1 - Akademi Sains Malaysia

akademisains.gov.my

1 - Akademi Sains Malaysia

2

Kandungan Disember 2010

PENGHUJUNG 2010 menampilkan keluaran yang

istimewa sebagai penutup kepada tahun inovasi serentak

dengan tamatnya Karnival Malaysia Inovatif

(M12010).

Keluaran estidotmy Januari 2010 bermula dengan inovasi

serentak dengan pelancarannya di Pusat Konvensyen

Antarabangsa Putrajaya (PICC) pada 27 Januari

oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak.

Oleh itu sebagai penutup, tema Disember yang dipilih

ialah Konklusi M12010 atau Penutupan M1201 0.

Oleh itu pengisian estidotmy kali ini menjuruskan

kepada hasil daripada M12010 yang diadakan di enam

zon seluruh negara serta Festival Inovasi yang diadakan

di Perkarangan Stadium Putra Bukit Jalil.

Selain itu, artikel lain sebagai sokongan menjurus

kepada inovasi dan kreativiti.

1. M12010 merakyatkan inovasi 6. Inovasi yang mengubah dunia

2. Karnival M12010 temukan 7. Chit-chat: Jana Pendapatan

rakyat dengan inovasi

melalui inovasi - Dr. Yusof

Basiron

8. Info esti aka 18 & "

4. ASM'S Standpoint: Submarines 9. Dunia sains 'ca 20 &:

and space: Creating an antenna

in the sky 10. Science facts pi a 22 & 2

11. Fakta menarik ka 24 & I

12. Saintis Islam uka

13. Dunia saintis :uka 27

14. Kerjaya uka 28

15. IT dan abang Wan iuka 29

16. Quiz uka 30

17. Fun in science uka 32

18. Rakan esti uka 33

19. Surat pembaca

20. ASM Publications

ika 35

Pertandingan Inovasi Peringkat Meskipun tidak lagi menyandang jawatan

Kebangsaan sempena Festival Presiden Akademi Sains Malaysia (ASM), Tan

Inovasi M12010 mencatatkan sejarah Sri Dr. Yusof Basiron yang sinonim dengan

dengan menobatkan inovasi web industri sawit berharap inovasi akan terns

mesra pengguna untuk mereka yang diberi keutamaaan.

cacat penglihatan.

muka 12 dan 13

muka 16 dan 17

Kemunculan teknologi baru khususnya

yang tidak menggunakan minyak

sebagai teknologi bersih kini

semakin popular termasuk pelbagai

jenis kenderaan yang menggunakan

tenaga alternatif

muka29


OF4

3

Disember

2010

Ministry of Science, Technology and Innovation

D,cpurnakan Oleh

;: r.T.M Tt^ANKII SYED FAIZUDDIN PUTRA

;,TUANKU' ED S.-SAJUDDIN PUTRAJAMALULLAIL

{ a: , rtua, PciP^`,

Kementerian Sains,

Teknologidan

1-'Si

J

PENAUNG

Yang Berhormat Datuk Seri Dr.

Maximus J. Ongkili,

Menteri Sains Teknologi

dan Inovasi (MOSTI)

TIMBALAN MENTERI

Y.B. Dato' Fadillah Yusof

KETUA SETIAUSAHA

Y. Bhg. Dato' Madinah Mohamad

TIMBALAN KETUA

SETIAUSAHA (SAINS)

Y. Bhg. Datin Paduka Prof.

Dr. Khatijah Mohd. Yusof

TIMBALAN KETUA

SETIAUSAHA (DASAR)

Y. Bhg. Dato' Dr. Sharifah Zarah

Syed Ahmad

SSALAMUALAIKUM dan selamat

sejahtera. Tahun 2010 hampir berachir.

Bersesuaian dengan itu, estidotmy

membawakan tema Konklusi MI2010 Tahun

ini telah dipilih sebagai tahun Malaysia

Inovatif 2010 (M12010): Meraikan Kreativiti.

la telah dirasmikan pada 27 Januari 2010

di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya

(PICC) oleh Perdana Menteri Malaysia,

Y.A.B. Datuk Seri Najib Tun Razak.

Sejak is dilancarkan, pelbagai program

dan aktiviti telah berjaya dilaksanakan

menepati matlamat dan sasaran yang telah

ditetapkan iaitu meningkatkan kesedaran

dan memupuk kreativiti serta inovasi sebagai

budaya hidup masyarakat Malaysia.

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

(MOSTI) sebagai penyelaras dan penggerak

utama, telah membawa M12010 ke

enam zon iaitu Zon Utara (Perlis, Kedah,

Pulau Pinang dan Perak), Zon Sabah, Zon

Timur (Kelantan, Terengganu dan Pahang),

Tengah (Wilayah Persekutuan, Selangor,

Negeri Sembilan dan Melaka).

M12010 turut disertai, dimeriahkan dan

dijayakan oleh Rakan Inovatif (kementerian-kementerian

lain), pihak swasta serta

badan bukan kerajaan (NGO). Maklumatmaklumat

yang lebih lengkap dan terperinci

dipaparkan di dalam halaman-halaman

berikut majalah ini.

Upacara Malam Kemuncak Festival

Malaysia Inovatif sebagai menutup tirai

M12010 telah diadakan pada 25 November

2010 dan dihadiri oleh Y.A.B. Perdana Menteri,

Datuk Seri Najib Tun Razak dan Y.B.

Datuk Seri Dr Maximus J. Ongkili, Menteri

Sains, Teknologi dan Inovasi. MOSTI ingin

menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan

kepada pihak-pihak yang terlibat sama

ada secara langsung dan tidak langsung dalam

menjayakan M12010 ini.

Sekian. Salam muhibbah dari

Zon Sarawak, Zon Selatan (Johor) dan Zon warga MOSTJ..- ,O,

ALAMAT

Kementerian Sains, Teknologi

dan Inovasi (MOSTI)

Aras 1-7, Blok C4 & C5,

Kompleks C, Pusat Pentadbiran

Kerajaan Persekutuan,

62662 Putrajaya,

Wilayah Persekutuan.

Tel: 03-8885 8000

Faks: 03-8888 9070

E-mel: info@rnosti.gov.my

estidotmy diterbitkan oleh Utusan

Melayu (M) pada hari Rabu terakhir

setiap bulan, dibiayai sepenuhnya

oleh MOSTI sebagai salah satu daripada

Program Penggalakkan Sains,

Teknologi & Inovasi (PPSTI).

Sekretariat penerbitan estidotmy:

Akademi Sains Malaysia (ASM)

di alamat 902-4, Jalan Tun Ismail,

50480 Kuala Lumpur.

Untuk sebarang komen

dan pertanyaan hubungi

Tel: 03-2694 9898

Faks: 03-2694 5858

E-mel: estidotmy@akademisains.

govmy

eluaran

26 Jan '1

Revolusi

Teknologi

Penyiaran

esfiaoi-mg


4

Disember

2010 fokus

M1201 0 merakyatkan

Oleh LAUPAJUNUS

(C KONSEP inovasi tidak terhad dalam

aspek sains dan teknologi sematamata.

"Inovasi juga tidak terhad dalam inovasi

teknologi dan dimiliki oleh golongan

intelektual sahaja.

"la merentasi pelbagai golongan masyarakat

dan meliputi pelbagai aspek sosial,

budaya, minda dan tata laku atau gelagat

manusia."

Demikian hujah ringkas Ketua Setiausaha

Kementerian Sains, Teknologi dan

Inovasi (MOSTI), Datuk Madinah Mohamad.

Pada satu pertemuan di pejabatnya di

Putrajaya, beliau menjelaskan betapa perlunya

inovasi menjadi budaya masyarakat

di negara ini.

Beliau menghuraikan bahawa kreativiti

dan inovasi sama penting kerana mempunyai

kaitan amat rapat antara satu sama

lain.

Sejajar dengan pengumurnan Perdana

Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak

bahawa Tahun 2010 telah diisytiharkan

oleh kerajaan sebagai tahun Malaysia Inovatif

2010 (M12010), Kementerian Sains,

Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dilantik

sebagai pc

nyelaras utamanya.

Penyertaan daripada kementeriankementerian

lain sebagai Rakan Inovatif,

swasta, badan bukan kerajaan (NGO)

dalam menjayakan M12010 menjadakan

tahun ini bersemarak dengan agensi dan

program inovasi.

MOSTI kata Madinah mendapati

masyarakat negara ini

mempunyai pemahaman yang

agak memberangsangkan dan

positif mengenai kreativiti dan

inovasi secara amnya.

Kata beliau, minda rakyat

mengenai perspektif kreativiti

dan inovasi perlu diubah.

"Jika kita bertanya mengenai

kreativiti, ramai akan berkata

saya tidak kreati£ Mereka yang

kreatif hanya yang terlibat di

bidang seni, muzik, drama, teater,

penyanyi , pelakon dan seumpamanya .

"Apabila kita bertanya rnengenai ino -

MADINAH

MOHAMAD

ada pada setiap individu yang merupakan

modal insan yang berpotensi dalam

membantu membangunkan ekonomi

negara.

Sebagai contoh, murid sekolah rendah

telah mencipta pelbagai inovasi hasil pe-

mikiran kreatif mereka dengan

mencipta produk yang mudah

dan murah yang dapat membantu

dalam kehidupan seharian.

Rakyat perlu mempunyai

kesedaran dan keyakinan terhadap

inovasi dan manfaat

yang mereka akan peroleh.

Inovasi dalam komuniti atau

akar umbi umpamanya mampu

untuk menyelesaikan masalah

dan meringankan beban

kehidupan harian dan meningkatkan

kualiti dan taraf hidup

yang lebih bail: kepada rakyat akar umbi.

Inovasi akar umbi mengandungi elevasi,

ramai akan berkata, inovasi dikait- men kreativiti dan inovasi penghasilan

kan dengan sesuatu yang berkos tinggi, produk , perkhidmatan dan proses yang

produk yang mahal , memakan masa yang berupaya meningkatkan kesejahteraan

lama, hanya saintis serta jurutera sahaja rakyat atau menangani masalah yang

boleh membuatnya dan seumpamanya ;' spesifik dalam komuniti.

ujar beliau lagi.

Penciptaan mesin , perkakas atau proses

Justeru kata Madinah, minda se- bagi kegunaan di ladang, utiliti rumah

umpama itu yang perlu diubah yang tangga, pengangkutan, penjimatan tenamana

sifat kreativiti dan inovasi itu ga, mempermudahkan kerja manual


5

Disember

2010

yang berat adalah antara contoh-contoh

inovasi yang boleh dihasilkan oleh rakyat

atau komuniti.

Inovasi ini mampu dihasilkan sekiranya

rakyat Malaysia mempunyai pemikiran

yang kreatif dan inovatif.

Oleh itu apabila Karnival M12010 diadakan

di enam zon, pengisiannya menumpukan

bagaimana rakyat dapat

menghayati makna kreativiti dan inovasi.

Penganjuran karnival yang membawa

maksud berpesta besar-besaran biasanya

disertai oleh perarakan, acara meriah atau

pesta ria bergerak.

Pendekatan secara karnival dilihat sebagai

salah satu bentuk pendidikan tidal

formal untuk memperkenalkan kreativiti

dan inovasi kepada rakyat atau dengan

kata lain membawa maksud merakyatkan

kreativiti dan inovasi.

Melalui pendekatan ini, proses membudayakan

kreativiti dan inovasi dapat

dibuat dengan berkesan.

Satu lagi perkara yang penting ialah

pengisian karnival ini.

la diatur supaya sarat dengan pelbagai

bentuk elemen pembelajaran yang boleh

dimanfaatkan oleh pengunjung sama

ada dalam bentuk pameran, ceramah interaktif,

bengkel dan demonstrasi serta

persembahan di mana sasaran utamanya

ialah golongan altar umbi.

Karnival ini telah memberi impak yang

memberangsangkan kepada rakyat Malaysia

khususnya lcepada golongan akar

umbi.

Ramai ralyat Malaysia yang tampil

dengan idea dan produk yang kreatif dan

inovatif yang seterusnya dapat menyumbang

terhadap pembangunan ekonomi

negara.

Kata Madinah, aktiviti sepanjang karnival

M12010 bukan hanya sekadar untuk

mempamerkan atau menjual produk inovasi

tetapi apa yang lebih penting adalah

mesej yang disampaikan dan pengertiannya

kepada masyarakat.

Ini dapat dilakukan menerusi melalui

perkembangan minda Re arah berfikir

di luar kotak, memberi inspirasi dan

DATUK Seri Dr.

Maximus Ongkili

turun padang setiap

kali program inovasi

dijalankan.

galakan untuk lebih berusaha menimba

ilmu pengetahuan, lcemahiran dan bersedia

untuk lebih proaktif dalam menjana

idea-idea baru.

Acara yang paling mendapat sambutan

adalah pameran inovasi. Bagi keenamenam

zon karnival dan festival M12010,

lebih daripada 600 produk inovatif telah

dipamerkan kepada orang ramai.

Pameran berkenaan menjadi tumpuan

kerana memaparkan hasil kreativiti dan

cetusan idea warga Malaysia dari peringkat

sekolah rendah hingga ke universiti.

Malah turut tidak ketinggalan basil

kreativiti daripada kementerian-kementerian

dan agensi kerajaan, swasta serta

NGO.

Selain pameran, Program realiti TV

IDEAS yang buat pertama kalinya diadakan

telah berjaya menarik 309 penyertaan.

Ini membuktikan bahawa rakyat Malaysia

adalah masyarakat yang kreatif.

Program reality TV seperti itu menyediakan

platform yang sesuai dan mencukupi

untuk membangunkan idea kreatif dan

inovatif mereka.

Penganjuran M12010, kata Madinah

juga memperlihatkan komitmen yang

amat tinggi dari kesemua 28 jabatan dan

agensi di bawah MOSTI.

"Kesemua jabatan dan agensi menunjukkan

semangat kerja berpasukan

yang tinggi untuk memastikan M12010

menghasilkan kejayaan yang disasarkan,

ujarnya.

Walaupun program MI2010 telah

melabuhkan tirainya tetapi langkah-langkah

dan program-program memartabatkan

kreativiti dan inovasi akan diteruskan

bagi merealisasikan Agenda Inovasi

Negara ke arah negara maju pada tahun

2020.

MOSTI berhasrat untuk meneruskan

usaha seumpama M12010 iaitu mengadakan

lebih banyak program berbentuk kesedaran

dalam usaha untuk menggalakkan

rakyat Malaysia berdaya kreatif dan

membudayakan inovasi dalam kehidupan

seharian mereka.

Info ringkas M12010

Tujuan

• Meningkatkan kesedaran dan

memupuk kreativiti serta inovasi

sebagai budaya hidup masyarakat

Malaysia.

Tema : Meraikan Kreativiti

Kawasan penganjuran enam zon iaitu:

• Zon Utara (Perlis, Kedah Pulau

Pinang, Perak)

• Zon Sabah

• Zon Timur (Kelantan, Terengganu

dan Pahang)

• Zon Sarawak

• Selatan (Johor)

• Zon Tengah (Wilayah Persekutuan,

Selangor, Negeri Sembilan

dan Melaka).

Festival Malaysia Inovatif di

Bukit Jalil

Kumpulan sasar

Semua golongan masyarakat seperti

pelajar sekolah, belia, wanita, orang

kurang upaya (OKU), komuniti, penjawat

awam, badan bukan kerajaan (NGO),

penyelidik dan swasta.

Pengisian Program

• Pertandingan inovasi (enam kategori)

• Pameran inovasi yang mempamerkan:

i Produk inovasi finalis

pertandingan inovasi

ii. Produk inovasi peringkat akar

umbi

iii. Produk inovasi/hasil teknologi

kementerian, agensi kerajaan,

NGO dan swasta.

• Malam Kreativiti Muzikal

• Ceramah Interaktif Inovasi

• Bengkel Kreativiti

• Sesi padanan perniagaan

• Pengumpulan data produk inovasi.

• Melibatkan 28 agensi

• Melibatkan 15 rakan inovatif iaitu •^!

kementerian berkaitfin. ,. e

1 E-aw'. r

MOSTI mahu supaya rakyat

lebih kreatif dan inovatif

esi-iaei-my


61

Disember

2010 Fokus

Pencapaian

keseluruhan

Jumlah pengunjung

seramai 180,000 orang

ZON Sarawak.

ZON Tengah.

PERDANA Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri, Datuk Seri Rosmah Mansor

pada Festival Malaysia Inovatif di Kuala Lumpur, baru-baru ini.

Karnival M12010

Temukan rakyat dengan inovasi

Oleh LAUPAJUNUS

P ADA 27 Januari tahun ini, Pusat

Konvensyen Antarabangsa Putrajaya

(PICC) menyaksikan satu peristiwa

penting apabila Perdana Menteri,

Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan

bahawa 2010 sebagai Tahun

Inovasi dan serentak itu melancarkan

Malaysia Inovatif (M12010).

Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi

(MOSTI) telah menjadi peneraju

daripada 15 kementerian yang terpilih

mengadakan Karnival MI 2010 ke seluruh

negara melibatkan enam zon.

Lima belas Rakan Inovatif bersama

swasta dan pertubuhan bukan kerajaan

menggembleng tenaga mengadakan

Karnival M12010 dan kemuncaknya

Festival Inovasi dengan tema Meraikan

Kreativiti bagi membawa mesej menyemarakkan

kreativiti dan inovasi di kalangan

rakyat.

esfiacqtmg

ZON Timur.

ZON Utara.

iJisemp^rnakan cy

•fang Tel j, ;

9 L7iP5

aTeh

^

• Jumlah penyertaan - 573

pertandingan

• Produk akar umbi - 335

• Jumlah peserta ceramah - 2,400

dan bengkel

• Penemuan Soal Selidik

M12010

MOSTI telah menjalankan

kajian dalam bentuk

soal selidik untuk menilai

kesedaran awam terhadap

pemahaman umum

mengenai konsep inovasi

serta kesedaran dan

kepuasan peserta dan

pengunjung program

terhadap aktiviti-aktiviti

yang telah dianjurkan di

bawah payung M12010.

• Hasil kajian ini telah

mendapat maklum balas

yang sangat positif daripada

segi penganjuran,

aktiviti-aktiviti yang dijalankan

serta pengisian

programnya dan menca

pai objektif untuk meningkatkan

kesedaran awam

terhadap inovasi.

• Penganjuran M12010 telah

berjaya menimbulkan

kesedaran di kalangan

masyarakat mengenai

peranan kreativiti dan

inovasi dalam menambah

nilai dan pembaharuan

kepada cara hidup dan Cara

kerja manusia seharian

melalui penjanaan idea

disokong dengan pengetahuan

dan kemahiran

modal insan.


7

Disember

2010

Program

1. Karnival M12010 Zon Utara

(Perlis, Kedah, Perak

& Pulau Pinang)

27-28 Februari 2010

Kangar Perlis

2. Karnival M12010

Zon Sabah,

28-29 Mei 2010

Kota Kinabalu, Sabah

3. Karnival M12010

Zon Timur (Kelantan,

Terengganu, Pahang)

30-31 Julai 2010,

di Kuala Terengganu

4. Karnival M12010

Zon Selatan (johor),

25-26 September 2010,

di Batu Pahat,johor

5. Karnival M12010

Zon Sarawak,

23-24 Oktober 2010

di Kuching

6. Karnival M12010

Zon Tengah (W.P. Kuala

Lumpur, Selangor, Negeri

Sembilan dan Melaka),

13-14 November 2010,

Melaka

7. Festival Malaysia Inovatif

2010

24-26 November 2010

di Kompleks Sukan

Negara, Bukit jalil,

Kuala Lumpur

Pencapaian

• 5,000 pengunjung

• 158 pertandingan inovasi

• 59 produk akar umbi

• 350 peserta bengkel kreativiti dan

ceramah interaktif.

• 12,000 pengunjung

• 120 penyertaan pertandingan inovasi

• 56 produk akar umbi

• 400 peserta ceramah kreativiti dan

ceramah interaktif.

• 25,000 pengunjung

• 24 penyertaan pertandingan inovasi

• 54 produk akar umbi

• 500 peserta ceramah kreativiti dan

bengkel interaktif.

• 12,000 pengunjung

• 40 penyertaan pertandingan inovasi

• 55 produk akar umbi

• 350 peserta bengkel kreativiti dan

ceramah interaktif.

• 20,000 pengunjung

• 65 penyertaan pertandingan inovasi

• 51 produk akar umbi

• 400 peserta bengkel kreativiti dan

ceramah interaktif.

• 25,000 pengunjung

• 166 penyertaan pertandingan inovasi

• 60 produk akar umbi

• 400 peserta bengkel dan ceramah

interaktif.

• 32,000 pengunjung

• 250 ruang pameran melibatkan

pelbagai agensi di bawah 17

kementerian

• 11 pihak swasta/NGO

• 33 finalis pertandingan inovasi

peringkat kebangsaan untuk

mempamerkan produk inovasi.

Program Inovasi 2011

• Pemantapan Innospace

• Penganjuran ceramah

dan bengkel

• Pertandingan produk inovasi

akar umbi

• Anugerah Inovasi Negara

• Program realiti Idea musim

kedua

• Program kesedaran sains

dan teknologi.

Maklumat tambahan

program di bawah

M12010

1. Program-program yang

telah diterajui oleh MOSTI

dalam mencapai matlamat

M12010 untuk memupuk

budaya kreativiti dan inovasi

merangkumi:-

Program induk M12010 iaitu

sirijelajah Karnival M12010 ke

seluruh negara melalui

penganjuran mengikut enam

zon.

Program lain

i. Program Kreativiti & Inovasi

Jiran Muda Sabah, Sarawak dan

W.P. Labuan pada 9 hingga 12

Julai 2010 di W.P. Labuan

ii. Kuala Lumpur Innovation

Forum 2010 (KLIF) pada 3 dan

4 November 2010 di Kuala

Lumpur.

iii. 1 Malaysia Innovation

Tournament (1 MIT) pada 19

Ogos hingga 2 September 2010.

iv. PTD Innovation Challenge

(PTDIC) 2010 pada 15 Jun

hingga 29 Jun 2010.

v. Program Realiti Idea:

Malaysian Inventor's Challenge

yang disiarkan bermula 25

September sehingga

30 Oktober 2010 di TV3.

esfiaofmg


Oleh NURUL ANUAR KART

TAHUN 2010 bakal melabuhkan tirai

beberapa hari sahaja lagi dan ini

membawa dua persoalan besar dalam

hidup kita.

Adakah kita telah mencapai semua

sasaran untuk 2010 dan apakah sasaran

kita untuk 2011

Penghujung 2010 juga menimbulkan

persoalan adakah program Malaysia Inovatif

2010 (M12010) akan hilang begitu

sahaja atau momentumnya menjadi pemangkin

budaya inovasi generasi muda

untuk tahun-tahun mendatang

Adakah inisiatif kerajaan menggalakkan

inovasi melalui MI 2010 menemui titik

noktah semata-mata kerana namanya

berakhir dengan 2010

Momentum

Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun

Razak menganggap inovasi merupakan

dimensi ketiga untuk menjana kekayaan

kepada negara dan is tiada had batasan

mengikut kemampuan diri.

"Sebab itu tahun ini kita jadikan tahun

inovasi M12010 tetapi kita tak boleh kata

tutup tirai 2010, tahun 2011 tidak perlu

lagi berinovasi.

INOVASI membantu mereka yang

memerlukan.

esti

N 5,0W.00

PEMENANG Pertandingan Inovasi Peringkat Kebangsaan kategori OKU menerima

hadiah daripada Perdana Menteri, pads Festival Malaysia Inovatif di Kuala Lumpur.

"Sebaliknya saya menganggap 2010

sebagai tahun kebangkitan nilai dan budaya

inovatif supaya is mekar di kalangan

masyarakat, katanya ketika merasmikan

Malam Kemuncak Festival Malaysia Inovatif

2010 pada 25 November lalu.

Jelas sekali Perdana Menteri mahu

momentum M12010 diteruskan kerana

inovasi berlaku dalam jangka panjang

dan berterusan, melangkaui batas masa,

tempat dan usia.

Beliau mengingatkan kita supaya tidak

meletakkan tanggungjawab meneroka

inovasi bare kepada para saintis sahaja sebaliknya

perlu memupuk inovasi sebagai

satu budaya hidup dan budaya kerja.

Cara hidup dan kerja kita pasti jauh

lebih mudah dan cekap dengan membudayakannya,

sesuai dengan makna inovasi

itu sendiri untuk menukar, membawa

pembaharuan atau penambahbaikan kepada

sesuatu sedia ada.

Di sini, Perdana Menteri sekali lagi

memberi peringatan bahawa inovasi perlu

dikomersilkan dan bukannya hanya

tersimpan di dalam fail komputer atau

untuk kegunaan peribadi semata-mata.

Beliau mahu senuia bentuk pembaharuan

dan penambahbaikan dapat dimanfaatkan

untuk masyarakat di samping

membawa penghormatan dan kekayaan

baru kepada negara.

Saranan itu juga bukan bermaksud kita

perlu mengabaikan inovasi baru yang dilihat

sebagai remeh atau kecil.

Antara ciri istimewa membudayakan

inovasi adalah perkongsian ilmu pengetahuan

kerana setiap ilmu baru mempunyai

fungsinya tersendiri.

Jika pelbagai ilmu baru digabungkan,

tidak mustahil untuk menghasilkan satu

pembaharuan (inovasi) baru yang jauh

lebih besar dan bermanfaat kepada semua,

memudahkan hidup seharian dan


ZON Sabah. ZON Timur. ZON Utara.

meningkatkan kecekapan bekerja.

Budaya dan hasil

Umum mengetahui bahawa pelbagai

inovasi baru mampu membawa kekayaan

dan penghormatan besar kepada individu

dan syarikat yang mengusahakannya.

Namun, usaha membudayakan

inovasi dalam

kehidupan seharian

perlu bermula dengan

murid dan pelajar sekolah

serta golongan muda

yang lebih mudah teruja

dalam mencuba dan

menghasilkan sesuatu

yang baru.

Ini jelas dilihat melalui

pelbagai hasil

inovasi pelajar di peringkat

sekolah dan

universiti yang bukan

sahaja praktikal untuk

kegunaan harian

malah boleti dikomersilkan ke peringkat

antarabangsa.

Malangnya , semua yang dihasilkan itu

kernudian dibuang atau cuma mengumpul

habuk sebagai hiasan kerana sasaran

rendah golongan muda untuk mendapattrod

pcrtandingan sahaja.

juga individu atau syarikat yang

mengambil kesempatan dengan

`mengambil' hasil inovasi golongan muda

tersebut dan mempatenkannya sebagai

milik mereka untuk keuntungan peribadi.

Ini sama sekali bercanggah dengan usaha

kerajaan menggalakkan inovasi untuk

dikomersilkan kerana `mengambil' basil

rekaan orang lain adalah satu perbuatan

mencuri.

j

Tambahan pula,

golongan muda yang

`dicuri' ideanya mungkin

kecewa sehingga

eeggan berkongsi mana-mana

inovasi dan

rekaan barunya kelak.

Untuk memastikan

usaha, bakat dan kesungguhan

golongan muda

tidak disia-siakan, pihak

sekolah, universiti dan

ibu bapa sendiri perlu

memikul tanggungjawab

mempatenkan rekaan atau

inovasi yang dicipta.

Bukan sahaja hasilnya dapat

dimanfaatkan untuk sernua anggota

masyarakat malahan individu yang menciptanya

juga boleh mendapat basil yang

lumayan yang dapat menampung keperluan

hidup diri dan keluarga.

Bagi mengelakkan basil usaha mereka

`dicuri' pihak luar, kerajaan juga telah

mengambil pelbagai inisiatif untuk mempatenkan

basil rekacipta atau inovasi

rakyat Malaysia.

Hak milik ke atas ciptaan dan inovasi

baru itu juga bukannya untuk menyekat

masyarakat memanfaatkan sesuatu produk

atau ilmu bane.

Sebaliknya, langkah itu adalah untuk

mengelakkan pihak luar mengambil hasil

kerja rakyat negara ini sebagai hak mereka

seterusnya menyekat kita daripada

menggunakan inovasi kita sendiri dengan

mengenakan bayaran royalti.

Oleh itu, pupuklah minat anak dan

golongan muda untuk belajar dan

mencipta sesuatu yang baru walaupun

jika is tidak membawa basil yang nyata

kerana setiap ilmu yang diperolehi

mereka akan membantu menghasilkan

satu inovasi besar yang boleh dipatenkan

kelak.

Walaupun basil inovasi daripada segi

kekayaan dan penghormatan adalah sesuatu

yang jelas dan mempunyai tarikan

besar, keuntungan utama inovasi adalah

kepuasan diri menghasil kan sesuatu

yang digunakan ramai orang.

Kepuasan diri ini merupakan anugerah

paling besar kepada mereka yang menghasilkan

inovasi yang memudahkan hidup

anggota masyarakat terutamanya keluarga

sendiri.

Untuk itu, teruskan membudayakan

inovasi dalam hidup dan sasarkan su

hari untuk mencapai kepuasan diri ya

tidak dapat diberi atau dibeli deng

wang ringgit.

PELANCARAN M12010 di Putrajaya oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak pada 27 Januari 2010.

estiaofmg


Submarines and Space:

Creating an Antenna in the Sky

by In Dr. AHMAD FAIZAL

MOHD ZAIN F.A.S.c.

SEVERAL questions can be asked: How

can an antenna exist in space Why do

we need an antenna in the sky above

What has a submarine got to do with

space

Is "space, the final frontier" Trekkies or

fans of the Star Trek TV series that debuted

in 1966, would be familiar with this cliche.

Space has intrigued humanity since the

creation of man on earth. Man has looked

to the skies searching for answers as to his

origins.

With naked eyes, man is able to see two

of the brightest objects; the sun and the

moon.

Ancient Greeks and Arabs had studied

the night sky looking for celestial objects.

Aided by the telescope, invented by Lipperhey

and made famous by Galileo in

the early 17th century, man is able to look

deeper into space.

With modem technologies, space is just

an instrument away.

When people talk about space, they almost

always think about outer space. However,

closer to home, we have what is termed

as near space.

This starts about 20 km above the earth

in the stratosphere, to the edge of the thermosphere

for about 100 km.

This region contains small concentrations

of neutral and ionised particles, and

an abundance of electrons.

esfiJotmg

Electrons, as being amongst the lightest

atomic particles, would be found at even

higher levels, up to more than 600 km.

These particles are generated by solar radiation,

in the form of x-rays, gamma rays,

ultraviolet, and infrared- rays, that reach the

earth.

These radiations knock the electrons out

of the neutral molecules. Being lighter, they

rise until a point where gravity takes over,

and form, a cloud of electrons.

This part of the earth's atmosphere is

called the ionosphere because it consists of

ions and electrons.

It is a well known fact that the depth of

penetration of an electromagnetic wave depends

on its frequency and the conductivity

of the media.

This is known as the skin depth effect. The

lower the frequency of an electromagnetic

wave, the deeper it penetrates seawater.

That is why things deep or in the ocean

look red because it is of a lower frequency

than blue light.

A submersible vehicle like a submarine,

it has to surface to communicate with the

outside world, either via satellite or high

frequency waves (HF).

How can it be submerged and stay

stealthy, if it wants to communicate

The obvious solution is to use a very low

frequency radio carrier. The downside is

that it needs a very big antenna.

For the submarine to communicate at a

depth of about 7 to 10 meters in seawater,

the frequency would have to be about I

kHz.

To radiate efficiently, a simple half-wave

dipole antenna would have to be 150 km

long, at a minimum height of 75 kin above

the earth!

The answer to this problem can be found

in the abundance of electrons in the ionosphere.

This layer of electrons can be periodically

agitated by using very high power radio

transmitters operating at around 3 to 6

MHz.

Vertical radiation is obtained by using directional

antenna. By pulsing the transmitters

on and off, the electrons will be heated

and cooled in tandem with the frequency

of pulsing. This action will in turn radiate

electromagnetic waves at the pulsing frequency.

If the pulsing is done at a much lower frequency

of about 1 to 10 kHz or in the ELF/

VLF (extremely low frequency or very low

frequency) band, an electromagnetic wave


of that frequency is generated in the

sky above. This action is similar to

an antenna that radiates electromagnetic

waves when it is excited

by a time varying current at its

terminal. Hence, no physical antenna

is required.

This generation of ELF or VLF

waves was been carried out near

Fairbanks, Alaska, where the author

had the opportunity to work

with the Office of Naval Research,

U.S. Department of Defense in the

mid-80's.

The high powered transmitter facility to

heat and cool the ionosphere was run by

the University of California, Los Angeles,

the Geophysical Institute at Fairbanks, Alaska,

and the Pennsylvania State University.

The ELF/VLF waves generated were detected

as far away as Prince Edward Island,

Canada.

The advantage of this system is that there

is no necessity to have a ground based ELF /

VLF antenna which had to have lengths in

the region of 100's of kilometers.

Another recent development in near

space research is the prediction or detection

of tsunamis caused by a massive earthquake.

The changes in the earth's surface crust

or lithosphere would cause the electrons in

Prof.

In Dr. Ahmad

Faizal Mohd. Zain, F.A.Sc.

is now at Universiti Malaysia

Pahang.

He was instrumental in running both

the ionosonde and GPS receivers at

the Wireless and Radio Science Centre

at Batu Pahat, before his transfer

to Pahang. He was also involved

in the first Malaysian microsatellite

program from its

inception.

the ionosphere above to be agitated.

The changes in electron concentration

can be detected using various means.

A relatively cheap and popular means is

by using a dual-frequency GPS receiver that

can measure the number of electrons in the

path of the GPS satellites.

By detecting changes in electron concentration,

the disturbances can indicate the

presence of an earthquake.

An added phenomena is that the disturbance

occurs before the onset of the real

earthquake and hence allows predictions to

be made.

Research is on-going on how to deter-

mine the exact time and magnitude of the

actual earthquake.

Another ground-based instrument to

measure the concentration of electrons in

the ionosphere is the ionosonde.

This is basically a HF radar with the antenna

directed vertically overhead.

The reflected waves allow the height of

reflection and electron density to be determined.

Again, eminent earthquakes and

pre-earthquake phenomena cause changes

to the electron concentration which can be

detected.

Space science is an intriguing subject and

allows a better understanding of the earth

using scientific technologies. Being a multidisciplinary

subject, it allows experts and

professionals alike to look above to appreciate

what happens below.

GLOBAL BROADCAST SYSTEM

SHF COMMERCIAL

UHF

FLTSAT

UNMANNED AIR

VEHICLE #UAV)

UHF

OTCIXS

BGIXS

Voice

EHF (M LSiARI

cut r CJTFI

GMCiXS (RR(3 Celiuisr)

.tTIDS1Lknk1G

Link IINILE

AIF t HF Voico - TTY

r

MF/HF

UHF

SSIXS

TADtX$ A

TADI.XS 8) TRAP

OTCIXS

Voice

EMF (MILSTAR)

SHF

GCCS!

US CtNC


Fokus

Enam inovasi terbaik

ANTARA acara tetap Karnival

Malaysia Inovatif yang diadakan

di setiap enam zon ialah Pertandingan

Inovasi. la melibatkan enam

kategori iaitu Komuniti , Orang Kurang

Upaya (OKU), Sekolah Rendah, Sekolah

Menengah , Pereka Muda (18-35 tahun)

dan Wanita.

Pada Festival Inovasi di Bukit Jalil,

semua pemenang di setiap zon layak

dipertandingkan semula untuk memilih

yang terbaik dari enam kategori yang

terbaik.

Pemenang menerima hadiah berupa

trofi dan wang RM5,000.

Berikut merupakan pemenang Festival

Inovasi Peringkat Kebangsaan Festival

Malaysia Inovatif yang diadakan di Bukit

Jalil.

2. KATEGORI ORANG

KURANG UPAYA (OKU)

• Projek web mesra pengguna

• Pereka: Azwanina Shahizan binti

Azham Shah

• Sekolah Menengah Kebangsaan Batu

Lintang, Kuching, Sarawak

PROJEK web mesra pengguna atau friendly

web project ini membantu memudahkan

pembelajaran para pelajar cacat penglihatan

tanpa perlu bergantung kepada bahan

braille yang mahal, besar, berat dan sukar

diperoleh.

la juga memberi peluang kepada warga

OKU untuk menikmati kemudahan melayari

internet dalam menimba ilmu pengetahuan

dan mencari maklumat-maklumat

yang diperlukan.

Produk ini dapat memberi kesedaran kepada

agensi kerajaan agar memastikan bahawa

laman web mereka mudah diakses oleh

segenap lapisan masyarakat termasuklah

golongan OKU bersesuaian dengan konsep

satu Malaysia.

estic7ofmy

1. KATEGORI KOMUNITI

• Super energy saving locking system (SES-LOCK)

• Universiti Teknikal Malaysia Melaka

• Ahli Pasukan

In Sivarou a/1 Subramonian

Siva Kumar a/I Subramaniam

Mazran Esro

SEBUAH sistem kunci elektro-mekanikal dalam inovasi untuk menggantikan

sistem kunci yang tersedia masa ini. Sistem kunci elektro -mekanikal ini direka sedemikian

rupa sehingga penyaluran kuasa tidak diperlukan

untuk mengunci atau menahan pintu di kedudukan

kunci.

Pengambilan kuasa boleh disimpan hingga

90 peratus berbanding dengan jenis magnet.

Bateri back-up tidak selalu diperlukan selama

listrik mati / trip, yang mana sistem masih

boleh mengunci seperti biasa dan boleh

dengan mudah dibuka menggunakan

manual dan dimasukkan ke gerendel.

Sistem kunci menggunakan enam

atau sembilan VDC hanya memerlukan

beberapa saat untuk membukanya. Sistem

kunci ini sangat sulit untuk dirosakkan

secara elektrik atau mekanikal kerana kuat

dengan pencocokan mekanikal.

3. KATEGORI PEREKA MUDA

• Peningkatan bioteknologi ke atas nitrogen ammonical

stripper dengan menggunakan bakteria

sampah

• Pereka: Juferi Idris

Universiti Teknologi MARA, Kota Samaraban,

Sarawak

PRINSIP asas kajian ini adalah untuk mengurangkan

tahapl ion ammonium di dalam lindi dengan

menggunakan sistem pemprosesan biologi.

Bakteria sampah berpusat diresapi untuk media

bakteria bio-based dan kemudian dipasang di

medan ammonia stripper untuk rawatan.

Aktiviti bakteria menghasilkan enzim yang

sesuai untuk pengupasan dari ammonia dari lindi.

Ini mengakibatkan pengurangan bahan organik

dan pelepasan amonium dalam bentuk gas ammonia.

Gas kemudian dialirkan ke kolum asid sulfurik

untuk menghasilkan ammonium sulfat yang

dapat digunakan sebagai baja cair. Penemuan

menarik daripada penyelidikan ini adalah pengenalan

bakteria sampah dan kaedah selamat

diterapkan.


Alat penga

: ,(The ultimate Fou

• Guru Petugas

Abdul Aziz Elias Ahmad

• Ahli Pasukan

Khairu s iah Hairudi

Moha ` 'bdullah Ibi

Mohd

`n

•Sekolah Menengah Kebangsaan Ayer Baloi, Joho

oL'nri p wi ii ;d6vi ani 9

5. KATEGORI SEKOLAH RENDAH

• Topi serbaguna

• Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Guong Ann, Sibu, Sarawak

• Guru Petugas

Choong Yiew Meng

Tan Mee Lay

• Ahli Pasukan

Evelyn Siao Yung Ern

Gob Ai Hui

INOVASI tersebut

inidapat

berfungsi sebagai

topi, penanda kecemasan pada waktu

malam, baju hujan, wise] keselamatan

dan beg tangan.

Sasaran pengguna pasaran adalah

murid-murid sekolah.

Produk berkenaan menggabungkan

beberapa peralatan yang selalu digunakan

dalam kehidupan seharian untuk

memudahkan kerja dan menjimatkan

dari segi masa, kos, tenaga dan ruang

menyimpan.

Bahan yang digunakan untuk

menghasilkan produk ini adalah kain

kalis air, baju hujan nipis, kain pemantul

cahaya, wise], butang dan zip.

Inovasi ini mempunyai potensi

pasaran kerana kos penghasilan yang

rendah dan sesuai digunakan oleh

murid-murid sekolah renclah clan

menengah.

6. KATEGORI WANITA

• Lessfly

• Nor Rahan Mokhtar

Pontian,johor

• PRODUK inovasi lessfly merupakan satu inovasi yang direka

untuk menghalang lalat-lalat daripada menghinggapi bahan

makanan mentah seperti daging dan ikan yang telah disiang.

Tempat pemotongan bahan makanan yang mudah alih iaitu

meja kerja yang boleh dilipat disediakan sebagai platform bagi

tujuan ini.

Produk berkenaan mempunyai potensi untuk dipasarkan

kerana pengguna boleh melaraskan ketinggian produk agar

tidak membebankan postur pengguna ketika berdiri melaksanakan

tugas.

Selain itu , produk ini adalah ringan , fleksibel, mudah dipasang

dan bahan-bahannya mudah diperoleh.

Inovasi ini bersifat dwi kegunaan iaitu bahan-bahan aksesori

pada produk boleh ditanggalkan dan is digunakan sebagai

meja kerja untuk tugasan lain . Harga produk ini juga tidak

mahal.

esfiaofmg


14

Disember

2010 S asa

Inovasi yang

mengubah dunia

Oleh MOHD FAIZALAZIZ

B EBERAPA hari sahaja lagi kita akan

meninggalkan tahun 2010.

Tahukah anda bahawa pada tahun

ini mengisytiharkannya sebagai Tahun Inovasi

Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib

Tun Razak, is bertujuan bagi menggalakkan

inovasi dan memastikan usaha lebih

terselaras dalam penghasilan ciptaan baru

yang boleh dikomersialkan.

Selain itu, is juga bagi membolehkan

model ekonomi negara dipacu berasaskan

kepada daya kreativiti, inovasi dan rekaanrekaan

bernilai tinggi.

Di peringkat nasional, banyak programprogram

baru diperkenalkan termasuk

pelancaran Pusat Inovasi Negara.

Inovasi bermaksud sesuatu yang dilakukan

pembaharuan atau perubahan.

la juga bermaksud memulakan sesuatu

yang baru.

Istilah inovasi sangat berkait rapat dengan

imaginasi, ciptaan dan kreativiti. Oleh yang

demikian, dalam konteks yang lebih luas is

menjurus kepada kepada proses penambahbaikan

dan penyesuaian kepada idea,

pemikiran dan gagasan

yang sedia ada Berta

mencipta sesuatu yang

baru.

Pada hari ini, inovasi

telah mengubah dunia.

Jika dahulu Internet

atau ARPANET

sewaktu mula dicipta,

is hanyalah kegunaan

para Jabatan Pertahanan

Amerika.

Setelah lebih 60 tahun, Internet kini berada

di rumah kita masing-masing dan boleh

dibawa ke mana-mana sahaja.

Google dan Wikipedia misalnya

telah mengubah cara hidup

manusia mendapatkan maklumat.

Jika dahulu kita terpaksa

bersusah payah merujuk

buku-buku rujukan

yang tebal di perpustakaan,

kini dengan hanya

beberapa klik tetikus

komputer, puluhan ribu

maklumat dapat diperolehi

dengan mudah dan

pantas.

Internet merupakan satu

ciptaan saintis yang sentiasa

mengalami proses inovasi.

Selepas is muncul lewat tahun 50

an, satu inovasi aplikasinya telah dilancarkan

40 tahun berikutnya dengan pelancaran

World Wide Web (WWW) oleh Tim Berners

Lee di makmal penyelidikan fizik di CERN,

Geneva.

Kini internet merupakan sungai yang

sarat dengan pelbagai maklumat yang memberi

peluang kepada semua orang untuk

berkreatif mencipta

dan melakukan

inovasi

menghasilkan aplikasi internet untuk kegunaan

ramai.

Inovasilah yang akan menentukan kejayaan

sesuatu produk ciptaan manusia

yang kini boleh bereksperimen

dengan bebas di ruang internet.

Bill Gates merupakan individu

paling kaya di dunia buat

masa ini dengan ciptaannya

perisian Microsoft untuk

kegunaan komputer peribadi.

Seiring dengan perkembangan

peranti elektronik

dan teknologi pembuatan

komputer, teknologi perisian

semakin maju dan mendapat

sambutan yang sangat hebat di

kalangan pengguna komputer.

Komputer pada peringkat awal dicipta

bersaiz besar dan hanya digunakan oleh

para saintis bagi menjalankan penyelidikan,

kini sudah mampu dimiliki oleh orang ramai

termasuk kanak-kanak. Inovasi bidang

teknologi semikonduktor, kemajuan bidang

semikonduktor, kerancakan dunia komputer

termasuk perkakasan dan perisian telah

mengubah wajah teknologi moden pada

hari ini.

Kreativiti dan inovasi juga mengubah cara

kita bersosial dan menjalinkan perhubu-

FACEBOOK kini menjadi fenomena di seluruh dunia.


TIM Berners Lee mencipta World Wide Web.

ngan. Facebook kini menjadi fenomena

rangkaian sosial dunia selepas dilancarkan

pada tahun 2004 oleh seorang penuntut

di University Harvard di bilik penginapannya.

Menurut statistik terbaru, lebih 500

juta pengguna Facebook berdaftar yang

aktif menggunakan laman sosial tersebut,

lebih 30 bilion maklumat dan aktiviti yang

dijalankan termasuk perkongsian gambar,

laman web, status, nota, cerita dan sebagainya.

Laman web sosial ini juga memberikan

pulangan berbilion dolar kepada pemiliknya

iaitu Mark Zuckerberg, seorang pemuda

berusia 26 tahun.

Melalui inovasi, sistem pengangkutan turut

berubah wajah.

Suatu masa dahulu, keretapi dan kapal

laut menjadi pilihan utama untuk bergerak

dari satu tempat ke suatu tempat lain yang

jauh jaraknya.

Perjalanan juga mengambil masa yang

panjang.

Dengan reka cipta dan inovasi yang dilakukan

oleh manusia, kapal terbang dicipta

untuk mempercepatkan pergerakan manusia.

Dari semasa ke semasa, penambahbaikan

dan pengubahsuaian terus dilakukan bagi

memberikan keselesaan kepada pengguna.

Terkini ialah kemunculan sistem penerbangan

tambang murah dan ciptaan keretapi

laju yang sangat mengkagumkan. Sistem

penerbangan AirAsia dan Firefly adalah satu

contoh inovasi sistem penerbangan tambang

murah yang terkenal di negara kita.

Dunia hiburan juga turut berubah wajah

dengan kemunculan pelbagai produk hasil

ciptaan dan inovasi penciptanya.

Muzik dan filem kini sangat maju dengan

terciptanya produk-produk muzik digital

yang boleh dimuat turun dari Internet dan

dimainkan dalam peranti mudah alih pintar

seperti Ipod, pemkin MP3 dan sebagainya.

Zaman orang mendengar muzik menggunakan

kaset dan cakera padat semakin

berkurangan, malah sebahagiannya sudah

pupus.

Begitu juga dengan filem. Kini muncul

dengan rancaknya sistem video 3 dimensi

(Imax 3D) bagi menambah keseronokan

menonton wayang.

Kesemua yang dipaparkan di atas adalah

sebahagian kecil contoh-contoh inovasi

yang mengubah dunia.

Sudah tentu ada beribu-ribu lagi contoh

lain yang boleh kita pelajari dalam memahami

proses kreativiti, rekacipta dan inovasi.

Inovasi dan kreativiti tidak hanya tertumpu

kepada penghasilan produk sematamata.

la boleh diaplikasi dalam kehidupan

seharian.

Ramai individu-individu yang berjaya

dalarn dunia muncul dengan pelbagai idea,

amalan serta gaya hidup yang kreatif Berta

berinovasi dalam kehidupan mereka.

Hari ini, inovasi boleh menentukan kejayaan

seseorang dalam kehidupan. Produk

dan rekaan yang inovatif selalunya mendahului

produk konvensional yang lain.

Misalnya kelebihan sesuatu idea yang

inovatif boleh mengubah sesuatu industri

dan taraf ekonomi seseorang.

Idea yang kadangkala kecil dan dipandang

ringan tetapi melalui proses inovasi

yang betul menjadikannya lebih hebat dan

Fakta-fakta Rekaan dan Inovasi yang Mengubah Dunia

berkesan.

Tabun 2010 yang akan berakhir tidak

lama lagi bukanlah penamat bagi Tabun

Inovasi yang dilancarkan oleh kerajaan

dengan jenama Malaysia Inovatif 2010

(M12010).

la hanyalah satu batu loncatan untuk kita

sebagai rakyat Malaysia untuk sama-sama

menjadi modal insan terbaik yang dilengkapi

dengan kemahiran dan ketrampilan

yang sesuai dengan keadaan semasa tanpa

mengabaikan nilai-nilai diri dan sahsiah

yang baik.

la juga bertujuan untuk melahirkan

masyarakat dan generasi masa depan yang

kreatif dan inovatif untuk bersaing dengan

masyarakat global.

Oleh yang demikian, persediaan awal

mewujudkan suasana dan persekitaran

yang baik untuk melahirkan generasi inovatif

perlu dilakukan sepanjang masa.

Semoga tahun-tahun akan datang, lebih

banyak ciptaan dan inovasi yang baik

berkualiti dari Malaysia dapat diterima

oleh masyarakat antarabangsa.

• Sebelum kemunculan Google dan Wikipedia, pengguna Internet ramai menggunakan

laman web Yahoo, Lycos can AltaVista.

• Tim Berners Lee mencipta World Wide Web (WWW) ketika bekerja di Makmal Penyelidikan

Partikel Fizik di CERN, Geneva pada tahun 1990.

• Transistor pertama kali dihasilkan pada tahun 1947 bagi menggantikan tiub vakum yang

digunakan oleh komputer dan perkakasan elektronik. Selepas kemunculan transistor,

perkembangan komputer berlaku dengan sangat pantas.

• Komputer peribadi pertama di dunia dicipta pada tahun 1977 oleh dua individu terkenal

iaitu Steve jobs dan Steve Wozniak yang memperkenalkan komputer Apple II.

• Silicon Valley yang terletak California merupakan sebuah kawasan yang paling terkenal

dengan syarikat-syarikat gergasi terkenal di dunia yang banyak melakukan inovasi untuk

produk mereka seperti Intel, Google, Yahoo!, Facebook, Youtube, eBay dan Twitter.

• Pengguna aktif Facebook terbaru direkodkan pada tahun 2010 berjumlah lebih 500juta

orang can dijangka akan terus meningkat dengan mendadak di masa akan datang.

• Friendster, Myspace can Facebook banyak mengubah cara kita berhubungan di alam

siber.

estic7otm^y


chit-chat

Jana pendapata

melalui inovasi

- Dr. Yusof Basiron

S EJAK bermulanya revolusi industri, manusia semakin

baalyak menghasilkan teknologi yang mampu meningkatkan

serta menjana pendapatan sesebuah negara.

Di samping itu, inovasi di dalam sains dan teknologi turut

berkembang pesat menjadikan segala urusan harian manusia

kini semakin mudah.

Hari ini, perkembangan inovasi di dalarn sains dan teknologi

bertambah pesat dan negara kita juga turut tidak ketinggalan.

Biarpun Malaysia baru merdeka selarna 50 tahun, namun

perkembangan teknologi berjalan lancar. Namun untuk bergelar

sebuah negara maju, Malaysia perlu memberikan tumpuan

sepenuhnya dalarn bidang kajian dan pengembangan (R&D)

di dalam inovasi.

Ikuti petikan wawancaia wartawan ASHRIQ FAHMY AH-

MAD bersarna TAN SRI DR. YUSOF BASIRON EA.Sc. ban.ibani

ini.

Apakah pengalaman Tan Sri yang paling

menarik serta tidak dapat dilupakan

sepanjang melibatkan diri di dalam usaha

pengembangan inovasi di dalam bidang

sains dan teknologi

DR. YUSOF : Saya banyak terlibat dengan peesticft9tm

Apakah jawatan Tan Sri yang terkini

serta latar belakang pendidikan

sebelum berjaya mencapai tahap

kerjaya sekarang

DR. YUSOF : Saya menjawat jawatan

sebagai Ketua Pegawai Eksekutif

(CEO) di Majlis Minyak Sawit Malaysia

(MPOC) dan Presiden Akademi

Sains Malaysia sehingga 27

Disember 2010.

Di dalam bidang akademik, saya

merupakan lulusan di dalam bidang

Kejuruteraan Kimia, Pasca

siswazah di Teknologi Getah (AN-

CRT), memiliki Sarjana dalam bidang

Kejuruteraan (Pengurusan dan

Industri) juga Sarjana (Master) dan

Kedoktoran (PhD) dalam bidang Sains

Gunaan dan Pengurusan.

Dengan latar belakang teknikal, saya

mula berkhidmat di Institut Kajian Getah

Malaysia (RRIM) bermula pada tahun 1973

kemudian beralih ke Institut Penyelidikan

Sawit Malaysia (PORIM) semasa institut

tersebut mula-mula ditubuhkan pada tahun

1979.

Bolehkah Tan Sri berkongsi sedikit maklumat

serta pengalaman berkenaan bidang

kerjaya yang disertai Tan Sri kini

DR. YUSOF : Pengalaman saya banyak

tertumpu kepada industri sawit kerana

pada sekitar tahun 80-an, industri

ini sedang berkembang dan memerlukan

banyak Penyelidikan.

Jadi, saya pada ketika itu bertugas

sebagai Penyelidik kemudian

sebagai Ketua Pengarah

PORIM dan seterusnya bertugas

di Lembaga Minyak Sawit Malaysia

(MPOB) banyak terlibat

,.o.

dalam penyelidikan untuk menyakinkan pengguna

bagaimana minyak kelapa sawit dapat digunakan

dalam pelbagai produk makanan dan

bukan makanan.

Hasilnya, industri kelapa sawit pada ketika

itu mampu berkembang maju dan membolehkan

Malaysia meningkatkan pengeluaran minyak

sawit sehingga 20 peratus.

Pada pendapat Tan Sri apakah yang dikatakan

dengan inovasi di dalam bidang sains

dan teknologi serta apakah kelebihan dan

kepentingannya kepada bidang tersebut di

peringkat negara

DR. YUSOF: Pengetahuan diperoleh melalui

Penyelidikan serta sumber-sumber yang lain

perlu dimanfaatkan melalui proses inovasi.

Manakala proses inovasi perlu menggembleng

ilmu pengetahuan daripada segi sains

dan teknologi dengan kepakaran yang terdapat

di pasaran kini agar is mampu menjana pendapatan

serta sumber kewangan.

Seterusnya is juga mampu membangunkan

perniagaan yang boleh mendatangkan pulangan

dan keuntungan.

Bagaimana Tan Sri melihat inovasi dalam

sains dan teknologi mampu memberi

manfaat terhadap masyarakat dan negara

khususnya

DR. YUSOF : Inovasi dalam sains dan

teknologi membawa suatu idea ke peringkat

pasaran untuk asas mengembangkan perniagaan

atau menambah nilai.


17

Disember

2010

nyelidikan serta kajian dalam bidang sawit

melalui proses pendaftaran paten bersama

rakan penyelidik yang terlibat.

Selain itu, kami juga turut terlibat di

dalam proses pengkomersialan teknologi

tersebut sehingga berjaya menjana pendapatan

bernilai berbilion ringgit kepada

negara.

Apakah pendapat Tan Sri berkenaan

pembangunan inovasi di dalam bidang

sains dan teknologi yang sedang

berkembang di negara ini

DR. YUSOF: Proses inovasi memerlukan

pengetahuan baru yang boleh dipasarkan

secara kompetitif.

Justeru, untuk memperolehi pengetahuan

baru tersebut, kita perlu melabur di

dalam bidang penyelidikan dan pembangunan

(R&D).

Atau kita juga boleh mengimport

pengetahuan tersebut dan disertakan dengan

kepakaran dan keupayaan pemasaran

serta kewangan.

Lazimnya proses R&D itu mengambil

masa untuk menghasilkan sesuatu teknologi

yang berupaya untuk dimajukan.

MENTERI Sains,Teknologi dan Inovasi,

Datuk Seri Dr. Maxmus Johnity Ongkili

menerima cendera hati daripada Dr. Yusof

Basiron (kiri) pada Mesyuarat Panel

Saintifik Akademi Sains Malaysia di Kuala

Lumpur baru-baru ini.

Apakah saranan Tan Sri kepada para

pembaca yang berminat untuk melibatkan

diri dalam pengembangan inovasi

di dalam bidang sains dan teknologi

DR. YUSOF: Pemahaman terhadap bi-

dang inovasi adalah berbeza bagi setiap

individu.

Di peringkat masyarakat, budaya menjana

pengetahuan barn yang berupaya

menambah baik perniagaan dan pendapatan

harus ditingkatkan.

Budaya tersebut akan membawa kepada

kemajuan di semua peringkat kerana

kemajuan berasaskan pengetahuan.

Harapan Tan Sri dalam usaha untuk

meningkatkan perkembangan inovasi

di dalam bidang sains dan teknologi

kepada masyarakat dan negara pada

masa-masa akan datang.

DR. YUSOF: Pada pandangan saya, kerajaan

harus mempertingkatkan prasarana

sains dan teknologi agar pelaburan R&D

terutama di kalangan syarikat swasta meningkat

sebanyak 75 peratus dalam proses

menjana penemuan dan pengetahuan

(teknologi) barn kepada negara.

Kita boleh mengambil contoh dari

negara-negara maju yang telah berjaya

membangunkan bidang inovasi serta

teknologi.

Latarbelakang pendidikan:

Sekolah Rendah:

1956-1961 Sekolah Rendah Undang

Rembau

Sekolah Menengah:

1962-1964 Sekolah Menengah Undang

Rembau.

1965-1968 Maktab Tentera Diraja Sungai

Besi (Tingkatan 6 Bawah & 6 Atas).

Pendidikan Tinggi:

• Febuari 1969- Disem berl 972:

University of Canterbury, New

Zealand (B.E. Chemical Engineering).

• Oktober 1973-Jun 1974: National

College of Rubber Technology, North

London Polytechnic (ANCRT, GIRT).

• Oktober 1974-Jun 1976: Catholic

University of Leuven, Belgium (M.E. -

Industrial Management).

• Oktober 1975-Jun 1976: Catholic

University of Leuven, Belgium (MBA).

• September 1984-November 1986

University of Stirling, Scotland (Ph.D

- Applied Economics and Business &

Management Department).

Kerjaya:

• 31 Mac 1973-31 Disemberl 976:

Pegawai Penyelidik, Institut

Penyelidikan

Biografi

Getah Malaysia (RRIM).

• 1 januari 1977-31 Disember 1978:

Techno-Economist, Lembaga

Pembangunan dan Penyelidikan

Getah Malaysia (Malaysian Rubber

Research and Development Board)

• 1 januari 1979-17 September1989:

Pegawai Penyelidik/ Pengarah,

Techno-Economic dan Penasihat

Teknikal Bahagian Penyelidikan PORIM.

• 18 September 1989-14 Januari 1992:

Timbalan Ketua Pengarah PORIM.

• 15 Januari 1992-30 April 2000: Ketua

Pengarah PORIM.

• 15 Mei 2000: Dilantik sebagai Ketua

Pengarah, Lembaga Minyak Sawit

Malaysia (MPOB).

• 1 9 Januari 2006: Bersara sebagai

Ketua Pengarah MPOB.

• 19 Januari 2006: Dilantik sebagai

Ketua Pegawai Eksekutif, Majlis

Promosi Minyak Sawit Malaysia

(MPOPC).

Anugerah:

• 4jun 1994 J.M.N. -Johan Mangku

Negara.

• 1 Jun 1996 P.J.N. - Panglimajasa

Negara (Datuk).

• 5 Jun 2004 P.S.M. - Panglima Setia

Mahkota (Tan Sri).

Info lain:

• Sejak 1979 Menyertai misi khidmat

nasihat teknikal berkenaan minyak

kelapa sawit ke seluruh dunia.

• 1977-1978: Menyertai UNCTAD,

Natural Rubber Price Stabilisation

Agreement Meetings.

• 1978: Memberi khidmat nasihat

untuk UNCTAD berkenaan kajian

pasaran keluaran getah Forum Dunia

Ketiga berkenaan Perdagangan dan

Pembangunan Pasaran.

• 1982-1984: Penasihat pemasaran

bagi pihak PORIM di Amerika

Syarikat, United Kingdom, Korea

Selatan dan jerman Barat Sejak 1979

Membantu pembaharuan PORIM

(perpustakaan, penerbitan dan

kemudahan komputer).

• Menyelia penyelidikan 15 Pegawai

Penyelidik berkenaan techno

-economic clan program promosi

teknikal minyak kelapa sawit.

• Mengadakan seminar, persidangan

peringkat kebangsaan dan

antarabangsa.

• Mewujudkan perhubungan antara

kementerian dan organisasi

-organisasi berkaitan minyak kelapa

sawit berkenaan polisi dan hal-ehwal

perdagangan di bidang industri

minyak sawit.

• 1984 Penasihat UNIDO untuk

persediaan Perancangan Utama

Industri Malaysia.

• 1989 Penasihat ISIS, berkenaan

pembangunan teknologi industri

minyak sawit Malaysia.

esfiNtm3


1s

Disember

2010

info esti

Susunan K

IRAMID purha merupakan

binaan paling mengkagunr

P kan di dunia.

Dibina path zaman purba,

oleh pekerja' yang tidak terdedah

dengan peralatan-moden, mereka

amat mengagumkan

Bila berbieara rr}eigenat r , .

piramid, kita tenth terbayangkan.

Mesir :tetapi sebenarnya' piramid.

wujud di banyak bahagian dth

Apakah peranAn piramid z

Apakah maksud penting di seba

lik bentuk piramid 'Bagaimana

is dibina tanaa peralatan moden

dan canggih

Piramid merupakan bentuk

geometri dengan asas segi empat

dan empat bentuk segitiga di sisinya,

merupakan bentuk paling

stabil bagi projek yang melibatkan

amaun besar batu-bata.

Piramid pelbagai jenis,.saiz dam

kompleksiti dibina di pelbagai

bahagian dunia purba seperti

di Amerika Tengah, Greek, _. L

China dan Mesir.

ner I

i

ll

Ka:^

Dalam sejarah Mesir dan

China, piramid biasanya adalah

kubur dan tugu bagi memperingati

raja dan pemimpin.

Piramid Maya dan Aztec di

Amerika Tengah kebanyakannya

merupakan kuil atau tempat

menyimpan mayat.

Piramid di Amerika Tengah

lebih kecil dan kadang-kala

lebih besar daripada di Mesir.

Piramid berkenaan juga

mengambil masa yang lama

untuk diselesaikan, biasanya

dibina dan diubahsuai dalam

masa beratus-ratus tahun.

Manakala piramid Mesir

mengambil masa beberapa

dekad untuk disiapkan.

Piramid di Amerika Tengah

terletak di bandar Aztec dan

Mayan manakala piramid

Mesir jauh dari bandar

hcsar.

r

.'

2r ^•

I

3 Fw

AWL:

is"°

M

ff

Serangga menggunakan

tenaga solar

I

SEBELUM ini hanya tumbuhan yang

menggunakan tenaga matahari bagi

menjalani proses fotosintesis.

Tetapi terdapat serangga yang menggunakan

tenaga matahari bagi aktiviti

seharian.

Terkini sepasukan penyelidik di Israel

dan United Kingdom yang diketuai oleh

Dr Marian Plotkin dari Universiti Tel-

Aviv, Israel menemui sejenis tebuan atau

Oriental hornet mempunyai kebolehan

unik menggunakan sumber tenaga

matahari.

Penemuan berkenaan dilaporkan

di dalam sebuah jurnal sains Naturwissenschaften.

Tebuan Oriental, Vespa orientalis,

dilihat lebih aktif pada waktu

tengah hari.

Penyengat-penyengat biasanya paling

aktif pada awal pagi, is dilihat dua

kali lebih aktif berbanding waktu-waktu

lain di hari siang.

Penyelidik juga telah lama memperhatikan bahawa

tebuan pekerja dari kalangan jenis oriental,

yang menggali lubang untuk membuat sarang di

bawah tanah, memiliki kadar aktiviti menggali

yang berkadar langsung dengan keamatan cahaya

matahari.

Tebuan yang sekecil ini rupanya sudah lama

menggunakan teknologi canggih untuk menjana

tenaga daripada tenaga solar lebih awal sebelum

manusia mengetahuinya.

Spesies penyengat besar ini memiliki struktur

istimewa di dalam perut yang bertindak sebagai

perangkap sinar matahari dengan sejenis pigmen

yang boleh mengubah tenaga yang diserap.

Penemuan berkenaan membantu menjelaskan

mengapakah tebuan memiliki satu garisan belang

kuning yang tebal di badannya.

Ini mungkin memberikan jawapan mengapa

tebuan menjadi lebih aktif di siang hari terutama

ketika cuaca panas.

la juga bakal mengubah pemahaman tentang

bagaimana sistem metabolisma serangga berfungsi.

estiaotmg


il1,q `"lU

19

pa warga em ov

elihatan seiras

r ANYA apabila melihat warga emas, kita melihat mereka

lihatan serupa antara satu sama lain.

Tapi benarkah mereka seiras dan jika benar mengapa jadi

begitu

Kajian yang diterbitkan pada Mac 2006 dengan isu Personality

and Individual Differences mempunyai jawapannya.

Dua puluh dua orang dibahagikan kepada lelaki dan

perempuan mengambil bahagian dalam kajian berkenaan.

Mereka ditugaskan untuk bertanya mengenai wajah, personaliti

dan umur 160 orang pasangan.

Peserta melihat gambar pasangan secara berasingan dan

tidak diberitahu mana satu pasangan masing-masing.

Mereka mendapati, mereka yang berkahwin mempunyai

peribadi dan wajah yang seiras.

Penyelidik mendapati, pasangan yang berkahwin lebih

lama kelihatan lebih seiras antara satu sama lain.

Ini tidak memeranjatkan tetapi kajian memberikan jawapannya.

Bermula dengan pengalaman hidup boleh dizahirkan secara

fizikal.

Mereka yang gembira dan Bering tersenyum akan memangunkan

otot muka dan kedutan yang berkait dengan seaman.

Pengalaman bertahun pasangan berkahwin sama ada baia

a atau sebaliknya dizahirkan pada wajah.

I

Genetik juga memainkan peranan penting dalam perkahwinan.

Kajian menunjukkan pasangan yang mempunyai genetik

seakan sama menunjukkan kadar keguguran yang rendah

dan penderaan kanak-kanak.

Kajian yang dijalankan oleh penyelidik Universiti Western

Ontario menunjukkan tiga perempat daripada pemilihan

pasangan berkaitan dengan genetik yang seakan sama.

Bagaimanapun, pasangan sepatutnya tidak boleh mempunyai

genetik yang terlalu sama kerana dalam kebanyakan

budaya, hubungan antara saudara terdekat amat dilarang

dan pakar genetik juga bersetuju kepelbagaian amat pen Qa

kepada takungan gen yan

sSEMUA orang tahu ikan menggunakan

sirip untuk berenang di dalam

air tetapi terdapat sejenis ikan

yang menggunakan sirip untuk

berjalan.

Namun, ikan yang menggunakan

sirip untuk berjalan merupakan

spesies yang lain daripada yang

lain apabila dikatakan oleh penyelidik

bahawa is menyalahgunakan

sirip di bawah abdomennya untuk

berjalan di dasar laut.

Ikan yang ditemui di perairan

Tasmania, Australia juga dilihat

lebih kerap menggunakan siripnya

untuk berjalan berbanding untuk

berenang.

Ikan ini kemudiannya dikelaskan

dalam kumpulan spesies baru ikan

bertangan bagi menjelaskan spesies

tertentu dari kumpulan ikan yang

memiliki tangan atau lebih tepat

menyalahgunakan sirip untuk berjalan

dan digelar handfish.

Salah satu daripada spesies ikan

bertangan handfish ini juga telah dinobatkan

oleh laman web National

Geographic sebagai antara spesies

baru haiwan paling pelik pada tahun

2010.

estiNtmg


dunia s ins

Pin keselamatan

dicipta tiga jam

PRODUK pin keselamatan yang

sering kita gunakan untuk tujuan

penyambungan produk fabrik seperti

baju dan seluar sebenarnya telah

dicipta oleh individu bernama Walter

Hunt secara tidak sengaja.

Ketika itu, dia sedang duduk termenungsambil

memegangsebatang

wayar besi tanpa mengetahui apa

yang mahu dilakukannya.

Dengan mengambil masa

lebih kurang tiga jam, dia

kemudian melilit wayar

tersebut secara bulat

lalu membentuk objek

dengan fungsi

sebagai pin baju.

Ciptaan Walter

itu telah

menjadi pin

baju pertama

di dunia yang diberi nama pin pakaian

sebelum ditukar kepada nama pin keselamatan.

Produk itu mempunyai hujung yang

tajam, bahagian gegelang bulat di tengah

berfungsi sebagai spring dan bahagian

kepala untuk tujuan menyangkut

dan melindungi bahagian tajam.

Penggunaannya sangat selamat kerana

tidak merosakkan kawasan yang di

pin.

Pada tahun 1849, Walter telah mempatenkan

hasil rekaannya dan menjual

produk itu dengan harga USD400 ketika

itu.

Penggunaan pin itu mendapat sambutan

baik daripada pengguna seluruh

dunia. Walaupun rekaannya kini telah

diubah sesuai dalam pelbagai bentuk,

namun is masih mengekalkan fungsi

yang sama.

Bagaimana taufan terjadi

esTtm y

TAHUKA.H anda kejadian bencana alam ribut taufan

sebenarnya berpunca daripada angin panas

Haba yang dihasilkan oleh udara panas akan menyebabkan

. wap di dalamnya meluap sebelum membentuk

kawasan bertekanan rendahi.

Keadaan tersebut rnendorong, angin kencang di

sekitarnya bertumpu kepada kawasan itu lalu membentuk

kejadian hujan lebat dan puting beliung.

Kejadian ribut taufan biasanya akan berlaku di

kawasan tengah taut dengan disertai angin kencang

serta ombak besar.

la akan mejejaskan perjalanan aktiviti taut dan juga

pergerakan kapal-kapal.

Di kawasan darat pula, bencana alam itu boleti menyebabkan

kejadian banjir besar yang cukup merbahaya.

Ini kerana, taufan boleh memusnahkan bangunan

dan harta benda selain mengorbankan banyak nya-

W a.


SELAIN mampu menghasilkan mutiara

secara semula jadi, tiram merupakan haiwan

akuatik bercengkerang yang sering

dijadikan sebagai makanan.

Dagingnya dikatakan mempunyai nilai

kalori yang rendah dan kaya dengan kalsium

serta vitamin A.

Tiram mempunyai habitat di sekitar

kawasan lautan dan juga kawasan air

payau.

Tubuh lembutnya dilindungi oleh

cengkerang yang terdiri daripada dua

kerangka berkalsium.

Seperti juga ikan, tirarn menggunakan

insang untuk bernafas selain menyedut

plankton yang terapung untuk dijadikan

makanan.

Plankton itu kemudiannya akan dipindahkan

ke bahagian mulut sebelum

dimakan, dihadam dan disingkir dalam

bentuk najis.

Tiram turut mempunyai organ jantung

yang kecil berftnigsi mengepam darah

dan oksigen ke seluruh badan.

Antara spesies tiram adalah seperti

Ostrea edulis, Crassostrea vilgiuica, Oshreola

coiuhaphila, Crassostrea gigas dan Saccosti-ea

glonerata.

Bagaimana brek berfungsi

BREK merupakan alat yang digunakan

untuk memperlahan atau menghentikan

pergerakan sesebuah mesin serta

kenderaan.

la berfungsi dengan cara menukarkan

tenaga kinetik pada bahagian yang bergerak

menjadi haba menggunakan daya

geseran.

Jika kelajuan kenderaan bertambah,

jumlah tenaga juga bertambah selain

jarak membrek akan menjadi lebih panjang.

Brek biasanya dipasang pada kenderaan

beroda seperti kereta, lori, kereta

api, motosikal dan basikal.

Haba geseran pada brek kenderaan

akan disimpan pada bahagian cakera

sebelum dilepaskan ke udara secara perlahan-lahan.

Antara jenis brek yang sering digunakan

adalah seperti brek cakera, brek gelendong

dan brek tangan.

Keberkesanan penggunaan brek pula

bergantung kepada jenis tayar yang digunakan,

pecutan kenderaan dan keadaan

permukaan jalan.

R

a

Alat kawalan jauh guna teknologi inframerah

00 0

000

000

000

® ^ Q

.Milk WAw

0 0 0

0 0 0

0 O 0

m 0

40

400 00 iii o w

p Q

ill. \^iH1r

KEBANYAKAN peranti elektronik moden seperti televisyen,

pemain cakera video, radio dan penyaman udara biasanya didatangkan

dengan alat kawalan jauh.

Tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna mengawal

segala aktiviti peranti secara tanpa wayar dari jarak jauh.

Operasi alat kawalan jauh itu sebenarnya disokong oleh

teknologi inframerah.

Teknologi tersebut akan mengeluarkan arahan kepada

perkakasan elektronik dari jarak yang telah ditetapkan secara

selari.

Alat kawalan jauh biasanya mempunyai reka bentuk dan

saiz yang kecil sesuai untuk keselesaan genggaman tapak tangan.

la dilengkapi dengan pelbagai butang pelarasan untuk

memberi arahan seperti kawalan bunyi, pertukaran mod dan

saluran.

Kuasanya pula disokong oleh penggunaan bateri bersaiz

AAA atau AA.

estiaei-mg


22

Disember

2010

Compiled by KHAIRUNNISA SULAIMAN

Can humans

start an earthquake

I N May 2008, one of the deadliest earthquakes in history

struck Sichuan Province in western China, registered 7.9 on

the Richter scale, leaving a 298 kilometer cracking in the

Earth's crust and almost 80,000 people dead.

In the aftermath of the disaster, attention quickly turned to

a nearby dam, just 5.5 kilometers from the epicenter of the

earthquake.

Many scientists believe the Zipingpu Dam reservoir may

have helped trigger the massive quake.

But aren't earthquakes natural disasters The vibrations of

the earth's surface we call earthquakes are typically natural

occurrences.

They're most often caused by the shifting of plates of rock

under the surface of the earth. These plates move along fault

lines, which are places where

the otherwise solid

rock of the Earth's

crust has cracked.

When the plates

slide against each

other or away

from each other,

the earth vibrates

violently.

Earthquakes

are also caused by

natural occurrences

like volcanic

eruptions.

Vibrations felt

at the surface of the Earth can also result from earth-shaking,

man-made events like underground bomb testing and mine

collapses and the filling and emptying of dam reservoirs.

It's easy to see how an underground explosion can shake the

earth. A dam A dam is just holding back water. How can that

cause an earthquake

Most of us accept that our actions can have great effects on

our natural environment. In the case of triggering earthquakes,

we're talking about man's actions reaching deep underground,

all the way down to the crust.

Can we ever replace plastic

OUR lives are molded,

packaged and sealed

in plastic dependency.

Look around you

at your computers,

phones, water bottles

and credit cards.

Plastic components

pepper everything from

our automobiles to our

surgical implants. Our

children play with plastic

toys while we rip the

cellophane wrappers

off our prepackaged

dinners.

The downsides to plastic are certainly

no secret. For starters, it's often a nonbiodegradable,

petroleum-derived product.

When we factor in toxins, wildlife endangerment

and difficult recycling, and

esfiaofmg

the plastic industry has

quite a public relations

problem on its hands.

As much as the

sight of plastic-littered

landscapes and debrisstrewn

highways depresses

us, plastic is still

a highly attractive material.

Plastic manufacturing

only takes up five

percent of the world's

oil supplies and, in doing

so, provides us with

an exhaustive supply of material.

So what's a plastic-addicted civilization

to do A return to reliance on aluminum

and glass may seem attractive, but these

materials aren't as cheap, versatile or durable

as plastic.

Plastics first hit the scene in the second

half of the 19th century and eventually

became a top manufacturing material.

What will the next great human manufacturing

material be Interestingly

enough, the answer is more plastic.

Combustible, nonpetroleum plastics

will likely become more and more common

as researchers continue to find ways

of creating polymers from such organic

sources as corn, orange peel, bamboo, papermaking

byproducts and hemp.

While bioplastics will eventually provide

a clean, recyclable, nontoxic alternative,

energy and environmental analyst

Christopher Flavin, author of "The Future

of Synthetic Materials" insists that

oil-based plastics aren't going anywhere

just yet. He predicts that the next 20 years

will see bioplastics absorb a mere five percent

of the global plastic market.


,0^„,

-^ r Disember 23^

How solar panel

highways work

TREES make our lives more pleasant. They're beautiful to look at, and they

can provide shade or a good hideout.

Forests cover 30 percent of our planet, concentrated mostly in 10 countries:

the United States, Canada, the Russian Federation, Brazil, China, Aus-

tralia, the Democratic Republic of Congo, Indonesia, Peru and India.

That may sound like a lot of forest, but worldwide, our forests are disappearing.

About 13 million hectares of forest, an area roughly the size of

Greece, disappear every year.

Deforestation happens because of population growth and increasing agricultural

and industrial demands, trees are cut down to make room for new

developments.

Why does it matter if trees are planted or cut down Trees provide us with

wood, fuel, food, medicine, latex and other products used in our daily lives.

They also affect our climate. No, they can't make snow on a sunny summer

day, but their very existence or removal makes a difference.

Climate isn't the same as weather. While weather is short-term, like the

five-day forecast on the evening news, climate is the weather pattern over a

long period of time, usually 30 years.

The climate of our planet is warming, heating up by approximately 1 to 1

1/2 degrees in the past century.

In the next section, let's look at the ways trees positively and negatively

affect our climate and in turn, Our weather.

r,.

i

i


RAMAI mungkin mengetahui burung

unik ini yang tidak ditemui

di semua tempat di dunia.

Burung penguin atau nama saintifiknya

Sphenisciformes banyak terdapat di

kawasan Kutub Selatan dan dianggap spesies

endemik di kawasan itu.

Keadaan geografi dan suhunya yang

sejuk memang sesuai menjadi habitat burung

akuatik ini.

Dikategorikan dalam famili Spheniscidae,

penguin merupakan jenis burung

yang tidak boleh terbang, menjadikannya

burung yang unik

Di seluruh dunia, terdapat kira-kira 20

spesies penguin dengan kepelbagaian ciri

pada bahagian badannya.

Spesies-spesies ini kebanyakannya tinggal

dalam populasi atau kelompok yang

berbeza.

Antara yang popular adalah spesies

white flippered iaitu yang mempunyai

kaki bersirip berwarna putih.

Spesies lainnya pula adalah seperti

Aptenodytes, Eudyptes, Eudyptula, Megadyptes,

Pygoscelis dan Spheniscus.

Permukaan paru - paru

seluas gelanggang tenis

SEBAGAI mamalia organ yang paling

penting dalam sistem pernafasan

manusia adalah paru-paru.

la mempunyai fungsi yang ramai

telah mengetahuinya terutama dalam

konteks pertukaran gas oksigen

dan karbon dioksida dalam darah.

Paru-paru terletak di dalam rongga

dada dengan dilindungi oleh

struktur tulang selangka.

Secara asasnya, paru-paru manusia

mempunyai permukaan berspan

dan dipenuhi oleh banyak Jiang

epitelium.

Keadaan itu menjadikan paru-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

estiaetmg

paru mempunyai luar permukaan

yang besar iaitu kira-kira 140 meter

persegi bersamaan luas gelanggang

tenis.

Ketika manusia bernafas, udara

akan memasuki paru-paru melalui

trakea sebelum oksigen di dalamnya

diserap masuk ke dalam darah

menerusi medium hemoglobin.

Paru-paru boleh dibahagikan kepada

dua bahagian iaitu sebelah kanan

dan kiri.

Setiap satu bahagian itu mempunyai

anggaran laluan udara sepanjang

2,400 meter.

• • • • • • • • • • • •Apakah batu nautika

BATU nautika merupakan kiraan antarabangsa

yang diguna untuk menentukan

ukur lilit bumi yang berkait dengan

darjah putaran sfera.

Takrif untuk satu batu nautika adalah

bersamaan dengan 1,852 meter.

Biasanya, kiraan metrik ini digunakan

untuk menganggarkan kiraan pengemudian

jarak kapal laut di kawasan

perairan.

Tujuan lainnya adalah untuk membantu

ketepatan operasi penerbangan,

ketenteraan dan sebagainya.

Pengiraan dalam unit nautika ini

mempunyai kelebihan daripada segi bilangan

angka dan persamaan yang lebih

mudah.

Di samping itu, is turut boleh menentukan

kawasan yang selamat untuk dilalui

oleh kapal tanpa sebarang halangan.

25

Disember

2010

Bagaimana alergi berlaku

ALERGI atau lebih dikenali sebagai alahan

adalah merupakan reaksi tubuh terhadap

pendedahan kepada benda asing

yang tidak sesuai dalam sistem badan.

la biasanya menyerang

sistem imuniti badan

yang sensitif dan reaksi

ini dikenali sebagai kehipersensitifan.

Masalah alergi boleh

dibahagikan kepada empat

jenis iaitu anafilak

tik, sitotoksik, kompleks

imuniti dan kawalan

sel mengikut cara pembentukan

serta kesannya

pada badan.

Anafilaktik hanya

bertindak pada saluran

darah dan sel otot lembut

manusia di mana

kesan pembentukannya berlaku secara

cepat. Contohnya adalah seperti kesan

sengatan serangga.

Sitotoksik merujuk kepada sel atau tisu

seseorang yang diserang

oleh antibodinya sendiri.

Contohnya adalah

seperti kejadian transfusi

darah asing.

Untuk kompleks imuniti,

alergi akan berlaku

apabila agen alergi dan

antibodi bercantum

sebelum terkumpul untuk

merosakkan salur

darah.

Yang terakhir, jenis

kawalan sel terjadi apabila

agen alergi menyerang

sistem sistem

tubuh secara terus.

ANDA mungkin pernah mendengar

mengenai teknologi HDMI

yang dilengkapkan dalam kebanyakan

peranti elektronik moden

seperti kamera digital dan

televisyen LCD.

HDMI atau Antara Muka

Multimedia Berdefinisi Tinggi

sebenarnya merujuk kepada teknologi

paparan digital daripada

pelbagai sumber input termasuk

analog.

la boleh diintegrasikan bersama

pelbagai peranti audio video

menerusi kabel HDMI.

Antaranya adalah seperti kamera

digital , komputer peribadi,

pemain cakera Blu-ray, konsol

permainan video dan juga televisyen.

HDMI versi 1.0 telah mula

diperkenalkan pada tahun 2002

dengan sokongan paparan video

maksimum 165 megapiksel sesaat

Versi terbaru yang diperkenalkan

pada tahun 2009 adalah

HDMI 1.4 dilengkapi pelbagai

sokongan lebih moden dan terkini.

Antaranya seperti paparan

struktur tiga dimensi (3D), penyambung

HDMI mikro, peningkatan

fungsi warna dan sistem

audio terbaik.

estiO"Ofmg


26

Disember

2010

Rahsia rains,

teknologi dalam a llQuran

Oleh KHAIRUNNISA SULAIMAN

M ERUJUK kepada wahyu pertama

yang diturunkan pada zaman jahiliah

menunjukkan betapa Islam

amat menitik beratkan bidang ilmu pengetahuan.

"Bacalah dengan nama Ttihannui yang menciptakan

sekian makhhik. la menciptakan manusia

daripada sebuku daiah beku.

"Bacalah don Tiihamnu yang Mahn Penurah;

yang mengaiar manusia nielalui pena dan

tulisan. Ia men,ajar manusia apa yang tidak

diketahuinya," (al-Alaq: I hingga

5).

Galakan untuk mencapai

kejayaan dalarn biding sains,

teknologi dan intelektual terus

dipacu semasa zaman kegemilangan

Islam.

Dengan berbekalkan teori

serta pengetahuan yang terdapat

dalam al-Quran, cendekiawan

Islam menjalankan kajian

demi kajian sehingga mencapai

tamadun yang gemilang terutamanya

dalam bidang sains dan

teknologi.

Pada masa ayat-ayat al-Quran diturunkan,

tidak siapa yang jelas mengenai makna

yang tersirat di dalamnya.

Misalnya surah Yunus dalam ayat 61 dalam

al-Quran yang menerangkan mengenai

atom benda yang terkecil manakala dalam

ayat 80 surah Yasin membincangkan mengenai

atom adalah benda terkecil.

Cendekiawan Islam yang mengkaji al-

Quran menggunakan maklumat berkenaan

bagi meneroka ilmu sains sehingga mencapai

zaman kegemilangan tamadun Islam

pada abad ketujuh Hijrah.

Ketika itu, umat Islam mula menunjukkan

minat ke arah mengkaji dan mempelajari

ilmu pengetahuan terutama dalam bidang

sains dan teknologi.

Sesungguhnya ilmu yang digali di dalam

al-Quran mendahului zamannya memandangkan

fakta sains yang dibawa terbukti

benar.

Sehinggalah menjelang

abad kesembilan Hijrah,

semakin banyak fakta di

dalarn al-Quran semakin

meyakinkan sehingga kegemilangan

sains dan teknologi

dalarn tamadun semakin

bersinar.

Ketika itu nama-nama

ilmuwan dan saintis Islam

seperti Ibnu Sina yang

terkenal dalam dunia perubatan

sehingga bukunya

masih digunakan kini, Ibnu

Haitham dalam bidang optik,

al-Khawarizmi cendekiawan terkenal

dalam bidang matematik dan al-Biruni dalam

bidang astronomi banyak membantu

dalam kemajuan sains dan teknologi sehingga

kini.

Bagaimanapun, nama mereka seakan

tenggelam dengan nama-nama Barat seperti

Isaac Newton, Charles Darwin, Aristomengenai

cakerawala 600 tahun

tie, Leonardo cia vinci clan t aiiieo

Galilei.

Malah sebenarnya Ibnu Haitham

lebih dahulu menemui teori graviti

sebelum Isaac Newton menjadikan

sebagai teori.

Jika sejarah mengatakan Wilbur

Wright dan Oliver Wright merupakan

manusia pertama memperkenalkan

konsep penerbangan tetapi

sebenarnya Ibnu Firnas bukan saja

telah meneroka konsep berkenaan

tetapi juga menjalankan kajian

sebelum Leonardo Da Vinci.

Bukan itu Baja, malah cendekiawan

Islam juga terkenal dalam

pelbagai ciptaan dan inovasi termasuk

menghasilkan ubat bedil,

penggunaan angka sifar dalam matematik

dan proses penyulingan bagi memisahkan

benda asing dalam campuran cecair.

Malah cendekiawan Islam juga terlibat

membina balai cerap untuk mengkaji bintang,

peta, glob, kincir air dan angin, hangunan

pengisar bijirin serta kereta perisai.

Amat malang kegemilangan tamadun Islam

tidak terns bersinar tetapi terus malap

dan padam ketika berakhirnya pemerintahan

kerajaan Abbasiyah.

Ketika itu pelbagai maklumat dan penemuan

penting juga dikatakan hilang semasa

Perang Salib.

Malah, mereka seolah-olah cuba menafikan

kegemilangan cendekiawan Islam

dengan menukarkan nama saintis Muslin

dengan pelbagai nama antaranya Ibnu Sina

kepada Avicenna, Al-Biruni (Alberuni), Al-

Battani (Albetagnius), Ibnu Haitham (Alhazen),

Al-Kindi (Alkindus) dan Ibnu Rushd

(Averroes).

Tidak dapat dinafikan kajian serta

perkembangan ilmu pengetahuan terutama

bidang sains dan teknologi tidak lagi

didominasi umat Islam.

Malah zaman kegemilangan ilmu pada

tamadun Islam kini sekadar mampu dikenang

dan dibanggakan pencapaiannya.

Kini manusia termasuk umat Islam lebih

mengenali ilmuwan Barat dalam pelbagai

bidang; misalnya Issac Newton lebih dikenali

dalam teori graviti berbanding Ibnu al-

Haitam dan Wright bersaudara lebih dikenali

daripada Ibnu Firnas dalam konsep

penerbangan.


27

Disember

2010

Tim Berners Lee

- pelopor World Wide Web

Oleh ASHRIQ FAHMY AHMAD

TIMOTHY John "Tim" Berners-Lee

atau lebih dikenali sebagai `TimBL'

merupakan seorang jurutera British,

saintis komputer serta profesor di Institut

Teknologi Massachusetts (MIT) merupakan

orang yang bertanggungjawab mewujudkan

World Wide Web.

Di bantu oleh Robert Cailliau dan pelajarpelajar

muda dari Organisasi Eropah untuk

Kajian Nuklear (CERN) seterusnya berjaya

mewujudkan hubungan komunikasi antara

pengguna http dan pelayan (server) melalui

Internet.

Berners Lee dilahirkan di London, England

pada 8 Jun 1955, anak kepada Conway

Berners Lee dan Mary Lee Woods.

Mendapat pendidikan awal di sekolah

Sheen Mount kemudian melanjutkan pela-

jaran di Sekolah Emanuel di London pada

1969 hingga 1973.

Seterusnya, beliau berjaya melanjutkan

pelajaran ke Kolej The Queen's, Universiti

Oxford bermula dari tahun 1973 hingga

1976, yang mana beliau telah menerima

Ijazah Sarjana Muda Fizik kelas pertama.

Bermula sebagai kontraktor di CERN

yang kemudiannya meninggalkan CERN

pada tahun 1980 dan mula bekerja di John

Poole's Image Computer Systems Ltd. di

Bournemouth, England.

Pekerjaan beliau di sana membolehkan

Berners Lee mendalami latar belakang sister

jaringan namun setelah beberapa lama

beliau kembali semula kepada CERN sebagai

Felo.

Ketika itu CERN merupakan salah sebuah

syarikat yang menghasilkan panduan pengguna

Internet terbesar di Eropah.

Berners Lee melihat CERN sebagai

platform terbaik untuk beliau memperkenalkan

penggunaan hypertext

bersama Internet.

Bermula daripada cetusan idea

tersebut, Berners Lee telah mencadangkan

sebuah projek berdasarkan

konsep hypertext yang digunakan

dalam aplikasi untuk berkongsi

maklumat dan mendapatkan maklumat

terbaru di kalangan pengkaji.

Kertas kerja tersebut dibentangkan

pada Mac 1989 dan pada 25

Disember 1990 akhirnya beliau

berjaya melaksanakan proses perhubungan

tersebut.

Semasa di sana, beliau telah

membina sister prototaip yang

diberi nama ENQUIRE yang kemudiannya

di pertingkatkan

kepada World Wide Web

yang lebih dikenali

sebagai HTTPd (singkatan

dari Hypertc

Transfer Protocol dae

mon).

Pada 1994 beliau telali'

dilantik sebagai Pengarah

World Wide Web Consortium

(W3C) di MIT sekali gus berjaya,

mengembangkan pengunaan I

man web di kalangan pengguna

Internet.

Beliau juga merupakan pengkaji

dan pada masa sama merupakan

pengerusi bagi Pengasas 3Com di Makmal

Sains Komputer dan Perisikan Tiruan MIT

(CSAIL).

Pada April 2009, Berners Lee telah dilantik

sebagai ahli Akademi Sains Kebangsaan

Amerika Syarikat (USNAS) yang berpangkalan

di Washington D.C.

Manakala pada November 2009, Berners

Lee telah melancarkan Yayasan World Wide

Web untuk memperkemaskan sistem jaringan

tersebut di kalangan penggunanya.

Lahir:

Umur:

Tempat Lahir:

Kediaman Kini:

8jun 1955.

55 tahun.

London, England.

Massachusetts,

USA.

Kewarganegaraan : British.

Pendidikan : The Queen's

College, Oxford.

Pekerjaan : Saintis Komputer.

Majikan :

World Wide Web

Consortium

dan Universiti

Southampton.

Dikenali kerana :

Pencipta

World Wide Web.

''TI

&j/

estictm


ELEKTRIK dan elektronik merupakan

dua bidang kejuruteraan yang mempunyai

kaitan sangat rapat antara satu

sama lain.

Jika mahu dibandingkan, kejuruteraan

elektrik lebih merujuk kepada aktiviti

penghantaran tenaga untuk tujuan tertentu

menggunakan kuasa elektrik.

Sementara kejuruteraan elektronik pula

memberi tumpuan kepada kajian rekaan

dan pengujian litar elektronik bagi fungsi

penghantaran maklumat.

Pembanguan litar elektronik biasanya

akan melibatkan penggunaan komponenkomponen

utama seperti kapasitor, transistor,

diod, induktor dan perintang.

Daripada sudut cabaran, pengendalian

kajian kejuruteraan elektronik adalah lebih

kompleks dan sofistikated kerana menggunakan

banyak komponen kecil.

Bayangkan, untuk satu sistem peranti

elektronik berkuasa tinggi seperti komputer,

is mengandungi berjuta-juta komponen

elektronik dalam litar bersepadunya.

Justeru, jurutera elektronik mempunyai

tugas kritikal dalam memastikan sistem

litar berkenaan berjalan lancar dan mampu

mengalirkan maklumat.

Dahulu, bidang kejuruteraan elektronik

ini dikenali sebagai kejuruteraan radio kerana

sering digunakan dalam komunikasi

radar dan perhubungan radio komersial.

Sehingga pada tahun 1959, litar bersepadu

elektronik telah dicipta dengan komponen-komponen

yang lebih kompak dan

berkelajuan tinggi.

Hari ini, ilmu kejuruteraan elektronik banestiaafm^y

yak diaplikasikan dalam bidang

telekomunikasi, pengkomputeran,

penyiaran, penerbangan, automotif dan

mikropemproses.

Secara asasnya, kejuruteraan elektronik

boleh dibahagikan kepada operasi litar

isyarat analog dan juga litar digital.

Setiap pembangunan litar itu pula bergantung

kepada fungsi yang ingin dijalankan

sama ada untuk pengaliran kuasa,

sistem kawalan, pemprosesan isyarat atau

peranti elektronik.

Justeru, pengendalian bidang elektronik

memerlukan seseorang jurutera menguasai

logik secara menyeluruh bagi membantunya

menggambarkan perjalanan sesebuah litar.

Tidak cukup dengan itu, ilmu matematik

serta fizik juga penting dalam menyokong

pemahaman ilmu kejuruteraan elektronik

secara kuantitatif dan kualitatif.

Melihat kepada fungsi sistem elektronik

yang semakin dilaksanakan secara meluas,

is secara tidak langsung bakal membuka

lebih banyak peluang kerjaya dalam pelbagai

industri.

Bagi merealisasikan matlamat itu, terdapat

banyak institut pengajian tinggi awam

dan swasta menawarkan pendidikan dalarn

bidang tersebut.

Antaranya adalah seperti Politeknik, Universiti

Teknologi Mara (UiTM), Universiti

Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Malaya

(UM), Universiti Teknologi Petronas

(UTP) dan Kolej Taylor.

Penyediaan program-program berkenaan

bermatlamat mendedah dan menyediakan

pars pelajar dengan ilmu asas kejuruteraan

elektronik secara komprehensif.

Pendidikannya merangkumi pengenalan

Syarat kemasukan am

•Diploma

•STPM

•SPM

Syarat kemasukan program

Diploma

•Lulus dalam peperiksaan Sijil

Pelajaran Malaysia (SPM)

atau setaraf dengan mendapat

sekurang-kurangnya lima kepujian

termasuk Bahasa Melayu.

Syarat khas program

• Mendapat sekurang-kurangnya

satu kepujian dalam salah satu

mata pelajaran Fizik, Sains, Sains

Tambahan , Matematik dan lulus

Bahasa Inggeris.

Subjek pengajian

•Matematik kejuruteraan

Sains juruteknik

•Sistem elektronik

•Teknologi elektrik

•Reka bentuk litar bersepadu

•Elektronik kuasa

•Sistem mikrokomputer

•Sistem digital

pada pengetahuan kejuiuteiaan elektronik

melalui aktiviti seperti analisis, perancangan,

pembangunan dan pemantauan.

Menerusinya, pam pelajar akan dapat berfikir

secara lebih kreatif dan kreatif dalam

menyelesaikan sebarang masalah berkaitan.

Cara itu juga secara tidak langsung mnampu

menarik minat pelajar untuk terus meningkatkan

ilmu dan kemahiran dalam

bidang kejuruteraan elektronik.

Daripada segi peluang kerjaya, para graduan

kursus berkenaan berpeluang bertugas

sebagai jurutera atau juruteknik di syarikat

pembinaan, syarikat automotif dan agensiagensi

kerajaan.


k

Oleh MOHD . RIDZWAN IMAN

S EJAK akhir-akhir ini, kepentingan

menjaga alam sekitar dan usaha

menghasilkan pengangkutan yang

tidak menggunakan minyak sebagai Kahan

bakar semakin mendapat perhatian.

Kemunculan kereta elektrik dan kereta

hibrid di pasaran dengan harga menarik

menjadikan dunia semakin nyaman dengan

pengurangan pelepasan karbon dioksida

di udara daripada kenderaan.

Bagaimanapun kereta hibrid atau kereta

elektrik merupakan sebahagian sahaja

daripada usaha menghasilkan kenderaan

hijau kerana terdapat pelbagai inisiatif ke

arah melahirkan kenderaan darat, air dan

udara yang mesra alam.

Menggunakan kuasa matahari atau

solar sebagai sumber tenaga misalnya

adalah antara penyelidikan yang sedang

dijalankan ke atas kapal terbang, hot dan

juga kereta masa kini.

Kelebihan menggunakan kuasa solar

berbanding tenaga lain adalah kerana

cahaya matahari boleh diperoleh tanpa

had.

Kuasa elektrik pula (yang diperlukan

untuk mengecaj kereta elektrik) memerlukan

pusat penjana kuasa yang masih

bergantung kepada minyak bagi kawasan

yang tidak mempunyai empangan hidro.

Bagaimanapun, pembangunan kereta,

bot dan pesawat solar masih di peringkat

penyelidikan di seluruh dunia dengan

matlamat untuk membangunkan kenderaan

100 peratus bergantung kepada

tenaga boleh

diperbaharui.

Pesawat, bot

Pembangunan

pesawat solar

misalnya merupakan

antara penyelidikan yang

aktif dijalankan oleh saintis

dengan matlamat untuk menghasilkan

pesawat solar yang mampu membawa

manusia.

Projek Solar Impuls misalnya merupakan

projek yang berjaya mencatat rekod

sebagai pesawat solar dengan pemandu

paling lama berada di udara apabila juruterbang,

Andr'e Borschberg menerbangkannya

selama 26 jam pada 7 Julai

lepas.

Bagi Qinetiq, syarikat pertahanan Britain,

penyelidiknya berjaya membuktikan

kemampuan pesawat solar tanpa pemandu

Zephyr yang mampu terbang selama

dua minggu 14 hari (33 jam dan 22 minit)

pada Julai lepas.

Pesawat ringan yang digunakan untuk

pemantauan dan komunikasi itu menggunakan

bateri yang dicaj pada siang hari

dan kuasanya kemudian digunakan pada

sebelah malam.

Selain di udara, penyelidikan mengenai

penggunaan kuasa solar dilakukan ke atas

bot dan Turanor Planet Solar rnerupak

an bot katamaran yang terbesar pernah

dicipta setakat ini.

Bot itu mempunyai panel solar seluas

1,639.824 meter (m) persegi dengan kos

pembnaan mencecah USD24 juta.

Bot yang dilancarkan pada 31 Mac lalu

itu dibina oleh Knierim Yachtbau di Kiel,

Jerman dan direka oleh LOMOcean Design.

Bot yang boleh membawa 50 penumpang

itu kini dalam persediaan untuk

belayar mengelilingi dunia.

Bot ini bersaiz 31 meter panjang dan 15

meter lebar.

Kereta

Kereta solar sememangnya banyak

dibangunkan di makmal-makmal universiti

di seluruh dunia, termasuk di negara

ini dengan penyertaan dalam pelbagai

pertandingan kereta solar tempatan dan

antarabangsa.

Kebanyakan kereta tersebut sukar untuk

dipasarkan kerana bentuknya yang

terlalu lebar kerana memerlukan tempat

untuk meletakkan panel solarnya.

Bagaimanapun, anda masih boleh

mendapatkan kereta menggunakan bantuan

cahaya matahari dengan membeli

kereta elektrik atau phig-in hibrid yang

mana proses mengecaj kereta boleh dilakukan

di rumah atau pejabat yang

menggunakan kuasa elektrik berasaskan

tenaga solar.

Kuasa elektrik yang dikumpul melalui

panel solar di rumah atau pejabat itu

kemudiannya disimpan di dalam bateri

yang kemudiannya digunakan pula untuk

dicaj kepada kereta elektrik anda.

Kemunculan lebih banyak pusat mengecaj

kenderaan elektrik menggunakan

kuasa solar juga telah meningkat dan antara

tempat yang mempunyai kemudahan

itu ialah New York, Hawaii, Jepun dan

Australia.

estOmtmy


sP

1. Faizul Izhar Mohammad Khairuddin

No. 29C, Lot 1228, Lorong 3A-1,

Taman Suria Jaya, Batu 6, Jalan Matang,

93050 Kuching, Sarawak.

2. Nur Syahanis Zakaria

No. 45, Jalan Hijau, Taman Kg. Kuantan,

41300 Klang, Selangor.

3. Muhammad Nur Firdhaus Saleh

KM 21, Kg. Sempang Pasir Gembur,

77300 Merlimau, Melaka.

INTRUCTIONS

Listed below are 10 words, 5 for science and 5 for mathematics.

Clues for these words are given along with corresponding letters. Fill in the blanks

with the correct letters.

4. Zawiahtul Itna Mohamad Halil

No. 2, Lorong 15, Taman Tunas Mahkota,

Batu 11, Jln Gambang, 26070 Kuantan, Pahang.

5. Hanun Nadzirah Mohd. Anuarul Azhar

16, Jln 35, Taman Sg. Mas,

34000 Taping, Perak.

EXAMPLE:

SCIENCE

Sense organ which

detects sound.

MATHEMATICS

Odd number.

E

R

Answers for Esti Vocable November 2010

December 2010

SCIENCE

Answer

SCIENCE

Answer

1. A piece of clear material that bends, or

refracts, light rays passing through it.

2. The animals of a particular region,

habitat, or geological period.

3. An infectious disease caused by rick

ettsiae, characterized by a purple

rash, headaches, fever, and usually

delirium.

4. Units used to measure force.

LENS

FAUNA

TYPHUS

NEWTONS

1. Vertebrates that live their entire life in

water.

2. A unit magnetic induction, equal to one

ten-thousand of a tesla.

3 Type of large African monkey.

4. Another term forvulcanite

5. An impelling force of strength.

I

G U

A

E 0

0

H

B

E

I

N

T

E

M

5. Sea fish with dark flesh, eaten grilled

or smoked; also canned.

MACKEREL

MATHEMATICS

Answer

MATHEMATICS

Answer

1. Sign (+) meaning more than.

L

S

1. A large amount.

MAUCH

2. Determine the total number of.

U

2. Quantity shown as a number.

3. A book or other collection of finan

cial accounts.

VALUE

LEDGER

4. Whole number equal to 10 X 10. HUNDRED

3. Make smaller in size or number.

4. A value far away from most of the rest in a

set of data.

5. Point in the middle of a line segment.

0

I

T

0

P

0

0

T

5. Dividing things into equal groups

(sets).

GROUPING

Name:

--- -------- - -

Home Address:

3 Open to primary and secondary school students aged 17 or below.

3 Children of the staff of the Academy of Sciences Malaysia (ASM),

Syarikat Permainan (Malaysia) Sdn. Bhd. (SPM) and Utusan Melayu

(M) Berhad are not eligible for the competition.

3 Judges' decision is final.

3 Entries need to reach us before or on 11 JAN. 2011.

V Entries received after the closing date will not be entertained.

V Five winners will be choosen each month based

on the correct answers.

V Each winners will receive a games set from SPM worth RM1 00.

estiJafm^y

Age:

Birth Certificate/ IC No:

Tel:

E-mail:

Mail your entries to:

Academy of Sciences Malaysia, 902-4, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur.


a . A Aftw

INSTRUCTIONS

The sudoku grid consists of eighty -one squares in a nine by nine grid. To solve the sudoku,

each square in the grid must contain a number between one and nine , with the following

conditions:

• Each row of nine cells must contain each of the numbers from 1 to 9 once and only

once.

• Each column of nine cells must contain each of the numbers from 1 to 9 once and only

once.

• Each of the nine 3 by 3 boxes of nine cells must contain each of the numbers from 1 to 9

once and only once.

If you complete the grid , you've solved the sudoku . Good luck and have fun!

31

Disember

2010

NOVEMBER 2010

SUDOKU22

1. NurAmirah Mokhtar

C2-18, Floridale Condominium,

JIn. Wan Alwi 3, Tabuan Jaya,

93350 Kuching, Sarawak.

2. Muhamad Syafiq Kamaruzaain

Pos 32, Batu 2 1/2,

Tanjung Gading,

84000 Muar, Johor.

3. Amizah Abdul Manap

3A-17, Pangsapuri Anggerik,

jalan Teratai 1/2H,

Tmn. Bukit Permai 2,

56100 Cheras, Kuala Lumpur.

_ 0 c E 16tgf'il!

IGC411 lr Slf y ttt.

ow", I ,tie^1

®• y

f Q ffH e ;j`elei®i tq :i^Llta LmJs lei e Jf K

„r: I tYft-T1J9jIaiw

3 Children of the staff of the Academy of Sciences Malaysia

(ASM), Syarikat Permainan (Malaysia) Sdn. Bhd. (SPM) and

Utusan Melayu (M) Berhad are not eligible for the competition.

3 Judges' decision is final.

3 Entries need to reach as before or on 11 JAN. 2011.

3 Entries received after the closing date will not be entertained.

i) 1 el ^^ ^; AW 2l

c1 11 ) Ll <


32

Disember

2010

Contributed byFORT WORTH MUSEUM OF SCIENCE AND HISTORY

Cartoons

1.) Objective

2.) What You Need

3.) To Do and Observe

4.) What's Going On

5.) Parent/Teacher Tips

O Objective

Discover geometry by creating shapes from loops of paper.

What You Need

15-20 blank index cards

Crayons

Markers

Pens/ Pencils

Stapler

AV

To Do and Observe

1. Think of something that moves, like a bouncing ball, or you can be creative

and draw something unique. Draw a picture of it on one of the cards.

2. Now draw more pictures of the objects so that it moves just a little on

each card. You might start with the ball at the top left hand side, have

it move down to the bottom and then bounce up to the top right hand

side. 3. Staple the cards together at the top. 4. Hold the top with one hand,

bend them backwards and use your thumb to flip through them fast.

R

® What's Going On

Flipbook cartoons show some basic principles of a computer program.

A computer only works because someone wrote instructions for it - a

program. These instructions are broken into parts, like the pictures that

make your flipbook cartoon. Like your flipbook, the parts have to be

arranged in the right order, or it won't work. And like your flipbook, a

computer can only do what you tell it to do. If you drew a ball, you won't

see anything else.

Parent/Teacher Tips

Have the students keep their drawings to one side of the index card, so when they are ready to flip their books

parts of their drawing is not obstructed. You can also have the students use post it notes to give them an idea of

how much space they have to draw on and the degree of changes per page. Before the students staple the cards

together you can have them change around the order of their drawings and observe what they see as they flip

through. Does the cartoon do what you intended Have the students place them back in the correct order (you can

have them number the cards in the corner, so that this can be easily done) and flip through the images. Have them

observe what happens. Does the cartoon do what you intended now

;tir7,c)tmiL


WTM

O(v* -/*^O

Nur Syafiq Naufal

Shahrul Izwan

Alamat : No. 17, Jalan

Seri Krubong 4, Taman

Seri Krubong,

75250 Melaka

Sekolah : Sek. Keb Parit

Melana, Durian

Tunggal, Melaka

Umur: 12 tahun

E-mel: amfalpower@

vlahoo.com.my

Bidang sains yang

diminati : Astronomi.

Siti Rahmah

Norzaman

Alamat : No 59, Jalan

Sri Mulia 3, Tmn Sri

Mulia, Parit Kangkong,

Bukit Pasir, Batu Pahat,

83000Johor

Sekolah: SMK Aaama,

Attarbiah Islamiah

Batu Pahat

Umur: 15 tahun

Bidang sains yang

diminati: Biologi.

Alif Ali

Alamat : No. D/a

Kedai Kopi Mustapha,

Kg. Bukit Gading,

17500, Tanah Merah,

Kelantan

Sekolah: SMK,

Tanah Merah, (1)

Kelantan

Umur: 15 Tahun

E-mel: devil_cruellest90@yahoo.com

Bidang sains yang

diminati : Astronomi

dan Reka Cipta

Harmeet Kaur a/p

Ram Singh

Alamat: No. 3,

Lrg. Tembikai, Tmn

Changkat Jong,

Jln Changkat Jong,

36000 Teluk Intan,

Perak

Sekolah: Sek. Keb

.Convent, Teluk

Intan, Perak

Umur: 11 Tahun

Bidang sains yang

diminati : Perubatan

dan teknologi.

Muhd. Hafiz

Abd. Aziz

Alamat: No 76,

Jln Sg. Kantan,

43000 Kajang,

Selangor

Sekolah: Sek. Men.

Keb. Sultan Abdul,

Aziz Shah Kajang

Umur: 16 tahun

E-mel: hafiz_saas94@

yahoo.com

Bidang sains yang

diminati: Astronomi,

Perubatan, Kimia, Fizik.

Intan Rafidah Sa'at

Alamat: No 138,

Felda Kerantong 01,

26900 Bandar Tun

Razak, Pahang

Sekolah : Sek. Men.

Keb. Muadzam

Shah, Pahang

Umur: 15 tahun

Bidang sains yang

diminati: Sains

Perubatan.

Muhammed Faiz

Mohd. Fuzi

Alamat : 273. Lorong

Kucai 1/1, Taman

Kucai, 09600 Lunas,

Kedah

Sekolah: Sek. Men.

Keb. )in Paya Besar

Umur: 13 tahun

E-mel: mdfiizi94@

yahoo.com

Bidang sains yang

diminati: Sains

Jejuteraan dan Sains

Perubatan.

Nor Aidil Jannah

Mohd. Amin

Alamat: Blok

B (4-6), Flat Sri

Wilayah, IIn. Sentol

Manis, 51000 Kuala

Lumpur.

Sekolah: Sek. Keb.

Convent Sentul

Satu (1)

Umur: 10 tahun

Bidang sains yang

diminati: Sains

Angkasa Lepas.

Darren Emmanud

Naidu

Alamat : No. 260,

Taman Labu Jaya,

Jin. Sg. Ujong, 70200,

Seremban,

N. Sembilan

Sekolah: Sek. Keb.

St Paul Seremban

Umur: 9 tahun

Bidang sains yang

diminati: Forensik

Bioteknologi.

Nor Azmini

Mustapha

Alamat: 122, Desa

Ingin Maju,

Kemubu,18000

Kuala Krai, Kelantan

Sekolah : Sek. Men.

Keb. Landas,

21820 Ajil,

Hulu Terengganu

Umur: 18 tahun

Bidang sains

yang diminati:

Perubatan Marin.

V

BORANG PENYERTAAN

Lekatkan

gambaranda

di sini.

Nama:

Alamat:

Sekolah:

Umur: E-mel: Tarikh:

Bidang sains yang diminati:

Alamatkan borang anda kepada: Akademi Sains Malaysia (ASM), 902-4, Jalan Tun Ismail,

50480 Kuala Lumpur. Andajuga boleh e-melkan penyertaan anda kepada: estidotmy@ akademisains.gov.my esti 9tm y


34

Disember

2010

surat pembaca

Lawatan ke tempat sains dan teknologi

UCAPAN ribuan terima kasih kepada

estidotmy kerana sudi menyiarkan Surat

ini. Saya juga berasa bangga dan ingin

mengucapkan ribuan terima kasih kepada

menerbitkan majalah yang amat

berguna ini.

Tujuan saya menulis surat ini ialah untuk

memberi beberapa pendapat mengenai

rakan estidotmy.

Saya berpendapat bahawa lebih bails

jika pihak estidotmy mengadakan pameran

mengenai sains dan teknologi yang

disertai oleh rakan estidotmy.

Program itu juga boleh disertai oleh

orang-orang yang banyak menyumbang

kepada sains dan teknologi untuk memberi

ceramah atau dorongan kepada rakan

estidotmy.

Dengan cara ini, rakan estidotmy dapat

mengenali sains dan menambah minat

orang ramai. Dengan cara ini juga, rakan

estidotmy dapat bertemu dan Baling

berkongsi ilmu pengetahuan serta dapat

mengeratkan silaturrahim antara satu

sama lain.

Segala usaha estidotmy saya akhiri dengan

ucapan terima kasih dan saya berdoa

agar majalah ini maju kehadapan. Saya

mengakhiri pendapat saya dengan serangkap

pantun tentang sains dan teknologi.

Kecil-kecil cili padi,

Besar-besarjadi berani,

Sains dan teknologi penting

bagi masa kini,

Kalau nak tahu beli estidotmyhari ini.

Rahim Abdullah

Alor Gajah , Melaka.

PERTAMA sekali, saya ingin mengucapkan

syabas dan tahniah buat estidotmy

di atas penerbitan edisi ke-100 baru-baru

ini.

Majalah ini juga sangat berguna bagi

saya kerana saya mengambil aliran sains

dan saya harap, dengan membaca majalah

ini, saya dapat mengenali lebih dalam lagi

mengenai sains dan teknologi.

Selain itu, saya ingin memberi pendapat

mengenai rakan estidotmy. Pada

pendapat saya, lebih baik jika pihak estidotmy

mengadakan sebuah lawatan dan

disertai oleh rakan estidotmytanpa mengira

peringkat umur.

Jika pihak estidotmymengadakan lawatan

mengenai sains dan teknologi, maka

rakan estidotmydapat mengenali tentang

sains dan teknologi lebih dalam lagi serta

dapat menyatukan silaturrahim.

Saya juga tahu bahawa lawatan sebegini

mesti memerlukan wang tunai yang agak

banyak. Jadi, saya cadangkan agar perbelanjaan

dibahagi sama rata seperti makanan

ditanggung sendiri oleh peserta.

Akhir sekali, saya berharap agar pihak

estidotmy dapat mempertimbangkan

cadangan saya. Semoga dengan limpah

Minat kejuruteraan mekanikal

kurnia Allah SWT, majalah

ini terus maju ke

hadapan.

Muhammad

Rasul Abdullah

Alor Gajah, Melaka.

Pengarang: Untuk

kedua-dua Surat dari Alor

Gajah Melaka ini, saya

ucapkan syabas kerana

kedua-dua peminat majalah

berkenaan berkongsi idea yang

sama.

Cadangan kedua-dua mereka sangat

menarik dan jika ada sumber kewangan

yang mencukupi, mungkin boleh dianjurkan

satu sesi lawatan ke tempat-tempat

menarik yang boleh mengembangkan

minat sains dan teknologi.

Sebagai percubaan, antara tempat yang

boleh dilawati termasuk di kawasan Lembah

Klang seperti Planetarium Negara,

Pusat Sains Negara, Petrosains, Astronautic

Technology (M) Sdn. Bhd. dan juga

MTDC.

Cadangan juga boleh dibuat untuk

melawat Melaka atau negeri-negeri lain

termasukke Sabah dan Sarawak.

Mungkin rakan esti yang terpilih berpeluang

rnenyertai lawatan tersebut dan

ditawarkan kepada mereka yang berminat.

ASSALAMUALAIKUM dan salam satu

Malaysia kepada semua pembaca dan

warga kerja estidotmy.

Saya merupakan pembaca setia majalah

estidotmysejak tahun 2006.

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan

tahniah dan terima kasih kepada pihak estidotmy

kerana telah menerbitkan majalah

sains dan teknologi yang memberi banyak

ilmu kepada pembaca terutama kepada

pelajar jurusan sains seperti saya.

Saya ingin mencadangkan supaya

pihak estidotiny menerbitkan keluaran

berkaitan Kejuruteraan Mekanikal seperti

keluaran sebelum ini iaitu Kejuruteraan

Aeronautik dan Kejuruteraan Seni Bina.

Ini kerana kejuruteraan mekanikal

merupakan satu bidang yang luas.

Dalam keluaran tersebut, estidotmy

boleh mengetengahkan maklumat yang

berkaitan dengannya terutama dari segi

teknologi, bidang-bidang di bawah kejuruteraan

ini, kerjaya, manfaat dan isu-isu

terkini.

Saya juga ingin mencadangkan bilangan

muka surat di ruangan kerjaya perlu

ditambah kerana bahagian ini menjadi

rujukan utama kebanyakan pembaca.

Akhir kata, saya berharap cadangan

saya dapat dipertimbangkan oleh pihak

estidotmy dan berharap agar majalah ini

akan terus diterbitkan pada masa akan

datang. Sekian, terima kasih.

Muhammad Nor Abdul Rashid,

Ampang, Selangor.

Pengarang: Kamimengucapkan terima

kasih kepada saudara atas dua cadangan

tersebut dan akan memberi perhatian

mengenainya. Harap dapat bersabar dan

terus membaca estidotmy.

Hantarkan sebarang pendapat atau teguran sama ada melalui surat kepada Akademi Sains Malaysia (ASM),

902-4, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur ataupun menerusi e-mel: estidotmy@akademisains.gov.my

• Tiga surat tersiar akan menerima hadiah misteri daripada estidotmy.

• Satu surat akan terpilih sebagai surat terbaik dan dua surat lagi menerima hadiah penghargaan.

• Maka, penulis surat hendaklah menyertakan nama penuh, alamat lengkap dan nombor telefon untuk dihubungi. Surat hendaklah pendek dan

padat serta mempunyai idea bernas. Keputusan adalah muktamad dan pihak estidotmytidak bertanggungjawab terhadap mana-mana Surat

yang dikirim tetapi tidak diterima.

estiaofmg


ASM Publication

35

Disember

2010

1.) B C SEKHAR

- Malaysia's Man for All Seasons

by Dr Umasuthan Kaloo

khar

Ilinr tckci a tt rr i:'.ta c ^._ in C jczti Cat ;a'son^ is ^^'oi ir'

Oh ;:lb

.ng almost

atry in the

Mala

sociall:

Act Global

Think Malaysian Act Global is a testimony of the character

and wisdom of Academician Dato' Ir Lee Yee Cheong F.A.Sc.,

a Foundation and Senior Fellow of the Academy of Sciences

Malaysia.

It portrays the life of this `giant of a man' in the Academy

who advocates and practices Think Malaysian Act Global.

This autobiography chronicles the details about the past;

dreams for the future on the aspiration of an individual.

It narrates vividly the successful science career path of an

engineer and his life's journey in pursuit of excellence.

It would make an interesting read particularly for the

young who want to learn, experience and experiment with

life, and contribute to science, technology and innovation

for the betterment of society, nationally and globally.

abungi Akader lalaysia (ASM) di talian 03-26949898

estidotmg


I

MEMBUDAYAKAN SAINS &TEKNOLOGI

KEARAH MASYARAKAT BERI LM U

B AGI mereka yang mencintai

dunia ilmu sains,

teknologi dan inovasi,

inilah masanya untuk memiliki

tiga buah buku yang

amat berguna sebagai sumber

pengetahuan dan rujukan

dalam bidang tersebut.

Pada harga yang berpatutan,

harganya tidak

mungkin dapat menandingi

isi kandungan buku-buku

berkenaan yang menghimpunkan

khazanah ilmu sains.

mosTil L.,

2

.

estihtm

0,.3w

K.w^a"o'" stn. an w.w.un

n

W.IbAT dINw^

SNdti •3.bd

" ;°T,p d.o3 xri..

ru

KIM4 Cu.a

s w^w3m""" ^"P'°•s•men

fxk

^'^ylro ynx rt

Penerbitan Terkini

Dapatkan Segera

-3(i

`j,-, 36 - 46

mla6e

set CD kompil otm

)2-2009 pads h 40.00

(termasuk s)

"'=

estirn^lm^

2003,0012-23

Stidstm

I -

esti^^tm

2007 man-1$

I

Budaya Kreativiti:

Pameran Seratus Tahun

Hadiah Nobel

Ulf Larsson (Editor)

(2004)

ISBN 983-9445-09-X

Harga: RM50.00

Kecemerlangan Sains Dalam

Tamadun Islam: Sains Islam

Mendahului Zaman

Scientific Excellence in Islamic

Civilization:

Islamic Science Ahead of its

Time

Fuat Sezgin

(2006)

ISBN 983-9445-16-2

Harga: RM40.00

Pengembaraan Merentasi

Masa: Sass Peijalanan ke

Arah I-ladiah Nobel

Ahmed Zewail

(2007)

ISBN 978-983 -9445-20-6

Harga: RM40.00

Budaya Kreativiti : Pameran Seratus

tahun Hadiah Nobel Menceritakan

bagaimana pemenang Hadiah Nobel

memupuk kreativiti yang membawa

kepada penciptaan dan inovasi seterusnya

mengangkat ketinggian ilmu kepada nilai

ekonomi.

Kecemerlangan Sains dalam Tamadun

Islam: Sains Islam Mendahului Zaman

merupakan himpunan ciptaan saintis Islam

dahulu yang mempelopori banyak inovasi

pada hari ini. Buku merupakan katalog

bahan panduan yang dipamerkan di

Pameran Kegemilangan Sains dalam Tamadun

Islam yang diadakan di negara ini.

Pengembaraan Merentasi Masa: Satu

Perjalanan ke Arah Hadiah Nobel

merupakan biografi seorang cendekiawan

sains Islam kini Prof Ahmed Zewail yang

menerima Hadiah Nobel dalam bidang

kimia pada 1999. Buku ini wajar dimiliki

untuk generasi muda yang bercita-cita

untuk mengikutjejak langkah penulisnya.

I

I

DAPATKAN SEGERA estidotmy 5ECARA PERCUMA YANG bITERBITKAN PADA HARI RABU TERAKHIR SETIAP BULAN

--------------------------------------------------

Hantarkan borang ini berserta cek/MO/PO kepada:

Akademi Sains Malaysia (ASM)

AKADEMI 902-4, Jalan Tun Ismail

$AINSu 50480 Kuala Lumpur.

^',;-, Tel: 03-2694 9898 Fax: 03-2694 5858

Nama:

Alamat:

Sekolah/Organisasi:

KAEDAH PEMBAYARAN

q Money order

q Postal order

q Bank draf

Telefon:

Umur:

q Cek-cek hendaklah dipalang dan dibayar

atas nama 'Akademi Sains Malaysia'

MEh1SUDAYA4ANSNNS&TEsNOLOGI

SEA. W I.USYAPAKETBERILMU

Buku Kuantiti Har a ( RM)

Budaya Kreativiti

Kecemerlangan Sains dalam

Tamadun Islam

Pengembaraan Merentasi Masa

Bayaran pos per buku: RM8.00

Set CD Ko pilasi

esti tm 2002-2009

Jumlah

4Nota: Sila tulis'Pesanan Buku' pada sampul surat

More magazines by this user
Similar magazines