morib – tg. sepat - JPBD Selangor

jpbdselangor.gov.my

morib – tg. sepat - JPBD Selangor

RANCANGAN TEMPATAN

MORIB TG. SEPAT

2002-2020


ISI KANDUNGAN

Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

Senarai Jadual ...................................................................................................................

Senarai Rajah .....................................................................................................................

Senarai Istilah ...................................................................................................................

BAB 1 PENGENALAN

1.1 PENDAHULUAN ............................................................................................. 1-1

BAB 2 GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN

2.1 PENGENALAN ................................................................................................ 2.1-1

2.2 GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN .................................... 2.2-1

2.3 GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN ............................... 2.3-1

2.4

2.5

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN MASYARAKAT...........

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN PROJEK PEMANGKIN.......................

2.4-1

2.5-1

2.6 GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN KAWASAN SENSITIF

ALAM SEKITAR (KSAS) ................................................................................ 2.6-1

2.7 GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN PERABOT JALAN.............................. 2.7-1

BAB 3 PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

3.1 PENGENALAN ................................................................................................ 3-1

3.2 CADANGAN PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN ...................................... 3-1

3.2.1 Jenis Projek, Fasa dan Kos Pembangunan ........................................ 3-1

3.2.2 Projek-Projek Cadangan Yang Dilaksanakan Oleh MDKL ................. 3-12

3.2.3 Cadangan Tempoh Pelaksanaan Projek ............................................ 3-12

3.3 CADANGAN PROJEK RANCANGAN TEMPATAN ....................................... 3-13

3.3.1 Cadangan Projek Perumahan ............................................................. 3-13

3.3.2 Cadangan Projek Perdagangan .......................................................... 3-13

3.3.3 Cadangan Projek Perindustrian .......................................................... 3-14

3.3.4 Cadangan Projek Pelancongan .......................................................... 3-14

3.3.5 Cadangan Projek Kemudahan Masyarakat Dan Institusi ................... 3-14

3.3.6 Cadangan Projek Reka Bentuk Bandar Dan Pusat Bandar ................ 3-15

3.3.7 Cadangan Projek Pertanian ................................................................ 3-15

3.3.8 Cadangan Projek Sektor Infrastruktur Dan Utiliti ................................ 3-16

3.3.9 Cadangan Pengangkutan Dan Lalulintas ........................................... 3-16

3.3.10 Cadangan Projek Landskap, Rekreasi Dan Kawasan Lapang ...........

3.3.11 Cadangan Sistem Maklumat Geografi (GIS) ......................................

3-16

3-17

3.4 CADANGAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK PEMANGKIN

PEMBANGUNAN DI KAWASAN RANCANGAN TEMPATAN ...................... 3-17

3.5 IMPLIKASI KEWANGAN KE ATAS JENTERA PENTADBIRAN MAJLIS

DAERAH KUALA LANGAT ............................................................................ 3-20

3.5.1 Implikasi Pelaksanaan Projek Kepada Kewangan Majlis Daerah

Kuala Langat ....................................................................................... 3-20

3.5.2 Hasil Pendapatan Semasa MDKL Dan Sumber Pendapatan Baru .... 3-20

3.5.3 Implikasi Pendapatan Daripada Pelaksanaan Projek Perumahan,

Perdagangan Dan Perindustrian ........................................................ 3-20

3.5.4 Pelaksanaan Caj Pembangunan ........................................................ 3-23

3.5.5 Pelaksanaan Bayaran Fee Permohonan, Penyewaan Harta Milik

Kerajaan Dan Tambahan Dan Pindaan Ke Atas Bangunan .............. 3-24

3.5.6 Jumlah Keseluruhan Anggaran Perbelanjaan Dan Pendapatan

Pihak Majlis ......................................................................................... 3-25

iii

iv

v

3.6 CADANGAN PENGUKUHAN JENTERA PELAKSANAAN MAJLIS

DAERAH KUALA LANGAT ............................................................................ 3-26

3.6.1 MDKL Sebagai Agensi Pelaksana Dan Penyelaras ........................... 3-27

3.6.2 Pertambahan Beban Tugas Majlis Daerah Kuala Langat ................... 3-27

3.6.3 Kerjasama MDKL Dengan Pihak Swasta Dan Awam ......................... 3-27

3.6.4 Organisasi Berkualiti . ......................................................................... 3-27

3.6.5 Penambahan Bilangan Kakitangan Profesional ................................. 3-27

3.6.6 Penyusunan Semula Organisasi Dan Pengisian Jawatan Profesional 3-27

3.6.7 Menubuhkan Unit Pembangunan Pelancongan ................................. 3-30

3.6.8 Penglibatan Kakitangan Berlainan Jabatan Dalam Rancangan

Tempatan ............................................................................................ 3-30

3.6.9 Memperkukuhkan Perancangan Dan Pengurusan Alam Sekitar ....... 3-31

3.6.10 Kerjasama antara Majlis Tindakan Pelancongan Negeri Selangor

(MTPN) Dan Pihak Majlis Daerah Kuala Langat (MDKL) ................... 3-31

3.6.11 Menggalakkan Promosi Dan Program Pelancongan Oleh Pihak

Majlis ................................................................................................... 3-31

3.6.12 Perluasan Kawasan Operasi Majlis Daerah Kuala Langat .................

3.6.13 Pembangunan Aplikasi Sistem Maklumat Geografi ............................

3.6.14 Tanggungjawab Pihak MDKL Dalam Kawalan Pembangunan ...........

3.6.15 Notis Permintaan dan Notis Pembelian ..............................................

3.6.16 Faedah Sosio-Ekonomi ............................... ......................................

3-31

3-34

3-34

3-34

3-36

3.6.17 Jawatankuasa Pelaksanaan Dan Penyelarasan Rancangan

Tempatan ........................................................................................... 3-36

3.6.18 Peningkatan Peranan JPN Dan JPBD Dalam Proses Membuat

Keputusan Di Peringkat Negeri ........................................................... 3-38

3.7 RUMUSAN ....................................................................................................... 3-39

BAB 4 PELAN PENGURUSAN DAN MITIGASI SOSIAL

4.1 PENGENALAN ................................................................................................

4.1.1 Matlamat Dan Objektif ........................................................................

4.2 PROSES PENILAIAN SOSIAL TERHADAP CADANGAN-CADANGAN

YANG TERKANDUNG DI DALAM PETA CADANGAN .................................

4.3 CADANGAN PENGURUSAN DAN MITIGASI SOSIAL .................................

4.3.1 Cadangan Institusi Latihan (IL) ...........................................................

4.3.2 Cadangan ‘Scenic Drive’ (SD) ............................................................

4.3.3 Cadangan Membina Chalet / Resort (CR) ..........................................

4.3.4 Cadangan Membina Plaza Produk Desa (PPD) .................................

4.3.5 Cadangan Mewujudkan Rekreasi Maritim (RM) .................................

4.3.6 Cadangan Mewujudkan Perikanan Akuakultur (AK) ...........................

4.3.7 Cadangan Membina Perumahan (PR) ................................................

4.3.8 Cadangan Membina Medan Selera (MS) ...........................................

4.3.9 Cadangan Membina Kawasan Perdagangan (PG) .............................

4.3.10 Cadangan Membina Kawasan Perindustrian (PI) ...............................

4.3.11 Cadangan Membina Kemudahan Pendidikan (PK) ............................

4.3.12 Cadangan Mewujudkan Taman Botani (TB) Dan Pelancongan Agro

(PA) .....................................................................................................

4.3.13 Cadangan Mewujudkan Dataran Awam (DA) Dan Taman Tema (TT)

4.3.14 Cadangan Mewujudkan Hospital (CH) ...............................................

4.3.15 Cadangan Mewujudkan Perkuburan Kaum Cina Dan India (PC) Di

Kelanang .............................................................................................

4.3.16 Lain-Lain Perkara Yang Perlu Dipertimbangkan .................................

4.4 RINGKASAN PELAN PENGURUSAN DAN MITIGASI SOSIAL ...................

4.4.1 Maklumat Menerusi ‘Focus Group Discussion’ (FGD) ........................

4.5 RUMUSAN .......................................................................................................

4-1

4-1

4-1

4-4

4-4

4-4

4-6

4-7

4-8

4-8

4-9

4-10

4-11

4-11

4-12

4-12

4-13

4-14

4-14

4-14

4-15

4-21

4-22

Isi Kandungan i


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 5 PENILAIAN STRATEGIK ALAM SEKITAR (SEA)

5.1

5.2

PENGENALAN ................................................................................................

PENILAIAN KESAN CADANGAN PROJEK RANCANGAN TEMPATAN

KEPADA ALAM SEKITAR ..............................................................................

5.3 RUMUSAN PENILAIAN ..................................................................................

5.3.1 Projek-Projek Yang Berpotensi Tinggi Untuk Memberi Kesan Negatif

Kepada Alam Sekitar ..........................................................................

5.3.2 Projek-Projek Yang Berpotensi Sederhana Untuk Memberi Kesan

Negatif Jika Tiada Langkah Kawalan Pencegahan ............................

5.4 CADANGAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR .............................................

5.4.1 Projek-Projek Yang Mempunyai Kesan Alam Sekitar .........................

5.4.2 Impak Projek Kepada Alam Sekitar ....................................................

5.4.3 Audit Dan Pengawasan Alam Sekitar .................................................

5.4.4 Program Pengawasan ........................................................................

5.5 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB ...........................................................

5.5.1 Jabatan Alam Sekitar ..........................................................................

5.5.2 Pihak Berkuasa Tempatan ..................................................................

5.5.3 Jabatan-Jabatan Teknikal ...................................................................

5.5.4 Pemaju Projek .....................................................................................

5.5.5 Kontraktor Dan Sub Kontraktor ...........................................................

5.6 KESIMPULAN .................................................................................................

5-1

5-1

5-14

5-14

5-15

5-16

5-16

5-16

5-17

5-18

5-18

5-18

5-18

5-19

5-19

5-19

5-19

BAB 6 IMPLIMENTASI SISTEM MAKLUMAT RANCANGAN TEMPATAN

6.1 PENGENALAN ................................................................................................ 6-1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

KONFIGURASI SISTEM .................................................................................

PANGKALAN DATA .......................................................................................

ANALISIS YANG DIJALANKAN ....................................................................

KEPERLUAN TENAGA KERJA .....................................................................

PERANCANGAN PELAKSANAAN ................................................................

6.6.1 Data Imej Satelit ..................................................................................

6.6.2 Teknologi GPS ....................................................................................

6.6.3 Perkongsian Maklumat .......................................................................

MANUAL SISTEM MAKLUMAT EKSEKUTIF RANCANGAN TEMPATAN

MORIB-TG. SEPAT .........................................................................................

6.7.1 Pengenalan .........................................................................................

6.7.2 Pembangunan Sistem .........................................................................

6.7.3 Struktur Pangkalan Data .....................................................................

MODUL SISTEM MAKLUMAT EKSEKUTIF RANCANGAN TEMPATAN

MORIB-TG. SEPAT .........................................................................................

6.8.1 Modul Untuk Pelanggan ......................................................................

6.8.2 Modul Untuk Pegawai PBT / PBPT .....................................................

6-1

6-2

6-3

6-3

6-3

6-3

6-4

6-4

6-4

6-4

6-5

6-5

6-6

6-6

6-6

Isi Kandungan ii


SENARAI JADUAL

Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2 GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN

2.1.1 Kaedah Penggunaan Garis Panduan Pembangunan Rancangan Tempatan

Morib-Tg. Sepat ............................................................................................... 2.1-1

2.2.1 Garis Panduan Pembangunan Perumahan Rancangan Tempatan Morib -

Tg. Sepat ......................................................................................................... 2.2-2

2.2.2 Garis Panduan Saiz Pengagihan dan Jenis Kemudahan Dalam Kawasan

Lapang ............................................................................................................. 2.2-9

2.3.1 Garis Panduan Pembangunan Perdagangan Rancangan Tempat Morib - Tg.

Sepat ............................................................................................................... 2.3-2

2.4.1 Garis Panduan Pembangunan Kemudahan Masyarakat Rancangan

Tempatan Morib- Tg. Sepat ............................................................................. 2.4-2

2.5.1 Garis Panduan Kawalan Pembangunan Projek Pemangkin Rancangan

Tempatan Morib - Tg. Sepat ............................................................................ 2.5-2

2.6.1 Garis Panduan Kawalan Pembangunan Kawasan Sensitif Alam Sekitar

(KSAS) Rancangan Tempatan Morib - Tg. Sepat ............................................ 2.6-2

2.7.1 Garis Panduan Kawalan Pembangunan Perabot Jalan Rancangan

Tempatan Morib - Tg. Sepat ............................................................................ 2.7-2

BAB 3 PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

3.1 Senarai Cadangan Projek RT Morib-Tg. Sepat (2002-2020) ........................... 3-1

3.2 Ringkasan Cadangan Keseluruhan Projek Rancangan Tempatan Morib-Tg.

Sepat, 2002-2020 ............................................................................................ 3-2

3.3 Projek-Projek Cadangan Yang Dilaksanakan Oleh MDKL .............................. 3-12

3.4 Jangkamasa Pembangunan Rancangan Tempatan Morib-Tg. Sepat ............ 3-12

3.5 Cadangan Pelaksanaan Projek-Projek Pemangkin Pembangunan Bagi

Rancangan Tempatan Morib-Tg. Sepat ........................................................... 3-18

3.6 Keperluan Pembangunan Perumahan Mengikut Kos Sehingga Tahun 2020.. 3-20

3.7 Anggaran Hasil Cukai Taksiran (Perumahan) dan Kadar Peningkatan

Sehingga 2020 Berdasarkan Kepada Kadar Semasa (5%) ............................. 3-21

3.8 Pengiraan Cukai Taksiran Perumahan Berdasarkan Kenaikan Peratus ......... 3-21

3.9 Unjuran Keperluan Ruang Lantai Perdagangan (Meter Persegi) Mengikut BP

(2005-2020) ..................................................................................................... 3-22

3.10 Anggaran Hasil Cukai Taksiran (Perdagangan) dan Kadar Peningkatan

Sehingga 2020 Berdasarkan Kepada Kadar Semasa (5%) ............................. 3-22

3.11 Unjuran Keperluan Ruang Lantai Perindustrian (Meter Persegi) Mengikut BP

(2003-2020) ..................................................................................................... 3-22

3.12 Anggaran Hasil Cukai Taksiran (Perindustrian) dan Kadar Peningkatan

Sehingga 2020 Berdasarkan Kepada Kadar Semasa (7%) ............................. 3-23

3.13 Kadar Caj Pembangunan ................................................................................. 3-23

3.14 Anggaran Jumlah Caj Pembangunan (RM) Perumahan ................................. 3-23

3.15 Anggaran Jumlah Caj Pembangunan (RM) Perdagangan .............................. 3-24

3.16 Anggaran Jumlah Caj Pembanguan (RM) Perindustrian) ................................ 3-24

3.17 Kadar Fee Permohonan Mengikut Jenis Pemajuan ........................................ 3-24

3.18 Formula Pengiraan Bayaran Fee Permohonan (Perumahan) ......................... 3-25

3.19 Anggaran Bayaran Fee Permohonan (RM) Untuk Perumahan ....................... 3-25

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

Taburan Perdagangan Di Kawasan Rancangan Tempatan (2003) ................

Anggaran Bayaran Tambahan dan Pindaan (RM) Terhadap Bangunan

Perdagangan ...................................................................................................

Anggaran Jumlah Pendapatan (RM) Dari Cukai Taksiran Perumahan,

Perdagangan dan Perindustrian (2005-2020) ................................................

Anggaran Jumlah Pendapatan (RM) Dari Caj Pembangunan Perumahan,

Perdagangan dan Perindustrian (2005-2020) .................................................

Anggaran Bayaran Fee Permohonan Untuk Perumahan (2005-2020) ...........

Anggaran Bayaran Tambahan dan Pindaan Terhadap Bangunan

Perdagangan Sedia Ada ..................................................................................

3-25

3-25

3-25

3-26

3-26

3-26

3.26 Anggaran Jumlah Pendapatan Keseluruhan Bagi Cukai Taksiran, Caj 3-26

Pembangunan, Fee Permohonan Serta Bayaran Tambahan Dan Pindaan

Terhadap Bangunan Sedia Ada .......................................................................

3.27 Anggaran Kos Bagi Pertambahan Kakitangan MDKL (2005-2020) ................. 3-28

3.28 Unit-Unit Cadangan dan Fungsi-Fungsinya ..................................................... 3-28

3.29 Anggaran Kos Pengambilan Tanah Berdasarkan Jenis Pemilikan (BP) ......... 3-35

3.10 Ringkasan Cadangan Tindakan dan Peranan Bagi Pelaksanaan Pelbagai

Agensi Berdasarkan Jenis Cadangan..................................................... ......... 3-37

BAB 4 PELAN PENGURUSAN DAN MITIGASI SOSIAL

4.1 Penilaian Dan ‘Ranking’ ................................................................................... 4-1

4.2 Pembolehubah Penilaian Sosial ...................................................................... 4-1

4.3 Senarai Kod-Kod Cadangan ............................................................................ 4-2

4.4 Penilaian Sosial Terhadap Cadangan Rancangan Tempatan ......................... 4-3

4.5 Cadangan Pelan Pengurusan Sosial ............................................................... 4-15

4.6 Ringkasan Pelan Pengurusan Dan Mitigasi Sosial Rancangan Tempatan

Morib-Tg. Sepat, 2002-2020 ............................................................................ 4-16

4.7 Hasil ’Focus Group Discussion’ ....................................................................... 4-21

BAB 5 PENILAIAN STRATEGIK ALAM SEKITAR (SEA)

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Indikator / Petunjuk Umum Penilaian Kesan Alam Sekitar ..............................

Matriks Penilaian Projek-Projek Perumahan Kepada Alam Sekitar

(Perumahan) ....................................................................................................

Matriks Penilaian Kesan Projek-Projek Perdagangan Kepada Alam Sekitar ..

Matriks Penilaian Kesan Projek-Projek Perindustrian Kepada Alam Sekitar ...

Matriks Penilaian Kesan Projek-Projek Pelancongan Kepada Alam Sekitar ...

Matriks Penilaian Kesan Projek-Projek Kemudahan Masyarakat Dan Institusi

Kepada Alam Sekitar .......................................................................................

Matriks Penilaian Kesan Projek-Projek Pusat Bandar Dan Reka Bentuk

Bandar Kepada Alam Sekitar ...........................................................................

Matriks Penilaian Kesan Projek-Projek Pertanian Kepada Alam Sekitar .........

Matriks Penilaian Kesan Projek-Projek Infrastruktur Dan Utiliti Kepada Alam

Sekitar ..............................................................................................................

Matriks Penilaian Kesan Projek-Projek Pengangkutan Dan Pengurusan

Lalulintas Kepada Alam Sekitar .......................................................................

Matriks Penilaian Kesan Projek-Projek Kemudahan Landskap Dan Rekreasi

Kepada Alam Sekitar .......................................................................................

5-1

5-2

5-2

5-3

5-4

5-5

5-6

5-7

5-8

5-11

5-13

Senarai Jadual iii


SENARAI RAJAH

Draf Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 1 PENGENALAN

1.1 Carta Alir Kaedah Penggunaan Rancangan Tempatan Morib-Tg. Sepat ........ 1-2

BAB 2 GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN

2.1.1 Pelan Cadangan Guna Tanah Utama ............................................................. 2.1-2

2.1.2 Pelan Cadangan Guna Tanah BP 1 (Morib) .................................................... 2.1-3

2.1.3 Pelan Cadangan Guna Tanah BP 2 (Kelanang) .............................................. 2.1-4

2.1.4 Pelan Cadangan Guna Tanah BP 3 (Tg. Dua Belas) ...................................... 2.1-5

2.1.5 Pelan Cadangan Guna Tanah BP 4 (Batu) ...................................................... 2.1-6

2.2.1 Cadangan Perumahan ..................................................................................... 2.2-3

2.3.1 Cadangan Perdagangan................................................................................... 2.3-3

BAB 3 PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

3.1 Peratusan Kos Cadangan Projek Mengikut Sektor .......................................... 3-1

3.2 Peratusan Kos Projek Oleh MDKL ................................................................... 3-12

3.3 Jangkaan Peningkatan Hasil Cukai Taksiran (Perumahan) ............................ 3-21

3.4 Jangkaan Peningkatan Hasil Cukai Taksiran (Perdagangan) ......................... 3-22

3.5 Jangkaan Peningkatan Hasil Cukai Taksiran (Perindustrian) .......................... 3-23

3.6 Struktur Organisasi Sedia Ada Majlis Daerah Kuala Langat (MDKL) .............. 3-29

3.7 Cadangan Struktur Organisasi Majlis Daerah Kuala Langat (MDKL) .............. 3-29

3.8 Cadangan Unit Pembangunan Pelancongan ................................................... 3-30

3.9 Cadangan Carta Alir Proses Penggunaan Rancangan Tempatan di

Peringkat Intra-Jabatan dan Inter-Jabatan / Agensi (Berdasarkan Cadangan

Struktur Organisasi MDKL) .............................................................................. 3-32

3.10

3.11

Cadangan Perluasan Kawasan Pentadbiran dan Operasi MDKL ...................

Struktur Aplikasi Sistem Maklumat Geografi Dalam MDKL Dan Penggunaan

EIS Oleh Orang Awam .....................................................................................

3-34

3.12 Proses Permohonan Kebenaran Merancang.................................................... 3-35

3.13 Anggaran Kos Pengambilan Tanah ................................................................. 3-35

3.14

3.15

Struktur Jawatankuasa Penyelaras dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan

Morib-Tg. Sepat ...............................................................................................

Cadangan Penyediaan Kelulusan Rancangan Tempatan di Peringkat Negeri

3-36

3-38

BAB 6 IMPLEMENTASI SISTEM MAKLUMAT RANCANGAN TEMPATAN

6.1 Proses Penyediaan RT Menggunapakai GIS .................................................. 6-1

6.2 Cadangan Konfigurasi GIS .............................................................................. 6-2

6.3 Proses Permohonan Rasmi Data GIS ............................................................. 6-2

6.4 Jabatan-Jabatan Yang Terlibat Dalam Proses Permohonan Rasmi Data GIS 6-2

6.5 Carta Alir Penyediaan Analisis ......................................................................... 6-3

6.6 Antaramuka EIS Untuk Kegunaan Orang Awam ............................................. 6-6

6.7 Antaramuka EIS Untuk Kegunaan Pegawai PBT / PBPT ................................ 6-6

3-33

Senarai Rajah iv


SENARAI ISTILAH

BP - Blok perancangan

BPK - Blok perancangan kecil

DRT - Draf rancangan tempatan

EIA - ‘Environment impact assessment’

EIS - ‘Executive information system’

EMP - Pelan pengurusan alam sekitar

FAMA - Federal Agriculture Marketing Authorities / Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan

FELCRA - Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan / ‘Federal Land Consolidation

and Rehabilitation Authorities’

FGD - ‘Focus group discussion’

GIS - ‘Geography information system’

GMP - Amalan pengilangan yang baik

HACCP - ‘Hazard analysis critical control point ‘

HPU - ‘Highway Planning Unit’

IKELAS - Institut Kemajuan Eksekutif dan Latihan Awam Selangor

IKRAM - Institut Kerja Raya Malaysia

IKS - Industri kecil sederhana

IKU - Indeks kualiti udara

IPT - Institusi pengajian tinggi

IPU - Indeks pencemar udara

IWK - Indah Water Konsortium

JAIS - Jabatan Agama Islam Selangor

JAS - Jabatan Alam Sekitar

JKKK - Jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kampung

JKM - Jabatan Kebajikan Masyarakat

JKR - Jabatan Kerja Raya

JLN - Jabatan Landskap Negara

JPBD - Jabatan Perancangan Bandar dan Desa

JPH - Jabatan Perkhidmatan Haiwan

JPN - Jawatankuasa Perancang Negeri

JPS - Jabatan Pengairan dan Saliran

KEMAS - Kebajikan Masyarakat

Kg. - Kampung

km - Kilometer

KPKT - Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

KKLW - Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

KPN - Kementerian Perpaduan Negara

KSAS - Kawasan sensitif alam sekitar

KTN - Kanun Tanah Negara

LCP - Laporan Cadangan Pemajuan

LPPM - Lembaga Penggalak Pelancongan Malaysia

m - Meter

MACRES - ‘Malaysian Centre For Remote Sensing’

MARDI - ‘Malaysian Agriculture Research and Development Institute’ / Institut Penyelidkan dan

Pembangunan Pertanian Malaysia

MDKL - Majlis Daerah Kuala Langat

MHWS - ‘Mean high water spring’

MIDA - ‘Malaysian Industrial Development Authorities’

MITI - Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri / ‘Ministry of International Trade

and Industry‘

MLVK - Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan

MOU - Perjanjian persefahaman / ‘memorandum of understanding’

mp - Meter persegi

MPFN - Majlis Perancangan Fizikal Negara

MRSM - Maktab Rendah Sains Mara

MTPN - Majlis Tindakan Pelancongan Negeri

Draf Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

PBN - Pihak Berkuasa Negeri

PBPT - Pihak Berkuasa Perancang Tempatan

PBT - Pihak Berkuasa Tempatan

PDKL - Pejabat Daerah Kuala Langat

PFA - ’Pig farming area’

pH - Kadar keasidan dan kealkalian

PKNS - Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor

PNSB - Permodalan Negeri Selangor Berhad

PPAM - Persatuan Pencinta Alam Malaysia

PPD - Pusat pertumbuhan desa

PPKL - Pejabat Projek Kuala Lumpur

PPU - Pencawang pengagih utama

PTG - Pejabat Tanah dan Galian

PUAS - Perbadanan Urus Air Selangor

R.O.W - ‘Right of way’

REDHA - Persatuan Pemaju Perumahan

RM - Ringgit Malaysia

RSKL - Rancangan Struktur Kuala Langat

RT - Rancangan tempatan

Sdn. Bhd. - Sendirian berhad

SEA - ‘Strategic Environmental Assessment’

Sg. - Sungai

SIRIM - Institut Penyelidikan Industri dan Piawaian Malaysia

smp - Sentimeter persegi

Tg. - Tanjung

TLK - Tempat letak kereta

TLM - Tempat letak motosikal

TNB - Tenaga Nasional Berhad

UPEN - Unit Perancang Ekonomi Negeri

WTE - ‘Waste to energy’

0 C - Darjah celsius

x - Darab

% - Peratus

/ - Bahagi

“ - Inci

Senarai Istilah v


RANCANGAN TEMPATAN

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

Bab 1


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 1

1.0 PENGENALAN

1.1 PENDAHULUAN

Garis Panduan Pelaksanaan (Jilid II) ini merupakan sebahagian daripada Rancangan Tempatan Morib -

Tg. Sepat dan perlu dirujuk bersama dengan Peta Cadangan dan Pernyataan Bertulis (Jilid I). Secara

keseluruhannya, laporan ini dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu:

Bahagian 1: Garis panduan pembangunan

• Perumahan

• Perdagangan

• Kemudahan masyarakat

• Projek pemangkin

• Kawasan sensitif alam sekitar

• Perabot jalan

Bahagian 2: Kajian pengukuhan implementasi cadangan rancangan tempatan

• Pengurusan dan pelaksanaan rancangan tempatan

• Pelan pengurusan dan mitigasi sosial

• Penilaian strategik alam sekitar

Bahagian 1 akan memperincikan mengenai garis panduan bagi kawalan pembangunan yang akan

dilaksanakan di kawasan rancangan tempatan. Garis panduan pembangunan ini akan menjadi panduan

dan piawaian yang akan digunakan bagi setiap jenis pembangunan dan meliputi aspek-aspek fizikal dan

perancangan tapak seperti kawalan ketinggian, kepadatan dan reka bentuk.

Bahagian 2 pula menekankan kepada beberapa aspek kajian iaitu:

i. Menjelaskan mengenai cara pelaksanaan dan pengurusan kewangan yang perlu dilakukan oleh

PBPT / PBT dalam memastikan projek-projek yang disediakan dapat dijalankan sepenuhnya

dan seterusnya, mampu menjana peningkatan ekonomi.

ii. Mengenalpasti cara pengurusan terhadap bentuk-bentuk perubahan yang telah dijangka

berlaku sama ada ke atas komuniti, persekitaran, fizikal dan juga ekonomi penduduk. Ia juga

berperanan untuk memberi persediaan kepada PBT dan penduduk tempatan di dalam

menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang berlaku akibat cadangan pembangunan yang

telah dirangka.

iii. Menjalankan penilaian berasaskan kepada ciri-ciri strategik alam sekitar yang bertujuan untuk

melindungi dan memperelok alam sekitar agar lebih menjurus kepada penjanaan pembangunan

mampan, seiring dengan pembangunan ekonomi dan sosial bagi kawasan rancangan

tempatan.

Bagi meningkatkan kefahaman pengguna mengenai kaedah penggunaan rancangan tempatan ini, sila

rujuk Rajah 1.1. Rajah ini menjelaskan mengenai isi kandungan dan perkaitan antara Jilid I dan Jilid II

yang bertujuan untuk memudahkan pengguna mendapatkan maklumat berkenaan dengan rancangan

pembangunan dan pemajuan yang dicadangkan di kawasan rancangan tempatan. Diharap dengan

adanya garis panduan dan kawalan pembangunan ini yang disokong pula dengan langkah-langkah

implementasi akan menjayakan perancangan di kawasan rancangan tempatan.

Pendahuluan 1-1


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 1

Rajah 1.1: Carta Alir Kaedah Penggunaan Rancangan Tempatan Morib Tg. Sepat

Cadangan perumahan bagi setiap BP

(BAB 3.3, 3.4,3.5,3.6 / JI)

*Sumber rujukan

Perumahan

Patuhi garis panduan kawalan pembangunan:

• Perumahan (BAB 2.2 / JII)

• Kemudahan masyarakat (BAB 2.4 / JII)

• Perabot jalan (BAB 2.7 / JII)

Rancangan

Tempatan

Cadangan

pembangunan /

program

• Kenalpasti lokasi dan BP dari Pelan

Gunatanah Cadangan

• Panduan gunatanah

(BAB 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 / JI)

• No lot, syarat gunatanah dan

gunatanah semasa (EIS)

Perdagangan

Projek Pemangkin

• ‘Scenic-drive’

• Restoran terapung

• Pusat penyelidikan dan

pembangunan

• Kompleks kerajaan

• Institut latihan

• Taman botani

• Pelancongan agro

• Taman perindustrian

• Taman tema

• Rekreasi maritim

• Kompleks WTE

• Infrastruktur

• Utiliti

• Jalan raya

Cadangan perdagangan bagi setiap BP

(BAB 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 / JI)

Patuhi garis panduan kawalan pembangunan:

• Perdagangan (BAB 2.3 / JII)

• Perabot jalan (BAB 2.7 / JII)

Cadangan projek pemangkin bagi setiap BP

(BAB 3.3, 34, 3.5, 3.6 / JI)

Patuhi garis panduan kawalan pembangunan:

• Projek pemangkin (BAB 2.5 / JII)

• Perabot jalan (BAB 2.7 / JII)

Cadangan kemudahan infrastruktur / utiliti dan

jalan raya bagi setiap BP

(BAB 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 / JI)

Patuhi garis panduan kawalan pembangunan:

• Perumahan (BAB 2.2 / JII)

• Perdagangan (BAB 2.3 / JII)

• Kemudahan masyarakat (BAB 2.4 / JII)

• Projek pemangkin (BAB 2.5 / JII)

• Perabot jalan (BAB 2.7 / JII)

• Kenalpasti tema dan objektif

pembangunan

(BAB 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 / JI)

• Elemen yang ditetapkan (BAB

3.3, 3.4, 3.5, 3.6 / JI dan BAB

2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 / JII)

Rujukan / pandangan

/ ulasan awal dengan

pihak MDKL

Rujukan dari aspek pengurusan

(BAB 3.0 / JII)

• Rujukan anggaran kos

• Fasa pembangunan

• Cadangan pelaksana

Rujukan semula

Membuat

permohonan

pembangunan seperti

Rajah 3.11, Jilid II

KSAS

Huraian cadangan dan garis panduan:

• Hutan paya bakau (BAB 3.8, 3.9 / JI dan BAB 3.6 / JII)

• Pesisiran pantai (BAB 3.8, 3.9 / JI dan BAB 3.6 / JII)

Rujukan tambahan:

• Impak sosial (BAB 4 / JII)

• Impak alam sekitar (BAB 5 / JII)

Nota: JI Jilid I JII Jilid II

* Sila rujuk Lampiran 1 untuk sumber rujukan (senarai agensi dan jabatan kerajaan).

Pendahuluan 1-2


RANCANGAN TEMPATAN

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

Bab 2


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

2.0 GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN

2.1 PENGENALAN

Garis panduan ini disediakan adalah untuk mengawal pembangunan di kawasan rancangan tempatan.

Ia disediakan secara lengkap beserta dengan ilustrasi akan menjadi panduan kepada semua pihak yang

terlibat dalam menjalankan kerja-kerja perancangan dan pembangunan. Kaedah penggunaannya

adalah seperti Jadual 2.1.1.

Jadual 2.1.1: Kaedah Penggunaan Garis Panduan Pembangunan Rancangan Tempatan Morib

Tg. Sepat

Projek Pembangunan Blok Perancangan Garis Panduan Muka Surat

PERUMAHAN

• Terancang

• Perkampungan

tradisional

• Perkampungan

berproduk

PERDAGANGAN

• Pusat perdagangan

• Bangunan sesebuah

• Pusat pergeraian

• Chalet / resort

• BP 1 (Morib)

• BP 2 (Kelanang)

• BP 3 (Tg. Dua

Belas)

• BP 4 (Batu)

• BP 1 (Morib)

• BP 2 (Kelanang)

• BP 3 (Tg. Dua

Belas)

• BP 4 (Batu)

KEMUDAHAN MASYARAKAT

• Pendidikan

• BP 1 (Morib)

• Kesihatan

• BP 2 (Kelanang)

• Keagamaan

• BP 3 (Tg. Dua

• Keselamatan

Belas)

• Lain-lain kemudahan • BP 4 (Batu)

PROJEK PEMANGKIN

‘Scenic-drive’ • BP 1 (Morib)

• BP 2 (Kelanang)

• BP 4 (Batu)

• Piawaian pembangunan

• Reka bentuk pembangunan

• Landskap dan pengindahan

• Rekreasi

• Alam sekitar

• Jalan raya dan kemudahan

laluan pejalan kaki

• Piawaian pembangunan

• Reka bentuk pembangunan

• Landskap dan pengindahan

• Rekreasi

• Alam sekitar

• Jalan raya dan kemudahan

laluan pejalan kaki

• Piawaian pembangunan

• Reka bentuk pembangunan

• Landskap dan pengindahan

• Alam sekitar

• Jalan raya dan kemudahan

laluan pejalan kaki

• Reka bentuk bangunan

• Landskap dan pengindahan

2.2-1 - 2.2-8

2.3-1 - 2.3-6

2.4-1 - 2.4-6

2.5-2

• Alam Sekitar

Restoran terapung • BP 1 (Morib) 2.5-5

Pusat penyelidikan dan • BP 1 (Morib)

2.5-5

pembangunan

• BP 4 (Batu)

Kompleks kerajaan • BP 1 (Morib) 2.5-6

Institusi latihan • BP 1 (Morib)

2.5-6

• BP 4 (Batu)

Taman botani • BP 4 (Batu) 2.5-7

Pelancongan agro • BP 4 (Batu) 2.5-7

Taman perindustrian • BP 2 (Kelanang)

2.5-8

• BP 4 (Batu)

Taman tema • BP 1 (Morib) • Reka bentuk bangunan

2.5-9

Rekreasi maritim • BP 1 (Morib) • Landskap dan pengindahan 2.5-10

• BP 4 (Batu) • Alam Sekitar

Insinerator • BP 4 (Batu)

2.5-11

KAWASAN SENSITIF ALAM SEKITAR (KSAS)

Pembangunan di

• BP 1 (Morib) • Reka bentuk bangunan

pesisiran pantai

• BP 2 (Kelanang) • Landskap dan pengindahan

Hutan paya bakau • BP 4 (Batu) • Alam Sekitar

PERABOT JALAN

Laluan pejalan kaki • BP 1 (Morib) • Perletakan (merangkumi 2.7-2

Lampu • BP 2 (Kelanang) aspek keselesaan dan 2.7-3

‘Bollard’ • BP 3 (Tg. Dua keselamatan)

2.7-3

Gazebo Belas)

• Saiz, bahan (merangkumi 2.7-4

Perhentian bas • BP 4 (Batu)

aspek kos) dan warna

2.7-4

Papan tanda • Reka bentuk, imej dan 2.7-5

Kiosk identiti

2.7-6

Kemudahan golongan

• Penyelenggaraan 2.7-6

kurang upaya

Semua garis panduan yang disediakan ini adalah berdasarkan cadangan gunatanah setiap BP seperti

Rajah 2.1.1 hingga 2.1.5. Secara keseluruhannya, garis panduan yang disediakan ini lebih menekankan

kepada usaha untuk mewujudkan sebuah kawasan pembangunan berteraskan pelancongan maritim

yang mampan kepada persekitarannya.

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.1-1


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

Taman

Perindustrian

Taman Bandar

Hutan Sim pan

Jugra

Sg. Langat

IPT / Kolej Swasta

Institusi Latihan

'Beach Regeneration'

Taman Tema

Kompleks Kerajaan

Taman Tempatan

Plaza Produk Desa

Pantai Baru

Kelanang

Kg. Sri Jugra

a

Jeti Kelanang

4130

Sg. Tampoi Besar

Sg. Sg. Sg. Sg. Sg. Sg. Sg. Sg. Sg. Kelanang Kelanang Kelanang Kelanang Kelanang Kelanang Kelanang Kelanang Kelanang

Pertanian

(kelapa sawit)

BPK 2.1

Perdagangan

4136

Pembangunan Bercampur

Sg. Sg. Sg. Sg. Sg. Sg. Sg. Sg. Sg. Tongkah Tongkah Tongkah Tongkah Tongkah Tongkah Tongkah Tongkah Tongkah

Pembangunan

Bercampur PNSB

Medan Selera

Kompleks Rekreasi Maritim

Hospital

Pusat Penyelidikan

Chalet / Resort

'Scenic Drive'

Kg. Kelanang

4138

Morib dan

Tali Air

Sg. Morib

4139

MORIB

Cad. Cad. Cad. Cad. Cad. Cad. Cad. Cad. Cad. Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m

Institusi Latihan

Perumahan Terancang

Berdensiti Sederhana

SELAT MELAKA

28

4140

GOLF

4141

Ke Banting Banting Banting Banting Banting Banting Banting Banting Banting / Jugra Jugra Jugra Jugra Jugra Jugra Jugra Jugra Jugra

3957

Tongkah

Perdagangan

'Scenic Drive'

Perumahan Terancang

Densiti Sederhana

Taman Endah

Perdana

1719

Sg. Kanchong Kanchong Kanchong Kanchong Kanchong Kanchong Kanchong Kanchong Kanchong Laut

Laut

Laut

Laut

Taman

Dam ai

3953

BANDAR PERANGINAN

7

PANTAI MORIB

PK

SR

KKK

STP

998

6

BP

BB MM

BPK 1.2

BPK 2.2

BP 2 (KELANANG)

1710

BP 1 (MORIB)

Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan 40m

40m

Taman Tempatan

Chalet / Resort

MRSM / Sekolah Berasrama Penuh

SI

PK

994

SI

BPK 1.1

Perkampungan Tradisional

Kg. Endah

480

Pembangunan Bercampur

Perumahan Terancang

Densiti Sederhana

350

Perumahan Terancang

Densiti Sederhana

Taman

Gadong

Perkampungan Tradisional

Kg. Kanchong Darat

432

Sg. Titip Titip

Titip

Rekreasi Maritim

Perkampungan Tradisional

Kg. Kanchong Tengah

1357

Sg. Tg. Layang Layang Layang Layang Layang Layang Layang Layang Layang

Mangrove Resort

'Scenic Drive'

Ke Banting Banting Banting Banting Banting Banting Banting Banting Banting

1359

BANTING

Kg. Tg

Layang

Pusat Angkasa

Negara

BPK 2.3

Cadangan Jalan 40m

Kg. Batu

Untong

Chalet / Resort

2233

Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan 40m

40m

40m

4166

1076

Taman Batu

Untong

BPK 4.2

Sg. Batu Batu Laut

Perkampungan Tradisional

Kg. Sg. Lang

Talian Talian Talian Talian Talian Talian Talian Talian Talian Rentis Rentis Rentis Rentis Rentis Rentis Rentis Rentis Rentis

BPK 4.1

Perkampungan Tradisional

Kg. Ladang Batu

3967

BP 4 (BATU)

Sg. Kundang Kundang Kundang Kundang Kundang Kundang Kundang Kundang Kundang

Kompleks s WTE

Felcra Darat at Batu

2741

BPK 3.1

Perkampungan Tradisional

Kg. Sg. Kelambu

BP 3 (TG. DUA BELAS)

Felcra

Sg. Kelambu

Tambahan Hutan Rizab

Kuala Langat (selatan)

Felcra Darat

Gappin

Sg. Tg. Sepat Sepat Sepat Sepat Sepat Sepat Sepat Sepat Sepat

Taman

Mutiara

14

TG. SEPAT

BPK 3.2

Perkampungan Tradisional

Kg. Batu Laut

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Kg. Tg. Sepat

3713

Kg. Kundang

Perkampungan Berproduk

Perumahan Terancang

Densiti Sederhana

Perdagangan

Taman Perindustrian

'Scenic Drive'

2737

3713

ke Klang

Cadangan Lebuhraya Pantai Barat (60m)

HUTAN RIZAB KUALA

LANGAT (SELAT AN)

Perumahan Terancang

Densiti Sederhana

1101

Pelan Lokasi

Tanpa Skala

ke ke Bandar Seri Ehsan

ke Pinggiran KLIA

Perkampungan Tradisional

Kg. Tumbok Jaya

BPK 4.3

Dusun Buah-Buahan

(Durian)

DAERAH

KUALA LANGAT

BP 2

(KELANANG)

BP 1

(MORIB)

SELAT MELAKA

4133

BP3

(TG. DUA BELAS)

BP 4

(BATU)

Industri

Pelancongan

Agro

5729

DAERAH

SEPANG

DAERAH

SEPANG

ke ke Sepang

$

Petunjuk:

Keluasan (hektar)

Gunatanah

Sedia Ada

Dikekalkan Komited Cadangan

Kediaman

Perumahan Terancang Berdensiti 173.35

882.25

2066.24

Sederhana

2502.76

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Berproduk 171.15

Jumlah Kecil

173.35

882.05 4740.20

Industri

Industri

24.98

56.16

49.26

Jumlah Kecil

24.98 56.16 49.26

Perdagangan & Perkhidmatan

Perdagangan

0.64

166.81

116.26

Chalet / Resort 95.36

Medan Selera

15.01

Plaza Produk Desa

27.03

Pelancongan Agro

60.18

Jumlah Kecil

0.64

166.81

313.84

Pembangunan Bercampur

Pembangunan bercampur 125.63

1862.48

Jumlah Kecil 125.63 1862.48

Institusi & Kemudahan Masyarakat

Pendidikan

60.77

IPT / Kolej

20.00

Sekolah Integrasi SI

12.58

Sekolah Menengah

16.56

Sekolah Rendah

SR

5.23

Tadika TDK

0.62

Kesihatan

2.37

Hospital

14.17

Pusat Kesihatan

PK

2.90

Klinik Desa

KD

1.34

0.27

Keagamaan

31.56

Masjid

M 2.14

3.05

Perkuburan

23.94

K 5.15

7.09

Keselamatan

0.56

Balai Polis

BP

1.21

4.50

Pondok Polis

1.36

Balai Bomba BB

1.24

2.01

Kegunaan kerajaan

19.22

6.17

Kompleks Kerajaan

24.84

Pusat Angkasa Negara 163.04

Lain-lain kemudahan

8.38

Perpustakaan

1.77

Institusi Latihan

66.05

Pusat Penyelidikan

8.34

Pejabat Pos 0.24

Balai raya

BR

2.92

Jumlah Kecil

146.80 198.37 169.91

Tanah Lapang & Rekreasi

Tanah lapang

75.30

Padang Kejiranan

22.01

Taman Tempatan

23.94

Taman Bandaran

22.56

Scenic Drive

165.12

Dataran Awam

6.70

Taman Botani

37.94

Kemudahan rekreasi

202.98

Rekreasi Maritim

13.31

Taman Tema

18.90

Padang Golf

GOLF

83.14

Kompleks Sukan

KS

2.18

Gelanggang Permainan

4.63

Pantai Awam

23.95

Pantai

1021.07

10.55

Jumlah Kecil

1045.02 363.60 328.49

Pengangkutan

Jalan

472.55

141.40

325.05

Jeti nelayan

1.80

Lebuhraya

78.31

Terminal Bas

1.02

TLK Awam Berpusat

0.82

TLK Lori

0.41

Jumlah Kecil

474.35 147.31 406.28

Infrastruktur & Utiliti

Bekalan Air

0.43

TA

0.85

4.72

Pengaliran & Saliran

2.59

12.92

Telekomunikasi

2.90

Bekalan Elektrik

0.20

PE

1.68

Talian Rentis

35.32

13.52

Loji Rawatan Kumbahan

7.35

STP

3.86

Kompleks WTE

55.00

Jumlah Kecil

41.44 28.97 67.07

Pertanian

Kelapa Sawit

8826.32

Tanaman utama lain

318.30

Akuakultur

16.16

20.84

Jumlah Kecil

8850.46

339.14

Hutan

Hutan darat

610.45

Hutan tanah bencah (paya bakau) 523.79

Jumlah Kecil

1134.24

Badan Air

Sungai

120.38

Jumlah Kecil

120.38

Lain-Lain

Laut

Sempadan Rancangan Tempatan

Sempadan Blok Perancangan

Zon Pembangunan Pelancongan Pesisiran Pantai / 'Scenic Drive'

Jumlah Keluasan

12003.68

1972.96 8278.04

Jumlah Keseluruhan 22254.68

Rajah

2.1.1

U

Pelan Cadangan Gunatanah Utama

0

1

kilometer

2

Chalet / Resort

Taman Botani

Akuakultur

Sg. Tumbok

ke Sepang

Rancangan Tempatan

Morib - Tg. Sepat 2002 - 2020

3.1-4

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.1-2


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

U

Morib Dan

Tali Air

Ke Banting Banting Banting Banting Banting Banting Banting Banting Banting

MMM

Tongkah

DAERAH

KUALA LANGAT

Pembangunan

Bercampur PNSB

IPT / Kolej

Institusi

Kompleks

Latihan

Keraj aan

Sg. Morib

Dataran

Awam

Beach

KP

Regeneration

Taman

n

Te ma

IKELAS

Morib

PE

Padang

Golf

Taman

Seri Bayu

Suara

Ombak

Padang

7

Golf

MMM

SI

TDK

998

SR

Taman Endah

Perdana

TLK

'Scenic

Driv e'

Institusi Latihan

TA

'Street Mall'

Padang Kejiranan

Hospital

Medan Selera (Seafood Paradise)

Perumahan Terancang

Taman

Berdensiti Sederhana

Kanchong Laut

Sg. Sg. Kanchong Kanchong Kanchong Kanchong Kanchong Kanchong Kanchong Kanchong Kanchong Laut Laut Laut

Laut

Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan 40m 40m 40m

40m

BP 1 (MORIB)

BPK 1.2

Istana

Bahagia

Rumah Persekutuan

Peranginan Morib

Chalet/ resort

Perkampungan Tradisional

Kg. Endah

Pembangunan

Bercampur

994

Plaza Produk Desa

Chalet/ resort

350

Medan Selera

Gelanggang Permainan

Kompleks Rekreasi Maritim

Pusat Penyelidikan

'Scenic Drive'

Chalet / Resort

Masjid

Perkuburan

Perpustakaan

Sekolah Menengah

Perdagangan

Talian Rentis 66'

BPK 1.1

Ke Tg. Sepat

Pertanian

(kelapa sawit)

480

BP 3 (KELANANG)

BP 2 (BATU)

Pelan Lokasi

Ta npa S ka la

Petunjuk:

Rajah

2.1.2

BP 2

(KELANANG)

BP 1

(MORIB)

SELAT MELAKA

BP3

(TG. DUA BELAS)

BP 4

(BATU)

DAERAH

SEPANG

Keluasan (hektar)

Sedia Ada

Guna Tanah

Dikekalkan Komited Cadangan

Kediaman

Perumahan Terancang Berdensiti 45.37 401.49

163.40

Sederhana

Perkampungan Tradisional

195.61

Jumlah Kecil

45.37 401.49 359.01

Perindustrian

4.89

Industri

Jumlah Kecil 4.89

Perdagangan & Perkhidmatan

Perdagangan

84.83

13.45

Chalet / Resort 11.50

Medan Selera

12.25

Plaza Produk Desa

23.78

Jumlah Kecil

84.83 60.98

Pembangunan Bercampur

Pembangunan Bercampur

113.01 520.00

Jumlah Kecil

113.01 520.00

Institusi & Kemudahan Masyarakat

Pendidikan

5.02

20.00

IPT / Kolej

Sekolah Integrasi 6.26

Sekolah Menengah

3.00

Sekolah Rendah

SR 2.70

Tadika

TDK 0.62

Kesihatan

0.16

Hospital

14.17

Keagamaan

1.48

Masjid

M 0.49

1.85

Perkuburan

5.52

1.48

Keselamatan

Pondok Polis

0.6

Kegunaan kerajaan

9.24

6.17

Kompleks Kerajaan

24.84

Lain-lain kemudahan

0.37

Perpustakaan

0.95

Institusi Latihan

23.25

Pusat Penyelidikan

6.34

Balai Raya

BR 0.50

Jumlah Kecil

21.79 10.71 96.48

Tanah Lapang & Rekreasi

Tanah lapang

Taman Tempatan

7.07

Scenic Drive

58.80

Dataran Awam

6.70

Kemudahan rekreasi

KR 171.32

Rekreasi Maritim

8.26

Padang golf GOLF 68.41

Taman Tema

18.90

Gelanggang Permainan

4.63

Pantai

271.68

10.55

Jumlah Kecil

271.68 171.32 114.91

Pengangkutan

Jalan

33.51

78.50

48.41

TLK Awam Berpusat

TLK 5.91

1.69

Terminal Bas 0.41

Jumlah Kecil

33.51 84.41 50.51

Infrastruktur & Utiliti

Bekalan Air

0.08

TA 0.23

0.32

Pengaliran Dan Saliran

7.98

Telekomunikasi

1.25

Bekalan Elektrik

0.20

Talian Rentis 13.23

Pembetungan- Loji Rawatan Kumbahan

1.51

Jumlah Kecil

14.76 24.27 0.79

Pertanian

Kelapa Sawit

666.39

666.39

Jumlah Kecil

Hutan

Hutan tanah bencah

20.21

Jumlah Kecil

20.21

Badan Air

Sungai / Saliran

10.26

Jumlah Kecil

10.26

Lain-Lain

Laut

Pusat Kejiranan

Sempadan Rancangan Tempatan

Sempadan Blok Perancangan

Sempadan Blok Perancangan Kecil

Jumlah Keluasan

1088.86

937.39 1209.89

3236.14

Tambakan

193.26

Perumahan

4.75

Kemudahan & Infrastruktur

Perdagangan

97.12

Tanah Lapang & Rekreasi

110.87

Jalan & Tempat Letak Kereta

60.84

466.84

Jumlah Kecil

Jumlah Keseluruhan 3702.98

Pelan Cadangan Guna Tanah

BP 1 (Morib)

0 0.5

1

kilometer

Sg. Sg. Titip Titip Titip

Titip

Rancangan Tempatan

Morib - Tg. Sepat 2002 - 2020

3.3-3

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.1-3


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

U

BAB 2

BP 2

(KELANANG)

BP3

(TG. DUA BELAS)

BP 1

(MORIB)

Hutan Simpan

Jugra

Sg. Langat

Padang Kejiranan

Sekolah Menengah

Perdagangan

Kg. Sri Jugra

Jeti Kelanang

Taman

Bandar

Sg. Tampoi Besar

Pertanian

(kelapa sawit)

BPK 2.1

Sg. Kelanang

Kg. Kelanang

Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Jalan Jalan

Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m

Ke Ke Banting Banting Banting

Banting Banting Banting

Banting Banting Banting / / Jugra Jugra Jugra

Jugra Jugra Jugra

Jugra Jugra Jugra

3957

BPK 2.2

Perumahan Terancang

Berdensiti Tinggi

1719

3953

Ke Banting Banting Banting

Banting Banting Banting

Banting Banting Banting

BANTING

Pelan Lokasi

Tanpa Skala

Petunjuk:

Sekolah Menengah

Kesihatan

Pusat Kesihatan

Klinik Desa

Keagamaan

Masjid

Perkuburan

Keselamatan

SELAT MELAKA

Keluasan (hektar)

Gunatanah

Sedia Ada

Dikekalkan Komited Cadangan

Kediaman

Perumahan Terancang Berdensiti 31.70

312.45

644.47

Sederhana

Perkampungan Tradisional

1,217.03

Jumlah Kecil

31.70 312.45 1861.50

Industri

Industri

29.05

Jumlah Kecil

29.05

Perdagangan & Perkhidmatan

Perdagangan

81.98

41.70

Jumlah Kecil

81.98

41.70

Pembangunan Bercampur

Pembangunan Bercampur 12.62

863.05

Jumlah Kecil

12.62

863.05

Institusi & Kemudahan Masyarakat

Pendidikan

27.11

Sekolah Integrasi 6.32

Sekolah Rendah

1.23

4.42

7.49

SR

KD

M

2.53

1.34

1.84

5.15

BP 4

(BATU)

4.76

0.27

1.2

1.51

D

S

Pantai Baru

Kelanang

4130

4136

4138

4139 28

Pembangunan

Bercampur

Taman

Perindustrian

4140

4141

BR

KKK

STP

PE Taman

Damai

Perkampungan Tradisional

Kg. Kanchong Darat

BPK 2.3

2233

Pusat Angkasa

Negara

BP 3 (TG. DUA BELAS)

Balai Polis

BP

1.21

Pondok Polis

0.76

Balai Bomba Dan Penyelamat

BB

1.24

2.01

Kegunaan kerajaan

3.93

Pusat Angkasa Negara 163.04

Lain-lain kemudahan

3.24

Perpustakaan

0.30

0.24

Pejabat Pos

Balai Raya

BR 2.42

Jumlah Kecil 47.42 187.99 9.04

Tanah Lapang & Rekreasi

Tanah lapang

75.30

Padang Kejiranan

16.37

Taman Bandar

22.25

Kemudahan rekreasi

Padang Golf

19.73

GOLF

Kompleks Sukan

2.18

KS

Pantai Awam 23.95

Pantai

226.17

Jumlah Kecil 250.12 128.87 38.62

Pengangkutan

Sg. Tongkah

Padang Kejiranan

Morib dan

Tali Air

Sg. Morib

Tongkah

Ke Ke Morib Morib Morib Morib Morib Morib Morib Morib Morib

Padang

Golf

6

BB BP

MMM

PK

SR

1710

SI

PMU

BP 2 (KELANANG)

Cadangan Jalan 40m

Pertanian

(kelapa sawit)

Talian Talian Talian Talian Talian Talian Talian Talian Talian Rentis Rentis Rentis Rentis Rentis Rentis Rentis Rentis Rentis 66' 66'

Jalan

Jeti nelayan

Infrastruktur & Utiliti

Bekalan Air

Pengaliran & Saliran

Telekomunikasi

Talian Rentis

202.57

0.75

0.61

15.70

Loji Rawatan Kumbahan

STP 3.86

Jumlah Kecil 16.31 20.76

3.4

Pertanian

62.90

0.62

106.34

203.32 62.90 10.34

TA

4.94

Bekalan Elektrik PE 1.68

13.52

3.4

Kelapa Sawit 2685.30

Balai Polis

Perdagangan

˚

Perkampungan Tradisional

Kg. Kanchong Tengah

Jumlah Kecil 2685.30

Hutan

Hutan tanah bencah (paya bakau) 346.76

Jumlah Kecil 346.76

Badan Air

Sungai / Saliran

90.10

Jumlah Kecil 90.10

Lain-Lain

SELAT MELAKA

BP 1 (MORIB)

Laut

Pus at Kejiranan

Sempadan Rancangan Tempatan

Sempadan Blok Perancangan

Perdagangan

Jumlah Keluasan

Sempadan Blok Perancangan Kecil

3671.03

811.43 2954.71

Padang Kejiranan

7437.17

Sekolah Menengah

Sg. Kanchong Laut

BP 4 (BATU)

Rajah

2.1.3

Pelan Cadangan Gunatanah

BP 2 (Kelanang)

Rancangan Tempatan

Morib - Tg. Sepat 2002 - 2020

0

0.5

kilometer

1

3.4-3

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.1-4


Ke Ke Ke Sepang Sepang Sepang

Ke Ke Ke Sepang Sepang Sepang

Ke Ke Ke Sepang Sepang Sepang

Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

U

BAB 2

KUALA LANGAT

Ke Klang

BP 2

(KELANANG)

BP3

(TG. DUA BELAS)

BP 1

(MORIB)

Pelan Lokasi

Tanpa Skala

Petunjuk:

Guna Tanah

Kediaman

SELAT MELAKA

BP 4

(BATU)

DAERAH

SEPANG

Keluasan (hektar)

Sedia Ada

Dikekalkan Komited Cadangan

Perumahan Perkampungan Tradisional

700.67

Jumlah Kecil

700.67

Perdagangan & Perkhidmatan

Perdagangan

3.45

Jumlah Kecil

Institusi & Kemudahan Masyarakat

3.45

Pendidikan

12.46

Kesihatan

0.10

Keagamaan

5.32

Perkuburan

5.40

Perkampungan Tradisional

Kg. Sg. Kelambu

Pengangkutan

Lain-lain kemudahan

Perpustakaan

Jumlah Kecil

2.06

0.32

25.34 0.32

Perkampungan Tradisional

Kg. Sg. Lang

BPK 3.1

Perpustakaan

Cadangan Jalan 20m

Ke Bandar Seri Ehsan

Jalan

Lebuhraya

Jumlah Kecil

Infrastruktur & Utiliti

Telekomunikasi

Talian Rentis

Jumlah Kecil

54.10

0.20

46.30

41.15

54.10 87.45

5.42

5.62

Perdagangan

Talian Talian Talian Talian Talian Talian Talian Talian Talian Rentis Rentis Rentis Rentis Rentis Rentis Rentis Rentis Rentis 66'

BP 3 (TG. DUA BELAS)

BPK 3.2

Pertanian

(kelapa sawit)

Pertanian

Kelapa Sawit

Jumlah Kecil

Lain-Lain

Jumlah Keluasan

Jumlah Keluasan

Pusat Kejiranan

1621.42

1621.42

Sempadan Rancangan Tempatan

Sempadan Blok Perancangan

Sempadan Blok Perancangan Kecil

1706.48

2498.37

791.89

BP 2 (KELANANG)

Cadangan Jalan 40m

Ke Pinggiran KLIA

Felcra

Sg. Kelambu

BP 4 (BATU)

Cadangan Lebuhraya Pantai Barat (60m)

HUTAN RIZAB KUALA

LANGAT (SELATAN)

Rajah

2.1.4

Pelan Cadangan Guna Tanah

BP 3 (Tg. Dua Belas)

0

0.5

kilometer

1

Rancangan Tempatan

Morib - Tg. Sepat 2002 - 2020

2.1-5

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.1-5


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

1710

U

BP 2 (KELANANG)

Kompleks

WTE

DAERAH

KUALA LANGAT

BP 1 (MORIB)

Kilang Sawit

Bell Two Sdn Bhd

1357

Dusun Buah_Buahan

(Longan)

Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan 40m 40m

1076

Pertanian

(kelapa sawit)

Perkampungan Tradisonal

Kg. Ladang Batu

Felcra Darat Batu

Tambahan Hutan Rizab

Kuala Langat (Selatan)

BPK 4.1

Cadangan Lebuhraya Pantai Barat (60m)

Chalet /

Resort

HUTAN RIZAB KUALA

LANGAT (SELATAN)

Selat Melaka

Petem patan

Tr Tr adisional

Sg. Tg. Sepat Sepat Sepat Sepat Sepat Sepat Sepat Sepat Sepat

Jeti Tg.

Sepat

TLK

Lori

Terminal

Bas

Tg. Sepat

Taman

Tanjung

Tanjung Mega

Holiday Resort

Akuakultur

Per um ahan Ter ancang

Ber densiti Seder hana

Taman

5729

Mutiara

14

Sek.

Ren.

Dusun

Buah-Buahan

(Dur ian)

Industr i

i

i

Perdagangan

Pelan Lokasi

Tanpa Skala

Petunjuk:

BP 2

(KELANANG)

BP 1

(MORIB)

BP 4

BP (BATU)

SELAT MELAKA

BP3

(TG. DUA BELAS)

DAERAH

SEPANG

Keluasan (hektar)

Sedia Ada

Guna Tanah

Dikekalkan Komited Cadangan

Kediaman

Perumahan Terancang Berdensiti 96.28 167.98

557.75

Sederhana

1090.12

Perumahan Perkampungan Tradisional

Perumahan Perkampungan Berproduk 171.15

Jumlah Kecil

96.28 167.98 1,819.02

Industri

Industri

20.09

56.16

20.21

Jumlah Kecil

20.09 56.16 20.21

Perdagangan & Perkhidmatan

Perdagangan

0.64

57.02

Chalet / Resort 83.86

Medan Selera

2.76

Plaza Produk Desa

3.25

Pelancongan Agro

60.18

Jumlah Kecil

0.64 207.07

Pembangunan Bercampur

Pembangunan Bercampur 479.43

Jumlah Kecil 479.43

Institusi & Kemudahan Masyarakat

Pendidikan

16.18

Sekolah Menengah

8.80

Kesihatan

0.88

Keagamaan

20.34

Ke Morib

Sek. Keb. (T)

Taman Gadong

Ta ma n

Gadong

Perumahan

Terancang

r a a ng

432

Sg. Sg. Titip Titip Titip

Titip

1359

Pembangunan Bercampur

Kg. Tg

Layang

4166

Ta ma n Ba tu

Untong

BPK 4.2

Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan 20m 20m

3967

BP4 (BATU)

2741

Pertanian

(kelapa sawit)

2737

Felcra Darat

Gappin

Loji Rawatan Kumbahan

Perdagangan

DAERAH

SEPANG

Perkuburan

Keselamatan

Balai Polis

Kegunaan kerajaan

Lain-lain kemudahan

Perpus takaan

Institusi Latihan

Pusat Penyelidikan

Jumlah Kecil

Tanah Lapang & Rekreasi

Tanah lapang

Padang Kejiranan

Taman Tempatan

Scenic Drive

Taman Botani

Kemudahan rekreasi

Rekreasi Maritim

Pantai

Pengangkutan

Jumlah Kecil

Jalan

5.53

0.56

6.05

2.71

523.22

182.37

4.10

0.20

42.80

2.00

52.25 57.90

5.64

16.87

107.46

39.94

5.05

523.22 174.96

124.00

Institusi Latihan

'Scenic Drive'

Perdagangan

Perumahan Terancang

Berdensiti Sederhana

Sg. Sg. Tg. Tg. Layang Layang Layang Layang Layang Layang Layang Layang Layang

Taman Tempatan

Chalet / Resort

Kg. Batu

Untong

MRSM / Sekolah

Berasrama Penuh

Sg. Batu Batu Laut

Chalet / Resort

Rekreasi Maritim

Perkampungan Tradisional

Kg. Batu Laut

Perkampungan Berproduk

Bakaugruv

Resort

Perkampungan Tradisional

Kg. Kundang

Sg. Kundang Kundang Kundang Kundang Kundang Kundang Kundang Kundang Kundang

Stesen

Minyak

Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Jalan 20m

PerumahanTerancang

Berdensiti Sederhana

3713

3713

Petempatan

Tradisional

a l

Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Jalan 20m

Perkampungan Tradisional

Kg. Tg. Sepat

PerumahanTerancang

Berdensiti Sederhana

1101

BPK 4.3

Perkampungan Tradisional

Kg. Tumbok Jaya

4133

ke Sepang

Jeti nelayan

1.05

Lebuhraya

37.16

Terminal Bas

0.41

TLK Lori

0.41

Jumlah Kecil

183.42 161.98

Infrastruktur & Utiliti

Bek alan Air

0.35

1.00

Pengaliran & Saliran

2.59

Telekomunikasi

0.84

Talian Rentis

0.97

Pembetungan- Loji Rawatan Kumbahan

5.84

Kompleks WTE

55.00

Jumlah Kecil

4.75 61.84

Pertanian

Kelapa Sawit

3853.21

Tanaman utama lain

318.30

Akuak ultur

16.16

20.84

Jumlah Kecil

3869.37

339.14

Hutan

Hutan darat

610.45

Hutan tanah bencah

156.82

Jumlah Kecil

767.27

Badan Air

Mangrove Resort

'Scenic Drive'

Chalet / Resort

Sg. Tg. Sepat Sepat Sepat Sepat Sepat Sepat Sepat Sepat Sepat

Tg. Sepat

Jeti Tg.

Sepat

Taman

Tanjung

Tanjung Mega

Holiday Resort

Ta ma n

Mutiara

14

Industri

Dusun Buah-Buahan

(Durian)

Industri

Pelancongan

Agro

5729

Lain-Lain

Sungai / Saliran

Jumlah Kecil

20.02

20.02

Laut

Pus at Kejiranan

Sempadan Rancangan Tempatan

Sempadan Blok Perancangan

Sempadan Blok Perancangan Kecil

Jumlah Keluasan

5537.31

224.14 3321.55

SELAT MELAKA

Padang Kejiranan

9083.00

0

0.5

kilometer

1

Akuakultur

Perdagangan

'Scenic Drive'

Chalet / Resort

Taman Botani

Akuakultur

Sg. Tumbok

ke Sepang

Rajah

2.1.5

Pelan Cadangan Guna Tanah

BP 4 (Batu)

Rancangan Tempatan

Morib - Tg. Sepat 2002 - 2020

2.1-6

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.1-6


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

2.2 GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Rancangan tempatan ini mencadangkan 3 jenis pembangunan perumahan seperti berikut:

i. Perumahan terancang berdensiti sederhana

Perumahan jenis ini terdiri daripada perumahan jenis teres, berkembar dan sesebuah yang telah

dirancang dengan dilengkapi kemudahan masyarakat seperti masjid, sekolah, unit perdagangan dan

padang kejiranan. Rancangan tempatan ini telah menetapkan bahawa setiap pembangunan perumahan

terancang perlulah berdensiti sederhana iaitu tidak melebihi 30 unit / 1 hektar. Sebarang

pembangunan rumah pangsa, pangsapuri atau kondominium adalah tidak dibenarkan untuk

dibangunkan, kecuali pembangunan yang telah diluluskan (Projek Bandar Peranginan Pantai Morib)

yang dilihat merupakan sebuah ‘new township’ yang berperanan dalam memangkin kemajuan dan

kemodenan di kawasan rancangan tempatan.

iii.

Perumahan perkampungan berproduk

Cadangan perumahan perkampungan

berproduk ini disediakan di Kg. Batu Laut dan

Kg. Kundang yang bertujuan untuk

menjadikan kawasan perkampungn ini

sebagai produk pelancongan dan

perdagangan utama berasaskan sumber

desa. Antara perusahaan desa yang akan

dijalankan oleh kawasan perumahan

perkampungan berproduk ini adalah

‘homestay’, pembuatan kerepek, kraf tangan

dan lain-lain lagi yang akan menjana

pertumbuhan ekonomi setempat.

Antara produk yang akan dipasarkan secara besar-besaran oleh

kawasan perkampungan berproduk ke seluruh daerah dan Negeri

Selangor.

Garis panduan perumahan ini disediakan dalam enam peringkat (Jadual 2.2.1) iaitu:

i. Piawaian pembangunan

ii. Reka bentuk bangunan

iii. Landskap dan pengindahan

iv. Rekreasi

v. Alam sekitar

vi. Kemudahan jalan raya dan laluan pejalan kaki

Contoh reka bentuk perumahan berkembar dan teres yang dibangunkan secara terancang.

ii.

Perumahan perkampungan tradisional

Rancangan tempatan ini mempunyai beberapa perkampungan tradisional yang pernah memenangi

pelbagai anugerah di dalam pertandingan (keindahan kampung) di peringkat negeri dan kebangsaan

antaranya Kg. Endah. Kg. Kanchong Darat dan Kg. Batu Laut. Oleh yang demikian, ciri-ciri

perkampungan sedia ada akan dikekalkan sebagai satu aset pelancongan bagi kawasan rancangan

tempatan ini. Selain mengekalkan keluasan perkampungan sedia ada (meliputi kawasan perumahan

dan pertanian), rancangan tempatan ini telah menyediakan zon untuk mendirikan unit kediaman baru

(infill) dan lain-lain kemudahan masyarakat serta pusat pertumbuhan desa. Ini secara tidak langsung,

kemudahan ini akan meningkatkan tahap keselesaan penduduk di kawasan rancangan tempatan ini.

Penambahan unit rumah secara ‘infill’ ini hanya dibenarkan mengikut piawaian yang ditetapkan agar

jumlah rumah yang dibina di setiap lot tanah tidak melebihi dari keperluan sebenar (unjuran). Sebarang

pembangunan perumahan terancang yang berdensiti rendah dibenarkan di kawasan

perkampungan ini dengan mematuhi syarat-syarat tertentu.

Selain itu, garis panduan khusus untuk pembangunan kediaman juga turut disediakan. Ini adalah

kerana kawasan rancangan tempatan mempunyai masalah kepada Majlis Daerah Kuala Langat (MDKL)

dari segi pemajuan pembangunan perumahan dengan skala yang kecil. Permasalahan yang wujud

adalah khusus dari aspek penyediaan kemudahan infrastruktur dan kemudahan masyarakat.

Definisi yang diberikan bagi pembangunan perumahan dengan skala yang kecil adalah meliputi

kesemua permohonan kebenaran merancang dalam satu atau lebih permohonan untuk tujuan

kediaman yang kurang daripada 3 hektar.

Beberapa garis panduan khusus yang disediakan adalah:

• Setiap pembangunan perlu menyumbang kepada Dana Fasilliti yang dipertanggungjawab

sepenuhnya oleh PBT di bawah seliaan kerajaan negeri melalui JPBD Negeri. Dana Fasiliti

bertujuan untuk menanggung kos bagi menyediakan kemudahan-kemudahan yang

dibangunkan oleh PBT.

• Jumlah sebenar yang terlibat dalam kos sumbangan adalah berdasarkan kepada jumlah

keluasan, unit, jenis serta pembangunan kemudahan yang disediakan oleh pemaju.

• Sekiranya pembangunan kemudahan disediakan oleh pemaju, perancangan kemudahan perlu

merujuk secara langsung kepada rancangan tempatan dan kemudahan ini akan dikawal selia

oleh PBT dari segi aspek kuantiti, lokasi serta kualiti.

• Pembangunan yang mempunyai densiti rendah iaitu kurang daripada 5 unit per hektar adalah

terkecuali daripada syarat ini.

Sila rujuk Bab 2.4 untuk mengetahui keperluan kemudahan masyarakat yang perlu disediakan bagi

semua permohonan kebenaran merancang dalam satu atau lebih permohonan untuk tujuan kediaman

yang kurang daripada 3 hektar (100 buah rumah).

Pembangunan berskala kecil merupakan potensi positif kepada pembangunan dan kemajuan kawasan

rancangan tempatan. Namun, jika jumlah pembangunan ini semakin bertambah tanpa sebarang

kawalan, penyediaan kemudahan masyarakat dan lain-lain kepentingan penduduk akan diabaikan.

Pengekalan jenis perumahan perkampungan tradisional akan mewujudkan suasana dan identiti yang unik bagi kawasan

rancangan tempatan.

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.2-1


Jadual 2.2.1: Garis Panduan Pembangunan Perumahan Rancangan Tempatan Morib Tg. Sepat

PIAWAIAN PEMBANGUNAN (PERUMAHAN)

Jenis Bangunan

dan Aktiviti

Densiti

Saiz Lot

(min)

Luas

Lantai

(min)

‘Plinth Anjakan (min)

Area’

(mak) Hadapan Sisi Belakang

Ketinggian

(mak)

BLOK PERANCANGAN 1 (MORIB)

Rumah sesebuah 9-15 unit / hektar 15m x 24m 92mp - 6m 3m 3m 2 tingkat

Rumah

25 unit / hektar 13m x 24m 80mp - 6m 3m 3m 2 tingkat

berkembar

Rumah teres 40 unit / hektar 6m x 21m 70mp - 6m - 3m 2 tingkat

Rumah kampung 5 unit / hektar 65mp - 20% 6m 3m 3m 2 tingkat

BLOK PERANCANGAN 2 (KELANANG)

Rumah sesebuah 9-15 unit / hektar 15m x 24m 92mp - 6m 3m 3m 2 tingkat

Rumah

25 unit / hektar 12m x 24m 80mp - 6m 3m 3m 2 tingkat

berkembar

Rumah teres 40 unit / hektar 6m x 21m 70mp - 6m - 3m 2 tingkat

Rumah ‘cluster’ 30 unit / hektar 9m x 21m 80mp - 6m 3m - 2 tingkat

Rumah kampung 5 unit / hektar 213mp - 20% 6m 3m 3m 2 tingkat

BLOK PERANCANGAN 3 (TG. DUA BELAS)

Rumah kampung 5 unit / hektar 213mp - 20% 6m 3m 3m 2 tingkat

BLOK PERANCANGAN 4 (BATU)

Rumah sesebuah 9-15 unit / hektar 15m x 24m 92mp - 6m 3m 3m 2 tingkat

Rumah

25 unit / hektar 12m x 24m 80mp - 6m 3m 3m 2 tingkat

berkembar

Rumah teres 40 unit / hektar 6m x 21m 70mp - 6m - 3m 2 tingkat

Rumah ‘cluster’ 30 unit / hektar 9m x 21m 80mp - 6m 3m - 2 tingkat

Rumah kampung 5 unit / hektar 213mp - 20% 6m 3m 3m 2 tingkat

Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

Catatan

Perumahan Terancang Berdensiti Sederhana

Perumahan Perkampungan Tradisional /

Berproduk

BP 1 (Morib) - Cadangan perumahan terancang BP 1 (Morib) - Cadangan membangunkan

berdensiti sederhana dicadangkan di Lot 350 perkampungan tradisional dengan perumahan

(163.40 hektar). Kedudukan perumahan terancang kampung (jenis sesebuah) iaitu di Kg. Endah seluas

yang bersebelahan dengan Jalan Persekutuan 5 ini 204.85 hektar.

akan meningkatkan tahap kemudahsampaian

penduduk dan akan menggalakkan pembangunan di BP 2 (Kelanang) - Cadangan perumahan

sekitar kawasan ini. Perumahan terancang ini juga perkampungan tradisional di Kg. Kanchong Darat

mempunyai kualiti visual yang baik kerana dan Kg. Kanchong Tengah akan dilengkapkan

berhadapan dengan pesisiran pantai.

dengan kemudahan infrastruktur / utiliti dan

kemudahan masyarakat.

BP 2 (Kelanang) - Cadangan perumahan terancang

berdensiti sederhana di BPK 2.2 (631.10 hektar) ini

bertujuan untuk mengukuhkan peranan BP ini

sebagai zon perbandaran melalui penumpuan jumlah

penduduk di kawasan tersebut.

BP 4 (Batu) - Pembangunan perumahan terancang

berdensiti sederhana (413.60 hektar) dicadangkan di

Pekan Tg. Sepat yang bertujuan untuk menyokong

cadangan Pekan Tg. Sepat sebagai pusat

petempatan di kawasan rancangan tempatan.

Perumahan terancang berdensiti sederhana bermula

dari Ladang Bedford sehingga Batu Untong (144.15

hektar) hanya akan dilaksanakan sekiranya

mendapat permintaan daripada pembangunan di

masa hadapan.

Garis panduan ini juga akan digunapakai untuk

pembangunan komited iaitu Bandar Peranginan

Pantai Morib yang akan dibangunkan oleh pihak

PNSB dan Golden Hope.

BAB 2

BP 3 (Tg. Dua Belas) - Pembangunan perumahan

perkampungan tradisional dicadangkan di BPK 3.1

(Kg. Sg. Lang dan Kg. Sg. Kelambu) bertujuan untuk

mengekalkan keadaan sedia ada dan dijadikan

sebagai aset pelancongan kepada kawasan

rancangan tempatan.

BP 4 (Batu) - Terdapat dua jenis cadangan

pembangunan perkampungan di BP 4 iaitu:

• Kawasan perumahan perkampungan tradisional

di Kg. Batu Laut, Kg. Kundang, Kg. Tg. Sepat,

Kg. Ladang Batu dan Kg. Tumbok Jaya

• Perkampungan berproduk di sebahagian Kg.

Batu Laut

Sebarang pembangunan perumahan terancang

tidak dibenarkan di kawasan perkampungan ini

untuk mengekalkan reka bentuk dan ciri-ciri

tradisional sedia ada.

Contoh reka bentuk rumah yang sesuai dibina di kawasan rancangan tempatan

Bersambung…

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.2-2


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

ke Klang

U

Hutan Simpan

Jugra

a

a

Sg. Langat

Kg. Sri Jugra

Jeti Kelanang

Sg. Sg. Tampoi Tampoi Besar Besar

Pertanian

(kelapa sawit)

Sg. Sg. Sg. Sg. Sg. Sg. Sg. Sg. Sg. Kelanang Kelanang Kelanang Kelanang Kelanang Kelanang

Kelanang Kelanang Kelanang

Kg. Kelanang

Cad. Cad. Cad. Cad. Cad. Jalan Jalan Jalan Jalan 30m 30m 30m

Cad. Cad. Cad. Cad. Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan 30m 30m 30m 30m 30m 30m

Ke Banting Banting Banting Banting Banting Banting Banting Banting Banting / / Jugra Jugra Jugra Jugra Jugra Jugra

Perumahan Terancang

Densiti Sederhana

Ke Banting Banting Banting Banting Banting Banting Banting Banting Banting

BANTING

DAERAH

KUALA LANGAT

BP 2

(KE LANANG)

BP 1

(MORIB)

BP3

(TG. DUA BELAS)

BPK 2.1

Perkampungan Tradisional

Kg. Sg. Kelambu

BP 4

(BATU)

DAERAH

SEPANG

Pantai Baru

Kelanang

Pembangunan Bercampur

Tam an

Damai

BPK 2.2

Perkampungan Tradisional

Kg. Kanchong Darat

Pusat Angkasa

Negara

Perkampungan Tradisional

Kg. Sg. Lang

BPK 3.1

BP 3 (TG. DUA BELAS)

BPK 3.2

ke Bandar Seri Ehsan

ke Pinggiran KLIA

Pelan Lokasi

Tanpa Skala

Petunjuk:

Perumahan Terancang

SELAT MELAKA

Sedia Ada Komited Cadangan

Sg. Sg. Sg.

Sg. Sg. Sg.

Sg. Sg. Sg. Tongkah Tongkah Tongkah

Tongkah Tongkah Tongkah

Tongkah Tongkah Tongkah

Pembangunan

Bercampur PNSB

Mor ib ib dan

Tali Air

Sg. Sg. Morib

Tongkah

BANDAR PERANGINAN

PANTAI MORIB

BP 2 (KELANANG)

BPK 2.3

Cadangan Cadangan Jalan Jalan 40m 40m

40m

Talian Talian Talian Talian Talian Rentis Rentis Rentis

Talian Talian Talian Talian Rentis Rentis Rentis Rentis Rentis Rentis

Felcra

Sg. Kelambu

Perumahan Kampung Tradisional

Perumahan Kampung Berproduk

Jalan Raya

Laut

MORIB

Perkampungan Tradisional

Kg. Kanchong Tengah

Kompleks WTE

Pantai

Sungai / Saliran

Taman an an E ndah

Perdana

Kanchong Kanchong Kanchong Kanchong Sg. Sg. Sg. Kanchong Kanchong Kanchong Kanchong Kanchong Laut Laut

Laut

Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Jalan Jalan Jalan Jalan 40m

40m

Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan 40m 40m

40m

BPK 1.2

BP 1 (MORIB)

Perkampungan Tradisional

Kg. Endah

BPK 1.1

Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Jalan Jalan Jalan Jalan 40m

40m

Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan 40m 40m

40m

BPK 4.1

Felcra Darat Batu

Tambahan Hutan Rizab

Kuala Langat (selatan)

Cadangan Lebuhraya Pantai Barat (60m)

HUTAN RIZAB KUALA

LANGAT (SELATAN)

Sempadan Rancangan Tempatan

Sempadan Blok Perancangan

Sempadan Blok Perancangan Kecil

Pembangunan Bercampur

P Per kam pungan Tr Tr adisional

Kg. Ladang Batu

Perumahan Terancang

Densiti Sederhana

Perumahan Terancang

Densiti Sederhana

Tam an

an

Gadong

Tam an Batu

Untong

BP 4 (BATU)

Felcra Darat

Gappin

Sg. Sg. Sg. Titip Titip

Layang Layang Layang

Sg. Sg. Sg. Tg. Tg. Tg. Layang Layang Layang Layang Layang Layang

Kg. Tg

Tg

Layang

Kg. Batu

Untong

BPK 4.2

Batu Sg. Sg. Batu Batu Laut Laut

Perkampungan Tradisional

Kg. Batu Laut

Perkampungan Tradisional

Kg. Kundang

Perkampungan Berproduk

Perumahan Terancang

Densiti Sederhana

Perkampungan Tradisional

Kg. Tg. Sepat

Perkampungan Tradisional

Kg. Tumbok Jaya

DAERAH

SEPANG

ke Sepang

Kundang Kundang Kundang

Sg. Sg. Kundang Kundang Kundang Kundang Kundang Kundang

Perumahan Terancang

Densiti Sederhana

BPK 4.3

SELAT MELAKA

Sepat Sepat Sepat

Sg. Sg. Sg. Tg. Tg. Tg. Sepat Sepat Sepat Sepat Sepat Sepat

Tam an

an

Mutiar a

TG. SEPAT

Dusun Buah-Buahan

(Durian)

Industri

Pelancongan

Agro

Rajah

2.2.1

Pelan Subjek Perumahan

0

Kilometer

1 2

Sg. Sg. Tumbok Tumbok

ke Sepang

Rancangan Tem patan

Morib - Tg. Sepat 2002 - 2020

3.2-3

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.2-3


10'

Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

…sambungan

REKA BENTUK BANGUNAN (PERUMAHAN)

i. Pembangunan perumahan di sepanjang Jalan Persekutuan 5

(yang berada di pesisiran pantai sahaja) perlulah dibina dengan

anjakan 10m dari jalan bagi menyediakan rizab khas untuk

‘scenic-drive’.

ii. Pembangunan fizikal yang menghalang visual ke arah laut di

kawasan ‘scenic drive’ tidak dibenarkan (tidak melebihi 2 tingkat).

iii. Pembinaan struktur matan di ruang anjakan bangunan yang

ditetapkan adalah tidak dibenarkan.

iv. Cadangan perumahan perlu memperuntukkan 30% untuk

perumahan kos rendah.

v. Jumlah bilik hendaklah tidak kurang daripada 3 buah.

vi. Reka bentuk kediaman perlulah menerapkan ciri-ciri senibina

tempatan.

vii. Pembangunan berdensiti rendah dengan pengekalan ciri-ciri

tradisional.

viii. Jumlah litupan bangunan kediaman adalah tidak melebihi 20%

daripada jumlah keluasan lot (bagi kediaman kampung)

berdasarkan Kanun Tanah Negara 1965, seksyen 115(4a).

ix. Orientasi bangunan hendaklah mengambilkira arah pancaran

matahari, angin dan estetika.

x. Menggalakkan pembangunan ‘cul-de-sac’.

xi. Cadangan rumah jenis ‘duplex’ dan ‘triplex’ bagi kediaman ‘cluster’

kiraan unit rumah adalah setelah ditolak dengan 35% untuk

penyediaan perumahan infrastruktur dan kawasan lapang.

14

13

12

11

10

9

8

15

16

7 1

Rizab Jalan 10m

5

4

3

xii. Perumahan terancang perlu berdekatan dengan kawasan

tumpuan pembangunan.

xiii. Perlu merujuk kepada garis panduan pembangunan perumahan.

xiv. Cadangan perumahan perlu dilakukan secara terkawal.

xv. Pembangunan berkembar sesuai dibangunkan kerana ia

merupakan densiti sederhana.

xvi. Penyediaan perumahan mampu milik.

* Rujuk Ilustrasi 2.2.1: Reka Bentuk (Perumahan)

2

6

17

18

Lot 3625

6.13 ekar

LANDSKAP DAN PENGINDAHAN (PERUMAHAN)

i. Mempunyai konsep atau tema landskap.

ii. Pokok renek jenis tidak beracun, berduri dan mempunyai ciri-ciri

berbahaya.

iii. Menanam pokok teduhan sepanjang laluan utama dan jalan-jalan

penghubung.

iv. Mematuhi Garis Panduan Landskap Negara.

v. Bersaiz sederhana dan memberikan kesan teduhan.

vi. Spesis pokok yang mudah diselenggara.

vii. Penanaman pokok melebihi ketinggian 0.3 meter di dalam jarak 30

meter dari persimpangan jalan adalah dilarang.

viii. Perlu mengambilkira ciri-ciri kawasan kedesaan, kawasan pertanian,

dusun dan petempatan tradisional.

ix. Penanaman pokok yang memisahkan sempadan jalan dan sempadan

kawasan pertanian tanpa menyekat pemandangan yang menarik di

kawasan pertanian.

x. Landskap pokok ditanam secara informal.

xi.

Pembangunan berdensiti sederhana dengan mengekalkan kawasan

kehijauan dusun.

xii. Penanaman pokok asal dan tradisi tempatan digalakkan untuk

mewujudkan semula habitat dan warisan tempatan.

xiii. Menyediakan perabot jalan seperti tong sampah, siar kaki, lampu jalan,

tempat menunggu bas dan papan tanda.

xiv. Setiap perabot jalan ini mestilah mempunyai ciri yang bersesuaian.

xv. Setiap reka bentuk, warna yang digunakan dan perletakan perabot

jalan perlulah mendapatkan kelulusan daripada pihak Majlis terlebih

dahulu.

Cadangan Landskap Bagi Kawasan Perumahan Terancang

i. Menyediakan ruang khas sekurang-kurangnya 2m lebar di sepanjang

tepi jalan utama (Jalan Persekutuan 5) untuk tujuan siar kaki dan

penanaman.

ii. Zon penampan minimum 20m bagi kawasan perumahan yang

mengadap jalan utama berkelebaran 30 m ke atas.

iii. Menyediakan 10% daripada keluasan keseluruhan kawasan

perumahan sebagai kawasan lapang.

iv. Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan kurang 0.8 hektar

perlu menyumbang wang untuk penyediaan kawasan lapang dan

rekreasi.

BP 1 (Morib)

• ‘Mimusops Elengi’ (Tanjung)

• ‘Tabebuia Pentaphylla’ (Tecoma)

• ‘Livistona Chinensis’ (Serdang Daun Bulat)

BP 2 (Kelanang) dan BP 4 (Batu)

• ‘Tabebuia Pentaphyll’ (Tecoma)

• ‘Cinnamomum Iners’ (Kayu Manis)

• ‘Messua Ferrea’ (Penaga Lilin)

Tabebuia

Pentaphylla

(Tecoma)

Cadangan Landskap Bagi Kawasan Perkampungan Tradisional dan

Perkampungan Berproduk

i. Mengekalkan tanaman sedia ada yang mempunyai nilai estetika

untuk tujuan sejarah dan sumber pendapatan penduduk.

ii. Menggalakkan aktiviti agro dan eco-tourism. Keadaan setempat

perlu dipelihara dan diselenggara dengan menyediakan kemudahan

awam untuk orang ramai.

iii. Meningkatkan elemen landskap dan penjagaan bagi pengekalan

imej desa.

iv. Menggalakkan pembangunan densiti rendah dengan mengekalkan

aktiviti dusun.

v. Mewujudkan jaluran hijau berangkai bagi kawasan lapang dan

rekreasi.

vi. Konsep dusun bersih dan terjaga serta menghapuskan kawasan

tanah terbiar.

vii. Mengekalkan landskap kawasan kampung tradisi.

BP 1 (Morib)

• ‘Codieum Variegatum’ (Puding).

• ‘Mussaendda’ (Mussaenda).

• ‘Ixora Sunkist ‘(Jejarum).

Livistona Chinensis

(Serdang Daun

Bulat)

BP 2 (Kelanang)

• ‘Lagerstroemie Speciosa’ (Bungor).

• ‘Messua Ferrea’ (Penaga Lilin).

• ‘Mimusops Elengi ‘(Tanjung).

BP 3 (Tg. Dua Belas)

• ‘Tamarindus Indicus’ (Asam Jawa).

• ‘Hopea Odorata’ (Merawan Siput Jantan)

• ‘Erythrina Variegata’ (Dedap)

BP 4 (Batu)

• ‘Lagerstroemie Speciosa’ (Bungor).

• ‘Messua Ferrea’ (Penaga Lilin).

• ‘Cassia Biflora’ (Kasia).

Cinnamomum Iners

(Kayu Manis)

Contoh penanaman landskap di

kawasan perumahan sesebuah

* Rujuk Ilustrasi 2.2.2 : Landskap dan Pengindahan (Perumahan)

Bersambung...

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.2-4


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

Ilustrasi 2.2.1: Reka Bentuk Bangunan (Perumahan)

Ilustrasi 2.2.2: Landskap dan Pengindahan (Perumahan)

1

1 2i 2ii

2 3

3i

3ii

3iii

4i 4ii

4iii 4iv 4v

4i 4ii 5

Antara elemen landskap yang sesuai disediakan adalah:

Beberapa asas dalam merancang pembangunan perumahan di kawasan rancangan tempatan ini adalah:

Rajah 1: Mempelbagaikan reka bentuk rumah untuk menghidupkan suasana dan memberi imej sesebuah

kawasan perumahan.

Rajah 2: Penyediaan landskap secara terancang akan menggalakkan wujudnya persekitaran yang lebih

nyaman dan bercirikan alam semula jadi.

Rajah 3: Konsep perumahan cul-de-sac juga digalakkan untuk dibangunkan di kawasan rancangan tempatan.

Konsep ini mampu mewujudkan satu hubungan yang lebih akrab di antara penduduk.

Rajah 4 i - ii: Antara reka bentuk rumah sesebuah yang sesuai dibina di kawasan perkampungan tradisional.

Pembinaan rumah sesebuah lebih digalakkan bagi mengekalkan pembangunan yang berdensiti sederhana di

kawasan rancangan tempatan.

Rajah 5: Contoh rumah yang dibina berbentuk ‘duplex’ dan boleh dijadikan sebagai asas dalam mereka bentuk

rumah jenis ini di kawasan rancangan tempatan.

Rajah 1: Contoh susunatur landskap jalan yang berbentuk ‘cul-de-sac’.

Rajah 2 i- ii: Papan tanda yang mempunyai reka bentuk seperti kapal layar merupakan antara reka bentuk yang

sesuai untuk disediakan di kawasan perumahan sebagai imej kawasan rancangan tempatan yang berada di

pesisiran pantai.

Rajah 3 i: ‘Lagerstroemie Speciosa’ (Bungor)

Rajah 3 ii: ‘Cassian Biflora’ (Kasia)

Rajah 3 iii: ‘Mussaendda’ (Mussaenda)

Rajah 4 i - v: Landskap kejur seperti lampu, tong sampah dan bangku yang mempunyai imej yang tersendiri.

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.2-5


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

...sambungan

REKREASI (PERUMAHAN)

i. Menyediakan 10% daripada keluasan keseluruhan kawasan

perumahan sebagai kawasan lapang.

ii. Lot permainan perlu disediakan di kawasan perumahan berdensiti

sederhana dan perkampungan tradisional.

iii. Pembangunan bagi taman perumahan berkeluasan kurang 0.8

iv.

hektar perlu menyediakan kawasan lapang dan rekreasi.

Menyediakan kawasan lapang atau riadah untuk kegunaan

penduduk di kawasan kediaman desa.

v. Menyediakan kawasan rekreasi untuk penduduk-penduduk

tempatan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pertanian

dan dusun.

vi.

Cadangan landskap bagi kawasan

rekreasi adalah:

• Lagerstroemie Speciosa (Bungor).

• Messua Ferrea (Penaga Lilin).

• Cassia Biflora (Kasia).

• Mimusops Elengi (Tanjung).

• Peltholhorum Pterocarpum (Batai

Laut).

• Delonix Regia (Semarak Api).

Lot Permainan

i. Perlu disediakan di kawasan perumahan berdensiti sederhana dan

perumahan kampung tradisional.

Padang Kejiranan

i. Menyediakan padang kejiranan yang lengkap dengan padang

permainan, alatan senaman, padang bola, gelanggang sukan, trek

‘jogging’, trek berjalan kaki, trek laluan berbasikal, tempat letak

basikal dan wakaf.

Taman Tempatan di Pantai Morib dan Tg. Layang

i. Aktiviti yang dibenarkan adalah semi aktif dan pasif (penyelidikan,

rekreasi berasaskan ekologi dan pemerhatian spesis).

ii. Disediakan dengan tempat duduk, jeti, tempat letak kereta, ‘jogging

track’, ‘seafood centre’, aktiviti pantai (jet ski, ‘boating’, ‘horse

riding’) dan lain-lain yang akan dapat memberikan kemudahan

kepada pengguna tempatan untuk beriadah dan berekreasi.

iii. Kemudahan asas yang lengkap (tandas awam, gerai, wakaf dan

TLK).

iv. Mempunyai kawasan padang terbuka yang boleh digunakan untuk

pelbagai aktiviti harian, mingguan atau majlis-majlis tertentu.

v. Mempunyai kemudahan untuk pelbagai golongan usia seperti orang

tua, remaja dan kanak-kanak.

vi. Kemudahan pentas terbuka untuk aktiviti fizikal, sosial atau

kebudayaan.

vii. Menyediakan landskap yang bersesuaian dengan imej persekitaran

yang selesa dan menyegarkan.

viii. Tanaman utama yang dicadangkan adalah:

• ‘Pelthophorum Pterocarpum’ (Batai Laut)

• ‘Delonix Regia’ (Semarak Api)

• ‘Mimusops Elengi’ (Tanjung).

Taman Bandaran di Sg. Langat dan sebahagian Hutan Simpan Jugra

i. Paya bakau perlu dikekalkan.

ii. Perlu dibangunkan secara minimum dan mengekalkan kehijauan

alam sekitar.

iii. Hanya melibatkan aktiviti pasif.

iv. Pemilihan tanaman perlu bersesuaian dengan habitat di tepi sungai

dan kawasan lembap.

v. Tanaman yang menarik unggas dan serangga lain (kelip-kelip) di

kawasan berpaya.

vi. Hutan paya bakau dikekalkan untuk tujuan ekologi dan kawalan

hakisan.

vii. Tanaman dengan kadar daun gugur yang tinggi tidak dibenarkan

iaitu:

• ‘Saraca Thaipegensis’ (Gapis)

• ‘Pongamia Pinnata’ (Mempari).

• ‘Lagerstromia Speciosa’ (Bungor).

• ‘Eugenia Grandis’ (Jambu Laut).

• ‘Melaleuca Leucadendron’ (Gelam).

• ‘Gardenia Carinata’ (Cempaka Hutan).

viii. Tanaman yang sesuai ditanam adalah:

• ‘Pelthophorum Pterocarpum’ (Batai Laut)

• ‘Delonix Regia’ (Semarak Api)

* Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Jadual 2.2.2 dan Ilustrasi 2.2.3:

Rekreasi (Perumahan)

ALAM SEKITAR (PERUMAHAN)

Pencemaran Air

i. Semua sistem pembetungan konvensional perlu ditukar secara

berperingkat kepada sistem tangki septik di kawasan berikut:

• Kg. Endah

• Kg. Kelanang

• Kg. Kanchong Tengah

• Kg. Sg. Lang

• Kg. Sg. Kelambu

• Kg. Batu Laut

• Kg. Kundang

ii. Penyelenggaraan dan pembinaan sistem rawatan kumbahan perlu

dikelolakan oleh pihak IWK.

iii. Pembinaan sistem pembetungan berpusat mesti disediakan.

iv. Penyediaan sistem perparitan tertutup atau bawah tanah.

v. Sistem pembetungan dan perparitan hendaklah menghala ke sistem

dalaman dan tidak disalurkan terus ke laut.

vi. Mematuhi ‘Design Guideline for Water Supply Sistem’ oleh Pertubuhan

Air Kebangsaan 1994 dan Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan

Air di dalam Negeri Selangor oleh PUAS.

vii. Paip-paip penghujung mati hendaklah diakhiri dengan injap keruk atau

pili bomba.

viii. Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air perlu

mendapat kelulusan daripada PUAS dan menepati piawaian SIRIM /

IKRAM.

ix. Perangkap sampah dipasang dibahagian hilir semua perparitan.

Pencemaran Udara

i. Sebarang pembakaran terbuka adalah dilarang.

ii. Debu dan habuk semasa kerja pembinaan perlu dikawal dengan baik.

Pelupusan Sisa Pepejal

i. Pengasingan sampah perlu mengikut kelas kitar semula.

ii. Memastikan sisa-sisa buangan dan air kumbahan tidak dibuang terus

ke sungai dan ke laut.

iii. Kerja-kerja pembuangan sisa pepejal di bawah tanggungjawab MDKL

dan Alam Flora.

iv. Kempen kebersihan dan pendidikan pengasingan mengenai cara

pembuangan sampah yang sempurna perlu dilaksanakan.

v. Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria

tersebut:

• Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya.

• Laluan akhir adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan

tapak pelupusan sisa pepejal.

• Kawasan yang mengalami kesesakan perlu dikenalpasti dan

pengutipan sampah dibuat lebih awal.

• Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah

bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi

mengelakkan limpahan ke persekitaran.

• Tong sampah kitar semula perlu disediakan.

vi. Penyediaan pusat-pusat pungutan (transfer station) dan rumah

sampah di kawasan pelancongan dan perumahan baru.

vii. Agensi yang bertanggungjawab perlu sentiasa menyelenggara pusatpusat

pungutan.

Bersambung...

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.2-6


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

Ilustrasi 2.2.3: Rekreasi (Perumahan)

1

3 4

Kawasan lapang

Landskap

berasaskan

air

5 6

2i

2ii

7 8

2iii

2iv

Beberapa kemudahan yang sesuai disediakan di taman bandaran dan taman tempatan adalah seperti berikut:

Rajah 1: Landskap yang berasaskan elemen air sesuai diterapkan di kawasan lapang untuk memberikan

suasana yang nyaman dan tenang.

Rajah 2 i - iv: Kemudahan seperti padang bola, gelanggang bola tampar, gazebo dan alatan permainan

merupakan antara peralatan yang sesuai disediakan di sesebuah kawasan padang kejiranan yang bertujuan

untuk memberikan kemudahan beriadah kepada penduduk di kawasan rancangan tempatan.

Rajah 3: Kemudahan laluan pejalan kaki yang disediakan dengan teduhan

Rajah 4: Padang permainan yang yang sesuai untuk aktiviti aktif dan pasif

Rajah 5: Bangunan berkanopi yang menempatkan ruang menjual makanan

Rajah 6: Pembinaan gazebo di kawasan ’lay-by’

Rajah 7: Kawasan khas untuk menikmati pemandangan laut

Rajah 8: Tapak perkhemahan yang disediakan dengan sudut BBQ

Kemudahan yang dicadangkan ini akan mampu meningkatkan kepelbagaian aktiviti dan seterusnya

menghidupkan ruang bandar di kawasan rancangan tempatan.

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.2-7


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

...sambungan

i. Hierarki jalan kawasan perumahan:

• Jalan pengumpul sekunder : 20m

• Jalan tempatan : 12-15m

ii. Lorong belakang dan tepi rumah teres : 6m

iii. ‘Cul-de-sac’ : kepala (minimum) 15m x 5m

iv. Reka bentuk jalan, simpang, papan tanda dan tanda jalan perlu

mengikut piawai JKR terkini.

v. Perancangan jalan dalaman perlu memberi penekanan terhadap

keselamatan pengguna jalan raya.

vi. Persimpangan empat lebih digalakkan.

vii. Melaksanakan ciri-ciri ‘traffic calming’ melalui reka bentuk dan

penggunaan permukaan jalan yang khas di kawasan perumahan

(perincian reka bentuk geometri perlulah mengikut kehendak JKR).

viii. Kemudahan laluan pejalan kaki:

• Lebar minimum di pingir jalan kenderaan ialah 1.8m

• Lebar minimum bersama laluan basikal ialah 2.5m

1.8m hingga 3m

1.5m 1m 1.8m 3m 0.75m 2m

Rizab Parit Rizab Menanam

Pokok

Laluan

Pejalan Kaki

Rizab Bahu Jalan

Menanam

Pokok

15-30sm

Menyediakan ‘kerb’ antara jalan

raya dan laluan pejalan kaki akan

memudahkan pengguna yang

kurang upaya.

Kelebaran minimum laluan pejalan kaki (1.8m) akan

memberi kemudahan dan keselesaan kepada

pengguna yang berkerusi roda.

KEMUDAHAN JALAN RAYA DAN LALUAN PEJALAN KAKI (PERUMAHAN)

x. Menyediakan ‘ramp’ untuk

golongan kurang upaya

berkelebaran minimum 1m dan

berkecerunan maksima 8%.

(Sila rujuk Bab 2.7 untuk

maklumat lanjut mengenai

penyediaan laluan pejalan kaki,

‘ramp’ dan ‘handrail’ bagi

golongan kurang upaya).

xi. ‘Lay-by’ bas awam yang boleh

menampung sekurangkurangnya

1 ruang bas perlu

Ilustrasi laluan pejalan kaki yang teduh dan

disediakan berhampiran selesa untuk pengguna. Sistem perparitan

kawasan sekolah dan dan utiliti akan disediakan di bahagian

bersambung dengan laluan bawah laluan pejalan kaki.

pejalan kaki berbumbung.

xii. Semua sistem perparitan perlulah ditutup dengan tujuan untuk

meningkatkan keselamatan pejalan kaki.

xiii. Cadangan landskap bagi kawasan persimpangan adalah:

• ‘Bougainvillea spp‘(Bunga Kertas)

• ‘Hymenocalis Caribea’ (Spider Lily)

• ‘Ixora Sunkist’ (Ixora)

• ‘Veitchia Merrilli’ (Manila Palm)

• ‘Cassia Fistula’ (Kasia Kuning)

• ‘Filicium Dicipiens’ (Kiara Payung)

• ‘Michelia Champaca’ (Cempaka Kuning)

• ‘Tabebuia Pentaphylla’ (Tecoma)

Laluan pejalan kaki yang disediakan dengan landskap di sepanjang jalan utama ke

kawasan perumahan akan meningkatkan keselesaan pengguna. Reka bentuk laluan

pejalan kaki yang lurus perlu dielakkan kerana reka bentuk ini akan memberikan kesan

yang jauh kepada mentaliti pengguna. Oleh yang demikian, reka bentuk yang berliku-liku

dan dihias dengan landskap adalah digalakkan.

Keratan Rentas A

Perspektif A

ix. Menyediakan ‘zebra crossing’ di persimpangan jalan (kelebaran

minimum : 1.5m).

1.5m

Kelebaran 1.5m bagi

lintasan pejalan kaki ini

akan memudahkan

pengguna yang berkerusi

roda menggunakan laluan

ini.

Bougainvillea spp

(Bunga Kertas)

Filicium Dicipiens

(Kiara Payung)

Licuala Grandis

(Palas Kipas)

Rizab

Menanam

Pokok

(1.5m)

Laluan

Pejalan Kaki

(1.8m-3m’)

Rizab

Landskap

(0.9m)

Laluan pejalan kaki yang menghubungkan ke

lintasan pejalan kaki juga disediakan.

xiv. Menerapkan penggunaan papan tanda yang mempunyai imej

kawasan rancangan tempatan. Lebih menekankan kepada

penggunaan warna biru dan putih sebagai warna asas bagi setiap

papan tanda.

Rizab yang disediakan untuk penyediaan laluan pejalan kaki adalah antara 2 m sehingga

2.5m. Keratan rentas A menunjukkan pandangan pelan mengenai susun atur dan

penyediaan landskap di sebuah laluan pejalan kaki. Perspektif A pula menjelaskan

mengenai keadaan laluan pejalan kaki ini yang mampu memberikan keadaan yang selesa

kepada pengguna.

.

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.2-8


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

Jadual 2.2.2: Garis Panduan Saiz Pengagihan dan Jenis Kemudahan Dalam Kawasan Lapang

Saiz Bilangan Penduduk Keluasan

Kawasan

Jenis / Hirarki

Kawasan

Diberi

Kawasan Diberi Lingkungan

Rekreasi

(Hektar ) Perkhidmatan Perkhidmatan Perkhidmatan

Lokasi

Lot permainan 0.02 500 2,000 (1,000) Lingkungan 0.5 km Pusat kejiranan kecil Di pusat kejiranan kecil

dan dalam jarak berjalan

kaki

Padang

permainan

Padang

kejiranan

Taman

tempatan

Taman

bandaran

Taman

wilayah

0.6 2,000 5,000

(3,000 )

2.8 5,000 20,000

(10,000 )

Lingkungan 1.0 km Pusat kejiranan kecil Di pusat kejiranan kecil

dan dalam jarak berjalan

kaki

1.5 km Pusat kejiranan kecil Dalam atau berdekatan

dengan pusat kejiranan

dalam jarak berbasikal

dan berjalan kaki

16 20,000 50,000 Lingkungan 3.0 km Pusat perkhidmatan Dalam atau berdekatan

dengan

pusat

perkhidmatan. Mudah

dikunjungi dengan

berkenderaan

30 50,000 100,000 5.0 10.0 km

(½ jam

berkenderaan )

150 100,000 ke atas

(Seluruh penduduk

dalam wilayah atau

perbandaran)

Dalam jarak 1 jam

perjalanan

berkenderaan

Sumber: Piawaian Perancangan Kawasan Lapang dan Rekreasi, JPBD Semenanjung Malaysia, 1997.

Pusat perbandaran

Dalam jarak yang mudah

dikunjungi dengan

berkenderaan

Pusat wilayah Di pinggir atau luar

bandar kawasan

kepadatan perbandaran

Kemudahan Rekreasi

• Kawasan berumput

• Kawasan berpasir

• Tempat berteduh dan tempat duduk

• Alat permainan kanak-kanak belum bersekolah

• Kawasan teduhan taman

• Kawasan berturap dan berlampu untuk gelanggang sukan/permainan

• Kawasan permainan kanak-kanak

• ‘Adventure ground’

• Tempat letak kereta

• Padang permainan kanak-kanak

• Padang bola

• Gelanggang badminton, tenis, takraw dan lain-lain

• Kawasan ‘jogging’

• Taman dan perteduhan

• Tempat letak kereta

• Pelbagai gelanggang permainan dan padang bola dalam bentuk kompleks sukan kecil.

• Kolam renang

• Taman dan kawasan permainan kanak-kanak

• Kawasan berkelah dan ‘adventure game’

• Dewan bertutup

• Gerai

• Tandas awam

• Wakaf

• Padang untuk sukan tersusun

• Gelanggang permainan

• Kompleks sukan

• ‘Golf practice range’

• Padang permainan kanak-kanak

• Kawasan berkelah dan berkhemah

• Sukan air

• Hutan lipur, taman bunga

• Wakaf / surau

• Tandas awam

• Tempat penginapan

• Kedai / gerai

• Tempat letak kereta / bas

• Kemudahan seperti perkelahan, perkhemahan, ‘hiking’, ‘boating’

• Kompleks sukan terbuka

• Sukan terhad seperti golf

• Kawasan semula jadi tumpuan penduduk seperti tasik, air terjun dan lain-lain

• Mempunyai alam semula jadi untuk rekreasi pasir seperti ‘jungle tracking’, hutan lipur dan

tempat penyelidikan alam sekitar

• Tempat penginapan

• Kedai / gerai

• Tandas awam

• Tempat letak kereta / bas

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.2-9


2.3 GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN

iii.

Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

Pembangunan medan selera dan pusat makanan

BAB 2

Untuk menggalakkan aktiviti perdagangan di kawasan rancangan tempatan ini, terdapat 3 jenis kawasan

perdagangan baru yang dicadangkan untuk mempelbagaikan aktiviti perdagangan iaitu:

i. Pembangunan kawasan perdagangan baru yang berbentuk teres, berkelompok dan plaza

Pembangunan medan selera dan pusat makanan ini bertujuan untuk menyediakan kawasan khas yang

menjadi tumpuan pengunjung dalam menikmati hidangan berasaskan makanan laut. Pelbagai reka

bentuk medan selera dan pusat makanan yang akan dibangunkan di kawasan ini antaranya ialah

restoran terapung dan medan ikan bakar. Pembangunan ini yang terletak di pesisiran pantai akan

memberikan satu pemandangan dan suasana yang segar dan nyaman kepada pengunjung.

Kawasan perdagangan baru ini akan dibangunkan secara terancang dan disediakan dalam pelbagai

bentuk iaitu teres, gerai berkelompok dan plaza. Selain itu, dataran dan ruang berniaga secara terbuka

juga disediakan bagi menggalakkan aktiviti penjajaan dengan lebih terancang. Penyediaan kemudahan

perdagangan ini akan dapat menempatkan semula kawasan perdagangan yang kini berselerak dan

berkeadaan uzur. Ini secara tidak langsung akan meningkatkan potensi pembangunan di kawasan ini

dan seterusnya menyokong kepada pembangunan berteraskan pelancongan.

Beberapa reka bentuk medan selera yang mampu menarik kedatangan pengunjung ke kawasan rancangan tempatan.

Garis panduan perdagangan ini disediakan dalam enam peringkat (Jadual 2.3.1) iaitu:

Reka bentuk plaza dan dataran yang sesuai untuk dibina di kawasan rancangan tempatan.

ii.

Penyediaan kemudahan chalet / resort

Kawasan rancangan tempatan yang terletak di pesisiran pantai akan disediakan dengan kemudahan

penginapan berbentuk chalet / resort yang tidak melebihi 1 tingkat. Ini adalah bertujuan untuk tidak

menghalang pemandangan terus ke arah laut. Chalet / resort ini disediakan adalah untuk memberikan

kemudahan kepada pengunjung yang datang ke kawasan rancangan tempatan. Tema tradisional dan

suasana desa merupakan imej utama yang akan ditonjolkan oleh reka bentuk chalet / resort.

i. Piawaian pembangunan

ii. Reka bentuk bangunan

iii. Landskap dan pengindahan

iv. Rekreasi

v. Alam sekitar

vi. Kemudahan jalan raya dan laluan pejalan kaki

Rajah 2.3.1 menunjukkan dengan jelas mengenai lokasi dan aktiviti perdagangan yang akan dijalankan

di kawasan rancangan tempatan.

Penerapan elemen semulajadi di kawasan chalet akan meningkatkan keindahan dan daya tarikan kawasan rancangan tempatan.

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.3-1


Jadual 2.3.1: Garis Panduan Pembangunan Perdagangan Rancangan Tempatan Morib Tg. Sepat

PIAWAIAN PEMBANGUNAN (PERDAGANGAN)

Jenis Bangunan dan

Aktiviti

Saiz Lot

(min)

‘Plinth

Area’

(mak)

Anjakan (min)

Hadapan Sisi Belakang

Ketinggian

(mak)

BLOK PERANCANGAN 1 (MORIB)

Bangunan sesebuah

- 60% 20m 12m 12m 2 tingkat

• Plaza produk desa

Pusat perdagangan

6m x 20m 80% 20m 6m 6m 1 tingkat

• ‘Street mall’

Pusat pergeraian / penjaja 9.5mp - - - - 1 tingkat

Resort / chalet - 60% 20m 12m 12m 1 tingkat

Bangunan sesebuah

- 60% 20m 12m 12m 2 tingkat

• Medan ikan bakar

• Restoran terapung

• Taman tema air

• Pusat rekrasi maritim

BLOK PERANCANGAN 2 (KELANANG)

Bangunan jenis teres 6m x 20m 80% 20m 6m 6m 1 tingkat

Pusat pergeraian / penjaja 9.5mp - - - - 1 tingkat

BLOK PERANCANGAN 3 (TG. DUA BELAS)

Bangunan jenis teres 6m x 20m 80% 20m 6m 6m 1 tingkat

BLOK PERANCANGAN 4 (BATU)

Bangunan jenis teres 6m x 20m 80% 20m 6m 6m 1 tingkat

Bangunan sesebuah

- 60% 20m 12m 12m 2 tingkat

• Plaza produk desa

Pusat pergeraian / penjaja 9.5mp - - - - 1 tingkat

Resort / chalet - 60% 20m 12m 12m 1 tingkat

BP 1 (Morib)

Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

Catatan

Terdapat beberapa cadangan pembangunan kawasan perdagangan yang disediakan bagi BP 1 (Morib) untuk menjadikan

BP ini sebagai pusat perkhidmatan utama. Cadangan utama bagi BP ini ialah:

• Plaza produk desa di jalan utama ke Kg. Endah (23.78 hektar).

• Pusat perdagangan berbentuk ‘street mall’ dibina di jalan masuk utama ke Pantai Morib (4.35 hektar).

• Sebuah medan ikan bakar dibina berhampiran dengan Istana Bahagia yang terletak berhadapan dengan pesisiran

pantai (8.72 hektar).

• Pembangunan resort / chalet di pesisiran pantai (11.50 hektar)

• Taman tema dibina bersebelahan dengan Pantai Morib (18.90 hektar)

• Kompleks rekreasi maritim (8.26 hektar)

Dengan adanya pembangunan perdagangan yang aktif dan pelbagai ini, akan menggalakkan lagi pembangunan dan

kemajuan kawasan rancangan tempatan. Ini juga secara tidak langsung akan membantu dalam menyokong

pembentukan Bandar Morib sebagai pusat perkhidmatan utama dan bandar pelancongan.

BP 2 (Kelanang)

Pusat perniagaan kecil berpotensi dibangunkan di BP 2 Kelanang kerana kedudukannya yang berhampiran dengan

Bandar Banting dan Bandar Morib. Beberapa cadangan yang disediakan di BP ini adalah:

• Pembesaran kawasan perdagangan dan pembaikan semula struktur bangunan perdagangan sedia ada di Pekan

Kelanang (23.20 hektar). Disediakan dalam bentuk teres, gerai berkelompok dan dataran.

• Kawasan perdagangan berbentuk teres dibina bersebelahan dengan Taman Damai.

BP 3 (Tg. Dua Belas)

Sebuah kawasan pusat perniagaan desa seluas 3.45 hektar dicadang dibangunkan berhampiran dengan jalan utama ke

Kg. Sg. Lang. Pusat perniagaan yang berbentuk teres ini akan meningkatkan lagi pembangunan di kawasan ini dan juga

kawasan sekitar.

BP 4 (Batu)

Beberapa pusat perdagangan yang dicadang akan disediakan di BP ini adalah:

• Dua buah kawasan perdagangan di Tg. Sepat iaitu bersebelahan dengan lot 3713 (17.90 hektar) dan berhampiran

Taman Mutiara (22.90 hektar).

• Sebuah plaza produk desa akan dibangunkan di Batu Laut (3.25 hektar) yang berperanan dalam menempatkan

semua jenis perdagangan dan perusahaan yang dijalankan oleh penduduk tempatan agar boleh dipasarkan dengan

lebih besar-besaran.

• Penyediaan tapak berniaga secara terbuka dan bangunan perdagangan secara berkelompok di bersebelahan dengan

kawasan rekreasi Batu Laut (3.40 hektar).

• Sebuah medan ikan bakar disediakan berhampiran dengan Batu Laut dengan keluasan 2.76 hektar.

BAB 2

Contoh reka bentuk plaza produk desa yang dicadangkan untuk dibina di kawasan rancangan tempatan.

Secara keseluruhannya, kesemua aktiviti perdagangan yang akan dijalankan di kawasan rancangan tempatan ini adalah

bertujuan untuk menggalakkan lagi potensi pembangunan dan pelaburan sehingga mampu meningkatkan tahap ekonomi

penduduk, Daerah Kuala Langat dan Negeri Selangor.

Bersambung…

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.3-2


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

U

ke ke Klang

Hutan Simpan

Jugr a

Sg. Langat

Kg. Sri Jugra

Jeti Kelanang

Sg. Sg. Tampoi Tampoi Besar Besar

Pertanian

(kelapa sawit)

Sg. Sg. Sg. Sg. Sg. Sg.

Sg. Sg. Sg. Kelanang Kelanang Kelanang

Kelanang Kelanang

Kelanang Kelanang Kelanang Kelanang

C

Kg. Kelanang

Cad. Cad. Cad. Cad. Cad. Jalan Jalan Jalan Jalan 30m 30m 30m

Cad. Cad. Cad. Cad. Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan 30m 30m 30m 30m 30m 30m

Ke Banting Banting Banting Banting Banting Banting Banting Banting Banting / / Jugra Jugra Jugra

Jugra Jugra Jugra

1719

Perumahan Terancang

Densiti Sederhana

3957

Ke Banting Banting Banting Banting Banting Banting Banting Banting Banting

BANTING

DAERAH

KUALA LANGAT

BP 2

(KELANANG)

BP 1

(MORIB)

BP3

(TG. DUA BELAS)

Pantai Baru

Kelanang

4130

BPK 2.1

4136

4138

4139

Tam an

Damai

3953

C

BPK 2.2

Perkampungan Tradisional

Kg. Kanchong Darat

2233

Pusat Angkasa

Negara

C

Perkampungan Tradisional

Kg. Sg. Lang

BPK 3.1

Perkampungan Tradisional

Kg. Sg. Kelambu

BP 3 (TG. DUA BELAS)

ke Bandar Seri Ehsan

Pelan Lokasi

Tanpa Skala

Petunjuk:

SELAT MELAKA

BP 4

(BATU)

Sedia Ada

Komited

DAERAH

SEPANG

Cadangan

Sg. Sg. Sg.

Sg. Sg. Sg.

Sg. Sg. Sg. Tongkah Tongkah Tongkah

Tongkah Tongkah Tongkah

Tongkah Tongkah Tongkah

Pembangunan

Bercampur PNSB

Pembangunan Bercampur

Mor ib ib dan

Tali Air

Sg. Sg. Morib

MORIB

C

SELAT MELAKA

4140

C

4141

Tongkah

BANDAR PERANGINAN

7

PANTAI MORIB

Taman an an E ndah

Perdana


Kanchong Kanchong Kanchong Kanchong Laut

Laut

Sg. Sg. Sg. Kanchong Kanchong Kanchong Kanchong Kanchong Laut Laut

Laut


6

998

Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Jalan Jalan Jalan Jalan 40m

40m

Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan 40m 40m

40m

¾¾

BPK 1.2


1710

BP 2 (KELANANG)

BP 1 (MORIB)

C

994


Perkampungan Tradisional

Kg. Endah

480

Pembangunan Bercampur

Tam an

an

Gadong

BPK 1.1

Perumahan Terancang

Densiti Sederhana

350

Perumahan Terancang

Densiti Sederhana

432

Sg. Sg. Sg. Titip Titip

Titip

Perkampungan Tradisional

Kg. Kanchong Tengah

1357

C

Layang Layang Layang

Sg. Sg. Sg. Tg. Tg. Tg. Layang Layang Layang Layang Layang Layang

C

1359

Kg. Tg

Tg

Layang

BPK 2.3

Cadangan Cadangan Jalan Jalan 40m 40m

40m


Kg. Batu

Untong

Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Jalan Jalan Jalan Jalan 40m

40m

Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan 40m 40m

40m

4166

1076

Tam an Batu

Untong

BPK 4.2

Sg. Sg. Batu Batu Laut Laut

¾

Talian Talian Talian Talian Talian Rentis Rentis Rentis

Talian Talian Talian Talian Rentis Rentis Rentis Rentis Rentis Rentis

P Per kam pungan Tr Tr adisional

Kg. Ladang Batu

3967

Perkampungan Tradisional

Kg. Batu Laut


C

BPK 4.1

BP 4 (BATU)

Perkampungan Berproduk

Kundang Kundang Kundang

Sg. Sg. Kundang Kundang Kundang Kundang Kundang Kundang

Kompleks WTE

Felcra Darat Batu

2741Felcra

Sg. Kelambu

Perkampungan Tradisional

Kg. Kundang

Tambahan Hutan Rizab

Kuala Langat (selatan)

2737

Perumahan Terancang

Densiti Sederhana

3713


3713

Felcra Darat

Gappin

C

Sepat Sepat Sepat

Sg. Sg. Sg. Tg. Tg. Tg. Sepat Sepat Sepat Sepat Sepat Sepat

Cadangan Lebuhraya Pantai Barat (60m)

Perkampungan Tradisional

Kg. Tg. Sepat

Taman

an

an

Mutiar 14

a

TG. SEPAT

BPK 3.2

Perumahan Terancang

Densiti Sederhana

1101

HUTAN RIZAB KUALA

LANGAT (SELATAN)

C

BPK 4.3

Dusun Buah-Buahan

(Durian)

Perkampungan Tradisional

Kg. Tumbok Jaya


Industri

4133

ke Pinggiran KLIA

C

Pelancongan

5729

Agro

DAERAH

SEPANG

ke Sepang

Chalet / Resort

Medan Selera

Perdagangan

Plaza Produk Desa

Jalan Raya

Laut

Pantai

Sungai / Saliran

Sempadan Rancangan Tempatan

Sempadan Blok Perancangan

Sempadan Blok Perancangan Kecil

Rajah

2.3.1

Pelan Subjek Perdagangan
C

¾

0 1

Kilometer

2

Sg. Sg. Tumbok Tumbok

ke Sepang

Rancangan Tempatan

Morib - Tg. Sepat 2002 - 2020

3.2-4

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.3-3


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

…sambungan

REKA BENTUK BANGUNAN (PERDAGANGAN) LANDSKAP DAN PENGINDAHAN (PERDAGANGAN) REKREASI (PERDAGANGAN)

i. Perancangan bangunan perniagaan perlu mengikut kesesuaian

topografi asal tapak dan disesuaikan dengan elemen-elemen buatan

supaya dapat mewujudkan pandangan menarik, mercu tanda dan

‘skyline’ yang harmoni dan seimbang.

i.

ii.

Menanam pokok di tepi jalan dan menyediakan pasu bunga di hadapan

kaki lima kedai.

Spesis pokok mesti tidak berduri, beracun dan berbahaya serta mudah

penyelenggaraan.

ii. Bangunan perlu menghadap jalan dan pesisiran pantai.

iii. 30m dari persimpangan jalan tidak boleh ditanam dengan pokok

iii. Berkonsepkan ‘one stop retail’ untuk mengintegrasikan unit kedai

biasa dengan lot utama supaya lebih komprehensif.

iv. Jarak pemisah antara bangunan (minimum 6m) terutama bangunan

yang dibina di sepanjang pesisiran pantai. Ini adalah untuk mengawal

iv.

ketinggian melebihi 0.3m. Pokok sebagai penanda dan penghadang

ditanam di depan simpang jalan.

Menyediakan landskap kejur seperti:

• Laluan pejalan kaki (minimum 1.8m lebar).

keselamatan, pengudaraan dan gangguan semulajadi kawasan.

• Kiosk.

v. Menggunakan warna yang mengambikira warna-warna bangunan • Tong sampah.

bersebelahan dan sekitarnya. Warna yang digalakkan adalah biru, • Wakaf.

putih dan warna yang lembut agar bersesuaian dengan suasana di • Papan tanda.

pesisiran pantai.

• Lampu jalan.

vi. Hanya 20% daripada permukaan fasad dibenarkan untuk iklan.

vii. Reka bentuk chalet /

resort hendaklah

bercirikan tradisional.

viii. Ketinggian chalet /

resort tidak melebihi 1

tingkat.

ix. Sebarang pembinaan

chalet / resort di atas air

perlulah dibuat di atas

tiang supaya tidak

menghalang pergerakan

semulajadi air laut.

x. 10% daripada keluasan pembangunan perlu dirizabkan untuk

kawasan lapang.

xi. Kemudahan beribadat hendaklah disediakan di dalam bangunan

untuk keperluan orang ramai.

xii. Mengekalkan ciri-ciri kedesaan di kawasan perdagangan.

xiii. Setiap deretan 15 unit perlulah

disediakan ‘break’ sama ada

dalam bentuk tanah lapang dan

landskap, ‘court yard’, ‘pocket

park’, jalan atau penampan

hijau.

xiv. Dilengkapi dengan kemudahan

awam seperti:

• Pondok telefon awam

• Tandas awam

• Tempat letak kereta

• Tempat buangan sampah

• Ruang memunggah dan

kemudahan utiliti.

xvii. Penyediaan tempat buangan sampah di kawasan khas.

xviii. Perlu mematuhi Garis Panduan Perancangan Pemeliharaan

Topografi Semulajadi Dalam Perancangan dan Pembangunan Fizikal,

Garis Panduan Perancangan Laluan Kemudahan Utiliti serta

‘Guidelines and Geometric Standards on Road Network System’ oleh

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa.

* Rujuk Ilustrasi 2.3.1: Reka Bentuk Bangunan (Perdagangan)

v. Menyediakan kemudahan seperti ‘ramp’ dan ‘handrail’ untuk kemudahan

golongan kurang upaya.

vi. Memastikan permukaan laluan pejalan kaki, kaki lima, lantai dan ‘ramp’

yang tidak licin bagi laluan pengguna kerusi roda.

vii. Mewujudkan persekitaran yang berbudaya dan berimej melalui konsep

perancangan yang menerapkan elemen rangkaian badan air, tanah

lapang, dataran laluan pejalan kaki dan basikal.

viii. Penyediaan zon penampan (minimum 20m) bagi mengawal pencemaran,

melindungi kawasan dan pengindahan pemandangan.

ix. Papan tanda dan iklan

• Perletakan yang seragam mengikut ukuran yang dibenarkan.

• Mesti menggunakan Bahasa Malaysia.

• Tahan lama dan dapat berfungsi pada waktu siang dan malam tanpa

mengganggu lalulintas.

x. Cadangan tanaman bagi kawasan perdagangan:

• ‘Mimusops Elengi’ (Tanjung)

• ‘Tabebuia Pentaphylla’ (Tecoma)

• ‘Livistona Chinensis’ (Serdang Daun Bulat)

• ‘Codieum Variegatum‘(Puding)

• ‘Mussaendda ‘(Mussaenda)

• ‘Ixora Sunkist’ (Jejarum)

• ‘Pisonia Alba’ (Mengkudu)

* Rujuk Ilustrasi 2.3.2: Landskap dan Pengindahan (Perdagangan)

Mimusops Elengi

(Tanjung)

Mussaenda (Mussaenda)

Livistona Chinensis (Serdang

Daun Bulat)

i. Memperuntukkan 10% daripada kawasan pembangunan untuk

tanah lapang awam.

ii. Kompleks perniagaan perlu disediakan dengan tempat teduhan

untuk pejalan kaki, elemen dan reka bentuk bandar yang menarik

seperti ‘boulevard’, ‘landmark’, vista, ‘courtyard’, taman, pergola,

elemen air dan lain-lain. Elemen ini juga boleh dijadikan sebagai

kawasan berinteraksi dan berekreasi.

Perlu menyediakan kerusi, tong sampah dan lampu di ruang lapang di kawasan

perdagangan untuk memberi kemudahan kepada pengguna.

iii.

iv.

Menyediakan plaza atau medan untuk kegiatan santai orang ramai.

Menyediakan ‘pocket park’ kerana kawasan lapang adalah terhad.

Antara reka bentuk ‘pocket park’ yang sesuai dibina di kawasan perdagangan terutama di

Pekan Tg. Sepat.

Bersambung...

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.3-4


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

Ilustrasi 2.3.1: Reka Bentuk Bangunan (Perdagangan)

Ilustrasi 2.3.2: Landskap dan Pengindahan (Perdagangan)

1

2

1i

1ii

3 4

2i

2ii

5

3

5m

10m

5m

Beberapa aspek reka bentuk yang perlu dijadikan panduan dalam merancang kawasan perdagangan adalah:

Rajah 1: Chalet / resort yang dibina perlulah tidak melebihi 1 tingkat dan kedudukan menghadap pesisiran

pantai.

Rajah 2: Contoh susunatur pembangunan chalet / resort yang sesuai diaplikasikan di kawasan rancangan

tempatan. Reka bentuk chalet / resort perlulah lebih menekankan kepada konsep tradisional.

Rajah 3: Ilustrasi sebuah kawasan medan selera yang dibina dengan ketinggian 2 tingkat.

Rajah 4: Penyediaan kiosk pelbagai bentuk di kawasan perdagangan.

Rajah 5: Contoh reka bentuk restoran terapung yang didirikan menggunakan cerucuk tanpa melibatkan

sebarang aktiviti penambakan dan sesuai diaplikasikan ke kawasan rancangan tempatan.

Beberapa perkara yang turut penting di dalam merancang penyediaan landskap di kawasan perdagangan

adalah:

Rajah 1 i - ii: Laluan pejalan kaki perlulah ditanam dengan pelbagai jenis pokok yang berperanan memberi

teduhan kepada pengguna di kawasan perdagangan.

Rajah 2 i - ii: Ruang lapang (courtyard) di pusat perdagangan perlulah disediakan dengan elemen landskap

lembut seperti pokok dan air yang mampu menghasilkan satu suasana yang nyaman dan sejuk kepada

pengguna.

Rajah 3: Penyediaan pintu gerbang di jalan utama dan kawasan masuk ke pusat perdagangan dengan imej

rekreasi maritim akan meningkatkan kualiti reka bentuk kawasan rancangan tempatan.

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.3-5


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

...sambungan

ALAM SEKITAR (PERDAGANGAN)

Pencemaran Air

i. Sistem reka bentuk saliran dan pengairan hendaklah mematuhi garis

panduan manual Saliran Mesra Alam (JPS).

ii. Menyediakan sistem perparitan tertutup dan berupaya menerima

‘storm water’ yang maksimum.

Pencemaran Udara

i. Pembakaran terbuka sisa pembinaan adalah dilarang.

ii. Debu dan habuk semasa kerja pembinaan hendaklah dikawal

dengan baik.

Pencemaran Bunyi

Penyediaan zon penampan di sepanjang jalan utama adalah digalakkan.

Penyediaan zon penampan di kawasan perdagangan merupakan antara elemen penting

dalam memastikan kadar pengeluaran bunyi dapat dikurangkan untuk keselesaan

pengguna bandar.

i. Jalan di kawasan perdagangan perlu mengikut hierarki berikut:

• Jalan utama : 30m-40m (100’-132’)

• Jalan pengumpul utama : 30m (100)

• Jalan pengumpul sekunder : 20m (66’)

• Jalan tempatan : 15m (50’)

ii. Lokasi pusat perniagaan perlu berhampiran dengan jalan utama.

iii. Kawasan perdagangan tidak boleh menghadap terus ke jalan

utama yang mempunyai rizab 20m dan ke atas. Jalan susur (15m)

mesti disediakan antara jalan utama dengan kawasan

perdagangan.

iv. Kawasan perdagangan tidak dibenarkan berkongsi lorong

belakang dengan kawasan kediaman.

v. Jalan dalaman digalakkan beroperasi sebagai jalan sehala untuk

mengurangkan konflik lalulintas terutama di Pekan Tg. Sepat.

vi.

Perancangan jalan dalaman di kawasan perdagangan perlu

memberi penekanan terhadap keselamatan pengguna jalan raya.

Persimpangan empat digalakkan.

vii. ‘Cul-de-sac’ tidak dibenarkan di kawasan perdagangan.

viii. Melaksanakan ciri-ciri ‘traffic calming’ melalui reka bentuk jalan

dan penggunaan bahan-bahan tertentu (mengikut reka bentuk

geometri JKR).

ix. Menyediakan ‘zebra crossing’ di persimpangan jalan.

x. Menyediakan kemudahan ‘ramp’ untuk golongan kurang upaya

dengan kelebaran minimum 1m dan berkecerunan maksima 8%.

xi. ‘Lay-by’ bas awam yang boleh menampung sekurang-kurangnya 2

ruang bas perlu disediakan di setiap perhentian bas.

xii. Ruang untuk pemunggahan (minimum) 10m x 8m.

KEMUDAHAN JALAN RAYA DAN LALUAN PEJALAN KAKI

Tempat Letak Kenderaan

i. Kawasan ruang letak kereta hendaklah rata dan bebas dari tiang

bebendul, ruang pejalan kaki dan lain-lain halangan. Setiap ruang letak

kereta hendaklah ditanda atas permukaan menggunakan bahan yang

diluluskan oleh PBT.

ii. Bilangan tempat letak kereta bagi kawasan perdagangan:

• Bangunan sesebuah: 1 petak kereta/47mp

1 petak motosikal/47mp

• Pusat perdagangan: 2 petak kereta/47mp

• Pusat pergeraian / penjaja:

1 petak kereta/24mp

1 petak motosikal/93mp

• Resort / chalet: 1 petak kereta/47mp

1 petak motosikal/47mp

Tambahan 10% untuk pelawat

Tambahan 2 petak untuk bas pelancongan

iii. Ruang letak kereta untuk orang kurang upaya juga perlu disediakan.

iv. Bagi tempat letak kereta

terbuka, perlu disediakan

anjakan bangunan (‘set back’)

20m di sekeliling bangunan

untuk ruang sirkulasi.

v. Lokasi yang strategik, mudah

sampai, selamat dan teratur.

Laluan Pejalan Kaki

i. Laluan pejalan kaki yang sistematik, selesa dan selamat yang

menghubungkan orang ramai ke kawasan tumpuan awam.

ii. Kemudahan laluan pejalan kaki:

- Lebar minimum di pingir jalan kenderaan ialah 1.8m.

- Lebar minimum bersama laluan basikal ialah 2.5m.

iii. Permukaan yang tidak licin bagi laluan pengguna kerusi roda (sila

rujuk Bab 2.7 untuk maklumat lanjut mengenai penyediaan laluan

pejalan kaki, ‘ramp’ dan ‘handrail’ bagi golongan kurang upaya).

Hakisan

i. Pembangunan berskala besar hendaklah dilaksanakan mengikut

fasa.

ii. Tanaman litup bumi atau rumput hendaklah ditanam untuk

permukaan yang terdedah.

Bangunan

Perdagangan

Pelupusan Sisa Pepejal

i. Menyediakan sistem pelupusan sampah perdagangan yang sesuai

dengan cara hidup pelanggan-pelanggan.

ii. Tapak pelupusan sementara sisa pepejal perlu disediakan sebelum

dipindahkan di tapak pelupusan pusat.

Sistem Pembetungan

i. Menyediakan sistem pembetungan berpusat yang dilandskapkan.

Anjakan hadapan (20m)

Disediakan dengan laluan pejalan kaki, ruang landskap

dan turapan khas bagi menggalakkan kepelbagaian aktiviti

di hadapan bangunan perdagangan.

Jalan Pengumpul Utama

(20m)

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.3-6


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

2.4 GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN MASYARAKAT

Kemudahan masyarakat yang disediakan di dalam rancangan tempatan ini adalah berdasarkan kepada

unit sedia ada, pertambahan penduduk, pembangunan komited dan juga garis panduan penyediaan

kemudahan masyarakat. Antara kemudahan masyarakat yang akan disediakan di dalam rancangan

tempatan ini adalah:

i. Kemudahan pendidikan (tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan institut pengajian

tinggi)

ii. Kemudahan kesihatan (hospital, pusat kesihatan dan klinik desa)

iii. Kemudahan keselamatan (balai polis, balai bomba dan pondok polis)

iv. Kemudahan keagamaan (masjid, surau dan tanah perkuburan)

v. Kemudahan lain-lain (pejabat pos, perpustakaan dan dewan)

Secara dasarnya, penyediaan kemudahan masyarakat ini adalah bagi mengukuhkan lagi fungsi dan

peranan kawasan rancangan tempatan ini sebagai kawasan pelancongan berteraskan rekreasi maritim.

Di samping itu, ia juga merupakan asas dalam menggalakkan pembangunan di kawasan rancangan

tempatan. Penambahan kemudahan masyarakat ini akan ditumpukan di dalam cadangan kawasan

perumahan terancang dan juga kawasan tumpuan pembangunan di masa hadapan. Bagi kawasan

pembangunan baru, keperluan penyediaan kemudahan masyarakat adalah berdasarkan kepada garis

panduan penyediaan kemudahan masyarakat. Ia bagi mewujudkan sebuah kawasan perumahan yang

terancang dan lengkap bagi kemudahan penduduk.

Garis panduan kawalan pembangunan ini disediakan dalam enam peringkat (Jadual 2.4.1) iaitu:

i. Piawaian perancangan

ii. Reka bentuk bangunan

iii. Landskap dan pengindahan

iv. Alam sekitar

v. Kemudahan jalan raya dan laluan pejalan kaki

Bagi pembangunan berskala kecil (tidak melebihi 3 hektar), selain perlu menyediakan kemudahan lot

permainan seluas 0.02 hektar, pihak pemaju juga perlu menyediakan 2 buah surau dengan jumlah

keluasan 0.4 hektar. Keperluan kemudahan ini adalah berdasarkan garis panduan perancangan yang

disediakan oleh pihak Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia.

Reka bentuk bangunan sekolah dan institut pengajian tinggi yang sesuai diaplikasikan di kawasan rancangan tempatan.

Kawasan balai raya dan perpustakaan yang disediakan dengan landskap akan mengindahkan dan memberikan satu kualiti visual

yang menarik.

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.4-1


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

Jadual 2.4.1: Garis Panduan Pembangunan Kemudahan Masyarakat Rancangan Tempatan Morib Tg. Sepat

PIAWAIAN PERANCANGAN (KEMUDAHAN MASYARAKAT)

Jenis

Bangunan

dan Aktiviti

Lokasi

KEMUDAHAN PENDIDIKAN

Tadika BPK 1.1/1.2:

2 unit seluas 0.15 hektar

Sekolah

Menengah

Sekolah

berasrama

penuh /

MRSM

BPK 2.1 / 2.2 / 2.3:

15 unit seluas 1.15 hektar

BPK 4.2 / 4.3:

6 unit seluas 1.14 hektar

BPK 1.1:

1 unit seluas 3 hektar

BPK 2.2 / 2.3:

3 unit seluas 4.76 hektar

BPK 4.2:

1 unit seluas 8.8 hektar

Kolej / IPT BPK 1.2:

1 unit seluas 20 hektar

Keperluan

Penyediaan

1 tadika untuk

menampung

2,500 penduduk

1 sekolah

menengah untuk

menampung

9,000 penduduk

Mengikut

keperluan

Mengikut

keperluan

Saiz Lot

(min)

‘Plinth

Area’

(mak)

Ketinggian

(mak)

Catatan

740mp - 2 tingkat i. Disediakan dalam jarak 0.2 km hingga 0.4 km.

ii. Mempunyai aksesibiliti yang tinggi dan mudah

dikunjungi (radius 5 minit berjalan kaki).

iii. Lokasi yang berjauhan daripada jalan raya

utama dan kawasan tumpuan penduduk.

iv. Rumah teres (corner lot) boleh dijadikan tadika

tetapi perlu mematuhi keluasan minimum yang

ditetapkan.

3 hektar - 3 tingkat i. Disediakan dalam jarak 0.8 km hingga 1.6 km.

ii. Mempunyai aksesibiliti yang tinggi dan mudah

dikunjungi (radius 20 minit berjalan kaki).

iii. Mempunyai sistem pengangkutan awam yang

efisyen.

iv. Mempunyai sekurang-kurangnya 2 pintu keluar

masuk.

v. 1 unit TLK : 2 kakitangan

vi. 1 unit TLK : 20 pelajar

vii. 1 unit TLM : 10 pelajar

viii. Tambahan 10% untuk pelawat.

ix. Minimum 1 tempat letak bas

8 hektar - 3 tingkat i. Mempunyai kemudahan pengangkutan awam

ii. Mempunyai sekurang-kurangnya 2 pintu keluar

masuk.

iii. 1 unit TLK : 2 kakitangan

iv. 1 unit TLK : 20 pelajar

v. 1 unit TLM : 10 pelajar

vi. Tambahan 10% untuk pelawat.

vii. Minimum 1 tempat letak bas

8 hektar - 3 tingkat i. Mempunyai kemudahan pengangkutan awam

ii. 1 unit TLK : 2 kakitangan

iii. 1 unit TLK : 20 pelajar

iv. 1 unit TLM : 5 pelajar

v. Tambahan 10% untuk pelawat.

vi. Minimum 1 tempat letak bas

REKA BENTUK BANGUNAN (KEMUDAHAN MASYARAKAT)

i. Bangunan perlulah menghadap ke pesisiran pantai.

ii. Ketinggian bangunan perlulah tidak melebihi 3 tingkat agar tidak

menghalang pandangan terus ke pesisiran pantai.

iii. Warna bangunan perlulah sesuai dengan keadaan di pesisiran

pantai.

iv. Reka bentuk bangunan perlu mempunyai ciri-ciri tempatan dan

bersesuaian dengan keadaan di pesisiran pantai.

v. Mempunyai ciri-ciri keselamatan.

vi. Membolehkan penggunaan teknologi maklumat.

vii. Mempunyai daya tahan dengan kos yang efektif dan

penyelenggaraan minimum.

viii. Mengambilkira faktor fleksibiliti penggunaan ruang dalaman dan

persekitaran.

ix. Mempunyai persekitaran yang kondusif untuk proses

pembelajaran.

x. Mengenai pembangunan kolej / IPT, sila rujuk Bab 2.5.2 akan

menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai garis panduan

kawalan pembangunan yang perlu dipatuhi.

Taman D

(100 unit rumah)

Taman C

(100 unit rumah)

Taman E

(100 unit rumah)

Taman B

(100 unit rumah)

Taman F

(300 unit rumah)

Sekolah Menengah

Taman E

(300 unit rumah)

Taman D

(300 unit rumah)

Taman C

(300 unit rumah)

Taman B

(300 unit rumah)

Tadika

Taman A

(100 unit rumah)

TLK

Taman A

(300 unit rumah)

Contoh reka bentuk institut pengajian tinggi / kolej yang sesuai dibina di

kawasan rancangan tempatan.

Menyediakan kemudahan laluan pejalan kaki

berbumbung di setiap kemudahan pendidikan.

Menyediakan kemudahan gelanggang permainan untuk

meningkatkan keselesaan dan aktiviti pelajar.

Ilustrasi perletakan sebuah

tadika bagi menampung 2500

penduduk (radius 5 minit berjalan

kaki dengan jarak 0.2 km hingga

0.4 km)

Ilustrasi perletakan sebuah sekolah menengah bagi

menampung 9000 penduduk (radius 20 minit

berjalan kaki dengan jarak 0.8 km hingga 1.6 km).

Turut disediakan dengan ‘lay-by’ dan ‘zebra

crossing’ sebagai ciri-ciri keselamatan pelajar.

Bersambung...

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.4-2


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

...sambungan

Jenis

Bangunan

dan Aktiviti

Lokasi

KEMUDAHAN KESIHATAN

Hospital BPK 1.2:

1 unit seluas 14.17 hektar

Pusat

kesihatan

BPK 2.2:

2 unit seluas 4.05 hektar

Klinik desa BPK 2.1 / 2.3:

1 unit seluas 0.27 hektar

PIAWAIAN PERANCANGAN (KEMUDAHAN MASYARAKAT)

Keperluan

Penyediaan

Mengikut

keperluan

1 pusat

kesihatan untuk

menampung

15,000 penduduk

1 klinik desa

untuk

menampung

4,000 penduduk

Saiz Lot

(min)

‘Plinth

Area’

(mak)

Ketinggian

(mak)

Catatan

- - 3 tingkat i. Tidak terletak di kawasan pusat bandar.

ii. Mempunyai aksesibiliti yang tinggi dan sistem

pengangkutan awam yang efisyen.

iii. Kemudahan ‘ramp’ bagi golongan kurang

upaya dan laluan pejalan kaki.

iv. Pintu keluar masuk yang mencukupi pada

kedudukan yang sesuai.

v. Sistem sirkulasi yang efisyen kepada pejalan

kaki.

vi. 1 unit TLK : 1 kakitangan profesional.

vii. 1 unit TLK : 3 kakitangan sokongan.

2 hektar - 2 tingkat i. Tidak terletak di kawasan pusat bandar.

ii. Mempunyai aksesibiliti yang tinggi dan sistem

pengangkutan awam yang efisyen

iii. 1 unit TLK : 1 kakitangan profesional

iv. 1 unit TLK : 3 kakitangan sokongan

0.2 hektar - 2 tingkat i. Di kawasan tumpuan penduduk luar bandar.

ii. Mempunyai aksesibiliti yang tinggi dan mudah

dikunjungi.

iii. 1 unit TLK : 1 kakitangan profesional

iv. 1 unit TLK : 3 kakitangan sokongan

REKA BENTUK BANGUNAN (KEMUDAHAN MASYARAKAT)

Reka bentuk kemudahan kesihatan mestilah:

i. Menghadap ke pesisiran pantai.

ii. Ketinggian bangunan perlulah tidak melebihi 3 tingkat agar tidak

menghalang pandangan terus ke pesisiran pantai.

iii. Warna bangunan perlulah sesuai dengan keadaan di pesisiran

pantai.

iv. Mempunyai ciri-ciri keselamatan.

v. Reka bentuk sistem perparitan dan sistem pembuangan dari

hospital perlulah mementingkan keselamatan dan keadaan

pesisiran pantai serta hidupan hutan paya bakau (rujuk Bab 3.6).

vi. Reka bentuk bangunan utama perlulah bersambung dengan

bahagian-bahagian bangunan yang lain (mempunyai

kemudahan laluan pejalan kaki).

TLK

Laluan

pejalan

kaki

‘Zebra

crossing’

‘Ramp’

Hospital

TLK

Kemudahan tempat menunggu bas dan penyediaan landskap di

sepanjang laluan utama ke hospital akan meningkatkan keselesaan

pengguna.

Kemudahan tempat letak kereta untuk golongan kurang

upaya perlu disediakan dengan jumlah yang mencukupi.

Penyediaan ‘ramp’ dan ‘handrail’ dengan ukuran yang

ditetapkan adalah perlu bagi memberi kemudahan kepada

golongan kurang upaya.

Ilustrasi perletakan sebuah hospital yang disediakan dengan kemudahan ‘ramp’,

’zebra crossing’ dan laluan pejalan kaki bertujuan untuk meningkatkan keselesaan

pengguna terutama golongan kurang upaya.

Bersambung...

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.4-3


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

...sambungan

Jenis

Bangunan

dan Aktiviti

Lokasi

KEMUDAHAN KEAGAMAAN

Masjid BPK 1.2:

1 unit seluas 1.85 hektar

BPK 2.1 / 2.2 / 2.3:

12 unit seluas 5.83 hektar

Surau BPK 1.1 / 1.2:

7 unit seluas 1.42 hektar

Tanah

perkuburan

Islam

Tanah

perkuburan

bukan Islam

BPK 2.2 / 2.2 / 2.3:

25 unit seluas 5.06 hektar

BPK 4.2:

1 unit seluas 0.5 hektar

BPK 1.2:

1 unit seluas 1.48 hektar

BPK 2.1 - 0.50 hektar

(tanah perkuburan Cina)

dan 1.01 hektar (tanah

perkuburan India)

BPK 4.3 - 2.5 hektar

(tanah perkuburan Cina)

dan 2.6 hektar (tanah

perkuburan India)

PIAWAIAN PERANCANGAN (KEMUDAHAN MASYARAKAT)

Keperluan

Penyediaan

1 masjid untuk

menampung

2,600 penduduk

penduduk Islam

1 surau untuk

menampung 200

penduduk Islam

1 tanah

perkuburan Islam

untuk

menampung

5,000 penduduk

1 tanah

perkuburan

bukan Islam

untuk

menampung

5,000 penduduk

Saiz Lot

(min)

‘Plinth

Area’

(mak)

Ketinggian

(mak)

Catatan

0.5 hektar - 3 tingkat i. Diletakkan di tengah kawasan petempatan bagi

menjadi ‘focal point’ sesuatu kawasan.

ii. Di dalam jarak 0.8 km-1.6 km (radius 10-20

minit berjalan kaki atau menaiki kendaraan).

iii. Berjauhan daripada tempat ibadat agama lain.

iv. Mempunyai aksesibiliti yang tinggi dan mudah

dikunjungi.

v. Sekurang-kurangnya mempunyai 2 pintu keluar

masuk.

vi. 1 unit TLK : setiap 9.3mp

0.2 hektar - 2 tingkat i. Diletakkan di kawasan perkampungan,

perumahan dan pusat tumpuan penduduk

seperti kawasan perdagangan (kompleks

perniagaan, bazar dan bangunan kerajaan).

ii. Diletakkan berdekatan dengan kawasan

perumahan.

iii. Diletakkan pada jarak 0.2 km hingga 0.8 km.

iv. Radius 5 hingga 10 minit berjalan kaki.

v. Dihubungkan dengan laluan pejalan kaki.

vi. 1 unit TLK : setiap 9.3mp

0.5 hektar - - i. Berhampiran dengan masjid atau kawasan

perumahan untuk memudahkan urusan

pengurusan jenazah.

ii. Jauh daripada kawasan tumpuan penduduk

seperti pusat bandar dan kawasan

perdagangan.

iii. Mempunyai aksesibiliti yang tinggi.

iv. Terletak dengan jarak 30m daripada kawasan

perumahan.

v. Menyediakan zon pemisah untuk tujuan

kesihatan (air).

vi. Rizab landskap selebar 1.5 m di sepanjang

jalan dan laluan pejalan kaki di dalam kawasan

perkuburan.

vii. Menyediakan 8-10 unit TLK.

viii. Menyediakan 2 unit tempat letak bas.

0.2 hektar - - i. Diletakkan berhampiran dengan beberapa unit

kejiranan.

ii. Jauh daripada kawasan tumpuan penduduk

(kawasan pusat bandar dan perdagangan).

iii. Menyediakan zon pemisah untuk tujuan

kesihatan (air) minimum 20 meter.

iv. Rizab landskap selebar 1.5 m di sepanjang

jalan dan laluan pejalan kaki di dalam kawasan

perkuburan.

v. Menyediakan 8-10 unit TLK

vi. Menyediakan 2 unit tempat letak bas

REKA BENTUK BANGUNAN (KEMUDAHAN MASYARAKAT)

Masjid dan Surau

i. Reka bentuk perlu indah dan menarik.

ii. Menara masjid mesti mempunyai ketinggian melebihi struktur

bangunan yang lain.

iii. Penggunaan warna yang sesuai dengan keadaan pesisiran

pantai seperti biru dan putih.

iv. Kedudukan mengarah qiblat dan tidak menghadap kolam

oksidasi atau tempat pembuangan sampah.

Tanah Perkuburan

i. Mempunyai landskap yang berperanan sebagai penampan

kepada aktiviti persekitaran.

Contoh ilustrasi masjid yang sesuai dibina di kawasan rancangan tempatan dengan

memberi penekanan terhadap elemen keselesaan penduduk seperti penyediaan

landskap dan ruang pejalan kaki.

Cadangan kawasan tanah perkuburan perlu menyediakan landskap agar menjadi

zon penampan kepada pembangunan di kawasan sekitar.

Bersambung...

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.4-4


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

Jenis

Bangunan dan

Aktiviti

Lokasi

KEMUDAHAN KESELAMATAN

Balai polis BPK 2.2:

1 unit seluas 4.50

hektar

Pondok polis BPK 1.2:

1 unit seluas 0.61

hektar

BPK 2.1 / 2.3:

1 unit seluas 0.76

hektar

PIAWAIAN PERANCANGAN (KEMUDAHAN MASYARAKAT)

Keperluan

Penyediaan

1 balai polis

untuk

menampung

10,000 penduduk

1 pondok polis

untuk

menampung

5,000 penduduk

Saiz Lot

(min)

‘Plinth

Area’

(mak)

Ketinggian

(mak)

2 hektar - 3 tingkat

0.6 hektar - 1 tingkat

Catatan

i. Berdekatan dengan kawasan perumahan.

ii. Mempunyai aksesibiliti yang tinggi dan mudah

dikunjungi.

iii. Berhampiran jalan utama.

iv. Laluan keluar masuk yang strategik (tiada

halangan untuk memudahkan perjalanan).

v. 1 unit TLK : 2 kakitangan (tambahan 20% untuk

kegunaan awam).

REKA BENTUK BANGUNAN (KEMUDAHAN MASYARAKAT)

i. Reka bentuk dan bahan binaan yang mudah diselenggara.

ii. Melambangkan budaya tempatan dan identiti polis.

Kawasan

Perumahan

TLK

TLK

PONDOK

POLIS

Kawasan

Perumahan

Kawasan Perumahan

Susun atur pondok polis yang menekankan kepada jalan keluar masuk tanpa

halangan untuk memudahkan kerja-kerja keselamatan.

LAIN-LAIN KEMUDAHAN

Pejabat pos BPK 2.2:

1 unit seluas 0.24

hektar

Perpustakaan

Dewan

serbaguna

Perpustakaan Desa A:

BPK 3.1 - 1 unit seluas

0.32 hektar

Perpustakaan Pekan A:

BPK 1.2 1 unit seluas

0.19 hektar

Perpustakaan

Cawangan B:

BPK 2.2 1 unit seluas

0.30 hektar

BPK 4.3 1 unit seluas

0.2 hektar

BPK 2.2 / 2.3 1 unit

seluas 0.80 hektar

1 pejabat pos

untuk

menampung

15,000 penduduk

1 perpustakaan

desa A untuk

menampung

3,000 penduduk

1 perpustakaan

pekan A untuk

menampung

7,000 penduduk

1 perpustakaan

cawangan B

untuk

menampung

10,000 penduduk

1 dewan

serbaguna untuk

menampung

10,000 penduduk

0.3 hektar - 2 tingkat i. Di kawasan yang menjadi tumpuan orang ramai

seperti di kawasan perniagaan dan pejabat.

ii. Mempunyai aksesibiliti yang tinggi dan

kemudahan pengangkutan awam yang baik.

780 mp 600mp 1 tingkat i. Mudah dikunjungi orang ramai.

ii. Berdekatan dengan kawasan tumpuan (masjid,

kawasan rekreasi dan lain-lain).

iii. Mempunyai aksesibiliti yang tinggi dan

0.19 hektar 1,500 mp 2 tingkat

pengangkutan awam yang baik.

iv. Kemudahan laluan pejalan kaki dan basikal.

v. 1 unit TLK : 2 kakitangan.

vi. Menyediakan tempat letak kenderaan (20%

0.26 hektar 2,000 mp 3 tingkat

daripada jumlah keseluruhan kawasan).

vii. Mengadakan tempat letak kenderaan khas

untuk golongan kurang upaya.

viii. Penyediaan kawasan landskap:

• Perpustakaan Desa A: 40mp

• Perpustakaan Pekan A: 150mp

• Perpustakaan Cawangan B: 200 mp

0.1 hektar 315mp 2 tingkat i. Jarak maksimum 800 meter atau 15 minit

berjalan kaki.

ii. Berdekatan dengan kemudahan masyarakat

seperti masjid, kawasan rekreasi dan

sebagainya.

i. Reka bentuk bangunan mengikut fungsi dan melambangkan

budaya tempatan.

ii. Menggunakan bahan binaan yang tahan lama dan mudah

diselenggara.

iii. Menggunakan warna yang sesuai dengan keadaan di pesisiran

pantai seperti biru dan putih.

iv. Mempunyai simbol atau papan tanda yang jelas menunjukkan

fungsi sesebuah bangunan.

Contoh reka bentuk perpustakaan (tidak melebihi 3 tingkat) yang sesuai dibina di

kawasan rancangan tempatan.

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.4-5


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

...sambungan

LANDSKAP DAN PENGINDAHAN (KEMUDAHAN MASYARAKAT)

i. Sekurang-kurangnya 30% dikekalkan sebagai kawasan hijau.

ii. Mengadakan ruang penanaman bagi kawasan tempat letak kereta,

jalan masuk dan laluan pejalan kaki.

iii. Pemilihan spesis pokok yang bersesuaian untuk menonjolkan

karektor bagi sesuatu zon / kawasan dan penggunaan ‘water body’

sebgai elemen perancangan landskap adalah diutamakan.

iv. Penanaman pokok di sepanjang jalan utama dan simpang tidak

boleh menghalang pemandangan pemandu / pengguna jalan.

v. Antara pokok yang dicadangkan adalah:

• ‘Cinnamomums iners’ (kayu manis)

• ‘Tabebuaia penthaphylla’ (tekoma)

• ‘Pisonia alba’ (mengkudu siam)

Cinnamomums iners (kayu

manis)

Tabebuaia penthaphylla

(tekoma)

Pisonia alba

(mengkudu siam)

Penyediaan landskap lembut

berasaskan tumbuh-tumbuhan dan

elemen air di kawasan kemudahan

masyarakat akan memberikan satu

kualiti visual yang cantik dan tenang

kepada pengguna.

ALAM SEKITAR (KEMUDAHAN MASYARAKAT)

Pencemaran air

i. Sistem perparitan tertutup adalah digalakkan.

ii. Perangkap sampah dan perangkap masuk dipasang di bahagian hilir

semua perparitan.

iii. Mematuhi ‘Design Guideline for Water Supply System’ oleh Pertubuhan

Air Kebangsaan 1994 dan Garis Panduan Kelulusan Sistem Bekalan

Air di dalam Negeri Selangor oleh PUAS.

iv. Kesemua bahan yang digunakan di dalam sistem bekalan air perlu

mendapat kelulusan daripada PUAS dan menepati piawaian SIRIM /

IKRAM.

Pencemaran Udara

i. Pembakaran terbuka sisa pembinaan adalah dilarang

ii. Debu dan habuk semasa kerja pembinaan hendaklah dikawal dengan

baik

Pencemaran Bunyi

Perlu menyediakan zon penampan di sepanjang jalan raya utama terutama

bagi pembangunan kemudahan seperti sekolah dan hospital.

Pelupusan Bahan Buangan Dan Sisa Berjadual

i. Pengasingan sampah perlu mengikut kelas kitar semula.

ii. Kerja-kerja pembuangan sisa pepejal di bawah tanggungjawab MDKL

dan Alam Flora.

iii. Kempen kebersihan dan pendidikan mengenai cara pengasingan

pembuangan sampah yang sempurna perlu dilaksanakan.

iv. Penetapan laluan pengutipan hendaklah berdasarkan kepada kriteria

tersebut:

• Laluan permulaan dan terakhir di jalan raya. Laluan akhir adalah

kawasan yang paling hampir dengan kawasan tapak pelupusan.

• Kawasan yang mengalami kesesakan perlu dikenalpasti dan

pengutipan sampah dibuat lebih awal.

• Penyelarasan dan penyediaan tong sampah hendaklah

bersesuaian dengan kapasiti pengeluaran sisa pepejal bagi

mengelakkan limpahan ke persekitaran.

• Tong sampah kitar semula perlu disediakan.

Hakisan

i. Menerima pakai Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)

berkenaan pembangunan tanah tinggi, pemeliharaan topografi dan

pemeliharaan pokok.

ii. Menerimapakai Garis Panduan Hakisan Tanah dan Mendapan yang

disediakan oleh JAS, 1996

iii. Menggunapakai Manual Saliran Mesra Alam Malaysia oleh JPS, 2000.

iv. Menggunapakai Garis Panduan Kawasan Kolam Takungan Sebagai

Sebahagian Tanah Lapang, JPBD.

v. Menggunapakai Garis Panduan Konsep Pembangunan Berhadapan

Sungai, JPS.

vi. Menggunapakai ‘Guidelines for Installing a Rain Water, Collection and

Utilization System’ (KPKT).

vii. Tanaman litup bumi seperti rumput hendaklah ditanam untuk

permukaan yang terdedah.

KEMUDAHAN JALAN RAYA DAN LALUAN PEJALAN KAKI

(KEMUDAHAN MASYARAKAT)

i. Jalan-jalan utama berhampiran kawasan sekolah dan perpustakaan,

perlu mempunyai zon penampan selebar 20m bagi memastikan

suasana pembelajaran yang selesa.

ii. Had laju yang rendah (35km/j) digunapakai di sepanjang jalan-jalan

dalam kawasan institusi pendidikan.

iii. Hentian bas disediakan di bahagian pintu masuk kawasan sekolah.

iv. Rizab 15m perlu disediakan jika bersebelahan dengan jalan utama atau

menyediakan ‘lay by’ untuk bas sekolah bagi tujuan menunggu,

mengambil dan menurunkan pelajar.

v. ‘Bus lay by’ (4 ruang) dan ‘drop zone’ perlu disediakan di luar sekolah

dan dihubungkan terus dengan laluan pejalan kaki berbumbung.

vi. Penggunaan ‘zebra crossing’ dan lampu isyarat khas yang berbunyi di

kawasan sekolah dan hospital adalah digalakkan. Lampu isyarat khas

yang berbunyi ini disediakan adalah untuk kemudahan golongan

kurang upaya melintas khususnya bagi orang buta.

vii. Lebar jalan dalaman (2 hala) ialah 6.1 m 6.7 m (tidak termasuk

tempat letak kereta).

viii. Lorong pejalan kaki dan basikal disediakan secukupnya mengikut

keperluan JKR.

ix. Jarak minima bagi 2 jejantas ialah 400m.

x. Penyediaan kemudahan ‘ramp’ dan ‘handrail’ adalah digalakkan.

‘Ramp’ harus disediakan di laluan yang mempunyai perubahan

ketinggian. Tahap kecerunan yang dibenarkan adalah kurang daripada

8.3 peratus. Manakala ketinggian handrail yang sesuai adalah 0.9m

dan bagi handrail kedua untuk kanak-kanak dan orang kerdil

ketinggiannya adalah 0.7m (sila rujuk Bab 2.7 untuk maklumat lanjut

mengenai penyediaan laluan pejalan kaki, ‘ramp’ dan ‘handrail’ bagi

golongan kurang upaya).

xi. Melaksanakan ciri-ciri ‘traffic calming’ seperti reka bentuk jalan atau

dengan penggunaan bahan-bahan tertentu bagi permukaan di kawasan

kemudahan masyarakat.

xii. Menyediakan tempat letak kereta yang berlandskap sebagai teduhan.

Penyediaan pelbagai kemudahan seperti landskap, bangku, laluan pejalan kaki dan papan

tanda di kawasan tempat letak kereta akan meningkatkan keselesaan pengguna.

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.4-6


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

2.5 GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN PROJEK PEMANGKIN

Dalam memastikan kawasan rancangan tempatan dapat membangun sebagai kawasan pelancongan

maritim terkenal di Negeri Selangor, beberapa projek pemangkin telah disediakan. Bagi mengawal

pembangunan agar tidak mencemarkan keadaan persekitaran dan dapat membangun seiring dengan

matlamat pembangunan yang mampan, garis panduan kawalan pembangunan telah disediakan bagi

setiap projek yang dicadangkan. Projek-projek yang akan dibangunkan di kawasan rancangan tempatan

ini adalah:

i. Laluan ‘scenic-drive’

ii. Restoran terapung

iii. Pusat penyelidikan dan pembangunan

iv. Kompleks kerajaan

v. Institut latihan

vi. Taman botani

vii. Pelancongan agro

viii. Taman perindustrian

ix. Taman tema

x. Rekreasi maritim

xi. Kompleks WTE

Setiap projek akan disediakan dengan garis panduan kawalan pembangunan dari aspek:

i. Reka bentuk bangunan

ii. Landskap dan pengindahan

iii. Alam Sekitar

Sebuah taman botani mini akan dibina

berhadapan dengan pesisiran pantai di Kg.

Tumbok Laut dengan keluasan 37.35 hektar.

Pembangunan ini merupakan aset

pelancongan berasaskan sumber semula

jadi di kawasan rancangan tempatan.

Sebuah pusat pelancongan agro

dicadangkan di hadapan taman botani

dengan keluasan 60.18 hektar. Antara

elemen pembangunan yang akan disediakan

ialah kawasan pertanian, chalet / resort,

kemudahan tempat letak kereta, taman

rekreasi, pusat interpretif pelawat, bilik

pameran interaktif, kedai cenderamata,

laluan jelajah, denai, restoran, ‘jungle

tracking’, wakaf untuk rehat, pergola,

beberapa buah kolam kecil yang direntangi

oleh jambatan-jambatan kecil yang sesuai

untuk aktiviti rekreasi untuk memberi

kemudahan kepada pengunjung.

Sebuah kompleks pejabat kerajaan di peringkat persekutuan dicadangkan akan dibangunkan di BP 1 (Morib).

Keluasan tapak cadangan ini adalah 24.84 hektar dan terletak berhampiran dengan Pantai Morib. Antara jabatan

kerajaan yang sesuai ditempatkan di kawasan ini ialah Jabatan Laut Semenanjung Malaysia, Jabatan Pengairan

dan Saliran dan Jabatan Mineral dan Geosains. Penempatan jabatan-jabatan secara berkelompok ini akan

memudahkan pengurusan sistem perairan dan pantai di kawasan rancangan tempatan yang juga secara tidak

langsung akan meningkatkan lagi potensi pembangunan di kawasan ini.

Dua cadangan pusat rekreasi maritim

disediakan di kawasan rancangan tempatan.

Aktiviti yang akan dijalankan adalah

memancing, belayar, berperahu layar (bot

mewah), jet ski, kayak, ‘horse riding’ dan

‘boat cruising’. Elemen pembangunan yang

disediakan adalah pejabat pengurusan,

ruang menunggu, restoran, jeti, bilik

persalinan dan tempat letak kereta. Rekreasi

maritim ini diharap akan menjadi daya

tarikan utama kedatangan pelancong ke

kawasan rancangan tempatan.

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.5-1


Taman

Taman

Taman

Gadong

Gadong

Gadong

Kg. Kg. Kg. Tg Tg Tg

Kg. Kg. Kg. Tg Tg Tg

Kg. Kg. Kg. Tg Tg Tg

Layang

Layang

Layang

Kg. Kg. Kg. Batu

Kg. Kg. Kg. Batu

Kg. Kg. Kg. Batu

Untong

Untong

Untong

Taman Batu

Taman Batu

Taman Batu

Untong

Untong

Untong

Kg. Kg. Kg. Ladang Batu

Kg. Kg. Kg. Ladang Batu

Kg. Kg. Kg. Ladang Batu

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Kg. Kg. Kg. Batu Laut

Kg. Kg. Kg. Batu Laut

Kg. Kg. Kg. Batu Laut

Perkampungan Berproduk

Perkampungan Berproduk

Perkampungan Berproduk

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Kg. Kg. Kg. Kundang

Kg. Kg. Kg. Kundang

Kg. Kg. Kg. Kundang

Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

Jadual 2.5.1: Garis Panduan Pembangunan Projek Pemangkin Rancangan Tempatan Morib Tg. Sepat

PROJEK PEMBANGUNAN HURAIAN RINGKAS REKA BENTUK BANGUNAN LANDSKAP DAN PENGINDAHAN ALAM SEKITAR

i. Laluan ‘scenic-drive’ i. Hierarki jalan

Laluan ‘scenic-drive’ di pesisiran

dijadikan sebagai kawasan

pantai di BP 1 (Morib), BP 2

• Jalan utama : 30m-40m

rekreasi aktif dan pasif

(Kelanang) dan BP 4 (Batu)

• Jalan pengumpul utama : 30m

kepada pengunjung.

• Jalan pengumpul sekunder : 20m

ii. Memberi visual pesisiran

• Jalan tempatan : 12-15m

pantai kepada pengunjung.

1

4130

4136

Sg. Tongkah

Sg.

Sg. Sg. Sg. Sg. Tongkah

Tongkah

Sg. Sg. Sg. Tongkah

Tongkah

Tongkah

Tongkah

Tongkah Tongkah

4138 4139

414

1. Berhampiran Taman Harmoni hingga

Taman Gadong di BP 1 (Morib)

Taman

Taman

Harmoni

Harmoni

Sg. Sg. Kanchong

Kanchong Laut Laut

Sg. Sg. Kanchong Kanchong Laut Laut

Sg. Sg. Sg. Kanchong Kanchong

Sg. Kanchong Kanchong Laut Laut

Laut Laut

Sg. Kanchong Laut

2

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Kg. Kg. Kg. Endah

Kg. Kg. Kg. Endah

Kg. Kg. Kg. Endah

994

350

Taman

Taman

Taman

Gadong

Gadong

Gadong

ii.

Semua jalan ‘scenic-drive’ akan mempunyai

1 lorong bagi setiap hala.

iii. Jalan yang digunakan bagi ‘scenic-drive’

perlu disediakan dengan bahu jalan

berturap (2.25m) dan digunakan khas bagi

kereta yang memandu secara perlahan

(perlu ada pemisah antara lorong

pemanduan biasa dan lorong pemanduan

‘scenic-drive’).

iv. ‘Lay-by’ di kawasan ‘scenic drive’ yang

boleh menampung ruang sekurangkurangnya

5 buah kereta perlu disediakan.

v. Perancangan jalan dalaman perlu memberi

penekanan terhadap keselamatan

pengguna jalan raya.

vi. Menyediakan kemudahan laluan pejalan

kaki.

vii. Hanya bangunan jenis sesebuah (dengan

jarak antara sesebuah bangunan tidak

kurang daripada 6m) dibenarkan dibina di

sepanjang laluan ‘scenic-drive’ ini.

Rizab

pantai

Jalan Persekutuan R5

6m 6m

i. Pokok renek jenis tidak beracun, berduri

dan mempunyai ciri-ciri berbahaya.

ii. Bersaiz sederhana dan memberikan

kesan teduhan.

iii. Spesis pokok yang mudah diselenggara.

iv. Landskap pokok ditanam secara informal.

v. Penggunaan reka bentuk perabot jalan

seperti lampu, tong sampah dan kerusi

perlu bersesuaian dengan kawasan

pesisiran pantai.

Antara reka bentuk gazebo yang sesuai disediakan di

kawasan rancangan tempatan.

vi. Dilengkapi dengan tempat duduk, jeti,

tempat letak kereta, ‘jogging track’ serta

elemen landskap lembut dan kejur yang

menarik.

vii. Komponen cadangan seperti tempat

rehat, sudut arca, wakaf, gerai makan,

gerai jualan hasil desa, kraftangan, lampu

‘ornamental’ dan pokok redup akan

disediakan bagi meningkatkan tahap

keselesaan pengguna.

i. Kenderaan berat tidak dibenarkan memasuki

kawasan ini kecuali untuk kerja membaikpulih dan

penyelenggaraan.

ii. Cadangan Lembaga Sukan Air dan Jabatan

Perikanan berkenaan piawaian keselamatan dan

penetapan kawasan yang dilarang haruslah

dipertimbangkan.

iii. Sistem pembuangan sampah perlu dikawal.

iv. Kawasan rizab pantai 60 meter bagi aktiviti yang

tidak melibatkan struktur binaan seperti ‘boardwalk’,

‘jogging track’ dan alat-alat sokongan.

60 m Rizab pantai berpasir

v. Perlu mengenalpasti kawasan yang mempunyai

jalan masuk ke kawasan rekreasi.

vi. Anjakan antara rizab sungai dengan kawasan

rekreasi adalah 20 meter.

vii. Sebarang penebangan hutan paya bakau tidak

dibenarkan.

2. Pesisiran pantai di BP 2 (Kelanang)

350

1359

432

4166

3967

BP BATU

2741

viii. Sebarang pembangunan teres adalah tidak

dibenarkan.

ix. Semua pembangunan di kawasan ‘scenicdrive’

ini mestilah dibina dengan ketinggian

tidak melebihi 2 tingkat.

Sg. Sg. Titip Titip

Sg. Sg. Titip Titip

Sg. Sg.

Sg. Sg. Titip Titip

Titip Titip

Sg. Titip

3

Sg. Sg. Tg. Tg. Layang

Layang

Sg. Sg. Tg. Tg. Layang Layang

Sg. Sg. Sg. Tg. Tg.

Sg. Tg. Tg. Layang

Layang

Layang

Layang

Sg. Tg. Layang

Sg. Sg. Laut Laut

Sg. Sg. Batu Laut Laut

Sg. Sg. Sg. Batu

Sg. Laut Laut

Laut Laut

Sg. Batu Laut

Sg. Sg. Kundang Kundang

Sg. Sg. Kundang Kundang

Sg. Sg.

Sg. Sg. Kundang Kundang

Kundang Kundang

Sg. Kundang

Bahagian bahu jalan akan diturap

dan dikhaskan untuk kegunaan

‘scenic-drive’. Penyediaan rizab

khas ini akan meningkatkan ciri-ciri

keselamatan pengguna.

A

3. Tg. Layang, Kg. Kundang danTumbok di

BP 4 (Batu)

Cadangan laluan pejalan kaki yang sesuai disediakan di kawasan ‘scenic-drive’.

R.O.W

Laluan pejalan kaki

dan rizab landskap

(5m)

Bahu jalan

(2.25m)

Jalan berturap

(2.75m)

20m

Jalan berturap

(2.75m)

Reka bentuk jalan yang disediakan khas bagi kawasan ‘scenic-drive’.

Bahu jalan

(2.25m)

Laluan pejalan kaki

dan rizab landskap

(5m)

R.O.W

Bersambung...

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.5-2


Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Kg. Kg. Kg. Endah

Kg. Kg. Kg. Endah

Kg. Kg. Kg. Endah

Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

...sambungan

PROJEK PEMBANGUNAN HURAIAN RINGKAS REKA BENTUK BANGUNAN LANDSKAP DAN PENGINDAHAN ALAM SEKITAR

i. Terletak di pesisiran pantai. i. Pembangunan perlu dibina di atas tiang

Restoran Terapung di BP 1 (Morib)

ii. Berperanan untuk yang tidak menghalang arus atau

memperkenalkan pelbagai pergerakan semula jadi air laut.

aktiviti air kepada ii. Pembinaannya hendaklah 1 tingkat sahaja.

pengunjung.

1

Taman

Taman

Harmoni

Harmoni

Sg. Sg. Kanchong Kanchong Laut Laut

Sg. Sg. Kanchong Kanchong Laut Laut

Sg. Sg. Sg. Kanchong Kanchong

Sg. Kanchong Kanchong Laut Laut

Laut Laut

Sg. Kanchong Laut

Cadangan Cadangan Jalan Jalan 40m 40m

Cadangan Cadangan Jalan Jalan 40m 40m

Cadangan Cadangan Cadangan Jalan Jalan

Cadangan Jalan Jalan 40m 40m

40m 40m

Cadangan Jalan 40m

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Kg. Kg. Kg. Endah

Kg. Kg. Kg. Endah

Kg. Kg. Kg. Endah

994

1. Restoran terapung (seafood paradise)

yang akan dibina berhampiran dengan

Taman Harmoni

B

iii. Menjadikan kawasan

tersebut lebih ‘liveable’.

iv. Menempatkan restoran,

ruang lapang, tempat letak

kereta dan juga

kemudahan untuk

beristirehat kepada

pengunjung seperti gazebo,

bangku, teduhan dan laluan

pejalan kaki.

iii. Perkhidmatan bot dan lain-lain aktiviti

rekreasi air hanya dibenarkan di kawasan

tertentu sahaja serta perlu mematuhi

kawalan supaya tidak mencemarkan kualiti

air.

i. Pokok-pokok di restoran terapung

mestilah mempunyai ciri-ciri di kawasan

sekitarnya.

ii. Membuat satu simbol untuk menyambut

tetamu.

iii. Pokok-pokok landskap tidak dibenarkan

menghalang penglihatan pengunjung

untuk mengunjung ke situ.

iv. Ketinggian pokok landskap tidak boleh

melebihi daripada bumbung restoran

tersebut.

i. Mengetahui paras air laut serta kelajuan ombak

tersebut untuk membina tapak restoran terapung.

ii. Pembinaan restoran terapung mestilah tidak

mengganggu kehidupan laut di sekitarnya.

iii. Air yang keluar dari dapur tidak dibenarkan

mengalir terus ke laut.

iv. Restoran terapung mestilah mempunyai satu

saluran air kumbahan dan pembetungan yang terus

ke darat supaya kualiti air laut tidak tercemar.

v. Sebarang pembuangan sisa pepejal tidak

dibenarkan di buang di permukaan laut.

vi. Habitat di dalam air laut mestilah dilindungi dan

dipelihara dengan baik.

vii. Tidak dibenarkan memancing di kawasan tersebut.

viii. Perkhidmatan bot dan lain-lain aktiviti rekreasi air

hanya dibenarkan di kawasan tertentu sahaja serta

perlu mematuhi kawalan supaya tidak

mencemarkan kualiti air dan keselamatan habitat

marin.

Pusat Penyelidikan dan

Pembangunan di BP 1 (Morib) dan

BP 4 (Batu)

Taman

Taman

Harmoni

Harmoni

Sg. Sg. Kanchong Kanchong Laut Laut

Sg. Sg. Kanchong Kanchong Laut Laut

Sg. Sg. Sg. Kanchong Kanchong

Sg. Kanchong Kanchong Laut Laut

Laut Laut

Sg. Kanchong Laut

1

994

350

480

432

2. Berhadapan dengan cadangan hospital

di BP 1 (Morib)

Perkampungan Berproduk

Perkampungan Berproduk

Perkampungan Berproduk

2

Sg. Sg. Kundang Kundang

Sg. Sg. Kundang Kundang

Sg. Sg.

Sg. Sg. Kundang Kundang

Kundang Kundang

Sg. Kundang

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Kg. Kg. Kg. Kundang

Kg. Kg. Kg. Kundang

Kg. Kg. Kg. Kundang

1. Berhampiran dengan Sg. Kundang di BP

4 (Batu)

i. Dibina secara

berkelompok.

ii. Menempatkan sebuah

pusat penyelidikan yang

akan menjalankan

penyelidikan hutan paya

bakau, pencemaran dan

pesisiran pantai.

iii. Memberi peluang kepada

penyelidik

untuk

mendapatkan maklumat

yang lebih lanjut dan jelas.

iv. Menjalankan aktiviti

pelancongan ekologi.

‘Boardwalk’ yang dibina perlulah tidak

menjejaskan kualiti hutan paya bakau

sedia ada.

i. Dibina dengan mengambil kira reka bentuk

tempatan, praktikal dan menarik.

ii. Fasad hadapan bangunan perlulah

menghala ke pantai.

iii. Ketinggian tidak melebihi 2 tingkat untuk

tidak menghalang pandangan terus ke

pantai.

Reka bentuk bangunan pusat penyelidikan yang sesuai

dibina.

iv. Menggunakan warna lembut dan

bersesuaian dengan pesisiran pantai seperti

biru dan putih.

v. 70% daripada kawasan tersebut adalah

pokok-pokok asal yang terdapat di situ.

i. Bercirikan flora dan fauna di sekitarnya.

ii. Pokok-pokok landskap tidak dibenarkan

tinggi daripada bumbung bangunan

tersebut.

iii. Menyediakan simbol yang mewujudkan

‘sense of welcoming’.

iv. Pokok-pokok landskap yang disediakan

hendaklah tidak banyak perbezaannya

dengan pokok-pokok semula jadi di

kawasan tersebut.

Contoh sirkulasi ‘boardwalk’ yang sesuai dibina untuk

menghubungkan pusat penyelidikan dengan kawasan

hutan paya bakau serta pesisiran pantai.

i. Sebaik-baiknya dibina selepas garis anjakan

pembangunan dan jalan raya dengan jarak 15-20

meter.

ii. Zon penampan perlu disediakan dengan kelebaran

20 meter dari rizab pantai.

iii. Kawasan hijau dan pengindahan boleh diusahakan

oleh pihak pemaju.

iv. Aliran sungai dan anak sungai semula jadi

hendaklah dikekalkan dan dipelihara.

v. Sistem pembetungan dan perparitan tidak

disalurkan ke laut.

vi. Memastikan sisa-sisa pepejal dan air kumbahan

tidak disalurkan ke laut.

vii. Jarak antara bangunan dan hutan paya bakau perlu

berada dalam lingkungan 100 meter.

viii. Sebarang penebangan pokok hutan paya bakau di

kawasan tersebut adalah dilarang.

ix. Jalan masuk yang akan digunakan oleh pelancong

hendaklah melalui ‘boardwalk’ atau dengan menaiki

bot. Bot yang digunakan mestilah mempunyai ciriciri

binaan tempatan dan mempunyai kelengkapan

keselamatan di tahap paling tinggi kerana sungai ini

agak lebar dan dalam.

x. Terhad kepada ‘boardwalk’ yang dibina di antara

celah-celah pokok-hutan paya bakau tanpa

merosakkan pokok-hutan paya bakau tersebut.

Binaan adalah dari jenis kayu tahan cuaca dan

mempunyai reka bentuk tempatan.

xi. Kelebaran pembinaan ‘boardwalk’ adalah 2 meter.

xii. Tidak dibenarkan sebarang kenderaan yang melalui

di bawah ‘boardwalk’ atau di sekitar kawasan

‘boardwalk’ kecuali dengan kebenaran untuk

membuat penyelidikan dan pemerhatian sahaja.

Bersambung...

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.5-3


Taman

Taman

Taman

Gadong

Gadong

Gadong

Kg. Kg. Kg. Tg Tg Tg

Kg. Kg. Kg. Tg Tg Tg

Kg. Kg. Kg. Tg Tg Tg

Layang

Layang

Layang

Kg. Kg. Kg. Batu

Kg. Kg. Kg. Batu

Kg. Kg. Kg. Batu

Untong

Untong

Untong

Taman Batu

Taman Batu

Taman Batu

Untong

Untong

Untong

Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

...sambungan

Morib dan dan dan

Morib dan dan dan

Morib dan dan dan

Tali Tali Tali Air Air Air

Tali Tali Tali Air Air Air

Tali Tali Tali Air Air Air

Tongkah

Tongkah

Tongkah

PROJEK PEMBANGUNAN HURAIAN RINGKAS REKA BENTUK BANGUNAN LANDSKAP DAN PENGINDAHAN ALAM SEKITAR

Kompleks Kerajaan di BP 1 (Morib)

i. Keluasan 24.84 hektar. i. Bangunan yang disediakan mestilah tidak i. Pokok renek jenis tidak beracun, berduri i. Perlu disediakan dengan kelebaran 60 meter dari

ii. Penempatan jabatanjabatan

melebihi 3 tingkat.

dan mempunyai ciri-ciri berbahaya.

rizab pantai.

secara ii. Mempunyai reka bentuk yang ii. Bersaiz sederhana dan memberikan ii. Zon penampan bangunan dengan jalan utama

4141

berkelompok akan melambangkan budaya tempatan.

kesan teduhan.

adalah 10 meter.

memudahkan pengurusan iii. Menggunakan warna lembut dan iii. Spesis pokok yang mudah diselenggara.

Zon Penampan

6 sistem perairan dan pantai. bersesuaian dengan pesisiran pantai iv. Landskap pokok ditanam secara informal.

10 m

seperti biru dan putih.

Kompleks

kerajaan

iv. Menyediakan jarak 20 meter antara

1

BANDAR BANDAR PERANGINAN

PERANGINAN

7

PANTAI PANTAI MORIB

MORIB

bangunan dengan jalan utama.

Jalan raya

v. Pemilihan tapak hendaklah mengambil kira

kesan penjanaan lalu lintas daripada

kawasan kompleks kerajaan kepada

iii. Permukaan yang terdedah (khususnya kawasan

kawasan persekitarannya.

hakisan) ditanam dengan rumput atau tanaman

MORIB

MORIB

vi. Kedudukan tidak dibenarkan

penutup bumi yang sesuai dengan habitat kawasan

1.

998

membelakangkan pesisiran pantai.

tersebut

Berhampiran dengan Bandar Peranginan

vii. Kecantikan dan keaslian alam semula jadi Susun atur landskap yang sesuai bagi kawasan kompleks iv. Jika kurang berkesan, teres atau tembok penahan

Pantai Morib

adalah faktor utama dalam mereka bentuk kerajaan.

mesra alam perlu disediakan untuk mengelakkan

susun atur bangunan dan kawasan alam

atau mengurangkan hakisan yang lebih serius.

semula jadi yang sensitif di sekitarnya perlu

dikekalkan.

Sg. Sg. Sg. Tongkah

Tongkah Tongkah

Sg. Sg.

Sg. Tongkah

Sg. Sg. Sg. Tongkah

Tongkah Tongkah

Tongkah Tongkah

Sg. Sg. Sg.

Morib Morib Morib

Sg. Sg. Sg. Morib

Morib

Sg. Sg. Sg. Morib

Morib Morib Morib

v. Penggunaan reka bentuk perabot jalan

seperti lampu, tong sampah dan kerusi

perlu bersesuaian.

Institusi Latihan di BP 1 (Morib)

dan BP 4 (Batu)

Sg. Tongkah

Sg.

Sg. Sg. Sg. Sg. Tongkah

Tongkah

Sg. Sg. Sg. Tongkah

Tongkah

Tongkah

Tongkah

Tongkah Tongkah

1

Sg. Sg. Sg.

Morib Morib Morib

Sg. Sg. Sg. Morib

Morib

Sg. Sg. Sg. Morib

Morib Morib Morib

Morib dan dan dan

Morib dan dan dan

Morib dan dan dan

Tali Tali Tali Air Air Air

Tali Tali Tali Air Air Air

Tali Tali Tali Air Air Air

MORIB

MORIB

4141

Sg. Sg. Tg. Tg.

Layang Layang

Sg. Sg. Tg. Tg. Layang Layang

Sg. Sg. Sg. Tg. Tg.

Sg. Tg. Tg. Layang Layang

Layang Layang

Sg. Tg. Layang

Tongkah

Tongkah

Tongkah

6

BANDAR BANDAR PERANGINAN

PERANGINAN

7

PANTAI PANTAI MORIB

MORIB

1. Bersebelahan dengan cadangan kompleks

kerajaan di BP 1 (Morib)

994

2

350

480

432

Sg. Sg. Titip Titip

Sg. Sg. Titip Titip

Sg. Sg.

Sg. Sg. Titip Titip

Titip Titip

Sg. Titip

1357

1359

1076

4166

Sg. Sg. Laut Laut

Sg. Sg. Batu Laut Laut

Sg. Sg. Sg. Batu

Sg. Laut Laut

Laut Laut

Sg. Batu Laut

i. Disediakan bagi memberi

kemudahan kepada badanbadan

kerajaan, pihak

swasta atau individu untuk

menjalankan aktiviti-aktiviti

seperti seminar, kursus dan

motivasi.

ii. Suasana yang tenang dan

berhampiran dengan laut

sesuai untuk aktiviti seperti

ini.

i. Mengambil kira reka bentuk tempatan,

praktikal dan menarik.

ii. Fasad hadapan bangunan mesti menghala

ke pantai.

iii. Menyediakan jarak 20 meter antara

bangunan dengan jalan utama.

iv. Ketinggian tidak melebihi 2 tingkat untuk

tidak menghalang pandangan terus ke

pantai.

v. Menggunakan warna lembut dan

bersesuaian dengan pesisiran pantai

seperti biru dan putih.

Antara reka bentuk institusi latihan yang sesuai dibina di kawasan rancangan tempatan.

i. Pokok renek jenis tidak beracun, berduri

dan mempunyai ciri-ciri berbahaya.

ii. Bersaiz sederhana dan memberikan

kesan teduhan.

iii. Spesis pokok yang mudah diselenggara.

iv. Landskap pokok ditanam secara informal.

v. Penggunaan reka bentuk perabot jalan

seperti lampu, tong sampah dan kerusi

perlu bersesuaian dengan kawasan

persisiran pantai.

i. Perlu disediakan dengan kelebaran 60 meter dari

rizab pantai.

ii. Kawasan hijau dan pengindahan boleh diusahakan

oleh pihak pemaju.

iii. Memastikan pembangunan yang dijalankan jauh

dengan hutan paya bakau dan tidak mengganggu

kehidupan flora dan fauna serta hidupan laut.

iv. Jarak di antara bangunan dengan hutan paya

bakau hendaklah 400 meter.

v. Sebarang penebangan hutan paya bakau tidak

dibenarkan.

vi. Aliran sungai dan anak sungai semula jadi perlu

dikekalkan dan dipelihara.

vii. Rizab sungai hendaklah dijadikan sebagai jalur

hijau bagi mengawal pencemaran dan hakisan

permukaan.

viii. Bangunan-bangunan dan infrastruktur yang kekal

tidak dibenarkan berada di dalam sungai dan

rizabnya. Kerja-kerja pengindahan sungai yang

menghalang dan meninggi paras air sungai adalah

tidak dibenarkan.

ix. Sistem pembetungan dan perparitan tidak

disalurkan ke laut.

x. Memastikan sisa-sisa pepejal dan air kumbahan

tidak disalurkan ke laut.

2. Berhadapan dengan Taman Gadong di BP

4 (Batu)

Bersambung...

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.5-4


ungan Tradisional

ungan Tradisional

ungan Tradisional

g. Kundang

g. Kundang

g. Kundang

ungan Tradisional

ungan Tradisional

ungan Tradisional

g. Kundang

g. Kundang

g. Kundang

Rizab Penempatan

Rizab Penempatan

Rizab Penempatan

Orang Asli Asli Asli

Orang Asli Asli Asli

Orang Asli Asli Asli

Rizab Penempatan

Rizab Penempatan

Rizab Penempatan

Orang Asli Asli Asli

Orang Asli Asli Asli

Orang Asli Asli Asli

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Kg. Kg. Kg. Tg. Tg. Tg. Sepat

Kg. Kg. Kg. Tg. Tg. Tg. Sepat

Kg. Kg. Kg. Tg. Tg. Tg. Sepat

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Kg. Kg. Kg. Tg. Tg. Tg. Sepat

Kg. Kg. Kg. Tg. Tg. Tg. Sepat

Kg. Kg. Kg. Tg. Tg. Tg. Sepat

Taman

Taman

Taman

Mutiara

Mutiara

Mutiara

Taman

Taman

Taman

Mutiara

Mutiara

Mutiara

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Kg. Kg. Kg. Tumbok Jaya

Kg. Kg. Kg. Tumbok Jaya

Kg. Kg. Kg. Tumbok Jaya

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Kg. Kg. Kg. Tumbok Jaya

Kg. Kg. Kg. Tumbok Jaya

Kg. Kg. Kg. Tumbok Jaya

Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

...sambungan

PROJEK PEMBANGUNAN HURAIAN RINGKAS REKA BENTUK BANGUNAN LANDSKAP DAN PENGINDAHAN ALAM SEKITAR

i. Berasaskan sumber semula jadi i. Dibina dengan mengambil kira reka i. Pokok-pokok hendaklah bukan terdiri

Taman Botani di BP 4 (Batu)

dan pertanian.

bentuk tempatan, praktikal dan menarik. daripada pokok-pokok yang beracun.

ii. Taman botani mini ini akan dibina ii. Fasad hadapan bangunan perlulah ii. Menyediakan satu tempat kawasan

berhadapan dengan pesisiran menghala ke pantai.

istirehat.

3713

pantai di Kg. Tumbok Laut (BP 4). iii. Ketinggian tidak melebihi 2 tingkat untuk iii. Menyediakan tempat duduk di laluan

iii. Berhubungan secara langsung tidak menghalang pandangan terus ke pejalan kaki.

3713

1101

dengan pelancongan agro.

pantai.

iv. Menyediakan satu tempat kawasan

4133

iv. Menggunakan warna lembut dan gazebo.

14

TG. TG. SEPAT

SEPAT

bersesuaian dengan pesisiran pantai

seperti biru dan putih.

Sg. Sg. Tg. Tg. Sg. Sg. Tg. Tg. Sepat

Sg. Sg. Sg. Tg. Tg.

Sg. Tg. Tg. Sepat

Sg. Tg. Sepat

Sg. Sg.

Sg. Sg.

Sg.

Sg. Sg.

Sg. Tumbok

Sg. Tumbok

5729

1. Bersebelahan dengan Sg. Tumbok dan

Jalan Persekutuan R5 di BP 4 (Batu).

1

i. Kemudahan ‘boardwalk’ dan laluan rentis mesti

dibina untuk melindungi kawasan pokok-pokok

melata dan mengekalkan morfologi gumuk.

ii. Meletakkan papan tanda yang melarang memijak

kawasan gumuk pantai dan pokok-pokok melata

di gumuk.

iii. Tidak dibenarkan sebarang aktiviti penebangan

dan pembinaan serta laluan di atas permukaan

gumuk pantai.

iv. Hendaklah mengetahui ketinggian dan

kedalaman pasang surut serta kelajuan ombak di

kawasan pembinaan.

v. Penebangan hutan paya bakau tidak dibenarkan.

vi. Pengubahsuaian laluan sungai juga tidak

dibenarkan.

vii. Dilarang mengadakan aktiviti-aktiviti atau

sebarang pembinaan di kawasan mudah banjir

dan hakisan.

Beberapa reka bentuk laluan rentis yang sesuai disediakan di taman botani ini.

Pelancongan Agro di BP 4 (Batu)

3713

3713

Sg. Sg. Tg. Tg. Sg. Sg. Tg. Tg. Sepat

Sg. Sg. Sg. Tg. Tg.

Sg. Tg. Tg. Sepat

Sg. Tg. Sepat

TG. TG. SEPAT

SEPAT

14

1101

4133

Sg. Sg.

Sg. Sg.

Sg.

Sg. Sg.

Sg. Tumbok

Sg. Tumbok

5729

1. Bersebelahan Jalan Persekutuan R5 dan

berhadapan dengan cadangan taman

botani di BP 4 (Batu).

1

i. Tema utama resort ini adalah

pertanian dan suasana yang

akan diterapkan adalah suasana

dusun.

ii. Menyediakan kawasan pertanian,

chalet / resort, kemudahan

tempat letak kereta, taman

rekreasi, pusat interpretif

pelawat, bilik pameran interaktif,

kedai cenderamata, laluan

jelajah, denai, restoran, ‘jungle

tracking’, wakaf untuk rehat,

pergola, beberapa buah kolam

kecil yang direntangi oleh

jambatan-jambatan kecil yang

sesuai untuk aktiviti rekreasi

untuk memberi kemudahan

kepada pengunjung.

i. Bentuk bangunan di kawasan tersebut

hendaklah bercirikan pembangunan

petempatan di sekitarnya.

ii. Dibina dengan mengambil kira reka

bentuk tempatan, praktikal dan menarik.

iii. Fasad hadapan bangunan perlulah

menghala ke pantai.

iv. Ketinggian tidak melebihi 2 tingkat untuk

tidak menghalang pandangan terus ke

pantai.

v. Menggunakan warna lembut dan

bersesuaian dengan pesisiran pantai

seperti biru dan putih.

i. Menyediakan laluan pejalan kaki dari

satu destinasi ke destinasi yang lain.

Laluan pejalan kaki yang disediakan perlulah mesra

alam semula jadi.

ii. Menyediakan gazebo untuk beristirehat.

iii. Pokok-pokok hendaklah ditanam di

sepanjang laluan jalan bertar.

iv. Keadaan landskap mestilah dijaga

dengan rapi.

i. Pokok-pokok sedia ada hendaklah dikekalkan.

ii. Aliran anak sungai semula jadi perlu dikekalkan

dan dipelihara.

iii. Pemindahan jajaran sungai tidak digalakkan

sama sekali.

iv. Rizab sungai hendaklah dijadikan sebagai jalur

hijau bagi mengawal pencemaran dan hakisan

permukaan.

v. Pokok-pokok sedia ada tidak dibenarkan

dipotong atau ditebang melebihi 30% dari jumlah

keseluruhan.

vi. Sebarang aktiviti tidak dibenarkan untuk

dijalankan di kawasan habitat haiwan dan

kawasan semula jadi hendaklah dipelihara serta

dilindungi.

vii. Tempat-tempat habitat haiwan atau semula jadi

tidak dibenarkan sebarang aktivti dijalankan dan

hendaklah dilindungi.

viii. Haiwan-haiwan yang terdapat di atas darat

hendaklah dilindungi dan dikawal rapi supaya

habitatnya tidak pupus.

Bersambung...

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.5-5


Taman

Taman

Taman

Mutiara

Mutiara

Mutiara

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Kg. Kg. Kg. Tumbok Jaya

Kg. Kg. Kg. Tumbok Jaya

Kg. Kg. Kg. Tumbok Jaya

Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

...sambungan

PROJEK PEMBANGUNAN HURAIAN RINGKAS REKA BENTUK BANGUNAN LANDSKAP DAN PENGINDAHAN ALAM SEKITAR

i. Menjalankan industri i. Dibina dengan mengambil kira reka bentuk i. Jenis tumbuhan dan tanaman yang

Taman perindustrian di BP 2

perusahaan

dan tempatan, praktikal dan menarik.

beracun dilarang ditanam.

(Kelanang) dan BP 4 (Batu)

pembuatan seperti bengkel ii. Ketinggian bangunan tidak melebihi 1 ½ ii. Menyediakan landskap yang bersesuaian

kereta, pembuatan tingkat.

dengan keadaan di sekitarnya.

makanan serta kompleks

memproses tanaman ubatubatan.

Kegunaan lain seperti setor

iii. Pokok-pokok yang ditanam di tepi jalan

hendaklah tidak mempunyai daun-daun

3953

yang mudah gugur dan

beracun.

4139

4140

1

4141

1. Berhampiran dengan Simpang Morib

di BP 2 (Kelanang).

g gTg. Tg. g Sg. Tg. Tg. Sepat

Sg. Sg. Sg. Tg. Tg.

Sg. Tg. Tg. Sepat

Sg. Tg. Sepat

TG. TG. SEPAT

SEPAT

14

1101

Taman

Taman

Taman

Damai

Damai

Damai

4133

Sg. Sg.

Sg. Sg.

Sg.

Sg. Tumbok

Sg.

Sg. Tumbok

Sg. Tumbok

5729

2. Bersebelahan Jalan Persekutuan R5

dan berhampiran dengan Pekan Tg.

Sepat di BP 4 (Batu).

2

Kegunaan

industri

Pandangan sisi: Contoh bangunan

industri 1 ½ tingkat

iii. Menggunakan warna yang bersesuaian

dengan tema pembangunan.

iv. Anjakan bangunan seperti berikut:

20’

30’

40’

JALAN

iii. Elakkan kawasan perindustrian daripada

menghadap arah tiupan angin yang

menghala ke kawasan perumahan.

iv. Setiap industri hendaklah dizonkan

mengikut jenis dan kadar pencemaran.

v. Rizab jalan dengan taman industri

• Jalan utama : 30m-40m

• Jalan pengumpul utama : 30m

• Jalan pengumpul sekunder : 20m

vi. Mesti mempunyai laluan pejalan kaki dan

laluan basikal di kedua-dua belah bahu

jalan.

vii. Elakkan menyediakan jalan cul-de-sac.

viii. Satu perhentian bas perlu disediakan setiap

500 meter atau di luar setiap plot industri.

ix. Jaringan yang lengkap bagi mengasingkan

sistem lorong pejalan kaki dengan sistem

sirkulasi kenderaan.

x. Menyediakan tempat letak kereta dan lori

secukupnya.

xi. Ruang pemunggahan tidak boleh

ditempatkan di tepi jalan raya di sebelah

bangunan.

20’

Pandangan pelan: Anjakan

bangunan (minimum)

Reka bentuk landskap perlulah mampu berperanan

sebagai zon penampan dan juga peneduh bagi

kawasan perindustrian ini.

iv. Menyediakan lorong pejalan yang

berlandskap bagi memberikan

keselesaan kepada pengguna.

v. Hendaklah menyediakan satu perbezaan

antara laluan pejalan kaki dan laluan

basikal dengan penanaman pokok.

vi. Rizab landskap selebar 1.5 meter perlu

disediakan bagi bangunan serta tepi

bangunan yang menghadap ke jalan

utama.

i. Zon penampan selebar 10m perlulah disediakan

untuk memisahkan kawasan industri dengan

kawasan perumahan. Penyediaan zon penampan

ini perlulah dipelbagaikan dengan aktiviti yang lebih

berfaedah seperti tempat letak kereta, trek jogging

dan laluan pejalan kaki.

Industri

Zon Penampan

10 m

Kawasan

Perumahan

ii. Tidak kurang daripada 10% kawasan zon

penampan yang disediakan perlu dijadikan sebagai

penampan hijau .

iii. Kawasan pengekalan seperti kawasan penampan

pencemaran bunyi dan habuk juga perlu bagi

mengelakkan konflik trafik.

iv. Pembangunan yang boleh dipertimbangkan di

dalam zon penampan fizikal tidak lebih dari 30%

daripada zon penampan yang disediakan adalah

jalan raya, longkang dan parit, tempat letak kereta,

kawasan lapang, industri perkhidmatan dan gudang

bukan makanan.

v. Penyediaan longkang yang tertutup.

vi. Pembakaran terbuka adalah dilarang.

vii. Menyediakan ‘transfer station’ di tempat yang

sesuai untuk tujuan kitaran semula (recycle) dengan

keluasannya hendaklah lebih kurang 1 ekar.

Bersambung...

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.5-6


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

...sambungan

PROJEK PEMBANGUNAN HURAIAN RINGKAS REKA BENTUK BANGUNAN LANDSKAP DAN PENGINDAHAN ALAM SEKITAR

i. Dibina bersebelahan i. Bentuk bangunan hendaklah bercirikan i. Kekalkan keadaan asal topografi dan

Taman tema di BP 1 (Morib)

dengan Pantai Morib bagi pembangunan petempatan di sekitarnya. saliran.

meningkatkan aktiviti ii. Dibina dengan mengambil kira reka bentuk ii. Memelihara tumbuh-tumbuhan dan pokok

pelancongan di kawasan tempatan, praktikal dan menarik.

asal.

rancangan tempatan.

iii. Jenis tumbuhan dan tanaman yang

6 ii. Sesuai untuk golongan

beracun dilarang ditanam.

Taman

Morib dan dan dan

Morib dan dan dan

Tema

Morib dan dan dan

Tali Tali Tali Air Air Air

Tali Tali Tali Air Air Air

kanak-kanak dan dewasa

Tali Tali Tali Air Air Air

Tongkah

g. g. Sg. g. Sg. Tongkah

Tongkah Tongkah Tongkah

Sg. Sg. Tongkah Tongkah Tongkah

Sg. Tongkah

Sg. Tongkah

1

Sg. Sg. Sg.

Morib Morib Morib

Sg. Sg. Sg. Morib

Morib

Sg. Sg. Sg. Morib

Morib Morib Morib

MORIB

MORIB

Tongkah

Tongkah

BANDAR BANDAR PERANGINAN

PERANGINAN

7

PANTAI PANTAI MORIB

MORIB

menjalankan kegiatan

riadah berasaskan air.

i. Perlu menyediakan zon penampan berlandskap

pada kelebaran 10m di semua bahagian sempadan

bangunan.

Zon Penampan

10 m

Lain-lain

Pembangunan

ii. Keadaan semula jadi hendaklah dikekalkan.

iii. Tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok asal

hendaklah dipelihara.

998

1. Berhampiran Pantai Morib dan

cadangan kompleks kerajaan di BP 1

(Morib).

iii. Fasad hadapan bangunan perlulah

menghala ke pantai.

iv. Menggunakan warna yang bersesuaian

dengan tema pembangunan dan pesisiran

pantai.

v. Menyediakan kemudahan ‘adventure park’,

‘water world’ dan ‘amusement arcade’.

vi. Kawasan pembinaan tidak melebihi 40%

dari keseluruhan kawasan pembangunan.

iv. Menyediakan landskap yang bersesuaian

dengan keadaan di sekitarnya.

v. Pokok-pokok yang ditanam di tepi jalan

hendaklah tidak mempunyai daun-daun

yang mudah gugur dan beracun.

Kemudahan yang disediakan (alat permainan dan

persekitaran) perlulah menekankan kepada

aspek keselamatan pengguna.

Penanaman

landskap dan

pokok di kawasan

taman tema

adalah digalakkan.

iv. Aliran sungai dan anak sungai semula jadi

hendaklah dikekalkan dan dipelihara.

v. Pemindahan jajaran sungai tidak digalakkan sama

sekali.

vi. Rizab sungai hendaklah dijadikan sebagai jalur

hijau untuk mengawal pencemaran hakisan

permukaan.

vii. Bangunan-bangunan dan infrastruktur yang kekal

tidak boleh berada di dalam sungai dan rizabnya.

Kerja-kerja pengindahan sungai yang menghalang

dan meninggi paras air sungai adalah tidak

dibenarkan.

viii. Keadaan semula jadi sungai hendaklah dikekalkan

sebagai kawasan hijau untuk pembiakan flora dan

fauna serta kehidupan air.

ix. Pembinaan struktur dan konkrit di tebing-tebing

sungai hendaklah dihadkan.

x. Permukaan tanah yang terdedah hendaklah

ditanam dengan rumput atau tanaman penutup

bumi yang bersesuaian dengan habitat kawasan

tersebut supaya ia dapat tumbuh dengan cepat

agar dapat mengelakkan hakisan berlaku.

xi. Pokok hutan paya bakau tidak dibenarkan ditebang

atau diganggu.

xii. Tempat-tempat habitat haiwan atau semula jadi

tidak dibenarkan sebarang aktivti dijalankan dan

hendaklah dilindungi.

xiii. Haiwan-haiwan yang terdapat di atas darat

hendaklah dilindungi dan dikawal rapi supaya

habitatnya tidak pupus.

Bersambung...

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.5-7


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

...sambungan

PROJEK PEMBANGUNAN HURAIAN RINGKAS REKA BENTUK BANGUNAN LANDSKAP DAN PENGINDAHAN ALAM SEKITAR

i. Menyediakan kemudahan i. Bentuk bangunan hendaklah bercirikan i. Jenis tumbuhan dan tanaman yang beracun i. Keperluan anjakan pembangunan am ialah 60 m

Rekreasi Maritim di BP 1 (Morib)

untuk menjalankan aktiviti pembangunan petempatan di sekitarnya. dilarang ditanam.

untuk pantai berpasir dan 400 m untuk pantai

dan BP 4 (Batu)

rekreasi berteraskan ii. Dibina dengan mengambil kira reka bentuk ii. Menyediakan landskap yang bersesuaian yang ditumbuhi hutan paya bakau.

maritim.

tempatan, praktikal dan menarik.

dengan keadaan di sekitarnya.

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

iii. Fasad hadapan bangunan perlulah

Taman

Taman

Perkampungan Tradisional

Kg. Kg. Kg. Endah

Kg. Kg. Kg. Endah

Kg. Kg. Kg. Endah

Harmoni

Harmoni

menghala ke pantai.

Sg. Sg. Kanchong Kanchong Laut Laut

Sg. Sg. Kanchong Kanchong Laut Laut

Sg. Sg. Sg. Kanchong Kanchong

Sg. Kanchong Kanchong Laut Laut

Laut Laut

Sg. Kanchong Laut

60 m Rizab pantai berpasir

994

1

1. Berhampiran cadangan hospital di BP 1

(Morib).

2

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Kg. Kg. Kg. Batu Laut

Kg. Kg. Kg. Batu Laut

Kg. Kg. Kg. Batu Laut

Perkampungan Berproduk

Perkampungan Berproduk

Perkampungan Berproduk

Sg. Sg. Kundang Kundang

Sg. Sg. Kundang Kundang

Sg. Sg.

Sg. Sg. Kundang Kundang

Kundang Kundang

Sg. Kundang

2. Terletak di Kg. Batu Laut, BP 4

(Batu).

35

iv. Menggunakan warna yang bersesuaian

dengan tema pembangunan dan pesisiran

pantai.

v. Menjalankan aktiviti rekreasi maritim seperti

memancing, belayar, berperahu layar, jet

ski dan kayak.

vi. Menempatkan pejabat pengurusan, ruang

menunggu, restoran, jeti, bilik persalinan

dan tempat letak kereta.

iii. Pokok-pokok yang ditanam di tepi jalan

hendaklah tidak mempunyai daun-daun yang

mudah gugur dan beracun.

iv. Spesis yang bersesuaian dengan keadaan di

pesisiran pantai.

Laluan pejalan kaki yang disediakan perlulah mesra

pengguna dengan menyediakan teduhan dan kemudahan

perabot jalan.

ii. Tiada pembangunan dibenarkan atas ‘dune’

pantai, beting pasir dan ‘split’ pasir serta di

kawasan hutan paya bakau yang digazet sebagai

rizab hutan tetap.

iii. Paras ‘platform’ untuk kerja pembangunan mesti

mengambil kira:

• ‘Run-up’ pada ‘significant wave height’ dengan

mengandaikan keadaan ‘mean low water

spring’ (MHWS).

• Saliran kawasan berkaitan semasa keadaan

MHWS.

iv. Sekiranya projek yang berkaitan melibatkan

penambakan atau pembinaan benteng untuk

kawasan lagon yang besar dan mempunyai kesan

terhadap ‘tidal prism’, maka satu kajian hidraulik

perlu dijalankan untuk menentukan impaknya.

Pemaju yang terlibat mesti juga mencadangkan

langkah tebatan yang berkesan untuk mengatasi

kesemua impak yang telah dikenalpasti oleh

kajian tersebut.

v. Untuk pembinaan struktur seperti jeti dan

jambatan, satu sistem cerucuk terbuka adalah

menjadi pilihan utama.

Tempat letak kereta juga perlu disediakan dengan

kemudahan perabot jalan agar dapat meningkatkan

keselesaan pengguna.

vi. Melarang pembuangan minyak, gris, sisa pepejal

dan air kumbahan ke dalam tasik dan sungai dari

kawasan jeti, bengkel dan pembangunan atas air

termasuk restoran.

vii. Mengawal bunyi bot supaya tidak mengganggu

keadaan sekeliling.

viii. Pokok hutan paya bakau tidak dibenarkan

ditebang atau diganggu.

Bersambung...

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.5-8


Insinerator

Insinerator

Insinerator

Felcra Darat Batu

Felcra Darat Batu

Felcra Darat Batu

Felcra

Felcra

Felcra

Sg. Sg. Sg. Kelambu

Sg. Sg. Sg. Kelambu

Sg. Sg. Sg. Kelambu

Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

...sambungan

PROJEK PEMBANGUNAN HURAIAN RINGKAS REKA BENTUK BANGUNAN LANDSKAP DAN PENGINDAHAN ALAM SEKITAR

Kompleks WTE

i. Keluasan berjumlah 60

i. Zon penampan daripada tapak loji adalah iv.

(Felcra Darat Batu BP 4)

hektar (148.6 ekar).

antara 200 500 meter.

ii.

Talian Rentis

Talian Rentis

Talian Rentis

1

1. Berhampiran Felcra Darat Batu di BP 4

(Batu).

Bahan pembakaran terdiri

daripada bahan buangan

domestik dan sisa pepejal.

iii. Menggunakan teknologi

penggunaan gas dan

peleburan abu (gasification

and ash melting).

iv. Pembakaran dibuat

menggunakan bahan api

diesel.

v. Loji dilengkapi dengan

sistem pengeringan sisa

sebelum pembakaran dan

pusat rawatan kumbahan

untuk merawat ‘leachate’.

vi. Kapasiti muatan adalah

sehingga 1500 tan/

hari/unit.

i. Bentuk bangunan hendaklah bercirikan

pembangunan petempatan di sekitarnya.

ii. Dibina dengan mengambil kira reka bentuk

tempatan, praktikal dan menarik.

iii. Bentuk dan warna bangunan lebih kepada

harmoni mengikut dengan keadaan

sekeliling dan cuaca.

Reka bentuk kompleks WTE yang terdapat di Jepun dan

boleh diaplikasikan di kawasan rancangan tempatan.

iv. Peruntukan 10 hektar dari keseluruhan

kawasan untuk bangunan WTE.

v. Menyediakan satu pencawang elektrik

sendiri bagi menampung keperluan

vi.

penggunaan tenaga elektrik.

Tempat letak kereta perlu disediakan

dengan ukuran 1 petak kereta / 100 meter

persegi.

vii. Jalan yang menuju ke kawasan WTE

hendaklah berkelebaran 20-30 meter.

WTE

Zon Penampan

200-500 m

Lain-lain

Pembangunan

ii. Memastikan bahagian zon penampan

yang berhampiran dengan dengan jalan

raya terdiri daripada jenis daun-daun

yang tidak mudah gugur.

iii. Tanah lapang dan landskap zon

penampan perlulah mengikut keperluan

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta

127).

Pokok yang ditanam perlulah dari jenis yang tidak

mempunyai daun-daun yang mudah gugur untuk

memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan.

Sistem perparitan untuk mengalirkan air larian

permukaan (surface water run-off) semasa kerjakerja

pembinaan perlu dihubungkan ke parit

sementara.

v. Permukaan tanah di tapak WTE khususnya

kawasan yang menjadi laluan untuk membawa

barang-barang pembinaan oleh kenderaankenderaan

perlu disembur dengan air untuk

mengelakkan debu-debu dan habuk-habuk bebas

ke udara tanpa kawalan.

vi. Pembersihan kenderaan yang digunakan sewaktu

kerja-kerja pembinaan perlu dilakukan sebelum

kenderaan ini melalui jalan awam agar tanah-tanah

yang terdapat di roda ataupun mana-mana

bahagian kenderaan tidak terlepas ke jalan

tersebut.

vii. Menghadkan tahap kelajuan lori yang membawa

barang-barang pembinaan.

viii. Pembebasan gas dan udara yang tercemar perlu

dikawal mengikut undang-undang alam sekitar

yang berkaitan.

ix. Menjalankan kawalan terhadap bunyi dan kesan

gegaran agar mematuhi keperluan yang digariskan

oleh laporan EIA.

x. Pengawasan terhadap pemindahan minyak dan

bahan api.

xi. Kebersihan terhadap kawasan WTE dan

persekitaran perlu dipelihara.

xii. Mencegah daripada pengumpulan bahan yang

mudah terbakar di satu-satu kawasan.

xiii. Sisa-sisa berjadual seperti bahan kimia dan minyak

yang telah digunakan perlu diurus dan dibuang ke

lokasi yang telah ditentukan (di luar kawasan tapak

WTE) berdasarkan kualiti alam sekitar yang

berkaitan dan undang-undang yang telah

ditetapkan.

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.5-9


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

2.6 GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN KAWASAN SENSITIF ALAM SEKITAR (KSAS)

Dalam memastikan kawasan rancangan tempatan dapat membangun sebagai kawasan pelancongan

maritim seiring dengan pembangunan yang mampan, garis panduan kawalan pembangunan untuk

KSAS disediakan bagi berperanan memperkukuhkan usaha pemuliharaan dan pengekalan sumber

semula jadi yang ada.

Kawasan rancangan tempatan mempunyai kawasan hutan paya bakau di sepanjang pesisiran pantai

dan sungai bermula dari kuala Sg. Kuala Langat hingga pesisiran pantai di Tumbok Laut. Hutan paya

bakau ini tumbuh di atas dataran lumpur dan sering ditenggelami air laut atau air payau semasa air

pasang sepanjang hari. Hutan paya bakau ini telah menyesuaikan diri kepada pukulan ombak yang

kuat, kemasinan air yang tinggi dan struktur tanah yang sentiasa ditenggelami air. Kawasan hutan paya

bakau ini telah dikelaskan di dalam Kategori Kelas 3 iaitu kawasan yang mempunyai potensi rendah

untuk dibangunkan di mana ia mempunyai halangan dari segi fizikal. Walau bagaimanapun, kawasan

hutan paya bakau yang terdapat di sepanjang pesisiran pantai ini dilihat berpotensi untuk dibangunkan

secara terancang dan terkawal. Ia dilihat sebagai kawasan yang berpotensi dan unik berbanding tempat

lain di kawasan rancangan tempatan dan merupakan satu potensi berasaskan pelancongan jika mampu

dirancang dengan baik.

Kawasan pesisiran pantai di kawasan rancangan tempatan berpotensi untuk pelancongan seperti

chalet, restoran terapung dan aktiviti rekreasi air. Bagaimanapun, aktiviti di atas jika tidak dirancang dan

dikawal dengan berkesan akan mengakibatkan gangguan-gangguan seperti kehilangan habitat marin,

hakisan pantai dan muara sungai, gangguan eko-sistem dan masalah estetika, pencemaran dan

penurunan kualiti air. Oleh yang demikian, garis panduan mengenai hutan paya bakau dan

pembangunan di sepanjang pesisiran pantai disediakan dari aspek:

i. Reka bentuk bangunan

ii. Landskap dan pengindahan

iii. Alam sekitar

Kawasan sensitif ini juga dicadangkan untuk disediakan dengan Rancangan Kawasan Khas (RKK)

untuk menjelaskan dan memperincikan lagi garis panduan pembangunan yang sesuai dengan kawasan

ini.

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.6-1


an Tradisional

n an Tradisional

an Tradisional

atu Laut

atu u Laut

atu Laut

Berproduk

Berproduk

Berproduk

Hutan Simpan

Hutan Simpan

Hutan Simpan

Jugra

Jugra

Jugra

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Kg. Kg. Kg. Kundang

Kg. Kg. Kg. Kundang

Kg. Kg. Kg. Kundang

Sebahagian Hutan

Sebahagian Hutan

Sebahagian Hutan

Simpan Jugra

Simpan Jugra

Simpan Jugra

Kg. Kg. Kg. Sri Sri Sri Jugra

Kg. Kg. Kg. Sri Sri Sri Jugra

Kg. Kg. Kg. Sri Sri Sri Jugra

Rizab Penempatan

Rizab Penempatan

Rizab Penempatan

Orang Asli Asli Asli

Orang Asli Asli Asli

Orang Asli Asli Asli

Taman

Taman

Taman

Gadong

Gadong

Gadong

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Kg. Kg. Kg. Tg. Tg. Tg. Sepat

Kg. Kg. Kg. Tg. Tg. Tg. Sepat

Kg. Kg. Kg. Tg. Tg. Tg. Sepat

Taman

Taman

Taman

Mutiara

Mutiara

Mutiara

Kg. Kg. Kg. Kelanang

Kg. Kg. Kg. Kelanang

Kg. Kg. Kg. Kelanang

Morib dan dan dan

Morib dan dan dan

Morib dan dan dan

Tali Tali Tali Air Air Air

Tali Tali Tali Air Air Air

Tali Tali Tali Air Air Air

Kg. Kg. Kg. Tg Tg Tg

Kg. Kg. Kg. Tg Tg Tg

Kg. Kg. Kg. Tg Tg Tg

Layang

Layang

Layang

Kg. Kg. Kg. Batu

Kg. Kg. Kg. Batu

Kg. Kg. Kg. Batu

Untong

Untong

Untong

Tongkah

Tongkah

Tongkah

Taman Batu

Taman Batu

Taman Batu

Untong

Untong

Untong

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Kg. Kg. Kg. Tumbok Jaya

Kg. Kg. Kg. Tumbok Jaya

Kg. Kg. Kg. Tumbok Jaya

Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

Jadual 2.6.1: Garis Panduan Kawalan Pembangunan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) Rancangan Tempatan Morib - Tg. Sepat

PROJEK PEMBANGUNAN HURAIAN RINGKAS REKA BENTUK BANGUNAN LANDSKAP DAN PENGINDAHAN ALAM SEKITAR

i. Mempunyai seluas 520.47 i. Pembangunan yang akan dijalankan

Hutan Paya Bakau

hektar hutan paya bakau di mestilah secara minimum dan mengekalkan

sepanjang pesisiran pantai kehijauan alam sekitar.

bermula dari kuala Sg. ii.

Langat sehingga Tumbok

Jeti Kelanang

Laut dan perlu dikekalkan.

Sg. Sg. Sg. Sg. Langat

Sg.

Sg.

Sg. Langat

Sg. Sg. Langat

1

4130

350

2

Sg. Sg.

Sg. Sg.

Sg.

Sg. Tampoi Besar

Sg.

Sg. Tampoi Besar

Sg. Tampoi Besar

432

Sg. Sg.

Titip Titip

Sg. Sg. Titip Titip

Sg.

Sg.

Sg. Sg. Titip Titip

Titip Titip

Sg. Titip

Sg. Kelanang

Sg. Sg. Kelanang Kelanang

Sg. Sg. Kelanang Sg. Kelanang Kelanang

Sg. Sg. Kelanang Kelanang

Sg. Kelanang

1357

Sg. Sg.

Tg. Tg.

Layang Layang

Sg. Sg. Tg. Tg. Layang Layang

Sg.

Sg. Sg. Tg. Tg.

Sg. Tg. Tg. Layang Layang

Layang Layang

Sg. Tg. Layang

1359

30m

Cadangan 30m

Cadangan

Cadangan Cadangan Jalan

Jalan

Cadangan Jalan 30m

30m

Cadangan Jalan 30m

3957 0

4136

4138 4139

Sg. Tongkah

Sg.

Sg. Sg. Sg. Sg. Tongkah

Tongkah

Sg. Sg. Sg. Tongkah

Tongkah

Tongkah

Tongkah

Tongkah Tongkah

4140

4141

3. Hutan paya bakau bermula dari kuala Sg.

Langat hingga Sg. Tongkah di BP 2

(Kelanang).

1076

4166

Sg. Sg. Batu Laut Laut

Sg. Sg. Batu Laut Laut

Sg. Sg. Sg. Batu Batu

Sg. Batu Laut Laut

Laut Laut

Sg. Batu Laut

171

6

Hanya aktiviti penyelidikan dan rekreasi

pasif dibenarkan dijalankan di kawasan ini

tanpa melibatkan sebarang pembangunan

fizikal.

Aktiviti penyelidikan dan tinjauan terhadap kualiti alam

sekeliling sesuai dijalankan tanpa mewujudkan sebarang

kesan pencemaran dan gangguan terhadap hidupan hutan

paya bakau.

iii. Kemudahan penginapan (hanya chalet

sahaja dibenarkan) dibina berbentuk kluster

dan di atas tiang (‘on stilt’). Pembinaan

chalet dibenarkan dengan intensiti rendah

dan bertemakan bangunan nusantara

melayu.

i. Pokok yang ditanam di kawasan hutan

paya bakau perlulah:

• Sesuai dengan hutan paya bakau.

• Mampu menarik unggas dan

serangga lain seperti kelip-kelip di

kawasan berpaya.

• Mengekalkan hutan paya bakau dan

nipah bagi tujuan ekologi dan

mengawal hakisan.

• Memilih tanaman yang mudah

diselenggara dan elakkan dari

menggunakan tanaman yang

mempunyai kadar daun gugur yang

tinggi seperti ‘Acacia spp’.

ii. Kawasan hutan paya bakau yang telah

ditebang dan musnah akibat pencemaran

air perlu ditanam semula.

i. Sebarang aktiviti meluruskan jajaran sungai adalah

tidak dibenarkan.

ii. Sebarang aktiviti penebangan hutan paya bakau

adalah dilarang sama sekali. Sekiranya ingin

dibangunkan untuk tujuan eko pelancongan dan

penyelidikan, perlu mengekalkan hutan paya bakau

atau hanya membangunkan 20% daripada

keluasan sesuatu kawasan tersebut tanpa

pemotongan atau penebangan pokok.

iii. Jalan masuk yang akan digunakan oleh pelancong

hendaklah melalui ‘boardwalk’ atau dengan menaiki

bot. Bot yang digunakan mestilah mempunyai ciriciri

binaan tempatan dan mempunyai kelengkapan

keselamatan di tahap paling tinggi kerana sungai ini

agak lebar dan dalam.

iv. Terhad kepada ‘boardwalk’ yang dibina di antara

celah-celah pokok-pokok bakau tanpa merosakkan

pokok-pokok bakau tersebut. Binaan adalah dari

jenis kayu tahan cuaca dan mempunyai reka bentuk

tempatan.

v. Pembangunan kemudahan fizikal mestilah

berdasarkan kepada pelan tapak.

vi. Pembangunan di kawasan berhampiran hutan paya

bakau perlu mengikut anjakan pembangunan 400m.

vii. Kawasan penampan selebar 30 m mesti diadakan

di antara kawasan pembangunan dan hutan paya

bakau atau mengikut jenis pembangunan.

Lot persendirian

Jalan

SELAT M

2. Hutan paya bakau bermula dari Sg.

Kanchong Laut di BP 1 (Morib) hingga Sg.

Batu Laut di BP 4 (Batu)

Kawasan pembangunan

Zon penampan (30m)

Hutan paya bakau

Laut

3713

3713

viii. Pembuangan sampah dan kumbahan di kawasan

hutan paya bakau dilarang sama sekali.

Sg. Sg. Kundang

Sg. Sg. Kundang

Sg. Sg.

Sg. Sg. Kundang Kundang

Kundang

Sg. Kundang

3

TG. TG. SEPAT

SEPAT

14

1101

4133

Sg. Sg. Tg. Tg. Sg. Sg. Tg. Tg. Sepat

Sg. Sg. Sg. Tg. Tg.

Sg. Tg. Tg. Sepat

Sg. Tg. Sepat

5729

1. Hutan paya bakau bermula dari Sg.

Kundang hingga Sg. Tg. Sepat di BP 4

(Batu)

Sg. Sg.

Sg. Sg.

Sg. Sg. Sg. Sg. Tumbok

Sg. Tumbok

iv. Ketinggian bangunan hendaklah tidak

melebihi 1 tingkat.

Bersambung...

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.6-2


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

...sambungan

ix. Kemudahan-kemudahan

yang disediakan adalah

yang berbentuk semula jadi

dan

melibatkan

penggunaan kenderaan

tidak berjentera seperti

perahu dan sampan.

x. Tambakan tanah

• Kaedah ini melibatkan tambakan tanah untuk pembinaan aras

‘platform’ kawasan pembangunan.

• Tambakan tanah hanya boleh dilakukan bagi kawasan yang

terletak bersebelahan jajaran ban / tali air sedia ada.

• Kawasan tambakan akan menyediakan kemudahan-kemudahan

utama yang diperlukan untuk menyokong aktiviti yang

dibenarkan di zon hutan bakau seperti tempat letak kereta dan

sebagainya.

Ban

Kawasan

pembangunan

Sampan yang digunakan untuk ke kawasan

hutan paya bakau.

Hutan paya

bakau (100m)

• Keluasan kawasan untuk pembinaan ‘platform’ / tambakan

hendaklah diminimumkan iaitu bagi memenuhi keperluan

pembinaan struktur bangunan dan penyediaan tapak.

Penambakan yang berlebihan daripada keperluan minimum

adalah tidak dibenarkan.

• Bagi kawasan selain dari kawasan dibenar tambakan, iaitu zon

hutan paya bakau, pembangunan / aktiviti guna tanah yang boleh

dibenarkan terhad kepada aktiviti rekreasi dan pelancongan

berimpak rendah.

• Akses ke kawasan zon hutan paya bakau hanya menggunakan

‘boardwalk’ di atas tiang yang dibina di antara celah-celah

kelompokan pokok bakau.

• Sumber tanah untuk tambakan pembangunan hendaklah

diperolehi daripada luar. Pengambilan tanah untuk kerja-kerja

tambakan dari kawasan hutan paya bakau adalah tidak

dibenarkan.

Tebing sungai

Sungai

ALAM SEKITAR (sambungan)

xi. Akuakultur

• Tapak akuakultur:

- Tapak akuakultur hendaklah berdekatan dengan jalan

utama atau jalan berstruktur baik.

- Hendaklah berdekatan atau mempunyai sumber elektrik dan

air bagi memudahkan aktiviti pemprosesan ternakan

dijalankan.

- Berhampiran dengan pusat telekomunikasi.

- Tapak akuakultur juga perlu mempunyai sistem pam yang

lengkap.

- Penebangan pokok di kawasan ladang hendaklah

diminimumkan.

- Zon penanaman perlu disediakan bagi kawasan yang

berhampiran dengan sungai atau lain badan perairan.

- Elakkan hakisan dan pencemaran sumber air semasa

pembinaan kolam.

- Elakkan cara pembinaan yang memberi kesan negatif

kepada alam sekitar.

• Kolam akuakultur:

- Memastikan aktiviti penternakan dijalankan menggunakan

kolam khas yang dikorek. Pembinaan sangkar di atas

permukaan sungai adalah dilarang.

- Penebangan pokok hutan paya bakau adalah dilarang.

- Penggalian perlu dikawal pada tahap minimum terutama

bagi kawasan berasid sulfat, mengelakkan hakisan dan

pencemaran sumber air.

- Mempunyai saluran yang baik ke kolam takungan untuk

memproses air kolam.

- Saiz kolam di antara 0.3 - 1 hektar.

- Mestilah mengikuti garis panduan daripada Jabatan

Perikanan.

- Air kolam akuakultur mestilah mengandungi oksigen yang

mencukupi dengan mengikuti garis panduan Jabatan

Perikanan. Kolam akuakultur juga perlu mempunyai paras

air yang mengandungi garam. Larutan oksigen perlu

mengikut paras dan sukatan berdasarkan garis panduan

daripada Jabatan Perikanan.

• Zon penampan:

- Bagi setiap kawasan tapak kolam akuakultur, jarak zon

penampan yang perlu disediakan ialah 30 meter lebar.

- Jika tapak kolam akuakultur berdekatan dengan hutan paya

bakau, zon penampannya adalah 100 meter.

- Jika tapak kolam tersebut berhampiran dengan kawasan

pesisiran pantai, zon penampan yang perlu disediakan ialah

100 meter manakala 50 meter bagi kawasan kolam yang

berdekatan dengan sungai.

• Sistem kumbahan air kolam akuakultur:

- Saliran bagi air kolam akuakultur untuk pencucian dan

pertukaran hendaklah jauh dari kawasan hutan paya

bakau.

- Aktiviti ternakan akuakultur memerlukan sistem air masuk

dan keluar yang berasingan serta penyediaan kolam

takungan rawatan air untuk pengaliran air dan bahan

buangan ke kolam pemendapan 72 jam sebelum

dilepaskan ke alur air berhampiran.

xii. Khinzir

• Ladang khinzir tidak dibenarkan melepaskan sisa mentah atau

air buangan yang tidak diolah secara terus ke sungai atau laut

untuk mengelakkan pencemaran yang akan menjejaskan

hutan paya bakau.

• Saliran atau perparitan berasingan mesti dibina untuk aliran air

hujan dan air buangan khinzir daripada setiap kandang.

• Air buangan khinzir mesti disalurkan melalui parit konkrit atau

‘lined drain’ atau paip yang mesti sentiasa dicuci supaya tidak

tersumbat.

• Semua bahan sisa yang dibawa keluar perlulah dibuang di

kawasan khas yang disediakan.

Bersambung...

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.6-3


Taman

Taman

Taman

Gadong

Gadong

Gadong

Hutan Simpan

Hutan Simpan

Hutan Simpan

Jugra

Jugra

Jugra

Sebahagian Hutan

Sebahagian Hutan

Sebahagian Hutan

Simpan Jugra

Simpan Jugra

Simpan Jugra

Kg. Kg. Kg. Tg Tg Tg

Kg. Kg. Kg. Tg Tg Tg

Kg. Kg. Kg. Tg Tg Tg

Layang

Layang

Layang

Kg. Kg. Kg. Batu

Kg. Kg. Kg. Batu

Kg. Kg. Kg. Batu

Untong

Untong

Untong

Taman Batu

Taman Batu

Taman Batu

Untong

Untong

Untong

Kg. Kg. Kg. Sri Sri Sri Jugra

Kg. Kg. Kg. Sri Sri Sri Jugra

Kg. Kg. Kg. Sri Sri Sri Jugra

pppggg

Kg. Kg. Kg. Endah

Kg. Kg. Kg. Endah

Kg. Kg. Kg. Endah

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

P Perkampungan Tradisional

Kg. Kg. Kg. Ladang Batu

Kg. Kg. Kg. Ladang Batu

Kg. Kg. Kg. Ladang Batu

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Kg. Kg. Kg. Batu Laut

Kg. Kg. Kg. Batu Laut

Kg. Kg. Kg. Batu Laut

Perkampungan Berproduk

Perkampungan Berproduk

Perkampungan P Berproduk

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Kg. Kg. Kg. Kundang

Kg. Kg. Kg. Kundang

Kg. Kg. Kg. Kundang

Taman

Taman

Taman

Gadong

Gadong

Gadong

Tambahan Hutan Rizab

Tambahan Hutan Rizab

Tambahan Hutan Rizab

Kuala Langat (selatan)

Kuala Langat (selatan)

Kuala Langat (selatan)

Rizab Penempatan

Rizab Penempatan

Rizab Penempatan

Orang Asli

Asli

Orang Asli Asli

Orang Asli

Asli

Kg. Kg. Kg. Kelanang

Kg. Kg. Kg. Kelanang

Kg. Kg. Kg. Kelanang

Morib dan dan dan

Morib dan dan dan

Morib dan dan dan

Tali Tali Tali Air Air Air

Tali Tali Tali Air Air Air

Tali Tali Tali Air Air Air

Felcra Felcra Darat

Darat

Gappin

Gappin

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Kg. Kg. Kg. Tg. Tg. Tg. Sepat

Kg. Kg. Kg. Tg. Tg. Tg. Sepat

Kg. Kg. Kg. Tg. Tg. Tg. Sepat

TG. TG. SEPAT

SEPAT

Taman

Taman

Taman

Mutiara

Mutiara

Mutiara

Tongkah

Tongkah

Tongkah

LANGAT (SELATAN)

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Perkampungan Tradisional

Kg. Kg. Kg. Tumbok Jaya

Kg. Kg. Kg. Tumbok Jaya

Kg. Kg. Kg. Tumbok Jaya

Tumbok

Sg. Sg.

Sg. Sg.

Sg. Tumbok

Tumbok

Sg. Tumbok

Taman

Taman

Taman

Unto

Unto

Unto

U

Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

...sambungan

PROJEK PEMBANGUNAN HURAIAN RINGKAS REKA BENTUK BANGUNAN LANDSKAP DAN PENGINDAHAN ALAM SEKITAR

i. Kawasan rancangan

i. Pokok renek jenis tidak beracun, berduri

Pembangunan di sepanjang

tempatan terletak di

dan mempunyai ciri-ciri berbahaya.

pesisiran pantai

pesisiran pantai iaitu

ii. Bersaiz sederhana dan memberikan yang ditumbuhi hutan paya bakau.

sepanjang 32km.

kesan teduhan.

ii.

Taman

Harmoni

Harmoni

ii. Perlu kawalan

iii. Spesis pokok yang mudah diselenggara.

pembangunan agar tidak

iv. Landskap pokok ditanam secara informal.

Sg. Sg. Kanchong Kanchong Laut Laut

Sg. Sg. Kanchong Kanchong Laut Laut

Sg. Sg. Sg. Kanchong Kanchong

Sg. Kanchong Kanchong Laut Laut

Laut Laut

Sg. Kanchong Laut

994

480

1357

Cadangan Cadangan Cadangan Cadangan Jalan 40m

Cadangan Cadangan Cadangan Jalan

Cadangan 40m

Cadangan Jalan 40m

107

mendatangkan kesan

negatif seperti hakisan,

pencemaran dan lain-lain.

i. Dibina dengan mengambilkira reka bentuk

tempatan, praktikal dan menarik.

ii. Fasad hadapan bangunan perlulah

menghala ke pantai.

iii. Ketinggian tidak melebihi 2 tingkat untuk

tidak menghalang pandangan terus ke

pantai.

iv. Menggunakan warna lembut dan

bersesuaian dengan pesisiran pantai.

i. Perlu menyediakan anjakan pembangunan am iaitu

60m untuk pantai berpasir dan 400 m untuk pantai

Sebarang pembangunan digalakkan menggunakan

kaedah pembinaan di atas tiang (on-stilts).

1

Sg.

Sg. Titip Titip

Sg. Sg. Titip Titip

Sg. Sg.

Sg.

Sg. Titip Titip

Titip Titip

Sg. Titip

1359

3. Sepanjang pesisiran pantai di BP 1

(Morib)

350

432

4166

60m Rizab pantai

Dibina

di atas

tiang

A

350

480

Sg. Sg. Sg. Sg. Langat

Sg.

Sg.

Sg. Langat

Sg. Sg. Langat

432

Sg. Sg.

Sg.

Sg.

Sg. Titip

Titip

Sg. 1357

Sg. Tg. S Tg. Tg. Sg.

Sg. Sg. Tg. Tg.

Sg. Tg. Tg. Layang

Tg. 2

1359

3

Cadangan Cadangan Jalan Jal an 40m

40m

Cadangan 40m

1076

4166

Jeti Kelanang

Sg. Laut Laut

Sg. Sg.

Sg. Batu

Sg. Laut

Sg. Batu Laut

4130

Sg. Sg.

Sg. Sg.

Sg.

Sg. Tampoi Besar

Sg.

Sg. Tampoi Besar

Sg. Tampoi Besar

3967

BP BATU

Sg. Sg. Sg.

Sg. Sg. Kundang

Kundang

2741

1. Sepanjang pesisiran pantai di Tg. BP 4

(Batu)

Sg. Kelanang

Sg. Sg. Kelanang Kelanang

Sg. Sg. Kelanang Sg. Kelanang Kelanang

Sg. Sg. Kelanang Kelanang

Sg. Kelanang

Sg. Tongkah

Sg.

Sg. Sg. Sg. Sg. Tongkah

Tongkah

Sg. Sg. Sg. Tongkah

Tongkah

Tongkah

Tongkah

Tongkah Tongkah

2737

3713

3713

Tg. Sg. Tg. Sg. Sg. Sg. Tg. Tg.

Sg. Tg. Tg. Sepat

Cadangan Lebuhraya Panta

30m

Cadangan 30m

Cadangan

Cadangan Cadangan Jalan

Jalan

Cadangan Jalan 30m

30m

Cadangan Jalan 30m

3957 0

4136

4138 4139

14

4140

4141

2. Sepanjang pesisiran pantai di BP 2

(Kelanang)

1101

4133

171

6

5729

Antara kemudahan riadah aktif yang

sesuai disediakan di pesisiran pantai.

Landskap yang disediakan di kawasan pesisiran pantai

perlulah mempunyai elemen yang bersesuaian agar dapat

menggalakkan kedatangan pengunjung.

Menara pandang sesuai dibina di pesisiran pantai

bertujuan memberi kemudahan kepada pengunjung

menikmati kualiti visual pantai kawasan rancangan

tempatan.

Cadangan reka bentuk landskap yang sesuai

dibangunkan di Pantai Batu Laut.

v. Pokok sedia ada perlu dikekalkan.

vi. Rekreasi awam dibenarkan dalam

kawasan rizab pantai (60 m) bagi aktiviti

yang tidak melibatkan struktur binaan

seperti ‘jogging track’, tapak

perkhemahan, kawasan istirehat,

kawasan berkelah, pejabat pengurusan,

pusat cenderamata dan kemudahankemudahan

sokongan seperti tandas

awam, tempat duduk, tempat letak

kereta, ‘jogging track’ dan lain-lain

keperluan yang berkaitan.

’Boardwalk’ yang dibina perlulah menggunakan tiang-tiang untuk tidak menghalang pengangkutan sedimen mengikut

arus pesisiran pantai.

iii. Menentukan tiada sebarang kediaman dibina di

atas muara, rizab sungai dan rizab pantai.

iv. Pantai rekreasi awam hendaklah dikenalpasti

khususnya kawasan yang mempunyai jalan masuk.

v. Pantai harus dibuka untuk semua orang awam.

vi. Sistem pembetungan dan perparitan hendaklah

menghala ke sistem dalaman dan tidak disalurkan

terus ke laut.

vii. Memastikan sisa-sisa buangan pepejal dan air

kumbahan tidak dibuang terus ke sungai dan laut.

viii. Memastikan pembangunan perumahan hanya

berdensiti sederhana dan rendah untuk ekologi,

menjaga estetika dan ‘carrying capacity’ pantai.

ix. Kawasan perumahan perlu dipisahkan dengan zon

pantai oleh jalan perkhidmatan awam selebar 15 m

20 m serta pejalan kaki yang berlandskap.

x. Setiap pembangunan dikehendaki mempunyai zon

penampan selebar 20 m yang berdekatan dengan

pesisiran pantai.

xi. Menyediakan sebuah jalan untuk akses orang

awam ke pantai.

xii. Sebarang kerja menggali atau mengambil pasir

pada semua bahagian sungai adalah dilarang agar

proses penyumbangan pasir kepada pantai yang

wujud secara semula jadi tidak terganggu.

xiii. Sebarang pembinaan yang akan menghalang

aktiviti pengangkutan sedimen mengikut arus

pesisiran pantai adalah tidak dibenarkan.

xiv. Garis Panduan Perancangan di Kawasan Pesisiran

Pantai yang disediakan oleh JPBD dan syarat lain

yang ditetapkan oleh RSKL mesti digunapakai bagi

setiap jenis permohonan pembangunan di kawasan

pesisiran pantai rancangan tempatan ini.

xv. Sebarang aktiviti pemuliharaan kawasan pantai

hanya dibenarkan untuk dijalankan di bahagian luar

pantai dan perlulah mengekalkan keadaan pantai

berpasir sedia ada.

Bersambung...

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.6-4


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

...sambungan

xi. Penebusgunaan tanah

• Hanya penebusgunaan tanah di Pantai Morib (komited) sahaja dibenarkan dan perlu disertakan

dengan kajian hidraulik untuk menentukan impak. Langkah-langkah tebatan yang berkesan juga

perlu dicadangkan untuk mengatasi kesemua impak yang telah dikenalpasti dalam kajian.

• Sekiranya flora di zon pantai terdiri daripada hutan paya bakau, maka penebusgunaan seharusnya

jenis pulau bagi pemeliharaan hutan paya bakau.

• Penekanan perlu diberi terhadap sistem saliran di kawasan

pedalaman dan alur-keluar saliran. Sekiranya sebarang alur

keluar baru dicadangkan, maka paip salur-keluar mesti

disambungkan lebih jauh dari MLWS dan ditanam dengan

‘cover’ minimum sedalam 1m. Sekiranya terdapat sebarang

sungai, alur atau ‘outlet’ saliran bersebelahan dengan kawasan

yang ditebusguna, kesan ‘backwater’ dan banjir di kawasan

hulu yang mungkin timbul berpunca daripada peningkatan

paras air akibat halangan yang disebabkan oleh pembangunan

berkenaan. Selain itu, pemendapan di ‘outlet’ perlu dikenalpasti

dan seterusnya langkah-langkah tebatan yang berkesan perlu

dikemukakan untuk mengatasi kesemua impak yang telah

dikenalpasti.

• Bagi garisan pantai yang ditebusguna, satu anjakan selebar 60

m diukur dari garisan air pasang perbani (MHWS) menghala ke

daratan perlu disediakan. Anjakan ini hendaklah dilengkapkan

dengan jalan servis / jalan masuk untuk kegunaan awam.

• Jika tambakan dilakukan, cadangan tambakan digalakkan

melalui pembinaan beberapa pulau yang dapat disambung ke

bahagian pantai dengan jambatan yang sesuai dan tidak

mengganggu hidraulik pantai dan laut yang sedia ada.

• Pantai berpasir sedia ada hendaklah dikekalkan dan langkahlangkah

membaik pulih pantai (beach nourishment) hendaklah

dilaksanakan.

• Sekiranya tambakan dilakukan secara bersambung dengan

daratan, rizab pantai masih perlu dikekalkan untuk kepentingan

awam.

Rizab Pantai

(60m)

Tambakan

Kawasan Tambakan

Pulau

Rizab Pantai Baru

(60m)

ALAM SEKITAR (sambungan)

xii. Hakisan

• Kerja kawalan hakisan pantai dan anjakan penyelenggaraan yang mencukupi perlu disediakan.

Bagaimanapun, kawalan hakisan seperti ‘vertical faced wall’ tidak digalakkan. Sistem dinamik yang

mengawal pembentukan pantai secara seimbang perlu dikekalkan.

• Sebarang aktiviti di semua bahagian Sg. Langat adalah tidak digalakkan agar penyumbangan pasir

kepada pantai yang berlaku secara semula jadi tidak terganggu.

• Kerja-kerja menggali atau mengambil pasir di semua bahagian dan zon dinamik pantai dari kuala Sg.

Langat hingga Tumbok adalah tidak dibenarkan.

• Sebarang pembinaan yang menghalang pengangkutan sedimen mengikut arus pesisiran pantai adalah

tidak dibenarkan.

• Setiap pembangunan yang akan dijalankan mestilah tidak menghalang atau mengganggu proses-proses

dinamik di kawasan pantai seperti aliran arus, ombak (angin) dan aliran air laut pada masa pasang surut.

• Kajian EIA yang komprehensif perlu dijalankan bagi semua aktiviti penambakan pantai dan kerja ‘beach

nourishment / regeneration’.

• Semua kerja perlindungan pantai mesti mengikut garis panduan yang disediakan di dalam ‘Feasibility

Study of Coastal Protection Work: Morib Sungai Sepang, Selangor’ (1991).

• Semua hutan paya bakau yang tumbuh di bahagian hadapan pantai mesti dikekalkan dan dipelihara untuk

membantu mengawal hakisan.

• Semua anak-anak sungai seperti Sg. Morib dan Sg. Kanchong Laut perlu dikekalkan dalam keadaan

semula jadi terutamanya di zon pelancongan.

• Rizab sungai hendaklah dijadikan sebagai jalur hijau untuk mengawal pencemaran hakisan permukaan.

• Pembangunan di kawasan ‘hinterland’ perlu dikawal supaya tidak menjejaskan kualiti air sungai di

kawasan pesisiran memandang ia merupakan ‘outlet’ akhir ke laut.

• Menggalakkan pembinaan struktur seperti jeti, tambak dan struktur lain yang perlu dibina di atas air

dengan menggunakan tiang supaya tidak mengganggu proses semula jadi arus air laut.

• Pembangunan di dalam sungai dan muara yang menghalang atau mengubah corak saliran, kekuatan

saliran dan penahan endapan sungai keluar ke laut dan kawasan pesisiran tidak dibenarkan.

xiii. Aktiviti pengambilan pasir

• Sebarang aktiviti di semua bahagian Sg. Langat adalah tidak digalakkan agar penyumbangan pasir

kepada pantai yang berlaku secara semula jadi tidak terganggu.

• Kerja-kerja menggali atau mengambil pasir di semua bahagian dan zon dinamik pantai dari kuala Sg.

Langat hingga Tumbok adalah tidak dibenarkan.

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.6-5


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

2.7 GARIS PANDUAN PERABOT JALAN

Penyediaan perabot jalan di kawasan rancangan tempatan merupakan intipati penting dalam

membentuk imej dan identiti perbandaran. Perabot jalan ini juga berperanan dalam membentuk sistem

sirkulasi jalan dan laluan pejalan kaki yang lebih efektif dan selesa untuk digunakan.

Elemen-elemen perabot jalan di kawasan rancangan tempatan perlu diterapkan dengan konsep

pelancongan pesisiran pantai dan semula jadi. Bagi memperkukuhkan lagi projek-projek pemangkin

pembangunan yang akan dijalankan di kawasan rancangan tempatan, elemen perabot jalan yang

terancang perlulah disediakan agar mampu berperanan dengan sepenuhnya dalam menggalakkan

kedatangan pelancong. Ini bersesuaian dengan hala tuju pembangunan di kawasan rancangan

tempatan sebagaimana yang telah diperuntukkan oleh kerajaan negeri.

Garis panduan ini menjelaskan mengenai 8 elemen perabot jalan yang diguna pakai di kawasan

rancangan tempatan iaitu:

i. Laluan pejalan kaki

ii. Lampu

iii. ‘Bollard’

iv. Gazebo

v. Perhentian bas

vi. Papan tanda

vii. Kiosk

viii. ‘Ramp’ dan ‘handrail’

Ciri-ciri penyediaan yang diberi penekanan utama di dalam garis panduan ini adalah:

i. Perletakan (merangkumi aspek keselesaan dan keselamatan)

ii. Saiz, bahan (merangkumi aspek kos) dan warna

iii. Reka bentuk, imej dan identiti

iv. Penyelenggaraan

Elemen perabot jalan seperti laluan pejalan kaki, gazebo, landskap lembut dan kejur serta lampu mampu untuk meningkatkan

kualiti visual di kawasan rancangan tempatan.

Penerapan elemen perabot jalan sedia ada dan penambahan kepadanya perlu berdasarkan kepada ciriciri

dan kekuatan imej yang terdapat di kawasan rancangan tempatan. Sebagai contoh, penyediaan

elemen laluan pejalan kaki di Pantai Morib perlu mempunyai ciri-ciri laut dan pantai.

Antara kemudahan yang sesuai disediakan di pesisiran pantai adalah laluan pejalan kaki, papan tanda, tong sampah dan bangku.

Kemudahan ini akan memberikan keselesaan kepada pengguna dan menggalakkan kedatangan pelancong ke kawasan

rancangan tempatan.

Kajian telah mendapati beberapa elemen perabot jalan yang dirasakan perlu dan penting untuk diambil

berat di dalam setiap pembangunan di dalam kawasan rancangan tempatan. Ini kerana elemen-elemen

tersebut merupakan satu titik fokus yang boleh dijadikan tumpuan orang ramai terhadap imej bandar

melalui reka bentuknya yang menarik, selamat dan efektif.

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.7-1


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

Jadual 2.7.1: Garis Panduan Kawalan Pembangunan Perabot Jalan Rancangan Tempatan Morib - Tg. Sepat

Perletakan Saiz / Bahan / Warna Reka Bentuk, Imej Dan Identiti Penyelenggaraan

LALUAN PEJALAN KAKI

i. Cadangan lokasi adalah di semua kawasan

perumahan terancang, pembangunan di sekitar

Pantai Morib, Kg. Batu Laut, Pekan Tg. Sepat dan

Pekan Kelanang.

ii.

Perletakan laluan pejalan kaki perlulah dipisahkan

dengan rizab landskap daripada jalan raya.

1.8m hingga

3m

Saiz

i. Lebar laluan pejalan kaki ialah 1.8m hingga 3m. Ini

adalah bagi memudahkan penggunaan kerusi roda dan

meningkatkan keselesaan pengguna. Sekiranya kurang

dari 1.8m, perlu disediakan ruang untuk berpusing pada

jarak yang sesuai.

Bahan

ii. Turapan yang digunakan pula mestilah tidak licin dan

selamat digunakan termasuk untuk golongan kurang

upaya. Antara turapan yang disyorkan ialah ‘royal

ashler’, ‘slate tile grouted’, ‘new brick herrington’,

‘herringbone slate’ dan ‘old english cobblestone’.

i. Reka bentuk turapan dan warna laluan pejalan kaki

perlulah mempunyai identiti yang melambangkan

imej kawasan rancangan tempatan.

i. Bagi laluan pejalan kaki yang mempunyai

landskap lembut iaitu pokok sebagai teduhan

atau hiasan, kekerapan untuk membersihkan

laluan adalah lebih kerap (dicadangkan 2 - 3

kali bagi setiap minggu). Ini adalah untuk

memastikan laluan tidak dipenuhi dengan

daun yang berguguran sehingga

mengganggu perjalanan pengguna dan

merosakkan kualiti visual.

1.5m 1m 1.8m 3m 0.75m

Rizab

Parit

Rizab

Menanam

Pokok

Laluan

Pejalan

Kaki

Rizab

Menanam

pokok

iii. Lebar laluan pejalan kaki ialah 1.8m hingga 3m. Ini

adalah bagi memudahkan penggunaan kerusi roda

dan meningkatkan keselesaan pengguna. Sekiranya

kurang dari 1.8m, perlu disediakan ruang untuk

berpusing pada jarak yang sesuai.

iv. Sekiranya tidak mempunyai rizab landskap, perlu

disediakan penghadang agar dapat meningkatkan

keselamatan pengguna daripada disamun atau

dilanggar.

iii. Turapan jenis ‘grasscrete’

juga sesuai digunakan di

laluan tertentu kerana

turapan jenis ini akan

memudahkan penyerapan

air ke tanah dan

mengurangkan kadar

larian air yang membawa

kepada masalah banjir.

iv. Bagi golongan kurang upaya, turapan berbentuk ‘dot

type block’ memberi tanda amaran bertujuan untuk

menangkis halangan dan bahaya, menunjuk arah dan

amaran sekiranya menghampiri selekoh dan simpang.

Turapan yang berbentuk ‘line type block’ pula untuk

menunjuk arah laluan.

v. Menggunakan jenis turapan yang baik dan berkualiti

agar tahan lebih lama tanpa memerlukan

penyelenggaraan yang terlalu kerap.

Cadangan penyediaan laluan pejalan kaki di sepanjang laluan utama

ke Pantai Morib sehingga ke Batu Laut perlu menerapkan ciri-ciri di

pesisiran pantai dan memberi keutamaan terhadap keselamatan

kanak-kanak dan golongan kurang upaya.

ii. Reka bentuk laluan perlulah rata dan selari agar

dapat dilihat dari jalan-jalan utama.

iii. Bahagian tepi laluan pejalan kaki perlulah

disediakan dengan ‘kerb’ (ketinggian tidak melebihi

30sm dari jalan raya) agar tidak membahayakan

pengguna terutama yang berkerusi roda.

iv. Jejari yang digunakan untuk menutup sistem

perparitan di bahagian bawah laluan pejalan kaki

perlulah diletakkan di bahagian tepi atau dilindung

untuk memastikan keselamatan pengguna.

ii.

Kerja-kerja membersihkan laluan pejalan

kaki perlu dilakukan (dicadangkan 1 kali bagi

setiap bulan) untuk mengelakkan laluan

pejalan kaki berlumut dan licin sehingga

membahayakan keselamatan pengguna.

Laluan pejalan kaki yang disediakan dengan landskap dan

kemudahan perabot jalan akan meningkatkan kualiti visual

kawasan berkenaan.

Laluan pejalan kaki perlulah disediakan dengan lampu, landskap dan

papan tanda yang akan memberi kemudahan dan keselesaan kepada

pengguna.

Warna

i. Warna turapan yang sederhana gelap seperti biru,

hijau dan merah untuk mengelakkan kekotoran.

ii. Menggunakan dua warna yang berbeza bagi laluan

yang mempunyai ketinggian yang tidak sama untuk

mudah dilihat oleh pengguna.

iii. Warna yang boleh memantulkan cahaya juga sesuai

digunakan untuk meningkatkan ciri-ciri keselamatan.

Contoh perletakan jejari penutup sistem perparitan yang

merbahaya dan perlu dielakkan

v. Rangkaian laluan pejalan kaki perlu sistematik dan

menghubungkan tempat-tempat tumpuan awam.

vi. Landskap hiasan perlu bercirikan pantai manakala

turapan laluan pejalan kaki boleh menerapkan

corak-corak hidupan laut seperti tapak sulaiman,

kerang, sotong, siput laut dan sebagainya.

Reka bentuk turapan laluan pejalan kaki yang kreatif sesuai

diaplikasikan di kawasan rancangan tempatan.

Bersambung...

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.7-2


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

...sambungan

Perletakan Saiz / Bahan / Warna Reka Bentuk, Imej Dan Identiti Penyelenggaraan

LAMPU

i. Cadangan penambahan dan penyediaan lampu di

kawasan tumpuan terutamanya di kawasan

pembangunan sepanjang pesisiran pantai kawasan

rancangan tempatan.

ii. Diletakkan dalam jarak 4.5m hingga 6.1m secara

berulang untuk memastikan bahawa cahaya yang

menerangi laluan akan berterusan tanpa

menyebabkan mana-mana kawasan menjadi gelap

dan seterusnya mendatangkan bahaya.

iii. Setiap tiang lampu perlulah disusun dalam keadaan

teratur.

iv. Lampu perlulah diletakkan di dalam rizab yang telah

ditetapkan iaitu 0.4m dari bahagian tepi laluan

pejalan kaki.

v. Perletakan di bahagian tengah tidak dibenarkan

untuk mengelakkan berlakunya gangguan terhadap

kelancaran perjalanan pengguna dan mewujudkan

rasa tidak selesa kepada pengguna.

vi. Perletakan lampu perlu mengatasi dua jenis

kesilauan iaitu secara langsung dan kesilauan

terpantul. Bagi kesilauan secara langsung, ia

berlaku apabila silau lampu tersebut terus ke arah

mata pengguna tanpa halangan. Kesilauan terpantul

pula berlaku hasil daripada pantulan silau lampu

terhadap permukaan yang berkilat dan

memantulkan cahaya ke arah pengguna.

‘BOLLARD’

i. ‘Bollard’ perlu diletakkan di setiap bahagian tepi atau

penghujung laluan pejalan kaki dengan tujuan

menghalang kenderaan menggunakan laluan

tersebut. Ini adalah untuk memastikan keselamatan

pengguna berada di tahap yang maksimum.

ii.

Setiap ‘bollard’ mestilah diletakkan dalam jarak

minimum 0.3m dari kerb di bahagian tepi jalan.

iii. Jarak antara setiap ‘bollard’ ialah antara 0.9m hingga

1.2m dan disusun secara teratur. Ini adalah untuk

memberi laluan kepada golongan kurang upaya

yang menggunakan kerusi roda.

Saiz

i. Ketinggian lampu untuk laluan pejalan kaki ialah di

antara 2.1m hingga 3m. Ini adalah untuk memastikan

tahap pencahayaan yang diberikan mampu menerangi

pejalan kaki. Ia juga sesuai dengan skala ketinggian

manusia.

Bahan

i. Bahan yang digunakan mestilah berkualiti, tahan lasak,

tidak memerlukan penyelenggaraan yang terlalu kerap

dan jimat dari segi kos. Antara bahan yang disyorkan

ialah konkrit, besi atau aluminium.

Warna

i. Warna yang digunakan mestilah sesuai dengan identiti

kawasan pelancongan dan pembangunan di kawasan

sekitar. Antara warna yang disyorkan ialah hitam, biru

dan perak (silver). Warna yang boleh memantulkan

cahaya juga sesuai digunakan untuk meningkatkan ciriciri

keselamatan.

Saiz

i. Saiz diameter yang sesuai bagi ‘bollard’ ialah 0.15m

hingga 0.3m.

ii. Ketinggian setiap ‘bollard’ mestilah di antara 0.6m

hingga 0.9m. Ketinggian ini bersesuaian dengan skala

manusia dan tidak menghalang tahap penglihatan.

Bahan

i. Menggunakan ‘bollard’ yang keras seperti besi dan

simen agar sebarang kenderaan yang terbabas tidak

merempuh ke kawasan laluan pejalan kaki yang akan

membahayakan keselamatan pengguna.

Warna

i. Warna ‘bollard’ mestilah jelas dan kontra seperti hitam,

merah dan biru untuk memastikan ia boleh dilihat dari

jarak yang jauh. Warna yang boleh memantulkan

cahaya juga sesuai digunakan untuk meningkatkan ciriciri

keselamatan.

i. Reka bentuk yang kreatif dan mempunyai identiti

yang tertentu adalah penting bagi melambangkan

imej yang ingin diwujudkan.

Reka bentuk lampu yang dikombinasikan bersama ‘banner’ sesuai

untuk kawasan pelancongan di pesisiran pantai.

ii. Reka bentuk lampu perlu dipastikan mampu

menerangi bahagian laluan pejalan kaki terutama

bagi laluan yang agak sunyi di waktu malam agar

dapat memberikan rasa selamat kepada pengguna.

i. Reka bentuk setiap ‘bollard’ adalah berdasarkan

kepada imej kawasan tersebut. Reka bentuk yang

tidak tajam dan berbentuk separuh bulatan di setiap

sisi adalah digalakkan. Ini adalah untuk

mengelakkan pengguna dari tercedera.

i. Menilai kualiti pencahayaan sama ada

berada di tahap yang baik atau tidak (1- 2

kali bagi setiap bulan).

ii. Menilai kualiti cat dan bahan luaran tiang

lampu (1 kali bagi setiap 2 -3 bulan).

Antara reka bentuk lampu yang sesuai diaplikasikan di

kawasan rancangan tempatan.

i. Setiap ‘bollard’ perlulah dicat semula

sekiranya telah mulai luntur (1 kali bagi

setiap sebulan) dengan tujuan untuk mudah

dilihat oleh pengguna terutama kepada

pengguna yang menggunakan kenderaan

bermotor. Kerja membaikpulih dan

menggantikannya dengan yang baru juga

perlu dijalankan untuk memastikan ‘bollard’

ini dapat berfungsi dengan sebaiknya.

0.75m 1.8-3m

0.3m

Rizab Menanam Laluan Pejalan Kaki

Pokok

Contoh reka bentuk bollard di luar negara yang boleh dijadikan

contoh bagi penggunaan di kawasan rancangan tempatan.

Reka bentuk ‘bollard’ yang sesuai disediakan di

kawasan pesisiran pantai.

Bersambung...

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.7-3


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

...sambungan

Perletakan Saiz / Bahan / Warna Reka Bentuk, Imej Dan Identiti Penyelenggaraan

GAZEBO

i. Diletakkan di luar rizab laluan pejalan kaki. Ini

adalah untuk memastikan tiada gangguan terhadap

kelancaran perjalanan pejalan kaki. Sebaiknya,

diletakkan bersebelahan dengan laluan pejalan kaki

sebagai tempat berteduh dan berehat.

ii. Jarak antara setiap gazebo adalah berdasarkan

kepada kesesuaian sesebuah kawasan (jarak

minimum ialah 3m).

Saiz

Jenis Ketinggian Diameter

1 2.2 m 2.5 m

2 2.2 m 3.5 m

3 2.2 m 4.0 m

4 2.4 m 4.5 m

Bahan

i. Dibina dari bahan yang kukuh seperti gabungan konkrit

dan kayu. Gabungan konkrit dan kayu ini juga dapat

menjimatkan kos kerana nilai pasaran bagi kayu kini

adalah tinggi berbanding konkrit. Menggunakan

bumbung yang dapat menyerap bahang panas seperti

atap genting.

Warna

i. Warna yang digunakan mestilah bersesuaian dengan

identiti kawasan tersebut. Warna yang digalakkan ialah

coklat.

i. Reka bentuk gazebo digalakkan menekankan ciri

tempatan, seperti berbentuk kubah dan

menggunakan kayu sebagai bahan binaan utama. Ini

merupakan satu usaha yang baik dalam

mengekalkan reka bentuk asli yang terdapat di

Malaysia.

i. Kerja pembersihan perlu dilakukan dengan

lebih kerap di kawasan ini kerana

kebanyakan pengguna yang menggunakan

gazebo akan berehat sambil minum atau

makan. Ini akan menyebabkan wujudnya

sampah-sarap di kawasan ini. Kerja

pembersihan digalakkan dilakukan 1 kali bagi

setiap 2 hari. Kerja-kerja penyelenggaraan

pula seperti mengecat, membaiki struktur

gazebo dan sebagainya dijalankan sekali

bagi setiap bulan.

PERHENTIAN BAS

i. Setiap perhentian bas perlu dibina bersebelahan

dengan laluan pejalan kaki. Sistem laluan pejalan

kaki perlulah dihubungkan secara langsung dengan

perhentian bas.

Saiz

i. Saiz minimum perhentian bas ialah 3m x 2m (ruang

binaan) dengan ketinggian 3m dari paras lantai.

Bahan

i. Bahan binaan yang sesuai ialah gabungan besi,

aluminium dan konkrit yang dapat digunakan dalam

tempoh yang lebih lama.

i. Reka bentuk perhentian bas perlulah selesa,

disediakan dengan bumbung, tempat duduk, tong

sampah dan juga papan tanda maklumat. Mestilah

melambangkan identiti sesebuah kawasan dan

bersesuaian dengan skala manusia. Sebagai contoh;

warna perak (silver) melambangkan sebuah

kawasan pembangunan yang berteraskan teknologi

maklumat, canggih dan moden.

i. Kerja menyelenggara seperti membaiki dan

mengecat semula perhentian bas perlu

dilakukan sekali bagi setiap bulan. Ini

adalah bagi memastikan keadaan

kemudahan ini tidak rosak, dicemar dengan

perbuatan vandalisme dan supaya kelihatan

terpelihara dan cantik.

Warna

i. Warna yang digunakan perlulah sesuai dengan imej

kawasan tersebut dan digalakkan menggunakan warna

yang kontra seperti merah, biru, kuning dan hijau.

Warna yang boleh memantulkan cahaya juga sesuai

digunakan untuk meningkatkan ciri-ciri keselamatan.

Perhentian bas yang diletakkan di

tepi jalan raya. Turapan laluan

pejalan kaki yang disediakan

bersambung dengan perhentian bas

mampu memberikan kemudahan

kepada pejalan kaki.

Disediakan juga dengan tong

sampah dan pokok di

bahagian tepi laluan pejalan

kaki.

Meningkatkan

kemudahan dan kualiti visual

di kawasan ini.

Reka bentuk perhentian bas yang mempunyai imej seperti kapal

mencerminkan identiti kawasan rancangan tempatan yang berada di

pesisiran pantai.

Turapan laluan pejalan kaki yang menggunakan

turapan berwarna gelap, akan melambatkan

kesan kotor dan mengurangkan kerja-kerja

penyelenggaraan.

Warna perhentian bas yang

kontra memudahkan untuk

dilihat dari jarak yang jauh.

Cadangan perhentian bas berbumbung di kawasan kajian perlu lebih menekankan ciri-ciri keselamatan,

keselesaan dan taburan perletakannya yang seimbang.

Bersambung...

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.7-4


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

...sambungan

Perletakan Saiz / Bahan / Warna Reka Bentuk, Imej Dan Identiti Penyelenggaraan

PAPAN TANDA

i. Perletakan papan tanda perlu mendatar dengan

ketinggian efektif (juga boleh dibaca oleh golongan

kurang upaya) dan diletakkan di bahagian tepi laluan

pejalan kaki (0.3m).

ii.

Bagi papan tanda bermaklumat dan ‘landmark’,

perlulah disediakan di kawasan yang mudah dilihat

seperti di bahagian tepi laluan pejalan kaki.

Perletakan di bahagian tengah laluan adalah

dilarang untuk tidak menghalang pergerakan.

iii. Saiz minimum papan tanda ialah 3 mp.

iv. Bagi papan tanda maklumat yang diletakkan di

bahagian tepi jalan raya, satu ruang berhenti perlu

disediakan agar dapat menjamin keselamatan

pengguna.

Saiz

i. Bagi papan tanda arah, perlulah disediakan seperti

berikut:

Kelebaran

Jalan

Saiz Ukuran

Papan

Tanda (Min)

Perletakan

(Jarak papan

tanda dari

lokasi sebenar)

Jarak

Pandangan

Terhadap Papan

Tanda

30m 1.1mp 180-245 m 75 m

30m dan

20m

3mp 100-180 m 60 m

20m,

0.5mp

12.2m

0.7mp

15.2m

45 100 m 60 m

ii. Ketinggian papan tanda arah ialah antara 2.5m hingga

3.5m di atas muka bumi. Ketinggian bagi papan tanda

bermaklumat ini ialah 0.9m hingga 1.5m.

iii. Papan tanda yang digantung pula mestilah mempunyai

ketinggian minimum 2.5m dari paras lantai.

i. Reka bentuk yang kreatif dibenarkan dengan

menekankan aspek keselamatan. Sudut yang tajam

adalah dilarang.

ii. Saiz tulisan minimum ialah 15 mm.

iii. Reka bentuk dan perletakan papan tanda ini juga

disarankan agar mengikut Garis Panduan Arahan

Teknik (Jalan) siri 2 yang dikeluarkan oleh JKR

Malaysia.

i. Kerja menyelenggara seperti membersih dan

mengecat perlu dijalankan 1-2 kali setiap

bulan agar dapat memastikan keadaan

papan tanda berada di tahap yang

maksimum.

Simbol berasaskan spesis di atas sesuai dijadikan

sebagai imej bagi reka bentuk papan tanda.

2.5m

Antara reka bentuk papan tanda yang sesuai diaplikasikan di

kawasan rancangan tempatan.

Penyediaan pintu gerbang yang menerapkan penggunaan tulisan juga

akan berperanan dalam memberikan informasi dan ‘landmark’ kepada

pengunjung.

v. Digalakkan menyediakan ruang perhentian

serbaguna yang terletak di tepi jalan. Mempunyai

segala kemudahan untuk pengguna terutama yang

berkenderaan seperti papan tanda bermaklumat,

papan tanda arah, pondok telefon dan bangku.

Bahan

i. Menggunakan bahan binaan seperti batu, gangsa,

aluminium, ‘galvanized steel’, ‘sand-cast aluminium’,

‘sand blasted black granite’ dan ‘fieldstone wall’.

ii. Elemen dalam papan tanda perlulah mudah ditukar tapi

tidak mudah divandalisme.

Warna

i. Menggunakan warna asas sebagai latar belakang

seperti biru gelap, putih, hitam, merah, hijau dan

kuning. Warna yang menggabungkan antara merah

dan hijau, kuning dan biru adalah dilarang untuk tidak

mengelirukan pengguna yang rabun warna.

ii. Warna yang boleh memantulkan cahaya juga sesuai

digunakan untuk meningkatkan ciri-ciri keselamatan.

iii. Warna tulisan perlu kontra dengan warna latar

belakang seperti biru, kuning, putih dan merah.

iv. Papan tanda bertulis ‘braille’ perlu disediakan untuk

kemudahan golongan buta.

Penggunaan warna yang cerah serta hiasan landskap lembut dan

kejur pada papan tanda memberi kesan penegasan dan ‘awareness’

pengunjung di kawasan rancangan tempatan.

Bersambung...

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.7-5


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 2

...sambungan

Perletakan Saiz / Bahan / Warna Reka Bentuk, Imej Dan Identiti Penyelenggaraan

KIOSK

i. Kiosk ini perlulah diletakkan bersebelahan dengan

laluan pejalan kaki. Kiosk juga boleh ditempatkan

bersebelahan dengan perhentian bas.

Saiz

i. Saiz minimum kiosk ialah 3m x 3m yang dapat

memberikan keselesaan dalam pergerakan.

ii. Ketinggian minimum kiosk ialah 4.5m dengan tujuan

untuk memudahkan peredaran udara.

Bahan

i. Menggunakan bahan binaan konkrit, aluminium dan

kayu.

Warna

i. Menggunakan warna yang menarik dan berdasarkan

kreativiti masing-masing.

i. Reka bentuk kreatif adalah digalakkan tetapi

perlulah mengikut kesesuaian. Kebiasaannya,

berbentuk empat segi atau bulat.

i. Kerja penyelenggaraan dari aspek menjaga

kebersihan adalah tanggungjawab peniaga

atau penyewa kiosk. Kerja-kerja mengecat

dan membaikpulih pula adalah

tanggungjawab pemilik kiosk dan perlulah

dilakukan 1 2 kali sebulan.

Kiosk bermaklumat juga sesuai disediakan bertujuan untuk

memberikan pengetahuan mengenai sesuatu lokasi atau produk di

sesebuah kawasan.

Penyediaan kiosk perlulah di kawasan yang menjadi tumpuan pengunjung. Selain berperanan sebagai tempat berniaga, ia juga

merupakan tempat berehat dan penyebaran maklumat. Penyediaan kiosk yang sempurna, bersih dan menarik akan menggalakkan

aktiviti perdagangan terutama produk tempatan.

‘RAMP’ DAN ‘HANDRAIL’

i. ‘Ramp’ merupakan laluan yang melandai dari satu

tingkat ke satu tingkat bangunan, dari kaki lima atau

bahu jalan ke jalan raya atau dari pintu masuk

bangunan ke kaki lima.

ii.

‘Ramp’ mempunyai 2 laluan (dua hala) yang

dipisahkan dengan ‘mountable kerb’ yang

mempunyai kelebaran 0.5 meter serta mempunyai

ketinggian 0.5 meter.

iii. Reka bentuk jalan keluar masuk menuju ke ‘ramp’

hendaklah mudah dilihat oleh pengguna.

iv. ‘Ramp’ harus disediakan di laluan yang mempunyai

perubahan ketinggian. Tahap kecerunan yang

dibenarkan adalah kurang daripada 8.3 peratus.

v. ‘Handrail’ pula merupakan batang besi atau kayu

yang lurus yang diletakkan di tepi tangga atau di tepi

kaki lima atau di tepi dinding dalam tandas untuk

kegunaan golongan kurang upaya.

Saiz

i. Kelebaran minimum ‘ramp’ hendaklah 1.8 meter dan

panjang maksimum adalah 10 meter bagi memberi

lebih keselesaan kepada golongan ini.

ii. ‘Ramp’ tanpa penghadang di kiri kanan perlu

disediakan ‘kerb’ tidak kurang daripada 0.1m tinggi

bagi keselamatan pengguna kerusi roda dan pengguna

bertongkat.

iii. ‘Handrail’ perlu disediakan bersama ‘ramp’ dengan

ukur lilit 40mm hingga 50mm.

iv. Ketinggian ‘handrail’ yang sesuai adalah 0.9m dan

bagi ‘handrail’ kedua untuk kanak-kanak dan orang

kerdil ketinggiannya adalah 0.7m.

v. Bahagian bawah ‘ramp’ perlulah mempunyai

ketinggian minimum 0.6m dari aras lantai.

Bahan

i. Permukaan ramp mesti dari bahan yang tidak licin dan

selamat untuk digunakan.

Warna

i. Warna yang digunakan bagi setiap elemen khas untuk

golongan kurang upaya ini perlulah disediakan dengan

warna yang kontra dan jelas seperti merah dan biru

untuk memberikan penglihatan yang lebih jelas. Warna

yang boleh memantulkan cahaya juga sesuai

digunakan untuk meningkatkan ciri-ciri keselamatan.

i. Tulisan ‘braille’ perlu disediakan pada permulaan

dan hujung ‘handrail’ untuk kegunaan orang buta.

ii. Papan tanda perlu disediakan di tangga-tangga

untuk kemudahan golongan kurang upaya.

Laluan pejalan kaki yang dihubungkan dengan ‘ramp’ akan

memudahkan untuk golongan kurang upaya melintas jalan.

i. Kerja-kerja penyelenggaraan seperti

mengganti turapan ‘ramp’, mengecat besi

‘handrail’ dan sebagainya perlu dilakukan

sekali bagi setiap bulan untuk memastikan

tahap penyediaan elemen berada di dalam

keadaan yang selamat dan terpelihara.

‘Ramp’ yang disediakan dengan dua laluan dan dihalang

dengan penyediaan ‘handrail’. Ukur lilit ‘handrail’ adalah

40 mm hingga 50 mm.

Garis Panduan Kawalan Pembangunan 2.7-6


RANCANGAN TEMPATAN

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

Bab 3


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

3.0 PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

Rajah 3.1: Peratusan Kos Cadangan Projek Mengikut Sektor

3.1 PENGENALAN

Pelaksanaan rancangan tempatan akan lebih berjaya sekiranya pengurusan organisasi adalah kukuh

dan mempunyai sumber kewangan yang mencukupi. Peranan MDKL sebagai pihak berkuasa tempatan

(PBT) dilihat sebagai peneraju utama dalam memastikan keberkesanan dasar dan program yang telah

dirancang. Pelaksanaan rancangan tempatan ini perlu kepada penglibatan agensi dan jabatan kerajaan

sama ada di peringkat negeri atau di peringkat persekutuan. Penglibatan dan sokongan padu daripada

pelbagai pihak yang terlibat dalam perancangan, pelaksanaan dan kawalan pembangunan serta

kerjasama terutamanya pihak swasta dan orang awam sangat penting dalam melaksanakan sesebuah

projek.

3.2 CADANGAN PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN

Pengangkutan

dan Pengurusan

Lalulintas

3.90%

Landskap dan

Rekreasi

0.66%

Infrastruktur dan

Utiliti

70.95%

Lain-lain'

2.55%

Perumahan

6.37%

Kemudahan

Masyarakat dan

Institusi

14.30%

Pusat Bandar

dan Reka Bentuk

Bandar

1.27%

3.2.1 Jenis Projek, Fasa dan Kos Pembangunan

Projek-projek pembangunan yang dicadang bagi rancangan tempatan ini adalah seperti Jadual 3.1 dan

Rajah 3.1. Jadual ini juga menjelaskan mengenai bilangan projek dan kos projek keseluruhan bagi

rancangan tempatan ini.

Jadual 3.1: Senarai Cadangan Projek RT Morib - Tg. Sepat (2002-2020)

Bil. Jenis Pembangunan Bil. Projek Kos Projek (RM) %

i. Perumahan * 140,560,000.00 6.37

ii. Perdagangan 13 3,415,000.00 0.15

iii. Perindustrian 2 4,500,000.00 0.20

iv. Pelancongan 19 7,360,000.00 0.33

v. Kemudahan Masyarakat dan Institusi 36 315,252,475.00 14.30

vi. Pusat Bandar dan Reka Bentuk Bandar 28 28,055,886.00 1.27

vii. Pertanian 3 40,644,574.00 1.84

viii. Infrastruktur dan Utiliti 34 1,564,636,500.00 70.95

ix. Pengangkutan dan Lalu lintas 22 86,047,665.00 3.90

x. Landskap dan Rekreasi 31 14,476,300.00 0.66

xi. Pembangunan GIS 1 209,300.00 0.01

Jumlah Keseluruhan 189 2,205,157,700.00 100.00

Nota: * Merangkumi bilangan unit rumah sebanyak 1,413 unit (30% kos rendah 424 unit, 60% kos sederhana 848 dan 10%

kos tinggi 141 unit).

Nota: ‘Lain-lain’ merupakan gabungan projek bagi sektor perdagangan (0.15%), perindustrian (0.20%), pelancongan (0.33%),

pertanian (1.84%) dan pembangunan GIS (0.01%) yang setelah dijumlahkan adalah sebanyak 2.55% daripada keseluruhan projek

yang akan dijalankan di dalam rancangan tempatan ini.

Cadangan infrastruktur dan utiliti mempunyai bilangan dan jumlah kos projek tertinggi (34 projek)

berbanding lain-lain cadangan dengan anggaran kos sebanyak RM1,564,636,500.00 (70.95%). Ini

disebabkan oleh pembangunan baru bagi perumahan, perdagangan, pelancongan dan perindustrian

yang memerlukan penyediaan rangkaian jalan raya dan pengangkutan yang menyeluruh serta efektif.

Manakala cadangan pembangunan kemudahan masyarakat dan institusi melibatkan anggaran kos

kedua tertinggi sebanyak RM315,252,475.00 (14.30%) dan diikuti oleh cadangan perumahan sebanyak

RM140,560,000.00 (6.37%). Bagi pembangunan sistem maklumat geografi (GIS), anggaran kos yang

dicadangkan sebanyak RM209,300.00 (0.01%) dan ianya merupakan kos yang terkecil bagi

pelaksanaan rancangan tempatan ini. Cadangan pembangunan sistem ini bertujuan untuk menaiktaraf

peranan dan kemampuan MDKL serta menggalakkan penggunaan sistem teknologi maklumat terkini

oleh kakitangan Majlis. Selain itu, melalui sistem GIS juga, penyelarasan tugas dan pemantauan projek

pembangunan serta kawalan perancangan dapat diselaraskan untuk setiap pihak atau jabatan-jabatan

teknikal lain yang terlibat (Jadual 3.2).

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-1


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

Jadual 3.2: Ringkasan Cadangan Keseluruhan Projek Rancangan Tempatan Morib Tg. Sepat, 2002-2020

Bil. Pelaksana Penyelaras Cadangan Ukuran

1.

2.

3.

Jumlah

(unit / km /

hektar)

Jumlah Kos (RM) 2005-

2010

Fasa Pelaksanaan

2011-

2015

2016-

2020

BP

1 2 3 4

PERUMAHAN

MDKL / SPNB /

Swasta

SPNB / MDKL Kos rendah (30%) Unit 424 27,560,000.00

Swasta MDKL Kos sederhana (60%) Unit 848 84,800,000.00

Swasta MDKL Kos tinggi (10%) Unit 141 28,200,000.00

PERDAGANGAN

BP 1 (Morib)

PDKL / Kerajaan

Persekutuan/ Swasta

PDKL /

Kerajaan

Persekutuan

Plaza produk desa

Jumlah Kecil 140,560,000.00

550,000.00

Hektar 23.78

MDKL / Swasta MDKL Pusat perdagangan Hektar 4.35 300,000.00

MDKL / Swasta MDKL Medan selera (‘seafood paradise’ dan medan ikan bakar) Hektar 12.25 500,000.00

MDKL MDKL Penempatan semula gerai-gerai sedia ada ke kawasan terpilih Unit 34 170,000.00

MDKL

MDKL

Pembaikan dan pengindahan gerai sedia ada di Pantai Morib dan Pantai

Baru Morib Unit 45

225,000.00

BP 2 (Kelanang)

MDKL / Swasta MDKL

Pembesaran dan pembaikan semula struktur bangunan perdagangan

sedia ada Hektar 23.20

50,000.00

MDKL / Swasta MDKL Penempatan semula perkedaian Unit 47 470,000.00

BP 3 (Tg. Dua Belas)

MDKL / Swasta MDKL Penempatan semula kawasan perdagangan sedia ada Unit 19 190,000.00

BP 4 (Batu)

MDKL / Swasta MDKL Pusat perdagangan di Tg. Sepat Hektar 17.90 10,000.00

MDKL / Swasta MDKL Pusat perdagangan berhampiran Taman Mutiara Hektar 22.90 10,000.00

PDKL /

PDKL / Kerajaan

Kerajaan Plaza produk desa di Batu Laut

Persekutuan/ Swasta

Persekutuan

Hektar 3.25

550,000.00

MDKL / Swasta MDKL

Tapak niaga terbuka dan bangunan perdagangan berkelompok di Batu

Laut Hektar 3.40

90,000.00

MDKL / Swasta MDKL Medan selera (ikan bakar) berhampiran jeti Sg. Kundang Hektar 2.76 300,000.00

PERINDUSTRIAN

BP 2 (Kelanang)

MDKL / Kerajaan

Negeri / Kerajaan

Persekutuan / Swasta

BP 4 (Batu

MDKL / Kerajaan

Negeri / Kerajaan

Persekutuan / Swasta

Jumlah Kecil 3,415,000.00

MDKL Taman perindustrian berasaskan industri perkhidmatan dan pembuatan Hektar 29.05 2,500,000.00

MDKL Taman perindustrian berasaskan industri perkhidmatan dan pembuatan Hektar 20.21 2,000,000.00

Jumlah Kecil 4,500,000.00

Bersambung...

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-2


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

…sambungan

Bil. Pelaksana Penyelaras Cadangan Ukuran

4.

Jumlah

(unit / km /

hektar)

Jumlah Kos (RM) 2005-

2010

Fasa Pelaksanaan

2011-

2015

PELANCONGAN

BP 1 (Morib)

MDKL / Swasta MDKL Chalet / resort Hektar 11.50 500,000.00

Kerajaan Negeri / MDKL /

MDKL / Swasta Kerajaan Negeri

Taman tema air Hektar 18.90 2,500,000.00

Swasta

MDKL /

Kompleks rekreasi maritim Hektar 8.26 600,000.00

Swasta / MTPN /

PDKL /MDKL /

Kerajaan Persekutuan

MDKL / Swasta

Kementerian Belia dan

Sukan / Pasukan

Beruniform /

Kementerian

Pelancongan / MDKL

BP 2 (Kelanang)

Swasta / MDKL /

MTPN

Swasta / MTPN /

PDKL /MDKL /

Kerajaan Persekutuan

Kerajaan Negeri

PDKL /

Kerajaan

Persekutuan

MDKL

Kementerian

Pelancongan /

MDKL

Penambahan penyertaan program ‘homestay’ Unit 10 100,000.00

Pembinaan papan tanda penunjuk arah di Pantai Morib, Kg. Endah dan

Kanchong Laut

2016-

2020

Unit 3 15,000.00

Program khusus ‘balik kampung’ di Kg. Endah - - 10,000.00

MDKL / MTPN Program lestari bagi pelancongan eko - - 15,000.00

PDKL /

Kerajaan

Persekutuan

Penambahan penyertaan program ‘homestay’ Unit 10 100,000.00

MDKL / Swasta MDKL Pembinaan papan tanda penunjuk arah di lokasi strategik Unit 1 5,000.00

BP 3 (Tg. Dua Belas)

Swasta / MTPN /

PDKL /MDKL /

Kerajaan Persekutuan

PDKL /

Kerajaan

Persekutuan

Penambahan penyertaan program ‘homestay’ Unit 20 200,000.00

Swasta Kerajaan Negeri Pembinaan papan tanda penunjuk arah di lokasi strategik Unit 1 5,000.00

BP

1 2 3 4

BP 4 (Batu)

Swasta / MTPN / Kerajaan Negeri

MDKL

/ PDKL

Pusat penyelidikan hutan paya bakau di Batu Laut Hektar 2.00 300,000.00

Swasta Kerajaan Negeri Chalet / resort di pesisiran Pantai Batu Laut berdekatan Kg. Batu Laut Hektar 6.20 500,000.00

Swasta

Kerajaan Negeri

Chalet / resort di pesisiran Pantai Batu Laut berdekatan Kg. Kundang

(mangrove resort)

Hektar 11.90 500,000.00

Swasta Kerajaan Negeri Pusat rekreasi berasaskan air di Batu Laut Hektar 5.05 500,000.00

Kementerian

Swasta / MTPN /

Pelancongan / Program khusus ‘balik kampung’ di Kg. Batu Laut - - 10,000.00

Kerajaan Negeri

Kerajaan Negeri

Swasta / MTPN /

PDKL / Kerajaan

Persekutuan

Swasta / Kerajaan

Negeri / Jabatan

Perhutanan Negeri

PDKL /

Kerajaan

Persekutuan

Kerajaan Negeri

/ Jabatan

Perhutanan

Negeri

Penambahan penyertaan program ‘homestay’ Unit 20 200,000.00

Taman botani mini di pesisiran pantai di Kg. Tumbok Laut Hektar 39.94 500,000.00

Swasta / MTPN /PDKL MTPN / PDKL Pusat pelancongan agro Hektar 60.18 800,000.00

Jumlah Kecil 7,360,000.00

Bersambung...

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-3


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

...sambungan

Bil. Pelaksana Penyelaras Cadangan Ukuran

5.

KEMUDAHAN MASYARAKAT DAN INSTITUSI

BP 1 (Morib)

Kementerian

Pendidikan / Kerajaan

Negeri

Kementerian

Kesihatan

Kerajaan Negeri

/ MDKL

Kementerian

Kesihatan /

MDKL

Jumlah

(unit / km /

hektar)

Jumlah Kos (RM) 2005-

2010

Fasa Pelaksanaan

2011-

2015

Pusat pengajian tinggi / kolej swasta Hektar 20.00 40,000,000.00

Hospital Hektar 14.17 10,000,000.00

KEMAS MDKL Tadika Hektar 0.15 300,000.00

Kementerian

Kementerian

Pendidikan / Sekolah menengah Hektar 3.00 20,000,000.00

Pendidikan

MDKL

Jabatan Polis Jabatan Polis Pondok polis Hektar 0.61 100,000.00

Perpustakaan Negara

Perpustakaan

Negara

Perpustakaan Pekan A Hektar 0. 95 150,000.00

Jabatan Agama Islam Jabatan Agama

/ MDKL

Islam

Masjid Hektar 1.85 1,500,000.00

Jabatan Agama Islam

Jabatan Agama

/ JKKK / Persatuan

Islam

Kampung

Surau Hektar 1.42 1,500,000.00

Jabatan Agama Islam

/ MDKL

Kerajaan Persekutuan

/ Kerajaan Negeri /

Swasta

Kerajaan Persekutuan

/ Kerajaan Negeri /

MDKL

Jabatan Agama

Islam

Kerajaan

Persekutuan /

Kerajaan Negeri

Kerajaan

Persekutuan /

Kerajaan Negeri

Tanah perkuburan Islam Hektar 1.48 1,274,448.00

Kompleks pejabat kerajaan berhampiran Pantai Morib Hektar 24.84 15,000,000.00

Institusi latihan di Pantai Morib dan berhampiran Taman Harmoni Hektar 23.25 30,000,000.00

Kerajaan Negeri /

Swasta

Kerajaan Negeri Pusat penyelidikan dan pembangunan di Kanchong Laut Hektar 6.34 10,000,000.00

BP 2 (Kelanang)

KEMAS MDKL Tadika Hektar 1.15 2,250,000.00

Kementerian

Kementerian

Pendidikan /

Pendidikan

MDKL

Sekolah menengah Hektar 4.76 60,000,000.00

Kementerian

Kesihatan

Kementerian

Kesihatan

Kementerian

Kesihatan /

MDKL

Kementerian

Kesihatan /

MDKL

Pusat kesihatan Hektar 1.40 1,000,000.00

Klinik desa Hektar 0.27 600,000.00

Jabatan Polis Jabatan Polis Balai polis Hektar 4.50 11,000,000.00

Jabatan Polis Jabatan Polis Pondok polis Hektar 0.76 200,000.00

Pos Malaysia Pos Malaysia Pejabat pos Hektar 0.24 100,000.00

Perpustakaan Negara

Perpustakaan

Negara

Perpustakaan Cawangan B Hektar 0.30 300,000.00

2016-

2020

BP

1 2 3 4

Bersambung...

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-4


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

...sambungan

Jumlah

Fasa Pelaksanaan

BP

Bil. Pelaksana Penyelaras Cadangan Ukuran (unit / km / Jumlah Kos (RM) 2005- 2011- 2016-

hektar)

2010 2015 2020

1 2 3 4

MDKL MDKL Dewan serbaguna Hektar 0.80 100,000.00

Jabatan Agama Islam Jabatan Agama

/ MDKL

Islam

Masjid Hektar 1.20 18,000,000.00

Jabatan Agama Islam

Jabatan Agama

/ JKKK / Persatuan

Islam

Kampung

Surau Hektar 5.06 7,500,000.00

Perseorangan / Persatuan

Tanah perkuburan Cina Hektar 0.50 344,445.00

Persatuan Agama Agama

Perseorangan / Persatuan

Tanah perkuburan India

Persatuan Agama Agama

Hektar

1.01 869,724.00

BP 3 (Tg. Dua Belas)

Perpustakaan Negara

Perpustakaan

Negara

Penyediaan Perpustakaan Desa A Hektar 0.32 90,000.00

JKKK / Persatuan Persatuan

Kampung

Kampung

Membaikpulih balai raya di Kg. Tali Air - - 10,000.00

Kementerian

Kementerian

Membaikpulih Sekolah Rendah Agama Sg. Lang Tengah -

Pendidikan

Pendidikan

- 30,000.00


BP 4 (Batu)

KEMAS MDKL Tadika Hektar 1.14 900,000.00

Perpustakaan Negara

Perpustakaan

Perpustakaan Cawangan B

Hektar

Negara

0.20 300,000.00


Jabatan Agama Islam

/ JKKK / Persatuan

Kampung

Perseorangan /

Persatuan Agama

Perseorangan /

Persatuan Agama

Kerajaan Negeri /

Swasta

Kementerian

Pendidikan / Kerajaan

Negeri

Kerajaan Negeri /

Swasta

Jabatan Agama

Islam

Persatuan

Agama

Persatuan

Agama

Surau

Tanah perkuburan India

Tanah perkuburan Cina

Kerajaan Negeri Institusi latihan

Hektar

Hektar

Hektar

Hektar

Kerajaan Negeri Sekolah Menengah Berasrama Penuh (berhampiran PPD Kg. Batu Laut) Hektar

0.50 300,000.00

2.50 861,113.00

2.60 672,745.00

42.80 40,000,000.00

8.80 30,000,000.00


Kerajaan Negeri Pusat penyelidikan dan pembangunan Hektar

2.0 10,000,000.00


Jumlah Kecil 315,252,475.00

PUSAT BANDAR DAN REKA BENTUK BANDAR

BP 1 (Morib)

MDKL /Kerajaan MDKL/ Kerajaan

Menaiktaraf dan mengindahkan taman tempatan Pantai Morib

Negeri / Swasta Negeri

- - 1,500,000.00


MDKL / Swasta MDKL Menaiktaraf dan membina semula gerai makan - - 50,000.00

MDKL / Kerajaan MDKL/ Kerajaan Mengindahkan kawasan pantai dengan ‘boardwalk’, ‘promenade’ dan

Negeri / Swasta Negeri

‘esplanade’. - -

1,000,000.00

Swasta

MDKL

Menaiktaraf zon hala masuk ke Bandar Morib dari arah Pekan Tg. Sepat /

Sepang. - -

20,000.00

Swasta MDKL Penyediaan papan tanda setiap 500m ke Pantai Morib. - - 10,000.00

MDKL / Swasta MDKL Membina arca sebagai pintu gerbang ke Pantai Morib. - - 10,000.00

MDKL / Swasta MDKL

Penyediaan laluan pejalan kaki dan laluan basikal (3m) di Jalan

Persekutuan 5. - -

1,000,000.00

Bersambung...

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-5


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

...sambungan

Jumlah

Fasa Pelaksanaan

BP

Bil. Pelaksana Penyelaras Cadangan Ukuran (unit / km / Jumlah Kos (RM) 2005- 2011- 2016-

hektar)

2010 2015 2020

1 2 3 4

Swasta MDKL Penyediaan pencahayaan di Pantai Morib - - 500,000.00

MDKL / Swasta MDKL Pengindahan kompleks rekreasi maritim - - 2,000,000.00

Kerajaan Persekutuan

/ Kerajaan Negeri /

Kerajaan

Persekutuan / ‘Beach regeneration’ di Pantai Morib Hektar 10.55 10,450,886.00

Swasta

Kerajaan Negeri

Swasta MDKL Medan selera - pusat makanan laut di Kanchong Laut Hektar 3.5 300,000.00

Swasta MDKL Tempat letak kereta di Pantai Morib Hektar 2.1 525,000.00

Swasta MDKL Pengindahan taman tema air - - 2,000,000.00

BP 2 (Kelanang)

MDKL / Swasta MDKL Menaiktaraf imej Pekan Kelanang - - 300,000.00

MDKL / Swasta MDKL Membaiki struktur jeti usang - - 100,000.00

BP 4 (Batu)

Swasta

MDKL

Kerajaan

Persekutuan /

PDKL

Menaiktaraf dan pengindahan laluan pesisiran pantai bagi mewujudkan

‘scenic drive’ -

- 500,000.00

Swasta

Pengindahan pusat produk desa

- 300,000.00

-

Swasta MDKL Pembinaan jeti baru di Pantai Batu Laut - - 500,000.00

Swasta MDKL Medan makanan laut - - 500,000.00

Swasta

MDKL

Pengindahan dan penyediaan papan tanda / arca di zon hala masuk dari

arah Tg. Sepat ke kawasan Batu Laut

- - 20,000.00

Jabatan Agama Islam Jabatan Agama Membaiki dan meningkatkan fungsi fasad dan peranan masjid (mercu

/ Swasta

Islam

tanda)

- - 2,000,000.00

Swasta

MDKL

Penyediaan pintu gerbang dan papan tanda di zon hala masuk dari arah

Sepang ke Pekan Tg. Sepat

- - 20,000.00

Swasta

MDKL

Menaiktaraf nodal-nodal utama (perhentian bas, pasar awam, dewan

orang ramai)

- - 3,000,000.00

Swasta MDKL Menaiktaraf jeti sedia ada di Tg. Sepat - - 500,000.00

Swasta

MDKL

Penyediaan laluan pejalan kaki dan lintasan belang menghubungkan ke

nodal-nodal utama di Pekan Tg. Sepat

- - 500,000.00

Swasta MDKL Penyediaan ‘pocket park’ di Pekan Tg. Sepat - - 50,000.00

Swasta

MDKL

Pengindahan laluan masuk dan penyediaan arca di pintu masuk kawasan

perumahan Pekan Tg. Sepat

- - 200,000.00

Swasta MDKL ‘Screening element’ di laluan utama di Pekan Tg. Sepat - - 200,000.00

Jumlah Kecil 28,055,886.00

Bersambung...

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-6


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

...sambungan

Bil. Pelaksana Penyelaras Cadangan Ukuran

7.

8.

PERTANIAN

BP 4 (Batu)

Jabatan Pertanian /

MDKL

Jabatan Pertanian /

MDKL

Kerajaan Negeri /

Jabatan Pertanian /

MDKL /

MDKL

MDKL

Kerajaan Negeri

/ MDKL

Jumlah

(unit / km /

hektar)

Jumlah Kos (RM) 2005-

2010

Fasa Pelaksanaan

2011-

2015

2016-

2020

BP

1 2 3 4

Kawasan pertanian (tanaman buah-buahan) Hektar 318.30 2,000,000.00

Kawasan pertanian akuakultur Hektar 20.84 2,174,849.00

Pemuliharaan tanah bekas tapak ladang khinzir Hektar 291.76 36,469,725.00

Jumlah Kecil 40,644,574.00

INFRASTUKTUR DAN UTILITI

BP 1 (Morib)

Swasta / JPS JPS Pemasangan perangkap sampah di Sg. Morib Unit 1 5,000.00

Swasta JPS / Jab. Laut Pembinaan ‘rubber pitching wall’ di pesisiran Pantai Morib - - 6,000,000.00

IWK MDKL Penyediaan sebuah sistem rawatan kumbahan berpusat Hektar 1.51 3,500,000.00

IWK

Swasta

MDKL

Penggantian sistem pembetungan konvensional kepada tangki septik di

Kg. Endah

Penyediaan pusat pungutan sisa pepejal (transfer station) di Bandar

Morib, pesisiran Pantai Morib, kawasan perumahan terancang dan

hospital

Unit 308 462,000.00

- - 36,000.00

MDKL

Swasta / PUAS PUAS Cadangan sistem bekalan air - pemasangan paip 6" di Morib Km 5.20 702,000.00

Swasta / PUAS PUAS Cadangan sistem bekalan air - pemasangan paip 8" di Morib Km 3.50 630,000.00

Swasta / PUAS PUAS Cadangan sistem bekalan air - pemasangan paip 12" di Morib Km 3.91 879,750.00

Swasta / PUAS PUAS Cadangan sistem bekalan air - pemasangan paip 16" di Morib Km 15.61 5,619,600.00

PUAS PUAS Penyediaan tangki simpanan air Hektar 0.32 300,000.00

BP 2 (Kelanang)

Swasta / JPS JPS Penyediaan perangkap sampah di Sg. Tampoi Besar Unit 2 10,000.00

MDKL / JPS

JPS

Menaiktaraf sistem perparitan di Simpang Morib, Kg. Kanchong Tengah

dan Tongkah.

- - 3,000,000.00

IWK

MDKL

Penyediaan sebuah sistem pembetungan dan rawatan kumbahan

berpusat

Hektar 2.50 3,500,000.00

IWK

MDKL

Penggantian sistem pembetungan konvensional kepada tangki septik di

Kg. Kelanang dan Kg. Kanchong Tengah.

Unit 367 550,500.00

Swasta

MDKL

Penyediaan pusat pungutan sisa pepejal (transfer station) Pantai Baru

Kelanang, Pekan Kelanang dan Kelanang Division.

- - 18,000.00

Swasta / PUAS PUAS Cadangan sistem bekalan air - pemasangan paip 6" di Kelanang Km 19.7 2,659,500.00

Swasta / PUAS PUAS Cadangan sistem bekalan air - pemasangan paip 8" di Kelanang Km 6.58 1,184,400.00

Swasta / PUAS PUAS Cadangan sistem bekalan air - pemasangan paip 12" di Kelanang Km 9.75 2,193,750.00

Swasta / PUAS PUAS Cadangan sistem bekalan air - pemasangan paip 16" di Kelanang Km 6.35 2,286,000.00

PUAS PUAS Penyediaan tangki simpanan air di Kelanang Division Hektar 1.85 300,000.00

PUAS PUAS Penyediaan tangki simpanan air di kawasan pembangunan komited Hektar 1.55 300,000.00

Bersambung...

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-7


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

...sambungan

Bil. Pelaksana Penyelaras Cadangan Ukuran

9.

BP 3 (Tg. Dua Belas)

Swasta / JPS

IWK

Swasta / PUAS

BP 4 (Batu)

Swasta / JPS

Swasta

JPS

MDKL

PUAS

JPS

MDKL

MDKL

Kerajaan

Persekutuan

Menaiktaraf dan pembesaran sistem perparitan di Kg. Sg. Lang dan Kg.

Sg. Kelambu

Penggantian sistem pembetungan konvensional kepada tangki septik di

Kg. Sg. Lang dan Kg. Sg. Kelambu.

Cadangan sistem bekalan air - pemasangan paip 6" di Kg. Sg. Lang dan

Kg. Sg. Kelambu

Pemasangan perangkap sampah di Sg. Titip, Sg. Batu Untong, Sg.

Kundang dan Sg. Tg. Sepat

Pengukuhan tebing laut dari Kg. Batu Laut sehingga Kg. Kundang dan dari

Pekan Tg. Sepat ke Kg. Tumbok Laut

Jumlah

(unit / km /

hektar)

Jumlah Kos (RM) 2005-

2010

Fasa Pelaksanaan

2011-

2015

2016-

2020

BP

1 2 3 4

- - 3,000,000.00

Unit 546 819,000.00

Km 15.18 2,049,300.00

Unit 4 20,000.00

Km 8.84 6,000,000.00

Swasta / JPS

Menaiktaraf dan pembesaran sistem perparitan bandar dari Taman

MDKL

Mutiara hingga Kg. Tumbok Laut.

Km 4.64 3,000,000.00

Swasta JPS / Jab. Laut Membina tembok laut jenis granit dari Sg. Titip sehingga Sg. Tumbok. Km 3.65 3,000,000.00

IWK

Penyediaan sebuah sistem pembetungan dan rawatan kumbahan di Tg.

MDKL

Sepat dan Batu Laut.

Hektar 5.84 3,500,000.00

IWK

Penggantian sistem pembetungan konvensional kepada tangki septik di

Kg. Tg. Layang, Kg. Kota Raja, Kg. Darat Batu dan Kg. Batu Kundang.

Unit 646 969,000.00

Kerajaan Persekutuan

/ Swasta / MDKL

Swasta / PUAS

Swasta / PUAS

Swasta / PUAS

PUAS

PUAS

Kompleks WTE (pelupusan sisa pepejal ) di Felcra Darat Batu Hektar 55.00 1,500,000,000.00

Cadangan sistem bekalan air - pemasangan paip 6" di Kg. Tg. Layang,

Kg. Batu Untong, Kg. Batu Laut, Kg. Kundang, Kg. Tg. Sepat dan Kg.

Tumbok Jaya.

Cadangan sistem bekalan air - pemasangan paip 8" di Kg. Batu Laut dan

Kg. Kundang

Cadangan sistem bekalan air - pemasangan paip 16" di Taman Gadong

Km 32.94 4,446,900.00

Km 7.17 1,290,600.00

Km 15.57 5,605,200.00

PUAS

sehingga Tg. Sepat.

PUAS PUAS Cadangan tangki simpanan air. Hektar 1.00 300,000.00

Jumlah Kecil 1,568,136,500.00

PENGANGKUTAN DAN PENGURUSAN LALU LINTAS

JKR Menaiktaraf Jalan Persekutuan 5 (40m) Km 28.67 28,670,000.00

JKR

Menaiktaraf jalan (30m) antara persimpangan Jalan Persekutuan 5 / Jalan

Negeri B121 dengan persimpangan Jalan Persekutuan 5 / jalan ke Kg.

Endah

Km 5.22 3,915,000.00

JKR

Menaiktaraf Jalan Negeri B122 sebagai jalan dalaman projek Bandar

Peranginan Pantai Morib (30m)

Km 4.15 3,112,500.00

Menaiktaraf Jalan Negeri B121 sebagai jalan penghubung (40m) ke Lebuh

JKR

Kerajaan Negeri

Km 5.82 5,820,000.00

raya Pantai Barat

/ Kerajaan

Menaiktaraf Jalan Negeri B59 (40m) dari Jalan Persekutuan 5 ke

JKR

Persekutuan

Km 2.57 2,570,000.00

Kelanang

JKR/HPU Pembinaan Lebuh raya Pantai Barat Km 14.18 10,633,844.00

JKR

Pembinaan jalan baru (40m) yang menghubungkan 2 persimpangan Jalan

Persekutuan 5 / Jalan Negeri B121 dengan Jalan Persekutuan 5 / jalan ke

Kg. Endah

Km 6.00 6,000,000.00

JKR

Pembinaan jalan baru (40m) yang menghubungkan Jalan Negeri B121

dengan Lebuh raya Pantai Barat dan kawasan pinggiran KLIA

Km 11.00 11,000,000.00

Bersambung...

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-8


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

...sambungan

Bil. Pelaksana Penyelaras Cadangan Ukuran

10.

Jumlah

(unit / km /

hektar)

Jumlah Kos (RM) 2005-

2010

Fasa Pelaksanaan

2011-

2015

2016-

2020

BP

1 2 3 4

JKR

Pembinaan jalan baru (40m) yang menghubungkan Jalan Negeri B324

dengan Lebuh raya Pantai Barat dan kawasan pinggiran KLIA

Km 8.00 8,000,000.00

JKR

Pelebaran dan kawalan persimpangan (lampu isyarat) di Jalan

Persekutuan 5 / Jalan Negeri B123

- - 150,000.00

JKR

Pelebaran jalan dan kawalan persimpangan (lampu isyarat) di Jalan

Kerajaan Negeri Persekutuan 5 / Jalan Negeri B121

- - 150,000.00

JKR

/ Kerajaan Pelebaran jalan dan kawalan persimpangan (lampu isyarat) di Jalan

Persekutuan Persekutuan 5 / Jalan Negeri B59

- - 150,000.00

JKR

Pelebaran jalan dan kawalan persimpangan (lampu isyarat) di Jalan

Persekutuan 5 / Jalan Bawal di Tg. Sepat

- - 150,000.00

JKR

Pelebaran jalan dan kawalan persimpangan (lampu isyarat) di Jalan

Persekutuan 5 / Jalan ke Pekan Tg. Sepat

- - 150,000.00

JKR

Penyediaan ‘roundabout’ di persimpangan Pantai Morib - - 10,000.00

JKR / MDKL MDKL Penyediaan Tempat Letak Kereta Bertanda - - 300,000.00

MDKL MDKL Penyediaan laluan dan lintasan pejalan kaki di Bandar Morib Km 810.15 421,278.00

MDKL

Penyediaan laluan dan lintasan pejalan kaki di pusat perdagangan Batu

MDKL

Laut dan Tg. Sepat

Km 817.39 425,043.00

MDKL MDKL Penyediaan laluan dan lintasan pejalan kaki di Pekan Kelanang Km 44.00 60,000.00

MDKL MDKL Penyediaan laluan dan lintasan pejalan kaki di Jeti Kelanang Km 42.34 50,000.00

JKR MDKL Penyediaan laluan berbasikal di kawasan ‘scenic drive’ - - 4,000,000.00

MDKL MDKL Penyediaan pondok bas berbumbung Unit 31 310,000.00

Jumlah Kecil 86,047,665.00

LANDSKAP DAN REKREASI

BP 1 (Morib)

Cadangan Peningkatan Kualiti Landskap Pinggiran Jalan dan Kawasan BP 1 (Morib)

MDKL / JLN / Swasta MDKL Kawasan laluan utama (pusat bandar) Km 14.01 420,300.00

MDKL / JLN / Swasta MDKL Kawasan laluan pejalan kaki (Pantai Morib Pantai Batu Laut)

MDKL / JLN / Swasta MDKL Kawasan kediaman

MDKL / JLN / Swasta MDKL Kawasan kampung tradisi

Cadangan Kemudahan Rekreasi BP 1 (Morib)

Kerajaan Persekutuan

/ Kerajaan Negeri /

JLN / Swasta

Kerajaan

Persekutuan /

Kerajaan Negeri

/JLN

Taman tempatan Hektar 7.07 1,500,000.00

Swasta MDKL Padang permainan Hektar 1.05 100,000.00

Swasta MDKL Lot permainan Hektar 0.26 60,000.00

Kerajaan Negeri / Kerajaan Negeri

MDKL / Swasta / MDKL

Dataran awam Hektar 6.70 1,000,000.00

MDKL / JLN / Swasta MDKL Gelanggang permainan Hektar 4.63 60,000.00

MDKL / JLN / Swasta MDKL/JLN Kawasan ‘scenic drive’ Hektar 40.40 1,000,000.00

BP 2 (Kelanang)

Cadangan Peningkatan Kualiti Landskap Pinggiran Jalan dan Kawasan di BP 2 (Kelanang)

MDKL / JLN / Swasta MDKL Kawasan laluan utama (pusat bandar) dan laluan pejalan kaki Km 44.00 1,320,000.00

MDKL / JLN / Swasta MDKL Kawasan kediaman

MDKL / JLN / Swasta MDKL Kawasan kampung tradisi

Bersambung...

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-9


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

...sambungan

Bil. Pelaksana Penyelaras Cadangan Ukuran

Cadangan Kemudahan Rekreasi di BP 2 (Kelanang)

Kerajaan

Kerajaan Persekutuan

Persekutuan /

/ Kerajaan Negeri /

Kerajaan Negeri

JLN / Swasta

/JLN

Kerajaan Persekutuan

/ Kerajaan Negeri /

JLN / Swasta

Kerajaan

Persekutuan /

Kerajaan Negeri

/JLN

Jumlah

(unit / km /

hektar)

Jumlah Kos (RM) 2005-

2010

Fasa Pelaksanaan

2011-

2015

Padang kejiranan Hektar 16.37 800,000.00

Taman bandar Hektar 22.56 4,450,000.00

2016-

2020

BP

1 2 3 4

Swasta MDKL Lot permainan Hektar 1.04 60,000.00

Swasta MDKL Padang permainan Hektar 10.20 100,000.00

BP 3 (Tg. Dua Belas)

Cadangan Peningkatan Kualiti Landskap Pinggiran Jalan dan Kawasan di BP 3 (Tg. Dua Belas)

MDKL / JLN / Swasta MDKL Kawasan laluan utama (pusat bandar) dan laluan pejalan kaki Km 16.50 495,000.00

MDKL / JLN / Swasta MDKL Kawasan kampung tradisi

Cadangan Kemudahan Rekreasi di BP 3 (Tg. Dua Belas)

Swasta MDKL Lot permainan Hektar 0.08 60,000.00

Swasta MDKL Padang permainan Hektar 0.60 100,000.00

BP 4 (Batu)

Cadangan Peningkatan Kualiti Landskap Pinggiran Jalan dan Kawasan di BP4 (Batu)

MDKL / JLN / Swasta MDKL Kawasan laluan utama (pusat bandar) dan laluan pejalan kaki Km 29.70 891,000.00

MDKL / JLN / Swasta MDKL Kawasan kediaman

MDKL / JLN / Swasta MDKL Kawasan kampung tradisi

MDKL / JLN / Swasta MDKL Kawasan pintu masuk

MDKL / JLN / Swasta MDKL Kawasan pesisiran pantai

Cadangan Kemudahan Rekreasi di BP 4 (Batu)

Kerajaan Persekutuan

/ Kerajaan Negeri /

JLN / Swasta

Kerajaan Persekutuan

/ Kerajaan Negeri /

JLN / Swasta

Kerajaan

Persekutuan /

Kerajaan

Negeri /JLN

Kerajaan

Persekutuan /

Kerajaan

Negeri /JLN

Padang kejiranan di Pantai Batu Laut Hektar 3.39 200,000.00

Padang kejiranan kawasan Tg. Sepat Hektar 2.25 200,000.00

MDKL / JLN / Swasta MDKL/JLN Taman tempatan di Tg. Layang Hektar 16.87 1,500,000.00

Swasta MDKL Lot permainan Hektar 0.42 60,000.00

Swasta MDKL Padang permainan Hektar 4.20 100,000.00

Jumlah Kecil 14,476,300.00

Bersambung...

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-10


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

...sambungan

Bil. Pelaksana Penyelaras Cadangan Ukuran

11.

PEMBANGUNAN GIS

MDKL

MDKL

Nota: Fasa 1 (2005-2010), Fasa 2 (2011-2015) dan Fasa 3 (2016-2020).

Jumlah

(unit / km /

hektar)

Jumlah Kos (RM) 2005-

2010

Fasa Pelaksanaan

2011-

2015

Cadangan Perkakasan GIS

a. Komputer Peribadi Unit 8 60,000.00

b. ‘Server’ Unit 1 15,000.00

c. Pencetak Saiz A4 Unit 1 1,600.00

d. Pencetak Saiz A3 Unit 1 5,100.00

e. ‘Plotter’ Unit 1 35,000.00

Cadangan Pembangunan EIS

a. Pembangunan Sistem Aplikasi EIS Unit 1 20,000.00

Cadangan Kos Perisian

a. MapInfo Profesional 7.0 Unit 8 48,000.00

Cadangan Kos Latihan

a. Asas dan Prinsip GIS (2 hari) Unit 1 5,000.00

b. Latihan Perisian MapInfo Unit 1 4,000.00

c. Latihan Penyelenggaraan (1 hari) Unit 1 2,000.00

Cadangan Penyelenggaraan Perisian

a. MapInfo Profesional 7.0 (setahun) Unit 8 13,600.00

Jumlah Kecil 209,300.00

JUMLAH KESELURUHAN 2,208,657,700.00

2016-

2020

BP

1 2 3 4

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-11


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

3.2.2 Projek-Projek Cadangan Yang Dilaksanakan Oleh MDKL

Berdasarkan kepada senarai projek cadangan rancangan tempatan ini, terdapat beberapa projek yang

melibatkan pihak MDKL. Cadangan-cadangan di peringkat pelaksanaan tersebut adalah pembangunan

ruang, penyediaan kemudahan masyarakat dan pengurusan lalu lintas serta sistem maklumat geografi.

Keseluruhan jumlah kos yang bakal ditanggung oleh pihak MDKL bagi pelaksanaan cadangan tersebut

dianggarkan sebanyak RM1,970,621.00 (Jadual 3.3 dan Rajah 3.2).

Jadual 3.3: Projek-Projek Cadangan Yang Dilaksanakan Oleh MDKL

Jenis Pembangunan Unit/Projek Kos (RM) (%)

PERDAGANGAN

Penempatan semula gerai-gerai sedia ada ke kawasan 34 unit 170,000.00 8.63

terpilih.

Pembaikan dan pengindahan gerai sedia ada di Pantai 45 unit 225,000.00 11.42

Morib dan Pantai Baru Morib.

Jumlah Kecil 395,000.00 20.04

KEMUDAHAN MASYARAKAT DAN INSTITUSI

Dewan Serbaguna 1 unit 100,000.00 5.07

Jumlah Kecil 100,000.00 5.07

PENGANGKUTAN DAN PENGURUSAN LALU LINTAS

Penyediaan laluan dan lintasan pejalan kaki di Bandar 1 projek 421,278.00 21.38

Morib.

Penyediaan laluan dan lintasan pejalan kaki di pusat 1 projek 425,043.00 21.57

perdagangan Batu Laut dan Tg. Sepat.

Penyediaan laluan dan lintasan pejalan kaki di Pekan 1 projek 60,000.00 3.04

Kelanang.

Penyediaan laluan dan lintasan pejalan kaki di Jeti 1 projek 50,000.00 2.54

Kelanang

Penyediaan pondok bas berbumbung. 1 projek 310,000.00 15.73

Jumlah Kecil 1,266,321.00 64.26

PEMBANGUNAN GIS

Cadangan perkakasan GIS 1 projek 116,700.00 5.92

Cadangan pembangunan EIS 1 projek 20,000.00 1.01

Cadangan kos perisian 1 projek 48,000.00 2.44

Cadangan kos latihan 1 projek 11,000.00 0.56

Cadangan penyelenggaraan perisian 1 projek 13,600.00 0.69

Jumlah Kecil 209,300.00 10.62

Jumlah Keseluruhan 1,970,621.00 100.00

Rajah 3.2: Peratusan Kos Projek Oleh MDKL

Pembangunan

GIS

10.62%

Pengangkutan

dan Lalu lintas

64.26%

3.2.3 Cadangan Tempoh Pelaksanaan Projek

Perdagangan

20.04%

Kemudahan

Masyarakat dan

Institusi

5.07%

Bagi pelaksanaan rancangan tempatan ini, terdapat tiga peringkat untuk jangka masa pembangunan

yang telah dicadangkan iaitu jangka masa pendek (< 5 tahun), jangka masa sederhana (5-10 tahun)

dan jangka masa panjang (>10 tahun).

Jangka masa pembangunan ini ditentukan bertujuan untuk memastikan setiap projek dapat

dilaksanakan mengikut jadual serta berdasarkan kepada keutamaan dan kepentingannya. Selain itu, ia

juga dapat memudahkan pihak Majlis dan pihak-pihak lain yang terlibat untuk membuat perancangan

berdasarkan kepada tempoh masa yang telah diberikan. Jangka masa pembangunan ini diandaikan

bermula pada tahun 2005 (Jadual 3.4).

Jadual 3.4: Jangka masa Pembangunan Rancangan Tempatan Morib Tg. Sepat

Jangka masa

Tempoh

Pendek

< 5 Tahun

Sederhana

5 - 10 Tahun

Panjang

> 10 Tahun

Penentuan jangka masa pelaksanaan projek rancangan tempatan ini tidak terikat dengan fasa

pelaksanaan rancangan tempatan seperti yang telah ditetapkan. Ini kerana jangka masa pelaksanaan

bagi sesuatu projek terutamanya projek-projek pembangunan kemudahan infrastruktur seperti jalan,

mungkin mengambil masa yang agak panjang berdasarkan kepada perancangan fasa pembangunan

bagi projek itu sendiri.

Fasa pelaksanaan pembangunan bagi rancangan tempatan ini terbahagi kepada 3 iaitu:

i. Fasa 1: Tahun 2005-2010

ii. Fasa 2: Tahun 2011-2015

iii. Fasa 3: Tahun 2016-2020

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-12


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

3.3 CADANGAN PROJEK RANCANGAN TEMPATAN

Analisis guna tanah fizikal di dalam Laporan Teknikal yang terdahulu telah mendapati bahawa sebanyak

14.92% kawasan Kelas 1 yang berpotensi untuk dimajukan meliputi sebahagian besar daripada ladang

pertanian, tanah kosong dan semak terbiar. Cadangan-cadangan bagi rancangan tempatan ini

mengambilkira pembangunan perumahan baru, pembaikan landskap dan reka bentuk bandar,

keperluan jaringan pengangkutan jalan raya dan lalu lintas, penyediaan ruang bagi kemudahan

masyarakat, pelancongan, industri dan perdagangan, infrastruktur dan utiliti serta pembangunan GIS.

3.3.1 Cadangan Projek Perumahan

Kos Pelaksanaan

Blok Perancangan

Fasa Pelaksanaan

Cadangan Peruntukan Kewangan

Cadangan Pelaksana

: RM140,560,000.00

: BP 4 (Batu)

: Keseluruhan fasa

: Kerajaan Negeri

Kerajaan Persekutuan

: Kerajaan Negeri

Kerajaan Persekutuan

Syarikat Perumahan Negara Berhad

Pemaju Perumahan

Majlis Daerah Kuala Langat

Pembangunan ‘infill’ adalah digalakkan di kawasan kampung. Selain daripada itu, perumahan baru

yang berdensiti rendah dan sederhana turut dicadangkan di kawasan rancangan tempatan. Projekprojek

yang dicadangkan tertumpu kepada pembangunan perumahan kos rendah (30%), kos

sederhana (60%) dan kos tinggi (10%). Pembangunan projek ini adalah untuk memenuhi keperluan

terhadap kediaman pada masa hadapan.

Pelaksanaan cadangan projek perumahan akan

meningkatkan jumlah perumahan sedia ada. Ini

secara tidak langsung akan mempengaruhi

penyediaan keperluan dan kemudahan awam

serta hartanah lain. Cadangan perumahan di

kawasan rancangan tempatan dijangka dapat

membantu pihak MDKL dalam meningkatkan

perolehan kewangan dari segi kutipan cukai

taksiran. Ia juga membantu pihak MDKL dalam

mengatasi beberapa masalah seperti

ketidakseimbangan antara permintaan dan

penawaran terhadap perumahan, kuasa

membeli oleh penduduk serta kemudahan

tempat tinggal penduduk tempatan. Jumlah kos

cadangan projek perumahan di kawasan

rancangan tempatan bagi 1,413 unit kediaman

baru adalah sebanyak RM140,560,000.00

(6.36% daripada keseluruhan jumlah kos projek)

(Jadual 3.1 dan 3.2).

Rancangan tempatan ini menyarankan supaya perumahan

kampung dikekalkan dengan ciri-ciri tradisional dan

berdensiti rendah.

Namun, pengiraan kewangan hanya ditumpukan kepada kawasan perumahan yang akan dijalankan di

BP 4 (Batu) kerana penawaran perumahan di BP lain masih mampu menampung permintaan

penduduk. Pembangunan kawasan perumahan terancang di BP lain hanya akan dijalankan sekiranya

terdapat permintaan di masa hadapan. Pelaksanaan cadangan perumahan ini akan dilaksanakan

secara menyeluruh mengikut fasa yang telah ditetapkan.

Ilustrasi taman perumahan yang sesuai dibangunkan di kawasan rancangan tempatan.

3.3.2 Cadangan Projek Perdagangan

Kos Pelaksanaan

Blok Perancangan

Fasa Pelaksanaan

Cadangan Peruntukan Kewangan

Cadangan Pelaksana

Sebanyak 13 projek perdagangan yang

dicadangkan pada peringkat ini adalah

berjumlah RM3,415,000.00 (0.15%) dan

meliputi kesemua blok perancangan.

Cadangan tersebut merupakan penyediaan

ruang niaga seperti plaza produk desa

sebagai ‘one-stop-centre’, penyediaan pusat

perdagangan, kawasan medan selera,

kawasan pergeraian dan penempatan semula

gerai. Melalui cadangan-cadangan ini,

penempatan kawasan serta pelaksanaan

aktiviti perdagangan di kawasan rancangan

tempatan akan dapat dipertingkatkan dengan

lebih baik dan tersusun (Jadual 3.1 dan 3.2).

Keseluruhan projek perdagangan

dicadangkan untuk untuk dilaksanakan pada

fasa pertama. Keadaan ini bertujuan untuk

membantu menggalakkan lagi pembangunan

pelancongan di kawasan rancangan

tempatan.

: RM3,415,000.00

: Semua blok perancangan

: Fasa pertama

: Kerajaan Negeri

Kerajaan Persekutuan

Majlis Daerah Kuala Langat

: Kerajaan Persekutuan

Pejabat Daerah Kuala Langat

Pemaju Swasta

Majlis Daerah Kuala Langat

Penyediaan kawasan perdagangan berbentuk ‘street mall’

akan memberi kemudahan kepada penduduk di kawasan

sekitar dan mewujudkan suasana yang ‘liveable’.

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-13


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

3.3.3 Cadangan Projek Perindustrian

Kos Pelaksanaan : RM 4,500,000.00

Blok Perancangan

: BP 2 (Kelanang) dan BP 4 (Batu)

Fasa Pelaksanaan

: Fasa pertama dan terakhir

Cadangan Peruntukan Kewangan : Kerajaan Negeri

Kerajaan Persekutuan

Cadangan Pelaksana

: Kerajaan Negeri

Kerajaan Persekutuan

Majlis Daerah Kuala Langat

Pemaju Swasta

Cadangan pembangunan perindustrian pula

melibatkan anggaran kos sebanyak

RM4,500,000.00 (0.20%) bagi melaksanakan

projek taman perindustrian (industri teres) di

Kelanang dan Kg. Tumbok. Pembangunan

aktiviti perindustrian dapat membantu

meningkatkan hasil pengeluaran dan bahan

produk bagi kawasan rancangan tempatan. Ia

juga akan menjadi pemangkin pembangunan

di kawasan rancangan tempatan serta

menjana peluang pekerjaan kepada

penduduk. Melalui cadangan projek

pembangunan perindustrian ini, kemudahan

infrastruktur akan menjadi lebih baik dengan

penyediaan sistem perparitan konkrit dan

jalan raya yang sempurna (Jadual 3.1 dan

3.2).

3.3.4 Cadangan Projek Pelancongan

Ilustrasi reka bentuk taman perindustrian yang akan

dibangunkan di kawasan rancangan tempatan. Penyediaan

zon penampan di kawasan perindustrian dapat mengurangkan

pencemaran di sekitar kawasan industri.

Kos Pelaksanaan : RM 7,360,000.00

Blok Perancangan

: Semua blok perancangan

Fasa Pelaksanaan

: Keseluruhan fasa

Cadangan Peruntukan Kewangan : Kerajaan Negeri

Kerajaan Persekutuan

Majlis Daerah Kuala Langat

Cadangan Pelaksana

: Kerajaan Negeri

Kementerian Pelancongan

Majlis Tindakan Pelancongan Negeri

Kementerian Belia dan Sukan

Jabatan Perhutanan

Pejabat Daerah Kuala Langat

Majlis Daerah Kuala Langat

Pemaju Swasta

Cadangan projek pelancongan pula akan melibatkan anggaran kos sebanyak RM7,360,000.00 (0.33%)

bagi melaksanakan 19 projek pembangunan pelancongan. Pembangunan pelancongan dijangka dapat

membantu MDKL dalam mempelbagaikan lagi sumber pendapatan mereka. Dengan cadangan

penubuhan Unit Pembangunan Pelancongan dalam MDKL, diharap dapat meningkatkan pendapatan

dan mempelbagaikan produk pelancongan di kawasan Majlis khususnya dan kawasan rancangan

tempatan amnya (Jadual 3.1 dan 3.2).

Penyediaan kawasan pelancongan dengan identiti dan elemen tertentu mampu menarik menarik pengunjung dan pelabur ke

kawasan rancangan tempatan. Ini sekaligus akan meningkatkan pendapatan pihak MDKL dan peluang kerjasama yang lebih

baik di antara agensi swasta dan pelabur asing.

3.3.5 Cadangan Projek Kemudahan Masyarakat dan Institusi

Kos Pelaksanaan : RM 315,252,475.00

Blok Perancangan

: Semua blok perancangan

Fasa Pelaksanaan

: Keseluruhan fasa

Cadangan Peruntukan Kewangan : Kerajaan Negeri

Kerajaan Persekutuan

Majlis Daerah Kuala Langat

Cadangan Pelaksana

: Kerajaan Negeri

Kerajaan Persekutuan

Kementerian Pendidikan

Kementerian Kesihatan

Jabatan Agama Islam

Jabatan Polis

Majlis Daerah Kuala Langat

Pemaju swasta

Terdapat sebanyak 36 projek bagi cadangan

pembangunan kemudahan masyarakat dan

institusi. Kos bagi kesemua projek ini

dianggarkan akan melibatkan

RM315,252,475.00 (14.27%).

Pembangunan kemudahan masyarakat dan

institusi ini termasuk penyediaan

kemudahan masjid, sekolah, surau, dewan

orang ramai, pondok polis, kompleks

pejabat kerajaan dan sebagainya.

Dengan pelaksanaan semua projek yang

dicadangkan tersebut, ia diharapkan akan

dapat memberi kemudahan yang berkesan

kepada penduduk dan meningkatkan taraf

serta kualiti kemudahan di kawasan

rancangan tempatan setanding dengan

kawasan bandar (Jadual 3.1 dan 3.2).

Kolej / IPT merupakan antara kemudahan yang akan

disediakan di kawasan rancangan tempatan.

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-14


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

3.3.6 Cadangan Projek Pusat Bandar dan Reka Bentuk Bandar

Kos Pelaksanaan : RM 28,055,886.00

Blok Perancangan

: Semua blok perancangan

Fasa Pelaksanaan

: Keseluruhan fasa

Cadangan Peruntukan Kewangan : Kerajaan Negeri

Kerajaan Persekutuan

Majlis Daerah Kuala Langat

Cadangan Pelaksana

: Kerajaan Negeri

Majlis Daerah Kuala Langat

Pemaju Swasta

3.3.7 Cadangan Projek Pertanian

Kos Pelaksanaan : RM 40,644,574.00

Blok Perancangan

: BP 4 (Batu)

Fasa Pelaksanaan

: Keseluruhan fasa

Cadangan Peruntukan Kewangan : Kerajaan Negeri

Kerajaan Persekutuan

Cadangan Pelaksana

: Majlis Daerah Kuala Langat

Jabatan Pertanian

Kos sebanyak RM28,055,886.00 dianggarkan bagi cadangan pusat bandar dan reka bentuk bandar

(1.27%). Kos tersebut merupakan kos pelaksanaan bagi 28 projek pembangunan yang meliputi

peningkatan kualiti reka bentuk bandar dari segi penyediaan laluan pejalan kaki, ‘scenic drive’,

‘boardwalk’, dataran Pantai Morib dan sebagainya.

Kawasan pertanian dan akuakultur perlu dipantau dengan lebih kerap melalui kerjasama pengusaha dengan Jabatan

Pertanian bagi memastikan segala usaha yang dijalankan tidak terbengkalai serta mendapat bekalan yang mencukupi.

Pengindahan kawasan jeti dengan elemen reka bentuk seperti

‘boardwalk’ akan menarik pelancong ke kawasan tersebut.

Mewujudkan identiti tersendiri melalui gabungan

warna-warna tertentu dengan elemen landskap kejur

di kawasan rancangan tempatan dapat

meningkatkan kualiti visual di kawasan rancangan

tempatan.

Pelaksanaan projek-projek yang dicadangkan ini amat penting bagi meningkatkan imej dan rupa bandar

yang terdapat dalam kawasan rancangan tempatan. Selain itu, pembaikan segala kemudahan yang

terdapat dalam kawasan pusat bandar seperti perabot jalan serta pencahayaan waktu malam turut dititik

beratkan (Jadual 3.1 dan 3.2).

Penambahan kawasan akuakultur seluas 20.84 hektar dan cadangan kawasan pertanian tanaman

buah-buahan di BP 4 (Batu) merupakan antara projek-projek pertanian yang bakal dilaksanakan bagi

rancangan tempatan ini. Kos bagi kedua-dua projek ini dianggarkan akan menelan belanja sebanyak

RM4,174,849.00.

Rancangan tempatan ini juga mencadangkan pemuliharan semula tanah di bekas tapak penternakan

khinzir terutamanya di Tg. Layang dan Ladang Tumbok seluas 291.76 hektar. Pemuliharaan tanah

tersebut adalah untuk membersihkan semula tanah yang telah tercemar bagi tujuan pertanian serta

mengurangkan risiko pencemaran yang tinggi. Usaha pemuliharaan tanah tersebut melibatkan kaedah

pengorekan dan penimbusan tanah yang akan dilaksanakan pada fasa pertama dan kedua iaitu

sebelum cadangan pertanian dan pelancongan agro dilaksanakan pada fasa ketiga. Peralatan-peralatan

yang diperlukan untuk kerja-kerja pemuliharaan tanah ini adalah mesin / jentera, lori, pekerja dan pasir.

Usaha-usaha pemuliharaan bekas tapak khinzir ini melibatkan kerja-kerja mengorek serta menimbus

kawasan bekas tapak khinzir. Pengiraan tersebut adalah berdasarkan anggaran RM10 bagi 1m 3

manakala RM15 bagi 1m 3 untuk menimbus. Oleh itu, jumlah bagi mengorek tanah adalah sebanyak

RM14,587,890.00 manakala kos bagi menimbus semula tanah yang dikorek adalah sebanyak

RM21,881,835.00. Maka keseluruhan kos bagi pemuliharaan adalah sebanyak RM36,469,725.00.

Secara keseluruhannya, jumlah kos yang terlibat bagi cadangan pertanian ini adalah RM40,644,574.00.

iaitu 1.84% daripada jumlah keseluruhan kos projek rancangan tempatan ini.

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-15


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

3.3.8 Cadangan Projek Sektor Infrastruktur dan Utiliti

Kos Pelaksanaan : RM 1,564,636,500.00

Blok Perancangan

: Semua blok perancangan

Fasa Pelaksanaan

: Keseluruhan fasa

Cadangan Peruntukan Kewangan : Kerajaan Negeri

Kerajaan Persekutuan

Majlis Daerah Kuala Langat

Cadangan Pelaksana

: Kerajaan Negeri

Kerajaan Persekutuan

Majlis Daerah Kuala Langat

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Perbadanan Urus Air Selangor (PUAS)

Indah Water Konsortium (IWK)

Pihak swasta

Bagi melaksanakan 34 projek pembangunan infrastruktur dan utiliti, dianggarkan bahawa kos yang

terlibat adalah sebanyak RM1,564,636,500 (70.95%). Melalui pelaksanaan rancangan tempatan, sistem

perparitan yang tersusun dan menyeluruh akan dapat disediakan selaras dengan peruntukan dasar

negeri. Penyediaan kemudahan yang sempurna dapat menyelesaikan beberapa masalah seperti sistem

pembuangan sisa pepejal dan saliran yang tidak teratur menyebabkan banjir kilat kerap berlaku serta

pencemaran air. Ini juga secara tidak langsung akan dapat membangunkan lagi kawasan rancangan

tempatan. Selain itu, Kompleks WTE turut dicadangkan bagi mengatasi masalah kawasan pelupusan

sampah yang semakin terhad (Jadual 3.1 dan 3.2).

Cadangan pengangkutan dan lalu lintas melibatkan

anggaran kos tertinggi bagi pelaksanaan rancangan

tempatan ini. Anggaran kos sebanyak

RM86,047,665.00 (3.90%) diperlukan bagi

melaksanakan 22 projek seperti yang telah

dicadangkan. Penyediaan kemudahan

pengangkutan dan lalu lintas yang baik serta

berkesan dapat meningkatkan tahap pembangunan

sedia ada di kawasan rancangan tempatan serta

memudahkan lagi jaringan perhubungan di dalam

kawasan rancangan tempatan dan di kawasan

sekitarnya. Selain itu, rancangan tempatan ini juga

melihat kepada keperluan penyediaan laluan

pejalan kaki serta lintasan ‘zebra’ yang berfungsi

untuk mengawal keselamatan pejalan kaki.

Rancangan tempatan ini juga menitik

beratkan penyediaan laluan pejalan kaki dan

lintasan ‘zebra’ bagi mengawal keselamatan

pengguna jalan raya khususnya pejalan kaki.

Projek-projek yang dicadangkan dijangka dapat menyelesaikan isu-isu yang berkaitan rangkaian jalan

raya yang tidak selaras, kekurangan tempat letak kenderaan atau ‘illegal parking’, ketiadaan

kemudahan pejalan kaki dan penyediaan kemudahan pengangkutan awam yang tidak meluas serta

tidak sistematik (Jadual 3.1 dan 3.2).

3.3.10 Cadangan Projek Landskap, Rekreasi dan Kawasan Lapang

Infrastruktur yang sempurna membantu meningkatkan kualiti perbandaran. Manakala penyediaan insinerator merupakan

alternatif baru dan perlu diselaraskan oleh pihak Majlis untuk memastikan ianya berfungsi dengan baik serta bersih.

3.3.9 Cadangan Pengangkutan dan Lalu lintas

Kos Pelaksanaan : RM 86,047,665.00

Blok Perancangan

: Semua blok perancangan

Fasa Pelaksanaan

: Keseluruhan fasa

Cadangan Peruntukan Kewangan : Kerajaan Negeri

Kerajaan Persekutuan

Majlis Daerah Kuala Langat

Cadangan Pelaksana

: Kerajaan Negeri

Kerajaan Persekutuan

‘Highway Planning Unit’

Jabatan Kerja Raya

Majlis Daerah Kuala Langat

Kos Pelaksanaan : RM 14,476,300.00

Blok Perancangan

: Semua blok perancangan

Fasa Pelaksanaan

: Keseluruhan fasa

Cadangan Peruntukan Kewangan : Kerajaan Negeri

Kerajaan Persekutuan

Majlis Daerah Kuala Langat

Cadangan Pelaksana

: Kerajaan Negeri

Kerajaan Persekutuan

Jabatan Landskap Negara

Majlis Daerah Kuala Langat

Pemaju swasta

Cadangan pembangunan bagi kawasan landskap,

rekreasi dan kawasan lapang pula melibatkan 31

projek dengan anggaran kos sebanyak

RM14,476,300.00 (0.71%). Projek-projek yang

dicadangkan adalah seperti penyediaan

kemudahan rekreasi dan penyediaan landskap

yang menarik. Ini penting bagi memastikan

kawasan rancangan tempatan lengkap dari segi

pembangunan fizikal dan pengindahan alam

sekitar. Selain itu, cadangan ini penting dalam

menjadikan kawasan rancangan tempatan sebagai

kawasan unik untuk pelancongan. Cadangan untuk

meningkatkan kualiti landskap pinggiran jalan dan

penyediaan kemudahan-kemudahan rekreasi

seperti padang permainan dan taman diharapkan

dapat memberikan keselesaan kepada pengguna

(Jadual 3.1 dan 3.2).

Penyediaan kemudahan landskap di

kawasan pembangunan utama mampu untuk

meningkatkan kualiti visual kawasan

rancangan tempatan.

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-16


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

3.3.11 Cadangan Sistem Maklumat Geografi (GIS)

Kos Pelaksanaan : RM 209,300.00

Blok Perancangan

: Semua blok perancangan

Fasa Pelaksanaan

: Fasa pertama

Cadangan Peruntukan Kewangan : Kerajaan Negeri

Kerajaan Persekutuan

Majlis Daerah Kuala Langat

Cadangan Pelaksana

: Majlis Daerah Kuala Langat

Pihak swasta

Cadangan bagi sistem maklumat geografi secara keseluruhannya akan melibatkan anggaran kos

sebanyak RM209,300.00 (0.01%). Cadangan pembangunan GIS adalah termasuk pembelian alatan

dan perisian yang diperlukan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa peralatan yang hanya

diperlukan apabila penggunaan GIS di MDKL semakin berkembang. Peralatan tersebut seperti

komputer, ‘server’, ‘switch / hub’ dan sebagainya (Jadual 3.1 dan 3.2).

Projek-projek yang telah dikenalpasti ini merupakan antara projek-projek yang berpotensi untuk menarik

pelabur dan menjana ekonomi di kawasan rancangan tempatan. Projek ini juga perlu diberi perhatian

khusus dalam memantapkan lagi potensi-potensi pembangunan di kawasan rancangan tempatan.

Perancangan dan pengurusan dari segi pelaksanaan projek-projek tersebut perlu dititikberatkan bagi

memastikan setiap pembangunan dapat dijalankan dengan jayanya. PBT dan pihak MDKL khususnya

perlu memainkan peranan sebagai penyelaras untuk memastikan segala perancangan yang ditetapkan

akan dipatuhi dan dilaksanakan mengikut fasa pelaksanaan.

Penerapan konsep penswastaan dilihat sebagai satu kaedah yang efektif dalam memastikan kejayaan

dan keberkesanan pelaksanaan projek-projek yang dicadangkan. Konsep tersebut adalah suatu proses

pemindahan kepentingan atau pelaburan atau hak milik kerajaan yang tertentu kepada pihak swasta.

Sebagai contoh, sektor swasta diberi hak untuk memajukan tanah yang dimiliki oleh MDKL dan akan

dijadikan ‘modal’ di dalam projek yang dicadangkan. Pulangan kepada MDKL adalah melalui

pembahagian keuntungan dalam bentuk:

i. Tunai

ii. Pembahagian hartanah yang dimajukan

iii. Pemberian hartanah di tempat selain daripada tapak yang dimajukan secara usahasama

Penswastaan aset atau entiti kerajaan boleh diuruskan melalui salah satu daripada cara berikut:

i. Tukar ganti (land swap)

ii. Bina-pajak-pindahmilik / kendali-pajak-pindahmilik

iii. Penjualan aset / ekuiti

iv. Penswastaan melalui penyenaraian

v. Bina-Kendali-Pindah (BKP)

vi. Bina-Kendali (BK)

vii. Kontrak Pengurusan

viii. ‘Management Buy Out’

ix. Gabungan (i) (vii)

Pelaksanaan Sistem Maklumat Eksekutif (EIS) di MDKL perlu disokong dengan kemudahan perisian dan perkakasan yang

mencukupi selain daripada kesediaan kakitangan yang mahir.

Bagi memastikan keberkesanan aplikasi sistem ini di dalam pentadbiran MDKL, keperluan terhadap

latihan asas dan prinsip GIS, latihan perisian serta penyelenggaraan terhadap kakitangan Majlis perlu

dipertingkatkan bagi memastikan produktiviti perkhidmatan dan mutu kerja berada di tahap terbaik.

Penggunaan GIS di dalam pentadbiran MDKL akan dapat membantu pihak Majlis dalam

mempercepatkan proses permohonan dan perancangan dijalankan khususnya untuk permohonan

kebenaran merancang. Di samping itu, penggunaan GIS ini dapat meningkatkan lagi kecekapan dalam

mengurus dan melaksanakan segala program dan projek yang telah dirancang.

3.4 CADANGAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK PEMANGKIN PEMBANGUNAN DI KAWASAN

RANCANGAN TEMPATAN

Rancangan tempatan ini telah mengenalpasti beberapa cadangan projek yang mempunyai kepentingan

dan keupayaan untuk menjadi pemangkin awal pembangunan di kawasan rancangan tempatan. Projekprojek

yang telah dikenalpasti tersebut boleh menjana pelbagai peluang ekonomi kepada penduduk

tempatan. Sebanyak 10 projek telah dikenalpasti dan dihuraikan mengenai pengurusan serta kaedah

pelaksanaan yang akan dijalankan kelak. Selain itu, pihak-pihak pelaksana serta sumber peruntukan

kewangan juga disyorkan untuk memastikan segala perancangan dapat dijalankan dengan lancar

(Jadual 3.5).

Melalui penswastaan, ia akan menggalakkan penyertaan Bumiputera dalam bidang perniagaan dan

perdagangan. Bagi menyokong kepada program galakan ini, penekanan telah diberi kepada

peningkatan keupayaan untuk membangunkan infrastruktur yang diperlukan bagi merangsang

perkhidmatan industri dan kemudahan sokongan. Pada dasarnya, pelaksanaan konsep ini adalah

daripada pihak kerajaan. Pihak kerajaan memberi sokongan kepada projek yang mempunyai implikasi

sosial dan perbelanjaan modal yang besar. Ini bertujuan untuk mengurangkan tarif dan caj lain kepada

pengguna. Manakala entiti yang telah dikorporatkan dan berjaya secara komersil akan disenaraikan di

Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) bagi memastikan orang awam mempunyai peluang penyertaan

yang saksama.

Penerangan setiap cadangan projek meliputi beberapa perkara iaitu:

i. Jenis projek

ii. Anggaran kos pelaksanaan

iii. Blok perancangan

iv. Fasa pelaksanaan

v. Cadangan peruntukan kewangan

vi. Cadangan pelaksana

vii. Cadangan kaedah pelaksanaan

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-17


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

Jadual 3.5: Cadangan Pelaksanaan Projek-Projek Pemangkin Pembangunan Bagi Rancangan Tempatan Morib Tg. Sepat

Anggaran Kos

Cadangan

Blok

Cadangan Peruntukan

Bil.

Pelaksanaan

Fasa Pelaksanaan

Projek

Perancangan

Kewangan

(RM)

1. Restoran

Terapung

‘Seafood

Paradise’

500, 000.00 BP 1 (Morib) Fasa 1 (2005-2010) • Kerajaan Negeri

• Kerajaan Persekutuan

• Swasta

2. Taman Botani 500,000.00 BP 4 (Batu) Fasa 1 (2005-2010) • Kerajaan Negeri

• Kerajaan Persekutuan

• Majlis Daerah Kuala

Langat

3. Taman Tema Air 2,500,000.00 BP 1 (Morib) Fasa 2 (2011-2015) • Kerajaan Negeri

• Kerajaan Persekutuan

• Swasta

4. Kompleks WTE 1,500,000,000.00 BP 4 (Batu) Fasa 1 (2005-2010) • Kerajaan Negeri

• Kerajaan Persekutuan

• Majlis Daerah Kuala

Langat

5. Plaza Produk

Desa

1,100,000.00 BP 1 (Morib)

BP 4 (Batu)

Fasa 1 (2005-2010) • Kerajaan Negeri

• Kerajaan Persekutuan

• Swasta

Cadangan Pelaksana Cadangan Kaedah Pelaksanaan Kesan Pelaksanaan

• Majlis Daerah Kuala

Langat

• Pihak swasta

• Majlis Daerah Kuala

Langat

• Jabatan Pertanian /

Jabatan Perhutanan

• Pihak swasta

• Kerajaan Negeri

• Majlis Daerah Kuala

Langat

• Pihak swasta

• Kerajaan

Persekutuan

• Majlis Daerah Kuala

Langat

• Pihak swasta

• Kerajaan Negeri

• Kerajaan

Persekutuan

• Pejabat Daerah Kuala

Langat

• Pihak swasta

• Penswastaan secara ’Bina-Kendali’ -

Melibatkan syarikat swasta membina

kemudahan dengan menggunakan

peruntukannya sendiri dan

mengendalikannya untuk tempoh yang

dipersetujui.

• Penswastaan secara ’Bina-Pajak-

Pindahmilik’ - Projek yang dibina oleh

pihak swasta dan diserahkan kepada

kerajaan setelah siap, atau dibina dan

disewa kepada kerajaan sebelum

diserahkan sepenuhnya.

• Penswastaan secara ‘Bina-Kendali’ -

Melibatkan syarikat swasta membina

kemudahan dengan menggunakan

peruntukannya sendiri dan

mengendalikannya untuk tempoh yang

dipersetujui.

• Penswastaan bercorak perniagaan -

Sebahagian besar hak milik kerajaan

diswastakan dan sebahagiannya lagi

masih dipegang oleh pihak kerajaan.

• Penswastaan secara pajakan - Hakmilik

akan dipajakkan kepada pihak swasta

untuk diuruskan. Ia melibatkan

pengeluaran tender oleh MDKL.

• Penswastaan secara ’Bina-Pajak-

Pindahmilik’ - Projek yang dibina oleh

pihak swasta dan diserahkan kepada

kerajaan setelah siap, atau dibina dan

disewa kepada kerajaan sebelum

diserahkan sepenuhnya.

• Menjana peluang pekerjaaan dan

sumber pendapatan penduduk.

• Menjadi tarikan pelancongan.

• Boleh menjana sumber kewangan

MDKL melalui pelesenan, sewaan dan

cukai premis.

• Menggalakkan penyelidikan tempatan

dan antarabangsa.

• Menjadi tarikan pelancongan.

• Mengurangkan beban kewangan MDKL

di peringkat pelaksanaan.

• Menggalakkan penduduk bergiat dalam

bidang pelancongan agro.

• Meningkatkan kewangan MDKL melalui

kutipan caj dan sewa.

• MDKL berpeluang mempunyai aset

berskala besar yang bakal memberi

sumber kewangan tetap bagi jangka

masa panjang.

• Berpeluang meningkatkan kerjasama

yang baik dengan pihak swasta.

• Meningkatkan peranan MDKL sebagai

PBT dengan mengawasi aktiviti yang

dilaksanakan agar mengikut garis

panduan dan polisi-polisi kerajaan

• MDKL dapat meningkatkan

bekerjasama dengan Kerajaan Negeri

dalam menyelesaikan masalah tapak

pelupusan sampah.

• Meningkatkan kewangan MDKL melalui

hasil pajakan, sewaan mesin dan lainlain

kemudahan yang disediakan oleh

MDKL kepada pihak swasta.

• MDKL boleh menjana kewangan

melalui bayaran perkihdmatan yang

dikenakan kepada PBT-PBT sekitar

terhadap penggunaan kemudahan

WTE.

• MDKL berperanan sebagai penyelaras

kepada pihak-pihak swasta yang

memberikan

perkhidmatan

perbandaran.

• Mempelbagaikan inisiatif penjanaan

kewangan MDKL.

• Memperkenalkan produk-produk

tempatan.

• Menggalakkan pelaburan dari sektor

swasta.

Bersambung...

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-18


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

...sambungan

Bil.

Cadangan

Projek

6. Program

‘Homestay’

Anggaran Kos

Pelaksanaan

(RM)

Blok

Perancangan

Fasa Pelaksanaan

Cadangan

Peruntukan

Kewangan

600,000.00 Semua BP Fasa 1 (2005-2010) • Kerajaan Negeri

• Kerajaan

Persekutuan

7. Chalet / Resort 1,500,000.00 BP 1 (Morib)

BP 4 (Batu)

8. Pusat

Pelancongan

Agro

9. Kompleks

Kerajaan

Fasa 1 (2005-2010)

Fasa 2 (2011-2015)

• Kerajaan Negeri

• Kerajaan

Persekutuan

• Swasta

800,000.00 BP 4 (Batu) Fasa 3 (2016-2020) • Kerajaan Negeri

• Kerajaan

Persekutuan

• Majlis Daerah

Kuala Langat

• Swasta

15,000,000.00 BP 1 (Morib) Fasa 1 (2005-2010) • Kerajaan Negeri

• Kerajaan

Persekutuan

• Majlis Daerah

Kuala Langat

10. ‘Scenic Drive’ 1,000,000.00 BP 1 (Morib) Fasa 1 (2005-2010) • Kerajaan Negeri

• Kerajaan

Persekutuan

• Majlis Daerah

Kuala Langat

Cadangan Pelaksana Cadangan Kaedah Pelaksanaan Kesan Pelaksanaan

• Majlis Tindakan

Pelancongan Negeri

• Pejabat Daerah Kuala

Langat

• Kementerian Pertanian

• Lembaga Kemajuan Ikan

Malaysia

• Kementerian Kemajuan Luar

Bandar dan Wilayah

• Pihak swasta

• Kerajaan Negeri

• Pejabat Daerah Kuala

Langat

• Majlis Tindakan

Pelancongan Negeri

• Pihak swasta

• Majlis Tindakan

Pelancongan Negeri

• Majlis Daerah Kuala Langat

• Pihak swasta

• Kerajaan Negeri

• Kerajaan Persekutuan

• Pihak swasta

• Jabatan Landskap Negara

• Majlis Daerah Kuala Langat

• Pihak swasta

• Usahasama agensi kerajaan dan pihak swasta.

- Sokongan dan kerjasama daripada pelbagai

pihak pelaksana melalui penyertaan projek

ini.

- Penyediaan program dan promosi yang

berterusan dan terkini.

- Menggalakkan penyertaan awam dan

mempertimbangkan pengurangan bayaran

cukai / ‘quit rent’ untuk peserta.

• Penswastaan secara ’Bina-Kendali-Pindah’ -

Kaedah BKP melibatkan syarikat swasta

membina kemudahan dengan menggunakan

peruntukannya sendiri, mengendalikannya

untuk tempoh yang dipersetujui dan

memindahkannya kepada agensi awam yang

terlibat pada akhir tempoh tersebut. Semasa

tempoh penyerahan, syarikat swasta

dibenarkan untuk mengutip hasil sama ada

secara langsung daripada pengguna atau

secara tidak langsung iaitu melalui MDKL.

• Penswastaan secara ’Bina-Pajak-Pindahmilik’ -

Projek yang dibina oleh pihak swasta dan

diserahkan kepada kerajaan setelah siap, atau

dibina dan disewa kepada kerajaan sebelum

diserahkan sepenuhnya.

• Penswastaan secara ’Bina-Pajak-Pindahmilik’ -

Projek yang dibina oleh pihak swasta dan

diserahkan kepada kerajaan setelah siap, atau

dibina dan disewa kepada kerajaan sebelum

diserahkan sepenuhnya.

• Penswastaan secara terpilih - Melalui cara ini

hanya sebahagian sahaja daripada

perkhidmatan yang terpilih diswastakan.

• Penswastaan secara kontrak - Melalui cara ini

penswastaan dibuat secara kontrak dan

biasanya dalam tempoh tertentu. Ia melibatkan

pengeluaran tender oleh pihak yang berkuasa.

• Penswastaan secara ‘Bina-Kendali’ - Melibatkan

syarikat swasta membina kemudahan dengan

menggunakan peruntukannya sendiri dan

mengendalikannya untuk tempoh yang

dipersetujui.

• Penswastaan secara pajakan - Hakmilik akan

dipajakkan kepada pihak swasta untuk

diuruskan. Ia melibatkan pengeluaran tender

oleh MDKL.

• Menggalakkan pelaburan

daripada pelbagai pihak swasta

tempatan dan antarabangsa.

• Menjana aliran masuk kewangan

di kawasan rancangan tempatan.

• Menggalakkan penyertaan

penduduk tempatan.

• Mengelakkan penghijrahan

keluar tenaga kerja.

• Meningkatkan tempoh menetap

pelancong / pengunjung dengan

penyediaan chalet / resort yang

selesa.

• Mengurangkan beban

pelaksanaan pembangunan awal

MDKL.

• Kerjasama antara MDKL dengan

pihak swasta dapat

meningkatkan perkhidmatan

profesional yang lebih cekap.

• Dapat menjana peluang

pekerjaan kepada penduduk

tempatan.

• Memudahkan pengurusan

kewangan oleh MDKL di

peringkat awal pelaksanaan.

• Meningkatkan pemahaman

kepada orang ramai berkenaan

kualiti semulajadi dan sumbersumbernya.

• Menarik pelancong asing.

• Menggalakkan penyertaan

daripada pelbagai pihak swasta

yang memberikan perkhidmatan

berdasarkan bidang kepakaran

masing-masing.

• Urusan-urusan yang melibatkan

jabatan-jabatan tertentu dapat

dilaksanakan dengan mudah,

cepat dan cekap.

• Mengelakkan perjalanan yang

jauh di antara satu angesi

kerajaaan dengan yang lain.

• Menjana peluang pekerjaaan

dan sumber pendapatan

penduduk.

• Menjadi tarikan pelancongan.

• Boleh menjana sumber

kewangan MDKL melalui

pelesenan, sewaan dan cukai

premis.

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-19


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

3.5 IMPLIKASI KEWANGAN KE ATAS JENTERA PENTADBIRAN MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT

ii.

Alternatif Sumber-Sumber Pendapatan Baru Majlis

3.5.1 Implikasi Pelaksanaan Projek Kepada Kewangan Majlis Daerah Kuala Langat

Kewangan MDKL dijangka meningkat berdasarkan pelaksanaan projek-projek dan program

pembangunan yang disediakan di dalam rancangan tempatan ini. Di samping itu, cadangan

persempadanan semula kawasan pentadbiran MDKL bagi memperluaskan kawasan perkhidmatan dan

operasi juga memainkan peranan penting dalam usaha menambahkan hasil pendapatan Majlis. Hasil

pendapatan Majlis melibatkan kutipan cukai taksiran, caj pembangunan, fee permohonan dan bayaran

tambahan dan pindaan terhadap bangunan sedia ada. Selain itu, pertambahan ruang lantai

perdagangan, perindustrian dan lain-lain di dalam kawasan operasi Majlis akan menyebabkan

pertambahan ruang letak kenderaan. Secara tidak langsung, hasil Majlis juga akan bertambah dengan

bayaran terhadap ruang tempat letak kenderaan yang dikenakan.

Pembangunan projek-projek utama seperti pengangkutan dan lalu lintas, infrastruktur dan utiliti,

perumahan dan industri dalam rancangan tempatan ini akan menyebabkan peningkatan dalam

perolehan hasil. Hasil yang bakal diperolehi ini akan memastikan berlakunya peningkatan bersih aset

dan mengurangkan tanggungan serta beban kewangan yang ditanggung oleh pihak MDKL. Selain itu,

peruntukan kewangan dari agensi-agensi kerajaan seperti kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri

juga dapat membantu pihak MDKL dalam menguruskan perbelanjaan mereka.

3.5.2 Hasil Pendapatan Semasa MDKL dan Sumber Pendapatan Baru

Dalam usaha meningkatkan pendapatan MDKL, pihak Majlis boleh mempelbagaikan sumber

pendapatan melalui penguatkuasaan dari segi caj pembangunan, bayaran fee permohonan serta caj

tempat meletak kenderaan selain daripada kutipan hasil berdasarkan cukai taksiran.

i. Cukai Taksiran

Cukai taksiran atau cukai pintu merupakan hasil semasa MDKL di mana cukai dikenakan ke atas harta

yang terletak di dalam kawasan MDKL seperti:

• Rumah kediaman (rumah pangsa, pangsapuri, apartment, kondominium, rumah teres, banglo

dan lain-lain).

• Harta perdagangan / perusahaan (kedai, kilang, stesen minyak, gudang, hotel, pawagam,

bengkel, bangunan pejabat dan lain-lain).

• Tanah kosong.

Cukai taksiran dikenakan dua kali setahun adalah untuk:

• Membina dan menyelenggara kemudahan awam seperti dewan orang ramai, tandas awam,

perhentian bas, padang permainan kanak-kanak, tempat rekreasi, pasar dan lain-lain.

• Membersihkan kawasan perumahan, perdagangan, kilang, taman-taman dan tempat awam.

• Membina dan menyelenggara kemudahan infrastruktur seperti jalan, parit dan longkang.

• Menyediakan dan menyelenggara lampu jalan.

• Membangunkan kawasan MDKL.

Kewangan MDKL akan meningkat melalui penguatkuasaan sumber-sumber pendapatan baru melalui

peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Antara sumber-sumber baru yang

berpotensi untuk dilaksanakan di dalam kawasan MDKL adalah penguatkuasaan caj pembangunan,

bayaran fee permohonan, sewaan ke atas harta Majlis serta bayaran pindaan dan tambahan ke atas

bangunan.

3.5.3 Implikasi Pendapatan Daripada Pelaksanaan Projek Perumahan, Perdagangan dan Perindustrian

Dalam menjalankan analisis berkenaan implikasi jumlah pendapatan MDKL daripada pelaksanaan

projek perumahan, perdagangan dan perindustrian, kaedah pengiraan cukai taksiran yang digunakan

adalah seperti berikut:

Kaedah Pengiraan Cukai Taksiran (Perumahan, Perdagangan dan Perindustrian)

Luas (m.p) x s.m.p x 12 bulan x kadar (%) = Cukai Taksiran

i. Cukai Taksiran Bagi Perdagangan

Projek pembangunan perumahan yang dicadangkan sepanjang tempoh pelaksanaan 2002 sehingga

2020 bakal menunjukkan peningkatan pembangunan perumahan bagi tempoh 18 tahun akan datang.

Pertambahan pelaksanaan projek perumahan yang dilaksanakan secara berfasa ini, akan

meningkatkan pendapatan Majlis dari segi kutipan cukai taksiran. Unjuran cadangan perumahan

memberi kesan ke atas kutipan cukai taksiran bagi pihak MDKL. Jadual 3.6 menunjukkan jumlah unit

cadangan perumahan bagi tempoh 2002 sehingga 2020. Jumlah unit rumah yang dicadangkan adalah

termasuk dalam kawasan operasi sebanyak 1,413 unit yang merangkumi pembangunan jenis kos

rendah, kos sederhana dan kos tinggi.

Apabila terlaksananya segala unjuran projek dan program pembangunan yang dicadangkan oleh

Rancangan Tempatan Morib -Tg. Sepat ini, maka hasil MDKL juga akan turut meningkat, terutamanya

daripada hasil cukai taksiran, di samping lain-lain hasil seperti bayaran perkhidmatan, lesen dan permit.

Jadual 3.6: Keperluan Pembangunan Perumahan Mengikut Kos Sehingga Tahun 2020

Jenis Kos

Unit

Kos Rendah 424

Kos Sederhana 848

Kos Tinggi 141

Jumlah 1,413

Peningkatan kutipan cukai dianggarkan berlaku dengan pertambahan unit kediaman, perdagangan dan

perindustrian yang dicadangkan bagi rancangan tempatan ini sepanjang tempoh 2002 sehingga 2020.

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-20


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

Analisa telah dibuat untuk mengkaji pertambahan cukai taksiran perumahan bagi MDKL sekiranya

segala unjuran pembangunan dilaksana, dengan mengambil kira beberapa andaian:

a. Pencapaian 100% daripada unjuran.

b. Semua kawasan perumahan adalah di bawah kawasan operasi Majlis.

c. Andaian kadar s.m.p RM1.80 (kos rendah), RM2.20 (kos sederhana), RM2.60 (kos tinggi).

d. Andaian kadar semasa ialah 3%.

e. Unjuran melihat kepada peningkatan kadar peratusan dari peningkatan 1%, 2%, 3% dan 4%.

f. Pencapaian kutipan cukai taksiran untuk perumahan 100 %.

g. Andaian saiz minumum:

• Kos Rendah = 20’ x 70’ (130 mp)

• Kos Sederhana = 40’ x 80’ (297mp)

• Kos Tinggi = 50’ x 80’ (372 mp)

Jadual 3.8 merupakan anggaran jumlah cukai taksiran (perumahan) yang diterima oleh pihak Majlis

sehingga tahun 2020 berdasarkan kadar semasa dan peningkatan. Peningkatan bilangan unit rumah

yang dicadangkan adalah sehingga 1,413 unit sepanjang tempoh 2002 sehingga 2020.

Jadual 3.7: Anggaran Hasil Cukai Taksiran (Perumahan) dan Kadar Peningkatan Sehingga 2020

Berdasarkan Kepada Kadar Semasa (5%)

Tahun

Bil

Unit

Kadar

Semasa

Anggaran Hasil Cukai Taksiran (RM)

Anggaran Kadar Peningkatan

1% 2% 3% 4%

3% (4%) (5%) (6%) (7%)

2005-2010

Rendah 176 14,784.00 15,375.00 15,523.00 15,671.00 15,819.00

Sederhana 351 82,485.00 85,784.00 86,609.00 87,434.00 88,259.00

Tinggi 58 20,184.00 20,991.00 21,193.00 21,395.00 21,597.00

Jumlah Kecil 585 117,453.00 122,150.00 123,325.00 124,500.00 125,675.00

2011-2015

Rendah 110 9,240.00 9,610.00 9,702.00 9,794.00 9,887.00

Sederhana 219 51,465.00 53,524.00 54,038.00 54,553.00 55,068.00

Tinggi 36 12,528.00 13,029.00 13,154.00 13,280.00 13,405.00

Jumlah Kecil 365 73,233.00 76,163.00 76,894.00 77,627.00 78,360.00

2016-2020

Rendah 139 11,676.00 12,143.00 12,260.00 12,377.00 12,493.00

Sederhana 278 65,330.00 67,943.00 68,597.00 69,250.00 69,903.00

Tinggi 46 16,008.00 16,648.00 17,539.00 16,968.00 17,129.00

Jumlah Kecil 463 93,014.00 96,734.00 98,396.00 98,595.00 99,525.00

JUMLAH 1,413 283,700.00 295,047.00 298,615.00 300,722.00 303,560.00

Nota:

Kos Rendah 130mp@ RM 84 @ 1 thn

Kos Sederhana Rendah 297mp @ RM 235 @ 1 thn

Kos Tinggi 372mp @ RM348 @ 1 thn

Berdasarkan kepada Jadual 3.7 juga menunjukkan jumlah keseluruhan peningkatan hasil cukai taksiran

untuk perumahan. Ia adalah berdasarkan kepada keadaan semasa dengan anggaran kadar semasa

3%. Seterusnya peningkatan hasil cukai taksiran perumahan akan dilihat berdasarkan kepada andaian

peningkatan kadar peratus dari 1% sehingga 4%. Jumlah hasil cukai taksiran perumahan berdasarkan

kepada keadaan semasa adalah sebanyak RM283,700.00. Manakala jumlah cukai taksiran berdasarkan

kepada peningkatan kadar sebanyak 1% adalah sebanyak RM295,047.00. Jika peningkatan berlaku

sebanyak 2%, maka jumlah hasil cukai taksiran yang akan diperolehi pula sebanyak RM298,615.00.

Jumlah hasil cukai taksiran dengan kadar peningkatan 3% dan 4% adalah sebanyak RM300,722.00 dan

RM303,560.00. Rajah 3.3 menunjukkan senario peningkatan cukai taksiran untuk perumahan.

Rajah 3.3: Jangkaan Peningkatan Hasil Cukai Taksiran (Perumahan)

Anggaran Hasil (RM)

300,000.00

280,000.00

260,000.00

240,000.00

220,000.00

200,000.00

180,000.00

160,000.00

140,000.00

120,000.00

100,000.00

2005-2010 2011-2015 2016-2020

Tahun

Kadar semasa 3% Peningkatan 4% Peningkatan 5%

Peningkatan 6% Peningkatan 7%

Perolehan cukai taksiran pada kadar semasa menunjukkan kenaikan yang setara bagi tempoh 2002

sehingga 2020 (Rajah 3.3). Namun begitu, peningkatan tersebut masih kecil jika dilihat dari segi

kemampuan kewangan Majlis. Dengan itu, alternatif ataupun sumber-sumber lain yang mampu

meningkatkan pendapatan Majlis adalah diperlukan.

ii.

Cukai Taksiran Bagi Perdagangan

Jadual 3.8: Pengiraan Cukai Taksiran Perumahan Berdasarkan Kenaikan Peratus

Jenis Perumahan

Kadar Semasa 3%

Anggaran Kadar Peningkatan (RM)

(RM) 4% 5% 6% 7%

Kos Rendah 84 87.36 88.20 89.04 89.88

Kos Sederhana 235 244.40 246.75 249.10 251.45

Kos Tinggi 348 361.92 365.40 368.88 372.36

Jadual 3.9 menunjukkan keperluan pembangunan perdagangan di dalam kawasan rancangan tempatan

sehingga tahun 2020. Keperluan unit perdagangan baru yang ditunjukkan adalah secara berfasa.

Secara keseluruhannya, ruang lantai cadangan perdagangan baru bagi pelaksanaan fasa 1 (2005-

2010) adalah seluas 162,201.07 meter persegi. Manakala seluas 77,264.76 meter persegi dan

94,593.40 meter persegi akan dibangunkan dalam fasa 2 dan 3. Kesemua unit perdagangan baru ini

juga diandaikan berada di dalam kawasan operasi Majlis sehingga tahun 2020.

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-21


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

Jadual 3.9: Unjuran Keperluan Ruang Lantai Perdagangan (Meter Persegi) Mengikut BP (2005-

2020)

Blok Perancangan 2005-2010 2011-2015 2016-2020

Morib 28,707.52 13,674.87 16,741.82

Kelanang 17,487.15 7,969.78 9,511.42

Tg. Dua Belas 5,349.15 2,160.77 2,355.18

Batu 110,657.25 53,459.34 65,984.98

Jumlah 162,201.07 77,264.76 94,593.40

Beberapa andaian telah diambil kira dalam mengkaji pertambahan cukai taksiran perdagangan bagi

MDKL sekiranya unjuran pembangunan dilaksanakan:

a. Pencapaian 100% daripada unjuran.

b. Semua kawasan perdagangan adalah di bawah kawasan operasi Majlis.

c. Andaian kadar s.m.p RM3.20.

d. Andaian Kadar semasa ialah 5%.

e. Unjuran melihat kepada peningkatan kadar peratusan dari peningkatan 1%, 2%, 3% dan 4%.

f. Pencapaian kutipan cukai taksiran untuk perdagangan 100%.

g. Andaian kesemua cadangan unit baru rumah kedai dengan saiz lot minimum adalah 1400kp

(130.06mp).

Jadual 3.10: Anggaran Hasil Cukai Taksiran (Perdagangan) dan Kadar Peningkatan Sehingga

2020 Berdasarkan Kepada Kadar Semasa (5%)

Tahun

Anggaran Hasil Cukai Taksiran (RM)

Luas Ruang

Andaian Kadar

Anggaran Kadar Peningkatan

Lantai

Semasa

(mp)

1% 2% 3% 4%

(5%)

(6%) (7%) (8%) (9%)

2005-2010 162,201.07 311,781.00 330,488.00 333,606.00 336,723.00 339,841.00

2011-2015 77,264.76 148,518.00 157,429.00 158,914.00 160,399.00 161,885.00

2016-2020 94,593.40 181,826.00 192,736.00 194,554.00 196,372.00 210,082.00

Jumlah 344,059.23 642,125.00 680,653.00 687,074.00 693,494.00 711,808.00

Nota: Keluasan minimum berdasarkan andaian kadar semasa 1400 kp (130.06mp) @ 250 @ 1 tahun.

Kajian mendapati bahawa keluasan ruang lantai yang dicadangkan adalah seluas 344,059.23 meter

persegi. Sekiranya keluasan ini dipecahkan mengikut saiz lot minimum bagi andaian cadangan rumah

kedai (130.06 meter persegi), jumlah unit baru bagi cadangan perdagangan adalah sebanyak 1,247 unit

untuk fasa pertama pelaksanaan (2005-2010). Manakala 594 unit kedai bakal didirikan di dalam tempoh

fasa ke dua iaitu bermula 2011 sehingga 2015. Pada tahun 2016 sehingga 2020, diandaikan bahawa

sejumlah 727 unit kedai akan dibina.

Rajah 3.4 dan Jadual 3.10 menunjukkan jumlah keseluruhan anggaran peningkatan hasil cukai taksiran

untuk perdagangan. Sekiranya cadangan perdagangan berjaya dilaksanakan sepenuhnya, menjelang

tahun 2020, pihak MDKL bakal menambahkan pendapatannya daripada hasil kutipan cukai

perdagangan yang hampir mencecah 1 juta. Peningkatan hasil cukai taksiran perumahan akan dapat

dilihat berdasarkan kepada andaian peningkatan kadar (%) dari 1% sehingga 4%. Jumlah hasil cukai

taksiran yang diperolehi berdasarkan kepada keadaan semasa adalah sebanyak RM642,125.00.

Manakala jumlah cukai taksiran berdasarkan kepada peningkatan kadar sebanyak 1% adalah

RM680,653.00. Seterusnya, jika peningkatan berlaku pada kadar 2%, hasil cukai perdagangan yang

diperolehi adalah sebanyak RM687,074.00. Jumlah hasil cukai yang diperolehi pada kadar 3% dan 4%

adalah sebanyak RM693,494.00 dan RM711,808.00.

Rajah 3.4: Jangkaan Peningkatan Hasil Cukai Taksiran (Perdagangan)

Anggaran Hasil (RM)

iii.

800,000.00

700,000.00

600,000.00

500,000.00

400,000.00

300,000.00

200,000.00

100,000.00

0.00

2005-2010 2011-2015 2016-2020

Tahun

Kadar Semasa 5% Peningkatan 6% Peningkatan 7%

Peningkatan 8% Peningkatan 9%

Cukai Taksiran Bagi Perindustrian

Jadual 3.11 menunjukkan unjuran cadangan keperluan kawasan perindustrian sehingga tahun 2020.

Didapati bahawa cadangan industri bagi rancangan tempatan ini hanyalah melibatkan blok perancangan

Kelanang dan Batu bagi industri jenis teres (berasaskan jenis perkhidmatan dan pembuatan). Jumlah

keluasan cadangan adalah 49 hektar (1,031,500 meter persegi) namun setelah ditolak sebanyak 45%

bagi tujuan penyediaan infrastruktur, utiliti dan kawasan lapang, jumlah anggaran keluasan ruang lantai

perindustrian (‘plinth area’) adalah 464,175 meter persegi.

Jadual 3.11: Unjuran Keperluan Ruang Lantai Perindustrian (Meter Persegi) Mengikut BP (2003-

2020)

Blok Perancangan 2005-2010 2011-2015 2016-2020

Morib - - -

Kelanang 96,800 96,800 96,800

Tg. Dua Belas - - -

Batu 420,000 172,900 148,200

Jumlah 516,800 269,700 245,000

Kajian ini juga mengandaikan saiz lot minimum cadangan industri jenis teres tersebut adalah 2,325 kaki

persegi (216 meter persegi). Dengan itu, jumlah unit perindustrian yang bakal dibina sehingga tahun

2020 adalah sebanyak 2,419 unit. Jadual 3.12 menjelaskan anggaran hasil cukai taksiran bagi

perindustrian.

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-22


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

Beberapa andaian telah diambil kira dalam mengkaji pertambahan cukai taksiran perindustrian bagi

MDKL sekiranya unjuran pembangunan dilaksanakan:

a. Pencapaian 100% daripada unjuran.

b. Semua cadangan perindustrian adalah di bawah kawasan operasi Majlis.

c. Andaian kadar RM3.20 smp.

d. Andaian kadar semasa ialah 7%.

e. Unjuran melihat kepada peningkatan kadar peratusan dari peningkatan 1%, 2%, 3% dan 4%.

f. Pencapaian kutipan cukai taksiran untuk perindustrian 100%.

g. Andaian kesemua cadangan unit industri teres adalah bersaiz lot minimum 2325kp (216mp).

Jadual 3.12: Anggaran Hasil Cukai Taksiran (Perindustrian) dan Kadar Peningkatan Sehingga

2020 Berdasarkan Kepada Kadar Semasa (7%)

Tahun

Luas

Ruang

Lantai

(mp)

Andaian

Kadar

Semasa

(7%)

Anggaran Hasil Cukai Taksiran (RM)

Anggaran Kadar Peningkatan

1%

(8%)

2%

(9%)

3%

(10%)

4%

(11%)

2005-2010 232,560 625,543.00 675,586.00 681,842.00 688,097.00 694,353.00

2011-2015 121,365 326,449.00 352,564.00 355,829.00 361,705.00 362,358.00

2016-2020 110,250 296,552.00 320,276.00 323,242.00 326,207.00 329,173.00

Jumlah 464,175 1,248,544.00 1,348,426.00 1,360,913.00 1,376,009.00 1,385,884.00

Nota: Keluasan minimum berdasarkan andaian kadar semasa 2325kp (216mp) @ RM581@ 1 tahun.

3.5.4 Pelaksanaan Caj Pembangunan

Peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), Bahagian V, Seksyen 32 telah

menjelaskan bahawa caj pembangunan boleh dikenakan ke atas sesuatu perubahan penggunaan,

ketumpatan atau luas lantai kawasan berkenaan yang menyebabkan peningkatan nilai tanah tersebut.

Berdasarkan peruntukan tersebut, pihak MDKL boleh menguatkuasakan caj pembangunan bagi setiap

cadangan pembangunan di dalam kawasan pentadbirannya. Caj pembangunan merupakan sejumlah

amaun yang dikenakan ke atas pemaju bagi setiap unit sama ada rumah, perdagangan, dan

perindustrian yang hendak dimajukan. Caj pembangunan ini akan menjadi salah satu punca perolehan

pendapatan oleh MDKL sekaligus dapat meningkatkan lagi keupayaan kewangan Majlis pada masa

hadapan.

Pengiraan caj pembangunan akan dilakukan mengikut fasa pembangunan yang telah ditetapkan. Bagi

mendapatkan anggaran caj pembangunan yang bakal diperolehi, kadar caj per unit atau kaki persegi

akan ditentukan berdasarkan kepada andaian mengikut keadaan semasa. Berikut adalah kadar caj

pembangunan bagi perumahan, perdagangan dan perindustrian (Jadual 3.13).

Jadual 3.13: Kadar Caj Pembangunan

Jenis Pembangunan Unit / Luas Lantai Kadar Caj Pembangunan (RM)

Perumahan 1 unit 1,600

Perdagangan 1 kaki persegi 3.00

Perindustrian 1 kaki persegi 3.50

Rajah 3.5 menunjukkan tren peningkatan hasil cukai taksiran perindustrian sehingga tahun 2020.

Anggaran ini adalah berdasarkan kadar semasa 7% dan juga peningkatan kadar dari 1% kepada 4%.

Perolehan cukai taksiran bagi perindustrian berdasarkan kepada andaian kadar semasa (7%) adalah

sebanyak RM1,248,544.00. Sekiranya berlaku peningkatan sebanyak 1%, pihak Majlis akan menerima

hasil pendapatan sebanyak RM1,348,426.00. Kadar perolehan cukai taksiran perindustrian akan

semakin meningkat sekiranya dinaikkan kepada 2% iaitu sebanyak RM1,360,913.00 seterusnya

mencapai sehingga RM1,385,884 jika dinaikkan pada kadar tertinggi (11%).

Rajah 3.5: Jangkaan Peningkatan Hasil Cukai Taksiran (Perindustrian)

Anggaran Hasil (RM)

1,400,000.00

1,300,000.00

1,200,000.00

1,100,000.00

1,000,000.00

900,000.00

800,000.00

700,000.00

600,000.00

2005-2010 2011-2015 2016-2020

Jumlah

Kadar Semasa 7% Peningkatan 8% Peningkatan 9%

Peningkatan 10% Peningkatan 11%

Jadual 3.14 pula menunjukkan jumlah caj pembangunan bagi cadangan pembangunan perumahan,

perdagangan dan perindustrian. Pengiraan caj pembangunan di bawah ini juga berdasarkan kepada

beberapa andaian. Andaian-andaian tersebut adalah:

i. Semua jenis rumah dalam cadangan perumahan dikenakan kadar caj yang sama.

ii. Semua jenis unit perdagangan dalam cadangan perdagangan dikenakan caj yang sama.

iii. Semua jenis unit perindustrian dalam cadangan perindustrian dikenakan caj yang sama.

iv. Pengiraan kadar caj pembangunan ini juga akan dibuat dengan mengandaikan ia akan

meningkat dari 10% sehingga 40%.

Berdasarkan kepada kadar caj RM1,600 per unit, jumlah caj pembangunan untuk perumahan sehingga

tahun 2020 adalah sebanyak RM2,260,800 (Jadual 3.13). Jika berdasarkan kepada peningkatan 10%

kadar per unit, jumlah caj yang akan dibayar kepada Majlis adalah sebanyak RM2,468,880.00.

Manakala jika kadar caj per unit meningkat sebanyak 20% maka jumlah bayaran caj pembangunan

yang diperolehi adalah sebanyak RM2,712,960.00. Bagi caj yang meningkat sehingga 30% dan 40%

pula, kadar bayaran yang akan diterima oleh Majlis adalah RM2,939,040.00 dan RM3,165,120.00.

Jadual 3.14: Anggaran Jumlah Caj Pembangunan (RM) Perumahan

Tempoh Bilangan

Anggaran Caj Pembangunan Berdasarkan Kenaikan

Kadar

Pelaksanaan Unit

10% 20% 30% 40%

2005 2010 585 936,000 1,029,600 1,123,200 1,216,800 1,310,400

2011 2015 365 584,000 624,400 700,800 759,200 817,600

2016 2020 463 740,800 814,880 888,960 963,040 1,037,120

Jumlah 1,413 2,260,800 2,468,880 2,712,960 2,939,040 3,165,120

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-23


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

Anggaran caj pembangunan bagi perdagangan ditunjukkan di Jadual 3.15. Berdasarkan kepada kadar

caj RM3.00 bagi 1 kaki persegi, jumlah caj pembangunan untuk perdagangan sehingga tahun 2020

akan mencecah sehingga RM10,787,352.00. Jika berdasarkan kepada peningkatan kepada kadar 10%,

jumlah caj yang akan dibayar kepada Majlis adalah sebanyak RM11,866,087.00. Sekiranya jika kadar

caj bagi setiap satu kaki persegi meningkat RM12,944,823.00. Pada kadar 30% dan 40% pula, jumlah

bayaran yang akan diterima oleh RM14,023,558.00 dan RM15,102,293.00.

Jadual 3.15: Anggaran Jumlah Caj Pembangunan (RM) Perdagangan

Luas

Anggaran Caj Pembangunan Berdasarkan Kenaikan

Tempoh

Pelaksanaan

Ruang

Lantai

Kadar

RM3.00/skp 10% 20% 30% 40%

(kp)

2005 2010 1,745,918 5,237,754.00 5,761,529.00 6,285,305.00 6,809,080.00 7,332,856.00

2011 2015 831,671 2,495,013.00 2,744,514.00 2,994,016.00 3,243,517.00 3,493,018.00

2016 2020 1,018,195 3,054,585.00 3,360,044.00 3,665,502.00 3,970,961.00 4,276,419.00

Jumlah 3,595,784 10,787,352.00 11,866,087.00 12,944,823.00 14,023,558.00 15,102,293.00

Manakala caj pembangunan bagi perindustrian adalah seperti Jadual 3.16. Caj pembangunan bagi

perindustrian juga melibatkan pengiraan luas ruang lantai. Jumlah luas lantai bagi cadangan

perindustrian adalah 464,175 meter persegi (4,996,338 kaki persegi). Kadar caj pembangunan bagi luas

lantai perindustrian diandaikan RM3.50 bagi satu kaki persegi. Jadual 3.15 menjelaskan jumlah kadar

caj pembangunan yang akan diterima oleh MDKL berdasarkan cadangan kenaikan peratusan.

Jadual 3.16: Anggaran Jumlah Caj Pembangunan (RM) Perindustrian

Luas

Anggaran Caj Pembangunan Berdasarkan Kenaikan

Tempoh

Pelaksanaan

Ruang

Lantai

Kadar

RM3.50/skp 10% 20% 30% 40%

(kp)

2005 2010 2,503,255 8,761,393.00 9,637,532.00 10,513,672.00 11,389,811.00 12,265,950.00

2011 2015 1,306,362 4,572,267.00 5,029,494.00 5,486,720.00 5,943,947.00 6,401,174.00

2016 2020 1,186,721 4,153,524.00 4,568,876.00 4,984,229.00 5,399,581.00 5,814,934.00

Jumlah 4,996,338 17,487,184.00 19,235,902.00 20,984,621.00 22,733,339.00 24,482,058.00

Jadual 3.16 ini menjelaskan tentang andaian caj pembangunan perindustrian bagi pelaksanaan

rancangan tempatan ini sepanjang tempoh 2005 sehingga 2020. Cadangan tertinggi adalah pada fasa

pertama dengan keluasan ruang lantai yang mencapai 50% daripada keseluruhan luas lantai. Sekiranya

kadar caj yang dikenakan bagi fasa tersebut dinaikkan sehingga 40%, jumlah caj yang bakal dikutip

adalah mencecah RM12 juta. Manakala jumlah keseluruhan caj pada kadar semasa adalah sebanyak

melebihi RM15 juta. Secara keseluruhannya, didapati menjelang 2020, sekiranya caj ini dilaksanakan

sepenuhnya pada kadar maksima, MDKL bakal mengutip sejumlah RM24,482,058.00.

3.5.5 Pelaksanaan Bayaran Fee Permohonan, Penyewaan Harta Milik Kerajaan dan Tambahan dan

Pindaan Ke Atas Bangunan

Bayaran fee permohonan merupakan satu bentuk bayaran yang akan dikenakan kepada setiap

pemohon yang ingin memohon untuk mendapatkan kebenaran merancang bagi semua jenis

pembangunan. Secara tidak langsung, ia dapat mempelbagaikan lagi sumber hasil bagi MDKL.

Penyewaan terhadap harta milik kerajaan kepada individu atas swasta merupakan salah satu cara

untuk mengawal aktiviti premis di kawasan rancangan tempatan. Selain itu, pihak Majlis juga mendapat

keuntungan dari segi kutipan sewa bangunan dan ini akan meningkatkan hasil MDKL. Penyelenggaraan

bangunan dari segi kebersihan, tema dan sebagainya akan lebih mudah dengan kemudahankemudahan

infrastruktur yang disediakan dengan baik. Manakala bayaran permohonan terhadap

tambahan dan pindaan ke atas bangunan juga merupakan salah satu punca sumber MDKL dalam

memastikan kawalan perancangan dan pembangunan hartanah. Bayaran tersebut dikenakan ke atas

sebarang rancangan pembangunan yang melibatkan perubahan terhadap struktur bangunan.

Kadar bayaran fee permohonan dikenakan mengikut jenis pembangunan yang hendak dilaksanakan

berdasarkan kepada jumlah unit serta ruang lantai pembangunan yang terlibat. Kadar bayaran yang

dicadangkan adalah seperti Jadual 3.17 manakala andaian-andaian yang digunakan adalah seperti

berikut:

i. Andaian bayaran fee permohonan hanya melibatkan cadangan perumahan manakala andaian

bayaran pindaan dan tambahan ke atas bangunan adalah melibatkan cadangan perdagangan.

ii. Semua unit perumahan yang akan dibangunkan adalah sama jenis iaitu kos sederhana.

iii. Sehingga tahun 2020 peningkatan kadar bayaran permohonan akan meningkatkan sehingga

40%.

Jadual 3.17: Kadar Fee Permohonan Mengikut Jenis Pemajuan

Jenis Pemajuan

Permohonan Baru

Kediaman:

• 100 unit pertama

• 100 unit kedua

• Unit-unit berikutnya

• Rumah kos rendah

• Di kawasan rizab Melayu

Perdagangan, perusahaan, yayasan, pelajaran dan hotel:

100mp ruang lantai kasar atau sebahagian daripadanya.

Stesen minyak:

• Dengan perkhidmatan

• Tanpa perkhidmatan

Restoran Terbuka / Drive In dan Pawagam:

Setiap 200 tempat duduk atau 50 ruang letak kereta atau kurang.

Tambahan dan Pindaan Ke atas Bangunan

Tambahan / pindaan bangunan

RM50 seunit

RM45 seunit

RM40 seunit

RM25 seunit

RM25 seunit

RM50

RM500 seunit

RM250 seunit

Fee

RM250 bagi setiap permohonan

RM50 bagi setiap permohonan

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-24


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

i. Fee Permohonan Untuk Cadangan Perumahan

Pengiraan bayaran fee permohonan akan berdasarkan kepada sela pembangunan yang telah

ditentukan. Pengiraan bayaran fee permohonan dan anggaran bayaran fee permohonan untuk

perumahan adalah seperti Jadual 3.17 dan 3.18.

Jadual 3.18: Formula Pengiraan Bayaran Fee Permohonan (Perumahan)

Pecahan Unit

Kadar

Kadar Peningkatan (RM)

Semasa 10% 20% 30% 40%

100 unit pertama

100 unit kedua

Unit berikutnya

RM50

RM45

RM40

55.00

49.50

44.00

60.00

54.00

48.00

65.00

58.50

52.00

70.00

63.00

56.00

Berdasarkan kadar bayaran sebanyak RM250 bagi setiap permohonan, andaian anggaran bayaran

tambahan dan pindaan terhadap 184 unit perdagangan (50%) adalah seperti Jadual 3.20.

Jadual 3.21: Anggaran Bayaran Tambahan dan Pindaan (RM) Terhadap Bangunan Perdagangan

Bayaran Yang Dikenakan

Kadar (RM) Unit Kadar

Anggaran Peningkatan

Semasa 10% 20% 30% 40%

RM250 bagi setiap

permohonan

184 46,000 50,600 55,200 59,800 64,400

Jumlah 184 46,000 50,600 55,200 59,800 64,400

Nota: Diandaikan pelaksanaan pada fasa pertama (2005-2010).

Jadual 3.19: Anggaran Bayaran Fee Permohonan (RM) Untuk Perumahan

Tempoh

Kadar

Anggaran Peningkatan

Unit

Pelaksanaan

Semasa 10% 20% 30% 40%

2005 2010

5,000.00 5,500.00 6,000.00 6,500.00 7,000.00

424 4,500.00

8,960.00

4,950.00

9,856.00

5,400.00

10,752.00

5,850.00

11,648.00

6,300.00

12,544.00

Jumlah Kecil 18,460.00 20,306.00 22,152.00 23,998.00 25,844.00

2011 2015

5,000.00 5,500.00 6,000.00 6,500.00 7,000.00

848 4,500.00

25,920.00

4,950.00

28,512.00

5,400.00

31,104.00

5,850.00

33,696.00

6,300.00

36,288.00

Jumlah Kecil 35,420.00 38,962.00 42,504.00 46,046.00 49,588.00

2016 2020

5,000.00 5,500.00 6,000.00 6,500.00 7,000.00

141

1,640.00 1,804.00 1,968.00 2,132.00 2,296.00

Jumlah Kecil 6,640.00 7,304.00 7,968.00 8,632.00 9,296.00

Jumlah 60,520.00 63,572.00 72,624.00 78,676.00 84,728.00

ii.

Bayaran Tambahan dan Pindaan Ke Atas Bangunan Perdagangan

Kajian mendapati bahawa hampir keseluruhan kawasan perdagangan di kawasan rancangan tempatan

memerlukan penempatan, pemulihan dan pengstrukturan semula unit-unit perdagangan. Ini melibatkan

perubahan dari segi pindaan dan tambahan ke atas unit bangunan perdagangan tersebut. Oleh yang

demikian, kajian ini telah mengandaikan bahawa sebanyak 50% daripada 367 unit perdagangan sedia

ada di kawasan rancangan tempatan akan terlibat dengan pemindaan dan tambahan terhadap ruang

bangunan pada fasa yang pertama (2005-2010). Taburan pertubuhan dan aktiviti perdagangan sedia

ada pada tahun semasa di kawasan rancangan tempatan adalah seperti Jadual 3.19.

Jadual 3.20: Taburan Perdagangan Di Kawasan Rancangan Tempatan (2003)

Jenis Aktiviti Morib Kelanang Tg. Dua Belas Batu Jumlah %

Borong 1 1 1 8 11 3

Runcit 32 23 10 106 171 46.6

Hotel dan Restoran 32 11 7 56 106 28.9

Perkhidmatan

1 0 0 11 12 3.3

Profesional dan

Perdagangan

Perkhidmatan Isirumah 13 12 1 39 65 17.7

dan Persendirian

Stesen Minyak 0 0 0 2 2 0.5

Jumlah 79 47 19 222 367 100.00

3.5.6 Jumlah Keseluruhan Anggaran Perbelanjaan dan Pendapatan Pihak Majlis

Dalam membuat anggaran pendapatan keseluruhan Majlis, beberapa senario peningkatan hasil Majlis

bagi tempoh pelaksanaan dari tahun 2005 sehingga tahun 2020 telah dianalisis. Senario ini dibuat untuk

menunjukkan jumlah pendapatan yang akan diterima oleh MDKL sekiranya berlaku peningkatan kadar.

Jadual 3.21 - 3.25 menunjukkan pendapatan keseluruhan Majlis yang berpunca dari cukai taksiran am,

caj pembangunan, bayaran fee permohonan serta bayaran tambahan dan pindaan terhadap bangunan.

Jadual 3.22: Anggaran Jumlah Pendapatan (RM) Dari Cukai Taksiran Perumahan, Perdagangan

dan Perindustrian (2005-2020)

Tahun

Kadar

Semasa

Anggaran Hasil Cukai Taksiran (RM)

Anggaran Kadar Peningkatan

+1% +2% +3% +4%

3% 4% 5% 6% 7%

PERUMAHAN

2005-2010 117,453.00 122,150.00 123,325.00 124,500.00 125,675.00

2011-2015 73,233.00 76,163.00 76,894.00 77,627.00 78,360.00

2016-2020 93,014.00 96,734.00 98,396.00 98,595.00 99,525.00

Jumlah 283,700.00 295,047.00 298,615.00 300,722.00 303,560.00

PERDAGANGAN

2005-2010 311,781.00 330,488.00 333,606.00 336,723.00 339,841.00

2011-2015 148,518.00 157,429.00 158,914.00 160,399.00 161,885.00

2016-2020 181,826.00 192,736.00 194,554.00 196,372.00 210,082.00

Jumlah 642,125.00 680,653.00 687,074.00 693,494.00 711,808.00

PERINDUSTRIAN

2005-2010 8,761,393.00 9,637,532.00 10,513,672.00 11,389,811.00 12,265,950.00

2011-2015 4,572,267.00 5,029,494.00 5,486,720.00 5,943,947.00 6,401,174.00

2016-2020 4,153,524.00 4,568,876.00 4,984,229.00 5,399,581.00 5,814,934.00

Jumlah 17,487,184.00 19,235,902.00 20,984,621.00 22,733,339.00 24,482,058.00

Jumlah

Keseluruhan

18,395,009.00 20,211,602.00 21,970,310.00 23,727,555.00 25,497,426.00

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-25


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

Jadual 3.23: Anggaran Jumlah Pendapatan (RM) Dari Caj Pembangunan Perumahan,

Perdagangan dan Perindustrian (2005-2020)

Anggaran Hasil Caj Pembangunan (RM)

Tahun

Anggaran Kadar Peningkatan

Kadar Semasa

10% 20% 30% 40%

PERUMAHAN

2005-2010 936,000.00 1,029,600.00 1,123,200.00 1,216,800.00 1,310,400.00

2011-2015 584,000.00 624,400.00 700,800.00 759,200.00 817,600.00

2016-2020 740,800.00 814,880.00 888,960.00 963,040.00 1,037,120.00

Jumlah 2,260,800.00 2,468,880.00 2,712,960.00 2,939,040.00 3,165,120.00

PERDAGANGAN

2005-2010 5,237,754.00 5,761,529.00 6,285,305.00 6,809,080.00 7,332,856.00

2011-2015 2,495,013.00 2,744,514.00 2,994,016.00 3,243,517.00 3,493,018.00

2016-2020 3,054,585.00 3,360,044.00 3,665,502.00 3,970,961.00 4,276,419.00

Jumlah 10,787,352.00 11,866,087.00 12,944,823.00 14,023,558.00 15,102,293.00

PERINDUSTRIAN

2005-2010 8,761,393.00 9,637,532.00 10,513,672.00 11,389,811.00 12,265,950.00

2011-2015 4,572,267.00 5,029,494.00 5,486,720.00 5,943,947.00 6,401,174.00

2016-2020 4,153,524.00 4,568,876.00 4,984,229.00 5,399,581.00 5,814,934.00

Jumlah 17,487,184.00 19,235,902.00 20,984,621.00 22,733,339.00 24,482,058.00

Jumlah

Keseluruhan

30,535,336.00 33,570,869.00 36,642,404.00 39,695,937.00 42,749,471.00

Jadual 3.24: Anggaran Bayaran Fee Permohonan Untuk Perumahan (2005-2020)

Anggaran Hasil Bayaran Fee Permohonan (RM)

Tahun/ Unit Kadar

Anggaran Kadar Peningkatan

Semasa 10% 20% 30% 40%

2005-2010 18,460.00 20,306.00 22,152.00 23,998.00 25,844.00

2011-2015 35,420.00 38,962.00 42,504.00 46,046.00 49,588.00

2016-2020 6,640.00 7,304.00 7,968.00 8,632.00 9,296.00

Jumlah Keseluruhan 60,520.00 63,572.00 72,624.00 78,676.00 84,728.00

Jadual 3.25: Anggaran Bayaran Tambahan dan Pindaan Terhadap Bangunan Perdagangan Sedia

Ada

Jumlah

Unit

Anggaran Hasil Bayaran Tambahan dan Pindaan

Bangunan Sedia Ada (RM)

Anggaran Kadar Peningkatan

Jenis

Kadar

Semasa 10% 20% 30% 40%

Perdagangan 184 46,000 50,600 55,200 59,800 64,400

Jumlah 184 46,000 50,600 55,200 59,800 64,400

Nota: Diandaikan pelaksanaan pada fasa pertama (2005-2010).

Jadual 3.26: Anggaran Jumlah Pendapatan Keseluruhan Bagi Cukai Taksiran, Caj Pembangunan,

Fee Permohonan Serta Bayaran Tambahan Dan Pindaan Terhadap Bangunan Sedia Ada

Senario A Senario B Senario C Senario D

Tempoh

Pelaksanaan

Kadar Semasa

(RM)

CT +1%

CP + 10%

FP + 10%

BP + 10%

CT + 2%

CP + 20%

FP + 20%

BT + 20%

CT + 3%

CP + 30%

FP + 30%

BT + 30%

CT + 4%

CP+ 40%

FP + 40%

BT + 40%

2005-2010 24,190,234.00 26,589,737.00 28,970,132.00 31,350,523.00 33,730,916.00

2011-2015 12,480,718.00 13,700,456.00 14,946,568.00 16,174,683.00 17,402,799.00

2016-2020 12,383,913.00 13,609,450.00 14,823,838.00 16,036,762.00 17,262,310.00

Jumlah

Keseluruhan

Nota:

49,054,865.00 53,899,643.00 58,740,538.00 63,561,968.00 68,396,025.00

CT Cukai Taksiran (Perumahan, Perdagangan dan Perindustrian)

CP Caj Pembangunan (Perumahan, Perdagangan dan Perindustrian)

FP Fee Permohonan ( Perumahan)

BP Bayaran Tambahan dan Pindaan Terhadap Bangunan Sedia Ada (Perdagangan)

Jadual 3.22 menunjukkan bahawa berdasarkan kepada kadar semasa, anggaran jumlah pendapatan

MDKL dari tahun 2002 sehingga tahun 2020 adalah sebanyak RM49,054,865.00. Jika kadar cukai

taksiran am meningkat sebanyak 1%, manakala caj pembangunan, fee permohonan dan bayaran

tambahan bangunan pula meningkat sebanyak 10% (Senario A), MDKL akan mencapai jumlah

pendapatan pada 2020 sebanyak RM53,899,643.00.

Sekiranya kadar cukai taksiran am meningkat kepada 2%, caj pembangunan, fee permohonan serta

bayaran tambahan bangunan pula meningkat sebanyak 20% (Senario B), maka kewangan pihak MDKL

sehingga tahun 2020 akan meningkat sebanyak RM58,740,538.00. Manakala, jika kadar cukai taksiran

am meningkat sebanyak 3%, diikuti dengan caj pembangunan sebanyak 30% (Senario C), fee

permohonan dan bayaran tambahan bangunan pada kadar yang sama akan menjadikan pendapatan

MDKL sehingga tahun 2020 berjumlah RM63,561,968.00.

Berdasarkan Senario D, andaian dibuat pada kadar yang maksima. Sekiranya kadar cukai taksiran am

meningkat sebanyak 4%, caj pembangunan, fee permohonan dan bayaran tambahan bangunan

meningkat 40%, pendapatan MDKL sehingga tahun 2020 akan mencapai RM68,396,025.00.

Secara keseluruhannya, dapat dirumuskan bahawa hasil pendapatan Majlis akan bertambah sepanjang

tempoh pelaksanaan rancangan tempatan ini. Ini adalah berdasarkan kepada beberapa sumber

pendapatan utama MDKL seperti cukai taksiran, caj pembangunan, bayaran fee permohonan dan

bayaran tambahan serta pindaan ke atas bangunan perdagangan.

3.6 CADANGAN PENGUKUHAN JENTERA PELAKSANAAN MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT

MDKL perlu mengambil langkah yang lebih efektif dan serius dalam memperkemaskan organisasi Majlis

dan sekaligus mempertingkatkan produktiviti kakitangan. Pemantauan mutu dan kualiti kerja kakitangan

amat penting dalam mengukuhkan peranan MDKL sebagai PBT di samping menggalakkan

pembangunan sosio ekonomi. Pihak MDKL perlu memainkan peranan sebagai badan pelaksana dan

penyelaras projek yang lebih cekap dan tersusun. Ini adalah bagi memastikan pelaksanaan projekprojek

pembangunan rancangan tempatan ini dapat berjalan lancar dan selaras dengan matlamat

Rancangan Struktur Negeri Selangor.

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-26


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

3.6.1 MDKL Sebagai Agensi Pelaksana dan Penyelaras

iii.

Kontrak Pengurusan

Secara keseluruhannya, terdapat tiga tugas yang perlu dilaksanakan oleh MDKL dalam menjalankan

kesemua projek yang dicadangkan iaitu sebagai agensi pelaksana utama, agensi penyelaras dan

agensi pemantauan.

Kebiasaannya, di dalam pelaksanaan rancangan tempatan, terdapat empat punca kewangan bagi

tujuan pembiayaan projek-projek. Punca-punca tersebut adalah dari kerajaan persekutuan, kerajaan

negeri, pihak swasta dan PBT (MDKL) sendiri. Salah satu punca kewangan utama untuk membiayai

projek-projek yang dicadangkan dalam rancangan tempatan ini adalah dari pihak MDKL sendiri. Oleh

yang demikian, pihak MDKL perlu mempelbagaikan sumber pendapatan mereka dengan memberikan

perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan.

3.6.2 Pertambahan Beban Tugas Majlis Daerah Kuala Langat

Majlis Daerah Kuala Langat memerlukan lebih ramai tenaga kerja yang berpengalaman, mahir, terlatih

dan cekap. Ini disebabkan oleh beban kerja dan tanggungjawab yang lebih kompleks dan komprehensif

pada peringkat pelaksanaan ‘full-fledge’ rancangan tempatan kelak. Dalam memastikan kumpulan

kakitangan yang boleh mengurus dan memimpin sekaligus menjadi pelapis yang sentiasa berkualiti dan

efisyen, terlatih serta berproduktiviti tinggi, keperluan terhadap perancangan kerjaya, inisiatif program

latihan kakitangan serta kawalan dan pemantauan prestasi kerjaya perlu diberi keutamaan. Dalam

menghadapi persediaan terhadap peningkatan bebanan tugas kelak di samping memastikan jadual

pelaksanaan rancangan tempatan lebih teratur dan selaras dengan kehendak pihak MDKL, pengisian

jawatan kosong di peringkat pengurusan dan separa ikhtisas juga dilihat sebagai salah satu keperluan

utama.

Syarikat swasta yang mempunyai kepakaran dalam bidang pengurusan dan teknikal tertentu boleh

diberikan kontrak pengurusan untuk mengurus perkhidmatan yang sebelum ini diselenggarakan oleh

MDKL. Dengan cara ini, tanggungjawab pengurusan dapat dibahagikan dengan teratur dan

pelaksanaan yang lebih efektif dapat diwujudkan. Kemahiran yang diperolehi oleh pihak swasta turut

dapat disebarkan kepada kakitangan awam dan ini akan dapat meningkatkan lagi taraf dan kualiti

perkhidmatan Majlis.

iv.

Program Penswastaan

a. Bina Kendali Pindah (BKP)

BKP melibatkan syarikat swasta membina sesuatu kemudahan dengan menggunakan sumber

kewangan sendiri, mengendalinya untuk tempoh yang dipersetujui dan memindahkannya kepada MDKL

di akhir tempoh tersebut. Di dalam tempoh ‘concession period’, syarikat swasta dibenar mengutip hasil

sama ada secara langsung daripada pengguna atau secara tidak langsung iaitu melalui MDKL.

b. Bina Kendali (BK)

Cara BK adalah sama seperti BKP tetapi ia tidak melibatkan pemindahan kemudahan kepada MDKL.

Penswastaan cara BKP dan BK adalah untuk projek-projek yang memerlukan sumber kewangan yang

besar, pengurusan yang berpengalaman dan kepakaran di dalam bidang yang diswastakan. Walau

bagaimanapun, terdapat beberapa lagi kaedah penswastaan boleh dijalankan, antaranya seperti tukar

ganti (land swap), bina-pajak-pindahmilik / kendali-pajak-pindahmilik, penjualan aset / ekuiti dan kontrak

pengurusan.

3.6.3 Kerjasama MDKL Dengan Pihak Swasta Dan Awam

Kerjasama dan penglibatan sektor swasta adalah penting dalam memastikan pelaksanaan rancangan

tempatan ini berjaya. Ini kerana sebahagian besar daripada kos projek adalah melalui penglibatan pihak

swasta. Kerjasama antara MDKL dengan pihak swasta dan awam yang lain akan mewujudkan satu

gabungan pelbagai perkhidmatan yang lebih profesional dalam mencapai pelaksanaan rancangan

tempatan yang lebih berjaya dan efektif. Oleh yang demikian, sokongan dan tindakan yang seiring oleh

semua agensi kerajaan adalah penting bagi menyakinkan sektor swasta untuk membuat pelaburan

yang tinggi untuk jangka panjang.

Insentif-insentif yang perlu dipergiatkan bagi menarik pelabur sektor swasta adalah seperti:

i. Projek Usahasama MDKL Dan Swasta

Melaksanakan projek usahasama antara MDKL dengan pihak swasta akan dapat membantu khususnya

pihak MDKL dalam usaha untuk meminimumkan kos yang diperlukan untuk menjalankan

pembangunan. Selain dapat mengurangkan kos, ia juga akan membantu dalam meningkatkan lagi

kualiti dan daya pengeluaran berdasarkan kepada kepakaran yang dimiliki oleh pihak swasta tersebut.

ii.

Pajakan Harta

Harta dan kemudahan yang dimiliki oleh MDKL boleh dipajakkan kepada sektor swasta. Ia boleh

diterjemahkan dengan cara penglibatan dari segi pemindahan hak ke atas kegunaan harta bagi tempoh

tertentu dan sebagai balasannya, pihak MDKL boleh mengenakan bayaran sewa. Kaedah ini akan

membantu meningkatkan kewangan pihak Majlis.

3.6.4 Organisasi Berkualiti

Pengurusan yang cemerlang dan cekap dalam MDKL adalah penting untuk memastikan Rancangan

Tempatan Daerah berjalan dengan lancar dan mencapai matlamatnya. Pengisian jawatan dapat

memenuhi keperluan peningkatan tahap peranan dan profesionalisme unit-unit dalaman MDKL dalam

menjalankan proses kelulusan permohonan pembangunan.

3.6.5 Penambahan Bilangan Kakitangan Profesional

Berdasarkan keperluan semasa, MDKL perlu melihat kepada keperluan penambahan bilangan

kakitangan tetap. Ini bertujuan untuk memastikan kualiti kerja berada pada tahap yang terbaik dan

berjalan lancar serta mudah diuruskan. Kakitangan Majlis juga perlu didedahkan kepada program,

kursus, latihan dan pembelajaran semula termasuk kemahiran komputer agar dapat meningkatkan

produktiviti Majlis. Ini juga secara tidak langsung akan melahirkan kakitangan MDKL yang maju ke arah

budaya berpengetahuan dan celik komputer.

3.6.6 Penyusunan Semula Organisasi dan Pengisian Jawatan Profesional

Bagi memastikan prestasi kerja dan pengurusan yang berkualiti, sekurang-kurangnya seorang pegawai

bagi setiap jabatan perlu ditambah atau diisi mengikut keperluan bagi mengetuai jabatan tersebut. Ini

adalah untuk memastikan kualiti kerja dan pengurusan berada di tahap profesional. Keperluan terhadap

penambahan pegawai serta kakitangan jabatan-jabatan tertentu dicadangkan selaras dengan keperluan

kewujudan unit-unit baru iaitu Unit Pelancongan dan Unit Perancangan Sistem Maklumat Geografi

(GIS). Ini selaras dengan keperluan bagi memastikan pelaksanaan dari segi pengurusan, fungsi

perancangan dan kawalan pembangunan dapat diuruskan dengan baik dan berkesan untuk peringkat

pelaksanaan cadangan projek rancangan tempatan kelak.

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-27


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

Pelaksanaan rancangan tempatan ini bakal memberi kesan terhadap belanjawan MDKL dari segi

penambahan kakitangan bagi cadangan unit-unit baru. Cadangan pertambahan kakitangan MDKL

melibatkan kakitangan kumpulan pengurusan dan profesional serta kumpulan sokongan yang terdiri

daripada pegawai GIS, pegawai pembangunan, penolong pegawai pembangunan, pegawai

perhubungan awam, penolong pegawai perhubungan awam dan juruteknik. Manakala unit-unit baru

yang dicadangkan adalah Unit Perancangan GIS dan Unit Pembangunan Pelancongan.

Anggaran kasar perbelanjaan kos pertambahan kakitangan adalah sebanyak RM2,000.00 bagi pegawai

kumpulan pengurusan dan profesional. Manakala anggaran kos bagi pegawai kakitangan kumpulan

sokongan pula adalah di antara RM1,200 sehingga RM1,500.00. Kajian mengandaikan bahawa

pertambahan kakitangan bermula pada tahun 2005 dan anggaran kos pertambahan kakitangan bagi

setahun termasuk pemberian bonus tahunan (berdasarkan gaji pokok) adalah sebanyak RM230,100.00.

Manakala kos keseluruhan pertambahan kakitangan bagi tempoh 2005 sehingga 2015 adalah sebanyak

RM3,451,500.00. Jumlah ini merupakan kos yang bakal ditanggung oleh pihak MDKL sekiranya

pertambahan kakitangan yang berlaku adalah sama setiap tahun (Jadual 3.26 dan Rajah 3.5).

Jadual 3.27: Anggaran Kos Bagi Pertambahan Kakitangan MDKL (2005-2020)

Kumpulan Jawatan

Bilangan

Pertambahan

Kos /

Sebulan

Kos /

Setahun

Bonus

Tahunan

Jumlah

Keseluruhan

(2005 2020)

(RM)

KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

Pegawai GIS 1 2,000.00 24,000.00 2,000.00 390,000.00

Pegawai

1 2,000.00 24,000.00 2,000.00 390,000.00

Pembangunan

Pegawai Perhubungan 1 2,000.00 24,000.00 2,000.00 390,000.00

Awam

KUMPULAN SOKONGAN

Penolong Pegawai GIS 1 1,500.00 18,000.00 1,500.00 292,500.00

Penolong Pegawai 1 1,500.00 18,000.00 1,500.00 292,500.00

Pembangunan

Penolong Pegawai 1 1,500.00 18,000.00 1,500.00 292,500.00

Perhubungan Awam

Juruteknik 6 7,200.00 86,400 7,200.00 1,404,000.00

JUMLAH 12 17,700.00 212,400.00 17,700.00 3,451,500.00

Nota : Anggaran bagi bonus tahunan adalah berdasarkan gaji pokok.

Jadual 3.28: Unit-Unit Cadangan dan Fungsi-Fungsinya

Unit

Unit Pembangunan Pelancongan

• Pembangunan

• Produk Pelancongan

• Promosi dan Pasaran Produk

Pelancongan

• Statistik

Unit Perancangan Sistem

Maklumat Geografi (GIS)

• Pentadbiran

• Kawalan Bangunan

• Sistem Maklumat (GIS)

Fungsi

• Menguruskan pembangunan produk pelancongan.

• Merangka pelan promosi dan pasaran produk pelancongan.

• Membuat perkiraan statistik berkenaan dengan kedatangan

pelancong, pengusaha hotel dan yang berkaitan dengan

industri pelancongan.

• Merangka ‘calendar of event’.

• Bertanggungjawab memproses permohonan kebenaran

merancang berdasarkan peruntukan Akta Perancangan

Bandar dan Desa (Akta 172).

• Melaksanakan peruntukan Akta Jalan, Parit dan Bangunan

(Akta 133) berkaitan salahgunaan bangunan.

• Menyediakan Rancangan Pemajuan meliputi Rancangan

Struktur dan Rancangan Tempatan berdasarkan Peruntukan

Akta Perancangan Bandar dan Desa (Akta 172).

• Menjalankan kajian terhadap isu-isu perancangan semasa

dari segi sistem maklumat geografi.

• Mengendalikan sistem maklumat (GIS) khususnya untuk

memudahkan kerja-kerja perancangan dan permohonan

untuk mendapatkan kebenaran merancang.

Selain itu, dalam penyusunan semula organisasi ini, tugas yang dilaksanakan oleh Yang Dipertua Majlis

dan Pegawai Daerah juga akan dikemaskini. Tugas bagi kedua-dua jawatan tersebut akan diasingkan

supaya ia lebih mudah dilaksanakan dan mempunyai fokus tertentu. Bagi tujuan perbandingan, struktur

organisasi sedia ada dan struktur organisasi cadangan dijelaskan di dalam Rajah 3.6 dan 3.7.

Jadual 3.27 menghuraikan dengan jelas unit-unit yang dicadangkan dalam Majlis Daerah Kuala Langat

serta peranan yang dipegang dalam menjana kemajuan di kawasan rancangan tempatan.

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-28


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

Rajah 3.6: Struktur Organisasi Sedia Ada Majlis Daerah Kuala Langat (MDKL)

YANG DIPERTUA

Ahli-Ahli Majlis

SETIAUSAHA MAJLIS

Undang-Undang

Jabatan Khidmat

Pengurusan

Jabatan

Perbendaharaan

Jabatan Penilaian

Jabatan Perkhidmatan

Perbandaran dan Kesihatan

Jabatan Perancangan

Pembangunan

Jabatan Kejuruteraan

Jabatan Kawalan

Bangunan

• Bahagian Pentadbiran

dan Sumber Manusia

• Bahagian Perhubungan

Awam

• Bahagian Sistem

Maklumat

• Bahagian Penguatkuasa

dan Keselamatan

• Bahagian Hasil

• Bahagian Kewangan

• Bahagian Penilaian

• Bahagian Pengurusan

Harta dan Penswastaan

• Bahagian Perlesenan

• Bahagian Kesihatan

• Bahagian Alam Sekitar dan

Kawalselia

• Bahagian Perancang

Bandar

• Bahagian Lanskap

• Bahagian Infrastruktur

• Bahagian Pelan dan

Penyelenggaraan

Bangunan

• Bahagian

Bangunan

• Bahagian

Penguatkuasaan

Rajah 3.7 : Cadangan Struktur Organisasi Majlis Daerah Kuala Langat (MDKL)

YANG DIPERTUA

Ahli-Ahli Majlis

SETIAUSAHA MAJLIS

Undang-Undang

Jabatan Khidmat

Pengurusan

Jabatan

Perbendaharaan

Jabatan Penilaian

Jabatan Perkhidmatan

Perbandaran dan Kesihatan

Jabatan Perancangan

Pembangunan

Jabatan Kejuruteraan

Jabatan Kawalan

Bangunan

• Bahagian Pentadbiran

dan Sumber Manusia

• Bahagian Perhubungan

Awam

• Bahagian Sistem

Maklumat

• Bahagian

Penguatkuasa dan

Keselamatan

• Bahagian Hasil

• Bahagian Kewangan

• Bahagian Penilaian

• Bahagian Pengurusan

Harta dan Penswastaan

• Bahagian Perlesenan

• Bahagian Kesihatan

• Bahagian Alam Sekitar dan

Kawalselia

• Bahagian Perancang

Bandar

• Bahagian Lanskap

Unit Pembangunan Pelancongan

• Bahagian Infrastruktur

• Bahagian Pelan dan

Penyelenggaraan

Bangunan

Unit Perancangan Sistem

Maklumat Geografi (GIS)

• Bahagian

Bangunan

• Bahagian

Penguatkuasaan

Cadangan

Pembangunan Produk

Pelancongan

Promosi

dan Pemasaran

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-29


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

3.6.7 Menubuhkan Unit Pembangunan Pelancongan

Dalam usaha untuk meningkatkan lagi hasil pendapatan, MDKL seharusnya berusaha untuk

mempelbagaikan lagi sumber pendapatan mereka. Pihak MDKL perlu meneliti jenis-jenis produk

pelancongan yang terdapat di dalam kawasan pentadbiran mereka. Produk-produk pelancongan ini

boleh dieksploitasi bagi menjana pembangunan dan menggalakkan peningkatan sosio-enonomi. MDKL

juga perlu meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan mahupun swasta dalam usaha

untuk membangunkan produk pelancongan sekaligus dapat mendatangkan hasil dan manfaat kepada

MDKL, contohnya dalam mengurus taman-taman rekreasi yang terdapat dalam kawasan MDKL. Oleh

yang demikian, MDKL perlu menubuhkan sebuah Unit Pembangunan Pelancongan Daerah.

Rajah 3.8: Cadangan Unit Pembangunan Pelancongan

Jabatan Perancangan

Pembangunan

Bahagian

Perancang Bandar

Terdapat dua bahagian utama dalam Unit Pembangunan Pelancongan iaitu Bahagian Pembangunan

Produk Pelancongan dan Bahagian Promosi dan Pemasaran. Bahagian Pembangunan Produk

Pelancongan berfungsi sebagai satu bahagian yang memastikan program pembangunan produk-produk

pelancongan khususnya yang terdapat dalam kawasan Majlis. Program-program pembangunan

pelancongan tersebut termasuklah dalam penyediaan kemudahan infrastruktur dan kemudahan awam.

Selain itu, kerja-kerja penyelenggaraan juga adalah tugas dan tanggungjawab bahagian ini.

Kawasan rancangan tempatan mempunyai aset semulajadi yang berpotensi untuk dieksploitasi

berasaskan pembangunan pelancongan. Pihak MDKL boleh memainkan peranan mereka dalam

mengurus dan mengenalpasti kawasan pelancongan yang menarik. Kemudahan yang lengkap dan

sempurna perlulah disediakan dengan secukupnya untuk kegunaan pelancong dari dalam atau luar

negara. Penjagaan dan penyelenggaraan yang rapi adalah diperlukan dan ini memerlukan kerjasama

yang lebih serius dari pihak MDKL untuk mengurus kawasan-kawasan pelancongan sebagai pihak

pelaksana pelancongan.

Unit Pembangunan Pelancongan ini perlu dikelolakan oleh MDKL sendiri dengan mendapat kerjasama

daripada beberapa pihak yang lain seperti Majlis Tindakan Pelancongan Negeri, Jabatan Pertanian

Negeri, Jabatan Pelancongan Negeri, Jabatan Alam Sekitar, Persatuan Pengusaha Hotel, Persatuan

Pemandu Pelancong, Lembaga Penggalak Pelancongan Malaysia dan Persatuan Penduduk. Rajah 3.8

menunjukkan bentuk Unit Pembangunan Pelancongan yang dicadangkan.

Jabatan

Pelancongan

Negeri

Pembangunan

Produk

Pelancongan

Jabatan Pertanian

Daerah / Negeri

Lembaga Penggalak

Pelancongan Malaysia

Unit

Pembangunan

Pelancongan

Dengan Kerjasama

Promosi dan

Pemasaran

Jabatan Alam Sekitar

Persatuan

Pengusaha Hotel

Majlis Tindakan

Pelancongan

Negeri

Apabila wujudnya badan pelaksana yang komprehensif, segala kemudahan sokongan akan dapat

disediakan dengan teratur dan lengkap. Ini secara tidak langsung akan meningkatkan produk

pelancongan dan dapat menarik lebih ramai lagi pelancong ke kawasan rancangan tempatan. Pihak

Majlis juga boleh mengenakan sedikit bayaran kepada pengunjung yang ingin menggunakan produkproduk

pelancongan, antaranya bayaran masuk dan bayaran tempat meletak kenderaan. Selain

sebagai modal pusingan untuk penjagaan produk-produk tersebut, ia juga merupakan pendapatan

tambahan yang akan diterima oleh MDKL. Secara tidak langsung, ini dapat meningkatkan lagi

pendapatan di samping menaiktaraf taman-taman rekreasi dan produk-produk pelancongan sedia ada.

3.6.8 Penglibatan Kakitangan Berlainan Jabatan Dalam Rancangan Tempatan

Bagi memastikan pelaksanaan rancangan tempatan berjalan dengan lancar, kerjasama daripada

jabatan-jabatan lain dalam MDKL adalah penting. Ini bertujuan untuk memudahkan penyelarasan tugastugas

dari segi proses perancangan, kawalan pembangunan dan penguatkuasaan. Melalui penglibatan

daripada jabatan lain, gambaran dan pemahaman yang lebih terperinci dan jelas dapat diberikan

tentang rancangan tempatan yang dilaksanakan oleh MDKL. Selain itu, ia juga bertujuan untuk

menerangkan kepentingan kerjasama jabatan-jabatan lain dalam menyediakan maklumat-maklumat

yang diperlukan oleh pihak-pihak berkenaan yang menjalankan kajian untuk rancangan tempatan ini.

Walau bagaimanapun, jabatan-jabatan serta agensi Kerajaan dan swasta juga penting dan diperlukan

dalam menjayakan rancangan tempatan ini. Penglibatan intra jabatan MDKL dan inter jabatan/agensi

merupakan faktor terbaik dalam usaha membantu pihak Majlis untuk menyelaras, mengawal dan

melaksanakan pembangunan dengan lebih baik (Rajah 3.9).

Rancangan Tempatan ini mengesyorkan Jabatan Perancangan Pembangunan berperanan mengetuai

jabatan-jabatan lain dalam pelaksanaan RT kelak. Jabatan ini perlu diketuai oleh Pegawai Perancang

Bandar dan Desa profesional berpangkat Pengarah (J48). Ini penting bagi memastikan penyelarasan

terhadap pelaksanaan RT ini dikendalikan oleh golongan profesional dan mahir.

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-30


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

Selain daripada itu, sokongan dan penglibatan dari awal oleh pihak pengurusan atasan merupakan satu

intipati penting kejayaan pelaksanaan RT. Ini mempengaruhi perjalanan dan kesungguhan setiap

jabatan dalam memberikan kerjasama bagi melaksanakan RT ini.

Pihak Majlis perlu memastikan semua jabatan melibatkan diri dalam menjayakan dan melaksanakan

Rancangan Tempatan. Ini bermaksud, jabatan teknikal dan jabatan pengurusan saling memerlukan

dalam membentuk kerjasama yang menyeluruh. Sokongan dari semua jabatan merupakan intipati

kejayan rancangan pemajuan ini.

3.6.9 Memperkukuhkan Perancangan dan Pengurusan Alam Sekitar

Pengukuhan perancangan dan pengurusan alam sekitar di kawasan kajian dilihat sebagai satu usaha

yang amat penting dan relevan dengan kawasan rancangan tempatan. Ini kerana terdapat banyak

sumber semulajadi seperti bakau, hutan bencah serta badan-badan air di kawasan rancangan tempatan

yang memerlukan pengurusan dan pemantauan yang khusus dan efektif. Bahagian ini mengesyorkan

perlunya satu penyelarasan dan pengurusan bersepadu di antara Bahagian Alam Sekitar dan Kawal

Selia di bawah Jabatan Perkhidmatan Perbandaran dan Kesihatan, MDKL dengan Jabatan Alam

Sekitar dan Jabatan Pertanian. Ini dilihat sebagai satu potensi meningkatkan kerjasama dan kepakaran

profesional di antara agensi kerajaan dalam merancang dan menguruskan ‘kawasan sensitif alam

sekitar’. Setiap pihak mempunyai peranan masing-masing dalam membentuk satu pengurusan alam

sekitar yang efektif dan selamat. Beberapa peranan / fungsi telah yang disyorkan adalah:

3.6.12 Perluasan Kawasan Pentadbiran dan Operasi Majlis Daerah Kuala Langat

Berdasarkan kemampuan perkhidmatan dan kewangan, MDKL dijangka boleh memperluaskan

kawasan pentadbirannya. Perluasan kawasan pentadbiran Majlis yang dicadangkan meliputi

keseluruhan kawasan pesisiran pantai termasuk pembangunan di sepanjang Jalan Persekutuan 5.

Anggaran perluasan kawasan tersebut adalah seluas 8,171.26 hektar dan menjadikan keseluruhan

kawasan pentadbiran MDKL adalah seluas 8,495.85 hektar (Rajah 3.10). Jumlah ini merupakan

pertambahan sebanyak 96 % daripada keluasan semasa iaitu hanya sebanyak 324.59 hektar.

Cadangan terhadap perluasan kawasan Majlis merupakan keperluan dalam memastikan pelaksanaan

rancangan tempatan berjalan dengan lancar dan seiring dengan progras pembangunan. Melalui

perluasan kawasan operasi Majlis, secara tidak langsung ianya akan menjanakan peningkatan

pendapatan Majlis terutamanya dari pungutan cukai taksiran untuk kawasan perumahan, perdagangan

dan perindustrian. Ini untuk memastikan supaya pihak Majlis mendapat faedah daripada pembangunanpembangunan

tersebut. Selain itu, peruntukan Akta 171, 172 dan 133 juga dapat dikuatkuasakan di

seluruh kawasan rancangan tempatan. Maka, perancangan dan kawalan pembangunan akan dapat

diselaraskan dengan teratur, berkesan dan seterusnya, membolehkan pemberian perkhidmatan

perbandaran kepada kawasan-kawasan tersebut secara efektif.

i. Menilai dan meluluskan pelan-pelan pengurusan alam sekitar di peringkat perancangan bagi

memastikan alam sekitar sentiasa dipelihara semasa peringkat pembinaan dan operasi.

ii. Sebagai pihak berkuasa tempatan, unit ini bertangggungjawab untuk menjalankan audit

pematuhan (secara mengejut) terhadap tapak projek semasa peringkat pembinaan.

iii. Menjalankan audit pematuhan (secara mengejut) terhadap projek operator semasa peringkat

projek beroperasi.

iv. Memastikan semua keperluan pematuhan alam sekitar telah dipatuhi melalui penguatkuasaan

perundangan dan peraturan yang berkaitan.

3.6.10 Kerjasama Antara Majlis Tindakan Pelancongan Negeri Selangor (MTPN) Dan Pihak Majlis

Daerah Kuala Langat (MDKL)

Kerjasama yang erat serta koordinasi kerja yang telus antara kedua-dua pihak; MTPN dan MDKL juga

merupakan intipati kejayaan pelaksanaan. MTPN berupaya untuk bertindak sebagai pelaksana terhadap

pelan pembangunan pelancongan memandangkan pengalaman yang luas dalam pelancongan. Pihak

MDKL sebagai PBT berperanan sebagai pemantau atau mengawal pembangunan pelancongan

tersebut agar selaras dengan keperluan rancangan tempatan. Ini juga bertujuan untuk memastikan

sumber pelancongan semulajadi sedia ada digunakan dengan optimum bagi meningkatkan faedah

kepada penduduk tempatan khususnya, pihak MDKL dan Kerajaan Negeri.

3.6.11 Menggalakkan Promosi Dan Program Pelancongan Oleh Pihak Majlis

Bagi menambah pendapatan pihak Majlis, pelaksanaan pembangunan pelancongan ini perlu dikaji dari

segi keperluan promosi dan penjenisan program pelancongan yang bersesuaian dengan budaya

setempat. MDKL memainkan peranan utama dari segi pengurusan promosi, program serta lokasi-lokasi

yang dikenalpasti. Penyediaan beberapa unit kecil dalam MDKL atau pengkoordinasian semula unit

sedia ada dari segi tugas dapat membantu pengurusan bagi pembangunan pelancongan ini untuk

dilaksanakan dengan jaya.

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-31


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

Rajah 3.9: Cadangan Carta Alir Proses Penggunaan RT Di Peringkat Intra-Jabatan Dan Inter-

Jabatan Agensi (Berdasarkan Cadangan Struktur Organisasi MDKL)

Penyelaras / Penyelia RT

Peringkat Pengurusan Tertinggi

Yang Dipertua Majlis

Setiausaha Majlis

Peringkat Pelaksanaan Inter-Jabatan/Agensi

- dengan usahasama / penswastaan.

Peringkat Pengurusan Intra-Jabatan

Agensi / Jabatan Kerajaan

Agensi / Pihak Swasta/ Individu

Bahagian Perancang Bandar

• Unit Pembangunan

Pelancongan.

• Unit Perancangan Sistem

Maklumat Geografi (GIS).

Jabatan Perancangan Pembangunan

• Diketuai oleh Pengarah Jabatan

Perancangan Pembangunan (J48).

• Dibantu oleh pegawai-pegawai dari

Kumpulan Pengurusan dan Profesional

dan Kumpulan Sokongan yang terdiri

daripada pegawai profesional dan subprofesional

(J41, J29).

• Berperanan sebagai koordinator interjabatan,

memberi informasi serta

menyelaras keperluan maklumat setiap

jabatan bagi melaksanakan RT.

• Memastikan kerjasama diberikan oleh

setiap jabatan melalui penyertaan

mesyuarat, pengesyoran, ulasan dan

sebagainya secara berkala.

Bahagian Landskap

JPBD Selangor

• MDKL

• PDKL

• JKR Selangor

• JAS Selangor

• Jabatan Perumahan Negara

• Jabatan Pertanian Selangor

• Jabatan Perhutanan Selangor

• Jabatan Perkhidmatan Haiwan

Selangor

• Jabatan Agama Islam Selangor

• Perbadanan Urus Air Selangor

• Lembaga Urus Air Selangor

• Majlis Tindakan Pelancongan

Negeri

• Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala

Langat

• Ibu Pejabat Kesihatan Daerah

Kuala Langat

• Tenaga Nasional Berhad

• Telekom Malaysia Berhad

• Syarikat Perumahan Negara

Berhad

• Highway Provider

• Konsultant / Perunding Swasta

• Perunding Akitek

• Perunding Landskap

• Jurutera

• Indah Water Konsortium

• Alam Flora

• Individu

Jabatan Khidmat

Pengurusan

• Pemakaian Akta 172 dan RT yang

diwartakan secara menyeluruh bagi

mengawal pembangunan yang lebih

komprehensif.

Jabatan

Perbendaharaan

Jabatan Penilaian

Jabatan Perkhidmatan

Perbandaran dan

Kesihatan

• Merujuk dan mengggunapakai Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

(Akta 172) dan pindaan-pindaanya secara menyeluruh.

• Merujuk dan menggunapakai pelan-pelan terdahulu yang telah diwartakan.

• Merujuk dan menggunapakai garis panduan Jilid II, Rancangan Tempatan

Morib-Tg. Sepat 2002-2020 yang telah diwartakan.

• Pemantauan dan penyelenggaraan dengan kerap.

Jabatan Kejuruteraan

Jabatan Kawalan

Bangunan

Nota : Rujuk Lampiran 3.1 Senarai penuh cadangan Jabatan dan agensi yang terlibat dalam pelaksanaan Rancangan Tempatan

Morib Tg. Sepat.

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-32


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

3.6.13 Pembangunan Aplikasi Sistem Maklumat Geografi

Pembangunan aplikasi GIS dalam MDKL merupakan satu keperluan utama dalam menjadikan MDKL

sebagai sebuah organisasi yang mengaplikasikan teknologi terkini dalam pentadbiran kawasan mereka.

Sebuah Pejabat Teknologi Maklumat dan Bank Data akan ditubuhkan di mana ia akan diletakkan di

bawah Unit Perancangan Sistem Maklumat Geografi (GIS) di Jabatan Perancangan Pembangunan,

MDKL. Unit Perancangan GIS ini akan memantau segala permohonan secara digital. Jabatan

Perancangan Pembangunan melalui Unit GIS akan dihubungkan dengan lain-lain jabatan teknikal

seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.11. Semua permohonan kebenaran merancang perlulah

diserahkan kepada Jabatan Perancangan Pembangunan di MDKL oleh pemohon. Dengan

menggunakan Sistem EIS (Executive Information System), pemohon boleh mendapatkan maklumat

tentang kawasan yang hendak mereka bangunkan. Antara bentuk maklumat yang boleh diperolehi

adalah guna tanah semasa, keluasan, status tanah, jenis pemilikan tanah dan sebagainya.

Selain itu, jabatan ini juga boleh mendapatkan komen dari semua jabatan teknikal yang terlibat dalam

setiap permohonan kebenaran merancang dengan kadar yang segera kerana maklumat akan diterima

melalui rangkaian GIS yang telah disediakan. Oleh yang demikian, keputusan perancangan dapat

dilakukan dalam tempoh yang lebih singkat dan terperinci berbanding cara konvensional. Selain itu, ia

juga dapat memastikan kemajuan kawasan rancangan tempatan akan dicapai dalam masa yang telah

ditentukan. Sebagai memelihara kesahihan data yang terdapat di dalam EIS ini, hanya jabatan tertentu

sahaja dapat memasuki ruangan tersebut dengan kata kunci laluan yang dikhaskan (password) untuk

memastikan segala maklumat yang ada tidak disalahgunakan.

Rajah 3.11: Struktur Aplikasi Sistem Maklumat Geografi Dalam MDKL Dan Penggunaan EIS Oleh

Orang Awam

Pejabat Tanah

dan

Daerah

Jabatan

Pelancongan

Negeri

Orang

Awam

MDKL

KOORDINATOR

Jabatan

Bomba dan

Penyelamat

JPS

3.6.14 Tanggungjawab Pihak MDKL Dalam Kawalan Pembangunan

Pihak MDKL merupakan PBT yang mempunyai tanggungjawab penuh dalam mengawal pembangunan

yang sedang dan akan dijalankan di kawasan pentadbiran mereka. Dalam memastikan setiap

pembangunan yang dijalankan mengikut prosedur kelulusan yang sepatutnya, MDKL perlu menjalankan

penguatkuasaan yang lebih tegas. Pihak MDKL perlu memastikan setiap pembangunan yang hendak

dilaksanakan perlulah melalui proses permohonan untuk pembangunan dan kelulusan yang berkaitan

dengannya.

Semua bentuk kelulusan di atas perlulah melalui beberapa proses tertentu seperti yang telah

ditetapkan. Dalam aspek kawalan pembangunan, Jabatan Perancangan Pembangunan dilihat sebagai

jabatan yang paling penting dalam MDKL, di mana jabatan ini perlulah bertindak secara agresif dalam

memastikan setiap perancangan dan pembangunan yang dilaksanakan adalah mengikut Peruntukan

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) di samping berusaha untuk mencapai tahap

pengurusan yang diiktiraf berdasarkan kepada kualiti-kualiti tertentu.

Bagi memastikan jabatan tersebut memainkan peranan dengan lebih berkesan, ia mestilah mempunyai

tenaga kerja yang berkualiti dan mahir untuk menyokong kemampuan unit-unit dalaman meningkatkan

mutu kerja serta dapat memberikan ulasan-ulasan dengan lebih teknikal dan profesional. Perkhidmatan

yang berkualiti dan efisyen akan dapat menjimatkan masa serta kos selain mampu meningkatkan

kewangan pihak MDKL.

Antara bentuk kelulusan yang perlu diperolehi sebelum sesebuah pembangunan dijalankan adalah

seperti berikut:

i. Kelulusan penukaran syarat tanah.

ii. Kebenaran merancang.

iii. Kelulusan pelan susunatur.

iv. Kelulusan pecah sempadan / pecah bahagian / cantuman tanah dan pemberian milik semula.

v. Kelulusan pelan bangunan.

Proses permohonan kebenaran merancang yang sedia ada perlu diperbaiki untuk memastikan setiap

permohonan diproses berdasarkan kepada Peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta

172). Rajah 3.12 menunjukkan proses permohonan kebenaran merancang yang terkini daripada

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa.

3.6.15 Notis Permintaan dan Notis Pembelian

Jabatan Kerja

Raya

Jabatan

Pertanian

Negeri

Jabatan Alam

Sekitar

JPBD

Tenaga Nasional

Berhad

i. Notis Permintaan

Notis permintaan merupakan notis yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa kepada pemilik tanah

berdaftar. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) telah memperuntukkan notis

permintaan ini di bawah Seksyen 30. Berdasarkan kepada akta tersebut, notis permintaan ini

mengandungi perintah untuk menghentikan penggunaan tanah, pihak berkuasa mengenakan syarat

tertentu ke atas penggunaan tanah yang berterusan dan pihak berkuasa mengeluarkan arahan untuk

mengubah atau memindahkan mana-mana bangunan / kerja di atas sesuatu tanah.

FUNGSI-FUNGSI

• Sebagai penghubung digital antara jabatan-jabatan teknikal.

• Mempercepatkan proses penyemakan terhadap semua bentuk pembangunan fizikal.

• Pemohon akan menerima keputusan permohonan kebenaran merancang dengan cepat.

• Memudahkan keputusan perancangan dibuat berdasarkan kepada rasional yang jitu.

MDKL boleh mengeluarkan notis permintaan kepada pemilik tanah yang membangunkan tanah dan

pembangunan mereka telah menimbulkan konflik pada guna tanah sekitar. Pembangunan yang tidak

sesuai ini disekat bagi mengurangkan tekanan kepada pembangunan sedia ada dan pembangunan

yang akan diwartakan di dalam rancangan tempatan ini. Tindakan ini bertujuan mengawal perancangan

yang tidak mengikut syarat yang telah ditetapkan. MDKL boleh mengambil tindakan setelah mempunyai

bukti yang dapat menerangkan mengenai kesalahan yang dilakukan oleh pemilik tanah.

Pengurusan dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan 3-34


Rancangan Tempatan

MORIB TG. SEPAT

2002-2020

JILID II - LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN TEMPATAN

BAB 3

Rajah 3.12: Proses Permohonan Kebenaran Merancang ii. Notis Pembelian

BORANG PERMOHONAN

- Persetujuan Bertulis

Pemunya Tanah

- Bayaran Permohonan

PEMOHON

PELAN TATATUR

LAPORAN

CADANGAN

PEMAJUAN S.21A

DAN 21B

PERMOHONAN DIKEMUKAKAN KE PIHAK

BERKUASA PERANCANG TEMPATAN S.21(1)

KETERANGAN BERTULIS

DISEDIAKAN OLEH

ORANG YANG

BERKELAYAKAN S.21C

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) juga memberikan hak kepada tuan tanah

berdaftar menyampaikan notis kepada pihak berkuasa perancang tempatan (PBPT) untuk membeli

tanahnya berdasarkan kepada alasan dan kepentingan tertentu. Bagi PBPT pula, ia hendaklah

berusaha untuk membeli tanah tersebut dengan menggunakan undang-undang pengambilan tanah.

Tanah yang terlibat di bawah akta ini adalah tanah yang tidak lagi boleh digunakan dengan berfaedah

kerana ianya telah dizonkan atau digazetkan sebagai maksud kepentingan awam dan tertakluk kepada

sesuatu notis permintaan.

Kajian rancangan tempatan ini telah mengenalpasti cadangan-cadangan yang melibatkan pelbagai jenis

hak pemilikan di setiap blok perancangan (Jilid I). Diandaikan bahawa cadangan-cadangan tersebut

bakal melibatkan proses pengambilan tanah bagi tujuan pemajuan. Andaian-andaian tersebut dibuat

berdasarkan Laporan Pasaran Harta (2002) bagi tanah pertanian kerana majoriti kawasan cadangan

adalah di bawah syarat guna tanah pertanian. Nilai harga bagi harta pertanian di daerah sekitar

kawasan rancangan tempatan seperti Daerah Hulu Langat, Kuala Selangor dan Sabak Bernam diambil

kira dalam merumuskan nilai anggaran kos pengambilan tanah. Jadual 3.28 dan Rajah 3.13

menjelaskan mengenai kos pengambilan berdasarkan nilai tanah semasa bagi hakmilik persendirian,

tanah rizab Melayu dan tanah rizab Orang Asli mengikut blok perancangan.

PINDAAN

S.21(4)

ARAHAN BERTULIS DARIPADA PIHAK BERKUASA

PERANCANG TEMPATAN KEPADA PEMOHON S.21(3)

LAYANAN PIHAK BERKUASA PERANCANG TEMPATAN

MENGENAI PERMOHONAN S.22(1)

PERTIMBANGAN YANG

SESUAI ATAU PERLU UNTUK

MERANCANG DENGAN

WAJAR S.22(2)

ULASAN DARI

JABATAN TEKNIKAL

Jadual 3.29: Anggaran Kos Pengambilan Tanah Berdasarkan Jenis Pemilikan (BP)

Anggaran Kos Pengambilan (RM) Berdasarkan

BP

Jenis Pemilikan

Jumlah Kos

Tanah Rizab Tanah Rizab Persendirian (RM)

(%)

Melayu (skp) Orang Asli (skp) (skp)

Morib 6,443,750.88 - 49,105,387.98 55,549,138.86 15.98

Kelanang 4,437,219.80 - 90,872,803.23 95,310,023.03 27.42

Tg. Dua Belas 401,063.92 - 11,336,980.80 11,738,044.72 3.38

Batu 4,322,183.76 2,743,505.64 177,961,015.70 185,026,705.10 53.23

Jumlah 15,604,218.36 2,743,505.64 329,276,187.71 347,623,911.71 100.00

Nota: Nilai tanah semasa bagi hakmilik persendirian adalah RM1.20 / satu kaki persegi (skp)

Nilai tanah semasa bagi tanah rizab Melayu dan tanah rizab Orang Asli adalah RM1.08 / satu kaki persegi (skp)

Sumber: Pekeliling Pejabat Tanah dan Daerah Kuala Langat, 2001.

NASIHAT

MPFN

S.22(2A)

ARAHAN

JPN

S.22(2)(a.a)

RANCANGAN

PEMAJUAN

S.22(a),(b)

BANTAHAN DI

KAWASAN YG

TIADA RT

S.21(6);S.22(2)(c)

LCP

S.22(2)