02.04.2015 Views

Nama - bheuu

Nama - bheuu

Nama - bheuu

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nyanyian Koir

Bacaan Doa

Ucapan YBhg. Dato’ KP BHEUU

Penyampaian Anugerah Pekerja Contoh

BHEUU, MdI dan JBG

Sesi Memperkenalkan Warga Baru BHEUU,

JBG dan MdI

Pertukaran Keluar Pegawai

Laporan Tatatertib

Penjimatan Tenaga

Pertandingan Senyuman Menawan

Bersurai

1


Negaraku

Tanah Tumpahnya Darahku

Rakyat Hidup

Bersatu Dan Maju

Rahmat Bahgia

Tuhan Kurniakan

Raja Kita

Selamat Bertakhta

Rahmat Bahgia

Tuhan Kurniakan

Raja Kita

Selamat Bertakhta

3


Nama

: Puan Azila binti Samsudin@Samsuddin

Jawatan/ Gred : Juruteknik Awam / J17

Seksyen/ Unit : Seksyen Pembangunan

9


Nama

: Puan Mariani binti Muhamad@Ibrahim

Jawatan/ Gred : Pembantu Tadbir (P/O) / N17

Seksyen/ Unit : MdI, Selangor

10


Nama

: Puan Sharifah Fadhilatu Mariam binti

Syed Ali

Jawatan/ Gred : Penolong Pegawai Syariah / LS 27

Seksyen/ Unit : Bahagian Syariah

11


Nama : Encik Mohamad Shaffie bin Hassan

Jawatan : Pegawai Tadbir dan Diplomatik

Gred : M52

Ditempatkan : Seksy. Pengurusan Sumber Manusia

Tarikh : 9.06.2012

Nama : Encik Ahmad Mahzan bin Bohari

Jawatan : Pegawai Tadbir dan Diplomatik

Gred : M48

Ditempatkan : Unit Khidmat Pengurusan

Tarikh : 16.07.2012

13


Nama : Puan Aliza binti Abdullah

Jawatan : Pen. Pegawai Teknologi Maklumat

Gred : F32

Ditempatkan : Bahagian Teknologi Maklumat

Tarikh : 23.07.2012

14


Nama : Puan Riffa Zamrud binti Rashid

Jawatan : Pembantu Tadbir ( P/O)

Gred : N17

Ditempatkan : Unit Pentadbiran,Perkhidmatan dan

Latihan

Tarikh : 16.07.2012

15


Nama : Encik Azery bin Sakawi

Jawatan : Pegawai Tadbir dan Diplomatik

Gred : M44

Ditempatkan : Bahagian Istiadat, JPM

Tarikh : 16.07.2012

Nama : Puan Fariza Milaqurshiah binti

Mahmud

Jawatan : Peguam Persekutuan

Gred : L48

Ditempatkan : Ibu Pejabat, JBG

Tarikh : 01.08.2012

17


Nama : YBhg. Datuk Abd.Karim bin Abd Jalil

Jawatan : Ketua Pengarah MdI

Gred : Jusa A

Ditempatkan : Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah

Melaka

Tarikh : 01.08.2012

Nama : Puan Zuriyani binti Ismail

Jawatan : Pen. Pegawai Teknologi Maklumat

Gred : F32

Ditempatkan : Kem. Sumber Asli dan Alam Sekitar

Tarikh : 23.07.2012

18


Nama : Puan Ku Maharum binti Ku

Yaacob

Jawatan : Perunding Kanan

Gred : Jusa C

Ditempatkan : Jabatan Perkhidmatan Awam

Tarikh : 27.07.2012

19


Nama : Puan Siti Habibah binti Abd Razak

Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O)

Gred : N17

Ditempatkan : Ibu Pejabat Polis, Putrajaya

Tarikh : 16.07.2012

20


LAPORAN

KES TATATERTIB

BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG

JABATAN PERDANA MENTERI

Tahun 2012

LOGO


Peraturan-Peraturan Pegawai Awam

(Kelakuan dan Tatatertib) 1993

22


2 PENOLONG PEGAWAI UNDANG-

UNDANG GRED L29

(JABATAN INSOLVENSI MALAYSIA)

KESALAHAN :

Tidak Hadir Bertugas Tanpa Cuti,

Kebenaran Dan Sebab Yang

Munasabah

HUKUMAN :

BUANG KERJA

Peraturan 38(g)

23


PEMANDU GRED R3

(JABATAN BANTUAN GUAMAN)

KESALAHAN :

Tidak Hadir Bertugas Tanpa Cuti,

Kebenaran Dan Sebab Yang

Munasabah

HUKUMAN :

TURUN TIGA (3) TANGGA GAJI

SELAMA 36 BULAN

Peraturan 38(e)

24


Peraturan-Peraturan Pegawai Awam

(Kelakuan dan Tatatertib) 1993

25


PENOLONG PEGAWAI UNDANG-

UNDANG GRED L29

(JABATAN INSOLVENSI MALAYSIA)

KESALAHAN :

Dituduh Di bawah Seksyen 420

Kanun Keseksaan

(Melakukan Penipuan)

KEPUTUSAN :

TAHAN KERJA BERKUATKUASA PADA

19 JUN 2012

26

Peraturan 44(4)(c)


295,369

263,584

272,264

244,877

153,241

123,070

128,962

116,761

685 673 651 623

Mac 2012 Apr 2012 Mei 2012 Jun 2012

Consumption tar.C1

RM0.312/unit

Consumption MD C1

RM25.90/unit

Kumpulan Wang Tenaga Boleh Baharu

Rajah 1 Kadar Penggunaan Tenaga Mac - Jun 2012

28


15.8%

110,995.60

100,665.60

102,825.35

93,462.70

Mac 2012 Apr 2012 Mei 2012 Jun 2012

Rajah 2 : Bil (RM) yang dikenakan TNB, Mac - Jun 2012

Kadar penurunan terkini: 15.8% berbanding Mac 2012

29


KEDUDUKAN Kod EAC Seksyen/Unit/

Bahagian/Jabatan

Markah

JUN

Markah

JULAI

PURATA

1 EAC 16 Unit Sumber Manusia BHEUU 98 93 95.5

2 EAC 11 Bahagian Penyiasatan MdI 91 91 91

3 EAC 23 Aras 10, Bilik Mesyuarat

Perdana

90 91 90.5

4 EAC 2 Bahagian Syariah JBG 91 89 90

5 EAC 18 Seksyen Kewangan BHEUU 91 86 88.5

6 EAC 5

Aras 2, Surau,Perpustakaan &

Dewan Harmoni

89 87 88

7 EAC 7 Bahagian Perakaunan MdI 91 84 87.5

8 EAC 14 Bahagian Pendakwaan MdI 91 84 87.5

9 EAC 4 Bahagian Pengurusan JBG 79 94 86.5

10 EAC 22 JPUUM, BHEUU 85 85 85

11 EAC 1 Aras G, Lobi 81 87 84

12 EAC 9 Bahagian Khidmat Pengurusan

1MdI

84 82 83 30


13 EAC 17 Unit Khidmat Pengurusan

BHEUU

86 79 82.5

14 EAC 15 Seksyen Pembangunan BHEUU 85 80 82.5

15 EAC 10 Bahagian Khidmat Pengurusan

2 MdI

84 81 82.5

16 EAC 3 Bahagian Sivil JBG 84 79 81.5

17 EAC 20 Seksyen Dasar & Penyelidikan

BHEUU

18 EAC 21 Unit Komunikasi Korporat &

Unit Undang-Undang BHEUU

19 EAC 19 Seksyen Pengurusan Maklumat

BHEUU

81 76 78.5

74 83 78.5

79 77 78

20 EAC 8 Bahagian Perundangan MdI 74 81 77.5

21 EAC 12 Bahagian Likuidasi MdI 56 91 73.5

22 EAC 6 Bahagian Teknologi Maklumat

MdI

74 67 70.5

23 EAC 13 Bahagian Kebankrapan MdI 77 46 61.5

31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!