aka morCilaZe givi alxaziSvili baadur balarjiSvili paata nacvliSvili ...

culture.gov.ge

aka morCilaZe givi alxaziSvili baadur balarjiSvili paata nacvliSvili ...

literaturuli gazeTi

#23

#23 2 - 15 aprili 2010

gamodis or kviraSi erTxel, paraskeobiT

fasi 50 TeTri

baadur balarjiSvili

II

givi alxaziSvili

IV-V

aka morCilaZe

VI-VII

paata nacvliSvili

VIII-IX

andro buaCiZe

X-XI

gigi sulakauri

XII

baadur wulaZe

XIII


2 poezia literaturuli gazeTi 2 -15 aprili 2010

* * *

burusi buStiviT banalur balRobis,

umizno titinis uazro tivtivi,

uRrublo zeca da zurmuxtis baRebi.

akviatebuli martivi motivi _

ganqarda da gahyva JamTasvlis dinebas _

mzeras mieCvia Savlega nislebi,

gaxSirda loToba da mere gineba _

am qveynad mosvlis da momavlis miznebis.

azeldazelili gaudis goTika,

nikel mociage „jeneral motorsi~ _

cancarebs sivrceSi hauzis optika:

seqsi, sikvdili da cisferi lotosi.

mteri Cven ver mogvereva verodes:

saqarTvelos _ imier da amier,

mxrebze xelgadaxveulni vmRerodiT

winwyaros da mere mravalJamiers.

albaT ukve gagviTxrian samares,

waaweren qvaze epitafias:

is, vinc saflavs daeZebda Tamaris,

imav miwas, sadRac iqve marxia.

TqvenTan var da aqve vrCebi, Zmakacno,

da viqnebi dRe-yovelicismari,

erTmaneTi saqarTvelom gagvacno,

erTad vnaxoT wuTisoflis sizmari.

Zaloben naZraxni, umetes mainca,

miqserSi crui da marTali aries _

Tu RmerTi gawyra da qveyana daiqca _

Svela raRad minda cariel-tariels.

zamTris damdegi TelavSi

Semodgoma bindiani quCebiT

mibarbacebs _ dro damdgara wasvlisa _

midis zantad, bedsac ar eurCeba:

aseTia uflis neba, ras izam...

civma civad Seubera Soridan,

warixvetnen SariSura foTlebi,

mors daasves dasaxeTqad soli da

SeSa miaqvT saaryisken godrebiT.

walmis Radars sukis mwvadi elaga,

Tonis puris suni bols Serevia,

gudis yveli nirs aZlevda baraqas _

nivris mwnilic friad sasurvelia.

baadur balarjiSvili

noemberi ileoda JinJRlebiT,

saferavma wveri TeTri daRara,

iyo Txovna: didxans nu daviSlebiT,

cota dagvrCa, ukve bevri aRara.

eh, ramdenjer Tavs dolabi gvabrunes,

da yvelafers kvlav Tavidan viwyebdiT,

Wirsa Sigan gamagreba rom unda,

aba, amas rogor daviviwyebdiT.

omis Sedegi

aRaraferi maxarebs _ guls uWers rusis xiStebi,

uazrod davborialob, rogorc pankisSi qistebi,

isinic Tvlian iarebs, Tavs dasCxavian Citebi _

Savebi, rogorc yvavebi, momcroni gabaritebiT.

mZaxals ganudga mZaxali, eWvSeparuli RirsebiT:

„Wiria axalTaxali _ vin arian da visebi“.

samyaro mizezianobs, Cvenc im badeSi gavebiT _

qudbedis mruSi piano zianobs gauTavebiT.

zogic anaSas abolebs, zogs heroini swyuria,

mimdinareobs gambiti, mizani ususuria.

viTom damTavrda: omia! sisxlis Jangian laqebiT,

rad unda gamaqrobia anda eqsperti kragebiT.

„feesbe“ mzeobs „kagebiT“, „cereu“ tkbili kakebiT,

evropac gaerTianda TavianT agarakebiT.

omia! diax, omia... magram imaTi omia,

visac Cveni spa naqebi ciradac ara hgonia.

tvinSi cocaven eWvebi, rogorc slokina glistebi,

netav vis mxares mRerian mTavari vokalistebi.

xan vtiri, xanac vicini, vgrZnob,

rom namdvilad vgiJdebi _

matyvia, rogorc samyaros, apokalifsis niSnebi.

koqteilbari Tbilissa da Telavs Soris

mas pirvelad rva wlis winaT Sevxvdi rZlis statusiT.

gulSi Camixuta, dagvloca da im saxlis

gasaRebi mogvca, romelic Tavad datova. Tormeti

wlis winaT Tqva, Tbilisi Cemi qalaqi aRar ariso da

TelavSi dasaxlda.

avdivarT platoze, SevdivarT saxlSi. holSi:

bevri suraTi, fanqriTa da saRebavebiT Sesrulebuli.

erT-erTi maTgani: mze, biliki da bilikis bolos

mxolod jvari sasaflaoze. `sikvdilis gza

arra aris vardisfer gzis garda~... ucnauri grZnoba

meufleba. nuTu es is saxlia, sadac amdeni xania

aravin cxovrobs! ar hgavs adamianebisgan mitovebul

saxls.

aqa-iq daudevrad dadebuli nivTebi saxlidan

TiTqos sul cota xnis winaT gasul patrons elodnen.

poetis oTaxi: kedlebze cxra aprils daRupul-

Ta suraTebi, Savi flomasteriT dawerili uamravi

telefonis nomeri da saqarTvelos ruka. Taroebze

_ bevri wigni, karadis Tavze _ boTlebi da samzareulos

dasakepi dafiT gakeTebuli sayvareli

farSevangi. erT-erTi Taros ujraSi saguldagulod

Senaxuli nabeWdi furclebiT savse saqaRalde

da bloknotebi _ xelnawerebiT. vxvdebi, rom aq

uamravi gamouqveynebeli leqsi inaxeba. ai, erTerTi:

`aRtacebulni mimodian irgvliv briyvebi,

mcire adgilic aRar rCebaT mgloviareTa.

qarSi elaven aTasferi iarliyebi

da rokavs yalbi siyvaruli _ gulisgareTa.

Seyvarebulan kretinebi, Sterma itiros

xolo bednierT Taiguli _ baRSi krefili.

idioturi siamaye Svenis idiots

da mis namusrevs inawilebs ori debili.

farsi Tarsia, uarzea suleli bedi,

avadmyofuri aRsarebis cecxli anTia,

oriv daRlilan erTnairad: munji da ybedi,

da Cans orive erTnairi fsiqopatia....~

an kidev:

`viT metivis pretenzia sakuTaris mimarT tivis,

gulSi erTi mcire sevda uxsovari drodan mivis,

igi mklavs da maZlevs imeds, igi mReris, igi kivis:

RvTaebrivi simetriiT simartovis simartivis.~

baadur balarjiSvili oTxi krebulis avtoria:

`Telavis Wadari~, `mdinare~, `koqteilbari rebusi~

da `sevdis baRi~. kidev ufro meti leqsi, vidre am

krebulebSia, gamouqveynebelia. rom vkiTxe, ratom

aRar aqveynebT-meTqi, Tavis mobma xom unda, Sviloo...

minda, Cemi patara interviu poetTan, romelsac

vaxuSti kotetiSvilma `erekles cixis galavnis Jangiani

lodi~, `naRdi Zveli Tbiliseli yaraCoReli

moqalaqe~ da `sruliad saqarTvelos poeti uwoda~,

kidev erTi lamazi poeturi krebulis gamocemis

winapiroba gaxdes, radgan am intervius dros mamam

aseTi ram miTxra: saTqmeli vTqvi Tu ara, ar vici,

magram xeli rom Cameqnia, es interviuc ar Sedgeboda,

krizisi xom yovel CvenTagans erTnairad exeba,

Tumca sxvadasxvanairad ganvicdiT. iqneb Zalasac

vikreb...

_ rogoria baadur balarjiSvilis samSoblo

rogori samSoblo gsurT hqondes momaval Taobas,

Tqvens SviliSvilebs

_ cxra aprilis Semdeg, pirveli skolis win, Senc

gemaxsovreba, xeebi leqsebiT iyo aWrelebuli. erT

TeTr Wadarze aseTi leqsi wavikiTxe: `zeSTagonebiT

movdivar, ase urCi da aSari, RmerTma maSoros sam-

Soblo, Cemi mtris nafeSqaSari.~ Zalian momewona,

momewona da sixaruliT ganvikurne im barbarosobiT

daavadebuli, rac Cems Tvalwin moxda. minda,

Cemma patara baadurma iseT samSobloSi icxovros,

rogoris imedic iq mdgom qarTvelebs hqondaT da

sjerodes, rom im imeds verasodes moklaven.

tradiciebi ar unda daikargos. Zmakacis saflavze

gasvla marto tradicia ki ara, movaleobacaa. Cven

magaliTad, gardacvlili megobris dRes, sadac

uyvarda, iq mivdiodiT. ar minda, Cems SviliSvilebs

iseTi samSoblo hqondeT, sadac aseTi rameebi ar

ecodinebaT. TiTqos urTierToba gacivda dRes,

ubralo gaxda, martivi.

`Cemi dedao~, es rom qarTvelma kacma Tqva, mas

mere wavida da wavida... dedas rom ar scem pativs,

mTels ojaxs aRar scem pativs, ojaxis upativcemlobiT

saqarTveloc arafrad migaCnia, sulerTia

yvelaferi sakuTari Tavis garda. minda, Cvens sam-

SobloSi isev ise uyvardeT erTmaneTi, rogorc

adre. sadac siyvarulia, iq mere yvelaferi lagdeba.

robaqiZe ambobs, gana arsebobs, rame ufro mwveli

dRes ase wvavs samSoblo am Taobas RmerTma qnas,

vcdebode.

_ erTxel miTxariT, Tbilisi Cemi qalaqi aRar

ariso. rodis gadidda manZili Tbilissa da Telavs

Soris, rodis aRmoCnda koqteilbari uReltexilTan

gomboris mTaze, Tbilissa da Telavs Soris

_ guram rCeuliSvils aqvs naTqvami: Telavi yvelaze

kargad inaxavs Tbilisis ambebso. sxvaTa Soris,

mqonda idea, nadikvarze rCeuliSvilis Zegli dagvedga,

magram wauyrues.

Telavi Tbilisis yvelaze Soreuli gareubaniao,

esec uTqvamT. Telavsa da Tbiliss Soris manZili

ra mosatania. ubralod, orive iyo Cemi da aRar aris

Cemi, saxe icvales, me ki wlebi aRar myofnis, ar minda,

vTqva, vberdebi-meTqi. bevria CemsaviT... soroSi

SemZvrali, gareT gamoxedva aRar unda, erTi Tavisas

hyviris, meore _ Tavisas, aris sityvebis braxuni.

maSin, roca Tbiliss Cemad vTvlidi, urTierTobebi

iyo da me guli mimiwevda am urTierTobebisken.

sxva xibli hqonda Tbilisur bohemas.

dRes arc es xiblia da aRarc _ bohema. Tu sadme

rame kidev aris SemorCenili, damnaxavi aRar aris

aravin. rasac Tbilisze vambob, is Telavsac exeba.

saxlidan aRarc gavdivar. im dRes saqme mqonda

moedanze. erTi saaTi videqi, salami veravis miveci...

Zveli da Rirebuli rac aris, imas xeli ar unda

axlo. aba, sadRaa dRes is nadikvari, adre rom iyo.

nadikvarze siyvaruli ibadeboda, grZeldeboda da

xSirad iq mTavrdeboda kidec. me samoci wlis var

da Cemi saqarTvelo ukve iyo.

iyo da aRar aris.

_ es cxovrebaze xelCaqneuli kacis naTqvams

hgavs.

_ ara, mTlad asec ar aris. ubralod, guli mwydeba

raRacebze, Torem adamiani sanam cocxali xar,

xan xels Caiqnev da xanac imediT aivsebi. saimedos

rom verafers vxedav, eg miklavs guls.

Rirebulebebi Seicvala, winaparTa naswavlisa da

gamocdilebis wamRebi da mimRebi aRar aris. arada,

magis gareSe ar gamova. Tu saZirkveli ar gaamagre,

ra gamova! saZirkveli warsulia. warsulze uaris

Tqma ki sakuTar Tavze uaris Tqmas niSnavs.

_ Tqvens erT-erT krebuls `sevdis baRi~ hqvia.

raze fiqrobT xolme yvelaze xSirad, roca sevdis

baRSi SedixarT

_ ra Tqma unda, dakargul megobrebze, rogorc

_ TbilisSi, ise _ TelavSi. bevri afxazeTis omma

Seiwira, bevric mere gamomecala xelidan. wlebi rac

memateba, vxvdebi, rom Seni sikvdili maSin iwyeba,

roca megobrebs kargav, Sens usayvarles xalxs kargav.

fizikuri sikvdili saboloo gardacvalebaa.

vfiqrob Cems cxovrebazec, Secdomebze, romlebic

mxolod Cems kiserzea. ise vicxovre, rogorc

movindome, SesaZleblobebze ki sxvebma imsjelon.

vcdilobdi, yovelTvis marTali vyofiliyavi, axlac

ase var. gamgebi gaigebs.

_ sad xedavT Tqvens Tavs am oromtrialSi

_ Cems Tavs iq vxedav, sadac var. iqneb daviRale

da magitom, an iqneb imitom, rom aq dedaCemi da mama-

Cemia. SesaZloa raRacisTvis vemzadebi. vnaxoT...

gamoCndeba.

jerjerobiT aq yofna miadvildeba.

esaubra xaTuna qardava


2 -15 aprili 2010

visxediT Cveulebriv, rogorc

yvela saRamos, samsaxuridan saxlSi

rom davbrundebodi xolme da televizors

vuyurebdiT. dedaCemi Tavis savarZelSi

_ SemosasvlelSive, oTaxis

karTan rom idga, me _ quCis mxares,

kedelTan, wignebis karadis gverdiT,

saidanac kargad Canda televizoric

da Cemgan naxevrad zurgSeqceviT mjdari

dedaCemic. ijda mokrZalebiT,

marjvena idayviT savarZlis saxelurze

dayrdnobili, erTmaneTze

bavSvurad, saSinlad gulisamaCuyeblad

mityupebuli flostebSi Cayofili

fexebiT da mondomebiT usmenda

gadacemas sesilia TayaiSvilis cxovrebaze.

me ki mTeli dRis misavaTebuls

fiqri merCivna, meqanikurad

vadevnebdi Tvals nawyvetebs cnobili

filmebidan da TiTqmis ar mesmoda

drodadro ekranze gamoCenili msaxiobebis

laparaki.

albaT verasodes SevZleb bolomde

imis axsnas, zogjer ratom maRizianebda

da Tan mecodeboda ase

TavisTvis, morCilad mjdari dedaCemi;

ratom vTvlidi mis winaSe Tavs damnaSaved,

ratom mivyavdi isterikamde

mis TiTqmis asketur cxovrebas da mSvid,

xSir SemTxvevaSi morcxvobiT

gamowveul qcevebs, romlebic mxolod

mowesrigebul jdomaSi ar gamoixateboda.

aseTi iyo, magaliTad,

laparakis dros sadRac, gaurkveveli

mimarTulebiT cqera, sarkeSi Caxedvis

gareSe Tmis davarcxna, xorciani sadilis

uxorcod Wama, sawolSi uxerxuli,

mokuntuli wola, da Cemi nervebisTvis

yvelaze metad gausaZlisi, autaneli

tkivilebis usityvod moTmena,

rasac sul SemTxveviT, didxans nagrovebi,

amoxeTqili kvnesiT vigebdi

xolme. dedaCems rom verafers veubnebodi,

uceb giJiviT wamovxtebodi am

ucnauri grZnobisgan erTianad acaxcaxebuli,

cota xniT gverdiT oTaxSi,

samzareuloSi an saabazanoSi Seviketebodi

da iq vwynardebodi. mqonda

damSvidebis kidev erTi xerxi: Tu

Tavs xelSi aviyvandi da arsad gaviqceodi,

dedaCems vTxovdi, Cveni ojaxis

Zveli ambebi moeyola, rac Zalian

mSveloda da dadebiTad moqmedebda

Cems aSlil fsiqikaze. amjeradac

swored amis Tqmas vapirebdi, rom dedaCemma

iqiT damaswro:

_ ar usmen, ara maqvs moyolili,

sawyali papaSenic xo am dReSi iyo _

miTxra da mTeli taniT Semobrunda

Cemsken ise, rom fexebi erTmaneTisTvis

ar mouSorebia. Cemi gamonacvali, naqsovi

bolokaba gulmodgined gadaiWima

muxlisTavebze da mSvidad daeloda

pasuxs.

_ ar vici, ra dReSi _ ver mivxvdi

uceb, ras mekiTxeboda.

_ ai, rogorc sesilia iTxovda

Turme sikvdilis win sigarets, sawyali

papaSenic ese yofila. mamaSenma Telavidan

rom Camoiyvana operaciis Semdeg,

ukve Zalian mZimed iyo. wina oTax-

Si daawvina taxtze da iqidan aRarc

amdgara. Tqven ar gemaxsovrebaT mag

oTaxis amoSeneba, patarebi iyaviT. sul

TviTon uvlida, me axlos ar gamakara.

mTeli dReebi TavTan ejda da patara

balRiviT boTlidan ZaliT aWmevda

saWmels. zafxuli iyo da cota xniT

marlas rom gadaxdida saxeze, msxvilfoTola

furclis totebiT uniavebda,

buzebs rom ar Seewuxebina.

ina arCuaSvili

literaturuli gazeTi

fedaanebi

proza 3

ukve mivxvdi, rom dRes gamimarTla

da aRarsad gaqceva ar damWirdeboda;

savarZelSi Caflulma Cems sulelur

wikebze fiqri Sevwyvite, SeZlebisdagvarad

moveSvi da mosasmenad

movemzade. erTi eg iyo, cota sindisi

mqenjnida da, viTom dedaCemisTvis

muxtis misacemad, ufro ki am azris

Tavidan mosaSoreblad, lamis viyvire:

mere, mere ra moxda-meTqi.

_ eqims kategoriulad gaufrTxilebia

mamaSeni, araviTar SemTxvevaSi

sigareti ar moawevinoTo. is kidev,

ubeduri, arca Wamda, arca svamda da

mxolod eg undoda. laparaki rom ar

SeeZlo, amoyofda sabnidan xels,

saCvenebel da Sua TiTebs erTmaneTTan

miitanda da ise iTxovda sigarets. sigarets

ra, bolo dros yidulobda

primas, Torem, ise, sul gazeTSi gaxveul

Tambaqos eweoda. rusuli

xalaTebi ecva xolme, gverdze an win

Caxsnili, xo ici, da gulis jibeSi sul

ewyo makratliT koxtad, zomaze

daWrili gazeTebi; Sarvlis jibeSi

kidev oTxkuTxa spilenZis saTuTune-

Si Cayrili dakuwuli Tambaqo. omis

Semdeg veRar gadaCveula... sawyals,

marjvena xelze es orive TiTi nikotinisgan

mTlad gayviTlebuli hqonda.

mere rom gaaxsendeboda xolme,

saSinlad ganicdida mamaSeni _ mimeca,

vin icis, ra guliT undoda, magis

javri rogor Cavayoleo... TviTonac

ramdeni gadaitana da ramdeni uTqmeli

kidev Tan waiRo; an saerTod, sul

mikvirs, rogor iyo aseTi janmrTeli,

guli magas ar stkiebia arasodes, wneva

magan ar icoda da kbilis tkivili

_ moRunul lursmans movineleb ise-

Ti janmrTeli varo, icoda xolme Tqma.

samagierod, cxovrebam mouxarSa

Rolo-SeWamandi. _ eg raRaa _ vcqvite

yurebi. _ simware, ra iqneba sxva

_ jer sawyali, mTlad axalgazrda

baboSenis avadmyofobasa da

sikvdilze ra dReebi gamoiara, mere

or-ori axalgazrda Zma Cado miwaSi,

axla am gaubedurebuli mamidaSenis

ambavi, bolos papaSenis sikvdili, _ aq

Zalian Rrmad amoisunTqa da isev ganagrZo,

_ etyoba, Tqven marTla gaqvT

slavuri sisxli, Torem amdens rogor

gauZlebda _ dalevda or Wiqas,

itirebda, moigonebda Tavis mkvdrebs,

mowolil javrs gulidan amoiRebda

da diliT magaze xalisianad kaci ver

adgeboda loginidan (mecxramete

saukunis bolos, mefis ruseTis mier

kavkasiaSi gadmosaxlebul ajanyebul

polonelTa nawili daRestnis sazRvarTan

axlos gaumwesebiaT; swored iq,

sadac axla mamaCemis patara sofeli

sacxenea. mere bevr maTgans colad

qarTveli qali mouyvania da samudamod

aqve dasaxlebula. maT ricxvSi

yofila Cveni didi papa, fediac. amitom

Cveni gvaris xalxs sofelSi dRemde

fedaanebs eZaxian).

_ aniko babo Zalian axalgazrda

iyo, ara _ ormocdaxuTis, _ jer

dasrulebuli ar mqonda kiTxva, rom

uceb momiWra dedaCemma, TiTqos ar

esiamovna mamaCemze rom Sevawyvetine

laparaki.

_ imden rames yvebiT am baboCemis

sikvdilze, rom veRar gavige bolos

riTi mokvda es qali, _ aRar davixie

mec ukan.

_ Tqven sad gemaxsovrebaT, patarebi

iyaviT, _ pauzac ar gaukeTebia,

ise ganagrZo laparaki. saubris

dros ratomRac sul ase, mravlobiT-

Si mogvmarTavda mec da Cems da-Zmasac,

_ Cveni ubnis TavSi, skolasTan, sacxenis

gzidan rom gadmovuxvevT, Rlontebi

cxovrobdnen. mere gaiyida eg saxli.

axla aRarc vici visia. baboSeni

sxvanairi, vaJkacuri qali iyo, Tan _

Tbili. yvelasTan SeeZlo saerTo enis

gamonaxva da orive sofelSi, sacxene-

Sic da CvenTanac, yvelas axlos icnobda.

albaT imas hgavda mamaSenic, gul-

Ria da urTierTobebis moyvaruli.

mamaCemis sikvdilis Semdeg deda-

Cemi SemTxvevas ar uSvebda xelidan,

rom masze rame kargi eTqva. sicocxleSi

ki Tavisi morcxvobisa da mokrZalebulobis

gamo, misgan qmris saameblad

naTqvami erTi saalerso sityvac

ar gamigia; mamaCemis mkerdze miyrdnobilic

ki arasodes gvinaxavs

Svilebs. _ hoda, _ gaagrZela dedaCemma,

_ me papaSenisgan vici, rom im

weliwads ubnis qalebs sarvamartod am

RlontebSi uqeifiaT da baboSenic

daupatiJebiaT. iq ucekvia sawyals,

kintauri Tu, ra cekvaa, Tavsafars rom

daagdeben da mere piriT iReben... msuqani,

bocboca qali ar iyo baboSeni da,

rom daxrila, es mosaxvevi ki auRia,

magram Tan Caswyvetia kidec mucelSi

raRac. es vici TviTon papaSenisgan, _

daamata meti damajereblobisTvis

kidev erTxel.

_ aba, aki Zroxam amoutia da mere

is gauRiziandao _ gadavamowme romeliRac

naTesavisgan mosmenili versia.

_ ar vici, Cveni mezoblis qalebi

imasac ambobdnen, ufro sworad,

basilaanT nataSa metyoda xolme,

rom, xom giTxari, vaJkacuri qali

iyo-meTqi baboSeni, rusTavSi ormocdaaTkiloiani

balonebiT

Tafli martos Cahqonda Turme

gasayidad da, erTxel, didi manqanidan

CamoRebisas, viTom baloni

dascemia sawyals mucelze.

mere ki, is mourCeneli iqidan gas-

Cenia.

_ Seni miyvanidan male mokvda

_ ho, nano myavda ukve erTi

wlis da Senze fexmZimed viyavi.

Cven rogorc rZal-dedamTilma, verc

movaswariT erTmaneTis kargad gacnoba.

rodis, aba, is xo am saxlSi ar cxovrobda,

Tan ukve avad iyo da viRas

ecala rZaldedamTiluri urTierTobebisTvis

_ diasaxlisi ki, xo gagigia

baboSenze rom amboben, marTla unaklo

iyo. mec moveswari mis gamomcxvar

paskas; baboSenis recepts dRemde

iyenebs mTeli Tqveni sagvareulo. im

receptiT vacxobdi xolme mere mec,

Cvenebic. Sen da daTas ara, magram

nanos Sexvda misi naxelavi; rom daibada,

swored im weliwads paskis orcxobila

zamTramde migvyva da Tveebisas

CaiSi CafSxvnils vaWmevdi.

saxli rom axsena, Rimili ver Sevikave.

mivxvdi, rom warmodgeniT is

axla sofelSi iyo, Cvens gamoketil

saxlSi, saidanac misTvis samyaros aTvlis

wertili iwyeboda; sadac mamaCemma

cxrameti wlis gogo miiyvana da

uTxra, ai, aq icxovreb, neli, dReidan

Seni kera es iqnebao. da dedaCemsac, am

sityvebis pirdapiri mniSvnelobiT,

TiTqmis arasodes moucvlia fexi

saxlidan, Tu ar CavTvliT mamaCemis

sikvdilis Semdeg zamTrobiT qalaqSi

Camosvlas. _ raze CageRima, _ mkiTxa

cota gakvirvebulma, magram aRar CamZiebia,

ise gaagrZela, _ is suraTi xo

gaxsovs, mamaSeni baboSenTan xelgadaxveuli

rom dgas sacxenis ezoSi _

sikvdilamde ori-sami wliT adrea gadaRebuli.

mTlad axalgazrda wavida.

rogor uyvarda mamaSens... da gamoxatvac

SeeZlo. Tqven sada xarT eseTi

Tbilebi... an daTa, _ daakonkreta

ufro.

miuxedavad imisa, rom aseTi gadaxvevisTvis

mzad ar viyavi, naTqvami

saswrafod gaviazre da sakmaod uxe-

Sad mivaxale:

_ visi bralia mere, rogorebic

gagvzarde, iseTebi varT...

_ ram gagacxara, sawyenad ar miTqvams,

Svilo, _ miTxra damnaSave bavSviviT

da am SviloTi gamanadgura. ai,

dedaCemis kidev erTi im TvisebaTagani,

romelic weRan zemoT CamovTvale.

ver warmomedgina, rom aseT

dros adamians daTmoba da ukan daxeva

SeeZlo. magram axla marTla ar gavRizianebulvar

da radgan sindisi suf-

Ta mqonda, Tamamad SemeZlo meTxova,

rom moyola ar Seewyvita. Tumca, dedaCemma

es Cemi Txovnis gareSec gaake-

Ta.

_ sofelSi baboSens giorgi eqimi

mkurnalobda. pirvelad iman uTxra,

operacias azri ara aqvso. mamaSenma

mainc ar daiSala da TbilisSi waiyvana.

iq ki gauWriaT, magram maSinve dauxuriaT

_ igive uTqvamT. swored im

dros, mamidaSenma meored moitexa

kiseri _ im gaubedurebul, Svilian

kacs gahyva colad; me muceli Tavze

mqonda moqceuli; ufrosi rZlebi

cota nawyenebi iyvnen dedamTilze, qmrebic

gadabirebulebiviTa hyavdaT

daZalauneburad, esec, ZiriTadad,

isev mamaSenis sapatrono gaxda. amas

kidev, am sawyals, papaSenTan xo sigareti

gauxda sananebeli, aq sizmari

naxa: daTvis soko xo gagigia _ erTi

iWmeba, meore _ ara, Sxamiania. viRacas

ZilSi uswavlebia, Sxamiani romelic

aris, magrad danaye da wveni zed

Wrilobaze daawureo.

_ mere, ar gaakeTa, xo kargad icoda

sokoebis cnoba _ vkiTxe raRacnairi,

sasowarkveTili xmiT.

_ ara, SeeSinda, ver gabeda,_ xma

auTrTolda dedaCemsac. TviTonac

Zalian nanobda mere, Tavs iklavda,

balRiviTa Rrialebda xolme nasvami.

viTom xo magari iyo, Zlieri, janmrTeli.

CxubSic ise gadaeSveboda xolme

TaviT, arc dafiqrdeboda, magram ase-

Ti raRaceebis _ sizmrebis, wyevlis,

mkiTxavebis Zalian eSinoda. arada, Sem-

TxveviToba zogjer marTla cvlis adamianis

cxovrebas. vin icis, iqneb swored

es sizmari iyo mTeli ojaxis gadarCenis

imedi; iqneb baboSens rom ecocxla,

arc sawyali biZaTqvenebi daRupuliyvnen

ase ubralod, mamaSenis bedic

sxvanairad Semobrunebuliyo da

naxevari cxovreba mkvdrebis marxvaSi

ar gaetarebina... Tumca, baboSeni mainc

bednieri qali yofila _ ise wavida

imqveynad, rom Svilebis sikvdils ar

Seswrebia.

_ an axla raRa dros ameebze laparakia,

an Senc ras gaixseneb xolme waramara

da mayoleb _ moulodnelad

cota gaRizianebulma, TiTqos ufro

Cems gasagonad ki ara, TavisTvis Cailaparaka

dedaCemma da gaCumda.

didxans ijda garindebuli. kalTa-

Si mowafesaviT ewyo ukve mimWknari,

daxaluli xelebi da zemodan TvalmouSoreblad

dascqeroda. mere Zalian

mSvidad, orive xeli aiRo, Sublze

CamoSlili Tma gaiswora da neli

moZraobiT isev televizorisken Sebrunda,

rac dRevandeli Cveni saubris

sabolood dasrulebas niSnavda.

radgan kargad vicnobdi mis xasiaTs,

gagrZeleba aRar miTxovia, arada,

kidev mindoda raRacebis dazusteba

da kiTxva. raRas vizamdi, savar-

Zelze fexebi moxerxebulad Semovikece,

sazurges odnav gverdulad

miveyrdeni da beds Seguebulma, axla

ukve fiqriT, SedarebiT axlo warsul-

Si, mamaCemTan gadavinacvle. samwuxarod,

is erTaderTi iyo Cemi gvaris uaxloesi

gardacvlili naTesavebidan,

visTanac megzuri da Suamavali ar

mWirdeboda.

dasasruli me-7 gverdze


4 poezia literaturuli gazeTi

Cabrunebuli mzera

/Tebervlis epistole/

givi alxaziSvili

:...im qals ra unda,

fanjridan rom giyurebs

aTi welia aq ar aris

da rogor giyurebs...

sad migacilebs misi mzera!

.....................................

ivsebi bindiT,

Segatoves Ramis wveTovans,

Tovlia SenSi da Sen fiqrob:

SesaZloa, tanjul Tvalebs CamoeTova

am mTagorebze da ara zecas,

amindis nacvlad mtkivneuli Jami feiqrobs,

gadaaTeTra Seni Tvalebi

da horizontis yulfi Seikra....

akrefilia akad_nusxurSi

Seni teqsti apokrifuli

da roca waxval fexakrefiT

Sens akrefil nabijebsac daixsomeben

Zveli qarebi, kafeebi da kulisebi...

qari sulia, aravin icis, saidan modis an saiT midis

da qaris xsovna Segifarebs ukunisamde.

wuTebi, CveniT rom ivseba...

`Cvenc davnebdeT siyvaruls~...

vergiliusi

vsvam Sens Tvalebs,

xmasac,

frenis wuTs rom ixangrZliveb wamRerebisas...

siyvaruli ki eaxleba Tavis viwroebs

da yovel jerze axalia..

poulobs sxivi WuWrutanas...

deduleTis monatreba mavsebs da mcdis _

mexsiereba Tu kidev SemrCa

da puris natexs vaweb RvinoSi.

gamzeurebul saTibebidan brundeba papa,

xolo bebia gafuebul coms dastrialebs.

is darCa Zmebze motirali,

mduRare cremliT orTav Tvalis amomkalavi,

dgas misi landi CemSi, rogorc dardis karavi.

es ar aris foto_asli,

originalSi mec iq viyav, magram ar vCanvar,

radgan isini CarCnen CemSi

da suraTi aris CemSi da me CarCo var.

dilas aRviZebs puris suni,

arsobis suni..

2 -15 aprili 2010

xvalamde droa,

elodebi sisxlnaklul donors _

ianvris mzes da eficxebi wuTs mosalodnels,

uRimi meddas,

Calurjebul venas uCveneb,

rogorc mklavze amosul ias

da gixaria, dRes rom tkivils gagiyuCeben.

ra sagrZnobia, rom aq viRac dadis uCumrad

da Sori_axlo isev eTreva,

swored aq, sadac siyvarulia

da rac gasavlel dReebs gamsWvalavs

tkivilis mzea,

SiSis xmaa da simkveTrea.

ver imalebi verc sityvaSi da verc dumilSi,

aRarc RimilSi darCenila Seni adgili,

aRarc xmaSi

da Tu miaRwev mxolod kvnesamde,

da mTeli Rame ise gmarcvlavs wamokvnesebi,

TiTqos xsovnaSi atkivebul wuTebs Tesavde.

ucnobi xedi fanjrebidan da ucabedi

fiqris simware,

Tavis daxra da arideba

Tvalis, romelic kargavs dasayrdens

da Cabrundeba Tavis siRrmeSi,

rom Tavdapirvel bindSi dasaxlde.

qaris xsovna

...xolo is, Tavis arseboba rom Semaxsenos,

gamimeorebs: _ aq aRara var...

ra undoda!

Ramec ar hyofnis dasamalavad,

dRe _ saarsebod.

xsovnaa misi aq yofnis mowme,

ar gamodgeba radgan xsovna yofnis alibad,

Turme aq iyo da ver vixseneb,

verc is mixsenebs da mebraleba, _

miviwyebasa da xsovnas Soris

CarCenil droSi rom mimacilebs

adgilnacvali orientiri!

Sen eZeb sityvas pirvandel niSniT

da ara lamaz ornamentiviT.

stumrad xar Sin da

iqsov siCumes,

drois simdores gulSi igubeb

da wasasvlelad yovelTvis mzad xar

da abreSumis WiasaviT Seni fusfusi

sul furcel_furcel aaSrialebs

sibneles, sadac krTeba fosfori _

rogorc saflavze xsovnis niSani.

fanjris rafaze SiSvelmklavebCamoyrdnobili

fiqrob, rom dedis kalTas gagonebs,

es xelisguli, sadac Tavs Cargav

da Tvlemis frTebqveS ikreb samyaros,

sadac gamWolad xedav sizmar_cxads

da brolis WrilSi iCekeba farSavangebi.

es erTaderTi suraTia am yofasTan rom gakavSirebs

_

deda, odnav moxril TiTebiT

rogor giwvdida haeris yvavils.

Seni stumrobiT daiRalnen Sin da gareTac...

mgoni mzec ki ver Seedreba im wuTs,

CveniT rom ivseba,

da ZarRvebSi simReriT dadis.

... da yovel jerze axalia...

puris suni

sicocxlis Senis darajs uerTguless

da miwis borcvze fusfuss xoWoebis _

daakvirdebi, rogor gahyavT dro,

TiTqos rom aris.

Sen zurgs Seaqcev mSiSara fiqrs,

moCvenebiTad sibilur gumans

da mTebs gaxedav, isev rom sduman,

radgan simaRliT yvelaferi Tqves.

gageRimeba, rom bavSvobas izogav dRemde,

raxmaninovis meore koncerts rom usmen axlac..

Sen iqiT ginda, sadac musika ibadeba,

roca yoveli Sesrulebisas ivsebi frTebiT

da geSinia, rom gafrinde

da Sens budes gadaufrino,

saiTac Tvalic ar gageqceva.

_________

:) pauza da mere nabiji, nabiji, ritmis modineba

da gamWvirvalebiT SekrTeba oTaxSi yoveli sagani

da raRac Rrmavdeba, Rrmavdeba WasaviT

SenSi da sityvaSi da wuTsac ireklavs,

romelic xan moCans da xan imaleba

bgeridan bgeramde da zogjer pauza

Cvenc gvauCinarebs da vigulisxmebiT

im bzarSi, romelic Jamma amoqola,

wigni gadafurcla, mere saniSneblad

sxivi Caafina da sxvaTa qoqolas

yuri ar aTxova.

gadavrCi, gadavrCi... TvalebiT naTqvami

da Seni portreti xsovnaSi gadarCa,

xandaxan cxovrebas vagrZeleb RadarSi,

viwvi da vcocxldebi da boli ara Cans,

ise SeumCnevlad gavdivar fanjridan,

Cemgan da Senganac da yovelivedan

da bavSvi, dResaviT rom wamoiCita,

SemomrCa xilul da erTaderT imedad.

__________

siCumes Seni guli ucems da isic gismens,

bavSvobidan ase grZeldeba,

viRacas ucdi, Sori_axlos rom geguleba,

viRac xmas gawvdens saiqiodan

da Sen qvavdebi da qvasac Seni guli ucems _

Sen rom mogesma da sxvas aravis,

sityvasac Seni guli ucems

da miuyvebi Ramis xnuls da imaves Tesav,

rasac mravali welia imki.

momenatrebi, maSinac ki, roca aqve xar

da meSinia, rom gafrinde sadme CitiviT,

momenatreba Seni xelis mCate Sexeba

da SiSis SiSi da es fiqri _ SiSis CiTili _

TvalebSi aCens uferul foTlebs...

da qvasac Seni guli ucems...

___________

dilas aRviZebs puris suni,

sicocxlis suni

da xsovna wvdeba yvela momkels

da kalooba brunavs sisxlSi

da es dila, Camomxdari drois kevridan,

kurdRelauris yanebisken Tvals gaaparebs.

es dRe sad gaqra!

sad gaqra es dRe,

Sens TvalebSi rom davinaxe!

geficebi wiTel georginebs, xaverdis vardebs

da saflavze anwlis silaRes,

yvelafers, rac ki bavSvobidan aris CemSi,

rogorc daxurul galereaSi

da drodadro sityvebSi Cndeba

saurme gza da puris yana, sadac mze Cadis.....

geficebi beber yores,

zogjer auxsnel xmebs rom gamoscems,

xavsic sicocxlis niSania

da qvebi saTqmels amboben xavsiT...

geficebi beber yorans,

axla rom Tavze gadamifrina

da saRamo Semohyva frTebiT,

albaT, xedavda papaCemic

asi wlis winaT.

geficebi ablabudas, sxivebiT naqsovs,

Tvalwin rom brwyinavs

da im wyaros, rom daikarga,

magram xsovnaSi mainc darCa

da vewafebi xsovnis wyaros

da wyurvils viklav....

geficebi qvevris dumils,

papaCemi rom xsnida sarqvels,

mere ayalos xels Seavlebda

da Zlivs varCevdi erTmaneTisgan

xels da ayalos.

geficebi xilvis fragments,

roca gamWolad davinaxe Rvinis livlivi

yvela qvevrsa da yvela WurSi,

miwis RameSi da davrCi saxtad.

Tvals gavapareb,

gavxedav saydars,

daujerebel sinamdviles, cxadSi rom axda.

ver davificeb purs,

me ki ara,

puri da Rvino cocxlobs CemSi

da maarsebebs,

axla rom mesmis

is sityvebi frTebiT mavseben.

geficebi,

Rameebma ise gamtexes...

me ki megona Rameebs vtexdi.

geficebi, ver gavige, es dRe sad gaqra...

aRar masvenebs miviwyebul Sairis suli:

cxra qalamani gavcviTe, cxra gza, cxra xerxi

vcadeo,

`vdie da ver davewie, davje da davucadeo~.


2 -15 aprili 2010

literaturuli gazeTi

poezia

5

* * *

mipoveT vinme,

vinc SeaRviZebs Svidsimian qnars,

rom misi sunTqva moswvdes ialqans

da Semacuros zRvaSi naviviT..

me daviviwyeb ocdameerTes

da udroobis zRvarTan Cavivli.

...mxolod Seni gamoRviZeba...

da guliscemas ayolili sicocxlis Cqami

da pauzebis amoqolva cvalebad tembriT..

doqi xmas icvlis...

gaxsovdes Tixa!

Sen, roca werdi,

maSin iyav gandobili masTan,

vinc usmens Sens guliscemas,

rogorc Tavisas...

iqaa Seni TavSesafari...

ver davTme yofa da gamoyofa,

Tavis mRvimiT da mkerdis aivniT.

* * *

ver aRivseba guli Cemi Sendami mtr-obi-T,

mxolod egaa, saxels Sensas moedo obi.

Sen cxovr-ob Seni gulgril_`obi~_T, me var uSenod

da aRar minda uSen-ob-as amovuSeno

mtr-obi-s kedeli, radgan axlac moCans garkveviT,

qsov simartoves abreSumis Wiis parkiviT.

vinc Svelas iTxovs...

ise axloa igi CemTan,

rom veRarc vamCnev,

tkivilSi qreba,

veRar amovTqvi

da mware RiRins tanjva amohyva.

is pauzebSi cdilobs damalvas,

Tumca, Tvali aqeTken rCeba

da Svelas iTxovs.

dRis fragmenti

gadavikiTxav yviTel furcels,

noembris dilam rom momwera,

ar vici sadamde mimacilebs,

visTvis meramdene foTolcvena.

waviRiRineb, radgan sityva

miqreba da guls arc edeba,

TviTon mpoulobs uneblie,

qarafSutuli aceteba.

***

ra ucnauri yvavilia,

Sens siaxloves rom amovida

da iqiT ise ixedeba,

TiTqos raimes uyurebdes sxvisTvis uxilavs.

xedvis im wertils daveZebdi,

magram amaod,

me xom ver SevZleb umizezod iqiT gaxedvas,

ise uxinjod, rogorc yvavili,

Sens siaxloves rom amovida..

Sen, vinc aq wevxar, meramdene saukunea

da miwac ki veRar gixsenebs....

* * *

am oTaxebSi erTmaneTis sunTqvac ki gvesmis,

varT Soriaxlos,

rogorc gasuli saukunis eqsponatebi,

uwarwerodac gasagebia,

vcxovrobT sakuTar saxl-muzeumSi.

zafxulis mindvrebs, zRvas da mTa-bars

Seerivnen Svilebi da SviliSvilebi,

maT Camosvlamde dReebs viTvli

da Jamnis kiTxva mawonasworebs.

... yoveli dRe ise mfurclavs,

rogorc adre wakiTxul wigns

da ver mixsenebs.

Tvlema iseTi pauzaa,

rom SemeZlos usasrulod gavagrZelebdi.

* * *

CavrTe musika,

davutove aqvariumis oqrosfer Tevzebs,

qoTnis yvavilebs da oTx kedels,

erTmaneTis yurebiT daRlils;

yvela maTgans ise movbezrdi,

rom mrcxvenia Sin Sebruneba.

mgoni TvalSi veCxirebi am xeivans,

am ifansac da ifnis Crdilsac,

radganac masac Tavis gza aqvs,

fexi aidga

da foTol-foTol miipareba.

mec furcel-furcel aqedan iqiT...

gaxsovdes Tixa!

Sevsvam am sasmiss,

rom Zveli RviniT aCqroldes sisxli

da mere SenTvis waviRiRino

maTi simRera, vinc Tixad iqca...

.. usmine, Rvinis Camosxmisas _

xmas rogor icvlis da mReris doqi;

bolo bgera fesvamde Camwvda.

..mkvdreTiT aRmdgarTa vsvamT sagalobels..

axla rom ismis fragmentebad da vsvamT kidevac

da vgrZnob saRamos lurjferovan gaxaverdebas

da qveyanaze mTvaris dardis gadmokidebas.

..momenatreba, moferebisas

xelisgulis qveS rom iburcebi..

gadamafare Seni mzeris Tbili qsovili...

moizileba Cvenganac Tixa,

Tixisgan _ doqi,

mravlisgan _ erTi,

xolo im erTSi mravalTa Zili.

ver uZlebs xorxi eklian bgerebs

da sayrdens veZeb tkivilebs Soris.

netaria, vinc axla tiris...

vinc nabijs icvlis warmosaxvaSi

da aqeTken arc iyureba.

is SerCa sityvas _ mravalgzis Tqmuls

da mudam uTqmels,

yovelTvis rom raRacas malavs.

netaria, vinc axla tiris...

da isev eZebs mas, vinc aris...

da ar aris... da mainc eZebs...

zRvarTan...

Cven veRaravis daviviwyebT,

drom dagviviwya

da aRar gvyofnis aRaravis dasaviwyeblad

awmyo, romelic TiTqos gvqonda,

TiTqmis ara gvaqvs

da udroobis bundovani Jami iwyeba,

rodesac xsovna ubrundeba nacnob adgilebs

da Cvenze isev saubroben Zveli sagnebi,

da gadavfurclavT Cvenive Tavs da meramdene

Semodgomaa am qalaqSi, rom gzis gagneba

veravin SeZlo

da uazrod dafusfuseben

fiqridan fiqrSi da foTlebi mimofantuli

eZeben Tvalebs

da moxuci wyvili Tavs iqcevs

TxrobiT

da Txroba gulRia da infantiluri -

gabzarul tembrSi gadamalavs areul ritmebs,

Tvalis siRrmeSi CabJutavs Rimils

da atkivebul sicocxles iTmens...

pastorali

oRond simRera,

im simReris oriod taqti...

wawaliviT rom gadaiwven

cal mklavze garmons...

is, melodias rom ahyveba da msubuq rxeviT

SemagrZnobinebs, rom dahbera xorSakma qarma

da JruanteliT ganaTda xevi...

oRond simRera, im SegrZnebis gameoreba,

da asxletili wuTi igive, _

axlac mzadaa bneli ZabriviT

gSTanTqos

da ise amogikivlos,

torolas xmas rom amoisvris dila aprilis.

oRond simRera,

is simRera sisxlSi rom mReris,

gulSi rom gikravs da Tavs gaviwyebs...

daWimulia ZarRvebi SeniT

da meSinia, rom ar gamiwyde.

* * *

wer. aRaravis akiTxeb da aRarc ugzavni.

darCes qaRaldze an failSi...

am leqsebs aqac

gadarCenis iseTive Sansi aqvT,

rogorc

wignSi dabeWdil

an internetSi Cakargul leqsebs.

gulgrili drois imedi gqondes,

is Tavis saqmis erTgulia,

TiTqmis yvela gadaiviwya

da raRa Sen dagimaxsovrebs!

dReTa dineba ra mSvidia,

ra gadamdebia maJori,

me, axla, SenTan siaxlove,

raRac dauviwyars maSorebs.

haeri gaJRenTila komSis suniT,

ar vici, Sen Tu gekomSeba,

ra gulubryvilod mixaria,

da guli mainc mekumSeba:

Semomefanta Zmakacebi,

Cven erTad mxolod warsulSi varT,

an sizmarad, sxvagan aRara varT...

gamogvelia erTmaneTi,

SegvrCa cxovreba farRalala...

ismis garaJidan areuli

hari-harale da arxalala...

samalavi

Tavi davkarge da aRar veZeb...

aq unda davrCe,

radgan es gza midis arsaiT

da suli eZebs caSi gasaRwevs,

Ria sarkmelSi Semofrenil beRurasaviT.

guli Cixia,

sadac erTmaneTs SevuZRvebiT

da iq vamyofebT,

iqve vinaxavT xsovnis saflavebs,

mere vizogavT mware salafavs...

SemaJrialebs gulgriloba sicarielis

da vsinjav fiqriT aRmoCenils da naalafars,

vaTvaliereb koleqcias Zvel galeriis..

da igi isev aqve aris,

bgerebs amohyavT,

roca gardacvlil bavSvebisTvis mReris maleri...

Secbunebuli gavxedav dReebs,

adre rom iyvnen da mobrundnen,

isev rom wavlen...

Sen uisrebos hgavdi ciferblats

da miambobdi, es noemberi,

rogor TandaTan Cailia da Caiferfla.

ra unda vuTxra karsmomdgar zamTars

da SiSs, romelmac gamoiRviZa

da CemSi Tavis samyofels avlens,

ra unda vuTxra daWaobebul

warsulis Jaltams da malarias,

dabrunebuli dReebic wavlen...

Semodgomam xom imaliara,

mzera gagviTbo feradi navliT....

axla es wuTi _ aTasi wlis samalavia..

da gardacvlili bavSvebisTvis mReris maleri...


6 proza literaturuli gazeTi 2 -15 aprili 2010

dasawyisi # 9-22

mesmis egeTebi, suleli xo ara

var. karoCe, me iseTi azri gamiCda, ro

gvritisa raRacas Zvels awveba, is Zveli

kide aRar arsebobs. an ar awveba,

mara enatreba. me egeTi azri gamiCda.

Tore xo icis, ro qurduli zakonebi

Seicvala da TiTon qurdebma

Secvales.

im laparak-laparakSi erTi axlandeli

qurdi ar uxsenebia, sul Zvelebs

axsenebda.

iseTi laparaki icoda, ro rac me

mindoda, ro, aba, Zmao, amdeni icxovre

da amdeni weliwadia qurdi xar da, aba,

rasac fiqrobdi ro daiwye, is ari, mipasuxa.

ise tonkaT mipasuxa, ro me magra

meyo da gamecina Cem gulSi, ro

vijeqi maRla sufraze da planebs vawyobdi

_ exla es SeuSva, exla egre miudgeTqo

da daTroba mindoda, ro

ufro duxiT mekiTxa raRaceebi. xo

ici, Tu gadareuli ara xar da daleuli

gaq, oRonc mTvrali ki ar xar,

prosto kargaTa xar, magraT ki ara,

kargaT, ro ekiTxebi reski rames, ra-

Raca pontSi ufro gamogdis.

me ar mikiTxia da vafSe gadavifiqre,

iman kide, naTliaCem gvritisam,

vafSe mixvda, risken vawvebodi da

TiTon mipasuxa, oRonc erTi sityviT

ki ara, ki da ara pontSi, rac vafSe ar

ari saintereso, amiT mipasuxa, ro ilaparaka,

pirdapir ara Tqva da mainc

kide mipasuxa. Zveli zakalkis kaci iyo

da vafSe sxvanairi.

me liCnaT, vafSe ar mainteresebs

rames ro vikiTxav da metyvian, kio an

arao. ki da ara erT pontSia saintereso,

ro iseTi bazari Tua, ro yvelafers

Tavisi saxeli daerqves. iqac,

saintereso ki ar ari, prosto iq pala-

Jenia iTxovs da ki an ara unda iTqvas

da imiTi saqme gadawydes, Tore ki da

ara ra pontia, stalini xo ar ari.

vis raT unda ki da ara. xoda, rasac

vfiqrobdi naTliaCem gvritisaze, ro

pativiscema mqonda im pontSi, ro qurdia

da egeTi saxeli aq, ro erTi

zapinka, erTi rame iseTi ar yofila.

araqurduli ki ara, ris araqurduli.

eg dauSvebda rames, ro sasporo yofiliyo

araqurduli ki ara, prosto,

ai, Cveulebrivi kaci ro ifiqrebs, ro

naRdaT qurdulaT ki moiqcao, viRacaze

ro ifiqrebs, mara Cveulebrivi

kai adamianiviT ki veRaro. me su megona,

ro qurdulSi xSiraT moxdeba, ro

qurduliT sworea, mara prosto

keTili adamianisTvis, kai, vityvi ha,

keTili arifisTvis, eg ambavi miuRebelia,

imito, ro an borotulia an rame

iseTi, ro prosto adamiani ver

gaugebs, prosto, egeTi Jostkobis

gamqaCavi ar xar da romc iyo, ar

uyuref im pontSi, ro eg vafSe saWiroa

cxovrebaSi.

iasnia exla, is bazari ki ar Semyavs,

ro qurduli da arifuli sxvadasxvaa,

iasnia, ro sxvadasxvaaa. imas vambof, ro

prosto sxvadasxva ki ar ari, qurdeb-

Si Tu arian iseTi roJebi ro, rac prosto

keTil adamians aq Tvisebebi, imaTac

ro qondeT.

ai, magaze vfiqrobdi im pontSi, ro

gvritisas ro usmendi, vafSe gadamaviwyda,

ro qurdia. eg kide redki pontia.

me rac qurdebTan vyofilvar, misaubria

da ravi ramdeni rame, prosto,

moSvebuli me iq ara vyofilvar,

ro, ai, svabodnaT. Cven ezoSi kide, ro

vijeqiT kibeze, viyavi. iasnia, ro

naTliaCem gvritisas brali iyo ega.

brali ra. egeTi kaci iyo, eg davinaxe

Cven ezoSi da maSin daviwye magaze

fiqri, ro Tu Seileba, ro egeTi kaci,

egeTi xasiaTi ro aq, qurdi gaxdes.

Seileba albaT, raxan eg gaxda. prosto,

me is davinaxe, ro eg ar ari prosto

magari qurdi da ganabi. paxodu, eg

sxva viRacac ari, prosto palaJiwelni

adamiania da, ese igi, Seileba, ro Seerios

eg ori ponti.

Tavidan vafSe sxvanairaT megona.

sufraze ro avedi da magis da mama-

Cemis bazars ro vismendi, meTqi, age,

ori beberi pristupniki damjdara da

pristupnikul xumrobebs uSvebs erTmaneTSi.

mere egre aRar davinaxe, Tumca,

isac maxsovda, ro cota xalxi iqneboda

qveyanaze egeTi, visTanac gvritisa

egre miSvebulaT ibazrebda,

rogorc mamaCemTan.

Zmebi iyven da mamaCemi magis bazarze

damkvirvebeli da gamomkidebeli

ar iyo. arc ambobda rameebs gamosakidebels,

prosto, xumrobda da

qurdebis xumroba ro gamigia, cota

iseTia, ra. mament ar ari, ro vaxaxaxa,

bizness ki ar veZaxi, saqmes veZaxi, ro

raRaca gevaseboda da gjeroda da

vafSe bolomde Sexvedi magaSi.

Sen raRaca magari gegona, is kide

iseTive goTvernobaa, rogorc sxva

rameebi, rac ar gevaseboda. prosto,

vidi aq sxvanairi. xoda, Sexvedi da Sexvedi,

veRar gamoxvedi. da rato veRar

gamoxvedi, erTi ukve vTqvi. ro egeTia,

ro ro gamoxval, vafSe sxva kaci

unda gaxde, im saqmisTvis kide, sadac

iyavi, vafSe noli xdebi. noli, prosto

noli ki ara, araferi. pativiscema

aka morCilaZe

legendaruli qemeras piradi

da sazogadoebrivi cxovreba

ramdeni vicine, ufro Jostkobazea.

xoda, egeTi iyo es naTliaCemi gvritisa,

me egre davinaxe im Rames. mere

kide is vifiqre, ro mament, prosto

gaixsna da prosto situacia iyo ege-

Ti, ro vin icis, egeTi veCeri vafSe

tips ramdeni welia ar qonia, ro Tavisi

Zveli da namdvili Zmakaci,

trusikis Zmakaci da Tavisi naTluli

da kide magisi orive Zmakaci, sxvebi,

albaT, magisTvis Zaan sayvareli xalxi

da prosto, iseT dalniSi cxovrobda

ega, ro monatrebuli iyo eseT ponts.

me egre mgonia, egec didi iyo, ro mounda

bazari da mica Tavs ufleba, ro

CemTan egeTi yofiliyo.

Tore qurdebis meti ra vici, imaT-

Tan puri miWamia, xo vambob, da egrec

uTqviaT CemTvis, gulSi gkocnio.

mara ega, ezoSi ro viyaviT, sxva bazari

iyo, maRla bazari roa. karoCe,

naTlia naTluls melaparakeboda im

pontSi, ro naTlia qurdi naTlul

igroks ki ara, naTlia naTluls imenna

da meti araferi.

me egre vifiqre, ro, karoCe, cxovrebaSi

kai is iqneboda, ro raRaca

saqme ro daiwye da boloSi ro gadixar,

im duxSi ifiqro, ro rogorc daiwye

da ra pastanovkac gqonda, is

tyuili ar gamovides. Tore ra gamodis,

ro mTeli cxovreba rac iCaliCe,

risTvisac daiwye, is ar yofila, prosto,

miyevi da miyevi da Sen vinRa xar

maSin Sen gulSi magaria, albaT, is, ro

gamodgeba xolme, rac ggonia, mara me

ar vici, egeTi saqme ro bolomde is

gamodges. cota meti, cota naklebi,

iasnia mara, mgoni, yvelaze meti is ari,

vafSe sxvagan ro miyavs, Sen erTi

ggonia, giswordeba, gamoekidebi,

miyvebi da Turme, eg vafSe sxvagan midis.

mag dros kaci ras Sveba im kacze

vambof, magis fiqri ro Seulia da mixvedra,

Tore, egre ise gaivlis, ro arc

daufiqrdebian. saqme is ari, vinc

daufiqrdeba. dafiqrebulia, mixvedrilia,

yoveldRe xvdeba da mainc

miyveba, Cayolilia da mand uJe mTeli

sastavi CiTavs, imito, ro iqidan veRar

amodis an aRar amodis.

rato

ai, eg aris saqme.

erTi, ro cxovrebam egre icis, iseT

palaJenias dagiyenebs, ro Tu Zaan magari

ar xar da Zaan magra ar gkidia

fexebze Seni Tavi, im saqmidan ver gamodixar,

romelSic Sesuli xar. saqmes

aRara gaq. ai, gabozebuli qurdiviT

xar, ubraloT ro vTqva. qurdulze ki

ar vambof imenna, prosto, cxovrebis

saqmeebzec vambof. Tore qurdulSi,

vidze egrea, ro daiRale da daberdi

da gamoxvedi. eg iqiT iyos, erTi gamaxsenda

nolze da mogiyvebi, sanam kide

amaze vibazref.

cota bazari gamexsna da me ro bazari

gamexsneba, natuka egreve ambofs,

ai, exla unda wagiyvano mamaosTano.

maica erTi, me xo izmena maq magaTi.

mere kide ityvis, wagiyvan exla

fsiqologTano da magra Cagayenebs

kalapotSio. ver gavige, vafSe, mamaos

da fsiqologis ambavi da veunebi, an

erTi axsene an meore da Senze karqaT

vicio, prosto, SenisTanisTvis yvelaferi

unda mosinjoo. egre vxumrobT.

xumrobs, ra.

xo, nolze.

givia atanelovis da

fizikis ambavi

erTi Zveli biWi iyo skolaSi ra,

givia atanelovi. ebraeli iyo. mere ar

vici, wavida Tu rogorRacas, aRar minaxia

da aRar gamigia. saxSi etyoba

ufro rusulaT laprakobden da skolaSi

kide qarTulSi iyo da qarTulaT

ro bazrobda, raRacnairaT bazrobda,

zogjer ucxoelebi ro bazroben

televizorSi. rusebi ki ara, imena ucxoelebi.

xoda, fizikis maswlebeli iyo erTi,

qasaZe. jer qasaZe ra stranni gvaria,

mara iyo. xoda rogori xma qonda ici,

exla ro televizorSi pidarastebi ro

gamoyavT da modaze da raRaceebze ro

bazroben xolme. ai, egeTi xma qonda da

skolaSi bazari iyo, ro qasaZe fexebs

iparsavso. me eg ar Semimowmebia, prosto,

biWebi kaifobden, fexburTis saTamaSoT

waviyvanoTo da, qemer, Sen waiyvaneo

da vnaxavT, fexebi gaparsulebi

aq Tu arao. ra kaSmarebs vyvebi xo azze

xar. ravi, vis qonda nanaxi magis gaparsuli

fexebi ar vici, mara egre modioda

xma. maSin xo egre ar iyo, Seileba,

marTla pidarasti iyo, me ra vici.

prosta, stranni iyo, ro gestranneba

bavSs, xo ici. mara iseTi maswavlebeli

iyo, xo ici, ro ver daaizmenef. naispug

ver aiyvandi, fexebze ekida, su degenratebs

iZaxda. ekida vafSe, gogoebi,

biWebi. sanam patarebi viyaviT, su egre

ambobda.

erTic ari, meeqvse klasSi varT da

magis gakveTilze vzivarT.

es atanelovi kide ari mecxreSi, an

vafSe amTavrebs, aRarc maxsovs, xoda,

gakveTilze vzivarT, xoda, gaiRo

kariii.

gaiRo kari da iseTi pontia, ro am

qasaZes gakveTilze egre Sevardnagamovardna

da karis braxabruxi ar iyo

xolme.

xoda, gaiRo kari da Semovida givia

atanelovi da dadga karebSi da Cven

ar gviyurebs, uyurebs pirdapir am maswavlebels.

exla, xo azze xar, meeqvseSi xar da

CvenTvis saxeli qonda am givia

atanelovs.

daJe, skola ebarao, ambobden. skola

Caabareso.

me ravi, meeqvse klasSi ras gamoarkvev,

vis abaria skola, mere kide,

magan daamTavra.

am qasaZemac Sexeda erTi, mara es

atanelovi ar gadis, dgas da egre

uyurebs, wveri aq gauparsavi. ra pontSi,

ici, jer ro ulvaSi ar gaq amosuli

da wveri ro yelze gaq. yurebidan

moyveba da dabla Cadis. egeT pontSi

wveri aq da qasaZes kide gaparsuli

fexebi aq SarvalSi, prosto, Cven toCna

ar viciT.

xoda, es qasaZe, rogorc icoda,

euneba. vafSe, toCnaT maxsovs eg bazari,

yvelaferi zepiraT. egre gamovida.

qasaZe euneba: gadi, atanelovi da

daxure kari, aq ar ari Seni gakveTili.

es atanelovi kide dgas, givia. viTomc

ar gaugonia, egre uyurebs, ro, ai,

Suxuri ro iwyeba, mara jer ro bazaria

xolme. bavSobaSi ar gaxsovs ai, strelka

xo da bazari da ori bazroben da

sastavi garSemoa da is ori xo bazroben

da ukan kide Zmakacebi udgas da

erTi Zmakaci ro magra CumaT ari, mara

im pontSi iyureba, ro, mament, pirveli

daartyams. ai, egeT vidzea givia

atanelovi.

aman ki Tqva qasaZem, mara givias

karoCe ar esmis.

Tavis pontSia da uyurebs.

didi ro vyofiliyavi, vifiqrebdi,

ro kaifSia an dabolda da prosto ar

icis, ra pontSi Semovida da sad Semovida.

xoda, ucbaT givia atanelovi euneba:

Sen ra giTqvia

im Tavisi ucxoelisaviT bazariT.

Sens awveba, karoCe.

qasaZem kide iasnia icis, ro raRaca

uTqvia da Tan qasaZea, ro strogi

qasaZe.

da meTqi, exla iyvirebs, gaeTrie, Se

degenerato. is imis sanacvloT kide

ambobs:

ra miTqvia

Tan rogor ambobs.

izmenaSia, mara Cven ar unda dagvanaxos

eg izmena. Tore Cven Tu davinaxeT,

rogorRa migvaCmorebs. meeqvse

klasia, pirveli welia, ro fizikaze

varT.

me ki ar miswavlia is fizika, mara,

xo unda migaCmoros maswavlebelma

Cven dros egre iyo skolaSi, exla

natukas ro kiTxo, egre aRar ari.

ra miTqvia

euneba.

givia kide egre karebSi dgas da irweva.

Cven xo vera vxedavT, ukan sastavi

udgas Tu martoa. mere Tqves iqiTa

riads vinc ijda, edga sastavio, kane-

Sna imaT dasanaxaT movida sabazroT,

ena imaT miutanes da exla givia,xo

azze xar.

xoda, givia ambobs: Sen giTqvia, ro

givia atanelovi noliao.

zustaT ase uTxra.

Sen giTqvia, ro givia atanelovi

noliao.

vaaa. xoda, exla es qasaZe ras Sveba

givia dgas da elodeba.

qasaZem icis, ro vsio. giviam iqave

unda daartyas klasis win. is opiti aqs,

ro unda iCaliCos, ro bavSvebis win ar

gailaxos, Tore mere is bavSvebic xo

vTqvi ra... karoCe, egeTi azrovneba aq

qasaZes.


2 -15 aprili 2010

xoda, gaiwia fanjrisken, iq dadga

da miawva qasaZe blukuns. ai, ro daizmendeba

kaci, ro icis, ro unda daCagron

magraT da ro ver wauva da CumaT

iqneboda sixaruliT da ifiqrebda,

gauSvi, egre damCagrono, CumaT viqnebi

da mimaCmorono, mara, ara, CumaT

arao. imenna Tan Cven dagajvamTo da

Tan Sen daijvi Tavzeo. ai, plenebs ro

eqcevian omis dros, raRaca sastavi da

televizorSi ro iReben, ro paxodu

vafSe mospon. egeTi pontia, prosto,

iq sicocxlea fasi, mara izmenas vin gazomavs

sicocxlezec da yvelaferzec,

izmena erTnairia, roca uRono

xar da ician, ro SeSinebuli xar.

xoda daiwyo qasaZem blukuni: meee,

meee...

iZaxis.

meee... arc miTqvia da... arc... meee...

me arasdros ar miTqvia...

givia atanelovi kide dgas karebSi

da irweva, Zvel biWebma ro icoden ZvelaT,

ukve atvets ro iReben da daiwyebden

xolme rwevas, ro me, ai, egeTi

spakoini var, ro vafSe ar mainteresebs

Seni bazari, windawin vici da vafSe magari

sacodavi xar da exla dagafurTxeb

da trakaT dagsvam.

es kide miawva da laparakobs da

laparakobs, meee...meee...

gaCerdeba, givia arafers ar ambobs,

mTeli klasi uyurebs, gogoebic. ravalia,

gogoebTan ro maswavlebeli

blukunebs. gogoebma xo gagebis rameebi

ar ician, imaT prosto ician da amito

texavs xolme imaTTan.

eee, rodindeli ambavia, meeqvse

klasSi rodis viyavi vafSe aRar maxsovs.

givia irweva, es kide daelodeba,

aba, givia ras metyviso da is kide ro

arafers ar euneba da prosto irweva

da qveSqveSaT uyurebs im vidiT, ro Se

sawyalo, Sena, exla CagaTrev kikvize-

Si da Senze fexebs gaviwmindav, amito

es xelaxla iwyebs, meee... meee... rogor

vityodi, maswlebeli ar ambobs egeT

rameebs.

bolo-bolo, erTi egeTi ro morCa

kide da giviam isev araferi aRar Tqva,

da ucbaT amanac aRara Tqva araferi,

gaCumda da uyurebs givias da etyoba,

xo ici rogor ari, geSinia, geSinia da

bolos mieCvie. prosto, es male

mieCvia, qasaZe ambako. ambako erqva,

ikaife.

me liCnaT liuboi saxels pativsa

vcem, prosto, qasaZe ambako ar gamigonia

egeTi. Tu gagigonia, davai Tqvi.

xoda, gaCumda, da uyurebs givias da

givia kide irweva da ar ambobs arafers.

xoda, siCumea.

meTqi, ra moxdeba, meTqi, iaraRiT

xo ar ari mosuli.

da giviam ucbaT Tqva Tavisi raRacnair

gamoTqmiT: meoreT aRara Tqva,

ro givia atanelovi nolia, Tore

yurebs dagaWri.

xoda, qasaZe uyurebs gaCumebuli.

xo ar etyvis, ar vityvio, maSin

vafSe yvelaferi gaumazia, rac givias

am mirni sityviT xelaxla daiTria.

givia kide uyurebs da iasnia, ro

arc miWras apirebs, arc araferi.

uyura, uyura da kide uTxra:

gaige

da imis Tavis daqnevas aRar daeloda,

mitrialda, gavida da magra gaibraxuna

karebi.

karoCe, araferi. prosto, givia

vinuJdeni iyo, ro viRacam uTxra, fizika

Senze egre ambobs da noli iseTi

pontia, arc Seginebaa, arc araferi da

movida, deJurni uTxra sxvebis dasanaxaT.

sxva dro iyo. exlandeli givia ras

izamda, aba, me ra vici.

xoda, gavida da am qasaZem xo unda

gaagZelos gakveTili da ro daigula

givia da mivida, karebi kargaT Seamowma.

miketili iyo, mara viTom gaaswora,

ro givias gatexva undoda da ro

moixeda da daiwyo givias lanZRva,

noli imasTan ra iyo.

giTmenT aqao, degenratebso, gasaricxebso,

banditebso, gvinda raRaca

CagidoT tvinSio da Tqveni slipina

tvinebio kide uarobso. zustaT egre

Tqva da givias xo lanZRa da Cvenc mogvadga,

Tqve degenrateboo, ras dagiRiaT

pirio, vin ari givia atanelovio,

ilia WavWavaZeao, pirdaRebulebi ro

uyurebdiTo, niSans ar gaRirsebT

arceTso, da egeTebi gauSva. wavavleb

yurSi xels givia atanelovs rogorc

ki ro zari dairekeba, CavaTrev direqtorTan

da mere iman icodeso. ra Cemi

mosavlelia, me codna unda mogceTo.

miadga, aiRo wigni da dascxo TavSi

arCiliCi myavda erTi klaseli, magari

wesieri, magra xatavda, nakolkebs xatavda

sul da arCiliCma, ras mirtyav,

eo. da aq ro iyo givia atanelovio,

iseTi saxiT uyurebdi, ilia WavWavaZe

gegona da imas girtyav, moiyvane mSobeli,

Tore ar dagiSvef manamde

gakveTilzeo.

es laparaki aq da meTqi, es givias

paxmeliaze yvelas gagvlaxavs da iReba

karebi da Semodian direqtori da

saswavlo nawili. gabazrda Turme uJe

qvemoT, ro givia atanelovma qasaZe

fizika galaxao.

direqtori Semodis da egreve avdeqiT

fexze, rogorc wesi iyo. patarebi

varT iasnia, sad Cven da sad givia

atanelovi. xoda, direqtorma ra xdeba

aqao da es qasaZe euneba, araferio,

gakveTilsa vxsnio da direqtorma

xmadablaT uTxra, atanelovi iyo Semosulio

iman ki xmadabla uTxra,

mara Cven xo gavigeT, oRonc rogor

vityviT, imas ekiTxeba da vafSe patarebi

varT da didebic ro viyoT,

direqtors rato unda elaparako

naxalovkelebi varT, is xo ara. eg uJe

viciT.

kio, iyoo, qasaZe euneba.

direqtorma Sexeda, karoCe, ar

kiTxa, gaglaxao prosto, SexedviT

kiTxa. iasnia, es etyvis gamlaxao da

imas garicxaven, ukve priCina aqT, ma-

Sin egeTi dro iyo, ro maswavleblis

literaturuli gazeTi

proza

7

galaxvaze garicxavden da Tu ar dai-

Werda bavSTa oTaxi, xo sxva skolaSi

iavna gadaiyvanden da, iasnia, direqtorsac

unda givia atanelovis moSoreba

da aman, fizikam kio, aq iyoo, Semovida

gakveTilzeo.

ra undodao, xmadabla euneba

direqtori.

da es kide, ikaife prosto,

raRaca pretenziebiT movidao, ver

gavige riTio, mixedva unda mag biWso,

ar ari urigo biWio da scdeba gzaso.

rao, rao, direqtorma, rato Semoglija

kario, es kide Tvali ar dauxamxamebia,

imas ebazreba da Tan Cvenken

gamoixedavs, im pontSi, ro Cvengan dasturi

Wirdeba. araferio, Semovidao

da sisuleleebi Tqvao da oRondac

ara uzrdeluri sityvebiTo, me kideo,

da magra rolSi Sevida da iq moumata

xmas, me kideo, me uTxario, atanelov,

gaeTrie klasidano, Sen ki ara, vefxvi

ro Semomivardes kamaraSekrulio,

imas ar davanebeb am bavSebis swavlis

procesis CaSlaso.

zustaT egre Tqva, me eg sityvebi

cxovrebaSi raRatomRac ar damaviwydeba

iseTi siabandi da isic icode, ro

eg sityvebi arc arasdros miTqvia cxovrebaSi.

prosto, mecineba mag sityvebze,

vefxvi ro Semomivardes kamaraSekrulio.

karoCe priJokSiao, xo eg

ari kamaraSekruli. maSin ro cota azze

vyofiliyaviT, yvela magra movkvdebodiT

siciliT, mara Cven daizmenebulebi

viyaviT, ro direqtori iq

ari, patara ro xar, direqtori raRaca

ggonia. Tan rogor Tqva eg sityvebi,

xelebi gaiqnia caSi da naxati roa,

imasaviT, viTom vefxvs axCobs. naxati

xo ici, vefxistyaosnis naxati. tarieli

ro dgas da caSi kide vefxvia da

amas yelSi uWiravs eg vefxvi, eg dviJenia

qna. karoCe, me ar vici, is naxati

gaakeTa. eg naxati magra maxsovs, wing-

Sic iyo da vafSe gogia firuzaSvili

ro iyo Cveni ubneli taqsisti, imas

qonda mklavze da zafxulSi ro ijda

xolme maikiT Tavisi ezos win, imis marjvena

mklavze zustaT eg iyo, ro tarieli

da zemodan vefxvi axteba, es

kide axCobs.

ai, eg dviJenia gaakeTa da daJe cal

muxlSi waiCoqa, ro viTom axCobs cidan

gadmomxtar vefxvs, givia

atanelovs.

me maSin mokaife bavSi viyavi, nervozebi

ara mqonda, izmenebi ara mqonda

sisuleleebze, aba, exla veRara vxumrof

am izmenebis pontSi, maSin kide,

aman ro wavida cal muxlze, fxuuuTqo

da egreve rveuli mivifare.

direqtorma kide, xaraSoo da gavida,

ganagZeT gakveTilio.

es karoCe darCa lamis tarielasaviT.

prosto, nolze gamaxsenda.

givia atanelovi me, ro daamTavres

imaT, aRarc daminaxia. an srokebSi wavidoda

an israelSi wavidoda. prosto,

ai, miTxari, ra kaci iyo es qasaZe ambako

prosto, ra kaci iyo, Tavis gaparsuli

fexebiT da gabrazebuli qaliviT

xmiT qaliviT ki ara, sredni roa.

qalis da kacis Sua.

prosto, rogor magra SeeSinda giviasi

da mere kide rogor aRar gauSva

imis lanZRva direqtorTan. lamis iyo,

ar Tqva, kari aeriao da mere kide vefxvebis

daxCobas miawva.

xoda, giTxra, karoCe, me dabrecili

da gaCuka erTi dRe ari da saTamaSoSi

var da gaCukam, karoCeo, samasi lari

movige qviTarzeo. samas raRaca da,

karoCeo, bankis isini maq dasafario da

es samasi ginda mqonia, ginda arao da,

karoCeo, qemero, magra kaia CemTviso,

Sen ro gnaxav xolmeo, es qviTari ro

Sevavseo, Seni savetebiTo da, karoCeo,

pativi meci bolomdeo.

me ar maxsovs, iasnia, ro me iq viyavi,

ro eg qviTari Seavso. igrokis ambavi

xo ici, imas aRar ambobs, ro Seni azrebiT

Sevavse eg qviTario, ambobs, prosto,

udaCa xar CemTvis da, karoCeo,

saxSi gamigebeno, ro bankis Sesavsebi

maqo da Semcemeno da exlao am samasi

lariT unda kazinoSi wavide, ro egebao

farti movideso da erTi aTasi

lari movigoo da banks gavaCumefo da

Tu aTasze meti wamoviReo, iasnia, rac

metia, imiT kai purs vWamTo.

me uTxari, Tu vafSe waageTqo Tu

vafSe wavageo, es samasio CemTvis

araferi ar ari mainco da procentiani

unda visesxo mainco vinmesgano. vinRa

endoboda, sul is meprocenteebi eZebden

da kide kai, saxli ar icoden,

Tore meprocente CaTlaxebma xo ici

rogor ician, ojaxSi midian da ubazreben,

ro rogorme fuli amoiRon.

karoCe, ra ginda meTqi, Tqvi. wamomyevi

kazinoSio, ro prosto ijeqio, ginda

dalieo da Wameo, vicio, ro kazinoSi

ar dadixaro, prosto, gamisworeo.

eg rogori pontia, ici, exla me ro

miTxra, ro kazinoSi wamomyevi ro wamomyevi,

soflis uborniaSi lekvi

Cagvivarda da ixCoba da, davai, modi,

Cven ver vSvebiT da, midi, Sen Cayavi

xeli da amoiyvaneo.

gagrZeleba Semdeg nomerSi

saWiroze didxans ijda fexiani, magidaze

dasadgmeli patara sarkis win

da adgomas ar Cqarobda. axlac Tvalwin

midgas mxrebTan amosviringebuli

misi dakunTuli xelebis moZraoba da

raRacnairi, gamWoli gamoxedva,

rogoric adre arasodes SemimCnevia.

amis Semdeg ki... jer Rame iyo, dedaCemis

winaswarmetyveluri sizmris Rame,

da mere isev dRe, oRond, isic RamesaviT

Savi.

_ wuxel mTeli Rame loginSi

vwrialebdi, ver daviZine, _ miTxra

diliT, mamaCemis wasvlis Semdeg oTax-

Si Semosulma, garderobSi xilabandisTvis

TavSergulma dedaCemma, _ Subli

unda gavikra, Tavi miskdeba;

TiTqos ar mZinebia da sizmari ki mesizmra,

Tan _ cudi. wyalsac ki vuTxari

umZraxi piriT, magram mainc ver

movisvene, _ daayola viTom sasxvaTa-

Sorisod. miuxedavad imisa, rom jer

kargad gamofxizlebuli ar viyavi da

xmis amoReba mezareboda, mivxvdi, rom

marTla wuxda da gamolaparakeba unina

arCuaSvili

fedaanebi

dasasruli

maSin sul ramdenime dRiT Cavedi

sofelSi Cemi Zmis ambis Casatanad.

jarSi Cxubi mouvida da Tavis or amxanag

biWTan erTad saSinlad nacemi

samxedro hospitalSi iwva. didad arc

arasodes gvilxinda, magram materialurad

mainc im wlebSi gagviWirda

yvelaze metad. mezoblebSi Zlivs moakowiwa

mamaCemma samocdaaTi lari, im

biWebidan erT-erTis mamas SeuTanxmda

da meore diliTve gadawyvita

qalaqSi, daTas samxedro nawilSi wasvla,

iqneb rogorme ufross saxlSi

gamovaSvebinoo.

im saRamos piri oTaxSi gaiparsa. me

`kuSetkaze~ vijeqi da Tvals vadevnebdi.

nerviuloba ar etyoboda. eg iyo,

doda. sawolSi wamovjeqi. _ ra iyo,

ra naxe aseTi _ vkiTxe Tvalebis fSvnetiT.

is ki mogvianebiTRa gaviazre,

rom tiroda da rom ar damenaxa, garderobidan

imitom melaparakeboda.

_ viTom, _ odnav moguduli xma

modioda Cemamde, _ sacxenis Zveli

saxlis win TuTa rom idga, im TuTasTan

vijeqi. es mTeli Tqveni gvaris mkvdrebi

Cems garSemo iyvnen Camwkrivebulebi,

me kidev kalTaSi xaxvi da niori meyara

dasarCevad. xan erTi muWiT viRebdi

am xaxvs da niors, xan _ meoreTi da

xelidan xelSi gadamqonda, TiTqos

vTamaSobdi. cudad maqvs dacdili,

simwares niSnavs. netav ra ambavs Camoitans

mamaSeni, an im biWs Tu Camoiyvans

_ sizmris gagrZelebasaviT Tqva

dedaCemma bolo winadadeba. mere garderobis

kari mixura da mamaCemiseuli

mwvane kaSneTi xelSi saswrafod meore

oTaxSi gavida, saidanac cota xnis

Semdeg dawynarebuli xmiTgamomZaxa:

ecade daiZino, Zili Seibrune Tu Se-

Zleb, jer adrea.

veRarc maSin daviZine da veRarc

momdevno, TiTqmis mTeli kviris ganmavlobaSi,

sanam avariiT swored im

diliT daRupuli mamaCemi miwas ar

mivabareT Tavisi ori Zmis gverdiT.

mere ki, icocxle, meZina _ xan saRa-

Tas ZiliT da xanac kurdReliviT

mfrTxalad; xan sawolSi Cawolils da

xanac ase, rogorc axla var, savarZel-

Si naxevrad mokuntuls da baboCemiseul

SalSi gamoxveuls... SigadaSig

gamoRviZebuls ki mTel sxeulSi is

balRamiviT mware SegrZneba mqonda,

rasac Seni uaxloesi adamianis amqveynad

ararseboba hqvia.

* * *

fiqrebidan rom gamoverkvie, dedaCemi

oTaxSi aRar damxvda. televizors

xma dabalze hqonda daweuli da

samzareulodan frTxili xmauri ismoda.

albaT vaxSams amzadebs, _ Cavilaparake

CemTvis da televizori sxva

arxze gadavrTe.


8 poezia

literaturuli gazeTi

2 -15 aprili 2010

sulxani da saba

sulxan-saba orbeliani-350

saba sulxans anugeSebs, sulxan-saba – saba-sulxans:

sulxans sciva, sabas scxela, sulxans uWirs, sabas ulxins.

iqneb papa iyo Seni, gzad Semogxvda rom is papa,

iqneb marTla iyo roms da marTla Sexvda romis papi.

iqneb marTla iyo parizs, marTla Sexvda ludoviko,

mTa da bari moiara, wyali, RorRi, lodi, vake...

iqneb CvenTvis daitvirTa Turqul valiT, somxur valiT,

iqneb CvenTvis daiTuTqa jojoxeTis simxurvaliT.

iqneb CvenTvis ilocvida, CvenTvis gaxda kaTolike,

iqneb Cven varT borotebi, xolo igi keTili ki...

brundeboda ros pariziT, marseliT da vatikaniT,

Cven jer Cumad kabaSi vwvdiT, merme yelSi vetakeniT.

rais saba! raiT vaxtang! sulxan rais! daviT raiT!..

aeq davxvdeT, sveticxovels sulac wveriT daviTrioT!

2008

zamTrisaken

dedas

iqcnen Semodgomebad Cemi gazafxulebi,

Seni Semodgomani miiltvian zamTrad,

es cxovreba yofila Tvalis dafaxuleba,

Tu Cofura Cafari Cagvisafrda afTrad.

msurda, Toki warsulis awmyos simad gameba,

rom ocneba zafxulis gagveSala afrad,

magram gazafxulebi meqcnen Semodgomebad,

Seni Semodgomani midrekilan zamTrad.

paata nacvliSvili

axali (Zveli) koleqcia

leqsebis beWdva mudam miWirda. ara imitom,

rom ar mibeWdavdnen – ara, ubralod ar vbeWdavdi.

ver veleodi, ar memeteboda, Tu raRac amis

magvari. oTxi weli `axkomis~ redaqtori viyavi,

15 weli – `samSoblosi~. oriveSi uamravi leqsi

damibeWdavs, Cemi – arcerTi. arcerTi! arasodes

mesmoda poetebis, romlebic ufro mets beWdaven,

vidre weren.

Cems gamouqveynebel leqsebs ise vkiTxulob

xolme, rogorc sxvisas, TiTqos erTxel wamekiTxos,

momwonebodes da bloknotSi Cameweros.

Cems Zvel leqsebs ise vkiTxulob xolme, rogorc

axals, es-es aris dawerils, melanSeuSrobels.

mkiTxvels Cems Zvel, magram misTvis axal

leqsebs vTavazob. isini jer gamouqveynebeli

wignebidan aris gamokrebili. `literaturuli

gazeTis~ redaqcias vTxov, leqsebi TariRebi-

TurT gamoaqveynos.

* * *

wignidan `sportleqsebi~

ukve gamoCnda sofeli noste,

cxens daebera orive nesto,

saxsrebs matkivebs fiqrebis nesti...

ram gamaxsena nosteSi nesta!

2004

* * *

wignidan `kompleqsebi pirveli

kompiuteruli TaobisaTvis~

dReis iqiT mag leqsebs xsovna gaakontrolebs...

Ctrl+S da Ctrl+S da Ctrl+S da Ctrl+S!

1995

* * *

wignidan `politpoezia~

aSS-Si iyo didi depresia

ssrk-Si iyo didi represia

1986

* * *

wignidan `qalebi da qal(aq)ebi~

ruseTs Senc unda waujikao,

imitom gqvia Zaujikau!

1992

2006

ukeTesis lodinSi

das

aRar dasdev ocnebebs, eTxovebi imedebs,

aRar gaTrobs surneli vardisa Tu wiwvis,

SvilebisTvis boZebuls mSoblebisTvis imeteb,

xelisgulze Sensaze erbokvercxi iwvis.

sakuTari ara gaqvs sixarulis mizezi,

Seni sixarulia sixaruli Zmebis,

uari Tqvi erTbaSad ramdenime muzaze,

ukeTesis lodinSi gagiTeTrda Tmebi.

verc gavigeT, es wlebi ise ucbad gavida,

mxolod vcocxlobT, arada gvgonia, rom vcxovrobT,

TiTqos xvale cxovreba daiwyeba Tavidan,

TiTqos es yvelaferi TamaSia mxolod.

isev ise Ramdeba, isev ise Tendeba,

isev modis wvima da isev modis Tovli,

kvlav iyofa qveyana wyvilebad da kentebad,

kvlav moismis zarebis rekva sveticxovliT.

2005

* * *

wignidan `mocimcime ariTmia~

vaxtang mefe RmerTs uyvarda, vaxtang mefe, vax...

vax, ra naRdi mefe iyo, ra magari! vax!

vaxseneb da vixseneb da vaxseneb da vax...

vax, Tu marTla RmerTs uyvarda, rad gaswira! vax!

vaxtang mefes kidev mohyva vaxtangebi, vax...

meore da mesame da meoTxe da... vax!

mexuTe da meeqvse da vaxuSti da... vax!

dRes vaxtangebs vaxoebad vaxurdavebT, vax!

Tavad vaxo vaxvaxiSvils mec vaxlavar, vax!

1997

* * *

ciklidan `Tanxmov(a)nebani~

vin Tbilisi airCia, vin – beberi galilea,

(galileas mouxdeba galileo galilei!),

galelia zogierTi, zogi senegalelia,

Sen Tbilisi ar gixdeba, me Sen galSi geli, lia!

1998

* * *

Tumca yvelas ecodeba Seni koSki,

mainc asjer bednieri xar, o, piza!

vidre gaRma garCenili Cemi oSki,

an iSxani, an xaxuli, an opiza!

2002

* * *

wignidan: `mocimcime ariTmia~

hans-qristian anderseni, hans-qristian, qris...

warmarTi da musulmani, budisti da qris...

yvelafris da arafris da nurafris da fris...

wyaltubodan quTaisSi qari isev qris.

sezani da pikaso da bolos – xuan gris.

kata modis katamoniT, Savi kata... bris!

SesaniSnav SvideulTan ra saqme gaqvs, kris

qarTvelebis TavSi qari Zveleburad qris.

wagebis nu geSinia, geSinodes fris!

labirinTebs moeride sasaxlis da sris,

mere ra, rom zRapris qali qoSs ukuRma yris...

Tovli Tovs da wvima wvims da qari qris da qris.

codna gqondes cisfrisa da vardisfris da fris...

polisa da virJinis da izoldas da tris...

mouravis, gzirisa da pristavis da pris...

qari qris da Tovli Tovs da wvima cris da cris.

qristefore kolumbi da Serekili qris...

Jan-kristofi, kristeli da kristali da kris...

veravin ver gamoTvala kvadratura wris!

am Cvens TavSi qari isev qris da qris da qris.

slalomi da swrafdaSveba, moguli da fris...

`qari muxebs gverdiT uvlis, akaciebs xris~.

RvTiT, garCevis niWi mogvces moyvrisa da mtris...

qari qris da qari qris da qari qris da qris.

1999

arCevnebis win

wignidan `politpoezia~

murTxis

2003

Rirsi xar Sen,

saqarTvelo!

fardobiTobis praqtika

ciklidan `borblebi~

matarebeli dgas

mirbian velebi

mirbian tyeebi

matarebeli dgas

mirbian saxlebi

ormagad mirbian gaqceuli cxenebi

matarebeli dgas

mirbian yanebi

mirbian venaxebi

matarebeli dgas

mirbian xidebi

ormagad mirbian manqanebi

matarebeli dgas

mirbian soflebi da mirbian qalaqebi

matarebeli dgas

mirbian mTvare da varskvlavebi

matarebeli dgas

mirbis dro

matarebeli dgas

matarebeli dgas

matarebeli dgas

dgas-dgas-dgas

dgas-dgas-dgas

dgas-dgas-dgas

ma-ta-re-be-li dgas

maa-taa-ree-bee-lii dgaaas

m-a-a-t-a-a-r-e-e-b-e-e-l-i-i-d-g-a-a-a-s

m-a-a-t-a-a-r-e-e-b-e-e-l-i-i

m-a-a-r-T-l-a-a-a-a-d-g-a-a-a-s-s-s

d-g-a-a-a-a-s-s-s-s

d-g-a-a-a-a-a-s-s-s-s-s

d-g-a-a-a-a-a-a-s-s-s-s-s-s

a-a-a-a-a-a-s-s-s-s-s-s

a-a-a-a-a-s-s-s-s-s

a-a-a-a-s-s-s-s

a-a-a-s-s-s

a-a-s-s

a-s

dgas

1978

* * *

wignidan `qalebi da qal(aq)ebi~

ara, aqvs mainc am qalaqs sul sxvanairi qarizma...

es leqsi damawerina, raRa Tqma unda, parizma.

1994


2 -15 aprili 2010

literaturuli gazeTi

poezia

9

* * *

wignidan `qalebi da qal(aq)ebi~

roca vxedav, rogor iSrobs

gumbaTebis svel ZuZuebs

dilis mzeze venecia,

maviwydeba, rom amqveynad

parizic da londonic da

romica da venacaa!

2000

1970. Tsu. gamocda rusuli literaturis istoriaSi

prof. oTar baqaniZes

ra

ro

1970

gamamware

gamomwure

lomonosoviT,

limonisaviT...

beRurebi

mari gvelesiani

ismis kakuni,

TiTqos viRac beWdavs striqonebs,

damgvanebia daTovlili qalaqi Saqars...

siCume iyos,

ar daafrTxoT es silamaze -

fanjris rafaze

beRurebi kenkaven zamTars!..

galaktionis qebaTa qeba

mcxeTis jvars

wignidan `rimeiqebi~

maqvs mkerds midebuli

rogorc minda, qnari,

CemTvis didebuli

gamobrwyinda mTvare.

mkvidrad aaSena,

vinac aaSena

da ciT daamSvena

jvari – mcxeTis jvari.

damkargavi gzebiT

grZneul CuqurTmebiT,

damqargavi gznebiT

nazi SuqurTmebiT,

neta vin azida,

an rodis azida,

an rogor azida

zecad mcxeTis jvari.

ra ganZi gvqonia,

ra mdidari, ra mxne,

JRers qvis harmonia

erTxel, orxel, samxel.

kargad gamohkveTa,

vinac gamohkveTa,

naRdi oqros kveTa –

didi mcxeTis jvari.

aq rom svetebia,

Sekoneba TaRTa,

gamaretebia

damarCeni saxtad.

neta vin aago,

ra niWma aago,

ra madlma aago

sveti – mcxeTis jvari!

sarkmelT diadema

grZnob, ra diadia,

suli giamdeba,

guli zviadia.

neta vin aanTo,

ra grZnobiT aanTo,

wlebs rogor gaando

saidumlo: jvari!

* * *

wignidan `mocimcime ariTmia~

ginda cxenze Sejeqi, ginda etlSi Cajeqi, versad waxval! qiS!

edvardi xar – vardi xar, vardiko xar – vardi xar, qiSvardi xar – qiS!

TamaSoben partias Carli spenser Caplin da egon ervin kiS!

maSin miRirs funTuSa, Tua SigniT qiSmiSi Semaluli, qiS...

lamis Tavze dagvemxos giS-qurmuxis taZari, giS-qurmuxis, giS...

giSrisferi Tval-warbi, giSrisferi Tma-wveri, giSrisferi, giS...

qarTvelisa vina sTqva svlebis gaTvla winaswar, giJ-vracua, giJ...

es mudmivi qiSia, versad daemalebi, qiSi, giJo, qiS!

1995

Wadrakis figurebis simRera

wignidan `sportleqsebi~

aviSviSda karpovi, aviSviSda kramniki,

kasparovic... viS!..

viSvanaThan anandi Cempioni gagvixda,

viSvanaThan... viS...

madloba RmerTs, im qveynis kacic gaCempionda,

sadac viSviT, viS...

viS, ra kargi ram moxda! ra naTeli ram moxda!

ra marTali, viS!

2000

* * *

wignidan `qalebi da qal(aq)ebi~

vladimiris samxreT flangze rusTa vladikavkazia,

vladimiris aRmosavliT ki – vladivostokio...

ruseTisgan xval iseve Sors iqneba kavkasia,

rogorc aris dResdReobiT ruseTisTvis tokio!

1992

* * *

memkvidrev Cemo, dRemde vacocxle

WiriT Tu lxiniT Tvaldanamuli -

unda Camovxsna da Cagabaro

jvarze gakruli Cemi mamuli!

* * *

am zecas unda, vidre iwvimebs,

mZime nislebi Tavze mexuros,

vidre RvarTqafad Camoiqceva,

miwis piramde misafexuros

da vidre qveynad CamoRvril sevdas

orTqlad wamokrefs sxivi-poeti,

me koRoebis violinoTi

milamazdeba saRamoebi...

unda Sevibudo Sin...

nislad Camowolil zecas

viRac damdgara da scris,

gazafxul-zafxuliT naqargs

viRac qarvis foTlebs gvis...

uceb CamoTova mTebi,

uceb moilia Sindi!

unda Sevikeco frTebi,

unda Sevibudo Sin... da

unda mivabaro suli

fardagze dakidul xmals -

daclil, miZinebul CanTas

SerCa matareblis suni,

moaqvs matareblis xma...

rogor usizmrod meZina!..

Zilo, egre rad gamwire,

sikvdils mimeci metwilad...

vaime, xom ar davwynardi,

rogor usizmrod meZina!

Zilo, gana rad SegSurda,

tirilis drosac mecina,

vaime, xom ar davberdi,

rogor usizmrod meZina!

winaT, Zilsa Tu RviZilSi

dardic feradi mefina,

vaime, xom ar davmTavrdi,

rogor usizmrod meZina!

xma Sinagani

moqnili da mkveTri

dasruleba xazTa

aris TeTrze TeTri

Suris grZnobis gancda.

es is simkveTrea,

es is siTeTrea,

riTac mdidaria

Zegli – mcxeTis jvari!

rodesac gtanjavs xma Sinagani -

Seican, Tavi Seni Seican!

sakuTar sxeuls ganeSorebi

da suls mtrediviT mxarze Seisvam,

dabla darCeba sulis WurWeli

da miwieri gvemiT gaTelils

gadagexsneba zecis sauflo,

naTeli - naTel sulTa naTeli!..

qarTulia mzera,

sivrce mxrebs Slis mTebiT,

mTvare raa, mze – ra...

faskunjebis frTebi,

arwivebis frTebi,

frTebi, frTebi gvinda,

kidev frTebi gvinda:

gvixmobs mcxeTis jvari!

rogorc minda, qnari

maqvs mkerds midebuli,

CemTvis gamobrwyinda

sxivi didebuli.

me var mTawmindeli,

me var didubeli,

xelze dadebuli

momaqvs mcxeTis jvari.

1977

moris eSeri. belvederi

davrCebiT...

Sen rom imRereb da

me rom leqsebs davwer,

is dagvxatavs da

davrCebiT!

qalni mSvenierni, tanmonarnareni

fers daimSveneben farCebiT...

Sen vazs gaaSeneb,

me vardebs vaxareb,

is purs moiyvans da

davrCebiT!

tye aSrialdeba, mTebi gaivseba

SvlebiT, irmebiT da arCvebiT...

Sen Tu geyvarebi,

me Tu meyvarebi,

saxli ganaTdeba bavSvebiT,

Sen taZrebs aageb,

me kedlebs movxatav,

Cven sanTlebs davanTebT da -

davrCebiT!..


10 proza literaturuli gazeTi

`Sen ra gesmis adamianis

Sen zRva xar~

v. nezvali

`es dReebi

da Rameebi~

al. bloki

es iyo zRva, zRvis lurji horizonti.

Cven gaRviZebisTanave vaRebdiT naqiravebi

patara oTaxis kars da am

odnav SemaRlebuli Riobidan moCanda

kolbaSi Casxmuli lurji siTxe,

Tumca es virtualur realobas naklebad

hgavda, radgan aq mowmendili cis

siRrmec gvxvdeboda TvalSi, ca ki cimcimebda

da TandaTan uZravi suraTis

STabeWdilebas moZravi sinamdvilis

STabeWdileba enacvleboda.

es iyo zRva Tavis pirvelqmnili mSvenierebiT,

simkacriT da sidiadiT,

moqceuli Cveni patara karis CarCoSi.

es patara zRvispira oTaxi ki sasjelic

iyo da saCuqaric, romelic drois

mcire monakveTSi gvarguna bedma.

agvistos bolo iyo da haerSi ukve dacuravda

damdnari oqro.

bavSvebi, mariami da anuki, xalisiT

iRviZebdnen da, raRa Tqma unda, zRva

ekeraT pirze, radgan es iyo zRva, es

iyo axali realoba, romelSic Cven

movxvdiT da romelic ras gvpirdeboda,

jer aravin icoda. nana, rogorc

yovelTvis, buzRuniT iRviZebda da xan

ras itkiebda da xan _ ras. aris raRac

marTali adamianis axal garemoSi

gadanacvlebisTanave warmoTqmul

sayvedurebSi, is TiTqos mTel Tavis

ganvlil cxovrebas uCivis da saamiso

sababic gaaCnia. magram es ar aris wuxili,

es aris cxovrebasTan Seguebis

kidev erTi cda, gaucnobiereblad

gadadgmuli kidev erTi gulwrfeli

nabiji, romelic faruli xalisianobis

samzadisia.

_ am sawolma gverdebi gamomiTqvifa.

beWebi Cemi aRar aris, – ambobs

nana da wvalebiT wamoiwevs sawolidan.

zambarebiani sawoli zrialebs da am

zrials raRac usiamovno SegrZneba

axlavs. arada, es sawolebi bavSvobis

agaraks maxsenebs da, rogorc yovel-

Tvis, naRveli mereva.

CamovediT Tu ara, Rrubliani amindi

dagvxvda. qari aSrialebda ezoSi

mdgar uzarmazarfoTlebian subtropikul

xe-mcenareebs, romelTac

nela efineboda wvrili wvima. gaRvi-

ZebisTanave farTquni Camesmoda da

mogvianebiT vxvdebodi, rom am ucnaur

Cqams frTebiviT afrialebul mwvane

foTlebze dacemuli wvima gamoscemda.

mesame dRes gamoidara.

me, rogorc yovelTvis, axlac adre

gameRviZa da zRvaze gamavali patara

oTaxis kari gamovaRe. da gamoCnda

kidev erTxel es saocreba _ aqvariumi-zRva.

pirveli SegrZneba marTlac

ararealobis mokarnaxea, albaT imitom,

rom warmoudgenelia saxlis kari

gamoaRo da Tvalwin qviSrobis nawiburi,

zRvis lurji zoli da cis siRrme

SemogefeTos. mere ki TandaTan

eguebi yovelive amas.

oTaxidan kibe eSveba ezos viwro

WiSkrisaken. WiSkris gareT ki qvafenilia,

sadac SortebSi gamowyobili

damsveneblebi daabijeben. maT Soris

arian wyvilebi, Ripiani kacebi da sqeli

qalebi, aqve arian wyvilebi bavSvebTan

erTad. bavSvebi morCilad misdeven

mSoblebs da xelSi gasaberi

leibebi da baliSebi uWiravT. yvelas

kmayofili saxe aqvs. dilis zRvas eSurebian

da mere brundebian zRvidan.

da asea yoveldRe, sanam ar dadgeba

dro maTi aqedan gamgzavrebisa. qreba

ukve nacnobi da Cndeba ucnobi saxeebi.

Tumca agvistos bolos ukve imdeni

xalxi iyris Tavs, rom yvelaferi erTmaneTSi

ireva.

xuTlariani Wilobi viyideT, aqve,

qobuleTis bazrobaze da pliaJze vwevarT.

zRva dRes wynaria, odnav scems

napirs talRa. mariami cxra wlis aris,

anuki _ eqvsis. mariami Tamamad Sedis

zRvaSi, anuki frTxilad mihyveba

fexdafex. da es aris zRva, kamertoni

Cveni yofierebis. `wleuls zRvaze

viyavi~, `agvistoSi qobuleTSi visvenebdi"

_ ukve TbilisSi Casulebi

zantad auwyeben nacnobebs. nacnobebi

andro buaCiZe

damqancveli zRva

ki irevian da ilewebian da ganur-

Cevelni xdebian. maT ar axsovT zRva,

radgan zRvaze didi xnis win iyvnen, an

ar undaT zRva, radgan maTi cxovreba

sxva mimarTulebiT warimarTa.

me meSinia zRvis, me qvecnobierad

mizidavs da ganmizidavs kidec zRva.

TiTqos cxovrebas, am CemTvis mudam

gaugebar stiqias raRac axali da aseve

gaugebari stiqia erwymis. saidan iRebs

dasabams es grZnoba, Zneli saTqmelia.

maxsendeba Soreuli bavSvobis fragmentebi,

swored qobuleTSi gadaRebuli

fotosuraTi. aq me Cveulebriv,

myudro da Semokavebul qobuleTur

ezoSi vdgavar CemianebTan erTad,

yvelgan Suq-Crdilebia dafenili, me

TviTon mzis nafleTSi var gamoxveuli

da gaRimebuli viyurebi. me, ra Tqma

unda, es wuTi ar maxsovs, da rom ara

foto, wamierebis es fragmentic

gaqreboda Cemi cxovrebidan, rogorc

araerTi ram gamqrala.

warsuli aRar arsebobs. me TiTqos

sxva qalaqSi Camovedi, Camovedi mar-

Tlac sxva adamianebTan erTad da sainteresoa

is, rom sxva var TviTon mec.

am qalaqSi Zveleburi mxolod palmebia.

axalia uklebliv yvelaferi. me es

qalaqi mTel Cems warsulTan erTad

damaviwyda, rogorc ambavi, romelic

erTxans miraJiviT anTia maxsovroba-

Si, mere ki wvrilman detalebTan er-

Tad qreba. es amnezia TiTqos farul

sixarulsac maniWebs. TiTqos raRac

unda daiwyos Tavidan, magram amjerad

CemTvis araferi ar iwyeba da arc daiwyeba.

ukve yvelaferi iyo.

zRva. talRebs dilidanve seraven

wylis motocikletebi, oTxive mxares

eSurebian katerebi, romeliRac katerze

gamobmuli paraSutiT adamiani

laJvardebs gadakveTs. erTi aseTi

gafrena ormocdaaTi lari Rirs.

raRacnairi lurji dRe aris, TiTqos

amCatebulia da gaxalisebuli. me, nana

da bavSvebi kidev erTxel vaxelT

Tvals axal realobaSi, me kidev erTxel

vxsni Cveni cisferi oTaxis kars,

saidanac ferxTiT lurji zRva

moCans. saocari is aris, rom wevxar

Seni oTaxis sawolze da xedav zRvas.

es TiTqmis daujerebelia.

me kibiT Cavdivar subtropikuli

xeebiT da magidebiT gawyobil ezoSi.

qalebs vedroebiT axladdaWerili

kefali moaqvT gasayidad. nana yidulobs

kefals da samzareuloSi did

tafaze wvavs. ezoSi dasasveneblad

Camosuli somxis bavSvebi irevian _

qristina, eduki da jano. hamakSi janos

mama zis, fexebi SlopancebSi aqvs wayofili

da Svils eZaxis: `janoo... janoo,

ar-estex~. somxebi dilidan SuadRemde

zRvaze arian, mere sadRac

ikargebian, saRamoTi isev zRvaze gamodian,

daRamebulze ezoSi mwvadebs

wvaven da zed arays ayoleben _ `janoo,

janoo, janoo~, _ Camesmis es xma

da bavSvebTan erTad zRvisken mivdivar.

mariami wyalSi dgas da talRis movardnas

elodeba. talRa igvianebs,

magram nel-nela wamoiburceba da modis,

TiTqos napirs eparebao, mere Tavs

amoyofs da skdeba, exeTqeba adamianebs,

exeTqeba mariams da abarbacebs,

mariams wurwuriT dasdis wyali da

xarxarebs, Tavis stiqiaSia da axali

talRis movardnas elodeba, anuki

ufro axlos dgas napirTan da talRa

rom wamova, gulisfancqaliT gamorbis

napirisaken. icinis.

me arafers ar moveli zRvisgan da

cota ar iyos mikvirs, rom isini amden

siaxles iReben. me ar mtovebs imis

gancda, rom yovelive es ukve iyo da

iyo mravalgzis. arada, isic vici, rom

amaze fiqri sruliadac ar aris aucilebeli.

unda miiRo is, rac aris da

unda miiRo xelaxla, vinaidan es sicocxlea

da mxolod awmyoSi arsebobs.

me ki ar mtovebs imis gancda, rom Cems

cxovrebaSi yovelive es ukve iyo da

amitomac dakarga cxoveli interesi.

erTaderTi siaxle is aris, rom bavSvebTan

erTad aq pirvelad var da maT

ar ician, ra aris zRva.

TandaTan saRamovdeba. bavSvebi nanasTan

erTad kenWebs agroveben. es nanas

gatacebaa: serdoliki, qarva,

safironi. nana eZebs met-naklebad

Zvirfas qvebs, romlebic sabolood

Zvirfasi qvebi ar aRmoCndeba. Zvirfasi

qvebi zRvaSi ar ipoveba, zRvaSi mxolod

niJarebia.

saRamoobiT mtovebs gaxevebis gancda.

erTma fsiqologma aRmoaCina, rom

didi qalaqis mkvidrT Sinagani gaxeveba

emarTebaT. es aris egreTwodebuli

frustracia, ganurCevloba yovelives

mimarT, roca raimes gaxsenebas

vapireb, maxsendeba Cemi Tavi Tbilis-

Si, Cemsave samsaxurSi. me vdgavar fanjarasTan

da gadavyureb muzeumis

ezos. maRali fanjris minis tixars

miRma moCans talaveri, talaverTan

moxuci damlagebeli qali dawrialebs.

moaqvs xaliCa da ezoSi qvafenilze

afens. mere ixelTebs Slangs da

recxavs xaliCas. wyali nakadulebad

miuyveba damrec qvafenils. xali-

CasTan modis mZRoli. mZRoli axalgazrda

biWia. mZRoli da damlagebeli

qali saubroben, mere icinian. maTi

sicili ar aRwevs Cemamde, mxolod

saidanRac, sxva ezodan meqanikuri xerxis

monotonuri xma ismis. sad aRar

vmuSaobdi da naSuadRevs samsaxuris

oTaxSi yovelTvis am xerxis Zilismomgvreli

xma Camesmoda...

gaxeveba mtovebs da bavSvebTan er-

Tad gavyureb zRvaze mzis Casvlas.

zRva hgavs cariel udabnos da miuxedavad

amisa, mtovebs gaxeveba da erTi

poetis leqsi maxsendeba, Tumca ki ar

maxsendeba, erTxel, didi xnis winaT

amekviata da imis mere ratomRac aRar

mSordeba:

mze dadga zRvaze, rogorc iremi,

alanda rqebi talRebis brolSi,

rogorc qalebi atyorcnilebi,

alvebi dganan samegreloSi.

am leqsis gaxsenebisas yovelTvis

vcdilob, warmovidgino haerSi atyorcnili

qalebi, warmosaxvas vZabav da

vxedav momrgvalebul plastiur

formebs, romlebic Soreulad molivlive

alvebis asociacias iwveven.

nanas aqvs iSviaTi unari _ ucnaur,

iqneb odiozur adamianebs gamoelaparakos.

saRamoobiT napirze yovel-

Tvis Camodis saxemoquruxebuli qali,

romelsac xelSi momcro videoaparati

uWiravs da iRebs mzis Casvlas. es

qali gaqvavebuli dgas, mxolod odnav

amoZravebs marjvena xelSi CabRujul

aparats, raTa mTeli dasalieri moicvas.

`Cemi aparati wiTel fers ar

2 -15 aprili 2010

iRebs~, _ ambobs xmadabla qali. qali

saerTod xmadabla laparakobs, nanac

xmadabla elaparakeba, ise, rom me ar

mesmis. mogvianebiT ki miyveba: es qali

Turme mTeli cxovreba sajaro biblioTekaSi

muSaobda, qmari tragikulad

daeRupa, qaliSvilma ki miatova

da ucxoeTSi wavida. axla marto cxovrobs

da mowafeebs amzadebs, mgoni,

germanuli enis gakveTilebs utarebs.

daRamda. Sors mwvane koncxia, imis

iqiT baTumi. baTumis portSi erTi

didi gemi dgas da misi sinaTle zRvaSi

irekleba. yovelive es wertiliviT

aRwevs Cemamde. `mami, mSia~, – meubneba

mariami. elnaTurebian gzispirs gavivliT

da kafe-barSi SevdivarT. oficiant

qals velodebiT, magidaze limonaTis

boTli da Wiqa dgas. mariami

boTls xsnis, SemTxveviT wakravs xels

Wiqas, romelic Zirs ecema da tydeba.

vici, rom ar unda gavuwyre, magram

mainc vuwyrebi. ar unda gavuwyre, radgan

aseTi ram aravis surs, yovelTvis

SemTxveviT xdeba. ase memarTeboda mec,

roca bavSvi viyavi da mec miwyrebodnen,

icodnen, rom ar unda gamwyromodnen,

magram mainc miwyrebodnen, albaT

imitom, rom es roli viRacas mudmivad

unda Seesrulebina. me minda

vuTxra mariams, rom is araferSi ar

aris damnaSave, vatyob, rogori mowyeniloba

ipyrobs mas da vapireb kidec

amis Tqmas, magram mainc gawyromas ganvagrZob

da veubnebi, rom jer CemTvis

unda ekiTxa yvelaferi da mere emoqmeda

da maxsendeba, isini, vinc me miwyrebodnen,

aRar arian, aRar arian ukve

daRamebuli, magram jer kidev im wiTeli

dasalieris miRmac ki, romelic

kafe-baris gareT, zRvis Tavze anTia.

im zRvis Tavze, romliskenac me

viyurebi; miwyreboda mamaCemi, romelic

axla aq ar aris, arc sxvagan aris

sadme da me isev gavcqeri wiTel dasaliers

da zRvaze moTamaSe anareklebs

da vfiqrob, rom maT miRmac ukve gardasulTagan

aravin aRar unda iyos.

baridan gamosulebi nel-nela mivuyvebiT

elnaTurebiT ganaTebul sanapiros.

mariami dums, mec vdumvar, ar

aewyo Cveni urTierToba. zRvispira

bulvarze bevri xalxi moZraobs. ma-

Ralskamebian bars CavuvliT, erTxans

vfiqrob, Sevide Tu ara am barSi, mere

gadawyvetilebas viReb, mariams vTxov,

rom aqve damelodos da barSi Sevdivar.

mariamma icis, ratom Sevdivar

barSi, magram radgan nawyenia, ar aprotestebs,

dgas quCaSi, xalxis Suagul-

Si da miyurebs, rogor vjdebi maRal

skamze da barmens sasmels vukveTav. me

skamze wamomjdari vsvam viskis da baris

Ria karidan vuyureb mariams, Cems

cxra wlis gogonas. da me vfiqrob uecrad

imaze, rom is Cemia. mariami

grZnobs yovelive amas, xalxis nakad-

Si dgas da ukve sul odnav miRimis. Cven

erTmaneTs TvalebSi vuyurebT, didxans

vuyurebT, moZravi xalxis nakadi

zogjer uxeSad ejaxeba mariams,

TiTqos unda, rom waiyolos, mariami

waiborZikebs da mere isev swordeba,

inarCunebs wonasworobas da Cemken

iyureba.

SuaRamisas meRviZeba da pirvelive

wuTebidan vgrZnob, rom mewyeba Cemi

mtanjveli uZiloba. Cemebs sZinavT. me

Soreulma foriaqis xmam gamaRviZa da

es xma TandaTan ufro miaxlovdeba.

ara, es xma ki ar aris, fusfusia, mravali

adamianis mSfoTvare fusfusi,

SeZrwunebuli fusfusi. am foriaqis

fonze erTi isteriuli xma ikveTeba:

`ra uqeniT, biWo, kacs, Tqveni deda...

ra uqeniT, biWoo~. sawolidan vdgebi

da fanjridan viyurebi. gineba ezos

gverdiT asvetili sastumros ezodan

aRwevs, gadaRma mxares raRac xdeba.

`ra uqeniT, biWo, ra uqeniT, me Tqveni

deda...~ etyoba odnav ganaTebul sibneleSi

bevri xalxi moZraobs, ismis

qSenis, sasowarkveTili Rnavilis susti

xmebi, yvelaferi erTmaneTSi ireva

da ilufxeba. mere TandaTan ufro

Soridan aRwevs `ra uqeniT, Tqveni

deda...~ mTvralebi TandaTan Sordebian

Cxubis adgils da maTi RameSi gabneuli

isteriuli xmebi ufro da

ufro ibneva da ifanteba.

zRva Relavs, zRva ganurCevelia

yvelas mimarT. oTaxSi vwevar da mTe-


2 -15 aprili 2010

literaturuli gazeTi

proza

11

li arsebiT vgrZnob mis siaxloves. Cemamde

mxolod talRebis dgafuni ki

ar aRwevs, aramed aRwevs is ucnauri

bgerebi, romelsac zRva yovelwamierad

gamoscems. is cocxali arsebasaviT

aris, moZraobs da fSvinavs,

Rameul xmebs abnevs sanapiroze. zRva

axla Ramis da dRis mijnaze dgas da

qameleoniviT icvlis fers. oTaxis

kedelze siwiTle irekleba da mec

nel-nela mexuWeba Tvali.

gaTenebisas isev mzea da lurji

zRva. katerebi da motocikletebi isev

TavgametebiT seraven talRebs. me isev

vfiqrob imas, rasac aqamde vfiqrobdi:

es adamianebi albaT arasdros ar

Sexvdebodnen erTmaneTs, rom ar yofiliyo

amqveynad zRva. ganvlili Rame

albaT ukve aRaravis axsendeba, radgan

sinaTleze qreba Ramis vnebani da

ibadeba dRis survilebi.

kidev erTxel Sevcurav zRvaSi da

TiTqmis niSnulamde vaRwev, magram

ratomRac verafers vgrZnob, daRlilobis

garda. bavSvebi da nana kafebarSi

sadiloben. me qviSaze dafenil

Wilobze vwvebi da vfiqrob: es adamianebi

arasdros ar Sexvdebodnen erTmaneTs,

rom ar yofiliyo zRva, Tumca

isini erTmaneTis mimarT sakmaod gulgrilni

arian. isini aTvaliereben

erTmaneTs, magram es Tvaliereba civi

cnobismoyvareobis farglebs ar

scildeba.

naSuadRevs pliaJze ukve teva ar

aris. TiTqmis erTmaneTze mibjenilebi

wvanan aTasi juris damsveneblebi

da adgilobrivebi. maT garemocvaSi

vwevar, es TiTqos ucxo ritualia Tu

uTqmeli aucilebloba, wamierad icvleba

kadri: ormocdaaTiode wlis

mere aseTive simWidroveSi viwvebi

am, an sxva adamianebTan erTad da aseve

gulgrilad CamoiRvreba mzis Suqi

qvebze, kviparosze, xreSze Tu qviT

mokirwylul bilikebze. da uecrad

vxvdebi, rom sxvebi amaze saerTod ar

fiqroben, marto me vfiqrob da ar

unda vifiqro. cis laJvardSi ki katers

gamobmuli paraSuti miqris, magram

katers Zrava eTiSeba da paraSut-

Si TavSerguli kaci nel-nela eSveba

talRebze.

qalaqSi gavdivar da marto vxetialob.

mTeli qalaqi erTi grZeli qu-

Caa, sadac sakmaod intensiurad

moZraoben manqanebi. ratomRac qobuleTis

saxlis diasaxlisi maxsendeba,

romelsac megi hqvia. maxsendeba

samociani wlebis erTi simRera _ `amboben,

rom megi, miagavxaro zRvas~ _

da mecineba. megi xorcsavsea, didroni

mkerdi da civi cisferi Tvalebi

aqvs. `zRvis cxoveli~ – vfiqrob

CemTvis da kidev ufro metad mecineba.

qobuleTur saxlebSi yvelaze

metad rikulebiani kibeebi da ezoebi

momwons. gansakuTrebiT mizidavs kibis

qveS an saxlis ganapira mxares Semyudroebuli

sivrce. aq soxaneze subtropikuli

mcenareebisagan aZrul

bind-bundSi wagrZelebul magidas

dgamen. saRamoTi sufra iSleba, sadiloben.

albaT es simyudrove magonebs

bavSvobas, romelic TiTqos sxva cxovrebaSi

iyo. magram nuTu marTla

iyo me vgulisxmob bavSvobis zRvispireTiseul

fragmentebs, saidanac

TiTqos araferi ar maxsendeba. mxolod

ezoebis es Semyudroebuli

sivrce da Tlili rikulebi aRmiZravs

Sinaurul gancdas, rac mafiqrebinebs,

rom odesRac me aq namdvilad viyavi,

viyavi sruliad sxva adamianebTan er-

Tad da axla Camovedi agreTve sxva

adamianebTan erTad, romlebic maSin

Cems cxovrebaSi ar arsebobdnen an

saerTod ar arsebobdnen. axla ki Tvi-

Ton mec sxva var.

lorTqifaniZe mxvdeba, es Cemi er-

TaderTi nacnobia, romelic qobuleTSi

vnaxe. `wavideT, baTumuri ludi

davlioT~, _ mTavazobs is da axla

ukve sanapirosken mivexetebiT. lorTqifaniZe

Silifad aris gamowyobili,

muxlebze odnav gadmoSvebuli Sarvali

acvia. mas sadguris midamoebSi aqvs

naqiravebi bina da hyveba, rom Rame iqac

Cxubi iyo. `ra vici, biWo, es aqaurebi

nametani gametebiT urtyamdnen erTmaneTs,

mere iseTi kakafonia idga,

gaTenebamde ar dameZina~.

erT-erT kafe-barSi SevdivarT da

kuTxeSi vsxdebiT. lorTqifaniZe

laparakobs. me gavyureb zRvis horizonts,

romelic TeTrad elvarebs da

vgrZnob, rom gaxeveba CemSi siucxovis

grZnobam Secvala, siucxoves vgrZnob

am TeTri dasalieris mimarT. lorTqifaniZe

hyveba Tavisi samsaxuris ambebs.

mere zazas mosagonars warmoTqvams.

mec vuerTdebi da vixsenebT Cvens

megobars, romelic moulodnelad

gamogvaklda. isev zRvis kides

gavyureb da guli mewureba, vgrZnob,

rom zaza aRarc iq aris. mqrqal horizontze

patara gemi Cndeba, romelic

nela micuravs baTumis portisaken...

am saRamosac sanapiroze gaSlil

Wilobze vsxedvarT da gavyurebT ba-

Tumis portSi gaCerebul erTaderT

gems, romlis sinaTleebic zRvaSi irekleba.

es ganaTebuli gemi Suquras

hgavs, imedismomcem Suquras, Camavali

mze ki naRvels asxivebs. anuki talReb-

Si fexebs isvelebs da mere frTxilad

abijebs qvian sanapiroze. is iseTi natifia

da Txeli, rom misi nafexurebis

sisvele arcki etyoba mzeze gamom-

Sral qviSas. me vfiqrob Cems umcros

gogonaze, anukize, romelic sul

raRac Svidiode wlis win daibada, manamde

ki ar arsebobda. micuraven zRvaze

katerebi, daabijeben sanapiroze

naxevrad SiSveli adamianebi, vis aRar

naxav aq _ yvelani gverds uqceven

anukis, rogorc umniSvnelo pawia namcecs.

Cems TvalsawierSi ki is isea Cawerili,

rogorc zRva da dasalieri,

horizontze mcocavi gemi da zRvis

feradovani qameleonuri elvareba. es

bavSvi realobis ganuyofeli nawilia,

ufro metic, realobis is fragmenti,

romelSic anuki ar aris Cawerili,

yovelnair azrs hkargavs. „anuki!~ –

veZaxi me mas – `anuki!" anuki gakvirvebuli

saxiT brundeba da neli nabijiT

moiwevs Cemken. gaWirvebiT abijebs qvebze

da Cemamde rom moaRwevs, saxeze

Rimili efineba. is ar mekiTxeba, ratom

davuZaxe, radgan icis, mxolod da mxolod

imitom davuZaxe, rom ar SemeZlo

ar dameZaxa.

isev Ramea. isev meRviZeba da SeSfoTebuli

xmebi Camesmis. ucnauria es

dReebi da Rameebi. dRisiT damsveneblebi

da adgilobrivi macxovreblebi

mSvidad wvanan pliaJze, mzes

eficxebian da xmamaRla saubroben,

RamiT ki TiTqos maTive qvecnobieridan

miCqmaluli qvena vnebebi amodis

zedapirze da SfoTi isadgurebs sanapiroze

Camowolil wyvdiadSi.

axlac asea. uZilobis kidev erTi

mtanjveli Rame mxvda wilad. qalis xma

mesmis, romelic gaurkvevel siluetebs

uZaliandeba. Cemi fanjridan

bnelSi CaZiruli zurgi moCans, siluetebi

ki qviSian sanapirozea

garTxmuli. `me TqvenTan saqme ara

maqvs!~ – eubneba viRacebs qali _

`xeli ar maxlo, Torem viyvireb!~ kacebi

ufro xmamaRla laparakoben, magram

mere mkveTri moZraobebis Cqami

aRwevs, rasac gaqceva mohyveba. etyoba,

Tavidanve erTad iyvnen da mere ra-

Racaze wakinklavdnen. vici, rom aRar

dameZineba, kibeze veSvebi da swrafi

nabijiT mivdev gaqceulebs. qviSaSi

garbian: ori kaci da erTi qali. kacebi

qals misdeven. me qvafenilze mivyvebi

maT da vcdilob, sagrZnoblad ar

CamovrCe. ubralod, mainteresebs ra

xdeba, ra auxsneli da gaugebari kanonzomiereba

moqmedebs, romlis kvalzec

yovelRame am mtanjveli foriaqis

mowme var. da TiTqos marto me var

es mowme, garindebuli sastumroebi da

ezoebi, skverebi da ludxanebi gulgrilad

afenen Semzarav Crdils sanapiros

ganaTebul naxevars da me iZulebuli

var SuaRamisas gavarkvio, Tu

ra xdeba am naxevarze. qviSaSi, gaqceuli

adamianis nabijebi rCeba, TiTqos

rCeba da adgilidan aRar iZvris. arada,

rom wamovewevi, nabijebi ukvalod

iSleba da adamianebic qrebian. isini

me ver mamCneven, ver mxedaven da verc

warmoidgenen, rom romeliRac

wertilidan maT vuTvalTvaleb. sanapiroze

maRali palma Srialebs, me mas

vuaxlovdebi da mis qveS monusxuliviT

vCerdebi. aq sibnelea da qviSian

sanapiroze palmis wagrZelebuli

Crdili moZraobs. Soridan ukve

nabijebis xma aRar aRwevs. mxolod ma-

Rali palma Srialebs bnel sivrceSi.

mere TiTqos Sriali qvemoTac Camodis

da nerviulad miuyveba sanapiros. TandaTan

siucxovis grZnoba meufleba da

minda, rom saswrafod movSorde aqaurobas.

erTaderTi, rac mamSvidebs,

Sors, baTumis portSi gaCerebuli

gemia, romelic TeTrad mocimcime

wertilad anTia da zRvaSic TeTr

anarekls afens. vtoveb am ucxo adgils

da ukan neli nabijiT vbrundebi.

naSuaRamevs bulvarze kaciSvili aRar

WaWanebs da sanapiros gayolebaze

qvafenili elnaTurebiT aris ganaTebuli.

vuyureb sanapiros gaswvriv ganlagebul

ucxo ezoebs da ucxo saxlebs,

romelTa wiaRSic CamiCumi ar

ismis, vuyureb da vfiqrob, kargi iqneba,

aqaurobas swrafad movcilde,

radgan aq, zRvis siaxloves, raRac simaxinjea

fexmokidebuli. dRisiT damsveneblebi

sanapiroze amzeureben TavianT

sxeulebs. isini erTad wvanan da

zRvis pirispir es erTad yofnac

Taviseburi ritualia, romelic

yoveldRiurad sruldeba, erTad

yofna mswrafwarmavalia iseve,

rogorc yvelaferi amqveynad. Zalian

axlos wvanan damsveneblebi pliaJze

erTmaneTTan, Zalian axlos, TiTqmis

ebjinebian erTmaneTs qalebi, kacebi,

bavSvebi. es sxeulebi erTmaneTSia CaxlarTuli

da Cawnexili da Soridan,

zRvaSi gasuli gemidan Tu gadmoxedav

sanapiros, erT mTlian masas dainaxav.

es mTliani masa TiTqos nela

moZraobs, nela ivseba da iwriteba,

mere isev ivseba da iwriteba, saRamos

pirze ki formas kargavs da mere TandaTan

qreba. qreba, radganac ukve Ramis

cxovreba iwyeba, kafe-barebidan

gamayruebeli xmauri ismis. Znelia, es

xmauri melodiad miiCnio, magram am

xmauris ritmsayolili mocekvaveebi,

eWvgareSea, xmaurs musikad aRiqvamen

da Tavdaviwyebulebi trialeben

sacekvao moedanze. aWarul cekvebs

somxuri motivebi enacvleba, damsveneblebi

baris SesasvlelTan dganan

da am uazro vakxanalias uyureben.

mere ki, ukve naSuaRamevs sanapiro

zRvas erwymis da yru udabnod iqceva.

am udabnos drodadro mSfoTvare

gadaZaxilebi, qviSaSi gaqceuli adamianebis

xmauriani nabijebi, isteriuli

gineba da sasowarkveTili gminva seravs.

es Ramis xmebia, zRvis sanapiroze

gaSlili da gafantuli, avismomaswavebeli

an ukve sulismRafavi da avadaxdenili.

gaTenebisas ki yvelaze

ufro mZafri vnebaTaRelvac qreba da

indiferentuli, mTvlemare da yvelafrisadmi

ganurCeveli siCume isadgurebs.

axlac es dro axlovdeba, aRmosavleTiT

odnav icriceba mtredisfrad

ca. me nela vbrundebi Cvens naqiraveb

binaSi, sadac yvelas Rrma

ZiliT sZinavs da fanjridan SemoWrili

elnaTuris sinaTle tokavs

oTaxis yru kedelze. `sad arian axla

is gaqceulebi, iqneb kidev mirbian da

sul ase irbenen baTumis portamde~, _

vfiqrob CemTvis da dawolisTanave

meZineba.

rkinigzis sadgurSi varT. matarebeli

sadacaa Camodgeba qobule-

Tis baqanze, bavSvebs uxariaT, rom

kupeSi marto Cven viqnebiT da zeda

sawolebs daikaveben. me verafers

vgrZnob, mxolod saidanRac Soreuli

xma yrud CamCurCulebs, rom am

dRe-Ramis moulodnel morevs gavaRwev

da cxovrebis Cveul ritms davubrundebi.

baqanze Zalian

cota xalxia, viRac

dabneuli qali miaxlovdeba

da mekiTxeba,

Tu ramden xans gaCerdeba

matarebeli, sad iqneba

esa da es vagoni.

rac iyo, wavida da

aRar dabrundeba. me isev

imas vgrZnob, rasac aqamde

vgrZnobdi, sxva

qalaqSi Camovedi, Camovedi

sxva adamianebTan

erTad da sxva var ukve

TviTon mec.

es qalaqi ukve sxva ritmiT cxovrobs,

ucxo xalxi ireva da ucxo

elferi adevs. mec gavucxovdi saku-

Tari Tavisgan da Tumca vcdilob warsulTan

Sexmianebas, vatyob, rom sul

odnavRa vaxerxeb amas.

am qalaqSi Zveleburi mxolod

palmebia da me ukve veTxovebi am

palmebs, romlebic sibneleSi aRar

Canan, matarebeli midis nela, nela miirweva,

wyvdiadia, aqa-iq gakvesili Tu

gaelvebuli sinaTle sibneles naucbaTev

suraTebs stacebs: cecxlTan

martoxela muSa trialebs, albaT SeduRebas

Tu morCa, dRiuri samuSao Tu

gaasrula da saamqrosken ezideba mTeli

dRis najaxirev iaraRebs. sxvagan

dafxavebuli saxlis carieli erdo

gaifrialebs, sadac ukve didi xania

fexi aravis daudgams da kibes xavsi

mosdebia. qalaqis ganapiras SemTxveviT

gzadSeyril moxetialeTagan

erTi sanTebelas umarjvebs meores, am

ukanasknelis saxe naxevrad brundeba

matareblisaken, TiTqos scena trialebso

da mere TandaTan wyvdiadis

kvaldakval qreba.

qalaqis ganapira xedi kidev erTxel

gaielvebs kviparosebis siluetebis

fonze da mere yvelaferi qreba, wyvdiadi

nTqavs yvelafers. me meCveneba,

rom matarebeli gvirabSi Sevida, magram

qveSecneulad imasac vgrZnob,

rom es mxolod moCvenebaa da Talxisfrad

amogmanul fanjaras vabjen mzeras.

ukve sinaTlis misxalic ar Wiatobs

arsaidan da mikvirs, ram Camoabnela

qveyniereba, mikvirs da msiamovnebs,

rom Cven ganaTebul kupeSi

vsxedvarT da Cabnelebuli mindvrebis

gaswvriv mivqrivarT.

ukan rCeba qobuleTi da ara marto

qobuleTi, aramed is, rac ukve iyo;

rCeba baTumis Soreuli porti da

RameebSi zRvaSi areklili TeTrad

ganaTebuli gemi. am qalaqSi Zveleburi

mxolod palmebia da sxva danar-

Ceni axalia yvelaferi. da rikulebi,

rikulebia kidev Zveli; ganier, masiur

kibeTa rikulebi. es rikulebi

miRviZebs gardasulis, samudamod

dakargulis da gauCinarebulis mb-

Jutav xsovnas, bavSvobas veRar Seexebi,

Sin ver dabrundebi, radgan es „Sin"

aRarsad aRar aris ukve.

matarebeli wyvdiadSi miirweva,

zogjer mkveTrad amuxruWebs da aseve

mkveTrad, naucbaTevad iZvris adgilidan.

bavSvebs zeda sawolebze sZinavT

da mTeli sxeuliT irwevian. isini

mTlianad arian mindobilni matareblis

Semparav svlas. nanasac sZinavs da

saxeze daRliloba etyoba. isev iZvris

matarebeli da cota xnis Semdeg

sagrZnoblad umatebs siswrafes. Can-

TaSi viskis naxevramde savse boTli

maqvs, viReb da zustad am momentSi Cem-

Si asociaciebis grZeli jaWvi Seirxeva.

vxedav, rom matareblis fanjaraSi

vireklebi da Tan wamierad maxsendeba

gaurkvevel adgilas Seqmnili msgavsi

viTareba. siTxe siamovnebiT meRvreba

sxeulSi da asociaciac qreba.

daZinebamde dros vixangrZliveb.

diliT ukve TbilisSi unda viyoT. fanjaraSi

isev sruli wyvdiadia. Tumca

im Zvel qalaqs ver mivageni, mainc vici,

sad viyavi da saidan movdivar, magram

axla sad var da saiT mivdivar, amis

gageba miWirs, radgan fanjridan mxolod

ramdenime ganaTebuli wertili

moCans. arada, matarebeli mainc midis,

midis, miirweva...


12 interviu literaturuli gazeTi

mwerali

gigi sulakauri:

`sxvisi receptiT araferi gamodis _

miT umetes, mwerlobaSi~

2 -15 aprili 2010

`davibade Semodgomis TbilisSi. Cems dabadebas raime RirsSesaniSnavi movlena ar dabedebia _ arc planetebis

paradi idga, arc mze dabnelebula da kometac ar moswyvetia cis kabadons. Cemi zodiaqo sasworia da,

simarTle unda iTqvas, yovlad gauwonasworebeli kaci var,~ _ wers mwerali gigi sulakauri avtobiografiul

CanaxatSi, romliTac misi moTxrobebis pirveli krebuli `me da Cemi liza~ sruldeba. es wigni 2003-Si gamovida,

manamde ki iyo leqsebi, leqsebi da sxva araferi. yovel SemTxvevaSi, sazogadoeba poetad icnobda.

didad popularuli arasodes yofila, ai, Sexvedrebs rom uwyoben da quCaSi cnoben xolme, im tipis avtori,

Tumca literaturul wreebSi yovelTvis afasebdnen. gasuli saukunis 90-ian wlebSi misi leqsebi ZiriTadad

Jurnal `XX saukuneSi~ ibeWdeboda, misi samegobroc am Jurnalis garSemo Tavmoyrili adamianebi iyvnen. megobrebi

misTvis Zalian bevrs niSnavs. `gansakuTrebuli kastaa~, romelTac yvelafris uflebas aZlevs, danarCen

samyarosTan SedarebiT distanciuria.

weram bavSvobidan aitana, raSic didi wvlili mamas, arCil sulakaurs da mis megobrebs miuZRviT. kalams

adre Tu gvian albaT mainc aiRebda, Tumca am adamianebma bevr rameze auxiles Tvali da bevri ram gauadviles.

swored imdroindeli ambebiT daiwyo Cveni saubaric.

_ modi, Tavidan daviwyoT,

rogorc erTgan ambobT _ Tqveni

`gawvalebuli~ bavSvobis mogonebebidan.

rodis daiwyeT wera

_ patara viyavi, sadRac meore-mesame

klasSi, rodesac andersenis zRapari

vTargmne. mere albaT vifiqre,

raRa sxvisi vTargmno, sakuTars Sevqmni-meTqi

da raRacebis wera daviwye.

vwerdi CemTvis, gasarTobad. cota rom

movizarde, leqsebze gadavedi.

zogadad, es garemo, anu wigni da mwerloba

bavSvobidan iyo Cems irgvliv.

gamimarTla, rom garSemo araCveulebrivi

adamianebi mexvia, mamas megobrebi,

romelTac bevri ram maswavles

da gamiadviles. erT-erTi maTgani

gaxldaT otia paWkoria, `ciskris~

redaqtoris moadgile, romelsac

pirvelad mivutane leqsebi. dabeWdvis

didi imedi ar mqonda. im saRamos mamam

damireka da miTxra, rom moriss (moris

focxiSvili maSin `ciskris~ redaqtori

iyo) leqsebi Zalian moewona da

misayvedura, me ratom ar wamakiTxeo.

erT kviraSi otiam `ciskris~ sasignalo

egzemplari gadmomca. ase Sedga

Cemi poeturi naTloba. mas Semdeg sul

vwer, ar SevCerebulvar, Tumca ver vityvi,

rom Zalian nayofieri var. bolo

krebuli _ `quCis biWebis gasagonad~

_ 2000 wels gamosca bakur sulakaurma.

tiraJi imdenad mcire iyo, wigni,

faqtobrivad, daikarga. bevrma ver

waikiTxa. `dakargulad~ mimaCnia wina

krebulic _ `xeebi, biWi da sxva...~,

romelic 1995 wels gamoica. es is dro

iyo, rodesac literaturisTvis

aravis ecala da Cemi leqsebic SeumCneveli

darCa. axla vfiqrob, gamovce

wigni, sadac bolo 10 wlis ganmavlobaSi

dawerili leqsebi Seva.

_ axal moTxrobebs rodis unda

velodoT

_ ase konkretulad ver getyviT.

amJamad fiqris, Segrovebisa da analizis

periodi maqvs. gansxvavebuli ram

minda davwero.

_ romans xom ar umiznebT

_ ara, aseTi akviatebebi ar maqvs,

Tu gamova didi, gamovides. bolo krebulSi

aris aseTi teqsti _ `nabijebi

nasesxebSi~. vwerdi, vwerdi... Sevatyve,

rom ar mTavrdeboda. mombezrda. avdeqi

da davamTavre. zogadad, romanis

nervebi ar maqvs, amdeni wera ar Semi-

Zlia.

_ xSirad ubrundebiT dawerils

_ erTxel dawerili aRar mainteresebs.

saTqmeli naTqvamia da amis Semdeg

teqsti ukve damoukideblad agr-

Zelebs sicocxles. zogjer wamikiTxavs

Zveli naweri da aRar momwonebia

_ am gadmosaxedidan ufro sxvanairad

davwerdi, Tumca esec bunebrivia:

mwerali xom Cveulebrivi adamiania,

romelic izrdeba, ixveweba da konkretul

faqtebs kritikulad afasebs.

zogadad, Ziebis procesi Zalian mniSvnelovania

da aucilebeli imisaTvis,

rom Sens enas miagno. SeiZleba slengi

imdenad bunebrivad gamoiyeno, ar

gagaRizianos, magram isic SeiZleba,

akademiuri stiliT werde da yalbi

iyo.

_ Tqveni Semoqmedebis sakmaod

xangrZlivi periodi leqsebs dauTmeT,

moTxrobebis pirveli krebuli

mxolod 2003-Si gamovida. ram ganapiroba

es `gadasvla~, leqsma veRar

daitia saTqmeli Tu proza manamdec

`gawvalebdaT~

_ aseT dayofas ar veTanxmebi. poezia

da proza erTiani sivrcea da mas

mwerloba hqvia. adamiani im formiT

ambobs saTqmels, rac konkretul momentSi

mis sulTan ufro axlosaa.

ubralod, SesaZleblobebia gansxvavebuli.

prozaSi SegiZlia siuJeti ganaviTaro,

mTavari gmiri Semoiyvano

da a.S. poezias sul sxva specifika aqvs.

Zalian maRizianebs termini `poetis

proza,~ verafriT vigeb, ras niSnavs.

mSvenier leqsebs wers besik xaranauli.

axla dawera romani. ra unda davarqvaT

amas, poetis proza xom

sisulelea oTar WilaZis proza poetis

prozaa esaa didi mwerlis proza.

morCa da gaTavda.

_ moTxrobebis krebulisTvis

`TamaSi revolveriT~ SarSan `saba~

miiReT. elodiT am premias, da saer-

Tod, ramdenad mniSvnelovania

TqvenTvis sazogadoebis mxridan

yuradReba

_ marTali giTxraT, ar velodi da

Zalian gamixarda. principSi, wer imitom,

rom mkiTxvelamde mivides, ise ra

azri aqvs mwerlis Sromas maxsovs,

`sabas~ miRebis Semdeg oTar WilaZe

ambobda, Tu karg rames dawer, yovel

wels unda mogcen premia, ratomac

arao. mec aseTi ganwyoba maqvs: Tu

karg wigns davwer, momcen premia,

ratomac ara!

_ ramdenad advilia dRes mwerlisTvis

Tavis gatana

_ mwerlis erTaderTi Semosavali

da manugeSebeli honoraria, rac dRes

ar gagvaCnia. sazRvargareT profesionali

mwerali erTi wignidan meoremde

aRebuli fuliT cxovrobs.

CvenTan ki sxva viTarebaa. Tu dasavleTze

gaqvs sworeba da `evroremontis~

doneze ginda icxovro, aqac momiwesrige

mdgomareoba, rom komfortulad

vigrZno Tavi da meore

wignze vifiqro. winaaRmdeg SemTxvevaSi,

wera rTulia an saerTod ar

gamodis. sawer magidasTan absoluturad

sufTa unda dajde, fxizeli

da ganwmendili. iyo dro, roca RamiT

vmuSaobdi. mere mivxvdi, ra dasvenebulic

unda iyo dRis ganmavlobaSi,

RamiT mainc gadaRlili xar da

sruliad Sevcvale ganrigi _ mxolod

dRisiT vmuSaob. am dros goneba

yvelaze saRi da naTelia. ase saku-

Tari Tavis winaSec marTali var da

arc mkiTxvels vatyueb. meeWveba, mwerali

mTvrali miujdes magidas da

Sedevrebi Seqmnas. eg absurdia.

_ Tumca arsebobda legenda

galaktionze, romelic TiTqos nasvam

mdgomareobaSi werda.

_ ara mgonia, eg marTali iyos.

anda zeciuri Zala umarTavda xels. me

mainc vfiqrob, roca nasvami wer, ityuebi.

_ Tqvens Taobas, romelic 80-ian

wlebSi gamovida asparezze, `dakarguls~

uwodebdnen, erovnuli

moZraobisa da samoqalaqo omebis

peripetiebSi Cakargul Taobas. Tumca

Tqven sxvagvari formulireba SemogvTavazeT

da erT-erT CanawerSi

`Crdilebis Taoba~ dairqviT. ratom

gaCnda aseTi Sedareba

_ es Canaweri erT seriozul adamianTan

kamaTis Sedegia, romelmac me da

Cemi megobrebi gaugebrad weraSi dagvadanaSaula.

`TviTmfrinavis biWebis~

ambebi axali momxdari iyo, sazogadoeba

_ uaryofiTad ganwyobili. am kacma

TviTmfrinavs jinsebi da Tmebic miayola,

rasac kategoriulad ar veTanxmebodi.

vupasuxe, rom `Cemi Taoba arc

`jinsebis,~ arc `Tmis~ da miT umetes,

arc `TviTmfrinavis~ Taoba ar aris.

Cemi Taoba wyevlisgan ar Tu ver gan-

Tavisuflebuli Taobaa, Tqveni _ `narcisi

bumberazebisa~ da momavali `uni-

Wieres narcisebs~ Soris arsebuli

Crdilisa. Cven CrdiliT kamuflaJirebulebi

varT, Tu Zalian gainteresebs,

am Taobas yvelaze zustad `Crdilebis

Taoba~ Seesityveba... Cven Crdilebis

Taoba gvqvia... SesaZloa, dRes ase aRar

vfiqrobde, Tumca im momentSi gulwrfeli

viyavi. dro iyo iseTi, ukve damkvidrebuli

klasikosebi axalgazrdebs

nakleb yuradRebas gvaqcevdnen, TiTqos

seriozulad ar aRgviqvamdnen. aman gamoiwvia

protesti. maSin sakuTari Tavis

reklama ar iyo miRebuli da Cemma sityvebma

garkveulwilad es funqcia

itvirTa. zogadad, Zalian saintereso

Taoba iyo da aris kidec. zogi dResac

agrZelebs weras, zogma kalami gverdze

gadado da sxva ramiT dakavda, zogi

cocxali aRaraa. magaliTad, Tamaz ba-

ZaRua, romelic Zalian kargi poeti gaxldaT.

im periodSi, asparezze rom gamovediT,

bevri saintereso saxeli gamoikveTa.

miuxedavad imisa, umetesoba

uriTmo leqsebs werda, erTmaneTs ar

vgavdiT. yvelas Tavisi xma da stili

hqonda. Tavis damkvidrebac met-naklebad

movaxerxeT, Tumca Cems Taobas saboloo

sityva jer ar uTqvams.

_ Tanamedrove mwerlebs Tu ecnobiT

_ SeZlebisdagvarad. wignebi Zviria,

amitom vkiTxulob imas, rasac movixelTeb.

qarTvelebis mopoveba SedarebiT

iolia, ucxoelebTan ufro rTuladaa

saqme. Tavis droze e.w `moduri~

avtorebi wavikiTxe _ koelio, kundera,

akunini... maincdamainc ar aRvfrTovanebulvar.

bevrs moswons da kargi raRacebic

aqvT, magram ar arian Cemi mwerlebi,

Cems sulTan ar modian. me ufro

sxvanairi avtorebi miyvars.

_ Tqvens mwerlebad vis miiCnevT

_ visi naweric SegZravs, Cagafiqrebs

da xangrZlivad gagyveba. sadac namdvil

kacebze da qalebzea moTxrobili, namdvil

grZnobebsa da gancdebze. aseTi

wigni Zalian bevria. SeiZleba sul pawawina

teqsti iyos, magram genialoba

moculobiT xom ar ganisazRvreba

magaliTad, folkners aqvs patara

moTxrobebi, SeiZleba Wkua dagakarginos;

genialuria tolstois `sevastopoluri

moTxrobebic~. qarTvelebidan

Zalian momwons rezo WeiSvilis

novelebi. es ise, uceb rac maxsendeba,

Torem seriozuli wignebis

meti ra aris! SigadaSig mainc Zvelebs

vubrundebi, SeiZleba Cems Tavs

vamowmeb, axalgazrdoba xom ar matyuebda-meTqi.

gadavikiTxav da vrwmundebi,

rom marTali vyofilvar.

asea, namdvil literaturaze dro ar

moqmedebs.

_ `Zalian Znelia bavSvebisTvis

wera~ _ ase iwyeba Tqveni esse `jadosnuri

Taro.~ msgavsi mosazreba

araerT adamians gamouTqvams. didebisTvis

wera advilia

_ didebisTvis ufro advilia,

bavSvi ki maSinve grZnobs siyalbes.

xandaxan unda SeTxza an Seni bavSvobis

ambebi mouyve, oRond ise cocxlad

da sainteresod, meti rom ar

iqneba. arc is unda daiviwyo, rom

saqme gaqvs momaval mkiTxvelTan da

erTmaarasworma nabijma SeiZleba

yvelaferi gaafuWos. xom gaxsovT,

rogor aqvs dawerili mark tvens `tom

soieris Tavgadasavali~ _ zustad im

asakidan gamomdinare, im asakis

fsiqologiis gaTvaliswinebiT. yvela

niuansia daculi. `heklberi finis

Tavgadasavali~ cota rTulia. es

ar aris sabavSvo wigni, iseve, rogorc

`guliveris mogzauroba~. vnaxe misi

adaptirebuli gamocema, romelmac

Semzara. sviftisgan darCenili Con-

Cxia. amitomac Sevitane ymawvilTaTvis

gankuTvnili wignebis

CamonaTvalSi `guliveris~ originaluri

versia.

_ sxvaTa Soris, saintereso

CamonaTvalia. wignebi, romlebic 20

wlamde axalgazrdas unda hqondes

wakiTxuli. vfiqrob, mkiTxvelisTvisac

saintereso iqneba misi

gacnoba, amitom ar davizareb da

mTlianad SemogTavazebT. maS, ase:

`Sarl de kosteris `ulenSpigelis

legenda,~ jonaTan sviftis `guliveris

mogzauroba~ (araadaptirebuli),

robert luis stivensonis `gan-

ZTa kunZuli,~ aleqsandre diumas

`sami muSketeri,~ mark tvenis `tom

soierisa da heklberi finis Tavgadasavali,~

uolter skotis `aivenho,~

`aTas erTi Rame,~ herman melvilis

`mobi diki,~ lev tolstois

`yazaxebi,~ `haji murati,~ `omi da

mSvidoba,~ fiodor dostoevskis

`Zmebi karamazovebi,~ anton Cexovis

novelebi, ivan turgenevis `monadiris

Canawerebi,~ ernest hemingueis

moTxrobebi, jeims joisis `dublinelebi,~

(vaJa, ilia,akaki, guramiSvili_

ulaparakod), uiliam

Seqspiris `romeo da julieta,~

`hamleti~ da `mefe liri~, fransua

dasasruli me-14 gverdze


2 -15 aprili 2010

literaturuli gazeTi

baadur wulaZe:

`iseTi mwerlebi miyvars, romlebic

CemTvis raRac axals xsnian~

pirovneba unda iyo, aravis gavdeo... TviTonac aseTia – baadur wulaZe aravis gavs. SeuZlebelia naxo `qorwili~,

`ar daidardo~, `sami sasiZo~, `niZlavi~ Tu `pepela~, `ocdaSvidi dakarguli kocna~ Tu `mocurave~ da kidev mravali

sxva filmi misi monawileobiT da mexsierebaSi ar CagrCes im personaJebis saxeebi, am xelovanma rom Seqmna.

baadur wulaZis mier gansaxierebuli Tundac epizoduri rolebi individualizmis imgvar beWeds atarebs, kinosuraTs

imdenad aferadebs da avsebs, rom maT gareSe filmi, albaT, uRimRamo, arasruli iqneboda. asze meti roli aqvs

Sesrulebuli. aranakleb STambeWdavia mis mier Seqmnili filmebi. sruliad sakavSiro saxelmwifo kinematografiis

institutis sareJisoro fakultetis warCinebiT damTavrebis Semdeg, aleqsandre dovJenkosa da mixeil Wiaurelis

mowafes xeloba rom srulyofilad ecodineboda, gasakviri arcaa. mis filmebs araerTi sxva reJisoris namuSevrisgan

gamoarCev, radgan maTSi is naperwkalia, profesionalizmisa da niWis gadakveTisas rom warmoiSveba xolme.

aseTia `feola~, `Sesveneba~, `valsi mTawmindaze~, `gladiatori~, `krosvordis amoxsnis moyvarulTaTvis~...

baadur wulaZe Zalian saintereso mosaubrea. kinoze, musikaze, fizikasa Tu religiaze erTnairi mondomebiT da,

rac mTavaria, codniT saubrobs. Tumca literatura misi upirvelesi siyvarulia. ambobs, ramdenad niWieri re-

Jisori, an msaxiobi var, ver getyviT, magram niWieri mkiTxveli, momxmarebeli rom var, amaze Tavs davdebo...

interviu

mkiTxveli

13

_ mkiTxvelad adamiani bavSvobidan

yalibdeba. didi mniSvneloba

aqvs, Tu rogor literaturul garemoSi

izrdeba igi. batono baadur,

Tqvens ojaxSi ra adgili ekava

wigns

_ amboben, wignis siyvarulSi

babuas _ lavrenti wulaZes vgavar.

Tumca religiuri xasiaTis erT-erT

publikaciaSi amovikiTxe, rom Cems

did babuas, ivane wulaZes, wigni kidev

ufro metad yvarebia. orive maTgani

sasuliero piri iyo. babuaCemi, garda

samRvdelo samsaxurisa, skolaSi

qarTul enasa da literaturas aswavlida.

amasTanave, gazeT `iveriaSi~

sakuTar leqsebsa da religiur Tu

saero Tematikis werilebs aqveynebda.

im droisTvis sakmaod ganaTlebul

kacad iTvleboda. icnobda ilia Wav-

WavaZes, vaJa fSavelas. axlac maqvs

saTuTune, romelic vaJam aCuqa.

babuaCemis ojaxi sofel WanWarSi cxovrobda.

mis uSvelebel biblioTeka-

Si aramarto qarTuli, aramed peterburgidan

gamowerili uamravi rusuli

wigni da perioduli gamocema inaxeboda.

gasuli saukunis 20-ian wleb-

Si mokles _ anafora ar gaixada,

RvTismsaxurebaze uari ar Tqva da

komkavSirelebi dauxvdnen... unikaluri

xis eklesia, romelSic msaxurobda,

dawves. iqidan gamotanil

xatebsac Sua ezoSi cecxli waukides.

Cemma umcrosma mamidam, marikam, erTi

xatis gadarCena moaxerxa. xati dRemde

mis ojaxSi inaxeba. rac Seexeba biblioTekas,

urmebiT gauzidiaT. sad

waiRes is wignebi, aravin icis... saxlis

sxvenSi zanduki idga, isic

wignebiTa da JurnalebiT iyo savse.

zandukisTvis xeli ar uxliaT. me im

wignebze gavizarde.

_ bevrs kiTxulobdiT

_ Tavidan, sanam wera-kiTxvas viswavlidiT,

me da Cems das mamida gvikiTxavda.

mama gadasaxlebuli iyo,

deda mTeli dRe muSaobda, amitom Cveni

aRzrda mamidam iTava. sxvadasxva

wignebsa da Jurnalebs xmamaRla gvikiTxavda.

literaturis samyaros

pirvelad man maziara. ioseb griSaSvilis

poezia gansakuTrebulad uyvarda.

mezobels patefoni edga. firfitaze

Cawerili iyo griSaSvilis xma,

sakuTar leqsebs kiTxulobda. saocaria,

`Zveli Tbilisi~ iqidan viswavle.

erTs getyviT: marTalia, gurulebze

bevrs xumroben, magram guriaSi ar

arsebobda ojaxi, Tundac patara biblioTeka

rom ar hqonoda. wigni uyvardaT

gurulebs...

_ Tqven baTumSi daibadeT, ara

_ diax, iq davibade da gavizarde.

minda, erTi saintereso istoria giamboT:

baTumSi, Saumianis quCaze, patara

maRazia iyo, iq sakancelario

nivTebs yiddnen. gamyidvlad simpaTiuri

adamiani muSaobda; etyoboda, ganaTlebuli

kaci iyo. gasayid

nivTebTan erTad samtomeuli ido _

`1812 wlis samamulo omis istoria~

rusulad. uxvad ilustrirebuli, saocari

gamocema! ar gaivlida dRe, rom

skolidan Sinisken mimavals maRaziaSi

ar Semevlo... im wignebis gamo Sevdiodi.

gamyidvels vuyvardi, icoda masTan

ratomac mivdiodi. momcemda xolme

gamocemas, davjdebodi kuTxeSi da Tvalierebas

viwyebdi (Zviri Rirda. vicodi,

ver SeviZendi). mZime dro iyo, xalxs

uWirda da Cems garda samtomeuliT

aravin interesdeboda. erT mSvenier

dRes maRaziaSi Sesuls wignebi aRar

damxvda. `samwuxarod, gaiyida~, _

miTxra gamyidvelma. Sin acremlebuli

davbrundi. vtirodi, magram Cems dawynarebas

vin SeZlebda meore dRes Cemi

dabadebis dRe iyo – xuTi marti. diliT,

roca gaviRviZe, samtomeuli magidaze

damxvda! saWiro Tanxa mTel sanaTesaosa

da mezoblebs SeegrovebinaT.

icodnen, am saCuqarze metad araferi

gamaxarebda. is sami wigni dRemde uZvirfasesia

CemTvis...

_ ramdenadac vici, msaxiobobaze

arasodes giocnebiaT. bavSvobaSi sxva

gatacebebi gqondaT _ kiTxva da fexburTis

TamaSi giyvardaT...

_ zogjer Jurnalistebi mekiTxebian,

msaxioburi niWi saidano bavSvobaSi

msaxiobobaze marTlac ar

vfiqrobdi. vkiTxulobdi bevrs, Zalian

bevrs da Semdeg wakiTxuls Cems megobrebs

vuyvebodi – saxeebs vqmnidi!

zogjer, roca saklaso oTaxSi aurzauri

atydeboda da maswavlebeli veRar

marTavda situacias, metyoda: `wulaZe,

gamodi, rame moyevi~. mec davdgebodi

da viwyebdi... Cveulebriv, Tanatolebi

erTmaneTs naklebad usmenen xolme, magram,

rogorc Cans, wakiTxuls ise gadmovcemdi,

rom klasi maSinve isuseboda.

SeuZlebeli iyo, raime axali wigni

gamosuliyo da ar wamekiTxa. axlac ase

var _ dReSi ramdenime gverdi mainc

unda wavikiTxo.

_ ganurCevlad yvelafers kiTxulobT

_ TiTqmis asea. yvelaferi mainteresebs,

Tumca mxatvruli literatura,

istoriuli Janris literatura,

filosofiuri da religiuri mimarTulebis

wignebi gansakuTrebiT miyvars.

_ SeuZlebelia, mxatvrul literaturaSi

sayvareli avtorebi ar gyavdeT...

_ yvelaze metad Seqspiri miyvars.

jer kidev bavSvi viyavi, roca wavikiTxe.

is Cemi pirveli siyvaruli iyo

da bolomde aseTi damokidebuleba SemrCa.

uceb Semiyvarda...

_ ratom mainc da mainc Seqspiri

_ miWirs gipasuxoT. verafriT

daadgen, esa Tu is avtori an nawarmoebi

ratom giyvars. bavSvi viyavi, analizis

unari naklebad mqonda. maSin, Seqspiris

kiTxvisas, sxva gancdebi mipyrobda,

axla sxva gancdebi maqvs. nebismieri

avtoris kiTxvisas ase xdeba. magaliTad,

`samaniSvilis dedinacvalze~

bavSvobaSi mecineboda da

nawarmoebi amitom momwonda. mogvianebiT,

roca xelmeored wavikiTxe, ma-

Sin davinaxe misi siRrmeebi. mkiTxveli

nawarmoebs yovel jerze sxavadasxvanairad

aRiqvams.

_ Seqspiris an daviT kldiaSvilis

garda, romel mwerals ubrundebiT

xolme

_ ama Tu im mwerals iSviaTad vubrundebi,

amisTvis naklebad vicli.

SeiZleba es cudicaa, magram imdeni axali

wigni gamodis, rom ukan dabruneba

Znelia.

_ Tqven, albaT, rusulenovani

Targmanebis literaturis mkiTxveli

ufro xarT...

_ qarTul Targmanebs naklebad

vicnob. saqme isaa, rom msoflio literaturis

rusuli Targmanebi,

rogorc wesi, ufro adre gamodioda

da mec maSinve vkiTxulobdi. wakiTxva

mxolod qarTulad da rusulad Semi-

Zlia. sxva enebidan Targmnil teqsts

dedans xom ver Sevadareb, ra vici iq

ra weria ubralod, mTargmnels vendobi.

ra Tqma unda, boris pasternaks,

rogorc mTargmnels, unda endo. Tumca

vfiqrob, poeziis Targmna gacilebiT

Znelia. roca rusulad Targmnil

qarTul leqsebs, an, piriqiT,

rusulidan qarTulad Targmnils

vkiTxulob – is ar aris, rac unda iyos.

rogorc Cans, poezias sxvanairad

Targmna sWirdeba. mimaCnia, rom eris

suliskveTebis gamomxatveli poezia

ufroa, vidre _ proza. Tu ginda gaugo

ers, mis poezias unda icnobde. amitom

suliskveTeba, romelic leqsSia, Targmnisas

ar unda daikargos. cxadia,

imasac mniSvneloba aqvs, Tu vin Targmna.

magaliTad, pasternakis an zabolockis

Targmanebi maRali rangisaa

da sxvaTa Targmanebisgan mniSvnelovnad

gansxvavdeba. magaliTad,

`vefxistyaosnis~ balmontiseuli

Targmani maqvs wakiTxuli. Tu ar vcdebi,

man poema dednidan ki ara, inglisuridan

Targmna. amitomac zedapiruli

Targmania. rac Seexeba Salva nucubiZis

mier Sesrulebul rusul

Targmans, es klasikuri nimuSia da sul

sxva donea. Cans, rom poemis suliskveTeba,

misi majiscema esmis. amitom vambob,

Zalian didi mniSvneloba aqvs, Tu

vin Targmnis.

_ batono baadur, axalgazrdebTan

did dros atarebT. Teatrisa da

kinos universitetis studentebs

reJisuras, msaxiobis ostatobas aswavliT.

sainteresoa, momavali re-

Jisorebi wignTan ramdenad axlos

arian

_ is, rom dRes axalgazrdoba wigns

daSorda, Cemi studentebis magaliTzec

Cans. adre televizia iseT dabal

doneze idga, rom axalgazrdebi

amiT naklebad interesdebodnen. Tu

interesi gqonda – wigni unda gekiTxa

an kino genaxa. marTalia, uwignurobis

zogadi maCvenebeli maSinac maRali

iyo, magram aseTi adamianebi im profesiebs

irCevdnen, sadac literaturis

codna, ganaTleba aucileblobas ar

warmoadgenda. axla es ucodinari

xalxi mainca da mainc reJisuras da

msgavs specialobebs irCevs. minda vTqva,

rom gamocda unar-CvevebSi xelovnebis

mimarTulebis umaRlesi saswavleblebisaTvis

tragikul movlenad

mimaCnia. adamiani, romelic

unar-Cvevebis testebs kargad pasuxobs,

is xelovnebis Sesabamis

fakultetebze ar unda miiRo, amis

kategoriuli winaaRmdegi var! mas

unda uTxra: `Sen azrovneb Zalian sa-

Rad, magram xar standartulad

moazrovne adamiani da SemoqmedebiTi

unarebi sruliad ar gagaCnia. amitom,

SegiZlia nebismieri specialoba air-

Cio, garda xelovnebis dargebisa.~

adamianma, romelic Tavisuflad

azrovnebs da SemoqmedebiTad `afrens~,

gamoricxulia unarebi kargad

Caabaros!

saerTod, xelovnebaSi asea – adamians

unda adrovo. aris SemTxvevebi,

roca swavlis pirvel etapze axalgazrdas

vuyureb da vfiqrob, profesia

arasworad airCia-meTqi, magram

moulodnelad, ise `ifeTqebs~, rom

yvelas jobnis. pirveli semetris ganmavlobaSi

studentis mimarT kategoriuli

arasodes var, vacli, magram

gadis dro da Tuki is mainc arafers

akeTebs, vsvam kiTxvas: `ra xdeba~

`fantazia ar maqvs~, – mpasuxobs. Tu

fantazia ar gaqvs, ra ginda xelovnebaSi!

me marto verafers Sev-

Zleb, verafers vaswavli, TviTon unda

moindomon, iswavlon, gamoaCinon sakuTari

SesaZleblobebi, miCvenon, Tu

ratom airCies es sfero, me ki, yvelanairad

davexmarebi. unda gqondes

niWi, sxvanairad azrovnebde, unda

SeamCnio da Caavlo imas, rasac sxvebi

ver amCneven. esaa xelovneba! mxolod

`me minda~ sakmarisi ar aris! xelovneba

unda iswavlo, sxvanairad araferi

gamogiva. sruliad sakavSiro kinematografiis

instituti, sadac me vswavlobdi,

Zalian seriozuli saswavlebeli

iyo. qarTveli xelovanebidan,

romlebmac ganaTleba iq miiRes, zogi

geniosi iyo, zogi – niWieri, zogic –

naklebad, magram profesias yvela

flobda. maTgan zogierTma kargi

filmebi gadaiRo, zogmac – saSualo,

magram araprofesionalurad gadaRebuli

filmebiao, vercerTze ityvi.

`fantazia ar maqvs~, `guSin ar mecala~,

– amas Cvens institutSi vin gabedavda

getyodnen: `ginda swavla _

iswavle. ar ginda _ wadi aqedan”. an

romeli studentis mSobeli darekavda

dekanatSi da iwuwunebda, Cems Svils

problemebi aqvso! dRevandeli studentebi

mudmivad ufrosebis imedad

arian, amitomac absoluturad infantiluri

axalgazrdobaa. zogjer

`nuls” vwer codnaSi. students,

romelsac araferi gaukeTebia, ver

Sevafaseb.

_ fantaziaze vsaurobdiT... adamianis

fantazias sWirdeba wyaro,

romlidanac sazrdoobs. Tuki momavali

xelovani ar kiTxulobs, Tu

dasasruli me-14 gverdze


14 interviu literaturuli gazeTi 2 -15 aprili 2010

gigi sulakauri:

`sxvisi receptiT araferi gamodis _

miT umetes, mwerlobaSi~

dasasruli

rables `gargantua da pantagrueli,~

biblia _ Zveli da axali aRTqma, da

ra Tqma unda, servantesis `don kixoti.~

ra principiT SearCieT es wignebi,

mxolod Tqveni sayvareli nawarmoebebi

Sevida Tu sxvaTa gamocdilebac

gaiTvaliswineT

_ samyaroSi uamravi araCveulebrivi

wignia, Tumca am siaSi elementaruli

da yvelaze aucilebeli Sevitane.

wignebi, romlebic, Cemi azriT, 20

wlamde axalgazrdam unda waikiTxos.

sxvaTa Soris, Sarl de kosteris ulenSpigelis

Tavgadasavlis gamo misayvedures,

ymawvilebisTvis cota

rTuli aRsaqmeliao. arada, me es wigni

adreul asakSi wavikiTxe. Tanamedrove

Taobis gemovneba da msoflmxedveloba

Seicvala. dRes 17 wlis axalgazrda

waikiTxavs `ana kareninas~,

`omsa da mSvidobas~ an `karamazovebs~

`aTas erT Rames~ waakiTxeb vinmes

ityvis, rom zRaparia, arada, sul sxva

sibrZne devs. yovelTvis miyvarda es

nawarmoebi Tavisi mistikuri detalebiT.

karga didi viyavi, roca

borxesi Camivarda xelSi. vxedav,

giJdeba `aTas erT Rameze~. gamixarda,

radgan mivxvdi, rom marto me ar var

aseTi, `didi~ biWebic erT-erT genialur

wignad miiCneven. egec da stivensonic

yovelTvis miyvarda.

_ dRes stivensonsac aRar kiTxuloben.

_ imitom, rom `ganZTa kunZulic~

sabavSvo sakiTxavad miaCniaT, arada,

mozrdilTaTvisaa gankuTvnili, iseve,

rogorc misi kidev erTi SesaniSnavi

romani _ `Savi isari~. Zalian magari

kaci iyo stivensoni, moTxrobebi xom

saerTod gadasarevi aqvs. zogadad,

bevri mweralia, romelTa nawerebsac

ganaTlebuli adamiani unda icnobdes.

magaliTad, edgar po, romelic me ar

miyvars, magram faqtia, rom mTeli

planetis mwerlebze moaxdina gavlena.

fransua viioni XV saukuneSi cxovrobda,

magram aseTi Tanamedrove

poeti TiTebzea CamosaTvleli. kidev

kargi Targmna daTo weredianma, Torem

vrCebodi rusuli Targmanis amara.

rusulad ki, simarTle giTxraT, ar

momewona.

Zalian miyvars Joze-maria de

eredia, frangi poeti, romelic

sonetebs werda. naklebad cnobili avtoria,

gasuli saukunis poeturi dajgufeba

`parnasis~ wevri. Tavis

droze miqel patariZem Targmna. ise

momwonda misi leqsebi, sadac davdiodi,

yvelgan damqonda.

calke Temaa qarTuli literatura,

romelic aucileblad unda

icode. Cems CamonaTvalSi elementaruli

Sevitane _ SoTa, ilia, vaJa, akaki

da guramiSvili. arada, rogor Sei-

Zleba qarTvel kacs wakiTxuli ar

gqondes yazbegi, romelic, Cemi azriT,

udidesi mweralia. anda, daviT kldiaSvili,

mixeil javaxiSvili... romeli

erTi CamovTvalo. maTi wignebi xom

Tavad cxovrebaa.

_ `leqsis daweris Semdeg unda

dacarielde, an iseTi grZnoba dageuflos,

TiTqos raRac daaSave... es

grZnoba sindisis qenjnasac hgavs da,

Sen warmoidgine, amave dros, ucnauria,

magram Svebis momtanicaa.~ esec

Tqveni erT-erTi Canaweridanaa, sadac

`inteleqtuali~ batoni leqsis weris

wesebs gvTavazobs. zogadad, msgavs

receptebze ra azris xarT

_ receptebiT wera rogor SeiZleba,

afTiaqi an saojaxo wigni xom ar

aris iciT, albaT, xoferias genialuri

receptebis wigni. erTxel megobarTan

raRac kerZs vamzadebdiT.

gadmoiRo es gamocema. yvela ingredienti

gvqonda, receptiTac zustad vixelmZRvaneleT,

magram iseTi ar gamovida.

asea, bevrjer unda mosinjo, gaafuWo

da gadayaro, sanam konkretul

Sedegs miiReb. sxvisi receptiT araferi

gamodis, miT umetes, mwerloba-

Si.

_ `Tqveni deda vatire, mogonebebo,

_ viginebi bnel ezoSi, _ momeSviT,

Tavi damanebeT, _ vyviri da Tan

vicini, imitom, rom vcruob, imitom

rom adamiani var, cxoveli, romelic

mogonebebiT sazrdoobs da Tu ara

aqvs, SeTxzavs, gamoigonebs, amis gamo

danaSauls Caidens, samyaros moatyuebs

da marTalic iqneba~ (`nabijebi

nasesxebSi~). xSirad giteven mogonebebi

_ mogonebebi nebismieri adamianis

cxovrebis Semadgenelia. xSirad

swored isini asazrdoeben Cems nawerebs.

Cemi moTxrobebi realur ambebs

efuZneba, Tumca furcelze gadatanamde

drois garkveul gamocdas gadis.

saerTod, cxel gulze arasodes miweria.

saTqmels didxans vinaxav. ra Tqma

unda, raRac drois Semdeg deformacias

ganicdis da pirvandel saxes kargavs,

magram meCveneba, rom ase ufro

sworia. metad nafiqri gamodis. egreve

rom davwero, maSin Zalian naturalisturi

gamova, naturalizmi da emil

zola ki sruliad miuRebelia CemTvis.

mamas uyvarda Tqma, poezia aris warsulis

tkivilio. mec SevaCvie Tavi,

rom moTxroba, romelmac furcelze

amoyo Tavi, warsulis erTgvari

gamoZaxilia, warsulis tkivili,

oRond, fer, xma da ierSecvlili. ase

ufro msiamovnebs im realobis danaxva,

romelic konkretul drosa da momentSi

ganvicade, rac erTxel ukve

iyo. principSi, es sulis maSindeli

mdgomareobaa, romelsac am gadmosaxedidan

Tavidan ganicdi. ki, raRaceebis

gadmotana SemiZlia zustad da

realisturad, magram ara mgonia, es

swori iyos. jer erTi, uinteresoa, meorec,

amas egreve mixvdeba mkiTxveli,

romelmac icis literaturis gemo.

_ arseboben adamianebi, vis-

Tvisac Tqveni literatura iwereba

_ ra Tqma unda. eseni Cemi megobrebi

arian, erTaderTi kasta amqveynad,

visac yvelafris nebas vaZlev da kidev,

Cemi SviliSvilebi. isini jer ver kiTxuloben,

magram navardis ufleba aqvT.

aseve dedaCemi, imitom, rom dedas kargi

gemovneba aqvs. bevrjer gavuocebivar,

iseT ucnaur da zust rames

metyvis xolme. marTalia, ar veTanxmebi,

magram vici, rom asea. xandaxan vTxov

Tavad daweros, magram ar mijerebs.

_ anu, kargi Semfasebeli iseve

mniSvnelovania, rogorc kargi

mkiTxveli.

_ rasakvirvelia. karg Semfasebels

Zalian didi mniSvneloba aqvs.

sulac ar maRizianebs kritika, Tu

zustad metyvian, ra ar moswonT. amaSi

cuds verafers vxedav. zogi Zalze

mtkivneulad aRiqvams. CemTvis alalad

naTqvami SeniSvna ufro misaRebia,

vidre naZaladevi pirferoba.

_ `mivdivar iq, sadac melodebian~,

_ ambobs erTgan Tqveni moTxrobis

gmiri. sad aris adgili, sadac gigi

sulakaurs elodebian

_ es sityvebi Cemma megobarma, vova

maCaiZem miTxra. saocrad niWieri axalgazrda

kaci iyo, erT-erTi magari

poeti. mere Tavi moikla. erT dRes saxlamde

momacila. vkiTxe _ aqedan sad

midixar-meTqi. iq mivdivar, sadac melodebiano.

principSi, yvelas gvaqvs

iseTi adgili, Cveni navsayudeli, sadac

gvelodebian. mec iq mivdivar.

esaubra nana kobaiZe

baadur wulaZe:

`iseTi mwerlebi miyvars, romlebic

CemTvis raRac axals xsnian~

dasasruli

mas araferi ainteresebs, albaT,

azrovnebis simwire mis namuSevreb-

Sic aisaxeba, vTqvaT – kinoscenareb-

Si, filmebSi...

_ saerTod, araprofesionalizmma

waleka qveyana, niSnuli sul ufro

dabla iwevs. axla kinoscenarebs ar

vkiTxulob, magram filmebs rac Seexeba,

mikroskopuli gamonaklisis garda,

isini Zalian dabali donisaa. fantazia

– nuli! magaliTad, `vefxistyaosanze~

martivi siuJeti msoflio

literaturaSi cota Tu moiZebneba,

asevea `samaniSvilis dedinacvali~,

magram!.. roca reJisori xar, am

siuJetebis miRma siRrmeebi unda eZebo,

miCveno vin arian is personaJebi,

Seni saTqmeli unda Tqva!

_ vfiqrob, rTulia mxatvruli

nawarmoebis qveteqstebi, avtoriseuli

Canafiqri kino-xerxebiT aCveno.

albaT amitomacaa, rom warmatebuli

ekranizaciebi arc ise bevria...

_ ekranizacia aramxolod imitomaa

rTuli, rom reJisorma siRrmeebis

Cveneba unda SeZlos. saqme isaa, rom

mkiTxvels yoveli wakiTxuli nawarmoebis

mixedviT `Tavisi filmi~ ukve

gadaRebuli aqvs. reJisori mkiTxvels

amaSi ar unda ayves, miseuli warmodgenis

dakmayofilebas ar unda Seecados,

amas mainc ver SeZlebs, maSinve

CixSi moeqceva. klasikur magaliTs

moviyvan: orson uelsma – is Cemi usayvarlesi

reJisoria _ kafkas `procesi~

gadaiRo. kafka – kafkaa, amas

laparaki ar unda! filmis sayureblad

movemzade, `Cemi~ kafka menaxa.

vfiqrobdi, vnaxoT, reJisori ras SemogvTavazebs-meTqi.

Tumca uelsi ar

ahyva Cems molodins, piriqiT – absoluturad

ugulvebelyo, uaryo igi...

da gaimarjva! es franc kafka ar iyo,

es iyo orson uelsis filmi!

asea, reJisors Tavisi saTqmeli

unda hqondes da icodes ra unda. mweralma,

rac undoda – Tqva. axla jeri

Senze – reJisorzea. Seni saTqmeli ra

aris

yovelTvis vambob – me mainteresebs

pirovnebebi. xelovnebas swored isini

qmnian. Cvens profesiaSi standartuli

gzebi ar arsebobs. studentebsac amas

vumeoreb: pirovnebebi unda iyoT, erTmaneTs

ar unda gavdeT-meTqi. ramdenime

studenti myavs – saocari individualizmis

matareblebi, Zalian saintereso

pirovnebebi arian. vfiqrob,

maTgan kargi reJisorebi dadgebian.

Cems kursze bevri swavlobda, Tumca

kinoSi cota darCa. kinosamyaro

Zalian mkacria. arxeinad Tu iqnebi,

aravin mova da ar gTxovs, filmi gadaiReo.

aseTi ram gamoricxulia. imdeni

imedismomcemi adamiani maxsovs... ise

wavidnen, araferi SeuqmniaT, laparaksa

da molodinSi galies cxovreba.

martivad araferi xdeba. tarkovskis

sulac ar undoda `ivanes bavSvoba~

gadaeRo, magram aiZules. Tavidan

films sxva reJisori hyavda, gadaRebebi

Sua gzaSi Seawyvetines, radgan mixvdnen,

araferi gamovidoda da tarkovskis

mimarTes: `rubliovis~ gadaReba

ginda maSin, jer dagvexmare _ es

filmi gadaiRe; da mere... gamosavali

ar dautoves. Tan, dafinansebazec uari

uTxres. filmisTvis Tavdapirvelad

gamoyofili Tanxidan rac darCa, is

unda ikmaroo. genialuri filmi gadaiRo!

_ saubris dasawyiSi miTxariT,

Tanamedrove qarTul prozas kargad

ar vicnobo...

_ iciT, klasikas imdenad vendobi,

rom mis kiTxvas vamjobineb. Tan, uamravi

axali mwerali ibeWdeba! erTgvari

fsiqologiuri momenticaa, ambob:

`amas mere wavikiTxav~, `imas kidev

movaswreb~... am gadadeba-gadadebis

gamo Tanamedrove qarTul prozas da

poezias TiTqmis ar vicnob.

_ XX saukunis ucxoeli avtorebidan

`Tqveni~ mwerali romelia

_ ficjeraldi Zalian, Zalian,

Zalian miyvars, hemingueize metadac.

XIX-XX saukuneebis mijnaze ki – oskar

uaildi. 1900 wels gardaicvala. Tqva,

mecxramete saukunes mivekuTvnebi,

meocesTvis saTqmeli araferi maqvso.

parizis gareubanSi raRac `saSinel~

sastumroSi dalia suli. arada, didi

esTeti iyo! ra ugemovno oTaxSi vkvdebio

_ sikvdilis win amaze wuxda.

literatura imdenad didia, rom

sayvareli avtorebis gamoyofa ar miyvars.

zogjer SeiZleba genialuri avtori

arc iyos, magram mis teqstebSi

raRac iseTs naxav, iseTs aRmoaCen, rom

sakmarisia SenTvis. asea, Tuki xelovnebaSi

aRmosaCeni araferia, is ar

aris saintereso. saerTod, iseTi mwerlebi

miyvars, romlebic CemTvis

yovelTvis raRac axals xsnian.

karel Capeki momwons, Zalian magari,

ucnauri mweralia. miyvars Cexovi.

tolstoi ki – miuxedavad imisa,

rom udavo geniosia _ Tavisi moralizmiT

naklebad momwons. Cemi gmirebi,

Cemi avtorebi myavs. kinoSic asea –

roca mekiTxebian sayvareli filmebi

romeliao, vpasuxob: `kasablanka~ da

`atlanta~. reJisorebidan _ felini,

hiCkoki, godari momwons, aseve, jarmuSi

– Tanamedroveebidan. roca re-

Jisorebzea saubari, Caplini calke

dgas, mis Sesaxeb arasodes aravin

ityvis `momwons~ an `ar momwons~ – ase-

Ti ram ar xdeba.

zogjer modis studenti da ambobs:

`ama da am reJisoris filmebs imitom

ar vuyureb, rom misi gavlenis qveS ar

moveqce.~ egreTwodebuli `axali

talRis~ reJisorebi – triufo, godari

– ambobdnen, `b~-kategoriis

amerikul filmebze gavizardeTo...

magram isini triufod, godarad darCnen.

roca niWieri adamiani xar, gavlenis

ar SegeSindeba. xolo Tuki araferi

ici da arc gainteresebs, visi gavlenis

qveS moeqcevi! maxsovs, dostoevskis

roca vkiTxulobdi, edgar posTan

raRac kavSiri SevamCnie. Semdeg aRmovaCine,

rom dostoevski Tavisi literaturuli

moRvaweobis dasawyisSi

edgar pos Targmnida. ase rom, Tu xar

pirovneba, gaqvs niWi da Seni saqme Tu

teqnologia ici, sxva avtori gavsebs,

gasazrdovebs.

yovelTvis, roca raimes vkiTxulob,

mis mimarT maSinve sakuTari

damokidebuleba miCndeba, Cemi kriteriumebi

maqvs. ramdenad niWieri re-

Jisori an msaxiobi var – ver getyviT,

magram niWieri mkiTxveli, momxmarebeli

rom var, amaze Tavs davdeb.

_ romelime literaturuli

gmiris gansaxierebis survili Tu

gqoniaT

_ ratomRac gansakuTrebiT Seqspiris

falstafi momwonda. saer-

Tod, aseTi personaJebi momwons. Tu

gaxsovT, moklemetraJian filmebSi me,

kaxi da givi berikaSvili vTamaSobT...

erTxel guram petriaSvilma Tqva, mTeli

msoflio uyurebs sami idioti

rogor darbis. sircxvilia, qarTvelebze

ras ifiqrebeno... vupasuxe,

Sveiks oficialuri sabuTi hqonda, rom

is idiotia, Tumca masze genialuri

gmiri meore ar aris-meTqi...

esaubra Tamar Juruli


2 -15 aprili 2010

literaturuli gazeTi

namdvili mwerali, WeSmariti Semoqmedi

arasdros ekuTvnis mxolod sakuTar

Tavs, arc mxolod im garemos, im adamianebs,

Tundac im mkiTxvelebs, romlebic

mis cxovrebas Tan sdeven. im wuTidan,

roca is Semoqmedebis mZime jvars itvir-

Tavs, ukve iqceva Tavisi qveynis, mTlianad

sulieri garsisa da drois kuTvnilebad.

magram es gancda ukve sruliad xelSesaxebi

da naTeli xdeba maSin, roca igi CaaTavebs

misi kuTvnili sicocxlis gzas,

Tavisufldeba xorcieli borkilebisgan

da dedamiwaze, mis qveyanaSi, mis xalxs ukve

samudamod rCeba is, rac Semoqmedma Tavisi

sulidan wveT-wveTad gadmowura, Sekra,

SeakavSira da axal realobad, axal samyarod

aqcia. axla is ukve mTlianad

ekuTvnis imaT, visac am sulis xmis gagoneba

da sityvaSi gansxeulebuli azrisa

da grZnobis amokiTxva da SegrZneba Seu-

Zlia.

oTar CxeiZis cxovreba da Semoqmedeba

meoce saukunisa da ocdameerTe saukunis

dasawyisis saqarTvelos metaforaa. Tvi-

Ton cxovrebac Semoqmedi gamodga da

Cven garSemo imdeni naTeli da gamWvirvale

metafora moagrova, rom epoqis,

drois analizi, vgoneb, metaforebisa da

simboloebis mniSvnelobis amocnobad,

kodebis gaxsnad gadaiqca.

am metaforas – oTar CxeiZis sulis

biografias – eZRvneba rostom CxeiZis

monumenturi wignic `agvistos Svilebi

(mamaCemi oTar CxeiZe)~.

rogorc vTqviT, mwerali ukve

Tanabrad ekuTvnis yvelas, visac misi samyaros

SegrZneba SeuZlia. masze bevri dawerila

da SemdgomSic aucileblad daiwereba,

magram Zalian mniSvnelovania,

roca mwerlis gzas, misi SemoqmedebiTi

ganviTarebis safexurebs, mis adamianur

SegrZnebebs, msoflmxedvelobasa da

fiqrs, ubralod, mis cxovrebas, srulad

da Tan maRalmxatvrul doneze gadmoscems

is adamiani, romelic mis gverdiT

iyo, romelic yvelaze kargad icnobda,

yvelaze ukeT swvdeboda misi gancdebis

siRrmesa da safuZvels, roca mamaze

wers Svili!

Tumc am sakiTxzec aris sxvadasxva

azri sazogadoebaSi. xSirad mohkravT

yurs, zogadadac da am SemTxvevazec, rom

mizanSewonilia Tu ara, axlobelma, Tundac

Svilma, weros mamaze. da ratom ara

xom werda daviT guramiSvili, guli mt-

inga milorava

gza wignSi

(fiqri `agvistos Svilebis~ Semdeg)

kiva, momxsenebeli ar mrCeba, arvin meZaxis

mamaso, mere iis konebad Sekra Tavisi

sulis nayofi da ise datova, rogorc

Svili. ar mohklebia daviT guramiSvils

momxsenebeli, arc sxva SemoqmedT mohklebiaT

da moakldebaT, vidre saqarTvelo

da qarTveli eri iarsebebs, magram mwerali,

Tundac ukve yvelas da maradisobis

kuTvnilebad qceuli, xom upirveles

yovlisa, adamiani iyo, am adamianobis gamo,

adamianuri tkivilis, fiqris, grZnobis

gamo werda, qmnida da ar SeiZleba gulSi

ar gaielvos fiqrma, ra iqneboda, wilad

rgeboda masac bedniereba, hyoloda

Svili.

da gana bedniereba ar aris, rom oTar

CxeiZes RmerTma SemoqmedebiT niWTan er-

Tad, Svilic aCuqa da Tanac iseTi, romelsac

SeuZlia Tavis mamaze weros sxvisi

bedniereba ki Tu ar gagexardeba, xom ar

unda gewyinos mainc

Tanac, unda aRiniSnos, rom rostom

CxeiZe ise aRwers am monumentur ambavs

adamianis sulisa da gzisa, rom TviTon

maqsimalurad CrdilSi rCeba, imdenad,

rom raRacnairad arc Cndeba survili,

rom uSualod masze isaubro, misi ostatoba,

xedvis siRrme an zomiereba aRniSno.

rostom CxeiZe rom kargi mweralia,

amis aRniSvnisa da gamokveTis saSualebas

misi uxvi da mravalferovani Semoqmedeba

isedac iZleva da – Sesaferisi viTarebisa

da survilis SemTxvevaSi – asec iqneba,

axla ki es wigni ekuTvnis ara rostom,

aramed oTar CxeiZes. es misi sulis simfoniaa,

romelic moismina da sityvanotebSi

Caiwera misma Svilma.

sagulisxmoa, rom `agvistos Svilebi~

ar aris tradiciuli biografia. mwerlis

Sinagani samyaro dro-sivrcis sayrdenzea

gaSlili da gadamwyveti roli

swored mis mxatvrul samyaros, mis mxatvrul

qsovilSi agebul TviTmyofad,

mxolod miseul qveyanas eniWeba.

oTar CxeiZem Seqmna Tanamedrove

saqarTvelos matiane, erTmaneTTan Sinagani

ZafebiT gadajaWvul romanebSi asaxa

gizo zarnaZe

Cemi `boldinos Semodgoma~

gamimarTla! Cems xelTaa besik xaranaulis

axali wigni (`samoci jorze amxedrebuli

raindi anu wigni hiperbolebisa

da metaforebisa~) avtoriseuli avtografiT!

guldagul vemzadebi mec mis

wasakiTxad. manamde ki...

mogexsenebaT, rom SemoqmedebiTi nayofierebis

aRmniSvnel terminad rusul

literaturaSi (da, saerTodac) miCneulia

gamoTqma _ `boldinos Semodgoma~.

TiTqmis yvelaferi, rac am urTulesma

epoqam moitana, magram amave dros es aris

ara anabeWdi, aramed realobis uaRresad

individualuri, warmosaxvis meSveobiT

mxatvrul sinamdviled transformirebuli

ferweruli suraTi.

biografiul romanSi `agvistos naTeli~

istoriuli dro, biografiuli dro

da warmosaxviTi dro da sivrce paralelurad

da urTierTgamsWvaluladaa warmodgenili

da maT Soris zRvari TiTqmis

waSlilia. swored amitom warmodgeba mwerlis

cxovreba, rogorc epoqis erTi

metafora.

gansakuTrebiT unda aRiniSnos am gzis

zneobrivi mniSvneloba. mwerlis cxovrebis

gza agvistos sisxliani cis qveS iwyeba

da XXI saukunis sastik niaRvrebamde

modis. xangrZlivi gzaa, Tumca ar moipoveba

adamiani, romelic ityvis, rom sicocxlis

wlebi sakmarisia. adamiani, miTumetes,

sayvareli mwerali yovelTvis

udrood kvdeba. SeuZlebelia, rom emociurad

Seeguos vinme danakargs, Tumca

goneba Tavisdauneburad kravs da

logikur CarCoSi aqcevs cxovrebis

gzasac da SemoqmedebiT sivrcesac da Tu

is, rac am rkalis SigniT moiqceva

mTliani, daunawevrebeli da savsea, mainc

Cndeba raRac dasrulebulis, Semdgaris

da faseulis SemecnebiT mogvrili Svebis

SegrZneba.

am wignSi Cven mTeli epoqa davinaxeT.

erTi adamianis savse da garkveulwilad

tragikuli ambis fonze cocxldeba is

politikuri, socialuri, sulieri procesebi,

romelic ukve istoriis kuTvnilebaa,

magram aramcdaaramc Cavlili

an gadalaxuli. bevri dabrkoleba,

romelic SemoqmedebiT gzaze win eRobeboda

mwerals, dResac Tavis adgilzea.

oTar CxeiZem – Tavisi ZaliT, Sinagani simtkiciT,

SemoqmedebiT mogvrili naTeli

grZnobiT SeZlo maTi Rirseulad daZleva.

axla sxvebis jeria da am wignSi

moTxrobili `ambavi mwerlisa~ magaliTi

da gzismkvlevicaa albaT maTTvis.

didTovlobis gamo, peterburgidan

ramdenime aTeuli kilometris daSorebiT

mdebare boldinoSi, mamamisisgan axlad

naCuqar mamulSi CarCenilma, qoleraSeyrilma

puSkinma mTeli Semodgoma

iq gaatara da uamravi nawarmoebic Seqmna:

daasrula `evgeni onegini~, dawera

xuTasamde leqsi, `belkinis moTxrobebi~,

`mocarti da salieri~, `sadguris

zedamxedveli~, `gasrola~, `mekubove~ da

sxva da sxva.

SarSan, Semodgomaze, warRvnasaviT

movardnilma niaRvarma Cveni soflis

xidi gaitaca da oriode kviras TerjolaSi

momiwia yuryuti. uSuqobis gamoisobiT,

arc radio-televizia muSaobda da

an gazeTs vin momaSavebda! Zvel karadaSi,

xabak-xubakTan erTad, is samad sami wigni

rom ar aRmoCeniliyo, albaT, kaeSani damrevda

xels: vaxtang beriZis `mogonebebi~,

saidan sadao da, gamoCenili rusi

poetis, olga bergolcis pawawkintela

leqsebis wignaki, `ogoniokis biblioTekis~

seriiT rom scemdnen milionobiT

tiraJiT da 3-dan 7 kapikamde Rirda

(albaT, xurdaSi SemomaCeCes!) da besik

xaranaulis `mikarnaxe, angelina!~ (poema

da leqsebi).

hoda, swored es iyo CemTvis patara

`boldinos Semodgoma~.

sam-samjer mainc gadavikiTxe TiToeuli

maTgani, uamravi saintereso informacia

amovkribe vaxtan beriZis wignidan,

xolo olga bergolcis erTma oTxstriqonianma

miniaturam, `Cetverosti-

Sies~ rom eZaxian rusebi, imdenad SemZra,

rom samidRemCiod CamebeWda mexsiereba-

Si:

«ß ñòàëà òàê ðåäêî ñìåÿòüñÿ,

Òàê çëîáíî, ïîðîþ, øóòèòü,

×òî ëþäè ñî ìíîþ áîÿòüñÿ,

Î ñ÷àñòèè âñåì ãîâîðèòü.»

leqsi dauweria mas Semdeg, rac misi

meuRle, cnobili rusi poeti, boris kornilovi,

ocdaCvidmetSi represiebs umsxverplia.

rac Seexeba Cveni Zvirfasi besik

xaranaulis poemas `mikarnaxe, angelina!~,

unda gulaxdilad vaRiaro, rom maSin,

1985 wels, did galaktions rom davesesxo,

namdvilad `wignis gadamkiTxvelis~

arasaxarbielo rolSi aRmovCenilvar da

guldadinjebiT ar CavRrmavebivar am

SesaniSnav nawarmoebs.

axla ki, rogorc iqna, `wignis mkiTxvelis~

mantia momirgia da, aki amitomac,

ise amitaca da amaforiaqa am wignma, warmoidgineT,

zepirad damamaxsovrda Tavisufali

leqsiT Camoqnili striqonebi:

`iswavle martooba, Cemo sulelo

Tavo,

karze iseTi dro mogvdgomia, _

iswavle martooba, Cemo sulelo

Tavo,

da gana imitom,

rom bavSvebi saRamoobiT

uCinardebian,

da gana imitom,

rom, xels aravin mogikidebbs nagvis

urikas, _

iswavle martooba, Cemo sulelo

Tavo,

rom, roca kars mogadgeba namdvili

sibere, _

aRar iwuwuno sakuTar simartoveze

da zamTris miwaSi Cayinul urikaze~.

CaaTaveb poemas, gadainacvleb leqsebis

ciklze da, sul ramdenime leqsis Semdeg,

iseT Canaxats waawydebi, romelic

iolad dagarwmunebs, rom, Turme, poeti

(anu lirikuli gmiri!) amaod ar uCiCinebda

sakuTar Tavs martoobasTan Seguebas!

Sehguebia da egre!

`me avada var, me saxlSi var, loginSi

vwevar.

rekaven colis megobrebi da Svilebis

amxanagebi,

Cemi aravin...

Cems megobrebs me TviT vurekav~.

da kidev:

ver daviCemeb, maincdamainc didi

gurmani viyo poeziisa, magram arc mTlad

ukiTxavi meTqmis da arc arasdros wavwydomivar

iseT nakalmars, rogoric besikis,

qvemoT moyvanili, marTlac margalitiviT

mociage riTmiani leqsia!

am leqsSi mignebulia saocrad araordinaluri

Tematika, gnebavT, fabula: Tu

kargad CaufiqrdebiT, gaixsenebT TiTqos

gaumxeleli trfobis ambavs, roca colSvilian

kacs, visTvisac ojaxuri siwminde

recenzia

15

marTlac, roca irgvliv amdeni tanjva,

tkivili, gautanloba, bezRoba, usiyvarulobaa,

da wuTiT ifiqreb, daviRale,

aRar mindao, ar SeiZleba Tvalwin ar

dagides is gza, is movlenebi, romlebic

am wignSia gacocxlebuli. SeuZlebelia

ar Segrcxves sisustis, roca ukve xelT

gvaqvs kidev erTi zneobrivi magaliTi, Tu

rogor SeinarCuna Semoqmedma Sinagani

Zala, gauZlo adamianebis simuxTlesac da

sibriyvesac da bolomde SeinarCuna sicocxlis,

Semoqmedebis, imedis wyurvili.

es, ra Tqma unda, gansakuTrebuli, gamor-

Ceuli adamianebis xvedria, magram sxvebisTvis

zneobrivi gakveTili mainc aris.

am wignSi didZali informaciaa Tavmoyrili.

misma avtorma zomierad da taqtianad

gadmosca is, rac icoda, rac dainaxa,

rac SeigrZno da analizis Sedegad

ra daskvnebic gamoitana. gamiCnda gancda

da Tavs uflebas vaZlev vTqva, rom miuxedavad

misi wilxvedri urTulesi gzisa,

oTar CxeiZe bednieri yofila,

rogorc adamiani da rogorc Semoqmedi.

dros da sicocxles Tavisi kanonebi aqvs:

is uZlieres bermuxebsac ereva, Semoqmedsac,

adamiansac... magram is, rac maT

Semdeg rCeba, aseve, droisa da sicocxlis

kanoniT, ukve yvelas kuTvnilebaa...

axla am yvelas jeria...

da idilia xurda sityvebi araa, raRacnairad

keTilganwyobili, lamis samijnuro

gzneba eufleba Tanamosamsaxure

qalbatonis mimarT da misganac, sxvaTa

Soris, amdagvari impulsebi gamosWvivis;

magram masac droulad axsenebs Tavs

erTguli meuRle da dedis alersis momlodine

Svilebi! sabolood, yvelaferi

martivi, xumrobanarevi flirtiT

mTavrdeba, zRurbls arc erTi ar gadadis.

rogoria, rac axla me ase prozaulad

mogiyeviT, poetur striqonebSi ise

moaqcio, rom mkiTxvelma (aSkara dramatuli

finalis molodiniT provocirebulma!)

SvebiT amoisunTqos! garwmunebT,

asec moxdeba da moxdeba ara mxolod

meaTe mcnebis CagonebiT, aramed _ wminda

qarTveluri, rainduli moralis SemweobiTac!..

`me vis vuyvardi

_ ara, aravis!

me vin miyvarda

_ ara, aravin!

ai, es aris CemTvis yvelaze

sevdismomgvareli da Semzaravi.

magram iqneba vinmes vuyvardi

magram iqneba miyvarda vinme

da erTurTs

pirze xels vafarebdiT

da siyvaruli ar vaTqmevineT! ~

darwmunebuli gaxlavarT, `samoci

jorze amxedrebuli raindi~ sul sxva

samyaroSi gadagvaxedebs, jer kidev ukacrielSi

da, amdenad, dRemde ucnobSi!

manamde ki erTsac vityvi da Tavs aRar

SegawyenT.

amboben, hemingueis uTqvams Tavisi

zeobis Jams: mTel Cems honorars davTmobdi,

oRondac ki tolstois `ana karenina~

axla mqondes wasakiTxio!

SeWirvebuli dRevandel saqarTvelo-

Si vinRa ar aris, me rom ar viyo! da mainc

_ aranairi honoraris fasad ar vityodi

uars im siamovnebaze, besik xaranaulis

am axali wignis wakiTxviT rom melodeba!


16 gaxseneba literaturuli gazeTi

gigi xornauli

gabriel jabuSanuri

Cemi barisaxoSi yofnis dros gabriel jabuSanurisTvis

Tvalic ki arsad momikravs. iqamde mxolod

xma momdioda - gadasaxlebuli qistebis adgilSi, Ril-

Ros Casaxlda da aqeT mxares aRara Cndebao, leqsebTan

erTad partiis mandatic cecxlSi Cauwviao. bevr sxva

sakvirvel ambavs gviyvebodnen arxotioni balRebi

mudam mTvrali gabrielisas.

erTxanobas arxotis dawyebiT skolaSi maswavleblobda

Turme da imdroindeli nakafiavebi mTel fSavxevsureTSi

ekeraT pirze:

`moswavlem maswavlebelsa, simirgvliv Samauara:

- salami, maswavlebelo, swavla gveqneba Tu ara~

sul moqeifesa da mTvrals xSirad ar ecala

skolisTvis.

viRacasTan gabrielis kafia:

- Sen balRebs veras aswavli, nura sikeTe Cem mtersa!

- me ki vecdebi Cemsasa, ar iswavlian, Cem...

xelnawerebad gavrcelebul mis leqsebs viwerdiT,

vizepirebdiT da is leqsebi dRemde sagzaliviT momyveba.

erTi maTgani gansakuTrebiT mZafrad gulSi Camwvdomi

swored exla gaxda, am siber-sikvdilis Jams:

`Cem saxls simReriT Cauares axaluxlebma,

- salami Tqvenda, Wabukebo, udardelebo!

gaiJriales rokvis JiniT Cemma muxlebma

nuTu gabriels galaReba aRar uxdeba

rad gekrZalebaT taSis dakvra, Cemo xelebo

Cem saxls simReriT Cauares axaluxlebma,

- salami Tqvenda, Wabukebo, udardelebo!~

mTaSi yofnisas balRebs, gauTviTcnobierebel xalxs

tyuilebiT kvebavda sabWoTa xelisufleba - qistebi iaraRiT

moamarages germanelebma da rusebis winaaRmdeg

sabrZolvelad amzadebeno. TbilisSi trialis dros da

umTavresad Wabua amirejibisagan gavige, rom es tyuili

da mogonili iyo urCi qistebis gadasasaxleblad. amasve

ar upirebda qarTvelebs xruSCovi CeCen-inguSTa gadasaxleba

gagrZeleba iyo X|X saukuneSi rusisagan dawyebuli

kavkasiel daumonav xalxTa ayra-gasaxlebisa. omis

dasawyisSi SeiZleboda raRacis imedi hqonodaT qistebsaca

da qarTvelebsac, rom germaniisagan ruseTis damarcxebiT

eSvelebodaT, magram 1944 wlis 23 Tebervals,

roca Setevaze iyvnen gadasulni sabWoTa jarebi, rogor

SeiZleboda vinmes TavSi mosvloda azrad rusTan omis

wamowyeba.

qisteTSi sanadirod siarulis dros kidev ufro bevri

ram gavige. osmani, aiubi, axmed-xani da sxvebi miambobdnen,

rogor veragulad, rogor araadamianurad

moeqcnen maT `rusi Rorebi~.

- sofelSi movida ori-sami mTavrobis warmomadgeneli

viTomcda krebis Casatareblad, - boRmiT gulgasiebulni

da SurisZiebaze meocnebeni miyvebodnen isini, -

qals, kacs, dids, pataras - yvelas soflis centrSi ubr-

Zanes gamosvla `cota xniT~. zogs akvnis bavSvi daatovebines,

zogs cecxlze Semodgmuli qvabi, zogi saSinao

flostebiT gamofratunda, fexzec ar acales Cacma.

erTad Tavmoyril xalxs ki Casafrebuli jari Semoertya

gars da naxiriviT mierekebodnen groznoSi Camomdgari

sabargo eSelonebisaken. avadmyofebs, moxucebs,

bavSvebs - visac siaruli ar SeeZlo, xiStebiT xocavdnen

gzadagza. tyviiT ar xocavdnen, soflebSi srolis xma

rom ar gasuliyo. mTis aul haibaxSi kolmeurneobis sajiniboSi

gamoubugiaT Svidasamde suli moxucebi, qalebi

da bavSvebi, raki groznomde, vagonebamde maTi Carekva

veRar eswreboda.

arxotionTa erT-erTi dauZinebeli mteri, ganTqmuli

vaJkaci elamarZa, SemTxveviT ara yofila Sin da sanam

wasxmul ojaxs gaekideboda, amRas amosula Tavis

mterTan - gadmodiT, Cven oxrad darCenil saxl-karsa

da qonebas moepatroneniT. exla mtrobis dro ar gvadga!

Tu davbrundiT, xo kargi, Tu ara da RmerTma mSvidobaSi

mogaxmaroTo.

miwis naklebobiT Sewuxebul arxotionTa nawili,

rogorc ki gamozafxulda, ojaxebianad gadavida inguSTa

gapartaxebul soflebSi. gabrielis ojaxi oZik-

Si Sesaxlda nacnobi qistis saxl-karSi. xamxas nadirobis

dros qistebma Ramis saTevad im nasoflarSi mimiyvanes,

gabrielis nacnovreb saxlSi farulad Casaxlebulma

mwyemsma gvimaspinZla - rusebi gvikrZalaven mTebSi

cxovrebaso, mama-papuri saxlebis aRdgenaso. cixeebi am

nasoflarSi tyesaviT dgas.

gabrielma, rogorc mogvianebiT (1991 wels) gamoqveynebuli

leqsebis ciklidan (`hoi, RilRos daRrublulo

cao~) Cans, sakuTariviT ganicada qistebis tragedia.

60-ian wlebSi xruSCovma stalinis jibriT neba dar-

To qistebs ukan dabrunebisa. arxotivnebma, rogorc va-

Jkacis wesia, dabrunebulT daubrunes movlil-Senaxuli,

ramdenime wlis win maTTvis mitovebuli saxl-kari,

mogonebaTa wignidan

orol-samsami Zroxa, cxeni dautoves da Semobrundnen

Tavis arxotSi. gabrieli ki iq darCa, radgan gauZnelda

iq damarxuli mSoblebis, umcrosi Zmisa da nandauris,

mzeqalas saflavebis mitoveba. kanti-kuntadRa Tu vinme

rames igebda gabrielisas, mSral zamTarSi saZaugod mimdinar-momdinari

arxotivnebisagan gadmotanil ambavs.

da, ai, erT dResac (1962 wels) Tqves - gabriel jabu-

Sanuri TbilisSi Camosula da rusTavelis ZeglTan axlos

sadRaca cxovrobso. ramdenime xevsuri SevikribeniT

da `sasmliT~ miuvediT sanaxavad (mayaSvilis quCis

dasawyisSi aRmoCnda). ooo, rogor gauxarda! 1960 Tu 61

wels SeerTo colad larsSi eqTnad momuSave duSeli

qali sara mezvriSvili. cotaxani larsSi ecxovraT, mere

ki TbilisSi gadaewyvitaT Camosvla nawerebis gamoqveynebisa

da xalx-qveyanaSi gamoCenis mizniT. saramac, Canda,

am mxriv gauwia TanagrZnoba, Seiyvara rogorc poeti,

Torem qalebs da, gansakuTrebiT, xevsuris qalebs,

saSinlad ar moswondaT Turme gabrieli Tavisi arava-

Jkacuri garegnobisa da xasiaTis gamo.

- diaco, aba, am Cem xalxTan ar SevrcxveTo! - dauZaxa

da isic datrialda. kargi sufra gagviwyo, riTac

dagvimtkica, rom gabrieli Cvenze naklebad ar eZvirfaseboda.

gvainteresebda gabrielis Tavsgadanayari, ekiTxebodnen

ufrosebi (giorgi gigauri, daviT gogoWuri),

magram is Tavisaze sityvaZunwobda, Cvensas kiTxulobda

- vin sad viyaviT, vin rogor vcxovrobdiT, vin ras vakeTebdiT,

vin sad iyo Cveniani. gansakuTrebiT me mekiTxeboda

bevrs, rogorc ufro Tavisians. miTxra:

- gigiv, ar dagcildas visai xar, diswulo! mixaris

Zalian karg gzaze ro hyofilxarT damdgarni Senaca,

Seni Zmebic. dawvrilebiT vaambobine yvelaferi lamara

baliaurs. xSirxSirad icis CvenTan mosvla. aeq ar

muSaobsa biblioTekaSi.

lamara baliauri gogebaSvilis saxelobis biblioTekaSi

muSaobda da muSaobs dResac. gzad ise avid-

Cavidoda gabrieli.

`nakadulSi~ poema moitana `simRera gaga narozaulze~.

SoTa niSnianiZes misces sarecenzio-saredaqciod,

radgan maSin is hyavda xuta berulavas specialurad

poeziis mosavlelad mowveuli. dednebi Sin mihqonda

xolme. modioda umTavresad maSin, roca avtori hyavda

dabarebuli. gabrielic xSir-xSirad daiareboda,

magram Tu SoTa ar iqneboda, oTaxSi ar Semodioda,

saocrad moridebuli iyo. aRara vsvamo ambobda, magram

fxizels iSviaTad naxavdi.

- ar dagaviwydas, gigiv, visai xar! - SemiZaxebda xolme

derefanSi da gampatiJebda, - wamodi, diswulo, wamodi,

TiTo ra gadavsvaTa!

sxvisTvis yvelasTvis SemeZlo uaris Tqma, imas ver

veubnebodi. Tanac imedi mqonda, bevris daleva da da-

Troba ar momiwevda, radgan sasmelisagan gatexili iyo,

ori-sami Wiqa aTrobda. plexanovze, metros pirdapir

sakupate iyo, iq avdiodiT da - mxolod ludio, metyoda.

isic xandaxan ise ekideboda, Sinamde xeliT ayvana

mixdeboda. sarasi merideboda ar gabrazdes, ratom asmevTo,

magram ara, bavSviviT moefereboda, gaxdida,

daawvenda.

gvian moswrebulma

`kargma~ cxovrebam mainc

ver gauxangrZliva sicocxle.

cudad ari Zalian, albaT,

veRar gadarCebao, gavige.

vin maxlda, aRar maxsovs,

mgoni erTi ki granja

iyo, qibiSauri. loginSi iwva

gamxdar-galeuli, xma

ZlivsRa amosdioda. imis

dasamtkiceblad, rom

sikvdilis pirispir mdgari

arxotioni ar gatyda, gaixumra:

- eqimeb meubnebian guli

gaqv gamxmario; ramRa gaaxmo

es oxeri, rac me amisad

Rvino-arayi maqv Casxmuli,

ludi xo wyaliviT, niade.

SevatyveT, rom kvdeboda

gabrieli. yoveldRe,

yovel saRamos mivdiodiT

xevsuri biWebi. 1968 wlis 23

dekembers dalia suli. 54

wlisa mokvda vaJa-fSavelasaviT,

gawyda `erTi Tasma va-

Jas qalmisa~. TviTonac ambobda:

`ormocdaToTxmetisa

mokvda vaJa-fSavela,

2 -15 aprili 2010

me ra ufleba maqvs metxans vicocxloo!~

mokvda gabrieli. panaSvidebze mosuli mwerlebi,

viTom aRSfoTebulni laparakobdnen - es ra binaSi ucxovria

aseT poets, sircxvili ar ariso! arada, marTlac

sakvirvel sacodavi bina iyo, bina ki ara binad gadakeTebuli

sxveni. oTaxi samkuTxedi iyo. ukan, Sesasvlelis

mxares kibis sami safexuriT dabla viwro oTaxi da aRarc

oTaxi hqonda.

da ai, exla, uxerxulobas ganicdidnen, Tu TanagrZnobas

gamoxatavdnen sabWoTa xelisuflebis momRerali

kalendris poetebi, mweralTa kavSiridan rom

hqondaT miRebuli iseTi binebi, cxeni gaWendeboda. zogs

Tavisi ufro meti `damsaxurebis~ pretenziis wyalobiT

ori binac ki hqonda gaerTianebuli. am viTarebas asaxavda

maSin gavrcelebuli funagoria:

`amxanago, goTua, bina urigo Tua,

Tu ara aqvs abazana, Tu ara aqvs loji,

konstantines ori aqvs, midi da iq m...~.

konstantine aq lorTqifaniZea, `kolxeTis ciskrisa~

da dasaxvreti xalxis gadamyvani sabargo manqanisaTvis

himnis mimZRvneli, xolo gadasaxlebaSi namyofi levan

goTuas rigian binas vin miscemda. amave rigSi iyo daxvretas

aseve Zlivs gadarCenili gabrielic. levan go-

Tuaca (masac vicnobdi) da gabriel jabuSanuric is

pirovnebebi iyvnen, vinc ar CaerTveboda mweralTa kav-

SirSi binebis, manqanebis, agarakebis, sazRvargareTis

sagzurebis, iubileebisa da premiebisaTvis atexil mudmiv

omSi.

gabrieli didubis panTeonSi dakrZales.

erTi moTxrobis konkursi

`literaturuli gazeTi~ saqarTvelos kulturis, ZeglTa

dacvisa da sportis saministros mxardaWeriT acxadebs

erTi moTxrobis konkurss 18-dan 30 wlamde

prozaikosebisTvis.

avtorebma erTi gamouqveynebeli moTxroba, romlis

moculobac ar unda aRematebodes 40 000 kompiuterul

aso-niSans, unda gamoagzavnon eleqtronul misamarTze

konkursi2010@yahoo.com.

moTxrobas Tan unda erTvodes avtoris piradobis

mowmobis asli da telefonis nomeri.

moTxrobis gamogzavnis bolo vadaa 2010 wlis 10 maisi.

sami gamarjvebuli avtori dasaxeldeba ivnisSi.

gamarjvebulebs gamoavlens xuTi prozaikosisgan

Semdgari Jiuri.

sami gamarjvebuli nawarmoebi da, aseve, mowonebuli

moTxrobebi gamoqveyndeba `literaturul gazeTSi~.

I premia _ 1200 lari

II premia _ 800 lari

III premia _ 500 lari

literaturuli gazeTi

gamodis saqarTvelos kulturis, ZeglTa dacvisa

da sportis saministros finansuri mxardaWeriT

redaqtori irakli javaxaZe

redaqtoris moadgile uCa SerazadiSvili

Jurnalistebi xaTuna alxaziSvili, nana kobaiZe, Tamar Juruli

tel.: 292196; mob. tel.: (877)742277; (899)269852; e-mail: litgazeti@yahoo.com

More magazines by this user
Similar magazines