7 P2195 NKEA-Business Centre - Kementerian Sumber Manusia

mohr.gov.my

7 P2195 NKEA-Business Centre - Kementerian Sumber Manusia

Penyata Guna Tenaga Kebangsaan 2011

National Employment Return 2011

7

Perkhidmatan Perniagaan

Business Services

Kementerian Sumber Manusia

Ministry of Human Resources

Bahagian II

No. Siri:

Nama Syarikat:

Company Name:

SEKSYEN I: BUTIRAN AKTIVITI SYARIKAT DAN MAKLUMAT PEKERJA (PERKHIDMATAN PERNIAGAAN)

SECTION I: DETAILED COMPANY ACTIVITY AND WORKERS INFORMATION (BUSINESS SERVICES)

1a. Apakah kegiatan utama syarikat anda (pilih satu sahaja daripada senarai di bawah).

What is your company’s main activity (select one from the list below).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Aktiviti guaman

Legal activities

Aktiviti perakaunan, simpan kira dan audit; perundingan percukaian

Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy

Perkhidmatan perundingan pengurusan perniagaan

Business management consultancy services

Perkhidmatan perundingan sumber manusia

Human resource consultancy services

Perkhidmatan perundingan perhubungan awam dan komunikasi

Public relations and communications consultancy services

Aktiviti arkitek dan kejuruteraan dan perundingan teknikal yang berkaitan

Architectural and engineering activities and related technical consultancy

Perkhidmatan yang berkaitan dengan pembinaan

Construction related services

Aktiviti pengaturcaraan komputer, perundingan dan aktiviti yang berkaitan

Computer programming, consultancy and related activities

Perkhidmatan penyelidikan pasaran

Market Research services

Perunding alam sekitar

Environmental consulting

Perunding keselamatan

Security consulting

Aktiviti juru ukur bahan

Activities of surveying

1 Page


Penyata Guna Tenaga Kebangsaan 2011

National Employment Return 2011

Perkhidmatan Perniagaan

Business Services

13

14

15

16

17

Perkhidmatan Agensi Pekerjaan

E.g. Aktiviti agensi penempatan pekerjaan, aktiviti agensi pekerjaan sementara, peruntukan sumber manusia untuk

perniagaan pelanggan

Employment Agency services

E.g. Activities of employment placement agencies, temporary employment agency activities, provision of human resources for client

businesses

Akvititi pengurusan dan sokongan pejabat

E.g. Gabungan aktiviti perkhidmatan pentadbiran pejabat, fotokopi, penyediaan dokumen dan aktiviti sokongan pejabat

khusus yang lain

Office administrative and support activities

E.g. Combined office administrative service activities, photocopying, document preparation and other specialized office support

activities

Penganjur acara untuk konvensyen dan pameran perdagangan

Contoh: Promosi dan/atau pengurusan acara, mesyuarat, konvensyen atau pameran

Event organizers for conventions and trade shows

E.g. Promotions and/or management of event , meeting, convention or exhibition

Agensi-agensi kutipan hutang dan biro-biro kredit

Aktiviti mengutip bayaran untuk tuntutan dan pengiriman wang pembayaran untuk pelanggan, mengumpul maklumat

mengenai individual yang perlu dinilai kepercayaan kredit seseorang dan perniagaan.

Debt collection agencies and credit bureaus

Activities of collecting payments for claims and remittance of payments for clients, compiling of information on individuals providing

the information to who have a need to evaluate the creditworthiness of these persons and businesses

Lain-lain (Sila nyatakan jika tidak disenaraikan)

Others (Please specify if not stated):

_______________________________________________________________________________________

1b. Jumlah pekerja warganegara Malaysia dan asing mengikut tahap pendidikan dan kategori pekerjaan.

Number of Malaysian and foreign workers by broad level of education and job category.

1. Pengurus

Managers

2. Profesional

Professionals

Kategori Pekerjaan

Job Category

3. Juruteknik & Profesional

Bersekutu

Technician & Associate Professionals

4. Pekerja Sokongan Perkeranian

Clerical Support Workers

5. Pekerja Perkhidmatan & Jualan

Service & Sales Workers

Bilangan Pekerja Malaysia

Number of Malaysian Workers

Rendah Menengah Tinggi

Primary Secondary Tertiary

Bilangan Pekerja Asing

Number of Foreign Workers

Rendah Menengah Tinggi

Primary Secondary Tertiary

2 Page


Penyata Guna Tenaga Kebangsaan 2011

National Employment Return 2011

Perkhidmatan Perniagaan

Business Services

SEKSYEN II: KEKURANGAN DALAM KEMAHIRAN GENERIK

SECTION II: DEFICIENCIES IN GENERIC SKILL

2. Adakah syarikat anda menghadapi KEKURANGAN dalam mana-mana kemahiran generik yang berikut (Sila rujuk

nota di bawah). Pilih yang berkenaan.

Does your company face DEFICIENCIES in any of the following generic skills (Please refer to the notes below). Tick all

that apply.

Kategori

Pekerjaan

Job Category

1. Pengurus

Managers

2. Profesional

Professionals

3. Juruteknik &

Profesional

Bersekutu

Technician

& Associate

Professionals

4. Pekerja

Sokongan

Perkeranian

Clerical

Support

Workers

5. Pekerja

Perkhidmatan

& Jualan

Service & Sales

Workers

Nota:

Notes:

Kemahiran

IT

IT skills

Kemahiran

analisis

Analytical

skills

Kemahiran

berkomunikasi

Communication

skills

Kemahiran

berbahasa

(Inggeris/

Malaysia)

Language skills

(English/ Malay)

Kemahiran Generik

Generic Skill

Penyelesaian

masalah

Problem

solving

Kecelikan

angkaan

Numeracy

skills

Kecelikan

Literacy

skills

Kerjasama

dalam

kumpulan

Team

working

Kemahiran

teknikal

Technical

skills

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kemahiran IT

IT skills

Kemahiran analisis

Analytical skills

Kemahiran berkomunikasi

Communication skills

Kemahiran berbahasa

(Inggeris/Malaysia)

Language skills (English/ Malay)

Penyelesaian masalah

Problem solving

Kecelikan angkaan

Numeracy skills

Kecelikan

Literacy skills

Kerjasama dalam kumpulan

Team working

Kemahiran teknikal

Technical skills

= Keupayaan bekerja dengan peralatan dan perisian komputer.

Ability to work with computer hardware and software.

= Berkebolehan menggunakan pemikiran analitikal dan logik untuk mengumpul dan menganalisa maklumat,

mereka bentuk dan menguji penyelesaian kepada sesuatu masalah serta merangkakan rancangan.

Ability to apply analytical and logical thinking to gathering and analyzing information, designing and testing solutions to

problems, and formulating plans.

= Berkomunikasi dan bergerak balas kepada rakan dan klien.

Communicate with and respond to staff and client.

= Keupayaan berkomunikasi secara berkesan dalam keadaan yang perlu bertutur dalam Bahasa Inggeris dan

Bahasa Malaysia.

Ability to communicate effectively in environments where there are those who speak English and Malay.

= Mengesan, mengenalpasti, menganalisis dan menyelesaikan masalah.

Detecting, diagnosing, analysing and resolving problems.

= Keupayaan bekerja dengan angka dan memahami konsep-konsep matematik.

Ability to work with numbers and understand mathematical concepts is a skill area.

= Kebolehan dalam membaca dan menulis borang, notis, memo, tanda-tanda, surat , dokumen-dokumen

yang ringkas dan yang panjang.

Both reading and writing forms, notices, memos, signs, letters, short and long documents

= Bekerja dengan orang lain dan dalam satu pasukan

Working with others and in team.

= Pengetahuan tentang penggunaan alat-alat, kelengkapan atau jentera dan mengetahui tentang produk

dan perkhidmatan.

Knowledge about the uses of tools, equipment or machinery and knowing about products and services

3 Page


Penyata Guna Tenaga Kebangsaan 2011

National Employment Return 2011

Perkhidmatan Perniagaan

Business Services

SEKSYEN III: KEKURANGAN DALAM KECEKAPAN

SECTION III: DEFICIENCIES IN COMPETENCIES

Kecekapan terdiri daripada pengetahuan, kebolehan dan sikap yang diperlukan untuk mencapai kejayaan dalam

prestasi pekerjaan.

Competencies are composed of the knowledge, skills and attitudes required for successful work performance.

A. Kecekapan Teras

Core Competency

1. Perancangan

• Menentukan peluang perniagaan

• Membentuk rancangan yang strategik dan menentukan objektif

dan sasaran peniagaan serta membentukan pelan tindakan

• Menilai dan menguruskan perubahan yang diperlukan untuk

memenuhi objektif perniagaan

• Memantaukan pencapaian dan memberikan maklum balas

• Membentuk dan melaksanakan sistem kawalan kewangan

• Kawalan kos dan menentukan bajet dan berunding bagi peruntukan

bajet

2. Pengurusan Projek

• Mereka bentuk, melaksana dan menguruskan projek-projek

yang sedang dijalankan dan memperuntukkan sumber-sumber,

kakitangan dan aktiviti yang berkaitan untuk menyempurnakan

projek-projek tersebut

• Menyelidik dan bekerjasama untuk memastikan pemahaman yang

jelas tentang projek

• Membentuk dan menguruskan skop projek (contohnya, objektif

projek, pasukan, tugas-tugas, hasih kerja, garis masa, waktu kerja,

kos-kos)

• Membentukkan pelan untuk memastikan kualiti project dan

menguruskan aktiviti-aktiviti projek dengan cara yang membenarkan

untuk tahap kawalan yang sesuai berdasarkan peranan dalam sesuatu

projek

3. Perkhidmatan Pelanggan

• Mengenal pasti keperluan pelanggan dan memberikan perkhidmatan

kepada pelanggan

• Memberi nasihat, dan melaksanakan strategi perkhidmatan pelanggan,

dan menilai strategi pelanggan berdasarkan maklum balas pelanggan

dan membentukan strategi untuk tujuan penambahbaikan

4. Kewangan & Perakaunan

• Melaksanakan pelbagai jenis tugas kewangan dalam perniagaan runcit

• Memproseskan tunai runcit dan urus niaga bukan tunai

• Menyediakan dokumen perbankan

• Menyediakan dan menyelaraskan invois

• Menyimpan baki awal/akhir dan mengira urusniaga dan perolehan

bukan tunai

• Penyediaan dan pemprosesan senarai gaji

5. Pentadbiran

• Merancang dan meninjau semula keperluan untuk sistem dan

tatacara yang berkesan atas tujuan bagi melaksana, memantau dan

mengkaji semula sistem tersebut serta penggunaan, keselamatan

dan output mengikut keperluan organisasi

• Menetapkan paiwaian bagi dokumen-dokumen organisasi dan

menguruskan reka bentuk dan penghasilan dokumen untuk

memenuhi paiwaian tersebut

• Mengurus temu janji dan diari untuk kakitangan dalam organisasi

• Penyelenggaraan rekod akaun yang perlu dibayar dan akaun yang

perlu diterima

• Mengaturkan mesyuarat

6. Pengurusan Sumber Manusia

• Merancang dan mengurus sumber manusia dan memimpin pasukan

• Memantau prestasi pekerja

• Mengekalkan hubungan baik antara kakitangan

• Membentuk dan melaksanakan rancangan latihan

• Menentukan keperluan kakitangan semasa dan masa depan, dan

pengambilan kakitangan

Planning

• Identify business opportunities

• Develop strategic plans and set business objectives and targets

and develop action plans

• Evaluate and manage the change required to meet business

objectives

• Monitor achievement and provide feedback

• Develop and implement financial control systems

• Control costs and develop budgets and negotiate budget allocations

Project Management

• Design, implement and manage ongoing projects and direct

the related resources, personnel and activities to successful

completion

• Research and collaborate to ensure a clear understanding of

the project

• Develop and manage the scope of a project (e.g., project

objectives, team, tasks, deliverables, timelines, hours, costs)

• Develop a plan to ensure quality and manage project activities

in a way that allows for an appropriate level of control based on

role within a project

Customer Service

• Identify customer needs and provide a service to customers

• Advise on, and carry out customer service strategies, and evaluate

customer strategies on the basis of feedback and design strategies

for improvement

Finance and Accounting

• Perform a wide variety of retail finance duties

• Process petty cash and non-cash transactions

• Preparing banking documents

• Preparing and reconciling invoices

• Balance registers/terminals and calculate non cash transactions

and takings

• Prepare and process payrolls

Administration

• Plan and review the requirements of effective administration

systems and procedures for implementing, monitoring and

reviewing the system for usage, security and output in accordance

with organisational requirements

• Set standards for organisational documents and manage

document design and production to meet the standards.

• Manage appointments and diaries for personnel within the

organisation

• Maintenance of accounts payable and account receivable

records

• Organise of meeting

People /Human Resource Management

• Plan and manage human resources and to lead and manage teams

• Monitor staff performance

• Maintain good staff relations

• Develop and implement training plans

• Determine current and future personnel requirements and staffing

4 Page


Penyata Guna Tenaga Kebangsaan 2011

National Employment Return 2011

Perkhidmatan Perniagaan

Business Services

3a. Adakah syarikat anda menghadapi sebarang KEKURANGAN dalam aspek kecekapan teras

Does your company face any DEFICIENCIES in the core competencies

1

Ya (terus ke Soalan 3b)

Yes (go to Question 3b)

2

Tidak (terus ke Soalan 4a)

No (go to Question 4a)

3b. Jika ‘Ya’ dalam Soalan 3a, kategori pekerjaan yang manakah menghadapi KEKURANGAN dalam kecekapan teras

seperti yang dinyatakan di bawah Pilih yang berkenaan.

If “Yes” in Question 3a, which job categories face DEFICIENCIES in core competencies as stated below Tick all that

apply.

Kategori Pekerjaan

Job Category

1. Pengurus

Managers

2. Profesional

Professionals

3. Juruteknik dan Profesional

Bersekutu

Technician & Associate Professionals

4. Pekerja Sokongan Perkeranian

Clerical Support Workers

5. Pekerja Perkhidmatan & Jualan

Service & Sales Workers

Perancangan

Planning

Pengurusan

Projek

Project

Management

Kecekapan Teras

Core Competencies

Perkhidmatan

Pelanggan

Customer

Service

Kewangan &

Perakaunan

Finance &

Accounting

Pentadbiran

Administration

Pengurusan

Sumber Manusia

People

Management

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

B. Kecekapan Khusus Sektor Industri

Industry-Specific Competency

1. Nasihat & Keupayaan Industri

• Memberi nasihat umum untuk industri tertentu

• Membekalkan perkhidmatan, nasihat dan produk yang sesuai

kepada para pelanggan

• Bekerja secara berkesan dalam industri perkhidmatan

• Menggunakan prinsip amalan profesional untuk bekerja dalam

industri, contohnya perakaunan, undang-undang, pembinaan,

komputer dan lain-lain perkhidmatan perundingan profesional.

• Mengembangkan dan mengekalkan pengetahuan profesional yang

mendalam bagi perkhidmatan yang digunakan

• Menjalankan penyelidikan produk untuk menyokongkan

cadangan-cadangan

2. Perkhidmatan Pekerjaan & Pengambilan Pekerja

• Membentuk dan melaksanakan strategi untuk mencari dan

menilaikan calon-calon

• Membentuk dan menyediakan perkhidmatan pengurusan

pekerjaan kepada calon-calon

• Menguruskan proses pengambilan pekerja bagi organisasi pelanggan

• Menyediakan bimbingan kerjaya

3. Perkhidmatan Undang-undang

• Menggunakan pengetahuan tentang sistem undang-undang untuk

menyempurnakan tugas

• Menggunakan prinsip kesulitan dan keselamatan dalam

persekitaran undang-undang

• Membantu dalam aktiviti pengutamaan dan perancangan dalam

pengamalan undang-undang

• Memberikan sokongan dalam perkara undang-undang

• Menjalankan penyelidikan undang-undang dan menyediakan

laporan untuk memenuhi keperluan yang telah dikenalpasti

• Menyelidik, mengesan dan membekalkan maklumat undangundang

dan maklumat yang lain atas permintaan

Industry Advice & Capability

• Provide general advice for the specific industry

• Provide appropriate services, advice and products to clients

• Work effectively in the services industry

• Apply principles of professional practice to work in the industry,

e.g. accounting, legal, construction, computers and other

professional consultation services

• Develop and maintain in-depth professional knowledge of

services used

• Conduct product research to support recommendations

Recruitment, Employment Services

• Develop and implement strategies to source and assess

candidates

• Develop and provide employment management services to

candidates

• Manage the recruitment process for client organisation

• Provide careers guidance

Legal Services

• Apply knowledge of the legal system to complete tasks

• Apply the principles of confidentiality and security within the

legal environment

• Assist in prioritising and planning activities in a legal practice

• Provide support in Law matters

• Perform legal research and prepare reports to meet identified

needs

• Research, locate and provide legal and other information in

response to requests

5 Page


Penyata Guna Tenaga Kebangsaan 2011

National Employment Return 2011

Perkhidmatan Perniagaan

Business Services

B. Kecekapan Khusus Sektor Industri

Industry-Specific Competency

4. Perakaunan (Profesional)

• Memahami dan menggunakan piawaian perakaunan

• Memiliki pengetahuan tentang perakuanan hakmilik/akru dan bajet

• Memiliki pengetahuan proses Peruntukan

• Membentuk, mengdokumentasi, dan melaksanakan prosedur

perakaunan untuk memenuhi keperluan perakaunan/laporan yang

disebabkan oleh perubahan undang-undang dan peraturan

• Menyedia, mengkaji semula dan membekalkan maklumat

kewangan yang terkini untuk penyesuaian bulanan, suku tahun

dan tahunan dan penyata kewangan, dan laporan kewangan lain

yang diperlukan

5. Pengiklanan

• Memprofil sasaran penonton untuk menentukan sasaran produk/

perkhidmatan

• Menyelaras dan memantau pelaksanaan kempen pengiklanan

• Menjalankan penyelidikan pengiklanan primer dan sekunder

untuk menguji tema dan idea pengiklanan

• Membentuk dan melaksanakan strategi penilaian kempen untuk

menentukan sama ada objektif pengiklanan telah dicapai

6. Jualan & Pemasaran

• Membentukkan pengetahuan mengenai perkhidmatan yang

diberikan kepada pelanggan sebagai sebahagian daripada proses

jualan

• Menyampaikan cara penyelesaian untuk penjualan yang

berdasarkan keperluan pelanggan yang tertentu

• Memupuk, mengekalkan dan meningkatkan hubungan dengan

pelanggan untuk menyokong pencapaian hasil perniagaan yang

utama

• Mengumpul perisikan pasaran untuk meramalkan keperluan

pasaran dan perniagaan

7. Pengurusan Alam Sekitar

• Membentukkan strategi alam sekitar yang memastikan

pembangunan yang mampan

• Melaksanakan dasar-dasar dan amalan alam sekitar

• Menyelaraskan semua aspek penggunaan sumber, pengurangan

pencemaran, pengurusan sisa, kesihatan alam sekitar, penilaian

risiko dan penglibatan pekerja

• Memastikan pematuhan undang-undang alam sekitar

• Membentukkan program kawalan pencemaran, pencegahan

pencemaran dan kitar semula

• Membuat audit dan melaporkan prestasi alam sekitar kepada

pelanggan dalaman dan luaran dan badan-badan kawal selia

• Meningkatkan kesedaran pada semua peringkat organisasi,

mengenai kesan isu-isu alam sekitar yang semakin timbul, sama

ada dari segi undang-undang atau pengamalan yang terbaik,

untuk koporat, etika dan tanggungjawab sosial

• Menguruskan pembentukan dan pelaksanaan sistem pengurusan

alam sekitar

• Menyelaras perbicaraan awam dan perundingan mengenai

perkara-perkara alam sekitar

8. Teknologi Hijau

• Pengetahuan dan penggunaan amalan teknologi hijau dalam

pelbagai sektor, contohnya pembinaan atau kerja-kerja

pengubahsuaian bangunan

• Mengenal pasti dan menyelidikan arus teknologi hijau dalam

industri pembinaan termasuk penggunaan bahan, teknologi dan

proses yang baru

• Memahami perkembangan dan kesan pengamalan teknologi hijau

• Menjelaskan kebaikan penggunaan teknologi hijau terhadap alam

sekitar dan ekonomi

• Menggabungkan kaedah-kaedah dan bahan-bahan yang baru ke

dalam rekaan dan pembinaan bangunan

• Memenuhi keperluan untuk mengesahkan bahawa suatu projek

pembinaan dapat memenuhi ukuran teknologi hijau dan prestasi

yang tertinggi

Accounting (Professional)

• Understand and apply accounting standards

• Possess knowledge of proprietary/accrual and budgetary

accounting

• Possess knowledge of the Appropriation process

• Develop, document, and implement accounting procedures to

meet accounting/reporting requirements due to changes in laws,

rules and regulations

• Prepare, review and provide updated financial information

for monthly, quarterly, and yearly reconciliation and financial

statements, and other financial reports as required

Advertising

• Profile a target audience to enable targeting of products/services

• Coordinate and monitor the implementation of an advertising

campaign

• Conduct primary and secondary advertising research in order to

test advertising themes and ideas

• Develop and implement a campaign evaluation strategy in order

to determine whether advertising objectives have been attained

Sales & Marketing

• Develop knowledge on services provided to clients as part of the

sales process

• Present sales solution which responds to the specific needs of the

client

• Establish, maintain and improve client relationships to support

attainment of key business outcomes

• Gather market intelligence to forecast market and business

needs.

Environment Management

• Develop environmental strategies that ensure sustainable

development

• Implement environmental policies and practices

• Coordinate all aspects of resource use, pollution reduction,

waste management, environmental health, risk assessment and

employee involvement

• Ensure compliance with environmental legislation

• Develop pollution control, pollution prevention and recycling

programs

• Audit and report on environmental performance to internal and

external clients and regulatory bodies

• Raise awareness, at all levels of organization, of the impact

of emerging environmental issues, whether legislative or best

practice, on corporate, ethical and social responsibility

• Manage the development and implementation of an

environmental management system

• Coordinate public hearings and consultations on environmental

matters

Green Technology

• Knowledge and application of green technology practices in

various sectors, e.g. construction or renovation of buildings

• Recognise and research green technology trends in the

construction industry including use of new materials,

technologies, and processes

• Understand the growth and impact of green technology practices

• Explain the environmental and economic benefits of green

technology practices

• Incorporate new methods and materials into design and

construction of buildings

• Meet requirements to verify that a building project meets the

highest green technology and performance measures

6 Page


Penyata Guna Tenaga Kebangsaan 2011

National Employment Return 2011

Perkhidmatan Perniagaan

Business Services

4a. Adakah syarikat anda menghadapi sebarang KEKURANGAN dalam kecekapan khusus industri

Does your company face any DEFICIENCIES in the industry specific competencies

1

Ya (terus ke Soalan 4b)

Yes (go to Question 4b)

4b. Jika ‘Ya’ dalam Soalan 4a, kategori pekerjaan yang manakah menghadapi KEKURANGAN dalam kecekapan

khusus sektor industri seperti yang dinyatakan di bawah Pilih yang berkenaan

If “Yes” in Question 4a, which job categories face DEFICIENCIES in the industry specific competencies Tick all that

apply

Kategori Pekerjaan

Pengurus

Managers

Job Category

1. Pengurus sumber

manusia

Human resource

managers

Nasihat &

Keupayaan

Industri

Industry Advice

& Capability

Perkhidmatan

Pekerjaan &

Pengambilan

Pekerja

Employment

Services

Perkhidmatan

Undangundang

Legal Services

2

Tidak

No

Kecekapan Khusus Industri

Industry Specific Competencies

Perakaunan

Accounting

Pengiklanan

Advertising

Jualan &

Pemasaran

Sales &

Marketing

Pengurusan

Alam Sekitar

Environment

Management

Teknologi

Hijau

Green

Technology

1

2

3

4

5

6

7

8

Merancang, mengarah, dan menyelaras aktiviti pengurusan sumber manusia untuk memaksimumkan strategi penggunaan

sumber manusia dan menjaga fungsi seperti pampasan pekerja, pengambilan pekerja, dasar sumber manusia, dan pematuhan

pengawalaturan dalam lingkungan agensi kerajaan, perniagaan korporat, atau organisasi.

Plan, direct and coordinate human resources management activities to maximize the strategy use of human resource and maintain functions

such as employee compensation, recruitment, personal policies, and regulatory compliance within a government agency, corporate business,

or organization.

2. Pengurus dasar &

perancangan

Policy & planning

managers

1

2

3

4

5

6

7

8

Merancang, mengarah, dan menyelaras nasihat (policy advice) dasar dan perancangan strategi dalam lingkungan agensi

kerajaan, perniagaan korporat, atau organisasi.

Plan, direct and coordinate policy advice and strategic planning within a corporate business, or organization.

3. Pengurus

perkhidmatan

perniagaan

Business services

managers

1

2

3

4

5

6

7

8

Merancang, mengarah, dan menyelaras aktiviti perkhidmatan perniagaan dalam lingkungan agensi kerajaan, perniagaan

korporat, atau organisasi.

Plan, direct and coordinate the business services activities within a corporate business, or organization..

4. Pengurus jualan &

pemasaran

Sales & marketing

managers

1

2

3

4

5

6

7

8

Merancang, mengarah, dan menyelaras aktiviti jualan, pemasaran, dan pembangunan dalam lingkungan agensi kerajaan,

perniagaan korporat, atau organisasi.

Plan, direct and coordinate the sales, marketing and development activities within a corporate business, or organization.

7 Page


Penyata Guna Tenaga Kebangsaan 2011

National Employment Return 2011

Perkhidmatan Perniagaan

Business Services

Kategori Pekerjaan

Job Category

5. Pengurus

pengiklanan &

perhubungan awam

Advertising & public

relations managers

Nasihat &

Keupayaan

Industri

Industry Advice

& Capability

Perkhidmatan

Pekerjaan &

Pengambilan

Pekerja

Employment

Services

Perkhidmatan

Undangundang

Legal Services

Kecekapan Khusus Industri

Industry Specific Competencies

Perakaunan

Accounting

Pengiklanan

Advertising

Jualan &

Pemasaran

Sales &

Marketing

Pengurusan

Alam Sekitar

Environment

Management

Teknologi

Hijau

Green

Technology

1

2

3

4

5

6

7

8

Merancang, mengarah, dan menyelaraskan aktiviti pengiklanan dan perhubungan awam dalam lingkungan agensi kerajaan,

perniagaan korporat, atau organisasi.

Plan, direct and coordinate the advertising, public relations and public information activities within a corporate business, or organizationan

korporat, atau organisasi.

6. Pengurus

pembinaan

Construction Manager

1

2

3

4

5

6

7

8

Merancang, mengarah, dan, menyelaraskan aktiviti berhubung dengan projek pembinaan di bawah bimbingan meluas pengarah

dan ketua eksekutif.

Plan, direct and coordinate activities concerning the construction projects under the broad guidance of directors and chief executives.

7. Pengurus undangundang

Legal Managers

1

2

3

4

5

6

7

8

Merancang, mengarah, dan menyelaraskan aktiviti berhubung dengan istilah, prosedur, dan dokumen undang-undang dalam

lingkungan agensi kerajaan, perniagaan korporat, atau organisasi di bawah bimbingan meluas pengarah dan ketua eksekutif.

Plan, direct and coordinate activities concerning legal terminology, procedures, and documents within, corporate business, or organization

under the broad guidance of directors and chief executives.

8. Lain-lain, Sila

nyatakan:

Others, Please specify:

_________________

_________________

_________________

1

2

3

4

5

6

7

8

Profesional

Professionals

1. Profesional Perniagaan & Pentadbiran

Business & Administration Professionals

Melaksanakan tugas analisis, konsep, dan praktikal untuk menyediakan perkhidmatan dalam hal kewangan, pembangunan

sumber manusia, perhubungan awam, dan pemasaran, jualan dalam bidang teknikal, perubatan, teknologi maklumat dan

komunikasi serta melaksanakan dan menyemak struktur organisasi, kaedah dan sistem serta menganalisis kuantitatif bagi

maklumat yang mempengaruhi program pelaburan

Perform analytical, conceptual and practical tasks to provide services in financial matters, human resource development, public relations

and marketing, sales and conduct reviews of organizational structures, methods and systems as well as quantitative analyzes of information

affecting investment programs.

a. Akauntan

Accountants

b. Perunding

pengurusan

Management consultants

c. Profesional

pentadbiran

Administration

professionals

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

8 Page


Penyata Guna Tenaga Kebangsaan 2011

National Employment Return 2011

Perkhidmatan Perniagaan

Business Services

Kategori Pekerjaan

Job Category

Nasihat &

Keupayaan

Industri

Industry Advice

& Capability

Perkhidmatan

Pekerjaan &

Pengambilan

Pekerja

Employment

Services

Perkhidmatan

Undangundang

Legal Services

Kecekapan Khusus Industri

Industry Specific Competencies

Perakaunan

Accounting

Pengiklanan

Advertising

Jualan &

Pemasaran

Sales &

Marketing

Pengurusan

Alam Sekitar

Environment

Management

Teknologi

Hijau

Green

Technology

2. Profesional jualan & pemasaran

Sales & Marketing Professionals

Menambah baik, memberi nasihat atau mengaplikasikan kaedah operasi khusus dalam penjualan pelbagai barangan keluaran

antarabangsa, termasuk perancangan, promosi, hubungan media, pembangunan produk, pemasaran langsung, penajaan,

dan penyelidikan pasaran.

Improve, advice or apply operational methods specialized in selling international various goods including planning, promotion, media

relations, product development, direct marketing, sponsorship and market research.

a. Profesional

pengiklanan &

perhubungan awam

Advertising & public

relations professionals

b. Profesional jualan &

pemasaran

Sales & marketing

professionals

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

3. Profesional Undang-undang

Legal Professionals

Menjalankan penyelidikan ke atas masalah undang-undang, mendraf undang-undang dan peraturan, menasihati pelanggan

tentang aspek undang-undang sesuatu masalah serta membela kes atau menjalankan pendakwaan di mahkamah atau

mengetuai prosiding kehakiman dan mengumumkan penghakiman di mahkamah.

Conduct research on legal problems, draft laws and regulations, advise clients on legal aspects of problems, and plead cases or conduct

prosecutions in courts of justice, or preside over judicial proceedings and pronounce.

a. Peguam

Lawyers

b. Penasihat Undangundang

Legal Advisers

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

4. Profesional Kejuruteraan

Engineering Professionals

Menjalankan penyelidikan, menambah baik atau membangunkan konsep, teori, dan kaedah operasi; atau mengaplikasikan

pengetahuan sedia ada dalam bidang seperti kejuruteraan, kecekapan teknologi, atau ekonomi bagi proses pengeluaran.

Conduct research and improve or develop concepts, theories and operational methods, or apply existing knowledge in such fields as

engineering, technological or economic efficiency of production processes.

a. Jurutera awam

Civil engineers

b. Jurutera alam sekitar

Environmental engineers

c. Arkitek bangunan

Building architects

d. Profesional pembinaan

Construction

professionals

5. Pereka grafik &

multimedia

Graphic &

multimedia designers

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Menjalankan penyelidikan, menambah baik atau membangunkan konsep pengkomputeran grafik dan kaedah operasi, dan

memberi nasihat atau terlibat dalam aplikasi praktikalnya.

Conduct research, improve or develop graphic computing concepts and operational methods, and advise on or engage in their practical

application.

9 Page


Penyata Guna Tenaga Kebangsaan 2011

National Employment Return 2011

Perkhidmatan Perniagaan

Business Services

Kecekapan Khusus Industri

Industry Specific Competencies

Kategori Pekerjaan

Job Category

6. Lain-lain, Sila

nyatakan:

Others, Please specify:

Nasihat &

Keupayaan

Industri

Industry Advice

& Capability

Perkhidmatan

Pekerjaan &

Pengambilan

Pekerja

Employment

Services

Perkhidmatan

Undangundang

Legal Services

Perakaunan

Accounting

Pengiklanan

Advertising

Jualan &

Pemasaran

Sales &

Marketing

Pengurusan

Alam Sekitar

Environment

Management

Teknologi

Hijau

Green

Technology

1

2

3

4

5

6

7

8

_________________

_________________

_________________

Juruteknik dan Profesional Bersekutu

Technicians and Associate Professionals

1. Profesional Bersekutu Perniagaan

Business Associate Professionals

Melaksanakan kebanyakan tugas teknikal yang berkaitan dengan aplikasi praktikal pengetahuan yang berkaitan dengan

perakaunan kewangan dan hal transaksi, perhitungan matematik, pembangunan sumber manusia, menjual dan membeli

instrumen kewangan, tugas kesetiausahaan khas, dan menguatkuasakan atau menggunakan peraturan kerajaan yang

berkenaan.

Turut dirangkumi adalah pekerja yang menyediakan perkhidmatan perniagaan seperti pelepasan kastam, perancangan

persidangan, penempatan kerja, membeli dan menjual hartanah atau komoditi pukal, dan menjadi ejen kepada atlet dan

artis

Perform mostly technical tasks connected with the practical application of knowledge relating to financial accounting and transaction matters,

mathematical calculations, human resource development, selling and buying financial instruments, specialized secretarial tasks, and enforcing

or applying relevant government rules.

Also included are workers who provide business services such as customs clearance, conference planning, job placements, buying and selling

real estate or bulk commodities, and serving as agents for performers such as athletes and artists.

a. Profesional bersekutu

perakaunan

Accounting associate

professionals

b. Broker perdagangan

Trade brokers

c. Perancang

persidangan & acara

Conference & event

planners

d. Ejen & kontraktor

pekerjaan

Employment agents &

contractors

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

2. Profesional bersekutu undang-undang

Legal Associate Professionals

Melaksanakan tugas teknikal yang berkaitan dengan penyelidikan dan aplikasi secara praktik mengenai konsep, teori, prinsip,

dan kaedah operasi tertentu bagi undang-undang.

Perform technical tasks related to research and the practical application of concepts, theories, principles and operational methods particular

to legal.

10 Page


Penyata Guna Tenaga Kebangsaan 2011

National Employment Return 2011

Perkhidmatan Perniagaan

Business Services

Kategori Pekerjaan

Job Category

a. Profesional bersekutu

undang-undang &

yang berkaitan

Legal & related associate

professionals

b. Setiausaha undangundang

Legal secretaries

Nasihat &

Keupayaan

Industri

Industry Advice

& Capability

Perkhidmatan

Pekerjaan &

Pengambilan

Pekerja

Employment

Services

Perkhidmatan

Undangundang

Legal Services

Kecekapan Khusus Industri

Industry Specific Competencies

Perakaunan

Accounting

Pengiklanan

Advertising

Jualan &

Pemasaran

Sales &

Marketing

Pengurusan

Alam Sekitar

Environment

Management

Teknologi

Hijau

Green

Technology

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Terima kasih atas kerjasama anda

Thank you for your cooperation

Segala maklumat yang diberikan dalam Penyata ini adalah SULIT.

All the information given in this form is CONFIDENTIAL.

11 Page

More magazines by this user
Similar magazines