10.07.2015 Views

Muat Turun Garis Panduan - Lembaga Pembangunan Langkawi

Muat Turun Garis Panduan - Lembaga Pembangunan Langkawi

Muat Turun Garis Panduan - Lembaga Pembangunan Langkawi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GARIS PANDUAN PELABURANDANPEMBANGUNAN HARTANAH LADA


DEFINISI DAN INTERPRETASI1. Tanah bermaksud tanah yang keluasannya yang dipegang dibawah suratan hak milik yang secara khasnya ditandakansempadannya di dalam pelan tanah. Tanah termasuklah–(a)(b)(c)(d)(e)Permukaan bumi dan segala benda yang menjadi permukaanbumi tersebut.Bumi di bawah permukaan bumi dan segala benda didalamnya.Segala tumbuh-tumbuhan dan lain-lain keluaran semula jadi,sama ada atau tidak memerlukan penggunaan buruh secaraberkala untuk pengeluarannya, dan sama ada di atas atau dibawah permukaan bumi.Segala benda yang bercantum kepada bumi atau yang terpasang dengan kekal kepada apa-apa benda yang bercantumkepada bumi, sama ada di atas atau di bawah permukaan; danTanah yang diliputi air.Hartanah ertinya tanah, unit komersil atau unit kediaman;1


PERJANJIANPerjanjian bermaksud perjanjian termasuklah Artikel-artikel dan jadual-jadualberserta lampiran-lampirannya.Analisis Faedah Kos bermaksud analisis kos faedah (ekonomi) penilaian kossesuatu perusahaan berbanding dengan faedah atau keuntungan perusahaantersebut.Lesse bermaksud penerima pajakLessor bermaksud pemberi pajakBumiputera ertinya:(a)Bagi Semenanjung Malaysia,Individu Melayu atau Orang Asli seperti mana yang ditakrifkan dalamPerkara 160 (2) Perlembagaan Persekutuan;(b)Bagi Sarawak,Individu seperti mana yang ditakrifkan dalam Perkara 161A (6)(a)Perlembagaan Persekutuan;(c)Bagi Sabah,Individu sepertimana yang ditakrifkan dalam Perkara 161A (6)(b)Perlembagaan Persekutuan;2


PAJAKAN3. Pajakan membawa maksud pegangan ke atas tanah untuk tempohyang melebihi tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi 99 tahun jikapajakan tersebut adalah untuk keseluruhan tanah atau tidakmelebihi 30 tahun jika ia melibatkan hanya sebahagian dari tanah.4. Pihak pemajak ‘Lesse’ (Seksyen 222 KTN) dibenarkan untukmembuat pajakan kecil dan seterusnya pemegang pajakankecil boleh pula memajakkan pajakan kecilnya. Tiap-tiap pajakanini hendaklah melebihi 3 tahun dan ia melibatkan hanyasebahagian dari tanah hendaklah tidak melebihi 30 tahun.KELAYAKAN PEMOHON5. Adalah dibuka kepada seluruh rakyat Malaysia, Syarikatpersendirian, badan berkanun, warganegara/ syarikat milik asing.6. Bagi warganegara asing, apa-apa perolehan hartanah olehkepentingan asing termasuk Permastautin Tetap perlu mendapatkelulusan Jawatakuasa Pelaburan Asing (FIC) terlebih dahulu.PEMBANGUNAN DI ATAS TANAH YANG TERKANDUNGDI ATAS TANAH SIMPANAN MELAYU7. Sekiranya tanah adalah terkandung di atas tanah simpananMelayu, syarikat/ warganegara asing perlu mematuhi amalanpemajuan di atas tanah simpanan melayu;i. Melalui kaedah Pengisytiharan syarikat pemaju kepada Melayu.Status ini perlulah dipohon dan diluluskan di peringkat negeri.ii.Melalui kaedah kerjasama (Joint Venture) di antara syarikatpemaju bukan Melayu dengan anak syarikat kerajaan negeri.3


PERMOHONAN DAN TATACARA PELABURAN TANAHLEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)8. Surat permohonan rasmi kepada Lembaga Pembangunan Langkawi(LADA) atau melalui laman web i-link (investment link) dihttp://i-link.lada.gov.my bagi menerangkan maksud untukmembangunkan dengan sebarang pembangunan yang memberi impakkepada pertumbuhan industri pelancongan di Langkawi.9. Pemohon perlu menyediakan beberapa perkara sebelummengemukakan permintaan hartanah LADA; Antara perkarayang perlu disediakan adalah:-a) Profail syarikatb) “Viability of The Project Proposal” atau “Anggaran KeuntunganProjek”c) “Audited Account” syarikat selama 3 tahun atau sekiranyasyarikat yang baru berdaftar “audited account” bagi “holdingcompany” berkenaand) “Enviromental or industry analysis” iaitu kajian perbandinganindustry yang di cadangkan atau kajian terhadap system ekologihasil dari cadangan pelaburan berkenaane) Aspek Kewangan yang meliputi “profit and loss forecast”,“expected cash flow”,break even analysis” dan “return oninvestment”4


CARTA ALIRAN PERMOHONAN TANAH LADAPERMOHONANLADAPENILAIANCADANGANYATIDAKSURAT KEPADA PELABURMEMOHON PERKARA 9a-9eSURAT KEPADA PELABURMENOLAK CADANGANPERMOHONAN LENGKAPMESYUARAT JAWATANKUASAPERANCANG & PELABURANYATIDAKMESYUARAT JEMAAHPENGARAHSURATMENOLAK CADANGANKEPUTUSAN JEMAAHPENGARAHSURAT TAWARANKEPADA PELABUR“FIRST COME FIRST SERVE”5


PENYEDIAAN PEMOHONAN UNTUK KERTAS CADANGANOLEH LADASYARIKAT LUARMENGEMUKAKAN KERTASCADANGANPENILAIAN TEKNIKAL&PENILAIAN KEWANGAN OLEHLADASENARAI PENDEK LADARUNDINGAN BELANJAWANSENARAI PENDEK SYARIKATYANG TERPILIHSEDIAKAN DOKUMEN PELABURANUNTUK MOFSURAT TAWARANREQUEST FOR PROPOSAL6


10. Bagi Apa-apa perolehan hartanah oleh kepentingan asing termasukPemastautin Tetap perlu mendapat kelulusan Jawatankuasa PelaburanAsing (FIC) terlebih dahulu.11. Pihak pemohon juga perlu menyediakan pelan reka bentukpembangunan dan cadangan kewangan yang terperinci dan dihantaruntuk penilaian Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA).12. Sekiranya cadangan pemohon berpotensi dan mempunyaikedayahidupan tinggi, pemohon akan diminta untuk menyampaikantaklimat pembangunan kepada pengurusan tertinggi LADA.13. Permohonan yang berpotensi akan dibawa untuk pertimbangan danKelulusan Jemaah Pengarah LADA.14. Pemilik tanah Lessor yang telah bersetuju untuk memberi pajakandengan syarat-syarat yang telah ditetapkan iaitu segala peruntukanpembentukan satu kontrak telah dipenuhi hendaklah mendaftarkanperjanjian pajak tersebut.15. Pihak pemaju/ Penerima pajakan ‘Lesse’ perlulah membangunkantanah tersebut mengikut konsep pembangunan yang telah dipersetujuidalam tempoh setahun dari tarikh perjanjian pajakan ditandatangani.16. Sebarang penilaian hartanah perlu dinilai oleh Jabatan Penilaian danPerkhidmatan Harta.7


KEMUNGKIRAN17. Sekiranya didapati pemaju/ Penerima pajakan ‘Lesse’ melakukan perkaraperkaraberikut;(a)(b)(c)(d)Gagal membayar keseluruhan bayaran pajakan atau mana-manabahagian penalti;Gagal untuk membayar mana-mana amaun yang termaktub didalam perjanjian pada masa yang ditetapkan untuk bayaran;Melakukan apa-apa keingkaran terhadap terma-terma dansyarat- syarat yang terkandung di dalam perjanjian atau gagalmemenuhi segala aku janji yang dipersetujui bersamayang mana ia boleh diperbaiki pada masa yang ditetapkanatau mana-mana tempoh yang dipersetujui oleh manamana pihak;Melakukan suatu kebangkrapan atau memasuki suatupembubaran atau perombakan oleh pemiutang yang berkenaanatau secara suatu syarikat, memasuki perintah likuidasi secarawajib atau sukarela.18. Pemberi Pajakan ‘Lessor’ dengan ini boleh menamatkan perjanjian danjuga keadaan-keadaan berikut:(a)(b)(c)(d)Pemaju/ penerima pajakan ‘Lesse’ diminta menimbang untukmelupuskan tanah mengikut cara yang difikirkan sesuaisekiranya perjanjian ini tidak berkuat kuasa lagi.Bayaran pajakan yang telah dibayar oleh pemaju/ penerimapajakan ‘Lesse’ kepada pemberi pajakan ‘Lessor’ akan dirampas.Pemaju/ penerima pajakan ‘Lesse’ akan mengembalikan semuladan menyerahkan dengan serta-merta milikan kosong tanahtersebut kepada pemberi pajakan.Tiada mana-mana pihak selepas daripada itu boleh atau berhakmenuntut apa-apa di antara satu sama lain terhadap sebarangkos, kerosakan, pampasan dan sebagainya.8


Catitan


Catitan

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!