Plastik Bakal Menyelaputi Dunia - Portal Rasmi Akademi Sains ...

akademisains.gov.my

Plastik Bakal Menyelaputi Dunia - Portal Rasmi Akademi Sains ...

idl' t

,1:\

ERA SAINS, TEKNOLOGI & INFORMASI

:-.{

:t _ .lF_\.

a

Xtr.

t.t{!

5:;Iril{ru


4ll''t

t:;

I

I

J

t

{

I.

,.d

I:.;

PC Poker hp siri iPAQ H39OO

. ,li,:tt I f\i:jC jtlp (i,,l

P. !.. ., I r. jls..i

l. r,, L

' .,i , i. ,i . F. .-e ..r., ,l ,',

| _ fl.rF, '',

PC Poker hp iPAO H395O

. rrlrril, ,lir/nl l:rrD 1.5 (i)rl

PC Poker hp iPAQ H397O

.-1i1Ll,rri,:at\):...:t)

CF

i=l

@

S:rtr.

re G.

Me ; opur pr eslos|yong ketqro honyO

denqsn beberaps qksesori tombohon.

D{J,,lo. PC P.kcl s,lrP PAO h3i0rr Lc,u y,,',,1 ,1l.nokcp pc bc,g,,r o.rcso, k.

,,'il(, l,oeh nen(p., t,l,oosr , yc"s r*1,, tt . rluuropc rc s'ro, sc'nc cdc

I L ,'l L ir D. r..l

| | ,. ef lj . -:,,, A..::

I lrnrl c.j,

'.', ri ,, 1. Jlo n!':,r'!, r.ic:c ti r, l',,.. lor

' ,:'c rcyboc,c ,cl, nL 1, r:r, ,-rtencerl b.1., .! t.b: rcs Iesen rr rl:e:o. in

,,:'.'rlcrconseo1:n.olrPCPctetFIFrlor',1,,,'Ise:cno[;csc,r.,]cr.

, r FIP PAG H39OJ rgr rl pcrkucsokon rntuk


Mlnlstry Of Sdence, Technology and the E rvlronment

Kementerian

Sains. Teknologi

dan Alam Sekitar

(rvosrE)

eredaran zaman dan pencapaian manusia dalam bi.

dang sains dan teknologi (S&T) semakin menak.

jubkan

Antara brdang S&T yang mencapai kemaluan yang

sangat pesat ialah sains bahan sehinggada yang mengatakan

bahawa kita kini hidup dalam era bahan.

Bagaimanapun, hanya segelintir sahaia daripada kita yang

lahu apa itu sains bahan

Sedangkan kemaiuan dalam bidang sains bahan sebenarnya

menguasai hampir seluruh kehidupan seharian kita

Bahan atau material wujud dalam hidup kita daripada yang

semuda-mudahnya seperti butang ba,u sehinggalah kepada

teknologi termoden dan termaiu seperli sains angkasa lepas.

Malah, kemajuan dalam bidang-bidang sains yang lain seperti

automotit, perubatan, kejuruteraan dan sebagainya amat

berganlung kepada penemuan bahan baru yang sesuai

mengikut bidang dan keadaan Pernahkah pembaca terfikir

bahan apakah yang digunakan unluk membuat pakaian angkasawan,

yang tahan haba dan istimewa serla dapat melindungi

angkasawan krta. Bahan apakah yang digunakan unluk memasukkan

ubatan tertentu di dalam tubuh badan kita sebagai gantian

organ dan sebagainya

Justeru, estidotmy bulan ini akan memberikan tumpuan kepada

apa yang dikatakan sains bahan dan kepentingannya serta di

mana kedudukannya kini.

&o,hrrnt,rn rlnr.r.

PANEL PENASIHAT

e sti0otmu

d

Penaung:

Y8. Dato'Seri Law Hleng Ding

Menleri Sains, Teknologi dan

Alam Sekilar

Ketua Panel Penasihat:

Dato' Leong Ah Hin

Ketua Setiausaha

Kementerian Sains, Teknologi dan

Alam Sekitar (MOSTE)

Pengerusi:

Dr. Hashim Hassan

Timbalan

Ketua Seliausaha (Dasar) MOSTE

Panel penasihat

Prot. Dr. Mohd. Ali Hashim

Pengarah Bahagian S&T, MOSTE

Datuk Dr. Samsudin Tugiman

Pengarah Eksekutil

Akademi Sains Malaysia

Prof. Abdul Latitl lbrahim

Pengarah Urusan

Drrehorat Bioteknologi Kebangsaan,

MOSTE

A. Jayanath

Pengarah

Pusat Sains Negara

Prol. Datuk Dr. Mazlan Othman

Agensi Angkasa Negara

MOSTE

Prot. or. Ho Sinn-Chye

Pengarah

Direktorat Oseonograti Kebangsaan

(NOD)

Jamaluddin Tukimin

Pengurus

Matlis Rekabentuk Malaysia

MOSTE

Prof. Dr. Tamyez Bajuri

Universiti Teknologi MARA

Prof. Dr. Khaliiah Mohd Salleh

S.lsltsLt pdrarbitan otldotmy :. Akldsml Sllns €hylle {ASl|)

di ahmlt 902-l fibn Tun lltTrrll, 5o48ll Kuala Lumpur.

unruk sobarrns ko".Fr*ldfl#g$BJubungl 0&26e4 eseo

rtru qn l: haamloetadamlsalna.gov,rny.

estldotmy yang ditetbltkan ol€h

t tusan Holayu (lil) Bhd. soilap buhn,

dlblayai sepenuhnya ol€h Bahaglan

Salns dan Teknologl (S&T) sabagal

salah salu darlpada program

penggalakkan S&T (PPST).

estidotmg s


i2 *,***rsg"*.*z

tequr{e* -'#{z ,* ${

e{tid*tmy

Saudara Pengarang,

*alc=

atK

Pancaindera di N.4ingguan N/alaysia pada setiap Ahad

- l\.4enganlurkan pertandingan-pertand ngan seperli

prdato. pantun, ku z dan sebaga nya bagi mengul!

bakat pembaca estidolrny

" N,4engurangkan iklan untuk member aluan kepad

ruangan-ruangan larn yang leb h pent ng

. [,4endekatkan pembaca dengan tokoh-tokoh saint

Saya adalah salah seorang daripada pembaca eslidolmy

yang kini menjadi tumpuan semua laprsan rnasyarakat

penghibur tanah air untuk menjadi cikgu.

D sini, saya ingin kemukakan beberapa dea untuk pihak ' Mewuiudkan ruangan kaunsel ng untuk remala

Tuan pertimbangkan untuk men ngkatkan lagi mutu oermasatan

estidolmy.

, lMelqambr in alif rrendehalkar pembaca denga.

Cadangan-cadangan saya adalah seperli berikull

pe ajaiyang oe da dr rrelara gadrng J.]tLk be'{ongs

esrdotmy membongkarahsia purba, angkasa.

penga aman

perubatan dan alam secara keseluruhan dengan lebih

* [/el hat perkembangan sains seluruh dun a set ap

terperinci.

Ingg u.

' lvlemasukkan ruangan-ruangan kartun bagi menarik Mengadakan perjumpaan rakan-rakan esti untuk

minat kanak-

oerKongsl

penoapat

RanaK

oan

, saudari Salsabilla,

fikiran

Membuat

Semoga

rghargaan darlpada kami di sidang pengatang estBotmy letus

adangan bernas yang dlkemukakan'

oe rlaya

uarl tahun lalu, kaml menerima banyak

da pembaca-pembaca yang mahu Perubahan K r mani

rasa ks atas slslpan kesayangan mereka -

Nur Salsabiila

Mohd. Sofian,

katakan, sehlngga klnl, sural dariPada saudarl No 44 Jalan

lg memberlkan cadangan dengan paniang Restu 5

I apa yang dlmahukan oleh golongan pembaca Taman Sn

Putn,

Egltu prlhatln dan inl iuga menuniukkan 41050 lvleru.

,rkembangan estlatotmy.

K ang

rkan beru3aha untuk memenuhi seleia

Se angor

ya 3€p€rll seudarl s€ndlri.

momberl sokongan kepada estidotmy.

Mufa minat sains setelah baca estidotmv

Saudara Pengarang,

Sava adalah antara ribuan Dembaca

srii iavalngii ;Jngrcapt an

""iaormy-oi

ribuan terima kasih kepada estidotmy keana

selama ini saya berasa sains adalah satu

mata pelajaran yang membosankan dan

saya tidak menumpukan perhatian apabila

cikgu mengajarnya.

Tetapi semuanya berubah apabila rakan

saya memperkenalkan estidotmy kepada

saya. Setelah membacanya. saya mula

meminati sains hinggalah sekarang.

Kin, mata pelajaran yang paling digemar

ialah sains dan semuanya ketana estidolmy

Secara keseluruha nya. estidotmy Ielah

memberi kesan yang balk

untul( dr saya

Di sini, saya juga Ingin

mencadangKan supaya

menyiarkan fakta

mengenar gunung berap ,

mesin pesanan ringkas,

bumi dan mata hari

Kiriman

Magdalene

Vethanayagam James,

90 T JKR Ouarters

Batu Laut.

42800 Tanjong Sepal.

Selangor

Saudari Magdalene,

Kami di sidang pengarang berasa begitu

berbangga kerana estidtomy lelah beriaya

membuka minat pelaiar-pelaiar seperti

saudari untuk meminati bidang sains.

pembaca dalam bidang sains - Pengaang.

' Mulai keluaran akan datang, pengirim surat terbaik akan menerima hadiah istimewa - Pengarang

4

hazami@akademisains.gov.my.


AiIREC: Pusat penianaan

bahan baru negara ...m/s 6 & 7

Emoat bahan dominasi dunia

...m/s 8&9

Plastlk bakal menyelaputi dunla

...m/s 10 & 11

The varleiy of matter ...m/s 12 &

13

, 5. Al-Haitham: Bapa optik

I moden ...m/s 14

8.

9.

Prol. Dr. Asma: Tidak pernah

kenal erti gagal ...m/s

'16

Paul John Flory - cungkil rahsia

sifat polimer ...m/s 21

lnlostruKur...m/s 22

Sclence tacts ...m/s 23

'f 0. Gosip sains .-.mls 24&25

11. lnfo esti ,.,m/s 27

12. Cuba+uba sains ...m/s 28&29

13. lT & Abang Wan ...nvs 30

14. Poster Salntls ...m/s 31

15. Keriaya . .rn/s 34

Gosip Sains

JANTINA bayi kita boleh diramalkan

menerusi cafa pemakanan ibunya.

Saintis mendapati ibu yang makan

banyak ketika mengandung akan

melahirkan bayi lelaki.

Saintis juga mendapati permainan

komputer boleh meningkatkan

kepantasan daya penglihatan

seseorang ...m/s 24&25.

lnfo esti

SAIZ ikan belukang berkali-kali

ganda kecilnya daripada binatangbinatano

lain seoerti arnab, kelawar

dan ayah. Tetaii tahukah anda ikan

belukang adalah haiwan yang

mempunyai deria rasa yang paling

banyak iaitu 100,000 berbanding

hanya arnaD yang mempunyal

17,000 deria rasa ...m/s 27,

Semasa

unluk menggerakkan

semua jenis sains ...m/s 8&9.


Pusat penjanaan

bahan baru negara

DR. AZMI IORIS

6 r:,s ll L:riri lil

Oleh ZAID MOHO. NOOR

ALAYSIA sebagai sebuah negara

induslri tidak mahu ketinggalan

bersaing di peringkat antarabangsa

untuk menghasilkan teknologr bagi

mengeluarkan produk-produk berkualiti tinggi

dari bahan-bahan asas yang drgunakan dalam

kehiduoan seharian.

Pembangunan dalam teknologi itu dapat

mengurangkan perganlungan negara l(epada

teknologi dari negara luar memandangkan

sebelum ini perbelanjaan yang besar dikeluarkan

untuk membeli bahan yang ditingkatkan kualiti

serta teknologinya.

Kesungguhan kerajaan untuk memajukan

industritu terserlah apabila kerajaan

menubuhkan Pusat Penyelidikan Bahan Termaju

(AMREC) pada tahun 1996.

Pusat Penyelidikan itu pula dikendalikan oleh

SIFIM Bhd. yang menjadi organisasi

penyelidikan industn yang lemama di negara ini.

Bagaimanapun operasi AMREC dipindahkan

dari Shah Alam, Selangor ke kawasan

Perindustrian Berteknologi lrnggi di Kulim,

Kedah Dada lahun 2000.

AMFIEC dimajukan di kawasan seluas 1.6

heKar yang akan dibangunkan dalam dua fasa

iaitu lasa pertama melibatkan bangunan yang

telah siap manakala pembangunan lasa kedua

pula dibangunkan dalam RancanganMalaysia Ke

Lapan (FMK 8)

Pengurus Besar Kanan Al\,1REC, Dr. Azmi

ldris berkata, AN,lREC adalah sebuah pusal

penyelidikan bahan termaju kebangsaan yang

lerunggul serta dilengkapi dengan peralatan

yang termoden dan canggih untuk sintesis,

pemprosesan, mencipta, pengiraan dan

modifikasi permukaan.

Jelasnya. pusat ini membantu menjana


penghasilan bahan baru dan produk

prototaip yang berpotensi untuk

dikomersialkan pada masa depan.

"Sebagai sebuah penyelidikan yang

ternama, AMREC bersedia untuk

mengambil kerja-keria penyelidikan dan

pembangunan (R&D) di dalam industri

serta menjalankan pembangunan

strategi kerajaan," kalanya.

Tambah beliau, AMBEC juga

berhasrat tinggi untuk membangunkan

komponen berkualiti tinggi di dalam

industri pembuatan di negara ini.

Dr. Azmi memberitahu. oada masa ini

AMREC mempunyai 98 kakitanganiaitu

70 peratus merupakan penyelidik

manakala 30 peratus lagikakitangan

soKongan.

Jelasnya, penyelidikpenyelidik

yang berkhidmat di

AMREC pula adalah dari

kalangan penyelidik terlatih

yang mencapai tahap ISO

9001 dalam sistem pengurusan

berkualiti.

Beliau memberitahu, AMREC

menjalankan lima fokus

teknologi ulama iaitu bahan

polimer komposit (polymer

composites and biomate ri al s),

bahan tenaga dan polimer

konduki:lt (Energy materials and

conductivepolym e $ ), setbuk

logam (powder matellurgy),

Fotonik dan elektronik

(photonic and electinic

mateials) dan bahan penyalut

(coating mate als).

penyimpanan perubatan,

Bahan tenaga dan polimer konduktif

(Anod dan katod serta bahan

polimerik elektrolit).

Serbuk logam (bahan injection

moulding, tarikan magnet bumi

yangsukar didapati dan teknologi

nano-particles).

Bahan tolonik dan elektronik (fotonik,

penebat, bahan p€nyambung

pembungkusan elektronik).

Bahan penyalut (berlian dan

penyalutan teguh serta penghalang

kerosakan bahan penyalul).

Dr. Azmi berkata, kos perbelanjaan

keseluruhan bagi program

pengembangan penyelidikan lima lokus

teknologi itu dianggarkan bemilai RM13

juta.

Beliau menjelaskan, penyelidikan yang

dilakukan itu bukan benujuan untuk

menjual produk, sebaliknya

memperkenalkan teknologi bagi

mengeluarkan produk-produk tertentu.

Katanya, perkara yang

membanggakan ialah apabila teknologi

yang dihasilkan oleh AMREC diterima

oleh industri-industri temDatan dan luar

negara.

"Beberapa syarikat industri lain

menyewa leknologi yang terdapat di

AMREC untuk

mengeluafkan

produk bermutu,"

uJarnya.

Dalam pada itu

menurut beliau,

antara

perkhidmatan yang

disediakan oleh

AMREC ialah

melakukan

penyelidikan

strategi mengikuti

rancangan

pembangunan

industri negara dan

mengadakan

latihan, kursus dan

seminar.

O Bahan polimer komposit dan

bio melibatkan penyelidikan

teknologi untuk

menghasilkan bahan-bahan

seperti tulang, pergigian dan

kulit liruan serta bahan

Ditubuhkan pada 1996 dan

diuruskan oleh SIRIM Bhd..

Bertungsi sebagai pusat

penyalidikan bahan termaiu

(advanced mate al).

Turut meniana penghasilan

bahan baru dan produk protoaip

yang berpotensi untuk

dikomersialkan.

Penubuhan AMREC bukan

berluluan komerslal, sebaliknya

lebih kepada memperkenalkan

teknologi pengeluaran produk.

Lima fokus teknologi AMREC

ialah polimer komposit dan

biomaterial, bahan lenaga dan

polimer konduslt, serbuk logam,

fotonik dan elektronik dan bahan

penyalut.

rifli

',u

I.,

I

'''t,@JAS,n ' *El"

vi,&{"-81r.;'"

t'i ' 9*i

Iirf"lirr,.

I t , tTtgtgrugl

,-,

I

:*.2,;!': '

teknolodl

.:,\|.,ffi',','.

hTfiFEl

f.

. .a ...

"a!'. '^.t,t

i",i' ! lt

',"

,_ Jt' tt

"-.J r,.

"

.

t- '

t'J,.

,o !'

j; ,[

,f'


ANUSIA telah melalui tiga

zaman yang berbeza aitu

Zaman Batu, Zaman Tembaga

dan Zaman Besi. Walaupun

kini dikatakan zaman teknologi

maklumat. (lT), kita sebenarnya berada

dalam Zaman Bahan alau Material

Age

8 esti ,:::TmU

(7

Sama ada krta sedar atau tidak.

sejak lebih 30 iahun lalu, ciplaan

bahan-bahan baru bukan sahaja telah

mengubah hidup kita tetapi juga

ekonorni global dan persekitaran hidup

L hat sahaia di sekeling anda.

Hampir semua barang yang kita

gunakan kini adalah hasil rekabenluk

atau pengubahsuaian bahan-bahan

yang sedia ada di dunia ini.

Kenapa sekarang dikatakan Zaman

Bahan

Untuk memahaminya, terlebih

dahulu anda perlu memahami apa

sebenarnya yang dikatakan bahan.

(Lihat muka 12 & 13 untuk

keterangan lebih lerperinci mengenai

bahan-bahan asas)

Sebenarnya, bahan adalah benda

asas yang kila gunakan dalam

kehidupan seharian.

Bahan ini sama ada dalam bentuk

semula jadi ataupun yang dicipta

manusia dihasilkan oleh mana-mana

industri yang boleh anda fikirkan.

Contohnya automotil, aeroangkasa,

kimia komputer, eLektronik

penghasilan makanan, pakaian,

bioperubatan dan sebagainya

l\.4alah komputer, automobil.

bangunan. teleton seiular, organ

buatan dan kapal angkasa semuanya

dibuat daripada bahan-bahan asas

yang telah menlalanr proses modrfikasi

atau diperbaharui.

Secara umumnya, bahan boleh

dibahagikan kepada empat kategori

utama:

Seramik

Seramik adalah sebahagian

daripada hidup kita. Contoh mudah

ialah cawan yang anda gunakan untuk

mrnum l(opr.

Cawan adalah produk tradisional

seramik Selain cawan, produk seramik

juga melipuli bahan binaan seperti

konkrit, batu-bata dan juga gelas

Tetapi kini, kemajuan dalam sains

bahan telah membolehkan seramik

digunakan untuk kegunaan-kegunaan

lain termasuklah membawa manusia ke

angKasa repas.

Kini, seramik juga digunakan untuk

menghasilkan bahagian-bahagian

enjin, peralatan-peralatan bioperubatan

dan juga alat komunikasi berkelajuan

trng9r.

Bioseramik untuk implan perubatan,

elemen seramik untuk integrasi

elektronik dan juga kepingan kalis haba

untuk kapal angkasa juga

menggunakan seramik sebagai bahan

asasnya.

Elektronik dan Bahan Fotonik

(Photonicl

Mudah untuk mengenali bahan

jenis ini. Anda hanya perlu fikirkan

barang-barang yang menggunakan cip


g

PAKAIAN untuk angkasawan dlclpta darlpada bahan polimer.

KITA sokaranq beradg dl Era Bahan, Bahan-bshln

baru sentlas; mengubah kshldupan kits dan luga

poraekltaran.

ll

F

untuk rnenggerakkannya

Bahan ni boleh dalarn bentuk

organ k, kr sla alau amorphaus dan

luga ogam seram k geas s-arta

prasr K

Kebanyakan bahan elektronik dan

ioton k in d sambungkan secara atom

ke atom

rl

#q .t

'.1

Bahan ini sebenarnyadalah cin

utama da arn Zarnan Inlormasi yang

k ta sedang ternpohr sekarang

la d gunakan dalam kornputer

s stem telekomun kasr, rnesrn laks

mesrn lotostat perna n cakera padal

dan kamera video

LOgam

Logam d gunakan sejak beribu-ribu

tahun alL.r ma ah ia merna nkan

peranan utama dalam pembangunan

tamadun manusia

Logam adalah bahan serba guna

Kua1, tahan lama. rnagnet k dan

konduktif menjadrkan logam boleh

drpelbaga gunakan

Hari in, dengan pelbagai teknik

bdrL dar juga peralala.l yalg se/rakin

canggrh, logam lelah berubah peranan

dan bentuknya

Lvgd, | 5uPc, P'd>,,^ uu,ul

drgunakan untuk rnenghasrlkan

barangan yang berbenluk kompleks

Terdapat juga logam serbuk yang

digunakan untuk suntikan acuan

barangan rurnah, barangan

penanran,

dan alalalat

DT

fiffif

automobil

Polimer

Secara mudahnya polimer atau

p ast k adalah sa ns moleku -mo ekul

besar (rnakromoleku ) yang terbentuk

daripada mo ekul-molekul kecil yang

boleh dicanlumkan dalam pelbagal

cata

Terdapat pelbaga jenis pol mer

yang digunakan unluk membuat

pelbagai jenis barangan danpada yang

semudah-rnudahnya seped butang

Dalu z p oa'ang 'Trar']a- oararga'1-

barangan e ektrik h nggalah kepada

pera alan untuk kegunaan Induslr

Kapar angKasa

(Rujuk a amat htlp://inventors.

about.com.library/inventors/bplaslic

s.htm untuk mengetahui lenisjenis

po rmer/plastik dan kegunaannya)

I http://www. matse.psu . edu

I http:/ ffw.sci€ncenetlinks,com,4essons

I http://www.about.com

PRESTASI ke.eta

Formula 1

dipengaruhi oleh

bahan-bahan asas

yang digunakan.

PENGHASILAN jantung tiruan yang

kompleks membantu menvelamatkan

nvawa oesakit.


Plastik

Bakal'menyelaputi' dunia

LASTIK bagi sebahagian besar

daripada kila mungkin bahan

remeh yang boleh dipakai

buang.

Tetapi tahukah anda, perkembangan

dalam dunia sains bahan telah

merubah fungsi plastik itu sendiri darF

pada barangan harian kepada

barangan ulama yang membantu

menggerakkan leknologi-teknologi

terkini yang moden dan canggih.

Sejak lebih 50 tahun dahulu,

perkembangan industri plastik telah

menyaksikan ia meniadi lebih penting

daripada industri besi dan logam.

Selepas tahun 1945 terutamanya,

penggunaan bahan-bahan berasaskan

plastik seperti polisterin, poliselin

(polyethelin), polryinyl chloride IPVC),

Polemid (Polyamidel dan polymethylmethacrylate

semakin mendominasi

kehiduDan seharian manusia.

Malah perkembangan ini dikatakan

telah menjadi satu fenomena baru

dalam sejarah tamadun manusia.

Plastik telah menggantikan bahanbahan

lradisional dalam menghasilkan

bahan-bahan kegunaan harian dan

juga bahan-bahan teknologi yang lebih

canggih dan penting.

Sejarah plastik bermula di sekitar

lahun 1860.

Alexander Parkes yang dilahirkan

pada 1813 di Birmingham, England

adalah saintis yang terlibat dengan

penciplaan plastik.

Beliau menggunakanitral selulosa

(yang diperolehi pada tahun 1845 oleh

C.F. Schnbein) untuk membangunkan

bahan baru iaitu olastik.

Penemuan Parkes itu dipatenkan

pada 1861 dan dipamerkan pada 1862

di Grcat London Exhibition.

Di sinilah buat pertama kalinya,

bahan Dlastik semula

iadi dipamerkan.

Terlarik dengan

hadiah ASS10,000

(RM38,000), John

Wesley Hyan dari

Amerika Syarikat

lelah menyahut

cabaran untuk menghasilkan

sejenis lagi

plastik untuk menggantikan

penggunaan

gading gajah bagi

membuat bola biliard.

Hyatt berjaya

menghasilkan bahan

baru menggunakan

asas Selulosa nitrat

(Ce ulose nitrcte)

dan dinamakan seluloid

loe ufoidt yang

dipatenkan pada 12

Julai 1870.

Sepanjang waktu

itu iuga, pelbagai

jenis plastik baru berjaya

dibangunkan

dan antara yang paling

terkenal ialah

polyvinyl chloride

(PVC).

E.Bauman adalah

orang yang bertanggungiawab

terhadap

ALEXANDER PARKES

penciptaan PVC.

Pada 1872 beliau mengkaji proses

polimerisasi vinyl klorida (polymerisation

vinyl chlotide\ dan mendedahkan

mengenai kepentingan hasil termoplastlk

(thermoplastbl yang boleh

dicapai daripada proses ini.

Bagaimanapun pengeluaran secara

industri hanya berlaku pada tahun

'1939.

Selepas penemuan PYC, polyetheylene,

polymides (nylon) dan polisterin,

pemahaman yang lebih baik terhadap

mekanisme polimerisasi (polymeisatbn)

telah menyumbang kepada penghasilan

plastik yang mempunyai daya

tahan lebih kuat dan mampu menggantikan

penggunaan besi dan logam.

Plastik yang mempunyai daya tahan

kuat ini dipanggil teknopolimer atau

polimer untuk kejuruteraan. Malah ada

juga yang memanggilnya polimer

super.

Antara jenis-jenis teknopolimer termasuklah:

Polycarbonate, polymethylpentene,

the acetalic rcsins, polyphenylene

oxide, the ionomerc, the polysultone

rcsins, the polylmides, polyphenylene

sufi ide dan polybutylene terephthalate.

Walaupun polikarbonat dihasil dan

diuji di dalam makmal sejak 1898, ia

hanya dihasilkan secara komersial

pada akhir tahun 1959 di Jerman dan

Amerika Svarikat.

Kini, polikarbonat yang disif atkan

sebagai teknopolimer digunakan untuk

membuatopi keledar angkasawan,

lensa kornea menggantikan cermin

mata dan juga bahan pelindung kalis

oeluru.

Sejenis lagi plastik yang mempunyai

dava tahan kuat ialah


Polymethylpentene atau fPS

TPS banyak digunakan dalarn

menghasilkan peralalan-peralatan

dalam makmafmakmal kerana sifatnya

yang lutsinar dan juga tahan proses

steralisasi.

N.4alah ia juga tahan panas sehingga

ke suhu 300 darjah Celcius walaupun

didedahkan seh ngga tempoh 5,000

lam

Daya tahannya yang trngg itu juga

telah menyebabkan TPS kini digunakan

unluk mengganlrxan brlah enlin

kapal terbang dan juga beberapa

bahagian lain di daiam enjin jet,

omboh (plston) dan juga kenderaan

yang sebelum ini menggunakan logam

oan oesl

l/alah, dunia kin juga da am peringkat

penghasilan enjrn yang diperbuat

sepenuhnya datipada tahan polymeflc

Perkembangan dalam sains bahan

kin juga menyaks kan penghasilan

polimer super (superpolymerc) yang

dalam kebanyakan segi lebih ba k

danpada logam. seramih dan bar]arbahan

tradisional

Malah polimer super Inr juga kini

nampaknya tidak boleh ditukar ganti

dengan bahan la n.

Menyaksikan perkembangan pesat

bahan berasaskan polimer in seorang

pemenang Anugerah Nobel, John

Flory, berkata. kita kini sebenarnya

TERDAPAT iuga plastik yang tahan pada suhu 300 darjah Celcius.

hidup dalam Era Polimer.

1,.4a ah katanya, masa depan kini

adalah milik mereka yang menguasa

leknologi teknopolimer

Plastik sebenarnyadalah

oolimer. Oefinisi mudah oolimer

ialah sesuatu yang terbentuk daripada

unit-unit yang banyak.

Untuk mamudahkan anda

memahami polimer, bayangkannya

sebagai salu rantai yang

DersamDUng.

Setiap sambungan rantaian itu

ialah

'mer' iaitu unit asasnya.

'Mers' ini boleh berbentuk atom

oksigen atau nitrogen.

Terdapat iuga 'm6rs'yang dip€rbuat

daripada silikon dan oksigsn.

Unluk mewujudkan ranlaian ini,

banyak jaringan atau 'mers' diikat

alau dipolimerasasikan (polymeised).

. hnp:/wwvv.beyonddlscovery.org/conlenWie$r.arlicle

o www.geocities.com/polyzincy'november20o0/pchlstory.html

o $rww.handsonplastlcs.comnrands_on_plastiMntro_toJrlasllcs/students,l ml

o http://handsonplaallc.com

(Ruiukan glosari plastik)

r,\ti mq 11

(v


atter is anything

that occupies

soace. lt includes

everything from

natural substances, such as

mineral or living organisms,

to synthetic materials. Matter

can exist in three distinct

states - solid, liquid and gas,

A solid is rigid and retains

its shape. A liquid is fluid, has

a delinite volume, and will

take the shaoe of its container.

A gas (also tluid) tills a

space, so its volume will be

the same as the volume of its

contarner.

Most substanc€s can

exist as a solid, a liquid, or a

gas: the state is determined

by temperature.

At very high temperatures,

matter becomes Dlasma,

otten considered to be a

fourth stale ot matter.

All matler is composed of

microscopic particles, such

as atoms and molecules.

The arrangement and

interactions ot these panicbs

give a substance its physical

and chemical propedies, by

which matter can be identifi€d.

There is a huge variety of

matter b€cause particles can

arrange themselves in countl€ss

ways, in one substance

or by mixing with others.

Natural glass for example,

seems to be a solid but

is in fact a supercool liquid:

the atoms are not locked into

a oattern and can flow.

Pure substances known

as alsmants combine to lorm

comDounds or minures.

Mixtures called colloids are

made up ot larger particles ot

matler suspended in a solid,

liquid or gas, while a solution

is one subslance dissolved in

anolhet - Dorling Kindersley

U ltimate Vis ual D ictionary

(1998)

Examples Of Matter

Low

pres9uJe

gases

Polythene ls made

- by comblnlng na.

tural malerlals in

new ways

Streaks of plasma

(mixture ol

el€ctrons and

charged aioms).

Voltage tears

elqclrons

from atomg

ot low pressure

gases

inslde

Azurite is

found nalurally

wlth deposlts

ol copper ore.

lhe element

silicon in

pure

crystalline

tolm

Solid crystals

dissolve in

liquid water

Water -

Potaasium

petman9anare

crystal9

Obsidian is molten

volcanic rock that cools

quickly, so atoms cannot

I

Pestt :)imu o


States Of Matter

Subllmarlon (.olld to

gao or gaa to lolld)

oo

oo

ao

o

GAS

Ther€ !r! l€latlvely fsw bonde batwoan lho

partlch In ! gsE, rllowlng tor expanllon In

every dllgcilon. Tho pa lclo! mov€ rlndomly,

collldlng wlih the wall! of rny contalnor and

occ€slonally wllh each othe..

Evspontlon (llquld to grt)

GLASS

A suporcooled liquld (gla8!)

18 rlgld, but li8 partlclo! ar€

arrang€ rlndomly.

Crystalllzallon

(ga8 to solld)

Condonlrtlon (ga! to llquld).

Supercoollng (llquld to glssE).

SOLID

Held togoiher by slrong

torcer, th€ partlclea ol

a sglld malntain a constant

poaltlon In relation

to oach oth9r. MoEt

solld8 aro crystals, In

which partlclss arangs

in rop€atlng pattgmE.

elllng (solld or

glarE to llquld)

LtOUtD

.lgldly,80 a llquld flowE.

Changing States Of Water

UquE r aa

tfta ahrpo ot

lL conblner

Watar |tmalns

lhuld up to

100 c (2r2 R

Staan lumr

track Into

llquld w .r

whart ll m-ta

GloLr glaaa

Evantu.lly, rll

th. lhuld rvlll

bacofia r g6a.

L

esti&otmyrs


Oleh Marz ita Abdullah

BU Ali Hasan Al Haitham

yang dikenali sebagai

Alhazen di barat, merupakan

Baoa Ootik Moden.

Beliau merupakan pakar tizik yang

terunggul melalui sumbangan terhadap

kaedah ootik dan saintifik.

Abu Ali Hasan dilahirkan oada 965

Masihi di Basrah dan mendapat

pendidikan di Basrah dan Baghdad.

Beliau merantau ke Mesir dan

Sepanyol tetapi hidupnya banyak

dihabiskan di Sepanyol dengan

mengendalikan penyelidikan mengenai

optik, matematik, fizik, perubatan dan

pembangunan kaedah saintif ik.

Antara uji kaji yang diialankan ialah

penyebaran cahaya dan warna,

pantulan dan ilusi optik.

Beliau mengkaji pembiasan sinaran

cahaya melalui medium telus seperti air

dan udara dan menemui undangundang

yang terdapat dalam

Dembrasan.

Selain itu beliau meruDakan tokoh

yang pertama menjalankan kajian

mengenai penyerakan cahaya kepada

wama konstituen.

Semasa kajian mendalam mengenai

segmen sfera (gelas yang diisi air)

beliau hamoir membuat oenemuan

mengenai teori lensa pembesar yang

dibangunkan di ltali tiga abad

kemudiannya.

Snell dan Descarles pula terpaksa

mengambil masa selama tiga abad

kemudiannya untuk mencadangkan

mengenai undang-undang sinus,

Ktab-al-Manazir hasil tulisan Ali Abu

Hasan telah diterjemahkan ke bahasa

Latin semasa era pert€ngahan yang

turut memuatkan oerihal warna

matahari terbenam.

Beliau menghabiskan banyak masa

14 6TtOOTnU o

Bapa Optik Moden

dengan teori pelbagai lenomena

fizikal seperti pelangi, bayangbayang,

gerhana matahari dan

ramalan mengenai keadaan lizikal

canaya.

Pada abad ke-13 Roger Bacon,

Pole Wrtelo (Vitellio) dan penulis.

penulis mengenai optik era

pertengahan di barat, menggunakan

Oplicae Theasaurus tulisan Ah Abu

Hasan sebagai asas dalam kerla optik.

Hasil kerja Ali Abu Hasan turut

mempengaruhi Leonardo da Vinci dan

Johann Kepler.

Pendekatan beliau terhadao ootik

menghasilkan ideardea baru dan

terbukti melalui penemuan dalam

kaedah uji kaji.

AliAbu Hasan juga merupakan

manusia pertama yang memperincikan

secara tepat pelbagai bahagian mata

dan memberi penlelasan saintilik

mengenai proses penglihatan.

Beliau menyangkal leori penglihatan

Ptolemy dan Euclid yang menyebut

bahawa mata menghantar sinaran

visual kepada objek yang dilihat.

Menurut Ali Abu Hasan, sinaran

berasal dalam objek yang dilihat dan

dan bukan dalam mata.

Beliau cuba menjelaskan mengenai

penglihatan binokular dan memberi

penjelasan yang betul mengenai

pembesaran yang ketara dalam saiz

matahari dan bulan semasa ia

mendekati horizon.

AliAbu Hasan juga dikenali melalui

penggunaan awal kame'a obscura.

Melalui kajian lanjut mengenai optik

maka beliau digelar sebagai Bapa

Optik Moden.

Dalam penulisannya, seseorang

akan menemui penjelasan yang nyata

mengenai pembangunan kaedah

saintitik seperti yang dibangunkan dan

diaDlikasikan oleh umat lslam.

pemerhatian yang sistematik mengenai

fenomena fizikal dan hubungannya

dengan teori saintifik.

Ini meruoakan oenemuan lerbesar

dalam metodologi saintilik dan

menempatkan kajian saintifik di tapak

yang kukuh terdiri daripada hubungan

sistematik antara Demerhatian.

hipotesis dan pengesahan.

Kaiian beliau dalam catoptrics

memfokuskan mengenai cermin

parabolik dan sfera serta

penyimpangan sfera.

Beliau melakukan pemerhatian

penting bahawa nisbah antara sudul

biasan dan tuju tidak kekal dan tetap

serta menyiasat mengenai kuasa lensa

pembesar.

Dalam bukunya Mizan al-Hikmah, Ali

Abu Hasan membincangkan

ketumpatan atmosfera dan

menghasilkan hubungan antara

atmosfera dan ketinggian.

Beliau turut mengkaii pembiasan

atmosfera dan membuat Denemuan

bahawa fajar senja hilang dan timbu

apabila matahari berada pada '19

dariah di bawah horizon dan cuba

mengukur ketinggian atmosferanya.

Sumbangan beliau kepada lizik dan

matematlk amat besar. Dalam

matematik beliau membangunkan

geometri analitikal dengan penemuan

hubungan antara algebra dan geometri.

Dalam fizik beliau mengkaji

mengenai pergerakan mekanik tubuh

manusia dan beliau merupakan

manusia pertama mengemukakan

bahawa tubuh manusia bergerak terus

menerus kecuali suatu Daksaan dari

luar menghalangnyatau mengubah

aran pergeraKan.

AliAbu Hasan telah menulis lebih

200 buku tetapi hanya sedikit sahala

yang masih terselamat.

Karya agungnya terhadap optik

berjaya diselamatkan melalui

terjemahan ke bahasa Latin.

Pada era pertengahan bukunya

mengenai kosmologi lelah

diterjemahkan ke bahasa Latin, Hebrew

dan beberaoa bahasa EroDah.

Beliau turut menulis sebuah buku

mengenai evolusi yang sangat berguna

untuk dibaca sehingga ke hari ini.

Pengaruh beliau secara umum

terhadap sains fizikal dan khususnya

optik, amat disanjungi dan ideanya

melambangkan ilmu era baru dalam

penyelidikan teoritikal dan uji kaji

optikal.

ffi.ldamlcpatheorg


:

Nrr Tcerr Wash

. llcf i rgtr l


ID I $br unut m.n€lr pai-

$mllll M. Dr. Arnt bnrll.

urhopur D!d! p€namurn bil

edEml.

lolh! $0|rr{ yrnC DrClb b.n.nr!s

dri mrl tdn $rt bitr|nee drntn

4 |!nC dlllh|hmy!.

P !.rd dl hrtrl lmysl drn

Ps||trqmm TaholoCl P.rubrbn

unffi sd|E llryrh (usfl) Inl

Fer.d.hh nbn $Crllntr sdndr dl

nt||n hl yan| mal lr| t.lm m0la.

dl mllll mrtt*d dln hul |Ur

ttol tdnDrn' dl mdonl-mC(.

m.l nlrE dat i lr d*|hlxd dl

l rg lllon0ot $lndc.

lh|0 r.mm.6 LruP JUl{18 drry

lalla! t C ls rml d$orn

Ubni dlalodr trCr. dan lCtrl

Drrydl Ulol dln llndlold.

Prof. Dr. Asma

Soalan (S): Apakah bldang kapakaren

Dt.7

Jawapan (J): KepakaEn saya ialah

dalam bidang penyakt beriangkit tennamanya

bagi penyakit tifoid dan paratifoid.

Saya ,uga mahir menggunakan bioteknologi

perubalan unluk pembangunan

diagnostik segera ten tamanya bagi

penyakit tifoid dan larn penyakit b€dangkit.

S: Apekeh ysng mendorong Dr. tsdlbat

dalam bldsng torsabut

J: Saya melibakan diri dalam bidang ini

kerana saya mahu melakukan penyelidikan

yang bennakna kepada masyarakat ketika

masih ada hayat saya.

Saya mahu m€lihat inovasi yang saya

lakukan berkembang.

Diagno€is segera adahh anlara bidang

yang menawarxan apa yang saya

manuKan.

S: Eagalmam ssb€narnya cara t€rtalk

m€ndskstkan salns d€ngsn masysrakrt

J: Dengan cara melakukan penyelidikan

yang relevan kepada rnasyarakat dan membawa

manfaat kepada mereka.

Cara penyampahn penemuan sains ,uga

amat per ing dan ini hanya boleh dilakukan

oleh m€dia massa.

Masyarakat kila pedu lebih banyak

didedahkan dengan apa yang dilakukan

oleh saintis kita di IPTA.

Sains juga p€rlu dipaparkan secara tepal

dan dalam masa yang sama menarik.

S: Bagalmana pengalaman Dr. ssrnasa

belaler. Adakah la s€sualu yang

menyorononan etau membebankan

Jr Bagi saya, masa yang paling istimewa

dan bermakna dalam hidup saya ialah ketika

zaman bel4ar iaitu dadpada sekolah

berasrama oenuh di KoieiTunku Kurshiah.

Seremban hinggalah kepada pengajian di

pedngkat ijazah penama di Reno, Nevada,

Am€dka Syaikat dan juga lepasan ijazah di

Bloomington, Indiana.

Ketika itulah saya mula telah membentuk

16 esti ilmU

PROF. DR. ASMA

pandangan tehadap hidup saya, kecen.

d€rungan serta minat saya terhadap ino

vasi.

la juga membentuk sikap dan semangat

saya untuk sentasa mahu berada di hadaoan.

Kehidupan di asrama dan juga kehidupan

di luar n€gara mengajar kiia mengenai

dinamika sosial, kepimpinan dan keperluan

kita untuk sentiasa b€rtolak ansur untuk

bekerja s€cara berkumpulan.

Sepanjang tempoh itu, saya telah menemui

ramai kawan yang sehingga ini terus

menyinari hidup saya

Pastinya ia adalah masa yang paling

istim€wa dalam hidup saya.

S: Apakah rahsla kolayaan Dr. $hlngga

mencapal tahap sskerang

J: Saya seorang yang sukakan cabaran

dan tidak mudah mengalah.

Saya sangal bersyukur kerana selama ini

hidup saya berlalu tanpa sebarang halangan

dan sehingga kini boleh dikatakan saya

sebenamya tidak pemah kenal erti kegagaran.

Mungkin ini bedaku kerana saya tidak

tidak melihat sesuatu perkara itu sebagai

halangan untuk mencapai matlamat saya.

Mungkin ada beb€rapa faKor atau kepu-

tusan yang mengecewakan saya, tetapi

saya tidak melihatnya sebagai sesuatu

yang negattl.

Saya lebih suka mencari cara untuk mengatasi

halangan ini. Perkara ini dipraktikkan

dalam tugas penyelilikan saya dan juga

langgungjawab sebagai seorang pentadbir

Sebenamya mencari c€ra m€ngalasi

halangan ini mernerlukan kita mengkaji

secara terDerinci aDa masalah sebenar

soda apa yang menyebabkan wujudnya

halangan itu.

Apabrl anda sudah memahaminya, anda

boleh mencipia formula atau penyelesaian

di sebajik halangan itu.

la seperti pendekatan penyelidikan -

memahami masalah dan meny€l€saikannya.

Seorang yang kalah melihat masalah

sebagai jawapan telapi seorang pomenang

melihal ,awapan dalam setiap masalah

Bagi saya, kita sendiri yang menentukan

sama kita mahu meniadi o€ng yang kalah

atau orang yang menang.

S: Slapa salntls ldola Dr.

J: Alben Einslern. Bagi saya dia seorang

saintis hebat. Pelbagai perkara pelik

dilakukannya untuk melakukan s€suatu

yang berlainan.

{-

TYPHIDOf.

TYPHtDOT


Gel Penyeiuk NO,l di Jepun Untuk Konok-konok & Dewo

BUATAN JEPUN

Mol( bodon soyo ponos

menyercp cepol don m€mbonrLJ

Soqoimono rosonyo sekorong

Seuk don seleso

Koo Fe!€r L.Jnllk onok ondo yong

Lopison Gel Penyeiuk. lo memberi

keselesoon don omol berkeson!

Terdopot dolom pek dewoso don konok-konok. Sesuoi unluk seisi keluorgo.

Keboikon:

. Keson penyeiukon serto-merlo.

. Seliop lopison lohon sehinggo 6 iom*.

. Tiodo kondungon ubof. Senong don memudohkon.

Boleh digunokon lerus.

. Sesuoi unluk dohi & tidok mudoh tonoool.

. Tldok menyokilkon kulil.

" Gonlikon dengon lopison boru iiko keson penyeiokon hilong

DoDolkonosihot dokfor iiko demom berleruson

Berwospodo terhodop

produk tiruon

Dopotkon KoolFever

m

**l

Jugo lerdopol Lrnluk orong

Eien T'rnggol Unluk M s|o & S puro

TOHTONKU SDN BHD :. ]

166, Jolon Burmo, 10350 tulo! Pinong Tel: 04,2287t6t K L Ie 03 563446EO

TOHTONKU I5I PII LTD

55 UbiAvenue 1#02-03 Singopuro 408935 Tel 02-7458626

URL hnp //tollow-me com my


,aa,,, )

Rumusan semula judinya

lembut untuk

SClSl keluarga

Feather Baru mcnganclungi ranruan scnrtrla jarli

yang begitu lembut untuk scisi kcluarga

Apabill anda ingin mcmbeli srrmpu untuk s.,isi kclrrarga, pastikln

anda memilih Fcarher. Rumusan baru Fcather nrcng.rnLlrrngi

ramuan semula jadi lang hegrtrL lembur untuk srtilp ;rhli kclulrga

anda. Kamomil, pari limau dan viramin E, tkstrak daun Ii.lah

bua-va dan minvak jojoba mcnjadikan ramhur anda bersib Jan

lembur semula jadi. Untuk rambut lirng lebih licin, tanrhah pcrapi

Feather. !ing mcnariknvir, Feathcr sungguh rncngunturrgLrn.

seD;;:'i,

r , r .,

Feathu teathuratnu rf{llllcr

.ll{, .;'i':

Feather kegemaran semula jadi

setiap keluarga,


ffilb *F.

Frisa lstimewa LB

u

l- - .-trl

Vitagen mcmbcri anda srstem pcnghadaman yang sih.rl Inr adal.rh kcrinri

seriap botol Vitagen mengandungi berbihon bakteria L acidophilus yrng tcrb.rik

L acidophilDs yang dihrsilkan di makmal termasyhur Chr Hanscn. drgun krn

oleh perusahaan tenusu di seluruh dunra

Vitagen sangat baik untuk kcsrhatan usus la berkcsan untuk nrchwan lus hcnrpc(iu

dan asid yang ada dalam perut anda la bergerak secirril nrcnycluruh kcscmua ccruk

usus, untuk memben penghadaman yang sempunra

Di dalam usus anda rcrdapat baklcria baik yang bcrpcrnnan ncnck!n

pertumbuhan baktcria jahal vlagen juga mcmbanLu mcngurangk.rn pcngDluarun

bahan-bahan mudarar yang mendatangkan pen,vakrt

Vitagen dengan L. acidophilus ini discbatikan dcngan susu scg.r. bcrsllnra lus

buah-buahan tulen yang dihasilkan oleh Malaysia N4ilk Sdn Bhd

Sistem penghadan)an yang baik ncmbuatkan tubuh andc sihrl

tlinunllh I'itagen setiap hari ntuk nenperolehi kesihott' fung boik.

e('(Q

Y ll l0 fi"r1

Vltaget;

Vitagent

A

Y ',El&F''

Minuman Susu Kubur Yang sebenan

Mc o/sio M [ 5. Sh,]


Cungkil rahsia

ALAM bidang sains polimer dan ksmelosstan ekonomi yang teruk di

kimia, nama yang tidak boleh di s€kitar awal 194Gan, Flory b€rjaya

pisahkan ialah Paul John Flory. membiayai s€ndiri pengaiiannya di Kolej

Bsliau dikumiakan Hadiah Nob€l Manchost6r di Indiana. Amerika Svarikat

pada 1974 dalam bidang kimia kerana hasil titik peluhnya meiakukan pelSagai

keiay€an p€nting dari s€gi tsori dan iuga kerja sambilan.

uiikaii dalam bidang fizikal kimia bagi Ketika di kolej inilah, minatnya dalam

molskul makro.

bidang kimia mula subur.

Flory b€rjaya menjslaskan a€cara Malah, dalam biografi sempena

tspat dan jelas msng€nai sitat polimer. pan€rimaan Hadiah Nob€|, Flory

Beliau dilahirkan Dada 19 Jun 1920 di menyatakan penghargaan kepada

Sterling, lllinois, Amerika Syarikat. gurunya, Cad W. Holl iaitu seorang

Kep€r ingan hasil kajiannya telah profesor Kimia di Kolsj Manchester di

diiktiral menerusi p€lbagai anugerah Indiana.

b€rprestij selain Hadiah Nobel.

M6nurut Flory hasil bimbingan

Antaranya ialah 6mpat anugerah gurunya itulah yang mendorong beliau

kebangsaan daripada Ameican memilih bidang kimia.

Chemical S@iety, 10 ijazah kehormat Msngimbau kembali ssjarah

dan National Medal ol Scien@. keiayaannya, Flory berkata, ia banyak

Walaupun seorang saintis tsrksmuka, berasaskan kepada pormulaan

Flory juga terkenal dengan aktiviti-aktivitiketjayanya

di Jabatan Penyelidikan

mamp€rjuangkan hak asasi manusia Pusat Syarikat OuPont.

terutamanya setelah beliau mensrima Beliau diambil bskerja oleh Wallace

Hadiah Nob€|.

Carothers di syarikat DuPont pada

Di kalangan mereka yang rapat tahun 1934 untuk m€mbantunya

dengannya, Flory dilihat ssbagai mengkaji asp€k-asp€k matematik

s€orang yang sangat memsntingkan bahan-bahan yang telah diciptanya.

disiplin dan iuga kuat beragama. Sslepas meninggalkan DuPont pada

B€liau iuga terkenal sebagai seorang 1937, Flory mula mengk4i berapa

yang sortiasa melakukan s€suatu besarkah ssb€namya saiz molekul

ssbaik mungkin dan sentiasa mencari mako nilon.

peluang untuk mambaiki keadaan. Dalam contoh-contoh nilon, tidak

Ketika mudanya, b€liau adalah s€mua rantaian-rantaian s€parti molekul

seorang yang meminati akliviti-aktiviti mempunyar sa|z yang sama.

PAUL JOHN FI-OFY

b€rsukan termasuklah b€renang dan Flory dan Carothsrs tslah

msndaki gunung.

membangunkan cara untuk menentukan Aktiviti penyelidikannya terdiri

B€liau juga mampunyai semangat apakah purata panjang rantaian untuk daripada kajian dan p€mbangunan yang

kuat untuk b€riaya.

penghasilanilon.

msmbawa kspada pengenalan polimer

Buktinya, walaupun berada di zaman Sepanjang keiayanya, Flory telah komersial iaitu nilon dan getah sinietik.

membangunkan Kajiannya menekankan kepentingan

teori yang

msmahami saiz dan bentuk molekul

menerangkan sifat anjal ini dalam mengaitkan hubungan

polime( tindakbalas antara struktur kimia dan juga sifal-silat

kinetik lainlain fizikal.

pempolimerisasi Beliau merupakan prolesor di

(Nynensation), Universiti Stanlord, Amerika Syarikat

pembentukan dari tiahun 1961 hingga 1976 dan

sistem silangan meniadi Profesor Em€ritus pada tahun

(crosslinked 1976.

systam) dan

Flory meninggal dunia secara

keanjalan goiah. menge,ut pada 8 Seplomber

'1985

B€liau juga setelah diserang penyakit jantung.

bertanggungjawab

dalam

memp€rkenalkan

'spektroscopy'

infra

merah sebagai alat

menentukan

WANG pollmer loblh tahan lama be.bandlng wang kertas. slruktur polimer.

estrSotmgzt


he ocean lloor comprises

two sections: the continental

shelf and slope

and the deeo-ocean floor.

The continental rtinental

shelf and sloDe

are Dart ol the continental crust

but may extend lar into the

ocean.

Sloping quite genlly to a depth

ol about 140 metres, the continental

shelf is covered in sandy

deposits shaped by waves and

tidal currents. At the edge of the

continental shelf, the seabed

slopes down to the abyssal plain,

which lies at an average depth of

aboul 3,800 metres.

On this deeD ocean floor is a

layer of sediment made up of

clays, fine oozes lormed from the

remains ol tiny sea creatures, and

occasional mineral-rich deoosits.

Echo-sounding and remote

sensing trom satellites has

revealed thal lhe abyssal plain is

divided by a system of mountain

ranges, far bigger than any on

land - the mid-ocean ridge.

Here, magma (molten rock)

The

ocean

ffoor

wells uD from the Earth's interior

and soiidities, widening the ocean

floor.

As the ocean floor spreads, volcanoes

that have formed over hol

spots in the crust move away lrom

their magma source; they become

extinct and are increaslingly submerged

and eroded.

Valcanoes eroded below sea

level remain as seamounts (underwater

moutains). In warm waters,

a volcano thal projecls above the

ocean surface otten acouires a

fringing coral reef, which may

develoo into an aloll as the volcano

becomes submerged. -

Do ing Kndarcley Ultimate Visual

Dictionary (1998)

COIITINENTAL - SHELF FLOOR

Bedrock

exPoseo

by tldal

sc0ua

Shorellne

Parallel

strlps of

coars9

materlal

left by

slrong

ildal

currcnla

Sand

deposlted

In wavy

pattern

by weakel

curaents

FEATURES OF THE OCEAN FLOOR

Continontal rls€

lrregular patches ol fine aand

deposited by $reakest current

Sedlmenl

Contlnental

elope

Guyot

(llattoppad

eeamount)

Seamount

(underwater

mouni)

Abyssal plain

Mid-qcean ridge

Contlnenlal

cruat

Ooze(sediment

consisting ot

remains ot tiny

sea crealures)

zzestiSotmg

Layer of

volcanlc

rocK

Pillow lova

Volcanlc

crystalllne

tocK

Oceanic

crusi

Magma

(molten

rock)

SGdlmeni


Why don't spiders sllck

to their own urobs

Spiders spin their webs

from silk using organs

called spinnerets. They then

coat the threads with a

sticky substance that they

produce. The spider doesn't

stick to the web bacause

they walk carefully and

secrete oils on their leet.

This keeps them from

strcking lo their webs.

Fish are adapted tor aquatic living. Their reproduction and

breathing depend on being in water. And they spend all of

their time there.

Interestingly enough, there are tish that spend time on

land. The mudskipper is a fish that goes up onlo mud tlats.

They climb, walk and skip on land. However, they do retum

to water p€riodically.

Why do cats eyes

glow like a radiui.]] irl

darkness

Cats, as well as some

other animals, have

specialized cells in their

eyes called the tapetum

lucidum. These cells ar€ in

a layer at the back of the

rotinas and act like a mirror

to enhance what light thsra

is. This is what causes

their eyes to glow

Whal would happen lf the earth got too clos€ to the sun

lf the earlh got REALLY close to the sun, all the living things on

earth would get too hot and die. Allthe ice at the poles would melt

and flood lhe oceans, and the oceans would probably even €vaporate

lrom the heat, although this might take a while.

Now if the earlh got just a LITTLE closer to the sun, lile would

probably survive okay. Quite a bit of polar ice might melt and make the

ocean levels rise, so what is now coastal land would be covared with

water. Some animals and plants might die out because lhey couldn't

bear the temperature change, but humans would survive as long as

they could run air conditioners and stay under shelter.

Don't worry - neither of these things is going to happen. The sun

holds us in orbit very well. In fact, the earth's orbit is not a pertect

circle, so we do get a tiny bit closer to the sun

once a yea( but this small variation doesn't make

any ditference to the temperature on earth.

What ls the largest

c.ll on Earlh |3 lt

an ostrlch egg or a

whale shark egg

R6ally, it all

depends on how you

d€fins a coll. But

accoding lo one

d€finition I found, lhe

ostich egg is the

world's largost cell.

How fast does the

Earth rotate

The Earth's

circumference is

approximatsly

24,m0 miles

(40,064 km) and it

completely rotat€s in

about 24 hours. This

means that the earth

spins at about 1037.5 mph

(1669.33 kph).

http://druniverse.wsu.edu

htlp://now2000 com/kidVscience.shtml

estidotmgzs


BU-ibu yang mempunyai

serera maKan yang Irnggl

kelrka mengandung

secara puratanya mempunyar

potensr besar mengandungkan

anak lelaki,

menurut satu kajian lerhadap

wanila mengandung d

Amerika Syarikat (AS)

Kajan terhadap tabial

pemakanan 244 wanita mengandung

dr Hosprtal Boston

mendapatr ibu-rbu yang

rnelahirkan anak lelak

mengambil 10 peralus kalori

yang lebrh t nggr Setlap han

berbandrng rbu yang

melahirkan anak perernpuan

Kaj an ilu luga mendapati

bay lelaki yang baru

dilahirkan secara puratanya

100 gram leb h berat daripa'

.1. h"vi naromn' ..

Hasr kajian lerbaru itu

luga lelah menambah kefahaman

kepada evolusl

manusia kata Dimitrios

Trichopoulos ahli epidemiologr

dari Harvard lJniversity

yang juga ketua kajran rtu

"l\.4anusia sepert juga

haiwan-haiwan lain. yang

mempunyar perbezaan

rnengrkut lantina dengan

le ak mempunyai sarz leblh

besar daripada wanita.

'

kalanya

Bagarmanapun. kalran itu

trdak mampu membenkan

gambaran tepal mengenai

jant na anak yang dikandung

dengan hanya berdasarkan

tabrat pemakanan si ibu

mengand u ng

Trichopoulos berkata.

keputusan kajan ilu mencadangkan

yang lanrn anak

elaki secara tersendiri akan

mernben srgnal kepada rbunya

agar makan lebrh banyak

Wanita yang mengandungkan

anak le ak secara

puratanya mempunyal

pengamoran tenaga

sebanyak 9.025 kilojoule

(k raan bagi kalori). berban'

drng 8.259 untuk kandungan

anaK wanrla yang menyaKsikan

perbezaan 200 kalori

sehari

f+t

tlli

I ,l lr

,l

\

Rahsia kecerdikan

rama-rama

FIAMA-rama [.4onarch yang banyak

d dapat di Amenka Utara didapatl

merrpunyar keupayaan untuk terbang

sqa.lh 1 127 kiometer dan mencarl

tempat yang pernah didiami oleh keturunannya

berbulan lalu

Kemampuan rama-rama tersebul

yang dilah rkan d lempat yang jauh

tetapr berpindah ke tempat yang per

nah did ami oleh keturunannya telah

menrmbulkan rninat sa ntts untuk

mengkaji mengenainya

Bag para saintis, mereka merasa

takjub dengan kep ntaran rama-rama

tersebut kerana mampu mencarl tempat

asal-usulnya dengan tepat,

walaupun mempunyar sarz yang san-

qat kec I termasuk bahagian otak di

Keparanya

Baru-baru ni, para saintis mendapat

kesrmpulan awal yang kemampuan

rama-rarna tersebut untuk kem.

bali mencari jejak dengan baik adalah

disebabkan ra menggunakan sistem

circadian clock aitu pewaklu trdur

(body clock) sepeni drmrliki rranusra

Sistem pewaklu rarna-rama itu

akan menentukan berapa lama

seekor rama-rama telah terbang pada

siang hari dan berapa hari ia telah

meraniau yang kemudiannya

drjadikan panduan untuk kembali ke

tempat asalnya

"Penemuan Ini merupakan

langkah besar perlama bagi sarntis

memahami kelebihan rama-rama

mencari arah sejauh dari Mexico ke

California,' kata ahli biologi dan

Sweer Briar Colrege. V'rgrnia. Lincoln

Brower

Bagaimanapun laporan yang

dipetik dari jurnai Science itu lidak

dapat memberi kesimpulan

bagarmana ran'a-.ama rtu dapat rnencar

arah lokasi dengan tepal

walaupun ia mengetahu berapa lama

ia perlu ierbang untuk sampa ke destinasinya.

24


Komputer ganti binatang untuk uji ubat di makmal

SAINTIS di India telah membangunkan

program komputer

untuk kegunaaan penyelidikan

berkaitan perubatan

atau dadah yang mampu

menggurangkan penggunaan

binatang dalam ujian di

maKmal

Perisian tersebut yang

dikenali'Dtug Discove ry

Asslslant' atau DD Asslst

digunakan oleh Institut

Penyelidikan Dadah Pusat

India (CDRI) di bandar raya

Lucknow, di utara negara itu.

Binatang seperti tikus

telah digunakan dengan

meluas dalam ujian-ulian

perubatan yang telah

menimbulkan kemarahan

kepada persatuan pencipta

alam.

Pengarah CDBI, C.M.

Gupta berkata, program

tersebut dijangka akan

menggurangkankan binalang

sebagai bahan ujian di makmal

sehingga 90 peratus

Penggunaan program ini

menggunakan binatang

sebagai bahan ujikaii dua

atau tiga kali sahaja,

berbanding antara 20 hingga

30 ujian di masa epas,

katanya yang dipetik dari

laman web BBCi.

Kebanyakan daripada

ujian tersebut akan

dilakukan melalui model

komputer yang bergantung

kepada empat pangkalan

data.

l\rolekul-molekul yang

dipilih akan melalui setiap

pangkalan data tersebut

untuk melabelkan keutamaan

sebagai ubal yang

berpolensi untuk dibangu

n kan

Aplikasi perisian tersebut

mempunyai pangkalan data

bagi pelbagai penyakit

seperli kencrng manis. dyslipidemia,

penyakil berkailan

PERISIAN DO As8l8t msmpu mengurangkan p€nggunaan

blnatang dalrm ujlan makmal.

jantung dan penyakil berkaitan

srslem saral sepusat

badan manusia

Srsiem ini mampu mengenai

pasti dadah atau ubat

yang boleh drgunakan,

berpotensi, gagal alau perlu

dihentikan kajiannya

Permainan komputer tingkatkan ketajaman penglihatan

PERMAINAN komputer memang

mempunyai ramai peminat di seluruh

dunia dan kadang kala ia dikatakan

mampu melalaikan pelajar atau

pekerja kerana terpaksa bersengkang

mata bagi menghabiskan sesualu

permarnan.

Bagaimanapun, penemuan terbaru

dalam dunia sains mendaoati

permainan komputer masih mempunyai

kebaikannya seperti mampu

meningkatkan kelajaman atau skil

penglihatan para pemain.

Satu kajian mendapati pengguna

kompuler yang bermain permainan

berbentuk aksi atau pertarungan

mempunyai daya penglihatan yang

lebih tajam selepas bermain selama

10 hari dengan purata satu jam

sehafl.

Penyelidikan ke alas para pelajar

kolej berumur antara 18 hingga 23

tahun yang dijalankan oleh penyelidik

dari University of Fochester,

New York mendapati hasil kajian

mungkin boleh membantu

meningkatkan daya ketajaman para

pemandu atau lentera yang menghadapi

masalah daya penglihatan

PERMAINAN komputer ado balk dan

buruknya.

"lni tidak bermakna para pelajar

kini boleh memberitahu ibu bapa

mereka yang mereka harus bermain

permainan komputer dan meninggalkan

pelajaran disebabkan kaiian

inr," kata Daphne Baveher, Prolesor

madya Pengajian Sains Kognitil dan

Otak dari universiti tersebut.

Kajian mendapati, para pemain

kompulerni begrtu cepat mengambil

tindakan dalam aksi mereka disebabkan

ketajaman dalam penglihatan

mereka.

"Kami mengkaji kesan visual

dalam memberi perhahan dan

bukannya berkaitan perhatian untuk

belajar atau menyelesaikan masalah

matematik," katanya.

Beliau berkata, ke,ayaan dalam

bidang akademik tidak mempunyai

kaitan dengan ketajaman dalam

penglihatan termasuk kecepatan

menyedari kedatangan objek baru

paoa panoangan.

Utian yang dijalankan Bavelier

mendapati pemain permainan komputer

berjaya mengalahkan rakan

mereka yang trdak bermain permainan

komputer dalam ujian pemantauan

persekitaran visual yang komoreKs

Ketaiaman mata dioerlukan oleh

oara oemandu terutama di waktu

malam untuk menyedari kehadrran

objek tidak diduga seperti anjing

melinlas dan juga bagi tentera yang

sedang mengawasi kawasan musuh.

estt 'im\ 25


Benarkah saiz bola mata manusia kekal sejak dilahirkan sehingga dewasa

BENABKAH saiz bola mata

manusi akan kekal sejak

dilahirkan sehinggalah mereka

dewasa.

Sebenamya saiz bola mata

manusia akan berubah

sehingga lahap maksimumnya,

Mengikll Genenl Ophthalmology

(Vaughan, Asbury dan

Riordan-Eva, Appleton &

Lange, Stamford, 1999), saiz

Mengapa belon yang diisi helium

cepat mengecut

Belon mempunyai liang yang amat k€cil di dalamnya seperti

lubang kecil yang m€mbenarl€n uda|a atau helium keluar.

Jusleru kita daDat melihat belon

Bolon yang dllll ' yang tehh ditiup lama kelamaan

lhngan gqE hollltrn

akan mengecut.

I c€pat rfltgacut

Bagaimanapun belon

yang diisi holium lebih

cepat mengeqjl kerana

ato.n-alomnya lebih kecil

berbanding atom-alom

dalam o€mafasan kita. Oleh

,-' kerana atom helium lebih kecil

maka ia lebih mu&h membolosi

liang kecil di dalam bolon itu.

bola manusia semasa

dilahirkan berukuran kira-kira

16.5 milimeter (mm) dalam

ukuran diameter iaitu ukuran

dari bahagian depan sehingga

ke belakang mata.

Semasa dewasa, diameter

mata manusia ialah 24.2 mm.

Saiz bola mata dikatakan

akan mencapai saiz

maksimumnyapabila

manusia berusia tuiuh atau

laoan tahun.

Kornea mata akan mencaDai

saiz dewas aoabila manusia

berusia dua tahun.

Semasa dilahirkan lensa

mata manusia berbentuk sfera

letaDi lensa itu membesar

sepanjang usia manusia dan

ini akan membuatkannya

berbentuk mendatar.

Adakah deria rasa haiwan sama

seperti manusia

ANYA sesetengah haiwan sahaja

yang mempunyai deria rasa pada

lidahnya. Sesetengah

haiwan mempunyai deria

rasa pada kakinya

seperti rama-rama

malah ada yang

mempunyar dena

rasa di seluruh

badannya seperti

cacrng seoangKan

lidah ular tidak mempunyai deria rasa.

Deria rasa burung terdapat pada

permukaan lidahnya tetapi lunas rasanya

agak berbeza sedikit berbanding haiwan

larn.

Tidak semua burung meminati rasa

yang sama seperti burung kakaKua yang

kan rasa manis tetapi ada burung

lain sukakan rasa pahit

Manusia mempunyai 9,000 lunas rasa

lelapi haiwan yang paling banyak tunas

rasa ialah ikan belukang rartu 100.000. rnr

diikuti oleh amab (17,000). babi (15,000),

kelawar (80O) dan ayam yang mempunyal

24 tunas rasa

Adakah pokok

berhenti membesar

POKOK tidak oemah berhenti

membesar. Setiap tahun ia akan

mengeluarkan lebih banyak cabang

dan semakin membesar. Malah ada

yang mengatakan bahawa pokok akan

membesar selamaiamanya

Namun begitu pokok akan mati jika

ia terkena penyakil dan diserang serangga

telapi jika ia sihal ia akan lerus membesar

Terdapat pokok yang cepat membesar

tetapi tumbesarannyakan terbantut

jika terhalang daripada cahaya

malahari dan akan mali.

Pokok mempunyai sejenis

sel yang dinamakan

totipotency iaitu sel yang

mampu membentuk sel-sel

larn.

l\,1anusra tidak mempunyai

sel seperti ini. Sel mata akan

kekal sebagai sel mata dan

sel buah pinggang akan

kekal sebagar sel buah

prn99ang.

Namun sel tumbuhan

mampu mewujudkan apa

juga sel yang dikehendaki

oleh tumbuhan

Oleh itu jika ada beberapa

bahagian pokok yang mati,

maka bahagian lain akan

mengeluarkan bahagran

yang baru lvlenurut saintis,

pokok yang paling tua

berusia 4,900 lahun terletak

dr barat Amenka yang

dikenali sebagai pokok pain

bistlecone

,.q ,

r':,( t0Otrr)Ut27

(^


c

EVER

reacneo

oown tnlo

the bath tub

water to grab

a loy ano

tound that it

was nol in

the posilion it

/ appeared to

be

What you are experiencing is

the effect called relraclion (the

bending of a wave path. as of

lrght or sound. al lhe boundary

between two diflerenl mediums).

When light enters the water

(or any transparent materal) it

slows down slightly

ll the lrght enlers the water at

an angle then this change in

speed causes the light beam to

bend away from its original path

This is called refraction

Now let's conduct an experiment

that allows us lo see the

etlect of relraction

1. Fill the glass 2/3 lull of water

2. Place the pencil in the glass holding is straight

up and down (i e. not at an angle). Notice lhal the

pencil still appears straight when viewed through

the side of the glass.

3. Now take the pencil and let it lean against the

side of the glass. Now look through the glass at the

pencil. Notice lhat it appears bent Thrs is lhe etlect

ol relraction or bending of hght.

So if light is bent when passing through a transparent

material does this mean that everything we

see through our clear glass windows is aclually distorted

and nol in the position that it appears to be.

Yes and no

Relraction does occur bul the etfect of lhe bent

light actually cancels itsell oul. Remember thal a

clear glass has 2 surfaces lhat the light passes

through - lhe inside sudace of the glass and the

outside surface of the glass

When the light passes through lhe inside surface

of the glass the palh is bent in one direction and

when the lighl passes back out through the outside

surlace ol the glass it is bent in the other d rection,

hence canceling out the eflect of refraclion

Everything is pretty much localed exactly where

ll aooears to oe

http ://ryww.spartechsoftware.com

two round balloons,

not intlaled

several malches

water

BALLOONS are rather

iragile lhings You know

that they must be kept

away irom sharp objects

They also need to be kept

away lrom flames. A fire

can weaken the rubber and

cause it to bursl However.

in lhis experiment you will

find out how you can hold a

balloon direcily in a flame

without breaking the balloon

1 Inflate one ot ihe balloons

and lie it Place 60

milliliters (cup) of water in

the other balloon and then

inllate it and tie it

2. Light a match and hold

it under the first balloon.

3. Allow the llame to

touch the balloon. What

happens The balloon

bursls, perhaps even

before the llame touches it

4. Light anolher match.

Hold it directly under the

water in the second

balloon.

Allow the

j flame to

touch the balloon. What

happens with this balloon

The balloon doesn't

burst You may even see a

black patch ol soot torm on

lhe outside ot the balloon

above the llame Why does

the balloon with no water

burst in the flame

The flame heats whatever

is placed in it lt heats

lhe rubber of bolh balloons

The rubber of the balloon

wilhout water becomes so

hot, that it becomes

too weak to resist

the pressure of lhe

air inside the

balloon

How does the balloon

with water in ( resist bursting

in the flame

When water inside the

balloon is placed in the

flame, the water absorbs

most ol the heat trom the

Itame

Then, the rubber of the

balloon does not become

very hol Because the rubber

does not become hot, it

does nol weaken, and lhe

balloon does not break.

Be carelul when

hand Ing matches lo

avoid buming yourselt or

causing accidental fires

http ://wvrw.sparlec hsottware.com

28

, ..1i:,i l


nk

(buoyancy)

o

HOW do€s a boat or ship canying hundrsds of

pounds worth of stuff float whils that 6ame stutf

would sink to the botlom of ths oc€an if dump€d

overboard

How come \afien you're in a pool and you strotch

your body out flat you float.

But, il you wrap your arms around your

le96 and cud up inlo a ball you sink

Wall, it all has to do with how

much water is pushing against you

and a littls scientific principle callod

buoyancy (ths ability to fioat or in

mor€ technical terms - the upward

iorces exened by a fluid on a body

in it) or floatation.

When you strebh out flat mors

wator pushes against you since your body is laid out

flatter. When you curl up into a ball, less water is

pushing against you. Want io test lhis tor yourselt

Try this exp€rimsnt:

1. Tak€ a piece of clay and split

equal) volume of liquid.

it into 2 identically sized piecos.

The obiect is exerting a downward

force on the water and the

Take one of the pieces and roll it

into a ball. Take the other piece and a clay

water is therslore exerting a

tashion it into a ilat boat shao€d a kilchen sink upward torce on the obiect.

obiect.

Ol course the floating object's

2. Now place both piecss into a

weight comes into play also.

sink full of water. Which one floats

The solid body floats vvhen it has

and which one sinks Both Neithsr

displaced just enough water to equal its o$/n original

weighl.

So you see, if the total ar6a of the object that

makes contact with the watsr is large enough, thg This principle is called buoyancy.

obiscl tloats.

The object must make room for its own volumo

by pushing aside, or displacing, an equivalent (or

irtF:/rururrrpdlacfi ao{M!€il|

estiSotmgzs


Kenali r

€-Jllg! dan

kegunaannya

OIeh MOHD. RIDZWAN MOHD. IMAN aks€s Internet melalui

syarikal p€mbekal

EBUT sahaja +md, hampir p€rkhidmatan Intem€t

semua pengguna komputer (lSP) ssperti Jaring

mengetahui mengenainya atau TMnet.

walaupun tidak semua daripada Cara kedua Dula

kita tahu benar-benar memahaminya tanpa pedu kita

Aplikasi mel elektronik atau e-mel telah memasang sebarang

mula diperkenalkan oleh Ray Tomlinson perisian pada komputsr

sejak 1972 dan telah menjadi program lelapi dengan hanya

Inlemet paling penting kepada pengguna menggunakan perisian E-MEL menladl aht perhubungan popular bol€h luga dlhantal

komputer masa kini.

polayar Intemat s€pgrti dongan monggunakan tgleton tangan.

Kemampuannya untuk menghantar Intemet Eelorer sedia

dokumen berupa teks, gambar, muzik ada dan terus mengakses

laman web e-m€l

aiau rakaman video dalam masa beberapa

minit sahaia ke seluruh dunia menjadikan

ia begitu cepat diterima ramai. Tsrdapat p€lbagsi laman web yang htF//webmail.tm.net.my.

berasaskan wsb.

tersebut di alamat

Bagi para pel4ar, penggunaan e-mel menawarkan perkhidmatan e-mel dan Melalui e-mel ,ugts kita boleh mendapatkan

berita-berita terkini dalam bidang

akan memudahkan mereka berlukartukar

nota pel4aran dengan rakan-rakan perkhidmatan +md secara p€rcuma yang diminati dengan hanya mendat-

perkhidmatan yang popular ialah

atau guru dengan hanya perlu berada di seperti Hotmail, Yahool Mail,

tarkan e-mel kita keoada laman web

hadapan komputer sahaja.

Net@address, Mail.com dan sebagainya. yang menawarkan prldidmatan ters+

Pada masa ini, berjuta-iuta dokumen Psngguna Intemet boleh mendaftarkan but.

dihantar melalui e-mel setiap hari melalui akaun e-mel mereka dengan mudah di Bagaimanapun, kita juga perlu bijak

Intemet yang telah meniimatkan kos laman{aman w€b ini dan terus menggunakan

akaun msrska yang ditawarkan sering m€niadi sasaran penghantar +

menggunakan e-mel memandangkan ia

pengguna dan juga meningkatkan prG

duldiviti pekerja.

dalam ruang simpanan sama ada 2MB, mel sampah atau 'spam' yang bertuiuan

FaKor kos s€memangnyagak ketara 4MB dan s€bagainya.

mgmpromosikan pelbagai barangan dan

kerana jika kita menggunakan faks, kos Ksistimewaan msnggunakan s-mel perkhidmatan yang tidak pemah kita

panggilanegara-negara di Barat pada laman web ini ialah kila boleh |anggan.

mungkin boleh mencecaharga antara mengaks€s alau membuka/menghantar Sememangnya e-mel telah menjadi

RM50 hingga RM100 untuk membolehkan

kita menghantar dokumen mempunyai aksss Intemst, termasuk di pada masa kini dan terpulang kepada

e-mel dari mana-mana komputer yang medium komunikasi yang sangat penting

setebal 20 muka surat.

ruar negara.

pengguna untuk memanf aatkannya

Jika kita menggunakan perkhidmatan Kelemahan menggunakan percuma ini sebaik mungkin.

ekspres laju atau kurier pula, ia akan pula ia msnawarkan ruang simpanan Adalah dinasihatkan agar aplikasi yang

memakan kos yang agak tinggi juga dan yang torhad dan ini boleh menyebabkan penting tersebut tidak disalah guna dengan

digunakan untuk menjadi medium

menggunakan perkhidmatan pos biasa e-mel yang dihantar kepada kita tidak

akan membabitkan masa beberapa hari. dapat dilsrima jika akaun s-msl kita telah penghantaran berita palsu atiau bahanbahan

lerlarang kerana pihak berkuasa

Oengan hanya menggunakan e-mel, oenun.

kos penghantiaran dokumen setebal Laman web Hotmail pula meng€nakan mempunyai kemampuan untuk menjejak

tersebut mungkin tidak sampai RM1 jika syarat yang akaun kita harus aKif iaitL si penghantar e-mel yang tidak bertanggunqiawab.

kita menggunakan talian akses Intemet dibuka dalam masa 30 hari dan kegagalan

melakukan demikian akan menys Tentu kita masih ingat bagaimana

biasa.

Komputer dan talian telefon yang biasa babkan ssmua e-mel dipadam dan pihak polis telah berjaya menahan

di rumah sudah cukuo untuk membolehkan

kita menghantar e-mel. Sementara itu, pemb€l€l perkhid-

menyebarkan bedta palsu mengenai

akaun Derlu diaktifi€n s€mula. b€berapa orang penghantar e-mel yang

Terdapat dua cara bagaimana e-mel matan Intsmet tempatan juga kini telah kejadian rusuhan di bandar raya yang

boleh dihantar iaitu perlamanya menggunakan

pedsian e-mel yang terdapat pada msl b€rasaskan web kepada p€langgan Kesimpulannya, teDulang kepada

menawarkan ksmudahan mengEkses e- alfiimya dihadapkan ke mahkamah.

komputer seperii Microsott Outlook, masrng.masrn9.

kebijaksanaan adik-adik dan para pengguna

komputer semua untuk menda-

Netscaoe aiau Eduora.

Laman web e-mel web Jaring boleh

Bagaimanapun kita pedu mempunyai diakses pada alamat htts/ ,vebmail.iaring.my,

manakala TMnet pula

tersebut dalam pembel4aran, peke4aan

patkan manlaat pembangunan teknologi

akaun e-mel yang kebiasaannya

ditawarkan bersama pakei langganan mgnawarkan oerkhidmatan webmel atau hiburan.


aKan

Mohd. Haikal Mohd. Sukor

Alamat: No-15 Jalan Pelangi 4, Taman

Pelangi, Tanjong Malim, Perak.

Sekolah: Sekolah Kebangsaan (SK)

Tanjong Malim

Umur: 9 tahun

Bidang sains yang diminati: Sains Angkasa

Muhamad Farid Zainuddin

Alamati 180. Jalan Taman Meru 5, Taman

,eru 30020, lpoh, Perak

Sekolah: Sekolah N.4enengah Kebangsaan

(SMK) Anderson, lpoh. Perak

Umur: 16 tahun

Bidang sains yang diminali: Perubatan

n,* cf

+

Siti Amalina Mohd. Bakar

Alamat: No 48 Kampung Parit Gantong,

Seri Merlong,83100 Rengit, Batu Pahat.

JOnOr

Sekolahr SMK Parit Betak, 82210 Benul.

Pontian Johor Johor.

Umur: 17 tahun

Bidang sains yang diminalii Aslronomi

.l

'/

Sufiah Abdul Rahman

Alamat: G-104. Cawangan Angkut. BTN 3,

355UU utOOr PefaK

Universitr: Universiti Pendidikan Sultan ldris

(uPSr)

Umur; 24 tahun

Eme : seroja26 @yahoo.com.uk

Bidang sains yang diminati: Matemallk dan

Sains Alam Sekitar

Putri Nur Amyra Auzaid

Alamat: No 16 Gelung Air, Mukim

Padang Hang, 06250 Alor Star Kedah

Sekolah: SK Sri Gunung, 06250 Alor

Setar

Umuri 7 tahun

Bidang sains yang diminatii Perubatan

Wan Noorlela Wang Yusolt

Alamat: Blok B-2-8 FR.U No. 3 (PS.P)

Jalan Sempadan, 111400 Ayer ltam,

Pulau Pinang.

Sekolah: SMK (Perempuan) Sri Mutiara,

10460 Jalan Ayer ltam, Pulau Pinang.

Umur: l6 tahun

Bidang sains yang diminati: Astronomi

dan Sains Sukan

Kugan A,/L Kathegesen

Alamat: Lot 206/38 Jalan Umbun 1,

53100 Selapak Garden. Kuala Lumpur.

Sekolah: SMK Taman Melati, Setapak,

53100 Kuala Lumpur.

Umur: 16 tahun

Bidang sarns yang diminatii Forensik

\ -.'

BORANG PENYERTAAN

Helen Chong Mel Lee

Alamatr 89, Lorong Tengah, 02800 Kuala

Sanglang, Perlis.

Sekolah: SMKAyer Hitam, 06150 AIor

Setar Kedah.

Bidang sains yang diminati: Brokimia,

Perubatan dan Bioteknologi.

Zulhazim Zulkitli

Alamat: No 11 Jalan Sulera 1. Taman

Sutera. Kampung Jawa 8500 Segamat.

JOnOr

Sekolah. Sekolah Datuk Bentara Dalam

85000 Segamat, Johor

Umur: 13 tahun

Bidang sains yang diminati: Reka Cipta

dan Komputer

Ahmad Badawi Wahi

Alamat: No 15 Kampung Kemunting

Baru, 09700 Karangan, Kulim, Kedah.

Sekolah: Madrasah lhsaniah Jangkang,

Karangan, Kulim, Kedah.

Umur:20 tahun

Emel: Tepak sirih @ bismillahmail.com

Bidang sains yang diminatii Sains Hayat

dan Komputer

di sin i

Urnur

B dang sains yang dirninat ;

E-me:

kepada semua

32

Alamatkan b0ranq anda kepada: Akademi Sairs lrlalaysia (ASM), 902-4, Jalan Tun lsmail,

50480 Kuala Lumpur. Anda iuga b0lefi e-melkan penyerlaan anda kepada:


J alinkan kemesraan baru.

Kini lebib kaya dcngan

khosiat stsu, hbih hzm.


Kerjaya

ALAYSIA sebagai

seouan negara

industri tidak mahu

ketinggalan bersaing

di peringkat antarabangsa unluk

menghasilkan teknologi bagi mengeluarkan

produk-produk berkualiti tinggi

daripada bahan-bahan asas yang digu.

nakan dalam kehidupan sehanan.

Terkini, teknologi kejuruteraan polimer

antara bidang yang mula diterokai di

negara Inr.

Ramai tidak lahu apa itu bidang kejuruleraan

DoImer.

Mengapa ia perlu diterokai dan apa

keunlungannya kepada pelajar yang

menceburi bidano berkenaan.

Perkataan polimer mungkin asing

bagi sesetengah pelajar khususnya bagi

yang mengikuti aliran sastera

'Poll dalam bahasa Greek bermaksud

banyak manakala Oetkalaan mel

bermaksud bahagian.

Dalam bahasa saint rk, ia adalah satu

cabang ilmu yang mengkhususkan

kajian tentang bahan krmia raitu pencantuman

ikatan karbon yang lebih paniang

untuk membentuk polimer.

Polimer dalam bahasa mudah ialah

kajian mengenai pembuatan produk

berkaitan getah dan plastik.

Di kebanyakanegara maju, bidang

kejuruteraan polimer kini semakin

berkembano.

Selain menyediakan prospek luas

dalam kerjaya profesional, bidang berkenaan

juga mampu menjana ekonomi

negara menerusi penghasilan pembualan

produk getah dan plastik berkualiti

Dari segi peluang kerja, lulusan

bidang keiuruteraan polimer trdak menghadaDi

masalah untuk mendaoatkan

pekerjaan kerana lenaga dan kepakaran

mereka diperlukan sama ada di sektor

awam oan swasla.

Antara jawatan yang boleh disandang

termasuklah iurutera kawalan mutu.

penyelidik, pegawai kawalan, perunding

dan pegawar sains di syarikat perindustrian.

Pelaiar yang berminat dalam bidang

ini mestilah lulus cemerlang dalam Siji

Pelajaran l,4alaysia (SPM) dengan kelulusan

yang baik dalam mata pelajaran

Sains dan l\ilatematik.

Bagi lulusan SPM mereka perlu

mengikuti program Matrikulasi atau diploma

selama satu hingga tiga tahun

sebelum diterima masuk ke program per

ingkat sarjana muda.

Bagi lulusan Siiil Tlnggi Persekolahan

Malaysia (STPM) pula mereka boleh

terus memasuki tahun pertama dengan

kelulusan yang baik dalam mata pelajaran

Matematik dan juga subjek-subiek

Sains yang berkailan.

Universiti Teknologi Malaysia,

Universiti Sains Nralaysia dan Universiti

Teknologi MAFIA antara institusi pengajian

tinggr awam yang menawarkan pengajian

dalam bidang ini.

I Zlr kil o Mohd 1,1!s rn

Kg SijangMng

42500 Te ok Panq rma

Garang, Se angor

2 Nor dayu bt Sidek

Lot 4d2A Loroi-c A7

Bukt A Kamplng Cheras

BaharLl

56100 Kuaa LLrmpLrr

3 Arene Anak Rona d

Kampung Taee

Jalan Bak R ih,

94700 Ser an

Saravr'ak

Nur A ffar n Jan s

No 5T Jaan Purnama I,

Taman Purnama

86200 S mpang Rengam

JONOT

Llohd E^van [4aarf

Lo: A1375, Jalan lqanda

BatLr I l,/2 Shah

Bandaraya,

4l000 Klaig, Selangor

Pada bulaf n ramai peseta

yang oapat rnenla,r'raD Oengan

betLrl

Pemenan€dp h atas

rndan Kepada yarq belura

(epLrtusan adaLah muklamad

34 esuao(mu

a)

n ULAN n matalah ke

trga hurul

sam a0a secata menegak, zrg-za€

Syarat-syarat yanO psrlu ba',,vah ke alas, dspan ke belakang

tr;il,"'ilf i"*:

anda patuhr dala mencai dan sebagarnya asalkan settap kotak

raduan baru yan0 akan FEDTpBrkalaan-peTkalaan

inr alah hurul bersambungan

men0!lr perbendaharaan

Sel ap porkataan yang ri Anda boleh mengOUnakan

kala anda dalam bahasa

hBndak drbina mestr ah darpada

petak h!ruiyang boloh perkalaan in Mereka yang rnampu

kam!s uniuk mencan perkalaan-

Ingqens, $ClArtl

Daiam sstraporaduan

and akan drbenkan

dalam papan klu A anda banyak akan d um!mkan sebagal

drsambung Seba0ar conloh mencan pei


. Retractable & refillable

. Auailable ().5/ 0.7/ LOrn,n Tip

oor"t

bv reaao

t*


"Portal Pendidikan Utusan amat bermanfaat untuk calon

calon Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian

Menengah Rendah (PMR), Sijil Pelajaran Malaysia dan Sijil

Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), guru dan ibu bapa."

- Menteri Pendidikan, TAN SRI MUSA MOHAMAD

r Setiap hari rSetiap masa I Percuma

I ay ar i wwlrv.tutor,com. my

Untuk PelaJar o

Pembelajaran yang lebrh berstruktur, nota

lengkap dan nota ringkas, papan drskusr,

bank soatan. Iatih tubr, contoh soalan-soalan

sekotah'sekolah ternama, pepenksaan dan

sebagarnya.

Sebanyak 22 mata pelajaran:

Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)

a Bahasa Melayu

a Bahasa Inggens

a Matematrk

o Sains

Penilaian Menengah Rendah (PMR)

a Bahasa Melayu

a Eahasa Inggeris

O Sains

a Matematrk

a Selarah

a Geografi

Siiil Pelajaran Malay3ia (SPM)

a Eahasa Melayu

a Bahasa Inggerrs

a Sai ns Teras

a Matematrk

a Matematrk Tambahan

a Sejarah

a Krmra

a Bro{ogi

a Frzrk

Siril Tinggi Persekolahan Malaysia (STPI,A)

a Bahasa Melayu

a Pengajran Am

a Ekonomi

UntukGuru .

M€mbantu guru menyedrakan ran(a.3an

mengajar. akovr( pembelaJa.an lat'han

rumber .uJuk.n 5e(a bank 5oalan bagl

5ellap w.kt! penbelalafao nengrkut bula^

0' barah ruanqa. '.i dBediakan seca.a

le.gkap h!,aran sukatan pelata.an,

ra.(.n9an nengaJar Dahan pengala.an dan

DembelaJaran 1P6Pr dan JUga ful!kan yanq

Doteh di9unaka. guru bagi oela.carka.

L.9r Droses penga,...nnya dr dalam keLat

Untuk Fen aga .

Eaqr pen)aga hanpu membantu dereka

hembuat pefr antauan menyemak

perancan9an ara! r!r!t sana menJadl

p€mb,mbing [€p.da anat a.al denSan

.ara menSgunakan baha. yanq dredraka.

5ebaqar satu sokongan pembelalara.

ltunla Pendldlk n .

RuanEan kerJtya ka!nr€lrng benra

akrv't' ke mana be..ub keL.b ag.ma

album sekolah, ke! dripl,n

pekelilrng

iement€rtan 5arns dan te*noloSr

oroqrah l( pedagoqi. ke(as.kertas leta

i3! 6! pend'drkan daf pauta. sekolah

Kami ada cara

More magazines by this user
Similar magazines