LAMPIRAN - Kementerian Kerja Raya Malaysia

kkr.gov.my

LAMPIRAN - Kementerian Kerja Raya Malaysia

p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t e r i a n k e r j a r a y a 2 0 1 1 - 2 0 2 0

K E M E N T E R I A N K E R J A R A Y A M A L A Y S I A

LAMPIRAN

103


p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t e r i a n k e r j a r a y a 2 0 1 1 - 2 0 2 0

K E M E N T E R I A N K E R J A R A Y A M A L A Y S I A

104


p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t e r i a n k e r j a r a y a 2 0 1 1 - 2 0 2 0

PRESTASI PROJEK RMKe-9 & PRE

K E M E N T E R I A N K E R J A R A Y A M A L A Y S I A

GambarRajah 1

105

GambarRajah 2


p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t e r i a n k e r j a r a y a 2 0 1 1 - 2 0 2 0

K E M E N T E R I A N K E R J A R A Y A M A L A Y S I A

PROJEK RMKe-10 KKR (Rolling Plan 1)

JUMLAH

PROJEK

SAMBUNGAN

RMKE-10

JUMLAH

PROJEK

SAMBUNGAN

TAMBAHAN

RMKE-10

JUMLAH

PROJEK BARU

RMKE-10

ANGGARAN

KOS (BILION)

BILANGAN

PROJEK

3.93 0.36 4.06

147 85 54

Jadual 1

106


p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t e r i a n k e r j a r a y a 2 0 1 1 - 2 0 2 0

K E M E N T E R I A N K E R J A R A Y A M A L A Y S I A

PENERBITAN KKR

Inventori Rangkaian Jalan Utama Persekutuan

(2009)

Inventori rangkaian

Jalan Utama

Persekutuan ini

mengandungi semua

maklumat mengenai

Jalan Utama

Persekutuan, akta

yang berkaitan

dengan Jalan

Persekutuan, Senarai

Jalan Utama

Persekutuan, Peta

Rangkaian Jalan

Utama Persekutuan di setiap negeri bersama

dengan senarai laluan jalan dan maklumat di

setiap laluan Jalan Utama Persekutuan.

Inventori Rangkaian Jalan Persekutuan Felda

(Januari 2010)

Inventori rangkaian

Jalan Persekutuan

Felda ini mengandungi

semua maklumat

mengenai Jalan

Persekutuan Felda,

akta yang berkaitan

dengan Jalan

Persekutuan, Senarai

Jalan Persekutuan

Felda, Peta Rangkaian

Jalan Persekutuan

Felda di setiap negeri bersama dengan senarai

laluan jalan dan maklumat di setiap laluan Jalan

Persekutuan Felda.

Trip Generation 2010 (April 2010)

Kajian ini bertujuan

untuk menghasilkan

Manual Penjanaan

Perjalanan yang lebih

mantap bagi

dijadikan bahan

rujukan rasmi

kerajaan dalam

menghasilkan

permodelan

penjanaan

perjalanan.

Road Traffic Volume Malaysia 2009 (Jun 2010)

Kajian ini dijalankan

dua kali setahun

pada tiap-tiap tahun.

Kajian ini dijalankan

bagi mendapatkan

data trafik untuk

tujuan perancangan

jalan pada masa

hadapan.

107


p e l a n s t r a t e g i k 2 0 1 1 - 2 0 1 2

p e l a n s t r a t e g i k k e m e n t e r i a n k e r j a r a y a 2 0 1 1 - 2 0 2 0

K E M E N T E R I A N K E R J A R A Y A M A L A Y S I A

Penswastaan Lebuh Raya di Malaysia 2009

Diterbitkan untuk

memberi pendedahan

dan makluman

berkenaan lebuh raya di

Malaysia yang termasuk

di dalam kategori Jalan

Persekutuan yang bertol

di Malaysia

Roadmap for Industrialised Building System (IBS) in

Malaysia (2011 – 2015)

Penerbitan Roadmap

ini adalah sebagai

gambaran terhadap

dimensi baru industri

binaan negara,

daripada kaedah

pembinaan

konvensional kepada

kaedah pembinaan

yang lebih sistematik

dan mesra alam.

Pelan Tindakan Pelaksanaan Industrialised Building

System (IBS) Dalam Projek-Projek Kerajaan

Pelan Tindakan ini

merangkumi aktiviti

pelaksanaan IBS,

penguatkuasaan,

promosi, penyelarasan,

pemantauan dan lainlain

aktiviti sokongan

bagi meningkatkan

keupayaan

pelaksanaan IBS dalam

projek Kerajaan dan

industri pembinaan.

Pelan Induk Industri Pembinaan Malaysia 2006 -

2015

Pelan Induk ini

diterbitkan untuk

memastikan hala tuju

industri binaan negara

dalam memenuhi

keperluan dan

cabaran industri

binaan yang meliputi

tempoh 2006 – 2015.

108

More magazines by this user
Similar magazines