panduan pendaftaran pelajar baru - Kementerian Sumber Manusia

mohr.gov.my

panduan pendaftaran pelajar baru - Kementerian Sumber Manusia

PERAKUAN BEBAS PENYALAHGUNAAN DADAH

(Untuk diisi oleh pelajar dan dibawa oleh pelajar semasa melapor diri)

Nama

No. kad pengenalan

Kursus

Alamat rumah (tetap)

: _______________________________________________________________

: _______________________________________________________________

: _______________________________________________________________

: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Alamat surat-menyurat

(jika berlainan daripada

alamat di atas)

: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Perakuan mengenai dadah:

1. Bahawasanya saya seperti nama di atas mengaku tidak terlibat dengan apa juga bentuk

penyalahgunaan dadah.

2. Dengan pengakuan ini, saya sedar sekiranya saya pernah terlibat dalam apa jua bentuk

penyalahgunaan dadah, saya mempunyai tempoh 14 hari dari tarikh menandatangani surat ini

untuk membuat pengakuan tersebut kepada Pegawai BPPL Institut Latihan Perindustrian.

3. Saya difahamkan bahawa tindakan tatatertib tidak akan diambil sekiranya saya patuhi tempoh ini.

4. Dengan pengakuan ini juga saya sedar bahawa sekiranya saya dikesan menyalahgunakan dadah

selepas 14 hari dari tarikh pengakuan ini, taraf saya sebagai pelajar Institut Latihan Perindustrian

ini dengan sendirinya terbatal.

Di hadapan Ibu/ Bapa / Penjaga

________________________________

Tandatangan Pelajar

___________________________________

Tandatangan Ibu/ Bapa / Penjaga

________________________________

Tarikh

___________________________________

Nama Ibu/ Bapa / Penjaga

More magazines by this user
Similar magazines