თავი 10. ჩაშვებები წყლის ობიექტებში - momxmarebeli.ge

momxmarebeli.ge

თავი 10. ჩაშვებები წყლის ობიექტებში - momxmarebeli.ge

თავი 10. ჩაშვებები წყლის ობიექტებში

1. შესავალი:

wyalCaSvebis normebi regulirdeba “garemoze zemoqmedebis

nebarTvis Sesaxeb” saqarTvelos kanoniT (2007) regulirdeba iseTi

organizebuli saqmianoba an qmedeba, romelic exeba pirTa

ganusazRvrel wres da xasiaTdeba adamianis sicocxlisTvis an

janmrTelobisTvis mometebuli safrTxiT. aseTi obieqtebi

valdebulni arian SeimuSaon “Camdinare wylebTan erTad

zedapiruli wylis obieqtebSi CaSvebuli damabinZurebul

nivTierebaTa zRvrulad dasaSvebi CaSvebis proeqti”. aRniSnul

proeqti SeTanxmebuli unda iyos saqarTvrlos garemos dacvisa

da bunebrivi resursebis saministrosTan.

sxva wyalmosargeble obieqtebisTvis Camdinare wylebis

CaSvebis pirobebi regulirdeba “garemosdacviTi teqniluri

reglamentebis Sesaxeb” saqarTvelos garemos dacvisa da

bunebrivi resursebis ministris brZanebiT (2008). am brZanebiT

gansazRvrulia Camdinare wyalSi Sesabamisi nivTierebis

zRvrulad dasaSvebi koncentraciebi Camdinare wyalSi.

2. არსებული მდგომარეობა:

seqtorebis mixedviT wertilovani wyaroebidan

dabinZurebuli Camdinare wylebis CaSveba mocemulia #---

diagramaze.

დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების ჩაშვება საქართველოს წყლის ობიექტებში

700

600

მლნ მ 3 /წ

500

400

300

თბოენერგეტიკის სექტორიდან

წყალმომარაგება-კანალიზაციის

სისტემებიდან

200

100

0

2004 2005 2006 2007 2008

წლები

diagrama 1


ogorc diagramebidan Cans, saqarTveloSi zedapiruli wylebis

dabinZurebis ZiriTadi wyaroa wyalmomarageba-kanalizaciis seqtori.

rogorc zemoT iyo aRniSnuli, dReisaTvis TiTqmis arc erTi gamwmendi

nageboba ar muSaobs:

Town Technology Operational

Since

Condition

Black Sea Basin

Kutaisi MB 1980 Out of order

Batumi MB 1983 there is already designed new plant

Kobuleti/Ozurgeti MB 1985 Out of order

Poti M 1981 Out of order

Sachxere MB 2007 full operating

Mtkvari River Basin

Tbilisi/Rustavi MB 1986 Mechanical only

Gori MB 1968 Out of order

Telavi MB 1975 Out of order

Kaspi M 1978 Out of order

Bakuriani MB 1978 Out of order

Dmanisi MB 1983 Out of order

Abastumani MB 1981 Out of order

Tetrithkaro MB 1981 Out of order

radganac saqarTveloSi yvelaze did wyalmosargebels

warmoadgens q. Tbilisi da misi Semogareni, wylis resursebis (md.

mtkvris) yvelaze didi damabinZurebelic igia, radganac gauwmendavi

Camdinare wylebis mniSvnelovani nawili ar miemarTeba q. TbilisrusTavis

regionul gamwmend nagebobaze da Caedineba uSualod md.

mtkvarSi, xolo q. Tbilis-rusTavis regionul gamwmend nagebobaze


xorcieldeba miwodebuli gauwmendavi Camdinare wylebis mxolod

pirveladi meqanikuri gawmenda, rac arasakmarisia.

gamwmendi nagebobis mTliani reabilitacia da modernizacia,

Camdinare wylebis sruli biologiuri gawmendis uzrunvelyofa,

azotisa da fosforis Semadgenlobis Semcirebis gaTvaliswinebiT,

gansazRvrulia 2018* wels.

(SeniSvna: *saqarTvelos prezidentis 2008 wlis 10 aprilis

#245 "q. Tbilisis, rusTavisa da mcxeTis sasmeli wyliT

momaragebis gaumjobesebis RonisZiebaTa Sesaxeb" mixedviT (punqti

2l).

sxva prioritetul qalaqebs da dasaxlebul punqtebs, sadac

uaxloves 5 wlis ganmavlobaSi unda mowesrigdes wyalmomaragebisa

da wyalarinebis sistemebi, gayvanili iqnas Camdinare wylebis

gamyvani koleqtorebi da aSendes gamwmendi nagebobebi, warmoadgenen

Savi zRvis auzSi, pirvel rigSi sanapiroze ganlagebuli qalaqebi

da dasaxlebuli punqtebi, kerZod: baTumi, qobuleTi, foTi,

quTaisi, zugdidi. agreTve iseTi cnobili kurortebi, rogorebicaa:

borjomi, bakuriani, abasTumani, Telavi, siRnaRi, wyaltubo, ureki,

qobuleTi, sairme, Sovi.

aRsaniSnavia agreTve difuzuri dabinZureba arsebuli

legaluri da aralegaluri nagavsayrelebidan da 30 iani wlebidan

moqmedi dariSxanis madnis gadamamuSavebeli daxuruli sawarmoebis

narCenebi, romelic sabWoTa kavSiris rRvevis Semdeg mitovebul

iqna da seriozul safrTxes warmoadgenen adamianis janmrTelobisa

da garemosaTvis. saqarTveloSi aRniSnuli sawarmo mdebareobda

mTiani raWisa da qvemo svaneTis sazRvarze (leCxumis qesze - canis

da uravis sabado). amJamad dariSxanis Semcveli aTeulobiT aTasi

tona Ria cis qveS aris dayrili ris gamoc binZurdeba niadagi,

zedapiruli da miwisqveSa wylebi, atmosferuli haeri.

3. ძირითადი გამოწვევები:

rogorc zemoT aRniSnulia, zedapiruli wylis obieqtebis

ZiriTadi DdambinZurebeli aris qalaqebisa da dasaxllebuli

punqtebis sakanalizacio wylebi. amis mizezia gaumarTavi

sakanalizacio qseli da sakanalizacio qselze mierTebis gareSe

wylis obieqtebSi Camdinare wylebis CaSveba.

ramodenime wlis ganmavlobaSi mimdinareobs q. baTumis

wyalmomarageba-wyalarinebis sistemebis etapobrivi reabilitaciis

samuSaoebi. SemuSavebulia q. baTumis da Savi zRvis sanapiro

zolSi, TurqeTis sazRvridan baTumamde, ganlagebuli yvela


dasaxlebuli punqtis Camdinare wylebis biologiuri gamwmendi

nagebobebis mSeneblobis proeqti. mSenebloba gaTvaliswinebulia

arsebuli gamwmendi nagebobebis teritoriaze (s. adlia).

agreTve mimdinareobs q.q. foTis, quTaisis, borjomis da daba

bakurianis wyalmomarageba-wyalarinebis sistemebis etapobrivi

reabilitaciis samuSaoebi. SemuSavebulia q. foTis Camdinare

wylebis biologiuri gamwmendi nagebobebis mSeneblobis proeqti.

gadawyvetilia Camdinare wylebis biologiuri gamwmendi nagebobebis

mSeneblobis proeqtebis SemuSaveba q.q. foTis, quTaisis, borjomisa

da daba bakurianisaTvis.

aRniSnuli obieqtebis mSeneblobis vadebi dadgindeba

finansirebis wyaros gamonaxvis Semdeg.

damTavrebis stadiaSia q. ninowmindis Camdinare wylebis

biologiuri gamwmendi nagebobebis mSenebloba.

analogiuri samuSaoebi Catarda saqarTvelos sxvadasxva

regionebis mcire dasaxlebul punqtebSic.

wyalmomarageba wyalarinebis seqtorSi 2009 gaweuli xarjebi

regionebis mixedviT

რეგიონი

wyalmomarageba

(lari)

sakanalizacio

sistemebi

(lari)

maT Soris

saxelmwifo

biujetidan

gamoyofili

Tanxebi

sul saqarTveloSi 225686629 46268277 8179471

აჭარა Total 55072430 31748800 1821030

გურია Total 3631613 46183 0

იმერეთი Total 43645176 441200 530500

კახეთი Total 15662316 19703 253653

მცხეთა-მთიანეთი Total 4001783 2396497 239669

რაჭა-ლეჩხუმი Total 4848445 2422221 30000

30376916 4876735 659565

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

Total

სამცხე-ჯავახეთი Total 43271675 1022000 468100

ქვემო ქართლი Total 17350465 1211116 3972454

შიდა ქართლი Total 7825712 2084822 204500

imis gaTvaliswinebiT, rom praqtikulad yvela dasaxlebul

punqtSi araorganizebuli nagavsayrelebi mowyobilia mdinareebis

piras, aucilebelia Tanamedrove, evrostandartebis

damakmayofilebeli poligonebis daproeqteba-aSeneba.


aRsaniSnavia, rom ukanasknel periodSi moxda q. baTumis

nagavsayrelis reabilitacia. imis gaTvaliswinebiT, rom igi

mdebareobs uSualod Savi zRvis napirze (s. adlia) da adrindel

periodSi abinZurebda Sav zRvas, es marTlac mniSvnelovan

ganxorcielebul RonisZiebas warmoadgens.

amJamad mimdinareobs Qq. TbilisisaTvis Tanamedrove

nagavsayreli poligonis daproeqteba. mSeneblobis ganxorcieleba

gaTvaliswinebulia uaxloves periodSi.

More magazines by this user
Similar magazines