Pendaftaran Pembekal - ePerolehan

home.eperolehan.com.my

Pendaftaran Pembekal - ePerolehan

Manual Pengguna eBidding

rangkaian yang berjaya

Pendaftaran Pembekal

Versi 6.0

(Untuk Permohonan Kemaskini Profil)

November 2010

0


HAKCIPTA TERPELIHARA © 2010 Commerce Dot Com Sdn Bhd

Manual ini tidak boleh disalin, dihasilkan semula, diterjemah atau ditukarkan kepada

sebarang format berelektronik yang boleh dibaca tanpa mendapat kelulusan bertulis

dari Commerce Dot Com Sdn. Bhd.

Edisi Pertama : April 2000

Edisi Kedua : Disember 2002

Edisi Ketiga : Januari 2007

Edisi Keempat : Januari 2009

Edisi Kelima : March 2010

Edisi Keenam : November 2010

Commerce Dot Com Sdn. Bhd.

Tingkat 2, Wisma Amtek,

No 15, Jalan Tandang,

46050 Petaling Jaya,

Selangor

Unit ePerolehan

Kementerian Kewangan,

Blok Helang, Villa & Office Complex,

Cyberview Gardens,

63000 Cyberjaya

Selangor

Khidmat Bantuan Pelanggan ePerolehan:

Hotline 03 - 7985 7777

Emel

bantuan@eperolehan.gov.my

Laman Web

http://www.eperolehan.gov.my/


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Isi Kandungan

Tajuk 1: PENGENALAN....................................................................................................... 1

1.1 Latarbelakang........................................................................................................... 1

1.2 Pendaftaran Pembekal .............................................................................................. 1

1.3 Peranan-peranan Di Dalam Modul Pendaftaran Pembekal............................................ 2

1.4 Cara Penggunaan Manual.......................................................................................... 2

Tajuk 2: PANDUAN PENGGUNA .......................................................................................... 5

2.1 Fungsi Butang .......................................................................................................... 5

2.2 Kaedah Memulakan Proses Permohonan Kemaskini Profil - Kontraktor ......................... 7

2.3 Kaedah Untuk Log Masuk ........................................................................................ 24

2.4 Kaedah Menukar Kata Laluan................................................................................... 26

2.5 Kaedah Menukar Bahasa Pilihan............................................................................... 28

2.6 Kaedah Melihat Status Permohonan ......................................................................... 30

2.7 Kaedah Melihat Profil Syarikat.................................................................................. 38

2.8 Kaedah Kemaskini Log Masuk Syarikat ..................................................................... 46

2.9 Kaedah Melihat Sijil Maya ........................................................................................ 48

2.10 Kaedah Serah Semula Permohonan.......................................................................... 49

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd.

i


TAJUK 1:

PENGENALAN


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Pembaharuan

Tajuk 1: PENGENALAN

1.1 Latarbelakang

ePerolehan (eP) menyediakan kemudahan aktiviti perolehan Kerajaan dan meningkatkan kualiti

perkhidmatan yang berkaitan untuk komuniti yang terlibat secara lansung iaitu dari pihak pembeli

dan juga penjual. eP menukarkan proses perolehan tradisional (secara manual) di dalam jentera

Kerajaan kepada perolehan elektronik menerusi Internet melalui urusniaga yang selamat dan

efektif.

Melalui eP, pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan boleh mempamerkan

produk mereka dalam bentuk katalog elektronik untuk rujukan pembeli Kerajaan, menerima

pesanan, mengurus pembekalan dan perkhidmatan dan memproses pesanan pembelian dan

akhirnya menerima bayaran daripada agensi-agensi Kerajaan melalui Electronic Fund Transfer.

Pembeli yang terdiri dari pegawai-pegawai yang menguruskan perolehan dari pusat

tanggungjawab jabatan Kerajaan juga menggunakan eP untuk membuat proses permintaan,

menjana pesanan, menerima pesanan, nyediakan maklumat perolehan, mendapat kelulusan, eP

menyediakan Modul Pendaftaran Pembekal dan lima (5) modul perolehan iaitu Kontrak Pusat,

Pembelian Terus, Sebut Harga, Tender dan eBidding.

1.2 Pendaftaran Pembekal

Modul Pendaftaran Pembekal menyediakan kemudahan untuk pembekal membuat pendaftaran

secara elektronik dengan Kementerian Kewangan. Jenis perdaftaran dan kemudahan yang

disediakan termasuklah:

Pendaftaran Baru

• Pembaharuan Pendaftaran

• Permohonan Tambah Bidang

• Permohonan Status Bumiputera

• Kemudahan Kemaskini Profil Pembekal

Setiap permohonan di atas yang telah diluluskan akan mendapat sijil yang dikeluarkan oleh

Kementerian Kewangan.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 1


1.3 Peranan-peranan Di Dalam Modul Pendaftaran Pembekal

Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

No Peranan Tanggungjawab

1 Pembekal • Menyediakan dan memasukkan maklumatmaklumat

yang diperlukan untuk

menyempurnakan proses pendaftaran.

• Menentukan semua maklumat tepat, lengkap dan

terkemaskini.

• Menyediakan dan memuatnaik/menghantar semua

dokumen sokongan yang diperlukan.

• Membuat bayaran pendaftaran.

• Menentukan semua tindakan dilaksanakan

termasuk “Pengisytiharan” pendaftaran.

2 Pegawai Pemprosesan • Memproses dan mengesahkan permohonan

Permohonan/Bahagian

pembekal.

Perolehan Kerajaan (BPK) • Meluluskan permohonan

• Mengeluarkan sijil pendaftaran

1.4 Cara Penggunaan Manual

Proses Pendaftaran Pembekal yang terdapat di dalam manual ini terbahagi secara kepada 2

peringkat utama iaitu:

1. Pendaftaran Maklumat Syarikat

2. Pertanyaan Status Permohonan

Setiap peringkat diterangkan dengan menggunakan langkah-langkah yang terlibat dengan

memaparkan skrin yang berkenaan. Untuk menjelaskan tindakan yang perlu dibuat, di lokasi

yang berkaitan, ditandakan dengan nombor dan petak merah seperti yang digambarkan di bawah

ini. Setiap langkah yang perlu diambil di skrin berkenaan akan disenaraikan mengikut susunan

tindakan di dalam petak bertajuk LANGKAH.

TIP yang berguna sebagai pedoman atau bantuan kepada pengguna dipaparkan di proses-proses

tertentu sebagai proses/langkah alternatif yang boleh diambil.

PERINGATAN juga disediakan di peringkat tertentu yang penting untuk memberi ingatan

kepada pengguna.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 2


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

NOTA juga disediakan di bahagian-bahagian tertentu untuk memberi maklumat

tambahan kepada pengguna semasa mengguna sistem ini.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 3


TAJUK 2:

PANDUAN PENGGUNA


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Tajuk 2: PANDUAN PENGGUNA

2.1 Fungsi Butang

Berikut adalah senarai fungsi butang yang lazim digunakan di dalam modul Pendaftaran

Pembekal:

Bil Butang Fungsi

1.

Membenarkan pengguna untuk

mengosongkan maklumat yang telah

diisikan

2.

Membenarkan pengguna untuk

menghapuskan butiran permintaan

3.

Membenarkan pengguna kembali ke

mukasurat sebelumnya

4.

Membenarkan pengguna untuk

mencetak dokumen

Membenarkan pengguna untuk

5.

menyimpan data yang telah

dimasukkan

Membenarkan pengguna untuk pergi

terus ke halaman yang dikehendaki

6.

dengan memilih nombor halaman

tersebut atau klik butang yang

disediakan

Membenarkan pengguna untuk kembali

7.

ke seksyen sebelumnya

Membenarkan pengguna untuk pergi ke

8.

seksyen seterusnya

Membenarkan pengguna untuk

9.

memuatnaik dokumen ke dalam sistem

Membenarkan pengguna untuk

10.

mencipta/menambah rekod yang

diperlukan

Membenarkan pengguna untuk

11.

menambahkan rekod ke dalam senarai

12. Membenarkan penggun akan untuk

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 5


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Bil Butang Fungsi

mengesahkan permohonan pendaftaran

13.

Membenarkan pengguna untuk

mengaktifkan dialog untuk pemilihan

fail dimuatnaik

14.

Membenarkan pengguna untuk

menutup tetingkap perincian

15.

Membenarkan pengguna untuk

memadam maklumat yang telah

dimasukkan

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 6


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

2.2 Kaedah Memulakan Proses Permohonan Kemaskini Profil - Kontraktor

Berikut adalah langkah-langkah untuk memulakan proses permohonan.

Langkah 1

Layari laman web ePerolehan di alamat http://www.eperolehan.gov.my/.

Pada panel di sebelah kiri skrin, anda dapat melihat pilihan rangkaian bertajuk

PENDAFTARAN PEMBEKAL/PERUNDING.

ARAHAN:

1. Klik pautan menu Pendaftaran Pembekal/Perunding.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 7


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Langkah 2

Skrin Log Masuk akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila pilih bahasa yang dikehendaki samada English atau Bahasa Melayu.

2. Sila masukkan ”Id Log Masuk” dan ”Kata Laluan” anda. Kemudian, sila klik butang

”Log Masuk”.


Jika anda lupa “ID” atau “Kata Laluan” anda, sila klik pada pautan ini

bantuan.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 8


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Langkah 3

Skrin Dashboard akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila alihkan kursor anda ke pautan ”Profil” untuk memaparkan menu. Sila pilih pautan

”Permohonan Kemaskini Profil”.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 9


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Langkah 4

Skrin Notis akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila teliti notis yang dipaparkan. Sila klik butang ”Teruskan” untuk ke paparan seterusnya.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 10


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Langkah 5

Skrin Perincian Syarikat akan dipaparkan.

PERINGATAN:

1. Peringatan mengenai penyerahan sijil asal akan dipaparkan sekiranya

terdapat perubahan pada Nama Syarikat.

2. Indikator pada seksyen yang perlu dilengkapkan akan disetkan

sekiranya terdapat pembekal menbuat pengemaskinian pada mana-mana

seksyen semasa permohonan ini.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 11


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Langkah 6

Skrin Cawangan Syarikat akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila klik pautan “Perincian Cawangan” untuk mengemaskini maklumat yang telah

disimpan.

2. Sila klik butang “Tambah” untuk menambah rekod cawangan syarikat baru.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 12


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Langkah 7

Skrin Pengalaman Projek Syarikat akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila klik butang “Simpan” untuk menyimpan butiran yang telah dimasukkan.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 13


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Langkah 8

Skrin Status Modal/Ekuiti akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila kemaskini maklumat ”Status Modal/Ekuiti” jika berkenaan.

2. Kemudian, sila klik butang ”Simpan” untuk menyimpan maklumat yang telah dipinda. Sila

klik butang ”Set Semula” untuk mengosongkan semua maklumat yang baru diisi dan mengisi

semula.

3. Anda perlu klik pautan ”Nama” untuk mengemaskini maklumat ”Pemegang

Modal/Ekuiti”.

4. Untuk pengemaskinian maklumat ”Medium Akses eP”, sila klik pautan ”Perincian”.

5. Untuk menambah maklumat ”Pemegang Modal/Ekuiti”,klik butang ”Tambah”. Sila

tandakan kotak di sebelah rekod, kemudian klik butang ”Hapus” untuk menghapuskan rekod.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 14


Skrin Perincian Pemegang Modal/Ekuiti akan dipaparkan.

Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

ARAHAN:

1. Sila masukkan ”Maklumat Asas” yang ingin dikemaskini.

2. Sila masukkan maklumat ”Alamat Tempat Kediaman” yang ingin dikemaskini.

3. Sila masukkan maklumat ”Alamat Syarikat” yang ingin dikemaskini.

4. Sila masukkan maklumat ”Pemegang Saham di Syarikat Semasa” yang ingin

dikemaskini.

5. Sila klik butang ”Simpan” untuk menyimpan maklumat yang telah dikemaskini. Klik ”Set

Semula” untuk mengosongkan semua maklumat yang baru diisi dan mengisi semula. Sila

pilih ”Batal” untuk ke paparan sebelumnya.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 15


Langkah 9

Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Skrin Komposisi Lembaga Pengarah/Pengurusan/Staf Syarikat akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila klik pautan “Nama” untuk mengemaskini maklumat personel yang telah disimpan.

Skrin “Kemaskini Personel Pengurusan/Staf” akan dipaparkan.

2. Sila klik butang “Tambah Personel Pengurusan/Staf Syarikat” untuk menambah

rekod baru. Untuk menghapuskan maklumat secara kekal, sila klik kotak sebelah kiri,

kemudian klik butang “Hapus”.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 16


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Skrin Kemaskini Personel Pengurusan/Staf.

ARAHAN:

1. Sila masukkan maklumat ”Maklumat Asas” yang ingin dikemaskini.

2. Sila klik butang ”Simpan” untuk menyimpan maklumat yang telah dikemaskini. Klik ”Set

Semula” untuk mengosongkan semua maklumat yang baru diisi dan mengisi semula. Sila

pilih ”Batal” untuk ke paparan sebelumnya.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 17


Langkah 10

Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Skrin Pegawai Yang Diberi Kuasa Bagi Urusan Perolehan Kerajaan akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila pilih ”Personel Yang Diberi Kuasa Bagi Urusan Perolehan Kerajaan”.

2. Sila klik butang ”Cipta” untuk menyimpan maklumat yang telah dimasukkan. Sila klik

butang ”Padam” untuk mengisi semula maklumat dan sila pilih ”Batal” untuk ke paparan

sebelumnya.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 18


Langkah 11

Skrin Komposisi Penandatangan Cek akan dipaparkan.

Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

ARAHAN:

1. Sila klik pautan “Nama Bank” untuk mengemaskini maklumat yang telah disimpan. Skrin

“Edit Bank Pembekal” akan dipaparkan.

2. Sila klik butang “Tambah” untuk menambah rekod baru. Untuk menghapuskan maklumat

secara kekal, sila klik kotak sebelah kiri, kemudian klik butang “Hapus”.

PERINGATAN:

1. Sila pastikan anda menanda pada kotak “Akaun Bank Yang Ditetapkan”

pada Bank Pembekal yang utama sekiranya terdapat lebih dari satu bank

yang dimasukkan.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 19


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Skrin Edit Bank Pembekal.

ARAHAN:

1. Sila masukkan maklumat ”Penandatangan Cek” yang ingin dikemaskini.

2. Sila klik butang ”Simpan” untuk menyimpan maklumat yang telah dimasukkan. Sila klik

”Set Semula” untuk mengosongkan semua maklumat yang baru diisi dan mengisi semula.

Klik butang ”Cetak” untuk mencetak dokumen. Sila pilih ”Batal” untuk ke paparan

sebelumnya.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 20


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Langkah 12

Skrin Dokumen Sokongan akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila pilih samada anda mahu menyertakan dokumen-dokumen berkenaan dalam format

“Salinan Digital(softcopy)” atau “Salinan Cetak(hardcopy)”.

2. Sila klik butang “Simpan” untuk menyimpan sebarang pindaan.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 21


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Langkah 13

Skrin Pengisytiharan akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila teliti peringatan penting yang dipaparkan.

2. Klik butang ”Cetak Borang Pengisytiharan” untuk mencetak borang pengisytiharan, dan

klik butang ”Isytihar” untuk mengisytiharkan pendaftaran anda.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 22


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Skrin Pengesahan akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila klik butang ”Cetak Perincian Permohonan” untuk cetakan salinan perincian

permohonan dan butang ”Cetak Pengesahan” untuk mencetak slip permohonan.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 23


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Setelah permohonan anda berjaya diserah, anda boleh menukar Kata Laluan, menukar

Bahasa Pilihan dan melihat Status Permohonan.

2.3 Kaedah Untuk Log Masuk

Langkah 1

Layari laman web ePerolehan di alamat http://www.eperolehan.gov.my/.

Pada panel di sebelah kiri skrin, anda dapat melihat pilihan rangkaian bertajuk

PENDAFTARAN PEMBEKAL/PERUNDING.

ARAHAN:

1. Klik pautan menu Pendaftaran Pembekal/Perunding.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 24


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Langkah 2

Skrin Log Masuk akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila pilih bahasa yang dikehendaki samada English atau Bahasa Melayu.

2. Sila masukkan ”ID Log Masuk” dan ”Kata Laluan” anda. Kemudian, sila klik butang ”Log

Masuk”.


Jika anda lupa “ID” atau “Kata Laluan” anda, sila klik pada pautan ini

bantuan.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 25


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

2.4 Kaedah Menukar Kata Laluan

Log masuk ke dalam modul Pendaftaran Pembekal seperti yang dinyatakan pada sub

topik 2.3 sebagai Pembekal.

Langkah 1

Skrin Dashboard akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Klik ikon ”Tukar Kata Laluan”.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 26


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Langkah 2

Skrin Tukar Kata Laluan akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila masukkan ”Kata Laluan Semasa”, ”Kata Laluan Baru” dan ”Sahkan Kata Laluan

Baru”.

2. Kemudian, klik butang ”Kemaskini”.

PERINGATAN:

1. “Kata Laluan” haruslah mengandungi gabungan huruf dan nombor. Harus

diingati bahawa “Kata Laluan” adalah peka kepada huruf besar atau kecil.

“Kata Laluan” juga haruslah tidak melebihi 20 karektor.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 27


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

2.5 Kaedah Menukar Bahasa Pilihan

Log masuk ke dalam modul Pendaftaran Pembekal seperti yang dinyatakan pada sub

topik 2.3 sebagai Pembekal.

Langkah 1

Skrin Dashboard akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Klik ikon ”Bahasa Pilihan”.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 28


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Langkah 2

Skrin Pilih Bahasa akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila pilih bahasa pilihan samada “English” atau “Bahasa Melayu”.

2. Kemudian, klik butang “Kemaskini”.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 29


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

2.6 Kaedah Melihat Status Permohonan

Log masuk ke dalam modul Pendaftaran Pembekal seperti yang dinyatakan pada sub

topik 2.3 sebagai Pembekal.

Langkah 1

Skrin Dashboard akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila alihkan kursor anda ke pautan ”Profil” untuk memaparkan menu. Sila pilih pautan

”Status Permohonan”.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 30


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Langkah 2

Skrin Maklumat Asas Syarikat akan dipaparkan.

NOTA:

1. Status Semasa permohonan, No. Rujukan Permohonan dan No.

Pendaftaran Kementerian Kewangan akan dipaparkan di seksyen

maklumat Status Pendaftaran.

2. Anda juga boleh melihat status permohonan terdahulu dengan memilih No.

Rujukan Permohonan yang berkaitan di menu pilihan.

3. Maklumat Status Bayaran akan dipaparkan di bahagian bawah di skrin

Maklumat Asas Syarikat. Tiada Bayaran dikenakan untuk permohonan

Kemaskini Profil.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 31


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Langkah 3

Skrin Diari Pengesanan akan dipaparkan.

NOTA:

1. Senarai Status permohonan dan Tarikh Kuatkuasa akan dipaparkan di

seksyen maklumat Diari Pengesanan.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 32


Langkah 4

Skrin Maklumat Pegawai Pemproses akan dipaparkan.

Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

NOTA:

1. Perincian Pegawai Pemproses akan dipaparkan di seksyen maklumat

Maklumat Pegawai Pemproses sekiranya status permohonan ialah

Menunggu Pengesahan dan seterusnya.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 33


Langkah 5

Skrin Perincian Maklumat Perhubungan Bantuan akan dipaparkan.

Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

NOTA:

1. Senarai Status permohonan dan Tarikh Kuatkuasa akan dipaparkan di

seksyen maklumat Perincian Maklumat Perhubungan Bantuan.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 34


Langkah 6

Skrin Komposisi Penandatangan Cek akan dipaparkan.

Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

ARAHAN:

1. Sila klik butang ”Cetak penandatangan cek” untuk mencetak maklumat

”Penandatangan Cek” syarikat.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 35


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Langkah 7

Skrin Dokumen Sokongan akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila klik butang ”Cetak Dokumen Sokongan” untuk mencetak maklumat

”Penandatangan Cek” syarikat.

NOTA:

1. Senarai Dokumen Sokongan akan dipaparkan di jadual dan anda juga

boleh muat turun semula fail berkenaan sebagai Rujukan sekiranya anda

telah menghantar dokumen secara Atas Talian.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 36


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Langkah 8

Skrin Pengisytiharan akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila klik butang ”Cetak Borang Pengisytiharan” untuk mencetak borang

”Pengisytiharan” yang telah dikemukakan.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 37


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Setelah permohonan anda berjaya didaftarkan, anda boleh melihat Profil Syarikat, dan

kemaskini Log Masuk Syarikat dan melihat Sijil Maya.

2.7 Kaedah Melihat Profil Syarikat

Log masuk ke dalam modul Pendaftaran Pembekal seperti yang dinyatakan pada sub

topik 2.3 sebagai Pembekal.

Langkah 1

Skrin Dashboard akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila alihkan kursor anda ke pautan ”Profil” untuk memaparkan menu. Sila pilih pautan

”Profil Syarikat”.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 38


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Langkah 2

Skrin Perincian Syarikat akan dipaparkan.

NOTA:

1. Perincian Syarikat yang telah diluluskan untuk pendaftaran Kementerian

Kewangan akan dipaparkan di seksyen maklumat Maklumat Syarikat.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 39


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Langkah 3

Skrin Cawangan Syarikat akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila klik pautan nama ”Cawangan Syarikat” untuk memaparkan maklumat cawangan

syarikat.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 40


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Langkah 4

Skrin Status Modal/Ekuiti akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila klik pautan nama ”Perincian Pemegang Modal/Ekuiti” untuk memaparkan

maklumat Pemegang Modal/Ekuiti syarikat.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 41


Langkah 5

Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Skrin Komposisi Lembaga Pengarah/Pengurusan/Staf Syarikat akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila klik pautan nama ”Personel Pengurusan” untuk memaparkan maklumat Personel

Pengurusan syarikat.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 42


Langkah 6

Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Skrin Pegawai Yang Diberi Kuasa Bagi Urusan Perolehan Kerajaan akan dipaparkan.

NOTA:

1. Maklumat Pegawai Yang Diberi Kuasa Bagi Urusan Perolehan

Kerajaan akan dipaparkan di seksyen maklumat Pegawai Yang Diberi

Kuasa Bagi Urusan Perolehan Kerajaan.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 43


Langkah 7

Skrin Komposisi Penandatangan Cek akan dipaparkan.

Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

ARAHAN:

1. Sila klik pautan ”Nama Bank” untuk memaparkan maklumat ”Komposisi

Penandatangan Cek” syarikat.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 44


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Langkah 8

Skrin Bidang akan dipaparkan.

NOTA:

1. Senarai Bidang Pendaftaran yang telah diluluskan untuk pendaftaran

Kementerian Kewangan akan dipaparkan di seksyen maklumat Bidang.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 45


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

2.8 Kaedah Kemaskini Log Masuk Syarikat

Log masuk ke dalam modul Pendaftaran Pembekal seperti yang dinyatakan pada sub

topik 2.3 sebagai Pembekal.

Langkah 1

Skrin Dashboard akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila alihkan kursor anda ke pautan ”Profil” untuk memaparkan menu. Sila pilih pautan

”Kemaskini Log Masuk Syarikat”.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 46


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Langkah 2

Skrin Perincian Syarikat akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila kemaskini perincian ”Maklumat Log Masuk” atau ”Maklumat Pegawai pembekal

Untuk Dihubungi” yang berkaitan.

2. Sila klik butang ”Simpan” untuk menyimpan maklumat yang telah dimasukkan.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 47


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

2.9 Kaedah Melihat Sijil Maya

Log masuk ke dalam modul Pendaftaran Pembekal seperti yang dinyatakan pada sub

topik 2.3 sebagai Pembekal.

Langkah 1

Skrin Dashboard akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila alihkan kursor anda ke pautan ”Sijil” untuk memaparkan menu. Sila pilih pautan

”Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat/Firma Perunding” untuk memaparkan Sijil Akuan

Pendaftaran Syarikat atau pautan ”Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera”

untuk paparan Sijil Pendaftaran Syarikat Bumiputera.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 48


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Anda boleh Serah Semula Permohonan sekiranya permohonan anda sebelumnya telah

ditolak oleh Kementerian Kewangan.

2.10 Kaedah Serah Semula Permohonan

Log masuk ke dalam modul Pendaftaran Pembekal seperti yang dinyatakan pada sub

topik 2.3 sebagai Pembekal.

Langkah 1

Skrin Dashboard akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila alihkan kursor anda ke pautan ”Sijil” untuk memaparkan menu. Sila pilih pautan

”Status Permohonan”.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 49


Manual Pengguna Pendaftaran Pembekal

Kontraktor Kemaskini Profil

Langkah 2

Skrin Maklumat Asas Syarikat akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Sila klik butang ”Serah semula permohonan” untuk menyerahkan semula permohonan

yang telah ditolak oleh Pegawai.

NOTA:

1. Senarai Sebab-Sebab Penolakan akan dipaparkan untuk maklumat anda.

Hakcipta Terpelihara © 2010 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 50


--- Kandungan Manual Tamat Di sini ---

More magazines by this user
Similar magazines