60 minit Standard Kandungan

rushkolnik.ru

60 minit Standard Kandungan

Minggu 1.

Tajuk :

Masa :

Standard Kandungan :

Standard Pembelajaran :

Aktiviti :

Pentaksiran:

Catatan :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TMK TAHUN 1/2011

Komputer Pertama Saya

60 minit

1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika.

1.1 Mengenal pasti bahagian komputer pembelajaran

(monitor, tetikus, papan kekunci, unit sistem).

1.2 Menghidupkan dan mematikan suis (turn on / turn off)mengikut

tatacara yang betul.

1.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.

1.4 Menyatakan fungsi kekunci Enter, Spacebar, Backspace, dan

Delete.

1.5 Menggunakan tetikus untuk ‘Klik’ dan ‘Klik dua kali”.

1.6 Menunjukkan sikap yang positif semasa menggunakan TMK.

1.7 Bekerjasama dengan rakan sekelas semasa menggunakan

komputer.

1. Murid ditanya nama tempat yang dibawa oleh guru

(Makmal Komputer)

2. Murid diterangkan tentang peraturan di dalam makmal komputer.

3. Murid-murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan diminta

supaya bekerjasama menggunakan komputer secara

bertanggungjawab.

4. Murid diperkenalkan perkakasan komputer yang sedia ada di

dalam makmal dengan menyebut nama perkakasan tersebut dan

fungsinya.

5. Murid diminta memegang perkakasan komputer dan menyebut

namanya bersama-sama guru.

6. Murid ditunjukkan cara-cara membuka dan mematikan suis

komputer.

7. Murid ditunjukkan oleh guru kedudukan kekunci abjad dan

nombor serta kedudukan penjarian pada papan kekunci semasa

menggunakan komputer.

8. Murid diberi penerangan fungsi tetikus “klik” dan ‘klik dua kali’.

9. Murid cuba menekan tetikus dengan bimbingan guru.

10. Murid diminta menutup komputer dan suis

dengan cara yang betul.

1.Murid boleh menamakan bahagian-bahagian komputer dengan

betul.


Minggu 2

Tajuk :

Masa :

Standard Kandungan :

Standard Pembelajaran :

Aktiviti :

Pentaksiran:

Catatan :

Komputer Pertama Saya

60 minit

1.0Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika.

1.2 Menghidupkan dan mematikan suis (turn on / turn off)mengikut

tatacara yang betul.

1.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.

1.4 Menyatakan fungsi kekunci Enter, Spacebar, Backspace, dan

Delete.

1.5 Menggunakan tetikus untuk ‘Klik’ dan ‘Klik dua kali”.

1.6 Menunjukkan sikap yang positif semasa menggunakan TMK.

1.7 Bekerjasama dengan rakan sekelas semasa menggunakan

komputer.

1. Murid-murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan diminta

supaya bekerjasama menggunakan komputer secara

bertanggungjawab.

2. Murid diperkenalkan perkakasan komputer yang sedia ada di

dalam makmal dengan menyebut nama perkakasan tersebut dan

fungsinya.

3. Murid diminta memegang perkakasan komputer dan menyebut

namanya bersama-sama guru.

4 Murid ditunjukkan cara-cara membuka dan mematikan suis

komputer.

5. Murid ditunjukkan oleh guru kedudukan kekunci abjad dan

nombor serta kedudukan penjarian pada papan kekunci semasa

menggunakan komputer.

6. Murid diberi penerangan fungsi tetikus “klik” dan ‘klik dua kali’.

7. Murid cuba menekan tetikus dengan bimbingan guru.

8.Murid diminta menutup komputer dan suis

dengan

cara yang betul.

1.Murid boleh menamakan dan menyatakan fungsi peralatan/

bahagian komputer dengan betul.


Minggu 3

Tajuk :

Masa :

Standard Kandungan :

Standard Pembelajaran :

Aktiviti :

Pentaksiran:

Mari Belajar ’Paint’ (Rumahku Syurgaku)

60 minit

2.0 Memilih dan mengaplikasi sumber TMK yang bersesuaian.

5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat

keputusan.

7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat

secara kreatif dan inovatif.

2.1 Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen pemprosesan

perkataan dan/atau perisian persembahan (Paint, Word,

PowerPoint).

2.4 Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar

dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (Color Box).

2.6 Mencetak dokumen.

5.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang

bersesuaian (Word, Powerpoint, Paint) untuk menghasilkan

tugasan yang diberi.

7.1 Menggunakan perisian grafik (Paint), pemprosesan perkataan

(Word) atau perisian persembahan (PowerPoint) secara kreatif

(memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea

atau konsep sedia ada.

1. Murid diperkenalkan dengan perisian grafik (Paint) dan kegunaannya.

2. Murid dibimbing untuk membuka perisian grafik (Paint).

3. Murid diperkenalkan antaramuka dan fitur-fitur yang ada pada

perisian grafik (Paint).

4. Murid ditunjuk cara untuk menggunakan fitur bentuk asas dan kotak

warna.

5. Murid dibimbing langkah demi langkah untuk melukis bentuk asas

menggunakan fitur bentuk asas dan mewarna dan menukar warna

bentuk menggunakan fitur kotak warna.

6. Murid dibimbing untuk menyimpan dan membuka fail yang telah

disimpan.

7. Murid diberi tugasan untuk menghasilkan lukisan bertajuk kenderaan

masa hadapan dan dimintan menyimpan hasil kerja.

8. Murid mencetak hasil kerja dan dikongsikan di dalam bilik darjah

bersama rakan-rakan.

Murid diminta menunjuk cara untuk membuka perisian, melukis bentuk

menggunakan fitur bentuk asas, mewarna dan menukar warna

menggunakan fitur kotak warna, menyimpan dan membuka fail yang

telah disimpan.

Selain itu murid juga dinilai berdasarkan hasil kerja masing-masing.

Catatan :


Minggu 4

Tajuk :

Masa :

Standard Kandungan :

Standard Pembelajaran :

Aktiviti :

Pentaksiran:

Meneroka Dunia di Hujung Jari Anda

60 minit

3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan

menggunakan maklumat.

3.1 Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan.

3.2 Menggunakan pelayar untuk melayari internet.

3.3 Mencari imej menggunakan enjin carian.

3.4 Menyimpan imej daripada laman web.

3.5 Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej

yang disimpan.

1.Murid duduk dalam kumpulan

2.Murid menghidupkan suis komputer kumpulan masing-masing.

3.Murid-murid mendengar penerangan dan tunjukcara guru

mengenai cara-cara mengakses internet.

4.Murid-murid mengklik internet explorer dengan bimbingan guru

secara berperingkat.

5.Murid menekan pilihan ’imej’ langkah-langkah yang ditunjukkan

oleh guru.

6.Murid menaip perkataan ”mata” pada ruangan ’Carian’ dengan

bimbingan guru.

7.Murid dibimbing cara-cara untuk menyimpan imej daripada laman

web.

8.Murid mendengar penerangan dan tunjukcara guru bagaimana

mencapai imej yang disimpan.

9.Murid melaksanakan arahan yang diberi oleh guru untuk

mengakses imej yang lain seperti ’hidung ’dan sebagainya dan

menyimpan imej tersebut.

10.Murid yang telah menguasai akan membantu rakan yang belum

menguasai kemahiran tersebut.

11.Selepas mereflkesi pelajaran dan penerapan nilai murni, muridmurid

mematikan suis komputer mengikut langkah yang betul.

1. Murid diminta menunjuk cara untuk mengakses internet, mencari

dan menyimpan imej daripada laman web. Selain itu murid juga

dinilai berdasarkan hasil kerja masing-masing.

Catatan :


Minggu 5

Tajuk :

Masa :

Standard Kandungan :

Standard Pembelajaran :

Mari Belajar MS Word

60 minit

1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan

beretika.

2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang

bersesuaian.

1.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan

nombor.

1.4Menyatakan fungsi kekunci Enter, Space Bar,

Backspace dan Delete.

2.1Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen

pemprosesan perkataan dan perisian persembahan

(MS Word).

2.2Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu

halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan MS

Word.

2.3Menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word)

untuk menghasilkan teks berserta grafik dalam satu

halaman.

Aktiviti :

Pentaksiran:

1.Guru menghidupkan bekalan kuasa dan komputer

murid.

2.Murid mendengar penerangan dan tunjukcara oleh

guru cara memulakan aplikasi MS Word.

3.Guru menerangkan mengenai antara muka MS Word dan

menerangkan menu file.

4.Murid mengenalpasti kekunci dan fungsi pada papan kekunci.

5.Murid menaipkan satu perkataan mudah.

6.Murid mengaplikasikan fungsi papan kekunci semasa menaip ayat

tersebut.

7.Guru menunjuk cara menyisip grafik dari clip art.

8.Murid menyisip grafik dengan bimbingan guru.

9.Murid diminta menyimpan hasil kerja di dalam My Document

dengan bimbingan guru.

1.Murid tunjuk dan terangkan cara memulakan aplikasi MS Word.

Murid tunjuk dan menerangkan cara menyisip gambar.

Catatan :


Minggu 6

Tajuk :

Masa :

Standard Kandungan :

Standard Pembelajaran :

Aktiviti :

Pentaksiran:

Catatan :

Mari belajar MS Word

60 Minit

2.0: Murid memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang

bersesuaian

4.0: Murid menggunakan TMK untuk mendapatkan dan

berkongsi makluat

2.1: Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen

Pemprosesan perkataan dan perisian persembahan.

2.2: Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan font ala satu

Halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan

(MS Word)

2.3: Menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word) untuk

menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman

4.1: Menyampaikan idea menggunakan pemprosesan perkataan

(MS Word) dan perisian persembahan

1. Murid melihat paparan di deskop komputer masing-masing.

2. Murid diperkenalkan ikon MS Word dan cara membukanya

dengan membuat klik padanya.

3. Murid membuka MS Word dan menaip nama mereka.

4. Guru akan memaparkan beberapa ayat yang telah sedia

ditaip melalui skrin.

5. Murid akan menaip semula ayat-ayat tersebut serta

memasukkan gambar yang sesuai.

6. Guru akan menunjukkan cara untuk menyimpan fail tersebut

dalam folder yang sedia ada.

7. Murid akan menyimpan fail yang ditaip dalam folder yang

sedia ada.

8. Guru meminta murid mengemaskan teks yang ditaip dengan

menggunakan font serta saiz font yang diberikan.

9. Murid akan memasukkan imej yang sesuai kepada teks

yang telah ditaip.

10. Muird diminta mengemaskan teks yang ditaip .

Murid dapat menyediakan teks berserta grafik yang

bersesuain dengan tajuk

1. Murid tunjuk cara memulakan aplikasi MS Word melalui

ikon yang sedia ada

a. Murid tunjuk cara menaip teks yang dipaparkan

3. Murid tunjuk cara memasukkan grafik dalam teks

More magazines by this user
Similar magazines