Untitled - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

Untitled - Jabatan Audit Negara

37. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT

Pada keseluruhannya pengurusan pengambilan tanah telah diuruskan dengan

baik dari aspek pematuhan kepada prosedur dan undang-undang yang ditetapkan.

Bagaimanapun, perancangan yang lebih realistik mengikut kemampuan Pejabat

Daerah dan Tanah perlu disediakan. Ini kerana proses pengambilan tanah yang

dilaksanakan tidak mengikut perancangan yang dibuat. Kelewatan dalam pelaksanaan

pengambilan tanah boleh menjejaskan matlamat sebenarnya bagi membangunkan

tanah untuk menyediakan kemudahan awam kepada rakyat. Adalah disyorkan satu

Unit Pemantauan diwujudkan bagi mengawal selia keseluruhan proses pengambilan

tanah. Di samping itu, bilangan kakitangan yang terlibat dalam proses pengambilan

perlu ditambah dan latihan secukupnya diberi supaya proses pengambilan dan

penggunaan tanah dapat diuruskan dengan cepat dan berkesan.

142

More magazines by this user
Similar magazines