10.02.2015 Views

Pengurusan Literasi Teknologi Pendidikan - Bahagian Teknologi ...

Pengurusan Literasi Teknologi Pendidikan - Bahagian Teknologi ...

Pengurusan Literasi Teknologi Pendidikan - Bahagian Teknologi ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LAPORAN BULAN APRIL 2011<br />

SEKTOR PENGURUSAN LITERASI TEKNOLOGI PENDIDIKAN<br />

1. Bengkel <strong>Literasi</strong> <strong>Teknologi</strong> <strong>Pendidikan</strong><br />

Matriks pengisian bengkel telah dibina dan perbincangan modul telah diadakan<br />

pada 15 dan 20 April 2011 bersama sektor lain di sektor BEST.<br />

Pelaksanaan Fasa 1: 50 pegawai BTP<br />

Tarikah : 3 hingga 4 Mei dan 10 hingga 11 Mei 2011<br />

2. Latihan/Kursus <strong>Literasi</strong> Maklumat/<strong>Teknologi</strong> <strong>Pendidikan</strong><br />

Setakat ini, latihan dan kursus maklumat dan literasi teknologi pendidikan telah<br />

dijalankan seperti berikut:<br />

8 hingga 10 Mac 2011- GPM Daerah Pasir Gudang anjuran UiTM Segamat di<br />

BTPN Johor<br />

30 Mac 2011 - Pengetua, Guru Besar dan pegawai PPD Perak<br />

8 April 2011 - Pegawai Sektor PLTP<br />

26 April 2011 – GPM, JU, Pegawai BTPN, PKG sempena PBAKL 2011<br />

3. Pusat Akses Sekolah (PuAS)<br />

i. Instrumen PuAS dalam SPPICTS telah dimurnikan pada 8 hingga 12 Februari 2011<br />

ii. Kajian Penggunaan PuAS Negeri Melaka telah dihasilkan pada 18 Februari 2011<br />

iii. Laporan Keseluruhan PuAS 2010 telah dihasilkan pada 15 Februari 2011<br />

iv.<br />

Bengkel Buku Panduan Penggunaan Pusat Akses<br />

Kertas Cadangan akan dibentang dalam Mesyuarat <strong>Pengurusan</strong> akan datang.<br />

Pengisian bengkel adalah berasaskan bahan Bengkel <strong>Literasi</strong> <strong>Teknologi</strong><br />

<strong>Pendidikan</strong>. Perbincangan akan diadakan pada 20 April 2011<br />

v. Senarai Sekolah untuk Pusat Akses Sekolah bagi Fasa 4 (2012) telah diterima<br />

daripada Pengarah JPN dan dihantar kepada BPSM bagi tujuan ABM<br />

Perjawatan. Jumlahnya 1547 buah sekolah


4. Konvensyen <strong>Literasi</strong> <strong>Teknologi</strong> <strong>Pendidikan</strong><br />

Mesyuarat penyelarasan pertama untuk mendapat pandangan dan cadangan<br />

bersama sektor BTP telah diadakan pada 15 April 2011. Kertas Cadangan telah<br />

dihasilkan dan dicadang akan dibentang dalam Mesyuarat <strong>Pengurusan</strong> Dasar yang<br />

akan datang.<br />

5. Aktiviti Harian Peringkat KPM Sempena PBAKL 2011<br />

Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2011 (PBAKL) akan diadakan pada 23<br />

April hingga 1 Mei 2011. BTP selaku pengerusi bagi Jawatan Kuasa Aktiviti Harian<br />

Peringkat KPM bertanggungjawab menjayakan aktiviti yang harian sepanjang pesta<br />

tersebut. JK ini terdiri daripada pegawai-pegawai BTP, MBKM, JPN Selangor,<br />

JPWP, Pekan Buku , BTPN Selangor dan WPKL. Aktiviti yang dijalankan adalah<br />

seperti berikut:<br />

BIL.<br />

AKTIVITI/<br />

PERTANDINGAN<br />

TARIKH/ MASA<br />

1. Pertandingan Mewarna 23.04.2011<br />

1.00 – 5.00 ptg<br />

2. Pertandingan Melukis 23.04.2011<br />

1.00 – 5.00 ptg<br />

Majlis Pelancaran Hari Buku & Hak Cipta Sedunia<br />

(PNM)<br />

23.04.2011<br />

2.00 – 4.00 ptg<br />

MAJLIS PERASMIAN PBAKL 2011(BBT) 25.04.2011<br />

11.00 pagi<br />

3. Pertandingan Menulis Karya Kreatif 26.04.2011<br />

9.00 -11.00 pagi<br />

4. Pertandingan Digital Story Telling Animation 27.04.2011<br />

9.00 -11.00 pagi<br />

5. Pertandingan Bercerita 28.04.2011<br />

9.00 -11.00 pagi<br />

6. Pertandingan Mencipta Pantun 25 hingga 30 April 2011<br />

9.00 -11.00 pagi


7. Kursus <strong>Literasi</strong> <strong>Teknologi</strong> <strong>Pendidikan</strong>:<br />

Pelaksanaan dalam P&P<br />

8. Bengkel Cara Membuat Pertunjukan Boneka dan<br />

Bercerita<br />

26.04.2011<br />

2.00 – 5.00 ptg<br />

27 hingga 28 April 2011<br />

2.00 – 5.00 ptg<br />

9. Gerai Pameran 22 April hingga 1 Mei 2011<br />

9.00 pg -9.00 ptg

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!