasrula.

dafinansebis prioritetuli sferiebis _ Tavdacvisa da marTlwesrigis

ganmtkicebis, sabiujeto davalianebebis dafarvisa da socialuri xarjebis

moSveliebiT ar SeiZleba xelisuflebam adamianis uflebaTa dacvas, patimarTa

mdgomareobasa da sxva arc Tu naklebad prioritetul sakiTxebs gverdi

auaros. Tuki 2005 wlis saxelmwifo biujetis kanonproeqtis avtorebi

SeniSvnebs ar gaiTvaliswineben, elene TevdoraZis TqmiT, komiteti mas

mxars ar dauWers.

13 oqtombers agrarul sakiTxTa komitetis sxdomaze pirvel sakiTxad

kaxeTis regionSi yurZnis CabarebasTan dakavSirebiT informacia soflis

meurneobisa da sursaTis ministris moadgilem nugzar sarjvelaZem warmoadgina.

misi TqmiT, 13 oqtombris monacemiT, warmoebulia 97 aTasi tona yurZeni

da Rvinis qarxnebSi gadamuSavebulia 31 aTas 550 tona, rac mTliani

raodenobis 30-ia.

komitetis wevrebma meore mosmeniT ganixiles 2005 wlis saxelmwifo

biujetis proeqti da warmodgenil parametrebs ar daeTanxmnen. giorgi

xeviaSvilis TqmiT, warmodgenili parametrebi dargebis mxriv arasaTanadod

aris Sedgenili. komitetis wevrebis daskvniT, biujetis proeqtis ganxilva

amowurulad ver CaiTvleba da masze msjeloba SemdegSic gagrZeldeba.

13 oqtombers parlamentis garemos dacvisa da bunebrivi resursebis

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

45


T v i d a n T v e m d e

komitetis sxdomaze, romelsac komitetis Tavmjdomaris moadgile giorgi

bezaraSvili uZRveboda, komitetis wevrebma ~saqarTvelos 2005 wlis

saxelmwifo biujetis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis proeqti ganixiles.

biujetis proeqtis ZiriTad parametrebsa da mimarTulebebze finansTa

ministris moadgilem laSa gociriZem isaubra.

garemos dacvisa da bunebrivi resursebis ministrma Tamar lebaniZem

saministros mier 2005 wels gansaxorcielebel ZiriTad prioritetebze

isaubra. misi TqmiT, aRniSnuli biujetiT saministro mizanmimarTulad

imuSavebs sakanonmdeblo bazis srulyofasa da evrogaerTianebis kanonmdeblobasTan

SesabamisobaSi moyvanaze; garemos dacvis saxelmwifo marTvis

axali meqanizmebis SemuSavebaze; saxelmwifo kontrolis gaZlierebaze;

garemos dacvaSi efeqturi ekonomikuri meqanizmebis danergvasa da sxva

mimarTulebebze.

komitetis wevrebma biujetis proeqts mxari dauWires.

k o m i t e t e b i

14 oqtombers gaimarTa iuridiul sakiTxTa komitetis riggareSe

sxdoma, romelzec ~saqarTvelos 2005 wlis saxelmwifo biujetis Sesaxeb~

saqarTvelos kanonis proeqti ganixiles. sxdomas komitetis Tavmjdomaris

moadgile nino kalandaZe uZRveboda. mowveuli iyvnen Sesabamisi uwyebebisa

da samsaxurebis warmomadgenlebi.

informacia ~saqarTvelos 2005 wlis saxelmwifo biujetis Sesaxeb~

saqarTvelos kanonis proeqtis ZiriTad parametrebsa da im midgomebze,

romlebic am proeqts safuZvlad daedo, komitetis wevrebs finansTa

ministris moadgilem laSa gociriZem gaacno. misi SefasebiT, momavali

wlis biujetis proeqti realisturia, igi mTavrobis mier SemuSavebul

makroekonomikur prognozebs efuZneba.

finansTa ministris moadgilis imediani gamosvlis miuxedavad, komitetis

wevrebma ukmayofileba ver damales. deputatebma nikoloz gvaramiam, nazi

aroniam, gia TorTlaZem, nino kalandaZem TavianT gamosvlebSi aRniSnes,

rom miuxedavad gazrdili biujetisa, momaval wels qveyanaSi marTlmsajulebis

procesis ganxorcieleba safrTxis winaSe dgeba. amis mizezia komitetis

sakuratoro sferoSi Semavali TiTqmis yvela uwyebis katastrofulad

mcire dafinanseba nikoloz gvaramias gancxadebiT, marTlmsajulebis sistemis

aseT doneze dafinanseba, rogorc es warmodgenil proeqtSia, imis deklarirebas

warmoadgens, rom marTlmsajuleba mTavrobisaTvis prioriteti ar aris da

korufciis winaaRmdeg brZolis Sesaxeb xmamaRali gancxadebebi mxolod

gancxadebebad darCeba.

komitetis Tavmjdomaris moadgilem nino kalandaZem Seajama komitetis

sxdomis muSaoba. misi TqmiT, aucilebelia, rom mTavrobam parlamentarTa

SeniSvnebi da mosazrebebi nawilobriv mainc gaiTvaliswinos, winaaRmdeg

SemTxvevaSi, warmodgenil proeqts mxars ver dauWeren.

15 oqtombers safinanso-sabiujeto komitetis sxdomas sxvadasxva uwyebisa

da samsaxuris warmomadgenlebi eswrebodnen.

komitetis wevrebma mxari dauWires ~saqarTvelos kontrolis palatis

2004 wlis saqmianobis Semowmebis Taobaze~ parlamentis dadgenilebis

proeqts da daamtkices Semmowmebeli komisiis Semadgenloba. imsjeles

kanonproeqtze ~saqarTvelos kontrolis palatis Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi cvlilebis da damatebis Setanis Taobaze~, romelic deputat

nikoloz gvaramias sakanonmdeblo iniciativas warmoadgens da kontrolis

palatis Tavmjdomaris Tanamdebobidan gaTavisuflebis sakiTxs exeba. rogorc

roman gociriZem ganacxada, kanonproeqti konstituciis 64-e muxls ewinaaRmdegeba

da amitom misaRebia politikuri gadawyvetileba.

deputatebma ganixiles da mxari dauWires kanonproeqts saxelmwifo

valis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis da damatebebis Setanis

Taobaze~ (romelic sakanonmdeblo xarvezis gamosworebas isaxavs miznad).

~sabaJo tarifisa da gadasaxadis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi damatebis

Setanis Taobaze~ (romelic adgilobrivi warmoebis mxardaWeris mizniT,

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

46


T v i d a n T v e m d e

15 oqtombers gaimarTa

regionuli politikis,

TviTmmarTvelobisa

da maRalmTiani regionebis

komitetis sxdoma.

komitetis wevrebs

~saqarTvelos 2005 wlis

saxelmwifo biujetis

Sesaxeb~ kanonproeqti

gansaxilvelad finansTa

ministris moadgilem laSa

gociriZem warudgina. man

erTmniSvnelovnad aRniSna,

rom konkretuli cifk

o m i t e t e b i

xorblisa da Wvavis importze sezonuri, 12-iani sabaJo gadasaxadis

dawesebas exeba). gasarkvevi darCa mxolod SezRudvis perioduloba.

kanonproeqtis avtori _ agrarul sakiTxTa komiteti sabaJo gadasaxadis

dawesebas 15 ivnisidan 15 dekembramde iTxovs, safinanso-sabiujeto komitetis

wevrebs ki miaCniaT, rom es vadebi unda Semcirdes.

sxdomaze kamaTi gamoiwvia ~saqarTvelos ekonomikuri da socialuri

ganviTarebis indikaturi dagegmvis safuZvlebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis

Zaladakargulad gamocxadebis Taobaze~ kanonproeqtis ganxilvam. sakiTxi

gansaxilvelad finansTa ministris moadgilem zurab anTeliZem gamoitana.

misi TqmiT, proeqtis mizania ~saqarTvelos ekonomikuri da socialuri

ganviTarebis indikaturi dagegmvis safuZvlebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis

moqmedebis SeCereba, risi aucileblobac mTavrobis mier sabiujeto procesis

cvlilebiT aris gamowveuli. kanonproeqtis avtorebis azriT, biujets

programuli xasiaTi unda mieces, gaxdes Sedegebze orientirebuli da

mTavrobis mier gansaxorcielebeli RonisZiebebis Sesaxeb informacias unda

iZleodes.

kanonproeqtis mxardasaWerad gamoTqmuli mosazrebebi parlamentarebma

ar gaiziares da aRniSnes, rom kanonis gauqmebiT ekonomikis saministro,

praqtikulad, uqmdeba. ~es aris absoluturad mcdari da miuRebeli gza.

indikaturi dagegmva msoflios mraval ganviTarebul qveyanaSia gamoyenebuli~,-

ganacxada safinanso-sabiujeto komitetis Tavmjdomaris moadgilem vladimer

papavam. deputatma SoTa gvenetaZem warmodgenil kanonproeqtze finansTa

da ekonomikuri ganviTarebis ministrebis ganmartebebi moiTxova, rasac

deputatebic daeTanxmnen. sabolood gadawyda, rom komitetis daskvna

uaryofiTi iqneba. es mosazreba komitetis wevrebma TiTqmis erTsulovnad

gaiziares.

xangrZlivi ganxilvis Semdeg komitetis wevrebi Zvirfasi liTonebisa da

Zvirfasi qvebis saxelmwifo kontrolis, analizisa da dadamRvis Sesaxeb~

saqarTvelos kanonis Zaladakarulad gamocxadebis Taobaze~ kanonproeqtis

miRebas daeTanxmnen.

kamaTi gamoiwvia ~dazRvevis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi clilebebisa

da damatebebis Setanis Sesaxeb~ kanonproeqtmac. kanonproeqti evropis

ganviTarebisa da urTierTTanamSromlobis organizaciis wevr qveynebSi

registrirebuli da licenzirebuli sadazRvevo da gadazRvevis

organizaciebisaTvis saqarTveloSi filialebis dafuZnebis uflebis miniWebas

iTvaliswinebs. dRemde kanoni saqarTvelos teritoriaze ucxoeTis sadazRvevo

organizaciis, rogorc uSualo mzRvevelis, saqmianobas calsaxad krZalavda.

amave sxdomaze deputatma SoTa gvenetaZem sakanonmdeblo iniciativis

wesiT warmoadgina kanonproeqti ~kvebis produqtebisa da Tambaqos warmoebis

licenziisa da nebarTvis gacemis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa

da damatebebis Setanis

Taobaze~. komitetis

wevrebma warmodgenil

kanonproeqts mxari

dauWires.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

47


T v i d a n T v e m d e

rebi biujetiT gaTvlil Tanxebze, maT xarjvaze amomwurav informacias

Seicavs, rac am biujets wina wlebis biujetisagan mkveTrad ganasxvavebs.

komitetis Tavmjdomarem edvard surmaniZem aRniSna, rom biujetis 2

mln. zrda misasalmebelia, Tumca proeqts bevri nakli aqvs. kerZod, 2005

wlis biujetSi gaTvaliswinebulia mTavrobis sarezervo fondis Seqmna 15

mln. laris odenobiT. Tanxa sxvadasxva saxelmwifoebrivi RonisZiebis

dasafinanseblad am fondidan gadanawildeba. amavdroulad, TiToeuli

Tanxa konkretulad dasaxelebuli ar aris. magaliTad, maRalmTiani

regionebisaTvis xelfasebze danamatis SemoReba da stiqiuri movlenebis

salikvidacio RonisZiebebi.

SeniSvna gamoiTqva 49-e muxlTan dakavSirebiTac, saubaria dasaqmebisa da

socialuri daxmarebis programaze, romlis Tanaxmad, adgilobrivi biujetis

Semosavali saxelmwifo biujetSi unda Cairicxos. komitetis wevrTa

mosazrebiT, es ~adgilobrivi TviTmmarTvelobisa da mmarTvelobis Sesaxeb~

saqarTvelos organuli kanonis 34-e muxls ewinaaRmdegeba, sadac xazgasmulia

yvela donis biujetis erTmaneTisagan damoukidebloba. proeqtSi araferia

naTqvami soflad ekonomikis ganviTarebasa da miznobriv transferze.

sxdomaze komitetis wevrebi, I mosmenidan gamomdinare, mxolod warmodgenili

kanonproeqtis principebze msjelobdnen. umravlesobis azriT, Tu finansTa

saministro deputatTa SeniSvnebsa da winadadebebs ar gaiTvaliswinebs, II

mosmeniT biujetis proeqts mxars ar dauWeren.

k o m i t e t e b i

15 oqtombers Tavdacvisa da uSiSroebis komitetis wevrebma sxdomaze

imsjeles ~saqarTvelos mTavrobis struqturis, uflebamosilebisa da saqmianobis

wesis Sesaxeb~ kanonSi Sesatan cvlilebaze, romelic sakanonmdeblo

iniciativis wesiT mTavrobam warmoadgina. am cvlilebebiT saxelmwifo

saidumloebis dacvis saxelmwifo inspeqcia da misi funqciebi uSiSroebis

saministros kompetenciaSi gadava, rac saidumloebis dacvis xarisxs

gaaumjobesebs da srulyofs saidumlo saqmiswarmoebis process.

komitetma cvlilebas kenWi uyara da mxari dauWira.

II mosmeniT imsjeles ~erovnuli uSiSroebis Sesaxeb~ saqarTvelos organul

kanonSi cvlilebebis Setanaze. rogorc iTqva, I mosmenisas gamoTqmuli

SeniSvnebi gaTvaliswinebulia, garda erTi punqtisa, sadac saubaria prezidentis

uflebaze - mTavrobis saqmianoba erovnuli uSiSroebis sabWos meSveobiT

gaakontrolos. proeqtis warmomdgenis kaxa sixaruliZis TqmiT saqarTvelos

prezidents amis ufleba aqvs. sakiTxis ganxilva Semdeg sxdomaze gagrZeldeba.

~saqarTvelos 2005 wlis saxelmwifo biujetis~ proeqtis ganxilvas azrTa

sxvadasxvaoba mohyva. komitetis Tavmjdomaris givi TargamaZis TqmiT,

miuxedavad imisa, rom qveynis Tavdacvisunarianobis amaRleba mTavrobam

prioritetad gamoacxada, Tavdacvisunarianobis im parametrebiT dafinanseba

mainc ver xerxdeba, rasac Tavdacvis saministro iTxovs. Tavdacvis saministros

warmomadgenlis paata gafrindaSvilis TqmiT, am TanxiT ver Sesruldeba is

valdebulebebi, rasac natos individualuri TanamSromlobis programa

iTvaliswinebs.

yvelaze meti pretenzia biujetis proeqtis mimarT sazRvris dacvis

departamentma gamoxata, Tumca, zurab noRaidelma SeniSvna ar miiRo,

radgan es uwyeba Sss erT-erTi danayofia da prioritetsac igi gansazRvravs.

davaSi saparlamento opozicia CaerTo, romelmac eWvqveS daayena sazRvris

dacva 45 laris xelfasis mqone mesazRvreebis imedad. daviT gamyreliZem

sazRvris dacvis departamentis warmomadgenels daviT pirvels sTxova,

Tavdacvisa da uSiSroebis komitets, Sesabamis xarjebTan erTad, mesazRvreTa

zusti raodenoba warudginos, raTa komitetma SeZlos, konkretuli winadadebiT

mimarTos im uwyebas, visac am dargis gaZliereba evaleba.

15 oqtombers ganaTlebis, mecnierebis, kulturisa da sportis komitetis

sxdomaze ganixiles kanonproeqti ~saqarTvelos 2005 wlis saxelmwifo

biujetis Sesaxeb~. komitetis wevrebs proeqti finansTa ministris moadgilem

laSa gociriZem warudgina.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

48


T v i d a n T v e m d e

k o m i t e t e b i

proeqtis mixedviT, ganaTlebis, mecnierebis, kulturisa da sportis

sferos dafinanseba 92.1 mln. lariT ganisazRvreba, rac 2005 welTan

SedarebiT, 6.3 mln. lariTaa gazrdili. zrdis tendenciis miuxedavad,

kvlav gadasawyvetia programuli dafinansebis sakiTxi, rac am sferoSi

saxelmwifo politikis gatarebas ufro efeqturs gaxdida da sabiujeto

procesis gamWvirvalobas uzrunvelyofda.

rogorc komitetis wevrma vasil maRlaferiZem aRniSna, zrdis tendencia

umaRlesi saswavleblebis akreditaciiT aris gamowveuli, calke gawerilia

umaRles saswavleblebSi studentTa vauCerizaciis programis dafinanseba.

amasTan erTad, ganaTlebis da mecnierebis saministros asignebaTa cxrilSi

saqarTvelos mecnierebaTa akademia zis. ris gamoc, gazrdili dafinansebis

miuxedavad, saministroSi Semaval organizaciebs proeqtis mixedviT, dafinanseba

Seumcirda TiToeuls - 2 aTasidan 10 aTas laramde. nodar grigalaSvilis

gancxadebiT, saqarTvelos mecnierebaTa akademiis misamarTiT asignebani

calke unda iyos gaTvaliswinebuli, rogorc es sxva TviTmarTvadi sajaro

samarTlis iuridiuli pirebis mimarT ~saqarTvelos 2005 wlis saxelmwifo

biujetis Sesaxeb~ kanonproeqtSia aRniSnuli.

kulturisa da sportis sferos mimarTulebiT biujetis zrda ar

SeimCneva, ufro metic, saqarTvelos kulturis ZeglTa dacvisa da turizmis

saministros dafinanseba 290.6 aTasi lariTaa Semcirebuli, ramac komitetis

wevrebis ukmayofileba gamoiwvia. gamonaklisad SeiZleba CaiTvalos specialuri

saprezidento programa, romelic sabaleto xelovnebis ganviTarebas gulisxmobs

da romlis dafinanseba milion 670 aTasi laris odenobiTaa gansazRvruli.

komitetis wevrebma usamarTlobad miiCnies saarsebo minimumTan mxolod

calkeuli kategoriis pedagogTa dafinansebis gatoleba da gadawyvites

sakiTxi kompleqsurad ganixilon.

komitetis wevrebma warmodgenili kanonproeqti uaryofiTad Sefases.

19 oqtombers ~saqarTvelos 2005 wlis saxelmwifo biujetis Sesaxeb~

saqarTvelos kanonis proeqti da misgan gamomdinare proeqtebi ganixiles

safinanso-sabiujeto komitetis gafarToebul sxdomaze, romelsac komitetis

Tavmjdomare roman gociriZe uZRveboda. sxdomaze mowveuli iyvnen mTavrobis

sxvadasxva uwyebisa da samsaxuris, erovnuli bankis warmomadgenlebi,

mTavrobis saparlamento mdivani. ~saqarTvelos 2005 wlis saxelmwifo

biujetis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis proeqti parlamentis TiTqmis

yvela komitetsa da fraqciaSi ukve ganixiles.

Sekrebilebs informacia ~saqarTvelos 2005 wlis saxelmwifo biujetis

Sesaxeb~ kanonproeqtis ZiriTad principebsa da debulebebze finansTa

ministris moadgilem laSa gociriZem miawoda. misi TqmiT, saSemosavlo

parametrebi realisturia. aqedan gamomdinare, biujetis Sesaxeb kanonproeqtis

formati da stili mniSvnelovnad Seicvala, raodenobriv informaciasTan

erTad.

Semdeg mravalricxovan SekiTxvebs upasuxes finansTa ministris moadgilem

laSa gociriZem, ekonomikuri ganviTarebis ministrma kaxa benduqiZem da

finansTa ministris moadgilem zurab anTeliZem. proeqtisadmi deputatebis

mier gamoTqmuli ukmayofileba, ZiriTadad, im faqts ukavSirdeboda, rom

ekonomikuri ganviTarebis gegma mTavrobas SemuSavebuli ara aqvs da es

biujeti maT ekonomikuri da socialuri ganviTarebis politikas Tavs

axvevs.

rogorc safinanso-sabiujeto komitetis Tavmjdomaris moadgilem vladimer

papavam ganacxada, ~saqarTvelos 2005 wlis saxelmwifo biujetis Sesaxeb~

kanonproeqti praqtikulad ararsebul kanonmdeblobazea agebuli. biujetis

proeqti moqmed kanonmdeblobasTan SesabamisobaSi unda movides da Tu

romelime kanoni mogvianebiT Seicvleba, amas biujetSi cvlilebebi mohyveba.

winaaRmdeg SemTxvevaSi, sruli sabiujeto ~bakqanalia~ gveqneba.

sakomiteto ganxilva Seajama komitetis Tavmjdomarem roman gociriZem,

romelmac biujetis proeqtis warmodgenili forma da Sinaarsi daiwuna.

misi SefasebiT, dasaqmebisa da socialuri daxmarebis programa gauazrebelia

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

49


T v i d a n T v e m d e

da am mizniT gamoyofili 66 mln. lari, faqtobrivad, SeiZleba wyalSi

gadayrilad CaiTvalos. am programis dafinansebis nacvlad, umjobesia

pensiebi da xelfasebi gavadidoT, bolos da bolos, jandacvis sferos

davumatoT gadaudebeli operaciebisaTviso.

man warmodgenil biujets naxevarfabrikati uwoda da imedi gamoTqva,

rom wlis damlevisaTvis parlamentSi mTavroba bevrad gansxvavebul

kanonproeqts Seitans.

19 oqtombers ganaTlebis, mecnierebis, kulturisa da sportis komitetis

sxdomaze, romelsac komitetis Tavmjdomare nodar grigalaSvili uZRveboda,

zogadi ganaTlebis sistemis dafinansebis forma ganixiles da misaRebi

gamocdebis axali modelis Sesaxeb saqarTvelos ganaTlebis da mecnierebis

saministros erovnuli gamocdebisa da Sefasebis centris angariSi moismines.

ganaTlebis da mecnierebis ministrma aleqsandre lomaiam deputatebs

zogadsaganmanaTleblo sistemis dafinansebis formula warudgina. man

TiToeul moswavleze gaTvlili xarjebis Semadgenel faqtorebsa da

kriteriumebze isaubra. misi ganmartebiT, dRes saxelmwifos TiToeuli

moswavlis Senaxva, saSualod, 144 lari ujdeba, rac 200 laramde unda

gaizardos, es Tanxa pirobiTia, radgan misi odenoba saqarTvelos raionebis

mixedviT icvleba da gamocdebic adgilobrivi xarjebisa da transferebis

sididezea damokidebuli. saWiroa, formulis saboloo variantis SemuSaveba,

misi sxvadasxva doneze ganxilva, mTavrobis mier damtkiceba da Sesabamisi

sakanonmdeblo Tu organizaciuli bazis SemuSaveba.

k o m i t e t e b i

erovnuli gamocdebisa da Sefasebis centris direqtorma maia miminoSvilma

damswre sazogadoebas misaRebi gamocdebis organizebis axali modeli

gaacno. ganaTlebisa da mecnierebis ministrma warmodgenili modelis

upiratesobaze isaubra. misi mosazrebiT, es aris sruliad axali da

samarTliani, korufciisagan daculi da moxerxebuli sistema, romelic

uzrunvelyofs umaRles saswavleblebSi abiturientTa Caricxvas mxolod

maTi codnisa da momzadebis donis gaTvaliswinebiT.

aRniSnuli modelis danergva 2005 wlisaTvis aris gaTvaliswinebuli.

21 oqtombers gaimarTa iuridiul sakiTxTa komitetis sxdoma, romelsac

komitetis Tavmjdomaris moadgile nino kalandaZe uZRveboda. sxdomas

eswrebodnen mTavrobis sxvadasxva uwyebisa da struqturis warmomadgenlebi,

mTavrobis saparlamento mdivani.

deputat levan beJaSvilis sakanonmdeblo iniciativis wesiT warmodgenili

kanonproeqtebi ~sagzao moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi damatebebis Setanis Taobaze~ da ~saqarTvelos administraciul

samarTaldarRvevaTa kodeqsSi damatebis Setanis Sesaxeb~ gansaxilvelad

iuridiul sakiTxTa komitetis aparatis ufrosma giorgi CxeiZem gamoitana.

es kanonproeqtebi satransporto saSualebebis marTvis dros mobiluri

komunikaciis saSualebis gamoyenebis akrZalvas da mZRolis da mgzavris

mier usafrTxoebis RvediT sargeblobis dakanonebas exeba. mwvave kamaTis

Semdeg, komitetis wevrebma proeqtebs, gamoTqmuli SeniSvnebis gaTvaliswinebiT,

mxari dauWires, gaiziares, agreTve, deputat roman kusianis winadadeba

avtomanqanis minebis daburvis akrZalvis Taobaze.

kanonmdebelTa gansakuTrebuli ukmayofileba gamoiwvia kanonproeqtma

~samoqalaqo saproceso kodeqsSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis

Sesaxeb~, romelic finansTa ministris moadgilem zurab anTeliZem warmoadgina.

mTavrobis sakanonmdeblo iniciativa sagadasaxado sistemis reformis erTerT

komponents warmoadgens da sagadasaxado davebze sasamarTlo

saqmiswarmoebis vadebis Semcirebas isaxavs miznad. iuridiul sakiTxTa

komitetis wevrebis gancxadebiT, warmodgenili kanonproeqti naadrevi da

umotivacioa, misi miReba ki mTeli sasamarTlo sistemis cvlilebas

gamoiwvevs. komitetma warmodgenil kanonproeqts uaryofiTi daskvna misca.

imsjeles kanonproeqtze ~sisxlis samarTlis kodeqsSi cvlilebebis Setanis

Sesaxeb~, romelic saqarTvelos saxelmwifo sazRvris ukanonod gadakveTas

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

50


T v i d a n T v e m d e

k o m i t e t e b i

Seexeba da plenarul sxdomaze mis gatanas mxari dauWires.

21 oqtombers sagareo urTierTobaTa komitetis sxdomaze, romelsac

komitetis Tavmjdomare konstantine gabaSvili uZRveboda, 4 sakiTxi

ganixiles. sagareo saqmeTa ministris moadgilem konstantine qavTaraZem

komitetis wevrebs warudgina konvencia ~specialur misiaTa Sesaxeb~, romelic

specialur sakiTxTa ganxilvis an specialur davalebaTa ganxorcielebis

mizniT ucxo saxelmwifoSi droebiTi misiis gagzavnas exeba. konvenciis

mixedviT, specialuri misiis warmomadgenlebs privilegia da imuniteti

mieniWebaT. komitetis wevrebma konvencia ganixiles da parlamentSi mis

ratificirebas mxari dauWires.

konstantine qavTaraZem gansaxilvelad warmoadgina SeTanxmeba ~saqarTvelos

aRmasrulebel xelisuflebasa da rumineTis mTavrobas Soris urTierTgacvlili

samxedro saidumlo informaciis dacvis Sesaxeb~, ~suuamis ialtis qartia~.

sagareo urTierTobaTa komitetis wevrebma orive dokumentis ratificirebas

mxari dauWires.

finansTa ministris moadgilem zurab anTeliZem komitetis wevrebs

importuli manqanebis dabegvris Sesaxeb informacia gaacno. misi TqmiT,

manqanebi daibegreba xnovanebis gaTvaliswinebiT da Sesabamisi tarifebiT,

dRg iqneba 18, aqcizi - 7 da sabaJo gadasaxadi 1 kubur metrze - 0,5

TeTri. moxsnilia dabegvris yvela, dRemde moqmedi specialuri reJimi.

gamomdinare iqidan, rom aRniSnuli sakiTxi sagareo urTierTobaTa komitetis

profili ar gaxlavT, komitets am sakiTxze daskvna ar moumzadebia.

21 oqtombers gaimarTa saproceduro sakiTxTa da wesebis komitetis

sxdoma, romelsac komitetis Tavmjdomare xaTuna gogoriSvili uZRveboda.

komitetis wevrebma moismines saqarTvelos parlamentis wevrebis beJan

kalandaZis, giorgi xaCiZis, malxaz begiaSvilisa da levan mxeiZis

uflebamosilebis vadamde Sewyvetis sakiTxi, romelic komitetis Tavmjdomaris

moadgilem daviT TodraZem waradgina. rogorc momxsenebelma aRniSna,

parlamentis wevrebis uflebamosilebis vadamde Sewyvetis sakiTxi aRmasrulebel

xelisuflebaSi maT gadasvlasTan dakavSirebiT wamoiWra - beJan kalandaZe

da giorgi xaCiZe saqarTvelos prezidentis saxelmwifo rwmunebulebad

dainiSnen, malxaz begiaSvili - finansTa ministris moadgiled, levan

mxeiZe ki - finansTa saministros finansuri policiis operatiuli departamentis

ufrosad.

komitetis wevrebma imsjeles parlamentis iuridiuli departamentis daskvnaze

~saqarTvelos parlamentis reglamentSi~ cvlilebebisa da damatebebis Setanis

Sesaxeb~ saqarTvelos parlamentis reglamentis proeqtTan dakavSirebiT. rogorc

xaTuna gogoriSvilma ganacxada, iuridiulma departamentma vrceli SeniSvnebi

warmoadgina, romelTagan bevri teqnikuri xasiaTisaa da maTi gaTvaliswineba

SesaZlebelia. magram aris iseTic, romelzec parlaments politikuri

gadawyvetilebis miReba mouwevs. kerZod, es exeba parlamentis mier I da II

mosmeniT miRebuli kanonproeqtebis

gawvevis sakiTxs.

amis daSveba, proeqtis

iniciatoris motivaciis

miuxedavad, parlamentis

iuridiuli departamentis

azriT, miuRebelia.

departamenti, aseve, ar

eTanxmeba ~aWaris avtonomiuri

respublikis

konstituciis damtkicebis

Taobaze~ saqarTvelos

organuli kanonis~ proeqtis

saqarTvelos parlamentisaTvis

warmdgeni subieqtis

parlamentis reglamentiT

gansazRvras.

komitetis wevrebi iu-

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

51


T v i d a n T v e m d e

ridiuli departamentis mier warmodgenil teqnikuri xasiaTis SeniSvnebs

daeTanxmnen. gadawyda, rom sxva sakiTxebTan dakavSirebiT damatebiTi

konsultaciebi gaimarTeba.

21 oqtombers ganaTlebis, mecnierebis, kulturisa da sportis komitetis

sxdomaze, romelsac komitetis Tavmjdomare nodar grigalaSvili uZRveboda,

deputatebma parlamentSi sakanonmdeblo iniciativis wesiT wardgenili

kanonproeqtebi ganixiles da kulturis dargSi iuneskosTan urTierTobis

Sesaxeb informacia moismines.

komitetis wevrebma ~zogadi ganaTlebis Sesaxeb~ kanonproeqti gansakuTrebuli

msjelobis sagnad aqcies. maTi azriT, proeqti saswavlo procesis

organizebulobasa da dinamiurobas seriozul dabrkolebebs Seuqmnis.

rogorc nodar grigalaSvilma aRniSna, am kanonproeqtis mixedviT, skola,

faqtobrivad, saxelmwifo kontrols miRma darCa, mTeli pasuxismgebloba

sameurveo sabWos daekisra, masve mieniWa ufleba, gadawyvitos, skolaSi

swavleba ra enaze iqneba.

komitetis wevrTa azriT, sameurveo sabWos unda gadaeces makontrolebeli

da ara mmarTvelobiTi funqcia, rogorc es kanonproeqtSia miTiTebuli.

amasTan, skolis direqtoris arCevis wesi unda Seicvalos. nodar grigalaSvilis

alternatiuli winadadebiT, ganaTlebis saministrom direqtoris vakansiaze

konkursi unda gamoacxados, xolo pedsabWosa da sameurveo sabWos

SeTavazebul kandidaturaze motivirebuli vetos ufleba mieces.

komitetis sxdomaze kenWi uyares kanonproeqtebs: ~samxedro valdebulebisa

da samxedro samsaxuris Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da

damatebebis Setanis Taobaze~, ~sajaro samsaxuris Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi damatebebis Setanis Taobaze~; ~saqarTvelos parlamentis reglamentSi

damatebebis Setanis Taobaze~; ~saqarTvelos parlamentis wevris sicocxlisa

da janmrTelobis savaldebulo dazRvevis, parlamentis wevrisa da parlamentis

aparatis moxelis sapensio uzrunvelyofis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

cvlilebebisa da damatebebis Taobaze~.

dasasruls, komitetis wevrma petre metrevelma sxdomis damswreT kulturis

dargSi iuneskos mier saqarTveloSi dagegmili RonisZiebebis nusxa gaacno.

k o m i t e t e b i

22 oqtombers janmrTelobis dacvisa da socialur sakiTxTa komitetis

sxdomaze, romelsac komitetis Tavmjdomare giorgi wereTeli uZRveboda,

ganixiles komitetis sakanonmdeblo iniciativis wesiT SemuSavebuli kanonproeqti

saeqimo saqmianobis Sesaxeb~kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~. sxdomas

eswrebodnen komitetis wevrebi, janmrTelobisa da socialuri dacvis

saministros warmomadgenlebi da samedicino akademiidan mowveuli stumrebi.

rogorc iniciativis avtorma manana jebaSvilma aRniSna, saqarTveloSi

eqimTa serTificirebis procesi 1998 wlidan daiwyo. ~saeqimo saqmianobis

Sesaxeb~ dRemde arsebuli kanonis Sesabamisad, saserTifikacio gamocdis

Cabarebis ufleba mxolod im eqimebs eZleodaT, romlebic mosakreblis

saxiT 60 laris gadaxdis damadasturebel sabuTs waradgendnen. kanonproeqtis

Tanaxmad, eqimebi saserTifikacio mosakreblisagan gaTavisufldebian da

aRniSnul Tanxas saxelmwifo dafaravs.

janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris vladimer WipaSvilis

gancxadebiT, serTificirebis procesisaTvis saministro weliwadSi 60 aTas

lars gaiRebs. amJamad muSavdeba uwyveti samedicino da profesiuli

ganaTlebis axali sqema, ris gamoc savaldebulo reserTificirebis procesi

2005 wlis 1 seqtembrisaTvis gadavaddeba.

avtoris iniciativas komitetis wevrebma kenWisyriT mxari erTsulovnad

dauWires.

22 oqtombers adamianis uflebaTa dacvisa da samoqalaqo integraciis

komitetis wevrebma sisxlis samarTlis, samoqalaqo saproceso, administraciul

samarTaldarRvevaTa, sajaro samsaxuris, Sromis, sakonstitucio sasamarTlos

Sesaxeb kodeqsebsa da kanonebSi Sesatani cvlilebebisa da damatebebis

proeqtebi ganixiles.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

52


T v i d a n T v e m d e

k o m i t e t e b i

komitetis wevrebi sisxlis samarTlis, administraciul samarTaldarRvevaTa

da samoqalaqo saproceso kodeqsebSi Sesatan cvlilebebs daeTanxmnen,

Tumca, komitetis Tavmjdomaris moadgilis lali fafiaSvilis TqmiT,

warmodgenili cvlilebebis Tanaxmad, kanonproeqtidan amoRebulia damoukidebeli

eqspertiziT sargeblobis SesaZlebloba. eqspertizis xarjebi dazaralebul

mxares daekisreba da eqspertizis daskvnis obieqturobac eWvqveS dadgeba,

amitom, SesaZloa, masSi fulis gadamxdelTa interesi yvelaze metad iyos

gaTvaliswinebuli.

~sakonstitucio sasamarTlos Sesaxeb~ organul kanonSi Sesatani cvlilebebis

avtori Tavad sakonstitucio sasamarTloa. proeqtis mixedviT, mTavrobis

mier miRebuli aqtebi sakonstitucio sasamarTloSi gasaCivrdeba, aWaris

avtonomiuri respublikis sakonstitucio sasamarTlo gauqmdeba da, Sesabamisad,

aWaris mTavrobis aqtebic sakonstitucio sasamarTloSi gasaCivrdeba.

deputatebma ~sisxlis samarTlis saproceso kodeqsSi~ Sesatani cvlilebebis

axali varianti moismines. proeqtis mixedviT, sazRvris damrRvev yvela

pirs erTnairi pasuxismgebloba daekisreba, imis miuxedavad romel sazRvars

gadakveTs saxmeleTos, sazRvaos Tu sahaeros.

komitetis Tavmjdomaris elene TevdoraZis gancxadebiT, samocdaaTamde

arasrulwlovani winaswari dakavebis sakanSi elodeba sasamarTlo gadawyvetilebas

da mZime danaSaulisaTvis braldebul pirebTan zis, sapatimroebSi

arsebuli pirobebis gaTvaliswinebiT, SesaZloa, es bavSvebi sazogadoebisaTvis

dakargulad CaiTvalon. arasamTavrobo organizaciam - ~samoqalaqo zedamxedvelobis

sabWom~ - komitets arasrulwlovanTa aRzrdis moTave organizaciis

Seqmna SesTavaza. am ideas deputatebi daeTanxmnen.

komitetis sxdomaze sagangebo gancxadeba gaakeTa moqalaqe lamzira

miqiam. mas 2001 wels qurdobisaTvis eWvmitanili Svili, 24 wlis Temur

miqia foTis policiaSi miyvanidan ramdenime saaTSi cemiTa da wamebiT

moukles. dedam aqamde ver SeZlo daedgina, vin da ratom mokla misi

Svili, miT ufro, rom foTis sasamarTlom Temur miqia qurdobis nawilSi

udanaSaulod scno. aRniSnulma saqmem wina xelisuflebis xelSi araerTi

instancia gaiara, Tumca konkretuli damnaSaveebi ar dasjilan. piriqiT,

saqmeSi mxilebuli policielebi, zaira miqias TqmiT, daawinaures kidec.

dasaxelda araerTi maRalCinosnis gvari. komitetis wevrma nazi aroniam

aRniSnuli faqti Seafasa rogorc dakavebulis wamebisa da araadamianuri

mopyrobis klasikuri nimuSi. misi TqmiT, Tu saqmeze maRalCinosani policielebis

mxridan wnexi moixsneba, dadgindeba obieqturi WeSmariteba. komitetis

wevrebi SeTanxmdnen, Seiqmnas sagangebo komisia, romelic nazi aroniasa da

Temur bocvaZis SemadgenlobiT konkretul faqts gamoiZiebs da komitets

26 oqtombers sagareo urTierTobaTa komitetis iniciativiT parlamentSi

gaimarTa Sexvedra euTos saparlamento asambleis TavmjdomaresTan brius

jorjTan. Sexvedras uZRveboda komitetis Tavmjdomare konstantine gabaSvili.

brius jorji komitetis wevrebsa da mowveul stumrebs sagareo politikis

sferoSi msoflio konfliqtebis mogvarebis Taviseburebebze esaubra. misi

TqmiT, krizisis dasaZlevad erToblivi samoqmedo gegma unda SemuSavdes.

am mimarTulebiT pasuxismgebloba saerTaSoriso organizaciebs - euTos,

gaeros, natos da sxva ekisreba. brius jorjma, terorizmTan erTad,

mTavar saSiSroebad narkomaniis, Trefiqingisa da garemos dacvis problemebi

daasaxela da aRniSna, rom msoflio sazogadoebam mekavSireebis statusiT

maT winaaRmdeg erToblivi samoqmedo gegma unda SeimuSaos.

Sexvedraze brius jorjma damswreebs ganucxada, rom igi mravaljer

aris saqarTveloSi namyofi da Cvens problemebs kargad icnobs. saqarTvelos

teritoriuli gaerTianebisaTvis aucilebelia diplomatiuri gziT mSvidobis

damyareba da konfliqtis eskalaciis Tavidan acileba, mxareebs Soris

dialogis dros situaciis maqsimalurad realuri xedva da erTmaneTis

mimarT moTxovnaTa minimaluri done. diplomatia unda gagrZeldes. warmatebebis

miRweva SesaZlebelia, magram ara mokle vadaSi, amisaTvis saWiroa xalxTa

keTili neba da qveyanaSi korufciis maCveneblis.

sagareo urTierTobaTa komitetis Tavmjdomarem konstantine gabaSvilma

mowveul stumars saintereso saubrisaTvis madloba gadauxada da aRniSna,

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

53


T v i d a n T v e m d e

rom brius jorjis saubridan

gamomdinare, saerTaSoriso sazogadoeba

absoluturad sworad

afasebs saqarTveloSi arsebul

situacias.

27 oqtombers iuridiul

sakiTxTa komitetis sxdomaze,

romelsac komitetis Tavmjdomare

levan beJaSvili uZRveboda, I

mosmeniT ganixiles saqarTvelos

sagadasaxado kodeqsis proeqti.

komitetis wevrebs sagadasaxado

kodeqsis proeqtis zogadi principebi

da ZiriTadi debulebebi

finansTa ministris moadgilem

zurab anTeliZem gaacno. rogorc man aRniSna, proeqtis mizania ekonomikuri

zrdis xelSewyoba, gadasaxadebis raodenobis Semcireba, gamartivebuli

administraciuli zomebis SemoReba. erTgvar siaxles warmoadgens sagadasaxado

kodeqsis sistematizacia, SemoRebulia saerTo - saxelmwifoebrivi da

adgilobrivi mniSvnelobis gadasaxadebi, mniSvnelovnad Semcirebulia

gadasaxadebis ganakveTebi.

iuridiul sakiTxTa komitetis wevrebma gamoTqves SeniSvnebi, romlebic

samarTlebriv sakiTxebs ukavSirdeba. rogorc komitetis Tavmjdomaris

moadgilem nino kalandaZem ganacxada, sagadasaxado kodeqsis proeqtis

zogierTi muxli iuridiuli TvalsazrisiT miuRebelia. amis Sesaxeb gudaurSic

iTqva, sadac mTavrobis da parlamentis warmomadgenlebma kanonproeqtis

erToblivi ordRiani ganxilva-Sejereba moawyves. nino kalandaZis TqmiT,

maSin bevr sakiTxze SeTanxmdnen, rac finansTa ministris moadgilemac

aRniSna, Tumca, komitetis sxdomaze mTavrobis mier gaTvaliswinebuli

SeniSvnebi mas werilobiT ar warmoudgenia, ramac komitetis zogierTi

wevris ukmayofileba gamoiwvia.

k o m i t e t e b i

27 oqtombers gaimarTa safinanso-sabiujeto, dargobrivi ekonomikisa

da ekonomikuri politikis, janmrTelobis dacvisa da socialur sakiTxTa

komitetebis gaerTianebuli sxdoma, romelzec saqarTvelos sagadasaxado

kodeqsis proeqti ganixiles. sxdomas safinanso-sabiujeto komitetis Tavmjdomare

roman gociriZe uZRveboda.

saqarTvelos sagadasaxado kodeqsis proeqtis mTavari principebi da

ZiriTadi debulebebi finansTa ministrma zurab noRaidelma warmoadgina.

rogorc man aRniSna, garda imisa, rom gadasaxadebis raodenoba mniSvnelovnad

Semcirebulia, proeqtis mTavar siaxles gadasaxadebis ganakveTebis sagrZnobi

cvlileba warmoadgens. winaswari ganxilvebisa da konsultaciebis dros

bevr sakiTxze parlamentTan SeTanxmeba miRweulia, amasTanave, aris sakiTxTa

garkveuli wre, romelic meore ganxilvamde gasarkvevi rCeba. zurab

noRaidelis gancxadebiT, Tu parlamenti kodeqsis proeqts I mosmeniT

miiRebs, 2005 wlis saxelmwifo biujetis dagegmili Semosavlebis miRebaSi

mTavrobas problemebi ar eqneba. Semdeg ministrma upasuxa deputatTa

SekiTxvebs.

sxdomis dasasruls, safinanso-sabiujeto komitetis Tavmjdomarem yuradReba

saerTo SeTanxmebis sakiTxebze gaamaxvila da aRniSna, rom SeTanxmeba

kompromisuli iyo. roman gociriZis TqmiT, mTavrobam Semxvedri nabijebi

gadadga da zogierTi principuli muxlis mimarT kanonmdebelTa mosazrebebi

gaiziara. kerZod, sagadasaxado administracias sagamoZiebo organoebis

uflebebi ar gadaecema, nebismieri daricxuli Tanxis gadaxda mxolod

sasamarTlo davebis dasrulebis Semdeg moxdeba, gadasaxadis gadamxdels

ufleba miecema nebismier etapze sasamarTlos mimarTos da a.S. rac

Seexeba parlamentarTa im SeniSvnebs, romlebzec SeTanxmeba ver moxerxda,

sabolood albaT mainc parlamentis gadasawyvetia.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

54


T v i d a n T v e m d e

p l e n a r u l i s x d o m a

14 seqtembers oficialurad gaixna saqarTvelos parlamentis 2004

wlis saSemodgomo sesiis plenaruli sxdomebi. plenarul sxdomaTa darbazSi

saxelmwifo himni aJRerda. parlamentis Tavmjdomarem nino burjanaZem

imedi gamoTqva, rom sesiis muSaoba Cveni qveynisaTvis warmatebuli iqneba.

saSemodgomo sesiis gaxsnisTanave wuTieri dumiliT pativi miages beslanis

tragediis msxverplTa xsovnas da daRupulTa ojaxebs TanagrZnoba da

samZimari gamoucxades. parlamentis Tavmjdomaris, qalbaton nino burjanaZis

azriT, am tragedias kidev ufro amZimebs is faqti, rom misi msxverpli

asobiT bavSvia da, amdenad, terorizms gamarTleba ara aqvs, imis miuxedavad,

ra mizansac ar unda asaxelebdnen Tavad teroristebi. amis Semdeg nino

burjanaZem parlamentis momavali saqmianobisa da saSemodgomo sesiis

sakanonmdeblo gegmis Sesaxeb isaubra.

plenaruli sxdomis dRis wesrigis damtkicebamde sagareo urTierTobaTa

komitetis Tavmjdomarem konstantine gabaSvilma ruseTSi mimdinare procesebis

parlamentSi ganxilva moiTxova, radgan, misi azriT, ruseTSi mimdinare

procesebi uaryofiT gavlenas axdens ori qveynis urTierTobaze. mis

gamosvlas adgilidan fraqcia ~memarjvene opoziciis~ lideris daviT

gamyreliZis replika mohyva, ramac mwvave kamaTi gamoiwvia. fraqcia

~memarjvene opoziciam~ cxinvalis regionSi bolo periodSi ganviTarebul

movlenebTan dakavSirebiT politikuri debatebis daniSvna moiTxova. 14-17

seqtembris plenaruli sxdomebis dRis wesrigis damtkicebis Semdeg miRebuli

dadgenilebis Tanaxmad, politikuri debatebi 16 seqtembers gaimarTeba.

umaRlesma sakanonmdeblo organom muSaoba damtkicebuli dRis wesrigis

mixedviT gaagrZela. finansTa ministris moadgilem zurab anTeliZem III

mosmeniT gansaxilvelad warmoadgina ~saqarTvelos 2004 wlis saxelmwifo

biujetis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis

Setanis Taobaze~ kanonproeqtidan gamomdinare organul kanonTa proeqtebi:

~saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos Sesaxeb~ saqarTvelos organul kanonSi

cvlilebebis Setanis Taobaze~; ~prokuraturis Sesaxeb~ saqarTvelos organul

kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~; ~saerTo sasamarTloebis Sesaxeb~

saqarTvelos organul kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~.

garemos dacvisa da bunebrivi resursebis komitetis Tavmjdomaris

moadgilem giorgi bezaraSvilma I mosmeniT warmoadgina kanonproeqtTa

paketi, romelic tyis kodeqsSi; wylis; wiaRis; cxovelTa samyaros; birTvuli

da radiaciuli usafrTxoebis; geologiuri saqmianobisa da licenziis

gacemis; samewarmeo saqmianobis licenziisa da nebarTvis gacemis safuZvlebis

Sesaxeb kanonebSi cvlilebebisa da damatebebis Setanas iTvaliswinebs.

deputatebma kanonproeqtTa zogad principebsa da ZiriTad debulebebze

imsjeles.

kanonmdeblebma III mosmeniT ganixiles kanonproeqti ~saqarTvelos organul

kanonSi ~saqarTvelos saarCevno kodeqsSi~ cvlilebebisa da damatebebis

Setanis Sesaxeb~ da parlamentis dadgenilebis proeqti ~saqarTvelos

centraluri saarCevno komisiis wevris Sromis anazRaurebis gansazRvris

Sesaxeb~. parlamentis Tavmjdomaris moadgilem mixeil maWavarianma deputatebs

parlamentis wevris Tamaz xideSelis gancxadebis Seswavlis Sedegebis

Sesaxeb informacia miawoda da aRniSna, rom adgili hqonda xideSelisadmi

araswor damokidebulebas.

parlamentis dilis plenarul sxdomaze umaRles sakanonmdeblo organos

wevrebi miesalmnen saxelovan qarTvel sportsmenebs, romlebmac Cveni

qveyana aTenis wlevandel olimpiur TamaSebSi asaxeles.

nino burjanaZem qarTvel olimpielebs da maT mwvrTnelebs parlamentis

saxeliT brwyinvale gamarjveba miuloca da momavalSi warmatebebi usurva.

Sesvenebisas olimpielTa pativsacemad parlamentis SoTa rusTavelis saxelobis

darbazSi sazeimo miReba gaimarTa.

plenaruli sxdomis meore naxevarSi deputatebma ganixiles ramdenime

saratifikacio dokumenti da parlamentis dadgenilebaTa proeqtebi. maT

Soris, ramdenime qveyanaSi saqarTvelos sagangebo da sruluflebiani

elCebis daniSvnis dadgenilebaTa proeqtebi. I mosmeniT ganixiles kanonproeqtebi:

~samedicino-socialuri eqspertizis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis

Setanis Taobaze~, ~samedicino da farmacevtuli saqmianobis licenzirebis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebis Setanis Taobaze~.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

55


T v i d a n T v e m d e

Sinagan saqmeTa ministris moadgilem kaxaber sayvareliZem I mosmeniT

gansaxilvelad gamoitana kanonproeqti ~prokuraturis Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~

parlamentarebma energetikis sferoSi arsebul darRvevaTa Semswavleli

droebiTi sagamoZiebo komisiis Tavmjdomared 122 xmiT - erTxmad, deputati

gia nacvliSvili airCies.

16 seqtembers parlamentis plenaruli sxdoma, romelsac parlamentis

Tavmjdomaris moadgile mixeil maWavariani uZRveboda, kenWisyris proceduriT

daiwyo. Tavdapirvelad deputatebma wina sxdomaze ganxilul sakiTxebs

uyares kenWi.

plenaruli sxdomis dRis wesrigSi Sevida saqarTvelos prezidentis

sakanonmdeblo iniciativa, romlis Tanaxmadac, saqarTvelos prezidenti

parlamentisagan iTxovs Tanxmobas, raTa saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis

samTo msroleli batalionis gaZlierebuli oceuli usafrTxoebis xelSewyobis

saerTaSoriso Zalebis SemadgenlobaSi (ISAF) samSvidobo misiaSi monawileobis

misaRebad gagzavnil iqnes avRaneTSi. am sakiTxs 123-ma deputatma dauWira

mxari, winaaRmdegi iyo 2. amave sxdomaze moxda ratifikacia urTierTgagebis

memorandumisa ~qarTul-osuri konfliqtis zonaSi evrokomisiis mier

dafinansebuli reabilitaciis mesame programis Sesaxeb~.

gaimarTa politikuri debatebi cxinvalis regionSi bolo periodSi

ganviTarebul movlenebTan dakavSirebiT. fiqria CixraZem fraqcia ~memarjvene

opoziciis~ saxeliT, xelisuflebas aTi SekiTxviT mimarTa da regionSi

ganviTarebuli movlenebis detaluri analizi moiTxova.

am sakiTxze ganmarteba Sinagan saqmeTa ministrma irakli oqruaSvilma

gaakeTa. man daasaxela saomari moqmedebebis Sedegad daRupul jariskacTa

gvarebi, romelTa xsovnas parlamentma wuTieri dumiliT pativi miago.

ministris gancxadebiT, rogorc jariskacTa, ise mSvidobian mosaxleobas

Soris 17 adamiani daiRupa. cxinvalis regionSi konfliqtis eskalacia

maSin daiwyo, rodesac kontrabandas gzebi gadauketes. saqarTvelos

xelisuflebis gadawyvetileba, konfliqtis zonis mosaxleoba kokoiTis

reJimis mier ganxorcielebuli kontrzomebisagan daecva, kanonzomieri da

logikuri iyo.

ministris informaciis mosmenis Semdeg, gaimarTa mwvave kamaTi. fraqcia

~memarjvene opozicis~ Tavmjdomaris daviT gamyreliZis azriT, cxinvalis

regionSi wamowyebuli kampania jerovnad ar iyo gaTvlili da amitomac

xelmZRvanel pirTa, maT Soris Zalovani struqturebis xelmZRvanelTa

pasuxismgeblobis sakiTxi unda dadges.

umravlesobis wevrTa gancxadebiT, saqarTvelos gaerTianebis procesi

daiwyo, bunebrivia, igi mtkivneuli iqneba, magram, prezidentis xelmZRvanelobiT,

bolomde ganxorcieldeba.

umravlesobis liderma maia nadiraZem opoziciis yuradReba xelisuflebis

umTavres amocanas miapyro: ~xelisuflebis strategia qveynis gaerTianebaa

da am mizniT momavalSic swored im taqtikas gamoviyenebT, romelic

konkretul etapze ufro mizanSewonili da gamarTlebuli iqneba~._

ganacxada maia nadiraZem.

saRamos sxdomaze prezidentis saparlamento mdivnis moadgilem kaxaber

baraTaSvilma saqarTvelos saxalxo damcvelis Tanamdebobaze sozar subaris

kandidatura warmoadgina. sozar subarma parlamentis wevrebs mokled

gaacno samoqmedo programa, romlis ganxorcielebasac apirebs saxalxo

damcvelad arCevis SemTxvevaSi. upasuxa deputatTa SekiTxvebs.

Semdeg deputatebma II da III mosmeniT ganixiles kanonproeqtTa paketi,

romlis mixedviT cvlilebebi da damatebebi Seva wylis, wiaRis, cxovelTa

samyaros, birTvuli da radiaciuli usafrTxoebis, geologiuri saqmianobis

licenziis gacemis, samewarmeo saqmianobis licenziiisa da nebarTvis gacemis

safuZvlebis Sesaxeb kanonebSi, aseve, tyis kodeqsSi. parlamentma aRniSnuli

kanonproeqtebi daCqarebuli wesiT miiRo.

nikoloz gvaramiam deputatebs I mosmeniT warudgina ~saerTo sasamarTloebis

Sesaxeb~ saqarTvelos organul kanonSi cvlilebebisa da damatebebis

Setanis Sesaxeb~ organuli kanonis proeqti TbilisSi saqalaqo sasamarTloebis

Seqmnis Sesaxeb, romelSic sami specializebuli kolegia imuSavebs. momxseneblis

gancxadebiT, es marTlmsajulebis kvalifikaciurad ganxorcielebas Seuwyobs

p l e n a r u l i s x d o m a

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

56


p l e n a r u l i s x d o m a

xels. parlamentma es

kanonproeqti I mosmeniT

miiRo, momxre iyo 117,

winaaRmdegi - 3.

sxdomis dasasruls

deputatebma sxdomaze

ganxilul yvela sakiTxs

kenWi uyares, maT Soris,

dadgenilebis proeqts

saxalxo damcvelis arCevis

Sesaxeb. parlamentma

saqarTvelos saxalxo

damcvelis Tanamdebobaze

131 xmiT, erTxmad, airCia

sozar subari.

T v i d a n T v e m d e

29 seqtembers

parlamentis plenarul

sxdomas parlamentis

Tavmjdomaris moadgile

mixeil maWavariani uZ-

Rveboda. 127 deputatma mimdinare sasesio kviris dRis wesrigi daamtkica.

ganxilva daiwyes ~saqarTvelos saxelmwifo gerbis Sesaxeb~ saqarTvelos

organuli kanonis proeqtiT, romelic deputatebs saqarTvelos prezidentTan

arsebuli saxelmwifo heraldikuri komisiis Tavmjdomarem eldar Sengelaiam

gaacno. misi TqmiT, saxelwifo gerbi saxelwifoebriobis koncentrirebul

gamoxatulebas warmoadgens da politikurad, istoriulad, teritoriulad

da samarTlebrivi TvalsazrisiT erTgvari xatovani manifestia.

saxelmwifo gerbis Semadgeneli nawilebia: fari, gvirgvini, faris mtvirTvelebi

- mpyrobelebi, devizi da komporteri - mcenareuli Sesamkobeli. eldar

Sengelaiam warmodgenil gerbis proeqts informatiuli uwoda da gerbze

gamosaxul TiToeul simboloze vrclad isaubra. deputatebis mxridan

mravali SeniSvna gamoiTqva. eldar Sengelaias TqmiT, parlamentma umaRlesi

rangis specialistebisagan Semdgari saxelmwifo komisiis funqcia sakuTar

Tavze ar unda aiRos. Tanamomxseneblis, ganaTlebis, mecnierebis, kulturisa

da sportis komitetis Tavmjdomaris nodar grigalaSvilis azriT, sakiTxi

exeba kanonproeqts, romelic xelovnebasTan aris dakavSirebuli da misi

mTavari amocanaa iseTi saxelmwifo gerbis miReba, romelic sazogadoebis

moTxovnebs upasuxebs.

plenaruli sxdomis meore naxevari saxelmwifo gerbis proeqtze msjelobiT

ganaxlda.

nodar grigalaSvilis TqmiT, deputatebis mxridan saxelmwifo gerbTan

dakavSirebul nebismier SekiTxvas ganaTlebis, mecnierebis, kulturisa da

sportis komitetis uaxloes sxdomaze amomwuravi pasuxi gaecema, xolo

dasabuTebul, kompetentur SeniSvnas aucileblad gaiziareben.

~saqarTvelos parlamentis reglamentSi~ cvlilebebisa da damatebebis

Setanis Sesaxeb~ saqarTvelos parlamentis reglamentis proeqti III mosmeniT

safinanso-sabiujeto komitetis Tavmjdomarem roman gociriZem warmoadgina.

nikoloz gvaramiam II mosmenisaTvis warmoadgina saqarTvelos organuli

kanonis proeqti ~saerTo sasamarTloebis Sesaxeb~ saqarTvelos organul

kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~. misi TqmiT,

raionuli - saqalaqo sasamarTlo Seiqmneba da misi samoqmedo teritoria

saqarTvelos prezidentis brZanebulebiTa da saqarTvelos iusticiis umaRlesi

sabWos wardginebiT ganisazRvreba. saqalaqo sasamarTlo Seiqmneba im

qalaqebSi, romelic arc erT raionSi ar Sedis. am proeqtis kanonad qceva

kvalificiuri sasamarTlos damkvidrebas ganapirobebs.

parlamentSi saqarTvelos prezidentis iniciativiT Semotanili saqarTvelos

organuli kanonis proeqti ~erovnuli uSiSroebis sabWos Sesaxeb~ uSiSroebis

sabWos mdivnis moadgilem kaxa sixaruliZem warmoadgina proeqtis Tanaxmad,

erovnuli uSiSroebis sabWos Semadgenlobas, mis uflebamosilebasa da

saqmianobis wess organuli kanoni gansazRvravs. erovnuli uSiSroebis

sabWos SemadgenlobaSi Seva saqarTvelos mTavrobis xelmZRvaneli - saqarTvelos

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

57


T v i d a n T v e m d e

premier-ministri, vinaidan mTavroba qveynis saSinao da sagareo politikis

ganxorcielebas uzrunvelyofs.

parlamentis wevrma kaxaber kukavam deputatebs ~cxinvalis regionSi

Seqmnil viTarebasTan dakavSirebiT~ saqarTvelos parlamentis dadgenilebas

proeqti gaacno.

kanonis proeqtebi: ~samedicino-socialuri eqspertizis Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~ da ~samedicino da farmacevtuli

saqmianobis licenzirebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis Setanis

Taobaze~ II mosmeniT deputatebs parlamentis janmrTelobis dacvisa da

socialur sakiTxTa komitetis Tavmjdomaris moadgilem giorgi gegelaSvilma

warudgina.

30 seqtembris

plenaruli sxdoma, kvorumis ararsebobis gamo, dagvianebiT

daiwyo. iusticiis ministris moadgilem beso lolaZem warmoadgina prezidentis

iniciativiT parlamentSi Semosuli kanonproeqtebi, romlebic miznad isaxavs

avtomototransportiT sargeblobis sferos mowesrigebas.

saproceduro sakiTxTa da wesebis komitetis Tavmjdomarem xaTuna

gogoriSvilma I mosmeniT deputatebs ~saqarTvelos parlamentis reglamentSi

cvlilebebisa da damatebebis Setanis Sesaxeb~ saqarTvelos parlamentis

reglamentis proeqti warudgina. misi TqmiT, parlamentis reglamentis

56-e muxlis pirveli punqtis Tanaxmad, droebiTi sagamoZiebo komisiis

uflebamosilebis vadad ganisazRvreba 3 Tve, romelic SeiZleba gagrZeldes

TiTo TviT, ara umetes 3 Tvisa. aRniSnuli uflebamosilebis ganxorcielebisas

xsenebuli vada SeuZlebels xdis komisiis srulyofil saqmianobas. aqedan

gamomdinare, mizanSewonilia, droebiTi sagamoZiebo komisiis uflebamosilebis

vada 1 wliT ganisazRvros, xolo Tu am vadaSi komisia Seswavlil

sakiTxze daskvnis gakeTebas ver moaxerxebs, parlaments SeeZlos vadis

gagrZelebis Taobaze gadawyvetilebis miReba. aRniSnuli proeqti saparlamento

umravlesobis ~nacionaluri moZraoba-demokratebis~ iniciativaa.

deputatebma plenarul sxdomaze II mosmeniT ganixiles kanonproeqtebi:

~veterinariis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis

Setanis Taobaze; ~veterinar eqimTa saxelmwifo serTificirebis wesis

Sesaxeb~ da ~veterinariul-samewarmeo saqmianobaze licenziisa da nebarTvis

gacemis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis

Taobaze~, romelic agrarul sakiTxTa komitetis Tavmjdomarem giorgi

xeviaSvilma warmoadgina. deputat zurab cqitiSvilis TqmiT, I mosmenis

Semdeg proeqtebi seriozulad gadamuSavda da evropul normebs miuaxlovda.

iuridiul sakiTxTa komitetis Tavmjdomarem levan beJaSvilma I mosmeniT

gansaxilvelad waradgina kanonproeqti ~saqarTvelos organul kanonSi

~saqarTvelos saarCevno kodeqsSi~ cvlilebebisa da damatebebis Setanis

Sesaxeb~. misi TqmiT, aRniSnuli sakanonmdeblo cvlilebebi saqarTvelos

saarCevno kodeqsiT gaTvaliwinebuli procedurebis daxvewasa da srulyofas

emsaxureba. masSi Sesuli cvlilebebi da damatebebi saarCevno process

ufro gamWvirvales gaxdis.

plenarul sxdomaze

deputatebma ~adamianis

uflebebisa da ZiriTadi

Tavisuflebebis dacvis

konvenciis me-14 oqmis

konvenis sazedamxedvelo

sistemaSi Sesworebis Setanis

Sesaxeb~ dokumentis

ratificireba moaxdines.

aRniSnuli oqmiT

gaTvaliswinebuli cvlilebebi

adamianis uflebaTa

evropuli sasamar-

Tlos mier miRebuli

gadawyvetilebebis aRsrulebaze

zedamxedvelobis

gaZlierebas

da sasamarTlos efeqtu-

p l e n a r u l i s x d o m a

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

58


T v i d a n T v e m d e

p l e n a r u l i s x d o m a

robis amaRlebas Seuwyobs xels.

plenarul sxdomaze saqarTvelos Tavdacvis saministrosa da latviis

respublikis Tavdacvis saministros Soris samxedro aRWurvilobis grantis

saxiT gadacemis Sesaxeb SeTanxmebis ratificirebac moxda. aRniSnuli

SeTanxmebis safuZvelze latviis respublikis Tavdacvis saministro saqarTvelos

Tavdacvis saministos samxedro masalebs grantis saxiT gadascems iseT

mdgomareobaSi, rogorSic amJamad imyofeba.

1 oqtombris

parlamentis plenaruli sxdoma, romelsac parlamentis

Tavmjdomaris moadgile mixeil maWavariani uZRveboda, saqarTvelos saxelmwifo

gerbis proeqtis ganxilviT daiwyo. saxelmwifo gerbis, rogorc umTavresi

erovnuli saxelmwifo simbolos, SerCevis uaRresad didi mniSvnelobis,

sirTulisa da misdami gansakuTrebuli sazogadoebrivi interesis gaTvaliswinebiT,

saqarTvelos prezidentis brZanebulebiT Seqmnilma heraldikurma

komisiam sajaro konkursis safuZvelze axali saxelmwifo gerbis proeqti

SearCia. gamarjvebuli gerbis proeqtis avtori mxatvari mamuka gongaZea.

ganaTlebis, mecnierebis, kulturisa da sportis komitetis Tavmjdomarem

nodar grigalaSvilma deputatebs gerbis proeqtis ganaxlebuli varianti

warudgina, romelmac deputatebs kamaTis safuZveli aRar dautova. nodar

grigalaSvilis TqmiT, tradiciulad, mewamul velze vercxlis jvriT

daboloebuli SubiT gveleSapis ganmgmiravi vercxlis mxedari wminda

giorgi saqarTveloSi saxelwifoebrivad miCneuli simboloa. saqarTvelos

gerbSi wminda giorgis ganTavsebiT saxelwifo gerbi, nawilobriv, e.w.

metyvel gerbad iqca, vinaidan mraval enaze saqarTvelos giorgis qveyanas

uwodeben. gerbze gamosaxuli iveriuli gvirgvini saxelmwifoebriv suverenitets

aRniSnavs, farismtvirTveli oqros lomebi saqarTvelos saxelmwifo gerbebis

tradiciuli atributikaa. sadevize bafTas ki daasrulebs qarTuli devizi

~Zala erTobaSia~.

sxdomaze yvela daeTanxma mosazrebas, rom gerbis daCqarebul miRebas,

saxelmwifoebriobis garda, dokumentaciasTan dakavSirebiT praqtikuli

mniSvnelobac aqvs. proeqts samive mosmeniT uyares kenWi da miiRes 130

xmiT, 3-is winaaRmdeg.

plenaruli sxdoma ganxilul kanonproeqtebze kenWisyris proceduriT

gagrZelda. I mosmeniT kenWi uyares saqarTvelos organuli kanonis proeqts

~erovnuli uSiSroebis sabWos Sesaxeb~ (117 xmiT - erTxmad); saqarTvelos

kanonis proeqtebs: ~sisxlisa da misi komponentebis donorobis Sesaxeb~ (114

xmiT - erTis winaaRmdeg); ~avtomototransportis mflobelTa samoqalaqo

pasuxismgeblobis savaldebulo dazRvevis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

damatebebis Setanis Taobaze~ (110 xmiT - 4-is winaaRmdeg); ~sagzao

moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi damatebebis Setanis

Taobaze~ (106 xmiT - 7-is winaaRmdeg); ~saqarTvelos administraciul

samarTaldarRvevaTa kodeqsSi~ damatebebis Setanis Sesaxeb~ (108 xmiT 3-is

winaaRmdeg). II mosmeniT kenWi uyares kanonproeqtebs: ~policiis Sesaxeb~

saqarTvelos kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~ (112 xmiT - erTxmad);

~operatiul-samZebro saqmianobis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis

Setanis Taobaze~ (110 xmiT, - erTxmad); ~saqarTvelos sisxlis samarTlis

saproceso kodeqsSi~ cvlilebebis Setanis Sesaxeb~ (106 xmiT, - erTxmad);

~samedicino-socialuri eqspertizis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis

Setanis Taobaze~ (117 xmiT, - erTxmad).

saqarTvelos parlamentis reglamentis proeqti ~saqarTvelos parlamentis

reglamentSi~ cvlilebebis Setanis Sesaxeb~, saproceduro sakiTxTa da

wesebis komitetis Tavmjdomarem xaTuna gogoriSvilma waradgina. deputatebma

kanonproeqts samive mosmeniT uyares kenWi da 122 xmiT - erTxmad miiRes.

plenarul sxdomaze ndobis jgufis wevrobis kandidaturebs: giorgi

TargamaZes, besarion juRels, nikoloz ruruas, daviT kirkitaZes, daviT

gamyreliZes, uyares kenWi da mxolod memarjvene opoziciis mier

warmodgenil kandidaturas ar dauWires mxari.

sxdomis dasasruls deputatebma miiRes sagareo urTierTobaTa komitetSi

momzadebuli dadgenilebis proeqti, romelic sagareo urTierTobaTa komitetis

Tavmjdomaris moadgilem salome samadaSvilma warmoadgina. dadgenilebis

proeqti afxazeTis TviTgamocxadebul respublikaSi 3 oqtombers daniSnul

saprezidento arCevnebs exeba, rogorc cnobilia ruseTis federaciis

saxelmwifo saTaTbiros wevrebi damkvirveblis statusiT apireben afxazeTSi

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

59


T v i d a n T v e m d e

Casvlas. qarTveli deputatebma mouwodes ruseTis mxares, Tavi Seikavos

afxazeTis ukanono saprezidento arCevnebSi monawileobisagan, radgan es

saerTaSoriso samarTlis normebisa da saqarTvelos kanonmdeblobis uxeS

darRvevad aRiqmeba.

12 oqtombers parlamentis plenaruli sxdoma parlamentis Tavmjdomarem

nino burjanaZem gaxsna. man deputatebs, belgiaSi saqarTvelos saelCodan

miRebuli cnobis safuZvelze, auwya, rom evroparlamentma saqarTvelos

Taobaze miiRo gadawyvetileba, romlis mixedviT evroparlamenti saqarTvelos

teritoriuli mTlianobisa da reformebis ganxorcielebis sakiTxebisadmi

mxardaWeras kidev erTxel afiqsirebs. amasTan, evropis sabWos saqarTvelos

mouwodebs, yvela Rone ixmaros. samxreT oseTSi euTos monitoringis

gaZlierebis mizniT ruseTs ki saqarTvelos teritoriaze samxedro

bazebis gauqmebas urCevs. rogorc parlamentis Tavmjdomarem aRniSna,

evroparlamentis am rezoluciis teqsti uprecedentoa da saqarTvelos

kidev erT seriozul gamarjvebad da saqarTvelosa da evrokavSiris

realuri partniorobis sruliad axali etapis sawyisad unda CaiTvalos.

dRis wesrigis damtkicebis Semdeg deputatebma saqarTvelos organuli

kanonis proeqtis ~saqarTvelos organul kanonSi ~saqarTvelos saarCevno

kodeqsSi~ cvlilebebisa da damatebebis Setanis Sesaxeb~ _ ganxilva

daiwyes. memarjvene opoziciis warmomadgenlebis azriT, aWaris teritoriaze

saarCevno procedura ukve dawyebulia da am etapze saarCevno kodeqsSi

cvlilebebis Setana mizanSeuwonelia. rogorc momxsenebelma, deputatma

nino kalandaZem, aRniSna, iuridiul sakiTxTa komitetis mizania, kanonproeqtSi

cvlilebebis SetaniT, samarTliani arCevnebis Catareba uzrunvelyos, raTa

konstituciiT miniWebuli uflebis gamoyenebis saSualeba yvela moqalaqes

mieces. man ganmarta, rom dawyebulia ara saarCevno procedura, aramed

saarCevno kampania, rac saarCevno kodeqsSi cvlilebebis SetanisaTvis

iuridiul dabrkolebas ar warmoadgens. organuli kanonis proeqts parlamentis

wevrebma kenWi daCqarebuli wesiT uyares da samive mosmeniT miiRes, 120

xmiT - 11-is winaaRmdeg.

sxdomaze ganixiles saqarTvelos parlamentis dadgenilebis proeqti.

~saqarTvelos pirveli prezidentis zviad gamsaxurdias sikvdilis mizezebis

damdgeni droebiTi sagamoZiebo komisiis Seqmnis mizanSewonilobis Sesaxeb~

proeqtis iniciators kaxa kukavas komisiis Seqmna seriozul politikur

sakiTxad miaCnia, radgan saqarTvelos pirveli prezidentis sikvdilis

mizezebisa da garemoebebis dauzusteblobiTa da SeufaseblobiT, parlamenti

prezidentis institutis mimarT upativcemlobas daafiqsirebs. komisiis

Seqmnas memarjvene opoziciamac dauWira mxari. amis miuxedavad, kenWisyris

Sedegebis Tanaxmad, droebiTi sagamoZiebo komisia ver Seiqmna.

kenWisyris proceduris Sedegad parlamentarebma miiRes: II mosmeniT -

~saqarTvelos 2004 wlis saxelmwifo biujetis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~ kanonproeqtidan gamomdinare

saqarTvelos organuli kanonis proeqti ~prokuraturis Sesaxeb~ saqarTvelos

organul kanonSi cvlilebis Setanis Taobaze~ (107 xmiT, 4-is winaaRmdeg);

~sisxlisa da misi komponentebis donorobis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze (106 xmiT, - erTxmad).

III mosmeniT - kanonproeqtebi: ~samedicino-socialuri eqspertizis Sesaxeb~

saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~ (107

xmiT, - erTxmad) da ~samedicino da farmacevtuli saqmianobis licenzirebis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~,

(106 xmiT, - erTxmad).

kenWi uyares da miiRes saqarTvelos parlamentis dadgenilebis proeqtebi:

~erovnuli usafrTxoebis koncefciis SemuSavebis Sesaxeb~ (133 xmiT -

erTxmad); ~saqarTvelos saxelmwifo atributikis Sesaxeb~ saqarTvelos

parlamentis 1999 wlis 9 ivnisis 2060-IIs dadgenilebis Zaladakargulad

cnobis Taobaze~ (126 xmiT - erTxmad); ~vano sturuas sajaro samarTlis

iuridiuli piris - fasiani qaRaldebis erovnuli komisiis wevris

Tanamdebobidan gaTavisuflebis damtkicebis Taobaze~ (107 xmiT erTis

winaaRmdeg); ~TinaTin mZinaraSvilis sajaro samarTlis iuridiuli piris

- fasiani qaRaldebis erovnuli komisiis wevrad xuTi wlis vadiT

damtkicebis Taobaze~ (112 xmiT, - erTxmad), proeqti ~cxinvalis regionSi

Seqmnil viTarebasTan dakavSirebiT~ ver daamtkicda (27 momxre, 59 winaaRmdegi).

p l e n a r u l i s x d o m a

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

60


T v i d a n T v e m d e

p l e n a r u l i s x d o m a

15 oqtombers parlamentis sxdoma, romelsac parlamentis Tavmjdomaris

moadgile mixeil maWavariani uZRveboda, saqarTvelos mTavrobis mier

warmodgenili kanonproeqtis - ~policiis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

cvlilebebis Setanis Taobaze~, ganxilviT daiwyo. rogorc Sinagan saqmeTa

ministris moadgilem kaxaber sayvareliZem aRniSna, kanonproeqtSi gaTvaliswinebulia

yvela is alternatiuli SeniSvna, romelic parlamentma da Sesabamisma

uwyebebma I da II mosmeniT ganxilvisas warmoadgines.

~adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb ~evropuli qartiis ratificirebis

Taobaze~ saqarTvelos parlamentis dadgenilebis proeqtze sagareo saqmeTa

ministris moadgilem nikoloz tabataZem isaubra. misi TqmiT, aRniSnul

qartiasTan mierTeba qveynis realur TviTmmarTvelobaze gadasvlis mniSvnelovani

pirobaa. iuridiul sakiTxTa komitetis Tavmjdomaris moadgilis nino

kalandaZis azriT, am qartiis ratificireba naadrevia, radgan qveynis

SigniT teritoriuli mowyobis modeli jerjerobiT dadgenili ar aris

SoTa gvenetaZem deputatebs ~saqarTvelos samSeneblo kodeqsis~ proeqtTan

dakavSirebuli zogierTi RonisZieba gaacno. aRniSna, rom mSeneblobasa da

arqiteqturasTan dakavSirebuli kanonproeqtebi erTmaneTisagan principulad

gansxvavdeba da Seusabamo debulebebs adgens. saWiroa, iseTi kanonis

Camoyalibeba, romelic mSeneblobis nebarTvebis, arqiteqturuli disbalansis

aRmofxvris sakiTxs optimalurad daaregulirebs.

II mosmeniT ganixiles kanonproeqtebi: ~saqarTvelos sisxlis samarTlis

kodeqsSi~ cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~ da ~saqarTvelos

administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsSi~ cvlilebebisa da damatebebis

Setanis Sesaxeb~. mesame mosmeniT ki - kanonproeqtebi: ~veterinariis

Sesaxeb~; ~veterinar eqimTa saxelmwifo serTificirebis wesebis Sesaxeb~ da

~veterinarul samewarmeo saqmianobis licenziisa da nebarTvis gacemis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~.

parlamentis sxdomaze ganxiluli kanonproeqtebisaTvis kenWisyris procesi,

kvorumis ararsebobis gamo, gadaido.

26 oqtombers saqarTvelos parlamentis plenaruli sxdoma deputatebis

gancxadebebiT daiwyo. liaxvis xeobis maJoritarma deputatma guram

vaxtangaSvilma deputatebs cxinvalis regionSi Seqmnili viTareba gaacno

da saqarTvelos xelisuflebas TxovniT mimarTa. reagireba moaxdinos

cxinvalis regionSi bolo dReebSi momxdar faqtebTan dakavSirebiT. guram

vaxtangaSvilis gancxadebiT, didi da patara liaxvis xeobebis strategiuli

adgilebi os boevikTa mier mTlianad dakavebulia. maT Camoxsnes saqarTvelos

ramdenime droSa. mdgomareoba Zalze sagangaSoa.

saqarTvelos parlamentis Tavmjdomaris nino burjanaZis gancxadebiT,

saqarTvelos xelisufleba ar dauSvebs, rom misi mosaxleoba mudmiv

terors ganicdides da saWiroa ufro aqtiuri qmedebebi.

parlamentis plenarul sxdomaze fraqciis ~memarjvene opozicia-mrewvelebi,

axlebis~ liderma daviT gamyreliZem uzenaesi sasamarTlos mier miRebul

gadawyvetilebas kontrolis palatis yofili Tavmjdomaris sulxan

molaSvilisaTvis patimrobis vadis ormoci dRiT gagrZelebis Sesaxeb

ukanono da miuRebeli faqti uwoda. ~gaJRerda sagangaSo informacia, rom

sulxan molaSvilze angariSsworeba imis gamo xdeba, rom kontrolis

palatis yofilma Tavmjdomarem uari Tqva im informaciisa da dokumentaciis

gacemaze, romelic amJamindeli xelisuflebis zogierTi Tanamdebobis piris

saqmianobasTan dakavSirebiT konkretul faqtebs moicavs~, - ganacxada

daviT gamyreliZem. misi TqmiT, aseTive wnexis qveS imyofeba saTbobenergetikis

yofili ministri daviT mircxulava. memarjvene opoziciis

liderma parlamentis Tavmjdomares TxovniT mimarTa, rom mas, rogor

deputats, mieces sulxan molaSvils da daviT mircxulavasTan Sexvedris

ufleba.

uzenaesi sasamarTlos gadawyvetilebasTan dakavSirebiT garkveuli pretenziebi

parlamentis Tavmjdomaremac gamoTqva. man parlamentis iuridiul sakiTxTa

komitets, garkveuli sakiTxebis mowesrigeba daavala. rac Seexeba daviT

gamyreliZis Txovnas sapatimroebSi patimrebis monaxulebasTan dakavSirebiT,

nino burjanaZem deputatis winadadeba daakmayofila.

gancxadebebis gakeTebis Semdeg deputatebi kanonSemoqmedebiT saqmianobas

Seudgnen.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

61


T v i d a n T v e m d e

deputatebma wina sasesio kviraSi ganxilul sakiTxebs kenWi uyares. II da

III mosmeniT miiRes Semdegi kanonproeqtebi: ~avtomototransportis mflobelTa

samoqalaqo pasuxismgeblobis savaldebulo dazRvevis Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi damatebebis Setanis Taobaze~; ~sagzao moZraobis usafrTxoebis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi damatebebis Setanis Taobaze ~ da ~saqarTvelos

administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsSi~ damatebebis Setanis Sesaxeb~.

miiRes dadgenilebebis proeqtebi: ~policiis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

cvlilebebis Setanis Taobaze~ saqarTvelos kanonTan dakavSirebiT~;

~adgilobrivi TviTmmarTvelobis evropuli qartia~; ~terorizmis aRkveTis

Sesaxeb~ konvenciis Semsworebeli oqmi~; ~adamianis uflebebisa da ZiriTadi

Tavisuflebebis dacvis konvenciis me-14 oqmi konvenciis sazedamxedvelo

sistemaSi Sesworebebis Setanis Sesaxeb~ da ~saqarTvelos centraluri

saarCevno komisiis xarjTaRricxvis damtkicebis RonisZiebaTa Sesaxeb~.

saqarTvelos parlamentma 112 xmiT, erTxmad, miiRo dadgenileba qeTevan

bagration-muxranbatonis wminda saydarTan (vatikanSi) saqarTvelos sagangebo

da sruluflebian elCad daniSvnis Taobaze. qeTevan konstantines asuli

bagration-muxranbatoni daibada 1954 wels talensSi, safrangeTSi. 1974

wels daamTavra bordos universitetis humanitarul mecnierebaTa fakulteti

slavuri enebis specialobiT. miniWebuli aqvs bakalavris wodeba filosofiasa

da filologiaSi. 1975-1976 wlebSi gaiara staJireba moskovis saxelmwifo

universitetSi. 1991 wels romSi daaarsa italiur-qarTuli asociacia

~wminda giorgis fari~, romlis prezidentia dRemde. afxazeTis movlenebTan

dakavSirebiT qeTevan bagration-muxranbatons intensiuri kontaqtebi hqonda

rogorc italiis politikur wreebTan, aseve wminda saydarTan. italiis

parlamentSi swored misi xelSewyobiT Seiqmna saqarTvelos megobarTa

jgufi.

qeTevan bagration-muxranbatoni 1995 wlidan saqarTvelos sapatio moqalaqea.

2000 wels samSoblosa da eklesiisaTvis gaweuli samsaxurisaTvis sruliad

saqarTvelos kaTolikos patriarqis, misi uwmindesobis ilia II-is mier

sigeliT dajildovda. flobs inglisur, frangul, italiur da rusul

enebs, hyavs meuRle da oTxi Svili.

umaRlesma sakanonmdeblo organom aRmasrulebel xelisuflebaSi gadasvlasTan

dakavSirebiT, kenWi uyara parlamentis dadgenilebebis proeqts saqarTvelos

parlamentis wevrebis: beJan kalandaZis, malxaz begiaSvilis, levan mxeiZisa

da giorgi xaCiZis uflebamosilebis vadaze adre Sewyvetis sakiTxze.

saqarTvelos parlamentma dRis meore naxevarSi I mosmeniT miiRo

ramdenime kanonproeqti da dadgenilebis proeqtebi.

saqarTvelos parlamentis mier III mosmeniT miRebuli kanonproeqti ~samxedro

valdebulebisa da samxedro samsaxuris Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

cvlilebis Setanis Taobaze~ iTvaliswinebs savaldebulo samxedro samsaxuris

18-dan 12 Tvemde Semcirebas. aRniSnuli cvlileba Seexeba saSemodgomo

gawvevaSi wardgenilebsac. saqarTvelos prezidentis iniciativiT parlamentis

mier II da III mosmeniT miRebuli kanonproeqti ~sagzao moZraobis usafrTxoebis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi damatebebis Setanis Sesaxeb~ 2007 wlamde

avtomobilebze teqnikuri daTvalierebis savaldebulo mowmobebis gauqmebas

iTvaliswinebs. aRniSnuli cvlileba ar Seexeba im satransporto saSualebebs,

romlebic mgzavrTa an tvirTTa 3 tonamde metis gadazidvas ganaxorcieleben.

saqarTvelos kanonproeqti ~Zvirfasi liTonebisa da Zvirfasi qvebis saxelmwifo

kontrolis, analizisa da dadamRvis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis

Zaladakargulad gamocxadebis Taobaze~ am sferoSi kanonmdeblobis

liberalizacias gulisxmobs. kanonproeqti ~sagzao moZraobis usafrTxoebis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi damatebebis Setanis Taobaze~ iuridiuli

komitetis Tavmjdomaris levan beJaSvilis iniciativas warmoadgens. am

cvlilebebis mixedviT, mZRolebs saWesTan mobilur telefonebze saubari

SeeZlebaT mxolod yursasmenis saSualebiT. amave cvlilebis Tanaxmad,

aucilebeli xdeba avtomobiliT gadaadgilebisas usafrTxoebis Rvedebis

gamoyeneba. winaaRmdeg SemTxvevaSi, dawesebulia sajarimo gadasaxadi.

saqarTvelos parlamentma ~saqarTvelos kontrolis palatis 2004 wlis

saqmianobis Semowmebis Taobaze~ miRebuli dadgenilebis proeqtiT gansazRvra:

kontrolis palatis 2004 wlis saqmianobis Semmowmebeli komisia Semdegi

SemadgenlobiT zurab bucxrikiZe, avTandil silagaZe, eldar kvernaZe,

zurab tyemalaZe, SoTa gvenetaZe, Tengiz gongaZe.

p l e n a r u l i s x d o m a

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

62


T v i d a n T v e m d e

p r e s k o n f e r e n c i a

3 seqtembers saqarTvelos parlamentis wevrma kaxa kukavam baTumSi

mimdinare saprotesto aqciis darbevasTan dakavSirebiT preskonferencia

gamarTa. preskonferenciaSi monawileobdnen adamianis uflebaTa damcveli

arasamTavrobo organizaciebis warmomadgenlebi.

kaxa kukavas gancxadebiT, baTumSi 2 seqtembers Zalis gamoyenebiT

saprotesto aqciis darbeva ukanono iyo. man, Tanamoazre deputatebTan

erTad, Zalovani struqturebis xelmZRvanelebisagan oficialuri pasuxi

moiTxova kiTxvaze, Tu romeli iuridiuli aqtis Sesasruleblad iqna Zala

gamoyenebuli. deputatis TqmiT, saqarTvelos administraciuli kodeqsis

moTxovnebi dairRva, radgan administraciuli aqti, romelic bazris erTi

adgilidan meore adgilze gadatanas iTvaliswinebda, sasamarTlos mier

SeCerebulia.

arasamTavrobo organizaciaTa warmomadgenlebma: gela nikoleiSvilma,

giorgi kervaliSvilma, nana kakabaZem, gela CorgolaSvilma da zaza

daviTaiam aqciis monawileTa darbevis faqti uaryofiTad Seafases da

aRniSnes, rom rodesac sasamarTlos jer ~sityva naTqvami ar hqonda~,

specrazms specoperacia ar unda ganexorcielebina.

8 seqtembers parlamentis ezoSi gamarTul preskonferenciaze deputatma

giorgi arvelaZem ganacxada, rom 21 qarTveli parlamentari uaxloes

momavalSi erTTvian samxedro momzadebas gaivlis. man, 21-ve deputatis

saxeliT Jurnalistebs ganucxada, rom saqarTvelos dRes dasabrunebeli

aqvs teritoriebi, amitom yvela moqalaqe valdebulia, samxedro momzadeba

gaiaros da amis magaliTs parlamentarebi uCveneben. dadga dro saqarTvelo

dezertirebis qveyana aRar iyos da jarSi wasvla nebismier moqalaqes

eamayebodes.

rac Seexeba sakiTxs, imsaxureben Tu ara jarSi mandilosani deputatebi,

giorgi arvelaZis TqmiT, es procesi nebayoflobiTia ara marto qalebisaTvis,

aramed saparlamento opoziciisaTvisac.

13 seqtembers fraqcia ~memarjvene opozocia-mrewvelebi, axlebis~

wevrma fiqria CixraZem preskonferenciaze gancxadeba gaakeTa 16 seqtembers

qalaq astanaSi dagegmil dsT-s qveynebis morig samitze saqarTvelos

poziciis Sesaxeb misi TqmiT, samwuxarod, am samits win uZRvis dsT-s

mier 1996 wels afxazeTis separatistuli reJimis mimarT erTxmad miRebuli

ekonomikuri sanqciebis uxeSi darRveva (sarkinigzo magistralis - soxumimoskovis

gaxsna) ruseTis mier, rac Cveni qveynis suverenitets kidev

erTxel xelyofs. amas erTvis saqarTvelos sahaero da saavtomobilo

transportisaTvis ruseTis sivrcis gadaketva, rac Zalze SemaSfoTebelia.

fiqria CixraZis azriT, saqarTvelos xelisuflebam samitze unda moiTxovos,

rom dsT-m dagmos ruseTis mxridan afxazeTTan sarkinigzo mimosvlis

aRdgenis faqti, rogorc am organizaciis mier dawesebuli sanqciebis

uxeSi darRveva da organizaciisagan am sanqciebis dadastureba da dacva

moiTxovos. winaaRmdeg SemTxvevaSi, saqarTvelos xelisuflebam dsT-dan

gamosvlis procedura unda daiwyos.

fraqciis saxeliT fiqria CixraZem saqarTvelos xelisuflebas TxovniT

mimarTa, saqarTvelo ar Sevides dsT-s farglebSi Seqmnil antiteroristul

koaliciaSi. am koaliciaSi Cveni qveynis teritoriaze ruseTis specsamsaxurebis

an sajariso nawilebis raime formiT ganlagebas iuridiuli

safuZveli Seeqmneba. saqarTvelos prezidentma samitze unda moiTxovos

ruseTis prezidentTan ormxrivi Sexvedra da bolos da bolos, mkafiod

daayenos saqarTvelos saxelmwifoebriobisaTvis yvelaze saWirboroto, -

qveynidan ruseTis samxedro bazebis gayvanis sakiTxi, raTa es Tema kvlav

ar iqces vaWrobisa da daTmobis sagnad.

13 seqtembers dargobrivi ekonomikis da ekonomikuri politikis

komitetis Tavmjdomaris moadgilem vaJa kilaZem preskonferencia gamarTa,

romelzec saaqcio sazogadoeba ~madneulSi~ Seqmnil viTarebasa da misi

xelmZRvanelobis saqmianobaze isaubra.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

63


T v i d a n T v e m d e

deputatis informaciiT, ss ~madneulis~ direqtorad vasil cotaZis

mosvlis Semdeg sawarmoSi iseTive rTuli mdgomareobaa, rac wina direqtoris

zurab lobJaniZis dros iyo. deputatma ss ~madneulis~ direqtors

seriozuli braldebebi wauyena da ganacxada, rom mas aqvs masalebi,

romlebic prokuraturas daainteresebs. misi gancxadebiT, axalma direqtorma

kadrebi megobrebiT daakompleqta da maT Zalze maRali anazRaureba,

daaxloebiT 3 aTasi dolari, dauniSna sawarmoSi Zveli kadrebi datova,

raTa korufciuli qselebi kvlavac SenarCunebuliyo. zedmetia saubari ss

warmatebul saqmianobaze, maSin roca 1 tona spilenZis mopoveba 2000 wels

391 lars Seadgenda, dRes ki-755 lars, es ki mTeli wlis ganmavlobaSi 22

mln. laria. warmoebis momgebianoba ganpirobebulia ara menejmentiT,

aramed bolo dros msoflio bazarze spilenZisa da oqros gaZvirebiT.

1 seqtembers teritoriuli mTlianobis sakiTxTa Semswavleli komisiis

wevrebma liaxvis xeobaSi mcxovrebi qarTuli mosaxleobis mZime ekonomikuri

mdgomareobis Taobaze preskonferencia gaimarTes.

komisiis Tavmjdomaris vasil maRlaferiZis azriT, samxreT oseTis

teritoriaze mcxovrebi yoveli qarTveli, ganusazRvrelad sqesisa da

asakisa, jariskacad unda miviCnioT, TiToeul maTgans, rogorc frontis

wina xazze myof adamians, ise unda SevxedoT da mTeli Zalebi maT

dasaxmareblad mivmarToT. liaxvis xeobis maJoritari deputatis guram

vaxtangaSvilis azriT, liaxvis xeobis mosaxleoba risks eweva, saWiroa mas

usafrTxoebis myari garantiebi SevuqmnaT.

komisiis wevrebma aRniSnes, rom xelisuflebis mxridan gamoyofili

naxevari mln. lari sakmarisi ar aris dazaralebuli mosaxleobisaTvis

zamTarSi normaluri pirobebis Sesaqmnelad. maT mouwodes saqarTvelos

TiToeul moqalaqes, yvela deputatsa Tu biznesmens, daxmareba aRmouCinon

qarTul mosaxleobas, romelic, Tavdasxmebisa da gatacebis didi riskis

miuxedavad, ar apirebs datovos Tavisi miwa-wyali.

dasasruls komisiis wevrebma amomwuravad upasuxes Jurnalistebis SekiTxvebs.

24 seqtembers saqarTvelos parlamentSi, teritoriuli mTlianobis

sakiTxTa Semswavleli droebiTi komisiis mxardaWeriT, JurnalistTa

sakoordinacio sabWo Seiqmna. sakoordinacio sabWos daniSnuleba komisiis

muSaobis saTanado gaSuqeba iqneba. rogorc komisiis Tavmjdomarem vasil

maRlaferiZem preskonferenciaze ganacxada, masmediaze bevri ram aris

damokidebuli. komisiasa da sakoordinacio sabWos Soris TanamSromloba

yoveldRiur xasiaTs unda atarebdes. JurnalistTa sakoordinacio sabWos

wevrebs saSualeba eqnebaT monawileoba miiRon samaCabloSi parlamentis

komisiis gasvliT sxdomaSi. igegmeba seminarebis Catareba rogorc TbilisSi,

ise cxinvalSi. garda amisa, sakoordinacio sabWo Seecdeba, qarTveli da

osi Jurnalistebis Sexvedras Cauyaros safuZveli.

rac Seexeba samaCabloSi ganviTarebul movlenebs, vasil maRlaferiZis

gancxadebiT, am regionSi mosaxleobis winaSe socialuri da ekonomikuri

problemebi dgas. xelisufleba maqsimalurad cdilobs, es sakiTxebi droulad

moagvaros. saqvelmoqmedo organizacia ~karitasi~ uaxloes dReebSi didi

programis ganxorcielebas apirebs. samaCabloSi humanitaruli daxmarebis

gaweva sxvadasxva saerTaSoriso organizaciis warmomadgenlebsac aqvT ganzraxuli.

p r e s k o n f e r e n c i a

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

64


T v i d a n T v e m d e

s x v a d a s x v a

4-10 seqtembers britanuli mxaris miwveviT saqarTvelos parlamentis

evropasTan integraciis komitetis Tavmjdomare daviT baqraZe samuSao

vizitiT londonSi imyofeboda, sadac evropis qveynebis parlamentebis

evropasTan integraciis komitetebis TavmjdomareTa forumi Sedga.

daviT baqraZe Sexvda saerTaSoriso swavlebaTa strategiuli kvlevebis

institutis ruseTisa da evraziis programis direqtors oqsana antonenkos,

ganixiles bolo dros kavkasiaSi mimdinare movlenebi. oqsana antonenkom

gamoTqva survili specialuri samuSao jgufis Seqmnis Sesaxeb, romelic

e.w. ~samxreT oseTSi~ saqarTvelos iurisdiqciis uswrafesi aRdgenis strategiasa

da saqarTvelos SemadgenlobaSi am regionis avtonomiuri statusis variantebs

SeimuSavebs.

evropis parlamentis britaneTis ofisis direqtorTan dermoT skoTTan

Sexvedrisas saqarTvelos parlamentsa da evroparlaments Soris TanamSromlobis

ganviTarebis sakiTxebze imsjeles.

sagareo saqmeTa ofisis aRmosavleTis departamentis kavkasiis seqciis

direqtorTan luiz savilTan, amave departamentis saqarTvelos ganyofilebis

ufrosTan Sin runissa da ufros mrCevelTan qreig olifantTan Sexvedrisas

detalurad ganixiles saqarTvelosa da kavkasiaSi arsebuli viTareba.

daviT baqraZem britanul mxares TxovniT mimarTa, evropasTan saqarTvelos

integraciis procesis gasaRrmaveblad da Sida konfliqtebis mosagvareblad.

daviT baqraZisa da arasamTavrobo organizacia ~evropuli reformebis

centris~ mTavari mkvlevaris katia barixis Sexvedrisas isaubres evropasTan

integraciis procesze.

saqarTvelos parlamentis evropasTan integraciis komitetis Tavmjdomare

Sexvda saerTaSoriso ganviTarebis departamentis samxreT kavkasiis seqciis

xelmZRvanels roi Trivedsa da amave seqciis ufrosis moadgiles grehem

bonds. Sexvedraze yuradReba im daxmarebebze gamaxvilda, romelsac

saqarTvelo ormxriv formatSi iRebs didi britaneTisagan.

centraluri aziisa da kavkasiis samsaxuris direqtorTan firdous

robinsonsa da amave samsaxuris sxva warmomadgenlebTan Sexvedrisas detalurad

ganixiles saqarTvelosa da kavkasiaSi arsebuli viTareba.

londonSi yofnisas daviT baqraZe Sexvda evropis ganviTarebisa da

rekonstruqciis bankis (EBRD) saqarTvelos seqciis direqtors maikl devissa

da amave seqciis ufros mrCevels mahir babaevs.

Sexvedrebi gaimarTa, agreTve: britaneTis parlamentis TemTa palatis

evropuli komitetis wevrebTan, samxreT kavkasiis jgufis xelmZRvanelTan.

Sexvedrisas saubrobdnen saqarTvelosaTvis farTomasStabiani daxmarebis

aucileblobasa da perspeqtivebze.

7 seqtembers gaimarTa saqarTvelos parlamentis biuros sxdoma

parlamentis Tavmjdomarem parlamentis 2004 wlis saSemodgomo sesia

oficialurad gaxsnilad gamoacxada.

nino burjanaZem ganacxada,

rom parlamenti

axleburad muSaobas apirebs,

gasakeTebeli bevria,

mravali kanoni konstituciasTan

SesabamisobaSia

mosayvani, misa-

Rebia axali sagadasaxado

kodeqsi. qveyanaSi

Seqmnili viTarebidan

gamomdinare, deputatebi

sxvadasxva sakiTxze politikuri

debatebis gamarTvasac

apireben.

saqarTvelos parlamentis

biuros wevrebma

Rrma mwuxareba gamoTq-

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

65


T v i d a n T v e m d e

ves ruseTis federaciaSi momxdari tragikuli movlenebis gamo da

wuTieri dumiliT pativi miages udanaSaulo msxverplTa xsovnas. parlamentis

Tavmjdomarem SemaZrwunebeli uwoda beslanSi momxdar faqts da man isic

aRniSna, rom Cveni qveyana ver Seegueba Jurnalistebis ukanonod dakavebis

faqts da maT saswrafod ganTavisuflebas moiTxovs.

biuros wevrebma imsjeles momaval plenarul sxdomaze gansaxilvel

kanonproeqtTa savaraudo nusxaze, axal sakanonmdeblo iniciativebsa da

saorganizacio sakiTxebze. deputatma koba daviTaSvilma biuros wevrebis

yuradReba dedaqalaqis mosaxleobis im nawilis satkivars miapyro, romlebic

ukve ramdenime Tvea, bunebriv gazs ver iReben. misi TqmiT, ar SeiZleba

mosaxleobis diskriminacia sacxovrebeli zonebis mixedviT da aucilebelia,

Sesabamisma komitetebma am sakiTxis ganixilva daiwyon. parlamentis Tavmjdomarem

komitetebs sakiTxis Seswavla da biuros momaval sxdomaze dedaqalaqis

gaziT momaragebis Sesaxeb informaciis warmodgena daavala. parlamentis

Tavdacvisa da uSiSroebis komitets ki cxinvalis regionSi Seqmnil

viTarebasTan dakavSirebiT fraqcia ~memarjvene opozicia-mrewvelebi, axlebis~

mier xelisuflebisTvis dasmul aT kiTxvaze pasuxis momzadeba daevala.

qveynis teritoriuli mTlianobis aRdgenis sakiTxTa droebiTi komisiis

Tavmjdomarem vasil maRlaferiZem biuros wevrebs gaacno is RonisZiebebi,

rac cxinvalis regionis qarTuli mosaxleobisaTvis parlamentis ZalisxmeviT

gakeTda.

13 seqtembers gaimarTa parlamentis biuros sxdoma, romelzec parlamentis

2004 wlis saSemodgomo sesiis pirveli plenaruli sxdomis dRis wesrigze

imsjeles. biuros sxdomas parlamentis Tavmjdomare nino burjanaZe uZRveboda.

biuros sxdomas uswrebda komitetebisa da fraqciebis xelmZRvanelebTan

parlamentis Tavmjdomaris Sexvedrebi da rogorc nino burjanaZem aRniSna,

saSemodgomo sesiis gegma, romelic parlamentis ZiriTadi samoqmedo

programa gaxdeba, faqtobrivad, ukve SemuSavebulia. uaxloes dReebSi

komitetebi sazedamxedvelo saqmianobis gegmasac warmoadgenen.

deputatebma, kanonproeqtebis garda, ramdenime qveyanaSi saqarTvelos

sagangebo da sruluflebiani elCebis kandidaturebis ganxilvac dagegmes.

biuros wevrebs evropasTan integraciis komitetis Tavmjdomarem daviT

baqraZem did britaneTSi vizitis angariSi warudgina da aRniSna, rom

londonSi xeli moewera urTierTgagebis memorandums, romelic saqarTvelos

parlamentis evropasTan integraciis komitetis saqmianobis mxardaWeras

isaxavs miznad. es komitets saSualebas miscems, warmatebiT ganaxorcielos

samuSao valdebulebebi saqarTvelos mTavrobasa da evrokavSirs Soris

dadebuli SeTanxmebis Sesasruleblad.

nino burjanaZem biuros wevrebs axali sakanonmdeblo iniciativebi

gaacno. ganixiles saorganizacio sakiTxebic.

14 seqtembers gaimarTa Savi zRvis qveynebis ekonomikuri TanamSromlobis

saparlamento asambleis (PABSEC) ekonomikur, savaWro, teqnologiur da ekologiur

sakiTxTa komitetis 23-e sxdoma. masSi Savi zRvis regionSi Semavali 12

saxelmwifo monawileobda.

sxdomas, sapatio stumris statusiT, daeswro parlamentis Tavmjdomare

nino burjanaZe. igi miesalma saparlamento asambleis komitetis sxdomis

monawileebs da xazgasmiT aRniSna ekonomikuri, savaWro, teqnologiuri

da ekologiuri sakiTxebis komitetis mniSvnelovani rolis Sesaxeb Savi

zRvis qveynebis ekonomikuri TanamSromlobis saparlamento asambleaSi.

isaubra samxreT kavkasiis regionisaTvis am saerTaSoriso gaerTianebis

Seucvlel rolsa da saerTaSoriso organizaciebTan TanamSromlobis gaRrmavebis

aucileblobaze.

nino burjanaZe CrdiloeT oseTSi beslanis tragediasac Seexo da

aRniSna, rom am movlenam cxadad gamoaCina is problema, rac kavkasiis

regionSi, maT Soris, saqarTveloSi, arsebobs. beslanis boroteba arc erT

saxelmwifos keTilad ar Semoubrundeba. amitom erTad vebrZoloT im

Zalebs, romelic saxelmwifos politikur-ekonomikur stabilurobas, realur

s x v a d a s x v a

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

66


T v i d a n T v e m d e

s x v a d a s x v a

ekonomikur TanamSromlobas uSlis xels. manve saerTaSoriso komitetis

wevrebs mouwoda, saerTaSoriso Tanamegobrobam kvlav aRimaRlos xma

saqarTvelos mimarT wayenebuli usamarTlo braldebebisa da ormagi

standartiT azrovnebis winaaRmdeg.

parlamentis Tavmjdomaris misalmebis Semdeg Savi zRvis qveynebis ekonomikuri

TanamSromlobis saparlamento asambleis komitetis Tavmjdomarem ali

Temurma da sxdomis monawile 12 qveynis warmomadgenlebma dRis wesrigiT

gaTvaliswinebul sakiTxebze daxurul kars miRma imsjeles da Sesabamisi

rekomendaciebic miiRes.

16 seqtembers gaimarTa biuros riggareSe sxdoma, romelsac parlamentis

Tavmjdomaris moadgile mixeil maWavariani uZRveboda. biuros wevrebma im

axal sakanonmdeblo iniciativebze imsjeles, romelTagan sami saqarTvelos

prezidentis iniciativaa.

saqarTvelos mTavrobis iniciativiT Semosulia kanonproeqti ~maRalmTiani

regionebis socialur-ekonomikuri da kulturuli ganviTarebis Sesaxeb~

saqarTvelos kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~.

parlamentis fraqciis ~nacionaluri moZraoba-demokratebis~ iniciativiTa

da avtorobiT ganixilaven parlamentis reglamentis proeqts ~saqarTvelos

parlamentis reglamentSi~ cvlilebebis Setanis Sesaxeb~, romelic parlaments

droebiTi sagamoZiebo komisiis moqmedebis vadis gazrdas iTvaliswinebs.

mixeil maWavarianis gancxadebiT, aRmasrulebelma xelisuflebam ukve

warmoadgina sagadasaxado kodeqsis sruli proeqti da komitetebSi daiwyeba

ganxilvebi.

16-17 seqtembers saqarTvelos parlamentSi nato-s saparlamento asambleis

nato-s TanamSromlobisa da demokratiuli mmarTvelobis qvekomitetebis

seminari gaimarTa. daxuruli seminaris Temebi iyo: saqarTvelos roli

regionuli stabilurobis damyarebis procesSi; saparlamento gegmaupiratesobebi

sagareo da Tavdacvis sakiTxebSi; samxreT kavkasiis regionuli

usafrTxoeba da sxva.

nato-s saparlamento asambleaSi saqarTvelos delegaciis xelmZRvanelma

giorgi arvelaZem yuradReba gaamaxvila qveynis Sida reformebze, saerTaSoriso

usafrTxoebisa da nato-s gansakuTrebul rolze am procesebSi. qvekomitetebis

warmomadgenlebi vizitis farglebSi Sexvdnen saqarTvelos prezidentsa da

premier-ministrs, saqarTvelos sagareo saqmeTa da Tavdacvis saministroebis

xelmZRvanelebs, saqarTvelos erovnuli usafrTxoebis sabWos mdivans,

nato-s wevri qveynebis elCebs, euTosa da gaeros damkvirvebelTa misiebis

warmomadgenlebsa da arasamTavrobo organizaciebis wevrebs. iyvnen cxinvalis

konfliqtis zonaSic.

20 seqtembers gaimarTa

parlamentis biuros

sxdoma, romelsac

parlamentis Tavmjdomare

nino burjanaZe uZ-

Rveboda.

parlamentis Tavmjdomarem,

biuros wevrebis

saxeliT, saqarTvelos

moswavle - axalgazrdobas

da pedagogebs axali

saswavlo wlis dawyeba

miuloca da usurva, rom

es weli maTTvis warmatebuli

da mSvidobiani

iyos. man deputatebs didi

da patara liaxvis

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

67


T v i d a n T v e m d e

mosaxleobis guliTadi madloba gadasca im humanitaruli aqciisaTvis, ris

Sedegadac aRniSnuli xeobis 16 soflis skolebi axal saswavlo wels

ganaxlebuli inventariT Sexvdnen. yvela skolas gadaeca televizori,

ramdenime skolas ki - kompiuterebis kompleqti, pedagogebs da samSvidobo

batalions - kvebis produqtebi da pirveladi moxmarebis sagnebi. parlamentis

wevrebis SemowirulobebiT garemontda qsuisis saSualo skola. aRsaniSnavia,

rom parlamentis wevrebis mier dawyebul humanitarul aqcias SeuerTdnen

Sps ~Tbilisi~, Tbilisis sakrebulo, saqvelmoqmedo organozacia ~karitasi~

da saskolo inventaris fabrika. rogorc nino burjanaZem aRniSna, ~karitasi~

analogiur aqciebs momavalSic gaagrZelebs.

Semdeg biuros wevrebma

28 seqtemberi - 1 oqtombris

plenaruli sxdomebis

savaraudo dRis

wesrigze imsjeles, axali

sakanonmdeblo iniciativebi

da saorganizacio

sakiTxebi ganixiles.

biuros wevrebma ukmayofileba

gamoTqves. sagareo

saqmeTa saministros

muSaobis gamo, rogorc

sxdomaze aRiniSna, dagrovda

im sakiTxebis

nusxa, romlebic saministros

mxridan saswrafo

reagirebas saWiroebs.

parlamentis Tavmjdomaris

azriT, gaeroSi saqarTvelosaTvis xmis uflebis CamorTmevis sakiTxi

saswrafo reagirebis sagani unda gaxdes. man sagareo urTierTobaTa

komitets sagareo saqmeTa ministris mowveva da yvela sakiTxis droulad

ganxilva daavala.

nino burjanaZis SeniSvna aRmasrulebeli xelisuflebis sxva struqturebmac

daimsaxures. misi gancxadebiT, dRis wesrigSi aucileblad unda dadges

sazRvargareT saqarTvelos saelCoebisaTvis Senobebis SesaZenad saxelmwifo

biujetSi Tanxis gamoyofis sakiTxi.

rogorc sxdomaze aRiniSna, parlamentSi ukve Sevida axali sagadasaxado

kodeqsis proeqti da kanonmdeblebi mis detalur ganxilvas saerTaSoriso

organizaciebisa da mTavrobis warmomadgenlebTan erTad apireben. parlamenti

mTavrobasTan aqtiurad iTanamSromlebs, raTa kodeqsSi iseTi debulebebi

~ar gaiparos~, romlebic ormagi wakiTxvis saSualebas iZleva, ganacxada

nino burjanaZem.

29 seqtembers saqarTvelos parlamentis aparatis ufrosi goCa martinenko

da satendero komisiis wevrebi ~kondicireba-ventilaciis sistemebis SeZenamontaJsa

da gaSveba-gamarTvaze~ gamocxadebul Ria tenderSi monawile

pretendentebs Sexvdnen. ganixiles Semosuli winadadebebi, romlis mixedviTac,

konkursi monawileobis msurvelebi arian: Sps ~gala~ da Sps ~specmontaJ -

i~.

rogorc iTqva, kondicireba-ventilaciis sistemebis SeZena-montaJsa da

gaSveba-gamarTvaze Sps ~galas~ 447. 580 lari daWirdeba. sabanko garants

~prokredit banki~ warmoadgens. Sps ~specmontaJ - Z~ igive samuSaoebis

SesrulebisaTvis 460 aTasi laris odenobis Tanxas daxarjavs. sabanko

garanti am SemTxvevaSi, “TBC” banki iqneba.

rogorc satendero komisiis wevrebma aRniSnes, parlamentis SenobaSi

kondicireba-ventilaciis sistemebis ZiriTadi samuSaoebi 31 dekembramde

unda damTavrdes. Ria tenderSi gamarjvebulis gamosavlenad gaimarTa

saboloo sxdoma, romelzec, erTsulovani gadawyvetilebiT parlamentis

s x v a d a s x v a

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

68


T v i d a n T v e m d e

s x v a d a s x v a

SenobaSi kondicireba-ventilaciis sistemebis SeZena-montaJisa da gaSvebagamarTvis

samuSaoebis Sesrulebis ufleba Sps ~galam~ moipova.

amerikis SeerTebuli Statebis samarTlebrivi sakiTxebis saerTaSoriso

Tavdacvis institutis (DILLS) egidiTa da aSS-s saelCos Tavdacvis

TanamSromlobis ofisis mxardaWeriT saqarTvelos parlamentSi 24 seqtembridan

xuTdRiani seminari mimdinareobda, romelic generaluri inspeqciis sakiTxebs

mieZRvna. seminaris daxurvis bolo dRes amerikelma polkovnikebma, seminaris

instruqtorebma jozef o`konelma, forest niutonma, hovard makginilma da

devid Seikma seminarSi monawile qarTvel oficrebs specialuri serTifikatebi

gadasces.

amerikel samxedroTa SefasebiT, seminaris Tema gansakuTrebiT mniSvnelovania

im fonze, roca saqarTvelos axali xelisuflebis umTavresi amocana

korufciasTan brZolaa. rogorc Sexvedraze jozef o`konelma aRniSna,

seminaris ZiriTadi mizani generaluri inspeqciis koncefciis gacnoba iyo.

seminaris monawileebma aSS-s samxedro sferoSi generaluri inspeqciis

saqmianobis praqtikuli aspeqtebi mimoixiles, am sferoSi aSS-sa da

saqarTvelos sistemebi Seadares, generaluri inspeqciis mier faqtebis

mokvlevis procedurul aspeqtebsa da problemebs gaecnen. mZafri diskusia

gaimarTa saqarTvelos sajaro seqtorSi korufciis winaaRmdeg brZolis

sakiTxebze.

informacia orive mxarisaTvis sasargeblo iyo. unda aRvniSno, rom es

seminari Zalze warmatebuli da Sedegiani aRmoCnda maT Soris, romelic

odesme Cagvitarebia. didi madloba im siamayisaTvis, romelic gaqvT Tqveni

qveynisa da Tqveni jaris gamo~, - ganacxada jozef o`konelma.

Semdegi seminari, aSS-s samarTlebrivi sakiTxebis saerTaSoriso Tavdacvis

institutis egidiT, savaraudod, amerikis SeerTebul StatebSi Catardeba.

27 seqtembers gaimarTa parlamentis biuros sxdoma, romelsac parlamentis

Tavmjdomaris moadgile mixeil maWavariani uZReboda.

biuros wevrebma mimdinare sasesio kviris dRis wesrigze imsjeles.

plenarul sxdomebze ocdaaTze meti sakiTxis ganxilva dagegmes. deputat

SoTa gvenetaZis TqmiT, mSeneblobis sferoSi sxvadasxva dros Svidi

kanonia miRebuli, maTi debulebebis ZiriTadi nawili dRes ukve erTmaneTs

ewinaaRmdegeba, amitom saWiroa mTeli samSeneblo procesis erTian sistemaSi

moyvana da kodifikacia, am mizniT ki saqarTvelos samSeneblo kodeqsi

unda SemuSavdes.

biuros wevrebma imsjeles, agreTve, axal sakanonmdeblo iniciativebze,

ganixiles saorganizacio sakiTxebi.

28 seqtembers saqarTvelos parlamentis teritoriuli mTlianobis

sakiTxTa Semswavleli droebiTi komisiis wevrebma didi da patara

liaxvis xeobebis mosaxleobis daxmarebis sakiTxze imsjeles. soflis

meurneobis saministros soflis meurneobis ganviTarebis departamentis

ufrosis konstantine xucaiZis gancxadebiT, cxinvalis regionTan dakavSirebiT

arsebobs konkretuli biznes-gegma, romlis mixedviT liaxvis orive xeobaSi

mcire zomis sawarmoebi aSendeba. saministro proeqtis ganmaxorcielebel

donorebs aqtiurad eZebs. uaxloes periodSi holandiel biznesmenTa mier

gamogzavnili bostneulis kulturebis saTesle masalebs cxinvalis regionis

200-mde ojaxi miiRebs.

komisiam galis raionis skolebis daxmarebis sakiTxzec imsjela. afxazeTis

ganaTlebis ministris joni janeliZis gancxadebiT, galis raionis skolebis

mdgomareoba savalaloa. dReisaTvis engurs gaRma 32 skola funqcionirebs,

gamoRma ki - rva. pedagogebi, romlebic am skolebSi aswavlian, mamuliSvilur

saqmes akeTeben da saxelmwifo mxardaWerasa da daxmarebas saWiroeben.

afxazeTis ministrTa sabWos Tavmjdomaris movaleobis Semsrulebelma

paata daviTaiam am sakiTxze afxazeTis ministrTa sabWos pozicia daafiqsira.

misi gancxadebiT, galis raionis zogierT skolaSi qarTuls aswavlian,

magram zogierTSi, mSobliuri enis swavlebis gamo, SesaZloa, adamiani

moklan kidec. amitom sakiTxi detalur Seswavlas saWiroebs. komisiis

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

69


T v i d a n T v e m d e

gadawyvetilebiT, galis raionis skolebisaTvis daxmarebis gawevis sakiTxze

specialuri jgufi imuSavebs.

4 oqtombers gaimarTa parlamentis biuros sxdoma, romelsac parlamentis

Tavmjdomaris moadgile mixeil maWavariani uZRveboda. biuros wevrebma

momavali sasesio kviris - 12-15 oqtombris plenaruli sxdomebis savaraudo

dRis wesrigze imsjeles, ganixiles axali sakanonmdeblo iniciativebi da

saorganizacio sakiTxebi.

sxdomaze araerTgvarovani Sefaseba daimsaxura Tbilisis sakrebulos

gadawyvetilebam, romlis mixedviT, sakrebulos wevrebs, danamatis saxiT,

1200 lari daeniSnaT. parlamentarTa TqmiT, es imis bralia, rom qveyanaSi

erTiani saxelfaso politika ar arsebobs, wlebis manZilze sakanonmdeblo

doneze rangirebis mowesrigebas saSveli ar daadga. rogorc saproceduro

sakiTxTa da wesebis komitetis Tavmjdomarem xaTuna gogoriSvilma ganacxada,

aucilebelia am sakiTxisadmi erTiani konceptualuri midgoma. am Temaze

komitetSi ukve muSaoben da erT-or TveSi paralments Sesabamis kanonproeqtsac

warudgenen.

mixeil maWavarianma biuros wevrebs miawoda informacia, rom, ~saqarTvelos

2005 wlis saxelmwifo biujetis Sesaxeb~ kanonproeqtTan erTad, mTavrobam

parlamentSi gansaxilvelad Semoitana 39 kanonproeqti, romlebic moqmed

kanonebSi cvlilebebisa da damatebebis Setanas iTvaliswinebs. parlamentSi

iwyeba maTi ganxilvis procedura. biuros wevrebma komitetebsa da

fraqciebSi ~saqarTvelos 2005 wlis saxelmwifo biujetis Sesaxeb~ kanonproeqtis

ganxilvis grafikzec imsjeles. reglamentis mixedviT, parlamentma kanonproeqtze

Tavisi SeniSvnebi mTavrobas 22 oqtombramde unda miawodos.

5 oqtombers, maswavleblis saerTaSoriso dRis aRsaniSnavad, saqarTvelos

parlamentma Cveni qveynis sxvadasxva kuTxidan Sekrebil pedagog-maswavleblebs

pirvelad umaspinZla. parlamentis saxeliT momavali Taobis aRmzrdelebs

miesalmnen da saqmianobaSi warmatebebi usurves parlamentis Tavmjdomaris

moadgilem mixeil maWavarianma da ganaTlebis, kulturis, mecnierebisa da

sportis komitetis Tavmjdomaris moadgilem daviT zurabiSvilma. sityva

warmoTqves ganaTlebisa da kulturis muSakTa profkavSiris Tavmjdomarem

manana kobaxiZem da saqarTvelos maswavlebelTa Tavisufali profkavSiris

~solidarobis~ Tavmjdomarem manana RurWumeliZem.

parlamentis plenarul sxdomaTa darbazSi dawyebuli sazeimo Sexvedra,

ganaTlebis reformis Taobaze saqmian sja-baasSi gadaizarda. yvela daeTanxma

im mosazrebas, rom ganaTlebis sferoSi reforma aucileblad unda

ganxorcieldes, magram sityviT gamosul maswavlebelTa umravlesobam ganaTlebis

saministros mier momzadebuli kanonproeqti uaryofiTad Seafasa.

mixeil maWavarianma aRniSna, rom kanonproeqti ganaTlebis reformis

Sesaxeb jer mTavrobasa da parlamentSi ar Sesula, amdenad, SesaZlebelia,

proeqtis avtorebma, teqstis saboloo SemuSavebamde, sazogadoebrivi ganxilvis

dros gamoTqmuli SeniSvnebi da winadadebebi gaiTvaliswinon. daviT

zurabiSvilma imedi gamoTqva, rom es Sexvedra mWidro TanamSromlobas

Cauyris safuZvels, rac saerTo problemebis erToblivad gadaWris saSualeba

gaxdeba da aRniSna, rom maswavlebeli ganaTlebis sistemis qvakuTxedia da

swored masze unda dafuZndes am sistemis reforma.

saqmiani diskusiis dasasruls, parlamentis Tavmjdomaris moadgilem

mixeil maWavarianma saqarTvelos sxvadasxva raionis skolebis aT saukeTeso

maswavlebels parlamentis saxeliT specialuri milocva gadasca, romelSic

aRniSnulia maTi profesionalizmisa da momavali Taobis aRzrda-ganaTlebisaTvis

gaweuli udidesi Rvawlis Sesaxeb. Semdeg maswavleblebs rusTavelis

saxelobis darbazSi parlamentis Tavmjdomaris saxeliT sazeimo miReba

mouwyves. saqarTvelos pedagogTa mravalaTasiani armiis warmomadgenlebs

sityviT mimarTa parlamentis Tavmjdomarem da aRniSna, rom TiToeuli

adamianisaTvis sityva ~pedagogi~ bevrs niSnavs, radgan cxovrebaSi pirvel

nabijebs mSoblebisa da pedagogebis daxmarebiT vdgamT. ~gamimarTla, rom

s x v a d a s x v a

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

70


T v i d a n T v e m d e

s x v a d a s x v a

cxovrebis yovel etapze araCveulebrivi pedagogebi myavda, romlebic

TavianT vals muxlCauxrelad asrulebdnen. Rrmad var darwmunebuli,

Tqvens moswavleebsac aseve gaumarTlaT. gansakuTrebuli aRniSvnis Rirsia

is, rom bolo aTwleulis ganmavlobaSi, praqtikulad, uxelfasod muSaobdiT,

raTa saswavlo procesi ar CageSalaT. axali xelisufleba imedebs ar

gagicruebT - TqvenTan erTad iseT qveyanas SevqmniT, romelSic saqarTvelos

Rirseuli Svilebi aRizrdebian~, - ganacxada nino burjanaZem. man madloba

gadauxada TiToeul maswavlebels Tavisi valis uRalato SesrulebisaTvis,

imisaTvis, rom pedagogebi yovelTvis myarad dganan moqalaqeobriv

poziciaze da aqtiur politikur da sazogadoebriv cxovrebaSi TavianTi

wvlili SeaqvT.

6 oqtombers parlamentSi, regionuli politikis, TviTmmarTvelobisa

da maRalmTiani regionebisa da evrosabWos eqspertTa iniciativiT daiwyo

ordRiani ganxilva kanonproeqtisa ~adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis

qonebis Sesaxeb~. rogorc cnobilia, es kanonproeqti jer kidev 1994 wels

SemuSavda. 2003 wels ki, wina xelisuflebis periodSi, parlamentma I

mosmeniT miiRo. swored am proeqtis ganxilvaSi CaerTo evrosabWos

eqspertTa jgufi, romelmac kanonproeqtis ZiriTadi nawili misaRebad

miiCnia, Tumca, garkveuli Sesworebebi da SeniSvnebic Seitana. umravlesobam

erTsulovnad daafiqsira, rom centraluri xelisuflebisagan TviTmmarTvelobis

organoTa uflebebis gamijvna unda moxdes, maT TavianT gamgeblobaSi

arsebuli qonebis Tavisuflad gankargvis SesaZlebloba unda mieceT da es

yvelaferi kanonma unda daareguliros, iqidan gamomdinare, rom

TviTmmarTvelobis organoebis formirebisa da funqcionirebis erT-erTi

forma finansuri da qonebrivi avtonomiaa.

sxdoma komitetis Tavmjdomaris moadgilem vano xuxunaiSvilma gaxsna.

samuSao Sexvedras eswrebodnen aRmasrulebeli xelisuflebisa da arasamTavrobo

seqtoris warmomadgenlebi. kanonproeqtis irgvliv Sesworebebsa da SeniSvnebze

evrosabWos eqspertma, demokratiis stabilurobis programis mrCevelma

artem karpenkom isaubra.

parlamentis komitetis, saqarTvelos mTavrobisa da evrosabWos warmomadgenelTa

ordRiani Sexvedris Sedegad damuSavebuli proeqti, SeniSvnebisa

da Sesworebebis gaTvaliswinebiT, parlaments gansaxilvelad waredgineba.

8 oqtombers parlamentSi efeqtiani mmarTvelobiTi sistemisa da

teritoriuli mowyobis reformis saxelmwifo komisiisa da saerTaSoriso

organizaciebis samuSao Sexvedra gaimarTa. Sexvedras saxelmwifo komisiis

Tavmjdomaris moadgile - parlamentis regionuli politikis, TviTmmarTvelobisa

da maRalmTiani regionebis komitetis Tavmjdomaris moadgile vano

xuxunaiSvili uZRveboda. Sexvedraze mowveuli iyvnen aSS saerTaSoriso

ganviTarebis saagentos, evropis uSiSroebisa da TanamSromlobis organizaciis,

msoflio bankis Sveicariis ganviTarebis saagentos, germanuli teqnikuri

TanamSromlobis sazogadoebis, evropis sabWos sainformacio biuros; gaeros

ganviTarebis programis, urbanuli institutis, municipaluri fondis,

saerTaSoriso asociaciis ~kivitas georgika~-s da axalgazrda ekonomistTa

asociaciis warmomadgenlebi, damoukidebeli eqspertebi.

rogorc vano xuxunaiSvilma Sexvedraze ganacxada, Cvens qveyanaSi mimdinare

reformebis mimarT saerTaSoriso organizaciebis Tanadgoma Zalian

mniSvnelovania, magram, saqarTvelos wina xelisuflebis uniaTobis gamo,

maTi daxmareba xSirad mizanmimarTuli ar iyo. es gansakuTrebiT

TviTmmarTvelobis sistemis gardaqmnasa da sferoSi dawyebul reformas

exeba. am mizniT, bolo 8-10 wlis ganmavlobaSi, saqarTveloSi 200 mln.

dolarze meti daxmareba Semovida da swored imis gamo, rom xelisuflebam

saTanado Zalisxmeva ver gamoiCina, am daxmarebis didi nawili umiznod da

umisamarTod gaqra. dRevandel etapze saqarTvelos teritoriuli mowyobis

sakiTxebis gadawyveta da realuri TviTmmarTvelobis Seqmna kvlav aqtualuria,

raSic saerTaSoriso organizaciebs gansakuTrebuli rolis Sesruleba

SeuZliaT. rogorc man ganacxada, qveyanaSi TviTmmarTveloba realurad ar

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

71


T v i d a n T v e m d e

arsebobs da situacia, faqtobrivad, revoluciurad unda Seicvalos -

ganxorcieldes radikaluri reforma. Semdeg vano xuxunaiSvilma Sekrebil

sazogadoebas decentralizaciis problemebi da maTi mogvarebis gzebi

gaacno, isaubra efeqtiani mmarTvelobis sistemis da teritoriuli mowyobis

reformis saxelmwifo komisiasa da partnior saerTaSoriso organizaciebs

Soris urTierTobisa da koordinaciis meqanizmebze.

saqarTvelos prezidentis administraciis adgilobrivi TviTmmarTvelobisa

da regionuli politikis sakoordinacio sabWos xelmZRvanelma paata

bolaSvilma ganacxada, rom axali xelisufleba qveyanaSi sistemur

decentralizaciasa da TviTmmarTvelobis realur ganviTarebas iwyebs. am

saqmeSi centraluri xelisuflebis roli upirvelesia, magram aranaklebi

mniSvneloba eniWeba saerTaSoriso organizaciebis, donorebis daxmarebas.

Sexvedraze damswre TiTqmis yvela saerTaSoriso organizaciis warmomadgenelma

TanamSromlobisaTvis mzadyofnis survili gamoxata, sakoordinacio sabWos

Seqmnis Sesaxeb gadawyvetilebac miiRes da pirveli etapis amocanac

Camoayalibes - strategiis gansazRvra da konkretuli programis SemuSaveba.

analogiuri Sexvedrebi regularulad gaimarTeba.

8 oqtombers parlamentis Tavmjdomaris moadgile mixeil maWavariani

evrosabWos ministrTa komitetis Tavmjdomares da norvegiis sagareo

saqmeTa ministrs ian petersons Sexvda. Sexvedraze, romelic daxurul kars

miRma gaimarTa, mxareebma or qveyanas Soris ekonomikuri urTierTobis

ganviTarebaze, saqarTveloSi demokratiisa da samoqalaqo sazogadoebis

Camoyalibebisa da ganviTarebis xelSewyobaze isaubres.

8 oqtombers parlamentis SoTa rusTavelis saxelobis darbazSi, didi

britaneTis saelCosa da britaneTis sabWos iniciativiT, proeqtis ~inglisuri

ena parlamentarebisaTvis~ dawyebasTan dakavSirebiT, sazeimo miReba gaimarTa.

proeqtis mixedviT, samocze met parlametars saSualeba mieca, gaiRrmavos

inglisuri enis codna. parlamentarebis moTxovnebisa da maTi codnis

donis Sesabamisad, oTxi jgufi Sedga. saswavlo procesSi gamoyenebuli

iqneba sakomunikacio meTodologiis safuZvelze Seqmnili Tanamedrove

saxelmZRvaneloebi, resurs-centrSi arsebuli inglisuri enis Seswavlis

veb-gverdebi da Tanamedrove eleqtronuli masalebis farTo arCevani.

saqarTveloSi didi britaneTis sagangebo da sruluflebiani elCis

donald maklarenis TqmiT, didi britaneTis saelCosa da britaneTis

sabWosaTvis didi pativia saqarTvelos deputatebisaTvis inglisuri enis

swavleba. man imedi gamoTqva, rom qarTveli kanonmdeblebi inglisuri enis

safuZvlian codnas TavianTi qveynis moqalaqeTa keTildReobis uzrunvelsayofad

gamoiyeneben. ~Cven kargad gvesmis, rom inglisuris daufleba da enis

codnis gaumjobeseba xels Segviwyobs, ufro swrafad davuaxlovdeT

evrosabWos struqturebs, romlebic CvenTvis saxelmwifoebrivad prioritetulia,~

- aRniSna parlamentis Tavmjdomaris moadgilem mixeil maWavarianma.

didi britaneTis saelCo da britaneTis sabWo proeqtis mxardaWeras

kvlavac gaagrZeleben.

11 oqtombers gaimarTa parlamentis biuros sxdoma, romelsac parlamentis

Tavmjdomare nino burjanaZe uZRveboda. sxdomaze mimdinare sasesio kviris

dRis wesrigze imsjeles. biuros gadawyvetilebiT, plenaruli sxdomebi 12

da 15 oqtombers gaimarTeba, 13 da 14 oqtombers ki sakomiteto mosmenebi

moewyoba.

parlamentis Tavmjdomarem biuros wevrebs strasburgSi Tavisi vizitis

Sesaxeb mokle informacia miawoda da aRniSna, rom evropis sabWos

saparlamento asambleis morig sxdomaze saqarTvelosa da ruseTis delegaciebs

Soris ori qveynis urTierTobebTan dakavSirebiT gamarTuli debatebi

Cveni delegaciisaTvis warmatebuli iyo. es iyo Seqmnili mdgomareobidan

saqarTvelos megobari qveynebis - evropis saxelmwifoTa daxmarebiT gamosavlis

moZebnis kidev erTi mcdeloba, raTa saqarTvelo-ruseTis urTierToba

sabolood CixSi ar moeqces. Cveni qveyana mzadaa, nebismieri saxelmwifos

s x v a d a s x v a

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

72


T v i d a n T v e m d e

s x v a d a s x v a

kanonier interesebs pativi

sces da gaiTvaliswinos

kidec, magram es

ar moxdeba saqarTvelos

erovnuli interesebis

xarjze, _ ganacxada

nino burjanaZem

biurom iuridiul sakiTxTa

da saproceduro

sakiTxTa da wesebis komitetebs

daavala rangirebis

erTiani sistemis

Seqmna da Sesabamisi kanonproeqtis

momzadeba

ori Tvis vadaSi.

12 oqtombers SoTa

rusTavelis saxelobis

darbazSi saqarTvelos parlamentis wevrTa eTikis kodeqsze sajarod

xelmoweris ceremonia gaimarTa. postsabWour sivrceSi saqarTvelo, litvis

Semdeg, pirveli saxelmwifoa, romelmac amgvar kodeqsze xeli moawera.

RonisZiebaze mowveulni iyvnen parlamentarebi, saerTaSoriso organizaciebis

warmomadgenlebi, arasamTavrobo seqtoris xelmZRvanelebi, saqarTveloSi

moqmedi diplomatiuri korpusi da Jurnalistebi.

xelmoweris ceremoniaze saqarTvelos parlamentis Tavmjdomarem nino

burjanaZem aRniSna, rom dRes sazogadoeba, miRweuli warmatebebis Semdeg,

rogorc sakuTar Tavs, ise xelisuflebas mkacr moTxovnebs uyenebs da

momavals imedis TvaliT Sehyurebs. xelisuflebasa da sazogadoebas Soris

ndobis aRdgenis Semdeg, gansakuTrebiT mniSvnelovania, rom xelisuflebam

am ndobis SenarCuneba SeZlos da ukeTes momavalsac Cauyaros safuZveli.

~metad mniSvnelovania, rom parlamentma, romelmac korufciis winaaRmdeg

brZolaSi wamyvani roli unda iTamaSos, Tavad dauwesos sakuTar Tavs

konkretuli standartebi, romlebic parlamentis SigniT korufciuli

qmedebebis winaaRmdeg iqneba mimarTuli. amiT qveyanaSi kanonisa da eTikis

dacvis warmatebuli magaliTi Seiqmneba. swored am mizans emsaxureba

parlamentis wevrTa eTikis kodeqsis miReba, romelmac deputatTaTvis

gzamkvlevis, xolo amomrCevlebisaTvis maTi qmedebebis Sefasebis funqcia

unda Seasrulos~, - ganacxada parlamentis Tavmjdomarem.

eTikis kodeqsSi xazgasmulia is principebi, rac TiToeuli deputatis

saqmianobas safuZvlad unda daedos. esenia: sazogadoebrivi interesebis

gatareba da erTguleba, amomrCevelTa winaSe angariSvaldebuleba, parlamentis

wevrTa saqmianobis finansuri gamWvirvaloba, piradi interesebis deklarireba,

korufciuli gadawyvetilebebis SezRudva da qveyanaSi kanonis uzenaesobis

dacvis myari precedentis Seqmna. rogorc kodeqsSia aRniSnuli, misi

ganuxreli dacva xels uwyobs demokratiuli institutebis Camoyalibebas;

demokratiuli samoqalaqo sazogadoebis ganviTarebas, parlamentarizmisadmi

sazogadoebis rwmenis gaRrmavebas da parlamentaris patiosan, samarTlian,

obieqtur da miukerZoebel midgomas nebismieri adamianisadmi.

eTikis kodeqsis teqstis SedgenaSi monawileobdnen saqarTvelos parlamentis

wevrebi: mixeil maWavariani, maia nadiraZe, vasil maRlaferiZe, levan

beJaSvili, irina qurdaZe, nikoloz gvaramia, nazi aronia, nino kalandaZe,

qeTevan maxaraSvili, besik juReli, nodar grigalaSvili, valeri gelbaxiani,

konstantine guncaZe, zurab tyemalaZe, Tamaz yaWeiSvili da giorgi

wereTeli.

RonisZiebis organizatori iyo arasamTavrobo organizacia ~saerTaSoriso

gamWvirvaloba - saqarTvelo~.

13 oqtombers adamianis uflebaTa dacvisa da samoqalaqo integraciis

komitetis Tavmjdomare elene TevdoraZe saqarTveloSi italiis sagangebo

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

73


T v i d a n T v e m d e

da sruluflebian elCs fabricio romanos Sexvda. saubari saqarTveloSi

religiuri umciresobebis problemebs Seexo. fabricio romanos TqmiT,

italiis mosaxleobis umravlesoba kaTolikea. amis miuxedavad, religiur

umciresobaTa uflebebi ganuxrelad aris daculi, rasac ~religiis Sesaxeb~

kanoni aregulirebs. saqarTveloSic msgavsi viTarebaa, mosaxleobis umravlesoba

marTlmadidebelia da religiur konfesiebTan urTierToba, umjobesia,

italiis gamocdilebiT mowesrigdes.

rogorc Sexvedraze iTqva, 5-6 noembers saqarTveloSi religiur sakiTxebTan

dakavSirebuli samecniero konferencia gaimarTeba da masSi monawileobas

is italieli mecnierebic miiReben, romelTac TavianT samSobloSi ~religiis

Sesaxeb~ kanonze imuSaves.

13 oqtombers saqarTvelos parlamentSi aSS erovnul-demokratiuli

institutis NNDI da USAID-is finansuri mxardaWeriT saparlamento staJirebis

programis sazeimo prezentacia gaimarTa. RonisZiebaze sapatio stumrebad

miwveulebi iyvnen saqarTvelos parlamentis Tavmjdomare nino burjanaZe

da saqarTveloSi aSS-s sagangebo da sruluflebiani elCi riCard mailsi.

rogorc nino burjanaZem Tavis gamosvlaSi aRniSna, USAID da NDI aSS-s

saelCos mxardaWeriT, TavianTi kompetenciis farglebSi, yovelmxriv zrunaven

saqarTvelos parlamentis TiToeuli deputatis muSaobis efeqturobis

amaRlebaze da es TanamSromloba ukve tradiciad iqca. staJirebis

programa, romelSic Tsu-s kursdamTavrebulebi monawileoben, parlamentis

mravalmxriv muSaobas aucilebel resursebs Sematebs, TiToeul deputats

kanonSemoqmedebiT saqmianobasa da amomrCevelTan urTierTobaSi daexmareba.

yvelaze faseuli ki, sakanonmdeblo struqturasTan axalgazrda specialistebis

TanamSromlobaa.

staJirebis konkursSi monawile bakalavris diplomiani kandidatebi

ekonomikis, socialuri, politikuri mecnierebebis, aseve samarTalmcodneobis

profiliT SeirCnen. maT saparlamento da saxelmwifo marTvis politikis

garkveuli codna, obieqturoba, miukerZoebloba da urTierTobis damyarebis

unar-Cvevebi moeTxovebodaT. as msurvelTagan mxolod aTi SeirCa. maTgan

sami - parlamentis Tavmjdomaris aparatSi, danarCeni ki parlamentis

komitetebSi gadanawildeba. staJiorebi zafxulis CaTvliT imuSaveben.

Semdeg maT sxva kandidatebi Secvlian.

saparlamento staJirebis programa saparlamento zedamxedvelobis,

angariSvaldebulebis da gamWvirvalobis proeqtis (PORT) erT-erTi komponentia,

romelsac USAID afinansebs da NDI axorcielebs. programis mizania parlamentis

wevrTa politikuri da sakanonmdeblo unar-Cvevebis ganviTareba, demokratiuli,

politikuri reformebis procesis xelSewyoba da sazogadoebasTan mWidro

kavSiri, saparlamento komitetebis saqmianobis gaZliereba da grZelvadiani

institucionuri reformisa

da ganviTarebis

strategiis srulyofa.

18 oqtombers gaimarTa

parlamentis biuros

sxdoma, romelzec

26-29 oqtombris plenaruli

sxdomebis dRis

wesrigze imsjeles. dRis

wesrigSi 40-mde sakiTxia

Setanili, romelTagan

parlamentma naxevarze meti

ukve ganixila da

mxolod kenWisyris procedura

darCa Sesasrulebeli.

s x v a d a s x v a

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

74


T v i d a n T v e m d e

s x v a d a s x v a

biuros wevrebma, agreTve ganixiles axali sakanonmdeblo iniciativebi,

saorganizacio da sxvadasxva sakiTxi.

safinanso-sabiujeto komitetis Tavmjdomarem roman gociriZem ganacxada,

rom daaxloebiT 25 oqtombrisTvis sagadasaxado kodeqsis proeqtis saboloo

varianti mzad iqneba da misi ganxilva 28 oqtombris plenarul sxdomaze

gaxdeba SesaZlebeli.

parlamentis komitetebSi ~saqarTvelos 2005 wlis saxelmwifo biujetis

Sesaxeb~ kanonproeqtis ganxilvis procedura dasasruls uaxlovdeba, Tumca,

rogorc Tavdacvisa da uSiSroebis komitetis Tavmjdomarem givi TargamaZem

ganacxada, komiteti am sakiTxze sxdomis Catarebas manam ar gegmavs, sanam

Tavdacvis sferosaTvis gansazRvruli asignebani ar gaizrdeba. misi TqmiT,

am sferos 119 mln. lariT dafinansebas Tavad Tavdacvis ministric ar

eTanxmeba da, amdenad, saparlamento komiteti mTavrobis SigniT SeTanxmebas

daelodeba.

rogorc parlamentis Tavmjdomarem aRniSna, prezidentis iniciativis

Tanaxmad, Tavdacvis saministros biujeti unda gaormagebuliyo. kategoriulad

miuRebelia biujetis proeqtis Tanmdevi is kanonproeqtebic, romlebiTac

invalidebisa da omis veteranebisaTvis gankuTvnili SeRavaTebi kidev

erTxel unda gadavaddes. nino burjanaZis ukmayofileba biujetis Sesaxeb

kanonproeqtis garkveulma muxlebmac gamoiwvia. igi, erTi mxriv, miesalma

im faqts, rom biujeti izrdeba, magram SeniSvna gamoTqva imasTan

dakavSirebiT, rom sxva Tanxebi detalurad ar aris gawerili. parlamentis

Tavmjdomarem imedi gamoTqva, rom parlamenti mTavrobasTan SeTanxmebas

SeZlebs. Tu cvlilebebi ar iqna ganxorcielebuli, umaRlesi sakanonmdeblo

organo momavali wlis biujetis proeqts mxars ar dauWers.

biuros wevrebma miiRes informacia internetSi parlamentis saitis

ganaxlebasTan dakavSirebiT. rogorc nino burjanaZem ganacxada, saitze,

romelic samenovani - qarTuli, rusuli, inglisuri - iqneba, informaciebi

maqsimalurad operatiulad ganlagdeba. uaxloes momavalSi gamocxaddeba

tenderi veb-gverdis sainJinro - mxatvrul uzrunvelyofasTan dakavSirebiT

25 oqtombers gaimarTa parlamentis biuros sxdoma, romelsac parlamentis

Tavmjdomare nino burjanaZe uZRveboda. biuros wevrebma 26-29 oqtombris

plenaruli sxdomebis savaraudo dRis wesrigze imsjeles. nino burjanaZis

informaciiT, gudaurSi gamarTuli ordRiani diskusiis miuxedavad,

kanonmdeblebi da mTavroba sabolood ver SeTanxmdnen sagadasaxado

kodeqsis proeqtze da konsultaciebis procesi gagrZeldeba. parlamentarebi

ar iTxovdnen, rom maT mier gamoTqmuli yvela SeniSvna aucileblad iqnas

gaTvaliswinebuli, magram aris sakiTxebi, romelTa gadawyvetac qveynisaTvis

aucilebelia. Tu parlamenti da mTavroba principul sakiTxebTan dakavSirebiT

SeTanxmebas miaRweven, maSin proeqts albaT 28-29 oqtombris plenarul

sxdomaze ganixilaven, winaaRmdeg SemTxvevaSi, parlaments ganxilvis gadadeba

mouwevs, _ aRniSna nino burjanaZem.

biuros sxdomaze agreTve, imsjeles, axal sakanonmdeblo iniciativebsa

da saorganizacio sakiTxebze.

25 oqtombers saqarTvelos parlamentis energetikis sferoSi arsebul

darRvevaTa Semswavleli droebiTi sagamoZiebo komisiis wevrebma 2004-05

ww. Semodgoma-zamTris sezonisaTvis qveynis eleqtroenergiiT momaragebis

mdgomareobis sakiTxze imsjeles. saTbob-energetikis ministrma nikoloz

gilaurma deputatebs energetikis sistemaSi mimdinare samuSaoebi gaacno.

misi gancxadebiT, saministro am etapze ZiriTadad hidro-eleqtro hesebsa

da mis qvesadgurebSi sareabilitacio samuSaoebs axorcielebs. evrobanksa

da engurhesis xelmZRvanelobas Soris, engurhesis reabilitaciis sakiTxTan

dakavSirebul SeTanxmebas xeli ukve moewera. savaraudoa, axlo momavalSi

xadorhesi amoqmeddeba. wleuls, wina sezonTan SedarebiT, saTbobenergetikiT

momarageba ukeTesi iqneba.

amis miuxedavad, saTbobenergetikis ministrs deputatebis pretenziebis

mosmena mainc mouwia. gansakuTrebiT aqtiurobdnen maJoritari deputatebi.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

75


T v i d a n T v e m d e

walenjixis maJoritarma

deputatma guga canavam

saministros saqmianoba

kritikulad Seafasa da

saTbobenergetikis uwyebas

uwoda ~konsaltis

jgufi~, romelic sxvadasxva

ucxour firmas-

Tan mxolod konsultaciebiT

aris dakavebuli.

komisiis sxdomaze ministrma

aRniSna, rom saministro

uaxloes periodSi

umaRles sakanonmdeblo

organos warudgens

kanonproeqts

~mcire hesebis liberalizaciis

Sesaxeb~ amas-

Tanave, saministros iniciativiT,

gazeT ~24 saaTis~ erTi gverdi, kviraSi erTxel energetikis

sferoSi mimdinare movlenebis gaSuqebas daeTmoba.

26 oqtombers saqarTveloSi oficialur vizitad myofma, evropis

sabWos wevri qveynebis valdebulebaTa Sesrulebis monitoringis komitetis

delegaciis xelmZRvanelma - Jozet duriem parlamentSi JurnalistebisaTvis

preskonferencia gamarTa. man aRniSna, rom masTan erTad 23 qveynis

warmomadgenelia Camosuli. Tavad Jozet durie evrosabWos monitoringis

komitetSi, rogorc safrangeTis senatis wevri safrangeTs warmoadgens.

monitoringis komiteti ZiriTad evrosabWoSi axladgawevrianebul qveynebs

exmareba reformebis ganxorcielebasa da problemebis daZlevaSi, Tvalyurs

adevnebs maT mier evrosabWos winaSe aRebuli valdebulebebis Sesrulebas.

saqarTveloSi vizitis mTavari mizani, Jozet duries TqmiT, am kuTxiT

praqtikuli daxmarebis aRmoCenaa.

saqarTveloSi arsebuli mdgomareoba Jozet duries TqmiT, evrosabWosaTvis

kargada aris cnobili. momzadda moxseneba, romlis samuSao varianti

saqarTvelos aRmasrulebel da sakanonmdeblo xelisuflebas daurigda.

moxdeba misi ganxilva da Sejerebuli, srulyofili varianti 15 dekembramde

evroparlaments waredgineba. amiT monitoringis jgufi samuSaos pirvel

etaps daasrulebs. saqarTveloze monitoringis jgufis mier gamotanili

daskvnis safuZvelze, cnobili gaxdeba, saqarTvelo evrosabWos sruluflebiani

wevri iqneba Tu ara. dRes Cveni qveyana, eqspertTa TqmiT, gardamaval

periodSia. 2003 wlis cnobilma movlenebma qveyanaSi politikuri

mdgomareoba mkveTrad Secvala. Tu xelisufleba radikalur reformebs

droulad ver ganaxorcielebs, xalxSi, SesaZloa, imedgacruebam daisadguros.

saqarTveloSi korufcias sakmaod Rrmad aqvs fesvi gadgmuli, Tumca

axalma xelisuflebam mis winaaRmdeg sabrZolvelad politikuri neba

gamoxata da mTavari swored es aris.

rogorc preskonferenciaze aRiniSna, monitoringis komitetis wevrebi

Sexvdnen saqarTvelos iusticiis ministrs, generalur prokurors, moinaxules

winaswari dakavebis sakanSi myofi patimrebi.

dasasruls, evrosabWos eqspertebma JurnalistTa winaSe kidev erTxel

daafiqsires evropis sabWos mxardaWera saqarTvelos teritoriuli mTlianobisa

da suverenitetis mimarT. Jozet duries TqmiT, samxreT kavkasiis stabiluroba,

rogorc geopolitikuri, ise ekonomikuri da axali msoflio gadanawilebis

TvalsazrisiT, metad mniSvnelovania.

s x v a d a s x v a

.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

76


T v i d a n T v e m d e

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

77


T v i d a n T v e m d e

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

78


s a m a C a b l o

dReisaTvis, rogorc patara, ise

didi liaxvis xeobaSi mdgomareoba

sakmaod daZabulia. TiTqmis yovel

RamiT, da ara mxolod RamiT, dRisiTac

ki ismis srolis xma qarTuli

soflebis mimarTulebiT. ukiduresad

mZime mdgomareobaSi Cavardnilma adgilobrivma

mosaxleobam gadaketa saavtomobilo

magistrali da moiTxova

Sexvedra saqarTvelos mTavrobis wevrebsa

da euTos damkvirveblebTan.

30 seqtembers dadebuli xelSekrulebis

Semdeg osurma mxarem ocdaaTjer

mainc daarRvia xelSekrulebiT

gaTvaliswinebuli pirobebi. aris

saqonlis, adamianTa gatacebis, cemis,

uamravi faqti. aRarafers vambob

srolaze maSin, roca qarTul mxares

dRemde xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli

arc erTi punqti ar daurRvevia.

T v i d a n T v e m d e

~raimes prognozireba miWirs~

guram vaxtangaSvili _

liaxvis xeobis maJoritari deputati,

Tavdacvisa da uSiSroebis

komitetis wevri

erTi tyviac ki ar gasrolila osuri soflebis mimarTulebiT. amas

adastureben rogorc euTos, ise rusi damkvirveblebi. 14 welia qarTuli

mosaxleoba umZimes pirobebSi imyofeba. samSvidobo jari 1992 wels

Semovida dagomisis xelSekrulebiT, romlis mixedviT Tanafardoba aseTi

iyo: 500 qarTveli, 500 rusi da 500 osi jariskaci. Cven iq 120 kacze meti

arasodes gvyolia, mxolod axla dakompleqtda Tavdacvis saministros

samSvidobo ZaliT _ komandos batalioniT mosaxleoba kmayofilia. kargi

vaJkacebi arian da pirnaTlad asruleben TavianT movaleobas. magram ra

unda qnas mxolod 500-kacianma samSvidobo nawilma, roca mimdinare wlis

maisis Semdeg, rac qarTul-osuri konfliqti ganaxlda, osebma totaluri

mobilizacia gamoacxades da 16 wlidan 80-wlamde asakis yvela mamakacs

iaraRi dauriges. mTeli osuri mosaxleoba SeiaraRebulia. e.w. samxreT

oseTis xelisuflebas yvelanairi formireba aqvs - Tavdacvisa da uSiSroebis

saministroebi TavianTi specnazebiT, sadac kbilebamde SeiaraRebuli

4000-mde kacia. Cvenma 500-kacianma samxedro nawilma da 120-kacianma policiis

qveganyofilebam ra unda qnas. Zalebi Zalze araTanabaria.

qveynis saTaveSi axali xelisuflebis mosvlis Semdeg mosaxleobas imedi

mieca, magram, samwuxarod, ukve aris faqtebi, rom didi liaxvis xeobis

zogierTi macxovrebeli iafad hyidis saxls da gorsa Tu TbilisSi

gadadis sacxovreblad. Tu xelisuflebam droulad ar miiRo gadamWreli

zomebi da es procesi gagrZelda, didi da patara liaxvis xeobaSi

mdebare 21 qarTul sofelSi, romlebic yofil `samxreT oseTis~ teritoriazea

ganlagebuli, osebi ecdebian, aRadginon Tavisi iurisdiqcia. TamaraSenidan

kexvamde ganlagebuli 9 sofeli maT xels uSlis TavianTi gegmebis

ganxorcielebaSi, radgan iq Cven yovelTvis SegviZlia movaxdinoT zemoqmedeba

osur mxareze. kerZod, Tu isini Cvens mosaxleobas ar gaatareben cxinvalze

goris mimarTulebiT, Cven SegviZlia ar gavataroT isini vladikavkazis

mimarTulebiT. Tu aqauri qarTveli mosaxleobis usafrTxoeba ar iqneba

daculi, SesaZloa, es soflebi daicalos.

me vTxov xelisuflebas da parlamentSic vapireb sakiTxis dayenebas, rom

saswrafod iqnes miRebuli saWiro zomebi didi da patara liaxvis xeobaSi

mdgomareobis gamosasworeblad. dRes daniSnulia oTxmxrivi sakontrolo

komisiis - qarTuli, osuri, rusuli da Crdilo osuri - Sexvedra. vnaxoT,

ra gadawydeba. am Sedegzea damokidebuli mosaxlobis Semdgomi reaqcia. es

ki riT damTavrdeba, amis Tqma Zalian miWirs.

Cawerilia 19 oqtombers

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

79


T v i d a n T v e m d e

`vimedovnebT, daisaxeba gzebi

konfliqtis mosagvareblad~

vasil

maRlaferiZe

-teritoriuli

mTlianobis aRdgenis sakiTxTa

komisiis Tavmjdomare,

fraqcia `nacionaluri moZraobademokratebi~

roca vsaubrobT Sida qarTlSi

amJamad Seqmnil mZime mdgomareobaze,

saWiroa daviwyoT imiT, Tu ra

xdeboda iq wina xelisuflebis dros.

vTqvaT samSvidobo jari. xelSekrulebiT

gaTvaliswinebuli iyo aseTi

Tanafardoba: 500 qarTveli, 500

rusi, 500 osi jariskaci. realurad

Cven iq jer 120 Semdeg ki mxolod

80 jariskaci gvyavda RvTis anabara

mitovebuli, saTanado aRWurvilobis,

tansacmlis da kvebis produqtebis

gareSe. am mimarTulebiT mdgomareoba

gamosworda. dRes uSualod

konfliqtis zonaSi dgas kargad

aRWurvili, saTanadod momzadebuli

da Cacmuli 500-kaciani batalioni.

amitom saubari imaze, rom iq Cveni

mosaxleoba daucvelia, swori ar

iqneba.

marTalia, qarTuli soflebis

mimarTulebebiT ismis srolis xma,

aris adamianTa daWris faqtebi, magram qarTuli mxare maT mier gaxsnil

cecxls cecxliT ar upasuxebs, raTa ar moxdes is, rasac osebi isaxaven

miznad _ konfliqtis provocireba. yvelaferi keTdeba civiluri

formiT, sakontrolo da Sereuli komisiebis farglebSi mdgomareobis

gamosasworeblad.

Cveni xelisufleba yvelafers akeTebs mosaxleobis dasaxmareblad.

mxedvelobaSi maqvs humanitaruli daxmareba. parlamenti aqtiurad

TanamSromlobs humanitarul organizacia `karitasTan~, romelic iq

didi raodenobiT Seitans mosaxleobisaTvis saWiro produqtebs:

fqvils, Saqars, zeTs. imis gamo, rom mosaxleobam zamTrisaTvis SeSa

ver daamzada, maT daurigdebaT qvanaxSiris Rumelebi. Setanili iqneba

3000 tona qvanaxSiri da gaTbobiT uzrunvelyofili iqnebian mTeli

zamTris periodSi.

rac Seexeba daZabul viTarebas, Cven did imedebs vamyarebT

saxelmwifo ministris zurab Jvanias da eduard kokoiTis Sexvedraze

qarTul mxares aqvs saintereso winadadebebi rogorc ekonomikuri, ise

politikuri mimarTulebiT. vimedovnebT, daisaxeba gzebi konfliqtis

mosagvareblad.

Cawerilia 27 oqtombers

s a m a C a b l o

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

80


s a m a C a b l o

`Cveni xelisuflebis mxridan avtonomiis

SeTavazeba sakmaod gauazrebeli nabijia~.

T v i d a n T v e m d e

daviT gamyreliZe -

fraqcia `memarjvene opoziciis~

Tavmjdomare

ama wlis ivnisidan xelisuflebam

axali terminis `samxreT oseTis~

damkvidreba daiwyo. am sakiTxs emxroboda

rogorc saparlamento umravlesoba,

aseve mTavrobac. isini Riad

acxadebdnen: aucilebelia cxinvalis

regions vuwodoT `samxreT oseTi~.

am nabijs xelisufleba xsnida imiT,

rom iq macxovrebeli osi mosaxleobis

ndobas daimsaxurebda da moawyobda

iseTive Sida revolucias, rogorc

aWaraSi. aseTi politika seriozul

protests iwvevs CemSi: xelisufleba

erTgvari gansjiT, iqaur qarTul mosaxlobasTan

SeTanxmebisa da maTi

pozicis gaazrebis gareSe, Tanaxmaa

avtonomiis aRdgenaze.

terminis - `samxreT oseTis~ _

aRdgeniT xelisufleba adasturebs,

rom es aris osuri teritoria, romelic

saqarTvelos SemadgenlobaSi Sedis,

rac simarTles ar Seesabameba. ramdenime

aseuli wlis win garkveuli jgufi

osuri mosaxleobisa saqarTveloSi Camosaxlda,

me-20 saukuneSi ki bolSevikebma maT avtonomia misces. amgvari

politika damaxasiaTebeli iyo sabWoTa periodisaTvis, radgan damoukideblobis

survilis gaCenis SemTxvevaSi aemoqmedebinaT avtonomiebi. asec moxda:

amoqmedda samxreT oseTis avtonomiuri olqi, Semdeg _ afxazeTis

avtonomiuri respublika. es naRmebi Segneulad iqna dadebuli sabWoTa

xelisuflebis mxridan. da Cven imave Secdomis Cadenis ufleba ar gvaqvs.

ar SeiZleba, momaval Taobas sruliad gaurkveveli viTareba davutovoT

da ris sanacvlod _ aravin icis...

amJamindeli separatistuli reJimi Cvens xelisuflebas da kanonmdeblobas

ar aRiarebs. isini ar Tvlian Tavs qarTuli saxelmwifos warmomadgenlebad.

mimaCnia, rom, am daZabul viTarebaSi, Cveni xelisuflebis mxridan

avtonomiis SeTavazeba gauazrebeli nabijia. Cven am moqmedebiT saerTaSoriso

sazogadoebas kidev erTxel vudasturebT, rom osuri teritoria,

egreT wodebuli `samxreT oseTi~ , aris damoukidebeli teritoria da ara

erTiani saqarTvelos Semadgeneli nawili. asec moixsenieben mas saerTaSoriso

organizaciebi, rogoricaa: euTo, evrosabWo, dsT da a. S.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

81


T v i d a n T v e m d e

parlamentSi afxazeTis deputaciisaTvis gankuTvnili

adgilebi afxazeTSi iurisdiqciis aRdgenamde ar Seivseba

xaTuna

gogoriSvili

-

saproceduro sakiTxTa da wesebis

komitetis Tavmjdomare,

fraqcia - `nacionaluri moZraobademokratebi~

82

parlamentis mier miRebuli dadgenilebis

Sesabamisad, saproceduro sakiTxTa

da wesebis da iuridiul sakiTxTa

komitetebis erToblivi sxdoma gaimar-

Ta, romelzec afxazeTis deputaciis

uflebamosilebis sakiTxi iqna ganxiluli.

konstituciis mixedviT, parlamentis

wevri 4 wlis vadiT irCeva, magram,

Seqmnili viTarebidan gamomdinare,

konstituciis es norma wlebis manZilze

ugulebelyofili iyo: mizanSewonilad

iTvleboda afxazeTis deputaciis

uflebamosilebis vadis gagrZeleba.

es regulirdeboda saqarTvelos

organuli kanoniTa da saarCevno

kodeqsis 128-e muxliT, rac konstituciisa

da saarCevno kodeqsis Seusabamoba

iyo, rodesac ori normatiuli

aqti urTierTgamomricxavia, moqmedebs

is norma, romelic ufro maRali

rangis kanoniT aris dafiqsirebuli.

mogexsenebaT, konstitucia uzenaesi

normatuli aqtia, romlis Sesruleba yvelasaTvis savaldebuloa. amasTanave,

aRsaniSnavia, rom iuridiuli uxerxulobis garda, aq politikuricaa:

axladarCeuli parlamenti arCevanis winaSe dadga: an konstituciis darRveva

da ugulebelyofa, an misi Sesruleba. mimaCnia, rom saqarTveloSi erTxel

da samudamod unda dadges dro, rodesac konstituciis Sesruleba savaldebulo

gaxdeba saqarTvelos yoveli moqalaqisaTvis. swored amis safuZvelze

dadgenilebis meore punqtiT uqmdeba saarCevno kodeqsis 128-e muxli. es ar

aris konkretuli pirovnebebis winaaRmdeg mimarTuli qmedeba. afxazeTis

deputaciis umravlesoba Cveni uaxloesi megobaria, magram konstitucia aris

umTavresi. saqarTvelos parlamentSi ki afxazeTis deputaciisaTvis gankuTvnili

adgilebi carieli darCeba manam, sanam afxazeTSi saqarTvelos

iurisdiqcia srulad ar aRdgeba. Cven ar vcdilobT, rom droebiT iqnes

mogvarebuli es sakiTxi, yvelafers gavakeTebT imisaTvis, rom afxazeTis

deputaciis adgilebi saqarTvelos parlamentSi male Seivsos.

`afxazeTis deputaciis yofnis sakiTxi ar aris mxolod

parlamentis gadasawyveti~

pirvel rigSi, aRniSnuli problema

politikuria, magram is samarTlebriv

da iuridiul ganxilvasac moiTxovs.

me Zalian vwuxvar imis gamo, rom

parlamentSi Segnebulad ar gaimarTa

am Temaze saparlamento debatebi da

gadawyvetileba arakanonierad iqna mi-

Rebuli. Semdeg isic gairkva, rom

aseT seriozul saxelmwifoebriv sakiTxze

prezidentTanac ar yofila konsultaciebi.

afxazeTis deputaciis sakiTxi ar

aris mxolod parlamentis gadasawyveti.

mas uamravi qvedadineba gaaCnia, amitom

ada marSania _ saqarTvelos

parlamentis yofili de-

Tavis droze is damatebiTi konsultaciebis

Catarebas moiTxovda.

gasagebia, rom prezidenti ar uWerda

putati

mxars afxazeTis deputaciis vadis

gagrZelebas, magram parlamentma es

erTpirovnulad gadawyvita.

Cven 1992 wels afxazeTis mosaxleobam kanonierad agvirCia da es

legitimuroba da kanoniereba mogyveba dRemde. amitom mimaCnia, rom

ukeTesia gvyavdes afxazeTis deputacia parlamentSi, vidre aravin da misi

adgili carieli iyos.

Cawerilia 7 seqtembers

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

a f x a z e T i


a f x a z e T i

`naban wyals bavSvi xom ar gadavayoleT!~

1995 wlidan moyolebuli dainteresebuli

politikuri partiebi da rigi

arasamTavrobo organizaciebi moiTxovdnen

1992 wels afxazeTidan arCeuli

saqarTvelos parlamentis deputatebis

uflebamosilebis Sewyvetas da axali

arCevnebis Catarebas. am moTxovnaTa

avtorebs kargad esmodaT, rom saqarTvelodan

droebiT mowyvetil afxazeT-

Tan dakavSirebiT viTareba araordinaluria,

ramac ganapiroba saqarTvelos

parlamentis mier afxazeTSi arCeuli

deputatebisaTvis uflebamosilebis

gagrZeleba 1995 da 1999 wlis noemberSi.

2001 wlis 2 agvistos, 2003

wlis 25 agvistos, rac dafiqsirebulia

dRes moqmed saarCevno kodeqsis 217-

e muxlSi. miuxedavad amisa zemoaRniSnuli

winadadebis avtorebi daJinebiT

moiTxovdnen arCevnebis Catarebas

da amas amarTlebdnen devnili mosaxleobis

saarCevno uflebis dacvaze

zrunviT. politikuri da iuridiulsamarTlebrivi

TvalsazrisiT es rTuli

T v i d a n T v e m d e

vaxtang yolbaia - saqarTvelos

parlamentis yofili deputati

sakiTxi gulisxmobda 1992 wels arCeul deputatTa uflebamosilebis gagrZelebis

politikur mizanSewonilobis garkvevas.

qveynis teritoriuli mTlianobis darRvevis da im realobis gamo, rom

afxazeTi faqtobrivad okupirebulia da SeuZlebelia iq demokratiuli

arCevnebis Catareba, maT Soris parlamentis wevrebis arCeva, saqarTvelos

parlamentma cnobil eqspertebTan, samarTlisa da saxelmwifos mowyobis

specialistebTan, politologebTan konsultaciebis Semdeg, miiRo gadawyvetileba:

afxazeTSi demokratiuli arCevnebis CatarebisaTvis saTanado pirobebis

Seqmnamde afxazeTis deputaciisaTvis uflebamosilebis gagrZelebis Taobaze.

`parlamentis arCevnebis Sesaxeb~ 1999 wlis da 2003 wlis kanonSi,

afxazeTSi kvlav arsebuli viTarebis gamo, aseve politikur da iuridiulsamarTlebriv

mizezTa gaTvaliswinebiT da saerTaSoriso praqtikaSi arsebul

precedentebze dayrdnobiT, 1992 wels afxazeTSi arCeul deputacias kvlav

gaugrZelda uflebamosileba Semdegi formulirebiT:

`afxazeTSi saqarTvelos iurisdiqciis srul aRdgenamde da saqarTvelos

parlamentis wevrTa arCevnebisaTvis aucilebeli pirobebis Seqmnamde:

a) 1992 wlis arCevnebis Sedegad afxazeTidan arCeul parlamentis

wevrebs, romlebic am kanonis amoqmedebis dRisaTvis arian parlamentis

wevrebi, ugrZeldebaT parlamentis wevris uflebamosileba. afxazeTSi

erTmandatian saarCevno olqebSi saqarTvelos parlamentis wevrTa arCevnebis

Catarebisa da maTi uflebamosilebis cnobisTanave uflebamosileba gagrZelebul

parlamentis wevrTa uflebamosileba Sewydeba~ (Tavi me-8, muxli 59,

gardamavali debulebani).

saqarTvelos saarCevno kodeqsis (cvlilebaSetanili variantis) gardamavali

debulebebis 127-e muxlSi afxazeTidan 1992 wels arCeuli deputaciis

mimarT dafiqsirda igive formulireba.

kanonmdeblebi, romlebmac miiRes es gadawyvetileba, mxedvelobaSi iRebdnen

im garemoebas, rom:

a. 1992 wlis saparlamento arCevnebSi monawileobda afxazeTis mravalerovani

mosaxleobis udidesi nawili.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

83


T v i d a n T v e m d e

b. 1992 wels afxazeTSi arCeuli deputaciis legitimurobis maRal

xarisxs uzrunvelyofda afxazeTis mosaxleobis umravlesoba, maT Soris

afxazuri eTnikuri warmomavlobis moqalaqeebi;

g. samarTlebrivi memkvidreobis principi (gamomdinare iqidan, rom sxva

SemTxvevaSi afxazeTis teritoriasTan faqtobrivi da samarTlebrivi kavSiri

gawyvetilia);

d. afxazeTSi saqarTvelos centraluri xelisuflebis mier 1993 wels

gamocxadebuli sagangebo (saomari) mdgomareoba, romelic dRemde ar

Secvlila (saqarTvelos konstituciis Sesabamisi muxliT), rac koliziaSi

ar Sedis saqarTvelos konstituciis 49-e muxlTan (parlamentis wevris

arCevis oTxwliani vadis Sesaxeb), miT ufro, rom aseT SemTxvevaSi

daSvebulia adamianis uflebaTa da TavisuflebaTa garkveuli SezRudva

konstituciiTa da `sagangebo mdgomareobis Sesaxeb~ saqarTvelos kanoniT.

am debulebis Sesruleba moxerxda, albaT, mxolod imis gamo, rom

deputaciis uflebamosilebis sakiTxi parlamentma ganixila saparlamento

arCevnebis Semdeg (Tumca samarTlianoba iTxovs iTqvas, rom wamyvani

politikuri Zalebi da maTi liderebi calsaxad winaaRmdegni iyvnen engurs

miRma afxazeTis deputaciis arCevisa).

Rebulobda ra gadawyvetilebas _ 1992 wels afxazeTSi arCeuli parlamentis

wevrebis uflebamosilebis gagrZelebis Sesaxeb _ parlamenti naTlad

acnobierebda, rom saomar mdgomareobaSi da postkonfliqtur afxazeTSi,

aseve mis gareT, eleqtorati Seicvala raodenobrivad da Tvisobrivad, rac

bunebrivia arCevnebis gziT unda asaxuliyo deputaciazec, magram upiratesoba

mieniWa legitimurobis ZiriTad wyaros afxazeTSi, adre arsebul mravalferovan

socialur bazas, arCevnebs uSualod afxazeTSi, rogorc saqarTvelos

teritoriis SemadgenlobaSi myof saxelmwifoebriv-samarTlebriv warmonaqmnSi.

amasTan, afxazeTis deputaciis iniciativiT kodeqsSi aisaxa iZulebiT

gadaadgilebul pirTa farTo saarCevno uflebebi, rac maT aZlevT saSualebas

hqondeT srulfasovani pasiuri da aqtiuri saarCevno ufleba yvela donis

arCevnebSi da am gziT Camoayalibon afxazeTis srulfasovani (maTTvis

sasurveli), politikuri elita, rogorc parlamentSi, aseve adgilobrivi

TviTmmarTvelobis organoebSi.

saqarTvelos prezidentis arCevnebSi afxazeTidan devnilebs aqvT pasiuri

da aqtiuri saarCevno ufleba (aravin araferSia SezRuduli). amasTan,

moqmedi saarCevno kodeqsi aranairad ar zRudavs igp-Ta monawileobas

yvela donis arCevnebSi saqarTvelos sxva moqalaqeTa msgavsad (muxli 10)

rogorc proporciuli, ise maJoritaruli principiT. amdenad, alogikuri

iyo (Cemi da ara marto Cemi azriT) uaris Tqma im deputaciaze, rac

gvyavda da moTxovna imisa, rac ar gveyoleba arCevnebis Sedegad. sxvaTa

Soris, iyo mravalaTasiani moTxovna saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi mcxovreb

devnilebisagan, deputaciis parlamentSi SenarCunebisa, rac ratomRac arc

prezidentTan da arc parlamentis TavmjdomaresTan ar moxvda.

saqarTvelos parlamentSi maJoritari deputatebi airCevian qveynis dRemde

arsebuli saraiono-administraciuli principis mixedviT (85 erTeuli).

afxazeTis erTpalatiani saarCevno olqebis xelovnuri gadmotana engurgamoRma

saqarTvelos saarCevno sivrceSi, ara Tu ewinaaRmdegeba zemoaRniSnul

principul pozicias, aramed teqnikurad SeuZlebels, yvelaze ukeTes SemTxvevaSic

ki, Zalze saeWvod xdis samarTliani arCevnebis Catarebas, gaamyarebs

separatistTa miswrafebebs.

metad mniSvnelovania is garemoeba, rom 1992 wels afxazeTSi arCevnebi

Catarda e. w. daCexili siebiT (anu afxazeTis me-9 saarCevno olqi calke

iyo gamoyofili), rac amomrCevels aZlevda saSualebas kenWi eyara pirovnulad

iseve, rogorc maJoritari kandidatebisaTvis. 1995 da 1999 wlebSi arCeul

parlamentSi yvela es kandidati warmodgenili iyo rogorc maJoritari

deputati.

ukve aRvniSne da axlac xazgasmiT vimeoreb: saqarTvelos saarCevno

a f x a z e T i

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

84


T v i d a n T v e m d e

a f x a z e T i

kodeqsiT gansazRvrulia, rom yvela donis arCevnebTan dakavSirebiT afxazeTidan

devnilTa da ltolvilTa uflebebi ar irRveva (sxva sakiTxia rogor

iyeneben isini amas), garantirebulia maTi saarCevno uflebebi da Tavisuflebebi.

ufro metic, saqarTveloSi igp-Ta interesebis ufro myarad dacvis

mizniT (fraqcia `afxazeTis~ iniciativiT) saqarTvelos organul kanonSi

`adgilobrivi mmarTvelobis da TviTmmarTvelobis Sesaxeb~ Setanil iqna

Semdegi muxli: `qveynis mTel teritoriaze saqarTvelos iurisdiqciis

sruliad aRdgenamde igp-Ta kompaqturad dasaxlebul raionebsa da im

qalaqebSi, romlebic ar Sedian raionis SemadgenlobaSi, rogorc gamgeblis

(meris) monawile an wevri, Sedis iZulebiT gadaadgilebul pirTa warmomadgeneli~,

romelic iniSneba devnilTa jgufis sabWos rekomendaciiT. aRsaniSnavia,

rom amJamad moqmedi saarCevno kodeqsis proeqtze muSaobisas gaTvaliswinebulia

evropis adamianis uflebaTa dacvis institutebis rekomendaciebi devnilTa

saarCevno uflebebTan dakavSirebiT da maT am sakiTxis gamo SeniSvnebi ar

gamouTqvamT (garda afxazeTis TviTmmarTvelobis organoebis arCevnebisa,

rac afxazeTis avtonomiuri respublikis umaRlesi sabWos prerogativaa).

rac Seexeba parlamentSi afxazeTis deputaciis saqmianobas: TiToeul

maTgans uwevda yovelwliurad aTasobiT adamianis miReba parlamentSi,

Sexvedrebi devnili mosaxleobis mravalricxovan auditoriasTan da sxva

RonisZiebebSi monawileoba, rac parlamentis wevris statusiT iyo gansazRvruli.

ra Tqma unda, Cvenc vinawilebdiT pasuxismgeblobas imis gamo, rom bevri

vilaybeT da marTlac bevri kargi dadgenileba qaRaldze darCa. gamaRizianebeli

iyo zogierTi CvenTaganis mxridan xelisuflebis mudmivi advokatis rolSi

yofna. magram yovelive es mainc ar unda yofiliyo sakmarisi argumenti

imisaTvis, rom afxazeTis deputacias ar gaugrZelda uflebamosileba.

vfiqrob, dRes ufro naTlad gamoCnda, rom politikur-samarTlebrivi

vakuumi _ (rasac ase daJinebiT moiTxovda separatistTa xelisufleba), _

`saqarTvelos parlamentSi afxazeTis deputaciisaTvis `carieli skamebis~

datoveba morigi qarTuli gulubryvilobaa, vinaidan saqarTvelos parlamentis

arCevnebSi afxazeTi monawileobas arasodes miiRebs im mizezebis gamo, rom

afxazeTi aTi welia damoukidebeli saxelmwifoa~ (`dilis gazeTi~ 27. 04.

2004 w.)

imis gamo, rom afxazeTis konfliqtis mogvarebis molaparakebis procesSi

afxazeTis deputacia araerTxel gamxdara manipulirebis sagani, amitom Cven

(afxazeTis deputaciam) CavTvaleT ar gagvemarTa polemika oponentebTan

da Tavi avarideT sakiTxis gamwvavebas, Tumca ar SeiZleba Tavi avaridoT

problemis warmoqmnis mizezebis ganxilvas.

parlamentis dadgenilebam deputatebisaTvis uflebamosilebis Sewyvetis

Sesaxeb uxeSad Selaxa 12 pirovnebis ufleba _ iyaros kenWi parlamentSi.

imis gamo, rom araerTgzis xsenebuli saarCevno kodeqsis 127-e muxliT

araorazrovnad gagvigrZelda uflebamosileba axal parlamentSi (axal

parlaments formalurad unda daemtkicebina kanonis is moTxovna, rogorc

es xdeboda 1995 da 1999 wlebSi) arc erT CvenTagans ar gauCnda azri

monawileoba mieRo arCevnebSi, romelime partiuli siiT an maJoritaruli

wesiT, Tumca amis SesaZlebloba zogierTs hqonda. formaluri kanonis

moTxovnis SesrulebiT, rogorc ityvian `naban wyals bavSvi xom ar

gadavayoleT!~

Cawerilia 19 oqtombers

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

85


T v i d a n T v e m d e

saqarTvelos parlamentis wevrTa eTikis kodeqsi

saqarTvelos parlamenti iTvaliswinebs,

rom parlamentis wevrTa zneobriv

da samarTlian moqmedebas mniSvnelovani

wvlili Seaqvs qveyanaSi demokratiuli

institutebis CamoyalibebaSi,

warmomadgenlobiTi institutebisadmi

sazogadoebis ndobis ganmtkicebaSi,

eTikuri normebis srulyofasa da

ganviTarebaSi da valdebulebas iRebs,

daicvas parlamentis wevrTa eTikis

kodeqsis aRiarebuli da SeTanxmebuli

ZiriTadi principebi da safuZvlebi.

parlamentis wevrTa eTikis kodeqsis

ZiriTadi principebia:

a) sazogadoebrivi interesebisadmi

erTguleba;

b) patiosneba;

g) obieqturoba da miukerZoebloba;

d) angariSvaldebuleba amomrCevelTa

winaSe;

e) sajarooba;

v) gulwrfeloba.

1. parlamentis wevrebi ficis dadebiT

valdebulebas iReben, iyvnen konstituciis

erTgulni, daicvan kanoni,

emsaxuron sazogadoebriv interesebs,

gaaumjobeson demokratiuli mmarTveloba,

gaaRrmavon sazogadoebis rwmena

parlamentarizmisadmi da aamaRlon

am institutisa da mTlianad saxelmwifos

pozitiuri imiji, xeli Seuwyon

iseTi kanonebis miRebas, romlebic

uzrunvelyofs demokratiuli samoqalaqo

sazogadoebis ganviTarebas,

agreTve parlamentis wevrTa, maT Soris,

Tanamdebobis pirTa pasuxismgeblobisa

da angariSvaldebulebis gaZlierebas.

2. parlamentis wevrebs akisriaT

zogadi valdebuleba, imoqmedon xalxis

interesebis Sesabamisad, da aqvT konkretuli

movaleobebi sakuTari amomrCevlebisadmi.

maT periodulad unda gaake-

Ton gulwrfeli da detaluri angariSi

Tavisi saqmianobis Sesaxeb da

amiT gamoxaton pasuxismgebloba amomr-

CevelTa winaSe.

3. parlamentis wevrebi unda Seecadon,

Tavisi saqmianobiT gaaumjobeson

parlamentisa da misi struqturebis

muSaoba, risTvisac srulad unda gamoiyenon

codna da gamocdileba.

4. parlamentis wevrebi yvela viTarebaSi

unda moiqcnen sazogadoebis mier

maTdami gamoxatuli ndobisa da parlamentis

statusis Sesabamisad. TiToeuli

maTganis movaleobaa, daicvas parlamentis

avtoriteti da sazogadoebrivi

interesebi, ar dauSvas Tavisi

kolegebis, parlamentSi momuSaveTa

da sxva pirTa Seuracxyofa da upativcemuloba

maTi gansxvavebuli poziciis

an mcdari Sexedulebis gamo. parlamentis

wevrebi ar unda iyenebdnen

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

86


T v i d a n T v e m d e

damamcirebel gamoTqmebsa da uxams

sityvebs; unda iyvnen gulisxmierni

da koreqtulni im moqalaqeebis mimarT,

romlebic maT mimarTaven.

5. saqarTvelos kanonmdeblobiT

dadgenili privilegiebi, romlebiTac

parlamentis wevrebi sargebloben, xels

unda uwyobdes maT mier amomrCevelTa

winaSe aRebuli valdebulebebis Sesrulebas

da ar unda iqnes gamoyenebuli

piradi, ojaxis wevrebis an axlobelTa

interesebis sasargeblod. parlamentis

wevrebma Tavis saqmianobaSi ar unda

dauSvan nepotizmi da nebismier SemTxvevaSi

unda aRkveTon es uaryofiTi

movlena.

6. parlamentis wevrebma gadawyvetilebaTa

momzadebis, ganxilvisa da

miRebis dros, aseve sxva politikuri

saqmianobis ganxorcielebisas unda

ixelmZRvanelon mxolod kanonieri,

saxelmwifoebrivi da sazogadoebrivi

interesebiT.

7. parlamentis wevrebma sazogadoebas

unda miawodon zusti informacia

Tavisi da ojaxis wevrebis materialuri

mdgomareobisa da finansuri

interesebis Sesaxeb. maT droulad

unda ganacxadon sakuTari interesebis

Taobaze, raTa Tavidan aicilon nebismieri

SesaZlo konfliqti pirad, maT

Soris, finansur da sazogadoebriv

interesebs Soris, xolo konfliqtis

warmoSobis SemTxvevaSi igi sazogadoebrivi

interesebis sasargeblod

unda gadawyviton an uari Tqvan

aRniSnuli sakiTxis ganxilvaSi monawileobis

miRebaze.

8. parlamentis wevrebma aqtiurad

unda iTanamSromlon masobrivi informaciis

saSualebaTa warmomadgenlebTan

sazogadoebisaTvis aqtualur sakiTxebTan

dakavSirebiT.

9. parlamentis wevrebma kritikis

mimarT tolerantuli da koreqtuli

damokidebuleba unda gamoavlinon.

10. parlamentis wevrebi yvelas mimarT

unda iyvnen samarTlianni, unda imoqmedon

miukerZoeblad konstituciis,

kanonebis, proceduruli wesebisa da

eTikis kodeqsis safuZvelze da daicvan

kanonis winaSe yvela adamianis Tanasworobis

principebi.

11. parlamentis wevrebi pativiscemiT

unda moepyron saqarTvelos da sxva

saxelmwifos moqalaqeebs, ganurCevlad

rasisa, enisa, sqesisa, religiisa, politikuri

da sxva Sexedulebebisa, erovnul-eTnikuri

da socialuri kuTvnilebisa,

warmoSobisa, qonebrivi da

wodebrivi mdgomarebisa da sacxovrebeli

adgilisa.

12. parlamentis wevrebi saparlamento

saqmianobasa da sazogadoebriv cxovrebaSi

Tavisi garegnuli ieriT, qceviTa

da sajaro gamosvlebiT unda Seesabamebodnen

sazogadoebrivi eTikis

sayovelTaod miRebul normebs.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

87


T v i d a n T v e m d e

~eTikis kodeqsi gadasaxedi da Sesasworebelia~

gia TorTlaZe - garemos dacvisa

da bunebrivi resursebis komitetis

Tavmjdomaris moadgile,

fraqcia `nacionaluri moZraoba _

demokratebi~

mivesalmebi kodeqsis miRebas, magram

vTvli, rom parlaments es ar unda

sWirdebodes. Tanac aris ramdenime

detali, romelTac ar veTanxmebi:

punqti 5: `saqarTvelos kanonmdeblobiT

dadgenili privilegiebi, romlebiTac

parlamentis wevrebi sargebloben, xels

unda uwyobdes maT mier amomrCevelTa

winaSe aRebuli valdebulebebis Sesrulebas

da ar unda iqnes gamoyenebuli

piradi, ojaxis wevrebis an axlobelTa

interesebis sasargeblod~. es araswori

formulirebaa, imitom, rom simarTle

simarTlea, ra mniSvneloba aqvs is

vis mxares iqneba axloblisa Tu

ucnobis. privilegiebis gamoyeneba swored

WeSmaritebis sakeTildReod unda

moxdes da ara - piriqiT. aseve ar

veTanxmebi kodeqsis me-12 punqts: `parlamentis

wevrebi saparlamanto saqmianobasa

da sazogadoebriv cxovrebaSi

Tavisi garegnuli ieriT, qceviTa

da sajaro gamosvlebiT unda Seesabamebodnen

sazogadoebrivi eTikis sayovel-

Taod miRebul normebs~. esec araswori

formulirebaa, radgan eTikuri normebi

sxvadasxva qveyanaSi sxvadasxvanairia.

universaluri normebi ar arsebobs.

CemTvis gaugebaria, deputati romel

normebs unda akmayofilebdes, Tu

igulisxmeba saqarTveloSi dadgenili

eTikuri normebi, maSin kodeqsSi es

dakonkretebuli unda iyos.

Cemi azriT, eTikis kodeqsi gadasaxedi

da Sesasworebelia.

Cawerilia 12 oqtombers

`adamiani deputatobis gareSec unda icavdes

eTikur normebs~

am kodeqsis mniSvneloba gamoixateba

imaSi, rom Cven valdebulebebs viRebT

sazogadoebasTan mimarTebaSi, Tumca,

ra Tqma unda, es is dokumenti ar

aris, romlis mixedviTac romelime

deputati araeTikuri qcevis gamo

daisjeba.

saerTod mimaCnia, rom adamiani

deputatobis gareSec unda icavdes

eTikur normebs. mis zneobazea damokidebuli,

Tavis wesierebasa da qcevaze

aiRos pasuxismgebloba. sabednierod,

parlamentSi arian iseTi adamianebi,

romlebic aRniSnul kodeqsze xelmouwerladac

ar daarRveven eTikis normebs.

Cawerilia 12 oqtombers

lado papava - safinanso sabiujeto

komitetis Tavmjdomaris moadgile,

fraqcia -`nacionaluri moZraoba

_ demokratebi~

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

88


T v i d a n T v e m d e

a n g a r i S i

~saqarTvelos saarCevno kodeqsis~ me-13 muxlis Tanaxmad,

parlamentis

wevri valdebulia, eqvs TveSi erTxel, Tavisi i

da

parlamentis saqmianobis Sesaxeb angariSiT wardges amomrCevelTa

winaSe. valdebulebis Sesrulebis aucilebloba pirvelma

Tavdacvisa da uSiSroebis komitetis is Tavmjdomaris moadgilem,

iuridiuli

idiuli komitetisa isa da fraqcia ~nacionaluri i moZraoba -

demokratebis~ wevrma nikoloz ruruam igrZno da Cvenc siamovnebiT

moviwvieT Jurnal ~parlamentis uwyebanSi~ axali rubrikis _

~angariSis~_p

iSis~_pirvel irvel stumrad. gTavazobT deputatis mier 2004

wlis mowvevis parlamentSi eqvs Tvis ganmavlobaSi gaweuli

saqmianobis mokle reziumes.

parlamentis wevrTa da parlamentis

aparatis TanamSromelTaTvis gankuTvnili

saxelmZRvanelos: ,,saparlamento

kontroli usafrTxoebis seqtorze~

saparlamento prezentaciis

mowyoba;

erTkviriani monawileoba ungreTSi

konstituciuri da samarTlebrivi

politikis institutSi (COLPI) Semdgar,

fond ,,Ria sazogadoebis~ saTavo ofisis

mier organizebul samuSao jgufSi,

Temaze _ ,,konstituciuri cvlilebebi~;

parlamentSi ndobis jgufis institutis

Seqmnis inicireba da masSi

monawileoba;

saqarTvelos erovnuli usafrTxoebis

koncefciis Seqmnis daCqarebis

iniciativa. am mizniT baltiispireTisa

da dasavleTis sxva saxelmwifoebis

gamocdilebis Seswavla; parlamentis

mier aRmasrulebeli xelisuflebis

(saqarTvelos erovnuli uSiSroebis

sabWo) am mimarTulebiT davalebis

micemis iniciativa;

parlamentis Tavdacvisa da uSiSroebis

komitetis farglebSi gaweuli

kanonSemoqmedebiTi xasiaTis muSaoba:

_ organuli kanonis proeqtze ,,saqarTvelos

erovnuli uSiSroebis sab-

Wos Sesaxeb~;

_ kanonproeqtze ,,samxedro valdebulebisa

da samxedro samsaxuris Sesaxeb~

nikoloz rurua - Tavdacvisa

da uSiSroebis komitetis Tavmjdomaris

moadgile.

fraqcia ~nacionaluri moZraoba -

demokratebi.~

saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa

da damatebebis Setanis Taobaze~;

_ kanonproeqtze ,,saqarTvelos

administraciul samarTaldarRvevaTa

kodeqsSi cvlilebebisa da damatebebis

Setanis Sesaxeb~;

_ kanonproeqtze ,,dakvirvebis eleqtronul

saSualebebTan dakavSirebul

saqmianobaze nebarTvis gacemis Sesaxeb~;

_ xelSekrulebaze ,,saqarTvelos

aRmasrulebel xelisuflebasa da TurqeTis

respublikis mTavrobas Soris

samxedro sferoSi grantis Sesaxeb

da oqmze ,,saqarTvelos Tavdacvis

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

89


T v i d a n T v e m d e

saministrosa da TurqeTis respublikis

generalur Stabs Soris finansuri

daxmarebis Sesaxeb~;

_ oqmze ,,saqarTvelos Sinagan saqmeTa

saministros saxelmwifo saqveuwyebo

dawesebulebas - saxelmwifo

sazRvris dacvis departamentsa da

ruseTis federaciis uSiSroebis

federalur samsaxurs Soris informaciis

gacvlis Sesaxeb~;

_ SeTanxmebaze ,,litvis respublikis

erovnuli Tavdacvis saministrosa da

saqarTvelos Tavdacvis saministros

Soris litvis samxedro akademiaSi

samxedro swavlebaSi monawileobis

Sesaxeb~;

_ SeTanxmebaze ,,saqarTvelos Tavdacvis

saministrosa da latviis respublikis

Tavdacvis saministros Soris

samxedro aRWurvilobis grantis saxiT

gadacemis Sesaxeb~.

parlamentis iuridiul sakiTxTa

komitetis farglebSi gaweuli

kanonSemoqmedebiTi xasiaTis muSaoba:

_ kanonproeqtze ,,sityvis Tavisuflebis

Sesaxeb~;

_ kanonproeqtze ,,saqarTvelos

sisxlis samarTlis saproceso kodeqsSi

cvlilebebisa da damatebebis Setanis

Sesaxeb~;

monawileoba germaniaSi evropis

usafrTxoebis swavlebis marSalis

centrSi Catarebul seminarSi, Temaze

_ ,,transatlantikuri urTierTobebi

da gamowvevebi usafrTxoebis sferoSi~;

saqarTvelos parlamentis Tavdacvisa

da uSiSroebis komitetis bazaze

natos saparlamento asambleis mowyobis

organizeba;

muSaoba da permanentuli Sexvedrebi

saerTaSoriso usafrTxoebis

jgufTan (ISAB), amasTan dakavSirebiTac

igegmeba statiebis seria.

samuSao Sexvedrebi evropis

usafrTxoebis TanamSromlobis organizaciis

(euTo) Tbilisis ofisSi;

Tavdacvisa da uSiSroebis komitetis

TavmjdomaresTan SeTanxmebuli

muSaoba cxinvalis regionSi arsebuli

konfliqtis problematikaze.

Tavdacvisa da uSiSroebis

komitetSi Semdgari Sexvedra safrangeTis

generaluri Stabis delegacias-

Tan, dakavSirebuli Cvens qveyanasa

da safrangeTis respublikas Soris

samxedro sfroSi samomavlo TanamSromlobis

formebTan.

regularuli urTierToba masmediasTan,

gamoxatuli rogorc telegadacemebSi

stumrobiT,, ise presisa

da televiziis JurnalistebisaTvis

parlamentSi micemul interviuebiT.

yoveldRiuri daintereseba komitetSi

moqalaqeTa da sxvadasxva

saxelmwifo uwyebaTa mxridan Semosul

werilebze da maTze reagireba (gansaxilveli

drois manZilze daaxloebiT

50-mde werili).

a n g a r i S i

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

90


T v i d a n T v e m d e

lia parlamentis aparatSi, amasTanave

mzaddeba meore etapi _ garkveuli

raodenobis teqnikis Semotana.

gaTvaliswinebulia isic, rom, mas

Semdeg, rac UNDP-is programam parlamentSi

funqcionireba daiwyo mkveTrad

gaumjobesda internetis muSaoba, igi

ufro swrafi da xarisxiani gaxda.

praqtikulad damTavrda qselis modernizeba,

axla mxolod ramdenime martivi

teqnikuri procedura darCa da parlamentis

qsels daaxloebiT 900-mde

wertili eqneba nacvlad 500-isa. rac

Seexeba personalis marTvas, personalTan

TanamSromlobas, am mizniT Cveni

proeqtis mxardaWeriT parlamentSi

Seiqmneba saswavlo centri. parlamentis

Tavmjdomaris brZanebiT Seiqmna axali

saStato erTeulebi da gamoiZebna

farTi. uaxloes momavalSi gamocxaddeba

tenderi: saWiro iqneba oTaxebis

keTilmowyoba, Catardeba Sesabamisi

samuSaoebi. vidre saswavlo centri

Seiqmneba, aRmasrulebeli xelisflebis

sxvadasxva dawesebulebasTan arsebul

saswavlo centrebs viyenebT. erTerTi

aseTi saukeTeso centri gaaCnia

finansTa saministros. swored aq pirveli

seqtembridan tardeba seminarebi

da treningebi: kanonSemoqmedebiTi saqmianoba

da personalis marTva. moviwvieT

am dargis saukeTeso specialistebi

da, vfiqrob, Sedegic dakmayofile-

gaeros ganviTarebis programis yvelaze didi Out-put-i

-i

2004 wlis 1 ivnisidan saqarTvelos parlamentSi daiwyo saqarTvelos parlamentisa

da gaerTianebuli erebis organizaciis ganviTarebis programis

`saqarTvelos parlamentisa da mTavrobis saqmianobis efeqtianobisa da

transfarentobis gaumjobesebis~ erToblivi proeqtis ganxorcieleba.

proeqti momzadda saqarTvelos parlamentis iniciativiT da mxardaWeriT,

saqarTveloSi gaeros ganviTarebis programis warmomadgenlobis erovnul

konsultantTa jgufis mier, romelsac saqarTvelos parlamentis Tavmjdomarem nino

burjanaZem da gaeros elCma saqarTveloSi maisSi moaweres xeli. UNDP proeqti

dafinansebulia saqarTvelos mTavrobisa da gaeros ganviTarebis programis mier.

misi realizebisaTvis gamoyofilia granti. proeqtis xangrZlivoba 36 Tvea. misi

erovnuli direqtoria saqarTvelos parlamentis Tavmjdomare, qalbatoni nino

burjanaZe.

proeqtis ZiriTadi mizania xeli Seuwyos sakanonmdeblo da aRmasrulebeli

xelisuflebis kanonSemoqmedebiTi saqmianobis modernizebas. problemebi,

romlebic unda gadawyvitos UNDP- is proeqtma, Seexeba: saqarTveloSi kanonSemoqmedebiTi

saqmianobis racionalizebas, am procesSi monawile instituciuri

rgolebis unar-SesaZleblobebis gazrdas da maTi saqmianobis efeqtianobis

amaRlebas, danergili inovaciebis stabilurobasa da Semdgom ganviTarebas. igi

moicavs sam ZiriTad sferos da Sedgeba xuTi komponentisagan. aRniSnuli proeqtis

efeqtianobasa, mis miznebsa da amocanebze ufro vrclad gvesaubreba UNDP -is proeqtis

parlamentis erovnuli konsultanti, batoni nodar xaduri.

_ mogexsenebaT, aRniSnuli proeqti

moicavs sam ZiriTad sferos da

Sedgeba xuTi komponentisagan. igi

iTvaliswinebs sami wlis ganmavlobaSi

saqarTvelos parlamentsa da saqarTvelos

mTavrobis zogierT institutSi

iseTi mniSvnelovani RonisZiebebis ganxorcielebas,

rogoricaa: kanonSemoqmedebiTi

saqmianobis srulyofa, marTvis

procedurebis gaumjobeseba, sazogadoebasTan

urTierTobis ganviTareba,

sazogadoebis monawileobis gaaqtiurebis

mxardaWera da gamWvirvalobis

uzrunvelofa, adamianuri resursebis

ganviTareba, personalis marTva, treningebi,

Tanamedrove sainformacio da

sakomunikacio teqnologiebis danergva.

proeqtis ganxorcielebis yvela etapze

gaTvaliswinebulia parlamentisaTvis

marTvis iseTi meTodebis SeTavazeba,

romlebic ufro gamWvirvalesa da

efeqturs gaxdis saqmianobas, amasTanave,

dainergeba specialuri programuli

baza, romelic uzrunvelyofs procesebis

daCqarebas da am procesSi sazogadoebis

farTo fenebis CarTvas, amisaTvis

ki saWiroa parlamentis teqnikuri

aRWurvilobis gaumjobeseba. vgulisxmob

rogorc Sida qsels, aseve

internetTan kavSirs, swored am mimar-

TulebiT nabijebi ukve gadadgmulia.

Semotanilia teqnikis pirveli nawili,

(63 kompiuteri), romlebic ganawilebu-

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

91


T v i d a n T v e m d e

bulia.

_ ramden xans gastans semi-

narebi da treiningebi

ingebi

_ gaaCnia sferos, es imis mixedviT

regulirdeba, Tu ra sferos exeba.

zogi iyo erTkviriani, zogi ufro

met xans gagrZelda. Cven gaTvaliswinebuli

gvaqvs am treiningebis gagrZeleba

da praqtikulad parlamentis

aparatis TiToeuli TanamSromeli aima-

Rlebs kvalifikacias. vcdilobT, rom

parlamenti iyos maqsimalurad gam-

Wvirvale, amitom vmuSaobT parlamentis

saitis ganviTarebaze. SevecdebiT

kanonSemoqmedebiT procesSi farTod

CavrToT mosaxleoba, amisaTvis gaTvaliswinebulia

garkveuli kanonproeqtebis

saitze gamoqveyneba, TiToeul

moqalaqes saSualeba eqneba datovos

Tavisi SeniSvnebi da winadadebebi.

aqtiurad viTanamSromlebT parlamentis

sazogadoebasTan urTierTobisa da

presis departamentebTan, moqalaqeTa

misaRebTan, vfiqrobT, Cveni TanamSromloba

Zalian male sakmaod karg Sedegebs

gamoiRebs.

_ parlamentis

is PR-ze zrunavT

_ ara. parlamentis Sesabamisi samsaxurebi

Tavad izruneben amaze, Cven

davexmarebiT, SevTavazebT Cvens xedvas,

rekomendaciebs, xolo, Tu gaiziareben

Cvens mosazrebebs, cxadia, viTanamSromlebT.

aseve aqtiurad miviRebT

monawileoas yvela im RonisZiebaSi,

romlebsac saqarTvelos parlamentis

xelmZRvaneloba moiwonebs.

parlamentis aparatis struqturis

srulyofisaTvis gamiznuli ramdenime

proeqti, ukve xorcs isxams. imedia,

TanamSromloba orive mxarisaTvis saintereso

da nayofieri iqneba. SevecdebiT,

Cveni winadadebebi iyos instituciur-oficializebuli

_ rekomendaciebs

daerTveba parlamentis Tavmjdomaris

an aparatis ufrosis brZanebebi.

proeqtis erT-erTi Semadgeneli

nawili aRmasrulebel xelisuflebasTan

urTierTobaa. davamyareT kavSiri prezidentisa

da mTavrobis saparlamento

mdivnebTan. isini CavrTeT parlamentis

lokalur qselSi. Sida saparlamento

informaciac maTTvis xelmisawvdomi

gavxadeT. mimdinareobs muSaoba iusticiis

saministrosTan. dokumentebi

xSirad, biurokratiuli barierebis

gamo, igvianebs. qseluri kavSiris meSveobiT

ki droulad miaRwevs daniSnulebisamebr.

_ ramdeni adamiani i

kurirebs

proeqts

_ UNDP-s proeqts, xelSekrulebis

Sesabamisad, axorcielebs gaeros ganviTarebis

programis erovnul konsultantTa

jgufi, xolo uSualod parlamentis

ofisSi muSaobs ori adamiani:

proeqtis erovnuli konsultanti da

TanaSemwe administraciul sakiTxebSi.

kaxa demetraSvili UNDP-s programis

erovnul konsultantTa jgufis

xelmZRvaneli

_ am proeqtis iniciatoria parlamentis

Tavmjdomare nino burjanaZe.

proeqtis mTavari amocanaa parlamentis

da mTavrobis saqmianobis harmonizacia,

sakanonmdeblo procedurebis srulyofa.

Tanamedrove meTodologiebis gamoyenebiT

modernizebuli, racionalizebuli

procedurebis danergva.

es aris erT-erTi iSviaTi saerTaSoriso

programa, romelsac erovnul

eqspertTa gundi axorcielebs .

mogexsenebaT, parlamenti erT-erTi

elitaruli organizaciaa saqarTveloSi.

mTavrobaSi axali reformatoruli

Zalebia, romlebsac aqvT SesaniSnavi

ganaTleba, ideebi da, rac mTavaria,

politikuri neba, rom saxelmwifo

reformebi ganaxorcielon. amitom migvaCnia,

rom am Zalebs sWirdeba mokr-

Zalebuli daxmareba: resursebiT, organizaciuli,

teqnikuri Tu finansuri.

Cveni proeqti uzrunvelyofs parlamentis

aRWurvas Tanamedrove teqniki-

Ta da komunikaciebiT. Seiqmneba saswavlo

centri, gaixsneba axali kursebi.

ukve moviZieT saukeTeso qarTveli

eqspertebi. Cven, bunebrivia, madlobeli

varT saerTaSoriso eqspertebis, magram

mimaCnia, rom aRar aris saWiro maTi

Camoyvana, roca saqarTveloSic moiZebnebian

profesionalebi.

ZiriTadi aqcenti aparatis reformaze

iqneba gadatanili, swored is

asrulebs did `Sav~ samuSaos. amitom

unda iyos efeqturi da Zlieri. amisaTvis

saWiroa kvleviTi saSualebebi,

sainformacio uzrunvelyofa, evro

kanonmdeblobasTan sinqronizacia.

SeuZlebelia, yuradReba ar gavamaxvi-

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

92


T v i d a n T v e m d e

lo demokratiul mmarTvelobis ganvi-

Tarebaze, xalxisaTvis naTeli unda

iyos, Tu ras, rodis da rogor

akeTebs parlamenti. proeqtis meore

nawili swored am ideis ganxorcielebas

emsaxureba, aseve vapirebT, mxari

davuWiroT saqarTvelos parlamentis

warmomadgenlobis dasavleT saqarTveloSi

gaxsnis ideas. male quTaisSi

moxdeba dasavleT saqarTveloSi maJoritari

deputatebis koordinacia, moqalaqeTa

miReba. werilebisa da saCivrebis

adgilze ganxilva, plenaruli,

komitetebis, biuros gasvliTi sxdomebis

organizeba, ministrebisa da saxalxo

damcvelis warmomadgenlis Cayvana.

amierkavkasiaSi jer arsad ganxorcielebula

msgavsi idea. Tu gaamarTlebs,

igive gakeTdeba Telavsa da

sxva regionebSic. gvaqvs molaparakeba

sxva donorebTan. gveqneba urTierToba

aWaris parlamentTanac. Cveni novacia

da inovacia, garda inteleqtualuri

da meTodologiuri daxmarebisa, daefuZneba

Tanamedrove teqnologiebs.

pirvel-or wels aqcenti gakeTdeba

saqarTvelos parlamentis Sida saqmianobaze,

magram viTanamSromlebT aRmasrulebel

xelisuflebasTan, gansakuTrebiT

iusticiisa da finansTa saministroebTan,

Cven ar daviSurebT Zalisxmevasa

da energias damatebiTi Tanxebis

mosazidad, radgan es proeqti mxolod

40%-iT aris uzrunvelyofili da realurad

sam welzea ganawilebuli es

udidesi riskfaqtoria, proeqti amJamad

12-13%-iT aris dafinansebuli. 20%

gaeros ganviTarebis programas ekuTvnis,

20% _ saqarTvelos mTavrobas.

saubris dasasruls minda yvela Cemi

kolegiis saxeliT madloba gadavuxado,

pirvel rigSi, qalbaton nino burjanaZes,

qalbaton salome samadaSvils

da Cvens aqtiur mxardamWerebs baton

miSa maWavarians, xaTuna gogoriSvils,

levan beJaSvils, gigi wereTels da

sxva kolegebs.

manana saluqvaZe _ gaeros ganviTarebis

programis samTavrobo proeqtebis

aRmasrulebeli koordinatori

_ aRniSnuli proeqtis damuSaveba

jer kidev wina xelisuflebis dros

xdeboda. mcire istoriuli eqskursi:

UNDP programiT proeqtebis ganxorcieleba

1996 wlidan daiwyo. am xnis

ganmavlobaSi ganvaxorcieleT sakmaod

didi proeqti, saxelmwifo kancelariaSi,

sagadasaxado da finansTa saministroSi

axlo momavalSi xeli moewereba kontrolis

palatis daxmarebis programas

da mas uxelmZRvanelebs gaeros ganvi-

Tarebis programis saqarTvelos ofis-

Tan arsebuli erovnul konsultantTa

jgufi. sasixaruloa, rom Cvens qveyanaSi

moiZebneba iseTi kadrebi, romel-

Tac SeuZliaT msgavsi proeqtebis

ganxorcieleba.

mogexsenebaT, yvela proeqti ucxoelebis

mier mzaddeba. sasiamovnoa is

faqti, rom saqarTveloSi mravali

proeqti damuSavebuli da Seqmnilia

qarTveli eqspertebis mier. swored

maTi meSveobiT ganxorcielda mravali

warmatebuli programa. amitomac daibada

parlamentSi msgavsi proeqtis

momzadebis idea. Cveni gundi muSaobs

parlamentis warmomadgenlebsa da

saSualo fenebTan. maT mieraa Seqmnili

`saqarTvelos sainformacio sakomunikacio

teqnologiebis ganviTarebis

saerTaSoriso programa~, romelmac

Zalian didi daintereseba gamoiwvia

sxvadasxva uwyebaSi, regionebSi, amitom

SevqmeniT saintereso proeqti imereTSi.

igi or welSi ganxorcielda da

aRar unda gagrZelebudiyo, magram

imdenad didi iyo moTxovna, rom

gavagrZeleT da jgufi mudmivmoqmedi

statusiT Camoyalibda.

gaeros ganviTarebis programisTvis

ar aris damaxasiaTebeli aseTi permanentuli

jgufis arseboba. mTel msoflioSi

UNDP-s mxolod ramdenime ofisi

arsebobs. xolo Cven gvaqvs Cveni

patar-patara warmomadgenlobebi da

rogorc Cveni xelmZRvaneloba ambobs,

es aris yvelaze didi OUT PUT-i gaeros

ganviTarebis programis regionuli

warmomadgenlobisTvis.

vaJa gurgeniZe

_ gaeros ganviTarebis

programis konsultanti personalis

marTvis sakiTxebSi

_ pirvel rigSi, minda visaubro

im prioritetebze, romelic am proeqts

gaaCnia. es aris adamianuri resursebis

ganviTareba, miuxedavad imisa, rom

sakadro sakiTxebi, sxva saxelmwifo

uwyebebTan SedarebiT, saqarTvelos

parlamentSi sakmaod maRal donezea.

aqcentebi gakeTdeba iseT sakiTxebze,

rogoricaa: treningebi. yvela TanamSromeli

gaivlis trenings, imis gaTva-

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

93


T v i d a n T v e m d e

liswinebiT, vin ra sferoSi muSaobs.

ZiriTadad es Cveni ZalebiT xorcieldeba,

magram ar aris gamoricxuli,

aucileblobis SemTxvevaSi, ucxoelebis

mowveva. treiningebis meore Tavisebureba

isaa, rom TiToeuli TanamSromeli

uzrunvelyofili iqneba kompiuteriT,

saTanado meToduri, praqtikuli

masaliTa da saxelmZRvaneloebiT.

kadrebis personalis marTva, mogexsenebaT,

saqarTveloSi jer kidev tradiciuli

meTodebiT, teqnikuri sakancelario

procedurebiT xdeba, xolo

mTavari sakiTxebi uyuradRebod rCeba.

aRsaniSnavia isic, rom personalis

marTva ar exeba mxolod kadrebis

ganyofilebas. amitom Cveni mxridan

aqcenti realur marTvaze, saTanado

kadrebis mozidvaze, maTTvis konkursebis,

atestaciebis Catarebaze keTdeba.

proeqti uzrunvelyofs aseve maTi

analitikuri saqmianobis srulyofas,

sakadro sainformacio bazisa da

Sesabamisi kompiuteruli programebis

gaumjobesebas.

Cven SevimuSavebT marTvis iseT me-

Tods, rom TiToeuli departamentis

xelmZRvanelma marTos Tavisi kadrebi,

Tavad gauwios kontroli, Tu vin

rogor muSaobs, ra pasuxismgebloba

aqvs TanamSromels. rogor Seafasos

maTi disciplina da a. S.

aseve erT-erTi prioritetia marTvis

procedurebis srulyofis sakiTxi, minda

yuradReba gavamaxvilo dokumentmoZraobis

procesze, romelic Zalian

mZime samuSaoa. amisaTvis dainergeba

kompiuteruli programa, raTa gaadvildes

es procesi. Cven, marTalia, ver

vereviT uSualod sakanonmdeblo saqmianobaSi,

magram organizaciuli TvalsazrisiT

vaanalizebT imas, Tu rogor

mimdinareobs es procesi.

miSa gvarjalaZe _ gaeros

ganviTarebis programis konsultanti

sazogadoebasTan urTierTobis sferoSi

_ proeqtis erT-erTi ZiriTadi

mimarTulebaa parlamentis kanonSemoqmedebiTi

saqmianobis gamWvirvaloba, demokratiuloba,

Tanamedrove strategiebis

danergva, samoqalaqo sazogadoebis

aqtiuri CarTva am procesSi.

aRsaniSnavia, rom nebismier organizacias

da maT Soris saqarTvelos

parlaments, rogorc xelisuflebis

erT-erT Stos, sazogadoebaSi imiji

gaaCnia. xolo misi Semdgomi ganviTareba

da statusi mniSvnelovnadaa damokidebuli

am imijze. amitom saWiroa,

igi pozitiuri da dadebiTi iyos.

nebismieri organizaciis muSaobaze

moqmedebs sazogadoebrivi azri. xolo

imaze, Tu rogor da ramdenad akontrolebs

esa Tu is instituti sazogadoebriv

azrs, mniSvnelovnad damokidebulia

misi warmateba. swored amisTvis

aris saWiro mZlavri, organizebuli,

meTodologiurad Camoyalibebuli

PR samsaxuri. Cveni erT-erTi

ZiriTadi funqciaa parlamentSi SevqmnaT

iseTi mZlavri, organizebuli samsaxuri,

romelic, parlamentis imijis

formirebis TvalsazrisiT, Seasrulebs

garkveul kontrols. Cven ki vuzrunvelvyofT

mas saTanado meTodologiiTa

da teqnikiT.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

94


T v i d a n T v e m d e

`mohmadle qarTvels qarTvlis ndoba da

siyvaruli~

`aris Jami Sobisa da aris Jami micvalebisa, Jami

ngrevisa da Jami Senebisa, Jami glovisa da Jami

mxiarulebisa, Jami dumilisa da Jami Tqmisa, Jami

qvaTa ganyrisa da Jami qvaTa Sekrebisa~

damdgara Jami Tqmisa da qvaTa

Sekrebisa. im adgilas, sadac TxuTmeti

wlis win 9 aprilis tragedia

datrialda, Semdeg ramdeni _ avi

Tu kargi, moxda. memoriali Sendeba

_ erovnuli Tanxmobis, qarTvelTa

gaerTianebisa da mTlianobis simbolo.

konkursSi orma proeqtma gaimarjva.

sivrcis Sesavsebad damoukideblad

gaCnda idea musikaluri Sadrevnebis

gakeTebisa. Cven vesaubreT proeqtTa

avtorebs _ kaxa qoriZesa da Zmeb

SoTa da mamuka CxaiZeebs. Sadrevnebis

avtors _ vaxtang suxiSvils da

SadrevanTa teqnikuri samuSaoebis

xelmZRvanels _ SoTa kapanaZes.

_ uxerxulia, xelovans hkiTxo,

rogor qmnis, magram mainc Se-

moqmedebiT procesze rogor

Seiqmna 9 aprilis monumenti

_ mTlianobaSi memoriali. didi

xania ia duRda es ambavi Tqvens

sulSi, Tundac im dRidan, roca

rusTavelze

varjatkivebul

xeebs `Sindisferi i ekra leqsebi~,

bolos igi Sededda Tqvens

warmodgenaSi, xel-fexi i

Seisxa

da qvaSi gadmoiRvara, miwis

is

gulidan `naTlis svetad~ amoi-

marTa...

kaxa qoriZe

_ 9 aprili CemTvis

eklesiaste

sabWoTa armiis diskreditaciis, sabWoTa

kavSiris daSlisa da saqarTvelos

damoukideblobis simboloa. tragediam,

romelic mTavrobis saxlis win

datrialda SeZra msoflio. qarTuli

eris nebas, gaRebul msxverplsa da

gamarjvebas memorialis aRmarTva

sWirdeboda da mec vcade monumentur

xelovnebaSi Cemi Zalebi. 1989 wlis

Semodgomaze eskizebi (ix. garekanze)

mivitane kidec cekaSi, qalaqis sabWoSi,

imas hkiTxes, amas dauZaxes, pirSi

aravin miTxra, magram xma momivida

_ mTavrobis saxlis win sasaflaos

mowyoba ra gadawyvetaao!

CemTvis ki memorialis spontonurad

gabneuli mnaTobeli filebiT gadawyveta

niSnavda usasrulobis wiaRidan

gamomavali da usasrulobaSi mimavali

eris aRdgomis, gamarjvebis, imedis

sxivs rac Cveni eris mrwamsis _

maradiuli sicocxlisa da usasrulod

srulyofis niSnad mesaxeboda. zusti

da gasagebi simboluri eniT, maRalmxatvrul

doneze iqneboda gadmocemuli.

17 fila simbolurad asaxavda

ara marto trotuarze, kibeebze da

manqanis saval nawilze daCexil msxverpls,

aramed igi unda qceuliyo Ti-

Toeuli CvenTaganisa da momavali

Taobis filad.

1990-91 wlebSi kidev vcade proeqtiT

vinme dameinteresebina, magram uSedegod.

1996 wels rodesac damevala samTavrobo

kompleqsis ganTavsebis koncefciis

Seqmna, erT-erT mniSvnelovan obieqtad

gamoikveTa parlamentis win kurdoneris

(moednis) mowyobis idea, saWiro Seiqmna

9 aprilis memorialis gaTvaliwinebac.

arqiteqtor Temur sanikiZesTan erTad

kidev erTxel warmovadgine eskizi.

Semdgom es planSeti mTawmindis gamgebelTanac

Cavitane, honorars ar

viTxovdi, saCuqrad mindoda gadameca

qalaqisTvis, magram konkursis mowyobis

ideam gaimarjva, albaT, samarTlianadac.

gaJRerebul ideis konkursze

gatanas azri ar hqonda.

_ gaxmaurebuli idea, gaxmau-

rebuli

proeqt

roeqti... ra moxda

TxuTmeti wlis Semdeg

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

95


T v i d a n T v e m d e

_ wels rodesac konkursi Tavidan

gaimarTa, Cemi Svilis megobrebTan:

gio mgelaZe, daTo turaSvili, goga

mWedliSvili (romlebic am ideiT

aRfrTovanebuli darCnen), erTad

gadavwyviteT `erovnuli erTianobis

monumentis~ SinaarsiT gamocxadebul

konkursSi migveRo monawileoba, safuZvlad

9 aprilis Tema aviReT, romlis

interpretaciac movaxdineT da mana-

Tobeli filebi aviyvaneT parlamentis

kolipebze, amiT Canafiqris arealic

gafarTovda da moicva 1921 w. 25

Tebervlidan moyolebuli, 1956 w. 9

marti, 1978 w. saxelmwifo enis, 1999

wlis 9 aprilic, 1991-92 wlebis samoqalaqo

omi, 2003 wlis 23 noembris

vardebis revolucia, filebSi gaCnda

vardis simboloc. yovelivem unda

gagvaxsenos momxdari da Cagvisaxos

gamarjvebis imedi.

dRisiT, mzis Suqze, mosarkuli manaTobeli

filis aelvarebiT, romelsac

gamvleli daxedavs da cis naglejTan

erTad Tavis areklils dainaxavs

igrZnobs Tavs yovelive zemoTqmulis

Tanamonawiled. dabindebisas ki ganaTebis

saSualebiT filebi amoanaTebs

da aelvardeba, rac emocias kidev

ufro gaaZlierebs. samgloviaro da

sazeimo dReebSi filebis naTebis

programuli uzrunvelyofiT unda

mivaRwioT maqsimalur efeqts. yovel-

Tvis unda gvqondes gansakuTrebuli

dReebis molodini. Tumca 15 wlis

Semdeg sazogadoebis nawili, gansakuTrebiT

konkursis monawileTa nawili,

isev saflavis qvebad moixseniebs Cvens

Canafiqrs.

_ isev Tavkiduri i kiTxva da

kidev Tqven albaT, ar gaxsovT

9 aprili, maSin bavSvebi iqne-

bodiT, rogor Semovida TqvenSi

es Tema, rodis igrZeniT iT

tkivili,

rodis SegelaxaT Tavmoyva-

reoba da dageuflaT siamaye

SoTa CxaiZe _ SemoqmedebiT

procesze saubari erTob Znelia: iwyeb

fiqrs, muSaobas, Semdeg TiTqos

TavisTavad modis. Zalian gagvigrZelda

fiqris procesi. meoTxejer rom gamocxadda

konkursi, mSoblebma gvTxoves,

monawileoba migveRo (SoTa arqiteqtoria,

mama da mamuka _ moqandakeebi).

monacemebis gacnobis Semdeg mivxvdiT,

rom SemoqmedebiTi muxti ar unda

dakarguliyo, ideas ar unda daeCrdila

yvelaferi. sabolood miviReT is,

ramac gaimarjva konkursSi.

_ Tavidanve fiqrobdiT, rom

9 aprilis qva monumentSi unda

Cadebuliyo

mamuka CxaiZe: _ muSaobis procesSi

mivxvdiT, rom qva unda dar-

Ceniliyo. sakonkurso moTxovnaSi araferi

iyo dakonkretebuli garda devizisa

_ erovnuli Tanxmobis, erTianobis

Tema.

me mgoni, es iyo erT-erTi yvelaze

saukeTeso Strixi mTeli proeqtisa

_ qvis datoveba, am qvam imodena

funqcia SeiZina _ qarTveli dedis,

mTlianad eris cremliTaa gaJRenTili.

cremlma da sanTlis naTelma gawminda

da gamowva igi, wminda qvad aqcia

_ amitom, rac unda gaakeTo im

adgilas, mas verafriT Secvli. Tanac

ras uzam _ ubralod aiReb da

gadaagdeb!

SoTa CxaiZe: _ Cvenma oponentebma

9 aprilis qva erovnuli sircxvilis

qvad monaTles: amdeni weli ido da

daRupulebs Zegli ver daudgeso.

mTavari RerZi kompoziciisa swored

es qvaa, is kubs kravs. kubi xom

TavisTavad erTianobis, mTlianobis

simboloa, aqcenti mainc 9 aprilze

unda gakeTebuliyo da Cven gvgonia,

rom es SevZeliT...

roca 9 aprilis tragedia moxda,

me cxra wlis viyavi, mamuka-Svidis.

vicodi, qarTveli rom viyavi. Cems

samSoblos raRac cudi daemarTa, cudad

moeqcnen. gvaxsovs kadrebi, romelTac

Semdeg aCvenebdnen. Cven TbilisSi

ar vcxovrobdiT, magram is

elda da Seuracxyofa mTel saqarTveloze

gavrcelda, Tumca bolomde

araferi Tqmula, ra moxda. etyoba,

ar iyo sityvis Tavisufleba da

simarTlis Tqmis neba. dResac bevri

ram burusiTaa moculi.

_ konkursis Sedegebis mixed-

viT sazogadoeba informirebuli

iyo, rom gaimarjva orma

proeqtma _ absoluturad sapiris

ispiro

iro stilis, xasiaTis, midgomisa

da xedvis. aqedan gamom-

dinare, iyo azri, rom metad

rTuli iqneboda maTi Serwyma

_ gamTlianeba. rogor moxda

es

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

96


T v i d a n T v e m d e

kaxa

qoriZe

_ komisiam miiCnia,

rom ori konceptualurad gamarTuli

proeqtis gaerTianeba saSualebas mogvcems

miviRoT erTi masStaburi

memoriali, romelic rogorc SinaarsiT,

aseve formiTac axali sityva iqneba,

rogorc Cveni sazogadoebisaTvis, aseve

mTeli msofliosTvisac. es iqneba Zveli

stereotipebis rRvevis dasawyisi da

axali jansaRi cnobierebis safuZveli~

_ vkiTxulobT daskvnaSi~ am daskvnam

bevri mteri gagviCina...

komisiis gadawyvetileba ar saCivrdeba.

vfiqrob, orive proeqtis SerwymiT

memoriali marTlac moigebs. uJangavi

foladis kubi, romelic Semoxveulia

arsebul qvaze simtkicisa da

siZlieris gansaxierebaa, aZlierebs

kompoziciis mxatvrul da ideur mxares,

rac kargad Seerwymeba vercxlisfrad

mosarkul manaTobel filebs.

rac Seexeba saqarTvelos prezidentis

ideas _ parlamentis fasadis gaswvriv,

arqiteqtorebis: kokorinisa da leJavas

proeqtiT Sadrevnebis mowyobas, _

memorialTan Sinaarsobrivi kavSiri

ara aqvs. is Zalzed organuli nawili

gaxdeba Tavad parlamentis fasadisa.

mamuka CxaiZe _ ori proeqtis

Serwyma, romlebic ideurad ar

ewinaaRmdegeba da kompoziciebad avsebs

erTmaneTs, yovelTvis SesaZlebelia.

orive CvenTvis ukve ganuyofelia _

Cveneulia. batoni kaxas proeqti Zalze

originaluria. amas imitom ki ar

vambob, erTad rom vimuSaveT, konkursze

rom vaTalierebdi, xom ar vicodi,

visi iyo. megobrebma mimiyvanes, naxe

ra magari ram ariso, Tumca bevrisaTvis

mainc Znelad aRsaqmneli da gasagebi

Seiqmna: rogor SeiZleba, Suqi _

aramaterialuri - iyos monumenturi,

miwidan amosuli Suqi satanuri

simboloao (religiisaken wavidnen) da

a.S. yvelam viciT, rom naTeli, Cveulebriv,

zecidan modis, magram am adgilas

xom `qarTvelTa sisxlis nakaduls

miwa qvesknelamde gauJRenTavs da caSi

RmerTs SesCuxCuxebs~. me-20 saukunis

saqarTvelos istoriis batalebs rom

Tavi davaneboT, es xom cnobili

kaloubania: Temur lengma aq galewa

asi aTasi qarTveli _ umetesad

qali da bavSvi. simbolur-sakralurad

aq skneli da zeskneli erTiandeba,

qarTuli miwis gulidan amoanaTebs

gasaocari sinaTle. Cvidmeti sinaTlis

sveti, Cvidmeti naTeli suli. Cvidmeti

simbolurad aris, Torem sulis

amonaTeba, sinaTle, naTeli, TavisTavad

RvTaebrivia, bnelis damTrgunveli

Zalaa, siwmidesTanaa dakavSirebuli

da ara aqvs mniSvneloba, saidan iqneba.

sinaTle rogor SeiZleba cudTan,

Tundac saflavidan amosul SuqTan

asocirdebodes _ naTeli yovelTvis

mouCrdilebelia.

SoTa CxaiZe _ masmediaSi, gansakuTrebiT

presaSi, didi vnebaTaRelva

da aJiotaJi atyda am proeqtTa gar-

Semo. axalgazrdebisagan aravis eswavleba,

magram bevri ukadrebeli ikadres

da gagvagones. adamianebma gamarjvebac

unda iswavlon da damarcxebac. Zvelma

da axalma gaimarjva. batoni kaxa

Zvelmodurad monaTles _ gaucnobiereblad,

saqmeSi Cauxedavad, Cven

_ axalmodurad, asakisa Tu metalis

qandakebis gamo, CvenTvisaa axali xili

metali, Torem evropis xelovnebaSi

is guSindeli dRea. yvela xerxi

gamoiyeneba _ aramaterialuric _

ar aris savaldebulo, figura iyos.

magram rasac da rogorc unda vqmnideT,

qarTuli xelovnebisaTvis damaxasiaTebeli

sisadave, siZvele da qarTuli

bunebis Sesabamisoba arasodes unda

daviviwyoT, gvaxsovdes da davicvaT.

SoTa kapanaZe - ar vicnobdi

baton kaxas, magram rom vnaxe misi

proeqti, aRtacebuli davrCi. roca

ainTeba filebi, ginda ar ginda,

mainc gaxsendeba 9 aprili da ara

marto is... idealuri gadawyvetaa

mklavebgadaWdobili xelebi. es pirdapiri

miniSnebaa, rom ase xelixel-

Cakidebuli sul erTad unda viyoT.

me yofili sabWoTa kavSiris yvela

respublika vici. minaxavs, sadac msgavsi

tragedia moaxdina sabWoTa armiam,

magram aseT Rrma, originalur Canafiqrs,

gadawyvetas versad naxavT. teqnikurad

rogor imuSavebs es filebi

_ minis zedapiri _ es sxva ambavia.

_ gaWirda Tu ara `siv

ivrceebis

dasadgureba~ imdenad, ram-

denadac

siv

ivrce

Caketilia, or-

ganizebulia, Tundac memorials

parlamentis

is uzarmazari i

Senoba

`eRobeba~

win

SoTa CxaiZe: _ TxuTmeti welia

mxolod qva ido da ar Selaxula

maTi xsovna. brZola sididisaTvis

arc SeiZleboda da survilic ar

gagvCenia, maSin eifelis koSkis odena

an Tavisuflebis qandakebis msgavsi

unda dadgmuliyo da aqcenti maTze

gakeTebuliyo. Sejibri parlamentis

SenobasTan uazroba iqneboda. es Senoba

ukve istoriulia, magram ara xelovnebis

nimuSi. amitomac Cven SevecadeT,

Tavisi zomiT sada, momcro yofiliyo

namuSevari da ideaze gamaxvilebuliyo

yuradReba. marTialia, monumenti monumentalurs

niSnavs, magram musikac

aris monumenturi, Tumca isic Cveulebrivi

zomis sanoto simboloebiT

gamoisaxeba xolme.

_ rogor jobda maSin, rogorc

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

97


T v i d a n T v e m d e

ityvian, cxel gulze Seqmniliyo,

roca Cveni gogo-biWebis sisxli

jer kidev ar SeSroboda miwas,

Tu TxuTmeti wlis Semdeg

Tumca 9 aprilis tragedias

drois gamocda ar sWirdeba _

zedroulia.

_ mamuka CxaiZe: _ cxel gulze

gakeTebuli iSviaTad gamodis kargi.

magram, rogorc galaktioni ityoda,

`arsebobs qveynad dagvianeba, magram

amden xniT, magram amdeni!~ aq xelovnur

damuxruWebasTan ufro gvaqvs

saqme. marTalia, cxel gulze emocia

Warbobs, magram SeiZleba iseTi ram

gaakeTo, yvelaferi daCrdilo, rogorc

es batoni kaxas proeqtis SemTxvevaSi

moxda. is xom, faqtobrivad, tragediidan

oTxi-eqvsi Tvis Semdeg Seiqmna.

kidev erTi ram: moqandakisa da fermweris

xelovnebaSi emociebi Warbobs,

arqiteqtura ufro dinji da mSvidi

profesiaa. Tumc SeiZleba, Cven Zmebma

_ arqiteqtorma da moqandakem _

monumentSi, xolo arqiteqtorma kaxa

qoriZem memorialSi davabalanseT,

SevavseT da gavawonasworeT erTmaneTi.

_ batono vaxtang! Sadrevnebi

Tavidan iyo gaTvaliswinebeli,

inebeli,

Tu proeqtTa gamTlianebis Semdeg

aucilebeli gaxda darCenili

siv

ivrce _ terasebi _

SadrevnebiT

dafaruliyo

_ vaxtang

suxiSvili

iSvili: _ am

memorials iseTi erovnuli, politikuri

da mxatvruli datvirTva aqvs, masSi

aqtiuri Careva dauSvebelia: ideas

ar unda gadaaWarbos, sada anturaJi

iyos. marTalia, specialuri konkursi

ar gamocxadebula, magram iyo raRac

konkursiviT da Cven dagvevala musikaluri

Sadrevnebis mowyoba. sasaxlis

proeqtis avtors _ baton giorgi

leJavas _ Tavidanve hqonda gaTvaliswinebuli

aq Sadrevnebi, Tumca Semdeg

kaskaduri terasebi bziT daifara. 9

aprils grunti moiwamla, bzam veRar

ixara da wyaviT Secvala. rusTavelze

sicxeSi yvelaze uxerxuli gasavleli

es adgilia. aq wylis gaCena garkveul

mikroklimatsac ki Seqmnis. SadrevnebSi

Suqisa da musikis idea ufro gvian

gaCnda. TaRebis raodenobac gaTvaliswinebulia:

centraluri TaRi iqneba

savali nawili, marjvniv da marcxniv

_ xuT-xuTi Sadrevani. davtvirTeT

Sua terasi, Zira pasiuria _ mxolod

gadmonadeni wyali iqneba. wylis burusi

Zalian kargad iWers Suqs. terasebi

horizontalurad iqneba gana-

Tebuli, xolo aqtiuri kaskaduri

wyali, svetebic da Suqic vertikalurad

SenaTdeba. aqtiuri wyali ahyveba ritms,

bgeras, zogjer gaqreba, zogjer _

gaCndeba, iTamaSebs da a. S. Sadrevnis

Wavlis simaRle sam metrs ar unda

aRematebodes, Zalian gaaqtiureba ar

SeiZleba, Temca Zalze seriozulia

da misi daCrdilva araviTar SemTxvevaSi

ar unda moxdes, xolo teqnikurad

zemonaTqvami rogor Seisxmas xorcs,

amaze batoni SoTa isaubrebs.

SoTa kapanaZe: _ musika Temas

unda Seeferebodes. Zalian rTuli

teqnika aqvs, magram ubralod gadasawyvetia:

rogori musikac gsurT moisminoT,

Sadrevanic imas ahyveba. musika

unda airCioT Tqven _ damkveTebma.

musika Cawerili iqneba kasetebze,

oRond Cawerisas miqSeris pultTan

unda ijdes kompozitori, kargi smenis

patroni, xolo wyals rogor aayolebs

bgerebs, es ukve mis gemovnebazea

damokidebuli. rasac Cawer imas miiReb,

hidravlika da ganaTebis teqnikac

aseve ahyveba mas. Cven araferi dagvbraldeba,

vinc Cawera musika `bralic~

imisi iqneba.

sinaTlis gavrcelebas da hidravlikas

diametrulad gansxvavebuli parametrebi

aqvs. siCqareTa damTxveva erTob

Znelia, amitomac viwerT kompaqtdiskze

_ koreqtirebis dros ukeT xdeba

sxvadasxva parametris Tanxvdoma.

_ vaxtang suxiSvili

: _

Sadrevnebi imuSavebs 14 maisidan 14

noembramde. zamTarSi wyali ukve aRar

iwvevs dadebiT emociebs. gvaqvs

alternativa: zamTarSi xis gadasatani

bordurebiT bziT aRdgenili iqneba

Zveli saxe. bza wminda mcenarea,

siwmindea da wyalTan erTad Seefereba

memorialis arss.

_ SoTa CxaiZe: _ Sadrevani,

mosarkuli filebi da wylis farda

didebul fons qmnis metalTan.

Sadrevani fasads gamoacocxlebs. arc

zamTar-zafxul monacvleba Seqmnis

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

98


T v i d a n T v e m d e

disonans. Tundac mxolod mwvane dar-

Ceniliyo, Cven winaaRmdegi ar viyaviT:

aris metalSi Seqmnili qandakebebi

mxolod mwvaneze _ pirdapir kordze

dadgmuli.

_ vaxtang suxiSvili

iSvili: _ es

memoriali 1921 wlis 17-23 Tebervals

ialRujTan, kojorsa da tabaxmelasTan

samSoblos TavisuflebisaTvis daRupul

gmirTa memorialicaa. sityvam moitana

da kargi droc aris amis saTqmelad:

me Tavis droze kategoriuli winaaRmdegi

viyavi, iunkerTa memorialuri

dafa SigniT gakeTebuliyo. Cveni mamuliSvilebi

mand ar ganisveneben.

yvelaferi zepirad vici: iq iyo samreklo.

Zveli soboros fundamenti

datovebulia _ TiTqmis kibeebze

Sedis. roca parlamentis Senobis wina

fasadi keTdeboda, 1954-1955 wlebSi,

aq imdeni Zvali amovida... yvelaferi

saTanado wesis dacviT moxda: SevaCereT

muSaoba, movidnen arqeologis institutidan

(identifikacia SeuZlebeli iyo)

da sasaflaoze gadaasvenes, ufro

sworad yuTSi Cayares. marTalia,

batoni kaxa winaaRmdegia, iaras nu

gavxsniT, tkivils nu gavaRviZebTo,

magram Tu warsulis damalva araa

saWiro, barem STamomavlobam esec

icodes. sadac unda ganisvenebdes maTi

wminda Zvlebi, xalxis mexsierebaSi

iunkerTa ZvalTSesalagi mainc aq aris,

oRond davakonkretoT,.. da sad Zvel

suraTebze kargad Cans, rom sadac

axla memoiali keTdeba, soboros wina

ezo iyo, isic Cans, sad gadioda

trotuarisa da Robis gamyofi xazi,

cxadia, saZmo saflavs soboroSi ar

gaakeTebdnen. Tu marTla xsovnaa da

Tu marTla madlia, upriania warwerac

iq gakeTdes, sadac maTi saflavebia.

rkinis Robis iqiT, dafarul adgilze,

visTvisaa gakeTebuli es warwera

_ parlamentis TanamSromlebisaTvis,

marto deputatebma rom icodnen(!).

viRacam Tqva aq ariso da miakres

dafa. raRac formiT, Tundac stelas

saxiT, gmirTa xsovnis miniSneba aucileblad

memorialSi unda moxdes.

_ hqonda Tu ara TqvenTvis

raime arsebiTi mniSvneloba imas,

rom memoriali saqarTvelos

parlamentis

win keTdeba. es

xom ar iqneba Zegli _ simbolo,

Zegli _ gafrTxileba nebis-

mieri i drois xelisuflebi-

saTvis

_ vaxtang

suxiSvili

iSvili: _ Cven

ki ar unda vitiroT, rac moxda

imaze, aramed iqidan unda gamovideT

gamarjvebuli, amaRlebuli. es ar unda

ganmeordes, magram, Tu kvlav moxdeba,

sxvagvarad unda davxvdeT _ momzadebuli!

parlamentis win dgas es Zegli

da es Zegli _ gafrTxileba iqneba

nebismieri xelisuflebisaTvis.

kaxa qoriZe _ me ase mimaCnia:

erovnuli erTianobis monumentis aRqmis,

gagebis erT-erTi kredo aseTia

_ demokratiuli wyoba niSnavs imas,

rom Tu mTavroba ar aris xalxis,

xalxi kidev erTxel aRdgeba da

daamxobs mas. es Cans Cvens memorialSi

da, Tu wavSliT, ar gamoCndeba, ra

Tqma unda. rodesac dangreuli iyo

parlamentis fasadi, me viTxove: erTiori

adgili datoveT restavraciis

dros-meTqi. momavali Taoba TvalnaTliv

unda xedavdes, ra mosdevs

erovnul dapirispirebas. rogorc ki

amas waSli mexsierebaSi, xelmeored

moxdeba provocireba samoqalaqo omisa.

komisias movuyvane magaliTi: reixstagi

aRadgines germaniaSi, magram datoves

sabWoTa jariskacebis minaweri _

aseT Secdomas, aseTi sasjeli mosdevs.

sastiki winaaRmdegi viyavi partiis

cekasa da komkavSiris muzeumebis

ganadgurebisa: datoveT muzeumebi, rom

Cveni SviliSvilebi Tavidan ar gaxdnen

komkavSirlebi. rasac wavSliT, davmalavT,

sxva kuTxiT wamoyofs Tavs.

SoTa CxaiZe _ Sexsenebis momenti

unda iyos xelisuflebisaTvis. xalxma

daiwyo, rac moxda 9 aprils, xalxis

Zala iyo 23 noembers. monumenti

imitom ki ar aris saWiro, rom 9

aprili ar ganmeordes, aramed gvaxsovdes.

`yvela dro Txoulobs Tavis

gmirs~. Cems Taobas misabaZi gmiri

ara hyavs, amitomac xan saiT ixrebian,

xan-saiT. giorgi saakaZe ar gamodgeba

Tanamedrove gmirad, uiliam volze

saubari da mibaZva ras gvargebs

qarTvelebs! xandaxan erTmaneTis

gautanloba gvWirs, Torem ise mSvenieri

eri varT, arc demokratia gveswavleba

da arc siyvaruli. mTavrobas ki

yovelTvis unda axsovdes xalxis neba.

_ Tqveni samomavlo gegmebi.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

99


T v i d a n T v e m d e

Tqven SemTxveviT gaerTiandiT.

momavalSi xom ar apirebT

erToblivad raimes Seqmnas,

Tundac samaCabloSi sul ax-

laxan daRupuli isev `Rimilis

biWebis~ saxelis ukvdavyofas

- qvaSi gacocxlbas

SoTa CxaiZe: _ CemTvis sasiamovno

iyo ZmasTan erTad muSaoba. Cven gvinda,

sul erTad vimuSaoT. samwuxarod, kidev

ramdeni memorialia gasakeTebeli,

upirvelesad afxazeTisa da samaCablos

gmirebisaTvis, Tuki politikuri neba

iqneba da konkursSi gavimarjvebT, baton

kaxasTan TanamSromlobaze vin ityvis

uars. Zalian bevri ram viswavleT am

mokle droSi, didi gamocdileba da

codna aqvs. Tanxmobis moednis batoni

kaxaseuli gadawyveta naxo da ar

mogewonos, SeuZlebelia. TbilisSi saseirno,

TavSeyris moedani ar aris. xelisufleba

midis, modis, moednebs mxolod

saxels ucvlis, yoveli xelisufleba

erT moedans mainc unda aSenebdes. an

rogor ar imuSaveb miseul bagratis

taZris aRdgena-konservaciis proeqtze.

_ kaxa qoriZe

iZe: _ Tanxmobis

moednis proeqtze imdeni interviu

miveci... 1996 wels mTavrobisagan me

damevala mTel teritoriaze samTavrobo

kompleqsis koncefciis Seqmna.

Sevqmeni proeqti, sabWozec gavitane.

mowonebul iqna. Tanxmobis moedani

aseTia: parlamentis win keTdeba heqtari

da ori meaTedi farTis moedani.

inaguraciebisa da aRlumebisTvis meriotidan

quCa daiwevs dabla da

metrosTan gamova. moedanze transporti

ar imoZravebs, moednis qveS gakeTdeba

manqanebis oriarusiani sadgomi. (axla

manqanis gaCereba problemaa) mxatvris

saxlsa da inturistis adgilze aSendeba

axali sastumro, romelic ukan

daiwevs. savali nawili, sadac memoriali

keTdeba, sakmaod farToa, magram

gamouyenebeli. kinoTeatr rusTavelis

fasadi Tanamedroved damuSavdeba.

daidgmeba uzarmazari ekrani: SeiZleba

uyuro, parlamentis sxdomebs, fexburTis

matCebs da a. S. qaSveTis

eklesias daemateba samreklo, moednisaTvis

aucilebeli atributi _

zarebSi, keliebi da eklesia mTeli

kompleqsiT, sastumro da kinoTeatri

rusTaveli moedanze gamova... ai, esaa

¨ÈÀÌÁÀ

ÊÀÍÏÍÛÉ ÝÅ

ãÀÍÌÒÈÄËÏÁÉÓ

ÈÀÌÁÀØÏÓ ÍÀßÀÒÌÉ

ÅÀàÒÏÁÉÓ ÀÙÌÏ×á

ÌÉÓÉ ÂÀÃÀÆÉÃÅÉÓ Ë

ÊÀÍÏÍÉ; ÀÌ ÊÀÍÏÍÉ

ÒÏÌËÄÁÉÝ ÖÍÃÀ À

ÆÄÌÏÀÙÍÉÛÍÖË

1. ÃÀÄÅÀËÏÓ Ó

ÓÏÝÉÀËÖÒÉ ÃÀÝÅ

ÛÄÓÀÁÀÌÉÓ ÓÀÊÀÍÏÍÌ

2. ÃÀÄÅÀËÏÓ Ó

ÓÏÝÉÀËÖÒ ÓÀÊÉÈá

ÓÀ×ÖÞÅÄËÆÄ ÌÏÀÌÆ

3. ÀÌ ÃÀÃÂÄÍÉË

yvelaze mniSvnelovani, razec axla

vmuSaob. vnaxoT, vin mova sastumros ÓÀÁÉÖãÄÔÏ ÃÀ ãÀÍÌÒÈÄË

asaSeneblad, rom erTdroulad sastumroc

aaSenos da Tanxmobis moedanic

4. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏ

aCuqos qalaqs. moednis gakeTebis SemdegÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄ

sivrce iqneba da es memorialic sxvaÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ

masStabsa da gaqanebas miiRebs. me

ase vxedav urbanistul da arqiteqturul

swor gadawyvetas.

ÈÁÉËÉÓÉ,

rac Seexeba bagratis taZris aRdgenas 2004 ßËÉÓ 1 ÉÅ

_ vfiqrobdi minaSi misi aRdgeniT, N 319 -ÒÓ

konservaciis meTods, romelic aTenis

qartiiT aris gansazRvruli ar davarRvevdi,

amiT moeReboda bolo

eklesiisa da iuneskos Soris dapirispirebas,

amasTan SesaZlebeli iqneboda

taZris funqciis aRdgena, sadac mrevlma

unda ixilos Zvelisa da axlis uzado

SerwymiT bagratis taZris feriscvaleba,

raTa iwamos Tavis Zala, rogorc

Rirseuli winapris Rirseulma STamomavalma.

momavali Taoba unda aRizar-

„ÓÀØÀÒÈ

dos ukeTesze ukeTesis Seqmnis wyurvi-

ÖÒÈÉÄÒÈ

lis rwmeniT da ara warsulis mxolod

ÓÀØÀ

qeba-didebiT, vinaidan sicocxlis arsi

da mizani srulyofisaken swrafvaSia.

amJamad rac parlamentSi Semosatan

ganaTlebis kanonproeqts gavecani, survili

aRara maqvs am proeqtze muSaobis.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌ

visTvis vakeTo saqme Tu momavali

aRar eqna saqarTvelos! aseTi antierovnuli

kanonproeqti da misi ÛÄÓÀáÄÁ” ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ Ð

1. „ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

avtorebi sanagve yuTSi unda gadavu- À) ÌÄ-3 ÃÀ ÌÄ-4 ÐÖÍØÔ

ZaxoT.

„3. ÌÀÑÏÒÉÔÀÒÖËÉ Ó

me parlamentarTa imedi maqvs, rom ÂÀÖÌãÏÁÄÓÄÁÉÓÀ ÃÀ ÌÀÑÏÒ

ar dauSveben Cveni momavali axalgazrdobis

mamluqebad gandevnas da ad-

ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÁÉÖãÄÔÉÃÀ

gilze, momsaxure personalad qcevas.

ÈÀÍáÉÓ ÂÀÍÊÀÒÂÅÉÓ ßÄÓÓ À

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

100


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÀÌÁÀØÏÓ ÍÀßÀÒÌÉÈ ÀÒÌÉÈ ÅÀàÒÏÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ” ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

É ÝÅËÉËÄÁÉÓ ÛÄÔÀÍÉÓ ÈÀÏÁÀÆĨ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÉÓ

ÐÒÏÄØÔÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ

ÄËÏÁÉÓ ÃÀÝÅÉÓ ÌÓÏ×ËÉÏ ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÉÓ ¨ÈÀÌÁÀØÏÓ ÊÏÍÔÒÏËÉÓ ÜÀÒÜÏ-ÊÏÍÅÄÍÝÉÉÓ¨ ÈÀÍÀáÌÀÃ,

ÀßÀÒÌÉÓ ÃÀÌÆÀÃÄÁÉÓ, ÃÉÓÔÒÉÁÖÝÉÉÓ ÒÄÂÖËÉÒÄÁÉÓÀ ÃÀ ÊÏÍÔÒÏËÉÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÖÊÀÍÏÍÏ

ÙÌÏ×áÅÒÉÓ ÌÉÆÍÉÈ ÀÖÝÉËÄÁÄËÉÀ ËÉÝÄÍÆÉÉÓ ÀÒÓÄÁÏÁÀ. ÈÀÌÁÀØÏÓ ÍÀßÀÒÌÉÈ ÅÀàÒÏÁÉÓÀ ÃÀ

ÃÅÉÓ ËÉÝÄÍÆÉÒÄÁÉÓ ÌÏÈáÏÅÍÀÓ ÀÃÂÄÍÓ ¨ÈÀÌÁÀØÏÓ ÍÀßÀÒÌÉÈ ÅÀàÒÏÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ¨ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÊÀÍÏÍÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÆÏÂÉÄÒÈÉ ÓÀÊÉÈáÉ ÓÀàÉÒÏÄÁÓ ÓÄÒÉÏÆÖË ÝÅËÉËÄÁÄÁÓ,

ÖÍÃÀ ÀÉÓÀáÏÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÀÛÉ.

ÍÉÛÍÖËÉÃÀÍ ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÀËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ×ÉÍÀÍÓÈÀ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÛÒÏÌÉÓ, ãÀÍÌÒÈÄËÏÁÉÓÀ ÃÀ

É ÃÀÝÅÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓÈÀÍ ÄÒÈÀà 2004 ßËÉÓ 1 ÀÂÅÉÓÔÏÌÃÄ ÌÏÀÌÆÀÃÏÓ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ

ÓÀÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏ ÝÅËÉËÄÁÄÁÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ.

ÀËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÓÀ×ÉÍÀÍÓÏ-ÓÀÁÉÖãÄÔÏ ÃÀ ãÀÍÌÒÈÄËÏÁÉÓ ÃÀÝÅÉÓÀ ÃÀ

ÓÀÊÉÈáÈÀ ÊÏÌÉÔÄÔÄÁÓ, ÃÀÉÍÔÄÒÄÓÄÁÖË ÊÏÌÉÔÄÔÄÁÈÀÍ ÄÒÈÀÃ, ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉÓ

Ä ÌÏÀÌÆÀÃÏÍ ÊÀÍÏÍÐÒÏÄØÔÉ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÀÛÉ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÉ ÝÅËÉËÄÁÉÓ ÛÄÔÀÍÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ.

ÃÂÄÍÉËÄÁÉÓ ÛÄÓÒÖËÄÁÀÆÄ ÊÏÍÔÒÏËÉ ÃÀÄÅÀËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÓÀ×ÉÍÀÍÓÏ-

ÍÌÒÈÄËÏÁÉÓ ÃÀÝÅÉÓÀ ÃÀ ÓÏÝÉÀËÖÒ ÓÀÊÉÈáÈÀ ÊÏÌÉÔÄÔÄÁÓ.

ÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÂÀÌÏØÅÄÚÍÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÉÓ 1 ÉÅËÉÓÉ.

Ó

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÀÌÄÍÔÉÓ ßÄÅÒÉÓ ÀÌÏÌÒÜÄÅËÄÁÈÀÍ

ÉÄÒÈÏÁÉÓ ÂÀÖÌãÏÁÄÓÄÁÉÓ ÙÏÍÉÓÞÉÄÁÀÈÀ ÛÄÓÀáÄÁ”

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÀÌÄÍÔÉÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÀÃÂÄÍÉËÄÁÀÛÉ

ÛÉ

ÝÅËÉËÄÁÄÁÉÓ ÛÄÔÀÍÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÆÄ

ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ßÄÅÒÉÓ ÀÌÏÌÒÜÄÅËÄÁÈÀÍ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÉÓ ÂÀÖÌãÏÁÄÓÄÁÉÓ ÙÏÍÉÓÞÉÄÁÀÈÀ

ËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ 2000 ßËÉÓ 16 ÌÀÉÓÉÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÉÓ:

ÐÖÍØÔÄÁÉ ÜÀÌÏÚÀËÉÁÃÄÓ ÛÄÌÃÄÂÉ ÒÄÃÀØÝÉÉÈ:

ÖËÉ ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÓÉÓÔÄÌÉÈ ÀÒÜÄÖË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ßÄÅÒÓ ÀÌÏÌÒÜÄÅËÄÁÈÀÍ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÉÓ

ÌÀÑÏÒÉÔÀÒÉ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ßÄÅÒÉÓ ÁÉÖÒÏÓ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒ-ÔÄØÍÉÊÖÒÉ ÖÆÒÖÍÅÄË ÚÏ×ÉÓÀÈÅÉÓ

ãÄÔÉÃÀÍ ÚÏÅÄËÈÅÉÖÒÀà ÂÀÌÏÄÚÏÓ ÃÀ ÌÉÓ ÐÉÒÀà ÀÍÂÀÒÉÛÆÄ ÜÀÉÒÉÝáÏÓ 250 ËÀÒÉ. ÀÌ

ßÄÓÓ ÀÃÂÄÍÓ ÌÀÑÏÒÉÔÀÒÉ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ßÄÅÒÉ.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

101


4. ÐÒÏÐÏÒÝÉÖËÉ ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÓÉÓÔÄÌÉÈ ÀÒÜÄÖË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ßÄÅÒÓ ÀÌÏÌÒÜÄÅËÄÁÈÀÍ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÉÓ

ÓÀÈÀÍÀÃÏÃ ÏÒÂÀÍÉÆÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÚÏÅÄËÈÅÉÖÒÀÃ ÂÀÌÏÄÚÏÓ 200 ËÀÒÉ.”;

Á) ÌÄ-7 ÐÖÍØÔÉ ÜÀÌÏÚÀËÉÁÃÄÓ ÛÄÌÃÄÂÉ ÒÄÃÀØÝÉÉÈ:

„7. ÀÃÂÉËÏÁÒÉÅÉ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÉÓÀ ÃÀ ÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÉÓ ÏÒÂÀÍÏÄÁÌÀ ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÉÓ ×ÀÒÂËÄÁÛÉ

ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏÍ:

À) ÌÀÑÏÒÉÔÀÒÖËÉ ÃÀ ÐÒÏÐÏÒÝÉÖËÉ ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÓÉÓÔÄÌÉÈ ÀÒÜÄÖËÉ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ßÄÅÒÄÁÉ –

ÊÀÅÛÉÒÂÀÁÌÖËÏÁÉÓ ÓÀÛÖÀËÄÁÄÁÉÈ, ÀÃÌÉÍÉÓÔÒÀÝÉÖË ÓÀÆÙÅÒÄÁÛÉ ÂÀÃÀÓÀÀÃÂÉËÄÁËÀÃ ÓÀÔÒÀÍÓÐÏÒÔÏ ÓÀÛÖÀËÄÁÉÈ

ÀÍ/ÃÀ ÓÀßÅÀÅÉÈ ÃÀ ÓÀÊÀÍÝÄËÀÒÉÏ ÓÀØÏÍËÉÈ;

Á) ÌÀÑÏÒÉÔÀÒÖËÉ ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÓÉÓÔÄÌÉÈ ÀÒÜÄÖËÉ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ßÄÅÒÄÁÉ ÃÀ ÉÓ ÐÀÒÔÉÄÁÉ (ÁËÏÊÄÁÉ),

ÒÏÌËÄÁÌÀÝ ÐÒÏÐÏÒÝÉÖËÉ ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÓÉÓÔÄÌÉÈ ÜÀÔÀÒÄÁÖË ÀÒÜÄÅÍÄÁÛÉ 7-ÐÒÏÝÄÍÔÉÀÍÉ ÁÀÒÉÄÒÉ ÂÀÃÀËÀáÄÓ,—

– ÓÀÏ×ÉÓÄ ×ÀÒÈÏÁÉÈ.”.

2. ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÀÐÀÒÀÔÌÀ ÀÌ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÈÀÍáÄÁÉ ÀÀÍÀÆÙÀÖÒÏÓ 2004 ßËÉÓ 1

ÉÅÍÉÓÉÃÀÍ.

3. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÂÀÌÏØÅÄÚÍÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 1 ÉÅËÉÓÉ.

N 322 - ÒÓ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄË

Ö×ËÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄ

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔ

ÒÄÂËÀÌÄÍÔÉÓ ÌÄ-7 ÌÖáËÉ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔ

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ

ÈÁÉËÉÓÉ

2004 ßËÉÓ 10 À

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

“ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ 2004 ßËÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÁÉÖãÄÔÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ”

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÛÉ ÝÅËÉËÄÁÄÁÉÓÀ ÃÀ ÃÀÌÀÔÄÁÄÁÉÓ ÛÄÔÀÍÉÓ

ÈÀÏÁÀÆÄ” ÊÀÍÏÍÐÒÏÄØÔÉÓ ÂÀÍáÉËÅÉÓ ÅÀÃÄÁÉÓ ÂÀÍÓÀÆÙ

ÆÙÅÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÒÄÂËÀÌÄÍÔÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÌÖáËÉÓ ÌÄ-11 ÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ,

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÀÃÂÄÍÓ:

ßÌÉÍÃÀ ÓÀÚÃÀÒ

ÀÒ

1. ÐÀÒËÀÌÄÍÔÌÀ “ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ 2004 ßËÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÁÉÖãÄÔÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ” ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÛÉ

ÄËÜÉÓ ÀËÄØÓÀÍ

ÝÅËÉËÄÁÄÁÉÓÀ ÃÀ ÃÀÌÀÔÄÁÄÁÉÓ ÛÄÔÀÍÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ” ÊÀÍÏÍÐÒÏÄØÔÉ ÐËÄÍÀÒÖË ÓáÃÏÌÀÆÄ ÂÀÍÉáÉËÏÓ 10

ÀÂÅÉÓÔÏÓ.

2. ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÐËÄÍÀÒÖË ÓáÃÏÌÀÆÄ “ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ 2004 ßËÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÁÉÖãÄÔÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ”

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÛÉ ÝÅËÉËÄÁÄÁÉÓÀ ÃÀ ÃÀÌÀÔÄÁÄÁÉÓ ÛÄÔÀÍÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ” ÊÀÍÏÍÐÒÏÄØÔÉÓ ÂÀÍáÉËÅÉÓ ÃÀÓÒÖËÄÁÉÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

ÛÄÌÃÄ ÓáÃÏÌÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÌ ÊÀÍÏÍÐÒÏÄØÔÉÓ ÊÄÍàÉÓÚÒÀÌÃÄ ÂÀÌÏÀÝáÀÃÏÓ ÛÄÓÅÄÍÄÁÀ ÀÒÀ ÖÌÄÔÄÓ 3 ÃÙÉÓÀ. 1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

3. ÐÀÒËÀÌÄÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÌ “ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ 2004 ßËÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÁÉÖãÄÔÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ” ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÈÀÍáÌÏÁÀ ÌÉÄÝÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄ

ÄËÜÉÓ ÀËÄØÓÀÍÃÒÄ ÜÉÊÅÀÉ

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁ

ÊÀÍÏÍÛÉ ÝÅËÉËÄÁÄÁÉÓÀ ÃÀ ÃÀÌÀÔÄÁÄÁÉÓ ÛÄÔÀÍÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ” ÊÀÍÏÍÐÒÏÄØÔÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÓÀ×ÉÍÀÍÓÏ-ÓÀÁÉÖãÄÔÏ

ÊÏÌÉÔÄÔÉÓ ÌÉÄÒ ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ ÃÀÓÊÅÍÄÁÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÈÀÅÒÏÁÀÓ ßÀÒÖÃÂÉÍÏÓ ÀÒÀ ÖÂÅÉÀÍÄÓ 11 ÀÂÅÉÓÔÏÓÉ.

4. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÈÀÅÒÏÁÀÌ “ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ 2004 ßËÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÁÉÖãÄÔÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ” ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÊÀÍÏÍÛÉ ÝÅËÉËÄÁÄÁÉÓÀ ÃÀ ÃÀÌÀÔÄÁÄÁÉÓ ÛÄÔÀÍÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ” ÊÀÍÏÍÐÒÏÄØÔÉÓ ÓÀÁÏËÏÏ ÅÀÒÉÀÍÔÉ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÓ

ßÀÒÖÃÂÉÍÏÓ ÀÒÀ ÖÂÅÉÀÍÄÓ 12 ÀÂÅÉÓÔÏÓÉ.

5. ÐÀÒËÀÌÄÍÔÌÀ “ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ 2004 ßËÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÁÉÖãÄÔÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ” ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÛÉ

ÝÅËÉËÄÁÄÁÉÓÀ ÃÀ ÃÀÌÀÔÄÁÄÁÉÓ ÛÄÔÀÍÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ” ÊÀÍÏÍÐÒÏÄØÔÓ ÊÄÍàÉ ÖÚÀÒÏÓ ÀÒÀ ÖÂÅÉÀÍÄÓ 13 ÀÂÅÉÓÔÏÓÉ.

6. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ

ÈÁÉËÉÓÉ

2004 ßËÉÓ 10 ÀÂÅÉÓÔÏ. N 325 - ÒÓ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ

ÈÁÉËÉÓÉ

2004 ßËÉÓ 10 À

N 333- ÒÓ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

102


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÀÌÄÍÔÉÓ ßÄÅÒÉÓ ÂÉÏÒÂÉ ÊÄÍàÀÞÉÓÀÈÅÉÓ

×ËÄÁÀÌÏÓÉËÄÁÉÓ ÅÀÃÀÌÃÄ ÀÌÃÄ ÛÄßÚÅÄÔÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ

ÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

Ó ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 54-Ä ÌÖáËÉÓ ÌÄ-2 ÐÖÍØÔÉÓ “À” ØÅÄÐÖÍØÔÉÓÀ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÌÖáËÉÓ ÌÄ-2 ÐÖÍØÔÉÓ “À” ØÅÄÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀà ÂÉÏÒÂÉ ÊÄÍàÀÞÄÓ ÅÀÃÀÌÃÄ ÛÄÖßÚÃÄÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ ßÄÅÒÉÓ Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÄÁÀ.

ÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÒÄ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

Ó 10 ÀÂÅÉÓÔÏ. N 326 - ÒÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÚÃÀÒÈÀÍ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍÉ

ØÓÀÍÃÒÄ ÜÉÊÅÀÉÞÉÓ ÈÀÍÀÌÃÄÁÏÁÉÃÀÍ ÂÀÍÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÀ

Ö×ËÄÁÀÆÄ

ÈÀÍáÌÏÁÉÓ ÌÉÝÄÌÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 73-Ä ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓ “À” ØÅÄÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ

ÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ßÌÉÍÃÀ ÓÀÚÃÀÒÈÀÍ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍÉ

ÜÉÊÅÀÉÞÉÓ ÈÀÍÀÌÃÄÁÏÁÉÃÀÍ ÂÀÍÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÀÆÄ.

ÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÒÄ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

Ó 10 ÀÂÅÉÓÔÏ.

Ó

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

103


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÅÀËÄÒÉ ÜÄÜÄËÀÛÅÉËÉÓ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÛÉ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀ

ÀÍÉÛÅÍÀÆÄ ÈÀÍáÌÏÁÉÓ

ÌÉÝÄÌÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÆÀÆÀ ÊÀÍÃÄËÀ

ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 73-Ä ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓ “À” ØÅÄÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ

ÈÀÍáÌÏÁÀ ÌÉÄÝÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ÅÀËÄÒÉ ÜÄÜÄËÀÛÅÉËÉÓ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀÆÄ.

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ

ÈÁÉËÉÓÉ

2004 ßËÉÓ 10 ÀÂÅÉÓÔÏ.

N 334- ÒÓ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÈÀÍáÌÏÁÀ ÌÉÄÝÄÓ ÓÀØÀÒÈÅ

ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁ

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ

ÈÁÉËÉÓÉ

2004 ßËÉÓ 10 ÀÂ

N 336- ÒÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÂÒÉÂÏË Ì

ÄÊÀÔÄÒÉÍÄ ÌÉØÀÞÉÓ ÉÏÒÃÀÍÉÉÓ äÀÛÉÌÉÔ

ÛÉÌÉÔÖÒ ÓÀÌÄ×ÏÛÉ, ËÉÁÀÍÉÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÖÁËÉÊÀÛÉ, ÓÀÖÃÉÓ ÀÒÀÁÄÈÛÉ, ØÖÅÄÉÈÓÀ ÃÀ ÂÀÄÒÈÉÀÍÄÁÖË

ÀÒÀÁÈÀ ÄÌÉÒÀÔÄÁÛÉ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË

ÄËÜÀÃ ÃÀÍÉÛÅÍÀ

ÀÍÉÛÅÍÀÆÄ ÆÄ ÈÀÍáÌÏÁÉÓ ÌÉÝÄÌÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÆÄ

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÈÀÍáÌÏÁÀ ÌÉÄÝÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄË

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁ

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 73-Ä ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓ “À” ØÅÄÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÈÀÍáÌÏÁÀ ÌÉÄÝÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ÄÊÀÔÄÒÉÍÄ ÌÉØÀÞÉÓ ÉÏÒÃÀÍÉÉÓ äÀÛÉÌÉÔÖÒ ÓÀÌÄ×ÏÛÉ, ËÉÁÀÍÉÓ

ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀÛÉ, ÓÀÖÃÉÓ ÀÒÀÁÄÈÛÉ, ØÖÅÄÉÈÓÀ ÃÀ ÂÀÄÒÈÉÀÍÄÁÖË ÀÒÀÁÈÀ ÄÌÉÒÀÔÄÁÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË

ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀÆÄ.

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

104

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ

ÈÁÉËÉÓÉ

2004 ßËÉÓ 10 ÀÂÅÉÓÔÏ.

N 335- ÒÓ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÈÁÉËÉÓÉ

2004 ßËÉÓ 10 ÀÂ

N 337 ÒÓ


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÃÄËÀÊÉÓ ÐÏËÏÍÄÈÉÓ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÖÁËÉÊÀÛÉ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀ

ÀÍÉÛÅÍÀÆÄ ÈÀÍáÌÏÁÉÓ

ÌÉÝÄÌÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 73-Ä ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓ “À” ØÅÄÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ

ÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ÆÀÆÀ ÊÀÍÃÄËÀÊÉÓ ÐÏËÏÍÄÈÉÓ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

Ö×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀÆÄ.

ÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÒÄ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

10 ÀÂÅÉÓÔÏ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

Ë ÌÂÀËÏÁËÉÛÅÉËÉÓ ÈÖÒØÄÈÉÓ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÖÁËÉÊÀÛÉ

ÏÓ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀ

ÀÍÉÛÅÍÀÆÄ

ÈÀÍáÌÏÁÉÓ ÌÉÝÄÌÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 73-Ä ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓ “À” ØÅÄÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ

ÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ÂÒÉÂÏË ÌÂÀËÏÁËÉÛÅÉËÉÓ ÈÖÒØÄÈÉÓ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

Ö×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀÆÄ.

ÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÒÄ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

10 ÀÂÅÉÓÔÏ.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

105


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÍÀÈÉÀ ãÀ×ÀÒÉÞÉÓ ÓÀ×ÒÀÍÂÄÈÉÓ

ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÖÁËÉÊÀÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ËÄÅÀÍ ÀÓÀÈÉÀÍÉ

ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀ ÉÖÍÄÓÊÏ-ÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ

ÌÖÃÌÉÅ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍË

ÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍËÀÃ ÀÃ ÃÀÍÉÛÅÍÀ

ÀÍÉÛÅÍÀÆÄ ÈÀÍáÌÏÁÉÓ ÌÉÝÄÌÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 73-Ä ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓ “À” ØÅÄÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀà 1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÈÀÍáÌÏÁÀ ÌÉÄÝÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ÍÀÈÉÀ ãÀ×ÀÒÉÞÉÓ ÓÀ×ÒÀÍÂÄÈÉÓ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÈÀÍáÌÏÁÀ ÌÉÄÝÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄ

ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀ ÉÖÍÄÓÊÏ-ÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÖÃÌÉÅ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍËÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀÆÄ. ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄ

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ

ÈÁÉËÉÓÉ

2004 ßËÉÓ 10 ÀÂÅÉÓÔÏ.

N 338- ÒÓ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ

ÈÁÉËÉÓÉ

2004 ßËÉÓ 10 ÀÂ

N 340 - ÒÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÃÀÅÉÈ À×ÝÉÀ

×ÝÉÀÖÒÉÓ ËÉÔÅÉÓ, ËÀÔÅÉÉÓÀ ÃÀ ÄÓÔÏÍÄÈÉÓ

ÒÄÓÐÖÁËÉÊÄÁ

ÖÁËÉÊÄÁÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ

ÄËÜÀÃ ÃÀÍÉÛÅÍÀ

ÀÍÉÛÅÍÀÆÄ ÈÀÍáÌÏÁÉÓ ÌÉÝÄÌÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÆÖÒÀÁ ÁÄÒ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 73-Ä ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓ “À” ØÅÄÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ

ÈÀÍáÌÏÁÀ ÌÉÄÝÄÓ ÓÀØÀÒÈ

ÈÀÍáÌÏÁÀ ÌÉÄÝÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ÃÀÅÉÈ À×ÝÉÀÖÒÉÓ ËÉÔÅÉÓ, ËÀÔÅÉÉÓÀ ÃÀ ÄÓÔÏÍÄÈÉÓ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÄÁÛÉ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ Ã

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÄ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀÆÄ.

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁ

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ

ÈÁÉËÉÓÉ

2004 ßËÉÓ 10 ÀÂÅÉÓÔÏ.

N 339 - ÒÓ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ

ÈÁÉËÉÓÉ

2004 ßËÉÓ 10 ÀÂ

N 341- ÒÓ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

106


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÉÀÍÉÓ ÉÒÀÍÉÓ ÉÓËÀÌÖÒ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÖÁËÉÊÀÛÉ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

Ï ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀ

ÀÍÉÛÅÍÀÆÄ ÈÀÍáÌÏÁÉÓ

ÌÉÝÄÌÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 73-Ä ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓ “À” ØÅÄÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ

ÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ËÄÅÀÍ ÀÓÀÈÉÀÍÉÓ ÉÒÀÍÉÓ ÉÓËÀÌÖÒ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

Ö×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀÆÄ.

ÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÒÄ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

Ó 10 ÀÂÅÉÓÔÏ.

Ó

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÁÄÒÉÞÉÓ ÒÖÌÉÍÄÈÓÀ ÃÀ ÌÏËÃÀÅÀ

ÀÅÀÓ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÄÁ

ÖÁËÉÊÄÁÛÉ

ÏÓ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀ

ÀÍÉÛÅÍÀÆÄ

ÈÀÍáÌÏÁÉÓ ÌÉÝÄÌÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 73-Ä ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓ “À” ØÅÄÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ÆÖÒÀÁ ÁÄÒÉÞÉÓ ÒÖÌÉÍÄÈÓÀ ÃÀ ÌÏËÃÀÅÀÓ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÄÁÛÉ

ÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀÆÄ.

ÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÒÄ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

Ó 10 ÀÂÅÉÓÔÏ.

Ó

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

107


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÊÏÍÓÔÀÍÔÉÍÄ ÑÙÄÍÔÉÓ ÀÅÓÔÒÉÉÓ ÃÀ ÖÍÂÒÄÈÉÓ

ÒÄÓÐÖÁËÉÊÄÁ

ÖÁËÉÊÄÁÛÉ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀ

ÀÍÉÛÅÍÀÆÄ

ÈÀÍáÌÏÁÉÓ ÌÉÝÄÌÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÆÀÖÒ ÂÀÌÓÀáÖÒ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 73-Ä ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓ “À” ØÅÄÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀà 1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÈÀÍáÌÏÁÀ ÌÉÄÝÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ÊÏÍÓÔÀÍÔÉÍÄ ÑÙÄÍÔÉÓ ÀÅÓÔÒÉÉÓ ÃÀ ÖÍÂÒÄÈÉÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÈÀÍáÌÏÁÀ ÌÉÄÝÄÓ ÓÀØÀÒÈÅ

ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀÆÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ Ã

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ

ÈÁÉËÉÓÉ

2004 ßËÉÓ 10 ÀÂÅÉÓÔÏ.

N 342- ÒÓ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ

ÈÁÉËÉÓÉ

2004 ßËÉÓ 10 À

N 344- ÒÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÃÀÅÉÈ ÆÀËÊÀËÉÀÍÉÓ ÖÆÁÄÊÄÈÉÓÀ ÃÀ ÔÀãÉÊÄÈÉÓ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÄÁ

ÖÁËÉÊÄÁÛÉ

ËÀÛÀ ÑÅÀÍÉÀÓ É

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀ

ÀÍÉÛÅÍÀÆÄ

ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁ

ÈÀÍáÌÏÁÉÓ ÌÉÝÄÌÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÈÀÍáÌÏÁÀ ÌÉÄÝÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄ

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 73-Ä ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓ “À” ØÅÄÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ

ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀÃ

ÈÀÍáÌÏÁÀ ÌÉÄÝÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ÃÀÅÉÈ ÆÀËÊÀËÉÀÍÉÓ ÖÆÁÄÊÄÈÉÓÀ ÃÀ ÔÀãÉÊÄÈÉÓ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÄÁÛÉ

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀÆÄ.

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ

ÈÁÉËÉÓÉ

2004 ßËÉÓ 10 ÀÂÅÉÓÔÏ.

N 343- ÒÓ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ

ÈÁÉËÉÓÉ

2004 ßËÉÓ 10 À

N 345- ÒÓ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

108


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÓÀáÖÒÃÉÀ

ÖÒÃÉÀÓ ÓËÏÅÀÊÉÉÓÀ ÃÀ ÓËÏÅÄÍÉÉÓ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÄÁ

ÖÁËÉÊÄÁÛÉ

ÏÓ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀ

ÀÍÉÛÅÍÀÆÄ

ÈÀÍáÌÏÁÉÓ ÌÉÝÄÌÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 73-Ä ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓ “À” ØÅÄÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ

ÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ÆÀÖÒ ÂÀÌÓÀáÖÒÃÉÀÓ ÓËÏÅÀÊÉÉÓÀ ÃÀ ÓËÏÅÄÍÉÉÓ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÄÁÛÉ

ÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀÆÄ.

ÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÒÄ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

Ó 10 ÀÂÅÉÓÔÏ.

Ó

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÀÓ ÉÓÒÀÄËÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÛÉ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ

ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀÃ ÃÀÍÉÛÅÍÀ

ÀÍÉÛÅÍÀÆÄ ÈÀÍáÌÏÁÉÓ ÌÉÝÄÌÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 73-Ä ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓ “À” ØÅÄÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ

ÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ËÀÛÀ ÑÅÀÍÉÀÓ ÉÓÒÀÄËÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ

Í ÄËÜÀÃ ÃÀÍÉÛÅÍÀÆÄ.

ÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÒÄ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

Ó 10 ÀÂÅÉÓÔÏ.

Ó

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

109


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÈÄÉÌÖÒÀÆ ÛÀÒÀÛÄÍÉÞÉÓ ÛÄÍÉÞÉÓ ÁÖËÂÀÒÄÈÉÓ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÖÁËÉÊÀÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÍÏÃÀÒ ÂÒÉÂÀËÀ

ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀ

ÀÍÉÛÅÍÀÆÄ ÈÀÍáÌÏÁÉÓ

ÌÄÝÍÉÄÒÄ

ÌÉÝÄÌÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 73-Ä ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓ “À” ØÅÄÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ

ÈÀÍáÌÏÁÀ ÌÉÄÝÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ÈÄÉÌÖÒÀÆ ÛÀÒÀÛÄÍÉÞÉÓ ÁÖËÂÀÒÄÈÉÓ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀÆÄ.

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

1. ÍÏÃÀÒ ÂÒÉÂÀË

ÊÖËÔÖÒÉÓÀ ÃÀ ÓÐÏÒÔÉÓ Ê

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ

ÈÁÉËÉÓÉ

2004 ßËÉÓ 10 ÀÂÅÉÓÔÏ.

N 346- ÒÓ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ

ÈÁÉËÉÓÉ

2004 ßËÉÓ 10 ÀÂ

N 348 - ÒÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

“ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÀÌÄÍÔÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖËÉ ÌÈËÉÀÍÏÁÉÓ

ÀÙÃÂÄÍÉÓ ÓÀÊÉÈáÈÀ ÃÒÏÄÁÉÈÉ ÊÏÌÉÓÉÉÓ ÛÄØÌÍÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ”

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÀÌÄÍÔÉÓ 2004 ßËÉÓ 25 ÉÅÍÉÓÉÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÀÃÂÄÍÉËÄÁÀÛÉ

ÝÅËÉËÄÁÉÓ ÛÄÔÀÍÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

1. “ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖËÉ ÌÈËÉÀÍÏÁÉÓ ÀÙÃÂÄÍÉÓ ÓÀÊÉÈáÈÀ ÃÒÏÄÁÉÈÉ ÊÏÌÉÓÉÉÓ

ÛÄØÌÍÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ” ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ 2004 ßËÉÓ 25 ÉÅÍÉÓÉÓ (N 253 –ÒÓ ) ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÉÓ ÌÄ-2

ÐÖÍØÔÉ ÜÀÌÏÚÀËÉÁÃÄÓ ÛÄÌÃÄÂÉ ÒÄÃÀØÝÉÉÈ:

“2. ÊÏÌÉÓÉÉÓ ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÀ ÂÀÍÉÓÀÆÙÅÒÏÓ 23 ßÄÅÒÉÈ.”.

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÍÉÊÏËÏÆ Â

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

1. ÍÉÊÏËÏÆ ÂÅÀÒÀ

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ

ÈÁÉËÉÓÉ

2004 ßËÉÓ 10 ÀÂ

N 349 - ÒÓ

ÈÁÉËÉÓÉ

2004 ßËÉÓ 10 ÀÂÅÉÓÔÏ.

N 347 - ÒÓ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

110


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÂÀËÀÛÅÉËÉÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÀÌÄÍÔÉÓ ÂÀÍÀÈËÄÁÉÓ,

ÉÄÒÄÁÉÓ, ÊÖËÔÖÒÉÓÀ ÖÒÉÓÀ ÃÀ ÓÐÏÒÔÉÓ ÊÏÌÉÔÄÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄà ÀÒÜÄÅÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÂÒÉÂÀËÀÛÅÉËÉ ÀÒÜÄÖË ÉØÍÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÂÀÍÀÈËÄÁÉÓ, ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉÓ,

ÒÔÉÓ ÊÏÌÉÔÄÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÃ.

ÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÒÄ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

10 ÀÂÅÉÓÔÏ.

ÒÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

Æ ÂÅÀÒÀÌÉÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÖÌÀÙËÄÓÉ

ÓÀÁàÏÓ ßÄÅÒÀà ÀÒÜÄÅÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÂÅÀÒÀÌÉÀ ÀÒÜÄÖË ÉØÍÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÖÌÀÙËÄÓÉ ÓÀÁàÏÓ ßÄÅÒÀÃ.

ÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÒÄ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

10 ÀÂÅÉÓÔÏ.

ÒÓ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

111


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÀÌÄÍÔÉÓ ÂÀÌÏÊËÄÁÖËÉ ßÄÅÒÉÓ

ÂÉÏÒÂÉ ÊÄÍàÀÞÉÓ ÀÃÂÉËÌÏÍÀÝÅËÉÓ ÌÀÌÖÊÀ ÌáÄÉÞÉÓ

Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÄÁÉÓ ÝÍÏÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÝÍÏÁÉË ÉØÍÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÂÀÌÏÊËÄÁÖËÉ ßÄÅÒÉÓ ÂÉÏÒÂÉ ÊÄÍàÀÞÉÓ ÀÃÂÉËÌÏÍÀÝÅËÉÓ

ÌÀÌÖÊÀ ÌáÄÉÞÉÓ Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÄÁÀ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ

ÈÁÉËÉÓÉ

2004 ßËÉÓ 13 ÀÂÅÉÓÔÏ.

N 365 - ÒÓ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÂÉÏÒÂÉ ÚÀÒÚÀ

ÀËÄØÓÀÍÃÒÄ Û

ÝÄÆÀÒ ÜÏÜÄËÉ

ÐÀÅËÄ ÝÀÞÉÊÀÞ

ÆÖÒÀÁ ÝØÉÔÉÛ

ÆÅÉÀÃ ÞÉÞÉÂÖÒ

ÁÀÃÒÉ áÀÔÉÞÄ

ÁÄÑÀÍ áÖÒÝÉÞ

ÒÏÉÍ ãÀÍÀÛÉÀ

ÆÖÒÀÁ ãÂÖÁÖÒ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÈÀÅ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 13

N 367 - ÒÓ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

112

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÔÄÒÉÔÏÒÉÖËÉ ÌÈËÉÀÍÏÁÉÓ ÀÙÃÂÄÍÉÓ ÓÀÊÉÈáÈÀ

ÃÒÏÄÁÉÈÉ ÊÏÌÉÓÉÉÓ ßÄÅÒÄÁÉÓ

ÍÀÔÏÓ ÌÖÃÌÉ

ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ

ÀÌÄÍÔÉ

Û

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌ

1. ÃÀÌÔÊÉÝÃÄÓ ÍÀÔÏÓ Ì

ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÃÄËÄÂÀÝÉÀ

ÀÒÜÄÅÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÞÉÒÉÈÀÃÉ ßÄÅÒÄÁÉ:

ÂÉÏÒÂÉ ÀÒÅÄËÀÞÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÃÀÅÉÈ ÂÀÌÚÒÄËÉÞÄ

ÂÉÏÒÂÉ ÈÀÒÂÀÌÀÞÄ

ÔÄÒÉÔÏÒÉÖËÉ ÌÈËÉÀÍÏÁÉÓ ÀÙÃÂÄÍÉÓ ÓÀÊÉÈáÈÀ ÃÒÏÄÁÉÈÉ ÊÏÌÉÓÉÉÓ ßÄÅÒÄÁÀÃ

ÍÉÊÏËÏÆ ÒÖÒÖÀ

ÀÒÜÄÖË ÉØÍÄÍ:

ÍÉÊÏËÏÆ ÂÅÀÒÀÌÉÀ

ÍÏÃÀÒ ÂÒÉÂÀËÀÛÅÉËÉ

ÁÄÑÀÍ ÂÖÍÀÅÀ

ÈÀÌÀÆ ÃÉÀÓÀÌÉÞÄ

ÂÖÒÀÌ ÅÀáÔÀÍÂÉÛÅÉËÉ

ÌÀÌÖÊÀ ÊÀÝÉÔÀÞÄ

ÒÏÌÀÍ ÊÖÓÉÀÍÉ

ÛÏÈÀ ÌÀËÀÛáÉÀ

ÊÀáÀÁÄÒ ÒÖÓÉÀ

ÀÅÈÀÍÃÉË ÓÉËÀÂÀÞÄ

ÈÄÏ ÔËÀÛÀÞÄ

ÅÀáÔÀÍÂ ØÀÒÓÄËÀÞÄ

ÒÄÆÄÒÅÉ:

ÃÀÅÉÈ ÁÀÆÙÀÞÄ

ÂÉÏÒÂÉ ÁÏÊÄÒÉÀ

ÌÄÒÀÁ ÓÀÌÀÃÀÛÅÉËÉ

ÂÉÏÒÂÉ (ÂÏÜÀ) ÜÀáÅÀÞÄ

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 13 ÓÄØÔÄÌ

N 393 - IIÓ


ÄÁÉ:

ÞÄ

ÉÞÄ

ÀÞÄ

À

ÚÀÒÚÀÒÀÛÅÉËÉ

ÃÒÄ ÛÀËÀÌÁÄÒÉÞÄ

ÏÜÄËÉ

ÀÞÉÊÀÞÄ

ØÉÔÉÛÅÉËÉ

ÉÞÉÂÖÒÉ

ÀÔÉÞÄ

ÒÝÉÞÄ

ÍÀÛÉÀ

ÂÖÁÖÒÉÀ

ÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

,

ÉÓ 13 ÀÂÅÉÓÔÏ

ÒÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÖÃÌÉÅÌÏØÌÄÃ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÀÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÀ

ÓÀÌÁËÄÀÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÌÄÍÔÉÓ ÌÖÃÌÉÅÌÏØÌÄÃÉ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÀÌÄÍÔÏ ÃÄËÄÂÀÝÉÉÓ

ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÉÓ ÃÀÌÔÊÉÝÄÁÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÍÀÔÏÓ ÌÖÃÌÉÅÌÏØÌÄÃ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÀÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÌÖÃÌÉÅÌÏØÌÄÃÉ

ÄÂÀÝÉÀ ÛÄÌÃÄÂÉ ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÉÈ:

À

ÉËÉ

ÜÀáÅÀÞÄ.

ÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÌÏÀÃÂÉËÄ

ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ

ÓÄØÔÄÌÁÄÒÉ.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

113


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ Ì

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÛÀÅÉ ÆÙÅÉÓ ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÉÓ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ

ÀÌÄÍÔÏ

ÀÓÀÌÁËÄÀ

ÓÀÌÁËÄÀÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÖÃÌÉÅÌÏØÌÄÃÉ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ

ÀÌÄÍÔÏ

ÃÄËÄÂÀÝÉÉÓ ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÉÓ ÃÀÌÔÊÉÝÄÁÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÛÀÅÉ ÆÙÅÉÓ

ÀÓÀÌÁËÄÀ

ÓÀÌÁËÄÀÛÉ

ÛÉ

ÃÄËÄÂÀ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

1. ÃÀÌÔÊÉÝÃÄÓ ÛÀÅÉ ÆÙÅÉÓ ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÉÓ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ

ÀÓÀÌÁËÄÀÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÖÃÌÉÅÌÏØÌÄÃÉ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ

ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÉÈ:

ÞÉÒÉÈÀÃÉ ßÄÅÒÄÁÉ:

ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ

ÒÏÌÀÍ ÂÏÝÉÒÉÞÄ

ÆÖÒÀÁ ÃÀÅÉÈÀÛÅÉËÉ

ÃÀÅÉÈ ÓÀÂÀÍÄËÉÞÄ

ÌÀÍÀÍÀ ãÄÁÀÛÅÉËÉ

ÒÄÆÄÒÅÉ:

ÄËÃÀÒ ÊÅÄÒÍÀÞÄ

ÊÀÌÀË ÌÖÒÀÃáÀÍÏÅÉ

ÉÂÏÒ ÐÀÔÀÒÉÞÄ

×ÒÉÃÏÍ ÒÖáÀÉÀ

ÆÖÒÀÁ ÛáÅÀÝÀÁÀÉÀ

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

ÃÄËÄÂÀÝÉÀ ÛÄÌÃÄÂÉ

1. ÀÒÜÄÖË ÉØÍÄÓ

ÀÓÀÌÁËÄÀÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ Ì

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 13 Ó

N 496 - IIÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 13 ÓÄØÔÄÌÁÄÒÉ.

N 395 - IIÓ

ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ

ÍÀÔÏÓ ÌÖÃÌÉÅ

ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ

ÀÌÄÍÔÉ

áÄËÌÞÙÅÀ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

1. ÀÒÜÄÖË ÉØÍÄÓ

ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÌÖÃÌÉÅÌÏØÌÄ

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 13 Ó

N 394 - IIÓ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

114


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÅÉÓ ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÉÓ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ

ÀÌÄÍÔÏ

ÄÀÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÖÃÌÉÅÌÏØÌÄÃÉ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ

ÀÌÄÍÔÏ

ÄÂÀÝÉÉÓ áÄËÌÞÙÅÀÍÄË

ÅÀÍÄËÀà Àà ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉÓ

ÀÒÜÄÅÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÉØÍÄÓ ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ ÛÀÅÉ ÆÙÅÉÓ ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÉÓ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ

ÅÄËÏÓ ÌÖÃÌÉÅÌÏØÌÄÃÉ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÃÄËÄÂÀÝÉÓ áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÀÃ.

ÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ

ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ

Ó 13 ÓÄØÔÄÌÁÄÒÉ.

IIÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÃÌÉÅÌÏØÌÄÃ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÀÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÀ

ÓÀÌÁËÄÀÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÌÄÍÔÉÓ ÌÖÃÌÉÅÌÏØÌÄÃÉ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÀÌÄÍÔÏ ÃÄËÄÂÀÝÉÉÓ

ÞÙÅÀÍÄË

ÅÀÍÄËÀÃ ÀÃ ÂÉÏÒÂÉ ÀÒÅÄËÀÞÉÓ ÀÞÉÓ ÀÒÜÄÅÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÆÄ

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÉØÍÄÓ ÂÉÏÒÂÉ ÀÒÅÄËÀÞÄ ÍÀÔÏÓ ÌÖÃÌÉÅÌÏØÌÄÃ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÀÓÀÌÁËÄÀÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÉÅÌÏØÌÄÃÉ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÃÄËÄÂÀÝÉÉÓ áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÀÃ.

ÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ

ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ

Ó 13 ÓÄØÔÄÌÁÄÒÉ.

IIÓ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

115


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ ÃÄÁÀÔÄÁÉÓ ÃÙÉÓ ÃÀÍÉÛÅÍÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ

ÀËÄØÓÉ ÐÄÔÒÉÀÛ

ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ Ã

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ 138-Ä ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓ ÈÀÍÀáÌÀà ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ×ÒÀØÝÉÀ

¨ÌÄÌÀÒãÅÄÍÄ ÏÐÏÆÉÝÉÉÓ¨ ÌÏÈáÏÅÍÉÓ ÓÀ×ÖÞÅÄËÆÄ 2004 ßËÉÓ 16 ÓÄØÔÄÌÁÄÒÓ ÃÀÉÍÉÛÍÏÓ ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ

ÃÄÁÀÔÄÁÉ ÝáÉÍÅÀËÉÓ ÒÄÂÉÏÍÛÉ ÖÊÀÍÀÓÊÍÄË ÐÄÒÉÏÃÛÉ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÖË ÌÏÅËÄÍÄÁÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ.

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 14 ÓÄØÔÄÌÁÄÒÉ.

N 399 - IIÓ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÈÀÍáÌÏÁÀ ÌÉÄÝÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄ

ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄ

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ Ì

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 14 Ó

N 408 - IIÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ËÀÛÀ ÏÈáÌÄÆÖÒ

ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

ÆÖÒÀÁ ÛÖÒÙÀÉÀ

ÀÉÀÓ ÚÀÆÀáÄÈÉÓÀ ÃÀ ÚÉÒÂÉÆÄÈÉÓ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÄÁ

ÖÁËÉÊÄÁÛÉ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀ

ÀÍÉÛÅÍÀÆÄ

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÈÀÍáÌÏÁÉÓ ÌÉÝÄÌÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÈÀÍáÌÏÁÀ ÌÉÄÝÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄ

ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀÃ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁ

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 73-Ä ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓ ¨À¨ ØÅÄÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ

ÈÀÍáÌÏÁÀ ÌÉÄÝÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ÆÖÒÀÁ ÛÖÒÙÀÉÀÓ ÚÀÆÀáÄÈÉÓÀ ÃÀ ÚÉÒÂÉÆÄÈÉÓ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÄÁÛÉ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀÆÄ.

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ

ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ Ì

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 14 Ó

N 409 - IIÓ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 14 ÓÄØÔÄÌÁÄÒÉ.

N 407 - IIÓ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

116


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÒÉÀÛÅÉËÉÓ ÈÖÒØÌÄÍÄÈÓÀ ÃÀ ÀÅÙÀÍÄÈÛÉ

ÀÍÄÈÛÉ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

Ï ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀ

ÀÍÉÛÅÍÀÆÄ ÈÀÍáÌÏÁÉÓ

ÌÉÝÄÌÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 73-Ä ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓ ¨À¨ ØÅÄÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ

ØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ÀËÄØÓÉ ÐÄÔÒÉÀÛÅÉËÉÓ ÈÖÒØÌÄÍÄÈÓÀ ÃÀ ÀÅÙÀÍÄÈÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀÆÄ.

ÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ

ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ

Ó 14 ÓÄØÔÄÌÁÄÒÉ.

IIÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÌÄÆÖÒÉÓ ÄÓÐÀÍÄÈÉÓ ÓÀÌÄ×ÏÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ

ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀÃ ÃÀÍÉÛÅÍÀ

ÀÍÉÛÅÍÀÆÄ ÈÀÍáÌÏÁÉÓ ÌÉÝÄÌÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 73-Ä ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓ ¨À¨ ØÅÄÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ

ÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ËÀÛÀ ÏÈáÌÄÆÖÒÉÓ ÄÓÐÀÍÄÈÉÓ ÓÀÌÄ×ÏÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ

Í ÄËÜÀÃ ÃÀÍÉÛÅÍÀÆÄ.

ÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ

ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ

Ó 14 ÓÄØÔÄÌÁÄÒÉ.

IIÓ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

117


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

À

ÆÅÉÀÃ ÂÏÂÓÀÞÉÓ ÉÔÀËÉÉÓ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÖÁËÉÊÀÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀ Ø.ÒÏÌÛÉ ÂÀÍËÀÂÄÁ

ÀÂÄÁÖË ÂÀÄÒÏÓ

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÝÄÍÔÒ

ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÄÁÈÀÍ (FAO, IFAD, WEP) ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÂÀÍÉÓÀÆÙÅÒÏÓ ÝÄÍÔÒÀËÖÒ

ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍË

ÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍËÀÃ ÀÃ ÃÀÍÉÛÅÍÀ

ÀÍÉÛÅÍÀÆÄ ÈÀÍáÌÏÁÉÓ ÌÉÝÄÌÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

2. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÝÄÍÔÒÀ

ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÃÄÓ 2004 ßÄËÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÂÀÌÏÚÏ×ÉËÉ ÀÓÉÂÍÄÁÄÁÉÓ ×

3. ÞÀËÀÃÀÊÀÒÂÖËÀÃ ÜÀÉÈ

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 73-Ä ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓ ¨À¨ ØÅÄÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ

ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ¨ ÓÀØ

ÈÀÍáÌÏÁÀ ÌÉÄÝÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ÆÅÉÀà ÂÏÂÓÀÞÉÓ ÉÔÀËÉÉÓ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ

4. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÌÏØ

ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀ Ø.ÒÏÌÛÉ ÂÀÍËÀÂÄÁÖË ÂÀÄÒÏÓ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÄÁÈÀÍ (FAO, IFAD,

5. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØ

WEP) ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍËÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀÆÄ.

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 14 ÓÄØÔÄÌÁÄÒÉ.

N 410 - IIÓ

ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉË

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 16 ÓÄØÔÄÌÁ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

118

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

¨ÓÀØÀÒÈÅÄ

ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ

ÃÀÌÔÊÉÝÄÁÉÓ Û

ÌÀÒÔÉÓ N 1

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

1. ¨ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÝÄÍÔ

áÄË×ÀÓÉÓ ÊÏÄ×ÉÝÉÄÍÔÉÓ

ÂÉÀ ÍÀÝÅËÉÛÅÉËÉÓ ÄÍÄÒÂÄÔÉÊÉÓ ÓÄØÔÏÒÛÉ ÀÒÓÄÁ

ÓÄÁÖË ÃÀÒÙ

ÀÒÙÅÄÅÀÈÀ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÉÓ ÃÀÍÀÒÈÉ ÜÀ

ÛÄÌÓßÀÅËÄËÉ ÃÒÏÄÁÉÈÉ ÓÀÂÀÌÏÞÉÄÁÏ ÊÏÌÉÓÉÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÃ

ÀÒÜÄÅÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÈÀÍÀÌÃÄÁÏÁÀ

ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ

ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ

1. ÀÒÜÄÖË ÉØÍÄÓ ÂÉÀ ÍÀÝÅËÉÛÅÉËÉ ÄÍÄÒÂÄÔÉÊÉÓ ÓÄØÔÏÒÛÉ ÀÒÓÄÁÖË ÃÀÒÙÅÄÅÀÈÀ ÛÄÌÓßÀÅËÄËÉ ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ

ÃÒÏÄÁÉÈÉ ÓÀÂÀÌÏÞÉÄÁÏ ÊÏÌÉÓÉÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÃ.

ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÌÈÀÅÀÒÉ ÁÖÙÀËÔÄÒÉ

áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÈ ÀÚÅÀÍÉ

ÓÖË 48

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 14 ÓÄØÔÄÌÁÄÒÉ.

N 416 - IIÓ

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÌÏØ

3. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏ

ÈÁÉËÉÓÉ,2004 ßË


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÏÓ ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÊÏÌÉÓÉÉÓ ßÄÅÒÉÓ ÛÒÏÌÉÓ

ÀÍÀÆÙ

ÆÙÀÖÒÄÁÉÓ ÂÀÍÓÀÆÙ

ÆÙÅÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÊÏÌÉÓÉÉÓ ßÄÅÒÉÓ ÛÒÏÌÉÓ ÀÍÀÆÙÀÖÒÄÁÉÓ ÚÏÅÄËÈÅÉÖÒÉ ÃÀÍÀÌÀÔÉ

ÒÀËÖÒÉ ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÊÏÌÉÓÉÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÈÀÍÀÌÃÄÁÏÁÒÉÅÉ ÂÀÍÀÊÅÄÈÉÓ 80%-ÉÓ ÏÃÄÍÏÁÉÈ.

ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÊÏÌÉÓÉÉÓ ßÄÅÒÉÓ ÛÒÏÌÉÓ ÀÍÀÆÙÀÖÒÄÁÉÓ ÃÀÌÀÔÄÁÉÈÉ ÃÀ×ÉÍÀÍÓÄÁÀ

4 ßÄËÓ ÀÒÜÄÅÍÄÁÉÓ ÙÏÍÉÓÞÉÄÁÄÁÉÓ ÃÀ×ÉÍÀÍÓÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÁÉÖãÄÔÉÃÀÍ

ÁÄÁÉÓ ×ÀÒÂËÄÁÛÉ.

Àà ÜÀÉÈÅÀËÏÓ ¨ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÊÏÌÉÓÉÉÓ ßÄÅÒÉÓ ÛÒÏÌÉÓ ÀÍÀÆÙÀÖÒÄÁÉÓ

ÄÁ¨ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ 1999 ßËÉÓ 22 ÉÅËÉÓÉÓ N 2308-ÒÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ.

ÄÁÀ ÌÏØÌÄÃÄÁÓ 2005 ßËÉÓ 1 ÉÀÍÅÒÀÌÃÄ.

ÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÂÀÌÏØÅÄÚÍÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÏÀÃÂÉËÄ

ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ

ÓÄØÔÄÌÁÄÒÉ N 438 - IIÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÈÅÄËÏÓ ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÊÏÌÉÓÉÉÓ ÌÖÃÌÉÅ

ÄËÈÀ ÓÀÛÔÀÔÏ ÂÀÍÒÉÂÉÓÀ ÃÀ áÄË×ÀÓÉÓ ÊÏÄ×ÉÝÉÄÍÔÉÓ

ÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ¨ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÀÌÄÍÔÉÓ 1996 ßËÉÓ 6

N 131 ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÀÃÂÄÍÉËÄÁÀÛÉ ÝÅËÉËÄÁÉÓ ÛÄÔÀÍÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

Ó ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÊÏÌÉÓÉÉÓ ÌÖÃÌÉÅ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÓÀÛÔÀÔÏ ÂÀÍÒÉÂÉÓÀ ÃÀ

ÄÍÔÉÓ ÃÀÌÔÊÉÝÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ¨ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ 1996 ßËÉÓ 6 ÌÀÒÔÉÓ N 131

ÒÈÉ ÜÀÌÏÚÀËÉÁÃÄÓ ÛÄÌÃÄÂÉ ÒÄÃÀØÝÉÉÈ:

ÒÀÏÃÄÍÏÁÀ ÊÏÄ×ÉÝÉÄÍÔÉ ÃÀÍÀÌÀÔÉ (ËÀÒÄÁÛÉ)

ÀÒÜÄÅÍÏ ÊÏÌÉÓÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ 1 1.00 500

ÀÒÜÄÅÍÏ ÊÏÌÉÓÉÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ1 0.95 450

ÀÒÜÄÅÍÏ ÊÏÌÉÓÉÉÓ ÌÃÉÅÀÍÉ 1 0.90 450

ÀÒÜÄÅÍÏ ÊÏÌÉÓÉÉÓ ÀÐÀÒÀÔÉÓ Ö×ÒÏÓÉ 1 0.90 400

ÀÒÜÄÅÍÏ ÊÏÌÉÓÉÉÓ ÓÀÌÓÀáÖÒÉÓ Ö×ÒÏÓÉ 10 0.75 300

ÄÒÉ 1 0.75 300

ÀÚÅÀÍÉËÉ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÄÁÉ 33 0.60 200

ÄÁÀ ÌÏØÌÄÃÄÁÓ 2005 ßËÉÓ 1 ÉÀÍÅÒÀÌÃÄ.

ÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÂÀÌÏØÅÄÚÍÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ

004 ßËÉÓ 16 ÓÄØÔÄÌÁÄÒÉ N 439 - IIÓ

ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

119


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖËÉ ÞÀËÄÁÉÓ ÓÀÌÈÏ-ÌÓÒÏËÄËÉ ÁÀÔÀËÉÏÍÉÓ

ÂÀÞËÉÄÒÄÁÖËÉ ÏÝÄÖËÉÓ ÀÅÙÀÍÄÈÛÉ ÀÍÄÈÛÉ ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÉÓ áÄËÛÄßÚÏÁÉÓ

ÓÏÆÀÒ ÓÖÁÀÒ

ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÞÀËÄÁÉÓ ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÀÛÉ ÛÉ (ISAF) ÓÀÌÛÅÉÃÏÁÏ ÌÉÓÉÀÛÉ

ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÉÓ ÌÉÓÀÙÄÁÀà ÂÀÂÆÀÅÍÀ

ÆÀÅÍÀÆÄ ÆÄ ÈÀÍáÌÏÁÉÓ ÌÉÝÄÌÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ Ê

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ ÌÄ-100 ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀà ÈÀÍáÌÏÁÀ ÌÉÄÝÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÏÒÂÀÍÖËÉ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖËÉ ÞÀËÄÁÉÓ ÓÀÌÈÏ-ÌÓÒÏËÄËÉ ÁÀÔÀËÉÏÍÉÓ ÂÀÞËÉÄÒÄÁÖËÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀáÀËáÏ ÃÀ

ÏÝÄÖËÉÓ ÀÅÙÀÍÄÈÛÉ ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÉÓ áÄËÛÄßÚÏÁÉÓ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÞÀËÄÁÉÓ ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÀÛÉ (ISAF) ÓÀÌÛÅÉÃÏÁÏ 2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁ

ÌÉÓÉÀÛÉ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÉÓ ÌÉÓÀÙÄÁÀà ÂÀÂÆÀÅÍÀÆÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 16 ÓÄØÔÄÌÁÄÒÉ.

N 422 - IIÓ

ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 16 ÓÄ

N 426 - IIÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

¨ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ È

ÈÀÅÃÀÝÅÉÓ ÀÝÅÉÓ Ó

¨ØÀÒÈÖË-ÏÓÖÒÉ ÖÒÉ ÊÏÍ×ËÉØÔÉÓ ÆÏÍÀÛÉ ÄÅÒÏÊÏÌÉÓÉÉÓ ÌÉÄÒ

ÂÒÀÍÔÉÓ ÓÀáÉÈ

ÃÀ×ÉÍÀÍÓÄÁ

×ÉÍÀÍÓÄÁÖËÉ ÒÄÀÁÉËÉÔÀÝÉÉÓ ÌÄÓÀÌÄ ÐÒÏÂÒÀÌÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ

ÖÒÈÉÄÒÈÂÀÂÄÁÉÓ ÌÄÌÏÒÀÍÃÖÌÉÓ¨ ÒÀÔÉ×ÉÝÉÒÄÁÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÒÀÔÉ×ÉÝÉÒÄÁÖË

ÒÀÔÉ×ÉÝÉÒÄÁÖË ÉØÍÄÓ ¨ØÀÒÈÖË-ÏÓÖÒÉ ÊÏÍ×ËÉØÔÉÓ ÆÏÍÀÛÉ ÄÅÒÏÊÏÌÉÓÉÉÓ ÌÉÄÒ ÃÀ×ÉÍÀÍÓÄÁÖËÉ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓÀ ÃÀ ËÀÔÅÉÉÓ

ÒÄÀÁÉËÉÔÀÝÉÉÓ ÌÄÓÀÌÄ ÐÒÏÂÒÀÌÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÖÒÈÉÄÒÈÂÀÂÄÁÉÓ ÌÄÌÏÒÀÍÃÖÌɨ.

ÓÀáÉÈ ÂÀÃÀÝÄÌÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ¨

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 16 ÓÄØÔÄÌÁÄÒÉ.

N 423 - IIÓ

ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 1 ÏØÔ

N 478 - IIÓ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

120


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÖÁÀÒÉÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀáÀËáÏ ÃÀÌÝÅÄË

ÀÌÝÅÄËÀÃ ÀÃ ÀÒÜÄÅÉÓ

ÈÀÏÁÀÆÄ

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 43-Ä ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓÀ ÃÀ ¨ÓÀáÀËáÏ ÃÀÌÝÅÄËÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ¨

ÀÍÖËÉ ÊÀÍÏÍÉÓ ÌÄ-6 ÌÖáËÉÓ ÌÄ-2 ÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀà ÀÒÜÄÖË ÉØÍÄÓ ÓÏÆÀÒ ÓÖÁÀÒÉ

áÏ ÃÀÌÝÅÄËÀÃ.

ÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ

ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ

Ó 16 ÓÄØÔÄÌÁÄÒÉ.


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

Ó ÈÀÅÃÀÝÅÉÓ ÀÝÅÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓÀ ÃÀ ËÀÔÅÉÉÓ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ

ÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ ÛÏÒÉÓ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÀÙàÖÒÅÉËÏÁÉÓ

ÀáÉÈ ÂÀÃÀÝÄÌÉÓ ÀÝÄÌÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ¨ ÛÄÈÀÍáÌÄÁÉÓ ÒÀÔÉ×ÉÝÉÒÄÁÉÓ

ÈÀÏÁÀÆÄ

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÒÄÁÖË ÉØÍÄÓ ÓÔÀÌÁÖËÉÓ 2004 ßËÉÓ 28 ÉÅËÉÓÉÓ ÛÄÈÀÍáÌÄÁÀ ¨ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÈÀÅÃÀÝÅÉÓ

ÀÔÅÉÉÓ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ÈÀÅÃÀÝÅÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ ÛÏÒÉÓ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÀÙàÖÒÅÉËÏÁÉÓ ÂÒÀÍÔÉÓ

ÓÀáÄÁ¨

ÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ

ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ

Ó 1 ÏØÔÏÌÁÄÒÉ.


p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

121


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÄÍÄÒÂÄÔÉÊÉÓ ÓÄØÔÏÒÛÉ ÀÒÓÄÁ

ÓÄÁÖË ÃÀÒÙ

ÀÒÙÅÄÅÀÈÀ ÛÄÌÓßÀÅËÄËÉ

ÃÒÏÄÁÉÈÉ ÓÀÂÀÌÏÞÉÄÁÏ ÊÏÌÉÓÉÉÓ ßÄÅÒÄÁÉÓ ÀÒÜÄÅÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

1. ÄÍÄÒÂÄÔÉÊÉÓ ÓÄØÔÏÒÛÉ ÀÒÓÄÁÖË ÃÀÒÙÅÄÅÀÈÀ ÛÄÌÓßÀÅËÄËÉ ÃÒÏÄÁÉÈÉ ÊÏÌÉÓÉÉÓ ßÄÅÒÄÁÀÃ

ÀÒÜÄÖË ÉØÍÄÍ:

ÒÀÌÉÍ ÂÏÂÏáÉÀ

ÉÒÀÊËÉ ÉÀÛÅÉËÉ

ÉÒÀÊËÉ ÊÏÅÆÀÍÀÞÄ

ÊÀáÀ ÊÖÊÀÅÀ

ÐÀÀÔÀ ËÄÑÀÅÀ

ØÄÈÄÅÀÍ ÌÀáÀÒÀÛÅÉËÉ

ÃÀÅÉÈ ÍÀÌÂÀËÀÖÒÉ

ËÀÛÀ ÍÀÝÅËÉÛÅÉËÉ

×ÒÉÃÏÍ ÒÖáÀÉÀ

ÀÅÈÀÍÃÉË ÓÉËÀÂÀÞÄ

ÂÉÏÒÂÉ ÝÀÍÀÅÀ

ÐÀÅËÄ ÝÀÞÉÊÉÞÄ

ÂÉÏÒÂÉ áÀÜÉÞÄ

ÅÉØÔÏÒ ãÀ×ÀÒÉÞÄ

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ

ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 16 ÓÄØÔÄÌÁÄÒÉ.

N 440 - IIÓ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

122


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

¨ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÛÉÍÀÂÀÍ ÓÀØÌÄÈÀ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï

ÓÀØÅÄÖßÚÄÁÏ ÃÀßÄÓÄÁ

ßÄÓÄÁÖËÄÁÀ - ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÓÀÆÙ

ÆÙÅÒÉÓ ÃÀÝÅÉÓ

ÃÄÐÀÒÔÀÌÄÍÔÓÀ ÃÀ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ ÖÛÉÛÒÏÄÁÉÓ ×ÄÃÄÒÀËÖÒ

ÓÀÌÓÀáÖÒ

ÖÒÓ ÛÏÒÉÓ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÂÀÝÅËÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ¨ ÏØÌÉÓ

ÒÀÔÉ×ÉÝÉÒÄÁÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÒÀÔÉ×ÉÝÉÒÄÁÖË ÉØÍÄÓ 2004 ßËÉÓ 22 ÀÐÒÉËÉÓ ÏØÌÉ ¨ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÛÉÍÀÂÀÍ ÓÀØÌÄÈÀ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ

ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÓÀØÅÄÖßÚÄÁÏ ÃÀßÄÓÄÁÖËÄÁÀ - ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÓÀÆÙÅÒÉÓ ÃÀÝÅÉÓ ÃÄÐÀÒÔÀÌÄÍÔÓÀ ÃÀ ÒÖÓÄÈÉÓ

×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ ÖÛÉÛÒÏÄÁÉÓ ×ÄÃÄÒÀËÖÒ ÓÀÌÓÀáÖÒÓ ÛÏÒÉÓ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÂÀÝÅËÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ¨.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ

ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 1 ÏØÔÏÌÁÄÒÉ.

N 479 - IIÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÂÉÏÒÂÉ ÈÀÒÂÀÌÀÞÉÓ ÍÃÏÁÉÓ ãÂÖ×ÉÓ ßÄÅÒÀà ÃÀÌÔÊÉÝÄÁÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

1. ¨ÍÃÏÁÉÓ ãÂÖ×ÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ¨ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÉÓ ÌÄ-3 ÌÖáËÉÓ ÌÄ-3 ÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ

ÃÀÌÔÊÉÝÃÄÓ ÂÉÏÒÂÉ ÈÀÒÂÀÌÀÞÄ ÍÃÏÁÉÓ ãÂÖ×ÉÓ ßÄÅÒÀÃ.

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ

ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 1 ÏØÔÏÌÁÄÒÉ.

N 480 - IIÓ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

123


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÀÌÄÍÔÉÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÁÄÓÉÊ ãÖÙÄËÉÓ ÍÃÏÁÉÓ ãÂÖ×ÉÓ ßÄÅÒÀà ÃÀÌÔÊÉÝÄÁÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

1. ¨ÍÃÏÁÉÓ ãÂÖ×ÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ¨ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÉÓ ÌÄ-3 ÌÖáËÉÓ ÌÄ-3 ÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ

ÃÀÌÔÊÉÝÃÄÓ ÁÄÓÉÊ ãÖÙÄËÉ ÍÃÏÁÉÓ ãÂÖ×ÉÓ ßÄÅÒÀÃ.

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ

ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 1 ÏØÔÏÌÁÄÒÉ. N 481 - IIÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÀÌÄÍÔÉÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÍÉÊÏËÏÆ ÒÖÒ

ÖÒÖÀ

ÖÀÓ ÍÃÏÁÉÓ ãÂÖ×ÉÓ ßÄÅÒÀà ÃÀÌÔÊÉÝÄÁÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

1. ¨ÍÃÏÁÉÓ ãÂÖ×ÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ¨ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÉÓ ÌÄ-3 ÌÖáËÉÓ ÌÄ-3 ÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ

ÃÀÌÔÊÉÝÃÄÓ ÍÉÊÏËÏÆ ÒÖÒÖÀ ÍÃÏÁÉÓ ãÂÖ×ÉÓ ßÄÅÒÀÃ.

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ

ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 1 ÏØÔÏÌÁÄÒÉ. N 482 - IIÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÀÌÄÍÔÉÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÃÀÅÉÈ ÊÉÒÊÉÔÀÞÉÓ ÍÃÏÁÉÓ ãÂÖ×ÉÓ ßÄÅÒÀà ÃÀÌÔÊÉÝÄÁÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÆÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

1. ¨ÍÃÏÁÉÓ ãÂÖ×ÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ¨ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÉÓ ÌÄ-3 ÌÖáËÉÓ ÌÄ-3 ÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ

ÃÀÌÔÊÉÝÃÄÓ ÃÀÅÉÈ ÊÉÒÊÉÔÀÞÉÓ ÍÃÏÁÉÓ ãÂÖ×ÉÓ ßÄÅÒÀÃ.

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ

ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 1 ÏØÔÏÌÁÄÒÉ. N 483 - IIÓ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

124


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÀÌÄÍÔÉÓ

à À Ã Â Ä Í É Ë Ä Á À

¨ÔÄÒÏÒÉÆÌÈÀÍ, ÏÒÂÀÍÉÆÄÁÖË ÃÀÌÍÀ

ÀÌÍÀÛÀÅÄÏÁÀ

ÛÀÅÄÏÁÀÓÈÀÍ ÃÀ ÓáÅÀ ÓÀÛÉÛ

ÃÀÍÀ

ÀÍÀÛÀ

ÛÀÖËÈÀÍ ÁÒÞÏËÉÓ Ó×ÄÒÏÛÉ ÓÖÖÀÌÉÓ ÌÏÍÀßÉËÄ

ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÈÀ ÌÈÀÅÒÏÁÄÁÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ¨

ÛÄÈÀÍáÌÄÁÉÓ ÒÀÔÉ×ÉÝÉÒÄÁÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÒÀÔÉ×ÉÝÉÒÄÁÖË ÉØÍÄÓ ÉÀËÔÉÓ 2002 ßËÉÓ 20 ÉÅËÉÓÉÓ ÛÄÈÀÍáÌÄÁÀ ¨ÔÄÒÏÒÉÆÌÈÀÍ,

ÏÒÂÀÍÉÆÄÁÖË ÃÀÌÍÀÛÀÅÄÏÁÀÓÈÀÍ ÃÀ ÓáÅÀ ÓÀÛÉÛ ÃÀÍÀÛÀÖËÈÀÍ ÁÒÞÏËÉÓ Ó×ÄÒÏÛÉ ÓÖÖÀÌÉÓ

ÌÏÍÀßÉËÄ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÈÀ ÌÈÀÅÒÏÁÄÁÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ¨.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 24 ÉÅÍÉÓÉ.

N 226 - ÒÓ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

125


SeTanxmeba

terorizmTan,

organizebul damnaSaveobasTan da

sxva saSiS danaSaulTan brZolis sferoSi suuamis

monawile

saxelmwifoTa mTavrobebis TanamSromlobis

Sesaxeb

suuamis monawile saxelmwifoTa

mTavrobebi, SemdgomSi `mxareebad~

wodebulni,

surT ra rom ganaviTaron 2001

wlis 7 ivniss ialtaSi xelmowerili

suuamis qartiis debulebani,

adastureben ra, rom gadaWriT

gmoben teroristul aqtebs, da acxadeben

TavianT gadawyvetilebas aRkveTon

isini,

adastureben ra, rom teroristuli

qmedebani safrTxes uqmnis saerTaSoriso

mSvidobasa da uSiSroebas,

aRiareben ra aucileblobas, uzrunvelyon

TavianT saxelmwifoTa uSiSroeba,

teritoriuli mTlianoba da

sazRvrebis urRvevoba,

adastureben ra aucileblobas, yvela

saSualebiT ebrZolon safrTxes, romelsac

saerTaSoriso mSvidobasa da

uSiSroebas uqmnis teroristuli aqtebi,

mouwodeben ra yvela wevr saxelmwifos

erToblivi ZalisxmeviT Tavidan

aicilon da aRkveTon teroristuli

aqtebi, maT Soris TanamSromlobis

gaRrmavebisa da terorizmTan brZolis

Ssaxeb Sesabamisi saerTaSoriso konvenciebis

realizaciis uzrunvelyofis

gziT,

aRiareben ra aucileblobas, ganaxorcielon

damatebiTi RonisZiebani, raTa

TavianT teritoriaze yvelanairi kanonieri

saSualebis gamoyenebiT Tavidan

aicilon da aRkveTon nebismieri teroristuli

aqtebis momzadeba da dafinanseba,

SeSfoTebulni arian ra damnaSaveobis,

gansakuTrebiT organizebuli damnaSaveobis

zrdiT,

xelmZRvaneloben ra saerTaSoriso

samarTlis normebiTa da mxare saxelmwifoTa

erovnuli kanonmdeblobis

debulebebiT,

iTvaliswineben ra Tanasworobis,

urTierTpativiscemisa da urTierTsargeblianobis

principebs,

SeTanxmdnen Semdegze:

muxli 1

mxareebi TavianTi erovnuli kanonmdeblobis

Sesabamisad iTanamSromleben

Semdeg sferoebSI:

_ terorizmTan brZola;

_ organizebul damnaSaveobasTan

brZola;

_ ukanono SeiaraRebul SenaerTeb-

Tan brZola;

_ iaraRisa da sabrZolo masalebis,

samxedro teqnikis, maT Sesaqmnelad

gamosayenebel calkeul saxeobaTa nedleulis,

masalebis, mowyobilobisa da

teqnologiebis, momwamlavi da feTqebadi

nivTierebebis ukanono brunvas-

Tan brZola;

_ masobrivi ganadgurebis iaraRis

Seqmnisa da warmoebisaTvis gamosayenebeli

birTvuli masalebis, radioaqtiuri

nivTierebebis, ormagi daniSnulebis

masalebis, mowyobilobisa da teqnologiis

ukanono brunvasTan brZola;

_narkotikuli saSualebebis, fsiqotropiuli

nivTierebebis da winamorbedebis

ukanono brunvasTan brZola;

_ gadaxdis saSualebebis, fasiani

qaRaldebis, safinanso dokumentebis,

piradobis damadasturebeli sabuTebis

gayalbebasTan, agreTve brunvaSI maT

danergvasa da ukanono gamoyenebasTan

brZola;

_ ekonomikur da safinanso sferoSi

damnaSaveobasTan maT Soris iseT damnaSavesTan

brZola, romelic dakavSirebulia

gadasaxadebisagan Tavis aridebasTan,

Semosavlis legalizaciasTan

da korufciasTan;

_ kontrabandasTan da sxva sabaJo

samarTaldarRvevebTan brZola;

_ pirovnebis winaaRmdeg danaSaul-

Tan, agreTve qonebriv danaSaulTan

brZola;

_ ugzo-ukvlod dakargulTa Zebna,

pirTa identifikacia, agreTve gvamebis

amocnoba;

_danaSaulis CadenaSi eWvmitanil

an braldebul pirTa, agreTve im

pirTa Zebna, romlebic Tavs ariderben

sisxlis samarTlis pasuxismgeblobas

da sasjelis moxdas;

_ avtosatransporto saSualebebis

qurdobasTan, ukanono brunvasa da

vaWrobasTan brZola;

_ aralegalur migraciasTan, ukanono

gadaadgilebasa da adamianebiT

vaWrobasTan brZola;

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

126


_ kompiuteruli teqnologiebisa

da qselebis gamoyenebis sferoSi danaSaulTan

brZola;

_ inteleqtualuri sakuTrebis

sferoSi danaSaulTan brZola;

_ avialainerebis, sazRvao xomaldebisa

da sxva satransporto saSualebebis

gatacebasTan brZola.

muxli 2

mocemuli SeTanxmebis farglebSi

mxareTa urTierTqmedeba xorcieldeba

ormxrivi da mravalmxrivi formatiT,

im mizniT xelSewyobis moTxovnis

safuZvelze, rom Tavidan aicilon,

gamoavlinon, aRkveTon, gamoiZion da

aRmofxvran iseTi danaSaulis Sedegebi,

rogoricaa, uwinares yovlisa:

_teroristuli xasiaTis danaSauli,

maT Soris, mZevlad ayvana da adamianTa

gataceba.

_ Zliermoqmedi, momwamlavi da

radioaqtiuri nivTierebebis ukanono

gadaadgileba da brunva;

_ birTvuli, qimiuri, biologiuri

da sxva saxeobaTa masobrivi ganadgurebis

iaraRis, misi SeqmnisaTvis gamosayenebeli

masalebisa da mowyobilobebis

ukanono brunva;

_ iaraRis, sabrZolo masalebis,

feTqebadi nivTierebebisa da asafeTqebeli

mowyobilobis ukanono brunva;

_ narkotikuli saSualebebis, fsiqotropuli

nivTierebebisa da winamorbedebis

ukanono brunva.

mxareebi ganaxorcieleben yvela sa-

Wiro RonisZiebas, raTa uzrunvelyon

teroristuli xasiaTis danaSaulebTan

brZolaSi xelSewyobias Sesaxeb moTxovnis

dauyovnebeli da sruli Sesruleba.

muxli 3

1. xelSewyobis Sesaxeb moTxovna

igzavneba werilobiTi formiT. gadaudebel

SemTxvevaSi moTxovna gadaecema

sityvierad an kavSiris eleqtronuli

saSualebebiT, 72 saaTSi Semdgomi

werilobiTi dadasturebiT.

2. xelSewyobis Sesaxeb moTxovna

unda Seicavdes:

a) moTxovnis gamgzavni mxaris kompetenturi

organosa da moTxovnis mim-

Rebi mxaris kompetenturi organos

dasaxelebas;

b) saqmis arss;

g) moTxovnis mizansa da dasabuTebas;