Untitled - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

Untitled - Jabatan Audit Negara

9.2.1 Akaun Tunai Bulanan

Mengikut Arahan Perbendaharaan 145, Pemungut Hasil dikehendaki

mengemukakan Akaun Tunai Bulanan kepada Perbendaharaan Negeri

dalam tempoh 10 hari selepas bulan berkenaan. Unit Perbendaharaan

Negeri bertanggungjawab untuk memeriksa Akaun Tunai Bulanan yang

dihantar oleh Pemungut Hasil. Pemeriksaan Audit terhadap Daftar

Terimaan Akaun Tunai Bulanan di Perbendaharaan Negeri mendapati

penghantaran Akaun Tunai Bulanan oleh 82 pemungut adalah

memuaskan. Walau pun ada kelewatan tetapi tidak begitu ketara.

9.2.2 Pengesahan Laporan Hasil Bulanan

Mengikut Arahan Perbendaharaan 143(b) dan Surat Pekeliling Jabatan

Kewangan Negeri Bil. 3 Tahun 1999, setiap Pemungut perlu membuat

pengesahan atau penyesuaian hasil bulanan antara rekod pemungut

dengan Laporan Hasil Bulanan Perbendaharaan Negeri dalam tempoh 2

minggu dari tarikh Laporan tersebut diterima. Mengikut rekod di Unit

Perbendaharaan Negeri, sejumlah 31 Pemungut lewat mengemukakan

pengesahan Laporan Hasil Bulanan antara 7 hingga 204 hari pada tahun

2002. Antara Jabatan yang lewat mengemukakan pengesahan Laporan

Hasil Bulanan adalah Pejabat Agama Daerah Timur Laut, Pejabat

Tanah Seberang Perai Tengah, Mahkamah Rendah Syariah Daerah

Timur Laut dan Pejabat Agama Daerah Timur Laut. Selain itu, adalah

didapati 2 Pemungut tidak mengemukakan pengesahan tersebut iaitu

Pejabat Daerah Timur Laut yang tidak mengemukakan pengesahan

Laporan Hasil Bulanan untuk 5 bulan dan Pejabat Agama Daerah Barat

Daya tidak mengemukakan laporan tersebut untuk 4 bulan. Unit

Perbendaharaan Negeri telah mengeluarkan surat peringatan kepada

semua Pemungut supaya menghantar pengesahan Laporan Hasil

Bulanan dalam tempoh yang ditetapkan.

22

More magazines by this user
Similar magazines