Rang Undang-Undang Kewangan - Lembaga Hasil Dalam Negeri

hasil.gov.my

Rang Undang-Undang Kewangan - Lembaga Hasil Dalam Negeri

Kewangan 5

RANG UNDANG-UNDANG

b e r n a m a

Suatu Akta untuk meminda Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta

Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976, Akta Setem 1949, Akta

Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967 dan Akta Cukai Aktiviti

Perniagaan Luar Pesisir Labuan 1990.

[ ]

DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

BAB I

Tajuk ringkas

PERMULAAN

1. Akta ini bolehlah dinamakan Akta Kewangan 2005.

Pindaan Akta

2. Akta Cukai Pendapatan 1967 [Akta 53], Akta Cukai Keuntungan

Harta Tanah 1976 [Akta 169], Akta Setem 1949 [Akta 378], Akta

Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967 [Akta 543] dan Akta Cukai

Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan 1990 [Akta 445] dipinda

mengikut cara yang dinyatakan masing-masing dalam Bab II, III,

IV, V dan VI.

More magazines by this user
Similar magazines