10 P2199 NKEA-Agriculture - Kementerian Sumber Manusia

mohr.gov.my

10 P2199 NKEA-Agriculture - Kementerian Sumber Manusia

Penyata Guna Tenaga Kebangsaan 2011

National Employment Return 2011

10

Pertanian

Agriculture

Kementerian Sumber Manusia

Ministry of Human Resources

Bahagian II

No. Siri:

Nama Syarikat:

Company Name:

SEKSYEN I: BUTIRAN AKTIVITI SYARIKAT DAN MAKLUMAT PEKERJA (PERTANIAN)

SECTION I: DETAILED COMPANY ACTIVITY AND WORKERS INFORMATION (AGRICULTURE)

1a. Apakah kegiatan utama syarikat anda (sila pilih hanya satu sahaja daripada senarai di bawah).

What is your company’s main activity (select one from the list below).

1

2

3

4

5

Penanaman tanaman tidak kekal

Tanaman yang bertumbuh tidak melebihi dua musim pertumbuhan seperti bijirin, sayur-sayuran dan buah melon,

tanaman akar dan ubi, tebu, tembakau dan sebagainya.

Growing of non-perennial crops

Plants that do not last for more than two growing seasons, e.g.: cereals, paddy, vegetables and melons, roots and tubers, sugar cane,

tobacco, etc

Penanaman tanaman kekal

Tanaman yang bertumbuh melebihi dua musim pertumbuhan seperti pisang, mangga, durian, rambutan, belimbing,

betik, nenas, buah-buahan sitrus, teh, koko, lada, pokok-pokok getah, dan sebagainya.

Growing of perennial crops

Plants that last for more than two growing seasons, e.g.: banana, mango, durian, rambutan, star fruit, papaya, pineapple, citrus fruits,

tea, cocoa, pepper, rubber trees, etc

Pembiakan tumbuhan

Semaian tanaman untuki pertanian, tanaman untuk hiasan, tanaman untuk bebawang, ubi dan akar, keratan dan slips;

cendawan, pengedalian tapak semaian pokok.

Plant propagation

Growing of plants for planting, plants for ornamental purposes, live plants for bulbs, tubers and roots; cuttings and slips; mushroom

spawn, operation of tree nurseries

Pengeluaran ternakan

Pemeliharaan (penternakan) dan pembiakan semua jenis haiwan selain haiwan akuatik.

Animal production

Raising (farming) and breeding of all animals, except aquatic animals

Pertanian campuran

Gabungan pengeluaran tanaman dan haiwan tanpa pengkhususan pengeluaran untuk tanaman atau haiwan tertentu.

Mixed farming

Combined production of crops and animals without a specialised production of crops or animals.

1 Page


Penyata Guna Tenaga Kebangsaan 2011

National Employment Return 2011

Pertanian

Agriculture

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Aktiviti pertanian untuk pengeluaran tanaman yang berasaskan yuran atau kontrak

Penyediaan tanah, penuaian, kawalan perosak yang berkaitan dengan pertanian, pengendalian bekalan perairan

untuk tujuan pertanian, dan penyelenggaraan tanah untuk memastikannya dalam keadaan yang baik untuk kegunaan

pertanian.

Agricultural activities for crops production on a fee or contract basis

Preparation of fields, harvesting, pest control in connection with agriculture, operation of irrigation equipment for agricultural

purposes, maintenance of land to keep it in good condition for agricultural use.

Aktiviti pertanian untuk pengeluaran ternakan yang berasaskan yuran atau kontrak

Aktiviti untuk menggalakkan pembiakan, pertumbuhan dan pengeluaran haiwan, aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan

permanian beradas, pengguntingan bulu biri-biri, aktiviti penternakan haiwan tanpa penjagaan kesihatan, perkhidmatan

ujian kelompok, perkhidmatan pembelaan ternakan untuk orang lain, penyunatan ternakan

Agricultural activities for animal production on a fee or contract basis

Activities to promote propagation, growth and output of animals, activities related to artificial insemination, sheep shearing, farm

animal boarding activities without health care, herd testing services, droving services, agistment service, poultry caponizing

Aktiviti tanaman selepas tuaian

Penyediaan tanaman untuk pasaran utama, daun tembakau, koko, buah-buahan pengeringan dan sayur-sayuran

Post-harvest crop activities

Preparation of crops for primary markets, tobacco leaves, cocoa beans, sun-drying of fruits and vegetables

Pemprosesan benih untuk pembiakan

Seed processing for propagation

Perikanan laut

Marine fishing

Perikanan air tawar

Freshwater fishing

Akuakultur laut

Marine aquaculture

Akuakultur air tawar

Freshwater aquaculture

Lain-lain (Sila nyatakan jika tidak disenaraikan)

Others (Please specify if not stated):

______________________________________________________________________________________

1b. Jumlah pekerja warganegara Malaysia dan asing mengikut tahap pendidikan dan kategori pekerjaan.

Number of Malaysian and foreign workers by broad level of education and job category.

Kategori pekerjaan

Job Category

Bilangan Pekerja Malaysia

Number of Malaysian Workers

Rendah Menengah Tinggi

Primary Secondary Tertiary

Bilangan Pekerja Asing

Number of Foreign Workers

Rendah Menengah Tinggi

Primary Secondary Tertiary

1. Pengurus

Managers

2. Profesional

Professionals

3. Juruteknik & Profesional Bersekutu

Technician & Associate Professionals

4. Pekerja Sokongan Perkeranian

Clerical Support Workers

5. Pekerja Mahir Pertanian, Penternakan &

Perikanan

Agricultural, Livestock & Fishery Workers

2 Page


Penyata Guna Tenaga Kebangsaan 2011

National Employment Return 2011

Pertanian

Agriculture

SEKSYEN II: KEKURANGAN DALAM KEMAHIRAN GENERIK

SECTION II: DEFICIENCIES IN GENERIC SKILL

2. Adakah syarikat anda menghadapi KEKANGAN dalam mana-mana kemahiran generik yang berikut (Sila rujuk

nota di bawah) Tanda [ √ ] semua yang berkenaan.

Does your company face DEFICIENCIES in any of the following generic skills (Please refer to the notes below) . Tick all that

apply.

Kategori

Pekerjaan

Job Category

1. Pengurus

Managers

2. Profesional

Professionals

3. Juruteknik &

Profesional

Bersekutu

Technician

& Associate

Professionals

4. Pekerja

Sokongan

Perkeranian

Clerical

Support

Workers

5. Pekerja Mahir

Pertanian,

Penternakan

& Perikanan

Agricultural,

livestock &

fishery workers

Kemahiran

IT

IT skills

Kemahiran

analisis

Analytical

skills

Kemahiran

berkomunikasi

Communication

skills

Kemahiran

berbahasa

(Inggeris /

Malaysia)

Language

skills (English/

Malay)

Kemahiran Generik

Generic Skill

Penyelesaian

masalah

Problem

solving

Kecelikan

Angka

Numeracy

skills

Kecelikan

Literacy

skills

Kerjasama

dalam

kumpulan

Team

working

Kemahiran

teknikal

Technical

skills

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nota:

Notes:

Kemahiran IT

IT skills

Kemahiran analisis

Analytical skills

Kemahiran berkomunikasi

Communication skills

Kemahiran berbahasa

(Inggeris/Malaysia)

Language skills (English/ Malay)

Penyelesaian masalah

Problem solving

Kecelikan angkaan

Numeracy skills

Kecelikan

Literacy skills

Kerjasama dalam kumpulan

Team working

Kemahiran teknikal

Technical skills

= Keupayaan bekerja dengan peralatan dan perisian komputer.

Ability to work with computer hardware and software.

= Berkebolehan menggunakan pemikiran analitikal dan logik untuk mengumpul dan menganalisa maklumat,

mereka bentuk dan menguji penyelesaian kepada sesuatu masalah serta merangkakan rancangan.

Ability to apply analytical and logical thinking to gathering and analyzing information, designing and testing solutions to

problems, and formulating plans.

= Berkomunikasi dan bergerak balas kepada rakan dan klien.

Communicate with and respond to staff and client.

= Keupayaan berkomunikasi secara berkesan dalam keadaan yang perlu bertutur dalam Bahasa Inggeris dan

Bahasa Malaysia.

Ability to communicate effectively in environments where there are those who speak English and Malay.

= Mengesan, mengenalpasti, menganalisis dan menyelesaikan masalah.

Detecting, diagnosing, analysing and resolving problems.

= Keupayaan bekerja dengan angka dan memahami konsep-konsep matematik.

Ability to work with numbers and understand mathematical concepts is a skill area.

= Kebolehan dalam membaca dan menulis borang, notis, memo, tanda-tanda, surat , dokumen-dokumen

yang ringkas dan yang panjang.

Both reading and writing forms, notices, memos, signs, letters, short and long documents

= Bekerja dengan orang lain dan dalam satu pasukan

Working with others and in team.

= Pengetahuan tentang penggunaan alat-alat, kelengkapan atau jentera dan mengetahui tentang produk

dan perkhidmatan.

Knowledge about the uses of tools, equipment or machinery and knowing about products and services

3 Page


Penyata Guna Tenaga Kebangsaan 2011

National Employment Return 2011

Pertanian

Agriculture

SEKSYEN III: KEKURANGAN DALAM KECEKAPAN

SECTION III: DEFICIENCIES IN COMPETENCIES

Kecekapan terdiri daripada pengetahuan, kebolehan dan sikap yang diperlukan untuk mencapai kejayaan dalam

prestasi pekerjaan.

Competencies are composed of the knowledge, skills and attitudes required for successful work performance.

A. Kecekapan Teras

Core Competency

1. Penyimpanan Rekod

• Merekodkan data penghasilan yang diperoleh daripada pelbagai

sumber, seperti kiraan stok, rekod pemvaksinan atau perubatan,

kadar percambahan, kuantiti penuaian

• Melaksanakan kehendak untuk menjadikan pengumpulan data

sebagai sebahagian daripada peranan atau fungsi pekerjaan

• Memasuki data dengan tepat dalam format bertulis atau

elektronik/ berkomputer yang tertentu

• Menyimpan data dalam lokasi yang ditentukan

• Membentuk dan merujuk kepada data untuk menyiapkan tugas

sekiranya diperlukan.

2. Pengurusan Tanah & Estet

• Menentukan mekanisme dan kriteria untuk meninjau semula

pelan dan strategi pengurusan tanah

• Menganalisiskan pelan dan strategi pengurusan tanah yang sedia

ada

• Mengubah suai dan melaksanakan pelan dan strategi pengurusan

• Mengenal pasti dan menjelaskan keperluan perancangan estet

• Melaksanakan perancangan estet

• Pengetahuan tentang struktur estet

3. Pengurusan Kewangan

• Menyediakan bajet dengan menggunakan kos dan pendapatan

yang paling berkemungkinan

• Membentuk dan memantaukan bajet

• Menyediakan laporan kewangan untuk memenuhi keperluan

industri

• Memantau petunjuk utama bagi pulangan kewangan perniagaan

tersebut

4. Pemasaran

• Membentuk pelbagai pemasaran alternatif

• Mengumpul dan menganalisiskan data untuk tujuan menilaikan

alternatif-alternatif dalam rancangan pemasaran

• Menilaikan sasaran prestasi dan mencadangkan pengubahsuaian

atau penambahbaikan

• Melaksanakan dan menilaikan rancangan pemasaran

• Membentuk dan melaksanakan strategi pasaran eksport

5. Pengurusan Sumber Manusia

• Menguruskan prestasi tenaga kerja

• Mengenalpastikan keperluan kemahiran dan menyediakan

penerangan tugas serta penentuan pekerja yang khas

• Mengaturkan pekerjaan untuk tenaga kerja

• Memberikan keutamaan dan menjalankan tatacara Keselamatan

dan Kesihatan Kerja

• Meninjaukan produktiviti pekerja

Record Keeping

• Record production data obtained from a variety of sources, such

as stock counts, vaccination or medication records, germination

rates, quantities harvested

• Implement requirements to collect data as part of the work role

or job function

• Enter data accurately into specified written or electronic/

computerised formats

• Store data in the prescribed location

• Format and refer to data to complete work duties if necessary.

Land & Estate Management

• Determine mechanisms and criteria for reviewing land

management plans and strategies

• Analyse existing land management plans and strategies

• Modify and implement management plans and strategies

• Identify and clarify estate planning requirements

• Implement estate planning

• Knowledge of estate structures

Financial Management

• Prepare a budget using most likely costs and income

• Develop and monitor budgets

• Prepare financial reports to meet industry standards

• Monitor key indicators of financial returns for the business

Marketing

• Develop a range of marketing alternatives

• Collect and analyse data to assess alternatives in a marketing

plan

• Evaluate performance targets and recommend modifications or

improvements

• Implement and evaluate a marketing plan

• Develop and implement the export market strategy

Human Resource Management

• Manage workforce performance

• Identify skill requirements and prepare task descriptions and

person specifications

• Arrange employment of workforce members

• Implement Occupational Health and Safety (OHS) priorities

and procedures

• Review labour productivity

3a. Adakah syarikat anda menghadapi sebarang KEKURANGAN dalam aspek kecekapan teras

Does your company face any DEFICIENCIES in the core competencies

1

Ya (terus ke Soalan 3b)

Yes (go to Question 3b)

2

Tidak (terus ke Soalan 4a)

No (go to Question 4a)

4 Page


Penyata Guna Tenaga Kebangsaan 2011

National Employment Return 2011

Pertanian

Agriculture

3b. Jika ‘Ya’ dalam Soalan 3a, kategori pekerjaan yang manakah menghadapi KEKURANGAN dalam kecekapan teras

seperti yang dinyatakan di bawah Tanda [ √ ] semua yang berkenaan.

If “Yes” in Question 3a, which job categories face DEFICIENCIES in core competencies as stated below Tick all that

apply.

1. Pengurus

Managers

2. Profesional

Professionals

Job Category

Kategori Pekerjaan

3. Juruteknik & Profesional Bersekutu

Technician & Associate Professionals

4. Pekerja Sokongan Perkeranian

Clerical Support Workers

5. Pekerja mahir Pertanian,

Penternakan & Perikanan

Agricultural, livestock & fishery workers

Penyimpanan

Rekod

Record Keeping

Pengurusan

Tanah & Estet

Land & Estate

Management

Kecekapan Teras

Core Competencies

Pengurusan

Kewangan

Financial

Management

Pemasaran

Marketing

Pengurusan

Sumber Manusia

Human Resource

Management

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

B. Kecekapan Khusus Sektor Industri

Industry-Specific Competency

1. Nutrisi Tanaman & Pembajaan

• Mentafsirkan analisis tanah untuk menentukan keperluan baja

• Menentukan sistem tanaman optimum dalam pengehadan hakisan

tanah

• Menentukan tanda-tanda kekurangan nutrien

• Memilihkan sistem pembajaan yang paling ekonomi

• Mengguna dan menyimpan bahan-bahan dengan betul

2. Penanaman & Penuaian

• Mengenalpastikan bahagian-bahagian dan lampiran-lampiran

peladang serta peranan mereka dan menentukan kadar penanaman

yang betul.

• Menentukan kematangan hasil tanaman (kelembapan, keadaan

bijian dan sebagainya)

• Penyelarasan tanaman gabungan untuk merendahkan pembaziran

tanah ke tahap yang munasabah

3. Pengeluaran Ternakan

• Membentuk sasaran dan rancangan pengeluaran ternakan

• Memantau dan menguruskan kesihatan dan nutrisi haiwan ternakan;

• Melaksanakan strategi ragutan yang bersepadan dengan keperluan

haiwan ternakan dan mengoptimumkan pertumbuhan padang

rumput

• Mengekalkan sumber semulajadi di ladang tersebut melalui amalan

yang mampan

• Merancang dan memantau kewangan untuk unit pengeluaran

• Mengekalkan rekod pengeluaran.

4. Penyelenggaraan Peralatan Pertanian

• Menyenggarakan mesin dan peralatan yang digunakan terutamanya

dalam bidang pertanian

• Menguji mesin dan peralatan untuk mengenalpastikan kerosakan

• Menjalankan kerja pembaikan yang asas

• Menyelia penyelenggaraan asset mesin dan peralatan

• Menjadualkan dan menganggarkan kos yang diperlukan untuk

penyelenggaraan mesin

• Merekodkan butir-butir penyelenggaraan dan keperluan untuk

tujuan pemantauan.

Plant Nutrition & Fertilization

• Interpret soil analysis to determine fertilizer needs

• Determine optimum cropping system within soil erosion

limitations

• Determine nutrient deficiency symptoms

• Select the most economical fertilization system

• Apply and store materials properly

Planting & Harvesting

• Identify planter parts and attachments and their functions and

determine proper planting rate

• Determine crop maturity (moisture, grain condition, etc.)

• Adjust combine to correct field losses to acceptable level

Livestock Production

• Establish livestock production targets and plans

• Monitor and manage animal health and nutrition;

• implement grazing strategies that match livestock needs and

optimise pasture growth

• Maintain the farm natural resource base through sustainable

practice

• Plan and monitor the finances of the production unit

• Maintain records of production.

Agricultural Equipment Maintenance

• Maintain machinery and equipment that is used principally in

agriculture

• Test machinery and equipment to identify faults

• Carry out basic repairs

• Supervise maintenance of property machinery and equipment

• Schedule and cost the maintenance requirements of machinery

• Record details of maintenance and requirements for monitoring.

5 Page


Penyata Guna Tenaga Kebangsaan 2011

National Employment Return 2011

Pertanian

Agriculture

B. Kecekapan Khusus Sektor Industri

Industry-Specific Competency

5. Pemantauan Alam Sekitar

• Tanaman:

o Mengenalpastikan keperluan tanaman-tanaman yang semakin

meningkat

o Membentukkan prosedur pemantauan alam sekitar

o Mengawal keadaan alam sekitar dari segi fisiologi tanaman,

tahap pertumbuhan, serta kualiti dan kuantiti produk

• Ternakan:

o Memantau kesihatan dan kesejahteraan ternakan

o Memantau persekitaran, sistem penyuapan dan bekalan air

o Melakukan pemeriksaan penyenggaraan yang rutin.

• Perikanan:

o Memantaukan tabiat dan kesihatan stok ternakan ikan serta

kualiti air dan parameter alam sekitar yang asas

o Menjalankan pemerhatian khusus atau umum

6. Penyakit & Perosak

• Tanaman:

o Kawalan perosak, penyakit dan gangguan tanaman dengan

mempertimbangkan pilihan Pengurusan Perosak Bersepadu

o Mengenalpastikan pelbagai perosak, penyakit dan gangguan,

serta organisma yang berfaedah

o Menilaikan kerosakan atau ancaman terhadap tanaman

o Memilih kaedah kawalan perosak dan penyakit serta pengaturan

masa menjalankan operasi

o Menyedia dan menyelaraskan peralatan

o Menggunakan pelbagai kaedah kawalan perosak dan penyakit

dan menyimpan rekod-rekod yang berkenaan

o Memantau keberkesanan kaedah kawalan.

• Ternakan:

o Menentukan haiwan ternakan yang menunjukkan tanda-tanda

masalah kesihatan

o Merawat dan mengubati haiwan

• Perikanan:

o Kawalan perosak, pemangsa dan penyakit yang mungkin

mengancam stok ternakan ikan

o Melaporkan masalah yang sebenar dan yang berpotensi serta

membantu dengan pembentukan dan pengekalan strukturstuktur

pengawalan

7. Pengendalian Stok

• Tanaman:

o Menyedia dan mengangkut pesanan tumbuh-tumbuhan

daripada tapak pengeluaran;

o Mengangkut tumbuh-tumbuhan dan produk-produk lain ke

atau dari tapak semaian

o Menghantar dan memunggah produk nurseri mengikut

pesanan

• Perikanan:

o Pembersihan, pengangkutan, penilaian gred dan penyimpanan

stok mengikut struktur kultur, pembenihan mutiara ke dalam

moluska, dan menjalankan pemerhatian khusus atau umum

o Mengekalkan suhu makanan laut dan produk makan laut pada

tahap yang bersesuaian di atas kapal-kapal perikanan, dan di

semua premis yang terlibat dalam pengeluaran, pengendalian

dan pengedaran makanan laut dan produk makanan laut.

o Mentafsirkan panduan dan menggunakan peralatan dengan

betul

• Ternakan:

o Menyediakan kawasan pengendalian, pintu pagar dan laluanlaluan

akses bagi pengerakan haiwan ternakan.

o Memantau dan memahami kelakuan haiwan ternakan.

o Mengenalpasti dan memilih haiwan ternakan untuk operasi

penggendalian

o Menguruskan pengalihan dan kawalan ternakan bagi

mengurangkan keadaan tertekan dan risiko-risiko terhadap

haiwan ternakan dan penternak.

Environmental Monitoring

• Crop:

o Identify the growing requirements of crop(s)

o Develop environmental monitoring procedures

o Control environmental conditions in regard to crop plant

physiology, growth stages, and product quality and quantity

• Livestock:

o Monitor livestock health and welfare

o monitor the environment, feed systems and water supplies

o Perform routine maintenance checks

• Fisheries:

o Monitor stock behaviour and health as well as basic water

quality and environmental parameters

o Undertake specific or general observations

Diseases & Pests

• Crops

o Control plant pests, diseases and disorders taking into

consideration Integrated Pest Management (IPM) options

o Identify a range of pests, diseases and disorders, and

beneficial organisms

o Assess damage or threat to plants

o Select pest and disease controls and timing of operations

o Prepare and calibrate equipment

o Apply a range of pest and disease control methods and

keep records

o Monitor the effectiveness of controls

• Livestock

o Identify animals which show symptoms of a health problem

o Treat and medicate animals

• Fisheries

o Control of pests, predators and diseases that might threaten

culture stock.

o Report on actual and potential problems and assisting with

the construction and maintenance of control structures

Stock Handling

• Crop

o Prepare and load plant orders from a production site;

o Transport plants and other products to and from a

production nursery

o Deliver and unload nursery products according to order

requirements

• Fisheries

o Cleaning, moving, grading and stocking of culture

structures, half pearl seeding of molluscs, and undertaking

specific or general observations

o Maintaining the temperature of seafood and seafood

products at appropriate levels on board fishing vessels, and

at all premises involved in the production, handling and

distribution of seafood and seafood product.

o Interpreting instructions and using equipment appropriately

• Live stock:

o Prepare handling areas, gates and access routes for

livestock movement

o Monitor and anticipate livestock behavior

o Identify and draft livestock for handling operations

o Move and control livestock and minimise undue stress and

risk to livestock and handlers

6 Page


Penyata Guna Tenaga Kebangsaan 2011

National Employment Return 2011

Pertanian

Agriculture

4a. Adakah syarikat anda menghadapi sebarang KEKANGAN kecekapan khusus industri

Does your company face any DEFICIENCIES in the industry specific competencies

1

Ya (terus ke Soalan 4b)

Yes (go to Question 4b)

4b. Jika ‘Ya’ dalam Soalan 4a, kategori pekerjaan yang manakah menghadapi KEKANGAN kecekapan khusus sektor

industri seperti yang dinyatakan di bawah Tanda [ √ ] semua yang berkenaan.

If “Yes” in Question 4a, which job categories face DEFICIENCIES in the industry specific competencies Tick all that

apply.

2

Tidak

No

Kecekapan Khusus Industri

Industry Specific Competencies

Kategori Pekerjaan

Job Category

Nutrisi

Tanaman &

Pembajaan

Plant Nutrition

& Fertilization

Penanaman &

Penuaian

Planting &

Harvesting

Pengeluaran

Ternakan

Livestock

Production

Penyelenggaraan

Peralatan

Pertanian

Agricultural

Equipment

Maintenance

Pemantauan

Alam Sekitar

Environmental

Monitoring

Penyakit &

Perosak

Diseases & Pests

Pengendalian

stok

Stock Handling

Pengurus

Managers

1. Pengurus Pengeluaran Pertanian

Agricultural Production Managers

Merancang, mengarah, dan menyelaraskan aktiviti berhubung dengan pengeluaran pertanian di bawah bimbingan meluas

pengarah dan ketua eksekutif.

Plan, direct and coordinate activities concerning the production of agriculture under the broad guidance of directors and chief executives.

a) Pengurus pertanian/

tanaman

Agricultural/crop managers

b) Pengurus estet/

perladangan

Estate/plantation managers

2. Pengurus Ternakan

Livestock Managers

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Merancang, mengarah, dan menyelaraskan aktiviti berhubung dengan pengeluaran ternakan di bawah bimbingan meluas

pengarah dan ketua eksekutif.

Plan, direct and coordinate activities concerning the production of livestock, under the broad guidance of directors and chief executives

3. Pengurus Akuakultur &

Perikanan

Aquaculture & Fisheries

Managers

1

2

3

4

5

6

7

Merancang, mengarah, dan menyelaraskan aktiviti berhubung dengan pengeluaran akuakultur dan perikanan di bawah

bimbingan meluas pengarah dan ketua eksekutif.

Plan, direct and coordinate activities concerning the production of aquaculture and fishery, under the broad guidance of directors and chief

executives.

4. Pengurus Bekalan &

Pengagihan

Supply & Distribution

Managers

1

2

3

4

5

6

7

Merancang, mengarah, dan menyelaraskan aktiviti berhubung dengan proses pengurusan yang terlibat dalam rantaian bekalan

dan berhubung dengan pelbagai pihak, termasuk pembekal bahan mentah, pengilang, peruncit, dan pengguna, yang semakin

meningkat bilangannya, di bawah bimbingan meluas

Plan, direct and coordinate activities concerning the managing processes involved in a supply chain and liaise with a variety of parties, including

suppliers of raw materials, manufacturers, retailers and, increasingly, consumers under the broad guidance of directors and chief executives.

7 Page


Penyata Guna Tenaga Kebangsaan 2011

National Employment Return 2011

Pertanian

Agriculture

Kecekapan Khusus Industri

Industry Specific Competencies

Kategori Pekerjaan

Job Category

Nutrisi

Tanaman &

Pembajaan

Plant Nutrition

& Fertilization

Penanaman &

Penuaian

Planting &

Harvesting

Pengeluaran

Ternakan

Livestock

Production

Penyelenggaraan

Peralatan

Pertanian

Agricultural

Equipment

Maintenance

Pemantauan

Alam Sekitar

Environmental

Monitoring

Penyakit &

Perosak

Diseases & Pests

Pengendalian

stok

Stock Handling

5. Lain-lain, Sila nyatakan:

Others, Please specify:

1

2

3

4

5

6

7

_____________________

_____________________

_____________________

Profesional

Professionals

1. Penasihat Perladangan & Perikanan

Farming & Fishery Advisers

Memberi bantuan teknikal dan nasihat tentang kaedah dan masalah perladangan, perhutanan, dan perikanan.

Provide technical assistance and advice on farming and fishery methods and problems.

a) Penasihat pertanian

Agricultural adviser

b) Penunjuk cara pertanian

Agricultural demonstrator

c) Pegawai perikanan

Fishery officer

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

2. Professional Perlindungan Alam Sekitar

Environmental Protection Professionals

Mengkaji dan menilai kesan ke atas persekitaran aktiviti manusia seperti udara, pencemaran air dan bunyi, pencemaran tanah,

perubahan iklim, sisa toksik dan kemerosotan serta degradasi sumber asli. Mereka membangunkan rancangan dan penyelesaian

untuk melindungi, memelihara, memulihara, dan meminimumkan serta mencegah kerosakan berterusan ke atas alam sekitar.

Study and assess the environmental effects of human activity e.g. on air, water and noise pollution, soil contamination, climate change, toxic

waste and depletion and degradation of natural resources. They develop plans and solutions to protect, conserve, restore, minimize and prevent

further damage to the environment

a) Ahli agronomi

Agronomist

b) Ahli sains pertanian

Agricultural scientist

c) Pegawai kawalan alam

sekitar

Control officer

3. Lain-lain, Sila nyatakan:

Others, Please specify:

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

8 Page


Penyata Guna Tenaga Kebangsaan 2011

National Employment Return 2011

Pertanian

Agriculture

Kecekapan Khusus Industri

Industry Specific Competencies

Kategori Pekerjaan

Job Category

Nutrisi

Tanaman &

Pembajaan

Plant Nutrition

& Fertilization

Penanaman &

Penuaian

Planting &

Harvesting

Pengeluaran

Ternakan

Livestock

Production

Penyelenggaraan

Peralatan

Pertanian

Agricultural

Equipment

Maintenance

Pemantauan

Alam Sekitar

Environmental

Monitoring

Penyakit &

Perosak

Diseases & Pests

Pengendalian

stok

Stock Handling

Juruteknik dan Profesional Bersekutu

Technicians And Associate Professionals

1. Juruteknik Pertanian

Agricultural technicians

Menjalankan tugas teknikal yang berhubung dengan penyelidikan dalam bidang agronomi serta pembangunan aplikasi hasil

penyelidikan dalam bidang pertanian.

Perform technical tasks related with research in agronomy, as well as with the development of agricultural applications of research results

a) Juruteknik agronomi

Agronomy technician

b) Juruteknik penyelidikan

penanaman

Crop research technician

c) Konduktor luar &

perladangan

Field & plantation conductor

d) Pembantu pegawai

pertanian

Assistant agricultural officer

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

2. Juruteknik Perikanan

Fishery Technicians

Melaksanakan tugas teknikal yang berhubung dengan penyelidikan perikanan serta pembangunan aplikasi hasil penyelidikan

dalam bidang perikanan.

Fishery technicians perform technical tasks related with research in fisheries, as well as with the development of fishery applications of research

results

a) Pembantu pegawai

perikanan

Assistant fisheries officer

b) Juruteknik pembiakan

udang

Hatchery/prawn technicians

3. Lain-lain, Sila nyatakan:

Others, Please specify:

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

9 Page


Penyata Guna Tenaga Kebangsaan 2011

National Employment Return 2011

Pertanian

Agriculture

Kecekapan Khusus Industri

Industry Specific Competencies

Kategori Pekerjaan

Job Category

Nutrisi

Tanaman &

Pembajaan

Plant Nutrition

& Fertilization

Penanaman &

Penuaian

Planting &

Harvesting

Pengeluaran

Ternakan

Livestock

Production

Penyelenggaraan

Peralatan

Pertanian

Agricultural

Equipment

Maintenance

Pemantauan

Alam Sekitar

Environmental

Monitoring

Penyakit &

Perosak

Diseases & Pests

Pengendalian

stok

Stock Handling

Pekerja Mahir Pertanian, Penternakan dan Perikanan

Skilled Agricultural, Forestry, Livestock and Fishery Workers

1. Petani, Penanam

Farmers, Crop Growers

Merancang dan menjalankan operasi yang perlu untuk menanam dan menuai tanaman ladang, menanam pokok buahbuahan

dan pokok lain atau pokok renek, menanam sayur-sayuran kebun serta pokok ubat dan pokok lain, untuk jualan atau

penghantaran secara tetap kepada pemborong, organisasi pemasaran atau di pasar.

Plan, grow and harvest field crops, fruit and other tree and shrub crops, garden vegetables and medicinal and other plants, for sale or delivery

on a regular basis to wholesale buyers, marketing organizations or at markets.

a) Penanam tanaman

ladang

Field crop growers

b) Petani buah-buahan

Fruit farmers

c) Penanam tanaman

campuran

Mixed crop growers

d) Petani sayur-sayuran

Vegetable farmers

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

2. Pengeluar, pentenak dan produk haiwan

Animal Producers, Livestock Farmers & Animal Product Producers

Merancang dan menjalankan operasi yang perlu untuk membiak baka, menternak, dan menjaga ternakan seperti lembu, biribiri,

khinzir, kambing, kuda, burung, reptilia, haiwan pengeluar bulu, ayam itik serta mengeluarkan pelbagai produk ternakan

haiwan untuk jualan atau penghantaran secara tetap kepada pemborong, organisasi pemasaran dan di pasar.

Plan and carry out activities to breed, raise and tend livestock such as cattle, sheep, pigs, goats, horses, birds, reptiles, fur-producing animals,

poultry and to produce a variety of animal husbandry products for sale or delivery on a regular basis to wholesale buyers, marketing organizations

or at markets.

a) Pengeluar ternakan &

tenusu

Livestock & dairy producers

b) Pengeluar unggas

Aves producers

c) Pengeluar dan penternak

perikanan

Fishery producers & farmers

3. Pengeluar tanaman &

haiwan campuran

Mixed crop & animal

producers

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Merancang dan menjalankan operasi yang perlu untuk perladangan campuran yang mengeluarkan gabungan tanaman dan

haiwan serta produk yang berkaitan, untuk penghantaran atau jualan secara tetap kepada pemborong, organisasi pemasaran,

atau di pasar.

Plan and carry out mixed farming activities that produces a combination of both crops and animals and related products, for delivery or sale on

a regular basis to wholesale buyers, marketing organizations or at markets\

10 Page


Penyata Guna Tenaga Kebangsaan 2011

National Employment Return 2011

Pertanian

Agriculture

Kecekapan Khusus Industri

Industry Specific Competencies

Kategori Pekerjaan

Job Category

Nutrisi

Tanaman &

Pembajaan

Plant Nutrition

& Fertilization

Penanaman &

Penuaian

Planting &

Harvesting

Pengeluaran

Ternakan

Livestock

Production

Penyelenggaraan

Peralatan

Pertanian

Agricultural

Equipment

Maintenance

Pemantauan

Alam Sekitar

Environmental

Monitoring

Penyakit &

Perosak

Diseases & Pests

Pengendalian

stok

Stock Handling

4. Pekerja Perikanan

Fishery Workers

Menangkap, membiak baka, dan memelihara ikan dan jenis hidupan akuatik yang lain, atau memburu dan menjerat mamalia,

burung, dan reptilia untuk jualan atau penghantaran haiwan atau produk haiwan secara tetap kepada pemborong, organisasi

pemasaran, atau di pasar.

Catch, breed and cultivate fish and other forms of aquatic life for sale or delivery on a regular basis to wholesale buyers, marketing organizations

or at markets.

a) Pekerja akuakultur

Aquaculture workers

b) Pekerja perikanan

perairan pedalaman &

pantai

Inland & coastal waters fishery

workers

c) Pekerja perikanan laut

dalam

Deep-sea fishery workers

5. Lain-lain, Sila nyatakan:

Others, Please specify:

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

_____________________

Terima kasih atas kerjasama anda

Thank you for your cooperation

Segala maklumat yang diberikan dalam Penyata ini adalah SULIT.

All the information given in this form is CONFIDENTIAL.

11 Page

More magazines by this user
Similar magazines