Katalog Perpustakaan - UTHM Library - Universiti Tun Hussein Onn ...

lms.uthm.edu.my

Katalog Perpustakaan - UTHM Library - Universiti Tun Hussein Onn ...

Katalog Perpustakaani


iiKatalog Perpustakaan


Katalog Perpustakaan2WebOPAC merupakan singkatan kepada Web OnlinePublic Access Catalogue atau katalog perpustakaanberasaskan web yang membolehkan penggunamelihat senarai bahan yang terdapat dalam koleksiperpustakaan secara atas talian. Aplikasi WebOPACboleh dilayari melalui alamatURL: http://lms.uthm. edu.my.Ruangan WebOPAC akan meliputi peneranganmengenai:1. Strategi Pencarian Melalui Basic Search2. Strategi Pencarian Melalui Guided Search3. Strategi Pencarian Bahan Tertentu4. Tip Pencarian Bahan


Katalog PerpustakaanKeputusan Carian Leftstring4Semua kata kunci ‘ Civil engineering’ dikesan beradadi sebelah kiri dan memaparkan 42 hit.b. Carian PatternKeputusan Carian PatternKatakunci ‘civil engineering’ dikesan berada dipelbagai lokasi; awal, tengah atau hujung danmemaparkan 124 hit.


Katalog Perpustakaanc. Carian KeywordsKeputusan Carian KeywordsKatakunci civil engineering, ‘civil’ atau ‘engineering’dikesan berada di pelbagai lokasi; awal, tengah atauhujung dan memaparkan 158 hit.2. ACCESS POINTa.b.c.d.e.f.g.h.Title: judul penuh/tepat bahanName/Author: nama pengarang/editor/penterjemahSubject: bidang perkara mengikut Library ofCongress Subject HeadingsPublication: penerbitanSeries: siri (bagi bahan bersiri sahaja)Call Number: nombor panggilan bahanmengikut Library of Congress ClassificationISBN/ISSN: nombor ISBN (bagi monograf)/ISSN(bagi bahan bersiri)Any: mana-mana Access Point di atas5


Katalog PerpustakaanBeberapa Contoh Carian & Keputusannya6Contoh 1:Carian Lefstring pada medan Title menghasilkankeputusan berikut:• Jumlah bahan: 22• Judul bahan: Mechanical engineering services :a plumbing encyclopaedia / R.D. Treloar dan lainlain.Contoh 2:


Katalog PerpustakaanCarian Pattern pada medan Subject menghasilkankeputusan berikut:• Jumlah bahan : 139• Judul bahan : Theory and machines / Bevis BrunelLow dan lain-lain.7


Katalog Perpustakaan8Carian ini menggunakan antaramuka GUIDEDSEARCH dalam WebOPAC. Ia merupakan antaramukayang berupaya membuat carian menggunakanOperator Boolean (Boolean Operators) iaitu AND, ORdan NOT.Kenali Operator BooleanOperator ini digunakan bagi menyatakan hubunganlogik antara frasa/istilah. Ia boleh digunakan secarasendirian atau digabungkan bergantung kepadakeperluan maklumat.(a) Boolean AND• Bagi mencari frasa/terma yang berkaitan.• Menyempitkan carian.• Sesuai digunakan bagi mencari maklumat yangspesifik.• Hasil carian yang lebih relevan.(b) Boolean OR• Meluaskan carian.• Sesuai digunakan bagi mencari maklumat yangtidak spesifik.• Sesuai digunakan bagi mencari maklumat yangmengandungi perkataan sinonim.• Semua perkataan/istilah yang digunakan akandiperoleh dalam hasil carian.• Bertentangan dengan konsep AND.(c) Boolean NOT• Digunakan supaya tidak memasukkan perkataan/istilah/frasa dalam pencarian.• Mencari semua dokumen yang mengandungiperkataan/istilah/frasa pertama tetapimengecualikan semua dokumen yangmengandungi perkataan/istilah/frasa kedua.


Katalog PerpustakaanBeberapa Contoh Carian & KeputusannyaContoh 1:Carian Guided Search menggunakan boolean ANDpada medan Title (RFID), Subject (radio frequency)dan Name/Author (Graafstra, Amal) menghasilkankeputusan berikut:• Jumlah bahan: 1• Judul bahan: RFID toys : cool projects for home,office and entertainment / Amal GraafstraContoh 2:9


Katalog Perpustakaan10Carian Guided Search menggunakan boolean ANDpada medan Title (RFID) dan Subject (radiofrequency), juga Boolean OR pada medan Name/Author (Graafstra, Amal) menghasilkan keputusancarian sebanyak 19 judul bahan. Iaitumenggabungkan judul yang mengandungi katakunciRFID dan bidang perkara radio frequency, sama adahasil daripada pengarang/editor/penterjemahGraafstra, Amal atau pengarang/editor/penterjemahlain.Contoh 3:Carian Guided Search menggunakan boolean ANDpada medan Title (RFID) dan Subject (radiofrequency), juga Boolean NOT pada medan Name/Author (Graafstra, Amal) menghasilkan keputusancarian sebanyak 18 judul bahan. Iaitumenggabungkan judul yang mengandungikatakunci RFID dan bidang perkara radio frequency,hasil daripada pengarang/editor/penterjemah lainselain daripada Graafstra, Amal.


Katalog Perpustakaan11


Katalog Perpustakaan12Setiap kali mendapat keputusan carian melaluiantaramuka Basic Search atau Guided Search,pengguna boleh memilih untuk menghadkankeputusan carian kepada Item Location, ItemCategory atau Material Designation denganmenggunakan fungsi Filter.(a) Item LocationPengguna boleh memilih untuk menghadkankeputusan carian mengikut lokasi bahan iaitu:1 Main Campus Library2. Town Campus Library(b) Item CategoryPengguna boleh memilih untuk menghadkankeputusan carian mengikut kategori/koleksi bahaniaitu:1. Banned Item2. Closed Access3. Creative4. Control Item5. Journal6. Long Term Loan Material7. Map8. Audio Visual9. Magazine10. Open Access11. Reference12. Special Collection13. Small Publication


Katalog Perpustakaan(c) Material DesignationPengguna boleh memilih untuk menghadkankeputusan carian mengikut jenis bahan iaitu:1. Acts2. Aerial Photograph3. Annual Report4. Bound Journal5. Bound Magazine6. Book7. CD-ROM8. Chart9. Current Journal10. Cassette11. Diskette12. Electronic Collection13. Exam Paper14. Kit15. Current Magazine16. Map17. Microfiche18. Microfilm19. Patents20. Photograph21. Project Paper22. Prospectus23. 35mm Slide24. Solution Manual25. Standard26. Technical Drawing27. Thesis28. Transparencies29. User Guide30. Video Tape13


Katalog Perpustakaan14Sekiranya pengguna ingin membuat carian bahantertentu secara terus, sila ikuti panduan di bawah.Contoh-contoh di bawah menggunakan antaramukaBasic Search. Walau bagaimanapun, pengguna jugaboleh menggunakan antaramuka Guided Searchmengikut keperluan maklumat masing-masing.


Katalog PerpustakaanCarian 1:1. CARIAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN• Pilih jenis carian Leftstring• Pilih medan Title• Masukkan katakunci (peperiksaan akhir)dalam Search TextSenarai semua kertas soalan peperiksaan akandipaparkan.Carian 2:• Pilih jenis carian Pattern• Pilih medan Call Number• Masukkan katakunci (raq : iaitu simbolyang diletakkan di akhir nomborpanggilan Kertas Soalan Peperiksaan)dalam Search Text15


Katalog Perpustakaan16Senarai nombor panggilan yang mempunyai simbolraq akan dipaparkan. Sila klik mana yang berkenaanatau butang Select All untuk melihat semua senaraikertas soalan peperiksaan.2. CARIAN TESIS UTHMUntuk mendapatkan senarai tesis UTHM mengikutfakulti:• Pilih jenis carian Lefstring• Pilih medan Name/Author• Masukkan katakunci (universiti tunhussein onn malaysia. fakultikejuruteraan awam dan alam sekitar)dalam Search Text (sekiranya anda inginmendapatkan senarai tesis dari fakultilain, sila masukkan katakunci universititun hussein onn malaysia. diikuti olehnama fakulti pilihan).


Katalog PerpustakaanHit seperti di bawah akan dipaparkan. Sila klik butangSelect All, kemudian butang Retrieve untuk melihatsemua tesis dari fakulti ini.Sila klik mana-mana judul tesis pilihan.Carian 1:3. CARIAN JURNAL/BAHAN BERKALAUntuk mendapatkan senarai jurnal/bahan berkala(tanpa judul penuh/lengkap):• Pilih jenis carian Pattern• Pilih medan Subject• Masukkan katakunci (periodicals) dalamSearch Text17


Katalog Perpustakaan18Carian ini akan memaparkan hit yang terlalu banyakiaitu senarai semua jenis bahan berkala termasukjurnal, buletin, majalah, laporan tahunan dansebagainya. Sila klik subjek pilihan.Carian 2:Untuk mendapatkan senarai jurnal (tanpa judul penuh/ lengkap):• Pilih jenis carian Leftstring• Pilih medan Title• Masukkan katakunci (journal) atau(international journal) dalam SearchText


Katalog PerpustakaanMelalui penggunaan katakunci tanpa judul penuh/lengkap journal atau international journal, carianmenghasilkan paparan semua judul bermula denganJournal... atau International Journal… Sila klik juduljurnal pilihan. Sebagai contoh Journal ofperformance of constructed facilities.Keterangan penuh jurnal pilihan akan dipaparkan,termasuklah maklumat mengenai koleksi jurnaltersebut yang terdapat di Perpustakaan di ruanganHOLDING INFORMATION (Perpustakaan mempunyaikoleksi Journal of performance of constructedfacilities dari jilid 17(2003); isu terbaru ialah jilid 22,no. 2, Mac/Apr (2008).Ruangan URL akan memberikan anda akses kepadacarian secara atas talian bagi jurnal tersebutSebagai contoh: http://ojps.aip.org/cfo/19


Katalog Perpustakaan20Walau bagaimanapun, carian ini tidak akanmenyenaraikan kesemua jurnal yang dilanggan.Untuk melihat semua judul jurnal yang dilanggan, silake laman web utama Perpustakaan iaituhttp://lms.uthm.edu.my dan klik butang Koleksi.


Katalog PerpustakaanAnda juga boleh mengakses terus alamat URL berikut:http://lms.uthm.edu.my/equip/elibrary/e_journal_list.jsp. Anda akan dapat mencapai paparan yangmenyenaraikan keseluruhan jurnal yangdilanggan oleh perpustakaan. Sila klik jurnal pilihanuntuk mendapat maklumat lengkap.Carian 1:4. CARIAN ENSIKLOPEDIA• Pilih jenis carian Pattern• Pilih medan Subject• Masukkan katakunci (encyclopaedias)dalam Search Text21


22Katalog Perpustakaan


Katalog Perpustakaan23


Katalog Perpustakaan24Semua senarai yang mempunyai bidang perkaraensiklopedia akan dipaparkan. Sila klik pilihan anda.Carian 2:• Pilih jenis carian Pattern• Pilih medan Call Number• Masukkan katakunci (re : iaitu simbolyang diletakkan di akhir nomborpanggilan ensiklopedia) dalam SearchTextSenarai nombor panggilan yang mempunyai simbolre akan dipaparkan. Sila klik mana yang berkenaanatau butang Select All untuk melihat semua senaraiensiklopedia.


Katalog Perpustakaan5. CARIAN PITA VIDEO• Pilih jenis carian Pattern• Pilih medan Title• Masukkan katakunci (videorecording)dalam Search TextSemua senarai pita video yang terdapat diperpustakaan akan dipaparkan. Sila klik judul pitavideo pilihan untuk mendapatkan maklumat lengkap.25


Katalog Perpustakaan6. CARIAN BAHAN ELEKTRONIK26Bahan elektronik dalam sistem katalog PerpustakaanUTHM merujuk kepada: CD-ROM, kaset, disket, pitavideo dan sebagainya.Untuk mendapatkan senarai bahan elektronik;• Pilih jenis carian Pattern• Pilih medan Title• Masukkan katakunci (electronicresource) dalam Search TextSenarai semua bahan elektronik akan dipaparkan.Sila klik pilihan anda.


Katalog Perpustakaan28Tip Sebelum Memulakan Carian:• Pastikan maklumat bibliografi yang anda ada :judul/subjek/nama pengarang/nombor panggilan.• Tentukan jenis carian (Basic Search/Guided Search).• Tentukan dan pelbagaikan katakunci (Keyword/Terminology) yang seerti.Tip Semasa Memulakan Carian:1. Carian Basic Search• Tentukan Search Type (Leftstring/Pattern/Keywords).• Pilih Access Point iaitu sama ada medan Title(Judul), Name/Author (Pengarang), Subject (BidangPerkara), Publication (Penerbitan), Series (Siri), CallNumber (Nombor Panggilan), ISBN/ISSN atauMana-mana (Any).• Masukkan katakunci yang telah ditentukan kedalam kotak Search Text.• Tekan butang Search.2. Carian Guided Search• Tentukan katakunci untuk dimasukkan dalamSearch Criteria (Title, Name/Author, Subject,Publication, Series, Call Number, ISBN/ISSN atauAny).• Pilih Operator Boolean (AND/OR/NOT) yang akandigunakan. Gabungkan mana-mana OperatorBoolean sekiranya perlu.• Tekan butang Search.Tip Selepas Carian :1. Mendapatkan Nombor Panggilan BahanMelalui keputusan carian yang diperoleh melaluiWebOPAC, tindakan seterusnya adalahmendapatkan NOMBOR PANGGILAN bahan


Katalog PerpustakaanPilih mana-mana satu judul, contohnya: Regionaland local aspects of air quality management dandapatkan nombor panggilan.Didapati Nombor Panggilan bagi judul ini ialah:TD883.R43 20042. Mendapatkan Keterangan Lanjut BahanSeterusnya klik judul atau nombor panggilan bahanbagi mendapatkan keterangan lanjut dan statussemasa bahan.3. Mendapatkan Maklumat Bibliografi/Lokasi BahanDidapati keterangan bahan adalah sepertigambarajah di atas.Pastikan lokasi bahan sama ada di MAIN CAMPUSLIBRARY atau TOWN CAMPUS LIBRARY29


Katalog Perpustakaan4. Kenalpasti Status Bahan30Kemudian sila kenalpasti status bahan tersebut samaada;i. IN ORDER: Bahan telah dipesan dan belumdihantar ke Perpustakaan.ii. FINAL PROCESSING: Bahan telah diterima danakan diproses.iii. AVAILABLE: Bahan ada di rak dan sedia untukdipinjam.iv. CIRCULATED: Bahan sedang dalam pinjaman.v. ON HOLD: Bahan yang ditempah telahdikembalikan/ dipulangkan dan disusun di RakTempahan.vi. BINDERY: Bahan sedang dijilid.vii. SUSPENDED: Bahan digantung peminjamannyaberikutan pengharaman yang telah dibuat olehKementerian Keselamatan Dalam Negeri dandikategorikan dalam Koleksi Banned Item.viii. WEEDED: Bahan telah diasingkan untuk dilupuskan.ix. DISCARD: Bahan telah dilupuskan.x. MISSING: Bahan dipercayai hilang dan tidakdapat diakses dalam Perpustakaan serta dalamproses menunggu bahan dikembalikan, bayarandenda atau gantian bahan baru. Status ini hanyasementara.xi. LOST: Bahan telah hilang dan tiada dalam KoleksiPerpustakaan.* Sila rujuk gambarajah di ruangan: MendapatkanMaklumat Bibliografi/Lokasi Bahan untuk melihatkedudukan ruangan Status.Pengguna tidak boleh membuat pinjaman semuabahan yang berstatus CIRCULATED, BINDERY,SUSPENDED, WEEDED, DISCARD, MISSING atau LOST.Walau bagaimanapun, bahan yang berstatusCIRCULATED atau ON HOLD boleh ditempah melaluiWebOPAC.


Katalog PerpustakaanUntuk membuat tempahan, sila klik butang PlaceReservation.Kemudian klik butang Yes mengesahkan tempahananda.Bagi bahan yang mempunyai status IN ORDERdan FINAL PROCESSING pula, pengguna terpaksamenunggu sehingga bahan ditukar status kepadaAVAILABLE. Walau bagaimanapun, pengguna bolehmemohon agar bahan yang berstatus FINALPROCESSING diproses dengan segera denganmengisi BORANG PENGINDEKSAN BAHAN SEGERAyang boleh di dapati di Kaunter Perkhidmatan.5. Kenalpasti Kategori BahanKategori bahan hendaklah dikenalpasti bagimemudahkan pengguna mengetahui lokasi/rakbagi bahan tertentu. Ruangan Item Category akanmemaparkan sama ada; Banned Item, ClosedAccess, Creative, Control Item, Journal, Long TermLoan Material, Map, Audio Visual, Magazine, OpenAccess, Reference, Special Collection atau SmallPublication. Untuk maklumat lanjut tentang koleksi,simbol dan lokasi bahan, sila rujuk Buku PanduanPerpustakaan Sesi 2008/2009.31


Katalog Perpustakaan32* Sila rujuk gambarajah di ruangan: MendapatkanMaklumat Bibliografi/Lokasi Bahan untuk melihatkedudukan ruangan Item Category.6. Mendapatkan Bahan di Rak• Semua rak ditandakan nombor panggilannya (lihatgambar di bawah).• Bagi contoh QA76.9.E94.Q48 2006: bahan disusundi Aras Atas Perpustakaan Utama.7. Mendapatkan Judul LainUntuk mendapatkan judul lain daripada perkara yangsama, klik medan TOPICAL HEADINGS, contohnya klikAir quality management.Senarai di bawah akan dipaparkan. Kemudian klikjudul pilihan.


Katalog Perpustakaan33


Katalog Perpustakaan34WebDOC merupakan search engine bagi pencariandokumen atau bahan yang diimbas oleh pihakPerpustakaan. WebDOC boleh diakses denganmelayari alamat URL: http://lms.uthm.edu.my/equip/elibrary/WebDOC_intro.jspKemudian Klik butangbawah akan dipaparkan.. Skrin seperti di


Katalog PerpustakaanDokumen-dokumen digital ini meliputi:1. Artikel dari jurnal terbitan UTHM2. Kertas soalan peperiksaan UTHM3. Keratan akhbar terpilih4. Keratan akhbar berkaitan UTHM5. Halaman kandungan (Content page)majalah terpilih6. Kertas seminar/persidangan7. Koleksi Khas8. Abstrak tesis/kertas projek9. Penerbitan Khas UTHM35


Katalog Perpustakaan36Aplikasi WebDOC mempunyai antara muka(interface) yang cukup mudah digunakan. WebDOCmenawarkan 4 jenis carian iaitu;1. Any Search: Carian melalui katakunci2. Fulltext Search: Carian teks penuh3. Metadata Search: Carian gabungan katakunci4. Template: Carian berdasarkan jenis dokumenSemua jenis carian ini boleh digabungkan mengikutkeperluan pengguna.1. Any SearchJenis carian ini dikenali juga sebagai KEYWORDSEARCH. Ia sesuai digunakan sekiranya penggunatidak mempunyai maklumat bibliografi yang tepatmengenai bahan yang dicari. Ia amat fleksibel danpengguna bebas memilih istilah/perkataan yangakan digunakan.Masukkan katakunci yang dikehendaki. Sebagaicontoh, masukkan katakunci kejuruteraan. Kemudianklik butang Search.Keputusan Any SearchJenis carian ini akan memaparkan hit yang banyakjika dibandingkan dengan jenis carian lain.Carian melalui katakunci Kejuruteraan akanmemaparkan hit yang mengandungi katakuncitersebut dari semua jenis dokumen. Kedudukan


Katalog Perpustakaankatakunci tersebut adalah sama ada di hadapan,tengah atau belakang judul/pengarang/kandungandokumen.* Sila klik ikon untuk mendapatkan maklumatbibliografi bahan.2. Fulltext SearchCarian ini sesuai digunakan sekiranya anda inginmendapatkan dokumen yang mana istilah/perkataanyang dipilih terdapat dalam kandungan dokumentersebut.Masukkan judul yang dikehendaki. Sebagai contoh,masukkan technology. Kemudian klik butang Search.Keputusan Fulltext SearchCarian melalui judul technology akanmemaparkan hit semua dokumen yangmengandungi istilah tersebut dalam kandungandokumen sama ada di hadapan, tengah ataubelakang dari semua jenis dokumen.* Sila klik ikon untuk mendapatkan maklumatbibliografi bahan.37


Katalog Perpustakaan383. Metadata SearchJenis carian ini dikenali juga sebagai AdvancedSearch. Anda boleh membuat carian denganmemasukkan istilah/perkataan di medan identifier/title, author, year dan sebagainya.Masukkan istilah/perkataan yang dipilih di medanpilihan. Sebagai contoh, masukkan judul maklumat dimedan identifier/title. Kemudian klik butang Search.Keputusan Metadata SearchCarian melalui identifier/title maklumat akanmemaparkan hit semua dokumen yangmengandungi katakunci maklumat dari semua jenisdokumen.* Sila klik ikon untuk mendapatkan maklumatbibliografi bahan.


Katalog Perpustakaan4. TemplateWebDOC juga mempunyai keupayaan untukmenghadkan pencarian berdasarkan jenisdokumen. Oleh itu, pengguna boleh membuatpencarian mengikut keperluan maklumat masingmasingsama ada bahan tersebut berupa artikel darijurnal, kertas soalan peperiksaan, buletin, abstrak tesis/kertas projek UTHM, keratan akhbar dan sebagainya.Beberapa Contoh Carian Melalui TemplateContoh 1 : Carian Kertas Soalan Peperiksaan UTHM• Pilih Jenis Dokumen : Exam Papers• Pilih Kod Subjek (pilihan) : contohnya BBC 3012• Pilih Sesi Pengajian (pilihan) : contohnya 2006/2007• Klik butang Search• Klik Teknologi Maklumat dalam PTV• Teks penuh kertas soalan peperiksaan pilihan akandipaparkan.* Sila klik ikon untuk mendapatkan maklumatbibliografi bahan.39


Katalog PerpustakaanContoh 2 : Carian Abstrak Tesis UTHM40• Pilih Jenis Dokumen: Thesis/Project PapersAbstracts• Masukkan Katakunci/Judul/Pengarang (pilihan) :contohnya sistem perparitan (Judul)• Pilih Fakulti (pilihan) : contohnya FakultiKejuruteraan Awam dan Alam Sekitar• Pilih Tahun ( pilihan ) : contohnya 2006• Klik butang Search• Klik tajuk tesis pilihan, contohnya Mengkajihubungan di antara kadaralir dan kepekatanlogam di dalam sistem perparitan di Parit Raja :kajian kes : Parit Karjo.* Sila klik ikon untuk mendapatkan maklumatbibliografi bahan.• Teks penuh abstrak tesis pilihan akan dipaparkan.Contoh 3 : Carian Kertas Seminar/Persidangan• Pilih Jenis Dokumen: Seminar/Conference Papers• Masukkan Katakunci/Judul (pilihan) : contohnyaseminar• Masukkan Pengarang (pilihan)• Masukkan Nama Persidangan/Seminar (pilihan)• Klik butang Search


Katalog Perpustakaan• Untuk melihat semua kertas seminar/persidangan,sila masukkan seminar, persidangan atauconference mengikut keperluan maklumat• Klik judul kertas seminar/persidangan pilihan,contohnya “Exterior use timber”.• Sila klik ikonbibliografi bahan.untuk mendapatkan maklumat• Teks penuh kertas seminar/persidangan pilihan akandipaparkan.Contoh 4 : Carian Keratan Akhbar Berkaitan UTHM• Pilih Jenis Dokumen: Newspaper Cutting On UTHM• Masukkan Katakunci/Judul/Pengarang (pilihan),contohnya perpustakaan (judul)• Pilih Nama Akhbar (pilihan), contohnya BeritaHarian• Klik butang Search41


Katalog Perpustakaan42• Klik judul keratan akhbar berkaitan UTHM pilihan,contohya Perpustakaan Universiti Tun HusseinOnn Malaysia (UTHM) : menjana hikmah dalammencapai visi dan misi universiti.* Sila klik ikon untuk mendapatkan maklumatbibliografi bahan.• Teks penuh keratan akhbar berkaitan UTHM pilihanakan dipaparkan.Contoh 5 : Carian Artikel dari Jurnal Terbitan UTHM• Pilih Jenis Dokumen : Article from UTHM Journal• Masukkan Katakunci/Judul/Pengarang (pilihan)• Pilih Judul Jurnal (pilihan), contohnya JurnalKemanusiaan• Pilih Bulan/Tahun (pilihan)• Klik butang Search


Katalog Perpustakaan• Klik tajuk artikel pilihan, contohnya “Amalan WakafMenurut Islam”* Sila klik ikon untuk mendapatkan maklumatbibliografi bahan.43


Katalog Perpustakaan44Semua dokumen boleh dimuat-turun melalui perisianAcrobat Reader. Pengguna boleh menyimpandokumen yang diperolehi di dalam disket, cakerapadat (CD) atau sebagainya kemudianmencetaknya mengikut keperluan.Setelah teks penuh dokumen pilihan dipaparkan,pengguna boleh klik ikon Save atau Print untukmenyimpan atau mencetak.


Katalog Perpustakaan45


46Katalog Perpustakaan

More magazines by this user
Similar magazines