interviu esse poezia proza mosazreba

culture.gov.ge

interviu esse poezia proza mosazreba

4 literaturuli gazeTipoezia 18 - 31 ianvari 2013eTer TaTaraiZe***aSeqali-d samZimar,inan qali-d minan,ganatex qajaveTiTgamonatacn, mkivann,£axl ban-kar-kurT monafenn,ribi-rabon-mWvivann,qajT wes-rigis macodarn,gulTmisanni-d Wkviann,aTasdar istoriasdResac mdidrad sWrian...***ragver moviqc, veRar vic ,mex-delgmaSi monayolCits var danamgvan,CamomSli, miwas mreviocnebebiT nasarkalkoSk, cas danadgam,mod, ufalo, £el momxvi,anaburdal-danafleTCem Tavs damamgvan,suls Camefin imediT,kidev erTxel gamamdidr,kidev gamamyar...£***TaviTa ro SemeZlos £am qveyanas Semosvla£,zewrisfer samosis mets tans ar gavikarebd,did sarkmlian erT oTaxs mTis tatnobze davidgemd,fards ar gavifarebd...TungiT vivlid wylis Rebad, WiWila’s vitanebd...grZel, sqel, nagrex dalalebs mkerdze daviqanebd,saavo fiqrs viZirkvevd, suls ar gavikarebd,guls siyvaruliT viRlid, gavscveTd-gaviWarebd,mzes ar gu’Svebd caze mdgars, dRes ar daviRamebd,yvavilis logins viSlid, zed xavss davifarebd,leqsis saqsloebs davzdgemd, sityvis beWs vifxavebd,uCerebel qsovaSi £elebs davityavebd...leqsad qceul leqsT qselSi Sig Tavs gaviqvavebd...***Tqven naxvad mand amosrulsneta erT ra dammarT,Cem fe£du’dgmela’ mTebo,Tqvenimc gulSi dammarx...***dedamiwam Semomgmin _„migalobev eTerov”...Rone ra’gver vikrifv?..***bind gade’far Cem sarkmelsigrea’ec nabundrevs...gulSi dard-dardze dalagdigrea’ec nasudrels...***uSenod gamoviarauu ! _ ra grZel sofel,ver vijereb, ver, ver, ver,ar var Wkuasmyofel...patriarqscasa-d mzesamc gaswvdebisCven patriarq, ufalo,sen-sarijels agviridCven uwmides, ufalo,dReeb badagad uqciumacilo£ -uqaro£,fexqveS vard-yvavil ufin _surnelovan, umWknaro£,casa-d mzesaR gagviwvdinCven patriarq, ufalo!TuSis qaleb ilocdes...berdia’ceb_ Tu su£ es iyo-d damTavrd,va Cems Tavsa-d qva£._ zog Tvalis axedvasacver eswrebis , qa._ adamian xarb yofil ,£amas ar und Tqma._ bolos yvela’T erT gza gvaqv,ar swydeb saflavT Txra£._ mogvaquC-wagvaquCebs,ar damTavrdeb nTqma£...***Cem damSvralo-d daRlilo,Cem fesvebRrma samSoblo,rodis dagidgeb mcxral mze£uSbas, myinvars ,samcornos.rodis amoSli-d amoxyrdanaTmenar godebas,rodis inebebs ufalSend simSvidis boZebas.Cem natkivno-d naqanco,Cem utkmiles mamulo,mtrianobiT damSvralo,su Tval gadanamulo...***ar damiwyv mid-modeba£uWkoda’ Cem mSvideba£!me umZimes gza miZ win,garidebul flidebas,ar mikvliav, arc vikvlevsaamqveyno didebas...***zogjer cisak mivfrinavT,zogxan ufskruls viyrebiT,xan mzesaviT mSvidad varT,xanTxan qarad vifxvrebiT.zogjer xeebad vyvaviT,zogxan ylortSi vimtvreviT,xan xvavmdidar yaneb varT,xan nagvalevn vimWneviT.zogjer cis kidurs vswvdebiT,zogxan jurRmuls vimwyvdeviT,bolos cad nabinavarnzeciTa cvrad vimcvreviT.£am uwyvetel wvalebiTvibadebiT-vinTqmebiT,miTa, adamisZen rosoflis stumrad viTqmebiT...***uh, ra daRlilm gaviRviZ,si ar mafrin -mafTxiallurj Citad qnil ,ufalo,ca-myar feradad nafenmimavlie-d momavliusamano-ukaro£,ra meta’ madlobel var,Cemd arafers ar Rnanob,Cem utkmiles ufalo,£eg kide mqond mosaxil,hoa-d £egec maxilvilurj Citad qnils, ufalo!***garev di’zardebian£ma-£af TuSis biWeb,garev gamravldebiannameCxeral fiWveb,garev ironinebenpirxibl TuSis qaleb,garev gad-gadme’dinebmTebs TeTr cxvrebis fareb,miwas mwolel moali-dlocviT gadagfardeb...berdia’ceb_ iqis ufr bevreb myvanan,erT sul maqvis, rodis Sevx£snsaiqios karebs.__ au, dagwyia gamCenm,sikvdil i’sr maSinebs, romagr viwuxav Tvalebs._ ramdenic gind iwuxe-dramdenic gind emala’,mainc gawvdens alebs,veravin gadarSCenii’mis grZlad ganazardalnaalmasar mWyalebs...***su erT dro ar SerSCeniadamians, ufalo,wleb wadenil, unanraddReeb damdgar udaro£,Sen sicocxle gwyurebi,mzian dReeb ,uqaro£,simRera bages gSrobi,guls dana grtymi utaro£,marTl aravis SerSCenisu erT dro ,tkmil ufalo...***me vardis baR gagiSen,Sen ciT setyva damiSin,me mzes mimwvdar koSk agig,Sen bard-ekal damifin,ra’ic gtkiod, mogirCin,ukurnel sen gamiCin,me cisk saval gzeb giloc,lafRvril bilik gamifin,vai, vai, eTerov,Se sulelov, gamicin...***nu damjdarxari-d awyobsaxvalio davTrebs,ar zZinavis gulRrZoebs,eSmakad qnil afTrebs,mova-d qaramtvrad gagyris,cxenis ZuiT gaTrevs,suls amog£dis wamebiT,vaimev ar gaTqmevs...***„ro Citi gazafxulzeda,maqceuli maqv enao...”xalxuriho, diliTiv vfxankaleb,Cem Tavwila bartyebizdbude maqvis salageb,memr sarCosad mosavlelxeebze, xis ZirebSiWia-RuaT qalaqeb,tannamZimar movfrinavSvilebisak qancgamwydar,Tan momaqvis naalfev...ra’gverc Cit gazafxulzeena Wik-Wikad qceul,budes vzivar naalqnev...***zog dRe Sxami-d ligmotii,zog dRe Tafli-d badagii,zogjer sityvas fas ar aqv,dumil zogjer qadagii,


18 - 31 ianvari 2013literaturuli gazeTipoezia5zog mZime dRe bumbuldeb,zog dRe gi’vlis wva-dagviT,£am dReebis tyveeb varT,i’qisk wamsvleln barg-bandiT.***su cota’ xan viareTerTad, ana’m arc,aRmarTze gaviyarenT,orTav gagviwyd qanc.Sen gomewrisak waxved,me danos gza vqanc,Sen Sen wyaros Ce’wafe-d,me sagrila’ vcarcv,Tav-Tavizd gminyriT gagvTelsamzeoma-d gvfarcx...***zRavebisi-d zRavebs Subalax amomwvand,nasven sacecxlura’iTsqel bol amomwvavd,CamiCum Canakrefalniav amoqand,Senagubar nakadulTavqvisk Camoqand,vaimee , Cem TuSeTo,mand und amovqand...***wuxr frialon frialiTerTi uceb gavifrin,sadRac Sors nayvavilarmindor fexqveS gavifin,surnelSlil buCqebis Zirdanaqancarm daviZin,erTi uceb naTel £mammaRviZ, cisk gza gamimZiv,avfrindi-d naTelmSloarbilik cisak gamiWim,i’s £ma mi£mobd- momyeviv,guls sixarul gamiwvim,zecas mdgar TeTr saydarSimtreds samyoflo gamiCin,gumbaTiTa£ macxovarmuTbilesad gamiRim...***mZime jaWveb fexebs mbulymed aRmarTze avdiod,erT nabij ro maRl avdgid,samiT qve-qve Cavdiod.xelSi jvari-d kvar meWir,m£arze mzis cvar damdiod,Su’wyvetelad vloculobd,cxva arafer Camdiod.samzeo milevas maqv,an ki raiR Tqmisii,raic mindod, i’s ara,raic ar mind _ isii...***wvima-wylian dReebi,ganaqirslar, nislian,fiqric ZaZa Canacvam,SiSis momgvrel, fiwlian.zamTrispiris winaiimedleul, fiTrian,nislmxvev cis Zir weroebsvel, namZim m£rebs misTrian...wamdinara’ mtkvris talRebaRaryofnas misTqmian.***Cem gulis kar ro gageRv,Camogexed mWaxed,anawewar janRis metsverafers ver Rnaxevd.auu, ra’izd giZliav, _gminva momdis mkvaxed.Cem gulis kar ro gagexsn,cremlis gubes Rnaxevd...***wav-moali-d qancwyvetilmogivali-d CagemxobCem utkmiles danoo,arafers Sesadrelo,arc visaSi saSlelo,arc aravis mgvanoo,dedamiwaze dido,mTis qimze buded dgmulo,Cem utkmiles danoo.***Sav, tanmZime Rurblad qnillurj cas glovad vefar,aravin ar gavikar,veravin ver mekar,gavWeqaquxildi-d memrmiwisk setyvad vefar,gzadagza mze damewi,miwas wvimad veSal,gamomeRviZ gulnaxeTqs,saxes cremleb meyar...***are-mare nasudriiala-bula-bulula’,tananamCat nisliT...***ferbind kabis sagulever gavi£ad taniTa£,TeTrkravlian batkana’avsulm gamtac fariTa£,adamizd erTguleba£ver amovZirkv £ariTa£,veravin vnax zdobniyosdabruneba mTvariTa£,an mzis burjRums emjobnosuRono sxivn, mqrqalic Tan,sasevdos ar eWarbosRiRin, imed mtanic Tan.***sijeiles ro mabrun,cxva eTerod gaviTqmod,wams uqmed ar davxkargevd,dRe-Ram Sromas daviTqmod,simRerad gadaqceullurj cisk nqreviT wavidod,gazafxul iad mosrulmiwas avid-Cavidod,yvela’ tkivils avitand,yvela’ javrs guls Cavidnobd,udabnoSi mwyurvalTadgril-gril ,Rrma Wad Cavidgmod,mwvervalad qnil , Tovl zed crilyinuls viyrid ,davidnobd,sijeiles ro mabrun,sityvis saydars davidgmod,sapyarTi-d uqonelTadsaSvel fesvebs gavidgmod,leqsis eklesiaSisityvis gvirgvins davidgmod.lurj frinvelad naqcevarferlurj cisak avidod,mze-mTvare-maskvlavebsTandReT Su stumrad davidod,miwa suu miyvavilev , _ufals vvedrebd, dagvindobd.sijeiles ro mabrun,cxva eTerod gaviTqmod...wvalebis memr cers aved,fexiT sisxleb gamdiod,lurj cas wiTel mze eRvar,me uwonod davdiod.sxeuliTas suls viZvrend,cxva samyoflos gavdiod,ra’s maxilvev ,ufalo,si namyof si wavdiod!..***damijer, Znelze-ZneliiuerTgules megobar roca mogikvdebis,imas Rgavis, xeze ro diidtot mogitydebis.i’s totia’ ro yvaod, i’s totia’ro isxmod, Zirs ro mogisqdebis,Citadav qnil msmenelro gverdze mogijdebis:veRarc ro Sen SeSCivleb,veRarc Tavis sadardels i’s ver mogiyvebis,ici ,Tavada’ ro rSCeb ,megobar ro mogikvdeb,mze ver mogiTbebis,fuZe ecleb samzeos, roca i’mas wagarTvams,vinc Sen mogikvdebis...***me ra’ic mind, i’s ara£,ra’ic ar mind-isi,Sen raic gind, arc i’si,ra’ic ar gind-isi.ra’ic Sen sakuTvno£,suyvelafer mtrisi,me ra’ic ar mind, Cemii,ra’ic vinatr, cxvisii.wyal mindoda-d zRvisai,lurj fer mindod, cisii.siTbo mindod ,mzisia-dnisl mindoda-d mTisii,uwyvet dena mindoda-d£egec aragvisii.***mesizmr: maqci zeciermtkmilmoubar bulbulad,Tavs oqros jiRa damadg,tans mmos fifqeb bumbulad.edemis baRSi SemiSv,mtredn mofrindnes gund-gundad,Semexvewnes, gvimRerev,mze mexveod burjRumad.amoviR £ma£, ami’Rvarmironada-d badagad,edemis baRSiav davrCsitkmoebis qadagad...***qeroza’ Citad qceulmwuxr ra’ aRar Cavidin,cisZiramd anafrenalmzeca Tvalwin gavifin.siyvarul miwas damrCav, _TvaliTa creml davidin,ukven mowyvetiT davbrund,miwa mwkalTZir davifin.cisk TvalTWeras momSalev, _zurmuxt veleb davipir,qeroza’ eTerodav viqc,cxel cremlebsTan daviZin.RmerTo, £asTa sacTurebmicota’e-d damiZvir...***_ haba, siisak xariv,_sibere kars momadg._ gemal, magr si wavidod,Rimil bages moma£m._ aha, uRonkrobaiv, _daunanrad moma£l._ yurT smenai-d TvalSi Cinnel-neli-nel momakld._ aha, cremlT samSrala’iv,_nafxver tilos momawvd.


6 literaturuli gazeTimosazreba 18 - 31 ianvari 2013sakiTxis sicxadisaTvis windawinvityvi: Cemi mizania ara rusTavelisaRmsareblobis dadgena (iyo is qristiani,mahmadiani, budisti Tu sxvaromelime konfesiis warmomadgeneli,rogorc amas qarTveli mkvlevarebigvimtkicebdnen sxvadasxva dros),aramed Tanamedrove rusTvelologia-Si gabatonebuli im mavne da saxifaTotendenciis Cveneba, romelic, nacvladmecnieruli analizisa, `vefxistyaosnis~kvlevis erTaderT da Seunacvlebelmidgomad iqca. metad samwuxaroa,magram faqtia, rom xangrZliviarsebobis miuxedavad, rusTvelologiaver Camoyalibda mecnierul disciplinadda `vefxistyaosani~, es mar-Tlac TvalSeudgami qmnileba msoflioliteraturisa, moyvaruli filologebissaCxirkedelao asparezad arisdarCenili... isic faqtia, rom uSti dauSqari rusTvelologiuri literaturidan,sqeli da mravalgverdianigamokvlevebidan, sadisertacio naSromebidanTu monografiebidan,romelTa simravles albaT mozrdilibiblioTekac ver daitevs, mxolodcota Tua Rirebuli, umetesoba ki mxolodmecnierulobis pretenziiT aRbeWdilmakulaturas warmoadgens...rusTvelologias, rogorc mecnieruldisciplinas, bevri veraferi argesTviT aRiarebulma qarTvelma korifeebmac,rakiRa pasuxgaucemeli kiTxvebirusTvelologiaSi dResac mravalia.mizezebi imisa, Tu rad CarCarusTvelologia Canasaxovan mdgomareobaSi,rad iqca is infantilurivaraudebis, zerele hipoTezebisa Tuteqstis daukvirveblad gamotanilidaskvnebis panoptikumad, friad banaluria_ es aris dogmatizmi da yalbierovnuli pativmoyvareoba,TanSezrdili avtoritetebisadmi brmaTayvaniscemas, Tumca umTavresi maincmzeris gamrudebaa, roca `vefxistyaosans~rusTvelologia ikvlevsganyenebulad, konteqstisagan mowyvetiT,TiTqos is cidan Camovardnilikometa iyos da ara konkretuliepoqis nayofi...rusTvelologiis ZiriTadi WirimeTodologiuri sibecea, radgan poemaganixileba ara literaturaTmcodneobisWrilSi, aramed yovlad usargebloda fuWi Teoriebis poziciidan,umetesad mkvlevaris aRmsareblobis,profesiuli mimarTulebis da mwiricodnis gadmosaxedidan; rusTvelologebisaTvis`vefxistyaosani~ aris aramxatvrul-esTetikuri qmnileba, araTavisufali da cocxali SemoqmedebisnimuSi, aramed mkvdari sityva, uferulikatexizmo, sakvirao qadagebis msgavsiSegonebebis krebuli, romliswiaRSic aucileblad unda moiZebnosmkvlevarisaTvis sasurveli romelimereligiuri mimdinareoba Tu rwmenawarmodgenebi...Sedegad, es rwmena-warmodgenebiTu religiuri kuTvnilebamiewereba Tavad poets... swored amitomTviT sakiTxis dasmac ki rusTvelisaRmsareblobis Sesaxeb miuTiTebs kvlevismeTodologiur simcdares _ vergagebasimisas, rom iseTi didi realistimwerlisaTvis, rogoric rusTavelia,religiur-filosofiuri ideebiTu msoflmxedvelobrivi ganazrebanimxolod saSeni masalaa poemisSesaTxzvelad, xolo saboloo mizaniesTetikuri sinamdvilis Seqmnaa...rasakvirvelia, es rodi niSnavs, rompoeti, viTarca kerZo kaci, uideo daureligioa, magram unda gvaxsovdes,rom poetis religia sxvagvaria, sxva Sinaarsisaa,radgan nabokovi rom davimowmoT:`literatura ar gveubneba simarTles.is igonebs, Txzavs mas.~gamomdinare aqedan, Zalze Zneli dawarmoudgenelia Cveni didi poetiromelime religiur-filosofiuryalibSi movaqcioT; amgvari prokrustessareceli metismeti damdablebada sruli gaugebrobaa rusTvelisTavisufali Semoqmedebisa... arada TanamedroverusTvelologia sworedaseTi fuWi saqmiT aris dakavebuli _rogorme qristian poetad warmogvidginosrusTaveli, TiTqmisorTodoqs morwmuned, visac win gada-Slili biblia edo da `vefxistyaosans~zurab lavrelaSviliaris Tu ara rusTaveliqristiani poeti?ise werda...rusTavelis qristianobis sakiTxiaraxalia da amis gamo namdvili saRvToomic iyo gaCaRebuli, rac sadReisodpoetis ucilod qristian aRmsarebladsazeimo gamocxadebiT dagvirgvinda.ai, ras askvnis magaliTad,sruliad uapelaciod erTi Tanamedrovemkvlevari:`dRes garkveulia, rom `vefxistyaosnis~avtori qristiania _ igiicnobs da esesxeba qristianul msoflmxedvelobas,sargeblobs bibliuriwignebiT, biblia misi erT-erTi wyaroa~(l. menabde).cxadia, rom es rusTvelologTasaerTo daskvnaa, erTgvari kvintesencia`vefxistyaosnis~ kvlevis arcTuxanmokle istoriisa da dResdReobiTqarTvel mkvlevarTa saprogramodevizad SeiZleba CaiTvalos...cxadia isic, rom am daskvnaSimocemulia `bibleistTa~ (ase SeiZlebavuwodoT simoklisaTvis rusTavelisqristianobis momxreebs) mxriv Tavian-Ti Sexedulebebis argumentirebis xasiaTic,romliTac swored `vefxistyaosnis~bibliidan warmomavlobaunda dasabuTdes... qvemoT SevecdebivaCveno, Tu rogor icvleboda bibleistTastrategia am sakiTxSi, rocaaSkara gaxda maTi Sexedulebebis sruliusabuToba da umweoba, daeyvanaT`vefxistyaosani~ bibliur safuZvlamde,amjerad ki mokled mimovixiloTbibleistTa erT-erTi ZiriTadi argumenti,riTac isini viTomda `vefxistyaosnis~qristianul warmomavlobasasabuTeben.amrigad, ras emyareba mtkiceba, romrusTaveli qristiani poetia?uwinaresad, uamrav bibliur citatasTu aluzias, lamis yovel striqon-Si rom gvxvdeba... erTi SexedviT, esucilo faqtia _ poemaSi Tvla ara aqvsbibliuri gamonaTqvamebis Tu saxemetaforebissimravles da rusTvelisqristianobis momxreTa mosazrebanicTiTqos damatebiT dasabuTebas rodisaWiroebs, magram sakmarisia odnavdakvirvebiT SevudaroT rusTveliseuli`bibliuri~ strofebi mis `erTerT~ZiriTad wyaros, anu Tavad biblias,rom mkvlevarTa araprofesionalizmidResaviT naTeli gaxdes.sanimuSod gadavamowmoT Tavadxsenebul mkvlevarTa mier SeniSnuliramdenime msgavseba rusTvelisa bibliasTan.`vefxistyaosnis~ dasawyisSivevkiTxulobT:`romelman Seqmna samyaroZaliTa miT ZlieriTa...~Tanamedrove Tu Zvel mkvlevarebses bibliur Sesaqmes agonebT:`dasabamad qmna RmerTman cai daqueyana... Tqva RmerTman: iqmenin samyaro...~msgavseba TiTqos ueWvelia, magramsxvaoba mainc SeiniSneba _ bibliaSiRmerTi sityviT qmnis samyaros (`TqvaRmerTman...~), rusTvelTan ki `ZaliTamiT ZlieriTa~, rac SeiZleboda poeturTviTnebobad migveCnia, anu im TavisufaliSemoqmedebiTi unaris gamovlenad,zemoT rom vaxseneT; marTlac,aiRo poetma bibliuri strofi daodnav Secvala, `gardaTqva~, rogorcTavad sCveoda; mTavaria, rom SesaqmesnawilSi is erTgulad misdevs bibliasda Sesabamisad, qristianul mrwamssgamoxatavs...es, ra Tqma unda, dasaSvebi iqnebodaim SemTxvevaSi, Tuki rusTavelic ise-Tive mciredmcodneobas gaamJRavnebdapoemis werisas, rogorsac Tanamedrovemkvlevarebi iCenen, roca hgoniaT,rom Sesaqme marto bibliaSia aRwerili...axla CavxedoT `vefxistyaosnis~erT-erT `araZiriTad~ wyaros, magaliTad,islamuri RvTismetyvelebisburjis, al-Razalis `rwmenis mecnierebisaRorZinebas~, romelSicSesaqmis mxriv igive ambavi xdeba,oRond aq RmerTi nebelobiT qmnis samyarosda es Zala aris kidec `ZaliTamiT ZlieriTa...~`vefxistyaosanSi~ weria:`misgan ars yovli xelmwife saxiTamis mieriTa...~qristianobis momxreebs am strofiswyarodac biblia miuCneviaT:`ara ars xelmwifebai garna RmrTisaganda romelni igi arian xelmwifebaniRmrTisa mier ganwesebul arian.~aq TiTqos msgavseba ufro metia,saqmes isev rusTavelis amoCemebuli`saxiTa mis mieriTa~ rom ar afuWebdes...bibliis mixedviT RmerTi adgens,ganawesebs xelmwifebas, rusTvelisSexedulebiT ki RmerTi qmnis xelmwifisproformas (`saxes~), platonis eidosismsgavss, rac kvlav al-RazalTangvabrunebs, rakiRa musulman RvTismetyvelsswored ase warmoudgenia aramarto xelmwifeTa, aramed adamianisada sxva cocxali arsebebis zeciuriwarmomavloba...da es dasturdeba `vefxistyaosnis~momdevno strofSi:`he, RmerTo erTo,Sen Sehqmen saxe yovlisa tanisa.~zogadad, al-Razalis gavlena rus-Tavelze imdenad didia, rom es vlindebaTiTqosda umniSvnelo, `SemTxveviT~wvrilmanebSi, magaliTad, amstrofebSi:`ese araki marTaliCins qvasa zeda sweria:`vin moyvaresa ar eZebs,igi Tavisa mteria.~poetma aq TiTqos alalbedze, voluntaristuladaxsena CineTi, magram esvoluntarizmi myari sistemis nawiladiqceva, Tu al-Razalis Segonebas gavixsenebT:`eZieT sibrZne Tundac CineT-Si~.aRaras vambob al-Razalisagan momdinareuamrav aforizmze, rac aseamSvenebs `vefxistyaosans~...ufro Sordeba mizans bibleistTamondomeba, erTmaneTis msgavsad warmoaCinonrusTveliseuli `Tavisisacnobisagan Cavardebis kaci Wirsa~ daes sentencia: `kacad-kacadi ganicadebisTvisisa gulis-Tqumisagan~.sad `cnoba~ da sad `gulis-Tquma~?Tanac, ara mgonia `ganicadebis~ da`Wirs Cavardna~ msgavsi Sinaarsis iyos(SeadareT igive bibliuri: `ganicadeniTSroSanni velisani~).amgvari daukvirveblobisa da zerelobisSedegad bibleisti mkvlevarebiufro Sors midian da poemis personaJTaqceva-azrebsac qristianuli motivaciiTxsnian... cxadia, rom aq CansbibleistTa survili, `vefxistyaosan-Si~ rogorme moZebnon qristianulimsoflmxedveloba, rac maTi strategiismeore ZiriTadi nawilia...am mxriv metad sagulisxmoa, magaliTad,avTandilis anderZis `gaqristianebis~mcdeloba. rostevan mefesavTandili uwers:`miec glaxakTa saWurWle,aTavisufle monebi,Sen daamdidre yoveli,oboli aras mqonebi.~bibleistebs, cxadia, guls uxarebTavTandilis aseTi qristianuli saTnoebada misi siqvelis wyaros isev bibliaSipouloben: `ganyide monagebi Senida miec glaxakTa~ (maTe, 19,21); aseve:`yoveli raica gaqunes, ganyide da miecglaxakTa~ (luka, 18,22).garegnuli msavseba aq xom mainc ariso,ityvis mkiTxveli da marTaliciqneba, radgan es sentenciebi mxolodgaregnulad aris igiveobrivi,rogorc yvela sxva SemTxvevaSi, rocaCveni rusTvelologebi biblias imowmeben...glaxakebis damdidreba kargi damosawoni ram aris, magram bibliaarafers gveubneba monaTa gaazatebisas;samagierod, `vefxistyaosnis~kidev erT `araZiriTad~ wyaroSi _ yuranSi_ monaTa ganTavisufleba sarwmunoebrivadaris gawerili!ai, ras miiCnevs musulmanTa saRvTowigni umTavres siqveled:`ici ki, ra aris siqvelis mwvervali?tyveTa gamosyidva, SimSilobisasmoyvasis oblis da ucxo glaxakisdapureba.~konteqsts rom xvdebodnen damusulmanur adaT-wesebsac ase Tu isemainc icnobdnen, bibleistebi uTuodimasac Caufiqrdebodnen, mahmadianurgaremoSi, Zalianac rom ndomoda,avTandili qristianul saTnoebebs vergaamJRavnebda. arada avTandils es


8 literaturuli gazeTipoezia 18 - 31 ianvari 2013jarji fxovelies mTebies mTebi, rogorc mamaSvilebi:kacebi, Tavi vinc gaimeta,movlen da imeds momaSveleben:es mTebi myvanan bolo imedad!Tqven amarideT sityva ucadi,Tqven damasizmreT gzebi, xidebi...fiqri, gulidan mwvane furclamdiTqven moitaneT xeliskidebiT...mTebo, gadamxvevT savse mTvaris xels,Cems gulSi Tovli unda gakvaloT,modiT, daTvaleT, daaxarisxeTstriqoni, wminda da saakvano!..es mTebi: mTebis gulSi etevi...es mTebi: mdgarni maSvelebiviT...es mTebi: mTebi da imedebi...es mTebi, rogorc mamaSvilebi...da SavnaRveli...da saukune, ZrwoliT daRlili,cecxls rom gikidebs, gulis mdaRveli...da SuaRame erTgul ZaRliviTkvaldakval mogdevs... da SavnaRveli:esec erTguli, gulze daxlili,esec mwvervali, zed rom axveli...da SuaRame erTgul ZaRliviT...da SuaRame... da SavnaRveli!vali samoTxisganaRe guli vinme mesxiviT,cas miswvdi, sadac qarni xvivian...modi, striqonebs cecxli asesxe:aRanTe alxi da alqimia!..yofna-aryofna bedis badea:Sen es wyvdiadi Tvalebs wamogTxris...saqarTveloSi rom daibade:Tan ar waiRo vali samoTxis!qaRaldis udabnoudabno: qviSis da mzis namcecebis aRreviT Sobili.xolo mzis namceci ukvdavi balaxia, mzis namceciukvdavi tyea, mzis namcecebi xom Cven varT: me daSen... mzis namcecebze samyaro dgas da CvencvdgevarT. mzis namcecebiT cargvalia mofenili.mzis namcecebi varskvlavkriala Rames aRviZeben.mzis namcecebi Cvens sizmrebs efineba SemodgomisfoTlebiviT... mzis namcecebi dedamiwis Tvalebsbasraven...qaRaldis udabno sul sxva ram aris: mzisnamcecebi, qaRaldis ferfli, nakuwebi, kabinetebisda biblioTekebis mtveri da Tebo... da foTlebisul sxva jiSis baobabebis... qaRaldis udabno:materiki Tvaluwieri.... TeTri, TeTri ise, rogorcianvris Tovli...Sen qaRaldis udabno Tu gigrZvnia; iq oazisicSegxvdeba da, alag-alag, pirgamSrali wyaroebisCurCulic ismis da qaRaldis udabnoSi poeti dgasaTaswlovan baobabiviT... aq odesRac uRrani tyexarobdao, egre amboben... exla xeTa naterfalebzeTeTri foTlebi yria ukideo velis kidegan _ mzisnamcecebSi areuli, kacTa yofnis narCenebSialufxuli, Sereuli istoriis xavsmodebulxaraxuraSi.... aq ucxo mgzavri gaivlis da – velzerCeba dinozavris naterfalebi... aq poeti dgasaTswlovan baobabiviT: Tvalebs ubnelebs udabnoslibri da totebze SerCenia enis xavsi, enis fesvTanaglejebi, areuli TixaSi da celofanisyvavilebSi, drois kvamlSi, drois nacarSi...Tu gagivlia am udabnoSi, Tu ginaxia aq qaRaldiscixe-koSkebi: da dReebi da Rameebi da gamqraliepoqebi, akinZuli xavsgadakrul tomeulebad... dasneuli dro, aq qaRaldis furclebs rom ylapavsmacocxlebel tabletebiviT... da sicocxlisxangrZlivobiT ukvdav qviSas rom ejibreba!Cven avageT aq qaRaldis qalaqebi, cadawvdilicaTambjenebi da istoria davamwyvdieTgamoqvabulSi, romlis kedlebzec,mWvartlnasvamebze, davkideT cecxlzegamosaSrobad striqonebi: wavawereT aq pirvelisiyvarulis grZeli ambavi... pirveli locva dapirveli savedrebeli da vaRiareT uwinares CvenimSoblebi: deda ena da mama enaSen ki ratom gagikvirda, Sens oTaxSi udabnom romSemoabija: biblioTekis darbazebSi rom wevs is daimis mtverSi CaZiruli saxelebi rom qviTineben:geniosebi, sakuTari gulis gvirgvinovaniarteriebi am udabnos rom aCuqes da mimoabniesbageebgamSral da mowyenil oazisebSi, TeTriqviSiT gadaTovlil gorakebze da xeobebSi...irmis naxtomis rZisferi Tebo yria qaRaldisudabnoSi da gadmoismis kosmiuri qaris qviTini:swored iseTi simReraa, rom gesmoda Sen im rZisfergzisnapirebze maSin, roca aq modiodi gzaSeSlilida gulRorRiani da galaqtikis mWreli qariSubls gigrilebda.da qaRaldis udabnoSi poeti dgas aTaswlovanbaobabiviT... imis foTlebze, cxel qviSaSidafenilebze, yovelJamier viRac xatavs cincxalstriqonebs... da gadian saukuneni: qviSa qviSasemateba, foTols emateba isev foToli...unda giTxraT me simarTle gulSemzaravi: TqvenqaRaldis udabnoTa mgzavrebi xarT, jigitebomzedakrulebo; me vici mwared SeaTamaSebT mzisisrebiT daCxvletil zurgebs... daWimavT uRliskameCebiviT gadaqletil, daWmuWnil kisrebs,rkinis uReli da tabikebi jerac rom ardaviwyebiaT... da xandaxan win gaiSverT gaZvalulxelebs: xelisCamorTmis da moxvevis survili romdaviwyebiaT!.. irmisnaxtomis maTxovrebo,varskvlavebis TeTr muxlebTan daCoqilebo, aq,qaRaldis udabnoSi xom eZebeT bedniereba, imismibaZviT, vinc dalaxa ZvelisZveli udabnoebi daveraferi ver ipova da misi kvnesa pirgamSral casaetota da Seeria mzedaleul duinebs da baobabisdamWknar foTlovans...aq Zvelpoetebs gza aeriaT: da mravali weliwadiada mravali saukunea gzas miikvleven udabnoTabalaxbulaxSi... aqa yria kraterebis dacliljamebSi Zvelpoetebis dardis nacari... isini dianudabnos karad sisxlisgamReb donorebiviT... daoazisebs maTi didi cremli acocxlebs.o, mzeo, mzeo, Sen qaRaldis udabnoSi ufro mwvelixar! kevrad trialeb Cvens dapobil da daCexilTavisqalebze... udabnoTa dido dedav, SenqaRaldis udabnoc xom mklavze arwie... o, mzeo,mzeo, Sen daxate es udabno: Cvens gulebSidaamwyvdie qviSrobis kvnesa!gamoiRviZeT, jigitebo udabnosano! Tqven vericxovrebT am udabnoSi: sul sxva udabno undaeZeboT! Sors wasvla sulac ar mogiwevT, is axlosaris: internetis pirgamSrali, Savi udabno... aqve,axlo samezobloSi... da Cven, qaRaldis udabnosSvilebs mosaxdeni gvaqvs mosaxdeneli: am qviSasunda davutovoT Cveni gulis nafleTebi da wignebida furclebi da furclebi auracxeli... da, vincqaRaldis erTgulebi varT, vaRiaroT rom esudabno SavnaRvelis da mwuxarebis Savi gza aris:sikvdilis gzaa gulSemzaravi!makulaturas ar dagarqmev: xeli momtydeba! SenqaRaldis udabno xar, keTili, wminda... wmindaudabnos wminda qvebze Cven wavawerT wmindasaxelebs: isini, marTlac, bevrni arian. imaTilocva gadmoismis duinebis gandagan, SoriT,udabnos wminda varskvlavebidan...erTi poetis samareze yorani zis am udabnoSi...xolo meore poetis dards gaacxadebs daWrili dagulmokluli arwivis landi... sxva poetebiCaZirulan enis saRvTo mdumarebaSi... es udabno xomyvelas ekuTvnis...


18 - 31 ianvari 2013internetis guldaxSuli, Savi udabno... daqaRaldis udabnodan im udabnomde mxolod erTidRis savali aris... im udabnoSi kosmiuri buqia danoutbuqia!me var qaRaldis da sikvdilis udabnoeli: mgzavri,vinc gulis nafleTebi am udabnos dautova da, vincwignebi da furclebi da striqonebi da TvalisCiniudabnos mzes aCuqa da ugulod da usinaTlodTeTr qviSaze miicremleba...me var qaRaldis udabnoeli: is gadavlaxe da imisimze davlie da guli mewvis... da mtkiva, mtkiva mzisisrebiT daCxvletili xelisgulebi... es sikvdilisudabno iyo! gamovaRwie kidec, magram win damixvdasul sxva udabno: internetis pirSekruligamoqvabuli, Savi udabno... is mTxovs yvelafers,rac qaRaldis udabnoSi gamovatare: is striqonebi,literaturuli gazeTiis wignebi, is Zvirfasi saxelebi... Tumca ar vici Savudabnos xriok velebze fesvebs rogor gaidgams daganedldeba Cemi dardi, sxva udabnosSxamdaleuli...poetis gulis saidumlos me gavandobdauSurvelad da davuxatav TeTr qviSazesiyvarulis cecxlSi Camdgar adamianebs, gavandobim dards iq, sikvdilis udabnoSi me rom vatare.raRac damTavrda, rasac gadahyva Cemi nawyenigulistkivili. mSvidobiT, Cemo TeTro udabnov!Seni qviSa da simxurvale TviT saharis udabnosacSeSurdeboda! mSvidobiT, dido poetebo,wamebulebo, sanaxevrod RmerTebo da sanaxevrodpoetebo!.. am udabnoSi Tqvens RvTaebrivkvalze viare...poezia 9aq Cven viyaviT: poetebis wyeuli kasta da Cvenmuxlamde davefaliT TeTr udabnoSi...pirvelmamebo, erTi miTxariT da Tqvenc,pirvelpoetebo, erTi miTxariT, ratom damtoveTam udabnoSi, am cxeli mzis da am xorSaki qarispirispir!.. Tqvengan aSlili qaRaldis mtverSi meveflobi exla welamde!.. isic ki ar daibareT,pirvelmamebo, rac gveloda Cven, qaRaldisudabnoSi mitovebulebs!.. aba, ra vuTxra exla imas,vinc am gzaze moemarTeba, ra wavuwero me udabnosgzisnapirebze!?vinc oblad darCa TeTr udabnoSi, es Cven viyaviT:poetebis wyeuli kasta... da imdeni viTavcemeT dagulebi amoviglijeT... da imdeni viRrialeT, romsizmrebi gavufanteT galaqtikis mosaxleobas!udabnoebis RmerTo maRalo, Sen daifare isukvdavi saxelebi, vinc qaRaldis udabnoSi fexiSedga Tavdapirvelad... udabnoebis RmerTomaRalo, aq bevrs, marTlac gza aeria da oazissveRar miagno, ver igema civi wyaro, kbilismtexavi!ai, isic, didi moxuci: Cvenze mlocveli, kavkasiismTebis Svili upirvelesi: am qaRaldis dasikvdilis udabnoSi Cveni daRlili sulebismwyemsi... is luxumiviT aimarTa laSaris gorze damoismina RmerTis sityva, Tavdapirveli... da CvenmivdivarT udabnoSi misi mzeris mimarTulebiT...imisma locvam gaanedla Cveni kvnesa, SemaZrwunebi...dido luxumo, Sen daloce sakvirveli enaqarTuli: Cveni samoTxe, ZvelisZveli aRTqmulimiwa!.. daloce is dRe, roca wminda moses aCrdiliwin wagviZRveba Cven, qaRaldis udabnodangamoqceulebs!..me var qaRaldis da sikvdilis udabnoeli: baobabisxmeli foToli... da udabnos erTgulebaSi meveravin Semejibreba! me var is mgzavri, vinc poetisdidi dardi udabnos mzes aCuqa da ugulod dausinaTlod TeTr qviSaze midis arsaiT...dido luxumo, Sen daloce ena qarTuli, Sendaloce vinme mgzavri, am qaRaldis udabnoSigzaareuli!uwonobara SeiZleba wero, roca yvelaze ufro sawersguldagul malav da siCumis grifs adeb?abruneb SigniT, rezervuarSi, rogorc wyals –borbali, romelsac jamebi aqvs mimagrebuli.Tvali gagiSterda borblis trialze.irgvliv mzea da smenis cas mxoloducxo Citis xma hkveTs.yvelaferi isea, rogorc sizmarSi –uwono xar da emociiT savse.sxeuli Tbili gaqvs, miuxedavad Seciebuli TiTebisa,rasac maSin amCnev, roca Senze ufro Tbilsa dasiTbos momlodines exebi;rac maSin giTbeba,roca Senze ufro Tbilsa dasiTbos momlodines exebi.yvelaferi isea, rogorc saCuqris miRebis momentSi:Tvalebi gibrwyinavs da gixaria.ici, rom dRis mTavari persona xar,rom ca SenTvis gacisferda, mze SenTvis daekida cas,foTlebi SenTvis Srialeben, Citic SenTvis modissamRerad, wyalic SenTvis CuxCuxebs.yvelaferi imisTvis dalagda,rom Sen Caudge SuagulSi,xelebi aRmarTo da iyviro.Sen Caudge SuagulSi, xelebi gaSalo da Semoakra.Sen Caudge SuagulSi, xelebi gaSalo da daikrifo,rogorc yvavilebi.wasvla, TormetSiqeTi gziriSvilirvaSi, rodesac sadarbazo mezoblebisgan daicala,umetesobam manqanebSi Cayara bargi,Cven, fanjarasTan mdgomi me da deda, maT vacilebdiTda umweobis SegrZneba gvRrRnida.dedam Caawyo fotoebi: „es erTi CanTa”,me Cemi kompis masalebi –leqsebis wigni, fotoarqivi diskebze vweremTeli Rame(paralelurad vecnobodi informacias –rogor dabombes, rogor moawyda xalxi Tbiliss,kaxeTTan – sazRvars),kidev or-ori xeli raRac, gamosacvlelida ver avwieT.da vifiqreT – ra gveSveleba.dedam: „muxlebi wamerTmeva, me xom ver virben”,mec: „ho, muxlebi, Tan es mZime fotoarqivi”,maSin vuTxari, meqneboda Cemi manqana.ara sazRvaris gadasakveTad, aramed sadme,qalaqgareT,sulis, warsulis Sesanaxad,Tuki wyaloba...axla maqvs avto; deda – wavida sami kviraa.muxli waerTva da ise swrafad gadalaxa mZime samani,rom veraferi movaxerxe.gamoacxades: umweoebi cxinvals toveben.bargi igive meqneba, albaT; Tumca muxlebi,ara mgonia, avtomde mimyvnen.zamTarizafxuls SeuZlia Tqvas, rom ori dRissicocxleRa darCa:xval. zeg.dRes SemeSinda Sin mosvlis.vzivar eklebze, romlebic am welma gamoisxa daar viyurebi iqiT,saidanac movedi.televizorSi ilaparakes da maiZules, mefiqra omze,romelic ra xania, gviwinaswarmetyveles.da, ai, gamoCnda misi gacxadebis pirveli niSnebi.meSinia, viyo marto omSi.es igivea, sul viyo bnelSi,rasac yovelRam gavurbi oTaxebSi Suqis anTebiT.meSinia gaqcevis an darCenis,radgan omSi yvela CamrTveli moSliliada sanTeli – deficituri produqti.SiSad viqeci.ar arsebobs abi, misgan gankurnebis.ar arsebobs medda an Zma – sari, dasayrdeni.ar arsebobs montiori,romelic moawesrigebs sadenebs,Tuki maT qariSxali dawyvets;mesanTle,vinc Camoasxams mzes dRis dasagrZeleblad.win omia.gamiwvies.TamaSimas sWirdeba saTamaSoebi.me misi agresiuli TamaSis Tojina var.roca gabrazebulia, mirtyams,mwiwknis, mkbens, matexavs kidurebsda kedels manarcxebs.da me vrCebi iq, sadac vecemi,momdevno TamaSamde.roca iZinebs,an sxva saTamaSoTi erToba –ambobs Tbil sityvebs,gulSi ikravs da zrdis,CemTan modian wvimebi, qarebi da mze:cdiloben, mipovon sicocxlis niSnebi.maT ar ician, rom is yovlisSemZlea –mkvdars suls miberavs,roca TamaSi undeba.


12 literaturuli gazeTiproza 18 - 31 ianvari 2013aranairi saqme ar gamomdis. vwer_ es erTaderTia, rac SemiZlia. magramwera ar iTvleba, eg ra saqmea?.. samsaxuri,fuli da iRbali ar maqvs. coli,Seyvarebuli, sayvareli ar myavs. aqvsazri aseT cxovrebas? ar aqvs!gaviRviZe Tu ara, Tavis mokvla gadavwyvite.gamixarda, rom raRac saqme,mizani gamiCnda. kbilebis gamoxexvadamezara. mtkvari gamomirecxavs, _gavifiqre. Tbilad Cavicvi da xidiskengzas fexiT gavuyevi. mere vifiqre, amisdedac... ratom fexiT? bolo dRea, Tavsgavinebivreb._ taqsi! _ Cavustvine. manqanam CemganxuTiode metris moSorebiT daamuxruWa.adgilidan fexi ar movicvale,sanam ukusvliT ar wamovida dagoSiasaviT fexebTan ar momicucqda.gabRenZili Cavjeqi._ xidTan! _ vubrZane mZRols dasavarZelSi gadavweqi. ai, aseT tipobazevocnebobdi bavSvobaSi: Senze oriTaviT maRalsa da ori taniT ganiersrom ubrZaneb (sul erTia, ras...) da missavesakuTrebaze mourideblad gadawvebi.mZRolma sarkidan finiasaviT gamomxeda,sigareti SemomTavaza. Tavi isekargad vigrZeni, lamis Tavis mokvlagadavifiqre.Camovedi, qronikulad carielijibeebi orive xeliT didxans viqeqe daCemi cxovrebis bolo tyuili amovTqvi:_ biZaCemo, fuli saxlSi damrCenia.saRamos 6-ze aq var, barem ukana gzazecSen wamomiyvan. sami larisTvisqalaqidan xom ar avorTqldebi, ara?!.am TamaSma gamaxalisa, magram finiasTvalebidan uceb afTarma gamoixeda.axla taqsidan rom gadmovides, mgzavrobiTmiRebul mTel siamovnebasxom wyalSi gadamiyris?madloba RmerTs, ar gadamiyara.moajirTan qali idga, xididan wyalsCascqeroda. saerTod, lamaziqalebi Svels, jiSian cxens, an `karalevskidogs~ maxseneben. Sesabamisad,maTi danaxvisas moridebuli, magrammainc ymuili aRmomxdeba xolme. es sxvaSemTxveva iyo _ cxens ki ara, mobuzulmtreds Tu beRuras hgavda. Sesabamisad,aymuvlebuli ki ara, frTaSesxmuligavemarTe misken. Tan vfiqrob:`mival, Cavaxveleb. is aTrTolebulixmiT metyvis, rom Tavis mokvlasapirebs. me davamSvideb, gadavafiqrebinebda barem coladac moviyvan.~ _aseTi siuJetebis meti ra wamikiTxavsda damiweria?!Cemamde qals Slapiani mamakaci miuaxlovda.sul ase memarTeba, erTinabijiT vagvianeb... Slapianma gasaRebigadasca da meqanikurad Cemken gamoixeda.qali kacs uRimoda.eh, ar Cans eg Tavis momkvleli, _gavifiqre, Tan `raRac didi sinanulivigrZen.~_ e, Tazo! _ Sehyvira Slapianma damklavebi ise farTod gaSala, eWvgareSeiyo, gulSi Cakvrasa da mxrebze xelisdatyapunebas mipirebda. Zlivs vicani,Cemi klaseli iyo, imeda._ e, imeda! _ Sevyvire mec da Tavimis gaSlil mklavebs Soris, Caputkunebulgul-mkerdze, gametebiTvdurTe.Cven ki gadavexvieT erTmaneTs, magramqali arc ganZreula. imedas coliyofila, ratom gadamexveoda? odnavSesamCnevad gamiRima da wavida. zurgidanaclamazi iyo. guli damwyda.xeli mainc CamoerTmia, dalocvils..._ biWo, wer isev Sen? au, gaxsovs,skolaSi Taa-zo-o Taar-so-o, ase romgeZaxdiT? muSaob sadme? _ saubrisasRababi ise uTanTalebda, rogorc fumfulaqals mkerdi sicilisas._ weriT vwer, magram samsaxursguSin davanebe Tavi.ra aris, ara, cxovreba? _ sulggonia, rom es Seni ukanaskneli tyuilia..._ bedze Semxvdi, Zmao. _ gulis jibidansaTuTad amoiRo gaxamebul-gatkicinebulicxvirsaxoci, frTxiladgaSala da miTxra, _ Cemi biznesisTvissando kandidaturas veZeb, Tan Senisferoa._ gamomcemeli xar? redaqtori? _gavixare._ ukeTesi, kafis mepatrone. oRondiseTis ki ara, sufebs rom xarSaven...naRdis, literaturulis! wamo, gzaSiagixsni. _ uceb cxvirsaxoci moWmuWnada cxviri mTeli ZaliT Cabera.xids gavxede. xidi sad wava, damicdis.kacma rom Tqvas, gulis siRrmeSimezareboda kidec amsimaRle moajirzeabobReba.Cemi `mtkice~ gadawyvetilebisa damtkvris dinebis sawinaaRmdego mimarTulebiTwavediT._ pirvel rigSi, saxelia Sesacvleli._ saqmianad Caaxvela imedam._ kafis?_ ara, Seni. CvenSi darCes da, Tazora saxelia? raime literaturuligvWirdeba. ai, me, magaliTad, iq yvelaromanis an romans meZaxis. imeda ar wamogcdes,biWo, ar damRupo!_ ah, eg rogor wamomcdeba, ras ambob!ase micnob?! _ viwyine._ jigari xar. romani mainc iseTia,naTia rostiaSviliTarsixom xvdebi... sqeltaniani romani, roman-tika,roman-ovebis sasaxle... ara, egbolo ar ginda... SenTvisac raime poeturiunda movifiqroT. magaliTad...magaliTad leqso! kargia! leqsi-leqso...leqso ar daikargebi... xom xvdebi,raRac iseTia..._ kafes ra hqvia, `moTxroba~ Tu`soneti~? _ vixumresaviT._ tura. _ seriozuli saxiT mipasuxa._ ra-a?!_ tu-ra! oRond is ki ara, tyeSi romymuis, aramed litera-tura, miniatura,makula-tura... ara, eg bolo arginda. xom xvdebi. raRac iseTia..._ xal-tura... _ isev vcade gaxumreba._ apa-pa-pa! _ Subli Seikra imedam._ magaze arc ifiqro._ gasagebia. – gavuRime, _ sainteresosaxeli mogifiqrebia, megobaro,originaluri. `litkafe tura.~ magaria._ Tavis Secnoba dausrulebeliprocesi yofila. aqamde arasdrosdamiWeria Tavi aferistobaSi..._ ...da aranairi brWyalebSi Casma!_ Slapa Tavmomwoned Seiswora, _tura da morCa! brWyalebi da Cliqebirom mdomeboda, rame cxovelur saxelsdavarqmevdi.erTxans uxmod viareT. mere isevcxvirsaxoci amoiRo da mivxvdi, raRacisTqmas apirebda._ es saqme mosagvarebeli maqvs. _gaCerda, Tavi ukmayofilod gaaqnia. _am kviraSi ukve meored gadmomitrialda._ ra gadmogitrialda? _ gulwrfeladSevSfoTdi. amas rom rame mouvides,vinRa gamaCerebs samsaxurSi?.._ ra da, `t~!_ aaa... _ SvebiT amovisunTqe. _ egaraferi. kargi kveba da egaa, moevleba._ ra kveba, kaco?! muSa mWirdeba,rom daamagros.davibeni. Tvali mis mzeras avayole.`ura~ _ didi asoebi miemagrebinaTkedelze. pirveli aso, `t~ TavdayiraCamokinwialebuliyo... imedam weRandelzexmaurianad moixoca cxviri dakari gamoaRo.`gripi aqvs, am Cemisas.~ _ gavifiqre.jer imedam Seabija Tavmomwoned,mere me Sevfratundi moridebulad._ daaTvaliere, moSinaurdi. _ mxarzexeli damityapuna.TeTr magidebze patara, oqrosfer`qudiani~ Ramis naTurebi ido. kedlebzeoqrosfer CarCoSi Casmuli msoflioklasikosi mweral-poetebis fotoebiekida, qvemoT miwerili moklebiografiebiT. fardebic TeTrsa daoqrosferSi iyo gadawyvetili. mokled,irgvliv yvelaferi brdRvialebda._ ai, aqaa salaro, aq devs meniu, aqWurWelia... _ amixsna imeda-romanma. _TandaTan auReb alRos. aba, Sen ici,leqso, ar damaRalato.leqso ise bunebrivad damiZaxa,rogorc skolaSi meZaxda Tarsos.pirvel klients daZabuli velodi.karis patara zanzalakma rom daiwkaruna,pulsi ise amiCqarda, TiTqosgangaSis zars Camohkreso. moxuci kaciSemovida. gamxdari, galeuli, xerxemalmorkaluri.ukbilo piriT far-Tod gamiRima._ gamarjoba, ymawvilo. raime hagiografiuli,Tu SeiZleba... bulion-Tan erTad, Sig rom CavfurCxno. mogexsenebaT,mSralad metad xmelia hagiografiaCemi kbilebisTvis.`romeli kbilebisaTvis?’’ _ gavifiqre.xmamaRla ki es vTqvi:_ axlave mogarTmevT.SekveTa mivutane da sanam moxucisTefSSi hagiografiis bolo lukmacbulionis cximiani wveniT ar gaiJRin-Ta, adgilidan fexi ar momicvlia. videqida siyvaruliT Sevcqerodi Cemspirvel klients. samsaxuri mqonda,klienti myavda, cxovreba axla iwyeboda..._ if, if! _ Cai(C)if(C)ifa moxucma._ axalgazrdebi ki ukadrisoben amugemrieles trapezs. eh... _ Tqva dacxel bulions suli Seubera.`wkrrr...~ – isev daiwkriala zarma._ leqso, klientebi movidnen. _gamomZaxa imeda-romanam.Tineijeri qal-vaJi iyo. iseTitasacmeli ecvaT, moxucebis TvalSiRatakebis STabeWdilebas rom toveben,TineijerebisaSi ki _ modurebisas. anu_ adgil-adgil gamoxeuli jinsebi.kuTxis magidasTan Camojdnen, erTskamze. Tavidan gamikvirda, biWi romgogos Caujda kalTaSi (Cem dros piriqiTxdeboda), magram rom davakvirdi,grZelTmiani da motkecilSarvliani_ biWi aRmoCnda, farTototebianida Tavgadaxotrili _ gogo.vah, kidev kargi, Torem vifiqregadagvarebula es Taoba da egaa-meTqi...meniu mivitane, grZelTmians mivawode.biWma menius furcelze wixliara, magram xeli ki mikra._ au, rame iseTi, ra... cota mJaveda aRmgznebi. _ piridan kevi gamoiRoda saferflis amotexili kide amoavso._ gasagebia. ese igi Tanamedrovenovelebi gnebavT... ori ulufa?_ erTi iyos, Cemi da amisi ram gayo._ ise zantad, gawelilad Tqva,TiTqos Casawerad mkarnaxobda.karga xans viwriale samzareulo-Si. imdeni Tanamedrove mJave da aRmgznebinovela gvqonda, ar vicodi,romeli amerCia. imedam erTxans Soridanmiyura, mere Cems Soriaxlos dadgada sasxvaTaSorisod Tqva:_ Zalian neli xar, Zmao. cotatemps unda moumato. kargi, amaT memivxedav, Sen midi, `aa~-s oTaxSi moemsaxureklients.vigrZeni, nervebTan erTad, gulmkerdzebalanic ameSala._ aas oTaxSi... anu... saWiro oTax-Si? _ skolis terminologia moviSvelie._ ho, `aa~-Si ufro saWiro xar.midi, midi!jer gavfiTrdi da piri gamiSra.mere gavwiTldi da dorblebi vyare._ Tavi daicavi, sacodavo samosano!_ ki ar vTqvi, wina or kbilsSoris Raridan gadmovyare sityvebi._ damSviddi, biWo. _ saxidan feridaekarga. samzareulos mWreli danayoveli SemTxvevisTvis ujraSiSeagdo. _ `a.a~ fekalebi da kurklebiki araa, Zmao, aramed, _ `andazebi,aforizmebi~.vah!..Camovikapiwe isev saxeloebi. bodi-Sis niSnad mklavze gaubedavad movu-TaTune xeli. araferi uTqvams. xmaara, magram is dana amoiRo, weRanujraSi rom Seinaxa. TiTqos kadriukan gadaaxvieso, _ dana magidasdaubrunda, feri _ mis saxes.meore oTaxi lurj-nacrisfertonalobebSi iyo gadawyvetili.mimtan (savaraudod _ nacrisfericxovrebiT mcxovreb) gogosac ki Tmalurjad hqonda SeRebili. imedia, imedac`lurjwvera~ araa. damenanebodais lamazukanaliani qali..._ axali TanamSromeli var. _ Sevcinemimtans. _ cota ar iyos, vRelav._ simpaTiuri xar. _ cisfradSeRebili Tvali Camikra. _ nu Relav,aha, piri gaaRe, dagamSvidebs. _ romeliRacklientis nasufralidan `SiSiver ixsnis sikvdilsa, cudia daRrejilobas~lukma aiRo, lurjmanikurianiTiTebiT momawoda. ufro sworad,Tavis xeliT Camido pirSi, Tan meore,pirveliviT cisfrad SeRebili TvaliCamikra. uaresad avReldi dagavbruvdi. amasobaSi viRacam imdenjerCaaxvela moridebulad, sanamCemi gabruebuli gonebis ekranze aracim acimcimda: `klienti, klientiii!~_ Tu SeiZleba, xaxvi damaWeriTyurebze. _ SemikveTa uxorco arsebam.ConCxze egreve kani hqonda gadakruli.`mxcovani, kafandara mamakaci.~_ ase aRweren xolme aseTebs romanebSi.cali xeli jibeSi Caiyo, meoreTiqudi moixada. jibidan xurdebi amoyara,qudidan yurebi gadmoyara dayurebamde gamiRima.ra exaxveba am ubedurs... SemikveTe,raa, dalocvilo `mucels aRoreb _Roria!~_ xaxvi? siamovnebiT. ramden-ramdenignebavT? _ SevRime.


18 - 31 ianvari 2013_ TiToze TiTo. marjvenaze momcro,marcxenaze ufro mozrdiliTavi. marcxena yuri didi maqvs SedarebiT,gulis mxarea mainc da izrdeba..._ damnaSavesaviT gawiTlda._ yvela mag dReSi ar varT?! _ gavamxneve._ ai, terfebic asea: erTiramxelac gvaqvs, marcxena yovelTvisimaze cotaTi didia... _ klientisdamSvidebaSi arafers mixdian, magramar daamSvideb da xval sxva kafeSi wava.romanma dammoZRvra ase._ wiTeli xaxvi gnebavT Tu TeTri?_ marjvenaze TeTri, magram marcxenazewiTeli mirCevnia... gulis mxareamainc... _ isev uxerxulad SeiSmuSna._ ra Tqma unda, ra Tqma unda. aifexebic ase araa?... hm... dabrZandiT,dabrZandiT, axlave mogarTmevT.vidre xaxvs vipovidi, im wyvilma mipova,upovrebiviT rom ecvaT._ va, aqac Sen xar, to?! _ gakvirvebulmabiWma kevisgan imxela buSti gabera,aqeT davrCi gakvirvebuli... daZabulobaar SevimCnie, stvenac ki daviwye`udardelad~, Tan biWs xelis asakravadmeniu gavuwode._ au, xom ici, es wakiTxvebi ar mevaseba,raa. Sen SegvirCie rame iseTi...wyvilis pontSi.wavidnen da isev erT skamze Semolagdnen,igive wyobiT. me isev davibeni.`deJavua, Cemi?!~ _ simwriT Camecina.romani da lurjTmiani momiaxlovdnen.davizafre. samosani SefisganerT dReSi miRebuli ori SeniSvnaumuSevrobisken mimavali pirdapirigzaa._ magaT arasdros ician ra undaT,nu daibnevi. ai, es koqteili miutane _`feri fersa, madli RmerTsa.~ _ Cam-CurCula lurjTmianma. madlierebiTsavse TvalebiT gadavxede. `Cemi lurja~_ movnaTle gonebaSi. am adamianebiTgadaZeZgil planetaze aravinmyavda masze axlobeli.koqteili magidasTan mivitane. biWmakevi saferfles miaweba da JestiTmaniSna, _ jigari xaro. misma xotoragogom gamiRima, piridan kevi gamoiRoda ise, rom CemTvis Tvali ar moucilebia,biWis kevs saguldagulod daaWylita.iyo raRac Zalian gamaRizianebeliam uwyinar moqmedebaSi. ukmayofilosaxiT Semovtrialdi._ saferfle gaiyole, Zma. _ momaZaxagrZelTmianma...barTan dabrunebuls romana Semegeba.saferfle gamomarTva._ liliana oqrosfer oTaxSi gavuSvi,Sen aq imuSaveb._ va, saxelic lilisfer tonalobaSiaqvs SerCeuli? _ gamecina._ aq yovel detalSi poeziaa Zmao._ gaibRinZa romani. _ aba, magda rasaxelia?`amaRam Tmas oqrosfrad SeiRebavs~_ gavifiqre da siyvaruliT davamate,_ `magda _ Cemi lurja...~_ Zia... _ Semomesma. arada, axlomaxloaravinaa._ Zia... _ kafes gadavxede._ Zia... _ Zirs davixede. turtlianibiWunas sevdiani saxidan, didma,kriala Tvalebma momanaTes._ gamocxva? _ saxeloTi pawua, wvlintianicxviri SeimSrala._ ra? _ suleluri azri momdis,xeli Cavkido da xidTan miviyvano, erTmaneTszurgidan xeli erTdrouladvkraT da frrrr..._ mWadi, Cemi mWadi... _ saxelo SarvalsSeaxoca.mxrebi aviCeCe, romans gavuRime.ramdenosanic ar unda iyos, Sefi Sefia._ novela, gamocxva kveri? _ samzareuloSiTavi Seyo romanma.novela (qaliSvilobis saxeli _cismari) erTi qalobagauxareli mzareulia.cismari yovel cismare dRes roman-Tan romanze ocnebobs.bavSvobidan vicnob da vici, _ imedasTansayvarlobis gabmaze fiqriuimedo saqmea..._ xom gaigone, biWo, mzareulma _jer ar gamomcxvarao. cota xanSiSemoiare.pataram amoioxra. muWi gamomiwoda,gaSala. gamurul xelisgulze vercxlisfradqaTqaTebdnen xuTTeTrianebi._ mexarjeba, Zia. _ ise TbiladmiTxra, isev mominda masTan erTad `xididanfena.~ _ ai, naxevari WadisRadamrCa. aiRe, esec ar damexarjos. sanamgamocxveba, meore naxevrisasac movagroveb.uaris niSnad xelebi gavasavsave, magramsanam xmis amoRebas movaxerxebdi,romanma Tvalebi damibriala. ra undameqna, xurdebi gamovarTvi da salaro-Si Cavyare.Cemidan karamde Smoris sunis gam-Wvirvale biliki gakvala biWma._ mexuTe dRea modis. _ Tqva romanmada pirze xelis aufarebladdaamTqnara._ ki magram, ra mWadia amisTana, xuTdReSi rom ver gamocxva?_ eg eZaxis Wads, Torem kveria. obliskveri kidev, xom ici, gvian cxve...fraza dasrulebuli ar hqonda,viRacam `aqa mSvidoba!~ _ iseTi toniTSesZaxa, TiTqos, ki ar mogvesalma _dagvemuqra. awowili, WaRara kaci iyo.xelSi saqaRldiT, cxvirze _ saTvaliTada yurSi _ TmebiT. iseTi gamometyvelebahqonda, Tavs valdebuladgagrZnobinebda, pativi geca misipersonisaTvis. romans Tavi daukra dame momibrunda:_ profesori daviTi gaxlavarT.axali xarT, rogorc vxedav... lilianamicoda da minda, Tqvenc icodeT: meaq sxvebiviT mxolod SimSilis (Tundacsulieris) dasakmayofileblad ar daviarebi.gurmani gaxlavarT. Tanac _alergiuli gurmani. alergia maqvsgaqucul literaturaze, aqerclilriTmebze, qecian siuJetebze... tanzemayris xolme, zogjer ki, Tavad gansajeT,boyinsac mawyebinebs. aseTi rammxolod aristokratebs sCveviaT,ymawvilo... am da sxva mizezTa gamo ingredientebsTavad virCev da saxelobiTkerZebs vqmni. rogorc arsebobenCveulebrivi da gemovnebiani mkiTxvelebi,aseve arseboben Cveulebrivi dagemovneb... Tavi xom ar SegawyineT? axalgazrdebsarasdros gyofniT nebisyofabrZenTa mosasmenad. ra gaewyoba...momawodeT sunelebis topraki,geTayva. ase... SegiZliaT amiTqvifoTriTmebis asorti, ori naWeri soneti,erTi kovzi monologi da erTi mwikviminiatura? axla eg eqsperimentulikerZi am sunelebis toprakTn da raimesasmelTan erTad Cems magidasTan momitaneT._ magidisken mxrebSi gamarTuligaemarTa. `Zveli mocekvavea.~_ gavifiqre._ sasmeli rogori gnebavT? _mivaZaxe. _ alkoholur-klasicisturi,gazian-simbolisturi, mineralur-futuristuli...gaCerda. ar Semotrialebula, mxolodTavi moabruna odnav da Tqva:_ saqmec magaSia, axalgazrdav, romsulerTia. miyvars eqsperimentebi.Tvalebi daxuWeT da romeli boTlicxelSi mogxvdebaT...iyo raRac artistuli baton profesorSi.`Sefi naxe, kafe naxe, klienti isegamonaxe. dartymulia.~ _ vTqvi gul-Si da Tvalebi davxuWe. xelis cecebaaRar damWirda, romanma yvelaze ZviradRirebulisasmeli SemaCeCa da TvalimravalmniSvnelovnad Camikra.amasobaSi kafeSi mkerd-wel-TeZogaerTianebuli qali SemoTanTalda.`parametrebi: 300/300/300" CavibutbuteCemTvis da guli damwyda, rom Cemi xumrobaveravin gaigona. qali Tavidanfexebamde cxvris qurqSi iyo gaxveuli.misi wiTlad SeRebili tuCebi da mwvanedSemoxazuli yavisferi Tvalebisul ar jdeboda kafis tonalobebSi._ Zalian pretenziuli klientia. _literaturuli gazeTiCamCurCula romanma. _ aba, Sen ici..._ erTi ulufa `nemsis qurdi~ _nerviulobac ver movaswari, ise ucebmibrZana da Camojda. baris mrgvaliskamis napirebze sanTeliviT `gadmoiRvenTa~celulitovani gava._ iciT, calke nemsisa ar gvaqvs, TuinebebT, `aqlemis qurdTan~ erTad SezavebulsmogarTmevT. _ ise gavikriWe,TiTqos TviT litkafis mepatronisklaseli ki ara, yvelis vaWari vyofiliyavi._ ras kadrulobT, sad nemsi, sadaqlemi? Cemze gindaT gaasaRoT?! _xaladeciviT aTimTimda. cxvris tyavisqurTuki gadaixsna da mglis bewvis JiletigamoaCina. ferebiT ara, magramCacmis stiliT aSkarad Seesabamebodaam kafes. namdvili cxvris tyavSi gaxveuli`dedali~ mgeli gaxldaT._ damijereT, absoluturad erTnairiaromati aqvT. _ davuyvave. klientisdamSvidebSi arafers mixdian, magramar daamSvideb da xval sxva kafeSiwava. _ ai, menius CaxedeT, mag desertsase hqvia: `aqlemis qurdi da nemsis qurdiorive qurdiao.~_ ese igi, Sen me piris gemos maswavli?!vigindara! _ damkivla da kariskengaiqca._ klients mifrTxob, Zmao. _ CaistiloTi yavis isedac mSrali Wiqis gam-Sraleba daiwyo romanam. me yeli gamiSra.ase vici nerviulobisas._ meti moxerxebulobaa saWiro.ageRo da Suaze gageyo eg ulufa. radidi mixvedriloba amas unda?.. CamoaWridi`nemsis qurds~ da miaSavebdi,aqlemisa SegeZlo mere TviTon geWama,ar var me lukmaze gamomkidebeli kaci...gaprialebuli Wiqa angariSmiucemladgasarecxi WurWliT savse niJara-Si Caagdo da mosawevad gavarda. rocadavrwmundi, Cems xmas ver gaigebda, Caistilo iatakisas davanarcxe da vTqvi:_ Seni samsaxuris dedac ... _ bolosityvis Tqma da magidaze muStis dartymaveRar movaswari, samzareulodannovelam gamoyo Tavi. Tavs, viwro karidan,Zvalmsxvili tani gamohyva, tans _gawvdili xeli da xels _ TefSi. Tef-Sze Wadis formis naxSiri ido.rogorc ki naxSiri sanagveSi gadauZaxa,SeRebili wamwamebiTa da verSeniRbulinaoWebiT Semojaruli Tvalebi`zecad aRapyro.~ me, sakuTar Tavs daWers erTdroulad gviTxra:_ gana Cveni arsebobac oblis amkveris identuri araa? mTeli cxovrebacxvebi... cxvebi... cxvebi... da bolosise naxSirdebi, visTvisac cxvebodi, isgemos ver gisinjavs...samzareulos viwro karSi jer TaviSeyo. Tavma mZime tani, mZime tanmagawvdili xeli, gawvdilma xelma ki carieliTefSi Seitana.proza 13cxvris tyavSi gaxveuli qali kar-Tan SveliviT gogonas daejaxa. gogomoulodnelobisgan Sexta, mere gaiRimada Cemken wamovida._ ra SegikveTaT? _ mkiTxa RimiliTda me mivxvdi, rom movixible._ `nemsis qurdi.~ _ vupasuxe da vigrZeni,is ukve Cemi Seyvarebuli iyo._ me Tu mkiTxavT, samagiso esaa:`giJi Tavisufalia.~erTmaneTs TvalebSi CavxedeT... `samsaxurimaqvs, fuli meqneba, Seyvarebulimyavs.~ _ Camovarakrake gonebaSi._ ho, `giJi miuSvi nebasa, TviT Seeyrebavnebasa.~ _ bolo sityva sagangeboddavmarcvle, Tan xeli xelzeSevaxe._ es erTi minusi maqvs: verasdrosvimaxsovreb kerZebis zust saxelwodebas._ CaiJRurtula da saxe momiaxlova.raRa dRes ar gamovixexe kbilebi, meidiotma!.._ ukacravad, Cemi SekveTa ratomigvianebs? _ moridebiT Semaxsena magidazeyurebdalagebulma klientma. _Tqvenic mesmis, magram iqneb marcxenazemainc damaWraT, oriveze Tu ar xerxdeba.xom iciT, gulis mxarea, mainc...romans mudaris TvaliT gavxede.Tavi ki gaiqnia ukmayofilod, magramor Tav xaxvs mainc daavlo xeli da cxvirCamoSvebuliwavida magidaze yurebdayriliklientisken. gogo wamiT gadamaviwyda.klientis yurebs vuyurebdida romanis butbuts vayuradebdi. `yurumsaRi~_ es erTi sityva moswvda CemsyurTasmenas. ar Rirda amaze yuradRebisgamaxvileba, wavuyrue._ sad SevCerdiT? _ mkiTxa CemmaSeyvarebulma da cxviri cxvirze momixaxuna.is iyo CemTvis tanSi Jruantelsunda daevlo, rom kafes kari viRacamwixliT SemoaRo. gavxede. SewyvetilmaJruantelma ormagi simZlavriT damiarasxeulSi. oRond, amjerad, usiamovnod.cocxali banditi pirvelad vnaxe.Savi saTvale ekeTa, Savi qudi efara,Sarvali da fexsacmeli Cvenc Savi gvecvada mas, miT umetes. jibidan iaraRiamoiRo, ratomRac vercxlisferi, daamoisisina:_ ocdaaTive kbils dagaplombinebT,me Tqveni...va, amas kbilebic Savi hqonia... muxlebSiamakankala.Cemi Seyvarebuli SeSinebuli momexuta,magram me viyoCaRe, xelebi gavaSvebine,nikapi Cemi jempris sayelodanamovayofine da sxartad SevatrialesaxiT axalmosulisken. Seyvarebuliszurgs amofarebulma Tavi gacilebiTusafrTxod vigrZeni._ aq raRac Secdomaa, batono. _dasasruli me-15 gverdze


14 literaturuli gazeTiesse 18 - 31 ianvari 2013qeTi jiSiaSviliyvela gza madridSi midisam welsac, rogorc yovelTvis, sa-Sobao da saaxlwlo dResaswaulebinel-nela Cveulebriv yofas uTmobsadgils. madridi, espaneTis dedaqalaqi,Tavis yoveldRiur ritms ubrundeba.mojadoeba damTavrda. win bevrisaqmea, krizisi, umuSevroba, axlismolodini... Sobas, rogorc wesi, ojax-Si unda Sexvde. qalaqidan bevri gadis,aq xom umravlesobas ojaxi espaneTissxvadasxva provinciaSi hyavs, TviTonkarga xnis win Camovidnen da SemorCnensaswavleblad, samuSaod, bedis saZieblad.axali weli yurZnis mtevnebis WamiTiwyeba: 31 RamiT, sadac ar unda iyo –saxlSi, barSi Tu quCaSi – sanam solze,madridis yvelaze cnobil moedanze,saaTi 12-s Camokravs, 12 yurZnis 12marcvlis Wama unda moaswro, Tu aradaiRbali mTeli wliT dagtovebs. qu-Cebi xalxiTaa savse. am dRes isinic kiTvrebian, vinc mTeli weli ar svams.diskotekebi da barebi gadaWedilia,yvela quCaze Sexvdebi policiis manqanebs,taqsebi dRes ormags iReben –ase gadawyvita saxelmwifom da axalwels taqsis Sovnis mravalwliani problemacmartivad mogvarda.cotas amoisunTqav da 5 ianvarskidev erTi, `jadoqar xelmwifeTa”dResaswauli imarTeba. espaneTSi saCuqrebibavSvebisTvis Tovlis babuisnacvlad sam mogvs –melqiors, gasparsada balTazars moaqvs. maT jer pataraiesos miarTves ZRveni, axla kiTavisi mravalricxovani amaliT espaneTisyvela qalaqis quCebSi Caivlian. Sebindebisasmadridis mTavari magistralida moednebi xalxiT iWedeba. wesrigspolicia icavs da xalxis nakadsikavebs. marSruti winaswaraa cnobilida mravalwlian tradicias imeorebs.saboloo warmodgena sibelesismoedanze, meriis Senobis win gaimarTeba.yvela jadosnuri procesiis molodinSia,yvela cdilobs axlos mivides,xeli dauqnios da mogvebis mier guluxvadgadmoyrili kanfetebi daiWiros...saocari sanaxaobaa: aTasobiT feradineonis naTuriT ganaTebuli uzarmazarimarxilebi, giganturi zRaprisgmirebi, filmebisa da multfilmebispersonaJebi, akrobatebi, cxovelebi,feriebi da elfebi mogvebTan erTaddadian quCebSi, cekvaven, TamaSoben,haerSi dafrinaven... ismis musika... matarebeliuSvebs orTqls... cviva wvimebida kanfetebi... magram yvelaze STambeWdaviaTasobiT bavSvis momlodineTvalia, zogi mSoblebs rom uWiravsxelSi, zogi kiserze wamoskupula,ufro yoCaRebi ki lampionebze amZvralan,rom ukeT adevnon Tvali jadoqarmefeebs. vinc axlos misvla vermoaswro, Soridan uqnevs xels da mTelixmiT gahyviris: `balTazaar, bal-Tazaar, me aq var!” – `wels kargad iqceodi?”–seriozuli saxiT kiTxulobenmSoblebi. maT didi xniT adreizrunes imaze, rom mogvebis saCuqrebipatarebs saxlSi daxvdeT.lampionebis Suqze uamravi vercxlisferifanteli farfatebs. xelovnuria,magram saocari simsubuqiT livlivebenda brwyinaven haerSi. Zirs imdenikanfeti yria, rom fexsacmlisZirebze gekroba...7 ianvridan `seilebi” iwyeba. yvelamaRazia erTmaneTs emsgavseba, yvelavitrinaze erTnairi warwerebia – 70%an 50%. dResaswaulebisa ar iyos, amcifrebsac magiuri Zala aqvT. esecmogvebis procesiaa quCebSi, oRondufrosebisTvis, da amitomac, garkveulikonkurenciis elementi axlavs Tan:Tu miaswreb, faqtiurad gaCuqeben imas,razedac cota xnis win ocnebobdi.ricxvebis magiur Zalas maSin ijereb,roca xedav, rogori siswrafiT iRebenadamianebi gadawyvetilebas, rogormoqnilad moZraoben. rigebi dgasgasaxdelebTan, gamyidvlebs qanci wydebaT,Tumca korporatiuli eTika daespanuri esTetika moiTxovs, rom daRliliTvalebi unaklod iyos SeRebili.roca muq, erTian konturSi CasmulTvalebsa da xSir Sav wamwamebs uyureb,xvdebi, rom azia aqedan arc ise Sorsaa.rasac myidvelebi reven, guldasmiTlagdeba... rasac alageben, xelaxlaireva... da ase dausruleblad, sanamyvelaferi ar amoiwureba da tansacmlisusasrulo warmoeba xelaxali SemarTebiTar amuSavdeba.centri turistebs ver audis.. amdros gansakuTrebiT sarfiania espaneTSisayidlebze Camosvla. amboben,krizisis gamo jadosnuri ricxvebi ma-RaziebSi 80-iT Seicvlebao, amboben,krizisis gamo SeiZleba ...krizisi jadosnuri ar aris, krizisijadoa, Caketili wrea. fantomia,romelic yvela saxlis kedelSi aRwevs,yvela barSi – yavaSi Casxmul rZes momwarogemos aZlevs. espaneTSi umuSevrobisstatistikuri monacemi sul ufroizrdeba, gansakuTrebiT axalgazrdeb-Si. optimistebi 15% amboben, pesimistebisTvis45% aRwevs, ra Tqma unda, arsebobsoficialuri stistikac, magram ......yvela mainc madridSi Camodis. esSesaZleblobebis qalaqia, qveynis komerciulida biznes centri, es arisqalaqi, romelsac aravin aZinebs.. araZineben mezobeli qalaqebidan – valiadolididan,segoviidan, salamankidanCamosuli kastilielebi, avtobusiTor-sam saaTSi rom SeuZliaT sakuTarsaxlebSi dabruneba.ar aZineben asturielebi da aragonelebiyovel saRamos, qalaqisparkebSi sirbilisas maRali mTebi,mSobliuri mwvane mindvrebi da tyeSiCakarguli bilikebi rom axsendebaT dasportuli ZunZuliT daRlilebs, suf-Ta, gayinuli haeri enatrebaT, iseTivegamWvirvale, rogoric CrdilourixasiaTia, ubralo da pirdapiri,rogorc kldovani sanapiro da TovlianimTebia, safosto baraTebze romgamosaxaven xolme `mwvane espaneTis”simbolod.ar aZineben andaluzielebi, samxre-Tuli SuadReebis mxurvaleba rommoaqvT guliT, am SuaRamiT dedaqalaqisquCebi rom unda daanTon JestebiT,TvalebiT, ucnauri aqcentiT, xSiradmadridlebic rom ver gebuloben. Sobasisinic ojaxSi Sexvdnen. CamosasvleladdaaxloebiT 4 saaTia saWiroCveulebrivi matarebliT, an amis naxevari– Cqari matarebliT, oRond ormagfasad. aq zafxulis landebizamTarSic aRviZeben ocnebebs. rocadacxeba, qalaqis centrSi saxlebsSoris uzarmazar zolebian tilosgadaWimaven, qolgasaviT rom dau-Crdilos viwro quCebs samxreTulimzis mcxunvareba. SeTeTrebul kedlebzeyvavilebian qoTnebs dakideben,fasadebze ferad keramikul TefSebsmiabneven Wreli RilebiviT. SeisrulTaRebs Soris danaxul laJvardsa daoxrisfer haers poezia, siCume da niaviTtkboba uxdeba....televizoris ekrani SfoTs asxivebs,yovel wuTs acxadeben, rom amwels gazis, denis, wylis gadasaxadebigaizrdeba. evrokavSiri espaneTsafrTxilebs, rom droulad gadalaxoskrizisi, radgan igi safrTxes uqmniskavSiris danarCen qveynebs. Secvliski arCevnebi rames? rogor fiqrobT,marTla gaCndeba samuSao adgilebi,rogorc politikosebi gvpirdebian?vis sjera maTi?samagierod, navaraSi wminda ferminisdResaswaulisa sjeraT. savaraudod,am rwmenas iziarebs milionamdeadamiani, romelic am dReebSi xarebissrbolis sayureblad pamplonaSi Cadis.kataloniaSi sakuTari safexburToklubisa swamT da imisac, rom barselonaevropis yvelaze Tanamedrove qalaqi,xelovnebisa da kulturis saerTa-Soriso centri gaxdeba.Tumca, barselona madrididan Soria...da radgan madridi pireneis naxevarkunZulisSuagulSia, mis zemoT kijer centraluri platoa, Semdeg ki –iberiis mTebi, katalonia SoridanmoCans da albaT iqidanac asea.. maSingamodis, rom barselonadan baskeTiSedarebiT ukeT unda Candes, TanacsaerTo ocneba, wesiT, unda aaxlovebdesadamianebs, teritoriebs, qveynebs.espaneTSi, garda kastiliurisa, kidevoTxi saxelmwifo enaa, maT Sorisaa euskera,anu baskuri, romelic arc erTdanarCen enas ar hgavs da katalonuri,romelsac gansakuTrebiT ufrTxildebian:frankos reJimis dros amenebze saubari ikrZaleboda, TandaTanikargeboda sityvebi, zogi ubralodgaqra da maT dasabruneblad mogvianebiTsaxelmwifos sagangebo mxardaWeragaxda saWiro.asec rom ar iyos, baskeTSi, iseverogorc kataloniaSi, horizontifarToa - TviTmfrinavebi Sua zRvidanSemodian, haerSi wres artyamen da gaudis,pikasos, dalis qalaqSi aTasobiTturisti mohyavT. mohyavT qeraTmianiCrdiloelebi, espaneTis naxvas mowyurebuliamerikelebi, mohyavT afrikelebida brazilielebi, romlebic,albaT, karga xniT darCebian sacxovreblad.aq Tu ar gaumarTlebT, madrid-Si wavlen, sadac legalurad da aralegaluradisedac cxovrobs damuSaobs uTvalavi laTinoamerikeli...madridSi wvims. wvims wvrilad, yvelamimarTulebiT. am diliTac,rogorc yovelTvis, barTan maRal skamzemimjdari espaneli Tavis pirvelyavas da forToxlis wvens miirTmevs.vinc adgilis dakaveba ver moaswro,


18 - 31 ianvari 2013_ mourie da Wame! _ ubrZana banditmada kidev erTi `baaax~ haerSi.mouria da Wama profesorma.pirvelive lukmaze daaboyina.meoreze daacemina da jibidan sawerikalami amoiRo.mesame lukmaze xveleba autyda. magidazedayrili xelsaxocebi alergiadayrilixeliT aiRo da raRacis weradaiwyo.meoTxe lukmaze piridan qafi gadmouvidada Tavi xelsaxocze Camodo.mexuTe lukma SeWmas gadaurCa.karma gaiwkaruna._ me var, Zma. _ Tavi Semoyo Tineijerma._ sori, rom SemogeWeri. Cemigogo da mobiluri damrCa. _ Zlivsgasagonad wailuRluRa._ waiRe. _ iaraRi dauSva banditma.Tineijeris gogo wamoxta dakarisken gaiqca. zRurblTan gaCerda,piridan kevi amoiRo da biWs TmaSiCaaweba Tu ara, muxlic amoartya, sadacjer ars... biWi Caikeca, tkivilisganmoWmuWnuli saxe Tavis akankalebulmuxlebs Soris Catena. gogom gadaabijada gareT gavarda.yinulia magisTvis kargi... kevis mofexzedamdgari sauzmobs. arc es arisproblema, bolos da bolos, barSi xommarto amisTvis ar Semodixar. es raRacSualeduri sivrcea saxlsa da quCasSoris, Sualeduri urTierTobebi – megobrobasada martoobas Soris. es arcSeni saxlia, sadac TviTon xar mefe daarc quCa, sadac aravin ar xar, an Tundacmdidruli restorani, gansakuTrebuliTavdajerebulobiT romunda Seabijo. barebi xSirad viwroa,arc Tu ise kargad mowyobili. samagierod,aq lamis yvelas cnob saxeze,zogi Seni mezobelia, zogic am ubanSimuSaobs. SegiZlia uceb Seirbino, gverdzemjdoms gadaulaparako, wagebulfexburTis matCze iwuwuno, politikosebigalanZRo an, ubralod, Wiqa RvinosgazeTi miayolo.barSi Sesvla pauzaa, sulis moTqma.barebis kultura espanuri xasiaTisgansaxierebaa, es aris gza kidev ukeTSeigrZno yoveldRiuroba, ki argaeqce, pirispir Sexvde, gaaZliero,masSive daixarjo.gareT isev wvims, baris vitrinismiRma qolgiani xalxi midi-modis. saer-Tod, am qalaqSi, jobs, didi qolgagqondes. aseT amindSi yvelaze ukeTTavs, albaT, isev galisieli grZnobs –wvimis farda mSobliur mxares agonebs,mTel espaneTSi ganTqmuls wliurinaleqebis raodenobiTa da melanqoliiT.wvimis wveTebs Soris danaxul samyarosacaqvs Tavisi xibli, miTumetes,roca Seni kuTxidan Sors xar, Tanacgalisia gansakuTrebuli miwaa – aq wmindaiakobis saflavia. im wels, rodesacmociqulis dabadebis dRe kviradResemTxveva, santiago de kompostelaSiTavganwiruli momlocvelebi da cnobismoyvareturistebi Cadian. aTasiwelia sakuTari fexebiT tkepnian istoriulgzebs, xelis SexebiT agluvebentaZris kuTxeebs......valensiuri jiSis tkbili for-Toxlebi rigrigobiT cviva barissawurSi. narinjisferi mzeebis wveni...da sadRac iq, valensiaSi, aseTi burTebianixeebis mindvrebia. dainaxav, daucabedi sixarulis talRebi gexlebagulze. garda zRvisa, valensiaSi arisvalensiuri ena da xelovnebis da mecnierebisqalaqi: kalatravas mier Seqmniliarqiteqturuli saocreba – wyliszedapirze motivtive uzarmazariTvali, romelic arasdrod ixureba.da am fonze vis axsovs mefe? amitommefe TviTon axsenebs Tavs sakuTarxalxs – sityviT gamodis sxvadasxvakulturul RonisZiebebze, mimarTavsmaT saxalxo zeimebisa da mniSvnelovaniTariRebis dros. karga xania aRarswyins, roca amboben, rom mefe espaneTisTvislamazi reliqviaa da sxvaaraferi. ar swyins imitomac, rom misqalaqSi – madridSi yvelgan igrZnobamefuri suli. mefuri RirsebiT dgananSenobebi, romlebic sul sxva ritmisTvis,sxva cxovrebisTvis Seiqmnen,axla ki isRa darCeniaT, sakuTarikedlebiT daifaron uamravi mocimcimeekrani da kabelebs Soris mofusfuseadamianebi. maT qveS, miwis siRrmeSi matareblebidaqrian sami wuTis intervaliTda marTi kuTxiT kveTen metrosferad xazebs. adamianebi yoveldRiuradgadadian xazidan xazze sagangeboddaxazul ujrebSi, gegoneba, klasobanasTamaSobeno. es rTuli TamaSia,gansakuTrebiT, Tuki xelSi wigni, (namdvilian eleqtronuli) sabavSvo etlian produqtebiT savse CanTa giWiravs.miwis zemoT ki SuqniSnebi, ager, ukvemeramdened icvlian fers... dRe iwurebada, roca mdidari dekoriT morTuluzarmazar fanjrebs darabebsafareben, quCidan mainc aRwevs ganaTebisanareklebi da mTeli RamiT gasar-Tobad gamosuli xalxis xmauri.madrids ar sZinavs... ver iZinebs... aqqarebs qveynis yvela mxridan moaqvTbundovani fiqrebi, uCveulo hangebierTmaneTs ereva, exeTqeba... da rocadiliT mze amodis, madridi odnav daRlilia,odnav gabezrebuli, magram arimCnevs... bolos da bolos, esec RisebissakiTxia.dasasrulidaTafluli xmiT warmoTqva gamwarebulmaromanma. aSkarad gadaamlaSa, _mis tkbil `batonos~ saerTo araferihqonda banditis mJave gamometyvelebasTan._ diax, diax, pirSi kbilTa raodenoba,miT ufro Tqvens asakSi, ocda-Tormeti unda iyos. _ brZana profesormadaviTma da kerZs daynosa._ moketeT, me Tqveni!.. _ WerSi gaisrolabanditma.gavSeSdiT. me, plus, yelic gamiSra.uceb, yvelasaTvis moulodnelad, TineijermabiWma warmoudgeneli simamacegamoiCina _ moridebulad, magrammainc Caaxvela. es kidev araferi, gogogverdiT skamze gadasva da zantad wamodga.arada, erTi SexedviT ar tovebdagmiris STabeWdilebas... misi variasaviTnorCi gogo siamayem indauriviTgafxora. gulis siRrmeSi Cemi Seyvarebuliki Semecoda, magram am ambavsaraferi eSveleboda _ misi gafxorvauperspeqtivo saqme iyo.wamomdgari biWi, yvelasaTvis moulodnelad,uceb welSi moikakva dabandits Seexvewa:literaturuli gazeTi prozanaTia rostiaSviliT a r s i_ Zmao bodiSi ra... TxuTmet wuTSiTavani Tu ar Cavabare, imena, trupi var.izvini, ra... _ xelebi ukankalebda.Tvalebis upeebi saCvenebeli TiTebiTamoimSrala. cremliT ara, SiSiT hqondasavse. axla ukve misi SeyvarebuliSemecoda...banditma TvaliT aniSna, _ Segi-Zlia gaxvideo. Tineijeri Cineli msaxuriviTukan-ukan wavida welmokakvuli.mxolod karTan misuli gasworda,Sebrunda da giJiviT gavarda._ ra gakavSirebT ioseb SavaZesTanmeTqi!_ xrinwiani xmiT daiZaxa banditma.yvelam erTmaneTs gadaxeda. CemsSeyvarebulsac undoda, CemTvis gadmoexedada mxrebi aeCeCa, magram SemotrialebissaSualeba ar miveci, Cemisangaris moSla ar davanebe. bolobolo,sakuTar Tavs gadavurCi da vi-Rac kbilebkariesians ratom undamovekvlevino?!_ klientTa siaSi vnaxav, axlave. _ar daibna romani. Tfuo, _ TiTis dasvelebascada, magram SiSi oxeri ramea,nerwyvs aSrobs. davTris gaqonilifurclebi erTmaneTs_ midi, kargad daZebne! ra jadogaukeTeT aseTi, me Tqveni!.. aqeT vWrixalxs, to, azrze modiT! ocdaaTivesdagaplombinebT, me Tqveni!.. _ xaodabanditi._ momiteveT, danarCen ors ra mouvida?_ Tavazianad ikiTxa profesorma._ baaax! _ profesoris magidazeboTls tyviam Tavi axada. siTxe kerZSiCaiRvara. SeSinebul profesors sunelebistopraki xelidan gauvarda dakerZs moeyara.sacileblad. yinuls rom daadeb, keviikvreba, mkvrivdeba da advilia meremoZroba. Tu SemTxveviT cocxlebidavrCiT _ vaswavli._ a, batono. _ davTari gadaSalaromanma. _ i-o-sef Sa-va-Ze. _ me vermoveswari samwuxarod. mamaCemis drosyofila Cvens kafeSi._ ra uqna mamaSenma babuaCems?! saWmeliver miWamia, ise mWris. sanamdaibrideboda, erTi ega Tqva iosebababuam: ama da am kafeSi gadawyda Senibedio. ra uqeniT, ra jado aWameT? meTqveni!.. _ ba-bax! haerSi._ ras brZanebT, jados aq ra unda,mxolod inteleqtualuri meniu gvaqvs...cxonebuli mamaCemi yovelTvisiwerda, vin ras ukveTavda. babuaTqvenzecCauniSnavs, sawyals... eh, mamaCemirom cocxali iyos, Cems beds ZaRli ar..._ CagaZaRleb, Seni!.. Tqvi, ra aWama!_ fexi magidis fexs sTxliSa banditma._ damSviddiT, damSviddiT... axlave...`iosef SavaZe. SeukveTa tyemali.~_ ra tyemali, biWo, azrze modi!tyemali ara, adam da evas vaSli! ocdaa-Tive plombisas gadagaxdevinebT, meTqveni!..gadamaxdevinebs ara broSka. laricar migdia jibeSi. amazea, raa, is sadRegrZelo,uimedo kacis moimedesgaumarjoso._ kbilebi gawuxebT? _ Sehbedaromanma._ ki. _ Tvalze cremli moadga bandits.adamiania, egec._ ai, TiTqos mkvaxe aluCa geWamoTbevri, xom? _ CaeZia romani._ ho. _ azluqunda banditi. _15ocdaaTive.yvelam profesors gavxedeT. dumda._ gasagebia. _ sazeimod ganacxadaromanma. _ Tqveni babua (es dasavlurad,Torem aRmosavlurad papaa), `xangrZlivmoqmedimenius~ Tayvanismcemeliiyo. hoda, airCia tyemlis saxeoba,romlis laTinuridan Targmani gva-Zlevs Semdeg frazas... a, batono, wagikiTxavT:`papis (es aRmosavlurad,Torem dasavlurad babuaa)... ho... pa-pisna-Wam-ma tye-mal-ma... Svi-liS-vilsmos-Wra kbi-li-o.~roca banditi dums, didia Sansi,iaraRi gaaxmauros. davizafreT._ gamiCaliCa, to?!. – Cvendagasakvirad, SavebSi Cacmuli SavaZessaxe romanis cvirsaxociviT gadau-TeTrda da moeWmuWna. cxviris wverzeTiTi ise gaisva, etyoba, gulaCuyebulzecremlis nacvlad cinglis denaicoda.Cemi Seyvarebuli gonieri gogoa,mixvda, rom saSiSroebam Caiara, Cemkengabedulad Semotrialda:_ mSiSara! kaci xar axla Sen? _tkac! _ marjvena loyaSi sila gamawna.kafeSi muSaobisa ar iyos, arc silisgartymis gamocdileba mqonda. arvicodi, ra unda gamekeTebina, an meTqvasapasuxod. imdenad davibeni, rommarcxena loya mivuSvire. yurebze xaxvdaWriliadgilidan wamoxta._ magas nu miuSverT, gulis mxarea,mainc..._ tkuc! _ egec marcxenas. Setrialda,TeZoebis rxeviT bandits miuaxlovda._ ese igi, iaSa papam gagiCaliCa? _Tvali TvalSi gauyara, gauRima._ ioseba babuam. _ Seuswora banditma._ eg erTi nakli maqvs, babuebiszust saxelebs ver vimaxsovreb... _ isevgauRima da cxviri cxvirze miuxaxuna.vaaah!..romani profesorTan mivida. xelsaxoczedawerils daxeda: `SesaniSnavigemo aqvs. Tu ara Cemi alergiuloba,bolomde gexlebodiT. gTxovT, amkerZs Cemi saxelis ukvdavsayofaddaarqvaT `rac mogiva daviTao, yvelaSeni TaviTao.~gaxevebuli videqi. erT dReSi imdeniram gadamxda, Tavi sizmarSi megona.romani momiaxlovda, gamosafxizlebadviRacis napirali bokalidan `araSejda mwyeri xesa, ara iyo gvari misi~Semasxa da yurSi Camyvira:_ daaxvie aqedan, Tarso!!!usityvod wavedi gasasvlelisken.gasvlamde, zRurblze tkivilisganmokuntuli grZelTmianis Tavisken davixareda mzrunvelad vuTxari:_ yinulia, Zmao, magisTvis kargi.daadeb da arc dagewiwkneba, ise mogZvreba._ wadi, Seni!.. _ Taviseburad gadamixadamadloba.gamovedi. ubedurad cioda. abrasavxede. eh... rogor davijere, rom Cemicxovrebac am `t~-saviT 180 gradusiTSemotrialda da win mxolod `ura~ davaSa melodeboda?!ramdenime nabiji gadavdgi, ukan mivixede.patara, oboli biWi xurdebsiTvlida, Tan kafes kars susti mxrebiTawveboda...aranairi saqme ar gamomdis...xidisken wavedi. guli mwydeboda,rom sicocxlis bolo dRes, bolo sityvad(`madlobas~ Tu ar CavTvliT)`Tarso~ SemrCa. aqvea xidi. gavxede dagavxevdi. is taqsi idga, me rom fulisgadaxdas Sevpirdi. am mZRolis Tvalwinrogor gadavxte, vaTqmevino, samlars gadahyvao?!Tavis mokvlis saqmeSic ar momemar-Ta xeli, Tarsi var, ma ra Cemi fexebivar...isRa damrCenia, ukan davixio da SemovliTigziT saxlisken davaxvio.arada, aqve viyavi... xval axlidan ragamoivlis amxela manZils Tavis mosaklavad...


16 literaturuli gazeTigamosaTxovari 18 - 31 ianvari 2013bibliuri akldamebidan...ori soneti jemal ajiaSvils***rumia Cveni, jalal-ed-din, Cveni simoni! _eha, RmerTma Tu uwyis erTma, gzad vis ra elis!..Tumc iveriiT yurs gixednis bravisimoni,mainc natruli piligrimi xar israelis.Cven yinCad arc ros gvivlia da vaglax simonisarca ra gvcxia, dros oTxives vsdevdiT raveliT...arc siduWiris veZiebdiT miwyiv sinonimT,ufliT arsobis Cvenc gvrgebia zogjer Taveli.qvesknels da zesknels rad vefarviT,rad vifantebiT,zamTris mcxral mzeSi ratom gvaTovsSavi fanteli, _Cven gazafxuli aki kvlavac gveimedeba!roca tyemali mwvane zRvaSi TeTrad afras Slis,ratom mRerian ase erTad TeTri gedebi,vis udevs brali Cveni sulis gadaxafraSi?!.18 ianvari, 2012 weli***ram Segvicvala sasoeba avi tarosiT! _qarTuli sityviT awyobili qnari daviTisSens ukvdavebis qoronikons mainc aiTvlis...ra dagxvda tanjuls mand saesav-sanetarosi?!.bus, Tvals ar gWrida xibli mzeTa ciskriTamosvlis,torolis himnebs eswrebodi mziT da aisiT,Seni mziuri striqonebi axlac gaismis,qmnili cis namiT da cisartylis Svidfer samosiT...es simfonia, rac didi xniT adre gamendo,grZnobda yovelTvis Sens sasurvel sityviskamertons, _eh, vin ra icis, guli ras grZnobs, Tvali ras xedavs!..didi tkivilis dumilia aq da mefeTa,sityvis mefeTa panTeonSi ukve aJRerdaxma SeSfoTebis bibliuri akldamebidan...14 ianvari, 2013 weliRvTis winaSe, axla Zalian miWirs jemalze ramisTqma... cxadia, ara saTqmelis simwirisa gamo, aramedpiriqiT... es aris mTeli epopea, romelzec fiqrs sulsxvagvari daunjeba unda... misi Rirsebis gamomxatvelimokle sityva 9 ianvars ukve vTqvi mweralTa saxlSigamarTul samgloviaro mitingze; jemal ajiaSviliaq, saqarTveloSi rom gardacvliliyo, qarTvelixalxi mas mTawmindaze aiyvanda, rac qarTulebrauliZirZveli urTierTobis simbolodac dar-Ceboda-meTqi... vinc WeSmariti poeziis madlsaa naziarebi,darwmunebuli var, amas gadaWarbebuladaravin CamiTvlis, is ki ara da, imasac davZen, romkargi iqneba, Tuki mas, sikvdilis Semdeg, rusTavelispremiac mieniWeba. mcdarze mcdari iqneba mavan-Ta azri, kargi mTargmnelisaTvis visac es erovnulipremia daenaneba. mTargmneli mxolod mTargmnelirodia... CamoTvla rom ar daviwyo, upremiod amaswinaT gardacvlili Tamaz Cxenkelis magaliTic ikmarebda!arada, ramdeni gvyavs, Rirseuli samyaroskulturul RirebulebaTa `kidobans rom gvivseben...~rac Seexeba jemal ajiaSvils, qarTuli sityvisam WeSmarit didostats, Janrobriv simravleSi `gzaarasodes SeSlia...~ Cvenma kritikam misi originaluripoeziis Rirsebazec unda amoiRos xma! rogorc Semoqmedma,ra ganZic dado, mkiTxvelma kargad icis. racSeexeba jemalsa da qarTul Teatrs, es ukve calkeTemaa...amis uTqmeloba ar SemeZlo, radgan swored dResaris14 ianvari, qarTuli Teatris dRe da, es moklesityvac dRes iwereba.aq warmodgenili ori sonetis zogierTi striqonismcire `ganmarteba~, vfiqrob, arc mkiTxvelisaTvisiqneba urigo. msoflio poeziis SedevrebisqarTul Sedevrebad mqcevel jemals didi sparselipoetis, jalal-ed-din rumis leqsebicaa aqvs Targmnili(igi ganaTlebiT xom sparsuli ganxriT aRmosavleTmcodnefilologi iyo).imis gamo, rom laparakisas Tu kamaTisas jemalsbolomde `gaxsna~ ar uyvarda, erTxel gigla xuxaSvilma,ra Tqma unda, siyvaruliTa da xumrobiT`bnelad~ moixsenia... mere aqa-iq `bnelo~ sxvebisganacrom momeyura, `sibnelisaTvis~ ver gavimete jemalida jalal-ed-din rumis mTargmneli `jemaladin mrumed~ movnaTle... ar swyinda, meubneboda, Senmaincdamainc es `adin~-i mogwons da amitom-o...orive sonetisaTvis daweris TariRi SemTxveviTar mimiweria.1912 wlis 18 ianvari jemal ajiaSvilis cxovreba-Si iqneb marTlac gamorCeuli dRea.im saRamos, samebis taZris axalgazrdul centr-Si, jemalis Tanamokalmeebisa da madlieri mkiTxvelebisteva ar iyo.qebis sityviTa da uCveulo gulgaSlilobiT rocaerTmaneTs tols ar udebdnen gamomsvlelebi, darbaziskari farTod gaiRo da misi uwmindesoba daunetaresoba, ilia II SemobrZanda da es saRamodResaswaulad gviqcia.jemali, rogorc sayovelTaod cnobili `damgvianebeli~,misTvis gamarTul am Sexvedrazec agvianebda.manqaniT unda amoevlo barnovidan, sul raRacoriod nabijze, gogebaSvilze da meuRlesTan da umcrosvaJTan, levanTan erTad unda wavsuliyaviT.vfiqrobdi, axla mainc moisurvebda droze cotaadre adgilze misvlas, rom darbazsa da sakuTariforiaqs SeCveoda, magram jemals `germanulma punqtualobam~amjeradac umtyuna. samagierod, yovladdamSvidebul erTsaaTian `cdaSi~, CemTvis moZRvnilisonetebis pasuxad, eqspromtad es sonetic daiwera,tkiviliani soneti...jemali ara mxolod Cemi Tanamokalme, ara mxoloderTidaigive dawesebulebis (mxatvruli Targmanisada literaturuli urTierTobebis mTavarisaredaqcio kolegia) TanamSromeli, ara mxolodubnisa Tu karis mezobeli, igi Cveni ojaxis uaxloesiadamiani iyo.bolo ramodenime aTwleulis manZilze misi yovelisityva, striqoni Tu winadadeba CvenTan `iCxrikeboda~...pirveli mkiTxveli Sin hyavda, misi Semoqmedebisada cxovrebis erTguli Tanamdgomi, misi sicocxlisaTvisTavganwirviT mebrZoli, qalbatoni mananaajiaSvili, visac gabedulad samZimarsac ki ver veubnebiT...arc maTi SvilebisaTvis, dimitri da levanisTvisiqneba ioli jemal ajiaSvilis Sviloba...mgonia, sityva gameqca, magram erTi ram maincaucileblad unda vTqva.jemal ajiaSvils xSirad solomonis taZris ngrevismxilvel ebraelad warmovidgendi xolme, yovelSemTxvevaSi, CemTvis igi am didi tkivilis cocxladganmcdeli yovelTvis iyo...givi Sahnazarimurman jguburiacota ram `26 ivnisissaidumloze~dasasruligarkveuli mizani uCndebaTo. amgvaria sinaTle-sibnelisgavlena frinvelebze, da ra Tqma unda, adamianebze.ivane maCablis tragedia Rame moxda. `eha, Ramev...~am Ramis tragediis amoxsnas cdilobs Cveni saxelovanieriskacebis mematiane.2.`me ra SuaSi varo, akakim, Cemze xom ar eWvianobo?~`arao~, iliam.`maS ra galaparakebso~, akakim.`xom gagifiqriao~, iliam.ilia erTia `Wmunvasa da sixarulSi~.akaki `xan miwisaa, xan _ cisa~.akaki poetia.ilia moZRvari. gandi-mahaTma. rac igive moZRvarsniSnavs. ilia brZenia da eris winamZRoli. ugvirgvinomefe. mefeebic werdnen leqsebs, cxadia. didebulleqsebsac, magram cotas werdnen. iliac cotas wers(leqsebs). Cvenma saTayvano poetma mTeli 5 weliwadierTi leqsic ki ver dagviwerao, iona meunargiam. gulieTanaRreboda, sayvareli poeti rom dros hkargavda.hkargavda ki? ara, cxadia. aTasi saqme undamoegvarebina: Jurnali, banki, soflis meurneoba, wera-kiTxvisgamavrcelebeli sazogadoeba. proza.poezia. Targmani. publicistika. polemika. da kidev_ sasamarTlo. mosamarTle iyo, magram _ momrigebelimosamarTle.rostom CxeiZe Cemze ukeTaa Caxeduli didTa winaparTaasaval-dasavalSi, biografiaSi, yofa-cxovrebaSi,sityvasa da saqmeSi.rostom CxeiZis mier gamosaxuli ilia Zvel CinelbrZenkacs, konfucis mogvagonebs, yvela kiTxvazerom ZaluZs pasuxis gacema.`xom gagifiqriao~, iliam.akaki ganafiqrze pasuxs ar agebs.Wabua amirejibi wers: kaci xolme imgvar raRacasgaifiqrebs, sakuTar Tavsac ki ver gaumxelso. ese igi,gaaidumalebs.akakisTvis 26 ivnisis saidumlo saidumlo ar aris,magram unda, rom saidumlod darCes. gamiTdes. galegenddes.arc rostom CxeiZe xsnis bolomde kvan-Zs, zogi ram mkiTxvelma rom gaiazros.3.ivane maCabeli gaqra.noe Jordania ambobs:`ingliselebi amboben, mkvlelis migneba Tu ginda,iqidan daiwye saqmis gaxsna, vis aZlevda xels yvelazemetad am adamianis Camocilebao~.da, ra Tqma unda, ilias gulisxmobs.iliasa da maCabels Soris gamarTul kamaTsa dadavidarabas.noe Jordania, darwmunebulic rom iyos maCablisgaqrobaSi akakis miuZRodes lomis wili, simZimiscentrs mainc iliaze gadaitans. radganac iliaa eriswinamZRoli da misi ugvirgvino mefe. menSevik-bolSevikebiki mefes ebrZvian. sulerTia is mefe rusi iqnebaTu qarTveli, rogorc sulerTia erTi gamWriaxigonebis mqone guruli kacisTvis _ menSevik-bolSeviki.anu, sxvaoba maT Soris. bolo-bolo, mteri xomar modiso, bolSevikebi modiano da menSevikma JordaniamsamSoblos sazRvari ukan moitova.es mere moxdeba.manamde ki maCablis gaqrobis mizezia gamosarkvevi.anu wasakiTxia `26 ivnisis saidumlo~.magram, Zvirfaso mkiTxvelo, me axla rasacgetyvi, neba Senia, gind gaiziare, gind _ ara, _ `26ivnisis saidumlo~, Cemi gagebiT, aranakleb sxva saidumlosacmoicavs, _ saubaria ivane maCablis tragediazeda ikiTxeba ilia marTlis tragediac, racaraa jereT momxdari, magram aucileblad moxdeba.moxdeba wiwamuri, sadac damTavrda epoqa didi, magramar damTavrda, rogorc uTxra cxonebulma nikokecxovelma ilias obeliskTan Tavdadrekil studentebs:`daimaxsovreT, wiwamuri is adgilia, sadac vermohkles didi ilia~.rostom CxeiZem Seqmna erTi nawarmoebi da gverdiTamouyena meore (piesa _ piesaSi), rac aranaklebimasStabiT gangvacdevinebs mosalodnel tragedias...P.S. `karSi rom Sedixar, sityvebi zRurblze datove~.saocrad momwons es gamonaTqvami, magram, gulzerom xeli davido, ar vici, ratom. Tumca guneba-xasiaTzemainc moqmedebs.es ori dRea, ratomRac, var xasiaTze iseTze,ise, rom mkiTxo mizezi, verafers movimizezeb...muxran maWavarianiliteraturuli gazeTigamodis saqarTvelos kulturisa da ZeglTadacvis saministros finansuri mxardaWeriTredaqtori irakli javaxaZeredaqtoris moadgile uCa SerazadiSviliJurnalistebi xaTuna alxaziSvili, nana kobaiZe, Tamar Jurulitel.: 2292196; mob. tel.: (577)742277; (599)269852; e-mail: litgazeti@yahoo.com

More magazines by this user
Similar magazines