Sukatan KPSL S27 - Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

islam.gov.my

Sukatan KPSL S27 - Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN

PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM GRED S27

SECARA KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN (KPSL)

DI JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA

1. TARIKH SUKATAN PEPERIKSAAN BERKUATKUASA

1 Jun 2010

2. MATLAMAT PEPERIKSAAN

2.1 Untuk mengukur kesesuaian seseorang pegawai dari segi

potensinya untuk menjawat jawatan dalam Skim Perkhidmatan

Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S27.

2.2 Untuk menguji kemahiran seseorang pegawai berdasarkan kepada

pengalaman dalam tugas-tugas harian.

3. TUJUAN PEPERIKSAAN

Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat kelayakan masuk

ke Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam melalui urusan

Kenaikan Pangkat Secara Lantikan.

4. PEGAWAI YANG LAYAK MEMOHON

Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S17 dan S22 yang telah disahkan

dalam Perkhidmatan.

5. SUKATAN PEPERIKSAAN

Seperti di LAMPIRAN

6. KEPUTUSAN

Lulus/Kandas

1


7. PENGECUALIAN

Calon-calon yang telah lulus mana-mana Bahagian adalah dikecualikan

dari menduduki Bahagian tersebut.

8. PELANTIKAN PEMERIKSA AKAN DITENTUKAN OLEH

Panel Subjek Jabatan, JAKIM

9. BAHASA (Soalan dan jawapan)

Bahasa Melayu (Rumi/Jawi)

10. PERMOHONAN MENGIKUTI PEPERIKSAAN

Permohonan hendaklah dikemukakan kepada urus setia Peperiksaan,

JAKIM di alamat:

Seksyen Pembangunan Sumber Manusia

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Aras 8, Blok D7, Kompleks D

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62519 Putrajaya

No. Faks: 03-8889 2039

11. PUSAT PEPERIKSAAN AKAN DITENTUKAN OLEH

Urus setia Peperiksaan, JAKIM

12. KEKERAPAN PEPERIKSAAN

Setahun sekali

13. TARIKH AKHIR MENGEMUKAKAN PERMOHONAN

Permohonan diterima oleh urus setia selewat-lewatnya satu (1) bulan

sebelum tarikh peperiksaan dijalankan.

(Sila rujuk jadual peperiksaan)

2


14. BAHAN-BAHAN RUJUKAN

14.1 BAHAGIAN I - Amalan Pemakaian Akta, Undang-Undang &

Peraturan

14.1.1 Seksyen A - Pentadbiran


Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-

Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) dan

(Pindaan) 1994


Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-

Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) dan (Pindaan)

1995

14.1.2 Seksyen B - Kesalahan dan Prosedur
Akta Tatacara Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah

Persekutuan) 1997 (Akta 560) dan (Pindaan) 2005

Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-

Wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 561) dan

(Pindaan) 2005

Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-

Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) dan (Pindaan)

2005

14.2 BAHAGIAN II – Amalan-Amalan dan Kaedah Pengurusan

14.2.1 Seksyen A - Arahan Perkhidmatan dan Keselamatan

Panduan Pengurusan Pejabat (PP Bil. 5 Tahun 2007)

Arahan Keselamatan

14.2.2 Seksyen B - Perintah-Perintah Am
Perintah-Perintah Am (Bab B,C,E,F &G)

Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib

Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan,

Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan)

2005

3


14.2.3 Seksyen C - Arahan Perbendaharaan

Surat Pekeliling Perbendaharaan

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 –

Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2009 –

Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan

Arahan Perbendaharaan Bab A - Bab C

Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Dari

Persepektif Jabatan Audit Negara, INTAN.

- Bab 2;

- Bab 4; dan

- Bab 6

14.2.3 Seksyen D - Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

PKPA Bil. 1 Tahun 2009

Penambahbaikan Proses Pengurusan Aduan Awam

PKPA Bil. 1 Tahun 2008

Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan

PKPA Bil. 2 Tahun 2005

Garis Panduan Bagi Mewujudkan Petunjuk-Petunjuk

Prestasi Utama atau Key Performance Indicators

(KPI)


Panduan Mengenai Kumpulan Inovasi dan Kreatif

bertarikh 1 November 2009

PKPA Bil. 8 Tahun 1991

Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail

Meja

PKPA Bil. 4 Tahun 1991

Garis Panduan Mengenai Strategi-Strategi

Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam

PKPA Bil. 2 Tahun 1991

Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan

Jawatankuasa-Jawatankuasa Kerajaan

4


14.3 BAHAGIAN III – Pengetahuan Agama Islam

14.3.1 Seksyen A : Al-Quran


Kefahaman dan terjemahan – juzuk 30 sahaja

Tafsir Pimpinan Ar-Rahman.

14.3.2 Seksyen B : Hadith


Menulis dan membariskan hadith-hadith berikut:

Bab Muqadimah Mustika Hadith – Hadis No. 4,

14, 22, 23 & 38

Jilid I Mustika Hadith – Hadith No. 7, 11, 12,

23, 55 & 65

Jilid II Mustika Hadith– Hadith No. 4, 18, 23,

47, 60 & 62

14.3.3 Seksyen C : Tauhid


Bab Prinsip-prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Sayid Sabiq (1991) Akidah Islam - Pola Hidup

Manusia Beriman. Alih Bahasa oleh M. Abdai

Rathomy. Singapore: Pustaka Nasional Pte. Ltd.

Petunjuk Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, Jilid 1

dan 2, Ahmad Izzuddin Al-Bayanuni 2003, JAKIM

Said Ibrahim (2000) Aqidah Ahli Sunnah Wal

Jamaah. Gombak : Darul Ma’rifah

Mustafa Hj Daud. Akidah Mukmin. JAKIM.

Abdul Qahir bin Tahir bin Muhammad Al-

Baghdadi. Al-Farq Bayn al-Firaq. Beirut : Dar al-

Ma’rifat.

Hasymy Asurabaya (1983) Syiah dan Ahlus–

Sunnah. P.T. Bina Ilmu.

Rahmat, O.K (1983) Pencemaran Akidah Di

Nusantara. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan

Pustaka.

JAKIM (1996) Penjelasan Terhadap Fahaman

Syiah.

5


14.3.4 Seksyen D: Feqah


Bab ibadat, munakahat dan jenayah.

Sulaiman Rashid. Fiqh Islam.

Abdul Rahman Al-Jazairi. Kitab al-Fiqh ala

Mazahib al-Arbaah. Juzu’ 4 dan 5. Dar Irsyad.

Wahbah al-Zuhaili (1995) Fiqh dan Perundangan

Islam. Terjemahan Md. Akhir Hj Yacob etal (Jld.

IV). Kuala Lumpur: DBP.

Ibnu Rusdy (1991) Bidayatul-Mujtahid. Juzuk II

dan III. Terjemahan M.A Abdul Rahman & A. Haris

Abdullah.

Bulughul Maram (Terjemahan) JAKIM.

Mohamad Ismail Daud Fatani. Mathla’it Badrain

Wa Majma’ul Bahrain. Pulau Pinang: Penerbitan

Pulau Pinang.

H. Idris Ahmad S.H (1982) Fiqh Shafie. Kuala

Lumpur: Pustaka Antara.

Ali Asad. Fathul Muin. Penerbitan Menara Kudus

Zakariya Ahmad Al Dary. Hukum Anak-anak

dalam Islam. Penerbitan Bulan Bintang

Panduan Mengurus Jenazah, oleh Sheikh

Abdullah bin Muhammad Basmeih (Bahagian Hal

Ehwal Islam), 1993. Terbitan JAKIM

6


14.4 BAHAGIAN IV – Ujian Lisan dan Amali

14.4.1 Al-Quran dan Tajwid
Mahadi bin Dahalan Al-Hafiz . Tajwid Ilmi dan Amali

Surah-Surah Pilihan

Surah Yasin

Surah al-Mulk

Surah al-Jumu’ah

Surah as-Sajadah

Juzu’ amma hingga al-Fatihah

Keseluruhan Juzuk yang ke-30

14.4.2 Membaca teks khutbah / ceramah

14.4.3 Panduan Pengurusan Jenazah

Syeikh Abdullah bin Muhammad Basmeih (1993).

Panduan Mengurus Jenazah. Bahagian Hal Ehwal

Islam, JPM.

7


LAMPIRAN

BAHAGIAN I - AMALAN PEMAKAIAN AKTA UNDANG-

UNDANG DAN PERATURAN

Soalan-soalan yang dikemukakan adalah berdasarkan kepada perkara-perkara

berikut :-

Seksyen A

i. Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah

Persekutuan) 1984 (Pindaan) 1994 (Akta 303)

ii. Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah

Persekutuan) 1993 (Pindaan) 1995 (Akta 505)

Seksyen B

i. Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan)

1997 (Akta 559)

ii. Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan)

1997 (Akta 560)

iii. Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah

Persekutuan) 1997 (Akta 561)

iv. Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah

Persekutuan) 1998 (Akta 585)

v. Peraturan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam

Malaysia

Soalan

Jumlah soalan : 8 jawab 4 (termasuk satu (1) soalan wajib di

Seksyen A).

Bentuk soalan : Esei

Tempoh menjawab :

2 jam

Calon-calon adalah DIBENARKAN merujuk kepada Undang-Undang dan

Peraturan yang tersebut semasa peperiksaan.

8


LAMPIRAN

BAHAGIAN II - AMALAN-AMALAN DAN KAEDAH PENGURUSAN

Soalan-soalan yang dikemukakan adalah berdasarkan kepada perkara-perkara

berikut :-

Seksyen A :

Arahan Perkhidmatan dan Keselamatan

i. Bab 1 - Jabatan dan Orangramai

ii. Bab 2 - Perkara-perkara Perkhidmatan

iii. Bab 3 - Surat Menyurat

iv. Bab 4 - Fail Memail

v. Bab 5 - Memelihara dan Menyimpan Rekod-rekod

Kerajaan

vi. Bab 6 - Kemudahan-kemudahan Perhubungan

vii. Bab 7 - Kelengkapan Pejabat

viii. Bab 8 - Lain-lain Perkara Jabatan

ix.

Arahan Keselamatan

- Pendahuluan, ancaman dan tanggungjawab

- Keselamatan fizikal

- Keselamatan dokumen

- Keselamatan peribadi

Seksyen B :

Perintah-Perintah Am

i. Bab B - Elaun-elaun dan Kemudahan Dalam

Perkhidmatan

ii. Bab C - Cuti

iii. Bab E - Rumah dan bangunan Pejabat Kerajaan

iv. Bab F - Perubatan

v. Bab G - Waktu Bekerja dan Lebih Masa

vi.

Peraturan-peraturan Pegawai Awam ( Perlantikan, Kenaikan

Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005

9


vii. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)

1993 (Pindaan) 2002

Seksyen C :

Arahan Perbendaharaan

i. Pengurusan Kewangan

- Asas-asas Penyediaan Belanjawan

- Tatacara Perolehan Kerajaan

• Pembelian Terus

• Sebut Harga

• Tender

- Tatacara Bayaran

• Tuntutan Perjalanan

• Tuntutan Penceramah

• Elaun Lebih Masa

ii.

iii.

Inventori dan Aset Kerajaan

Buku VOT

Seksyen D :

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

i. PKPA Bil. 1 Tahun 2009

Penambahbaikan Proses Pengurusan Aduan Awam

ii. PKPA Bil. 1 Tahun 2008

Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan

iii. PKPA Bil. 2 Tahun 2005

Garis Panduan Bagi Mewujudkan Petunjuk-Petunjuk Prestasi

Utama atau Key Performance Indicators (KPI)

iv. Panduan Mengenai Kumpulan Inovasi dan Kreatif bertarikh 1

November 2009

v. PKPA Bil. 8 Tahun 1991

Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja

vi. PKPA Bil. 4 Tahun 1991

Garis Panduan Mengenai Strategi-Strategi Peningkatan Kualiti

Dalam Perkhidmatan Awam

vii. PKPA Bil. 2 Tahun 1991

Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatankuasa-

Jawatankuasa Kerajaan

10


Calon-calon adalah DIBENARKAN merujuk kepada Panduan Pengurusan

Pejabat (Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007), Perintah-Perintah Am,

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam, Pekeliling Perbendaharaan, Pekeliling

Perkhidmatan yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa.

Soalan

Jumlah soalan : 8 jawab 4 (satu soalan dari setiap seksyen).

Bentuk soalan : Esei

Tempoh menjawab :

2 jam

11


LAMPIRAN

BAHAGIAN III - PENGETAHUAN AGAMA ISLAM

Soalan-soalan yang dikemukakan adalah berhubung dengan perkara-perkara

berikut :-

Seksyen A :

Al-Quran

Kefahaman dan Terjemahan - Juzuk 30 sahaja

Seksyen B :

Hadith

Menulis dan membariskan hadith. Meliputi hadith-hadith berikut:

i. Bab Muqadimah Mustika Hadith – Hadis No. 4, 14, 22, 23 & 38

ii. Jilid I Mustika Hadith – Hadith No. 7, 11, 12, 23, 55 & 65

iii. Jilid II Mustika Hadith– Hadith No. 4, 18, 23, 47, 60 & 62

Seksyen C :

Tauhid

Bab Prinsip-prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Seksyen D :

Feqah

Bab Ibadah, munakahat dan jenayah.

Calon-calon adalah TIDAK DIBENARKAN merujuk kepada mana-mana bahan

rujukan semasa peperiksaan dijalankan.

Soalan

Jumlah soalan : 8 jawab 4 (satu soalan dari setiap seksyen).

Bentuk soalan : Esei

Tempoh menjawab :

2 jam

12


LAMPIRAN

BAHAGIAN IV - UJIAN LISAN DAN AMALI

Soalan

Jumlah soalan :

Bentuk soalan

: Calon-calon diminta:

i. membaca ayat- ayat Al-Quran dan menjawab soalan tajwid serta

menghafaz surah-surah berikut:

a. Surah al-Baqarah ayat 255 – 286

b. Surah Yasin

c. Surah al-Mulk

d. Surah al-Insan

e. Surah al-Jumu’ah

f. Surah as-sajadah

g. Juzu’ amma hingga al-Fatihah

ii.

iii.

Membaca teks khutbah / ceramah dan menjawab soalan berkaitan

Pengurusan jenazah secara amali dan menjawab soalan-soalan

berkaitan

Tempoh menjawab : 20 – 30 minit

Modified 18 Mei 2010

13

More magazines by this user
Similar magazines