Annual Report Laporan Tahunan - Baiduri Bank

baiduri.com.bn

Annual Report Laporan Tahunan - Baiduri Bank

Annual

Report

2011

Laporan

Tahunan


Laporan Tahunan 2011


Penyata Visi dan Misi

VISI

Menjadi kumpulan perbankan dan kewangan yang

terunggul di Brunei Darussalam

MISI

Sebagai sebuah entiti tempatan yang sebenar di Brunei

Darussalam, Kumpulan berjanji untuk menyediakan

produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan

kewangan yang komprehensif dan inovatif kepada

masyarakat Brunei Darussalam


Kandungan

2

Penyata Pengerusi

4

Maklumat Korporat

7

Pencapaian Kewangan 2011

9

Peristiwa-Peristiwa Korporat 2011

∙ Perbankan Korporat

∙ Perbankan Runcit

∙ Pembiayaan Pengguna-Baiduri Finance

∙ Pengurusan Operasi

∙ Pembangunan Sumber Manusia

∙ Sokongan kepada Inisiatif Antarabangsa Brunei

∙ Membentuk Anak-Anak Tempatan dalam Perniagaan

∙ Tanggungjawab Sosial Korporat

∙ Anugerah-Anugerah Anatarabangsa

19

Penyata Kewangan 2011

Laporan Lembaga Pengarah

Laporan Juruaudit Bebas

∙ Penyata Untung Rugi

∙ Kunci Kira-Kira

∙ Penyata Perubahan Dalam Ekuiti

∙ Penyata Aliran Tunai

∙ Lain-lain Maklumat Kewangan

36

Pejabat-Pejabat, Cawangan-Cawangan dan Rangkaian ATM

Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011 1


Penyata Pengerusi

Ekuiti Bank Baiduri meningkat dari BND173 juta pada 2010

kepada BND193 juta pada 2011. Nisbah Kecukupan Modal

sebanyak 15% adalah jauh melebihi takat minima 10% yang

ditetapkan oleh pihak berkuasa. Dengan nisbah pinjaman-kedeposit

pada anggaran 32%, kami bersedia untuk memberi

pembiayaan kepada lebih banyak projek-projek dan bisnesbisnes.

Jumlah Pendapatan Operasi bagi Baiduri Finance adalah

BND49 juta. Perubahan dalam dasar perakaunan, yang

dikenakan ke atas semua syarikat kewangan oleh Autoriti

Monetari Brunei Darussalam, yang membawa caj kewangan

satu masa yang luar biasa pada rawatan komisen pengedarpengedar

kenderaan, telah mengakibatkan kerugian BND2

juta kepada syarikat pada akhir 2011. Keuntungan sebelum caj

kewangan ini adalah BND17 juta. Keadaan ini dijangka akan

pulih menjelang akhir 2012.

KEMUNCAK-KEMUNCAK BISNES

Perbankan Runcit

Dengan semangat inovasi kami, kami telah membangunkan

produk-produk baru, meningkatkan perkhidmatanperkhidmatan

dan pelaburan yang meluas pada 2011 untuk

memperbaiki keupayaan-proses cawangan-cawangan

kami. Lapan produk dan perkhidmatan baru dilancarkan di

bawah Divisyen Perbankan Runcit. Ini termasuk:Kad Debit

Union Pay; Pakej Pembayaran Gaji Premium: dan enam sijilsijil

deposit perolehan-tinggi. Maklum balas awam adalah

tidak begitu mengalakkan. Sebagai sebahagian dari inisiatifinisiatif

pembaikan-perkhidmatan, kami juga memperkenalkan

Standard Perkhidmatan Cawangan yang baru di cawangancawangan

terpilih. Ini akan merangkumi kesemua cawangan

menjelang akhir 2012.

Bismillahir Rahmanir Rahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bagi pihak Lembaga Pengarah, sukacita saya membentangkan

Laporan Tahunan dan Akaun-Akaun Bank Baiduri Berhad bagi

tahun kewangan berakhir 31hb Disember 2011.

SUASANA PERBANKAN

2011 adalah tahun yang mencabar di mana semua bankbank

beroperasi di dalam suasana yang sukar, penuh dengan

kekangan. Peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh

pihak berkuasa peraturan mengetatkan polisi-polisi bagi

pinjaman-pinjaman persendirian dan bisnes kad-kad kredit

telah mengakibatkan sektor runcit domestik merundum. Ini

memberi kesan kepada industri perbankan, yang diterjemahkan

dengan penurunan GDP bagi sektor ini.

Perbankan Korporat

Di bawah Divisyen Perbankan Korporat, kami telah

membangunkan produk-produk baru bagi membiayai projek

dan kontrak dengan fokus khas diberikan kepada keduadua

projek-projek diversifikasi serta minyak dan gas. Kami

berterusan mempromosikan kemudahan perbankan dan

nilai-tambah kepada pelanggan-pelanggan korporat. Ini

termasuklah bisnes i-banking, pengurusan pembayaran gaji,

perkhidmatan-perkhidmatan dagang kad dan pembayaran

menerusi pintu masuk internet.

Baiduri Finance

Anak Syarikat milik 100%, Baiduri Finance, terus menjadi

peneraju pasaran di dalam pembiayaan kenderaan. Jumlah

pinjaman sewa beli meningkat dari BND695 juta pada 2010

kepada BND723 pada 2011.

KEPUTUSAN KEWANGAN

Jumlah aset kumpulan meningkat 30% mencapai BND3.5

bilion pada tahun 2011. Keuntungan selepas cukai bagi Bank

Baiduri adalah BND30 juta.

KEMUNCAK-KEMUNCAK OPERASI

Plan Kesinambungan Bisnes

Pada 2011, Kumpulan Bank Baiduri memulakan projek

menyeluruh kumpulan dalam memperkenalkan Plan

Kesinambungan Bisnes (BCP) sebagai sebahagian dari program

pengurusan risiko Kumpulan Bank Baiduri. Tujuannya adalah

untuk melaksanakan prosedur-prosedur dan garispandugarispandu

dalam meminimakan gangguan ke atas operasi

2 Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011


Penyata Pengerusi

semasa krisis. Ini melibatkan penubuhan fungsi Pengurusan

Kesinambungan Bisnes (sejajar dengan Standard British BS

25999). Projek ini dijangka akan selesai pada setengah tahun

pertama 2012 dan fungsi BCM akan terus berkembang dan

membangun mengikut masa.

Pembangunan Masyarakat

Dalam menyokong pembangunan masyarakat, Bank Baiduri

menaja Hari Derma Darah Sedunia dan Hari Kanak-Kanak

Universal setiap tahun.

Meningkatkan Kemudahan-kemudahan

Beberapa premis-premis baru dinaiktaraf pada 2011 sebagai

sebahagian dari projek menaiktaraf kemudahan-kemudahan

kami yang berterusan. Pada akhir tahun, Pusat E-Perbankan

kami berpindah ke premis baru yang lebih besar di Kiarong

dalam menyediakan tahap perkhidmatan pelanggan yang

lebih tinggi untuk menyokong peningkatan tinggi penggunapengguna

perbankan-ekektronik. Pusat baru ini juga berfungsi

sebagai pusat sumber bagi orang awam mengetahui lebih

lanjut mengenai saluran-saluran elektronik Bank Baiduri.

Pembaik pulih bahagian luaran ibu pejabat di Kiarong bermula

lewat 2011 selaras dengan penjenamaan korporat baru

Kumpulan Bank Baiduri sebagai perbadanan moden dan

mesra.

Pembangunan Teknologi

Pada 2011, menaiktaraf utama dijalankan di saluran-saluran

elektronik; ATM menyediakan lebih perkhidmatan kepada

pelanggan; Pembayaran Pintu Masuk Internet (IPG) ditingkatkan

dan dinaiktaraf kepada platform perusahaan dan menyediakan

lebih kemudahan dan kestabilan; penyelesaian Perbankan

Internet Bank dinaiktaraf untuk menyediakan perkhidmatanperkhidmatan

baru. Kumpulan Bank Baiduri akan terus

menggunakan kemajuan teknologi dalam membawa kepada

para pelanggannya perkhidmatan-perkhidmatan dan produkproduk

yang lebih berinovasi.

SUMBER-SUMBER MANUSIA

Pada akhir 2011, Kumpulan Bank Baiduri menggaji 478 orang

kakitangan. Program-program pembangunan kakitangan

dipergiatkan. Mereka memberi fokus kepada kursus-kursus

Perancang Kewangan. Bank Baiduri sekarang mempunyai 40

pekerja yang memegang kelulusan perancang kewangan.

Seminar-seminar dan latihan berterusan dianjurkan dalam

meningkatkan kualiti perkhidmatan dan proses-proses

operasi. Resusitasi kardiopulmonari, pencegahan kebakaran

dan kursus-kursus bahasa ditambah untuk menguatkan

pembangunan keseluruhan peribadi kakitangan.

ANUGERAH

Pada tahun 2011, Bank Baiduri memenangi tiga anugerah

antarabangsa yang berprestij. Majalah World Finance

menganugerahkan Bank Baiduri dengan Anugerah “Syarikat

Dekad 2001 hingga 2010 bagi Brunei” dan “Kumpulan

Perbankan Terbaik Brunei 2011”. Bank juga menerima “ Bank

Tahunan Brunei 2011” dari majalah The Banker untuk kali

kelapan semenjak 2002.

RANCANGAN-RANCANGAN KAMI DI TAHUN 2012

Sebagai peneraju bank dengan komitmen yang kuat kepada

pasaran Brunei, Bank Baiduri terus memainkan peranan yang

aktif di dalam pertumbuhan ekonomi Negara dan programprogram

pembangunan kebangsaan di dalam memenuhi

objektif-objektif dan matlamat-matlamat Wawasan Brunei

2035.

Selaras dengan strategi global kami bagi pertumbuhan,

perkhidmatan-perkhidmatan dan produk-produk kami,

rangkaian cawangan dan saluran-saluran elektronik akan

terus berkembang dalam memenuhi pemintaan pelangganpelanggan

kami.

PENGHARGAAN

Bagi pihak Lembaga Pengarah, saya ingin merakamkan

penghargaan kepada Kerajaan Ke Bawah Duli dan Yang Di-

Pertuan Negara Brunei Darussalam atas sokongan mereka.

Saya juga ingin berterima kasih kepada para pemegang saham

dan para pelanggan yang dihargai di atas sokongan dan

keyakinan yang berterusan.

Akhir sekali, sukacita saya merakamkan penghargaan Bank

Baiduri kepada pihak pengurusan dan kakitangan di atas kerja

keras and sumbangan yang begitu bernilai ke arah tahun yang

sangat berjaya.

Wabillahit Taufit Wal-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi

Wabarakatuh.

TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT

Kebajikan-Kebajikan Tempatan

Kumpulan Bank Baiduri terus menyokong kebajikan-kebajikan

tempatan, terutamanya pembangunan kanak-kanak. Baiduri

Master, perlawanan golf tahunan dianjurkan untuk mengutip

dana bagi kebajikan, kekal sebagai acara golf terbesar di

Brunei. Pada 2011 sebanyak BND60,000 berjaya dikutip dan

didermakan kepada lima badan kebajikan: Pusat Ehsan Al-

Ameerah Al-Hajah Maryam, SMARTER, Learning Ladders

Society, Pusat Paediatric Haemoto-Oncology di RIPAS Hospital

dan Pusat Pembangunan Kanak-Kanak RIPAS.

YTM Pengiran Anak Isteri Pengiran

Anak Hajah Zariah

Pengerusi

Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011 3


Maklumat Korporat

PEMEGANG-PEMEGANG SAHAM

Baiduri Holdings Bhd

Royal Brunei Airlines Sdn Bhd

Royal Brunei Technical Services Sdn Bhd

BNP Paribas

LEMBAGA PENGARAH

YTM Pg Anak Isteri Pg Anak Hajah Zariah Binti

Almarhum Pg Pemancha Pg Anak Haji Mohamed Alam

(Pengerusi)

YAM Pengiran Muda

Abdul Fattaah

Dato Paduka Haji

Mustappa Bin Hj Sirat

Dato Paduka Timothy

Ong Teck Mong

Francis Gerard Caze

Haji Abu Bakar Bin Haji

Ibrahim

Bertie Cheng Shao

Shiong

4 Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011


Maklumat Korporat

JAWATANKUASA PENGURUSAN

Pierre Imhof

Ti Eng Hui

Andrew Young Chee Ann

Hj Haliluddin Bin Dato Hj Talib

Yvonne Chan Eng Pheng

Pg Azaleen Bin Pg Dato Hj Mustapha

Veronica Chong Nyet Hwa

Ketua Pegawai Eksekutif

Timbalan Pengurus Am, Perbankan Retail dan Rangkaian Cawangan

Timbalan Pengurus Am, Pengurusan Operasi

Pengurus Am, Baiduri Finance

Pengurus Kanan, Perbankan Korporat

Pengurus Kanan, Perbendaharaan

Pengurus Kanan, Sumber-Sumber Manusia dan Kewangan

Berdiri (Kiri ke Kanan):

Yvonne Chan, Andrew Young, Pg Azaleen Bin Pg Dato Hj Mustapha, Pierre Imhof, Ti Eng Hui, Hj Haliluddin Bin Dato Hj Talib, Veronica Chong

Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011 5


Maklumat Korporat

ANUGERAH DAN AKOLAD

Bagi tiga tahun berturut-turut, Kumpulan Bank Baiduri diiktiraf sebagai Kumpulan Perbankan Terbaik di Brunei 2011 oleh majalah

World Finance, sebuah majalah kewangan global terkenal. Bank Baiduri juga memenangi anugerah Bank Tahunan Brunei 2011 dari

majalah The Banker, yang merupakan kali kelapan semenjak tahun 2002. Pada Mac 2011, World Finance menganugerahkan Bank

Baiduri “Syarikat Dekad 2001-2011 bagi Brunei”, satu-satunya syarikat di Brunei yang memenangi anugerah ini.

Baiduri Finance, anak syarikat milik penuh Bank Baiduri memperolehi pengiktirafan antarabangsa pensijilan kuality ISO9001 pada

2003.

JURUAUDIT

Deloitte and Touche

PENGENDALI PERKHIDMATAN KESETIAUSAHAAN KORPORAT

Deloitte & Touche Management Services Pte Ltd

6 Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011


Pencapaian Kewangan 2011

Tahun Berakhir 31 Disember, 2011

KEPUTUSAN OPERASI BANK

Tahun Berakhir 31 Disember

2011 2010

(B$ ribu, kecuali maklumat sesaham)

Bagi Tahun

Hasil (1) 104,908 112,690

Pendapatan Bersih 92,390 99,877

Pulangan atas aset 1.11% 1.77%

Pulangan atas ekuiti pemegang saham 15.69% 19.73%

Sahan diterbit dan berbayar (juta) 100,000 100,000

Pada Akhir Tahun

Jumlah Aset 2,721 1,931

Jumlah Pinjaman dan Pendahuluan (bersih) 752 821

Jumlah Deposit 2,344 1,483

Jumlah akuiti pemegang saham 193 173

Kandungan

(1)

Termasuk pendapatan faedah dan bukan faedah kecuali perbelanjaan faedah

Ratio Kecukupan Modal (Bank) 2008 2009 2010 2011

Tier 1 14.28% 15.59% 17.48% 15.46%

Jumlah Modal 11.41% 13.00% 14.96% 13.43%

Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011 7


Pencapaian Kewangan 2011

31 Disember, 2011

Jumlah Hasil Kumpulan 2010

Aset Kumpulan

4000

3500

Perbankan Pengguna

dan Komersial

3000

Lain-Lain

B$19,723

B$75,484

B$’M

2500

2000

1500

1000

Sewa Beli dan Pajak

B$52,459

500

0

2008

2009

2010

2011

Tahun

Dana Pemeggang Saham

3500

Pinjaman-Pinjaman Pelanggan Kumpulan

(bersih)

250

3000

200

201.37

208.69

2500

170.78

B$’M

150

136.71

B$’M

2000

1500

100

1000

50

500

0

0

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Tahun

Tahun

1500

Deposit-Deposit Pelanggan Kumpulan

Keuntungan Bersih Selepas Cukai Kumpulan

60

1300

42.973

1100

40

39.88

B$’M

900

B$’M

25.806

20

17.52

700

500

0

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Tahun

Tahun

Pulangan Kumpulan Ke atas Jumlah Aset

Jumlah Pendapatan Kumpulan

4.80%

140000 24548

22733 24432

27333

4.00%

120000

3.20%

100000

%

2.40%

1.60%

0.80%

B$’000

80000

60000

40000

20000

Pendapatan

Bukan Faedah

Pendapatan

Faedah Bersih

0.00%

0

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Tahun

Tahun

8 Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011


Peristiwa-Peristiwa Korporat 2011


Peristiwa-Peristiwa Korporat 2011

Persekitaran perbankan di Negara Brunei Darussalam terus berdaya saing dan mencabar dengan dasar yang lebih ketat yang dikenakan

oleh pihak berkuasa terutamanya ke atas perbelanjaan pengguna.

PERBANKAN KORPORAT

2011 memperlihatkan kejayaan menyiapkan beberapa projek utama yang dibiayai oleh Bank Baiduri, kedua-duanya di bawah Kerajaan

Brunei dan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei. Dengan pengetahuan mendalam pelanggan korporat dan pasaran tempatan, kekuatan

kami adalah sebagai tindak balas kami dalam menilai permohonan pelanggan bagi pembiayaan yang fleksibel dan pantas.

Baiduri Bank kekal sebagai pemain yang aktif dalam pembiayaan pelbagai projek pembangunan utama yang dianugerahkan oleh

Kerajaan Brunei, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei dan Syarikat Minyak Brunei Shell. Ini termasuk projek-projek perumahan di bawah

Skim Kementerian Pembangunan Perumahan Negara, projek perumahan BEDB dan pembinaan projek lebuh raya.

Pasaran perbankan korporat domestik kekal kompetitif, dengan lebih banyak bank yang bergerak secara agresif ke dalam segmen ini,

yang dicetuskan oleh kelembapan dalam pinjaman pengguna dan perniagaan kad kredit berikutan pengenaan garis panduan baru

2010 oleh Kementerian Kewangan. Walau bagaimanapun, Bank Baiduri terus membangunkan aktiviti sebagai salah satu pemain utama

dalam perbankan korporat di Brunei hari ini.

Bagi tahun kelapan berturut-turut pada tahun 2011, Bank Baiduri terus saling bekerjasama dengan Brunei Shell Petroleum dan Asia Inc

Forum pada satu program perkongsian PKS yang bertujuan untuk memupuk dan mengasuh PKS Brunei melalui anugerah perniagaan,

perhimpunan rangkaian, forum perniagaan dan bengkel.

Di bawah Skim Pemudahan Perusahaan dan Skim Mikro Kredit, kedua-duanya dalam kerjasama dengan Kementerian Perindustrian dan

Sumber-Sumber Utama, Bank Baiduri telah sejak 2001, memberikan bantuan kepada usahawan tempatan untuk permulaan awal dalam

perniagaan mereka

PERBANKAN RETAIL

Disebalik peraturan-peraturan ketat yang dikenakan oleh pihak berkuasa pengawalseliaan yang mentadbir pinjaman peribadi dan

perniagaan kad kredit, Bank Baiduri masih mampu untuk mencapai pertumbuhan dalam sektor runcit pada tahun 2011. Tumpuan adalah

kepada pembangunan produk yang lebih inovatif dan meningkatkan perkhidmatan kami di rangkaian cawangan.

Perkhidmatan-Perkhidmatan Kad

Pada tahun 2010, Baiduri menjadi bank pertama di Brunei untuk

melancarkan perkhidmatan penerimaan kad UnionPay. Pada bulan

April 2011, Baiduri Bank telah mencapai satu lagi peristiwa penting

dalam perniagaan kad apabila ia menjadi bank pertama di Brunei untuk

melancarkan Kad Debit Baiduri UnionPay, berasaskan PIN pertama

kad debit antarabangsa di negara ini. Dengan mengenalpasti peribadi

atau PIN perlu dimasukkan untuk sebarang urusniaga diluluskan,

perlindungan daripada penipuan atau salah guna kad dipertingkatkan

lagi, menggabungkan keselamatan dan kemudahan dalam urusniaga

tanpa tunai yang selamat di mana-mana sahaja di dunia.

Dengan 2011 sebagai Tahun Persahabatan antara Brunei dan China

seperti yang diisytiharkan oleh kedua-dua kerajaan, bersama-sama

Pelancaran acara Kad Debit UnionPay di Empire Hotel and Country Club pada 26hb

April 2011. Ketua Pegawai Eksekutif Baiduri Bank Pierre Imhof (dua dari kanan),

Ti Eng Hui, Timbalan Pengurus Am, Perbankan Retail dan Rangkaian Cawangan

(kanan) dengan tetamu kehormat, Dato Paduka Dr Hj Mohd Amin Liew Abdullah,

Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama (tiga

dari kanan), TYT Mr Min Yongnian, Duta Republik Rakyat China ke Negara Brunei

Darussalam (tiga dari kiri) dan Cai Jianbo, Naib President Exekutif Pertama China

UnionPay (dua dari kiri).

10 Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011


Peristiwa-Peristiwa Korporat 2011

dengan penyambungan semula penerbangan langsung ke Shanghai dari tahun 2010 oleh penerbangan rasmi Brunei, RBA, Kad Debit

Baiduri UnionPay yang diterima dengan meluas di China telah mampu memenuhi keperluan kedua-dua pelancong perniagaan dan

percutian, menjadikan jumlah jualan saudagar meningkat dan mengukuhkan lagi kedudukan peneraju dalam perniagaan kad Bank

Baiduri di Brunei.

Bank Baiduri telah lama dikenali untuk kepimpinan pasaran dan inovasi. Pada tahun 2011, Bank telah memperkenalkan kepada pedagang

kad, peranti pembayaran semua-dalam-satu wayarles terkecil di dunia - VeriFone Vx 670. Ianya menampilkan pemproses yang lebih

pantas, baru dan kelajuan penyambungan WiFi atau GPRS yang sempurna untuk pedagang - yang memerlukan peranti mudah alih

yang selamat, kaya dengan ciri-ciri, yang membolehkan pedagang mengemukakan resit untuk pelanggan dengan serta-merta. Peniaga

mampu membawa POS terminal tanpa wayar kepada pelanggan di mana mereka berada, memberi kemudahan tambahan kepada

kedua-dua peniaga dan pelanggan mereka.

Pengurusan Kekayaan

Unit Bankasurans yang berdedikasi telah ditubuhkan pada tahun 2011

di bawah naungan Pengurusan Kekayaan. Unit ini mengkhusus dalam

produk insurans dan bertujuan untuk meningkatkan pelbagai produk

pengurusan kekayaan Baiduri dan penyelesaian kewangan kepada lebih

ramai orang.

Pada tahun 2011, beberapa produk pelaburan baru dan inovatif telah

dilancarkan. Ini termasuk Sijil Deposit Baiduri Siri 6, 7, 8, 9 dan 10 dan

Sijil Deposit Tunggal Baiduri bagi pelabur bernilai bersih tinggi. Sijilsijil

deposit mempunyai tempoh yang lebih panjang antara 2 hingga 5

tahun, berbanding tenor deposit tetap tradisi 1 tahun. Produk-produk pelaburan baru telah diterima dengan baik oleh pasaran, kerana

pemberian bayaran yang menarik dan perlindungan prinsipal 100% oleh Bank Baiduri, sekali gus mencerminkan keyakinan kukuh orang

ramai dengan Bank.

Dalam menyokong aspirasi untuk menyemai budaya menyimpan dan kesedaran perancangan kewangan penduduk, dan dengan

kerjasama Tabung Amanah Pekerja (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja), Pengurusan Kekayaan menganjurkan beberapa ceramah

sepanjang tahun untuk kakitangan pertubuhan sektor awam dan swasta mengenai kepentingan perancangan kewangan.

Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011 11


Peristiwa-Peristiwa Korporat 2011

PEMBIAYAAN PENGGUNA – BAIDURI FINANCE

Baiduri Finance, anak syarikat milik penuh Bank Baiduri, terus

menjadi peneraju pasaran dalam Sewa Beli Kenderaan di negara ini,

dengan jumlah pinjaman HP meningkat daripada BND695 juta pada

tahun 2010 kepada BND723 juta pada tahun 2011. Baiduri Finance

kekal sebagai satu-satunya organisasi dalam sektor perkhidmatan

kewangan yang disahkan ISO9001, pengesahan sistem pengurusan

kualiti.

Dalam kerjasama rapat dengan peniaga motor yang terpilih, Baiduri

Finance terus menganjurkan beberapa preview eksklusif ke atas

kenderaan baru bagi para pelanggan mereka sebagai sebahagian

daripada program kesetiaan pelanggan. Pada bulan September

2011, dua pelanggan Baiduri Finance telah memenangi perjalanan

ke Korea untuk memandu uji kereta sedan Audi A6 baru, sebagai

sebahagian daripada kerjasama khas dengan pemilik francais di

Brunei.

Satu pandangan malam Ibu Pejabat Baiduri Finance di Sumbangsih Bahagia, Beribi.

Baiduri Finance adalah dimiliki 100% oleh Bank Baiduri dan merupakan pemimpin

pasaran dalam pembiayaan kenderaan di Brunei.

PENGURUSAN OPERASI

Plan Kesinambungan Bisnes

Pada 2011, Kumpulan Bank Baiduri membangunkan projek menyeluruh kumpulan dalam memperkenalkan Plan Kesinambungan Bisnes

(BCP) sebagai sebahagian dari program pengurusan risiko Kumpulan Bank Baiduri. Tujuannya adalah untuk melaksanakan prosedurprosedur

dan garispandu-garispandu dalam meminimakan gangguan ke atas operasi semasa krisis. Ini melibatkan penubuhan fungsi

Pengurusan Kesinambungan Bisnes (BCM) (sejajar dengan Standard British BS 25999). Projek ini dijangka akan selesai pada setengah

tahun pertama 2012 dan fungsi BCM akan terus berkembang dan membangun mengikut masa.

Meningkatkan Kemudahan-kemudahan

Beberapa premis-premis baru dinaiktaraf pada 2011 sebagai

sebahagian dari projek menaiktaraf kemudahan-kemudahan kami

yang berterusan. Pada akhir tahun, Pusat E-Banking kami berpindah

ke premis baru yang lebih besar di Kiarong dalam menyediakan

tahap perkhidmatan pelanggan yang lebih tinggi untuk menyokong

peningkatan tinggi pengguna-pengguna perbankan-elektronik.

Pusat baru ini juga berfungsi sebagai pusat sumber bagi orang

awam mengetahui lebih lanjut mengenai saluran-saluran elektronik

Bank Baiduri. Kerja-kerja pengubahsuaian bahagian luaran ibu

pejabat di Kiarong bermula lewat 2011 selaras dengan penjenamaan

korporat baru Kumpulan Bank Baiduri sebagai perbadanan moden

dan mesra.

Pembangunan Teknologi

Pada 2011, kerja-kerja menyeluruh menaiktaraf saluran-saluran elektronik dijalankan; ATM menyediakan lebih perkhidmatan kepada

pelanggan; Pembayaran Pintu Masuk Internet (IPG) ditingkatkan dan dinaiktaraf kepada platform perusahaan dan menyediakan lebih

kemudahan dan kestabilan; penyelesaian Perbankan Internet Bank dinaiktaraf untuk menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan baru.

Kumpulan Bank Baiduri akan terus menggunakan kemajuan teknologi dalam membawa kepada para pelanggannya perkhidmatanperkhidmatan

dan produk-produk yang lebih berinovasi.

12 Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011


Peristiwa-Peristiwa Korporat 2011

PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

Adalah sentiasa menjadi wawasan Kumpulan untuk terus meningkatkan kemahiran dan

kecekapan keseluruhan tenaga kerja melalui program pembangunan kakitangan sempurna.

Pada 2011, kami memberi tumpuan kepada perancangan kewangan, perkhidmatan

pelanggan dan kursus peningkatan proses. Di samping itu, Resusitasi Kardiopulmonari,

pencegahan kebakaran dan kursus bahasa telah ditambah untuk mengukuhkan

pembangunan keseluruhan peribadi kakitangan.

Latihan Respons Kecemasan

Kursus Fire Marshall menekankan kepentingan keselamatan kebakaran dan bahaya akibat

kebakaran dalam persekitaran kerja. Ianya merupakan satu usaha untuk memastikan pekerja

dilengkapi pengetahuan dalam mengendalikan situasi kebakaran atau kecemasan lain serta

memastikan keselamatan dan nyawa lain-lain kakitangan dan pelanggan. Pada akhir tahun

2011, latihan kebakaran berlaku di Ibu Pejabat Bank di Kiarong. Di tempat kejadian, kakitangan

Baiduri yang layak sebagai Fire Marshall bekerjasama dengan pemadam-pemadam api yang

profesional untuk mengawal “kebakaran”. Latihan pengosongan semasa kebakaran adalah

merupakan sebahagian pelan tindakan kecemasan Bank Baiduri. Sehingga kini, seramai 42

kakitangan telah menamatkan Latihan Fire Marshall.

Meningkatkan Kemahiran Perancangan Kewangan Profesional

Menyedari keperluan untuk sentiasa berubah untuk kekal relevan dengan perubahan

masa, Bank Baiduri telah menetapkan keutamaan untuk memajukan warga kerja untuk

menjadi perancang kewangan yang berkelayakan. Tujuannya adalah untuk melengkapkan

kakitangan dengan pengetahuan dan kepakaran terkini dalam memastikan bahawa

Bank Baiduri, sebagai Bank Brunei yang terkemuka, akan mampu untuk terus memenuhi

keperluan pelanggan yang berubah-ubah di samping membolehkan kakitangan untuk

mencapai tahap prestasi tertinggi di tempat kerja.

Pada bulan Mei 2011, empat kakitangan menerima sijil berprestij Perunding Kewangan

Bertauliah (ChFC) pada majlis anugerah sijil yang telah diadakan di Ibu Pejabat bank.

ChFC merupakan jawatan utama dalam perundingan kewangan dan diiktiraf di peringkat

antarabangsa. Ini membawa kepada sejumlah 11 keseluruhan kakitangan yang memegang

kelayakan ini.

Peningkatan Kemahiran Profesional

Untuk meningkatkan lagi pengetahuan dan kepakaran kakitangan, kursus tambahan

telah dianjurkan sepanjang tahun meliputi pengurusan risiko, perbankan, perkhidmatan

pelanggan dan pengetahuan produk bagi semua kategori kakitangan. Ini termasuk kursuskursus

yang dianjurkan dengan kerjasama Pusat Pengurusan Kewangan Perbankan Islam

(CIBFM) yang baru terbentuk di samping kursus-kursus yang direka khusus untuk Kumpulan

Perbankan Baiduri.

Beberapa kakitangan kanan juga menghadiri kursus luaran di luar negara termasuk

Singapura dan Malaysia untuk membangunkan pengetahuan mendalam mengenai bidangbidang

khusus.

Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011 13


Peristiwa-Peristiwa Korporat 2011

SOKONGAN KEPADA INISIATIF ANTARABANGSA BRUNEI

Bank Rasmi bagi BRIDEX 2011

Untuk kali kedua, Bank Baiduri menjadi bank rasmi untuk Pameran & Persidangan Pertahanan

Antarabangsa Negara Brunei Darussalam ke-3 (BRIDEX) yang telah diadakan di Brunei dari 6

hingga 9Julai 2011. Dianjurkan oleh Royal Brunei Technical Services (RBTS), BRIDEX adalah acara

pertahanan dan keselamatan utama di Asia Tenggara dan diadakan setiap dua tahun sekali. Ia

membawa bersama pengeluar terkenal di dunia dan pembekal sistem-sistem dan peralatan

pertahanan dan keselamatan dan kerajaan antarabangsa di tahap tinggi serta pegawai-pegawai

pertahanan dan keselamatan, memberikan mereka pengalaman yang unik dalam kemudahan

perniagaan. Sebagai bank rasmi, Baiduri menyediakan pelbagai perkhidmatan perbankan

di pusat pameran BRIDEX untuk pelawat, delegasi dan peserta pameran, sebilangan besar

daripada mereka datang dari luar negara untuk menghadiri acara antarabangsa ini.

MEMBENTUK ANAK-ANAK TEMPATAN DALAM PERNIAGAAN

Program Pembangunan Perniagaan Tempatan dengan Asia Inc Forum

Kol (B) Pengiran Hj Kamal Basrah bin Pengiran Haji

Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif RBTS (dua dari kiri)

menandatangani bagi pihak Royal Brunei Technical

Services manakala Pierre Imhof, Ketua Pegawai

Eksekutif Bank Baiduri menandatangani bagi pihak

Bank; disaksikan oleh Ti Eng Hui, Timbalan Pengurus

Am Perbankan Retail dan Rangkaian Cawangan

Bank Baiduri (kanan) dan Hj Mohd Don bin Hj Omar,

Timbalan Pengarah Pameran BRIDEX (kiri) semasa Majlis

Menandatangani Perkongsian yang diadakan di Pusat

Persidangan BRIDEX pada 4 Mac 2011.

Bank Baiduri meneruskan program perkongsian PKSnya, dengan Asia Inc Forum, bertujuan

untuk terus memupuk PKS Brunei. Program utama yang dijalankan pada tahun ini termasuk

satu bengkel yang bertajuk “Membina Perniagaan Anda ke Tahap Seterusnya” dengan tema

“Menghayati prestasi semasa dan membuat keputusan hala tuju awda” dan “Memahami

dan menarik pelanggan-pelanggan sasaran awda”. Dalam bengkel yang terakhir untuk

tahun 2011, dalam Pembangunan Perniagaan Tempatan Asia Inc Forum, Ketua Pegawai

Eksekutif Bank Baiduri, Pierre Imhof, membentangkan kertas kerja mengenai pandangan

masa depan PKS di Brunei yang telah diikuti oleh beberapa perbentangan oleh profesional

yang berbeza dan veteran-veteran. Semua bengkel telah dihadiri oleh peserta yang mana

kebanyakkan daripada mereka adalah pelanggan Bank Baiduri.

Skim Inisiatif Kejurulatihan BSP (CSI)

Kakitangan Bank Baiduri, bersedia untuk berkhidmat

kepada pelanggan di kaunter Baiduri di Dewan Pameran

BRIDEX. Sebagai bank rasmi, Baiduri menyediakan pelbagai

perkhidmatan perbankan, yang termasuk pertukaran mata

wang asing dan pendahuluan tunai melalui kad.

Bank Baiduri juga bekerjasama dengan Brunei Shell Petroleum (BSP) di Skim Inisiatif

Kejurulatihan BSP (CSI), satu skim yang bertujuan untuk membangunkan vendor PKS

tempatan yang berdaftar dengan BSP. Dalam CSI, Bank Baiduri menyediakan fasilitator dan

jurulatih bagi skim ini untuk membincangkan mengenai Pembiayaan Perniagaan Tempatan.

TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT

Bank Baiduri telah menjadi penyokong yang tetap dan aktif kepada badan amal tempatan

sejak penubuhannya. Bank mempunyai polisi menderma dalam bentuk barangan, biasanya

dalam respons kepada keperluan tertentu yang telah dikenal pasti. Bank bertujuan

untuk meningkatkan kesedaran awam tentang keperluan orang khas dan menggalakkan

aktiviti-aktiviti yang akan menyumbang ke arah orang khas yang semakin diterima dalam

masyarakat yang lebih luas.

Menjana wang melalui sukan

Baiduri Masters adalah aktiviti utama di mana penyertaan orang awam dijemput untuk

membantu mengutip dana untuk kebajikan. Kejohanan golf, yang bermula pada tahun

1996, merupakan acara golf yang paling berprestij dan dihadiri secara meluas di Brunei.

Seramai 904 pemain golf yang mengambil bahagian dalam acara 6 hari yang diadakan

selama dua hujung minggu dari 1hb hingga ke-10 Julai 2011 di Kelab Golf Royal Brunei

Airlines. Di Majlis Makan Malam Penyampaian Hadiah, Kumpulan Bank Baiduri menderma

sebanyak BND60,000 kepada enam pertubuhan kebajikan sebagai sebahagian daripada

hasil daripada acara tersebut.

14 Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011


Peristiwa-Peristiwa Korporat 2011

YAM Pengiran Muda Abdul Muqtadir, anak Pengerusi Bank Baiduri, TYT Pengiran Anak

Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah (kiri) menyampaikan piala rebutan kepada Carlos Miguel

Eleazar Ochao (kanan), pemenang Baiduri Masters 2011.

Pusat Pediatrik Haemoto-Onkologi baru di Hospital RIPAS adalah salah satu badan yang

menerima sumbangan derma daripada Baiduri Masters 2011.

Membantu kanak-kanak Kurang Bernasib Baik mencapai Matlamat Pendidikan

Setiap tahun, Bank Baiduri menawarkan geran pendidikan kepada kanak-kanak dari rumah

untuk mereka yang kurang bernasib baik yang layak untuk membantu mereka dalam memenuhi

kos yuran sekolah mereka. Pada tahun 2011, beberapa kanak-kanak dari seluruh negara telah

menerima geran yang sedemikian.

Di samping itu, bagi tahun keempat berturut-turut, dengan kerjasama Western Union, Bank

Baiduri telah memudahkan pembentangan geran pendidikan kepada pekerja asing di Brunei.

Program ini bertujuan untuk menyediakan dana yang akan membantu individu-individu yang

bercita-cita dan keluarga mereka mengatasi halangan-halangan kearah mencapai pendidikan

tinggi. Geran pendidikan ini meliputi yuran pengajian tahunan dan keperluan lain di negeranegara

seperti Indonesia, India dan Filipina. Sejak pelancaran program ini, sebanyak 50 geran

pendidikan bernilai $25,000 telah diberikan kepada pekerja asing di Brunei.

Pierre Imhof, Ketua Pegawai Eksekutif Bank Baiduri

menyampaikan sumbangan kepada Puan Cheong Poh Lian,

Pengetua Chung Ching Middle School untuk menampung

yuran sekolah bagi pelajar-pelajar yang kurang bernasib baik

semasa Majlis Makan Malam Tahun Baru Cina 2011.

Usaha Bantuan Gempa Bumi dan Tsunami Jepun

Bank Baiduri bersama Western Union turut-serta dalam memberi sokongan mereka kepada

rakyat Jepun selepas gempa bumi dan susulan tsunami berikutnya pada Mac 2011. Baiduri Bank

mengambil bahagian dalam kempen nilai bersama Western Union dan menawarkan inisiatif

“Tiada-Yuran Pemindahan” yang membenarkan pengguna untuk menghantar pemindahan

wang kepada keluarga dan rakan-rakan. Western Union dengan Agennya di Jepun telah

membantu memudahkan penyampaian perkhidmatan dengan cara yang cepat, boleh

dipercayai dan mudah kerana ia adalah penting dalam menyediakan sokongan kecemasan

kepada keluarga dan rakan-rakan di Jepun.

Menderma bagi Sebab Baik

Bank Baiduri aktif memberi kepada mereka yang kurang bernasib baik dan membantu untuk

tujuan kebajikan. Bank Baiduri telah mengambil bahagian dalam Bazaar Amal Pusat Ehsan,

sebagai salah satu daripada badan-badan kebajikan yang aktif disokong oleh Bank Baiduri

setiap tahun. Semasa Bazaar Amal, kakitangan membantu menubuhkan gerai permainan

untuk mengumpul dana bersama-sama dengan pelbagai sumbangan peribadi daripada

kakitangan.

Seorang kanak-kanak dengan bangganya memaparkan hadiah

yang dimenangi di gerai Bank Baiduri semasa Bazaar Amal Pusat

Ehsan mana Bank Baiduri kerap mengambil bahagian untuk

membantu mengumpul dana untuk Pusat.

Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011 15


Peristiwa-Peristiwa Korporat 2011

Membawa Kegembiraan kepada Pesakit-pesakit Kanser Muda

Pada bulan November 2011, Bank Baiduri memberi peluang kepada kanak-kanak pesakit kanser dari Pusat Pediatrik Haemoto-Onkologi RIPAS

memilih mainan dari Toys R Us. Aktiviti ini adalah sebahagian daripada B$15,000 disandarkan bulan Julai 2011 kepada Hospital RIPAS untuk

Pusat Pediatrik Haemoto-Onkologi baru. Beberapa minggu kemudian, Bank Baiduri menyerahkan Taurus Mobiliti Walker dan 63 buah bukubuku

cerita ke Pusat yang tersebut di atas untuk digunakan oleh pesakit kanser kanak-kanak. Bank Baiduri telah bekerja rapat dengan Hospital

RIPAS sepanjang tahun dan telah memberi bantuan kewangan di berbagai bidang.

Pierre Imhof, Pegawai Eksekutif Bank Baiduri, memberi bantuan

kepada pesakit dalam memilih mainan untuk Pusat Pediatrik

Haemoto-Onkologi RIPAS.

Pesakit dengan mainan mereka selepas membeli-belah bersamasama

dengan kakitangan Bank Baiduri.

Selain mengambil bahagian dalam Bazaar Amal Pusat Ehsan,

kakitangan Bank Baiduri menganjurkan aktiviti berasingan

dikalangan rakan-rakan bagi tujuan mengutip derma untuk

disumbangkan kepada Pusat Ehsan. Gambar menunjukkan

Dorothy Newn, Ketua Komunikasi Korporat dan Pemasaran

(dalam t-shirt hijau) menyampaikan cek kepada Pengiran

Datin Hajah Noraini, Pemegang Amanah Eksekutif Pusat

Ehsan Al-Ameerah Al-Hajah Maryam.

Meyokong Pembangunan Masyarakat

Hari Penderma Darah Sedunia

Berjalan untuk tahun kelimanya, Bank Baiduri adalah penaja utama Hari Penderma Darah

Tahunan. Acara yang diadakan pada 14hb Jun bertemakan “Lebih Darah, Lebih Kehidupan”.

Menteri Kesihatan, Pehin Orang Kaya Johan Pahlawan Dato Seri Setia Hj Adanan melancarkan

acara yang telah diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa (ICC) di Berakas. Tujuan Hari

Penderma Darah Sedunia adalah untuk meningkatkan kesedaran keperluan untuk darah

dan produk darah serta menghargai penderma-penderma darah.

Kempen Derma Darah

Pada 19 Oktober, Bank Baiduri telah mengadakan kempen derma darah tahunan. Dianjurkan

oleh Jabatan Sumber Manusia, tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan stok darah

di Bank Darah RIPAS dan untuk memupuk semangat penyayang di kalangan kakitangan

Bank. Langkah ini menghasilkan sekitar 90 ahli kakitangan yang tampil dari pelbagai jabatan

bersama-sama dengan pelanggan yang telah menawarkan diri.

Kakitangan dan pelanggan Bank Baiduri tampil untuk

mengendahkan panggilan untuk derma darah yang

diadakan di Pusat Latihan Baiduri semasa Kempen

Derma Darah tahunan yang dianjurkan oleh bank

bersama Bank Darah Hospital RIPAS.

Hari Kanak-Kanak Sedunia

Bank Baiduri telah sentiasa menjadi penaja utama untuk Sambutan Hari Kanak-Kanak Sejagat

yang dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia & Sukan. Pada 2011, ia berlangsung

pada 20 dan 21 November, dengan forum dua hari yang diadakan di Dewan Muhibbah di

Jalan Lapangan Terbang Lama dan dihadiri oleh 300 orang pelajar dari sekolah-sekolah

menengah awam dan swasta dari Daerah Brunei-Muara. Forum menggalakan pelajar untuk

mengemukakan pandangan mereka mengenai topik-topik seperti perancangan kewangan,

keusahawanan, pendidikan dan banyak lagi. Dayang Irene Thow, Pengurus Bankasurans di

Pusat Pengurusan Harta Bank Baiduri memainkan peranan fasilitator dalam forum tersebut.

Irene Thow, Banassurance Pengurus Bank Baiduri

(dalam hijau t-shirt) memudahkan aktiviti semasa Forum

Hari Kanak-Kanak Sedunia 2011

16 Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011


Peristiwa-Peristiwa Korporat 2011

ANUGERAH ANTARABANGSA

Pada tahun 2011, Kumpulan Bank Baiduri menerima tiga anugerah utama, bilangan tertinggi dalam mana-mana tahun dalam sejarah 17

tahunnya.

Syarikat Dekad 2001-2010 dari World Finance, UK

Pada Mac 2011, Bank Baiduri telah dianugerahkan “Syarikat Dekad” untuk Brunei. Bank

Baiduri telah dipilih oleh World Finance melalui kajian dunia yang bebas dengan mengambil

kira faktor-faktor penting seperti penyelesaian pelanggan, inovasi, kemampanan dan rekod

prestasi dengan keupayaan untuk bergerak mengikut rentak perubahan perniagaan global

di samping mengambil kira kebajikan masyarakat. Anugerah ‘Syarikat Dekad’ merupakan

anugerah tertinggi bagi syarikat-syarikat yang telah menunjukkan prestasi yang luar biasa

dan terbukti diri mereka sebagai daya dinamik dalam industri mereka dalam tempoh

10 tahun kebelakangan. Anugerah ini mencerminkan kejayaan yang berterusan dan

pencapaian kewangan kedua-dua Baiduri Bank dan subsidiarinya, Baiduri Finance.

Pierre Imhof, Ketua Pegawai Eksekutif Baiduri Bank

(kanan) menerima “Syarikat Dekad 2001-2010”

Anugerah dari Nick Lawrence, Pengeluaran Editor

Kanan Kewangan Dunia di Bursa Saham London Mac

2011.

Kumpulan Perbankan Terbaik Brunei 2011 dari World Finance, UK

Kumpulan Bank Baiduri telah sekali lagi diiktiraf sebagai Kumpulan Perbankan Terbaik

pada tahun 2011 oleh majalah World Finance. Ini merupakan tahun ketiga berturut-turut

Kumpulan Bank Baiduri telah memenangi anugerah berprestij ini, menunjukkan prestasi

yang konsisten dan komitmen ke arah kecemerlangan operasi Bank.

Ti Eng Hui, Timbalan Pengurus Am, Perbankan Retail dan

Rangkaian Cawangan Bank Baiduri (tengah), dengan

bangganya memaparkan Anugerah Bracken pada

acara peryampaian Anugerah Banker yang diadakan

di Hotel Intercontinental, London pada 30 November

2011. Anugerah tersebut telah disampaikan oleh Jane

Cooper, Penyunting Asia dan Perbankan Transaksi, The

Banker (kiri). Disebelah kanan adalah Michael Buerk,

bekas wartawan BBC dan pengacara untuk malam itu.

Anugerah Bank Tahunan, Brunei 2011 dari Majalah Banker, UK

Bank Baiduri memenangi satu lagi anugerah negara bagi Bank Tahunan dari majalah Banker

untuk kali ke lapan sejak tahun 2002. Anugerah untuk satu bank di setiap negara adalah

untuk prestasi terbaik keseluruhan dalam tempoh sebelumnya yang menggabungkan

kriteria prestasi, pencapaian kualitatif dan inisiatif strategic.

Ketua Pegawai Eksekutif Bank Baiduri, Pierre Imhof

(kanan) dan Timbalan Pengurus Am Perbankan

Retail dan Rangkaian Cawangan, Ti Eng Hui (tengah)

memegang tugu kristal yang mereka terima dari Hywel

Jones, Penyunting Penyiaran Kewangan Dunia (kiri).

Penyampaian anugerah berlangsung di Ibu Pejabat

Bank Baiduri pada Disember 2011.

Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011 17


Penyata Kewangan 2011


Laporan Lembaga Pengarah

Para pengarah degan sukacita membentangkan laporan tahunan dan gabungan penyata kewangan terodit Bank Baiduri Berhad (Bank)

dan anak syarikat (kumpulan) bagi tahun kewangan berakhir Disember 31, 2011.

KEGIATAN UTAMA

Kegiatan utama Syarikat dan Kumpulan adalah untuk menjalankan perniagaan perbankan dan perkhidmatan berkaitan kewangan

termasuklah perniagaan dalam sekuriti pelaburan, pembrokeran saham dan perkhidmatan e-kewangan. Tiada perubahan penting

dalam kegiatan utama sepanjang tahun kewangan.

KEPUTUSAN

Bank

B$’000

Kumpulan

B$’000

Baki pada Disember 31, 2010 13,152 23,379

Jumlah keuntungan bagi tahun kewangan 30,242 17,520

Dipindahkan dari keuntungan tersimpan kepada:

- Rizab berkanun (14,042) (14,042)

- Rizab lain (4,859) (4,859)

Dividen dibayar (10,200) (10,200)

Baki pada Disember 31, 2011 14,293 11,798

RIZAB DAN PERUNTUKAN

Tidak terdapat pemindahan wang kepada atau daripada rizab dan peruntukan dalam tahun kewangan selain daripada didedahkan

dalam penyata kewangan.

PENYATA KEWANGAN

Keadaan urusan Syarikat pada Disember 31, 2011 adalah dijelaskan dalam kunci kira-kira. Penyata kewangan ini diluluskan oleh Lembaga

Pengarah pada Mac 14, 2011.

DIVIDEN

B$

Dividen dibayar untuk tahun kewangan berakhir Disember 31, 2010 10,200,000

Pada mesyuarat Agung yang akan dating, dividen sebanyak B$10,500,00 bagi tahun kewangan berakhir Disember 31, 2011 akan

dicadangkan bagi kelulusan pemegang saham.

20 Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011


Laporan Lembaga Pengarah

Pengarah-pengarah

Pengarah-pengarah semasa tahun kewangan dan pada tarikh laporan ini adalah:

YTM Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah

YAM Pengiran Muda Abdul Fattaah

YM Dato Paduka Timothy Ong Teck Mong

YM Dato Paduka Haji Mustappa Haji Sirat

Haji Abu Bakar bin Ibrahim

Francis Caze

Bertie Cheng Shao Shiong

Juruaudit

Juruaudit, Deloitte & Touche, telah menyatakan kesediaan mereka untuk dilantik semula.

Bagi pihak lembaga pengarah

Pengarah

Pengarah

Pengarah

Brunei Darussalam

Tarikh: 14 Mac 2012

Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011 21


Laporan Juruaudit Bebas

Kami telah mengaudit penyata kewangan Baiduri Bank

Berhad (Bank) dan anak syarikatnya (Kumpulan) yang terdiri

daripada kunci kira-kira Bank dan Kumpulan seperti pada

31 Disember 2011, penyata untung rugi, penyata perubahan

dalam ekuiti dan penyata aliran tunai Bank dan kumpulan bagi

tahun berakhir pada tarikh tersebut, dan ringkasan nota yang

penting dan lain-lain penerangan.

TANGGUNGJAWAB PENGARAH

Pengarah-pengarah Bank bertanggungjawab terhadap

penyediaan dan pembentangan saksama penyata

kewangan ini menurut dengan peruntukan-peruntukan

Akta Syarikat Brunei Darussalam, Perenggan 39 (“Akta”),

Perintah Perbankan Brunei Darussalam 2006 (“Perintah”),

dan prinsip-prinsip perakaunan yang diterima umum di

Negara Brunei Darussalam yang diubahsuai oleh keperluan

bahawa peniaga komisen subsidiari yang dipermodalkan dan

dilunaskan sebelum dihapuskira sepenuhnya dan amalan

berlunas itu ditamatkan mulai daripada Januari 1, 2011 di

selaras dengan arahan Autoriti Monetari Brunei Darussalam.

Tanggungjawab ini termasuk: merekabentuk, melaksana dan

mengekalkan kawalan dalaman berkaitan dengan penyediaan

dan persembahan penyata kewangan yang saksama, bebas

daripada salah nyata yang ketara, sama ada disebabkan oleh

penipuan atau kesilapan, memilih dan menggunakan dasardasar

perakaunan yang sesuai; dan membuat anggaran

perakaunan yang munasabah dalam hal keadaan itu.

PENDAPAT

Pada pendapat kami,

a) penyata kewangan Bank dan penyata kewangan Kumpulan

yang telah disatukan telah disediakan dengan wajarnya

selaras dengan peruntukan-peruntukan Akta, Perintah dan

prinsip-prinsip perakaunan yang diterima umum di Brunei

Darussalam yang diubahsuai oleh keperluan bahawa peniaga

komisen subsidiari yang dipermodalkan dan dilunaskan

sebelum dihapuskira sepenuhnya dan amalan berlunas itu

terhenti bermula 1 Januari, 2011 selaras dengan arahan Autoriti

Monetari Brunei Darussalam, supaya memberi gambaran yang

benar dan saksama mengenai keadaan hal ehwal Bank dan

Kumpulan pada 31 Disember 2011 dan keputusan, perubahan

dalam ekuiti dan aliran tunai Bank dan Kumpulan bagi tahun

berakhir pada tarikh tersebut menurut maklumat terbaik dan

penjelasan yang diberikan kepada kami, dan seperti yang

ditunjukkan oleh buku bank dan Kumpulan; dan

b) kami telah memperolehi semua maklumat dan penjelasan

yang kita perlukan.

TANGGUNGJAWAB JURUAUDIT

Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan pendapat

mengenai penyata kewangan ini berdasarkan audit kami.

Kami telah menjalankan audit kami selaras dengan Piawaian

Pengauditan Antarabangsa. Piawaian tersebut memerlukan

kami mematuhi keperluan etika dan merancang dan

melaksanakan audit untuk mendapatkan jaminan yang

munasabah sama ada penyata kewangan adalah bebas

daripada salah nyata yang ketara.

Sesuatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk

mendapatkan bukti audit mengenai jumlah dan pendedahan

dalam penyata-penyata kewangan. Prosedur yang dipilih

bergantung kepada pertimbangan juruaudit, termasuk

penilaian risiko salah nyata yang ketara penyata kewangan,

sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan.

Dalam membuat penilaian risiko tersebut, juruaudit

mempertimbangkan kawalan dalaman yang relevan kepada

entiti penyediaan dan pembentangan saksama penyata

kewangan dalam usaha untuk merangka prosedur audit

yang bersesuaian dengan keadaan, tetapi bukan untuk

tujuan menyatakan pendapat mengenai keberkesanan

kawalan dalaman entiti. Sesuatu audit juga termasuk

menilai kesesuaian dasar perakaunan yang digunakan dan

kemunasabahan anggaran perakaunan yang dibuat oleh para

pengarah, serta menilai pembentangan keseluruhan penyata

kewangan.

DELOITTE & TOUCHE

Akauntan Awam Bertauliah

NG HUI HUA

Juruaudit Berdaftar Brunei Darussalam

Brunei Darussalam

Date: Mac 14, 2012

Kami percaya bahawa bukti audit yang telah kami peroleh

adalah mencukupi dan sesuai untuk menyediakan asas bagi

pendapat audit kami.

22 Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011


Penyata Untung Rugi

Tahun berakhir Disember 31, 2011

Bank

Kumpulan

2011

B$’000

2010

B$’000

Perubahan 2011

B$’000

2010

B$’000

Perubahan

Pendapatan

Pendapatan Faedah

67,693

72,982

-7.2%

120,161

128,609

-6.6%

Kurang: Perbelanjaan faedah

(12,346)

(12,619)

-2.2%

(18,894)

(22,225)

-15.0%

Pendapatan faedah bersih

55,347

60,363

-8.3%

101,267

106,384

-4.8%

Pendapatan Yuran

9,693

8,493

14.1%

9,693

8,493

14.1%

Perbelanjaan Yuran

(172)

(194)

-11.3%

(172)

(194)

-11.3%

Pendapatan yuran bersih

9,521

8,299

14.7%

9,521

8,299

14.7%

Lain-lain pendapatan operasi

27,522

31,215

-11.8%

17,812

16,133

10.4%

Jumlah pendapatan operasi 92,390 99,877 -7.5% 128,600 130,816 -1.7%

Kurang:

Perbelanjaan kakitangan

(20,633)

(20,372)

1.3%

(24,378)

(23,958)

1.8%

Peruntukan bagi faedah akhir perkhidmatan

(859)

(500)

71.8%

(747)

(788)

-5.2%

Lain-lain perbelanjaan awal

(23,767)

(23,515)

1.1%

(43,156)

(33,406)

29.2%

Jumlah perbelanjaan operasi (45,259) (44,387) 2.0% (68,281) (58,152) 17.4%

Kurang:

Peruntukan bagi kehilangan pinjaman

(11,200)

(15,849)

-29.3%

(18,122)

(21,128)

-14.2%

Pinjaman kewangan di luput

(105)

-

100.0%

(105)

-

-100.0%

Peruntukan bagi penyusutan pelaburan

(11)

(222)

-95.0%

(11)

(222)

-95.0%

Jumlah peruntukan dan kemerosotan caj (11,316) (16,071) -29.6% (18,238) (21,350) -14.6%

Keuntungan dari operasi

35,815

39,419

-9.1%

42,081

51,314

-18.0%

Kurang: Caj kewangan satu masa yang luar biasa pada

rawatan komisen di luput

-

-

0.0%

(18,988)

-

100.0%

Keuntungan selepas luar biasa dihapuskira

35,815

39,419

-9.1%

23,093

51,314

-55.0%

Kurang: Pelunasan muhibah

-

-

-

-

(75)

-100.0%

Keuntungan sebelum cukai

35,815

39,419

-9.1%

23,093

51,239

-54.9%

Kurang: Perbelanjaan cukai pendapatan

(5,573)

(5,341)

4.3%

(5,573)

(11,359)

-50.9%

Keuntungan selepas cukai 30,242 34,078 -11.3% 17,520 39,880 -56.1%

Disumbangkan kepada:

Pemegang-pemegang ekuti induk 30,242 34,078 -11.3% 17,520 39,880 -56.1%

Dividen sesaham biasa (B$)

0.102

0.095

7.4%

0.102

0.095

7.4%

Asas bayaran setiap saham (B$)

0.302

0.341

-11.3%

0.175

0.399

-56.1%

Cairan bayaran setiap saham (B$)

0.302

0.341

-11.3%

0.175

0.399

-56.1%

Perolehan ke atas Aset, (ROA) – Sebelum Cukai, %

1.32

2.04

-35.3%

0.67

1.92

-65.1%

Perolehan ke atas Aset, (ROA) – Selepas Cukai, %

1.11

1.77

-37.3%

0.51

1.50

-66.0%

Perolehan ke atas Ekuiti, (ROE) – Selepas Cukai, %

15.69

19.73

-20.5%

8.40

19.80

-57.6%

Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011 23


Kunci Kira-Kira

Disember 31, 2011

Nota Bank Kumpulan

2011

B$’000

2010

B$’000

Perubahan 2011

B$’000

2010

B$’000

Perubahan

ASET

Tunai dan dana jangka pendek

1,569,502

755,902

107.6%

1,572,657

758,643

107.3%

Baki dengan Kementerian Kerajaan

130,213

96,731

34.6%

174,444

138,054

26.4%

Sukuk Kerajaan

26,974

23,973

12.5%

26,974

23,973

12.5%

Pelaburan

180,562

158,083

14.2%

180,562

158,083

14.2%

Pinjaman dan pendahuluan

1

752,068

820,636

-8.4%

1,473,644

1,514,538

-2.7%

Baki penerimaan Kumpulan

25,249

25,249

0.0%

-

-

0.0%

Aset tetap

17,860

20,881

-14.5%

19,045

22,235

-14.3%

Lain-lain aset

18,130

29,164

-37.8%

18,811

49,267

-61.8%

Jumlah Aset 2,720,558 1,930,619 40.9% 3,466,137 2,664,793 30.1%

LIABILITI DAN EKUITI

Deposit dari para pelanggan

2 2,344,133

1,483,431

58.0%

3,193,136

2,310,981

38.2%

Deposit dari bank dan lain-lain

institusi kewangan

122,668

165,260

-25.8%

2,968

32,434

-90.8%

Pinjaman

-

38,000

-100.0%

-

38,000

-100.0%

Baki pembayaran Kumpulan

3,306

561

489.3%

-

-

0.0%

Lain-lain liabiliti

43,292

58,397

-25.9%

46,855

63,658

-26.4%

Cukai tertunda

9,914

8,784

12.9%

9,961

8,831

12.8%

Peruntukan bagi cukai

4,493

3,476

29.3%

4,524

9,516

-52.5%

Jumlah liabiliti 2,527,806 1,757,909 43.8% 3,257,444 2,463,420 32.2%

EKUITI PEMEGANG SAHAM

Modal saham

100,000

100,000

0.0%

100,000

100,000

0.0%

Dana rizab berkanun

73,600

59,558

23.6%

92,036

77,994

18.0%

Keuntungan tertahan

19,152

13,152

45.6%

16,657

23,379

-28.8%

Jumlah dana pemegang saham 192,752 172,710 11.6% 208,693 201,373 3.6%

Jumlah liabiliti dan ekuiti 2,720,558 1,930,619 40.9% 3,466,137 2,664,793 30.1%

KOMITMEN DAN JUAR JANGKA 1,307,167 1,049,866 24.5% 1,307,167 1,049,866 24.5%

24 Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011


Penyata Perubahan Dalam Ekuiti

Tahun berakhir Disember 31, 2011

BANK

Modal

Saham

B$’000

Rizab

Berkanun

B$’000

Rizab

Am

B$’000

Keuntungan

Terkumpul

B$’000

Jumlah

B$’000

Baki pada 31/12/2009

100,000

38,259

-

9,873

148,132

Keuntungan bersih bagi 2010

-

-

-

34,078

34,078

Dipindahkan semasa tahun

-

21,299

-

(21,299)

-

Dividen bagi 2009

-

-

-

(9,500)

(9,500)

Baki pada 31/12/2010 100,000 59,558 - 13,152 172,710

Keuntungan bersih bagi 2011

-

-

-

30,242

30,242

Dipindahkan semasa tahun

-

14,042

4,859

(18,901)

-

Dividen bagi 2010

-

-

-

(10,200)

(10,200)

Baki pada 31/12/2011 100,000 73,600 4,859 14,293 192,752

KUMPULAN

Modal

Saham

B$’000

Rizab

Berkanun

B$’000

Rizab

Am

B$’000

Keuntungan

Terkumpul

B$’000

Jumlah

B$’000

Kepentingan

Minoriti

B$’000

Jumlah

Ekuiti

B$’000

Baki pada 31/12/2009

100,000

53,522

-

17,471

170,993

(214)

170,779

Di luput

-

-

-

-

-

214

214

Keuntungan bersih bagi 2010

-

-

-

39,880

39,880

-

39,880

Dipindah semasa tahun

-

24,472

-

(24,472)

-

-

-

Dividen bagi 2009

-

-

-

(9,500)

(9,500)

-

(9,500)

Baki pada 31/12/2010 100,000 77,994 - 23,379 201,373 - 201,373

Di luput

-

-

-

-

-

-

-

Keuntungan bersih bagi 2011

-

-

-

17,520

17,520

-

17,520

Dipindah semasa tahun

-

14,042

4,859

(18,901)

-

-

-

Dividen bagi 2010

-

-

-

(10,200)

(10,200)

-

(10,200)

Baki pada 31/12/2011 100,000 92,036 4,859 11,798 208,693 - 208,693

Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011 25


Penyata Aliran Tunai

Tahun berakhir Disember 31, 2011

Bank

Kumpulan

2011

B$’000

2010

B$’000

2011

B$’000

2010

B$’000

Aliran masuk dari kegiatan kendalian:

Pendapatan faedah

67,693

72,982

120,161

128,609

Perbelanjaan faedah

(12,346)

(12,619)

(18,894)

(22,225)

Hasil upah dan yuran kendalian

9,521

8,299

9,521

6,499

Perolehan semula bagi pinjaman yang sebelumnya diluput

2,309

1,866

2,309

1,866

Hasil dari lain-lain kendalian

25,213

29,349

15,503

16,067

Bayaran tunai kepada pekerja dan pembekal

(20,194)

(20,126)

(23,973)

(23,135)

Bayaran untuk lain-lain kendalian

(18,031)

(16,273)

(56,528)

(25,174)

Aliran tunai dari keuntungan kendalian sebelum perubahan

di dalam aset dan liabiliti kendalian

54,165

63,478

48,099

82,507

(Meningkat)/menurun di dalam aset kendalian

Pendahuluan dana kepada pelanggan

57,357

(12,727)

22,761

(62,329)

Lain-lain aset kendalian

11,034

(9,913)

30,456

(21,367)

(Meningkat)/menurun di dalam liabiliti kendalian

Deposit dan penerimaan dari pelanggan,

bank dan lain-lain institusi kewangan

818,110

(22,037)

852,689

31,028

Lain-lain liabiliti kendalian

(52,793)

23,318

(56,426)

23,160

Aliran tunai bersih dari kegiatan kendalian sebelum cukai

pendapatan

887,873

42,119

897,579

52,999

Cukai pendapatan dibayar

(3,426)

(3,200)

(9,435)

(10,540)

Aliran masuk tunai bersih (aliran keluar) dari kegiatan kendalian 884,447 38,919 888,144 42,459

Aliran Tunai daripada kegiatan Pelaburan

Pembelian harta, kilang dan peralatan

(3,446)

(7,517)

(3,822)

(7,744)

Hasil dari jualan harta, kilang dan peralatan

1,866

1,881

1,867

1,936

Bersih (tambahan)/ penghapusan pelaburan

(25,585)

(38,947)

(25,585)

(38,947)

Tunai bersih aliran masuk/(aliran keluar) dari kegiatan pelaburan (27,165) (44,583) (27,540) (44,755)

Aliran tunai dari kegiatan kewangan

Dividen dibayar

(10,200)

(9,500)

(10,200)

(9,500)

Kepentingan minoriti diluput

-

-

-

214

Tunai bersih aliran masuk/(aliran keluar) dari kegiatan kewangan (10,200) (9,500) (10,200) (9,286)

Bersih (menurun) di dalam tunai dan kesetaraan tunai 847,082 (15,164) 850,404 (11,582)

Tunai dan kesetaraan tunai pada awal tahun 852,633 867,797 896,697 908,279

Tunai dan kesetaraan tunai akhir tahun 1,699,715 852,633 1,747,101 896,697

26 Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011


Lain-lain Maklumat Kewangan

Disember 31, 2011

1 Pinjaman-pinjaman dan kedahuluan

1.1 Jumlah pinjaman dan pendahuluan

Bank

Kumpulan

2011

B$’000

2010

B$’000

2011

B$’000

2010

B$’000

Pinjaman dan pendahuluan

632,003

690,423

1,354,845

1,385,272

Overdraft

257,556

262,439

257,556

262,439

Sewa diterima

-

-

70

187

Faedah diterima

14,317

12,950

14,317

12,950

Pinjaman dan pendahuluan kasar 903,876 965,812 1,626,788 1,660,848

Kurang: Faedah digantung (89,170) (80,689) (89,333) (80,885)

814,706

885,123

1,537,455

1,579,963

Kurang: Peruntukan kehilangan pinjaman

- Am

-

(361)

-

(361)

- Khusus

(62,638)

(64,126)

(63,811)

(65,064)

Pinjaman dan pendahuluan bersih 752,068 820,636 1,473,644 1,514,538

1.2 Jumlah pinjaman dan pendahuluan mengikut sektor

Bank

Kumpulan

2011

B$’000

2010

B$’000

2011

B$’000

2010

B$’000

Pertanian

10,436

6,918

10,436

6,918

Institusi kewangan dan kredit

949

936

949

936

Perkilangan

30,464

20,712

30,464

20,712

Pengangkutan

32,875

81,214

755,787

776,250

Infrastruktur

51,475

54,533

51,475

54,533

Perniagaan Am

129,583

129,080

129,583

129,080

Perkhidmatan

92,367

78,036

92,367

78,036

Pembinaan dan pembiayaan hartanah

208,937

204,454

208,937

204,454

Pelancongan

7,062

11,858

7,062

11,858

Telekomunikasi

21,541

30,370

21,541

30,370

Pengunaan dan pinjaman peribadi

227,236

265,397

227,236

265,397

Jumlah 812,925 883,508 1,535,837 1,578,544

Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011 27


Lain-lain Maklumat Kewangan

Disember 31, 2011

1.3 PINJAMAN-PINJAMAN TIDAK BERPRETASI

a. Jumlah NPL

Bank

Kumpulan

2011

B$’000

2010

B$’000

2011

B$’000

2010

B$’000

Pinjaman dan pendahuluan

29,799

32,327

31,207

34,075

Overdraf

120,744

121,057

120,744

121,057

Faedah diterima

11,828

10,389

11,828

10,389

Jumlah kasar 162,371 163,773 163,779 165,521

Kurang; Faedah digantung (89,170) (80,689) (89,333) (80,885)

73,201

83,084

74,446

84,636

Kurang: Peruntukan kehilangan pinjaman

- Am

-

(361)

-

(361)

- Khusus

(62,638)

(64,126)

(63,811)

(65,064)

Jumlah bersih 10,563 18,597 10,635 19,211

b. Kadar NPL

Bank

Kumpulan

2011

%

2010

%

2011

%

2010

%

Kadar tidak berprestasi kasar

8.98

9.39

4.84

5.36

Kadar tidak berprestasi bersih

1.17

1.93

0.65

1.16

2 DEPOSIT-DEPOSIT DARI PARA PELANGGAN

2.1 Mengikut jenis deposit

Bank

Kumpulan

2011

B$’000

2010

B$’000

2011

B$’000

2010

B$’000

Deposit permintaan

328,254

295,641

328,254

295,641

Deposit simpanan

296,761

213,541

1,035,520

926,896

Deposit tetap

1,719,118

974,249

1,829,362

1,088,444

Jumlah 2,344,133 1,483,431 3,193,136 2,310,981

28 Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011


Lain-lain Maklumat Kewangan

Disember 31, 2011

3 DIVIDEN-DIVIDEN

Bank

Kumpulan

2011

B$’000

2010

B$’000

2011

B$’000

2010

B$’000

Pada saham-saham biasa

Dividen bersih dibayar kepada pemegang saham biasa 10,200 9,500 10,200 9,500

Dividen biasa kasar 10,200 9,500 10,200 9,500

Jumlah dividen 10,200 9,500 10,200 9,500

2011

2010

Kasar

Sesaham

Sen

Dividen Bersih

dari Cukai

B$’000

Kasar

Sesaham

Sen

Dividen Bersih

dari Cukai

B$’000

Dibenarkan:

Dividen akhir dibayar 10.2 10,200 9.5 9,500

4 TRANSAKSI-TRANSAKSI PIHAK BERKENAAN

Syarikat berkaitan dalam penyata kewangan ini merujuk kepada anggota-anggota kumpulan syarikat pegangan. Beberapa

urusniaga dan penyediaan Bank adalah dengan pihak-pihak berkaitan dan anak syarikat dan kesannyadi antara pihak digambarkan

dalam penyata kewangan.

(i) Transaksi di antara Pengarah-Pengarah, keluarga terdekat pengarah dan lain-lain pihak terlibat:

a. Kunci Kira-Kira

Pengarah-Pengarah

2011

B$’000

2010

B$’000

Kad-kad kredit 26 111

Jumlah 26 111

Liabiliti-liabiliti

Deposit 143 67

Jumlah 143 67

Perkara-perkara di luar kunci kira-kira

Surat kredit

Jaminan-jaminan

Kemudahan yang tidak dikeluarkan

Lain-lain komitmen dan luar jangka

-

-

149

-

-

-

-

-

Jumlah 149 -

Bilangan saham dimiliki

Dividen dibayar

-

-

-

-

Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011 29


Lain-lain Maklumat Kewangan

Disember 31, 2011

b. Penyata pendapatan

Pengarah-Pengarah

Pendapatan

Faedah pendapatan

Lain-lain pendapatan

2011

B$’000

-

-

-

2010

B$’000

-

-

-

Jumlah - -

Perbelanjaan

Faedah perbelanjaan

Yuran-Yuran

Lain-lain perbelanjaan

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah - -

Pampasan dibayar kepada Pengarah-Pengarah 2011

B$’000

2010

B$’000

Faedah-faedah pekerja jangka pendek

Cuti perkhidmatan lama

Faedah-faedah selepas bersara

-

-

-

-

-

-

Jumlah - -

30 Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011


Lain-lain Maklumat Kewangan

Disember 31, 2011

(ii) Kakitangan pengurusan utama (KMP) dan lain-lain individu and entiti (lain-lain individu dan entiti adalah dirujuk di seksyen (b)

hingga (f) seksyen 30(1) Peraturan Perbankan 2006)

a. Kunci Kira-Kira

KMP

Lain-lain individu

dan entiti

Aset

2011

B$’000

2010

B$’000

2011

B$’000

2010

B$’000

Pinjaman dan pendahuluan (kecuali kad kredit)

3,687

2,899

2,454

2,552

Lain-lain kad

305

394

140

516

Lain-lain aset

-

-

-

-

Jumlah 3,992 3,293 2,594 3,068

Liabiliti

Deposit

2,677

2,677

463

336

Pinjaman

-

-

-

-

Lain-lain liabiliti

-

-

-

-

Jumlah 2,677 2,677 463 336

Perkara-perkara di luar kunci kira-kira

Surat kredit

-

-

-

-

Jaminan-jaminan

-

-

-

-

Kemudahan yang tidak dikeluarkan

-

-

-

-

Lain-lan komitmen dan luar jangka

-

-

-

-

Jumlah - - - -

Bilangan saham dimiliki

-

-

-

-

Dividen dibayar

-

-

-

-

b. Penyata pendapatan

KMP

Lain-lain individu

dan entiti

Pendapatan

2011

B$’000

2010

B$’000

2011

B$’000

2010

B$’000

Faedah pendapatan

153

96

105

116

Lain-lain pendapatan

-

-

-

-

Jumlah 153 96 105 116

Perbelanjaan

Faedah perbelanjaan

52

37

8

17

Yuran-Yuran

-

-

-

-

Lain-lain perbelanjaan

-

-

-

-

Jumlah 52 37 8 17

Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011 31


Lain-lain Maklumat Kewangan

Disember 31, 2011

(iii) Pihak berkaitan dalam kumpulan termasuk anak-anak syarikat, associate dan lain-lain syarikat berkaitan.

a. Kunci Kira-Kira

Anak-anak

syarikat

Associate

Lain-lain syarikat

berkaitan

2011

B$’000

2010

B$’000

2011

B$’000

2010

B$’000

2011

B$’000

2010

B$’000

Aset

Pinjaman dan pendahuluan

-

-

-

-

50,665

108,753

Lain-lain asset

41

22

-

-

8

9

jumlah 41 22 - - 50,673 108,762

Liabiliti

Deposit

119,700

132,826

-

-

46,560

57,676

Pinjaman

-

-

-

-

-

-

Lain-lain liabiliti

3,347

583

-

-

-

-

Jumlah 123,047 133,409 - - 46,560 57,676

Perkara-perkara di luar kunci kira-kira

Surat kredit

-

-

-

-

242

8,837

Jaminan-jaminan

-

-

-

-

17,314

12,776

Kemudahan yang tidak dikeluarkan

-

-

-

-

17,132

16,517

Lain-lain komitmen dan luar jangka

-

-

-

-

125

225

Jumlah - - - - 34,813 38,355

% saham dimiliki 100 100

Dividen dibayar 10,475 15,263

In respect of the unsecured loan and advances granted to related parties, the Bank has sought the approval from the Authority in

terms of the Banking Order 2006.

b. Penyata pendapatan

Anak-anak

syarikat

Associate

Lain-lain syarikat

berkaitan

2011

B$’000

2010

B$’000

2011

B$’000

2010

B$’000

2011

B$’000

2010

B$’000

Pendapatan

Faedah pendapatan

-

-

-

-

2,906

5,083

Lain-lain pendapatan

-

-

-

-

-

-

Jumlah - - - - 2,906 5,083

Perbelanjaan

Faedah perbelanjaan

959

17

-

-

-

-

Yuran-Yuran

-

-

-

-

309

437

Lain-lain

-

-

-

-

-

-

Jumlah 959 17 - - 309 437

32 Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011


Lain-lain Maklumat Kewangan

Disember 31, 2011

5 KECUKUPAN MODAL

The capital adequacy ratios are as follows:

Bank

Kumpulan

2011

B$’000

2010

B$’000

2011

B$’000

2010

B$’000

Modal

Modal utama (Modal Baris I)

192,752

172,710

208,693

201,575

Modal tambahan (Modal Baris II)

-

361

-

361

Less: Investments in subsidiaries

(25,249)

(25,249)

-

-

Jumlah dasar modal 167,503 147,822 208,693 201,936

Jumlah amaun bersandarkan risiko

Amaun bersandarkan risiko untuk risiko kredit

1,103,298

846,922

1,826,966

1,562,327

Amaun bersandarkan risiko untuk risiko pengendalian

143,671

141,899

194,097

206,633

Jumlah amaun bersandarkan risiko 1,246,969 988,821 2,021,063 1,768,960

Kadar modal

Kadar modal Utama (Baris I),%

15.46

17.47

10.33

11.40

Jumlah Kadar Modal,%

13.43

14.96

10.33

11.42

6 RISIKO-RISIKO PENTING BERKAITAN DENGAN KENDALIAN BANK

Menerima dan mengurus risiko adalah penting kepada perniagaan Bank dan merupakan sumber penting kelebihan kompetitif.

Lembaga Pengarah bertanggungjawab mewujud dan mengekal persekitaran yang dapat mengurus risiko dalam cara efektif dan

berkesan. Ia termasuk sistem had, kawalan dan proses laporan. Pengurusan dan pegawai-pegawai eksekutif kanan mencari petunjuk

prestasi utama, menyiasat dan melapor mengenai keberkesanan sistem pengurusan risiko kepada Lembaga Pengarah. Jabatan odit

dalaman Bank juga menyediakan pernilaian bebas mengenai proses ini.

Perbincangan berikut mengenai pergurusan risiko bertumpu pada bidang utama risiko Bank:

(i) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian kewangan kerana pelanggan gagal memenuhi kewajipan mereka. Risiko kredit kebanyakannya

timbul daripada kegiatan berkaitan dengan pinjaman dan mewakili jenis risiko utama Bank.

Lembaga Pengarah melulus dasar dan had utama yang mengawal pendedahan pelanggan dan tumpuan industri. Lembaga

Pengarah juga melantik pegawai kredit bebas dalam setiap bidang perniagaan. Pegawai kredit berkenaan akan bekerjasama

dengan pengurus barisan untuk memastikan dasar yang diluluskan dilaksanakan dengan sewajarnya dan mencapai pulangan

optimum ke atas pendedahan risiko Bank.

Berhubung dengan kegiatan pinjaman, pengurusan sering mengkaji jumlah risiko yang diterima berhubung dengan seorang

peminjam atau kumpulan peminjam, segmen industri, tahap pinjaman tidak berbayar dan kecukupan syarat-syarat peruntukan.

Pendedahan kepada risiko kredit juga diuruskan sebahagiannya dengan mendapat gadaian. Beberapa aset yang dimasukkan

sebagai kolateral adalah harta, peruntukan pendapatan sewa, gaji dan peletakan deposit.

Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011 33


Lain-lain Maklumat Kewangan

Disember 31, 2011

(ii) Risiko Kecairan

Risiko kecairan adalah risiko di mana Bank gagal memenuhi obligasi aliran tunainya apabila ia perlu dijelaskan.

Untuk mengurus risiko, Bank mengawasi dan mengekalkan aset cair yang cukup untuk memastikan pendedahan risiko kecairan

diuruskan dan dikurangkan.

Di samping itu, Bank perlu mematuhi peraturan dan garis panduan Kementerian Kewangan dalam mengekal baki tunai minimum

dengan Kementerian Kewangan.

(iii) Risiko Kadar Faedah/Pembiayaan

Risiko kadar faedah/pembiayaan adalah risiko pendapatan dan nilai alat kewangan berpunca daripada turun naik dalam kadar

faedah/pembiayaan.

Kepekaan kepada faedah/pembiayaan timbul daripada perbezaan dalam tempoh matang dan tarikh penetapan semula

harga aset dan liabiliti. Perbezaan ini diawasi dan diuruskan oleh pihak pengurusan untuk memastikan pendedahan risiko

diminimumkan. Ia termasuk mengkaji semula kadar faedah/ pembiayaan untuk memastikan Bank menerima kadar faedah/

pembiayaan yang optimum tetapi kompetitif.

7 PELABURAN DALAM ANAK SYARIKAT

Tahun semasa

Tahun sebelumnya

Nama Syarikat

Kegiatan Utama

Kos

B$’000

Nilai

pasaran %

B$000 Memegang

Kos

B$’000

Nilai

pasaran %

B$000 Memegang

Baiduri Finance Berhad Syarikat Kewangan 25,249 - 100 25,249 - 100

Baiduri Securities Sdn Bhd

Pembrokeran saham dan

peniaga semua jenis

sekuriti dan pelaburan

- - 51 - - 51

Baiduri Securities Sdn Bhd menamatkan operasinya selepas Januari 31, 2002 dan telah difailkan untuk pendaftaran Disember

Peruntukan penuh telah dibuat untuk kos pelaburan ini

34 Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011


Lain-lain Maklumat Kewangan

Disember 31, 2011

Pengesahan

Kami, yang menandatangani di bawah sebagai Pengurus Kanan – Kewangan dan Ketua Pegawai Eksekutif Baiduri Bank Berhad bersamasama

mengesahkan bahawa:

(a) akaun dan penyata-penyata yang tersebut di atas telah disediakan mengikut format dan definasi yang dikehendaki pihak berkuasa

di bawah Seksyen 28 (4) dan (5) Peraturan Perbankan 2006.

(b) Maklumat yang terkandung di dalam penyata ini diambil dari akaun dan penyata kewangan yang telah diaudit.

Veronica Chong

Pengurus Kanan, Kewangan

14 Mac 2012

Pierre Imhof

Ketua Pegawai Eksekutif

14 Mac 2012

Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011 35


Pejabat-Pejabat, Cawangan-Cawangan

dan Rangkaian ATM

KUMPULAN BANK BAIDURI

Bandar Seri Begawan

P.O. Box 2220, BSB BS 8674

Negara Brunei Darussalam

Kuala Belait

P.O. Box 1368, Kuala Belait KA1131

Negara Brunei Darussalam

Seria

P.O. Box 25, Seria KB1190

Negara Brunei Darussalam

Pusat Kad

Block A, Unit 8, Kompleks Kiarong

Kompleks Kiarong , Lebuhraya Sultan

Hassanal Bolkiah BE1318

Tel No: (673) 226 8300

Fax No: (673) 245 4184

Meja Bantuan Pelanggan: (673) 245 4187

Pusat Pinjaman

Block A, Unit 6, Kompleks Kiarong

Lebuhraya Sultan Hassanal Bolkiah BE1318

Tel No: (673) 226 8381

Fax No: (673) 245 5656

Kiulap

Unit 10, Tingkat 1, Seri Kuilap Kompleks

Bandar Seri Begawan BE1518

Tel No: (673) 223 6905 ext. 18

Fax No: (673) 223 6904

Beribi

Unit 1, Tingkat Bawah,

Sumbangsih Bahagia,

Komplekss Perindustrian Beribi

Bandar Seri Begawan BE1118

Tel No: (673) 242 6800

Fax No: (673) 245 0877

Laman Web

www.baiduri.com

E-mel

bank@baiduri.com

Pusat Pengurusan Harta

Unit 10, Level 2, Seri Kuilap Kompleks

Kg Kuilap, Bandar Seri Begawan

Tel No: (673) 223 2154/56

Fax No: (673) 223 2155

Seria

Unit 10, Tingkat 1, Jalan Omar Ali

Seria KB 2733

Tel No: (673) 322 2450 ext. 213/215

Fax No: (673) 322 1070

BAIDURI BANK BERHAD

Senarai Pejabat-Pejabat

Ibu Pejabat

Block A, Unit 1-4, Kompleks Kiarong

Lebuhraya Sultan Hassanal Bolkiah BE1318

Tel No: (673) 226 8300

Fax No: (673) 245 5599

E-mel: bank@baiduri.com

Bahagian Perbankan Korporat

Block A, Unit 1-4, 2nd Tingkat, Kompleks

Kiarong , Lebuhraya Sultan Haji Hassanal

Bolkiah BE1318

Tel No: (673) 226 8108

Fax No: (673) 245 5558

Bahagian Perbankan Retail

Block A, Unit 1-4, 1st Tingkat, Kompleks

Kiarong , Lebuhraya Sultan Haji Hassanal

Bolkiah BE1318

Tel No: (673) 226 8321

Fax No: (673) 245 5572

Pusat Pengurusan Operasi

Block B, Unit 1-3, 1st Tingkat, Kompleks

Kiarong , Lebuhraya Sultan Hassanal

Bolkiah BE1318

Tel No: (673) 226 8381

Fax No: (673) 245 5656

Pusat E-Banking

Block B, Unit 4, Tingkat 1,

Kompleks Kiarong

Lebuhraya Sultan Hassanal Bolkiah BE1318

Meja Bantuan Pelanggan: (673) 242 5644

Fax No: (673) 242 5741

E-mel: ePerbankan@baiduri.com

Pusat Panggilan

Block A, Unit 8, Kompleks Kiarong ,

Lebuhraya Sultan Hassanal Bolkiah BE1318

Tel No: (673) 244 9666, 245 4187

Pusat Perkhidmatan Bisnes

Block B, Unit 1-5, Kompleks Kiarong

Lebuhraya Sultan Hassanal Bolkiah BE1318

Tel No: (673) 226 8300

Fax No: (673) 245 5599

PUSAT-PUSAT PRESTIGE

Kiarong

Tingkat Bawah, Block A, Unit 1-4,

Kompleks Kiarong

Lebuhraya Sultan Hassanal Bolkiah BE1318

Tel No: (673) 226 8300

Fax No: (673) 245 2888

RANGKAIAN CAWANGAN

Cawangan Beribi

Unit 1, Tingkat Bawah,

Sumbangsih Bahagia,

Komplekss Perindustrian Beribi

Bandar Seri Begawan BE1118

Tel No: (673) 242 6827

Fax No: (673) 242 6829

Cawangan Kiarong

Tingkat Bawah, Block A, Unit 1-4,

Kompleks Kiarong ,

Lebuhraya Sultan Hassanal Bolkiah BE1318

Tel No: (673) 226 8300

Fax No: (673) 245 2888

Cawangan Kiulap

Unit 10, Tingkat Bawah & 1, Seri Kuilap

Kompleks

Bandar Seri Begawan BE1518

Tel No: (673) 223 6905 / 6 / 10

Fax No: (673) 223 6904

Cawangan Kuala Belait

Unit 2 & 3, Tang Ching Ying Bldg

Jalan Sungai, Kuala Belait KA2231

Tel No: (673) 333 0650

Fax No: (673) 334 2297

36 Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011


Pejabat-Pejabat, Cawangan-Cawangan

dan Rangkaian ATM

Cawangan Pekan Muara

Tingkat Bawah, Bangunan Tiga Tingkat

Pekan Muara BT1128

Tel No: (673) 277 1700 / 1

Fax No: (673) 277 1702

Cawangan Sengkurong

Unit 1 & 2, Tingkat Bawah

Komplekss Sengkurong

Kg Sengkurong A BG1121

Tel No: (673) 266 3960

Fax No: (673) 266 3959

Cawangan Seria

Unit 10, Jalan Sultan Omar Ali, Seria

Tel No: (673) 322 2450 / 438 / 960 / 963

Fax No: (673) 322 2433

Cawangan Serusop

Unit 1, Block A, Kompleks Delima Jaya

Simpang 62, Jalan Muara

Kg Delima Satu BB4713

Tel No: (673) 234 3288

Fax No: (673) 234 3285

Cawangan Supasave Gadong

Unit 6-8, SupaSave Gadong

Kg Mata-Mata BE1718

Tel No: (673) 242 0627 / 29

Fax No: (673) 242 0909

Cawangan Mall

Unit G-30, Tingkat Bawah, The Mall

Abdul Razak Kompleks, Gadong BE3519

Tel No: (673) 242 1498, 242 1398 / 96

Fax No: (673) 242 1415

Cawangan Tutong

Unit 1, Tingkat bawah & 1

Tutong Central Mall

Kg Petani, Pekan Tutong TA1141

Tel No: (673) 426 0707

Fax No: (673) 426 0714

Cawangan Yayasan

G.25, Tingkat Bawah, Block C

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Kompleks BS8711

Tel No: (673) 223 3233

Fax No: (673) 222 1891

BANK BAIDURI LOKASI-

LOKASI ATM 24-JAM

LUAR CAWANGAN

Lapangan Terbang Antarabangsa

Pejabat Pos Bunut

Centrepoint, Gadong

Giant Hypermarket, Tasik RImba

Grand City Hotel, Batu Bersurat

Hua Ho Manggis Mall

Hua Ho Mall, Tanjong Bunut

Pusat Memproses Mel, Lampangan

Terbang Lama

Hospital RIPAS

Seri Q-lap Mall, Kuilap

Soon Lee Megamart, Kuala Belait

Soon Lee Lambak Kanan

Soon Lee Sungai Liang

SupaSave, Mabohai

SupaSave, Panaga

Petani Mall, Tutong

Times Square Mall, Berakas

BAIDURI FINANCE BERHAD

(sebuah syarikat milik penuh bank baiduri)

Ibu Pejabat

Sumbangsih Bahagia, Unit 1-3

Tingkat Bawah & 1

Kompleks Perindustrian Beribi

Highway End, Gadong BE1118

Tel No: (673) 242 6800

Fax No: (673) 245 0877

Kuala Belait

Unit G20, Tingkat Bawah

Komplekss Harapan

Jalan Setia Diraya, Kuala Belait KA3131

Tel No: (673) 333 0570

Fax No: (673) 333 0572

E-mel: customer_service@baiduri.com or

bank@baiduri.com

Laporan Tahunan Baiduri Bank 2011 37

More magazines by this user
Similar magazines