Estidotmy 2012 - Akademi Sains Malaysia

akademisains.gov.my
  • No tags were found...

Estidotmy 2012 - Akademi Sains Malaysia

ERA SAINS, TEKNOLOGI & INOVASIKementerian Sains,Teknologi dan InovasiSAINS DAN INOVASI PEMACU TRANSFORMASIUTUSAN MALAYSIA F RABU 25 JULAI 2012 F EDISI 108 F TAHUN KE-10 F PP362/12/2012JejakInovasiTerbaik LuarBandarKenapakahHartaIntelekpenting?Saintis MudaNegara keIIASA danCERNPERCUMA Bersama


2Julai2012Kandungan Julai 2012FokusMajalah kesayangananda yang memfokuskepada hala tuju danaspirasi sains semasa, estidotmytampil semula menerusi temaTahun Sains dan Gerakan InovasiNasional 2012 (SGI 2012).Tema ini menumpukan kepadainovasi yang kini menjadi agendapenting negara dan pemupukandimulakan di peringkat akar umbi.Pembaca dibawa menyelusurikehebatan inovasi luar bandar danbagaimana ia menjadi pentingdalam kehidupan seharian.Turut dipaparkan adalah kehebataninovasi sehingga mempengaruhigaya hidup manusiaseharian termasuk penggunaangajet.1. SGI2012: Kukuhkan Sains, InovasiNegaramuka 4 & 57. Chit-chat: Pupuk Identiti Kebangsaandalam Seni Bina- Ar. Hijjas Kasturi muka 16 & 1714. Kerjaya muka 2815. Bicara IT muka 292. Jejak Inovasi Terbaik Luar Bandarmuka 6 & 73. The Best Innovation muka 8 & 94. ASM’s Standpoint muka 10 & 115. Pembudayaan Inovasi muka 12 & 136. Kalendar SGI2012muka 14 & 158. Info Esti muka 18 & 199. Dunia Sains muka 20 & 2110. Science Facts muka 22 & 2311. Fakta Menarik muka 24 & 2512. Saintis Islam muka 2613. Dunia Saintis muka 2716. ScienceBuzz muka 3017. Saintis Muda Negarake IIASA dan CERN muka 3118. Fun in Science muka 3219. Rakan Esti muka 3320. Surat Pembaca muka 3421. Poster muka 35Fokus Fakta Menarik KerjayaMalaysia masih memerlukan usaha lebihbersungguh-sungguh untuk menghasilkaninovasi masa hadapan...muka 4 dan 5Facebook dan carian mengenai gajet terkiniantara yang paling popular dalam Google...muka 16-17Kerjaya dalam bidang kejuruteraanmekatronik menawarkan peluangpekerjaan yang luas kerana iamencakupi pelbagai kepakaran sepertikejuruteraan mekanikal, komputer,perisian, teknologi maklumat danpenghasilan sistem...muka 28


4Julai2012FokusSGI2012: KukuhkanSains, Inovasi NegaraOleh Syahidi BakarPelbagai inisiatif dilaksanakankerajaan melalui Kementerian Sains,Teknologi dan Inovasi (MOSTI) bagimembudayakan sains dan inovasi dikalangan masyarakat yang dilihat menjadiantara kriteria penting meningkatkan lagidaya saing negara di pentas global.Capaian teknologi dan inovasi terkinimerupakan platform penting ke arahmatlamat menjadi sebuah negara majumenjelang tahun 2020 dalam bidangekonomi berasaskan pengetahuan danberpendapatan tinggi.Justeru, pengisytiharan 2012 sebagaiTahun Sains dan Gerakan Inovasi Nasional2012 (SGI2012) merupakan usaha MOSTImenyokong objektif Program TransformasiKerajaan (GTP) dan Program TransformasiEkonomi (ETP).Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi,Datuk Seri Dr. Panglima Maximus J. Ongkiliberkata, bagi mencapai objektif yangdisasarkan, Malaysia perlu progresif denganmenggalakkan rakyat lebih inovatif danmampu menghasilkan produkpr o d u k b a r u y a n g b o l e hdipasarkan di peringkat global.Beliau berkata, melalui SGI2012,pelbagai program telah dan akandilaksanakan MOSTI dengankerjasama kementerian lain, pihakswasta, akademia dan pertubuhanbukan kerajaan (NGO) bagimeng galakkan minat rakyatterhadap sains dan inovasi.“Minat terhadap sains dan inovasi masihrendah iaitu 40 peratus sahaja pelajarmemilih aliran pendidikan sains dan iamemerlukan lebih banyak programberunsurkan sains dan inovasi bagimeningkatkan penjanaan ilmu, penghasilankekayaan dan kesejahteraan rakyat,”katanya.SGI2012 merupakan kesinambunganprogram daripada Tahun Kreativiti dan InovasiMalaysia atau dikenali Malaysia Inovatif2010 (MI2010) dan Tahun PenggalakanSains dan Matematik 2011 yang keduaduanyaditerajui oleh MOSTI.Agenda pembangunan negara menerusipembudayaan sains dan inovasimerupakan objektif utama yangditumpukan dalam SGI2012yang menyaksikan sejumlah397 program bersifat interaktifdan beraplikasi telah dan akandilaksanakan di seluruh negarasepanjang tahun ini.Menurut Maximus, programdan aktiviti yang dirangkadiharap dapat memberi impak jangkapanjang bagi memastikan pembudayaansains dan inovasi mampu memanfaatkanpembangunnan negara.Sehingga kini, katanya, jumlah pengunjungempat Karnival Sains dan Inovasi yangdijalankan setakat ini mencecah seramai78,308 orang dengan sambutan menggalakkanterus diterima daripada golonganremaja dan belia.“Di bawah program induk SGI2012 iaituMajlis Pelancaran Logo dan Lagu SGI2012,Majlis Perasmian SGI2012, Karnival Sainsdan Inovasi Zon Timur dan Zon Sabah 2012,sejumlah 7,797 pengunjung terdiri daripadagolongan remaja.


5Julai2012“Selain itu, seramai 12,752 pengunjungadalah belia, 1,670 kanak-kanak dan 7,900orang golongan berumur lebih 40 tahun,”katanya sambil menjelaskan melaluiSGI2012, jabatan dan agensi di bawahMOSTI turut memantapkan program menerusiinfrastruktur sedia ada.Salah sebuah agensi MOSTI iaitu PusatSains Negara (PSN) melaksanakan lebih 30program seperti kelana sains, demonstrasisains, cuti-cuti di PSN dan pameranEncyclopedia of the Actroid dan DinosaursLive! berjaya menarik penglibatan 228,459orang dengan 77,093 orang atau 32%daripadanya adalah remaja.Penglibatan PSN dalam Karnival Sains danInovasi SGI2012 pula menerima 7,300pengunjung di mana hampir 50% adalahremaja, manakala program FamilyInnovation Movement (FIM)disertai 37.5 peratus pesertaremaja.Selain itu, Agensi RemoteSensing Malaysia (ARSM) pulamenerima 16 lawatan berkumpulandengan jumlah pelawatseramai 619 orang pada limabulan pertama 2012. Daripadajumlah tersebut, 71% adalahgolongan belia dari penuntutinstitusi pengajian tinggi (IPT).Penglibatan ARSM di 11 lokasipameran tahun ini sempenaSGI2012 telah dikunjungi 60peratus golongan remaja dan 40peratus golongan belia dan orangawam.Sementara itu, Agensi AngkasaNegara (ANGKASA) yang melaksanakanaktiviti kesedaran ilmusains angkasa di PlanetariumNegara menerima 149,425 pengunjung padatahun 2011 dan 50,737 pengunjung setakatlima bulan pertama 2012 dengan anggaranpengunjung kanak-kanak seramai 30%,remaja 60% dan pengunjung luar 10%.Pelawat yang berkunjung ke AgensiNuklear Malaysia pada tahun 2011 merekodkanseramai 5,991 pelawat berbanding4,626 pelawat pada tahun 2005, yangmajoritinya pelajar-pelajar sekolah danpenuntut IPT.Melalui Program Siri Jelajah Malaysia: ILove Nuclear yang dijalankan, sebanyak80% daripada 4,000 responden berusialingkungan 20 hingga 50 tahun menyokongpenggunaan teknologi nuklear dalam bidangperindustrian, pertanian, perubatan dantenaga elektrik.Yayasan Inovasi Malaysia (YIM) turutmemainkan peranan seiring SGI2012 denganmengendalikan program Jejak Inovasi danKids Event yang mendapat sambutan menggalakkan.Sehingga 30 Jun 2012, seramai2,880 murid berumur 10 hingga 12 tahundari lapan negeri iaitu Pahang, Kelantan,Terengganu, Wilayah Persekutuan Labuan,Sabah, Johor, Wilayah PersekutuanPutrajaya dan Kedah terlibat dalam programKids Event.MenjelajahSementara itu, pelaksanaan Jejak Inovasiyang diadakan bersama Karnival Sains danInovasi serta program induknya telahmenjelajah ke sembilan lokasi antaranyaPahang, Kelantan, Terengganu, Sabah, Johordan Kedah telah berjaya menjejaki sebanyak246 inovasi.Menurut Maximus, penemuan inimenunjukkan bahawa tahap kesedaran danminat terhadap sains dan inovasi semakinmeningkat di kalangan rakyat. Bagaimanapun,MOSTI memerlukan tempoh lebihlama bagi mengukur sejauh mana ke -berkesanan program yang dilaksanakan se -terusnya meningkatkan impak positifterhadap bidang ini.“Melalui SGI2012 diharapkan kecen -derungan dan minat belia serta remajaterhadap bidang sains mampu ditingkatkandan MOSTI bersama-sama agensi berkaitanakan meneruskan usaha mendedahkanProgram berasaskansains dan inovasiditumpu dalamSGI2012 bagi menarikminat golongan remajadan belia.golongan ini terhadappotensi serta tarikanbidang sains,” katanyasambil menjelaskan kera -jaan juga telah mem -belanjakan sejumlahdana untuk penyelidikandan pembangunan(R&D) bidang ini.Dalam pada itu, melalui RancanganMalaysia Kesembilan (RMK-9), RM2.87 biliondiperuntukan untuk melaksanakan aktivitiR&D dalam bidang STI dan sebanyak 4,440projek telah diluluskan dengan 3,397 projekberjaya disiapkan sehingga tahun 2011.Bagi RMK-10 pula, Maximus berkata,sebanyak RM250.77 juta telah diperuntukkandan 581 projek telah diluluskanbagi Dana MSC Malaysia Customise Incentive,Dana ScienceFund, Dana Pra Pengkomersialan, Dana CRDF, Dana TAF dan MSCMalay sia R&D Grant Scheme.Beliau menjelaskan, pengkomersialanR&D bagi sektor ICT dan Bioteknologi agakmembanggakan, namun ia perlu terusdiperkukuhkan bagi merealisasikan inovasiyang disebut game changer.“Inovasi ini mempunyai implikasi besarbukan sahaja ia mengubah persepsi bahawakita hanyalah pengguna kepada teknologi,malah kita akan menyumbang kepadapembangunan teknologi dan produk baru dipasaran global, seterusnya meningkatkanpendapatan rakyat dan membuka peluangpekerjaan kepada para graduan dalambidang-bidang profesional,” katanya.


6Julai2012fokusJejak inovasiterbaik luar bandarOleh NURUL ANUAR KARIPROGRAM Jejak Inovasi merupakansatu inisiatif bersama Yayasan InovasiMalaysia (YIM) dan Kementerian Sains,Teknologi dan Inovasi (MOSTI) da lam usahamemartabatkan hasil inovasi semua golonganmasyarakat di negara ini ter uta manyadi akar umbi.Program ini telah menjelajah ke be be rapabuah negeri termasuk Melaka, Sabah danSarawak malahan akan diteruskan ke seluruhnegara tanpa mengira bandar ataupedalaman demi me man faat kan idea inovatifuntuk kepentingan sejagat.Selain warga kerja YIM dan MOSTI,program Jejak Inovasi turut disertai pakardalam bidang automotif, reka bentuk mesin,perkhidmatan, pembuatan, pemasaran,media cetak dan elektronik serta sukarelawaninstitusi pengajian tinggi (IPT) mahupunpertubuhan bukan kerajaan (NGO).Objektif Jejak Inovasi adalah mengenalpasti hasil kerja atau karya inovatif yang di ­hasilkan golongan akar umbi serta mem ­berikan khidmat nasihat tentang objektifutama, kaedah penambahbaikan dan ciri-ciriinovasi yang bermutu kepada pereka ciptaberkenaan.Produk inovatif yang dikenal pasti ber ­potensi untuk dikomersialkan akan dibangunkan lagi melalui pelbagai platform yangdisediakan pihak kerajaan dan swasta, mi ­salnya Pusat Innospace MOSTI yang bertempatdi pelbagai lokasi di seluruh negara.Sabah merupakan destinasi kedua programJejak Inovasi selepas pertama kalidiadakan di Melaka pada Julai 2011.Jejak Inovasi Sabah yang bermula pada 17hingga 19 September 2011 cuba mengurairahsia idea kreatif dan ciptaan penduduk terutamanyadi pedalaman yang melangkauisemua kekangan geografi, pendidikan dansosioekonomi.Membabitkan daerah Keningau, Tenomdan Tambunan, 10 inovasi warga Sabah di ­kong si bersama-sama pakar industri danwakil-wakil agensi kerajaan berkaitan untukdinilai daripada sudut pembangunan untukdikomersialkan.Walaupun kesemuanya unik dan menarik,empat inovasi dari Sabah mempunyai po ­tensi besar untuk dikomersialkan serta di ­manfaatkan individu mahupun pendudukseluruh dunia.Penuai dan pelerai padiUniknya di Sabah, Jejak Inovasi bermuladan berakhir dengan inovasi melibatkan padiuntuk memudahkan pesawah mengumpulhasil tuaian mereka.Mesin pelerai padi ciptaan Siteo Akang diKeningau umpama saling melengkapi fungsimesin penuai padi ciptaan Julius Peter diKampung Dabata, Tambunan yang keduaduanyasesuai digunakan pesawah kecilkhususnya di kawasan pedalaman.Mesin penuai padi Julius secara asasnyasatu pengubahsuaian kepada mesin pe ­motong rumput yang diganti dawai pe motongrumputnya dengan mata gergaji bagimembolehkannya memotong batang padiketika proses menuai.Dicipta bagi mengatasi masalah sakitpinggang dan belakang yang dialaminyaketika menuai padi, Julius yang sudah berusiaberjaya membangunkan satu reka bentukbaru untuk memudahkan kerja pe nuaian.Selain itu, mesin yang diubahsuai itu jugaterbukti mengurangkan pembaziran butirpadi ketika proses menuai yang sering kalimenyaksikan biji padi bertaburan di sanasini.Walaupun inovasinya ringkas denganpenggantian mata pemotong mesin rumputserta menambah sekeping zink untuk me ­ngumpulkan padi, ia terbukti me mudahkankerja pesawah, mengurangkan pembazirandan mudah untuk diko mer sialkan.Dengan pengeluaran bilah mata dankomponen zink pengumpulan padi sebagaiak sesori tambahan kepada mesin pe mo tongrumput, hasil inovasi ini dapat dijual kepadamana-mana individu mahupun masyarakatyang mengerjakan sawah padi di seluruhdunia.Mesin pelerai padi rekaan Siteo pulamenggunakan konsep serupa iaitumengurangkan pembaziran butir padi tetapipada masa sama dapat mengasingkan bijipadi daripada batangnya.Uniknya mesin pelerai padi ini, ia diperbuatdaripada besi terpakai dan barang gantiankenderaan menggunakan rekaan dan ilhamSiteo sendiri setelah bertahun-tahun penatJEJAK Inovasi Sabah mendapat sambutan masya rakat setempat khususnya di daerahKeningau, Tenom dan Tambunan, Sabah.MESIN pelerai padi ciptaan Siteo Akangbakal memudahkan pesawah mengumpulhasil tuaian.


7Julai2012inovasi masyarakat setempat berjaya menghasilkan Empangan Mini Hidro diKampung Limbang Laut Tambunan, Sabah.menghempas padi menggunakan tangan.Selepas 12 tahun mencipta mesin peleraipadi itu, Siteo kini mempunyai sebilanganpelanggan di kawasan pedalaman yangberkongsi mesin tersebut bersama-samapesawah kecil lain untuk mengumpulkanhasil tuaian masing-masing.Walaupun tidak mempunyai latar belakangpendidikan yang tinggi, dia kini ber jayamenjual lebih 100 unit mesin pelerai padi itudi Keningau, Tambunan, Tenom dan Ranauyang mampu meleraikan satu ekar tuaianpadi daripada hampasnya da lam masa duajam berbanding meng gu nakan tangan yangmemerlukan masa lebih daripada satu hari.Dengan reka bentuk sedia ada, hasilinovasi ini boleh dikembangkan lagi se terusnyadikeluarkan secara besar-besaran un ­tuk kegunaan pesawah-pesawah kecil didalam dan luar negara.Pengeluaran secara besar-besaran di ­jangka dapat mengurangkan kos pembuatandan harga jualan terutamanya untuk pe ­sawah kecil yang sudah berusia dan tidakmampu mengupah pembantu atau menggunakanjentera berat.Mesin penuai dan mesin pelerai inimenjadi contoh inovasi terbaik dari pesawahdan boleh menghapuskan peranan orangtengah, mengurangkan kos penuaian sertameningkatkan hasil tuaian.Alat muzik buluhSelain inovasi jentera, Sabah juga mempunyaiinovasi karya seni tersendiri yangsememangnya sudah terkenal se hing ga kenegara matahari terbit.Philipus Jani dari Kampung KepayanLama, Tambunan telah memulakan projekmenghasilkan alat-alat muzik daripada buluhsejak 1993 lagi dan sehingga kini telahberjaya meng hasilkan 12 alat muzik berbezaber asaskan buluh.Hasil paling di bang gakannya ada lahsaksofon buluh yang berjaya diha silkan padatahun 2005, selepas 12 tahun mencuba.Philipus memu lakan projek inova tifnya itukerana minatnya bermain saksofon tetapikerana tidak mampu membeli saksofon besi,dia berazam menghasilkannya sendiridaripada sumber asli yang kaya di sekelilingkawasan rumahnya.Produk ciptaannya itu bukan sahajaberjaya menarik pengkaji muzik, profesoruniversiti dan peminat muzik seluruh negara,malahan telah membawanya ke pentasantarabangsa di Jepun.Selain saksofon, dia turut berjaya menghasilkanflut, dram dan gitar elektrikdaripada buluh dengan kesemuanyadibentuk bagi menghasilkan bunyi yangsama dengan alat muzik yang diperbuatdaripada besi.Dengan berfikir secara kreatif dan inovatif,Philipus berjaya menukar nilai sebatangbuluh yang berharga RM2 jika dijual kepadakilang, menjadi alat-alat muzik bernilaisekitar RM4,000.Uniknya produk ini, reka bentuk khusussetiap alat muzik sedia ada sudah bolehdikomersialkan dengan kadar segera jikamenggunakan bantuan mesin berat.Di samping itu, kesemua alat muzik buluhrekaan Philipus juga boleh dike luarkandalam saiz mini sebagai cenderahati danhiasan ikonik untuk negeri Sabah dan jugaMalaysia.Empangan hidro miniMenyebut kawasan pedalaman, bekalanelektrik merupakan antara masalah yangsering dihadapi penduduk memandangkankabel elektrik sukar disambung akibatkekangan faktor geografi setempat.Namun, hasil ciptaan inovatif AbdulHamid Jasmin di Kampung Libang Lautmembolehkan penduduk kampungnyamenikmati bekalan elektrik berterusansepanjang tahun.Empangan hidroelektrik mini yangdihasilkan Abdul Hamid direka sepenuhnyahasil ilham membaca tentang empanganhidro yang menghasilkan sejumlah besarelektrik yang mampu menampung keperluansebuah negara.Mula beroperasi sejak tahun 2003, se banyak14 rumah penduduk kampung di ka wasanpedalaman itu dapat menggunakan se ­mua jenis peralatan elektronik dan ko mu nikasiwalaupun penempatan mereka jauh darijalan mahupun kabel grid elektrik utama.Dengan reka bentuk empangan yangringkas di sebuah sungai yang kecil, turbinempangan hanya disambung kepada sebuahenjin, kotak gear dan dinamo untukmenghasilkan tenaga elektrik secukupnyauntuk penduduk kampung setiap hari.Dengan kos pembinaan sekitar RM10,000dan diselenggara pada kadar RM15 sebulanbagi setiap rumah, bekalan elektrik kiniboleh dinikmati sesiapa sahaja walaupun dikawasan pedalaman.Selain sebuah empangan mini di kampungnyasendiri, Abdul hamid juga telahmem bina tiga lagi empangan mini di perkampungan lain dengan satu lagi dalamperancangan berhampiran Kota Kinabalu.Industri makanan dan minumanberasaskan haliaDiusahakan Henry Charles di sebuahbengkel kecil, pelbagai produk makanan danminuman yang telah menerima sijil pe nge sahanhalal seperti halia halwa, madu, serbukminuman, kordial dan sos cili diusahakan.Menurut Henry, dia telah mengusahakanbengkel tersebut selama tiga tahun denganbantuan agensi kerajaan selaku usahawanbimbingan Lembaga Pertubuhan Peladang,Institut Penyelidikan dan Kemajuan Per tanianMalaysia (MARDI) dan SIRIM Berhad.ALAT muzik berasaskan buluh yangdicipta oleh Philipus Jani.


8Julai2012InovasiThe BestInnovationCompiled by:NURUL ANUAR KARITaLKING about innovation, we sometimesconfuse it with the term inventionsince both words are quite similar andcan hardly be distinguished.‘By anyone, for everyone’ would bestdescribe an innovation which is somethingcreative made to enhance or improve thequality of life for someone, their family or theircommunity.Anyone regardless of age, geography, socioeconomyor educational status can be inno vativeand create something new, such as aproduct, a system or even a way of life.Innovations probably existed since the timehumans were able to think creatively in makingimprovements to everyday life, be it animprovement in daily tools or the means offixing a problem.This was possibly until the language ofscience and mathematics catapulted humansto be the dominant species on earth byimproving the details, accuracy and potentialof innovations in the modern world.However, probably only a few are entitled tobe named ‘the best’ after selecting from themany, many number of inventions orinnovations published in books and theinternet, as they have played an integral part ofhuman civilization.MedicineDNA testing and sequencing, even thehuman genome mapping project started as apurely academic program to excel inunderstanding ourselves, the human body.However, from this mega-exercise, we havefound the root of many, mainly hereditarydiseases that plagued mankind for generations.This information later led to new innovative


9Julai2012means of preventing diseases such asthalassemia or even the possibility of genetictreatment using viruses.Talking about treatments, the discovery ofpenicillin by Alexander Fleming in 1928probably changed how humans see and treatdiseases.From there, generations of new antibioticsfrom chemical and natural products havehelped to prevent pain and death to countlesslives.This brought about the age of safesurgeries, the latest being non-invasive, laserand even robotic surgeries for all sorts ofhuman diseases, without having to cutanyone open.ElectronicsWhere do we start when we look atinnovative electronics that have changed thecourse of human civilization?Computers, television (TV) and radio, thecamera, global positioning system (GPS), theradar and sonar systems, and even the smallblinking light bulbs we take for granted, lightemitting diodes (LED)?These are not just plain inventions thathave changed our way of life, they areinnovations that improve and enhanceeveryday life for the better.Computers have taken over in the way wework, how we communicate, controltransport, even enable humans to reach forthe stars and beyond.Television and radio once were onlyenvisioned as communication tools have nowset the trend of daily life be it culture, socialinteraction and even new industries from theanalog to the digital age.Even the camera has tagged along into thedigital superhighway, leaving behind the useof film to accommodate an easier, faster andeven for multipurpose usage by the averageman.Way of lifeWhat better innovation than electronicgadgets? These innovations changed our wayof life, from walking on sidewalks to speedingthrough the electronic superhighway.Around the early to middle of the 20thcentury, human civilization saw innovationsin harnessing daylight (the light bulb),communications (telegraph, telephone),traveling (petrol fuelled motorcycles, cars,planes) and even ways to cook your food (themicrowave oven).By the end of that century and beginningin the 21st, the new boom began due to theintroduction of new electronic equipmentand devices such as, the mobile phone,scanners and the bar code system.Although all these electronic devices werehighly innovative on their own and an integralpart of our life today, there’s one thing thatmade the boom ‘explode’, the internet itself.Basically using the concept of connectingeveryone regardless of geographical location,the internet brought about the borderlessage via the telephone landline (cable),satellite and even wireless connections.Through this limitless connection, peopleare able to shop online (eBay, Amazon), bankonline, watch TV and best of all communicateby messaging (Facebook, chatroom, Twitter),or voice (Internet phone, VOIP) or do videoconferencing (Skype), with minimal financialcost.With the introduction of smart phones,tablets, netbooks, laptops and other gadgetslinked to ‘the net’, internet access is no longerbound to the personal computer, making allits functions and applications available at thetouch of a button, anytime anywhere.Of course, you can spend the next 100years arguing about which innovations arethe best and yet there will always besomething better ahead.It is probably best said that the bestinnovation is a unique choice entitled to eachindividual considering how it has touchedand shaped their lives to the person they aretoday.Rather than picking an innovation, why notmake one yourself and let that be the bestinnovation to you and someday, maybe evenbest for the world.So, continue on the path of creative andinnovative thinking, using any and all newinnovations to enrich, empower and enhancethe joys of life.


10Julai2012ASM’s StandpointPutting ScienceBack on the AgendaBy Dr. Ahmad Ibrahim FASc.LaTELY, there have been disturbingreports about the decline in the numberof students doing science. It has reacheda critical level.Though the government had targeted ascience to arts students ratio of 60:40, theactual ratio is much lower. Some say it may bemore like 20:80.At the rate things are going, it will be toughfor the government to increase the numberof research scientists and engineers (RSEs) inthe country. The government’s target of 50RSEs per 10,000 workers by 2020 does notlook achievable.This can have serious repercussions on thecountry’s innovation plan. How can weaddress this? How can we attract morestudents to do science?Ask any student what would be theirpreferred profession. Or for that matter, askthe parents what they want their children tobe. Chances are the student will not choose acareer in science.And the parents will also not want theirchildren to pursue science. Anything butscience.Why is this so? Why is science unattractive?Experts have offered many reasons for thedeclining interest in science.On top of the list is the fact that a career inscience does not pay well. It is much lesslucrative compared with other professions.But many believe there is more to it. Onefactor contributing to the growing disinterestin science has to do with the fact that scienceis widely viewed as complicated, uninterestingand difficult to master. Is this true?Is it really complicated? In the past, therewas no difficulty in getting students to jointhe science stream. In fact, in the early years,the country was able to attract many to doscience.Some were disappointed when told theydid not qualify to join the science class. Is itthe teaching methods that are puttingstudents off science nowadays? Or is it to dowith the facilities for studying science?Many countries have introduced newapproaches to teaching science.In France, for example, their inquiry-basedscience education (IBSE) is proving to be a hitamong students.China is also implementing its own IBSEmodel. They call it the “handsbrain”programme. In the United States, their K12model has also shown positive signs.All these programmes are based on the useof practical approaches to explain anddescribe scientific theories and phenomena.Malaysia has yet to put in place its ownIBSE programme. The fact that some schoolsreportedly do not have proper sciencelaboratories would make it difficult toimplement IBSE.This does not augur well for scienceteaching and will negate the target toincrease the number of scientists to supportthe nation’s transformation agenda.Under the government’s EconomicTransformation Programme, many admitscience and technology can make a lot ofdifference to the outcome.Science can be deployed to not only sustain


11Julai2012the 12 National Key Economic Areas (NKEA)but also discover new potential areas forgrowth. This cannot be achieved without acritical mass of scientific talent.Without a sufficient number, the countrycould face difficulties competing in a globaleconomy increasingly led by science andinnovation.Already, the plantation sector is lamentingthe lack of human capital in agriculture,especially agronomists, microbiologists andfertiliser technologists.An acute shortage of taxonomists neededto support our biodiversity programme hasProf. Asma Ismail FASc. (fourth fromthe left) led the National ScienceChallenge champions to Stockholm tomeet the Nobel Prize winners.also been reported.There are also very few students takingmathematics. Yet, a strong command ofmathematics is essential in almost all fieldsof science.In developed countries, professionals inbiotechnology, bioinformatics, informationand communications technology andcomputational biology all have goodgrounding in mathematics.It is high time we resolved this talent issuein science. The government’s recentannouncement to undertake a nationalreview of the country’s education policy iswelcome.In science education, the review shouldseriously look at the policy to train scienceteachers. Often, the teaching of science is notthe preferred vocation of many would-beteachers.Some take up the option while waiting fora better job opportunity.As a result, there have been blatant casesof teachers not taking classroom teachingseriously. Often classroom teaching isconsidered inadequate to cover the fullsyllabus.Students, therefore, have to attendexpensive tuition classes to make up forwhatever has been left out in the classroom.There have been a mushrooming of tuitioncentres.In the early days, extra tuition was notwidely taken. Yet, we were able to producewell-schooled students.We may want to take a cue from somecountries which have been more successfulin attracting the best brains to take up theteaching of science.One country has successfully attracted itstop students to take up the teaching ofscience by offering them lucrative incentivesand rewards.Apart from better pay, those who join theprogramme are also given the opportunity topursue further studies up to the PhD level.If we are to make headway in the globalinnovation-led economy, investment inscience education is of paramountimportance.Otherwise, it will be a matter of time beforewe are overtaken by countries like Vietnam,where their investment in science educationis on the rise.Dr. Ahmad Ibrahimis a CEO/Fellow of the Academyof Sciences Malaysia.


12Julai2012fokusPembudayaanInovasiOleh Dr. SAIFOLLAH ABDULLAHAPABILA k i t a m e m p e r ka t a ka ntentang inovasi biasanya kita tidakterlepas daripada menyebut namaSteve Jobs yang terkenal dengan produkinovasi iPad di bawah jenama AppleComputers.Setiap manusia mempunyai sifatberinovasi walau bagaimanapun ia berbezabezadaripada segi tahap inovasinya.Tahap inovasi seseorang individumungkin bergantung kepada pengalaman,pendedahan dan yang paling penting adalahkebijaksanaan atau kepekaan menilaipersekitaran.Seseorang yang sangat peka kepadapersekitaran sama ada dalam lingkungankehidupan masyarakatnya atau yang lebihglobal akan dapat menghasilkan inovasi yanglebih baik.Inovasinya mungkin bagi menyelesaikanmasalah atau meningkatkan gaya dan tarafkehidupannya dan masyarakat sejagat.Penilaian tahap inovasi seseorang samaada dalam bentuk produk atau ilmupengetahuan adalah sangat subjektif.Ia mungkin berbentuk penghargaan,pemasaran produk atau sekadar memenuhikepuashatian diri sendiri atau sekelompokindividu.Oleh itu penilaian inovasi seseorangadalah penting bagi meningkatkan tahappembudayaan inovasi ketahap lebih tinggi.Kejayaan menilai tahap inovasi merupakanfaktor penting agar kita dapat terusmenyuburkan kecenderungan inovasidalam pelbagai bidang.Proses penyuburan, memudah cara danmenghargai hasil inovasi akan membudayakanmasyarakat berinovasi.Minat terhadap inovasi perlu dipupuk dandiambil perhatian di semua peringkatmasyarakat, sama ada dalam kalanganpentadbir, penyelidik, usahawan, pendidik,petani dan yang lebih penting di kalanganpelajar.Mereka yang telah menceburi bidangpekerjaan sama ada sebagai majikan ataupekerja sepatutnya lebih tahu mengenaikeupayaan mereka untuk menginovasikansesuatu produk atau proses dalam bidangteknologi atau pengurusan.Bagaimanapun, kadang-kadang merekatidak tahu menilai tahap inovasi masingmasingdan tidak menghargai inovasi yangtelah dilakukan.Lebih penting lagi majikan sama adaSteve Jobs, pengasas bersama danbekas ketua pegawai eksekutif AppleComputers.sektor awam atau swasta perlu tahu menilaitahap inovasi pekerjanya dan mestilahmemupuk dan memudah carakan agar iaberkembang dan bermanfaat.Bagi golongan pelajar sama ada dip e r i n g ka t s e ko l a h a t a u u n i ve r s i t i ,Linus Hovmoller Zou (kanan), kanak-kanak 10 tahun yang berjaya menyelesaikan masalahsains dan telah menjadi penerbit kertas kerja dalam jurnal bersama bapanya.Baju tahan kotor hasil inovasi teknologinano.


13Julai2012pembudayaan inovasi sangatlah pentingkerana mereka tidak mempunya hadberinovasi dan pemikiran mereka masihbebas untuk berinovasi.Guru, ibu bapa dan masyarakat mesti tahumenilai hasil inovasi pelajar-pelajar dankecenderungan bidang inovasi mereka.M u n g k i n m e r e k a t i d a k d a p a tmenghasilkan produk atau proses yangdapat meningkatkan jualan sesebuahs y a r i k a t t e t a p i m e m a d a i d e n g a nmenghasilkan kaedah paling mudah untukmenghafal sifir, memudahkan operasitambah, tolak, darab dan bahagi dalammatematik.Pelajar di peringkat yang lebih tinggimungkin berkeupayaan untuk berinovasipada tahap lebih tinggi untuk menyelesaikanmasalah persekitaran atau lebih mencabarlagi.Contohnya kejayaan inovasi yangditunjukkan oleh seorang pelajar dari KolejTunku Kurshiah iaitu, Siti Norsarah Suhaimi,16, yang telah memenangi anugerah Emaskatogeri keseluruhan pertandingan danAnugerah khas dari pertubuhan rekaciptaKorea dalam pertandingan Reka Cipta danInovasi di Lasi, Romania pada Mei 2012.Dia telah menghasilkan inovasi hos airautomatik yang dikenali sebagai Aqueractyang mana kita tahu ia merupakan masalahseharian masyarakat.Apabila minat dan kecenderungan merekadipupuk dan dimudah carakan diharap iaakan dapat memberi manfaat kepadaiPad hasil inovasi Steve Jobs yang mengubahgaya hidup ICT remaja masa kini .negara.Industri pembuatan peralatan permainanseperti di Hong Kong dan Taiwan menggunakaninovasi dan maklum balas darikanak-kanak bagi meningkatkan kualitisesuatu peralatan permainan agar lebihdigemari dan menyeronokkan di kalangankanak-kanak.Penggalakkan, penghargaan dan motivasikepada pembudayaan inovasi bolehdilakukan dengan pelbagai cara sepertipertandingan, bengkel dan pendedahankepada hasil-hasil inovasi.Ekosistem amatlah penting ke arahpembudayaan inovasi di semua peringkat.Inovasi mestilah tidak dihadkan kepadasesuatu bidang sahaja dan setiap inovasimestilah dinilai tidak kira dari golongan dantahap mana walaupun ia dari kalanganpenduduk luar bandar atau sekolah rendah.Konsep industri keluarga atau di rumahmungkin mempunyai nilai inovasi yangtinggi dan ia harus diambil perhatian dandimudahcarakan agar ia dapat menyokongindustri yang lebih besar sebagaimanabanyak diamalkan di Korea, negara palingtinggi tahap inovasi di dunia.Ekosistem inovasi merupakan terajuutama bagi pembudayaan inovasi yangbermula dari unit-unit inovasi yang kecil danbergabung menjadi rangkaian industriberasaskan inovasi dengan polisi danperlaksanaan yang mampan.Namun pembudayaan inovasi mestiditeruskan.Rak penyimpan peralatan taman yangbegitu mudah dan sangat berguna hasilinovasi syarikat Wolf Garten, Jerman.llPelbagai takrifan telah digunakanmisalnya Joseph Schumpetermentakrirkan sebagai CreativeDestruction tetapi secara amnyaadalah penambahbaikan kepadalebih cekap, lebih baik, lebihselamat dan lebih mudah sama adakepada sesuatu produk atauproses.Inovasi bermula daripada semuasudut, lapisan masyarakat danpelbagai bidang tetapi untukmengenal pasti dan menghasilkanproduk atau mengenali individuyang akan menghasilkan produkberasaskan inovasi yang dapatmengubah gaya hidup manusiasejagat, mungkin satu dalam berjutakalau tidak pun satu dalam sejuta.Profesor Saifollah Abdullah ialahPensyarah di Fakulti Sains GunaanUniversiti Teknologi MARA, Shah Alam.


14Julai2012kalendar SGI2012Ringkasan Kalendar Tahun Sains & Gerakan Inovasi Nasional 2012Sains &MatematikKesedaran &Pembudayaan InovasiPengkomersialan& Pameran (R& Ddan Akar Umbi)InovasiPerkhidmatan &PengurusanJumlahAktiviti /BulanJanuari 2 9 2 2 15Februari 2 21 5 2 30Mac 9 26 8 5 48April 8 27 5 4 44Mei 7 17 8 1 33Jun 11 20 9 6 46Julai 8 23 4 0 35Ogos 1 3 1 5 10September 5 19 9 1 34Oktober 9 20 5 5 39November 4 7 10 3 24Disember 4 3 7 7 21Sepanjang Tahun 3 12 0 3 18Jumlah Aktiviti / Segmen 74 206 73 44 397Kalendar terkinidi portal SGI2012:http://sgi2012.mosti.gov.my


15Julai2012ogos 2012PROGRAM/ AKTIVITISains dan Matematik1, 8 dan 11 OgosMakmal Amali Fizik, Kimia dan Biologianjuran Majlis Amanah Rakyat (MARA) di seluruh MRSMKesedaran dan Pembudayaan Inovasi17-19 OgosMindset Change Programme anjuranPerbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) di Sarawak21-23 OgosMAKE WEEKEND KELANTAN anjuranKaki Seni dan Tandemic di Universiti MalaysiaKelantan (UMK)Ogos*Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)dan KIK peringkat zon anjuran Kementerian PerdaganganAntarabangsa dan Industri (MITI) di MITIPengkomersialan dan Pameran (R&D dan Akar Umbi)Ogos- NovemberDIY Malaysia anjuran kaki Seni dan tandemicInovasi Perkhidmatan dan Pengurusan1 Ogos - 30 OktoberPertandingan Creannovators KementerianPengangkutan anjuran Kementerian Pengangkutan.1 Ogos - 30 OktoberPertandingan Div-Inno anjuranKementerian Pengangkutan1 OgosPertandingan Inovasi Jabatan Tenaga Kerja (JTM)Sarawak anjuran Kementerian Sumber Manusia di SarawakOgos*MdI Innovative and Facilitative Dialogue 2012 anjuranJabatan Insolvensi Malaysia (MdI) di Sabah dan SarawakOgos*Anugerah Inovasi MARA anjuran Majlis Amanah Rakyat(MARA) di semua pusat MARARINGKASAN PROGRAMUjian Amali ini bertujuan mengujikeberkesanan kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatifpelajar dalam bidang fizik, kimia dan biologi.Program ini bertujuan mengubah pemikiran warga kerjasyarikat agar lebih inovatif dan kreatif dengan merencanakanelemen kepimpinan dan kerja berkumpulan di setiap peringkatpengurusan.Program ini bertujuan mempersembahkanidea, membentuk kumpulan berdasarkan idea tersebut danseterusnya membina prototaip. Prototaip tersebut akanditunjukkan kepada pakar-pakar dari industri bagi tujuanpenambahbaikan.Konvensyen ini bertujuan menyediakan platform kepada KIKbagi mempersembahkan projek mereka dengan menggunakanalatalatserta teknik kreativiti dan inovasi serta memberikanpengiktirafan kepada kumpulan KIK yang mencapai tahapkecemerlangan.Rancangan realiti TV yang memaparkan perjuangan idea sertainovasi akar umbi.Pertandingan ini bertujuan mencungkil potensi wargaKementerian Pengangkutan yang berdaya kreatif dan inovatifdalam penghasilan idea yang baharu bagi menambah baik bidangpengangkutan.Pertandingan ini melibatkan antara bahagian di KementerianPengangkutan untuk menyerlahkan potensi dalam menghasilkanproduk inovasi terutamanya dalam sistem pengurusan.Pertandingan ini diadakan untuk meningkatkan mutu penyampaianperkhidmatan khususnya di peringkat jabatan.Program ini berbentuk sesi dialog di antara pemegangkepentingan, pengamal undang-undang, institusi kewangan danperbankan.Pertandingan inovasi ini bertujuan menggalakkan budaya kreativitidan inovasi di dalam perkhidmatan.Nota: * Dikemaskini sehingga 22 Jun 2012


16Julai2012Chit-chatSESIAPA sahaja pasti mengenalibangunan unik Menara TM, MenaraTabung Haji, Menara Alor Setar,Stadium Shah Alam dan Pusat KonvensyenAntarabangsa Putrajaya (PICC).Selain mempunyai reka bentuk luarbiasa, binaan-binaan tersebut turutmenjadi mercu tanda serta lambangkebanggaan imej Malaysia yang cukupgah.Di sebalik tarikan itu, tahukah andasebenarnya segala operasi pembanguanserta perancangan bangunan-bangunanberkenaan telah diselenggara oleh arkitektempatan.Beliau adalah Ar. Hijjas Kasturi FASc.,arkitek popular negara yang banyakterlibat dalam projek pembinaan pelbagaijenis bangunan di dalam dan luar negara.Walaupun telah berusia 75 tahun,minatnya yang tidak berbelah bahagidalam bidang itu tidak menghalang beliauuntuk terus menyumbang idea dankepakaran yang dimiliki.Impiannya hanyalah mahu melihatgenerasi jurubina akan datang dapatm e n e r a p k a n n i l a i s e r t a i d e n t i t inasionalisme dalam setiap produkmereka.Wartawan NAZRUL AZIM SHARUDDINmenemuramah beliau untuk mengetahuiserba-sedikit pengalaman serta perjalanankerjayanya sebagai arkitek.Pupuk Identiti Kebangsaandalam Seni Bina- Ar. Hijjas KasturiOleh NAZRUL AZIM SHARUDDINApakah jawatan tuan sekarang?Ar. Hijjas Kasturi: Saya merupakan Pengarah di HijjazKasturi Associates yang ditubuhkan pada tahun 1977 untukmelaksana urusan merancang dan mereka bentuk projekpembinaan bangunan.Boleh kongsikan latar belakang akademik tuan?Ar. Hijjas Kasturi: Sejak kecil saya memang meminatibidang seni bina. Tuah menyebelahi saya kerana mendapattajaan melanjutkan pelajaran dalam kursus seni bina di sebuahuniversiti di Australia selama tujuh tahun.Bagaimana dengan perjalanan karier tuan pula?Ar. Hijjas Kasturi: Sekitar tahun 1965, saya berkhidmatsebagai arkitek di Singapura selama lebih kurang setahun.Disebabkan kesukaran mendapatkan projek di sana, sayaberhijrah ke Malaysia atas undangan Tun Abdul Razak sebelummenubuhkan Sekolah Seni Bina di Institut Teknologi Mara(sekarang dikenali sebagai Universiti Teknologi Mara) padatahun 1966. Kemudian, pada tahun 1968 pula, saya bersamasamalima orang rakan kongsi menubuhkan syarikat ArkitekBersekutu sebelum akhirnya saya menubuhkan syarikatpembinaan sendiri, Hijjaz Kasturi Associates sehingga kini.Apakah kejayaan yang pernah dicapai sejak penubuhanHijjaz Kasturi Associates?Ar. Hijjas Kasturi: Ketika awal penubuhan dahulu, aktivitipembinaan banyak tertumpu kepada projek perumahan dankedai-kedai. Sehingga pada tahun 1989, syarikat saya telahmemenangi pertandingan membina Menara Maybank di KualaLumpur yang disertai lebih 50 syarikat tempatan danantarabangsa. Sejak kejayaan itu, Hijjaz Kasturi Associatesterus sukses dengan pelbagai projek komersial.Apakah pegangan yang sentiasa tuan diikuti untuk terusberjaya dalam bidang ini?Ar. Hijjas Kasturi: Saya rasa saya merupakan arkitekpaling senior di negara ini. Walaupun telah berusia 75 tahunnamun sebenarnya saya masih bimbang kerana belummenghasilkan seni bina yang melambangkan kebudayaan


17Julai2012Malaysia dalam setiap karya saya. Ini keranasaya selalu memegang inspirasi untukmencipta seni Bina yang mempunyai imejkebudayaan nasional. Jadi, selagi ada upaya,saya akan berusaha sepenuh tenaga sayauntuk mempromosi imej kebangsaan dalamproduk seni bina.Bagaimana tuan melihat pem bangunanbidang pembinaan di Malaysiasekarang?Ar. Hijjas Kasturi: Kita sudah merdekalebih daripada 50 tahun, tetapi kebanyakanbangunan di negara ini masih dipengaruhirekaan barat dan tiada jiwa kebangsaan.Sebenarnya, dalam bidang ini kita perluberani untuk menjadi kreatif dalammenghasilkan reka bentuk unik dan aneh.Seorang jurubina perlu memupuk semangatnasionalisme dalam karya mereka.Apakah yang dimaksudkan denganidentiti kebangsaan dalam bidang senibina?Ar. Hijjas Kasturi: Setiap arkitek perlumembuat kajian dan mengaplikasikanpelbagai pengaruh pada produk seni binam e r e ka . Da l a m ko n t e k s s e m a n g a tkebang saan, banyak falsafah bolehdigabungkan terutama yang mengaitkanbangsa Melayu, Cina, India dan sebagainya.Selain itu, mereka juga perlu mengadaptasielemen ilmu seperti fizik, kimia, alam,kesusasteraan, sukan dan muzik bagimemastikan binaan yang dicipta lengkapdan sempurna.Apakah cabaran yang dilalui sepanjangbertugas sebagai seorang arkitek?Ar. Hijjas Kasturi: Sejujurnya, sebelumkita menjual idea kepada klien, kitasebenarnya perlu mencari jalan untuk menarikperhatian mereka supaya mengutamakan senibina berlandaskan imej kebangsaan secaramoden. Untuk tujuan itu, saya perlu banyakbersabar dan berusaha meyakinkan klienkerana kita harus memimpin dan bukanmenjadi pengikut mereka.Bagaimana generasi baru bolehmemupuk semangat kebangsaan dalamkerjaya mereka sebagai arkitek?Ar. Hijjas Kasturi: Mengetengahkansemangat kebangsaan bukan bermaksud kitamembawa seni bina lama ke zaman sekarang. Apayang saya maksudkan adalah mengadaptasielemen tersebut dengan teknologi lebih moden,terkini dan bersemangat baru. Barulah orang bolehmenerimanya. Ia lebih cenderung kepada teknikmemberi inovasi sesuai untuk jiwa orang muda hariini. Mereka mesti berani buka jalan baru.Apakah nasihat tuan kepada parapelajar yang berminat menceburi bidangpembinaan?Ar. Hijjas Kasturi: Apa yang palingpenting adalah mereka mesti mempunyaiminat yang mendalam dan menjiwaibidang ini. Mereka juga mesti rajinmendapatkan maklumat dan belajardaripada senior. Paling penting janganlupa selitkan idea dan unsur kebangsaandalam setiap binaan yang mereka lakukan.Fokus dan tetapkan matlamat yang ingindicapai.Nama :Ar. Hijjas bin KasturiTarikh lahir:26 September 1936Biodata:Pencapaian Akademik Profesional :l Sarjana Muda Seni Bina (University of Adelaide).l Sarjana Muda Seni Bina (University of Melbourne).l Diploma Perancang Bandar dan Wilayah(University of Melbourne).l Ijazah Kedoktoran Seni Bina Hon DArch(Universiti Malaya) 2008.l Ijazah Kedoktoran Kemanusiaan, Sains Sosial danSeni Bina (University of Adelaide) 2008.l Ijazah Kedoktoran Seni Bina (honoris causa)(University of Melbourne) 2008.l Ijazah Kedoktoran Inovasi Senibina(Universiti Teknologi Malaysia) 2010.l Felo Akademi Sains Malaysia sejak tahun 1997.Antara bangunan popular yang pernah dibina :llllllPerpustakaan dan Fakulti Sains Sosial,Universiti Putra Malaysia (UPM),Serdang.Perpustakaan dan Fakulti BisnesUniversiti Teknologi Mara (UiTM),Shah Alam.Club Mediterranean, Cherating,Pahang.Hotel Nikko, Jalan Ampang, KualaLumpur.Pusat Membeli-belah Lot 10, BukitBintang, Kuala Lumpur.Kelab Darul Ehsan, Ampang Jaya,Selangor.lllllllllllStadium Shah Alam, Selangor.Stadium Tertutup, Shah Alam,Selangor.Stadium Sarawak, Kuching.Stadium Kedah, Alor Setar.Kedutaan Kuwait, Jalan Tun Razak,Kuala Lumpur.Menara Alor Setar, Kedah.Menara MBPJ, Petaling Jaya.Menara TM, Kuala Lumpur.Terminal Satelit A, KLIA, Sepang.Pusat Konvensyen Putrajaya (PICC).Menara Tabung Haji, Kuala Lumpur.Sejarah kerjaya1956 - 1959Pembantu Arkitek untuk perancanganpelan utama Singapore Housing Trust diQueenstown dan flat kos rendah diSingapura.1959 - 1961Pembantu Arkitek South AustralianHousing Trust untuk rancangan pelanElizabeth Town, Australia.1961 - 1963Pembantu Arkitek Brown & Davis, SouthAustralia untuk perancangan pembinaanbangunan hospital, keagamaan danperumahan.1965 - 1965Arkitek Hume Proprietory Ltd.,Melbourne, Australia untuk pembinaankilang, gudang dan bangunan pejabat.1966 - 1967Arkitek/Perancang Urban RenewalDepartment di Singapura untukrancangan pembangunan bandar.1967 - 1969Ketua Pasukan dalam, pembentukanSekolah Seni bina di Institut TeknologiMARA.1969 - 1977Menubuhkan syarikat Arkitek Bersekutuyang merupakan anak syarikat kepadaAkitek Bersekutu Malaysia.1977Menubuhkan Hijjas Kasturi Associates,Architects and Planners.


18Julai2012info EstiSUSUNAN NOOR DIANA AZISPulau TiomanPaling Popular dalam Yahoo!Pasukan Editorial Pencarian Yahoo!baru-baru ini telah me na makanPulau Tioman sebagai tempat palingpopular dicari dalam enjin carian Yahoo!Malaysia sepanjang tahun 2011.Mengikut statistik tersebut, Pulau Langkawidan Cameron Highland kini berada ditempat kedua dan ketiga.Berikut merupakan antara destinasipercutian yang menjadi pilihan pe ­lancong untuk disemak melalui enjincarian Yahoo! Malaysia:1. Pulau Tioman: Pulau kecil di Pahang initer letak kira-kira 32 kilometer dari pantaiSemenanjung Malaysia.2. Pulau Langkawi: Terletak 30 kilometerdari pantai utara Semenanjung Malaysia,merupakan antara sebahagian daripada104 pulau yang ada di sini.3. Cameron Highland: Merangkumi tanahseluas 700 kilometer persegi ini me -rupakan destinasi percutian di utaraMalaysia.4.Pulau Redang: Antara pulau ter be sar diDana Penyelidikan MOSTIKementerian Sains, Teknologi danInovasi (MOSTI) telah memperuntukkansebanyak RM2.9 bilion bagi dana penyelidikan dan pembangunan (R&D).Ini merupakan peningkatan sebanyak27.3% berbanding RM1.6 bilion yangdiperuntukan dalam Rancangan Malaysiapantai timur Ma -laysia yang me -rang kumi se -bahagian daripadapulau yang kayadengan hidupanlaut seperti penyu.5. Pulau Pangkor:Terletak di negeriPerak, pulau iniberkeluasan hanya lapan kilo meter.Namun ia merupakan antara pu lau yangsibuk dengan aktiviti nelayan ser taindustri akuakultur.6. Pulau Perhentian: Ia terletak di timurlaut Malaysia dan merupakan kawasanterlindung dan hanya beberapa aktivitidibenarkan seperti renang, snorkling danselam skuba.7. Genting Highland: Terletak di Pahangdan hanya memakan masa kira-kirasejam pemanduan dari Kuala Lumpur.Terdapat enam buah hotel, sistem keretakabel, taman tema serta sebuah pusatkonvensyen.Ke-8 (RMK-8).Bagi tempoh RMK-9 (2006-2010),sebanyak 10,413 permohonan danapenyelidikan pembangunan danpengkomersialan (R&D&C) berjumlahRM11.63 bilion telah diterima dansebanyak RM2.87 bilion diluluskan untukmembiayai 4,440 projek.Sehingga kini, sebanyak 329hasil daripada 3,397 (9.7%)projek R&D siap di bawahgeran MOSTI telah berjayadipasarkan di Malaysia danluar negara.Pada masa sama, institutpengajian tinggi awam dalamusaha pengukuhan penye li dikandan pembangunan dalambidang-bidang ke uta maannegara.MOSTI juga menjalankan8. Pulau Kapas: Merupakan sebuah pulauberkeluasan enam kilometer di perairanpan tai Terengganu. Ia terkenal denganaktiviti seperti snorkling serta beberapakegiatan pantai lain.9. Port Dickson: Bagi mereka yang ge -markan suasana pantai, destinasi yangter letak di Negeri Sembilan ini amat se -suai untuk penggemar makanan lautataupun aktiviti pantai lain.10. Pulau Pinang: Merupakan sebuahpulau dan pada masa sama merupakansebuah negeri yang terletak di utaratanah air. Negeri ini terkenal dengan ke -pel bagaian kaum, kaya dengan sejarah,budaya serta hidangan istimewa.Program Brain Gain Malaysia bagipembangunan modal insan negara.Program tersebut mengguna pakaistra tegi di mana penyelidik, saintis,juru tera dan teknologis (RSET) di luarnegara di bawa ke Malaysia untuk tempohmasa tertentu bagi menjalankankolaborasi R&D dengan institusipengajian tinggi institut penyelidikanindustri tempatan.Bagi RMK-9, Program Brain Gain Ma -laysia yang tamat ini telah melibatkans e j u m l a h p e r u n t u ka n s e b a n ya kRM36.06 juta, yang telah memberimanfaat kepada 26 institusi pengajiantinggi (IPT) dan 11 institut penyelidikanserta 4,221 penyelidik dan saintismelalui pemindahan ilmu pengetahuanserta kaedah saintifik baru dalambidang sains, teknologi dan inovasi.


19Julai2012Oleh LAUPA JUNUSCarian Bahasa MelayuManusia kini semakin bergantungkepada butang di hujung jari untukBagaimana sekiranya anda bertuturmenikmati pelbagai kemudahandalam bahasa Melayu, bahasa Hindi, bahasadalam kehidupan mereka atau mene kanWelsh atau bahasa Afrika?butang untuk lebih mudah melakukan pelJumlah kandungan yang terdapat onlinebagi setiap penutur bahasa Melayu adalahkurang daripada satu peratus daripadakandungan yang ada bagi setiap penuturBahasa Inggeris.Oleh itu, sekiranya anda penutur bahasayang mempunyai kurang kandungan online,sesetengah hasil carian yang paling relevanuntuk carian mungkin dalam bahasaInggeris.Bagi membantu meruntuhkan tembokhalangan antara anda dengan jawapan yanganda perlukan, mulai hari ini anda mungkinmelihat keputusan-keputusan relevandalam Bahasa Inggeris sebagai tambahankepada hasil carian dalam bahasa pilihananda.Sebagai contoh, katakan anda meng gunakanbahasa Melayu sebagai bahasa utamadan mahu mencari maklumat tentang ‘dietseimbang’ .Google akan membantu mencarihalaman-halaman relevan dalam bahasaInggeris dan untuk ini anda akan melihatterjemahan ke dalam bahasa anda.Bahasa adalah salahsatu halangan terbesardalam membolehkanmaklumat dicapai olehsemua, enjin carian itutelah berusaha meningkatkanpenggunaanterjemahan mesin untukmemperbaiki carianmerentas bahasa.Perkara ini pentingterutamanya untukbahasa-bahasa tempatanyang kurang mempunyaikandungan online.Menerusi kemudahanitu, pengguna harusmendapat maklumatpaling relevan tidak kira bahasa apa yanganda gunakan dalam carian.Kenyataan daripada Google menyebut,pihaknya menggunakan terjemahan enjincarian untuk menterjemah carian, mencarihalaman-halaman yang paling tepatmenjawab soalan anda dan menterjemahkankeputusan-keputusan yang relevan untukanda.Anda akan mula melihat halamanhalamanberbahasa Inggeris yang relevanapabila melakukan carian dalam salah satudaripada 14 bahasa ini: Afrikaans, Melayu,Swahili, Serbia, Slovakia, Macedonia,Slovenia, Norway, Hindi, Catalan, Malta,Iceland, Welsh dan Albania.Apabila pengguna mengklik pada tajukkeputusan utama, anda akan mendapathalaman asal berbahasa Inggeris manakalapautan di bawahnya akan membawa andake halaman terjemahan.Terhangat di GoogleZeitgeist dalam bahasa Jermanbermakna semangat masamelalui eksplorasi ber bilion termacarian yang dite rima setiaptahun.‘Paling popular’ merupakanterma carian yang digunakan pa -ling banyak dalam carian Googlepada tahun lepas ma nakala“meningkat naik pa ling pantas”merupakan ter ma ca ri an yangmemper li hat kan pe ning katancarian pa ling cepat daripadajumlah carian sepanjang tahun.Google Malaysia Zeitgeist:Sebahagian senarai paling po -pu lar dan carian yang me ning -kat naik paling pantas padatahun 2011.Terma Carian yangMe ning kat NaikPaling Pantas:1. Facebook2. Angry Birds3. Maharaja Lawak4. iPhone 55. Samsung Galaxy6. iPad 27. Jawatan kosong8. Android9. Tonton10. AishiteruCarian yang Meningkat NaikPaling Pantas BerkaitanOrang:1. Bruno Mars2. Hana Tajima3. Cikgu Shida4. Avril Lavigne5. Anwar Ibrahim6. Fatin Liyana7. Justin Bieber8. Rihanna9. Ustaz Kazim10. Hanis ZalikhaCarian Berita Paling Popular:1. iPad 22. Malaysian Grand Prix3. Pusat Angkasa Kennedy4. Kentucky Derby5. Krisis Nuklear Jepun6. Anugerah MTV7. Pengkebumian Michael Jackson8. Terbuka Malaysia (Badminton)9. Banjir Thailand10. Bajet 2012Carian Persoalan‘What is’ PalingPopular:1. What is bersih2. What is g63. What is ppvrip4. What is ipad5. What are words6. What is jailbreak7. What is android8. What is lmao9. What is hacking10. What is informationCarian Blog Paling Popular:1. Blog Serius2. Beautifunara3. Papagomo4. Jejariruncing5. Honeykoyuki6. Oh Bulan7. Kari ngeri8. Malaymoviesfull9. My Resipi10. IniBelogSaya


20Julai2012fokusKenapakah HartaIntelek Penting?Oleh NAZRUL AZIM SHARUDDINHARTA intelek merujuk kepada hak eksklusif sesuatupenciptaan yang dilindungi di bawah undang-undangberkaitan.Di bawah pemilikan itu, pencipta sesuatu produk mempunyaihak mutlak terhadap pelbagai aset nyata dan tidak nyata yangdihasilkan.Ia termasuk produk, muzik, karya seni kreatif, perkhidmatan,reka bentuk dan sebagainya.Secara asasnya, harta intelek boleh dibahagikan kepada kategorihak cipta, paten, cap dagangan dan rahsia perdagangan.Di sebalik penguatkuasaan undang-undang harta intelek, iasebenarnya mempunyai kelebihan mampu meningkatkan tahapekonomi dan inovasi sesebuah negara.Ini kerana, undang-undang harta intelek menjadi faktor pentingmempengaruhi pelaburan perniagaan dari luar negara.Di negara ini, harta intelek dilindungi oleh undang-undang sepertiAkta Cap Dagangan 1976, Akta Paten 1983, Akta Hakcipta 1987 danAkta Rekabentuk Ciptaan Industri 1996Untuk peringkat global pula, China, Korea Selatan dan Jepunmerupakan antara negara yang berada di tempat 10 teratas palingbanyak memfailkan paten.Asal-usul sos tomatoSOS tomato memang pelengkap kepadarasa pelbagai jenis masakan terutama alabarat.Mengikut rekod di dalam buku resipiSugar House Book pada tahun 1801, sostomato dibuat menggunakan ramuan 100biji tomato dan juga garam.Kemudian, resipi berkenaan perlahanlahandiperkembangkan dan semakinpopular di kalangan penduduk AmerikaSyarikat (AS).Sekitar tahun 1824 pula, para petani disana telah membuat sendiri sos tomatountuk dijual kepada pasaran tempatan.Antara nama pengusaha sos tomatobesar-besaran yang popular di AS ketika ituadalah Jonas Yerks pada tahun 1837.Cara penyimpanan sos tomato turutmengalami evolusi di mana dahulu iadimasukkan ke dalam botol kaca danpengguna sering berhadapan masalah untukmengeluarkannya kerana mempunyaistruktur yang likat.Mencari penyelesaian masalah tersebut,ia dipek pula di dalam botol plastik supayamudah untuk dipicit.


21Julai2012Apakah Jam Gajah?INOVASI jam gajah yang diperkenalkan padazaman pertengahan Islam merupakan konsepjam air berkuasa pemberat dengan bentukseperti gajah.Pembangunannya yang mengaplikasikanpelbagai unsur barangan boleh bergerak danmenghasilkan bunyi setiap setengah jam.Selain membantu penentuan masa,penciptaan jam itu dilihat memberi gambaranterbaik tentang kepelbagaian budaya dalamdunia teknologi.Gajah mewakili budaya India dan Afrika,naga untuk budaya Cina, unsur air mewakilibudaya Yunani purba serta serban mewakilikebudayaan Islam.Untuk mekanisme jam itu, baldi yangdipenuhi air akan disembunyikan di dalamruang gajah yang mengandungi mangkukterapung.Mangkuk berkenaan akan mengambil masaselama 30 minit untuk dipenuhi dengan airmelalui lubang yang ditebuk sebelummembebaskan bola dan memukul gendang.Bagaimanakah ManusiaMemahami Bahasa?ADA banyak bahasa yang digunakan oleh manusiadalam dunia ini untuk bertutur dan berkomunikasidalam kehidupan seharian.Namun pernahkah kita terfikir bagaimana otakmanusia mampu memproses serta memahamisetiap bahasa tersebut.Ia sebenarnya melibatkan bidang kajian faktorneurobiologi yang dikenali sebagai Psikolinguistikatau psikologi bahasa.Menerusinya, ia membenarkan otak manusiamemproses serta memahami sesuatu bahasasecara teknikal.Psikolinguistik meliputi aplikasi sains kognitifuntuk membolehkan penjanaan ayat dantatabahasa bermakna daripada segi struktur dansusunan.Proses pemahaman pula akan melibatkanpenyusunan pernyataan, perkataan dan juga teks.Keupayaan pemahaman tersebut biasanya akanberkembang secara berperingkat sejak bayisehingga dewasa.KeunikanSainsForensikMELIHAT k e p a d a p e l b a g a iprogram berunsurkan penyiasatandi televisyen, tentu sahaja ada dikalangan kita yang berminat untukmengetahui lebih lanjut tentangbidang berkenaan.Salah satu cabang utama kajianitu adalah sains forensik yangbanyak digunakan oleh pihak polisketika membuat penyiasatanjenayah.Sesuatu yang unik mengenaibidang tersebut, ia melibatkanimplementasi banyak ilmu sainsterutama kimia, biologi, fizik danteknologi maklumat.Namun, melihat skopnya secaralebih besar, sains forensik kini telahdiperluas kepada ilmu sains sosial,perakaunan dan juga ekonomi.Secara umumnya, tujuan utamabidang berkenaan adalah untukmencari bukti dan kenyataan disebalik sesuatu kes.Teori forensik boleh dibahagikankepada dua iaitu sentuhan danindividualistik.Sentuhan mengaplikasikananalisis kimia pada dua objek yangbersentuh sementara individualistikpula melibatkan perbandingan diantara dua objek yang disyakisama.


22Julai2012Science FactsTelegraph InventorCompiled by KHAIRUNNISASULAIMANTHOMAS Alva Edison was bornon 11 February 1847 in Milan,Ohio. He began working at anearly age, as most boys did at thetime.At thirteen he took a job as anewsboy, selling newspapers andcandy on the local railroad that ranthrough Port Huron to Detroit.He seems to have spent much ofhis free time reading scientific, andtechnical books, and also had theopportunity at this time to learn howto operate a telegraph.By the time he was sixteen, Edisonwas proficient enough to work fulltime as a telegrapher.The development of the telegraphwas the first step in the com municationrevolution, and the telegraphindustry expanded rapidly in thesecond half of the 19th century.This rapid growth gave Edison andothers like him a chance to travel, seethe country, and gain experience.Edison worked in a number of citiesthroughout the United States beforearriving in Boston in 1868. HereEdison began to change his professionfrom a telegrapher to aninventor.He received his first patent on anelectric vote recorder, a deviceintended for use by elected bodiessuch as Congress to speed the votingprocess.This invention was a commercialfailure. Edison resolved that in thefuture he would only invent thingsthat he was certain the public wouldwant.Founder of Pen DrivePua Khein-Seng, the 38-year-oldMalaysian entrepreneur who invented thepen drive and runs a Taiwan-listed PhisonElectronics Corp.Pua, who was raised in Sekinchan,Selangor, moved to Taiwan in 1993 to studyengineering and continued to live in therepublic after graduation. He foundedPhison with four university friends in2000.The company is Phison Electronics Corp,a listed technology company in Taiwanwith a market capitalisation of almostNT$40 billion (RM4.3 billion).Its main claim to fame is that it changedhow many personal computer users storeand transfer data.According to Phison’s website, in 2001,the company came up with a product thatled to the demise of the floppy disk. It wasthe world’s first USB (universal serial bus)‘flash removable disk’. Most of us know itsimply as a pen drive. In fact, that was whatPhison named the product.USB flash removable disks are alsoknown as thumb drives, yet anothertrademark that has evolved into a genericterm.His success story began in 1993, whenhe arrived in Taiwan to study electricalcontrol engineering at the National ChiaoTung University. During his three yearsthere, he worked part time, earning aboutNT$80 per hour (RM8), to help pay hisway.To him, it is a simple principle: “Don’ttreat others the way you wouldnít wantothers to treat you. Your staff will like youmore if you treat them like your friends.They will not like to work for you if youtreat them as part of a money-makingmachine.”


23Julai2012Inventor of Basket BallIn December 1891, Canadian-bornJames Naismith, a physical educationteacher at the YMCA (Young Men’sChristian Association) training school,took a soccer ball and a peach basketinto the gym and invented basketball.In 1893, James Naismith replacedthe peach basket with iron hoops and ahammock-style basket.Ten years later came the open en dednets of today.Before that, you had to retrieve yourball from the basket every time youscored.Background of James NaismithJames Naismith was born inRamsay township, near Almonte,Ontario, Canada and attendedMcGill University in Montreal,Quebec.After serving as McGill’s AthleticDirector, James Naismith movedon to work at the YMCA TrainingSchool in Springfield, Massachusetts,in 1891.The game of basketball wasinspired by a children’s gameJames Naismith knew called duck-ona-rock,in which players throw a smallrock at a “duck” placed on top of alarge rock in an attempt to knock the“duck” off.While at Springfield, James Naismithinvented basketball as a sport to playindoors during the cold Massachusettswinters.The first game of basketball wasplayed with a soccer ball and twopeach baskets used as goals.After changing the peach baskets foropen hoop nets, James Naismith soonwrote thirteen official rules for thegame.The first ever college basketballgame was played on 18 January, 1896,when the University of Iowa invitedstudent athletes from the newU n i ve r s i ty o f C h i c ago for a nexperimental game. Final score:Chicago 15, Iowa 12, a bit different fromthe hundred-point scores of today.In 1963, college games were firstbroadcast on national TV, but it wasn’tuntil the 1980s that sports fans rankedbasketball up there with football andbaseball.George Washington CarverChanges AgricultureIt is rare to find a man of the caliber ofGeorge Washington Carver. A man whowould decline an invitation to work for asalary of more than USD100,000 a year(almost a million today) to continue hisresearch on behalf of his countrymen.As an agricultural chemist, Carverdiscovered three hundred uses for peanutsand hundreds more uses for soybeans,pecans and sweet potatoes.Among the listed items that he suggestedto southern farmers to help them economicallywere his recipes and improvementsto/for: adhesives, axle grease,bleach, buttermilk, chili sauce, fuelbriquettes, ink, instant coffee, linoleum,mayonnaise, meat tenderizer, metal polish,paper, plastic, pavement, shaving cream,shoe polish, synthetic rubber, talcumpowder and wood stain.However, Carver only applied for threepatents. Carver did not patent or profitfrom most of his products.He freely gave his discoveries tomankind. Most important was the factthat he changed the South from being aone-crop land of cotton, to being multicropfarmlands, with farmers havinghundreds of profitable uses for their newcrops.“God gave them to me” he would sayabout his ideas, “How can I sell them tosomeone else?” In 1940, Carver donatedhis life savings to the establishment of theCarver Research Foundation at Tuskegee,for continuing research in agriculture.


24Julai2012Fakta MenarikApakah Kod QR?Oleh NAZRUL AZIM SHARUDDINUmum mengetahui tentang fungsikod bar digunakan untuk menyimpaninformasi tentang sesuatu produkatau maklumat pengenalan individu.Garisan selari berwarna hitam dan putihpadanya yang mempunyai ruang sertalebar berbeza akan mewakili bacaan digit0 dan 1.Kandungannya pula boleh dibaca olehalat pengimbas optik yang dilengkapiperisian pengesanan khas menerusi teknikpantulan cahaya .Perkembangan teknologi hari ini telahmembawa evolusi terhadap pembangunankod bar di mana generasi keduanya iaituKod 2D atau Kod QR telah diperkenalkan.Ia merupakan simbol perwakilan duadimensi yang diperkenalkan oleh sebuahsyarikat inovasi dari Jepun, Denso Wave.Ko d Q R m e m p u n y a i k e b o l e h a nmenyimpan lebih banyak maklumatberbanding kod bar biasa menerusi garisanmendatar dan menegaknya.Di samping itu, Kod QR turut bolehdiintegrasikan bersama peranti telefonbimbit pintar secara mobiliti.Keunikan itu telah menjadikan implementasinyasemakin diperluas untuk tujuanpengiklanan dan promosi sesuatu produkatau perkhidmatan.BagaimanakahSampah Diproses?MUNGKIN kita pernah bertanya ke manakah sampahsampahdomestik yang dipungut setiap hari olehpetugas pembersihan akan dibawa?Secara asasnya, kesemua sisa berkenaan akandikumpul di tapak pelupusan sampah untuk tujuanpengurusan lebih bersistematik supaya dapatmengurangkan kesan tidak baik kepada alam sekitardan juga kesihatan manusia.Peringkat awal pengurusan biasanya akanmelibatkan proses pengasingan sampah mengikutmengikut material kertas, kaca dan aluminium.Pe l a k s a n a a n p e r i n g ka t i t u b e r m a t l a m a tmeminimumkan sisa sampah yang akan melaluiproses seterusnya.Proses pelupusan kemudiannya dibahagikankepada beberapa kategori seperti pemulihan tenaga,pemproses biologi dan kitar semula.Untuk pemulihan tenaga, sampah-sampah tersebutakan diproses sebagai sumber bahan api bagi menjanawap atau elektrik di dalam turbin.Bagi sisa organik pula, bahan seperti tumbuhan dansisa makanan akan melalui proses pencernaan biologidan penguraian jisim.Akhir sekali, bagi barang-barang kompleks sepertiperabot dan barang elektronik akan di kitar untukp e ng g u n a a n s e m u l a ko m p o n e n-ko m p o n e nberkaitan.


25Julai2012SiapakahWaltDisney?WATAK kartun Walt Disneymemang cukup popular dandigemari ramai kerana kecomelankarakternya.Namun, tahukah anda se ­benarnya Walt Disney atau namasebenarnya Walter Elias Disneymerupakan seorang penerbitfilem, sutradara, juru animasi danpelakon suara daripada AmerikaSyarikat yang cukup ber pengaruh.Dilahirkan pada tahun 1901,orang kuat dunia hiburan animasiitu merupakan pengasas kepadaproduksi tersohor dunia, WaltDisney Productions.Sepanjang hayatnya, beliautelah menerima 59 pencalonanuntuk Anugerah Akademi danmemenangi 26 daripadanya sejaktahun 1932 hingga 1969.Melengkapkan inovasinyadalam bidang animasi, beliauturut membina Taman TemaDisneyland dan Walt DisneyWorld Resort di Amerika Syarikat,Jepun, Perancis dan China.Hari ini, perniagaan studio filemdan animasi serta taman temaWalt Disney telah berkembangmenjadi sebuah perbadanantelevisyen, perfileman, destinasipelancongan dan media yangcukup tinggi nilainya.Domain .my untuk MalaysiaPASTI ramai kurang sedart e n t a n g k e w u j u d a nfrasa.my pada kebanyakanalamat laman web se benarnyamewakili pangkalandata yang berpusat diMalaysia.Ia diselenggara olehsebuah syarikat tempatandikenali sebagai sebagai.my Domain Registry dandiselenggara di bawahKementerian Sains,Teknologi dan Inovasi(MOSTI).Ditubuhkan pada tahun 1980 menggunakan nama Pusat Rangkaian Inovasi Malaysia (MYNIC),ia kemudiannya ditukar kepada .my Domain Registry pada tahun 2009.Secara asasnya, organisasi berkenaan berperanan mendaftar dan menguruskan sebanyaklapan nama domain utama.Kategori berkenaan adalah .my, .com.my (komersial), .net.my (berkaitan rangkaian), .org.my(organisasi), .edu.my (institusi pendidikan), .gov.my (kerajaan), .mil.my (tentera) dan .name.my(profil individu).Di samping itu, syarikat tersebut turut berperanan memberi perlindungan akses InternetProtokol (IP) bagi sebarang pelayaran laman web.Mendaftar bersama .my Domain Registry menawarkan kelebihan penjenamaan dan identitiunik kepada sesebuah laman web selain mengelakkan berlakunya pencerobohan siber.Kepelbagaian Fungsi KontenaPETI pengangkutan atau lebih dikenalisebagai kontena sebenarnya telah di ­perkenalkan pada tahun 1950 untuk tujuanmengangkut kelengkapan tentera di AmerikaSyarikat.Lanjutan daripada itu, penggunaannyasemakin diperluas dalam sektor perdaganganantarabangsa untuk tujuan pengangkutanbarangan jarak jauh sekitar tahun 1970.Ia melibatkan pelbagai bentuk dansaiz kontena bergantungkepada jenis barangyang dibawa.Antaranya adalahseper ti kontenauntuk membawakargo pukal, kargopukal cerai, tangkicecair dan gas sertakargo udara yanglebih ringan.Selain itu, terdapat jugabeberapa kontena yang dilengkapipendingin udara untuk membawa kargomudah rosak serta kontena yang mempunyaibukaan atas bagi muatan tinggi.Biasanya, kapasiti di dalam kontena diukurmenggunakan unit TEU iaitu berdasarkanmuatan kontena 20 kaki panjang dan lapankaki lebar.


26Julai2012Saintis IslamIbnu FirnasCipta Konsep Pesawat, Teknologi GelasOleh KHAIRUNNISA SULAIMANBERCERITA m e n g e n a i d u n i apenerbangan, tentu saja tokoh-tokohseperti Sir George Cayley, OttoLilienthal, Santos-Dumont dan WrightBersaudara menjadi sebutan.Mereka dikenali kerana berjasa merintisdunia penerbangan hingga menjadi industrimoden seperti sekarang ini.Sebenarnya pereka asas konsep pesawatterbang pertama adalah seorang ilmuwanMuslim dari Sepanyol, Abbas Ibnu Firnas.Beliau adalah orang pertama dalam sejarahyang menggunakan pendekatan sains dalammempelajari proses terbang.Ibnu Firnas layak disebut sebagai manusiapertama yang terbang ribuan tahun sebelumWright Bersaudara berhasil melakukannya.Pada tahun 852, di bawah pemerintahanKhalifah Abdul Rahman II, Ibnu Firnas me mutuskanuntuk melakukan eksperimen ‘terbang’dari menara Masjid Mezquita di Cordobamenggunakan sayap dari jubah yangdisokong dengan kayu.Sayap buatan itu ternyata membuatnyamelayang sebentar di udara dan memper lahankannyajatuh, serta mendarat dengansedikit cedera ringan.Alat yang digunakan Ibnu Firnas inilahyang kemudian dikenal sebagai payungterjun pertama di dunia.Kejayaannya itu tidak membuatnyaberpuas hati.Beliau melakukan beberapa penelitian danmengembangkan konsep serta teori yangdiadaptasi daripada pemerhatian alam sekitar.Pada tahun 875, saat usianya menginjak65 tahun, Ibnu Firnas merancang danmembuat sebuah mesin terbang yangmampu membawa manusia.Setelah versi terakhirnya berhasil, iamengundang penduduk Cordoba untukturut menyaksikan penerbangan bersejarahdi Jabal Al-’Arus (Mount of theBride) d ikawasan Rusafa, dekat Cordoba.Penerbangan yang disaksikan secarameluas oleh penduduk Cordoba boleh dika takanberjaya tetapi kerana cara meluncur yangkurang baik, Ibnu Firnas terhempas ke tanahbersama pesawat layang buatannya.Dia mengalami kecederaan punggungyang sangat parah menyebabkan Ibnu Firnastidak dapat meneruskan eksperimen yangseterusnya.Kemalangan berlaku kerana Ibnu Firnaslalai memerhatikan bagaimana burungmenggunakan ekor mereka untuk mendarat.Beliau juga lupa untuk menambahkan ekorpada model pesawat terbang buatannyasehingga mengakibatkan dia gagal mendaratkanpesawat ciptaannya dengan sempurna.Cedera punggung yang tidak sembuhmenyebabkan Ibnu Firnas memberikanperhatian yang lebih kepada projek-projek didalam makmal.Seperti biasa, beliau meneliti kejadian alammisalnya mempelajari mekanisme terjadinyahalilintar dan kilat, menentukan jadualastronomi dan merancang jam air yangdisebut Al-Maqata.Ibnu Firnas berhasil mengembangkanformula untuk membuat gelas daripadapasir, mengembangkan beberapa kaedahyang digunakan untuk melihat pergerakanplanet-planet dan bintang-bintang.Kejayaan ibn Firnas ketika itu merupakan satupencapaian dalam bidang sains dan menjadisimbol kegemilangan pada zaman al-Andalus.Ketika itu ibn Firnas sudah menentukandasar-dasar bagi pembuatan pesawatangkasa, 600 tahun sebelum Leonardo daVinci berimaginasi dengan planetariumnya.Selain itu ibn Firnas berjaya mengem bangkanproses pemotongan batu kristal yangpada ketika itu hanya orang-orang Mesirmam pu melakukannya.Berkat penemuannya itu, Sepanyol tidakperlu lagi mengeksport quartz ke Mesir tapimemprosesnya sendiri di dalam negeri.Salah satu penemuannya yang amatpenting adalah pembuatan kaca silika sertakaca murni tak berwarna.Ibnu Firnas juga dikenal sebagai ilmuwanpertama yang menghasilkan kaca dari pasirdan batu-batuan.Kejernihan kaca atau gelas yangdiciptakannya itu mengundang kekagumanpenyair Arab, Al-Buhturi (820-897 M).Beliau menemui ajal semasa berjuangmenyembuhkan kecederaan punggung yangdideritai akibat kegagalan menjalankan ujikaji pesawat terbang buatannya.Walaupun percubaan terbang menggu nakansepasang sayap daripada bulu dan rangkakayu tidak berjaya, namun gagasan inovatifIbnu Firnas kemudian dipelajari RogerBacon 500 tahun setelah Firnas meletakkanteori-teori dasar pesawat terbangnya.Kemudian sekitar 200 tahun setelahBacon (700 tahun selepas uji kaji Ibnu Firnas),barulah konsep dan teori pesawat terbangdikembangkan.Tidak ramai orang yang mengetahuibahawa kejayaan industri pesawat terbangmoden ketika ini hasil daripada perjuanganIbnu Firnas yang rela mengorbankan dirinya.Bagi mengingati jasanya, nama Abbas IbnuFirnas diabadikan pada lapangan terbang diBaghdad serta di salah satu kawahpermukaan Bulan.Infol Abbas Qasim Ibnu Firnas (di Baratdikenali dengan nama ArmenFirman).l Dilahirkan pada tahun 810 Masehidi Izn-Rand Onda, Al-Andalus (kiniRonda, Sepanyol).l Diiktiraf sebagai pakar dalampelbagai disiplin ilmu, selain seorangahli kimia, ia juga seorang sarjanakemanusiaan, pereka, ahli geografi,penulis puisi dan penggiat teknologi.l Berketurunan Maghribi, beliau hiduppada era pemerintahan KhalifahUmayyah di Andalusia.l Meninggal dunia pada tahun 888Masehi.


Dunia Saintis27Julai2012McAdamBangunkan Sistem Jalan RayaOleh NOOR DIANA AZISJohn Loudon McAdam dilahirkan pada21 September 1756 di Ayr, Scotland.Bapanya merupakan golongan beradatetapi mengalami kerugian dalam satupelaburan di sebuah bank tempatan.Ketika berusia 14 tahun, beliau berpindahke Bandar New York untuk bekerja denganbapa saudaranya, William McAdam di sebuahrumah pengiraan.Bapa saudaranya merupakan seorangpedagang makmur dan tidak mempunyaianak. Oleh itu, John menjadi anak angkatkepada pasangan tersebut danselepas William bersara, Johnmengambil alih syarikat miliknya.Ketika Amerika mencapaikemerdekaan, John mengambilkeputusan untuk kembali keScotland dan beliau telahmembeli rumah dan estet diSauchrie.Keputusannya untuk pulangke Scotland mendorong beliauu n t u k m e n g e m b a n g k a nkerjayanya dengan menjadiusahawan perniagaan pada awalnya.Selain itu, beliau juga merupakan seoranghakim, pemegang amanah jalan bertol diAyrshire, Timbalan Leftenan Daerah sertapegawai yang bertanggungjawab dalampasukan sukarela kor meriam ketika seranganPerancis pada 1794.Namun pada 1798, keluarganya berpindahke Bristol dan menubuhkan sebuah syarikatyang terlibat dalam industri kimia.Mengambil keputusan membantuwujudkan Bristol Commercial Rooms pada1811, ia sekali gus membolehkan beliaudilantik menjadi presiden syarikat pertamaserta individu paling berpengaruh dalamkempen bagi menubuhkan penjara baru dibandar raya tersebutMinatnya yang cenderung ke arahpembinaan jalan raya serta penerbitan bukuturut membolehkan beliau menerbitkannaskah berjudul Remarks on Present Systemof Road Making dan mendakwa pendapatyang ditulis adalah berdasarkan kajian syaratsyaratyang dijumpai ketika pengembaraannyamelebihi 30,000 batu.Kejayaannya bermula pada 1816 apabiladilantik sebagai juruukur di Bristol TurnpikeTrust ketika membina semula jalan rayamenggunakan batu hancuryang diikat pada batu kerikil disetiap kawasan jajahannya.B e l i a u j u g a t e l a hm e m p e r k e n a l k a n s i s t e mMacadamized (menurap denganmakadam) iaitu membina lengkungandengan menjadikan jalan raya sedikitcembung bagi memastikan air hujan dapatdisalurkan terus ke jalan supaya tidakmenembusi benteng.Menurut buku yang ditulis oleh Brenda J.Buchanan, sistem pembinaan jalan raya yangdibangunkan John melibatkan persediaanyang rapi serta menggunakan jumlah tanahyang ditos sama rata.Batu jalan akan dipecahkan terlebih dahulumenggunakan tukul menjadi kepingan kasardengan berat tidak lebih daripada 170 gram.Di samping itu, John telah membuat kajianbahawa batu yang besar serta kasar akanpecah dan terbang apabila kenderaan melaluikawasan tersebut.Jika ia lebih kecil serta diturapkan sedalam0.254 meter maka ia akan menghasilkanpermukaan yang lebih tahan lama sertakedapannya mampu mempercepatkanwaktu pembinaan.Teknik ini mudah, paling efektif serta tidakmenggunakan sumber kewangan yangbanyak.Tiga tahun kemudian, Bristol TurnpikeTrust kendalian John Loudon McAdam telahmenguasai jalan raya sepanjang 286.5kilometer dan ketika itu, gaji beliau telahmencecah £500 (RM2,476) setahun.Dengan reputasi cemerlang itu, John telahmeluaskan pengaruhnya dengan menjadijuruukur perunding bagi pemegang amanahyang lain.Ketika itu juga beliau bersama dua oranganak lelakinya bekerja untuk 25 badanpemegang amanah sekali gus layak menjadijuruukur bagi jalan raya metropolitan seluruhbandar England.Tiada yang lebih membanggakan apabilamasyarakat mula mempercayai kredibilitiJohn Loudon McAdam dalam kerjapembinaan jalan raya sekali gus menerimadana sebanyak sebanyak £6000 (RM 29,713)antara tahun 1820 dan 1825 daripada orangawam.Infol Dilahirkan pada 21 September1756 di Ayr, Scotland.l Pada tahun 1778, John telahberkahwin dengan anakperempuan seorang peguamyang kaya, Gloriana MargarettaNicoll.


28Julai2012KerjayaJurutera mekatronikcipta produk pintarOleh NAZRUL AZIM SHARUDDINDI sebalik bidang pengajian kejuruteraanawam, elektrik dan elektronik yangmemang sudah dikenali umum,kejuruteraan mekatronik pula merupakanantara kursus baru yang ditawar kebanyakaninstitusi pengajian tinggi (IPT).Secara asasnya, kajian tersebut mengkombinasikanilmu-ilmu daripada bidangkejuruteraan mekanikal, komputer, perisian,teknologi maklumat dan penghasilan sistem.Ia lebih memberi fokus kepada aktivitipembangunan produk-produk pintar dengansokongan kawalan robotik bagi memudahkanaktiviti harian manusia.Perkembangan industri kejuruteraanmekatronik bermula sejak pemproses mikrodigunakan secara meluas dalam pembangunandan kawalan sistem mekanikal.Mekatronik merujuk kepada teknologi disebalik pengoperasian produk pintar di manamelibatkan kawalan sistem digit secaraberkomputer.Individu yang terlibat dalam pengendaliandan pengawalan sistem berkenaan puladikenal sebagai jurutera mekatronik.Mereka perlu mempunyai pengetahuanserta pengalaman khusus dalam memastikankeseluruhan sistem berjalan lancar dansempurna.Biasanya, mereka akan bertugas dengansyarikat-syarikat pembangunan produkberteknologi tinggi seperti industripembuatan dan pemasangan.Contohnya adalah produk automotif,pengimejan dan mesin-mesin logik yangmempunyai kaitan dengan pengendaliansistem.Produk lain yang disokong bidangkejuruteraan mekatronik adalah sepertiperanti elektrik dan elektronik, bioperubatan,kawalan pintar serta automasi robotik.Di Malaysia, semakin banyak syarikatmengaplikasi teknologi berkenaan dalamperniagaan mereka kerana selain memberipendapatan lumayan, ia turut mendapatpermintaan tinggi terutama untuk produkpengguna.Ia termasuk kamera digital, mesin basuh,televisyen, peti sejuk, telefon bimbit danpenghawa dingin.Melihat kepada peranan sektor tersebutyang semakin meluas, ia secara tidaklangsung telah membuka banyak peluangkerjaya dalam pelbagai industri.Disebabkan itu, sektor mekatronik terusberkembang pesat di negara ini dan semakinsemakin ramai tenaga kerja profesional danterlatih dilahirkan.Bagi merealisasikan matlamat tersebut,terdapat banyak IPT awam dan swastamenawarkan pendidikan dalam bidangtersebut.Antaranya seperti Politeknik, UniversitiTeknologi Mara (UiTM), Universiti TeknologiMalaysia (UTM) dan Institut KemahiranMalaysia (IKM).Penyediaan program-program berkenaanbermatlamat mendedah dan menyediakanpara pelajar dengan ilmu asas kejuruteraanmekatronik secara komprehensif.Pendidikannya merangkumi pengenalankepada pengetahuan kejuruteraan mekanik,matematik, bentuk dan komponen mesin,termodinamik, litar dan sistem, elektronikdan komunikasi, teori kawalan, pemprosesanisyarat digital, kejuruteraan kuasa sertarobotik.Menerusinya, para pelajar akan dapatberfikir secara lebih kreatif dalam me ­nyelesaikan sebarang masalah ber kaitannya.Cara itu juga secara tidak langsung mampumenarik minat pelajar untuk terus me ­ningkatkan ilmu dan kemahiran dalam bidangberkenaan.Daripada segi peluang kerjaya, paragraduan kursus itu berpeluang bertugas diorganisasi kejuruteraan, bioperubatan,pembangunan perisian, penyelenggaraanserta syarikat penyelidikan dan pembangunan.Syarat kemasukan aml Diplomal STPMl SPMSyarat kemasukan program Diplomal Lulus dalam peperiksaan SijilPelajaran Malaysia (SPM) atau setarafdengan mendapat sekurangkurangnyalima kepujian termasukBahasa Melayu.Syarat khas programlMendapat sekurang-kurangnya satukepujian dalam salah satu matap e l a j a r a n F i z i k , S a i n s , S a i n sTambahan, Matematik dan lulusBahasa Inggeris.Subjek pengajianl Matematik kejuruteraanl Sains juruteknikl Sistem elektronikl Teknologi elektrikl Reka bentuk litar bersepadul Elektronik kuasal Sistem mikrokomputerl Sistem digital


Bicara IT 29Julai2012BYOD: Gaya pengkomputeran kerja kinioleh FIRKHAN ALIBring Your Own Device (BYOD) ataumembawa peranti anda sendiri meru ­pakan satu gaya pengkomputeranyang mana para pekerja membawa sendiriperanti mudah alih atau komputer dalampelbagai bentuk sama ada komputer tablet,komputer riba atau telefon pintar ke tempatkerja untuk melaksanakan tugas kerjamasing-masing.Di samping itu, komputer kepunyaanperibadi tersebut digunakan untuk mencapaisumber-sumber teknologi maklumat sese ­buah organisasi seperti perisian, sistem mak ­lumat, Internet, e-mel, rangkaian kom puterdalaman dan sebagainya.Pengkomputeran BYOD ini menjadi gaya ataukaedah baru di tempat kerja disebabkan olehperkembangan aspek pengindividuan perantielektronik atau personalization dan hargaperanti-peranti mudah alih ini berada pada tahapmampu milik pengguna yang tinggi.Pengkomputeran BYOD ini boleh disekatamalannya oleh sesebuah organisasi tetapi iaberkemungkinan akan menyekat produktivitidan kreativiti bagi seseorang pekerja.Jadi, apa yang perlu dilakukan olehsesebuah organisasi adalah melaksanakanpolisi-polisi, garis-garis panduan danpendidikan bagi mengurus perlaksanaanpengkomputeran BYOD dalam sesebuahorganisasi.Masalah yang kritikal adalah keselamatandan kerahsiaan data dan harta intelek bagisesebuah organisasi yang berada dalamperanti mudah alih atau komputer kepunyaanpara pekerja.Perkara paling penting bagi sesebuahorganisasi menghadapi gaya pengkomputeranBYOD ini adalah ia perlu menyediakan satupelantar pengkomputeran yang cekap,selamat dan mesra peranti mudah alih.Pelantar pengkomputeran ini perlu me ­rangkumi keseluruhan infrastruktur teknologimaklumat kepunyaan sesebuah organisasiseperti Internet, rangkaian kom puter, sistemmaklumat, perkakasan, peri sian, pangkalandata, sistem pengo perasian dan data.Pelantar yang sesuai untuk perlaksanaanpengkomputeran BYOD ini adalah pengkomputeranmaya atau pengkomputeranawanan cloud computing.Ini kerana, apa sahaja peranti mudah alihyang digunakan oleh pekerja untuk mencapaiinfrastruktur teknologi maklumat sesebuahorganisasi akan dicapai menerusi komputerperibadi atau aplikasi secara maya dengantalian rangkaian setempat atau internet.Ia boleh diandaikan seperti komputerstesen kerja workstation mencapai sebuahkomputer kerangka utama mainframe.Pelantar pengkomputeran maya ataupengkomputeran awanan ini akan memu ­dahkan pengurusan perlaksanaan peng kom ­puteran BYOD bagi pekerja dalam sesebuahorganisasi.Pekerja akan mencapai infrastrukturteknologi maklumat organisasi secara jauhdan terkawal.Apa yang paling penting adalah data yangmerupakan aset kritikal bagi sesebuahorganisasi dapat diurus dengan baik, selamatdan cekap dalam persekitaran pengkomputeranBYOD ini.Beberapa persoalan daripada sudut pandangpenggunaan infrastrukur teknologi maklumatorganisasi oleh para pekerja dalampengkomputeran BYOD ini perlu dikajidan ditangani dengan baik dancekap.Antara persoalan-persoa lan nya adalahseperti berikut:1. Adakah pe lu ­ang untuk parapekerja meng gu ­nakan apa-apa dataatau harta intelek hakmilik organisasi dalamperanti mudah alih hak peribadi mereka?2. Adakah dibenarkan jenis-jenis capaian dibuat kepada infrastruktur teknologimaklumat organisasi dan sekiranya adayang tidak dibenarkan, bagaimana iaditangani?3. Apakah bentuk dan kadar kawalan yangdiperlukan oleh organisasi terhadap pe ­ranti-peranti mudah alih peribadi inidaripada sudut pandang pengurusanorganisasi dan para pekerja?4.Apakah bentuk-bentuk ancaman kese ­lamatan yang berkemungkinan wujud dalampenggunaan peranti-peranti mudah alih inidan bagaimana untuk menanganinya?5.Adakah infrastruktur teknologi maklumatorganisasi sedia ada berupaya untukmenangani penggunaan peranti-perantimudah alih peribadi terutama daripadasegi keperluan jalur lebar dan kekangankekanganfizikal yang akan timbul?Bagaimanakah cara untuk mengatasinya?6. Bagaimana pula daripada segi bentuksokongan, penyelenggaraan dan pengu ­rusan infrastruktur teknologi maklumatyang diperlukan dalam pengkomputeranBYOD?Konsep pengkomputeran BYOD ini sudahlama wujud dalam sesebuah organisasi tetapibezanya adalah peranti mudah alih yangdigunakan seperti komputer riba adalah hakmilik organisasi dan para pekerja yang terlibatjuga adalah terhad kepada bilangan danjabatan yang tertentu seperti jabatanpemasaran dan jualan, sokongan dan lain-lain.Mereka ini perlu mencapai data atau sistemmaklumat dari jarak jauh dan dikenali sebagaiperkerja yang sentiasa buat kerja di luarpejabat mobile worker.Gaya pengkomputeran BYOD ini sudahmen jadi satu gaya kerja kini yang mem ­bolehkan produktiviti, inovasi dan kreativitiseseorang pekerja dikembangkan.Bagaimanapun, perlu ada polisi-polisi un ­tuk mengawal dan mengurus perlak sana ­annya.Daripada sudut pandang sesebuah or ­ganisasi, perkara utama yang perlu dikajiadalah kesan kos-kos tambahan yang akanwujud dalam perlaksanaan pengkomputeranBYOD ini.Aspek keselamatan teknologi maklumatjuga perlu dikaji semula dalam perlaksanaanpengkomputeran BYOD ini bagi menanganibentuk-bentuk ancaman baru yang perluditadbir urus dengan baik dan cekap.


30Julai2012ScienceBuzz


saintis muda31Julai2012Saintis Muda Negarake IIASA dan CERNOleh ASHRIQ FAHMY AHMADashriq.ahmad@utusan.com.myBUAT pertama kalinya lima saintis mudaMalaysia diberi peluang bekerjasamadengan saintis antarabangsa bagimenjalankan penyelidikan dalam beberapabidang yang menjadi cabaran global.Mereka bakal bekerjasama dengan saintisantarabangsa di Institut Antarabangsa UntukSistem Analisis Gunaan (IIASA), Vienna,Austria dan di Organisasi Kajian NuklearEropah (CERN) di Geneva, Switzerland.Menurut Presiden Akademi Sains Malaysia(ASM), Tan Sri Dr. Ahmad Tajuddin Ali FASc,penyertaan saintis muda ini merupakan kejayaanpertama agensi tersebut dalam usaha untukmembantu mereka menjalinkan kerjasamadalam program anjuran IIASA dan CERN.“Kejayaan ini adalah susulan peranan ASMsebagai ahli organisasi nasional kepada IIASAsejak 9 Februari lalu.“Malah, kita sebelum ini ada menyatakanhasrat untuk mengadakan kerjasamapenyelidikan dan pembangunan modal insanyang mana ditandatangani bersama oleh ASMdan CERN pada 23 Jun tahun lalu,” katanyapada majlis memperkenalkan lima saintismuda kepada media di Kuala Lumpur barubaruini.IIASA merupakan sebuah organisasipenyelidikan antarabangsa yang menjalankankajian berorientasikan polisi.Ia juga khusus bagi menangani masalah yangkompleks dan sukar untuk diselesaikan olehsesebuah negara atau satu disiplin akademik.Terdapat tiga bidang keutamaanpenyelidikan di IIASA iaitu Tenaga danPerubahan Iklim; Air dan Makanan; sertaKemiskinan dan Ekuiti. Manakala CERN adalahsebuah pusat penyelidikan saintifik yangterbesar dan unggul terletak berdekatanantara sempadan Perancis dan Switzeland.Cern merupakan salah sebuah organisasipenyelidikan yang unggul di dunia yang men -jadi contoh baik bagi kerjasama antarabangsa.Bidang kajian yang menjadi fokus utama CERNadalah fizik asas yang membolehkan pema -haman mendalam tentang alam semesta.CERN juga merupakan tempat di mana WorldWide Web direka pada tahun 1989.Sepanjang penyertaan saintis muda negaradalam kedua-dua program tersebut, merekabakal memperolehi pengalaman serta memperluaskanminat dalam bidang penyelidikanLIMA saintis muda yang berjaya mengharumkan nama negara setelah terpilih untukbe kerjasama dengan saintis di IIASA dan CERN.melalui kerjasama pelbagai disiplin danpersekitaran penyelidikan daripada pelbagaibudaya.Pada masa sama, mereka juga dapat membentuk satu rangkaian hubungan antarabangsabersama saintis-saintis terkemuka serta rakansebaya dari seluruh dunia.Sementara itu, Maragatham Kumar berkata,kerjasama bersama saintis luar negara ter sebutdapat menambah pengala mannya sebagaiseorang pegawai penyelidik.Maragatham yang sedang menjalankanpenyelidikan berkenaan Assessment of AirPollution and GHG Mitigation Strategies inMalaysia using Scientific Model berharapdapat mencari satu resolusi khas menanganimasalah pencemaran udara di negara inimelalui kerjasama tersebut.Bagi Oh Pin Pin pula, menerusi programtersebut beliau berharap penyelidikan yangsedang dijalankan iaitu Development of a NovelMebrane Reactor System for Sustainable PalmBiodiesel Production in Malaysia dapatdikembangkan lagi.Sementara itu, Mohammed Daniel DavisMuhammed menyifatkan minat yangmendalam dalam bidang fizik sejak kecilakhirnya membuahkan kejayaan apabilaterpilih menjadi salah seorang saintis mudanegara untuk program CERN.“Kini, saya masih belajar dan sedangmenjalankan kajian teori fizik mengenai alamcakerawala. Terpilih dalam program sebeginimerupakan pendedahan yang amat baik bagisaya,” katanya.Pun begitu, saintis muda kecil molek, SitiFatimah Mohd. Raihan pula tidak dapatmenyembunyikan rasa bangga ataspenghargaan yang diberikan oleh ASM melaluipemilihan tersebut.Katanya, peluang bekerjasama denganCERN merupakan langkah beliau untuk lebihmendalami bidang fizik dan astrofizik yangamat diminatinya.Afiq Aizuddin Anuar yang juga amatberminat dalam bidang teori zarah fizikberkata bentuk kajian yang akan dijalankanmenerusi program tersebut masih belumditentukan secara spesifik, namun beliaumemiliki perancangan tersendiri.Lima orang saintis mudal Maragatham KumarPegawai penyelidik,Agensi Nuklear Malaysial Oh Pin Pincalon doktor falsafah (PhD), UniversitiNottingham, Kampus Malaysial Mohammed Daniel DavisMuhammedPelajar Ijazah Sarjana Muda Fizik,Universiti Putra Malaysia (UPM)l Siti Fatimah Mohd RaihanPelajar Ijazah Sarjana Muda Fizik,Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)l Afiq Aizuddin AnuarPelajar Ijazah Sarjana Muda Fizik,Universiti Malaya (UM).


32Julai2012Fun In ScienceContributed by: The Children’s MuseumBalloon CarObjectiveInvestigate Newton’s Third Law as you build an air-powered vehicleWhat You Needl Half-Gallon Milk Cartonl Balloonl 2 Drinking StrawsTo Do and ObserveWash out your carton and cut offthe top. The milk carton will be thebody of your vehicle.Cut carton half the long way.Cut a small hole in the middle ofone of the short sides of thecarton. This hole should be thesame diameter as the neck of theballoon. Start with a small hole.The fit must be precise-if the holeis too big or too small, the flow ofair won’t create enough force tomove the car.Pull the end of the balloonthrough the hole, keeping theWhat’s Going OnThis activity allows you to explore arange of science topics includingNewton’s Third Law, simple machinesand friction. Newton’s Third Law statesthat for every action there is an equaland opposite reaction. If you let go of aballoon filled with air, what happens?The balloon flies around somewhatrandomly as the air escapes. As theballoon contracts it forces the air out ofits opening. Air has mass, it is made ofmolecules. The air molecules that arepushed out of the balloon also pushagainst the molecules in theatmosphere creating a reaction forcecalled thrust that acts on the balloon.Thrust acts on the balloon with equalParent / Teacher TipsFor Younger ChildrenBefore the children attach the wheelsand axles, have them to blow up theballoons and let their cars go. How fardoes the car travel? Does it go veryfast? Have the children hypothesizeas to what modifications might makethe car travel farther and faster.l 4 Spoolsl 4 Straight Pins (length must beshorter than spool’s diameter)body of the balloon inside thecarton. If the neck of the balloon issqueezed, enlarge the hole.Repeat until the fit is snug, but nottight. Air flow should not berestricted.Mark the spots on the sides of thecarton where you will cut holes forthe axels. Use a ruler to make surethe holes on opposite sides of thecarton will match up. Use thespools to measure and make surethe axel holes are at a height thatwill allow the spool-wheels totouch the rolling surface and liftforce in the opposite direction as theair that is squeezed out. In this activity,because the balloon is attached to thevehicle, the balloon stays put, butthrust causes the car to move.Without the spools on the ballooncar, do you think the car would move?It probably would, but not as far. Thatis because the bottom surface of thecar would make contact with thesurface that it is moving on. Thisincreased amount of contact wouldlead to lots of friction, the force of twosurfaces, rubbing against each other.By adding the spools to the car, wedecrease the amount of frictionbecause only the spools – acting asFor Older ChildrenHave the children test their ballooncars on different surfaces? Ask themto observe or measure how far andhow fast the car travels on a carpet.Then have the children do the samething on a smooth, flat table. Werethere any differences in the cars’speed or distance traveled on thel Sharp Scissorsl Rulerl Penthe body off of the surface.Cut holes for axels and pushstraws through the holes.Slide spools on to the straws andpoke pins through the straws tokeep the spools on. Adjust thepins as needed until the wheelsspin freely.NOTE: For younger children, pleasehave a parent or adult to help in thisstep.Finally, blow up the balloon– don’t tie the end – and let yourcar move smoothly.wheels and are down making contactwith the surface, and they are spinningrather than rubbing. The wheel andaxle are one of the six types of simplemachines, which are tools that allow usto do a certain amount of work (likeuse air to push a car a certain distance)by applying a smaller force than wouldbe needed without the simplemachine.We find examples of simplemachines around us all the time. Someexamples of a wheel and axle that helpus every day are doorknobs and thegears in a clock. Can you think of someothers?different surfaces? On the texturedsurface of the carpet there will bemore friction and the balloon carshould not be able to travel as fast oras far as it will on a smooth surface.The children can make hypothesesabout additional types of surfacesand other variables, perform testsand observe the results.Cool Linkswww.edheads.org/activities/simple-machine/index.htmwww.bbc.co.uk/schools/scienceclips/agen89/friction.shtml


33Julai2012Farah HazwaniAbd RahimAlamat: 194, JalanMasjid, KampungManjoi, 30020, Ipoh,PerakSekolah: SekolahMenengah TarcisianConventUmur: 17 tahunBidang sains yangdiminati: SainsPerubatan.Mohamad SyamsulIzwan Md. FauziAlamat: No. 760, JalanKuda Kepang 2/2,Taman Ria Jaya, 08000Sg. Petani, KedahSekolah: SMK TamanRia Jaya, 08000,Sungai Petani, KedahUmur: 18 tahunBidang sains yangdiminati: Bioteknologidan Sains Pertanian(Botani).Iman Al-QhalyddPutra JemadiAlamat: 84, JalanSuadamai 6/3, BandarTun Hussien Onn,Cheras, Kuala LumpurSekolah: MRSM TunAbdul Razak, Pekan,PahangUmur: 13 tahunBidang sains yangdiminati: SainsPerubatan dan Kimia.Nurul Nuha HaidzirAlamat: 14 Jalan 4,Kampung MelayuTambahan, 68000Ampang, SelangorSekolah: SekolahKebangsaan TamanKosas AmpangUmur: 9 tahunBidang sains yangdiminati: SainsForensik dan SainsKimia.Divenkumara/l RamanAlamat: No.7 Jalan 7/3,Taman Sri Cahaya,45600 Btg. Berjuntai,SelangorSekolah: SMK SultanSulaiman Shah, Btg.Berjuntai, SelangorUmur: 13 tahunBidang sains yangdi minati: Astronomidan Reka Cipta.Nurul Najaa HaidzirAlamat: 14, Jalan 4,Kampung MelayuTambahan, 68000Ampang, SelangorSekolah: SekolahKebangsaan TamanKosas AmpangUmur: 7 tahunBidang sains yangdi minati: SainsPerubatan.Mohd. FadzilMohd. RashidAlamat: KM 16 JalanMulia Kampung Pulai,77300 Merlimau,MelakaSekolah:SMK SeriMahkota, UmbaiUmur: 17 tahunBidang sainsyang diminati: SainsTeknikal.Iman El-MuhammaddPutra JemadiAlamat: 84, JalanSuadamai 6/3, BandarTun Hussien Onn,Cheras, Kuala LumpurSekolah: SMK BandarTun Hussien Onn 2Umur: 9 tahunBidang sains yangdiminati: Perubatandan kejuruteraan.Sudirman KiffliAlamat: No. 35,Kampung Hulu Supa,94950 Pusa, SarawakSekolah: SMK (BM)SaratokUmur: 16 tahunBidang sains yangdi minati: Botani danSains Perubatan.Noor Atika IdayuOthmanAlamat: No.13, JalanHikmah 9, KampungKopok Baru, 81700,Pasir Gudang, JohorSekolah: Sek. Men.Keb. Dato’ PenggawaTimur, Masai, JohorUmur: 13 tahunBidang sains yangdi minati: SainsMatematik.Borang penyertaanLekatkangambar andadi sini.Nama:Alamat:Sekolah:Umur: E-mel: Tarikh:Bidang sains yang diminati:Alamatkan borang anda kepada: Akademi Sains Malaysia (ASM), 902-4, Jalan Tun Ismail,50480 Kuala Lumpur. Anda juga boleh e-melkan penyertaan anda kepada: estidotmy@akademisains.gov.my


34Julai2012Surat Pembacaestidotmy untuk semua golonganAssalamualaikumSalam 1Malaysia. Setiapbulan saya hanya akanmemilih dan membelimajalah yang benar-benar diper lukanserta berguna sahaja walaupun terdapatbanyak majalah di pasaran.Saya terpandang majalah ini di sebuahperpustakaan mini. Majalah ini menawarkansatu kelainan dan perspektif berbeza keranaia menggarap pengertian yang amat luasdan mendalam daripada aspek penciptaansains, teknologi dan inovasi.Di dalam majalah ini, ia mentafsirkeindahan yang kita atur dan lakar dipelbagai ruangan kehidupan. Sesungguhnyamajalah estidotmy amat sesuai untuk semuagolongan. Rencana dan ilustrasi yangdisediakan sangat menarik dan hebat sesuaidijadikan garis panduan dalam hidup.Majalah estidotmy bukan sahaja isinyamenarik, malah setiap bulan pemilihanwarna juga ceria. Harapan saya agar majalahestidotmy akan terus tersemat di hati dansentiasa mantap lagi bermutu. Kedatanganmajalah estidotmy setiap keluaran sangatdinanti oleh saya sekeluarga.Semoga estidotmy terus mencetus fikiran danmenjadi majalah sains nombor satu Malaysia.Akhir kata jangan lupa sediakan kuiz atausebarang peraduan untuk pembaca.Diharap estidotmy dapat memaparkansejarah penciptaan laman Facebook yangmemang popular pada masa kini. estidotmywujudmu umpama permata yang bersinaruntuk pemikiran sains yang tiada sempadandan penjana generasi berilmu teknologi daninovasi. Syabas!Zuraidah Mohd. ZainudinTaman Puncak Boungaivilla,Kuala Kangsar, Perak.Pengarang: Kepada saudari Zuraidah,terima kasih kerana menjadikan estidotmybacaan utama. Dengan kemunculan semulamajalah ini, kami mengalu-alukan maklumbalas daripada semua.Bertanya kad keahlianMinat patologi forensikAssalamualaikum saya ucapkan kepada semuapembaca estidotmy dan kepada saudara Pengarang. Sayaadalah antara pembaca setia estidotmy. Saya ingin bertanyatentang kad keahlian Rakan Esti yang saya hantar padaFebruari lepas.Saya juga tidak melihat gambar saya di ruangan RakanEsti. Saya tidak pernah terlepas sisipan estidotmy keranasetiap bulan saya menunggu gambar saya tersiar di ruangantersebut tetapi malangnya tidak tersiar.Sudah dua kali saya menghantar borang Rakan Esti tetapitiada tersiar gambar saya dan kad keahlian tidak dihantar.Saya berharap tiada sebarang kesilapan yang saya buat.Saya juga ingin tahu bila saya akan mendapat kad keahliankad keahlian Rakan Esti. Saya harap saudara Pengarangpertimbangkan aduan saya.Nur Atiqah Wahidah Noor Roslan,Tasek Gelugor,Seberang Perai Utara,Pulau PinangPengarang: Kepada saudari Atiqah dan semua pembacaestidotmy, dimaklumkan bahawa kita tidak lagi mengeluarkan kadRakan Esti. Bagaimanapun anda masih boleh menghantar borangkeahlian untuk ruangan Rakan Esti pada keluaran akan datang.Saya merupakan salah seorang di antara jutaan pembaca yang begitumeminati sisipan estdotmy terbitan Utusan Melayu ini. Di sampingsaluran informasi yang bernas, sisipan yang banyak menitik beratkanaspek pendedahan mengenai Sains dan Teknologi ini juga banyakmemberi kepuasan kepada pembaca.Memandangkan minat saya yang cenderung ke arah forensik patologi,saya ingin meminta supaya dalam keluaran yang akan datang, pihak tuandapat mendedahkan isu mengenai dunia kerjaya pakar patologi.Ini kerana, saya berpendapat bidang ini masih belum diperluaskansecara langsung kepada masyarakat dan saya yakin dengan penyusunaninformasi yang mantap, ia akan menarik perhatian pembaca lain.Pada pandangan saya, masih ramai yang beranggapan bidang initidak mencabar dan mengerikan. Oleh yang demikian, saya berharappihak estidotmy dapat mengubah stigma negatif masyarakat terhadapbidang tersebut.Mohon dipertimbangkan cadangan yang telah dikemukakan. Tahniahdan syabas saya ucapkan di atas pembaharuan yang dilakukan. Di harapmajalah ini akan menjadi majalah nombor satu di Malaysia.Nur Syafikah Nabilla ZaharuddinSeksyen 3 Bandar Teknologi,Semenyih, Selangor.Pengarang: Teirma kasih. Buat pengetahuan saudari, Patologi Forensikdisenaraikan sebagai tema yang akan dibawa oleh majalah ini, Nantikankeluarannya.Hantarkan sebarang pendapat atau teguran sama ada melalui surat kepada Akademi Sains Malaysia (ASM),902-4, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur ataupun menerusi e-mel: estidotmy@akademisains.gov.myl Tiga surat tersiar akan menerima hadiah misteri daripada estidotmy.l Satu surat akan terpilih sebagai surat terbaik dan dua surat lagi me nerima hadiah penghargaan.l Maka, penulis surat hendaklah menyertakan nama penuh, alamat lengkap dan nombor telefon untuk dihubungi. Surat hendaklah pendek danpadat serta mempunyai idea bernas. Keputusan adalah muktamad dan pihak estidotmy tidak bertanggungjawab ter hadap mana-mana surat yangdikirim tetapi tidak diterima.


Poster35Julai2012Mihalis Mike Lazaridisfounder ofBlackberryBy ASHRIQ FAHMY AHMADMIHALIS Mike Lazaridis born on March 14 1961in Istanbul, Turkey is a Greek Canadianbusinessman, founder and Vice Chairman ofResearch In Motion (RIM).He is the man who created and manufactures theBlackBerry wireless handheld device.Mike, also a former chancellor of the University ofWaterloo, and an Officer of the Order of Canada.With an estimated net worth of USD800 million (asof June 2011), Lazaridis was ranked by Forbes as the17th wealthiest Canadian and 651st in the world.Born in Istanbul, Turkey, to Greek parents(specifically Pontic), Lazaridis was five years old whenhis family moved to Canada in 1966, settling inWindsor, Ontario.At age 12, he won a prize at the Windsor PublicLibrary for reading every science book in the library.In 1979, he enrolled at the University of Waterloo inelectrical engineering with an option in computerscience.In 1984, Lazaridis responded to a request forproposal from General Motors to develop a networkcomputer control display system.GM awarded him a USD600,000 contract. Hedropped out of university that year, just two monthsbefore he was scheduled to graduate.The GM contract, a small government grant, and aUSD15,000 loan from Lazaridis’s parents enabledLazaridis, Mike Barnstijn, and Douglas Fregin to launchResearch In Motion (RIM).One of the company’s first achievements was thedevelopment of barcode technology for film.RIM ploughed the profits from that into wireless datatransmission research, eventually leading to theintroduction of the BlackBerry wireless mobile device in1999, and its more well-known version in 2002 until now.


SAINS DAN INOVASIPEMANCU TRANSFORMASIBagi mereka yang mencintaidunia ilmu sains,teknologi dan inovasi,inilah masanya untuk memilikitiga buah buku yang amatberguna sebagai sumberpengetahuan dan rujukandalam bidang tersebut.Pada harga yang berpatutan,harganya tidakmungkin dapat menandingiisi kandungan buku-bukuberke naan yang menghimpunkankhazanah ilmu sains.Dapatkan set CD kompilasi estidotmybagi tahun 2002-2010 pada hargaRM45.00 (termasuk bayaran pos)Budaya Kreativiti:Pameran Seratus TahunHadiah NobelUlf Larsson (Editor)(2004)ISBN 983-9445-09-XHarga: RM50.00Kecemerlangan Sains Da lamTamadun Islam: Sains IslamMendahului ZamanScientific Excellence in IslamicCivilization:Islamic Science Ahead of itsTimeFuat Sezgin(2006)ISBN 983-9445-16-2Harga: RM40.00Pengembaraan MerentasiMasa: Satu Perjalanan keArah Hadiah NobelAhmed Zewail(2007)ISBN 978-983-9445-20-6Harga: RM40.00Budaya Kreativiti: Pameran Seratustahun Hadiah Nobel Menceritakanbagaimana pemenang Hadiah Nobelmemupuk kreativiti yang membawakepada penciptaan dan inovasi seterusnyamengangkat ketinggian ilmu kepada nilaiekonomi.Kecemerlangan Sains dalam TamadunIslam: Sains Islam Mendahului Zamanmerupakan himpunan ciptaan saintis Islamdahulu yang mempelopori banyak inovasipada hari ini. Buku merupakan katalog bahanpanduan yang dipamerkan di Pa meranKegemilangan Sains dalam Tamadun Islamyang diadakan di negara ini.Pengembaraan Merentasi Masa: SatuPerjalanan ke Arah Hadiah Nobel merupakanbiografi seorang cendekiawan sainsIslam kini Prof Ahmed Zewail yang menerimaHadiah Nobel dalam bidang kimiapada 1999. Buku ini wajar dimilikiuntuk generasi muda yang bercita-citauntuk mengikut jejak langkah penulisnya.Sains dan InovasiPemancu Transformasi

More magazines by this user
Similar magazines