LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

KANDUNGAN


KANDUNGANPERKARAKATA PENDAHULUANINTISARI LAPORANMUKA SURATviixiBAHAGIAN I : AKTIVITI JABATAN/AGENSI NEGERIPendahuluan 3Pejabat Tanah Dan Galian, Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Tengah, 3Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat DayaPengurusan Lesen Pendudukan SementaraPejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau PinangPengurusan Perumahan Kos RendahJabatan Kerja Raya Negeri Pulau PinangPenyenggaraan Jalan NegeriMajlis Sukan Negeri Pulau PinangKemudahan Peralatan SukanMajlis Perbandaran Pulau PinangProjek Landskap Di Bawah Pakej Ransangan Ekonomi (PRE)Jabatan Perhutanan Pulau PinangPengurusan Hutan Paya Laut Dan Kepentingannya Kepada Alam SekitarPejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Jabatan Kerja Raya, Jabatan PengairanDan Saliran, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam dan Pejabat Tanah Dan GalianNegeri Pulau PinangPengurusan Emolumen Anggota Perkhidmatan Awam Negeri Pulau Pinang213657708297BAHAGIAN II : PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERIPendahuluan 113Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang113Usaha Tarbiah (Pulau Pinang) Sdn. Bhd.Perbadanan Pembangunan Pulau PinangPDC Events & Advertising Sdn. Bhd.PDC Consultancy Sdn. Bhd. 137BAHAGIAN III : PERKARA AMPendahuluan 151Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua AuditNegara Tahun 2009 151Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Aktiviti Jabatan/AgensiDan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pulau Pinang Tahun 2009 153Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri Pulau Pinang 153PENUTUP 157iiiiii127


KATA PENDAHULUAN


5. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawaiJabatan/Agensi/ Syarikat Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang telah memberikan kerjasamakepada pegawai saya sepanjang pengauditan dijalankan. Saya juga ingin melahirkanpenghargaan dan terima kasih kepada semua pegawai saya yang telah berusaha gigihserta memberikan sepenuh komitmen untuk menyiapkan Laporan ini.(TAN SRI DATO’ SETIA HAJI AMBRIN BIN BUANG)Ketua Audit NegaraMalaysiaPutrajaya12 Mei 2011viiiviii


INTISARI LAPORAN


1.3.3. Memantau setiap tanah yang pernah dikeluarkan LPS bagi memastikan tanah yangdiduduki tanpa lesen dan tanpa membuat bayaran dapat dikawal. Seterusnya kedua-duaPDT menyediakan laporan pematuhan syarat setiap tahun bagi maksud pemantauan.1.3.4. Menyelaras semua proses terlibat dengan pengurusan LPS supaya sistempenyampaian maklumat kepada orang awam dapat dipertingkatkan.1.3.5. Menyeragamkan proses permohonan LPS bagi semua PDT dengan mengambil kiraaku janji dalam Piagam Pelanggan.2. PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG- Pengurusan Perumahan Kos Rendah2.1. Program Perumahan Kos Rendah bertujuan untuk menyediakan rumah kediamanyang mampu dimiliki oleh rakyat berpendapatan rendah. Rumah kos rendah (KR) yangdibangunkan di Negeri Pulau Pinang adalah dari jenis rumah teres dan pangsa sertadiagihkan mengikut tiga kaedah iaitu jual-beli, sewa beli dan sewa. Projek PerumahanRakyat (PPR) untuk disewa bagi tempoh tertentu dan Projek Awam Kos Rendah (PAKR)adalah untuk tujuan sewa beli dan jual beli pada harga maksimum RM42,000 seunitmengikut jenis dan lokasi projek. Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan NegeriPulau Pinang (Pejabat) telah dipertanggungjawabkan untuk mengurus/menyelenggararancangan-rancangan perumahan dan mengendalikan urusan pendaftaran/pengagihanrumah kos rendah melalui Sistem Maklumat Perumahan Kerajaan Negeri Pulau Pinang(SMP). Bagi tempoh tahun 2008 hingga 2010, sejumlah 14,059 pemohon KR dan PPR telahdidaftarkan melalui permohonan secara manual (borang) dan secara online (e-rumah)dengan jumlah pendaftaran keseluruhannya sebanyak 152,702. Dalam tempoh ini, tiadaprojek perumahan dibangunkan oleh Kerajaan Negeri dan kesemua projek perumahan telahdilaksanakan oleh pihak swasta.2.2. Pengauditan yang dijalankan pada bulan September 2010 hingga Januari 2011mendapati pada keseluruhannya program pengurusan perumahan kos rendah bolehdipertingkatkan, terutamanya dari aspek kelemahan seperti:2.2.1. Kelewatan memberi kelulusan oleh Pejabat bagi 141,497 pemohon rumah KRdan 4,146 pemohon bagi rumah PPR setakat 31 Disember 2010.2.2.2. Aspek kutipan tunggakan berjumlah RM0.85 juta dari hasil sewa, RM5.97 juta darisewa beli dan RM4.95 juta dari yuran penyenggaraan memerlukan tindakan segera bagimengurangkan jumlah tunggakan sedia ada. Akibat daripada tunggakan tersebut,penyelenggaraan rumah kurang dilaksanakan dan berlaku penyusutan baki akaun KumpulanWang Penyelenggaraan dari RM2.65 juta pada awal tahun 2008 kepada RM0.78 juta padaakhir tahun 2010.2.2.3. Kesilapan mengakaunkan semua hasil kutipan sewa kepada Kumpulan WangPenyelenggaraan berjumlah RM4.94 juta dan perlu diselaraskan segera.xiixii


menyelaras badan-badan sukan di negeri Pulau Pinang untuk memajukan sukan danmeningkatkan taraf keunggulan atlit di samping mengasah bakat individu yang berpotensidalam bidang sukan serta menggalakkan penglibatan semua lapisan masyarakat dalamkemajuan sukan.4.2. Bagi tempoh tahun 2008 hingga 2010, Majlis telah membelanjakan sejumlah RM0.93juta bagi program latihan, kemudahan latihan, pembelian peralatan dan penyenggaraanperalatan sukan. Secara keseluruhannya, kemudahan sukan di Majlis perlu dipertingkatkanlagi dengan menambah baik kemudahan peralatan sukan yang telah lama dan rosak danmembina pusat latihan yang sesuai untuk tujuan latihan. Antara kelemahan yangdiperhatikan adalah:4.2.1. Majlis tidak dapat menyediakan kemudahan sukan yang berkualiti untuk menjanaatlet yang berpotensi kerana tiada peruntukan yang mencukupi untuk membina pusat latihandan memperoleh peralatan sukan yang baru.4.2.2. Bangunan pusat latihan yang dibina terbiar tidak digunakan.4.2.3. Peralatan yang sedia ada tidak diselenggara dengan baik dan rekod aset juga tidakdikemas kini. Malahan peralatan menembak dan perahu layar optimist yang dibeli bernilaiRM92,015 tidak dapat dikesan.4.3. Bagi memastikan objektif penubuhan Majlis dapat dicapai sepenuhnya dan bilanganatlet baru dapat ditambah, kelemahan-kelemahan yang disebutkan di perenggan-perenggandi atas perlu diperbaiki bagi mengurangkan kos pembaziran. Sehubungan itu, Majlis adalahdisyorkan mengambil tindakan seperti berikut:4.3.1. Majlis perlu memastikan persediaan peralatan sukan untuk diguna secara optimumbagi tujuan melahirkan atlet yang berprestasi tinggi dan cemerlang.4.3.2. Pemeriksaan peralatan sukan perlu dijalankan secara berkala bagi mengenal pastidan mengesahkan keadaan fizikal peralatan.4.3.3. Mengambil tindakan pelupusan terhadap peralatan sukan yang rosak dan hilang bagimengemas kini rekod peralatan.4.3.4. Tindakan terhadap pegawai yang boleh menyebabkan pembaziran perlu diambilmengikut peraturan semasa.5. MAJLIS PERBANDARAN PULAU PINANG- Projek Landskap Di Bawah Pakej Rancangan Ekonomi (PRE)5.1. Unit Landskap Majlis Perbandaran Pulau Pinang (Majlis) bertanggungjawab untukmelaksanakan program pembangunan, naik taraf dan penyenggaraan landskap di seluruhkawasan pentadbirannya. Unit Landskap Majlis telah menerima peruntukan daripadaKementerian Pelancongan sejumlah RM1 juta untuk tujuan pembangunan dan naik taraflandskap di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi (PRE) tahun 2009. Pengauditan yangxvxv


8.3. Bagi tujuan penambahbaikan, pihak Audit mengesyorkan UTSB menimbangkan danmelaksanakan perkara berikut:8.3.1. Pematuhan kepada syarat yang ditetapkan dalam Akta Syarikat 1965 (Akta 125) dansyarat SSM terutama dalam pengendalian modal saham syarikat.8.3.2. Tindakan untuk mengutip yuran tertunggak.8.3.3. Kemudahan di dalam kawasan asrama perlu dipertingkatkan.8.3.4. Mempertingkatkan tadbir urus korporat dan pengurusan aset bagi mewujudkankawalan dalaman Syarikat yang berkesan.8.3.5. Mematuhi syarat pentauliahan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) untukmengelakkan program/kursus yang ditawarkan dibatalkan.9. PERBADANAN PEMBANGUNAN PULAU PINANG- PDC Events & Advertising Sdn. Bhd.9.1. PDC Events & Advertising Sdn. Bhd. (PDCEA) merupakan sebuah syarikat milikpenuh PDC Premier Holdings Sdn. Bhd. yang diwujudkan dengan modal dibenarkanberjumlah RM5 juta dan modal berbayar berjumlah RM200,000. Aktiviti utama PDCEAhanya bertumpu kepada urusan sewaan tanah atau bahagian bangunan milik PerbadananPembangunan Pulau Pinang (PDC) kepada syarikat pengiklanan untuk membina papaniklan. Secara keseluruhannya, pengurusan syarikat PDCEA adalah baik. PDCEA telahmencatatkan peningkatan keuntungan sebelum cukai bagi tempoh 2007 hingga 2009. Inidisebabkan peningkatan hasil sewaan 3 tapak pengiklanan baru pada tahun 2008 dan 1tapak pengiklanan baru pada tahun 2009.9.2. Bagaimanapun, masih terdapat beberapa aspek pengurusan aktiviti yang perludipertingkatkan seperti:9.2.1. Bayaran sewaan tapak pengiklanan terkurang diterima9.2.2. Papan iklan dibina sebelum mendapat kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)9.2.3. Deposit sekuriti tidak dikenakan kepada syarikat yang menyewa tapak pengiklanan.9.3. Bagi memastikan PDCEA mencapai objektif penubuhannya, adalah disyorkan supayapengurusan PDCEA mengambil tindakan seperti berikut:9.3.1. Pengiklanan atas tapak PDC hanya dibenarkan selepas mendapat kelulusandaripada PBT.9.3.2. Memastikan syarikat pengiklanan menitikberatkan aspek keselamatan di tapakpengiklanan.9.3.3. Memastikan syarat sekuriti deposit diambil kira dalam dokumen perjanjian.xixxix


10. PERBADANAN PEMBANGUNAN PULAU PINANG- PDC Consultancy Sdn. Bhd.10.1. Penstrukturan semula Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC) padatahun 2004 telah menyebabkan aktiviti-aktiviti komersial diambil alih oleh anak-anak syarikatPDC dengan PDC Premier Holdings Sdn. Bhd. sebagai syarikat pegangan utama PDC.PDC Consultancy Sdn. Bhd. (PDCC) merupakan sebuah anak syarikat milik penuh PDCPremier Holdings Sdn. Bhd. dan diperbadankan pada 15 Januari 2004. Pengambilalihan 3buah syarikat lain di bawah PDC Premier Holdings Sdn. Bhd. iaitu PDC - Art & T TotalProject Management Sdn. Bhd., PDC Technical Services Sdn. Bhd. dan DCT ConsultancyServices Sdn. Bhd. telah mewujudkan syarikat PDCC. PDCC mula beroperasi mulai bulanApril 2004 dengan modal dibenarkan sejumlah RM500,000 dan modal berbayar sejumlahRM440,002. Syarikat dianggotai oleh 4 orang Ahli Lembaga Pengarah yang terdiri daripadapegawai PDC. Penubuhan PDCC adalah untuk menyediakan pelbagai perkhidmatan juruperunding yang merangkumi kerja arkitek, kejuruteraan, ukur bahan dan juga pengurusanprojek kepada agensi Kerajaan, sektor swasta dan syarikat subsidiari di bawah PDC PremierHoldings Sdn. Bhd..10.2. Secara keseluruhannya, pengurusan syarikat PDCC adalah baik. PDCCmemperoleh keuntungan bersih sejumlah RM1.96 juta pada tahun 2009 berbanding RM0.61juta pada tahun 2008. Bagaimanapun, masih wujud kelemahan dalam aspek pengurusanaktiviti terutamanya dari aspek:10.2.1. Pemantauan projek dan kutipan yuran profesional yang tertunggak berjumlahRM13.83 juta untuk 110 projek yang telah dilaksanakan bagi tempoh tahun 2008 hinggabulan September 2010.10.2.2. Tunggakan hutang perniagaan berjumlah RM713,926, hutang pelbagai berjumlahRM419,884 dan hutang terakru oleh anak-anak syarikat terdahulu yang berjumlah RM1.02juta masih belum dikutip.10.3. Bagi memastikan objektif penubuhan PDCC dapat dicapai sepenuhnya danpemegang ekuiti mendapat value for money, adalah disyorkan supaya Syarikat mengambiltindakan seperti berikut:10.3.1. Meningkatkan pengurusan aktiviti terutamanya dari segi mendapatkan projekdaripada pihak luar dan tidak terlalu bergantung pada projek daripada PDC sendiri bagimengembangkan Syarikat pada masa hadapan.10.3.2. Meningkatkan usaha untuk mendapatkan hasil yang tertunggak.10.3.3. Menjalankan pemantauan secara berterusan terhadap pelaksanaan projek bagimenjamin kualiti pembinaan.xxxx


BAHAGIAN IAKTIVITI JABATAN/AGENSINEGERI


21BAHAGIAN IAKTIVITI JABATAN/AGENSI NEGERI1. PENDAHULUANSeksyen 6(d), Akta Audit 1957 menghendaki Jabatan Audit Negara mengaudit program danaktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Pengauditan ini bertujuan untuk menilai sama ada sesuatuprogram atau aktiviti telah dijalankan dengan cekap dan berhemat. Bagi tujuan ini, 7 aktivitibagi 10 Jabatan/Agensi telah dikaji. Tujuh aktiviti yang dikaji ialah Pengurusan LesenPendudukan Sementara (Pejabat Tanah Dan Galian, Pejabat Daerah Dan Tanah SeberangPerai Tengah dan Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya), Pengurusan ProgramPerumahan Kos Rendah (Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri), Penyenggaraan JalanNegeri (Jabatan Kerja Raya), Kemudahan Peralatan Sukan (Majlis Sukan Negeri), ProjekLandskap Di Bawah Pakej Rangsangan Ekonomi (Majlis Perbandaran Pulau Pinang),Pengurusan Hutan Paya Laut Dan Kepentingannya Kepada Alam Sekitar (JabatanPerhutanan) dan Pengurusan Emolumen Anggota Perkhidmatan Awam Negeri Pulau Pinang(Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengairan Dan Saliran,Jabatan Hal Ehwal Agama Islam dan Pejabat Tanah Dan Galian). Pemerhatian Audittersebut telah dimaklumkan kepada semua Ketua Jabatan dan Agensi terlibat.PEJABAT TANAH DAN GALIAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAHSEBERANG PERAI TENGAH, PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAHBARAT DAYA2. PENGURUSAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA2.1. LATAR BELAKANG2.1.1. Lesen Pendudukan Sementara (LPS) diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN)kepada orang atau badan yang layak bagi membolehkan mereka mengusaha ataumenggunakan tanah mengikut syarat dan tempoh yang ditetapkan. Terdapat 2 jenis LPSyang diuruskan oleh Pejabat Daerah Dan Tanah (PDT) di Pulau Pinang iaitu LPS JangkaPanjang (bagi tempoh setahun) dan boleh diperbaharui selepas tamat tempoh. ManakalaLPS jangka pendek adalah bagi tempoh kurang dari setahun. LPS bagi tempoh setahundiluluskan oleh PBN manakala LPS bagi tempoh kurang dari setahun hanya diluluskan olehPentadbir Tanah Daerah (PTD) masing-masing.2.1.2. Selepas 3 kali pembaharuan, LPS Jangka Panjang perlu mendapat kebenaran dariPBN untuk memperbaharui semula LPS seperti diperuntukkan di bawah Seksyen 67(3)Kanun Tanah Negara (KTN). Bagaimanapun, bayaran tahunan LPS perlu dijelaskan olehpemegang lesen pada setiap tahun mengikut kadar yang ditetapkan tidak lewat dari bulanMac. Kelewatan menjelaskan bayaran akan dikenakan denda sebanyak 10% dari jumlahbayaran LPS tahunan yang ditetapkan. Manakala LPS bagi tempoh kurang setahun,33


permohonan boleh dibuat pada bila-bila masa dan dianggap sebagai permohonan baru sertaperlu membuat bayaran LPS mengikut kadar ditetapkan.2.1.3. LPS yang telah dikeluarkan boleh dibatalkan pada bila-bila masa tanpa bayaranpampasan apabila berlaku pelanggaran syarat-syarat yang ditetapkan oleh PBN. Di sampingitu, PBN juga boleh membatalkan LPS dengan membayar ganti rugi sekiranya tanah itudiambil balik oleh Kerajaan Negeri sebelum tamat tempoh. PBN diberi kuasa untukmengambil tindakan undang-undang bagi mendapatkan kembali hasil tanah, ansuran, dendaatau penalti sekiranya bayaran tidak dijelaskan mengikut Seksyen 16(1)(d). Seksyen 425dan 426A KTN menjelaskan kesalahan menduduki atau membina bangunan atas tanahKerajaan boleh diambil tindakan penguatkuasaan. Manakala Seksyen 429A dan 429B pulamenjelaskan keperluan untuk mendapat kebenaran Pendakwa Raya sebelum mendakwaatau mengkompaun kesalahan di bawah KTN.2.1.4. Kutipan hasil LPS bagi tempoh 2008 hingga 2010 untuk Pejabat Daerah Dan TanahSeberang Perai Tengah (PDTSPT) dan Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya(PDTDBD) adalah masing-masing berjumlah RM0.52 juta dan RM0.43 juta seperti diJadual 2.1.Jadual 2.1Jumlah Hasil LPS Bagi Tahun 2008 Hingga 2010TahunJumlah Kutipan Hasil LesenJumlah Hasil(RM Juta)(RM Juta)SPTDBD2008 0.21 0.14 0.352009 0.14 0.18 0.322010 0.17 0.11 0.28Jumlah 0.52 0.43 0.95Sumber: PDTSPT dan PDTDBD pada 30 November 20102.2. OBJEKTIF PENGAUDITANObjektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada pengurusan LPS telah dilaksanakandengan cekap dan teratur serta mencapai matlamat yang ditetapkan.2.3. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN2.3.1. Pengauditan dijalankan di PDTSPT dan PDTDBD meliputi aspek permohonan baru,permohonan pembaharuan, pemantauan dan penguatkuasaan bagi tempoh 2008 hingga2010. Jumlah sampel adalah sebanyak 288 fail permohonan baru, 140 fail permohonanpembaharuan dan 11 fail penguatkuasaan seperti di Jadual 2.2.44


proses permohonan LPS turut menyumbang kepada kelewatan.Daerah / HariMengikutPiagamJadual 2.3Tempoh Proses Permohonan Di PDTSPT Dan PDTDBDTempohTahun2008 2009 2010Fail % Fail % Fail %JumlahFailPDTSPT90 - 180 3 hingga 6 bulan 2 13.3 5 33.3 8 53.4 15>180 Lebih dari 6 bulan 23 53.5 16 37.2 4 9.3 43Jumlah 25 43.1 21 36.2 12 20.7 58PDTDBD90 - 180 3 hingga 6 bulan 10 76.9 0 0 3 23.1 13>180 Lebih dari 6 bulan 19 35.9 29 54.7 5 9.4 53Jumlah 29 43.9 29 43.9 8 12.2 66Sumber: PDTSPT dan PDT DBD pada 30 November 20102.4.1.2. Maklumbalas dari PTG menjelaskan tempoh masa memproses permohonan telahdiseragamkan melalui perlaksanaan penggunaan sistem e-Tanah. PDTDBD pulamemaklumkan bahawa Piagam Pelanggan yang dipamerkan tidak merangkumikeseluruhan carta aliran kerja untuk permohonan LPS. Piagam Pelanggan bagipermohonan LPS adalah 6 bulan iaitu bermula dari permohonan diterima sehingga KertasJawatankuasa Tanah Negeri(JKTN) dikemukakan kepada Pejabat Tanah Dan Galian,berdasarkan keputusan Mesyuarat Urus Tadbir Tanah Bilangan 2/2010. Tindakanmempamerkan semula Piagam Pelanggan yang baru untuk permohonan LPS telahdiambil. Mesyuarat Urus Tadbir Tanah Bilangan 1/2010 memutuskan PDTDBDmelaksanakan semula kaedah pembukaan sampul kecil bagi mengelakkan fail asalpermohonan lambat bergerak untuk proses seterusnya. PDTDBD juga memantau semuaurusan permohonan termasuk LPS melalui Mesyuarat Urusan Tanah yang diadakansecara bulanan.Pada pendapat Audit, proses permohonan LPS telah mengambil masa yang lamamelebihi tempoh Piagam Pelanggan.2.4.2. Kegagalan Mengutip Hasil2.4.2.1. Jadual 2 Perkara 6, Penang Land Rules 2005 (PLR 2005) menetapkan kadarbayaran LPS mengikut jenis tanah dan tujuan penggunaannya. Seksyen 16(1)(d) dan (e)KTN menyatakan bahawa PBN berkuasa untuk mendapatkan kembali hasil tanah, atauapa-apa ansuran darinya atau mendapatkan kembali denda atau penguatkuasaan penaltisekiranya bayaran tidak dijelaskan. Arahan PTG Bil.19/2008 pula mengarahkan PTDuntuk memastikan tiada pelanggaran syarat bagi LPS yang hendak dibayar pada tahunberikutnya. Arahan ini bertujuan supaya PDT dapat memantau tapak LPS dan bagimenentukan bayaran sewajarnya dijelaskan oleh pemegang lesen pada setiap tahun.66


DaerahJadual 2.8Bayaran Lesen Tidak Dijelaskan Oleh Pemohon2008 2009 2010 JumlahBil. Kes RM Bil. Kes RM Bil. Kes RM Bil. Kes RMPDTSPT 1 550 1 510 2 2,940 4 4,000PDTDBD 7 1,320 10 2,200 7 1,430 24 4,950Jumlah 8 1,870 11 2,710 9 4,370 28 8,950Sumber: PDTSPT dan PDTDBD pada 30 November 2010ii. Ulasan daripada PDTSPT memaklumkan bahawa setelah mendapat teguranAudit, tindakan untuk mengutip jumlah tertunggak sebanyak RM4,000 telahdibuat melalui surat bertarikh 21 Mac 2011. Sementara itu, PDTDBD pulamemaklumkan bahawa surat kelulusan serta jumlah bayaran LPS yangdikenakan telah dikeluarkan kepada pemohon sebaik saja menerima suratkelulusan daripada PTG. Bagaimanapun terdapat keadaan di mana bayarantidak dibuat tetapi tapak digunakan. Bagaimanapun, bayaran telah dijelaskandalam tahun kedua bersama bayaran untuk tahun pertama berserta denda 10%kerana kelewatan menjelaskan bayaran LPS. Di samping itu, ada pemohon yangmembuat rayuan terhadap kadar bayaran LPS yang dikenakan. Pemohon akanmembayar jumlah yang perlu dibayar selepas keputusan rayuan diperolehidaripada PTG.b. Pembaharuan LPSPihak Audit telah menyemak 70 sampel permohonan pembaharuan LPS bagitempoh setahun pada tahun 2008 di PDTSPT, dan mendapati 31 pelesen bagipermohonan pembaharuan, tidak menjelaskan bayaran LPS dan tapak LPS tersebutterus diduduki. Manakala sebanyak 34 pelesen pada tahun 2009 dan 40 pelesenpada tahun 2010 juga tidak menjelaskan bayaran lesen dan tapak tersebut terusdigunakan. Sementara di PDTDBD pula, 9 pemohon tidak menjelaskan bayaran LPSpada tahun 2008 diikuti dengan sebanyak 7 pelesen pada tahun 2009 dan 10pelesen pada tahun 2010 dan tapak LPS tersebut terus digunakan. PDTSPTmemaklumkan selepas teguran Audit, tindakan telah diambil terhadap 40 pemeganglesen termasuk mengutip bayaran LPS dan tunggakan serta membatalkan LPS bagipemegang lesen yang tidak menjelaskan bayaran. Manakala PDTDBD pulamenyatakan tindakan yang sama telah diambil termasuk mengeluarkan notisperingatan bayaran kepada pemegang LPS yang belum menjelaskan bayaran.Pemegang LPS yang telah ditolak permohonan pembaharuan LPS pula akan dirujukkepada JKTN untuk tindakan selanjutnya. Sebanyak 4 pemegang LPS yang telahmengemukakan bayaran sehingga tahun 2011. Keadaan ini telah memberi impakterhadap kutipan hasil yang berkurang sebanyak RM20,280.Pada pendapat Audit, jumlah kutipan hasil di PDTSPT dan PDTDBD bolehdipertingkatkan sekiranya semua pihak terlibat iaitu Unit Pelupusan (LPS),1010


Unit Penguatkuasaan dan Unit Hasil bekerjasama untuk mengutip hasil LPS melaluitindakan penguatkuasaan bersepadu dengan mengemas kini maklumat LPS di daerahmasing-masing.2.4.3. Pendudukan Tanah Kerajaan/Rizab Tanpa Kebenaran Pihak Berkuasa Negeri(PBN)Seksyen 425 (1) KTN 1965 melarang pendudukan tanah Kerajaan, tanah rizab dan tanahlombong secara tidak sah atau tanpa kebenaran seperti menduduki atau membina apa-apabangunan, membersih, membajak, menggali, mengepung atau menanam mana-mana tanahsedemikian atau sebahagian darinya, atau memotong/memindah apa-apa kayuan atau hasilatas atau dari tanah berkenaan. Semakan di PDTSPT dan PDTDBD mendapati pendudukantanah Kerajaan/Rizab tanpa kebenaran PBN telah berlaku seperti berikut:2.4.3.1. Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Tengaha. Kedai Motosikal Dan Mencuci Kereta Di Atas Tanah KerajaanSemakan fail Unit Penguatkuasaan PDTSPT mendapati pencerobohan tanahKerajaan telah berlaku di kawasan bersempadan Lot 3247 Mukim 11, Bukit Mertajam,Seberang Perai Tengah (SPT). Terdapat kedai motosikal dan kedai mencucikenderaan di atas tapak tersebut. Pemilik premis tidak membuat permohonan LPSkepada PDTSPT dari tahun 2008 sehingga ke tarikh pengauditan. PTD telahmengeluarkan notis pelanggaran di bawah Seksyen 425(1)(a) dan (b) KTN pada 8November 2009 kepada pemilik premis yang terlibat. Pemilik premis perniagaantanpa lesen LPS adalah seperti di Gambar 2.1 hingga Gambar 2.3.Gambar 2.1Kedai Motosikal Di Atas Tanah KerajaanTanpa Kebenaran PBNGambar 2.2Kedai Mencuci Kenderaan Di Tanah KerajaanTanpa Kebenaran PBNSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Sempadan Lot 3247, Mukim 11, Bkt.Mertajam, SPTTarikh: 27 September 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Sempadan Lot 3247, Mukim 11, Bkt.Mertajam, SPTTarikh: 27 September 20101111


Gambar 2.3Bengkel Dan Kedai Motosikal Di TanahKerajaan Tanpa Kebenaran PBNSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Sempadan Lot 3247, Mukim 11,Bkt.Mertajam, SPTTarikh: 27 September 2010b. Gerai Buah-Buahan Dan Gerai Makan Di Atas Tanah KerajaanDi PDTSPT, gerai makan dan gerai buah-buahan telah didirikan atas tanah Kerajaantanpa kebenaran PBN seperti di Gambar 2.4 dan Gambar 2.5. Notis pelanggaranSeksyen 425(1)(a) dan (b) KTN telah dikeluarkan oleh PDTSPT pada 28 Oktober2009. Sehingga ke tarikh pengauditan, tindakan susulan belum diambil. PDTSPTmemaklumkan bahawa PDT perlu merujuk kepada Pihak Berkuasa Negeri untukkelulusan operasi perobohan dan tindakan penguatkuasaan selanjutnya. Setelahkelulusan diperolehi, PDT bersama PTG dan agensi yang berkaitan akanmelaksanakan operasi perobohan seperti yang telah diarahkan oleh Pihak BerkuasaNegeri.Gambar 2.4Gerai Buah-Buahan Di Atas Tanah KerajaanTanpa KebenaranGambar 2.5Gerai Makan Di Atas Tanah KerajaanTanpa KebenaranSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Lot 3685, Mukim 1, Seberang Jaya, SPTTarikh: 27 September 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Lot 3685, Mukim 1, Seberang Jaya, SPTTarikh: 27 September 20101212


c. Binaan Pondok Dan Bangsal Tanpa KebenaranLawatan ke Mukim 2, Daerah Barat Daya pada 8 September 2010 mendapati sebuahbangunan dibina oleh orang perseorangan atas Lot 355, Mukim 2 Telok Bahanguntuk tujuan tourist information seperti di Gambar 2.6 dan binaan bangsal peralatanmenangkap ikan di atas Lot 165, Mukim B Kuala Sungai Pinang seperti diGambar 2.7. Bangunan-bangunan tersebut telah dibina atas tanah Kerajaan tanpamendapat kebenaran PBN. Mengikut PDTDBD, notis telah dikeluarkan kepadapemilik struktur berkenaan pada 1 Jun 2009. Bagaimanapun ulasan JawatankuasaKeselamatan dan Kemajuan Kampung (JKKK) adalah diperlukan terlebih dahulusebelum dikemukakan kepada JKTN untuk tindakan penguatkuasaan.Bagaimanapun, setelah lebih daripada setahun daripada tarikh notis dikeluarkan,tindakan penguatkuasaan masih belum diambil.Gambar 2.6Pondok Tourist Information Dibina TanpaKebenaranGambar 2.7Bangsal Dibina Di Tapak LPS TanpaKebenaranSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Bersebelahan Lot 355, Mukim 2,Telok Bahang, DBDTarikh: 8 September 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Berhampiran Lot 165, Mukim B,Kuala Sungai Pinang, DBDTarikh: 8 September 2010Pada pendapat Audit, kaedah pemantauan dan penguatkuasaan di PDTSPT danPDTDBD perlu dipertingkatkan. Ketiadaan aktiviti penguatkuasaan berjadual akanmemberi ruang kepada penceroboh di tanah Kerajaan. Di samping itu, semua tindakanpenguatkuasaan sesuai diangkat segera ke Jawatankuasa Tanah Negeri untukkeputusan segera dan seterusnya tindakan dapat diambil dengan segera.2.4.4. Pelanggaran Syarat LPSLPS tidak boleh digunakan bagi tujuan selain daripada permohonan yang telah diluluskanoleh PBN. Syarat yang dinyatakan dalam surat kelulusan PTG meliputi jumlah bayarantahunan, tidak boleh dipindah hak, boleh ditarik balik tanpa ganti rugi, tujuan kegunaanmengikut permohonan dan tidak boleh menyewakan tapak kepada orang lain. Manual KTN1965 juga menyebut, LPS yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada beberapa syarat yangharus dipatuhi seperti tidak boleh digunakan selain daripada maksud yang dinyatakan, tidakmembenarkan tanaman kekal, tidak membenarkan bangunan atau binaan kekal, tidak boleh1313


diserah hak dan boleh dibatalkan serta merta tanpa bayaran pampasan bila berlakupelanggaran syarat. Sungguhpun demikian, pelanggaran syarat LPS masih berlaku diPDTSPT dan PDTDBD seperti contoh berikut:2.4.4.1. Mendirikan Bangunan KekalLPS bernombor 00993 telah dikeluarkan bagi tapak di Lot 1337 Mukim 16, DaerahSeberang Perai Tengah dan LPS bernombor 01493 telah dikeluarkan bagi tapak di Lot1298 Mukim 16 untuk tujuan kediaman. Bagaimanapun, pemegang lesen telahmendirikan kediaman berstruktur bangunan kekal dan melanggar syarat mengikut ManualKTN dan kelulusan dari PBN. Lawatan ke tapak LPS tersebut mendapati rumah adalahbangunan kekal seperti di Gambar 2.8 dan Gambar 2.9.Gambar 2.8Binaan KekalGambar 2.9Binaan KekalSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Lot 1337 Mukim 16, Bkt. Mertajam, SPTTarikh: 8 September 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Lot 1298 Mukim 16, Bkt. Mertajam, SPTTarikh: 8 September 2010a. Aktiviti Bertentangan Dengan Kelulusan Lesen Dan Pendudukan TanpaKebenarani. Kelulusan 2 Buah LPS - Kediaman Dan KedaiLawatan ke Lot 443, Mukim 1 Telok Bahang, Daerah Barat Daya mendapati 2 LPSyang dikeluarkan untuk kediaman dan kedai tetapi telah digabungkan menjadikediaman dengan binaan kekal seperti di Gambar 2.10. LPS bagi kediaman telahdiluluskan pada 19 Mei 2000 manakala bagi kedai adalah pada 28 Mei 1984. KeduaduaLPS telah tidak diperbaharui kerana pemegang asal lesen telah meninggal dunia.Bayaran LPS bagi kediaman dan kedai juga tidak dibuat sejak beberapa tahun.Rumah tersebut kini diduduki oleh isteri dan anak-anak beliau. Waris pemohon asaltelah mengemukakan permohonan baru pada 22 Mac 2011.1414


Gambar 2.11Tapak LPS Diduduki Tanpa Bayaran LesenGambar 2.12Tapak LPS Diduduki Tanpa Bayaran LesenSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Sebahagian Lot 838, Mukim 12,Permatang Damar Laut, DBDTarikh: 26 Oktober 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Berdekatan Lot 9428, Mukim 12,Sungai Ara, DBDTarikh: 27 Oktober 2010Gambar 2.13Tapak LPS Diduduki Tanpa Bayaran LesenSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Berdekatan Lot 9426, Mukim 12,Sungai Ara, DBDTarikh: 27 Oktober 2010iii. Binaan Pondok Tanpa Bayaran Permohonan BaruSemakan permohonan baru LPS bagi tempoh kurang setahun (jangka pendek)di PDTDBD mendapati pemegang lesen tidak membuat bayaran selama 29bulan setelah permohonan LPS diluluskan pada 24 Jun 2008 sehingga lawatanAudit pada 26 Oktober 2010 berjumlah RM3,190 dan tapak tersebut masihdigunakan seperti di Gambar 2.14. Keadaan ini berlaku disebabkan rekodpenguatkuasaan PDTDBD tidak lengkap dan kemas kini bagi tujuanpenguatkuasaan secara menyeluruh. Kekerapan pemantauan dan rondaanberkala ke bekas tapak LPS dan rizab jalan didapati kurang dilaksanakan bagimemastikan tiada binaan dibina tanpa kebenaran PBN. Pengurusan LPS olehPDTSPT dan PDTDBD yang kurang efektif boleh menyebabkan pembinaanbangunan yang tidak diluluskan serta menyumbang kepada penurunan1616


telah dibina tanpa kebenaran PBN tetapi masih tiada tindakan dilakukan olehPDTSPT dan PDTDBD setelah notis pemberitahuan dikeluarkan walaupuntempoh notis tersebut telah tamat. Tempoh kelewatan adalah antara 3 hingga 13bulan seperti di Jadual 2.10.Gambar 2.15Papan Tanda Iklan Belum DirobohSebelumSelepasGambar 2.16Papan Tanda Iklan Telah DirobohSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Bersempadan Lot 7111, Mukim 1, SPTTarikh: 27 September 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Bersempadan Lot 7111, Mukim 1, SPTTarikh: 4 November 2010Gambar 2.17Rumah Kongsi Belum DirobohSebelumGambar 2.18Rumah Kongsi Telah DirobohSelepasSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Bersebelahan Lot 1084, Mukim 12, SPTTarikh: 27 September 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Bersebelahan Lot 1084, Mukim 12, SPTTarikh: 4 November 20101818


Jadual 2.10Penguatkuasaan Oleh PDTNombor Fail Lokasi Jenis KesalahanTindakanPenguatkuasaanTindakanTerkiniPejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai TengahPTSPT/P/200/131Bersempadan Lot3247, Mk 11Membina kedai motor,pusat tayar dan cucikeretatanpakebenaran kerajaan.Notis 425 KTNtelah dikeluarkanpada 08.11.09Tiada tindakanselanjutnya.Tempohkelewatan13 bulan.PTSPT/P/200/125 Lot 3685, Mk 1Membina gerai makandan buah-buahan diatas rizab jalan tanpakebenaran PBN.Notis 425 KTNtelah dikeluarkanpada 28.10.09Tiada tindakanselanjutnya.Tempohkelewatan13 bulan.PTSPT/P/200/138BerkembaranJalan Mohd SaadBin Othman, Mk12Membina bangunantambahan danmenanam pokokbunga kertas di atasrizab jalan.Siasatandijalankanlaporandikeluarkan29.01.10telahdantelahpadaTiada tindakanselanjutnya.Tempohkelewatan10 bulan.Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat DayaPTBD/H/19/2009PTBD/G/84.1Bersebelahan Lot12038, Mk 12Membina struktur besiberbentuk kekal di atastanah Kerajaan rizabpantai.Notis 425 KTNtelah dikeluarkanpada 15.07.10Perobohan telahdilakukan tetapidibina semulaoleh penghuniberkenaan.PTBD/G/84.1Berhampiran15054, Mk 12LotMembina gerai makandi atas tanah KerajaanSimpanan JalanMayang Pasir 2.TiadaNotis 425 KTNtelah dikeluarkanpada 17.08.10selanjutnya.Tempohkelewatan3 bulan.tindakanPTBD/G/84.1BerhampiranP.T.3096, Mk 12Sumber: PDTSPT dan PDTDBD pada 30 November 2010Membina gerai makandi atas tanah KerajaanSimpanan JalanMayang Pasir 2.TiadaNotis 425 KTNtelah dikeluarkanpada 17.08.10selanjutnya.Tempohkelewatan3 bulan.tindakan2.4.5.2. PTG memaklumkan semua tindakan perobohan yang hendak dilakukan perludiangkat ke JKTN bagi mendapatkan pengesahan dari PBN. Maklum balas daripadaPDTSPT kes-kes yang dibangkit oleh pihak Audit tertakluk kepada kelulusan PBN untuktindakan selanjutnya. Namun adalah didapati PDTSPT belum menghantar maklumatlengkap berkenaan binaan haram yang hendak diambil tindakan kepada JawatankuasaTanah Negeri (JKTN). PDTDBD pula menyatakan bagi struktur yang dibina semulaselepas perobohan bersebelahan Lot 12038, Mukim 12, tindakan pengeluaran notis telahdibuat pada 14 Mac 2011 dan mesyuarat penyelarasan tindakan penguatkuasaan sertaperjumpaan dengan pemilik struktur berkenaan telah diadakan pada 24 Mac 2011. Untukbinaan gerai makan berhampiran Lot 15054 dan PT3096 Mukim 12, tindakanpenguatkuasaan telah diambil oleh Pihak Berkuasa Tempatan.1919


Pada pendapat Audit, laporan keseluruhan binaan yang hendak diambil tindakansesuai dihantar segera kepada JKTN untuk perakuan dan tindakan selanjutnya.2.5. SYOR AUDITBagi memastikan pengurusan LPS dapat dilaksanakan secara berkesan dan Kerajaanmendapat kutipan hasil yang terbaik, pihak Audit mengesyorkan tindakan seperti berikut:2.5.1. PTG dan PDT mengemas kini pangkalan data LPS supaya sumber data dapatdigunakan oleh Unit Penguatkuasaan dengan tepat;2.5.2. Menyusun strategi pemantauan dan penguatkuasaan yang lebih teliti antara PDT danPTG selaras dengan KTN supaya pendudukan tanah Kerajaan/rizab tanpa kebenaran,pelanggaran syarat LPS dan pengelakkan bayaran LPS dapat diatasi;2.5.3. PDT memantau setiap tanah yang pernah dikeluarkan LPS bagi memastikan tanahyang diduduki tanpa lesen dan tanpa membuat bayaran dapat dikawal. Seterusnya keduaduaPDT menyediakan laporan pematuhan syarat setiap tahun bagi maksud pemantauan;2.5.4. PDT menyelaras semua proses terlibat dengan pengurusan LPS supaya sistempenyampaian maklumat kepada orang awam dapat dipertingkatkan;dan2.5.5. Menyeragamkan proses permohonan LPS bagi semua PDT dengan mengambil kiraakujanji dalam Piagam Pelanggan.2020


PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAANNEGERI PULAU PINANG3. PENGURUSAN PERUMAHAN KOS RENDAH3.1. LATAR BELAKANG3.1.1. Program Perumahan Kos Rendah diperkenalkan adalah bertujuan untukmenyediakan rumah kediaman yang mampu dimiliki rakyat berpendapatan rendah dansejajar dengan Dasar Perumahan Negara yang menetapkan agar golongan berpendapatanrendah menikmati perumahan yang selesa dan selamat.3.1.2. Rumah Kos Rendah (KR) yang dibangunkan di Negeri Pulau Pinang adalah dari jenisrumah teres dan pangsa serta diagihkan mengikut 3 kaedah iaitu jual-beli, sewa beli dansewa. Projek Perumahan Rakyat (PPR) adalah untuk disewa bagi tempoh tertentu danProjek Awam Kos Rendah (PAKR) adalah untuk disewa beli dan dijual beli pada hargamaksimum RM42,000 seunit mengikut jenis dan lokasi projek.3.1.3. Projek perumahan di Pulau Pinang adalah berkonsepkan State Homes di manaBahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang (Pejabat)mengawal permintaan dan penawaran rumah kos rendah di seluruh negeri Pulau Pinang.Berdasarkan Rancangan Struktur Negeri (RSN), setiap pemaju perumahan disyaratkanuntuk membina sekurang-kurangnya 30% rumah kos rendah bagi pembangunan yangmelebihi 150 unit bagi tempat di ‘Luar Kawasan Pembangunan’ atau 100 unit bagi KawasanPembangunan. Justeru sekiranya bilangan rumah yang dibangunkan kurang daripada 100atau 150 unit maka tiada rumah kos rendah yang perlu dibina.3.1.4. Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang telahdipertanggungjawabkan untuk mengurus/menyenggara rancangan perumahan danmengendalikan urusan pendaftaran/pengagihan rumah kos rendah melalui Sistem MaklumatPerumahan Kerajaan Negeri Pulau Pinang (SMP).3.1.5. Bagi tempoh tahun 2008 hingga 2010, sejumlah 14,059 pemohon rumah KR danPPR telah didaftarkan melalui permohonan secara manual (borang) dan secara online (erumah)dengan jumlah pendaftaran keseluruhannya adalah seramai 152,702. Bagi tempohtersebut, Kerajaan Negeri tidak melaksanakan sebarang projek perumahan baru, sebaliknyaianya dijalankan oleh pihak swasta. Sementara itu, sebanyak 14,775 unit rumah yang diurusdan disenggara oleh Pejabat bagi rancangan perumahan oleh Kerajaan Negeri telahdisiapkan sebelum tempoh pengauditan seperti di Jadual 3.1.2121


Jadual 3.1Bilangan Rumah Kerajaan Negeri Yang Diurus Mengikut KategoriSehingga Tahun 2010Bil. Kategori Rumah KaedahJumlah RumahYang Diurus1. PPR Sewa 2,8912. PAKR Sewa beli 10,8143. PAKR Jual beli 1,070Jumlah 14,775Sumber: Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang3.2. OBJEKTIF PENGAUDITANObjektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada pengurusan perumahan kos rendahtelah diuruskan dengan cekap dan berkesan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.3.3. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITANSkop pengauditan meliputi pendaftaran dan pemilihan pemohon serta pengagihan PAKRdan PPR bagi projek-projek Kerajaan Negeri dan pemaju swasta bagi tempoh 2008 hingga2010. Projek-projek Kerajaan Negeri yang disemak ialah PAKR Kampung Besar dan PAKRPadang Cempedak, manakala projek-projek pemaju swasta ialah di Taman Sutera danTaman Jawi. Semakan juga telah dibuat terhadap kutipan sewa, sewa beli dan yuranpenyenggaraan bulanan bagi rumah PAKR dan PPR bagi kesemua penghuni kediaman di 7rancangan perumahan berjumlah 14,775 unit rumah dan tidak termasuk unit kediamankedai. Semakan turut dijalankan terhadap fail pemantauan dan penguatkuasaan serta faildata melalui aplikasi SMP. Temu bual dan perbincangan dengan pegawai yang terlibat sertasoal selidik turut diedarkan kepada penghuni rumah PAKR dan PPR.3.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan pada bulan September 2010 hingga Januari 2011 mendapatipada keseluruhannya, program pengurusan perumahan kos rendah boleh dipertingkatkan,terutamanya dari aspek kelewatan mengagih rumah kepada 141,497 pemohon rumah KRdan 4,146 pemohon bagi rumah PPR setakat 31 Disember 2010. Kutipan tunggakan yangberjumlah RM0.85 juta dari hasil sewa, RM5.97 juta dari sewa beli dan RM4.95 juta dariyuran penyenggaraan memerlukan tindakan segera bagi mengutip tunggakan tersebut.Akibat daripada tunggakan tersebut, penyenggaraan rumah kurang dilaksanakan danberlaku penyusutan baki akaun Kumpulan Wang Penyenggaraan dari RM2.65 juta padaawal tahun 2008 kepada RM0.78 juta pada akhir tahun 2010. Selain itu, kesilapanmengakaunkan semua hasil kutipan sewa kepada Kumpulan Wang Penyenggaraanberjumlah RM4.94 juta perlu dipelaraskan segera. Di samping itu, ketepatan maklumatpangkalan data SMP harus dipertingkatkan dari segi kawalan dalamannya agar pengesahandata input dan output selaras dengan Dasar Keselamatan ICT oleh Kementerian PerumahanDan Kerajaan Tempatan (KPKT). Penjelasan lanjut adalah seperti berikut:2222


3.4.1. Pemohon Menunggu Lama Untuk Mendapat Rumah3.4.1.1. Pemohon boleh mendaftar melalui SMP bagi mendapatkan rumah KR atau PPRmengikut kelayakan yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri iaitu pemohon mestilah:a. Warganegara Malaysia;b. Bermastautin di Negeri Pulau Pinang secara terus menerus selama tidak kurang daritempoh 5 tahun;c. Berumur 18 tahun ke atas pada tarikh permohonan;d. Pendapatan bulanan isi rumah tidak melebihi RM1,500 bagi rumah PPR danRM2,500 bagi rumah kos rendah; dane. Tidak memiliki rumah atau tapak rumah sama ada didaftarkan di atas nama pemohonatau suami/isteri pemohon.3.4.1.2. Semakan Audit bagi tempoh tahun 2008 hingga 2010 mendapati, seramai 13,035orang telah mendaftar rumah KR, manakala seramai 1,024 orang pula mendaftar untukpermohonan rumah PPR dan ini menjadikan bilangan permohonan keseluruhan bagirumah KR dan PPR masing-masing sehingga tahun 2010 adalah seramai 148,129 orangdan 4,573 orang. Daripada jumlah tersebut, hanya 6,632 pemohon sahaja yang telahmendapat rumah KR dan sejumlah 427 pemohon yang mendapat rumah PPR bagitempoh 2008 hingga 2010. Manakala bakinya seramai 141,497 orang dan 4,146 orangpemohon masih belum ditawarkan rumah KR dan PPR. Maklumat mengenai programpermohonan dan pengagihan rumah KR dan PPR bagi tempoh tahun 2008 hingga 2010adalah seperti di Jadual 3.2.Jadual 3.2Perbandingan Permohonan Dan Pengagihan RumahKR Dan PPR Bagi Tempoh 2008 Hingga 2010JumlahJumlahPermohonan Jumlah YangPermohonan AwalPermohonanBaru Terima RumahTahun TahunAkhir Tahun(A) (B) (C) (A+B)-CKR PPR KR PPR KR PPR KR PPR2008 135,094 3,549 6,045 610 2,486 264 138,653 3,8952009 138,653 3,895 4,747 358 2,937 114 140,463 4,1392010 140,463 4,139 2,243 56 1,209 49 141,497 4,146Jumlah 13,035 1,024 6,632 427Sumber: Sistem Maklumat Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau PinangNota: 1. Baki pemohonan KR - 135,094 + Permohonan Baru (Tahun 2008-2010) - 13,035 = 148,1292. Baki pemohonan PPR - 3,549 + Permohonan Baru (Tahun 2008-2010) - 1,024 = 4,5733.4.1.3. Analisis Audit selanjutnya mendapati seramai 87,737 pemohon rumah KR masihbelum mendapat rumah walaupun telah mendaftar permohonan melebihi 15 tahun.Manakala seramai 1,631 pemohon PPR yang belum mendapat rumah walaupun telahmendaftar antar 3 hingga 5 tahun. Bilangan pemohon yang belum ditawarkan rumahmengikut tempoh mendaftar adalah seperti di Jadual 3.3.2323


Jadual 3.3Bilangan Pemohon Yang Belum DitawarkanRumah KR Dan PPR Mengikut Tempoh MendaftarTempoh Mendaftar Bilangan (Orang) Bilangan (Orang)(Tahun)KRPPR< 2 5,697 4013 – 5 12,007 1,6316 – 8 13,002 1,1749 – 11 14,915 24712 – 14 8,139 94> 15 87,737 599Jumlah 141,497 4,146Sumber: Sistem Maklumat Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang3.4.1.4. Maklum balas Pejabat menyatakan pemohon pernah ditawarkan rumah tetapitawaran tersebut telah ditolak oleh pemohon kerana rumah yang ditawarkan tidakmenepati kehendak pemohon dari segi jenis rumah dan lokasi serta ada juga pemohonyang tidak mendapat kelulusan pinjaman perumahan. Di samping itu, ada pemohon yangdidapati tidak layak untuk memiliki rumah kos rendah kerana mempunyai pendapatanyang melebihi syarat kelayakan, tidak bermastautin di Pulau Pinang ataupemohon/pasangan telah memiliki rumah. Manakala bagi rumah sewa PPR dan rumahsewa Kerajaan Negeri, data yang dikeluarkan sebelum ini merupakan data yang bertindih.Perkara ini berlaku kerana terdapat pemohon yang pada asalnya memohon untukmenyewa, tetapi kemudiannya telah mengemas kini permohonan untuk membeli rumahdan telah pun diberikan tawaran tersebut.3.4.2. Aktiviti VandalismeKerajaan menyerahkan kunci rumah kepada pemohon yang berjaya sebaik sahaja sesuatuprojek perumahan mendapat sijil penghunian (OC). Bagaimanapun, tawaran unit rumahkepada pemohon berdaftar dibuat setelah projek tersebut siap dibina. Kerajaan Negeribertanggungjawab terhadap penyenggaraan rumah PAKR yang dijual kepada pemohon bagitempoh dari tarikh sijil penghunian (OC) diperoleh sehingga tamat tempoh liabiliti kecacataniaitu 24 bulan dari tarikh kunci diserahkan kepada pembeli berdasarkan perjanjian jual beliyang ditandatangani antara Kerajaan Negeri dan pembeli. Kelewatan dalam mendapatkanpembeli menyebabkan berlakunya aktiviti vandalisme kerana rumah yang tidak berpenghuniseperti di 2 projek perumahan PAKR iaitu PAKR Kampung Besar dan PAKR PadangChempedak sehingga Disember 2010, Kerajaan Negeri terpaksa membiayai sejumlahRM79,212 untuk kos penyenggaraan akibat daripada perbuatan vandalisme seperti diJadual 3.4. Maklum balas Pejabat menyatakan perkara ini berlaku disebabkan masalahpembeli-pembeli belum menjelaskan bayaran penuh harga rumah kepada Kerajaan Negerikerana kegagalan mendapatkan kelulusan pinjaman perumahan dan menyebabkan kuncirumah tidak boleh diserahkan.2424


Jadual 3.4Perbelanjaan Penyenggaraan Yang Ditanggung KerajaanDisebabkan Aktiviti VandalismeBil.ProjekJumlah Rumah(Unit)1. PAKR Kampung Besar 62 29,2822. PAKR Padang Cempedak 260 49,930Kos Penyenggaraan(RM)Jumlah 322 79,212Sumber: Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau PinangPada pendapat Audit, bilangan rumah KR dan PPR yang dibina tidak mampumenampung jumlah permintaan yang terus meningkat. Di samping itu, masalahkelewatan mendapatkan pembeli rumah PAKR yang telah siap, perlu ditangani segerabagi mengurangkan kos penyenggaraan oleh Kerajaan.3.4.3. Tunggakan Hasil Sewa/Sewa Beli Dan Yuran Penyenggaraan3.4.3.1. Bayaran sewa yang dikenakan kepada penghuni PPR ialah antara RM100 danRM124 sebulan, manakala bayaran bagi rumah di bawah skim sewa beli adalah antaraRM24 dan RM220 sebulan. Semakan Audit mendapati sehingga tahun 2010, tunggakanhasil sewa rumah PPR berjumlah RM0.85 juta dan tunggakan bayaran sewa beli adalahberjumlah RM5.97 juta seperti di Jadual 3.5. Jumlah tunggakan sewa meningkat dariRM0.54 juta kepada RM0.71 juta pada tahun 2009. Jumlah ini terus meningkat keRM0.85 juta pada tahun 2010. Sebaliknya, bagi skim sewa beli menunjukkan jumlahtunggakannya telah menurun dari RM5.80 juta kepada RM5.72 juta pada tahun 2009 danmeningkat semula ke RM5.97 juta pada tahun 2010. Bagi mendapatkan bayarantunggakan sewa tersebut, pihak Kerajaan Negeri telah mengambil beberapa tindakantermasuk tindakan undang-undang. Pada tahun 2008, sejumlah 659 kes tindakanperundangan telah dilaksanakan manakala, sejumlah 818 dan 680 kes tindakanperundangan dilaksanakan masing-masing bagi tahun 2009 dan 2010.Jadual 3.5Tunggakan Sewa Dan Sewa Beli Bagi7 Rancangan Perumahan Bagi Tempoh 2008 Hingga 2010Baki Awal Patut Kutip Bayaran Dalam Tahun Baki AkhirTahun Sewa Sewa Beli Sewa Sewa Beli Sewa Sewa Beli Sewa Sewa Beli(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta)2008 0.44 5.92 0.36 3.62 0.26 3.74 0.54 5.802009 0.54 5.80 0.39 3.28 0.22 3.36 0.71 5.722010 0.71 5.72 0.38 2.54 0.24 2.29 0.85 5.97Sumber: Pejabat Rancangan Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang3.4.3.2. Menurut Pejabat, keadaan ini antaranya berpunca daripada penghuni tidakmampu menjelaskan ansuran sewa dan sewa beli, orang kurang upaya, waris engganmembayar tunggakan setelah pemilik asal meninggal dunia dan penghuni lari dari rumah.Di samping itu, kekerapan tindakan penguatkuasaan tidak mencukupi bagi menyelesaikanmasalah tunggakan. Semasa operasi penguatkuasaan, mereka menghadapi masalahseperti berikut:2525


a. Dilema untuk mempertimbangkan keputusan sama ada rayuan penghuni untukmembuat bayaran secara ansuran atau mengambil tindakan mahkamah (kes bagipenghuni kategori OKU, dan miskin tegar).b. Unit Penguatkuasaan tidak dibenarkan untuk memecah masuk ke dalam unit rumahatas batasan perundangan.c. Penghuni lari dan tidak dapat dikesan.d. Penghuni mengugut untuk mengadu kepada pihak ketiga atau media.e. Pemilik asal telah meninggal dunia dan warisnya enggan membayar tunggakan.f. Sewaan haram.g. Perjanjian yang telah disediakan terdahulunya tidak lengkap.h. Pejabat tidak dibenarkan oleh Perbadanan Bekalan Air dan Tenaga Nasional Berhaduntuk membuat pemotongan air dan elektrik sebagaimana yang diamalkansebelum ini.i. Penyampaian Notis yang tidak diendahkan oleh penghuni.3.4.3.3. Pejabat bertanggungjawab terhadap penyenggaraan rumah kos rendah yangdibina oleh Kerajaan Negeri. Kos bagi membiayai kerja penyenggaraan ini diperoleh darigeran Kerajaan Negeri dan kutipan bayaran penyenggaraan bulanan daripada penghunirumah. Kutipan yuran ini dimasukkan ke dalam Kumpulan Wang Amanah PenyenggaraanRumah Pangsa Kerajaan Negeri. Mengikut perjanjian sewa dan sewa beli, penghunirumah perlu membuat bayaran yuran penyenggaraan antara RM5 dan RM55 sebulan.Adalah didapati sejumlah RM4.94 juta yuran penyenggaraan bagi 7 rancanganperumahan masih belum dijelaskan oleh penghuni/pemilik rumah. Jumlah tunggakanpenyenggaraan rumah skim sewa meningkat dari RM1.25 juta kepada RM1.77 juta padatahun 2009 dan seterusnya meningkat menjadi RM2.35 juta pada tahun 2010. Manakala,bagi rumah skim sewa beli pula menunjukkan jumlah tunggakan penyenggaraanmeningkat dari RM1.94 juta kepada RM2.08 juta pada tahun 2009 dan terus meningkatmenjadi RM2.30 juta pada tahun 2010. Sementara itu, bagi skim jual beli, jumlahtunggakan penyenggaraan menurun dari RM0.31 juta ke RM0.30 juta tahun 2009 danRM0.29 juta pada tahun 2010. Maklumat lanjut mengenai tunggakan yuranpenyenggaraan adalah seperti di Jadual 3.6.2626


Jadual 3.6Tunggakan Yuran Penyenggaraan Bagi Penghuni Sewa, Sewa BeliDan Jual Beli Bagi Tempoh 2008 Hingga 2010 Di 7 Rancangan PerumahanSEWATahunBaki Awal Patut Kutip Bayaran(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta)2008 0.80 2.17 1.72 1.252009 1.25 2.42 1.90 1.772010 1.77 2.48 1.90 2.35SEWA BELIBaki Akhir(RM Juta)TahunBaki Awal Patut Kutip Bayaran(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta)2008 1.79 2.28 2.13 1.942009 1.94 2.22 2.08 2.082010 2.08 2.21 1.99 2.30JUAL BELIBaki Akhir(RM Juta)TahunBaki Awal Patut Kutip Bayaran(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta)2008 0.29 0.10 0.08 0.312009 0.31 0.10 0.11 0.302010 0.30 0.09 0.10 0.29Sumber: Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau PinangBaki Akhir(RM Juta)Pada pendapat Audit, tunggakan hasil sewa dan sewa beli serta yuran penyenggaraanyang meningkat dari tahun ke tahun wajar diambil tindakan segera denganmenyediakan mekanisma yang berkesan bagi mengurangkan tunggakan.3.4.4. Hasil Kutipan Sewa Diakaunkan Ke Kumpulan Wang Amanah PenyenggaraanRumah PangsaKumpulan Wang Amanah Penyenggaraan Rumah Pangsa diwujudkan untuk mengakaunkangeran Kerajaan Negeri dan kutipan yuran penyenggaraan bagi menampung perbelanjaanpenyenggaraan. Manakala hasil sewa diakaunkan ke Akaun Hasil Kerajaan Negeri.Semakan Audit mendapati, bagi tempoh tahun 2008 sehingga Disember 2010, pendapatanhasil sewa rumah dan penyenggaraan bagi projek rumah PPR yang dikutip oleh 3Rancangan Perumahan berjumlah RM4.94 juta telah diakaunkan ke Kumpulan WangAmanah Penyenggaraan Rumah Pangsa seperti di Jadual 3.7. Maklum balas Pejabatmenyatakan arahan telah dikeluarkan kepada semua pengurus kompleks berkenaan supayakutipan sewa dikreditkan ke dalam akaun hasil berkuatkuasa serta merta dan telahmemohon peruntukan tambahan bagi Kumpulan Wang Amanah Penyenggaraan.Jadual 3.7Hasil Kutipan Sewa Dan PenyenggaraanDiakaunkan Ke Kumpulan Wang Penyenggaraan Rumah Pangsa200820092010JumlahRancangan Perumahan(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta)Free School 0.39 0.45 0.41 1.25Taman Tun Dr Awang 0.45 0.40 0.35 1.20Mak Mandin 0.69 0.86 0.94 2.49Jumlah 1.53 1.71 1.70 4.94Sumber: Pejabat Rancangan Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang2727


Pada pendapat Audit, amalan mengakaunkan kutipan hasil sewa ke Kumpulan WangPenyenggaraan Rumah Pangsa telah mengurangkan hasil pendapatan KerajaanNegeri.3.4.5. Penyenggaraan Kurang DilaksanakanKerja-kerja penyenggaraan rumah PPR yang disewakan melibatkan pembersihan, kerjakerjaelektrik, lif dan kerja-kerja sivil adalah tanggungjawab Pejabat sepenuhnya. Manakala,bagi rumah sewa beli hanya bahagian guna sama yang akan disenggarakan oleh pihakKerajaan. Perbelanjaan penyenggaraan bagi tahun 2010 berjumlah RM5.51 juta adalahtinggi berbanding dengan jumlah yuran penyenggaraan yang dikutip berjumlah RM4.22 jutaseperti di Jadual 3.8. Ini menyebabkan kerja penyenggaraan kurang dilaksanakan. Sebagaicontoh, lawatan Audit ke Rancangan Perumahan Ampang Jajar dan Desa Wawasan pada24 dan 25 November 2010 mendapati kerja-kerja penyenggaraan yang belum dilaksanakanseperti di Gambar 3.1 hingga Gambar 3.4. Sementara itu, lawatan ke PPR Desa Wawasandan Ampang Jajar mendapati sejumlah 535 unit rumah daripada 1,672 telah rosak dan tidakdibaiki. Keadaan ini telah memberi kesan keselesaan kepada penghuni. Di samping itu,bilangan unit rumah yang boleh ditawarkan kepada rakyat menjadi semakin terhad akibatdaripada bilangan rumah yang rosak dan belum dibaiki. Maklum balas Pejabat menyatakanbahawa bajet yang dipohon bagi menjalankan kerja-kerja penyenggaraan dan kerja-kerjakecil biasanya dilaksanakan melalui Kumpulan Wang Amanah Penyenggaraan danperuntukan tersebut tidak mencukupi.Jadual 3.8Perbelanjaan Penyenggaraan Rumah Kos Rendah Kerajaan NegeriBagi Tempoh Tahun 2008 Hingga 2010Geran Jumlah Jumlah Jumlah BakiBaki AwalTahunDiterima Kutipan Peruntukan Perbelanjaan Peruntukan(RM Juta )(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta)2008 2.65 1.00 4.26 7.91 6.43 1.482009 1.48 1.00 4.32 6.80 5.73 1.072010 1.07 1.00 4.22 6.29 5.51 0.78Sumber: Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang2828


Gambar 3.1 Gambar 3.2Sampah Dibuang Atas BumbungSampah Dilonggokkan DitempatYang Tidak SepatutnyaSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Rancangan Perumahan Ampang JajarTarikh: 25 November 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Rancangan Perumahan Desa WawasanTarikh: 24 November 2010Gambar 3.3 Gambar 3.4Peti Surat Yang Rosak Tidak Dibaiki Lantai Konkrit Yang Pecah Tidak DisenggaraSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Rancangan Perumahan Mak MandinTarikh: 25 November 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Rancangan Perumahan Mak MandinTarikh: 25 November 2010Pada pendapat Audit, rancangan penyenggaraan berjadual perlu disediakan olehPejabat bagi memulihkan keadaan dan persekitaran tempat tinggal supaya lebihselesa kepada penghuni.3.4.6. Pelanggaran Syarat PerjanjianPerjanjian sewa dan sewa beli bagi rumah PAKR dan PPR telah menetapkan penghunitidak dibenarkan untuk membuat sebarang pengubahsuaian struktur bangunan atau aktivitiperniagaan. Lawatan Audit ke 4 rancangan perumahan mendapati syarat perjanjian tidakdipatuhi oleh penghuni/penyewa seperti membuat pengubahsuaian struktur bangunan danmenjalankan aktiviti perniagaan di bangunan tersebut. Hasil temu bual dengan penghunimenyatakan pengubahsuaian dilakukan kerana ingin mendapatkan keselesaan walaupun2929


dibina tanpa kelulusan dari Pejabat dan Pihak Berkuasa Tempatan. Gambar 3.5 hinggaGambar 3.12 adalah contoh pengubahsuaian yang telah dilakukan oleh penghuni/penyewa.Maklum balas Pejabat menyatakan Unit Penguatkuasaan telah menjalankansiasatan/penguatkuasaan dan telah menyerahkan Notis Amaran kepada penghuni yangterlibat. Penghuni unit yang terlibat diminta untuk memulihkan pelanggaran syarat dalamtempoh yang telah ditetapkan. Bagaimanapun, Pejabat masih menghadapi masalah dalammenguatkuasakan notis yang telah dikeluarkan.Gambar 3.5Pembinaan TambahanGambar 3.6Pembinaan TambahanSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Rancangan Perumahan Tun SardonTarikh: 6 Disember 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Rancangan Perumahan Tun SardonTarikh: 6 Disember 2010Gambar 3.7 Gambar 3.8Pembinaan TambahanPembinaan TambahanSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Rancangan Perumahan Mak MandinTarikh: 25 November 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Rancangan Perumahan Mak MandinTarikh: 25 November 20103030


Gambar 3.9 Gambar 3.10Pembinaan Tambahan Di KediamanPembinaan Tambahan Di KediamanSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Rancangan Perumahan Free SchoolTarikh: 10 Disember 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Rancangan Perumahan Free SchoolTarikh: 10 Disember 2010Gambar 3.11 Gambar 3.12Aktiviti Perniagaan Tanpa KebenaranAktiviti Perniagaan Tanpa KebenaranSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Rancangan Perumahan Padang TembakTarikh: 23 November 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Rancangan Perumahan Padang TembakTarikh: 23 November 2010Pada pendapat Audit, penguatkuasaan yang kurang berkesan boleh mengundangbahaya kepada penduduk dari aspek keselamatan bangunan dan keselesaanpenduduk sekitarnya.3.4.7. Pengesahan Maklumat Pangkalan Data (SMP)Dasar Keselamatan ICT Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan menetapkansemua data input dan output perlu disahkan bagi memastikan data yang dimasukkan kedalam sistem adalah betul, bersesuaian dan tepat. Hasil temu bual dengan Pegawai SistemMaklumat dari Pusat Komputer Negeri mendapati sepanjang tempoh tahun 2008 hingga2010, tiada pengesahan dibuat terhadap maklumat jumlah pemohon rumah KR dan PPRyang belum mendapat rumah pada Pangkalan Data Sistem Maklumat Perumahan. AuditTrail bagi merekod semua transaksi data juga tidak dapat dikemukakan untuk pengauditan.Oleh itu, ketepatan data dalam sistem seperti jumlah bilangan pemohon tidak dapat3131


disahkan. Maklum balas Pejabat menyatakan pengesahan data disediakan melaluikemudahan validasi medan-medan dan verifikasi pada setiap kemasukan data pertama dankedua semasa memproses permohonan.Pada pendapat Audit, pengesahan maklumat pangkalan data perlu disahkan olehpihak yang dipertanggungjawabkan.3.4.8. Kawalan Dalaman Terhadap Pendaftaran Permohonan Yang Tidak CukupSyarat3.4.8.1. Urusan pendaftaran pemohon dan pengagihan rumah kos rendah dilaksanakanmelalui SMP. SMP telah dibangunkan semula pada tahun 1998 dan siap sepenuhnyapada tahun 1999. Sistem pendaftaran dan kutipan ini dirangkaikan antara Pejabat dengansemua pejabat rancangan perumahan. Sistem ini digunakan untuk mendaftarkan semuapermohonan rumah samada secara manual ataupun online dan merekodkan semuakutipan hasil. Individu yang ingin memohon unit rumah kos rendah sama ada untukdisewa, sewa beli atau beli, perlu membuat pendaftaran dengan mengisi borangpermohonan secara manual dan dihantar ke Pejabat atau pun dengan membuatpendaftaran secara online melalui sistem e-rumah. E-rumah adalah portal perumahanKos Rendah, Sederhana Rendah(KSR) dan Perumahan Rakyat. Permohonan secaramanual akan didaftarkan ke dalam sistem perumahan melalui borang PN1 atau PN3 yangdiisi oleh permohon. Bagi permohonan online, pemohon akan mengunci masuk maklumatmelalui e-rumah. Semua maklumat berkenaan pemohon seperti jumlah pendapatan danmaklumat pasangan dikunci masuk ke dalam sistem tersebut. Unit rumah akanditawarkan kepada pemohon yang berkelayakan di dalam senarai menungguberdasarkan sistem markah yang dikira dan diproses oleh sistem. Proses pendaftaransecara manual dan online adalah seperti di Carta 3.1.3232


Carta 3.1Proses Pendaftaran Permohonan PerumahanKos Rendah Dan PPR Secara Manual Dan OnlineSecara ManualMenerima borang permohonanPN1 atau PN3 daripada pemohon.Semak borang permohonandengan dokumen sokongan.Secara OnlineKemasukan data pertama ke sistem e-rumaholeh pemohon.Semak kelayakan pemohondengan syarat yang ditetapkan.Menghantar dokumen sokongan dan borangyang dicetak dari sistem e-rumah keBahagian Perumahan dalam masa 14 Hari.Kemasukan pertama data semua maklumatpemohon ke sistem.Kemasukan data kedua ke sistem.Pengesahan bagi kemasukan pertama.Pengesahan oleh pegawai di BahagianPerumahan mengenai kemasukanmaklumat dalam e-rumah selepassemakan dengan dokumen sokongan.Mengeluarkan suratakuan penerimaan.Senarai menunggu(berdasarkan sistem markah)PenawaranKemas kini rekodSumber: BaBahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang3.4.8.2. Ujian walk through terhadap sistem tersebut mendapati, semua permohonansecara manual boleh dikunci masuk tanpa disekat oleh petugas walaupun pemohon tidaklayak. Permohonan yang tidak cukup syarat hanya disekat dalam sistem secara manualoleh pegawai yang dipertanggungjawabkan. Bagaimanapun, semakan mendapatipermohonan yang telah disekat untuk diproses boleh diaktifkan semula sekiranyapegawai yang sama berbuat demikian. Ini mengakibatkan permohonan yang tidak cukupsyarat dapat diproses seperti biasa bersama permohonan yang lain dan boleh terpilihuntuk menerima tawaran rumah. Ini berbeza dengan permohonan yang dibuat melaluionline yang terus menyekat kemasukan maklumat sekiranya pendapatan pemohon yangdikunci masuk melebihi daripada kelayakannya. Seterusnya, semua permohonandiproses secara sistem markah dan pemohon yang memperoleh markah tertinggimengikut kriteria yang ditetapkan diberi keutamaan untuk ditawarkan rumah kos rendahdan rumah kos sederhana rendah.3.4.8.3. Semakan mendapati, sebanyak 402 permohonan secara manual yangmempunyai pendapatan melebihi kelayakan telah dikunci masuk ke dalam sistem oleh3333


Pejabat dan sejumlah 22 permohonan daripada jumlah tersebut telah ditawarkan rumah.Sejumlah 816 pemohon telah diberi rumah sedangkan pemohon tersebut telah disahkansudah memiliki rumah sendiri. Keadaan ini berpunca daripada kurangnya kawalandalaman bagi permohonan secara manual sehingga menyebabkan permohonan yangtidak cukup syarat dapat diproses bersama permohonan pemohon lain. Maklum balasPejabat menyatakan pindaan terhadap borang permohonan iaitu Pind. 1/99 ke Pind.1/2009 telah menyebabkan berlaku tidak cukup syarat kelayakan bagi pemohon yangmenggunakan borang lama. Bagaimanapun, permohonan tersebut masih diterima untukmerekod jumlah pendapatan suami/isteri dan akan direkodkan sebagai tidak cukup syaratserta pemohon tidak layak untuk mendapat rumah.Pada pendapat Audit, prosedur pemilihan permohonan rumah melalui online danmanual perlu disemak semula dan diselaraskan agar hanya mereka yang layak dapatdiproses mengikut syarat yang ditetapkan.3.4.9. Tahap Kepuasan PenghuniBagi menilai tahap kepuasan penghuni terhadap pengurusan dan penyenggaraan rumahPPR sewa dan sewa beli dari aspek kebersihan kawasan, lif, kerosakan elektrik dankerosakan awam, soal selidik dan temu bual dengan penghuni di 6 rancangan perumahantelah dilaksanakan. Berdasarkan 181 daripada 200 borang soal selidik yang diedarkan,sebanyak 32.6% penghuni berpuas hati dengan penyenggaraan yang dibuat oleh Pejabat,manakala 55.4% tidak berpuas hati dengan tahap penyenggaraan yang dijalankan seperti diJadual 3.9 dan Jadual 3.10. Maklum balas Pejabat menyatakan masalah kebersihan, lif,elektrik dan kerosakan awam adalah berpunca dari sikap penghuni sendiri di mana berlakuvandalisme, membuang sampah merata-rata, kecurian pendawaian elektrik, kecuriankemudahan permainan kanak-kanak, membakar perabot di laluan koridor, membawamotosikal ke unit atas menggunakan lif, mencampakkan sisa makanan daripada unit atas,membuat sambungan rumah sehingga menutup tangki septik menyebabkan laluan longkangtersumbat dan berbau busuk. Bagaimanapun bagi kemudahan awam yang lama, Pejabattelah membaikpulih/menaiktaraf kemudahan awam dengan menukar kepada lif yang baru,pendawaian semula elektrik dan membaiki tangki septik dan rumah pam, menukar paip najisdan menukar paip air bersih.Jadual 3.9Tahap Kepuasan Penghuni Terhadap Penyenggaraan Yang DijalankanTahap Kepuasan PenghuniPerkaraBerpuas Hati Tidak Berpuas Hati Tidak BerkenaanBilanganBilanganBilangan%%%PenghuniPenghuniPenghuniPenyenggaraan59 32.6 100 55.2 22 12.2yang dijalankanSumber: Borang Soal Selidik3434


Jadual 3.10Tahap Kepuasan Penghuni Mengikut JenisPenyenggaraan Yang DijalankanTahap Kepuasan PenghuniPerkara Berpuas Hati Tidak Berpuas Hati Tidak BerkenaanBilangan Penghuni % Bilangan Penghuni % Bilangan Penghuni %Kebersihan 70 38.7 111 61.3 - -Lif 61 33.7 33 18.2 87 48.1Elektrik 55 30.4 126 69.6 - -Awam 50 27.6 131 72.4 - -Sumber: Borang Soal Selidik3.5. SYOR AUDITBagi memastikan pengurusan perumahan kos rendah dapat dilaksanakan secara berkesandi samping menyumbang kepada hasil Kerajaan, adalah disyorkan Pejabat SetiausahaKerajaan Negeri mengambil tindakan seperti berikut:3.5.1 Menyusun strategi dan kaedah yang efektif mengutip tunggakan sewa, sewa beli danyuran penyenggaraan.3.5.2 Menyelaras kaedah pendaftaran dan permohonan antara cara manual dan onlineserta mengesahkan maklumat di Pangkalan Data, Sistem Maklumat Perumahan.3.5.3 Menjalankan penyenggaraan secara berjadual untuk rumah PAKR dan PPR.3.5.4 Mengambil tindakan tegas terhadap kes-kes pelanggaran syarat.3535


JABATAN KERJA RAYA NEGERI PULAU PINANG4. PENYENGGARAAN JALAN NEGERI4.1. LATAR BELAKANG4.1.1. Jabatan Kerja Raya Negeri Pulau Pinang (JKR) bertanggungjawab merancang,melaksana dan memantau kerja penyenggaraan jalan Negeri bagi memastikan jalan Negerisedia ada disenggara dan diurus dengan baik, diperbaiki dan dinaik taraf untuk keselamatandan keselesaan pengguna. Secara amnya jalan raya dibahagikan kepada 2 kategori iaitujalan Persekutuan dan jalan Negeri. Jalan Persekutuan diwartakan mengikut Akta JalanPersekutuan 1959. Manakala jalan Negeri merupakan jalan awam selain daripada jalanPersekutuan. Jarak jalan Negeri di Pulau Pinang mengikut rekod adalah sepanjang 2,159.9kilometer.4.1.2. Kerja penyenggaraan jalan Negeri dibahagikan kepada 3 kategori iaitupenyenggaraan biasa, penyenggaraan berkala dan penyenggaraan khusus. Penyenggaraanbiasa meliputi kerja menampal dan memperbaiki kerosakan jalan, mengecat garisan jalan,menyenggara papan tanda amaran, peringatan serta tunjuk arah. Penyenggaraan berkalapula melibatkan kerja memperbaharui permukaan jalan, melebar jalan, menurap permukaanjalan, memperbaiki dan menaik taraf longkang, pembentung, jambatan dan membaiki cerun.Manakala penyenggaraan khusus pula meliputi kerja-kerja kecemasan yang dilaksanakansegera atas aduan orang awam seperti menampal jalan berlubang di atas turapan jalan danmenebang/mencantas pokok yang tumbang.4.1.3. Kerajaan Negeri telah memperuntukkan sejumlah RM18.39 juta di bawah ProgramMemperbaiki Jambatan-jambatan Dan Jalan-jalan Kerajaan Negeri dalam RancanganMalaysia Kesembilan (RMKe-9). Daripada jumlah tersebut, RM14.32 juta atau 77.9% telahdiperuntukkan untuk tahun 2008 hingga 2010 dengan perbelanjaan berjumlah RM13.94 jutabagi tempoh yang sama. Selain itu, Kerajaan Negeri juga menerima PemberianPenyenggaraan Jalan daripada Kerajaan Persekutuan pada setiap tahun berdasarkanPerkara 109(1)(b) Perlembagaan Persekutuan dan ia disalurkan melalui Kumpulan WangAmanah Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Pulau Pinang. Bagi tempoh tahun 2008hingga 2010, JKR telah menerima RM130.96 juta daripada Kerajaan Persekutuan untuktujuan penyenggaraan jalan Negeri. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM120.78 jutatelah diagihkan kepada JKR Daerah dan Pihak Berkuasa Tempatan bagi tujuan kerjapenyenggaraan jalan Negeri.4.2. OBJEKTIF PENGAUDITANObjektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada penyenggaraan jalan Negeri oleh JKRtelah dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.3636


potholes telah kembali terbuka disebabkan tarmex yang diletakkan adalah untukjangka masa sementara. Gambar 4.2 menunjukkan keadaan jalan yang rosakdan berlubang di Jalan Permatang Rawa.Gambar 4.2Keadaan Turapan Jalan Yang Rosak Dan Berlubang Tetapi Tidak Dibaru MukaSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Permatang Rawa, Daerah SeberangPerai TengahTarikh: 6 Oktober 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Permatang Rawa, Daerah SeberangPerai TengahTarikh: 6 Oktober 2010ii.Berdasarkan maklum balas JKR, permukaan jalan yang rosak dan berlubang telahsiap diturap dan dibaru muka pada 30 Mac 2011 seperti di Gambar 4.3. Selain itu,Jabatan memaklumkan lubang pada turapan jalan tersebut adalah disebabkanoleh manhole utiliti yang tidak disenggara dengan sewajarnya oleh pihak utiliti.Surat peringatan telah dikemukakan kepada pihak utiliti berhubung perkaratersebut.Gambar 4.3Keadaan Jalan Permatang Rawa YangTelah Dibaru MukaSumber: JKR Daerah Seberang Perai TengahLokasi: Jalan Permatang Rawa,Daerah Seberang Perai TengahTarikh: 1 April 20114040


Pada pendapat Audit, program penyenggaraan jalan boleh dipertingkatkan denganmenyediakan kriteria dan justifikasi kukuh bagi sesuatu projek dirancang bagi maksudkelulusan peruntukan. Selain itu, jalan yang sepatutnya diberi keutamaan untukdisenggara, jalan yang rosak dan persimpangan yang merbahaya perlu diambiltindakan segera agar jalan yang selesa dan selamat dapat memberi faedah danpulangan terbaik kepada pengguna jalan raya.4.4.2. Penyenggaraan BiasaPenyenggaraan biasa seperti pembersihan bahu jalan dan penyenggaraan perabot jalandilaksanakan oleh kakitangan Jabatan atau kontraktor yang dilantik. Semakan Auditterhadap prestasi pelaksanaan penyenggaraan biasa adalah seperti berikut:4.4.2.1. Kerja Memotong Rumput Dan Pembersihan Parit / Longkang Tepi Jalana. Kerja pembersihan dan memotong rumput meliputi kerja memotong rumput di bahujalan, kawasan cerun dan pembersihan longkang di tepi jalan. Kerja pembersihan iniperlu dijalankan secara berjadual bagi memastikan keadaan bahu jalan dan longkangdi tepi jalan terurus. Mengikut keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan pada 15 dan 22Mac 2000, kerja-kerja penyenggaraan landskap termasuk pemotongan rumput dibahu/tepi jalan dan pembersihan longkang serta parit konkrit dipertanggungjawabkankepada Pihak Berkuasa Tempatan.b. Lawatan Audit pada 29 September 2010 ke Jalan Sungai Lembu, Daerah SPTmendapati longkang yang dibina oleh Jabatan tidak disenggarakan dengansempurna. Longkang dibiarkan semak tanpa penyenggaraan hingga menyebabkanlongkang tersebut tersumbat dan air tidak dapat mengalir kerana dipenuhi denganrumput seperti di Gambar 4.4. Berdasarkan maklumat dari Jabatan Pengairan DanSaliran Daerah SPT, keadaan longkang yang tersumbat ini telah menyebabkan airdari longkang melimpah ke bahagian jalan sewaktu hujan. Keadaan inimembahayakan pengguna jalan raya khususnya penunggang motosikal pada waktuhujan. Sementara itu, lawatan Audit pada 26 Oktober 2010 di Jalan Bukit Gambir,DTL juga mendapati longkang tidak disenggara seperti di Gambar 4.5.4141


Gambar 4.4Keadaan Longkang Yang Tidak DisenggaraGambar 4.5Keadaan Longkang Yang Tidak DisenggaraSumber: Jabatan Audit NegaraLokas: Jalan Sungai Lembu,Daerah Seberang Perai TengahTarikh: 29 September 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Bukit Gambir,Daerah Timur LautTarikh: 26 Oktober 2010c. Selain itu, kawasan bahu jalan di sepanjang Jalan Permatang Nibong didapati semakdan tidak disenggara telah menyebabkan lampu pemancar cahaya (reflector) diselekoh terlindung serta sukar dilihat seperti di Gambar 4.6. Keadaan ini akanmembahayakan pengguna pada waktu malam. Bagaimanapun, lawatan susulanpada 9 Disember 2010 mendapati, kawasan tersebut telah dibersihkan selepasteguran Audit seperti di Gambar 4.7.Gambar 4.6Keadaan Bahu Jalan Yang SemakDan Tidak Disenggara MenyebabkanReflector TerlindungSEBELUMGambar 4.7Keadaan SemakDi Bahu Jalan Yang TelahDibersihkanSELEPASSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Permatang Nibong,Daerah Seberang Perai TengahTarikh: 29 September 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Permatang Nibong,Daerah Seberang Perai TengahTarikh: 9 Disember 2010Pada pendapat Audit, koordinasi antara Jabatan dan Pihak Berkuasa Tempatan perludipertingkatkan bagi memastikan penyenggaraan biasa dapat dilakukan dengan lebihberkesan dan bersepadu bagi memberi nilai faedah kepada pengguna jalan raya.4242


4.4.2.2. Penyenggaraan Perabot Jalana. Berdasarkan Manual JKR, penyenggaraan perabot jalan adalah meliputi kerjamenyenggara papan tanda amaran, peringatan dan tunjuk arah seperti menggantipapan tanda yang telah pudar, rosak atau dicuri, mengecat dan memasang papantanda bagi jalan baru, mengecat kerb jalan dan menggantikan guardrail yangrosak/hilang.b. Semakan Audit mendapati kerja penyenggaraan perabot jalan telah dilaksanakanoleh kakitangan JKR dan kontraktor yang dilantik. Lawatan Audit ke Jalan SungaiLembu dan Jalan Permatang Nibong, Daerah SPT pada 28 September 2010mendapati kerja penggantian dan pemasangan guardrail telah disempurnakan.Manakala lawatan Audit pada 26 Oktober 2010 di kawasan Jalan Bukit Gambir, DTLmendapati guardrail di sepanjang jalan tersebut rosak dan tercabut. Bagaimanapun,lawatan susulan Audit pada 17 Februari 2011 di tempat yang sama mendapatitindakan untuk menggantikan atau memasang semula guardrail yang rosak telahdilakukan oleh pemaju yang terlibat di kawasan pembinaan berhampiran seperti diGambar 4.8.SEBELUMGambar 4.8Keadaan Guardrail Yang Rosak Dan Tercabut Telah Dibaiki SemulaSELEPASSumber:Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Bukit Gambir, Daerah Timur LautTarikh: 26 Oktober 2010Sumber:Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Bukit Gambir, Daerah Timur LautTarikh: 17 Februari 2011c. Selain itu, terdapat papan tanda yang terlindung dengan binaan lain di JalanPermatang Pasir, Daerah SPT menyukarkan pengguna jalan raya untuk melihatdengan jelas papan tanda sedia ada seperti di Gambar 4.9. Manakala papan tandanama jalan yang rosak di Jalan Kubang Ulu, Daerah SPT seperti di Gambar 4.10belum diambil tindakan oleh JKR SPT. Keadaan ini berlaku kerana penyenggaraanperabot jalan yang tidak dijalankan secara berjadual. Berdasarkan maklum balasJKR, kerja-kerja memasang papan tanda yang baru di Jalan Kubang Ulu, DaerahSPT telah siap disempurnakan oleh kontraktor yang dilantik pada 30 Mac 2011.4343


Gambar 4.9Papan Tanda Terlindung Dengan BinaanGambar 4.10Papan Tanda YangRosak Tetapi Belum DigantiSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Permatang Pasir,Daerah Seberang Perai TengahTarikh: 6 Oktober 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Kubang Ulu,Daerah Seberang Perai TengahTarikh: 6 Oktober 2010Pada pendapat Audit, penyenggaraan perabot jalan perlu dilakukan secara berjadualdan tindakan membaiki kerosakan perlu diambil dengan segera.4.4.3. Penyenggaraan BerkalaPrestasi pelaksanaan kerja Penyenggaraan Berkala adalah seperti berikut:4.4.3.1. Kerja Membaru Muka Jalana. Highway Maintenance Manual mencadangkan supaya program penyenggaraan jalanbagi membaru muka jalan dilakukan berdasarkan purata trafik harian (Average DailyTraffic - ADT). Bagi ADT yang kurang dari 500 kenderaan jalan perlu dibaru mukasetiap 10 tahun. Manakala ADT antara 500 – 1,000 kenderaan, jalan tersebut perludibaru muka setiap 5 tahun dan bagi ADT yang melebihi 1,000 kenderaan, jalantersebut perlu di reconstruct (premix) setiap 7 tahun sekali. Setiap jalan yang dibinaperlu disenggara mengikut jadual supaya keadaan asal jalan dapat dikekalkan.b. Bagi tempoh tahun 2008 hingga 2010, sejumlah RM6.92 juta telah dibelanjakanmenggunakan peruntukan di bawah Program Membaiki Jambatan-jambatan DanJalan-jalan Kerajaan Negeri dan Kumpulan Wang Amanah Penyelenggaraan JalanRaya Negeri Pulau Pinang bagi membiayai 57 projek menurap dan membaru mukajalan di Daerah DTL, SPT dan SPU. Bagaimanapun, pihak Audit tidak dapatmemastikan sama ada pematuhan terhadap keperluan untuk membaru muka jalanyang telah dilaksanakan oleh JKR adalah mengikut tempoh dan piawaian yangdicadangkan kerana rekod mengenainya tidak diselenggara oleh JKR.c. Lawatan Audit ke projek membaru muka jalan di Daerah SPT, SPU dan DTLmendapati, projek telah dilaksanakan dengan sempurna dan mengikut spesifikasiyang ditetapkan.4444


i. Sebaliknya, lawatan Audit ke kawasan projek membaru muka di Jalan Auto Citypada 6 Oktober 2010 dan Jalan Permatang Batu, Daerah SPT pada 22November 2010 mendapati terdapat lubang di atas turapan jalan walaupun jalantelah di baru muka seperti di Gambar 4.11 dan Gambar 4.12. Pihak Auditdifahamkan jalan tersebut merupakan laluan utama kenderaan berat untukberulang alik ke kawasan perindustrian. Oleh itu, jalan tersebut menjadi cepatrosak disebabkan oleh tekanan berat kenderaan. Selain itu, tumpahan minyakdiesel yang berlaku telah melemahkan permukaan pavement dan menyebabkanberlaku kerosakan pada turapan jalan walaupun baru sahaja diperbaiki.Gambar 4.11Keadaan Jalan Berlubang Walaupun Baru Diturap Dan Dibaru MukaSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Auto City,Daerah Seberang Perai TengahTarikh: 6 Oktober 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Auto City,Daerah Seberang Perai TengahTarikh: 6 Oktober 2010Gambar 4.12Keadaan Jalan Berlubang Walaupun Baru Diturap Dan Dibaru MukaSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Permatang BatuDaerah Seberang Perai TengahTarikh: 22 November 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Permatang BatuDaerah Seberang Perai TengahTarikh: 22 November 20104545


ii.Berdasarkan maklum balas JKR, keadaan jalan berlubang pada turapan jalan diJalan Auto City, Daerah SPT telah ditampal oleh JKR menggunakan kaedahheavy patching seperti di Gambar 4.13. JKR juga memaklumkan bahawa jalantersebut kerap mengalami kerosakan dan berlubang kerana jalan tersebut adalahlaluan utama kenderaan berat industri. Manakala lubang yang terdapat di JalanPermatang Batu, Daerah SPT telah ditampal oleh pihak kontraktor.Gambar 4.13Turapan Jalan Yang Berlubang Di JalanAuto City Telah Ditampal DenganKaedah Heavy PatchingSumber: Jabatan Kerja Raya,Daerah Seberang Perai TengahLokasi: Jalan Auto City,Daerah Seberang Perai TengahTarikh: 1 April 2011Pada pendapat Audit, projek membaru muka jalan telah dilaksanakan denganmemuaskan mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Bagaimanapun, JKR harusmencari kaedah yang lebih berkesan bagi mengelakkan daripada berlakunyakerosakan jalan yang disebabkan oleh berat kenderaan dan tumpahan diesel olehkenderaan.4.4.3.2. Kerja Menaik Taraf Dan Membina Longkanga. Kerja menaik taraf dan membina longkang dijalankan bagi memastikan strukturlongkang sedia ada di sesuatu kawasan tidak rosak, retak dan mampu mengalirkanaliran air bagi mengelak air daripada melimpah ke bahagian jalan.b. Bagi tempoh tahun 2008 hingga 2010, sejumlah 97 kerja naik taraf dan pembinaanlongkang telah dijalankan di Daerah SPT, SPU dan DTL melibatkan peruntukanberjumlah RM4.71 juta. Lawatan Audit ke projek Menaik Taraf Jalan Sempit DanPerparitan Usang Dengan Melebar Jalan Dan Bina Longkang U di Jalan SungaiLembu pada 29 September 2010 yang melibatkan kos sebanyak RM 163,153mendapati, pembinaan longkang U kurang sempurna kerana tidak mengambil kirafaktor hakisan tebing di kawasan tersebut. Longkang yang dibina telah dipenuhi pasirdan lumpur. Semakan Audit mendapati projek tersebut telah disiapkan pada pada4646


30 Oktober 2010 berbanding tarikh sepatutnya siap pada 22 September 2010.Keadaan longkang yang tersumbat akan terus berlaku sekiranya tiada tindakanalternatif dibuat terhadap hakisan tebing di kawasan tersebut. Gambar 4.14 danGambar 4.15 menunjukkan keadaan longkang yang baru dibina dalam keadaan yangkurang memuaskan disebabkan oleh hakisan tebing di Jalan Sungai Lembu,Daerah SPT.Gambar 4.14Pasir Dan Lumpur MemenuhiLongkang U Yang Baru Siap DibinaGambar 4.15Lumpur Dan Pasir Di Kawasan Tebing YangTerhakis Memasuki LongkangSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Sungai Lembu, DaerahSeberang Perai TengahTarikh: 29 September 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Sungai Lembu, DaerahSeberang Perai TengahTarikh: 29 September 2010c. Seterusnya lawatan susulan Audit pada 9 Disember 2010 mendapati tembokpenahan daripada jenis wall guard dan edge drain concrete telah dibina di kawasantersebut bagi mengelak hakisan tebing daripada terus berlaku. Pihak Auditdimaklumkan bahawa sejumlah RM300,000 telah diperuntukkan bagi kerja membinatembok penahan yang dibiayai melalui peruntukan Program Pembaikan Cerun DiJalan Negeri yang disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan.d. Semakan Audit terhadap dokumen Bill Of Quantities dan Inden Kerja mendapatitempoh penyiapan kerja yang dibenarkan adalah selama 8 minggu dari tarikh mulakerja iaitu pada 16 November 2010 dan dijangka siap pada 10 Januari 2011. Kerjayang dijalankan adalah melibatkan pembinaan 2 tembok penahan sepanjang 22meter masing-masing dengan ketinggian 2 meter. Bagaimanapun, masih terdapatkawasan sepanjang 100 meter yang mengalami hakisan tetapi tidak dibina dengantembok penahan. Keadaan ini menyebabkan longkang yang dibina dipenuhi pasirdan lumpur kesan daripada hakisan tebing yang berlaku.e. Semakan Audit terhadap lukisan pelan mendapati pembinaan tembok penahan dikawasan sepanjang 100 meter tersebut tidak dimasukkan dalam skop projek.Keadaan ini menyebabkan longkang yang dibina dipenuhi pasir dan lumpur kesandaripada hakisan tebing yang berlaku. Gambar 4.16 dan Gambar 4.17 menunjukkankeadaan tembok penahan yang dibina bagi mengawal hakisan tebing di JalanSungai Lembu.4747


Gambar 4.16Tembok Penahan Yang Dibina BagiMengelakkan HakisanGambar 4.17Kawasan Yang Mengalami Hakisan TetapiTidak Dibina Tembok PenahanKeadaanLongkangYang MasihTersumbatDisebabkanHakisan CerunSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Sungai Lembu, DaerahSeberang Perai TengahTarikh: 9 Disember 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Sungai Lembu, DaerahSeberang Perai TengahTarikh: 9 Disember 2010f. Berdasarkan maklum balas, JKR SPT telah melaksanakan projek membina tembokpenahan di bawah peruntukan Program Pembaikan Cerun Di Jalan Negeri yangdisalurkan oleh Kerajaan Persekutuan di kawasan tersebut bagi menangani masalahlongkang tersumbat dan dipenuhi lumpur. Kawasan sepanjang 100 meter yang tidakdibina tembok penahan telah ditanam dengan rumput bagi mengelak hakisan. JKR jugamemaklumkan tembok penahan dibina di kawasan yang berisiko tinggi untuk berlakuhakisan. Manakala bagi tempat yang kurang berisiko adalah memadai denganpenanaman rumput sahaja.4.4.3.3. Kerja Menaik Taraf Dan Membaiki Ceruna. Kerja menaik taraf dan membaiki cerun melibatkan kerja memasang gabion, geotextile, membina retaining wall dan rubble wall bagi tujuan mengukuhkan cerun sertamenghalang tanah runtuh dan mendap yang boleh merosakkan jalan danmembahayakan pengguna.b. JKR juga telah menerima peruntukan sejumlah RM2 juta di bawah programpenyenggaraan cerun negeri. Sehubungan itu, sebanyak 18 cerun di seluruh NegeriPulau Pinang telah dikenal pasti untuk disenggara menggunakan peruntukantersebut. Bagaimanapun, projek penyenggaraan cerun di kawasan Bukit Benderatidak dimasukkan di bawah program tersebut. Kawasan cerun yang terhakis bukanmerupakan rizab jalan Jabatan tetapi merupakan rizab Hutan Simpan Bukit Bendera.Mengikut Akta Perhutanan 1984, semua pembangunan kawasan Hutan Simpanmemerlukan kelulusan Pengarah Jabatan Perhutanan. Sehubungan itu, JKR perlumendapatkan kelulusan daripada Jabatan Perhutanan sekiranya kerja-kerjapenstabilan cerun hendak dilaksanakan.4848


c. Bagi tempoh tahun 2008 hingga 2010, JKR telah menjalankan sebanyak 15 kerjapenstabilan cerun di Daerah DTL, SPT dan SPU dengan perbelanjaan berjumlahRM1.85 juta. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 8 projek telah dijalankan bagimenyenggara dan menstabilkan cerun di kawasan Bukit Bendera yang melibatkankos berjumlah RM1.31 juta. Lawatan Audit ke Jalan Jip Bukit Bendera pada 26Oktober 2010 dan lawatan susulan Audit pada 9 Disember 2010 mendapati perkaraberikut:i. JKR telah membina tembok penahan konkrit (retaining wall) dan memasang geotextile bagi menghalang hakisan cerun. Bagaimanapun, masih terdapat kawasanyang mengalami hakisan di sepanjang Jalan Jip Bukit Bendera yang bolehmembahayakan pengguna. Cerun yang terhakis ditutup dengan plastik bagimengelakkan runtuhan tanah terus berlaku. JKR juga telah menggunakankaedah penanaman rumput dari jenis cow grass yang kebiasaannya digunakanbagi menghalang hakisan di kawasan cerun. Bagaimanapun, maklum balas JKRmenyatakan bahawa kaedah penanaman rumput cow grass ini tidak sesuaidigunakan di kawasan cerun Bukit Bendera kerana kekurangan pencahayaanmatahari dan boleh menjejaskan kesuburan rumput seperti di Gambar 4.18 danGambar 4.19.Gambar 4.18Keadaan Hakisan CerunYang Membahayakan PenggunaDi Jalan Jip Ke Bukit BenderaGambar 4.19Rumput Yang Tidak Dapat TumbuhDi Cerun Bukit Bendera Kerana FaktorKekurangan Sumber Cahaya MatahariSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Jip Bukit Bendera,Daerah Timur LautTarikh: 26 Oktober 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Jip Bukit Bendera,Daerah Timur LautTarikh: 26 Oktober 2010ii.Lepaan simen pada sump (takungan air) retaining wall yang dibina tidak dapatmelengkapi permukaan dinding retaining wall sehingga menampakkan susunanbatu bata pada lapisan dalaman seperti di Gambar 4.20. Keadaan ini bolehmeningkatkan risiko runtuhan apabila menakung air yang berlebihan dan bolehmengakibatkan runtuhan sump.4949


Gambar 4.20Keadaan Lepaan Simen Pada Sump Retaining Wall YangMenampakkan Susunan Batu BataSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Jip Bukit Bendera,Daerah Timur LautTarikh: 9 Disember 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Jip Bukit Bendera, Daerah Timur LautTarikh: 9 Disember 2010iii. Turapan jalan di Jalan Jip Bukit Bendera tidak sekata dan beralun seperti diGambar 4.21. Keadaan ini juga boleh meningkatkan risiko kemalangan.Tambahan pula jalan di kawasan tersebut curam dan mempunyai selekoh yangtajam.Gambar 4.21Turapan Jalan Yang Beralun Dan Tidak SekataSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Jip Bukit Bendera, Daerah Timur LautTarikh: 9 Disember 2010iv. Pihak kontraktor juga telah membiarkan bahan/sisa binaan di bahu jalan yangberselekoh tanpa meletakkan sebarang papan tanda amaran ‘Bahaya’ sebagailangkah keselamatan kepada pengguna yang melalui kawasan tersebut seperti diGambar 4.22. Lawatan susulan Audit pada 9 Disember 2010 mendapati,tindakan masih belum diambil oleh JKR seperti di Gambar 4.23 walaupun telahdinasihatkan semasa pengauditan dijalankan. Berdasarkan maklum balas JKR,lepaan simen pada dinding sump retaining wall telah dibaiki sepenuhnya sepertidi Gambar 4.24. Kerosakan pada Jalan Jip Bukit Bendera telah dibaiki tetapi5050


kerja penurapan terpaksa dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia danpemadatan hanya menggunakan mesin yang kecil. Jentera yang bersesuaiantidak dapat digunakan berikutan faktor jalan di kawasan tersebut yang curam dantinggi. Manakala sisa binaan yang ditinggalkan oleh kontraktor di bahu Jalan JipBukit Bendera telah dialihkan dan dibersihkan seperti di Gambar 4.25.Gambar 4.22Bahan Binaan YangDibiarkan Di Bahu JalanGambar 4.23Bahan Binaan YangMasih Belum DialihkanSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Jip Bukit Bendera,Daerah Timur LautTarikh: 26 Oktober 2010Gambar 4.24Lepaan Simen Pada Sump Retaining WallTelah DibaikiSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Jip Bukit Bendera,Daerah Timur LautTarikh: 9 Disember 2010Gambar 4.25Bahan Binaan Yang Diletakkan Di Bahu JalanTelah DialihkanSumber: Jabatan Kerja Raya Daerah Timur LautLokasi: Jalan Jip Bukit Bendera, Daerah Timur LautTarikh: 1 April 2011Sumber: Jabatan Kerja Raya Daerah Timur lautLokasi: Jalan Jip Bukit Bendera, Daerah Timur LautTarikh: 1 April 2011Pada pendapat Audit, kerja penyenggaraan dan penstabilan cerun khususnya dikawasan Bukit Bendera agak kurang berkesan. Koordinasi antara JKR dan agensiterlibat perlu diselaraskan bagi memastikan masalah cerun yang berisiko tinggidapat diatasi bagi keselamatan pengguna. Pemantauan perlu dijalankan secaraberterusan bagi memastikan projek yang dilaksanakan adalah mengikut spesifikasiyang ditetapkan.5151


4.4.3.4. Kerja Melebar Dan Membaiki Bahu Jalana. Kerja pelebaran jalan melibatkan kerja melebarkan bahu jalan dengan membekal,memampat dan meratakan base material dan crusher run sehingga ke tahap 300mmtebal. Bagi tahun 2010 sebanyak 21 kerja pelebaran jalan melibatkan kos berjumlahRM3.11 juta telah dijalankan di Daerah DTL, SPT dan SPU.b. Semakan Audit terhadap projek Pelebaran Jalan Raja Uda mendapati skop kerjayang dijalankan melibatkan kerja pelebaran jalan sedia ada sepanjang 790 meterdengan pelebaran antara 8 hingga 12 meter. Perlaksanaan projek ini telah dibuatsecara tender terbuka dan telah dibida oleh 29 buah syarikat. Lembaga PerolehanNegeri Pulau Pinang melalui Mesyuarat Bil. 4/2010 telah memutuskan tendertersebut ditawarkan kepada sebuah Syarikat dengan kos projek berjumlahRM429,124. Tempoh kontrak adalah selama 6 bulan iaitu bermula pada 25 Mei 2010hingga 25 November 2010.c. Projek ini dilaksanakan bertujuan untuk melancarkan keadaan lalu lintas,meminimumkan keadaan jalan yang sesak, menyediakan laluan trafik yangsistematik dan lancar serta mempertingkatkan keselamatan pengguna. Lawatan Auditke tapak projek pada 1 November 2010 mendapati perkara seperti berikut:i. Kawasan jalan yang telah dilebarkan tidak diguna secara optimum sebagai laluankenderaan kerana sebahagian jalan yang dilebarkan telah digunakan sebagai lotparkir.ii. Kerja pelebaran jalan tidak dilaksanakan mengikut skop kerja dalam pelanlukisan. Kontraktor sepatutnya menjalankan kerja-kerja mengecat garisan tepijalan di sepanjang kawasan jalan yang dilebarkan. Semakan Audit terhadapdokumen Bill Of Quantities mendapati sejumlah RM7,524 untuk kerja mengecatgarisan jalan (road marking) telah diambil kira dalam kos projek. Kerja tersebutmeliputi kerja mengecat garisan tengah (centre line), garisan tepi (edge line),garisan berhenti (stop line), garisan berkembar (double line), transverse bar dankerja memadam garisan sedia ada (erase existing roadline). Bagaimanapun,sehingga tarikh lawatan Audit pada 9 Disember 2010 iaitu selepas tarikh projeksiap pada 25 November 2010, kerja mengecat garisan tepi jalan masih tidakdilaksanakan. Akibat daripada garisan tepi jalan tidak dibuat, pengguna jalanraya dapat meletakkan kenderaan mereka di dalam kawasan jalan yangdilebarkan seperti di Gambar 4.26 dan Gambar 4.27. Sehingga tarikh susulanAudit pada bulan Disember 2010, bayaran muktamad dan pelarasan harga bagiprojek tersebut masih belum dikeluarkan.5252


Gambar 4.26Jalan Yang Dilebarkan Telah DijadikanLot ParkirGambar 4.27Jalan Yang Siap DilebarkanTetapi Tidak Diletakkan Edge LineKawasan jalan yangtelah dilebarkandijadikan lot parkirSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Raja Uda,Daerah Seberang Perai UtaraTarikh: 1 November 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Raja Uda,Daerah Seberang Perai UtaraTarikh: 9 Disember 2010iii. Kerja pelebaran tidak dirancang dengan teliti kerana tidak mengambil kira premisperniagaan di tapak projek dan beroperasi di atas tanah rizab jalan yang terlibatdengan kerja-kerja pelebaran jalan. Pihak Audit dimaklumkan peniaga dikawasan projek enggan mengalihkan premis mereka kerana tiada kawasanalternatif yang disediakan untuk penjaja. Selain itu, permit dan lesen menjaja diatas kawasan rizab tersebut juga telah dikeluarkan oleh pihak PBT. Keadaan initelah menyebabkan JKR tidak dapat menyediakan laluan kenderaan 4 loronguntuk 2 hala seperti cadangan asal projek. Kesannya, jalan yang siap dilebarkantidak mempunyai aliran trafik yang sistematik kerana ada sebahagian jalan yangmempunyai 1 lorong kenderaan sebaliknya bahagian jalan yang bertentanganmempunyai 3 lorong kenderaan. Gambar 4.28 menunjukkan keadaan premisperniagaan yang dibina di atas rizab jalan.iv. Tiada binaan longkang dibuat bagi projek pelebaran jalan ini dan telahmenyebabkan air bertakung yang boleh merosakkan bahu jalan seperti diGambar 4.29.5353


Gambar 4.28Premis Yang Enggan Berpindah WalaupunTerletak Di Atas Rizab JalanGambar 4.29Air Bertakung Telah MerosakkanBahu JalanSumber:Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Raja Uda,Daerah Seberang Perai UtaraTarikh:1 November 2010Sumber:Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Raja Uda, Daerah Seberang Perai UtaraTarikh: 9 Disember 2010Berdasarkan maklum balas JKR, kerja mengecat garisan tepi jalan (edge line) telahsiap dijalankan oleh kontraktor terlibat seperti di Gambar 4.30. Bahu jalan yang rosakjuga telah siap dibaiki seperti di Gambar 4.31. Selain itu, pada tahun 2011 JKR SPUtelah menerima peruntukan dari Kerajaan Negeri berjumlah RM500,000 bagi tujuanmenaik taraf longkang di kawasan tersebut.Gambar 4.30Kerja Mengecat Garisan Edge LineDi Jalan Raja Uda Yang Telah DisiapkanGambar 4.31Kerosakan Di Bahu Jalan YangTelah DibaikiSumber: Jabatan Kerja Raya Daerah SeberangPerai UtaraLokasi: Jalan Raja Uda, Daerah Seberang Perai UtaraTarikh: 1 April 2011Sumber: Jabatan Kerja Raya Daerah SeberangPerai UtaraLokasi: Jalan Raja Uda, Daerah Seberang Perai UtaraTarikh: 1 April 2011Pada pendapat Audit, pelebaran Jalan Raja Uda, Daerah SPU tidak dapat mencapaimatlamatnya kerana kerja yang dijalankan tidak mengikut pelan/rancangan asalprojek. Kerja pelebaran yang dilaksanakan sepatutnya telah mengambil kirakeperluan dan infrastruktur sedia ada.5454


4.4.4. Rekod Penyenggaraan Jalan Tidak Disediakan4.4.4.1. JKR perlu menyediakan rekod penyenggaraan jalan raya bagi tujuanperancangan dan pemantauan terhadap semua jalan Negeri. Rekod ini hendaklahmengandungi maklumat jalan seperti nama jalan, panjang jalan, jalan yang memerlukantindakan penyenggaraan dan bilangan kerja penyenggaraan yang telah dilaksanakan bagisesuatu jalan. Semakan Audit mendapati rekod berkenaan tidak disediakan. Keadaan inimenyukarkan pihak JKR untuk mendapatkan maklumat dan data berhubung denganperancangan kerja-kerja penyenggaraan yang telah dijalankan. Maklumat dan data kerjapenyenggaraan amat penting bagi tujuan pemantauan dan program perancanganpenyenggaraan. Pihak JKR memaklumkan rekod mengenai jalan Negeri telah didaftarkandalam Malaysian Road Record Information System (MARRIS). Bagaimanapun, rekodMARRIS hanya mendaftarkan nama dan panjang jalan tanpa maklumat jumlah dan kospenyenggaraan yang telah dibuat bagi setiap jalan.4.4.4.2. Selain itu, semakan Audit mendapati setiap tahun JKR menerima pemberianperuntukan penyenggaraan dari Kerajaan Persekutuan berdasarkan panjang jalan yangtelah didaftarkan dalam sistem MARRIS. Semakan Audit mendapati sebanyak 17 jalanyang telah dibina di Daerah Timur Laut dan Seberang Perai Utara tidak didaftarkan didalam sistem tersebut. Keadaan ini juga telah menyebabkan JKR tidak menerimasepenuhnya peruntukan di bawah pemberian penyenggaraan jalan Negeri dari KerajaanPersekutuan. Senarai jalan yang tidak didaftarkan adalah seperti di Jadual 4.2.Jadual 4.2Senarai Jalan Yang Telah Dibina Tetapi Belum Didaftarkan Dalam MARRISBil.Nama Jalan Di Daerah TimurLautBil. Nama Jalan Di Daerah Seberang Perai Utara1. Jalan Bunga Cempaka Putih 1. Jalan Harbour Place2. Jalan Bunga Orkid 2. Jalan Pantai Bersih3. Jalan Pelata 3. Jalan Gangsa4. Jalan Pakawali 4. Jalan Thamby Kecil5. Jalan Pelangi 5. Jalan Mata Kucing6. Jalan Warburton7. Jalan Cheah Sim Khim8. Lorong Geh Chong Keat9. Jalan Lembah Permai10. Lorong Lengkuas11. Persiaran Pekeliling12. Persiaran HablorSumber: Jabatan Kerja Raya Daerah Timur Laut Dan Jabatan Kerja Raya Daerah Seberang Perai UtaraPada pendapat Audit, penyelenggaraan rekod jalan adalah kurang memuaskan. JKRperlu menyedia dan mengemaskinikan Rekod Penyenggaraan Jalan bagimemudahkan JKR merujuk jalan yang telah disenggara. Selain itu, rekod MARRISperlu dikemas kini dari semasa ke semasa dengan memastikan semua jalandidaftarkan dengan kemas kini dan dapat menerima sepenuhnya peruntukanPemberian Penyenggaraan Jalan daripada Kerajaan Persekutuan.5555


4.5. SYOR AUDITBagi memastikan pengurusan penyenggaraan jalan Negeri di Pulau Pinang dapatdilaksanakan dengan berkesan dan pengguna jalan raya mendapat perkhidmatan daninfrastruktur jalan yang terbaik, selesa dan selamat, adalah disyorkan tindakan sepertiberikut dilaksanakan:4.5.1. Jalan yang berisiko dan mempunyai aliran lalu lintas yang tinggi perlu diberikeutamaan dalam merancang program penyenggaraan jalan. Analisis dan justifikasi dari segiteknikal juga perlu dibuat dan diberi perhatian bagi mempertingkatkan keselamatanpengguna jalan raya seperti keperluan pemasangan lampu isyarat jalan.4.5.2. JKR perlu menyediakan rancangan penyenggaraan secara berjadual yang meliputipenyenggaraan secara preventive dan corrective terhadap semua kemudahan infrastrukturjalan bagi memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna terjamin.4.5.3. JKR perlu menyediakan dan mengemaskini rekod penyenggaraan jalan. Rekod yanglengkap dan kemas kini dapat dijadikan sebagai asas rujukan dalam penyediaan laporanyang lengkap dan tepat serta membantu dalam penyediaan program penyenggaraan.4.5.4. Aktiviti penyenggaraan hendaklah dijalankan secara berjadual. Pemantauan olehpegawai yang bertanggungjawab perlu dipertingkatkan bagi memastikan kerjapenyenggaraan jalan dilaksanakan berkualiti dan memberi kepuasan dan keselesaankepada pengguna jalan raya.4.5.5. Koordinasi dengan agensi lain seperti Pihak Berkuasa Tempatan perludipertingkatkan bagi memastikan setiap komponen penyenggaraan yang terlibat dapatdibuat dengan baik dan berkesan.5656


MAJLIS SUKAN NEGERI PULAU PINANG5. KEMUDAHAN PERALATAN SUKAN5.1. LATAR BELAKANG5.1.1. Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang (Majlis) merupakan sebuah unit di bawahpentadbiran Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang telah ditubuhkan pada1972 di bawah Akta 29 Majlis Sukan Malaysia 1971, Perintah Majlis Sukan Negara MalaysiaJadual Kedua (Pindaan) 1988. Majlis merupakan sebuah organisasi sukan yang berperanansebagai tunggak penggerak dalam aktiviti sukan peringkat Negeri.5.1.2. Matlamat utama penubuhan Majlis ialah untuk memajukan kepentingan sukan dalamNegeri dan menyediakan kemudahan yang cukup bagi kemajuan semua cawangan sukan diperingkat Negeri dan Daerah. Majlis bertanggungjawab untuk penyelarasan bagi persatuansukan Negeri dan lain-lain agensi sukan dalam Negeri. Misi Majlis adalah untukmemantapkan jentera pentadbiran dan menyelaras badan-badan sukan di Negeri PulauPinang bagi memajukan sukan dan meningkatkan taraf keunggulan atlet.5.1.3. Bagi tempoh tahun 2008 hingga 2010, Majlis telah memperuntukkan sejumlahRM0.98 juta bagi tujuan pembelian dan penyenggaraan peralatan sukan di mana sejumlahRM0.93 juta telah dibelanjakan.5.2. OBJEKTIF PENGAUDITANObjektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada kemudahan peralatan sukan yangterdapat di Majlis telah diurus dengan cekap dan berkesan selaras dengan objektif yangditetapkan.5.3. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITANPengauditan adalah tertumpu kepada kemudahan peralatan sukan yang disediakan olehMajlis bagi tempoh tahun 2008 hingga 2010. Pemeriksaan dilakukan dengan menyemakrekod dan dokumen yang berkaitan terhadap kemudahan peralatan sukan. Borang soalselidik juga telah diedarkan kepada jurulatih dan atlet yang terlibat mengikut jenis sukanyang dikendalikan oleh Majlis bagi menilai kepuasan pengguna terhadap kemudahan yangdisediakan. Sesi temu bual/perbincangan dengan pegawai Majlis, jurulatih, penyelarassukan, pengurus pusat latihan dan atlet turut diadakan. Selain itu, lawatan fizikal ke 13pusat latihan sukan Majlis iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Balik Pulau, BalikPulau, Wisma Angkat Berat Bukit Mertajam, Kompleks Sukan Titi Mukim, Kepala Batas,Akademi Gimnastik Majlis Sukan Negeri, Penang International Sports Arena, Stadium NegeriBatu Kawan, Stadium Hoki Bertam, Kepala Batas, Pusat Kegiatan Sukan Air,Tanjung Bungah, Lapangan Sasar Menembak, Jalan Air Terjun, Akademi Gimrama Pulau5757


Pinang, Kompleks Pencak Silat Batu Uban, Gimnasium Majlis Sukan Negeri dan DewanBadminton Bukit Dumbar telah dijalankan bagi mengesan kemudahan-kemudahan peralatansukan yang disediakan.5.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan mulai bulan Disember 2010 hingga Mac 2011 mendapati padakeseluruhannya kemudahan peralatan sukan di Majlis perlu dipertingkatkan denganmenambah dan menggantikan kemudahan sukan yang telah lama dan rosak serta membinapusat latihan yang sesuai untuk tujuan penyediaan kemudahan peralatan sukan. Majlis tidakdapat menyediakan kemudahan sukan yang berkualiti untuk melahirkan atlet berpotensikerana peruntukan yang terhad bagi membina pusat latihan dan menyediakan peralatansukan yang baru. Sebaliknya, peralatan sukan sedia ada tidak dapat disenggarakan denganbaik dan rekod aset juga tidak dikemaskinikan. Penjelasan lanjut adalah seperti berikut:5.4.1. Kemudahan Sukan Tidak DigunakanPeralatan yang disediakan hendaklah digunakan dengan berkesan bagi mencapai objektifperolehan. Sukan angkat berat adalah antara sukan yang dipilih oleh Majlis untuk melatihdan menyediakan atlet yang berpotensi mewakili Negeri Pulau Pinang ke Sukan Malaysia.Kemudahan sukan seperti tempat dan peralatan yang bersesuaian adalah menjadikeperluan bagi menjayakan aktiviti sukan tersebut. Lawatan Audit ke 3 lokasi latihan sukanangkat berat di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Balik Pulau, Balik Pulau, WismaAngkat Berat Bukit Mertajam dan Kompleks Sukan Titi Mukim, Kepala Batas mendapatiperkara berikut:5.4.1.1. Bangunan Tidak Digunakana. Bangunan Angkat Berat di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Balik Pulau dibinapada tahun 2007 untuk tujuan latihan angkat berat bagi atlet sedia ada dan melatihatlet baru di kawasan sekitarnya khususnya murid sekolah dari kawasan Balik Pulau.Lawatan Audit mendapati bangunan tersebut yang dibina di kawasan padangSekolah Menengah Kebangsaan Seri Balik Pulau menggunakan peruntukan daripadaUnit Penyelarasan Dan Pelaksanaan (ICU) dengan kos berjumlah RM50,000 sepertidi Gambar 5.1. Bagaimanapun, bangunan tersebut tidak dapat digunakan sejakbulan Oktober 2009 hingga ke tarikh pengauditan. Menurut Majlis, peralatan sepertihard rubber tidak dapat dimuatkan ke dalam platform pit yang dibina dan akibatdaripada tidak menepati spesifikasi pembinaannya, maka peralatan sukan tersebuttidak dapat digunakan.5858


Gambar 5.1Bangunan Angkat Berat Sekolah MenengahKebangsaan Seri Balik PulauYang Tidak DigunakanSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Bangunan Angkat Berat, Sekolah MenengahKebangsaan Seri Balik PulauTarikh: 14 Januari 2011b. Majlis menjelaskan pusat ini hanya digunakan sebagai tempat sesi latihan untukpencarian bakat baru melalui program Talent Identification (Talent ID) yangdijalankan oleh Unit Sukan Prestasi Tinggi Cawangan Pulau Pinang dengankerjasama Majlis dan Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang. Oleh sebab peralatanyang disediakan tidak mengikut spesifikasi, latihan tidak dijalankan sepenuh masa dipusat latihan ini. Atlet yang berpotensi telah diserapkan ke program latihan di PusatLatihan Angkat Berat Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang di Batu Uban danditempatkan di bawah Projek Asrama Mutiara.5.4.1.2. Platform Pit Tidak Boleh Digunakana. Sebanyak 5 buah platform pit dibina dalam Bangunan Angkat Berat, SekolahMenengah Kebangsaan Seri Balik Pulau untuk latihan sukan angkat berat. Setiapplatform pit memuatkan sejumlah 6 keping hard rubber yang berukuran 100sentimeter x 100 sentimeter. Majlis hanya membekal 9 keping hard rubber daripada30 yang sepatutnya untuk dimuatkan ke dalam platform pit. Oleh itu, hanya satudaripada 5 platform pit yang boleh dimuatkan dengan hard rubber kerana bilanganhard rubber tidak mencukupi untuk digunakan di lantai tersebut. Pihak Auditdimaklumkan peruntukan yang digunakan untuk membina bangunan sukan angkatberat ini tidak meliputi pembekalan baru hard rubber bagi pengisian ruang platformpit. Hard rubber sedia ada yang berukuran 100 sentimeter x 100 sentimeter telahdipindahkan ke bangunan tersebut oleh pihak persatuan dari pusat latihan lama yangturut ditempatkan di perkarangan kawasan sekolah. Semakan selanjutnya mendapatiplatform pit yang sepatutnya dibina adalah berukuran 300 sentimeter x 200sentimeter tetapi telah dibina dengan ukuran 297 sentimeter X 200 sentimeter iaitukekurangan sebanyak 3 sentimeter seperti di Gambar 5.2 dan Gambar 5.3.Kesilapan ukuran tersebut telah menyebabkan hard rubber tidak dapat dimuatkan5959


ke dalam platform pit dan aktiviti angkat berat tidak dapat dilaksanakan. Sebaliknyaaktiviti angkat berat pada masa sekarang dilaksanakan di Sekolah MenengahAbdullah Munshi di Jalan P. Ramlee iaitu lokasi yang berbeza dan tidak memenuhimatlamat asal untuk melatih murid-murid sekolah di sekitar Daerah Barat Daya,Pulau Pinang.Gambar 5.2 Gambar 5.3Hard Rubber Tidak Muat Dalam Platform Pit Ukuran Platform Pit Kurang 3 SentimeterSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Bangunan Angkat Berat, Sekolah MenengahKebangsaan Seri Balik PulauTarikh: 14 Januari 2011Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Bangunan Angkat Berat, Sekolah MenengahKebangsaan Seri Balik PulauTarikh: 14 Januari 2011b. Majlis menjelaskan platform pit yang dibina ini tidak mengikut spesifikasi ukuran yangdiberikan oleh Persatuan Angkat Berat Amatur Pulau Pinang kepada kontraktor yangbertanggungjawab. Penyerahan projek telah diserahkan kepada pihak sekolah tanpadimaklumkan kepada Majlis. Majlis memutuskan untuk membaiki kelemahan dankekurangan peralatan ini bagi tujuan pembangunan Majlis Sukan Daerah. Majlissedang dalam perancangan untuk menutup lubang platform pit ini danmenggantikannya dengan Weighlifting Platform Pit baru yang boleh diletakkan di ataspermukaan lantai simen tanpa mempunyai lubang pit.5.4.1.3. Peralatan Angkat Berata. Peralatan sukan angkat berat yang disediakan Majlis di Sekolah MenengahKebangsaan Seri Balik Pulau iaitu satu set Useka yang dibeli pada tahun 2000bernilai RM19,800 juga tidak digunakan sejak bulan Oktober 2009 kerana lantaibangunan angkat berat yang dibina tidak menepati spesifikasi pembinaan yangditetapkan. Peralatan ini terbiar dalam bangunan tersebut seperti di Gambar 5.4.Sehubungan itu, aktiviti latihan atlet juga turut dihentikan dan pencarian atlet barutidak dapat dijalankan di Daerah Barat Daya, Pulau Pinang. Selain itu, peralatanangkat berat seperti di Gambar 5.5 yang disimpan di bangunan asrama setingkatWisma Angkat Berat Bukit Mertajam tidak dapat digunakan sejak tahun 2006.Bagaimanapun, aktiviti latihan angkat berat masih dijalankan di bangunan angkatberat lama yang terletak bersebelahannya walaupun peralatan telah rosak dansebahagian ruang bangunan telah rosak dimakan anai-anai.6060


Gambar 5.4 Gambar 5.5Peralatan Angkat Berat Tidak DigunakanSejak Bulan Oktober 2009Peralatan Angkat Berat Tidak DigunakanSejak Tahun 2006Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Bangunan Angkat Berat, Sekolah MenengahKebangsaan Seri Balik PulauTarikh: 14 Januari 2011Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Asrama Wisma Angkat Berat, Bukit MertajamTarikh: 5 Januari 2011b. Majlis menjelaskan peralatan angkat berat yang tidak dapat digunakan akan dibuatpelupusan. Majlis juga akan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah anai-anaidi bangunan tersebut. Selain itu, Majlis telah memastikan peralatan angkat beratdapat digunakan secara optimum apabila kerja-kerja membaiki bangunan danperalatan selesai dilaksanakan pada tahun ini secara berperingkat.5.4.1.4. Bangunan Asrama Satu Tingkat Tidak Digunakana. Dua buah bangunan di Wisma Angkat Berat Bukit Mertajam merupakan bangunanyang digunakan untuk latihan angkat berat dan bangunan asrama setingkat.Bangunan yang digunakan untuk latihan angkat berat merupakan sebuah kuartersyang lama dan tidak lagi digunakan. Majlis telah menjadikan kuarters tersebutsebagai pusat latihan sukan angkat berat. Sebuah asrama setingkat telah dibinapada tahun 2006 dengan peruntukan oleh Kerajaan Negeri sejumlah RM190,000 dantidak digunakan semenjak ia disiapkan seperti di Gambar 5.6. Punca utamabangunan asrama tidak digunakan adalah kerana perbincangan mengenaikegunaannya antara Majlis dan Persatuan Powerlifting Paralimpik belum mencapaipersetujuan berhubung dengan sukan angkat berat Majlis dan latihan atlet kurangupaya. Pada masa ini, latihan angkat berat dijalankan di bangunan lama yang terletakbersebelahan asrama tersebut seperti di Gambar 5.7.6161


Gambar 5.6 Gambar 5.7Bangunan Asrama Satu TingkatTidak DigunakanBangunan Untuk Latihan Angkat Berat YangRosak Dan Masih DigunakanSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Asrama Wisma Angkat Berat Bukit MertajamTarikh: 5 Januari 2011Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Bangunan Untuk Angkat Berat Bukit MertajamTarikh: 5 Januari 2011b. Majlis menjelaskan bangunan asrama yang tidak pernah digunakan sebagai asramapenginapan kerana Majlis Sukan Daerah tidak dibangunkan pada tempoh tersebut.Mulai tahun 2011, pembangunan Majlis Sukan Daerah sedang dilaksanakan secaraberperingkat dan fungsi penggunaan asrama penginapan ini akan diberi perhatian.Selain itu, Majlis telah menerima permohonan bertulis daripada PersatuanPowerlifting Paralimpik untuk penggunaan Wisma Angkat Berat Bukit Mertajamsebagai tempat latihan atlet Powerlifting Paralimpik. Bagaimanapun, keputusanpenggunaan akhir masih belum diputuskan memandangkan kemudahan sedia adatidak sesuai untuk kegunaan atlet kurang upaya dari segi kemudahan tandas, rampdan tempat letak kenderaan. Permintaan penggunaan hanya akan diputuskan melaluimesyuarat Ahli Jawatankuasa Pengurus Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang setelahkerja menaik taraf pusat latihan selesai dijalankan.5.4.1.5. Gelanggang Futsal Tidak Digunakana. Lawatan Audit ke gelanggang futsal yang terletak di Kompleks Sukan Titi Mukimmendapati gelanggang tersebut dibina pada tahun 2008 dengan kos sejumlahRM192,000. Berdasarkan pelan lukisan projek, pembinaan gelanggang tersebuthanya melibatkan pembinaan bumbung, lantai dan longkang sahaja seperti diGambar 5.8. Kemudahan lain yang perlu dilengkapkan untuk sebuah gelanggangfutsal seperti jaring dan goal post tidak disediakan kerana peruntukan yang terhad.Oleh itu, tiada sebarang aktiviti yang dijalankan di gelanggang tersebut sejak iadisiapkan hingga ke tarikh pengauditan.b. Majlis menjelaskan bahawa pihaknya telah memohon peruntukan melalui bajetPembangunan Negeri di bawah Unit Perancang Ekonomi Negeri bagi menaik tarafgelanggang futsal tersebut. Menurut Majlis, gelanggang ini akan dijadikan PusatLatihan Futsal Utama bagi atlet Pulau Pinang dan Majlis Sukan Daerah untuk kepertandingan Futsal Sukan Malaysia mulai tahun 2012.6262


Gambar 5.8Kemudahan Gelanggang FutsalYang Tidak LengkapSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Kompleks Sukan Titi Mukim, Kepala BatasTarikh: 5 Januari 20115.4.2. Peralatan/Kemudahan Sukan Yang Telah Usang/Rosak/Tidak Dapat DikesanPerkara 5 (c) Akta Majlis Sukan Negara Malaysia Tahun 1971 menyatakan Majlismempunyai kuasa untuk membantu dalam kemajuan sukan dan mengadakan ataumemperbaiki kemudahan-kemudahan sukan. Manakala Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5Tahun 2007 menghendaki penyenggaraan aset dilakukan bagi memastikan aset berfungsidengan lancar, meningkatkan keupayaan, menjamin keselamatan pengguna danmengurangkan kerosakan. Bagi 17 lokasi pusat latihan sukan bagi atlet Majlis yang dilawatimendapati perkara berikut:5.4.2.1. Peralatan Sukan Gimnastik Rosaka. Aktiviti latihan sukan gimnastik dijalankan di Akademi Gimnastik Majlis dan telahdibekalkan dengan beberapa peralatan sukan oleh Majlis. Bagaimanapun, semuaperalatan tersebut telah usang dan melebihi tempoh hayatnya iaitu 10 tahun sepertidi Gambar 5.9. Peralatan sukan parallel bar yang dibeli pada tahun 2000 dengankos sejumlah RM18,300 telah berkarat dan tidak boleh dilaraskan manakala lantaispan bagi sukan gimrama pula telah rosak akibat dimakan anai-anai seperti diGambar 5.10 dan Gambar 5.11. Span pembalut tangga yang dipasang untukkeselamatan atlet juga telah tertanggal dan rosak seperti di Gambar 5.12. Keadaanini berlaku disebabkan peralatan sukan tersebut yang melebihi hayat 10 tahun tidaklagi disenggarakan dan tindakan mencegah serangga perosak juga tidak dibuatsecara berkala. Penggunaan peralatan tersebut dikhuatiri boleh menyebabkankecederaan kepada atlet sekiranya peralatan yang rosak tidak diperbaiki.6363


Gambar 5.9 Gambar 5.10Peralatan Sukan Gimnastik Telah UsangDan Berusia Melebihi 10 TahunParallel Bar BerkaratDan Tidak Boleh DilaraskanSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Akademi Gimnastik, MSNTarikh: 19 Januari 2011Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Akademi Gimnastik, MSNTarikh: 19 Januari 2011Gambar 5.11 Gambar 5.12Lantai Gimrama Rosak Akibat Anai-Anai Span Pembalut Tangga Yang RosakSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Akademi Gimnasium, MSNTarikh: 23 Mac 2011Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Akademi Gimnastik, MSNTarikh: 19 Januari 2011b. Menurut Majlis, cadangan untuk menukar ganti peralatan sukan gimnastik yang rosakserta usang dilakukan pada tahun 2012. Majlis dan Majlis Gimnastik Amatur PulauPinang telah mengenal pasti peralatan yang perlu dibeli dan diganti mengikutkeutamaan. Bagi tahun 2010, Majlis sedang giat menaik taraf pusat latihan gimnastikyang dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2011. Peralatan sukan seperti parallel baryang telah berkarat dan span pembalut tangga rosak sedang disenggarakan denganpengecatan semula peralatan ini secara in-house selepas teguran Audit.6464


5.4.2.2. Peralatan Angkat Berat Pecah/RosakSelain itu, terdapat juga peralatan lain yang ditemui semasa lawatan fizikal seperti berikut:a. Lawatan Audit ke Kompleks Sukan Titi Mukim, Kepala Batas mendapati, sebanyak 2set jerking block dan 2 unit platform angkat berat telah pecah dan rosak seperti diGambar 5.13 dan Gambar 5.14. Penyenggaraan tidak dapat dilakukan keranaperuntukan yang diterima tidak mencukupi. Bagaimanapun, aktiviti latihan sukanangkat berat masih diteruskan walaupun peralatan yang disediakan kurangsempurna.Gambar 5.13 Gambar 5.14Jerking Block Yang PecahPlatform Angkat Berat Yang RosakSumber: Jabatan Audit NegaraSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Kompleks Sukan Titi Mukim, Kepala Batas Lokasi: Kompleks Sukan Titi Mukim, Kepala BatasTarikh: 5 Januari 2011 Tarikh: 5 Januari 2011b. Lawatan Audit ke Wisma Angkat Berat, Bukit Mertajam mendapati peralatan bagisukan angkat berat telah diserang anai-anai dan tiada kesan pencegahan diambiluntuk menghapus serangga tersebut sehingga menyebabkan peralatan platform pitrosak seperti di Gambar 5.15.Gambar 5.15Platform Pit Rosak Akibat Anai-AnaiSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Wisma Angkat Berat, Bukit MertajamTarikh: 5 Januari 20116565


c. Lawatan Audit ke Bangunan Angkat Berat, Sekolah Menengah Kebangsaan SeriBalik Pulau pula mendapati 5 keping peralatan angkat berat yang disediakan iaitubarbell disc seberat 2.5kg tidak dapat digunakan dan berkarat kerana tidak disimpandengan sempurna. Peralatan yang berkarat tidak lagi sesuai untuk digunakan keranalonggar dan tidak dapat dimuatkan ke penghujung bar angkat berat seperti diGambar 5.16.Gambar 5.16Peralatan Sukan Angkat BeratBarbell Disc Yang BerkaratSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Bangunan Angkat Berat, Sekolah MenengahKebangsaan Seri balik PulauTarikh: 14 Januari 20115.4.2.3. Kerosakan Siling Di Pusat Latihan Sukana. Lawatan Audit pada bulan Januari 2011 ke Stadium Negeri Batu Kawan mendapatistadium tersebut telah digunakan untuk latihan bola sepak dan sebagai trek larian.Bagaimanapun, keadaan dalam bangunan stadium tersebut menunjukkan kesanaliran air pada dinding akibat daripada siling bocor di bilik persalinan lelaki seperti diGambar 5.17 dan Gambar 5.18. Semakan kontrak penyenggaraan Stadium BatuKawan pula mendapati Majlis tidak memasukkan aspek penyenggaraan bangunansecara menyeluruh sebaliknya penyenggaraan hanya tertumpu pada kerja-kerjaelektrikal.6666


Gambar 5.17 Gambar 5.18Kesan Air Mengalir Pada SilingSiling Rosak Pada Bilik Persalinan LelakiSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Stadium Negeri Batu KawanTarikh: 5 Januari 2011Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Stadium Negeri Batu KawanTarikh: 5 Januari 2011b. Lawatan pertama pada bulan Januari 2011 ke Wisma Angkat Berat Bukit Mertajamyang digunakan sebagai tempat latihan angkat berat mendapati, siling bangunantersebut telah rosak dan kesan air kelihatan pada dinding seperti di Gambar 5.19.Lawatan kedua pada bulan April 2011 mendapati keadaan siling di bangunantersebut semakin rosak disebabkan penyenggaraan masih tidak dilakukan untukmembaiki kerosakan seperti di Gambar 5.20.Gambar 5.19 Gambar 5.20Kesan Air Mengalir Pada SilingKesan Air Mengalir Pada SilingLawatan PertamaLawatan KeduaSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Wisma Angkat Berat Bukit MertajamTarikh: 5 Januari 2011Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Wisma Angkat Berat Bukit MertajamTarikh: 26 April 20115.4.2.4. Peralatan Sukan Tidak Dapat DikesanMajlis perlu melakukan pemeriksaan bagi memastikan setiap peralatan sukan berada dilokasi dan selamat untuk digunakan. Semakan Audit mendapati, Majlis telah membeliperalatan menembak jenis SCATT pada tahun 2003 dengan kos sejumlah RM13,750 danperahu layar optimist dibeli pada tahun 2005 dengan kos sejumlah RM7,115 seunit.Bagaimanapun, pemeriksaan Audit ke Lapangan Sasar Menembak dan Pusat Kegiatan6767


Sukan Air pada 14 Januari 2011 mendapati peralatan sukan tersebut mencatatkan bakifizikal peralatan menembak dan perahu layar optimist tidak sama dengan baki pada rekod.Keadaan ini berlaku disebabkan verifikasi stok tidak dijalankan oleh pegawai yangdipertanggungjawabkan. Oleh itu, Majlis telah mengalami kerugian kos peralatan dan perlumenggantikan semula peralatan yang tidak dapat dikesan bagi kegunaan latihan atlet.Perbezaan baki di rekod dan fizikal serta anggaran kehilangan adalah seperti di Jadual 5.1.Majlis menjelaskan pihaknya telah mengenal pasti masalah yang berlaku pada tahun 2003hingga 2005 di mana peralatan sukan sedia ada tidak dapat dikesan. Bagaimanapunselepas teguran Audit, bagi perolehan tahun 2006 ke atas, Majlis telah mula merekodkansemua peralatan sukan yang dibeli bagi mengelakkan masalah yang sama berulang.Bil. Jenis Peralatan Tempat1.2.Peralatanmenembak jenisSCATTPerahu layaroptimistJadual 5.1Baki Fizikal Tidak Sama Dengan Baki RekodLapanganSasarMenembakPusatKegiatanSukan AirSumber: Rekod Majlis Sukan NegeriBakiRekodBakiFizikalPerbezaanKosPeralatanSeunit(RM)AnggaranKehilangan(RM)3 2 1 13,750 13,75023 12 11 7,115 78,265Jumlah92,015Pada pendapat Audit, kemudahan sukan yang telah disediakan oleh Majlis kurangmemuaskan kerana penyenggaraan dan pemantauan tidak dilaksanakan dengan baik.Majlis perlu mengambil tindakan segera untuk membaiki bangunan dan kemudahanperalatan yang usang atau rosak supaya dapat digunakan dengan selamat.Pemeriksaan tahunan perlu dilakukan oleh Majlis bagi mengelakkan kehilangan aset.5.4.3. Maklum Balas Soal SelidikSebanyak 75 borang soal selidik yang diedarkan telah diterima daripada jurulatih dan atletbagi mendapatkan maklum balas berkenaan kemudahan dan latihan sukan yang disediakanoleh Majlis. Analisis kualiti peralatan menunjukkan sebanyak 62% responden menyatakankualiti peralatan adalah pada tahap sederhana. Sebanyak 20% pula menyatakan kualitiperalatan adalah pada tahap baik dan bakinya responden menyatakan kurang memuaskandan lemah. Responden menyatakan kualiti peralatan adalah lemah kerana peralatan sukanyang disediakan adalah usang, rosak dan berkarat serta penyenggaraan peralatan tidakdilakukan. Sebanyak 4% responden pula menyatakan kualiti peralatan adalah pada tahapcemerlang. Selanjutnya maklum balas 75 borang soal selidik yang diterima menunjukkansebanyak 47% responden menyatakan aktiviti latihan menggunakan peralatan adalah baikdan bersesuaian dengan keperluan atlet.6868


5.5. SYOR AUDITBagi memastikan objektif penubuhan Majlis dapat dicapai sepenuhnya dan bilangan atletbaru dapat ditambah, kelemahan-kelemahan yang disebutkan di perenggan-perenggan diatas perlu diperbaiki bagi mengurangkan kos pembaziran. Sehubungan itu, Majlis adalahdisyorkan mengambil tindakan seperti berikut:5.5.1. Majlis perlu memastikan persediaan peralatan sukan untuk diguna secara optimumbagi tujuan melahirkan atlet yang berprestasi tinggi dan cemerlang.5.5.2. Pemeriksaan peralatan sukan perlu dijalankan secara berkala bagi mengenal pastidan mengesahkan keadaan fizikal peralatan.5.5.3. Mengambil tindakan pelupusan terhadap peralatan sukan yang rosak dan hilang bagimengemas kini rekod peralatan.5.5.4. Tindakan terhadap pegawai yang boleh menyebabkan pembaziran perlu diambilmengikut peraturan semasa.6969


MAJLIS PERBANDARAN PULAU PINANG6. PROJEK LANDSKAP DI BAWAH PAKEJ RANSANGAN EKONOMI (PRE)6.1. LATAR BELAKANG6.1.1. Majlis Perbandaran Pulau Pinang (Majlis) telah ditubuhkan pada bulan Disember1976 mengikut kuasa yang diberikan di bawah Seksyen 3 Akta Kerajaan Tempatan 1976.Aktiviti Majlis dilaksanakan melalui sembilan jabatan termasuk Jabatan PerancanganPembangunan. Aktiviti utama Majlis adalah mengawal selia penyediaan perkhidmatan asas,menyedia serta mengawal kemudahan ekonomi dan perdagangan. Majlis menetapkanvisinya iaitu untuk menjadi Majlis Perbandaran yang unggul dalam menyampaikanperkhidmatan dan berupaya mewujudkan perbandaran sejahtera. Misinya pula untukmemberikan perkhidmatan yang berkualiti dengan mengamalkan urus tadbir baik,menyelaras dan menyediakan pembangunan yang mapan, rangkaian perhubungan efektif,membangunkan imej persekitaran beridentiti, berkualiti dan penyediaan kemudahan ke arahpeningkatan ekonomi yang dinamik dan berdaya saing.6.1.2. Unit Landskap di Jabatan Perancangan Pembangunan bertanggungjawab untukmerealisasikan hasrat Majlis bagi mewujudkan kawasan pentadbirannya sebagai sebuahbandar dalam taman di samping mewujudkan suatu suasana yang bersesuaian untukkehidupan, bekerja dan beriadah seperti dihasratkan dalam matlamat Rancangan StrukturNegeri Pulau Pinang. Unit Landskap telah menerima peruntukan sejumlah RM1 jutadaripada Kementerian Pelancongan di bawah Pakej Ransangan Ekonomi (PRE) tahun 2009untuk tujuan pelaksanaan projek naik taraf dan penyenggaraan landskap.6.1.3. Landskap secara umum bermaksud suatu pemandangan luaran atau permukaanbumi yang terhasil secara semula jadi atau binaan. Landskap boleh dikategorikan kepadalandskap lembut dan landskap kejur. Landskap yang dibangunkan dengan penggunaanunsur asli seperti tanaman, tumbuhan, air dan topografi atau bentuk rupa bumi dikenalisebagai landskap lembut. Bagi landskap yang dibangunkan dengan menggunakan unsurbinaan seperti batu-bata, konkrit dan struktur besi dikenali sebagai landskap kejur. Iameliputi struktur dan bangunan seperti laluan pejalan kaki, astaka, tempat duduk, pintugerbang, arca, lampu hiasan, lampu taman dan sebagainya yang menjadi keperluanpengguna.6.2. OBJEKTIF PENGAUDITANObjektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada projek landskap di bawah projek PREtelah dilaksanakan secara teratur, cekap dan berkesan selaras dengan matlamat yangditetapkan.7070


6.3. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITANSkop pengauditan meliputi pengurusan, naik taraf dan penyenggaraan landskap yangdilaksanakan di bawah projek PRE tahun 2009. Pemeriksaan dijalankan dengan menyemakrekod dan dokumen berkaitan pelaksanaan projek di samping perbincangan dan temu bualdengan pegawai-pegawai yang berkaitan. Lawatan ke kawasan landskap yang dibangunkanjuga dilakukan untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai kerja pembangunan danpenyenggaraan yang telah dilaksanakan. Selain itu, 100 borang soal selidik telah diedarkanuntuk mendapat maklum balas daripada pengunjung taman berhubung dengan prestasikerja-kerja naik taraf yang dilaksanakan dan kemudahan-kemudahan yang disediakan.6.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan mulai bulan September hingga Disember 2010 mendapati padakeseluruhannya projek landskap di bawah projek PRE yang telah dilaksanakan oleh Majlisadalah memuaskan namun boleh dipertingkatkan terutamanya dari aspek pemantauanterhadap prestasi kerja-kerja kontraktor bagi memastikan kerja yang dilaksanakan adalahberkualiti. Penjelasan lanjut mengenai prestasi pengurusan landskap adalah seperti berikut:6.4.1. Prestasi Pelaksanaan Projek Landskap6.4.1.1. Bagi tempoh tahun 2008 hingga 2010, Majlis telah merancang untukmelaksanakan empat projek naik taraf dan penyenggaraan landskap. Pada 6 Julai 2009,mesyuarat Jawatankuasa Projek Pembangunan PRE (II) yang diketuai oleh YangDipertua Majlis telah bersetuju untuk melaksanakan kesemua empat projek yangdirancang secara sebut harga. Semakan Audit mendapati peraturan ini telah dipatuhisepenuhnya di mana sebut harga telah ditawarkan kepada empat kontraktor bumiputerayang berdaftar dengan Kementerian Kewangan. Projek yang diperoleh dan harga kontrakyang ditawarkan adalah seperti di Jadual 6.1.Jadual 6.1Projek Landskap Di Bawah PRE (II) Tahun 2009Bil.Nama ProjekHarga Kontrak(RM)1.Menaik Taraf Landskap Di PembahagiJalan Persiaran Gurney446,7922.Menaik Taraf Landskap Di Padang KotaLama347,0253. Menaik Taraf Bulatan Teluk Bahang 81,3494.Menaik Taraf Kawasan Gold Bazaar diJalan Masjid Kapitan Keling48,920Jumlah 924,086Sumber: Majlis Perbandaran Pulau Pinang6.4.1.2. Pemeriksaan Audit terhadap dokumen sebut harga, perjanjian kontrak danprestasi pelaksanaan projek mendapati pada keseluruhannya pelaksanaan adalah sepertiberikut:a. Pemilihan kontraktor telah dibuat secara sebut harga mengikut prosedur danperaturan kewangan yang telah ditetapkan.7171


. Perjanjian dan dokumen yang berkaitan telah disedia, mencukupi dan disimpandengan baik.c. Projek telah disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan tanpa berlaku sebarangkelewatan.d. Semua projek disiapkan mengikut spesifikasi yang ditetapkan di dalam kontrakperjanjian kecuali pemasangan plat keselamatan di bulatan Teluk Bahang.e. Projek yang dilaksanakan telah berjaya mengubah pemandangan dan landskapkawasan yang dibangunkan menjadi lebih ceria, menarik dan menyerlah identitikawasan yang dibangunkan.6.4.1.3. Bagaimanapun, prestasi pelaksanaan projek landskap wajar dipertingkatkan dariaspek pemantauan terhadap prestasi kerja oleh kontraktor. Pemeriksaan Audit selepastiga bulan projek disiapkan mendapati kelemahan pelaksanaan adalah seperti berikut:a. Kecacatan Pada Kerja-Kerja SiapBagi kerja-kerja pembangunan dan naik taraf landskap yang dikontrakkan, Majlishendaklah memastikan kerja telah dilaksanakan dengan baik dan tidak berlakukecacatan. Pemeriksaan Audit pada 15 dan 20 September 2010 iaitu selepas tiga bulantempoh penyenggaraan tamat mendapati terdapat kecacatan seperti berikut:i. Satu daripada tiga sisi arca periuk kera yang dipasang di bulatan Teluk Bahangdengan kos projek RM48,500 telah retak seperti di Gambar 6.1.ii. Tiga daripada lapan bucu tali penyambung antara bucu bollard berdiameter40mm yang dipasang di bulatan Teluk Bahang dengan kos RM980 telah reputdan ada yang putus seperti di Gambar 6.2.iii. 10 daripada 142 bollard yang dibaik pulih di Gold Bazaar, Jalan Masjid KapitanKeling dengan kos baik pulih sejumlah RM2,400 telah tertanggal dari kedudukanasalnya dan ada yang terbiar di persekitaran premis perniagaan seperti diGambar 6.3.7272


Gambar 6.1Keretakan Pada Arca Periuk KeraSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Bulatan Teluk BahangTarikh: 20 September 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Bulatan Teluk BahangTarikh: 20 September 2010Gambar 6.2Tali Penyambung Antara Bucu Bollard PutusSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Bulatan Teluk BahangTarikh: 20 September 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Bulatan Teluk BahangTarikh: 20 September 20107373


Gambar 6.3Bollard Tertanggal Dan Terbiar Di Persekitaran Premis PerniagaanSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Penang Gold Bazaar, Jalan MasjidKapitan KelingTarikh: 15 September 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Penang Gold Bazaar, Jalan MasjidKapitan KelingTarikh: 15 September 2010iv. Pemeriksaan Audit mendapati keretakan pada sisi arca periuk kera berlakukerana pelekat yang digunakan tidak berkualiti. Retakan pada sisi arca periukkera didapati semakin membesar kesan daripada gegaran apabila kenderaanberat melalui bulatan tersebut. Tali penyambung antara bucu bollard yangdipasang di bulatan Teluk Bahang mudah reput dan putus kerana tali yangdigunakan kurang berkualiti dan tidak dapat menahan cuaca panas dan hujan.Manakala bollard tertanggal dari kedudukan asalnya di Gold Bazaar, JalanMasjid Kapitan Keling disebabkan perbuatan vandalisme. Sehingga tarikhlawatan Audit tindakan pembaikan masih belum lagi diambil oleh kontraktor.v. Majlis telah mengarahkan kontraktor membaiki keretakan pada arca periuk kera,tali penyambung antara bucu bollard yang putus telah disambung dengansambungan yang lebih kukuh manakala bollard yang tertanggal di Gold Bazaar,Jalan Masjid Kapitan Keling telah disimen dengan lebih kukuh dan kemas setelahteguran Audit.Pada pendapat Audit, pemantauan Majlis terhadap kerja-kerja menaik taraf dibawah projek PRE kurang memuaskan. Ini adalah kerana dalam tempoh yangsingkat iaitu selepas tiga bulan tempoh penyenggaraan tamat telah berlakukecacatan pada kerja-kerja yang disiapkan oleh kontraktor.b. Kerja Dilaksanakan Tidak Mengikut SpesifikasiMengikut item F di dalam borang Jadual Kadar Harga, kontraktor hendaklahmemasang plat keselamatan di dinding kerb bulatan Teluk Bahang mengikutspesifikasi yang ditetapkan oleh Jabatan Kerja Raya (JKR). Pemeriksaan Auditpada 20 September 2010 mendapati plat keselamatan seperti mana yangditetapkan di dalam spesifikasi JKR tidak dipasang oleh kontraktor padakerb bulatan. Pihak Audit dimaklumkan pada awal pembinaan bulatan, kontraktortelah memasang plat keselamatan mengikut spesifikasi JKR tetapi plat tersebut7474


telah ditanggalkan kemudiannya kerana didapati rosak akibat kemalangan danada juga plat keselamatan yang hilang kerana dicuri. Keadaan ini telahmenyebabkan plat keselamatan seperti mana spesifikasi JKR tidak dipasangsemula sebaliknya kerb bulatan hanya dicat dengan warna hitam dan putih.Bagaimanapun setelah mendapat teguran audit, Majlis telah mengarahkankontraktor mengecat semula dinding kerb bulatan Teluk Bahang mengikutspesifikasi jalan raya. Pihak JKR dalam suratnya kepada Majlis bertarikh 18 April2011 menyatakan tiada halangan dengan bentuk dan warna kerb bulatantersebut. Keadaan kerb bulatan sebelum dan selepas plat keselamatanditanggalkan adalah seperti di Gambar 6.4.Dinding Kerb SebelumPlat Keselamatan DitanggalkanGambar 6.4Dinding Kerb SelepasPlat Keselamatan DitanggalkanSumber: Majlis Perbandaran Pulau PinangLokasi: Bulatan Teluk BahangTarikh: 30 Januari 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Bulatan Teluk BahangTarikh: 20 September 2010c. Penunjuk Arah Di Bulatan Teluk Bahang Tidak Jelas Kelihatani. Projek naik taraf bulatan Teluk Bahang dilaksanakan dengan kos RM81,349bertujuan untuk mewujudkan suatu pemandangan landskap yang menarik disamping berfungsi sebagai mercu tanda dan penunjuk arah kepada penggunajalan raya dan pelancong terutamanya kepada mereka yang hendak berkunjungke Teluk Bahang, Balik Pulau, Teluk Awak dan Jalan Hasan Abas. Bagi tujuanmelaksanakan fungsi tersebut, Majlis telah mengarahkan kontraktor memasangpenunjuk arah di bahagian atas arca periuk kera dengan kos RM4,050 sebagaipanduan kepada pengguna jalan raya yang menggunakan bulatan TelukBahang.ii.Lawatan Audit pada 10 Disember 2010 mendapati, penunjuk arah yang dipasangbersaiz kecil (100 sentimeter x 15 sentimeter) dan hanya dapat dilihat apabiladiamati pada jarak yang dekat. Penunjuk arah ini pula hanya memaparkanpenunjuk untuk dua daripada empat arah persimpangan jalan iaitu penunjuk arahke Teluk Bahang dan Jalan Hasan Abas. Manakala penunjuk arah ke Balik Pulaudan Jalan Teluk Awak tidak ditunjukkan. Temu bual pihak Audit dengan7575


pengguna jalan raya yang melalui kawasan ini mendapati ramai dari penggunajalan raya tidak menyedari adanya penunjuk arah di bahagian atas arca periukkera kerana saiznya yang terlalu kecil.iii. Majlis memaklumkan penunjuk arah di bulatan Teluk Bahang akan ditambahpada masa hadapan bersesuaian dengan bilangan persimpangan setelahteguran Audit. Keadaan penunjuk arah yang terletak di atas arca periuk keraadalah seperti di Gambar 6.5.Gambar 6.5Penunjuk Arah Di Bulatan Teluk Bahang Tidak Jelas KelihatanSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Bulatan Teluk BahangTarikh: 10 Disember 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Bulatan Teluk BahangTarikh: 10 Disember 2010Pada pendapat Audit, keseluruhan pembinaan arca periuk kera kurang memberinilai ekonomi kepada Majlis kerana arca periuk kera yang dipasang telahmengalami keretakan, tali penyambung antara bucu bollard didapati telah putus,plat keselamatan tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan JKR dan saiz penunjukarah yang dipasang terlalu kecil dan tidak dapat memberi manfaat kepadapengguna jalan raya dan pelancong yang mengunjungi Taman Negara.d. Kerosakan Pada Landskap Sedia Ada Tidak Dimasukkan Dalam Kontrak KerjaNaik Tarafi. Padang Kota Lama merupakan kawasan tumpuan utama pelancong, tempatriadah dan kawasan rekreasi di Pulau Pinang. Bagi memberi keselesaan kepadapengunjung, Majlis bertanggungjawab merancang kerja naik taraf landskap diPadang Kota Lama dengan mengutamakan kerja-kerja pembaikan danpemuliharaan landskap dan kemudahan-kemudahan yang telah dibangunkanterdahulu. Pembaikan ini penting supaya kerosakan dapat dibaiki dan dapatmemberi keselesaan kepada pengunjung selain untuk menaikkan imej PadangKota Lama sebagai destinasi pelancongan. Lawatan Audit pada 7 dan15 September 2010 di Padang Kota Lama mendapati beberapa kemudahan yangdisediakan telah rosak serta tidak dapat berfungsi. Semakan Audit terhadap skoppelaksanaan kerja dan spesifikasi kontrak mendapati kontraktor telahmelaksanakan keseluruhan skop kerja seperti yang ditetapkan di dalam kontrak,7676


agaimanapun pembaikan terhadap kemudahan yang rosak tidak dapatdilakukan kerana ianya tidak dimasukkan sebagai sebahagian daripada kerjakerjayang perlu dilaksanakan oleh kontraktor. Keadaan kemudahan yangdimaksudkan adalah seperti berikut: Pagar besi penghadang yang dibina di ruang pejalan kaki di Padang Kota Lamadidapati telah berkarat, rosak dan ada yang tertanggal daripada pemegangnyaseperti di Gambar 6.6. Pemegang jambatan (railing) di English Garden telah rosak dan tiadapembaikan dilakukan seperti di Gambar 6.7. Fasad Air di English Garden tidak berfungsi seperti di Gambar 6.8.Gambar 6.6Pagar Di Ruang Pejalan Kaki Rosak Dan TertanggalSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: English Garden, Padang Kota LamaTarikh: 15 September 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: English Garden, Padang Kota LamaTarikh: 15 September 2010Gambar 6.7Railing Jambatan RosakSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: English Garden, Padang Kota LamaTarikh: 7 September 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: English Garden, Padang Kota LamaTarikh: 7 September 20107777


Gambar 6.8Fasad Air English GardenPadang Kota Tidak BerfungsiSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: English Garden, Padang Kota LamaTarikh: 7 September 2010ii.Majlis telah mengambil tindakan dengan membaiki railing jambatan di EnglishGarden melalui peruntukan Majlis. Fasad air di English Garden telah dibaik pulihsepenuhnya dan telah berfungsi dengan baik. Pagar besi penghadang yangrosak di Padang Kota Lama telah ditanggalkan dan pagar konkrit yang ada di situdijadikan sebagai tempat duduk setelah teguran daripada pihak Audit.Pada pendapat Audit, perancangan dan pemantauan tidak dilakukan secaramenyeluruh bagi mengenal pasti kerja-kerja naik taraf dan penyenggaraan yangperlu diberi keutamaan untuk dilaksanakan. Ini menyebabkan kerja-kerja naik tarafdan penyenggaraan yang sepatutnya dilaksanakan tidak dimasukkan dalam skopkerja naik taraf.6.4.2. Kerja Penyenggaraan Tidak Dilaksanakan Dengan Sempurna Oleh Kontraktor6.4.2.1. Mengikut spesifikasi kerja di para 1.2.5 dan 2.3.4, kontraktor hendaklahmemastikan semua pokok yang ditanam disenggarakan dengan sempurna. Manakalaspesifikasi kerja para 2.3.1 menyatakan dalam tempoh tanggungan, kontraktor hendaklahmengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan semua pokok dan rumput yangditanam terus hidup dan tumbuh dengan subur. Semua pokok dan rumput yang rosakatau tidak tumbuh hendaklah diganti atau ditanam semula. Apabila selesai tempohtanggungan, Majlis bertanggungjawab untuk menjalankan penyenggaraan denganmelakukan kerja-kerja penyiraman, merumput, menggembur tanah, pemangkasan danlain-lain penjagaan supaya pokok yang ditanam sentiasa berada dalam keadaan baik.6.4.2.2. Lawatan Audit pada 15 September 2010 di projek naik taraf Gold Bazaar, JalanMasjid Kapitan Keling mendapati 10 daripada 37 pokok bunga Furceae Gigantee yangberharga RM150 sepokok yang ditanam di dalam pasu dekoratif tidak tumbuh subur danterdapat juga rumput liar tumbuh menumpang di sekitar pokok yang ditanam seperti7878


di Gambar 6.9. Manakala lawatan ke projek naik taraf di Persiaran Gurney mendapatisebahagian rumput cow grass yang ditanam telah mati seperti di Gambar 6.10.Gambar 6.9Pokok Hiasan Yang Ditanam Tidak Tumbuh SuburSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Penang Gold Bazaar, Jalan MasjidKapitan KelingTarikh: 15 September 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Penang Gold Bazaar, Jalan MasjidKapitan KelingTarikh: 15 September 2010Gambar 6.10Rumput Cow Grass Di Pembahagi Jalan Banyak Yang Telah MatiSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Persiaran GurneyTarikh: 15 September 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Persiaran GurneyTarikh: 15 September 20106.4.2.3. Pemeriksaan Audit mendapati pokok bunga yang ditanam di dalam pasudekoratif di Gold Bazaar banyak yang mati dan rosak kerana penyenggaraan tidak dibuatdengan sempurna oleh kontraktor dalam tempoh tanggungan. Selain itu, pemeriksaanAudit mendapati lokasi penanaman rumput berair di pembahagi jalan Persiaran Gurneymanakala tanah yang digunakan didapati bercampur dengan batu kerikil yang tidaksesuai untuk tanaman rumput seperti di Gambar 6.11.7979


Gambar 6.11Kawasan Tanaman Ditakungi Air dan Tanah Top Soil BerpasirSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Persiaran GurneyTarikh: 15 September 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Persiaran GurneyTarikh: 15 September 20106.4.2.4. Majlis telah mengambil tindakan dengan melaksanakan kerja-kerjapenyenggaraan secara rutin mengikut jadual yang telah ditetapkan. Pokok-pokok yangmati dan tidak subur di Gold Bazaar, Jalan Masjid Kapitan Keling telah diganti dan dibaikpulih. Majlis juga telah mengarahkan kontraktor menanam semula rumput di pembahagijalan Persiaran Gurney. Majlis telah menetapkan sekiranya rumput yang ditanam masihlagi rosak akibat perbuatan vandalism penanaman rumput akan digantikan dengan konkritimprint setelah teguran daripada pihak Audit.Pada pendapat Audit, penyenggaraan terhadap pokok bunga yang ditanam didalam pasu di Gold Bazaar dan penyenggaraan terhadap rumput cow grass dipembahagi jalan Persiaran Gurney kurang memuaskan kerana penjagaan yangkurang sempurna seperti siraman, pembajaan, pemangkasan, penggantian rumputdan pokok tidak dilaksanakan dengan baik.6.4.3. Maklum Balas Kepuasan Orang Awam Terhadap Pengurusan Landskap6.4.3.1. Pihak Audit telah mengedarkan borang soal selidik dan temu bual kepadapengunjung-pengunjung di kawasan landskap yang dinaik taraf untuk mendapatkanpandangan awam terhadap kebersihan kawasan, pembangunan dan penyenggaraanlandskap, kemudahan yang disediakan dan manfaat yang mereka perolehi. Sebanyak100 borang soal selidik telah diedarkan kepada orang awam untuk mengukur kepuasanorang awam terhadap program landskap yang dilaksanakan oleh Majlis. Analisis Auditmendapati 71% responden berpendapat pengurusan landskap yang dilaksanakan olehMajlis adalah baik. Manakala 20% berpendapat memuaskan dan 9% berpendapat tidakmemuaskan seperti di Jadual 6.2.8080


Bil.PerkaraJadual 6.2Ringkasan Hasil Soal SelidikBaik(%)Memuaskan(%)TidakMemuaskan(%)1. Kebersihan kawasan 90 7 32. Penjagaan tanaman hiasan 65 25 103.Landskap dan pokok hiasan mencukupi,bersesuaian dengan kawasan80 15 54.Kemudahan di taman mencukupi dan selamatdigunakan65 20 155.Kemudahan di taman yang rosak dibaiki dengansegera60 30 106.Manfaat yang diperolehi dari kemudahankemudahanyang disediakan65 20 15Sumber: Jabatan Audit NegaraPurata Peratusan 71 20 96.4.3.2. Hasil temu bual Audit dengan orang awam mendapati pada keseluruhannya,orang awam berpuas hati terhadap prestasi pengurusan landskap yang telah dijalankanoleh Majlis. Bagaimanapun mereka akan lebih berpuas hati sekiranya Majlis dapatmenambah bilangan kemudahan dan peralatan permainan di samping menyenggarakawasan landskap secara berkala bagi menjamin persekitaran yang bersih, selesa, ceriadan seterusnya memberi pemandangan menarik kepada pengunjung.6.5. SYOR AUDITSecara keseluruhannya bagi mempertingkatkan lagi kualiti pengurusan landskap, Majlisdisyorkan mengambil tindakan seperti berikut:6.5.1. Rumput dan pokok-pokok bunga yang ditanam hendaklah diberi penjagaan yangsempurna. Pemangkasan pokok hendaklah dibuat secara berkala manakala pokok yangrosak, tidak subur dan yang telah mati hendaklah ditanam semula.6.5.2. Landskap di pembahagi jalan di Persiaran Gurney lebih sesuai dibuat konkrit imprintdengan landskap lembut minimum yang ditanam di dalam pasu.8181


JABATAN PERHUTANAN PULAU PINANG7. PENGURUSAN HUTAN PAYA LAUT DAN KEPENTINGANNYA KEPADA ALAMSEKITAR7.1. LATAR BELAKANG7.1.1. Hutan Paya Laut (HPL) adalah kawasan hutan di pesisiran laut yang berlumpurbercampur pasir laut yang mengalami air pasang dan surut serta ekosistemnya toleranterhadap air masin di sepanjang pantai. Ia merupakan ekosistem yang menjadi habitatkepada pelbagai spesies flora dan fauna. HPL biasanya mempunyai zon-zon ekologisemula jadi yang ditumbuhi beberapa kumpulan spesies tertentu. Secara amnya, spesiestumbuhan yang terdapat di HPL ialah api-api, bakau minyak, bakau kurap, lenggadai danberus. HPL memainkan peranan penting sebagai benteng untuk memecah, menahan danmengurangkan daya kekuatan pukulan ombak daripada laut dan secara semula jadimenjadi benteng kepada kawasan pesisiran pantai.7.1.2. Jabatan Perhutanan Pulau Pinang (Jabatan) adalah bertanggungjawab mengurusHPL yang meliputi Hutan Simpan Kekal (HSK) dan Hutan Negeri seluas 996 hektar (ha).Selain itu, terdapat HPL seluas 44 ha yang merupakan tanah milik agensi LembagaKemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA) dan Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang(PDC) dan bukanlah di bawah bidang kuasa Jabatan. Keluasan HPL keseluruhannya diPulau Pinang adalah 1,040 ha seperti di Jadual 7.1 dan taburannya adalah seperti diPeta 7.1.Jadual 7.1Keluasan HPL Di Pulau PinangBil.DaerahKeluasan(Ha)Catatan1.Hutan Simpan Balik Pulau, BaratDaya166 Hutan Simpan Kekal2.Hutan Simpan Byram, Seberang PeraiSelatan210 Hutan Simpan Kekal3. Seberang Perai Tengah 250 Hutan Negeri4. Seberang Perai Utara 210 Hutan Negeri5. Seberang Perai Selatan 100 Hutan Negeri6. Barat Daya 60 Hutan Negeri7. Barat Daya 40 Tanah PERDA8. Barat Daya 4 Tanah PDCJumlah 1,040Sumber: Jabatan Perhutanan Pulau Pinang8282


Peta 7.1Kedudukan HPL Di Pulau PinangSumber: Jabatan Perhutanan Pulau Pinang7.1.3. Bagi tempoh tahun 2008 hingga 2010, Kerajaan Persekutuan telah memberiperuntukan berjumlah RM868,000 kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang untukpenanaman semula pokok paya laut di seluruh negeri Pulau Pinang. Pecahanperbelanjaan yang telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan dan bilangan pokok yangditanam bagi tempoh tahun 2008 hingga 2010 adalah seperti di Jadual 7.2.8383


TahunJadual 7.2Bilangan Pokok Yang Telah Ditanam Bagi Tempoh Tahun 2008 Hingga 2010Perbelanjaan(RM)2008 250,0002009 330,0002010 288,000LokasiBilanganPokokPantai Malindo, Balik Pulau 38,000Kuala Muda, Seberang Perai Utara 500Tanjong Tokong, Daerah Timur Laut 170HS Balik Pulau, Balik Pulau 9,011Kuala Muda, Seberang Perai Utara 23,280HS Byram, Seberang Perai Selatan 625Sg. Burung, Balik Pulau (Blok A) 6,172Sg. Burung, Balik Pulau (Blok B) 6,172Pantai Acheh, Balik Pulau 6,482Kuala Muda, Seberang Perai Utara 2,187HS Byram, Seberang Perai Selatan 3,086Pantai Molek, Persiaran Gurney 3,000HS Balik Pulau, Balik Pulau (Comp-Pillow) 1,200HS Balik Pulau, Balik Pulau (Comp-Mat) 1,200HS Balik Pulau, Balik Pulau 10,800868,000 Jumlah 111,885Sumber: Jabatan Perhutanan Pulau Pinang7.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada pengurusan HPL dilaksanakan secaracekap dan berkesan dengan mengambil kira kepentingannya kepada alam sekitar.7.3. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITANPengauditan tertumpu kepada pengurusan HPL di HSK dan Hutan Negeri bagi tempohtahun 2008 hingga 2010 dengan memeriksa rekod yang disimpan di Jabatan PerhutananPulau Pinang, Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai Selatan (PDTSPS), PejabatDaerah dan Tanah Seberang Perai Tengah (PDTSPT) dan Pejabat Daerah dan TanahSeberang Perai Utara (PDTSPU). Di samping itu lawatan tapak mengikut lokasi HPL jugadilakukan bagi meninjau persekitaran dan mengesahkan pelaksanaan dan pencapaiansebenar. Selain daripada khidmat bantuan/kepakaran dari Jabatan Alam Sekitar danJabatan Perikanan, sebanyak 131 borang soal selidik telah diedarkan kepada orang awamdan 80 kepada Badan Bukan Kerajaan seperti Persatuan Pencinta Alam Malaysia,Persatuan Pengguna Pulau Pinang dan Persatuan Sahabat Pencinta Alam bagimendapatkan pandangan dan ulasan mengenai pengetahuan dan tahap kesedaran merekaberkenaan HPL.7.4. PENEMUAN AUDITPengauditan dijalankan antara bulan Julai hingga Oktober 2010 mendapati pengurusan HPLadalah memuaskan. Bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibuatpenambahbaikan. Antara kelemahan yang dikenal pasti ialah kesesuaian lokasi penanaman,kawasan cadangan pewartaan HSK dan Zon Industri Akuakultur adalah sama, sasarankeluasan penanaman tidak tercapai, kelewatan pewartaan HSK, penggantian kawasan yang8484


dikeluarkan dari HSK, kekurangan kempen kesedaran dan kurangnya pemantauan danpenguatkuasaan bagi kerja penanaman pokok. Penjelasan lanjut mengenainya adalahseperti berikut:7.4.1. Kesesuaian Lokasi Penanaman Pokok7.4.1.1. Berdasarkan Buku Panduan Program Penanaman Pokok Bakau, beberapa faktorpenting diambil kira bagi menentukan kejayaan aktiviti penanaman pokok seperti statustanah, kategori risiko kawasan kepada hakisan pantai, keadaan fizikal tanah (tapak) dankesesuaian spesies pokok mengikut zon ekologi kawasan tanaman. Selain itu, LaporanJawatankuasa Khas Penilaian Teknikal Bagi Penanaman Spesies Yang Sesuai DiPesisiran Pantai menyebut sekiranya penanaman di kawasan yang bertahap hakisanyang serius, struktur pemecah ombak perlu dibina.7.4.1.2. Mengikut Laporan kajian hakisan pantai yang terakhir dijalankan pada tahun1985 mendapati, kawasan Kuala Muda di Seberang Perai Utara dan Sungai Burung diBalik Pulau telah dikategorikan sebagai kawasan hakisan tahap 1 manakala SungaiKerian di HSK Byram dikategorikan sebagai hakisan tahap 2. Hakisan tahap 1 bermaksudkegiatan ekonomi dan harta benda telah diancam dan impak hakisan kepada sosial danekonomi telah sampai ke tahap yang tidak dapat diterima manakala tahap 2 bermaksudkawasan pantai akan terancam dalam tempoh 5 hingga 10 tahun sekiranya tiada kerjapemulihan dilaksanakan.7.4.1.3. Bagi tempoh tahun 2008 hingga 2010, Jabatan telah melaksanakan sebanyak 20program penanaman semula pokok paya laut berjumlah RM720,655 secara konvensionaldan menggunakan teknik inovatif iaitu teknik comp-mat dan comp-pillow di tempat yangdikategorikan sebagai hakisan tahap 1 dan 2. Lokasi penanaman yang dibuat adalahseperti di Jadual 7.3 yang merupakan kawasan hakisan yang kritikal dan memerlukanperlindungan.Jadual 7.3Lokasi Penanaman Di Kawasan Hakisan Tahap 1 Dan 2Tahun KategoriBil. Lokasi PenanamanCatatanPenanaman Hakisan1.2.3.Kuala Muda, SeberangPerai UtaraSungai Burung, BalikPulauHutan Simpan KekalByram, Seberang PeraiSelatanSumber: Jabatan Perhutanan Pulau Pinang2008, 2009dan 20102008 dan20102009 dan2010112Menghadap laut. Tiadasebarang strukturperlindungan.Tiada sebarangstruktur perlindungan.Sebahagian kawasanada ban batu dansebahagian lagi tiadaperlindungan.7.4.1.4. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati bilangan tanaman yang hidup adalahrendah berbanding dengan bilangan tanaman yang mati seperti di Jadual 7.4 manakalalawatan Audit pada 5 Ogos 2010 ke Kuala Muda mendapati pokok yang ditanam telahmusnah dipukul ombak seperti di Gambar 7.1 dan Gambar 7.2.8585


Jadual 7.4Bilangan Pokok Yang Telah Ditanam Bagi Tempoh Tahun 2008 Hingga 2010Bil. Pokok Hidup Pokok MatiTahunLokasiPokokDitanamBil. (%) Bil. (%)Pantai Malindo, BalikPulau38,000 9,310 24.5 28,690 75.52008Kuala Muda, SeberangPerai Utara500 220 44 280 56Tanjong Tokong, DaerahTimur Laut170 17 10 153 90Hutan Simpan BalikPulau9,011 4,458 49.5 4,553 53.52009Kuala Muda, SeberangPerai Utara19,530 2,793 14.3 16,737 85.7HS Byram, SeberangPerai Selatan625 63 10 562 902010Kuala Muda, SeberangPerai Utara (Comp-Mat/Comp-Pillow)1,500 150 10 1,350 90Jumlah 69,336 17,011 24.5 52,325 75.5Sumber: Jabatan Perhutanan Pulau PinangGambar 7.1Pokok Yang Ditanam Telah Musnah Dipukul OmbakHanya pancang buluhyang tertinggalSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Kuala Muda, Seberang Perai UtaraTarikh: 5 Ogos 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Kuala Muda, Seberang Perai UtaraTarikh: 5 Ogos 20108686


Gambar 7.2Tanaman Yang Menggunakan Teknik Inovatif Musnah Dipukul OmbakBekas tanamanyang rosakSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Kuala Muda, Seberang Perai UtaraTarikh: 5 Ogos 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Kuala Muda, Seberang Perai UtaraTarikh: 5 Ogos 20107.4.1.5. Manakala lawatan Audit ke Pantai Acheh, Balik Pulau pada 10 Ogos 2010 yangbukan kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan hakisan kritikal mendapati pokokbakau yang ditanam telah dilitupi oleh spesies paya laut lain jenis menjalar yangmenghalang tumbesaran pokok bakau seperti di Gambar 7.3.Gambar 7.3Pokok Bakau Yang Ditanam Dilitupi Oleh Pokok LainAnak Pokok BakauAnak Pokok BakauPokok YangMenjalarSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Pantai Acheh, Balik PulauTarikh: 10 Ogos 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Pantai Acheh, Balik PulauTarikh: 10 Ogos 20107.4.1.6. Kemusnahan berlaku disebabkan kawasan penanaman tersebut terdedahdengan pukulan ombak dan tiada struktur pemecah ombak untuk melindungi anak pokokyang baru ditanam. Jabatan perlu menyediakan peruntukan untuk penanaman semulabagi kawasan yang mengalami kemusnahan. Selain itu, Jabatan juga perlu menyediakanperuntukan bagi membersihkan pokok menjalar yang menghalang tumbesaran anakpokok yang ditanam. Mengikut maklum balas Jabatan, keadaan ini merupakan fenomenaalam semula jadi dan di luar kemampuan Jabatan. Selain itu, kawasan tersebutmengalami keadaan di mana pemendapan pasir berlaku dengan cepat. Perkara ini telah8787


dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Penanaman Pokok Bakau untuk dibawa keMesyuarat Jawatankuasa Teknikal Mengenai Perancangan dan Pelaksanaan. Manakalapada bulan Jun dan November 2010, Jabatan telah mengambil inisiatif di Pantai Acheh,Balik Pulau untuk membuat lorong pada baris tanaman selebar satu meter supaya pokokbakau yang ditanam dapat hidup subur.Pada pendapat Audit, Jabatan perlu memastikan kawasan penanaman yang sesuaidan mempunyai struktur perlindungan sebelum penanaman pokok dilaksanakan bagimeminimumkan kadar kemusnahan dan kerosakan pokok yang ditanam.7.4.2. Aktiviti Akuakultur Di HPLJabatan Perikanan telah mewujudkan Zon Industri Akuakultur (ZIA) seluas 204 ha yangmelibatkan kawasan HPL di Daerah Seberang Perai Utara bermula dari Sungai Kuala Bekahhingga Sungai Kuala Muda. Jabatan Perhutanan telah mencadangkan supaya kawasantersebut dikekalkan bagi tujuan perlindungan kawasan pantai kerana pembangunan industriakuakultur boleh mengakibatkan pencemaran air laut dan kemusnahan pokok paya laut yangsepatutnya dikekalkan sebagai zon penampan. Tambahan pula, Persatuan Pengguna PulauPinang telah memohon supaya Unit Perancang Ekonomi Negeri dapat mempertimbangkansemula pembangunan ZIA di HPL. Kawasan HPL akan pupus dan peranan HPL sebagaibenteng penahan ombak dan tsunami akan lenyap.Pada pendapat Audit, tindakan untuk mewujudkan Zon Industri Akuakultur tidakdipersetujui oleh Jabatan Perhutanan dan Persatuan Pengguna Pulau Pinang dankeputusan tersebut perlu dikaji semula untuk mengurangkan kesan kepada alamsekitar di samping untuk mengelakkan kepupusan HPL.7.4.3. Rancangan Pengurusan Hutan Negeri Pulau Pinang (2001-2010)7.4.3.1. Di bawah program Rancangan Pengurusan Hutan Negeri Pulau Pinang (2001-2010), salah satu rancangan yang telah dikenal pasti ialah menanam dan merawat HPLdengan anggaran sasaran seluas 100 ha kawasan yang perlu dipulihkan semula denganmenanam spesies-spesies seperti bakau minyak dan bakau kurap. Semakan Auditterhadap data penanaman sejak tahun 2001 hingga 2004 mendapati, tiada programpenanaman semula dilakukan. Bagaimanapun, selepas berlaku tsunami pada tahun2004, mulai tahun 2005 hingga 2010, Jabatan telah melaksanakan program penanamanpokok paya laut dengan keluasan 62.7 ha berbanding dengan perancangan asal seluas100 ha seperti di Jadual 7.5.8888


Jadual 7.5Keluasan Penanaman Pokok Dari Tempoh Tahun 2005 Hingga 2010Tahun Lokasi Spesies PokokLuas Tanaman(ha)2005HSK Balik Pulau Bakau 8.4HSK Byram Bakau 0.82006HSK Balik Pulau Bakau 5.2HSK Byram Bakau dan Api-api 4.82007HSK Balik Pulau Bakau 2.0HSK Byram Rhu 2.5Pantai Malindo, Balik Pulau Bakau 8.52008 Kuala Muda, Seberang Perai Utara Rhu 1.0Tanjong Tokong, Timur Laut Bakau dan Api-api 1.0HSK Balik Pulau Bakau 2.32009 Kuala Muda, Seberang Perai Utara Bakau, Api-api dan Rhu 11.0HSK Byram, Seberang Perai Selatan Rhu 1.0Sg. Burung, Balik Pulau (Blok A) Bakau 2.0Sg. Burung, Balik Pulau (Blok B) Bakau 2.0Pantai Acheh, Balik Pulau Bakau 2.1Kuala Muda, Seberang Perai Utara Rhu dan Bakau 3.12010 HSK Byram, Seberang Perai Selatan Bakau 1.0Pantai Molek Persiaran Gurney Bakau 1.0HSK Balik Pulau (comp-pillow) Bakau 1.0HSK Balik Pulau (comp-mat) Bakau 1.0HSK Balik Pulau Bakau 1.0Sumber: Jabatan Perhutanan Pulau PinangJumlah 62.77.4.3.2. Daripada maklum balas Jabatan, peruntukan yang diterima bagi tahun 2005hingga 2010 tidak mencukupi bagi melaksanakan aktiviti tersebut dan menyebabkansasaran keluasan penanaman yang dirancang tidak tercapai. Manakala bagi tahun 2001hingga 2004, penanaman hanya meliputi kawasan-kawasan lapang kerana pada masatersebut Jabatan hanya menumpukan kepada proses pemuliharaan HPL. Status hak miliktanah sering menjadi kekangan kepada Jabatan bagi mencapai sasaran penanaman 100ha. Aktiviti perlindungan lebih ditumpukan di kawasan penanaman baru yang terlibatdengan bencana tsunami. Ini menyebabkan baki keluasan yang tidak ditanam masihterdedah kepada risiko hakisan dan objektif perlindungan HPL tidak dapat tercapaisepenuhnya kerana tidak semua kawasan dapat dilindungi.Pada pendapat Audit, keluasan penanaman pokok adalah tidak memuaskan keranatidak mencapai sasaran ditetapkan. Jabatan perlu melaksanakan program penanamanmengikut Rancangan Pengurusan Hutan Negeri Pulau Pinang. Program perlindunganHPL sedia ada perlu diteruskan bagi mengelakkan daripada sebarang ancaman danpencerobohan.7.4.4. Kelewatan Pewartaan Cadangan Hutan Simpan Kekal7.4.4.1. Dasar Perhutanan Negara (DPN) 1978 telah digubal untuk memelihara danmengurus hutan melalui amalan pengurusan hutan secara berkekalan serta mengekalkanperanan pentingnya dalam ekonomi negara dan kestabilan alam sekitar. Manakalamengikut Seksyen 7(1) Akta Perhutanan Negara (APN) 1984, Pihak Berkuasa Negeri8989


(PBN) boleh menjadikan mana-mana tanah sebagai HSK dengan pewartaan. Di PulauPinang, kawasan HPL seluas 1,040 ha adalah merangkumi 376 ha HSK Byram dan HSKBalik Pulau manakala bakinya seluas 664 ha adalah Hutan Negeri dan tanah milik agensiPERDA dan PDC. Pada 19 Disember 2007, MMK telah meluluskan untuk mewartakansemua kawasan HPL sebagai HSK yang merangkumi semua tanah Kerajaan dan tanahmilik agensi. Kawasan HPL yang terlibat dengan cadangan pewartaan adalah seperti diJadual 7.6.Jadual 7.6Kawasan HPL Yang Dicadangkan Untuk PewartaanBil. Kawasan Cadangan HSK Daerah Status TanahKeluasan(Ha)1. Penaga SPU Tanah Kerajaan 2002. Air Hitam Dalam SPU Tanah Kerajaan (Nipah) 103. Sungai Perai SPT Tanah Kerajaan 1004. Sungai Juru/Sungai Jawi SPT Tanah Kerajaan 1505. Sungai Kerian/ SungaiChenaam/ Sungai UdangSPS Tanah Kerajaan 1006. Pantai Acheh BD Tanah Kerajaan 607. Balik Pulau BD PERDA 408. Batu Maung BD PDC 4Jumlah 664Sumber: Jabatan Perhutanan Pulau Pinang7.4.4.2. Namun demikian, semakan Audit mendapati tindakan pewartaan ini masih belumdilaksanakan sehingga tarikh pengauditan dijalankan. Mengikut maklum balas PejabatTanah Dan Galian bertarikh 16 Disember 2009, permohonan pewartaan telahdibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Tanah Negeri Bil. 44/2009 pada 15Disember 2009 tetapi tindakan tersebut telah ditangguhkan. Penangguhan ini disebabkansatu jawatankuasa kecil perlu ditubuhkan bertujuan untuk mendapatkan maklumat yanglebih jelas dan terperinci berkaitan pewartaan sebelum dipertimbangkan dalam mesyuaratJawatankuasa Tanah Negeri. Lanjutan daripada penangguhan ini, Jabatan tidakmempunyai kuasa untuk mengawal dan memantau kawasan tersebut. Akibatnya PejabatTanah Dan Galian telah memberi kelulusan melalui Lesen Pendudukan Sementara (LPS)dalam kawasan yang dicadangkan untuk pewartaan seperti di Jadual 7.7. Kelewatan bagimewartakan HPL sebagai HSK juga telah menyebabkan aktiviti penguatkuasaan danpemantauan sukar dilaksanakan oleh Jabatan.Jadual 7.7Kelulusan LPS Bagi Tempoh Tahun 2009 Hingga 2010TarikhKeluasanBil. Daerah MukimTujuan PermohonanLulus(Ekar)1. SPU 1 16.04.10 Ternakan Ikan Dan Udang 30.50Jeti Memunggah Kotak Simen2. SPS 13 25.11.09 27.06Bagi Projek Jambatan KeduaJumlah 57.56Sumber: Pejabat Daerah Dan Tanah9090


7.4.4.3. Jabatan memaklumkan bahawa Jabatan tidak mempunyai kuasa untuk mengawaldan memantau kawasan tersebut. Namun begitu, Jabatan akan berusaha menyusul perkaraini sehingga semua kawasan hutan yang dicadangkan dapat dijadikan sebagai HSK.Pada pendapat Audit, proses pewartaan perlu disegerakan bagi mengelakkan LPSterus dikeluarkan kepada orang awam di samping memudahkan aktivitipenguatkuasaan dan pemantauan oleh Jabatan.7.4.5. Penggantian Kawasan Tanah Yang Dikeluarkan Dari Hutan Simpan KekalMengikut Seksyen 11,12 dan 13 APN 1984, PBN boleh mengeluarkan mana-manakawasan tanah daripada HSK setelah berpuas hati demi kepentingan negara. Kawasanyang dikeluarkan itu hendaklah diganti balik dengan kawasan tanah yang lebih kurangsama luasnya sebagai HSK. Semakan Audit mendapati 2 kawasan HSK seluas 179.34 hayang merupakan HPL telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri untuk tujuan pembangunan.Kawasan yang diluluskan adalah seperti di Jadual 7.8. Pihak Audit tidak dapatmengesahkan sama ada kawasan tersebut telah diganti balik sebagaimana yangditetapkan oleh APN 1984. Oleh itu keluasan HPL telah berkurangan seluas 179.34 hasekiranya tanah tidak diganti. Mengikut maklum balas Jabatan, Kerajaan Negeri tidakterikat untuk menggantikan kawasan HSK yang dikeluarkan untuk tujuan kegunaanekonomi yang lebih tinggi berdasarkan Seksyen 12 APN 1984. Namun begitu, KerajaanNegeri pada dasarnya melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) bertarikh 19 Disember2007 telah memutuskan untuk menjadikan HPL seluas 664 ha sebagai kawasan HSK.Jadual 7.8Kawasan Paya Laut Yang Dikeluarkan Dari HSKTarikhKeluasanBil. Kawasan HSKTujuanDikeluarkan/Kelulusan(Ha)1. HSK Balik Pulau 1986 PERDA 150.28Tempat pembuangan2. HSK Byram 17 Julai 200329.06sampahJumlah 179.34Sumber: Jabatan Perhutanan Pulau PinangPada pendapat Audit, pengeluaran HPL dari HSK hendaklah dipertimbangkan semulabagi mengelakkan kepupusan HPL dan menjamin perlindungan kepada alam sekitardan sebagai zon penampan bencana tsunami.7.4.6. Kempen Kesedaran7.4.6.1. Di bawah program penanaman semula HPL, salah satu aspek yang diberiperhatian ialah kesedaran masyarakat tentang kepentingan hutan pesisiran pantainegara. Semakan Audit mendapati, Jabatan hanya melaksanakan 4 kempen kesedaranbagi tempoh tahun 2008 hingga 2010. Selain itu, hanya 2 pegawai ditugaskan untukaktiviti kempen kesedaran bagi 5 Daerah di Pulau Pinang. Kebanyakan kempen yangdijalankan adalah secara kerjasama dengan pihak luar seperti Badan-badan BukanKerajaan. Kempen-kempen yang dijalankan adalah seperti di Jadual 7.9. Kesedaranorang awam berhubung dengan usaha Jabatan terhadap pemuliharaan HPL agak kurang9191


erkesan kerana hanya 35% responden memahami usaha Jabatan untuk memeliharaHPL berdasarkan maklumat soal selidik seperti di Jadual 7.10 hingga melibatkan kesvandalisme seperti di Gambar 7.4. Berdasarkan maklum balas, Jabatan adamelaksanakan kempen kesedaran melalui pameran-pameran kecil yang disertai. Padatahun 2010, kempen melalui pameran dan penerangan anjuran bersama agensi sepertiMajlis Perbandaran Pulau Pinang, sekolah dan NGO telah dilaksanakan. Jabatan akanmeningkatkan lagi kempen-kempen kesedaran pada tahun ini dan akan datang. Selainitu, Jabatan juga akan meningkatkan kempen kesedaran melalui laman web Jabatan.Jadual 7.9Kempen Kesedaran Bagi Tempoh Tahun 2008 Hingga 2010Bil. Tarikh Tempat Program Penyertaan Aktiviti1.2.3.4.22 Ogos200811November200826Disember200927 Jun2010PantaiMalindo,BalikPulauKualaSungaiBurung,PantaiMalindo,BalikPulauKualaHajiIbrahim,NibongTebalPantaiMolek,BaganJermalSumber: Jabatan Perhutanan Pulau PinangSemaian Kasih-MenanamPokok BakauBersama AnakYatimKempenKesedaranPemuliharaanHutan PersisiranPantai NegeriPulau Pinang2008ProgramPenanamanSemula PokokBakau SempenaMemperingatiTragediTsunamiPenanamanBakau OlehKakitanganContinentalAutomotifInstrumentMalaysia Sdn.Bhd. SempenaSambutan HariPerhutananSedunia ke 39. Rumah Anak-Anak YatimNurul Iman Penduduk Setempat Respeks Groups Pelajar sekolah Penduduk tempatan Nelayan Pelajar sekolah Kakitangan Kerajaan Kakitangan SwastaAnjuran bersama Sahabat Alam Malaysia(SAM) Persatuan KebajikanNelayan Pulau Pinang(PIFWA) Seramai 250 kakitanganContinental AutomotifInstrument Malaysia Sdn.Bhd. Kakitangan JabatanPerhutanan Negeri PulauPinang Segala perbelanjaan dansumbangan pokok bakauadalah ditaja olehContinental AutomotifInstrument Malaysia Sdn.Bhd. Menanam pokokBakau Ceramah Menanam 5,000pokok bakau Ceramah Pameran Menanam 500pokok bakau Ceramah Pameran Taklimat caracarapenanamandan kepentinganpokok bakaudan HPL Penanamanpokok bakausebanyak 2,000pokok9292


Gambar 7.4Papan Tanda Projek Penanaman Yang Dirosakkan Oleh Orang AwamSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Kuala Muda, Seberang Perai UtaraTarikh: 5 Ogos 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Kuala Muda, Seberang Perai UtaraTarikh: 5 Ogos 2010Pada pendapat Audit, kempen kesedaran hendaklah dipertingkatkan bagimeningkatkan kesedaran orang awam tentang kepentingan hutan paya laut.7.4.7. Pemantauan Dan Penguatkuasaan7.4.7.1. Jabatan perlu memastikan bekalan benih tanaman dan syarat kerja-kerjamenanam dipatuhi oleh kontraktor mengikut spesifikasi tanaman bakau seperti berikut:a. Benih tanaman yang diterima adalah bakau minyak, bakau kurap serta spesies lainyang sesuai ditanam atas kebenaran Pegawai Penguasa atau wakilnya.b. Benih tanaman yang dibekalkan hendaklah berukuran setinggi 80sm dan mempunyai6-8 helai daun.c. Benih yang dibekalkan hendaklah disemai di dalam politin hitam berukuran 15sm X23sm (6” X 9”) atau yang dibenarkan oleh Pegawai Penguasa.d. Benih tanaman yang dibekalkan hendaklah subur dan tiada tanda kekurangan zatmakanan, serangan penyakit dan serangga perosak.7.4.7.2. Semasa kerja penanaman, pemantauan Jabatan terhadap kontraktor perlu dibuatuntuk memastikan kerja dilaksanakan dengan sempurna. Bagaimanapun, pihak Audittidak dapat mengesahkan sama ada pemantauan dan penguatkuasaan ada dibuatsemasa kerja penanaman dilakukan oleh kontraktor dan selepas penanaman kerana tiadarekod dapat dikemukakan untuk pengesahan. Hasil temu bual dengan pegawai Jabatanmendapati tiada pemantauan dibuat kecuali semasa pembayaran projek dilakukan untuktujuan bancian pokok yang hidup dan mati. Keadaan ini telah menyebabkan sulamantanaman perlu dibuat bagi pokok-pokok yang telah mati dan seterusnya telahmeningkatkan kos kepada Jabatan.9393


7.4.7.3. Mengikut maklum balas, Jabatan tidak mempunyai borang khas bagi merekodkanlaporan pembekalan bahan tanaman dan kerja-kerja penanaman. Walau bagaimanapun,sekiranya terdapat masalah atau perkara yang tidak dipatuhi oleh kontraktor, Renjer akanmemaklumkan kepada pegawai penyelia dan pokok-pokok tersebut akan ditukar mengikutspesifikasi. Selain itu, terdapat juga laporan yang dibuat secara bertulis dan bergambaruntuk melaporkan kemajuan pelaksanaan kerja. Aktiviti penguatkuasaan juga akandipertingkatkan terhadap kawasan yang baru ditanam bagi mengelakkan aktivitivandalisme dan juga HPL yang sedia ada bagi memastikan tiada pencerobohan kawasandan penebangan pokok bakau dilakukan. Walau bagaimanapun, disebabkan kakitanganyang terhad dan kekosongan yang belum diisi, pemantauan pada setiap hari tidak dapatdilaksanakan.Pada pendapat Audit, pemantauan semasa kerja penanaman dilaksanakan adalahpenting dan perlu dilaksanakan bagi memastikan spesifikasi penanaman pokokdipatuhi. Di samping itu, penguatkuasaan selepas penanaman secara berterusanhendaklah dilakukan bagi memastikan tidak berlaku pencerobohan di kawasan yangtelah ditanam pokok paya laut.7.4.8. Tahap Kefahaman Orang Awam Dan Badan Bukan Kerajaan Tentang HPLSebanyak 211 borang soal selidik telah diedarkan kepada orang awam dan pihak BadanBukan Kerajaan bagi mendapatkan maklum balas mengenai kesedaran terhadappemuliharaan HPL.7.4.8.1. Orang AwamDaripada 131 borang soal selidik yang diedarkan kepada orang awam, sebanyak 102atau 78% responden mengetahui tentang HPL. Manakala sebanyak 92 atau 70%responden hanya mengetahui tentang fungsi dan peranan HPL. Sebanyak 103 atau 79%responden tidak bersetuju dengan HPL ditebus guna. Selain itu, sebanyak 76 atau 58%responden bersetuju bahawa terdapat pencemaran di dalam kawasan HPL. Namunbegitu, tahap kesedaran orang awam berkenaan dengan usaha Kerajaan dalampemuliharaan HPL masih rendah iaitu hanya 46 atau 35% responden yang sedar tentangprogram yang dijalankan oleh Kerajaan. Rumusan terhadap maklum balas tersebutseperti di Jadual 7.10.9494


Jadual 7.10Maklum Balas Orang Awam Mengenai HPLBil. Kesedaran Orang Awam Terhadap HPLJawapan / (%)Ya Tidak Tiada1. Tahu tentang HPL102 28 1(78%) (21%) (1%)2. Tahu tentang fungsi dan peranan HPL92 38 1(70%) (29%) (1%)3. Bersetuju HPL ditebus guna28 103 0(21%) (79%) (0%)4. Terdapat pencemaran di HPL76 54 1(58%) (41%) (1%)5.Tahu tentang usaha kerajaan dalam 46 85 0pemuliharaan HPL(35%) (65%) (0%)Sumber: Borang Soal Selidik Jabatan Audit NegaraBilanganResponden1311311311311317.4.8.2. Badan Bukan KerajaanDaripada 80 borang soal selidik yang diedarkan kepada Badan Bukan Kerajaan,sebanyak 79 atau 99% responden mengetahui kepentingan HPL. Manakala 60 atau 75%responden maklum tentang fungsi HPL. Sebanyak 69 atau 86% responden tidakbersetuju dengan HPL ditebus guna. Selain itu, sebanyak 72 atau 90% respondenbersetuju bahawa berlaku pencemaran dalam kawasan HPL. Sebanyak 66 atau 83%responden sedar tentang usaha kerajaan dalam pemuliharaan HPL dan sebanyak 64 atau80% responden melibatkan diri dalam usaha pemuliharaan HPL. Rumusan terhadapmaklum balas tersebut seperti di Jadual 7.11.Jadual 7.11Maklum Balas Kefahaman Badan Bukan Kerajaan Mengenai HPLBil.Kefahaman Badan Bukan KerajaanJawapan / (%)BilanganTentang HPLYa Tidak Tiada Responden1. Tahu tentang kepentingan HPL79 0 1(99%) (0%) (1%)802. Tahu tentang fungsi HPL60 17 3(75%) (21%) (4%)803. Bersetuju HPL ditebus guna9 69 2(11%) (86%) (3%)804. Terdapat pencemaran di HPL72 6 2(90%) (7%) (3%)805.Tahu tentang usaha kerajaan dalam 66 11 3pemuliharaan HPL(83%) (13%) (4%)806. Terlibat dalam usaha pemuliharaan HPL64 12 4(80%) (15%) (5%)80Sumber: Borang Soal Selidik Jabatan Audit NegaraSecara amnya, maklum balas orang awam dan Badan Bukan Kerajaan melalui soalselidik yang dijalankan mendapati tahap kesedaran mengenai HPL adalah baik.9595


7.5. SYOR AUDITBagi memperbaiki pengurusan HPL, adalah disyorkan supaya Jabatan Perhutanan/PihakBerkuasa Negeri mengambil tindakan seperti berikut:7.5.1. Memastikan lokasi penanaman yang menghadapi tahap hakisan yang seriusmempunyai struktur kawalan hakisan sebelum penanaman dilakukan supaya programpenanaman lebih berjaya.7.5.2. Jabatan perlu meningkatkan koordinasi antara Jabatan/Agensi dan Pihak BerkuasaTempatan mengenai kepentingan penjagaan alam sekitar supaya lestari denganpembangunan yang hendak dilaksanakan.7.5.3. Pihak Berkuasa Negeri, Jabatan Perhutanan Negeri serta Jabatan lain yang terlibathendaklah mempercepatkan proses pewartaan kawasan HSK bagi memastikan jaminanpemegangan terhadap kawasan tersebut.7.5.4. Meningkatkan kempen di kalangan orang awam bagi mewujudkan kesedaran tentangkepentingan HPL kepada alam sekitar di samping usaha-usaha yang berterusan diambil olehKerajaan dalam menjaga HPL.7.5.5. Jabatan perlu menyediakan senarai semak bagi memudahkan pemantauan danpenguatkuasaan dilakukan bagi kerja-kerja penanaman pokok.9696


PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI,JABATAN KERJA RAYA, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN, JABATANHAL EHWAL AGAMA ISLAM DAN PEJABAT TANAH DAN GALIANNEGERI PULAU PINANGPEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI, JABATAN KERJA RAYA, JABATAN8. PENGURUSAN EMOLUMEN ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM NEGERIPULAU PINANG8.1. LATAR BELAKANGEmolumen terdiri daripada gaji pokok, elaun dan imbuhan yang diluluskan oleh Kerajaan.Gaji pokok merujuk kepada mata gaji dalam struktur gaji Sistem Saraan Malaysia yangberkuat kuasa dan diambil kira untuk faedah pencen. Manakala elaun dan imbuhan dalamperkhidmatan awam adalah berdasarkan Perintah Am Bab B yang merupakan suatukeistimewaan dan bukan bersifat kekal yang patut dibayar kepada pegawai berkelayakanberdasarkan syarat dan kadar yang ditetapkan. Potongan gaji terdiri daripada potonganwajib seperti caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), bayaran ansuranPinjaman Perumahan, Kenderaan, Komputer dan potongan cukai pendapatan berjadual.Manakala potongan pilihan adalah seperti Simpanan Tabung Haji, Zakat, Insurans danAngkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA) dan pelbagai potongan.Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) merupakan penggubal polisi emolumen PerkhidmatanAwam Malaysia termasuk kakitangan awam di Pulau Pinang. Pelantikan kakitangan Gred 16dan ke bawah boleh dilaksanakan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK)manakala Gred yang lebih tinggi dilaksanakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan AwamMalaysia. Setiap jabatan bertanggungjawab menyelenggarakan rekod gaji dan dokumenperkhidmatan untuk memproses pembayaran emolumen. Mengikut rekod Bahagian SumberManusia SUK sehingga 31 Disember 2010, sebanyak 4,028 jawatan pelbagai Gred telahdiluluskan. Daripada jumlah itu, sejumlah 3,432 jawatan telah diisi. Bagi tahun 2008 hingga2010 sejumlah RM309.30 juta telah dibelanjakan daripada anggaran yang diluluskansejumlah RM358.60 juta untuk pembayaran emolumen bagi 20 Jabatan di Negeri PulauPinang. Manakala, jumlah anggaran bagi tempoh yang sama bagi 5 jabatan yang diauditberjumlah RM223 juta dan sejumlah RM192.08 juta telah dibelanjakan bagi pembayaranemolumen. Kedudukan perjawatan kakitangan awam di Pulau Pinang adalah seperti diJadual 8.1.Jadual 8.1Kedudukan Perjawatan Penjawat Awam Di Negeri Pulau PinangSehingga 31 Disember 2010Perjawatan Diluluskan DiisiPengurusan Tertinggi 10 10Pengurusan Dan Profesional 278 238Sokongan I Dan II 3,740 3,184Jumlah 4,028 3,432Sumber: Rekod Perjawatan SUK Pulau Pinang9797


8.2. OBJEKTIF PENGAUDITANKajian ini dijalankan untuk menilai sama ada pengurusan emolumen anggota PerkhidmatanAwam Negeri Pulau Pinang telah dilaksanakan dengan teratur selaras dengan peraturanyang ditetapkan.8.3. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITANPengauditan ini meliputi semakan data gaji, elaun, imbuhan, potongan gaji, rekodperkhidmatan dan fail peribadi bagi tahun 2008 hingga 2010. Pengauditan dilaksanakan di 2peringkat iaitu di Jabatan Kewangan Negeri sebagai Pejabat Pembayar dan 5 Jabatan yangdipilih sebagai Pusat Tanggungjawab. Sebanyak 10% daripada jumlah keseluruhanperjawatan yang diisi dipilih untuk diaudit iaitu melibatkan 350 penjawat awam di 5 Jabatanyang dipilih. Penjawat awam yang telah dipilih adalah sama ada lantikan tetap, kontrak, tukarlantik, kenaikan pangkat, anjakan gaji, cuti belajar bergaji penuh/separuh gaji/tanpa gaji,bersara, meninggal dunia dan meletak jawatan atau tindakan tatatertib. Kedudukananggaran yang diluluskan berbanding dengan perbelanjaan sebenar di Negeri Pulau Pinangbagi tahun 2008 sehingga 2010 adalah seperti di Carta 8.1. Bilangan jabatan dan kakitanganyang dipilih untuk diaudit adalah seperti di Jadual 8.2. Temu bual dengan pegawai terlibatjuga turut diadakan bagi mendapatkan maklumat pengauditan.Carta 8.1Kedudukan Anggaran Emolumen Yang Diluluskan Berbanding Perbelanjaan Sebenar BagiTempoh Tahun 2008 Sehingga 2010400358.60309.30(RM Juta)300200100223.00192.080Keseluruhan Jabatan NegeriAnggaran Diluluskan5 Jabatan Yang DiauditPerbelanjaan SebenarSumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Pulau PinangJadual 8.2Bilangan Jabatan Dan Kakitangan Yang DiauditJabatanBilangan KakitanganPejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK) 70Jabatan Kerja Raya (JKR) 70Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS) 70Jabatan Hal Ehwal Agama Islam (JHEA) 70Pejabat Tanah Dan Galian (PTG) 70Jumlah 350Sumber: Rekod SUK, JKR, JPS, JHEA dan PTG9898


8.4. PENEMUAN AUDITPada keseluruhannya, pengauditan yang dijalankan pada bulan September hinggaDisember 2010 mendapati pengurusan bayaran emolumen bagi penjawat awam di PulauPinang adalah baik kecuali beberapa kes bayaran emolumen yang tidak tepat dan bakipendapatan kurang 40% daripada emolumen bulanan. Punca berlakunya bayaranemolumen yang tidak tepat adalah disebabkan kesilapan pengiraan semasa penyediaandalam Borang Perubahan Gaji (Kew.8) dan kurangnya pemantauan oleh pegawai yangbertanggungjawab. Penjelasan lanjut mengenainya adalah seperti berikut:Bil.8.4.1. Bayaran Emolumen Tidak Tepat8.4.1.1. Hasil daripada pengauditan yang dijalankan secara persampelan terhadapbayaran emolumen di 5 Jabatan tersebut mendapati terdapat emolumen terlebih dibayarberjumlah RM109,170 melibatkan 37 orang pegawai. Manakala sejumlah RM13,544emolumen telah terkurang dibayar kepada 13 orang pegawai. Butirannya adalah seperti diJadual 8.3.Jadual 8.3Lebihan/Kurangan Bayaran EmolumenJabatanBil.PegawaiBil.KesBayaran EmolumenTerlebih BayarTerkurang Bayar(a) (b) (c) (d) (e) (f)GajiPokokElaun(a) + (b)JumlahBil.PegawaiBil.KesGajiPokokElaun(d) + (e)Jumlah(RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)1. SUK 12 24 4,074 6,357 10,431 3 3 890 - 8902. JKR 12 38 4,366 32,947 37,313 7 8 1,208 621 1,8293. JPS 4 4 - 49,166 49,166 2 2 672 180 8524. JHEA 7 10 11,939 144 12,083 - - - - -5. PTG 2 2 177 - 177 1 3 - 9,973 9,973Jumlah 37 78 20,556 88,614 109,170 13 16 2,770 10,774 13,544Sumber: Rekod SUK, JKR, JPS, JHEA dan PTG8.4.1.2. Semakan Audit mendapati, kesilapan bayaran emolumen berlaku semasabayaran Anjakan Gaji/Pemangkuan Biasa, Kenaikan Pangkat, Bayaran Bonus/BantuanKhas Kewangan, Imbuhan Tetap Khidmat Awam, Imbuhan Tetap Perumahan, BayaranSara Hidup dan Elaun Tanggungan Kerja. Ada juga kes-kes lebihan bayaran berlakudisebabkan oleh pegawai meletak jawatan, meninggal dunia atau tidak hadir bertugas.Maklumat lanjut adalah seperti di Jadual 8.4 dan Jadual 8.5.9999


PerkaraAnjakan Gaji/PergerakanGaji BiasaKenaikanPangkatBonus/Bantuan KhasKewanganMeletakJawatan/MeninggalDuniaGaji TidakDilucutHak (TidakHadirBertugas)ImbuhanTetap KhidmatAwamImbuhanTetapPerumahanBantuan KhasSara HidupElaunTanggungKerjaBil.KesJadual 8.4Lebihan Bayaran EmolumenSUK JKR JPS JHEA PTG Jumlah BesarJumlah(RM)Bil.KesJumlah(RM)Bil.KesJumlah(RM)Bil.KesJumlah(RM)Bil.KesJumlah(RM)Bil.KesJumlah(RM)3 577 - - - - 2 2,699 - - 5 3,276- - 1 359 - - 1 4,353 2 177 4 4,8893 1,253 6 1,534 - - 3 148 - - 12 2,935- - 1 458 - - 1 777 - - 2 1,2353 2,244 6 2,015 - - 2 3,962 - - 11 8,2213 198 7 194 - - - - - - 10 3923 310 6 217 - - 1 144 - - 10 6713 516 8 787 - - - - - - 11 1,3036 5,333 3 31,749 4 49,166 - - - - 13 86,248Jumlah 24 10,431 38 37,313 4 49,166 10 12,083 2 177 78 109,170Sumber: Rekod SUK, JKR, JPS, JHEA dan PTGPerkaraBil.KesJadual 8.5Kurangan Bayaran EmolumenSUK JKR JPS PTG Jumlah BesarJumlah(RM)Bil.KesJumlah(RM)Bil.KesJumlah(RM)Bil.KesJumlah(RM)Bil.KesJumlah(RM)Anjakan Gaji/Pergerakan Gaji Biasa- - 2 656 1 672 - - 3 1,328Kenaikan Pangkat 3 890 1 209 - - - - 4 1,099Bonus/ Bantuan KhasKewangan- - 2 343 - - - - 2 343Imbuhan Tetap Keraian - - - - - - 1 2,700 1 2,700Imbuhan Tetap KhidmatAwam- - 1 38 - - - - 1 38Imbuhan TetapPerumahan- - 1 72 - - 1 5,473 2 5,545Elaun Memangku - - - - 1 1,800 1 1,800Elaun Tanggung Kerja - - 1 511 - - - - 1 511Elaun Pembantu Khas - - - - 1 180 - - 1 180Jumlah 3 890 8 1,829 2 852 3 9,973 16 13,544Sumber: Rekod SUK, JKR, JPS dan PTG100100


8.4.1.3. Maklumat mengenai kesilapan yang berlaku adalah seperti di perengganberikut:a. Kesilapan Bayaran Anjakan Gaji/Pergerakan Gaji Biasai. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4, Bil. 5 Tahun 2002 dan Surat PekelilingPerkhidmatan Bil. 5 Tahun 2005 menetapkan pegawai yang mencapai keputusanAras IV Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) layak dipertimbangkan untuk anjakangaji. Setiap pegawai yang diberi anjakan gaji perlu disokong dengan suratkelulusan daripada Ketua Jabatan. Penetapan tangga gaji bagi anjakan adalahsecara melintang ke tangga gaji peringkat berikutnya. Semakan Audit mendapatiterdapat 2 kes anjakan gaji di JHEA telah terlebih dibayar sejumlah RM2,699 dansatu kes di SUK berjumlah RM127. Manakala terdapat satu kes terkurangdibayar berjumlah RM57 di JKR. Bagi pergerakan gaji biasa, terdapat 2 keskesilapan terlebih dibayar yang melibatkan sejumlah RM450 di SUK dan satu kesterkurang dibayar di JPS berjumlah RM672. Selain itu, terdapat satu kes di JKRdi mana pelarasan bagi pergerakan gaji biasa terkurang dibayar sejumlah RM599bagi tempoh Julai 2009 hingga Jun 2010.ii. Mengikut maklum balas, JHEA telah mengambil tindakan untuk mendapatkansemula lebihan bayaran pada Disember 2010. Manakala lebihan bayaran bagi 3kes di SUK, pelarasan telah dibuat pada bulan Januari 2011. Bagi 2 kesterkurang dibayar di JKR, bayaran balik akan dibuat kepada pegawai dengansegera. Untuk satu kes terkurang bayar di JPS, pelarasan gaji telah dibuat pada27 Disember 2010.b. Kesilapan Pelarasan Gaji Kenaikan Pangkati. Kenaikan pangkat pegawai akan dimaklumkan melalui surat penyiaran kenaikanpangkat yang menyatakan tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat sama adadikebelakangkan pada mana-mana tarikh yang ditetapkan oleh LembagaKenaikan Pangkat atau kaedah pelarasan gaji dan penetapan gaji permulaankenaikan pangkat berdasarkan kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 14 Tahun2007, Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 2008 dan PekelilingPerkhidmatan Bil. 6 Tahun 2009. Semakan Audit telah dibuat terhadap rekodpegawai yang mendapat kenaikan pangkat secara biasa dan termasuk kenaikanpangkat secara Khas Untuk Penyandang (KUP). Terdapat satu kes pembayaranemolumen bagi kenaikan pangkat telah terlebih dibayar di JHEA berjumlahRM4,353 dan satu kes di JKR yang berjumlah RM359. Di samping itu, 3 kesemolumen terkurang dibayar berjumlah RM890 di SUK dan satu kes sejumlahRM209 di JKR. Sementara itu, di PTG terdapat 2 kes pelarasan gaji kenaikanpangkat telah terlebih dibayar berjumlah RM177.ii.Mengikut maklum balas, tindakan untuk mendapatkan semula lebihan bayarantelah di ambil pada Disember 2010 oleh JHEA dan sehingga bulan Julai 2011bayaran sejumlah RM1,400 telah dibuat oleh pegawai. Manakala bagi JKRpembayaran balik telah dibuat oleh pegawai pada November 2010. Bagi 3 kes101101


emolumen terkurang bayar di SUK, pelarasan bayaran balik telah dibuat padaDisember 2010 dan Januari 2011. Manakala bagi satu kes emolumen terkurangbayar di JKR, bayaran balik akan dibuat kepada pegawai dengan segera.Sementara itu, bagi 2 kes di PTG emolumen terlebih bayar telah diselesaikan.c. Kesilapan Bayaran Bonus/Bantuan Khas Kewangani. Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13 Tahun 2008, Pekeliling PerkhidmatanBil. 17 Tahun 2009 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2010, bayaranbonus tahun 2008 dan bayaran bantuan khas kewangan tahun 2009 dan 2010akan dibayar kepada kakitangan yang layak berdasarkan syarat-syarat yangtelah ditetapkan. Semakan Audit mendapati terdapat 12 kes terlebih dibayarberjumlah RM2,935 dan 2 kes terkurang dibayar berjumlah RM343 sepertidi Jadual 8.6.Jadual 8.6Kesilapan Bayaran Bonus/Bantuan Khas KewanganTerlebih bayarTerkurang BayarBil. Jabatan BilanganKesJumlah(RM)BilanganKesJumlah(RM)1. SUK 3 1,253 - -2. JKR 6 1,534 2 3433. JHEA 3 148 - -Jumlah 12 2,935 2 343Sumber: Rekod SUK, JKR dan JHEAii.Maklum balas daripada SUK terhadap 3 kes terlebih bayar ialah surat arahanbayaran balik telah dihantar kepada pegawai berkenaan dan pembayaran telahdibuat oleh pegawai tersebut pada Januari dan Februari 2011. Bagi 6 kes lebihandi JKR, surat arahan bayaran balik telah dikeluarkan dan sekiranya pegawaienggan membayar, bayaran kutipan balik akan dibuat melalui potongan gajimanakala bagi 2 kes terkurang bayar, bayaran balik akan dibuat kepadapegawai/waris dengan segera. Bagi lebihan bayaran untuk 3 kes di JHEA telahdiselesaikan.d. Bayaran Emolumen Dihentikan Bagi Pegawai Yang Meletak Jawatan/MeninggalDunia/Bersarai. Mengikut Perintah Am Bab A (Lantikan), seseorang pegawai yang hendakmeletak jawatan hendaklah terlebih dahulu memberi notis berhenti kerja. Notis inihendaklah dihantar melalui Ketua Jabatan yang akan memanjangkannya kepadaKetua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia. Manakala Surat PekelilingPerkhidmatan Bil. 4 Tahun 2008 menetapkan, pegawai yang meninggal dunialayak menerima bayaran gaji yang sepatutnya sehingga tarikh kematiannya.Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2008 pula menetapkan umur persaraanwajib bagi anggota sektor awam ialah apabila mencapai umur 55 atau 56 atau 58tahun. Semakan Audit mendapati terdapat satu kes pegawai dari JHEA yangbelum disahkan dalam jawatan dan telah meletak jawatan pada 15 September2008 tetapi pembayaran gaji sebanyak RM777 telah lebih dibuat bagi bulan102102


September 2008. Semakan Audit juga mendapati terdapat satu kes pegawaidari JKR telah meninggal dunia pada 17 April 2010 tetapi gaji sebanyak RM458telah lebih dibayar bagi bulan April 2010.ii.Mengikut maklum balas dari JHEA surat tuntutan telah dihantar kepada pegawaiberkenaan pada 29 Oktober 2008 dan peringatan dihantar pada 20 April 2011.Pegawai JHEA telah pergi ke tempat tinggal pegawai berkenaan tetapi didapatibeliau sudah berpindah. JHEA memaklumkan beliau sedang berkhidmat dengansebuah syarikat telekomunikasi dan tindakan susulan akan dibuat untukmenuntut lebihan bayaran tersebut. Manakala bagi satu kes lebihan bayaran diJKR, bayaran balik telah dibuat oleh waris pegawai yang meninggal dunia.e. Pegawai Tidak Hadir Bertugas Tetapi Belum Dilucut Hak Emolumeni. Peraturan 27(1), Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993 menyatakan seseorang pegawai yang tidak hadir bertugas tanpa cuti tidakberhak kepada apa-apa emolumen bagi tempoh ketidakhadirannya. PemeriksaanAudit mendapati terdapat 11 kes pegawai di SUK, JKR dan JHEA yang tidakhadir bertugas tetapi belum dilucut hak emolumen. Kelewatan melucutkan hakemolumen tersebut menyebabkan kerajaan terlebih bayar sejumlah RM8,221 diSUK, JKR dan JHEA bagi emolumen pegawai berkenaan. Bilangan kes danjumlah emolumen yang terlibat ialah seperti di Jadual 8.7.Jadual 8.7Bilangan Kes Tidak Hadir Bertugas TetapiBelum Dilucut Hak EmolumenJumlahBil. Jabatan Bilangan Kes Emolumen(RM)1. SUK 3 2,2442. JKR 6 2,0153. JHEA 2 3,962Jumlah 11 8,221Sumber: Rekod SUK, JKR dan JHEAii. Mengikut maklum balas dari SUK bayaran balik telah dibuat oleh seorangpegawai pada Januari 2011 dan bagi seorang pegawai yang telah bersara,pemotongan pencen telah dibuat pada bulan April 2011. Manakala bagiseorang pegawai yang dijatuhkan hukuman buang kerja surat memohonsupaya pegawai membuat bayaran balik secara ansuran telah dihantar. BagiJKR pula surat arahan bayaran balik telah dikeluarkan dan sekiranya pegawaienggan membuat bayaran, kutipan balik akan dibuat melalui potongan gaji.Manakala bagi 2 kes di JHEA pula, surat tuntutan telah dihantar pada 5 Mei2011 bagi kes pertama. Sementara bagi kes kedua, sebanyak 2 surat tuntutantelah dihantar iaitu pada 24 November 2009 dan 20 April 2011. Bagaimanapun,sehingga kini tiada kutipan dibuat ke atas kedua-dua kes tersebut.103103


f. Imbuhan Tetap KeraianKadar Imbuhan Tetap Keraian (ITK) untuk pegawai dalam Kumpulan PengurusanTertinggi serta Kumpulan Pengurusan Dan Profesional ditetapkan dalam PekelilingPerkhidmatan Bil. 4 Tahun 1996, Bil. 8 Tahun 2000, Bil. 4 dan 5 Tahun 2002. KadarITK adalah antara RM400 hingga RM5,300 sebulan. Semakan Audit mendapatiterdapat satu kes kesilapan terkurang dibayar yang berlaku di PTG melibatkanRM2,700 bagi pembayaran Imbuhan Tetap Keraian. Pihak PTG memaklumkan,bayaran pelarasan telah dibuat kepada pegawai pada 30 Disember 2010.g. Imbuhan Tetap Khidmat AwamKadar Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) untuk pegawai dalam KumpulanSokongan ditetapkan dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2006. KadarITKA adalah antara RM65 hingga RM220 sebulan. Semakan Audit mendapati,terdapat 7 kes bayaran Elaun ITKA telah terlebih dibayar sejumlah RM194 di JKRdan 3 kes di SUK sejumlah RM198. Di samping itu, terdapat satu kes pelarasan ITKAterkurang dibayar di JKR berjumlah RM38. Maklum balas dari JKR bagi 7 kes lebihanbayaran ialah surat arahan bayaran balik telah dikeluarkan dan sekiranya pegawaienggan membuat bayaran, kutipan akan dibuat melalui potongan gaji. Manakala bagi3 kes di SUK, 2 orang pegawai telah membuat bayaran balik, manakala seorangpegawai masih belum membuat bayaran balik berjumlah RM131. Bagi satu kesterkurang bayar di JKR, bayaran balik telah dibuat kepada pegawai padaNovember 2010.h. Imbuhan Tetap Perumahani. Kadar kelayakan pegawai untuk menerima Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)adalah mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 1994, Bil. 8 Tahun 2000,Bil. 6 Tahun 2001, Bil. 4 Tahun 2004, Bil. 11 Tahun 2006 dan Bil. 16 Tahun 2007.Kadar yang ditetapkan adalah antara RM180 hingga RM2,500 sebulan. SemakanAudit mendapati, terdapat 10 kes bayaran Imbuhan Tetap Perumahan terlebihdibayar sejumlah RM671 melibatkan SUK, JKR dan JHEA. Selain itu, terdapatsatu kes terkurang dibayar di PTG yang melibatkan RM5,473 dan satu kes diJKR yang berjumlah RM72. Kes ini berlaku kerana kurangnya pemantauanmenyebabkan pegawai tersebut tidak dibayar dengan tepat.ii.Maklum balas dari SUK bagi 3 kes lebihan bayaran Imbuhan Tetap Perumahanialah 2 orang pegawai telah membuat bayaran balik, manakala seorang pegawaimasih belum membuat bayaran balik berjumlah RM249. Bagi 6 kes lebihanbayaran di JKR, surat arahan bayaran balik telah dikeluarkan dan sekiranyapegawai enggan membuat bayaran kutipan balik akan dibuat melalui potongangaji. JHEA pula memaklumkan kutipan bayaran Imbuhan Tetap Perumahan telahdibuat bagi satu kes terlebih dibayar. Bagi satu kes terkurang bayar di PTG,bayaran pelarasan telah dibuat pada 30 Disember 2010. Manakala bagi satu kesterkurang bayar di JKR pula, bayaran balik telah dibuat kepada pegawai padaNovember 2010.104104


i. Bantuan Sara Hidupi. Bayaran Bantuan Sara Hidup (COLA) bagi pegawai yang menduduki kuarterslayak mendapat 50% daripada kadar yang diberikan kepada pegawai yang tidakdiperuntukkan rumah Kerajaan. Kadar COLA adalah ditetapkan dalam PekelilingPerkhidmatan Bil. 6 Tahun 2007. Manakala bagi pegawai yang tidak layakmenerima COLA adalah seperti berikut: Kumpulan Pengurusan Tertinggi. Memangku atau dipinjamkan untuk menyandang jawatan KumpulanPengurusan Tertinggi. Dibayar Bayaran Insentif Wilayah. Berada dalam skim saraan agensi yang diasingkan pengurusan saraannya. Dipinjamkan ke badan antarabangsa atau syarikat swasta. Dibayar Elaun Perbezaan Sara Hidup. Diluluskan cuti belajar di luar negara melebihi satu tahun. Bercuti tanpa gaji.ii.Semakan Audit mendapati 11 kes Bantuan Sara Hidup terlebih dibayar berjumlahRM1,303 yang melibatkan SUK dan JKR. Maklum balas dari SUK ialah bayaranbalik telah dibuat oleh 2 orang pegawai manakala seorang pegawai belummembuat bayaran balik berjumlah RM416. Bagi 8 kes di JKR pula, arahanbayaran balik telah dikeluarkan dan sekiranya pegawai enggan membuatbayaran, kutipan balik akan dibuat melalui potongan gaji.j. Elaun PemangkuanMengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 1993, Elaun Pemangkuan bermaksudelaun yang dibayar kepada seseorang pegawai yang diberi kelulusan memangkusuatu jawatan yang lebih tinggi dari gred hakiki dalam skim perkhidmatan pegawaisecara sepenuh masa. Bayaran elaun memangku ialah perbezaan di antara gajipermulaan jawatan yang dipangku dengan gaji hakiki pegawai berkenaan.Bagaimanapun, semakan Audit mendapati, terdapat satu kes Elaun Pemangkuanterkurang dibayar berjumlah RM1,800 di PTG. Maklum balas dari PTG ialah bayaranpelarasan telah dibuat pada 30 Disember 2010.k. Elaun Tanggung Kerjai. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17 Tahun 2007 menjelaskan bahawa penanggungankerja bermaksud seseorang pegawai diberi kelulusan menjalankan tugas dantanggungjawab suatu jawatan lain yang sama, lebih tinggi atau lebih rendahtarafnya di samping menjalankan tugas jawatannya sendiri. Kadar ElaunTanggung Kerja ialah 25% daripada gaji permulaan jawatan yang ditanggung.Pekeliling tersebut juga menetapkan tempoh penanggungan kerja adalahsehingga 6 bulan dan diperbaharui dengan kelulusan yang baru apabila jawatantersebut memerlukan penanggungan kerja. Semakan Audit mendapati ElaunTanggung Kerja berjumlah RM86,050 telah terlebih dibayar kepada 11 pegawai105105


yang melibatkan JPS, JKR dan SUK. Perkara ini berlaku kerana tempohpenanggungan kerja selama 6 bulan telah tamat dan Jabatan sepatutnyamengeluarkan surat kelulusan penanggungan kerja yang baru kepada pegawaitersebut. Selain itu, terdapat satu kes Elaun Menanggung Kerja terkurangdibayar sejumlah RM511 dan satu kes terlebih dibayar sejumlah RM172 di JKR.ii.Mengikut maklum balas dari JPS, Elaun Tanggung Kerja (ETK) dibayar melebihi6 bulan kerana keempat-empat surat kelulusan dari pihak SUK adalahdiluluskan sehingga kekosongan jawatan diisi. JPS akan memastikan bahawasemua ETK akan mematuhi Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17 Tahun 2007. Bagi 2kes di JKR pula, Jabatan telah memohon ke SUK pada 14 Januari 2011 untukkelulusan perlanjutan tempoh menanggung kerja. Bagi SUK pula, surat untukmelanjutkan tempoh menanggung kerja telah dikemukakan untuk kelulusanTimbalan Setiausaha Kerajaan Negeri dan Setiausaha Kerajaan Negeri pada 7Januari 2011. Surat kelulusan pelanjutan telah disertakan dalam fail peribadi.Bagi satu kes ETK terkurang dibayar, JKR akan membuat pelarasan mengikutPekeliling Perkhidmatan Bil. 17 Tahun 2007. Manakala bagi satu kes terlebihbayar di JKR, surat mohon bayaran balik telah dihantar kepada pegawaiberkenaan.l. Elaun Pembantu KhasElaun Pembantu Khas dibayar kepada Setiausaha Pejabat/Pembantu Khasberdasarkan gred jawatan hakiki pegawai penyelia mengikut kadar tertentu yangditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2010. Semakan Auditmendapati berlaku kesilapan terkurang bayar Elaun Pembantu Khas kepada seorangpegawai di JPS berjumlah RM180. Maklum balas dari JPS ialah Jabatan telahmemohon pembayaran di bawah AP58(a) dan pembayaran telah dibuat pada 8Februari 2011.8.4.1.4. Berdasarkan maklum balas, 5 Jabatan berkenaan telah mengambil tindakanmengutip balik emolumen yang terlebih bayar dan membuat pembayaran kepadapegawai yang terkurang dibayar. Sehingga kini, jumlah kutipan balik emolumen terlebihbayar yang telah dikutip adalah berjumlah RM6,272 dan pembayaran yang telah dibuatoleh Jabatan kepada pegawai yang emolumennya terkurang bayar adalah berjumlahRM11,825. Manakala bagi kes pegawai yang bersara, ianya telah dirujuk kepada JPAuntuk tindakan lanjut. Hasil daripada tindakan tersebut, Jabatan berkenaan masih perlumengambil tindakan susulan terhadap baki lebihan/kurangan bayaran emolumen sepertidi Jadual 8.8.106106


Bil.JabatanJadual 8.8Lebihan/Kurangan Bayaran Emolumen Yang Memerlukan Tindakan LanjutBil.PegawaiBil.KesBayaran EmolumenTerlebih BayarTerkurang Bayar(a) (b) (c) (d) (e) (f)GajiPokokElaun(a) + (b)JumlahBil.PegawaiBil.KesGajiPokokElaun(d) + (e)Jumlah(RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)1. SUK 1 4 1,140 798 1,938 - - - - -2. JKR 8 34 3,549 1,370 4,919 6 6 1,208 511 1,7193. JHEA 6 6 9,991 - 9,991 - - - - -Jumlah 15 44 14,680 2,168 16,848 6 6 1,208 511 1,719Sumber: Rekod SUK, JKR dan JHEAPada pendapat Audit, pengurusan bayaran emolumen di 5 Jabatan yang diaudit masihperlu dipertingkat.8.4.2. Pendapatan Bersih Bulanan8.4.2.1. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 1993 menetapkan semua potongantermasuk potongan ansuran kenderaan yang ditanggung oleh seseorang pegawai tidakboleh melebihi 60% dari jumlah emolumen bulanan. Ini bermaksud pendapatan bersihbulanan tidak boleh kurang 40% daripada emolumen bulanan tidak termasuk bayaranbalik gaji dan potongan seperti simpanan Tabung Haji, insurans dan Kumpulan WangSimpanan Pekerja (KWSP). Semakan Audit terhadap lembaran gaji pegawai bagi bulanJun 2010 di 5 Jabatan mendapati baki emolumen bulanan bagi 104 kes adalah kurangdaripada 40%. Butirannya adalah seperti di Jadual 8.9.Jadual 8.9Baki Pendapatan Bersih Kurang 40% Daripada Emolumen Bulanan% Pendapatan Bersih Bulanan Pegawai Dan Bilangan PegawaiBil. Jabatan10.1% - 20.1% - 30.1% -1% - 10%20% 30% 39.9%Jumlah1. SUK 1 7 14 22 442. JKR 1 6 15 20 423. JPS 0 1 3 6 104. JHEA 1 0 3 2 65. PTG 0 0 0 2 2Jumlah 3 14 35 52 104Sumber: Rekod SUK, JKR, JPS, JHEA dan PTG8.4.2.2. Analisa menunjukkan punca terjadi pendapatan bersih kurang 40% daripadaemolumen bulanan adalah kerana tiada mekanisme untuk memantau potongan bulananserta komunikasi/koordinasi antara semua unit/bahagian yang terlibat sepertiUnit/Bahagian Gaji, Pentadbiran dan Kewangan. Oleh itu adalah disyorkan supaya UnitKewangan Bahagian Gaji dapat memastikan perkara seperti ini tidak berulang lagi dimasa hadapan.107107


8.4.2.3. Maklum balas dari SUK ialah surat kepada pegawai di SUK yang terlibat telahdikeluarkan pada 11 Ogos 2010 dan pada 4 November 2010 dan surat kepada KetuaJabatan dan Ketua Bahagian SUK telah dikeluarkan untuk memantau pegawai yangmemperolehi pendapatan bersih kurang dari 40%. Bagi JKR, tindakan telah diambildengan mengemukakan surat meminta penjelasan kepada pegawai berkenaan.Kebanyakan pegawai berkenaan mempunyai elaun tuntutan lebih masa setiap bulan dansebahagian dari pegawai berkenaan telah menyelesaikan hutang dan baki pendapatanbersih telah melebihi 40%. Pihak JPS akan mengeluarkan surat peringatan tentangpelanggaran Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 1993 kepada kakitangan terlibat.Manakala JHEA pula telah meminta pegawai yang terlibat untuk mengemukakan surattunjuk sebab bagi keadaan keberhutangan mereka di samping Jabatan akan memantaumelalui Mesyuarat Lembaga Tatatertib Jabatan dan Mesyuarat JKTU. Tindakan susulanakan dibuat kepada setiap pegawai yang ingin memohon pinjaman peribadi dan pinjamanlain supaya mengisi Borang Pengesahan Pinjaman. Pejabat PTG pula memaklumkanberdasarkan arahan dan saranan SUK melalui surat PSUKPP/(S)/01/0956/12(18)bertarikh 4 November 2010, telah melantik 2 orang pegawai untuk meluluskan semuapinjaman peribadi kakitangan.8.4.3. Back-up DataData gaji adalah maklumat terperingkat yang perlu diberi perhatian sewajarnya oleh semuapejabat yang berkaitan. Jabatan perlu mengadakan prosedur pemulihan bencana bagimemastikan data dan sistem dapat terus digunakan sekiranya berlaku kecurian, kehilangandan kemusnahan. Prosedur ini termasuk membuat back-up data dalam sistem secaraautomatik dan berjadual dan seterusnya menyimpan data di luar pejabat (offsite back-up)selaras dengan polisi keselamatan yang dikeluarkan oleh MAMPU. Semakan Auditmendapati, Jabatan Kewangan Negeri telah menyimpan back-up tape di bangunan lain.Bagaimanapun, difahamkan Jabatan Kewangan Negeri tidak mempunyai back-up serveryang boleh digunakan sekiranya server yang sedia ada mengalami kerosakan. Padapandangan Audit, back-up server adalah diperlukan bagi mematuhi polisi keselamatan.Pada pendapat Audit, back-up data gaji telah disimpan dengan baik namunpenyediaan back-up server tidak diberi penekanan.8.4.4. Perkara-Perkara LainSungguhpun berlaku kesilapan dalam bayaran emolumen seperti disebutkan di atas,semakan Audit di 5 Jabatan mendapati semua fail peribadi/gaji/buku rekod perkhidmatanbagi 350 pegawai yang disemak telah diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kinikecuali salinan perkiraan pelarasan dan sebahagian Borang Perubahan Gaji Kew.8 bagipergerakan gaji tahunan tidak dimasukkan dalam fail peribadi bagi kesemua 350 pegawai di5 Jabatan yang diaudit. Semakan Audit terhadap pegawai yang dipertanggungjawabkanuntuk meluluskan Penyata Perubahan Gaji (Borang Kew. 8) telah diberikan surat perwakilankuasa dengan teratur.108108


8.5. SYOR AUDITBagi memastikan urusan bayaran emolumen berjalan lancar serta mengatasi kelemahankelemahanyang dibangkitkan, adalah disyorkan Jabatan terlibat mengambil tindakanpenambahbaikan seperti berikut:8.5.1. Memperkukuhkan koordinasi antara semua unit/bahagian (Unit/Bahagian Gaji,Pentadbiran dan Kewangan) yang terlibat supaya peraturan yang berkuat kuasa dapatdipatuhi sepenuhnya.8.5.2. Memastikan pegawai yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan dengan telititerhadap semua pengiraan dan Borang Perubahan Gaji Kew. 8 sebelum pindaan maklumatemolumen pegawai dibuat bagi mengelakkan berlakunya lebihan atau kurangan bayaran.8.5.3. Memberi latihan kepada pegawai yang melaksanakan tugas berkaitan pengurusanbayaran emolumen dari semasa ke semasa bagi meningkatkan kefahaman terhadapperaturan yang sedang berkuat kuasa.109109


BAHAGIAN IIPENGURUSAN SYARIKATKERAJAAN NEGERI


BAHAGIAN IIPENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI9. PENDAHULUANSeksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untukmengaudit sesebuah syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerimageran/pinjaman/jaminan atau sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal sahamberbayar dipegang oleh Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi Kerajaan Negeri. Suatuperintah yang dinamakan Perintah Audit (Akaun Syarikat) 2004 (pindaan 2009) telahmemberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit syarikat tersebut. Pada tahun2010, Jabatan Audit Negara telah melaksanakan pengauditan pengurusan syarikat terhadap3 syarikat iaitu Usaha Tarbiah (Pulau Pinang) Sdn. Bhd., PDC Events & Advertising Sdn.Bhd. dan PDC Consultancy Sdn. Bhd..MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG10. USAHA TARBIAH (PULAU PINANG) SDN. BHD.10.1. LATAR BELAKANG10.1.1. Usaha Tarbiah (Pulau Pinang) Sdn. Bhd. (UTSB) ditubuhkan pada 12 Mei 2004 danmerupakan syarikat milik penuh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP).Sehingga Disember 2010, UTSB mempunyai modal dibenarkan berjumlah RM100,000 danmodal berbayar berjumlah RM4. UTSB dianggotai oleh 2 orang Ahli Lembaga Pengarahyang dipengerusikan oleh Mufti Negeri Pulau Pinang merangkap Ahli MAINPP dan seoranglagi Ahli Lembaga Pengarah yang merupakan mantan Ahli MAINPP. Pengurusan UTSBdiketuai oleh seorang Ketua Eksekutif dan dibantu oleh seramai 39 pegawai.10.1.2. Penubuhan UTSB bertujuan untuk mengurus dan mengelola sebuah InstitusiPendidikan Tinggi Swasta (IPTS) dengan nama Kolej Islam Teknologi Antarabangsa (Kolej).Penubuhan Kolej telah diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) pada24 Jun 2005 dan didaftarkan pada 2 Februari 2006. Kolej menawarkan 5 kursus pengajianiaitu Diploma Syariah, Diploma Tahfiz Al-Quran, Diploma Qiraat, Diploma Perbankan danDiploma Kewangan. Bagi tempoh 2005 hingga 2010, jumlah enrolmen pelajar di Kolej adalahseramai 466 orang. Selain dari Pekeliling Perbendaharaan/Perkhidmatan sedia ada, UTSBjuga tertakluk kepada Akta Syarikat 1965 (Akta 125). Manakala penubuhan dan pengurusanKolej adalah tertakluk kepada Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555) sertaAkta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 (Akta 679).113113


10.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengauditan dijalankan untuk menilai sama ada prestasi kewangan syarikat di tahapmemuaskan, pengurusan aktiviti dan kewangan serta tadbir urus korporat telah dilaksanakandengan teratur selaras dengan objektif penubuhannya.10.3. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITANPengauditan dijalankan bagi tempoh tahun 2008 hingga 2010 meliputi aspek pengurusanaktiviti, tadbir urus korporat dan pengurusan kewangan. Manakala analisis prestasikewangan dilaksanakan terhadap penyata kewangan syarikat yang telah diaudit bagi tempohtahun 2007 hingga 2009. Pengauditan dijalankan di Pejabat UTSB, Kolej dan MAINPPdengan menyemak Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555), Akta AgensiKelayakan Malaysia 2007 (Akta 679), minit mesyuarat Lembaga Pengarah, fail, rekod dandokumen yang berkaitan dengan pengurusan syarikat. Temu bual dan perbincangan jugaturut diadakan dengan pegawai UTSB, MAINPP dan Setiausaha Syarikat. Selain itu, borangsoal selidik diedarkan kepada pelajar, kakitangan akademik dan kakitangan bukan akademikbagi menilai pengurusan Kolej.10.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan mulai bulan Disember 2010 hingga Mac 2011 mendapatisecara keseluruhannya, pengurusan syarikat UTSB adalah kurang memuaskan. UTSBmencatatkan kerugian sebelum cukai pada tahun kewangan 2008 hingga 2009 dankeuntungan sebelum cukai hanya diperoleh pada tahun kewangan 2007. Penemuan dariaspek prestasi kewangan, pengurusan aktiviti dan tadbir urus korporat perlu dipertingkatkanterutamanya kedudukan kewangan yang tidak kukuh, pencapaian dalam rancangan jangkapanjang, tunggakan yuran pengajian, pencapaian akademik dan penyediaan kemudahan.Penjelasan lanjut mengenainya adalah seperti berikut:10.4.1. Prestasi KewanganBagi menentukan prestasi kewangan syarikat, analisis trend dan analisis nisbah telahdijalankan terhadap butiran yang ditunjukkan pada Lembaran Imbangan dan PenyataPendapatan bagi tempoh 2007 hingga 2009. Hasil analisis kewangan adalah seperti berikut:10.4.1.1. Analisis Trenda. Pada tahun 2007, UTSB mencatatkan keuntungan berjumlah RM191,938.Bagaimanapun pada tahun 2008 dan 2009, Syarikat mengalami kerugian masingmasingberjumlah RM229,646 dan RM322,640. Kerugian ini disebabkan pendapatanoperasi telah menurun dengan ketara sejumlah RM0.45 juta atau 25.5% pada tahun2008 dan RM1.17 juta atau 33.6% pada tahun 2009.b. Pendapatan utama UTSB adalah yuran pengajian dan sumber peruntukan yangditerima daripada Pusat Urus Zakat. Penurunan pendapatan yang ketara pada tahun2009 berbanding 2008 adalah disebabkan kutipan yuran pendaftaran yang menurunsecara mendadak sejumlah RM268,658 (43.5%) daripada RM618,032 kepada114114


RM349,374. Manakala penurunan pendapatan pada tahun 2008 berbanding tahun2007 adalah disebabkan MAINPP telah menutup Akaun Amanah Maahad TahfizQiraat dan memindahkan baki akaun tersebut berjumlah RM339,574 pada tahun2007 ke akaun Kolej. Pemindahan berlaku akibat daripada pengambilalihanpengurusan Maahad Tahfiz al-Quran Wal Qiraat semasa penubuhan Kolej padatahun 2005.c. Selain itu, analisis Audit terhadap perbelanjaan UTSB pula mendapati perbelanjaanbagi tempoh 3 tahun tidak menunjukkan perubahan yang ketara. Perbelanjaanoperasi dan pentadbiran pada tahun 2007 berjumlah RM1.58 juta dan menurunkepada RM1.5 juta atau 5.3% pada tahun 2009.d. Kedudukan pendapatan dan perbelanjaan serta untung/rugi UTSB bagi tahunkewangan 2007 hingga 2009 adalah seperti di Jadual 10.1, Carta 10.1 danCarta 10.2.Jadual 10.1Pendapatan, Perbelanjaan Dan Untung Rugi UTSBBagi Tahun Kewangan 2007 Hingga 2009TahunButiran2007(RM)2008(RM)2009(RM)Pendapatan Operasi 1,773,268 1,320,518 1,177,087Pendapatan Lain 3,892 7,177 1,139Jumlah Pendapatan 1,777,160 1,327,695 1,178,226Perbelanjaan Operasi Dan Pentadbiran 1,584,851 1,556,878 1,500,690Perbelanjaan Lain 371 463 176Jumlah Perbelanjaan 1,585,222 1,557,341 1,500,866Untung/(Rugi) Sebelum Cukai 191,938 (229,646) (322,640)Cukai - - -Untung/(Rugi) Bersih 191,938 (229,646) (322,640)Sumber: Penyata Kewangan UTSB Bagi Tempoh 2007 Hingga 2009Carta 10.1Trend Keuntungan Sebelum Cukai UTSBBagi Tahun Kewangan 2007 Hingga 2009Carta 10.2Trend Pendapatan Dan Perbelanjaan UTSBBagi Tahun Kewangan 2007 Hingga 2009(RM)300,000200,000100,0000-100,000-200,000-300,000-400,000191,938-229,646-322,6402007 2008 2009TAHUNUntung/(Rugi)(RM Juta)2.001.501.000.500.00Sumber: Penyata Kewangan UTSB Bagi Tempoh 2007 Hingga 20091.781.591.331.56 1.502007 2008 2009PendapatanTAHUNPerbelanjaan1.18115115


10.4.1.2. Analisis NisbahBagi menilai prestasi kewangan syarikat dengan lebih jelas, analisis nisbah kewanganseperti di Jadual 10.2 dilaporkan.Jadual 10.2Analisis Nisbah Kewangan UTSB BagiTahun Kewangan 2007 Hingga 2009Tahun KewanganButiran2007 2008 2009Nisbah Semasa 91.07:1 178.42:1 124.88:1Margin Keuntungan 10.8% (17.3%) (27.4%)Pulangan Atas Aset 0.22:1 (0.14):1 (0.24):1Pulangan Atas Ekuiti 0.22:1 (0.14):1 (0.24):1Sumber: Penyata Kewangan UTSB Bagi Tempoh 2007 Hingga 2009a. Nisbah SemasaNisbah Semasa digunakan untuk mengukur tahap kecairan kewangan syarikat danmenunjukkan sejauh mana kemampuan syarikat untuk membayar hutang dalamjangka masa pendek. Analisis Audit mendapati nisbah semasa bagi tahun 2007hingga 2009 adalah baik di mana nisbah ini adalah lebih tinggi daripada 2:1. Inimenunjukkan UTSB mempunyai kecairan yang baik di mana aset semasa yangdimiliki boleh menampung tanggungan semasa Syarikat.b. Margin KeuntunganMargin Keuntungan menunjukkan keberkesanan aktiviti urus niaga dan keupayaandalam menjana keuntungan. Analisis Audit mendapati UTSB mencatatkankeuntungan sebelum cukai pada tahun 2007 berjumlah RM191,938. Pada tahun2008, UTSB telah mencatatkan kerugian sebelum cukai sebanyak RM229,646 danpada tahun 2009 kerugian Syarikat meningkat kepada RM322,640. Ini menyebabkannisbah keuntungan merosot menjadi (17.3%) pada tahun 2008 dan terus merosotpada tahun 2009 menjadi (27.4%).c. Pulangan Atas AsetPulangan Atas Aset digunakan bagi mengukur kecekapan syarikat menggunakanaset yang dimiliki bagi menghasilkan keuntungan. Kadar nisbah yang tinggimenunjukkan aset syarikat telah dapat digunakan secara optimum dan berkesan.Analisis mendapati kadar pulangan atas aset yang diperoleh oleh UTSB pada tahun2007 adalah 0.22:1. Bagaimanapun, kadar ini menurun kepada (0.14):1 dan (0.24):1masing-masing pada tahun 2008 dan 2009 disebabkan oleh kerugian yang dialamipada tahun 2008 dan 2009 berbanding dengan asetnya.d. Pulangan Atas EkuitiPulangan Atas Ekuiti digunakan untuk mengukur pulangan modal syarikat yangdilaburkan oleh pemegang saham. Semakin tinggi kadar peratusan yang diperoleh,semakin cekap syarikat menguruskan modalnya. Analisis mendapati kadar pulanganatas ekuiti pada tahun 2007 adalah pada kadar 0.22:1. Bagaimanapun, kadarpulangan atas ekuiti semakin menurun kepada (0.14):1 dan (0.24):1 pada tahun 2008dan 2009 akibat daripada kerugian Syarikat pada setiap tahun.116116


Pada pendapat Audit, kedudukan kewangan UTSB adalah tidak kukuh. Tindakanmempertingkatkan prestasi kewangan perlu dibuat dengan segera supaya UTSBmampu meneruskan operasinya.10.4.1.3. Pelaburan MAINPPSeksyen 62(1a), Akta Syarikat 1965 membenarkan syarikat membuat penambahankepada modal syernya. Manakala Seksyen 62(4) menetapkan sekiranya syarikat telahmenambahkan modal syernya melebihi modal yang dibenarkan, hendaklah menyerahsimpan notis tentang kenaikan tersebut kepada Pendaftar Suruhanjaya Syarikat Malaysia(SSM) dalam masa 14 hari selepas diluluskan resolusi yang membenarkan kenaikantersebut. Semakan Audit terhadap Penyata Kewangan MAINPP bagi tahun berakhir 31Disember 2009 mendapati MAINPP telah melabur modal sejumlah RM2,003,004 di UTSBdan direkodkan sebagai Pelaburan Ekuiti. Bagaimanapun, semakan Penyata KewanganUTSB bagi tahun berakhir yang sama mendapati modal saham yang dibenarkanberjumlah RM100,000 dan modal saham berbayar hanyalah berjumlah RM4. Bakiselebihnya iaitu berjumlah RM2,003,000 direkodkan sebagai share application moneymulai tahun 2004 kerana UTSB belum mempertingkatkan modal sahamnya. Butiran lanjutadalah seperti di Jadual 10.3. Selepas teguran Audit, UTSB telah membuat penambahanmodal yang dibenarkan berjumlah RM5 juta dan mengakaunkan pelaburan MAINPPsebagai modal saham berbayar.Jadual 10.3Jumlah Pelaburan MAINPP Yang Diterima Oleh UTSBJumlahTahun Diterima(RM)2004 42004 1,003,0002008 1,000,000Jumlah 2,003,004Sumber: Rekod UTSBPada pendapat Audit, penambahan modal saham berbayar Syarikat adalahmerupakan keperluan bagi meningkatkan keupayaan Syarikat untuk beroperasidengan lebih baik.10.4.2. Pengurusan AktivitiAktiviti utama UTSB adalah mengurus dan mengelolakan Kolej. Secara keseluruhannya,pengurusan aktiviti UTSB adalah tidak memuaskan. Aspek yang perlu diberipenambahbaikan bagi mencapai matlamat syarikat dengan lebih berkesan adalah sepertiberikut:10.4.2.1. Pencapaian Perancangan StrategikUTSB ada menyediakan rancangan jangka panjang bagi tahun 2005 hingga 2010mengikut keputusan Mesyuarat Lembaga Pengarah UTSB pada 10 Mac 2005, tetapiUTSB tidak menyediakan rancangan jangka pendek. Semakan Audit mendapatikebanyakan rancangan UTSB tidak tercapai sepenuhnya. Tahap pencapaian rancangan117117


jangka panjang seperti yang ditetapkan bagi tahun 2008 hingga 2010 adalah seperti diJadual 10.4.Jadual 10.4Rancangan Jangka Panjang Bagi Tahun 2008 Hingga 2010 Dan PencapaiannyaTahun Rancangan Jangka Panjang Pencapaiani. Tiga kursus pengajian baru dijalankan iaitu:Tidak tercapai.- Diploma Kejuruteraan Awam (Elektif Syariah)- Diploma Farmasi (Elektif Syariah)- Diploma Kejururawatan (Elektif Syariah)ii. Satu kursus pengajian peringkat ijazah iaitu BBA (Elektif Tidak tercapai.Syariah) dengan kerjasama universiti luar negara (Baratdan Timur)iii.2008Perakuan Akreditasi kursus pengajian yang dijalankanmulai tahun 2006.- Diploma Teknologi Makmal (Elektif Syariah)- Diploma Bahasa Arab (Elektif Bahasa Inggeris)- Diploma Undang-Undang (Elektif Syariah)- Diploma Teknologi Makanan (Elektif MakananHalal)Tidak tercapai.2009iv.Beroperasi di Bangunan Tahfiz, Kompleks Masjid NegeriPulau Pinang dan Kompleks Maahad Al-Mashoor Al-Islami,Genting, Balik Pulau.Kolej hanya beroperasi diBangunan Tahfiz,Kompleks Masjid NegeriPulau Pinangv. Kampus baru siap dibina. Tidak tercapai.i. Tiga kursus pengajian baru peringkat diploma dan 3 kursus Tidak tercapai.pengajian peringkat ijazah diperkenalkan.ii. Satu kursus pengajian peringkat sarjana dengan kerjasama Tidak tercapai.universiti tempatan dan luar negara.iii. Perakuan Akreditasi kursus pengajian yang dijalankan Tidak tercapai.mulai tahun 2007.- Diploma Sains Astronomi (Elektif Syariah)- Diploma Usuluddin (Elektif Multimedia/Sebaran Am)- Diploma Multimedia (Elektif Dakwah/Syariah)- Diploma Sebaran Am (Elektif Dakwah/Syariah)iv.Beroperasi di Bangunan Tahfiz, Kompleks Masjid NegeriPulau Pinang dan Kompleks Maahad Al-Mashoor Al-Islami,Genting, Balik Pulau.Disember 2010, Kolej hanya menawarkan 5 kursus pengajian di peringkat Diploma118118Kolej beroperasi diBangunan Tahfiz,Kompleks Masjid NegeriPulau PinangTidak tercapai.v. Perpindahan ke kampus baru di Pantai Acheh, Balik Pulau,Pulau Pinangi. Empat kursus pengajian baru di peringkat ijazah termasuk Tidak tercapai.perubatan.ii. Tiga kursus pengajian di peringkat sarjana dengan Tidak tercapai.kerjasama universiti tempatan dan luar negara.2010iii. Perakuan Akreditasi kursus pengajian yang dijalankan Tidak tercapai.mulai tahun 2008.- Diploma Kejuruteraan Awam (Elektif Syariah)- Diploma Farmasi (Elektif Syariah)- Diploma Kejuruteraan (Elektif Syariah)iv. Beroperasi di kampus baru di Pantai Acheh, Pulau Pinang. Tidak tercapai.Sumber: Rekod Koleja. Kursus Yang DitawarkanUTSB mensasarkan sebanyak 13 kursus pengajian baru iaitu 6 kursus di peringkatDiploma dan 7 kursus di peringkat Ijazah bagi tempoh 2008 hingga 2010. Sehingga


dan kursus pengajian Sijil Tahfiz dan kursus Intensif Bahasa Inggeris serta BahasaArab kepada pelajar yang ingin mengikuti kursus pengajian di peringkat Diploma.b. Perakuan AkreditasiKursus yang ditawarkan perlu mendapat pengiktirafan daripada Agensi KelayakanMalaysia (MQA). Terdapat 2 proses jaminan kualiti program yang dilakukan olehMQA iaitu Akreditasi Sementara dan Akreditasi Penuh. Permohonan AkreditasiPenuh hendaklah dibuat dalam tempoh yang dinyatakan dalam perakuan AkreditasiSementara. Jadual 10.5 menunjukkan 3 daripada 5 kursus pengajian yangdikendalikan oleh Kolej tidak mempunyai perakuan Akreditasi Sementara keranatiada permohonan dari Kolej.Jadual 10.5Status Permohonan Akreditasi Daripada MQABil. Kursus PengajianTempoh Kelulusan Tarikh DiluluskanAkreditasi Sementara Akreditasi1. Diploma Syariah 13.01.2007-07.02.2008 25.09.20072. Diploma Tahfiz Al-Quran 15.01.2007-5.12.2009 14.04.20083. Diploma KewanganAkreditasi Sementarabelum dimohonTB4. Diploma PerbankanAkreditasi Sementarabelum dimohonTB5. Diploma Qiraat Al-QuranAkreditasi Sementarabelum dimohonTBSumber: Rekod KolejTB: Tidak Berkenaanc. Prestasi Pengambilan PelajarBagi tempoh tahun 2008 hingga 2010, Kolej mensasarkan kemasukan seramai 1,005orang pelajar bagi 5 kursus pengajian iaitu Diploma Syariah, Diploma Tahfiz Al-Quran, Diploma Kewangan, Diploma Perbankan dan Diploma Qiraat Al-Quran.Semakan Audit terhadap prestasi pengambilan pelajar peringkat Diploma mendapatijumlah sebenar pengambilan bagi tahun 2008 hingga 2010 adalah seramai 243 orangpelajar atau 24.2%. Prestasi pengambilan tidak mencapai sasaran yang ditetapkaniaitu sebanyak 1,005 pelajar. Bagaimanapun, pengambilan pelajar kursus pengajianDiploma Syariah telah mencapai sasaran pada tahun 2008 dan 2009. Manakala bagiDiploma Tahfiz Al-Quran, pengambilan pelajarnya telah mencapai sasaran yangditetapkan pada tahun 2008 dan 2010. Bagaimanapun, pengambilan pelajar bagikursus Diploma Kewangan, Diploma Perbankan dan Diploma Qiraat Al-Quran masihtidak mencapai sasaran bagi ketiga-tiga tahun tersebut. Analisis Audit mendapatipengambilan pelajar pada tahun 2009 telah menurun kepada 55 orang berbandingtahun sebelumnya. Jumlah pengambilan pelajar pada tahun 2010 telah meningkatkepada 121 orang berbanding tahun 2009. Bagi meningkatkan lagi bilangan pelajar,UTSB telah melantik seorang Pegawai Pemasaran pada tahun 2010 sebagai usahauntuk mempromosikan Kolej. Butiran lanjut mengenai sasaran dan pencapaianpengambilan pelajar bagi tempoh 2008 hingga 2010 adalah seperti di Jadual 10.6.119119


Jadual 10.6Sasaran Pengambilan Pelajar Bagi Tahun 2008 Hingga 2010KursusTahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010Pengajian Sasaran Sebenar (%) Sasaran Sebenar (%) Sasaran Sebenar (%)Diploma Syariah 20 29 145 40 44 110 80 78 97.5Diploma Tahfiz Al-Quran20 34 114 20 7 35 20 38 190DiplomaKewangan40 1 2.5 80 3 3.8 80 3 3.8DiplomaPerbankan40 2 5 80 0 0 80 0 0Diploma Qiraat Al-Quran90 1 1.1 135 1 0.74 180 2 1.1Jumlah 210 67 31.9 355 55 15.5 440 121 27.5Jumlah KeseluruhanSasaran 1,005Sebenar 243(%) 24.2Sumber: Rekod KolejPada pendapat Audit, secara keseluruhannya perancangan strategik yang disediakantidak dapat dicapai sepenuhnya dan Syarikat perlu mengkaji semula perancanganstrategiknya untuk mencapai matlamat penubuhannya.10.4.2.2. Yuran Pengajiana. Kadar Yuran PengajianKadar yuran pengajian yang telah diluluskan oleh KPTM adalah sebanyakRM150/jam kredit untuk pelajar tempatan dan RM300/jam kredit bagi pelajarantarabangsa. Pada 6 Januari 2006, Mesyuarat Lembaga Pengarah Kolej Bil. 1Tahun 2006 telah meluluskan pengurangan kadar yuran pengajian kepada RM75/jamkredit bagi pelajar Malaysia dan RM150/jam kredit bagi pelajar antarabangsa.Bagaimanapun, kadar pengurangan tersebut tidak mendapat kelulusan daripadaKPTM tetapi hanya mendapat kelulusan diperingkat Lembaga Pengarah Kolej sahaja.b. Tunggakan Yuran PengajianSehingga 31 Disember 2010, tunggakan yuran pengajian Kolej adalah berjumlahRM544,174. Maklumat lanjut adalah seperti di Jadual 10.7. Analisis Audit mendapati,jumlah tunggakan yuran pengajian bagi tahun 2009 telah meningkat berbandingtahun sebelumnya dengan peningkatan sebanyak RM25,832. Bagaimanapun,tunggakan yuran pengajian telah menurun kepada RM544,174 pada tahun 2010.Selain itu, tiada sebarang bukti bahawa notis peringatan telah dikeluarkan oleh Kolejkepada pelajar dan ibu bapa mengenai tunggakan yuran pengajian.Jadual 10.7Tunggakan Yuran Pengajian Tahun 2008 Hingga 2010JumlahTahun(RM)2008 778,9272009 804,7592010 544,174Sumber: Laporan Kewangan UTSB Yang Telah Diaudit Dan LaporanKewangan Kolej120120


Pada pendapat Audit, Kolej perlu mengambil langkah proaktif untuk memastikantunggakan yuran terus berkurangan dan mekanisme untuk mengutip tunggakanyuran perlu disediakan dengan teratur dan berkesan.10.4.2.3. Prestasi Akademik PelajarPenilaian prestasi pelajar merupakan aspek yang penting bagi menjamin kecemerlanganakademik sesebuah kolej. Pencapaian prestasi pelajar di Kolej bagi setiap semesterdinilai dengan mengambil kira Purata Nilai Gred (PNG) semester dan Purata Nilai GredKumulatif (PNGK). Semakan Audit mendapati seramai 55 pelajar telah tamat pengajiandalam bidang Diploma Syariah dan Diploma Tahfiz Al-Quran bagi tempoh 2008 hingga2010. Tahap pencapaian pelajar adalah seperti di Jadual 10.8. Analisis Audit terhadapprestasi pencapaian pelajar mendapati hanya 3 pelajar atau 5.4% yang memperolehPNGK melebihi 3.67 bagi tempoh 2008 hingga 2010. Manakala seramai 20 pelajar atau36.4% lagi hanya mencapai prestasi PNGK antara 2.00 hingga 2.66. Bagi tempohtersebut, tiada pelajar yang mendapat keputusan gagal.Jadual 10.8Statistik Keputusan Pelajar Bagi Kursus PengajianDiploma Syariah Dan Diploma Tahfiz Al-QuranTahap PencapaianTahunJumlah Keseluruhan2008 2009 2010Pelajar (%)Bil. % Bil. % Bil. %Cemerlang(PNGK 3.67 – 4.00)1 20 1 4.3 1 3.7 3 5.4Kepujian Tinggi(PNGK 3.00 – 3.66)2 40 8 34.8 6 22.3 16 29.1Kepujian Rendah( PNGK 2.67 – 2.99)1 20 8 34.8 7 25.9 16 29.1Lulus(PNGK 2.00 – 2.66)1 20 6 26.1 13 48.1 20 36.4Gagal(PNGK 0.00 -1.99)- 0 - 0 - 0 - -Jumlah 5 100 23 100 27 100 55 100Sumber: Rekod Kolej10.4.2.4. Prestasi PromosiKaedah promosi bagi meningkatkan bilangan pelajar Kolej dengan memperkenalkan Kolejsecara lebih luas adalah penting. Perancangan promosi boleh dilaksanakan seperti iklandan hebahan di akhbar tempatan, lawatan ke sekolah, pameran, ceramah dan jugapendaftaran terbuka. Semakan Audit mendapati, perancangan pelan pemasaran hanyadibuat bagi tahun 2009 sahaja. Antara aktiviti promosi yang dijalankan bagi tahun 2008hingga 2010 adalah seperti lawatan ke universiti dalam dan luar negara, melibatkan diridengan pameran pendidikan dan taklimat mengenai program-program yang ditawarkandi Kolej. Sejumlah RM124,035 telah dibelanjakan bagi tempoh tahun 2008 hingga 2010.Sejak itu, pengambilan pelajar telah meningkat daripada 79 orang pada tahun 2009kepada 169 pada tahun 2010. Bagaimanapun, Kolej masih belum mencapai bilanganpelajar yang disasarkan.121121


10.4.2.5. Penyediaan Kemudahan Asramaa. Penyediaan bangunan, kemudahan asas dan kelengkapan yang mencukupi jugapenting bagi menjamin suasana pembelajaran yang selesa kepada pelajar. Peralatandan kelengkapan perlu disediakan bagi membolehkan pihak pengurusan dankakitangan sokongan menjalankan tugas dengan cekap dan berkesan. Antarakemudahan yang disediakan adalah asrama, perpustakaan, bilik kuliah dan makmalkomputer. Pihak Kolej menyediakan asrama untuk pelajar lelaki dan perempuansecara berasingan. Asrama pelajar lelaki terletak dalam kampus manakala asramapelajar perempuan terletak di Taman Kuda Emas, Pulau Pinang. Lawatan Audit pada12 Januari 2011 dan 14 Februari 2011 ke asrama pelajar lelaki mendapati perkaraberikut:i. Siling bagi 2 bilik asrama rosak dan belum dibaiki seperti di Gambar 10.1 danGambar 10.2.Gambar 10.1Siling Bilik Asrama G-3-1 Yang RosakGambar 10.2Siling Bilik Asrama B-3-4 Yang RosakSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Asrama Lelaki KolejTarikh: 14 Februari 2011Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Asrama Lelaki KolejTarikh: 14 Februari 2011122122


ii. Sebanyak 6 tandas tidak dapat digunakan kerana tersumbat, pintu rosak dantiada bekalan air seperti di Gambar 10.3 dan Gambar 10.4.Gambar 10.3Tandas Tidak Dapat Digunakan KeranaTersumbat Dan Tiada Bekalan AirGambar 10.4Kunci Pintu Tandas RosakSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Tandas Asrama Lelaki KolejTarikh: 14 Februari 2011Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Tandas Asrama Lelaki KolejTarikh: 14 Februari 2011iii. Bilik membasuh dijadikan tempat simpanan 4 almari dan 2 mesin basuh yangrosak seperti di Gambar 10.5.Gambar 10.5Bilik Membasuh Dijadikan Tempat SimpananAlmari Dan Mesin Basuh Yang RosakSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Bilik Membasuh Asrama Lelaki KolejTarikh: 12 Januari 2011123123


. Hasil maklum balas yang diterima daripada 127 borang soal selidik yang telahdiedarkan kepada pelajar mendapati hanya 44.4% berpuas hati dengankemudahan asrama, manakala 55.6% lagi tidak berpuas hati mengenainya.UTSBmenjelaskan bahawa aset yang diambil alih daripada Maahad Tahfiz al-QuranWal Qiraat banyak yang telah rosak. Tindakan pelupusan akan dilaksanakandalam masa terdekat. Tindakan penggantian aset yang menyeluruh turutdirancang dengan melantik seorang staf logistik pada awal tahun 2011 untukmenjalankan tugasan penyeliaan bangunan.10.4.3. Tadbir Urus Korporat10.4.3.1. Penyerahan Penyata KewanganSeksyen 165(4), Akta Syarikat 1965 menetapkan bahawa Penyata Kewangan yang telahdiaudit perlu dikemukakan kepada SSM dalam tempoh sebulan selepas MesyuaratAgung. Semakan Audit mendapati Penyata Kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember2004 hingga 2009 hanya diserahkan kepada SSM pada 7 Januari 2011 iaitu kelewatanantara 6 hingga 66 bulan. Ini mengakibatkan syarikat telah dikenakan denda sejumlahRM1,200. UTSB menjelaskan bahawa Setiausaha Syarikat telah mengakui kelewatanpenyerahan ini dan bayaran denda telah ditanggung oleh Setiausaha Syarikat.Pada pendapat Audit, UTSB perlu memberi keutamaan untuk mematuhi peraturanyang ditetapkan oleh SSM.10.4.3.2. Pengurusan AsetSehingga 31 Disember 2009, aset UTSB yang terdiri daripada kelengkapan pejabat,komputer dan peralatan asrama adalah berjumlah RM387,812. Semakan Audit mendapatikelemahan berikut:a. Senarai Aset: Setakat tarikh pengauditan, senarai aset UTSB bagi tahun 2010 tidakdikemukakan untuk tujuan pengauditan.b. Tanda Pengenalan: Semua aset perlu diberi nombor pengenalan dan dicatat secarakekal pada aset bagi menunjukkan hak milik UTSB. Semua aset UTSB tidak diberinombor rujukan dan telah menyebabkan kesukaran bagi menjalankan verifikasi aset.Tanda hak milik juga tidak dibuat pada semua aset Syarikat.c. Pemeriksaan Fizikal Aset: Sebagai kawalan terhadap pengurusan aset,pemeriksaan fizikal terhadap aset perlu dijalankan untuk menentukan kewujudan asetserta menentukan sama ada ia masih dalam keadaan baik dan masih bolehdigunakan. Namun tiada bukti menunjukkan UTSB pernah menjalankan pemeriksaanfizikal terhadap asetnya. Pemeriksaan Audit pada 25 Mac 2011 terhadap 44 jenisaset mendapati, satu komputer riba telah hilang, 4 unit kipas siling dan 82 buahkerusi telah rosak tetapi masih belum dilupuskan dan masih diakaunkan dalamPenyata Kewangan. Kehilangan komputer riba tersebut telah dibuat laporan polispada 6 Disember 2008. Keadaan aset yang rosak adalah seperti Gambar 10.6 dan124124


Gambar 10.7. Dari maklum balas UTSB, pemeriksaan aset telah dimulakan padatahun 2011 dan tindakan pelupusan sedang diambil bagi mengemaskinikan rekod.Gambar 10.6Kerusi Yang Rosak Belum DilupuskanGambar 10.7Kipas Siling Yang Rosak Belum DilupuskanSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: KolejTarikh: 12 Januari 2011Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: KolejTarikh: 25 Mac 201110.4.4. Maklum Balas Soal SelidikSebanyak 143 borang soal selidik telah diedarkan iaitu 127 kepada pelajar dan 16 kepadakakitangan akademik. Hasil maklum balas adalah seperti di Jadual 10.9. Analisis Auditmendapati, pada keseluruhannya pelajar berpuas hati terhadap perkhidmatan dankemudahan yang disediakan kecuali perkhidmatan bilik komputer, kemudahan sukan danrekreasi serta kemudahan asrama. Manakala bagi kakitangan akademik, seramai 8 daripada15 orang atau 53.3% berpuas hati dari aspek persekitaran di pejabat dan bilik kuliah serta62.5% bersetuju bahawa peralatan mengajar adalah mencukupi dan memuaskan.Jadual 10.9Hasil Maklum Balas Soal SelidikJumlahRespondenBil.PerkaraMaklum Setuju Tidak SetujuBalas Bil. % Bil. %Pelajar: 127 responden1.Sebarang yuran yang tertunggakdimaklumkan kepada pihak pelajar.76 43 56.6 33 43.42.Berpuas hati dengan kemudahan dibilik kuliah dan kaedah125 75 60 50 40pembelajaran.3.Berpuas hati dengan kemudahanperpustakaan.125 95 76 30 244. Berpuas hati dengan bilik komputer. 122 43 35.3 79 64.85.Berpuas hati dengan kemudahansukan dan rekreasi yang126 44 35 82 65.1disediakan.6.Berpuas hati dengan kemudahanasrama.117 52 44.4 65 55.67.Berpuas hati dengan penyeliaan,pemantauan dan pemeriksaan olehwarden asrama.106 95 89.6 11 10.4125125


Bil.Perkara8.Berpuas hati dengan keselamatanpenghuni kampus.Kakitangan Akademik: 16 responden1.Persekitaran selesa di pejabat danbilik kuliah.2.Peralatan mengajar mencukupi danmemuaskan.Sumber: Borang Soal selidik Jabatan Audit NegaraJumlahMaklumBalasRespondenSetuju Tidak SetujuBil. % Bil. %123 79 64.2 44 35.815 8 53.3 7 46.716 10 62.5 6 37.510.5. SYOR AUDITBagi tujuan penambahbaikan, pihak Audit mengesyorkan UTSB menimbangkan danmelaksanakan perkara berikut:10.5.1. Pematuhan kepada syarat yang ditetapkan dalam Akta Syarikat 1965 (Akta 125) dansyarat SSM terutama dalam pengendalian modal saham syarikat.10.5.2. Tindakan untuk mengutip yuran tertunggak.10.5.3. Kemudahan di dalam kawasan asrama perlu dipertingkatkan.10.5.4. Mempertingkatkan tadbir urus korporat dan pengurusan aset bagi mewujudkankawalan dalaman Syarikat yang berkesan.10.5.5. Mematuhi syarat pentauliahan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) untukmengelakkan program/kursus yang ditawarkan dibatalkan.126126


PERBADANAN PEMBANGUNAN PULAU PINANG11. PDC EVENTS & ADVERTISING SDN. BHD.11.1. LATAR BELAKANG11.1.1. Pada bulan Disember 2005, Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC) telahmeluluskan penjualan Syarikat Penevents Sdn. Bhd. iaitu anak Syarikat PDC PremierHoldings Sdn. Bhd. (PDCPH) yang menjalankan aktiviti pengendalian pameranperdagangan. Selepas penjualan tersebut, kegiatan mempromosi dan mengendalikankemudahan, ruang promosi dan perniagaan di Kompleks Tunku Abdul Razak (KOMTAR)dijalankan oleh PDC Events & Advertising Sdn. Bhd. (PDCEA) melalui pengaktifan semulasebuah anak syarikat dorman iaitu PDC Garden & Parks Sdn. Bhd.. Pada 18 Mei 2006,PDC Garden & Parks Sdn. Bhd. telah ditukarkan nama kepada PDC Events & AdvertisingSdn. Bhd.. Modal dibenarkan adalah sebanyak RM5 juta iaitu pada kadar RM1 setiap sahamdan modal dibayar adalah RM200,000 yang keseluruhannya dipegang oleh PDCPH.11.1.2. Objektif utama Syarikat adalah untuk mengembangkan perniagaan pengiklanan keWilayah Utara Semenanjung Malaysia. Visi Syarikat adalah untuk menjadi syarikatpengurusan acara dan pengiklanan yang unggul di Wilayah Utara Semenanjung Malaysia.Misinya adalah untuk menerapkan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan melaluiinovasi bagi perkembangan serta kemajuan syarikat terutamanya dalam bidang promosi,penganjuran acara dan bidang pengiklanan.11.1.3. Aktiviti utama PDCEA adalah menguruskan acara, promosi dan pengiklanan. Mulaibulan Julai 2007, aktiviti PDCEA hanya bertumpu kepada menyewakan tanah atau bahagianbangunan milik PDC kepada syarikat pengiklanan untuk mendirikan papan iklan jenisunipole, billboard dan electronic board.11.1.4. Pada tahun 2010, PDCEA dianggotai oleh 5 Ahli Lembaga Pengarah. Empatdaripada 5 ahli tersebut merupakan pegawai PDC. Manakala, seorang lagi merupakanpegawai PDCPH.11.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengauditan dijalankan untuk menilai sama ada prestasi kewangan syarikat ditahapmemuaskan, pengurusan aktiviti dan kewangan serta tadbir urus korporat telah dilaksanakandengan teratur selaras dengan objektif penubuhannya.11.3. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITANPengauditan dijalankan bagi tempoh tahun 2008 hingga 2010 meliputi aspek prestasikewangan, pengurusan aktiviti dan tadbir urus korporat. Analisis kewangan dilaksanakan127127


d. Kedudukan pendapatan dan perbelanjaan serta untung bersih PDCEA bagi tahunkewangan 2007 hingga 2009 adalah seperti di Jadual 11.1, Carta 11.1 dan 11.2.Jadual 11.1Pendapatan, Perbelanjaan Dan Untung Rugi PDCEABagi Tahun Kewangan 2007 Hingga 2009TahunButiran2007 20082009(RM)(RM) (RM)Pendapatan 356,271 369,377 391,646Perbelanjaan Operasi (34,492) (69,172) (100,978)Untung Kasar 321,779 300,205 290,668Pendapatan Lain 23,937 600 12,566Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (327,060) (243,505) (156,625)Untung/(Rugi) Operasi 18,656 57,300 146,609Untung/(Rugi) Sebelum Cukai 18,656 57,300 146,609Cukai (7,430) (19,641) (31,792)Untung/(Rugi) Bersih 11,226 37,659 114,817Sumber: Penyata Kewangan PDCEA Bagi Tempoh 2007 Hingga 2009Carta 11.1Trend Untung Sebelum Cukai PDCEA BagiTahun Kewangan 2007 Hingga 2009Carta 11.2Trend Pendapatan Dan Perbelanjaan PDCEABagi Tahun 2007 Hingga 2009(RM)160,000140,000120,000100,00080,00060,00040,00020,0000146,60957,30018,6562007 2008 2009Tahun(RM)600,000400,000200,0000380,208 369,977 404,212361,552 312,677257,6032007 2008 2009TahunUntung BersihSumber: Penyata Kewangan PDCEAPendapatanPerbelanjaanSumber: Penyata Kewangan PDCEA11.4.1.2 . Analisis NisbahBagi menentukan prestasi kewangan syarikat, analisis nisbah semasa, marginkeuntungan, pulangan ke atas aset serta pulangan ke atas ekuiti telah dijalankanterhadap butiran yang ditunjukkan pada Lembaran Imbangan dan Penyata PendapatanPDCEA bagi tahun kewangan 2007 hingga 2009. Analisis nisbah adalah seperti diJadual 11.2.Jadual 11.2Analisis Nisbah Kewangan PDCEA Bagi 2007 Hingga 2009Tahun KewanganButiran2007 2008 2009Nisbah Semasa 3.0:1 3.14:1 2.05:1Margin Keuntungan 4.9% 15.5% 36.3%Pulangan Atas Aset 0.02:1 0.05:1 0.11:1Pulangan Atas Ekuiti 0.02:1 0.07:1 0.16:1Sumber: Penyata Kewangan PDCEA Bagi Tempoh 2007 Hingga 2009129129


a. Nisbah SemasaNisbah Semasa digunakan untuk mengukur tahap kecairan kewangan syarikat danmenunjukkan sejauh mana kemampuan syarikat untuk membayar hutang dalamjangka masa pendek. Analisis Audit mendapati nisbah semasa PDCEA adalahmelebihi kadar 2 iaitu antara 2.05:1 dan 3.14:1. Nisbah semasa menurun dari 3.14:1pada tahun 2008 kepada 2.05:1 pada tahun 2009 kerana syarikat membuatpelaburan dalam pasaran wang.b. Margin KeuntunganMargin Keuntungan menunjukkan keberkesanan aktiviti urus niaga dan keupayaansyarikat dalam menjana keuntungan. Analisis Audit mendapati PDCEA memperolehmargin keuntungan 4.9% pada tahun 2007, 15.5% pada tahun 2008 dan meningkatkepada 36.3% pada tahun 2009. Kenaikan margin keuntungan pada tahun 2009berbanding tahun 2007 disebabkan sewaan tapak pengiklanan meningkat.c. Pulangan Atas AsetPulangan Atas Aset mengukur pulangan yang diperoleh oleh syarikat daripadapelaburan asetnya iaitu pulangan sebelum cukai yang diperoleh bagi setiap ringgitaset yang digunakan. Semakin tinggi hasil yang diperoleh daripada setiap ringgit asetyang digunakan, semakin cekap syarikat menguruskan asetnya. Analisis Auditmendapati bagi tahun kewangan 2007 dan 2008, kadar pulangan atas aset yangdiperoleh adalah rendah masing-masing 0.02:1 dan 0.05:1 disebabkan kos belanjamanfaat kakitangan yang agak tinggi di samping keuntungan syarikat yang rendahbagi tempoh tersebut. Bagaimanapun, kadar kecekapan menguruskan aset bagimenjana keuntungan sebelum cukai syarikat meningkat kepada 0.11:1 pada tahun2009. Peningkatan ini disebabkan nilai aset meningkat hasil daripada pelaburandalam pasaran wang.d. Pulangan Atas EkuitiPulangan Atas Ekuiti mengukur pulangan ke atas jumlah modal syarikat yangdilaburkan iaitu pulangan sebelum cukai yang diperoleh bagi setiap ringgit modalyang digunakan. Semakin tinggi hasil yang diperoleh daripada setiap ringgit modalyang digunakan, semakin cekap syarikat menguruskan modalnya. Analisis Auditmendapati kadar pulangan atas ekuiti pada tahun 2007 dan 2008 adalah masingmasingpada kadar 0.02:1 dan 0.07:1. Bagaimanapun, kadar pulangan ekuiti telahmeningkat pada tahun 2009 kepada 0.16:1. Pulangan ini berlaku disebabkankenaikan untung sebelum cukai kepada RM146,609 pada tahun 2009 berbandingRM57,300 pada tahun 2008.Pada pendapat Audit, prestasi kewangan berdasarkan kepada trend pendapatan,perbelanjaan dan analisis nisbah menunjukkan kedudukan kewangan PDCEA adalahbaik.11.4.2. Pengurusan AktivitiAktiviti utama PDCEA hanya bertumpu kepada menyewakan tanah atau bahagian bangunanmilik PDC kepada syarikat pengiklanan untuk mendirikan papan iklan. PDCEA tidak terlibat130130


dalam pembinaan papan iklan kerana kos pembinaan yang tinggi dan hak milik tanah yangmasih dipegang oleh Kerajaan Negeri walaupun tanah diberi milik kepada PDC. Sehinggabulan Disember 2010, PDCEA telah menyewakan 10 tapak kepada 6 syarikat pengiklanan.Pada keseluruhannya, prestasi aktiviti PDCEA adalah memuaskan. Sungguhpun demikian,aspek berikut boleh dipertingkatkan bagi memacu matlamat dan pencapaian syarikat.11.4.2.1. Bayaran Sewaan Yang Diterima Kurang Daripada Kadar Yang DitetapkanSyarat perjanjian menetapkan jumlah sewa tahunan perlu dibayar pada setiap awal tahun(ansuran separuh) dan bayaran separuh lagi pada bulan ke-7 seterusnya. Dendasebanyak 12% atas nilai pokok perlu dibayar bagi sewa yang belum diterima daripadatarikh bayaran yang sepatutnya diterima. Semakan mendapati bayaran sewaan tapakpengiklanan unipole di Kawasan Perindustrian Perai yang sepatutnya diterima sejumlahRM65,000 daripada sebuah syarikat telah terkurang diterima sebanyak RM25,000 sepertidi Jadual 11.3. Selepas teguran Audit, sejumlah RM20,000 telah diterima sebagaibayaran sewa pada 24 Februari 2011. PDCEA juga telah menghantar surat peringatankepada syarikat pengiklanan tersebut pada 28 Februari 2011 sebagai usaha untukmenuntut tunggakan bayaran sewa yang masih belum diterima.Jadual 11.3Bayaran Sewaan Yang Diterima Kurang Daripada Kadar Yang DitetapkanNo.Bayaran SepatutnyaBayaran TerkurangPendaftaran Lokasi PapanTempoh Amaun Sebenar DiterimaSyarikatIklanPerjanjian (RM) (RM) (RM)Pengiklanan730494 - XSumber: Rekod PDCEALot 5317, JalanPerindustrian 4,KawasanPerindustrianPerai (Site A & B)01.09.09-31.08.1065,000 40,000 25,000Pada pendapat Audit, PDCEA perlu mengambil tindakan segera untuk memantaukadar bayaran sewa berdasarkan perjanjian dan mengunakan denda sekiranyaberlaku kelewatan dalam pembayaran.11.4.2.2. Struktur Papan Iklan Didirikan Sebelum Mendapat Kelulusan PihakBerkuasa Tempatan (PBT)Majlis Perbandaran Pulau Pinang (MPPP) dan Majlis Perbandaran Seberang Perai(MPSP) adalah PBT yang bertanggungjawab untuk memberi kelulusan kepada syarikatyang ingin mempamerkan iklan mereka. Perkara tersebut dinyatakan dalam Peraturan 5,Undang-Undang Kecil (Iklan) Majlis Perbandaran Pulau Pinang 2000 dan Undang-Undang Kecil (Iklan) Majlis Perbandaran Seberang Perai 2001 yang memerlukan lesenbagi mempamerkan iklan. Semakan Audit mendapati, sebanyak 13 papan iklan jenisbillboard yang dipasang di 7 lokasi masih belum mendapat kelulusan PBT keranapermohonan oleh syarikat tidak menepati kriteria seperti papan iklan, lokasi iklan dantiada surat kebenaran tuan tanah. Butiran lanjut adalah seperti di Jadual 11.4 danGambar 11.1 hingga Gambar 11.4 adalah berkaitan. PDCEA menjelaskan rayuan telahdibuat kepada pihak PBT untuk menimbangkan semula permohonan lesen supaya131131


Bil.1.2.3.4.5.6.7.kelulusan dapat diberikan. Bagi mengelakkan perkara yang sama berulang, pengurusanPDCEA telah mengambil langkah untuk menyerahkan proses permohonan lesen kepadasyarikat-syarikat pengiklanan yang akan menyewa tapak mulai dari tahun 2010.Jadual 11.4Papan Iklan Didirikan Tanpa Kelulusan PBTNo.PendaftaranTarikh Sebab TidakLokasi Papan IklanSaiz KuantitiSyarikatPermohonan DiluluskanPengiklananJalan JelawatBersebelahanLebuhraya ButterworthKulim (BKE)Antara LebuhMcNair/Jalan Maxwelldan Lebuh TekSoon/Jalan MaxwellKawasan Ujong PasirAntara CY Choy/JalanMagazine DanKawasan Ujong PasirAntara Jalan MaxwellDan Jalan MagazineKawasan UjongPersiaran KOMTARFasa 5 Antara JalanMagazine/LebuhMcNairDi Tepi Lot 12454, Mk12, Lebuhraya BayanLepas (BersebelahanKolam Kumbahan DiPantai Jerejak)Aras 5 Atas LCD,KOMTARPersimpangan Jln. Dr.Lim Chwee Leong/Jln.Maxwell DanPersimpangan JalanMaxwellSumber: Rekod PDCEA109563 - X540213 - W10’ x 40’(37.16mp)10’ x 40’(37.16mp)10’ x 40’(37.16mp)10’ x 40’(37.16mp)20’ x 60’(11.48mp)20’ x 80’(148.64mp)10’ x 40’(37.16mp)Jumlah 132 13.10.20082 07.11.20072 07.11.20073 17.10.20071 05.11.20081 30.05.20072 15.08.2007Tiada suratkebenaran tuantanahLokasi tidaksesuaiLokasi tidaksesuaiLokasi tidaksesuaiTidak mematuhisaiz dan tiadasurat kebenarantuan tanahTidak mematuhisaizMaklumat tidakdiperoleh132132


Gambar 11.1 Gambar 11.2Papan Iklan Didirikan Tanpa Kelulusan PBTSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Jalan Jelawat Bersebelahan BKETarikh: 24 September 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Antara Jalan Magazine/Lebuh McnairTarikh: 23 September 2010Gambar 11.3 Gambar 11.4Papan Iklan Didirikan Tanpa Kelulusan PBTSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Aras 5 Atas LCD, KOMTARTarikh: 23 September 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Persimpangan Jalan MaxwellTarikh: 23 September 2010Pada pendapat Audit, PDCEA dan syarikat pengiklanan yang terlibat perlumematuhi syarat-syarat yang ditetapkan bagi menyegerakan pengeluaran lesenuntuk mendirikan papan iklan. Ini bertujuan bagi mengelakkan tindakan perobohanpapan iklan dan penguatkuasaan undang-undang oleh PBT kerana mendirikanpapan iklan tanpa kebenaran.11.4.2.3. Aspek Keselamatan Di Kawasan Menara UnipolePDCEA perlu memantau pembinaan papan iklan dan pembayaran sewa selama tempohpenyewaan seperti yang ditetapkan dalam Prosedur Kerja Bagi Penyewaan Tapak UntukTujuan Pengiklanan. Lawatan ke tapak pengiklanan di Bandar Seberang Jaya yangmenempatkan unipole mendapati, ia tidak dipagar bagi mengelakkan pencerobohan danvandalisme. Tapak pengiklanan tersebut telah disewakan mulai bulan Oktober 2009.133133


Selain itu, kabel elektrik tidak ditempatkan dengan selamat seperti di Gambar 11.5 danGambar 11.6. Berdasarkan maklum balas PDCEA, keselamatan di kawasan papan iklanadalah merupakan tanggungjawab penyewa sepenuhnya seperti yang ditetapkan dalamperjanjian penyewaan. Syarikat berkenaan telah mengambil insurans bagi memastikan iadilindungi dari sebarang kerugian. Selain itu, PDCEA telah mengarahkan Syarikatberkenaan untuk mengambil tindakan segera bagi menjamin keselamatan di kawasantersebut.Gambar 11.5Kawasan Menara UnipoleTidak DipagarGambar 11.6Kabel Elektrik Tidak DitempatkanDengan SelamatSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Lot 4, Jalan Kikik, Bandar Seberang JayaTarikh: 24 September 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Lot 4, Jalan Kikik, Bandar Seberang JayaTarikh: 24 September 2010Pada pendapat Audit, PDCEA perlu memantau tapak yang menempatkan papaniklan bagi memastikan keselamatan orang awam sekitarnya sentiasa terpelihara.11.4.2.4. Deposit Sekuriti Tidak DikenakanDeposit sekuriti merupakan jaminan yang dikenakan oleh PDCEA kepada syarikatpengiklanan untuk menjamin pembayaran sewa tapak pengiklanan. Jumlah yangdikenakan sebagai deposit sekuriti dinyatakan dalam dokumen perjanjian antara PDCEAdan syarikat pengiklanan. Deposit ini akan dipulangkan kepada agensi pengiklananselepas tamat tempoh perjanjian. Semakan terhadap 11 dokumen perjanjian antaraPDCEA dan syarikat pengiklanan mendapati klausa deposit sekuriti tidak dinyatakandalam 5 perjanjian seperti di Jadual 11.5. Berdasarkan maklum balas PDCEA, penyewadari kalangan syarikat pengiklanan seawal bulan Oktober 2006 tidak dikenakan sebarangdeposit sekuriti kerana PDCEA masih dalam proses pembelajaran dan mengenaliperniagaan berkenaan.134134


Jadual 11.5Senarai Perjanjian Penyewaan Tapak Pengiklanan Yang Tidak DikenakanDeposit SekuritiNo. PendaftaranSyarikatPengiklanan524544 - X582166 - T3259 - KSumber: PDCEALokasi Tapak Iklan DalamPerjanjianJalan RiaDi dinding berhadapan JalanPenang, Bangunan KOMTARBerhampiran Bukit JambulCountry ClubJalan Nipah/ Jalan BukitGambirLot 4, Jalan Kikik, BandarSeberang JayaJenis PapanIklan/ SaizBillboard(20’x60’)Wall MountingBillboard(20’x40’)Billboard(20’x30’)Billboard(10’x40’)Unipole(20’x80’)Kuantiti(Unit)SewaanTahunan(RM)1 50,5001 29,4008 45,0002 9,0002 68,000Pada pendapat Audit, deposit sekuriti sepatutnya dikenakan ke atas semuaperjanjian bagi menjamin kepentingan PDCEA sekiranya syarikat pengiklanantersebut tidak membayar sewaan atau membatalkan perjanjian sebelum tamattempoh.11.4.3. Tadbir Urus Korporat11.4.3.1. Pembayaran DividenPekeliling Perbendaharaan Bil. 11 Tahun 1993 menetapkan dasar dan garis panduanmengenai bayaran dividen iaitu cadangan bayaran dividen hendaklah dikemukakankepada Pihak Berkuasa Kerajaan Negeri untuk pertimbangan Ketua Menteri setelahdiluluskan oleh Lembaga Pengarah Syarikat Induk. Syarikat Kerajaan juga dikehendakimembayar dividen sekurang-kurangnya 10% setahun sebagai pulangan modal kepadaKerajaan Negeri sebagai pemegang saham. Sekiranya keuntungan tahun semasamelebihi daripada dijangka, peratusan dividen kepada pemegang saham perluditingkatkan tanpa menjejaskan kedudukan kewangan syarikat. Semakan mendapaticadangan bayaran dividen telah diluluskan dalam Mesyuarat Agung Tahunan PDCEA.dengan kadar bayaran dividen sebanyak 12% ke atas setiap saham bagi tahun kewanganberakhir 31 Disember 2008 dan 2009. Bayaran dividen kepada PDCPH pada tahun 2008dan 2009 adalah seperti di Jadual 11.6.Jadual 11.6Bayaran Dividen Kepada PDCPH Bagi Tahun 2008 Hingga 200920082009Butiran(RM)(RM)Untung Sebelum Cukai 57,300 146,609Jumlah Dividen 18,000 18,000Sumber: Penyata Kewangan PDCEA Bagi Tahun 2008 Dan 2009135135


11.4.3.2. Pembayaran Bonus/Bayaran InsentifAkta Syarikat 1965 memperuntukkan bonus boleh dibayar kepada kakitangan sekiranyasyarikat memperoleh keuntungan. Pada tahun 2008 dan 2009, PDCEA memperolehkeuntungan sebelum cukai masing-masing berjumlah RM57,300 dan RM146,609. Hasilsemakan Audit mendapati Resolusi Lembaga Pengarah PDCEA telah meluluskanbayaran kepada 3 kakitangan berjumlah RM8,486 pada tahun 2008 dan RM2,000 kepada2 kakitangan pada tahun 2009 sebagai bayaran insentif.11.5. SYOR AUDITBagi memastikan PDCEA mencapai objektif penubuhannya, adalah disyorkan supayapengurusan PDCEA mengambil tindakan seperti berikut:11.5.1. Pengiklanan atas tapak PDC hanya dibenarkan selepas mendapat kelulusandaripada PBT.11.5.2. Memastikan syarikat pengiklanan menitikberatkan aspek keselamatan di tapakpengiklanan.11.5.3. Memastikan syarat sekuriti deposit diambil kira dalam dokumen perjanjian.136136


PERBADANAN PEMBANGUNAN PULAU PINANG12. PDC CONSULTANCY SDN. BHD.12.1. LATAR BELAKANG12.1.1. Penstrukturan semula Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC) pada tahun2004 telah menyebabkan aktiviti-aktiviti komersial diambil alih oleh anak-anak Syarikat PDCdi mana PDC Premier Holdings Sdn. Bhd. (PDCPH) dilantik sebagai Syarikat peganganutama PDC. PDC Consultancy Sdn. Bhd. (PDCC) merupakan sebuah anak Syarikat milikpenuh PDCPH yang telah diperbadankan pada 15 Januari 2004. Pengambilalihan 3 buahSyarikat lain di bawah PDCPH iaitu PDC - AR&T Total Project Management Sdn. Bhd., PDCTechnical Services Sdn. Bhd. dan DCT Consultancy Services Sdn. Bhd. telah mewujudkanSyarikat PDCC. PDCC mula beroperasi mulai bulan April 2004 dengan pegangan modaldibenarkan sejumlah RM500,000 dan modal berbayar sejumlah RM440,002. PDCCdianggotai oleh 4 orang Ahli Lembaga Pengarah yang terdiri daripada pegawai PDC.12.1.2. Objektif PDCC adalah untuk menyediakan perkhidmatan konsultansi yang berkualitidan berdaya saing serta meningkatkan kemahiran dan kebolehan kakitangan supaya dapatmeneroka pasaran baru. Visi PDCC adalah untuk menjadi one-stop agency bagimenyediakan perkhidmatan konsultansi dalam pelbagai bidang. Manakala misinya adalahuntuk memberikan perkhidmatan konsultansi secara profesional dengan penuh integriti.12.1.3. Aktiviti utama PDCC adalah menyediakan pelbagai perkhidmatan jururunding yangmerangkumi kerja arkitek, kejuruteraan, ukur bahan dan juga pengurusan projek. Klienutamanya adalah agensi Kerajaan, sektor swasta dan syarikat subsidiari lain di bawahPDCPH.12.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan untuk menilai prestasi kewangan syarikat, pengurusan aktiviti dankewangan serta tadbir urus korporat telah dilaksanakan dengan teratur selaras denganobjektif penubuhannya.12.3. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITANPengauditan yang dijalankan meliputi semakan terhadap prestasi kewangan Syarikat,pengurusan aktiviti dan tadbir urus korporat bagi tempoh tahun 2008 hingga 2010. Analisiskewangan dilaksanakan terhadap penyata kewangan bagi tempoh tahun 2007 hingga 2009untuk menilai prestasi kewangan Syarikat. Penyata kewangan tahun 2010 tidak dapatdianalisis kerana belum diaudit. Pengauditan dijalankan dengan meneliti Memorandum DanArtikel Syarikat, Akta Syarikat 1965, minit mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah, fail, rekodserta dokumen berkaitan dengan pengurusan PDCC. Temu bual dan perbincangan turutdiadakan dengan pegawai Syarikat dan Perbadanan yang bertanggungjawab serta137137


Setiausaha Syarikat. Selain itu, pemeriksaan fizikal terhadap peralatan dan aset turutdilaksanakan. Lawatan telah dibuat ke 5 tapak projek di Daerah Seberang Perai Selatan,dan Daerah Timur Laut.12.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan mulai bulan Ogos hingga November 2010 mendapati secarakeseluruhannya, pengurusan Syarikat PDCC adalah baik. PDCC memperoleh keuntunganbersih sebelum cukai bagi 3 tahun berturut-turut iaitu bagi tempoh tahun 2007 hingga 2009.Keuntungan bersih sebelum cukai PDCC adalah berjumlah RM1.97 juta pada tahun 2007berbanding sejumlah RM0.86 juta pada tahun 2008 dan RM2.38 juta pada tahun 2009.Selain itu, tadbir urus korporat Syarikat dari segi pelantikan dan peranan Lembaga Pengarahdan pembayaran bonus serta dividen adalah teratur. Bagaimanapun, pengurusan aktivitiPDCC boleh dipertingkatkan terutamanya tindakan mengutip yuran profesional tertunggakberjumlah RM13.83 juta bagi tempoh tahun 2008 hingga bulan September 2010 untuk 110projek yang telah dilaksanakan. Selain itu, tunggakan hutang perniagaan berjumlahRM713,926, hutang pelbagai berjumlah RM419,884 dan hutang terakru oleh anak-anakSyarikat terdahulu yang berjumlah RM1.02 juta masih belum dikutip. Penjelasan lanjutberhubung dengan prestasi kewangan, pengurusan aktiviti dan tadbir urus korporat PDCCadalah seperti berikut:12.4.1. Analisis Kewangan12.4.1.1. Analisis Trenda. Pada tahun 2007, PDCC mencatatkan keuntungan sebelum cukai berjumlah RM1.97juta. Bagaimanapun, pada tahun 2008 keuntungan sebelum cukai PDCC menurunkepada RM0.86 juta. Penurunan ini disebabkan peningkatan dalam jumlahpendapatan adalah tidak seimbang dengan peningkatan dalam jumlah perbelanjaan.Pendapatan Syarikat hanya meningkat sejumlah RM0.84 juta atau 14.4%, namunpeningkatan dalam perbelanjaan pula adalah berjumlah RM1.95 juta atau 50.5%.Keadaan ini menjadikan nisbah pertambahan perbelanjaan berbanding pertambahanpendapatan pada tahun 2008 adalah 2.32:1. Pendapatan PDCC pada tahun 2009meningkat sejumlah RM0.02 juta atau 0.3% manakala jumlah perbelanjaanberkurangan sebanyak RM1.51 juta atau 26%.b. Pendapatan utama PDCC adalah daripada yuran juruperunding, yuran penyeliaandan yuran endosmen terhadap pelan projek. Pendapatan Syarikat pada tahun 2007adalah berjumlah RM5.83 juta dan meningkat kepada RM6.67 juta pada tahun 2008dan seterusnya meningkat kepada RM6.69 juta pada tahun 2009. Analisis Auditmendapati peningkatan pendapatan sejumlah RM0.84 juta atau 14.4% pada tahun2008 dan RM0.02 juta atau 0.3% pada tahun 2009 disebabkan jumlah projek yangdiperoleh telah meningkat masing-masing sebanyak 16 projek dan satu projek.138138


c. Analisis Audit terhadap perbelanjaan PDCC mendapati berlaku peningkatan ketaraterhadap jumlah perbelanjaan pada tahun 2008. Pada tahun 2007, perbelanjaanSyarikat adalah berjumlah RM3.86 juta meningkat kepada RM5.81 juta pada tahun2008 dan menurun kepada RM4.3 juta pada tahun 2009. Peningkatan sejumlahRM1.95 juta atau 50.5% pada tahun 2008 adalah disebabkan PDCC telahmemperuntukkan sejumlah RM1.13 juta bagi peruntukan rosot nilai saham bagi unitamanah dan saham siar. Selain itu, peningkatan susutnilai aset sejumlah RM0.18 jutaatau 46.2% dan peningkatan perbelanjaan manfaat kakitangan sejumlah RM0.10 jutaatau 47.6% telah menyumbang kepada pertambahan perbelanjaan Syarikat.Bagaimanapun, pada tahun 2009 jumlah perbelanjaan dapat dikurangkan disebabkantiada peruntukan rosot nilai saham dibuat.d. Kedudukan pendapatan, perbelanjaan dan untung bersih PDCC bagi tahunkewangan 2007, 2008 dan 2009 adalah seperti di Jadual 12.1 dan Carta 12.1 danCarta 12.2.Jadual 12.1Pendapatan, Perbelanjaan Dan Untung Rugi PDCC Bagi Tahun 2007 Hingga 2009Butiran2007 2008 2009(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta)Pendapatan Kasar 4.78 5.86 5.32Kos Perkhidmatan (2.48) (3.10) (2.76)Untung Kasar 2.30 2.76 2.56Pendapatan Lain 1.05 0.81 1.37Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (1.37) (2.71) (1.54)Untung/ (Rugi) Operasi 1.98 0.86 2.39Kos Kewangan (0.005) (0.003) (0.001)Untung/ (Rugi) Sebelum Cukai 1.97 0.86 2.38Cukai (0.43) (0.25) (0.42)Untung/ (Rugi) Bersih 1.54 0.61 1.96Sumber: Penyata Kewangan PDCCCarta 12.1Keuntungan Bersih PDCC BagiTahun Kewangan 2007 Hingga 2009Carta 12.2Trend Pendapatan Dan Perbelanjaan PDCCBagi Tahun Kewangan 2007 Hingga 2009Sumber: Penyata Kewangan PDCCSumber: Penyata Kewangan PDCC139139


12.4.1.2. Analisis NisbahBagi menentukan prestasi kewangan syarikat, analisis nisbah semasa, marginkeuntungan, pulangan ke atas aset dan pulangan ke atas ekuiti telah dijalankan terhadapbutiran yang ditunjukkan pada Lembaran Imbangan dan Penyata Pendapatan bagi tahunkewangan 2007 hingga 2009. Hasil analisis nisbah adalah seperti di Jadual 12.2.Jadual 12.2Analisis Nisbah Kewangan Bagi Tahun 2007 Hingga 2009Bil.ButiranTahun Kewangan2007 2008 20091. Nisbah Semasa 22.24:1 11.70:1 15.59:12. Margin Keuntungan 32.2% 10.4% 36.9%3. Pulangan Atas Aset 0.14:1 0.05:1 0.15:14. Pulangan Atas Ekuiti 0.74:1 0.27:1 0.49:1Sumber: Penyata Kewangan PDCCa. Nisbah SemasaNisbah Semasa dikira dengan membandingkan Aset Semasa dengan LiabilitiSemasa. Nisbah ini digunakan bagi menentukan sejauh mana kemampuan asetsemasa syarikat yang boleh ditukar segera kepada tunai bagi menampung liabilitijangka pendek syarikat. Semakin tinggi nisbah ini, semakin meningkat kecairansyarikat. Semakan Audit mendapati nisbah semasa pada tahun 2007 ialah 22.24:1berbanding 11.70:1 pada tahun 2008 dan 15.59:1 pada tahun 2009. Analisis Auditmendapati kedudukan nisbah semasa PDCC bagi tahun 2007 hingga 2009 adalahbaik iaitu melebihi nisbah 2:1 iaitu antara 11.7 hingga 22.24. Ini menunjukkan asetsemasa PDCC berupaya menjelaskan hutang jangka pendeknya.b. Margin KeuntunganMargin Keuntungan mengukur kadar keuntungan selepas cukai bagi setiap ringgithasil yang dipungut daripada perniagaan utama sesebuah syarikat. Peningkatannisbah ini menunjukkan meningkatnya kecekapan sesebuah syarikat di mana bagisetiap ringgit kenaikan pendapatan, ia memberi kesan langsung dan nilai tambahterhadap kadar keuntungan syarikat. Analisis Audit mendapati margin keuntunganPDCC adalah sebanyak 32 sen (32.2%) pada tahun 2007, manakala pada tahun2008 menurun kepada 10 sen (10.4%) kerana PDCC hanya mencatat keuntunganselepas cukai sejumlah RM0.61 juta. Margin keuntungan PDCC bagi tahun 2009meningkat kepada 37 sen (36.9%) bagi setiap ringgit yang diperoleh.c. Pulangan Ke Atas AsetPulangan Ke Atas Aset mengukur pulangan yang diperoleh oleh syarikat daripadapelaburan asetnya iaitu pulangan bersih yang diperoleh bagi setiap ringgit aset yangdigunakan. Semakin tinggi hasil yang diperoleh daripada setiap ringgit aset yangdigunakan, semakin cekap syarikat menguruskan asetnya. Analisis Audit mendapatikadar pulangan atas aset pada tahun 2007 adalah 0.14:1 manakala pada tahun2008, pulangan atas aset menurun kepada 0.05:1 daripada tahun sebelumnya.Bagaimanapun, kadar kecekapan mengurus aset bagi menjana keuntunganmeningkat kepada 0.15:1 pada tahun 2009.140140


d. Pulangan Ke Atas EkuitiPulangan Ke Atas Ekuiti mengukur pulangan ke atas jumlah modal syarikat yangdilaburkan iaitu pulangan bersih yang diperoleh bagi setiap ringgit modal yangdigunakan. Semakin tinggi hasil yang diperoleh daripada setiap ringgit modal yangdigunakan, semakin cekap syarikat menguruskan modalnya. Analisis Auditmendapati kadar pulangan atas ekuiti pada tahun 2007 ialah 0.74:1 berbanding0.27:1 pada tahun 2008 dan meningkat kepada 0.49:1 pada tahun 2009. Inimenunjukkan pada tahun 2009, jumlah pulangan yang diperoleh berbanding jumlahekuiti pemegang saham syarikat meningkat berbanding tahun sebelumnya.Pada pendapat Audit, prestasi kewangan PDCC pada tahun kewangan 2009 adalahbaik berbanding tahun sebelumnya dan mampu untuk menguruskan perniagaanSyarikatnya.12.4.2. Pengurusan AktivitiAktiviti utama PDCC adalah menyediakan pelbagai perkhidmatan konsultansi merangkumikerja arkitek, kejuruteraan, ukur bahan dan pengurusan projek. Di samping itu, syarikat jugamenjalankan pemantauan terhadap projek yang dikendalikan oleh kontraktor bagimemastikan kualiti dan mutu kerja terjamin. Pada keseluruhannya, prestasi pengurusanaktiviti Syarikat adalah memuaskan dan dilaksanakan selaras dengan objektifpenubuhannya. Bagaimanapun, masih ada kelemahan yang diperhatikan dan bolehdipertingkatkan. Semakan Audit mendapati, 110 projek telah dijalankan oleh Syarikat danyuran profesional sejumlah RM21.31 juta telah dikenakan kepada klien bagi tempoh tahun2008 hingga bulan September 2010 seperti di Carta 12.3 dan Carta 12.4. Pada tahun 2008,bilangan projek yang diperoleh Syarikat adalah sebanyak 40 projek dan meningkat kepada41 projek pada tahun 2009. Manakala bagi tahun 2010, terdapat penurunan bilangan projekkepada 29 projek berbanding tahun sebelumnya. Yuran profesional yang dikenakan padatahun 2008 adalah sejumlah RM5.7 juta dan pada tahun 2009, yuran profesional yangdikenakan adalah sejumlah RM4.9 juta iaitu menurun sebanyak 14.0% berbanding tahunsebelumnya. Berlaku peningkatan terhadap yuran profesional yang dikenakan sejumlahRM5.81 juta pada tahun 2010. Penurunan yuran profesional pada tahun 2009 disebabkanprojek-projek yang telah dikendalikan oleh syarikat tidak dapat diteruskan, ditangguhkan dandibatalkan oleh klien walaupun syarikat telah memberi perkhidmatan konsultansi.141141


Carta 12.3Bilangan Projek Yang Diperoleh SyarikatBagi Tahun 2008 Hingga 2010Carta 12.4Jumlah Yuran Profesional Yang DiterimaSyarikat Bagi Tahun 2008 Hingga 20100Bilangan Projek35302520151050271320083292009Tahun2120108Yuran Profesional (RM Juta)1210864204.571.1320084.630.272009Tahun10.590.1220100Projek PDCProjekPDCSumber: PDCCSumber: PDCC12.4. .2.1. PengendalianProjek Oleh SyarikatSyarikatgiat berusaha untukmendapatkanprojek baru bagimeningkatkanpendapatannya. Syarikat menyediakan perkhidmatan profesional bagi projek-projek yangdiperoleh oleh pemaju melalui dokumen kontrak. Semakan Audit mendapati sejumlah110 projek diluluskan untuk mengendalikan kerja-kerja arkitek, kejuruteraan dan ukurbahan bagi tempoh tahun 2008 hingga bulan September 2010. Bagaimanapun, daripada110 projek tersebut, 12 projek atau 11% ditangguhkan dan 4 projek atau 3.6% dibatalkanoleh klien. Butiran terperinci mengenai bilangann projek yang ditawarkan kepada Syarikatseperti di Jadual 12.3.Jadual 12.3Bilangan Projek Yang Diperoleh Dan Dilaksanakan Oleh PDCCTahunProjek ProjekProjekProjek Projek YangDiperoleh DiluluskanDitangguhkanDibatalkan Dijalankan200848409229200963413-382010 (Sept.) 3229-227Jumlah14311012494Sumber: PDCC12.4. .2.2. Tunggakan Yurana. Tunggakann Yuran ProfesionalSyarikattelah menandatanganiperjanjian denganpemaju untukmenyediakanperkhidmatan profesional mengikut kadar yang diluluskan oleh Ahli Lembaga PengarahPDC. Kadar yuran profesional yangdikenakann adalah antara 1% hingga 7% daripadajumlah kos setiap projek. Bagaimanapun, Syarikat tidak dibayar yuran profesionalsekiranya projek terlibat ditangguhkan atau dibatalkan oleh pemaju. Semakan Auditmendapati, jumlah yuranprofesional tertunggak bagi tempoh tahun 2008 hingga142142


September 2010 adalah berjumlah RM13.83 juta bagi 110 projek yang diluluskan.Tunggakan yuran profesional tersebut adalah melebihi daripada jumlah yuran profesionalyang diterima berjumlah RM7.48 juta dan keadaan ini boleh memberi impak pengukuhankewangan Syarikat terhadap operasinya seperti di Jadual 12.4. Sungguhpun demikian,Syarikat masih belum mengambil tindakan susulan seperti tindakan undang-undang untukmendapatkan semula yuran profesional bagi perkhidmatan yang telah diberikan. Maklumbalas PDCC menjelaskan klien utamanya adalah PDC dan PDC Properties Sdn. Bhd.(PDCP). Sehubungan itu, pengurusan PDCC dari semasa ke semasa mengadakanperbincangan dengan pihak pengurusan PDC dan PDCP mengenai tunggakan yuranprofesional yang meningkat dengan ketara bagi tahun 2010.Jadual 12.4Bilangan Projek Dan Yuran ProfesionalYuran ProfesionalYuranYang DikenakanProfesionalTahunKos Kepada KlienTertunggakBilanganProjekDiluluskanYuranProfesionalYang DiterimaDaripada Klien(RM Juta)(RM Juta) (RM Juta)(RM Juta)2008 40 163.5 5.70 3.99 1.712009 41 124.0 4.90 3.43 1.472010(Sept)29 334.18 10.71 0.06 10.65Jumlah 110 621.68 21.31 7.48 13.83Sumber: PDCCb. Tunggakan Anak SyarikatSemakan Audit mendapati tunggakan hasil PDCC yang lain merupakan tunggakandaripada anak-anak Syarikat PDCPH dan penghutang perniagaan. Sehingga akhir tahun2007 dan 2008, jumlah tunggakan anak Syarikat PDCPH berjumlah RM707,093 danRM876,073. Bagi tahun 2009, jumlah tersebut meningkat kepada RM1,022,246.Manakala tunggakan oleh penghutang perniagaan adalah berjumlah RM702,046 padatahun 2007. Pada tahun 2008 dan 2009, tunggakan masing-masing berjumlahRM713,926. Pada keseluruhannya, tunggakan hasil meningkat dan melebihi tempoh 3tahun. PDCC seharusnya mengambil tindakan proaktif untuk memungut hasil tertunggakdengan mengeluarkan notis peringatan kepada Syarikat yang mempunyai tunggakan.Namun demikian, PDCC tidak mengeluarkan notis peringatan bagi mengutip kembalihutang yang tertunggak. PDCC memaklumkan bahawa mereka sudah melantik syarikatguaman bagi pihaknya untuk mengambil tindakan mengutip kembali tunggakan hutangdengan cara mengeluarkan Notices Of Demand kepada penghutang Syarikat. Butiranlanjut mengenai tunggakan oleh anak Syarikat PDC Premier Holdings Sdn. Bhd. adalahseperti di Jadual 12.5 dan tunggakan penghutang perniagaan adalah sepertidi Jadual 12.6. PDCC memaklumkan pihaknya sentiasa cuba untuk berunding darisemasa ke semasa dengan anak-anak Syarikat PDC yang lain supaya mempercepatkanpembayaran yuran profesional yang tertunggak. Jika sekiranya berlaku pembatalanprojek, maka pihak pengurusan PDCC akan mengadakan perbincangan supaya bayaranyuran profesional yang dibuat adalah berdasarkan kepada abortive fee seperti yangterkandung dalam surat perjanjian perkhidmatan yang ditandatangani. Selain itu, pihak143143


pengurusan juga telah menghantar surat peringatan bagi mendapatkan semulatunggakan hutang bagi penghutang perniagaan lain.Jadual 12.5Tunggakan Oleh Anak Syarikat PDC Premier Holdings Sdn. Bhd.Bagi Tahun 2007 Hingga 2009Bil.Nama Syarikat2007 2008 2009(RM) (RM) (RM)1. DCT Consultancy Services Sdn. Bhd. 101,603 - -2. Island Golf Properties Berhad 34,650 34,650 34,6503. PDC Properties Sdn. Bhd. 401,342 652,148 797,3064. PDC Setia Urus Sdn. Bhd. 5,250 5,250 5,2505. PDC Telecommunication Services Sdn. Bhd. 34,180 34,940 34,1806. PDC Homes Sdn. Bhd. 130,068 130,068 131,8437. PDC Nusabina Sdn. Bhd. - 19,017 19,017Jumlah707,093 876,0731,022,246Sumber: Penyata Kewangan PDCCJadual 12.6Tunggakan Oleh Penghutang Perniagaan Bagi Tahun 2007 Hingga Bulan Julai 20102007 2008 2009SehinggaBil. Nama SyarikatJulai 2010(RM) (RM) (RM) (RM)1.Jabatan Kerja Raya PulauPinang37,908 37,908 37,908 37,9082.Bayan Baru SpecialistHospitals Sdn. Bhd.556,710 556,710 556,710 556,7103. Warisan Pinang Sdn. Bhd. 84,607 84,607 84,607 84,6074. ANZ Planners Sdn. Bhd. 19,743 19,743 19,743 19,7435.Pembinaan Garuda Sdn.Bhd.3,078 3,078 3,078 3,0786. Nova Ventures Berhad - 11,880 11,880 11,880Jumlah 702,046 713,926 713,926 713,926Sumber: Debtors Aging Report PDCCPada pendapat Audit, paras tunggakan hasil syarikat adalah pada tahap yangtinggi. Oleh itu, Syarikat perlu mengkaji mekanisme kutipan yang sesuai untukmeminimumkan tunggakan. Tumpuan perlu diberikan bagi mengutip semula hutangyang melebihi tempoh 3 tahun.12.4.2.3. Projek Membina Satu Blok Bangunan Tempat Letak Kereta DanPerhentian Bas Pelancongan 4 Tingkata. Bagi tempoh tahun 2008 hingga September 2010, PDCC telah melaksanakansebanyak 110 projek pembinaan. Lawatan Audit telah dibuat ke 5 projek pembinaanyang dijalankan. Berdasarkan perenggan 2 dalam Dokumen Kontrak, PegawaiPenguasa Projek bertanggungjawab sepenuhnya bagi memastikan kerja kontraktordijalankan dengan sempurna dan teratur. Pegawai Penguasa Projek juga perlumemeriksa kualiti bahan, spesifikasi kontrak, menjalankan ujian ketahanan danmemberi arahan dari semasa ke semasa untuk menentukan sesuatu projek siappada masa yang ditetapkan. Projek-projek tersebut adalah seperti di Jadual 12.7.Hasil lawatan menunjukkan terdapat 4 projek yang telah siap dibina dan satu projekdalam pembinaan seperti di Gambar 12.1 hingga Gambar 12.5.144144


Bil.1.2.3.4.5.Jadual 12.7Projek Yang Dilaksanakan Oleh PDCCNama ProjekKodProjekKlienProjek membina satu blok bangunan tempat letakkereta dan perhentian bas pelancongan 4 tingkat diatas Lot 219 II, Seksyen 1, Mukim 16, Bandar AyerItam, Daerah Timur Laut, Pulau Pinang.Projek membina 595 unit banglo di Bandar Cassia,Zon 2, Batu Kawan, Pulau Pinang - DedaunProjek membina rumah pangsa kos sederhanarendah di Sungai Nibong, Pulau Pinang - Parcel C(Ixora Heights)Projek membina balai nelayan dan jeti di atas tanahtebus guna, Mukim 13, Batu Uban, Pulau Pinang.Projek membina skim perumahan di atassebahagian Lot 272 & 274, Mukim 13, Batu Kawan,Pulau Pinang- Villa TanjungSumber: PDCCKos Projek(RM Juta)06-070 PDC 3.96StatusSedangDalamPembinaan05-028 PDCP 28.98 Siap05-009 PDCP 19.69 Siap04-055 PDC 0.87 Siap05-003 PDCP 30.38 SiapJumlah 83.88Gambar 12.1Projek Pembinaan Balai NelayanGambar 12.2Projek Pembinaan Rumah Banglo DedaunSumber: Jabatan Audit NegaraSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Pembinaan Balai Nelayan, Batu Uban,Daerah Timur LautLokasi: Pembinaan Banglo Dedaun, Batu Kawan,Seberang Perai SelatanTarikh: 30 September 2010 Tarikh: 30 September 2010145145


Gambar 12.3Projek Pembinaan Rumah Kos SederhanaRendah (Ixora Heights) Bernilai RM19.69 JutaGambar 12.4Projek Perumahan Villa TanjungBernilai RM30.38 JutaSumber: Jabatan Audit NegaraSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Pembinaan Kos Rendah, Sungai NibongDaerah Timur LautLokasi: Pembinaan Perumahan Mukim 13,Batu Kawan, Seberang Perai SelatanTarikh: 30 September 2010 Tarikh: 30 September 2010Gambar 12.5Projek Membina Satu Blok BangunanTempat Letak Kereta Dan Perhentian BasPelancongan 4 Tingkat Bernilai RM3.96 JutaSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Tapak Projek Pembinaan Tempat LetakKereta dan Perhentian Bas PelanconganAyer Itam, Daerah Timur LautTarikh: 30 September 2010b. Semakan Audit terhadap Dokumen Kontrak projek membina satu blok bangunantempat letak kereta dan perhentian bas pelancongan bernilai RM3.96 juta mendapatikontraktor perlu membina vertical stiffener pada setiap 3 meter pelebaran dindingbata bangunan tandas dan surau. Pemeriksaan Audit mendapati kontraktor tidakmembina vertical stiffener untuk menguatkan struktur bangunan bagi mengelakkanretakan pada dinding seperti di Gambar 12.6.146146


c. PDCC memaklumkan pihaknya sentiasa menjalankan pemantauan dan memberiarahan kepada kontraktor dari semasa ke semasa terhadap kerja-kerja yangdijalankan oleh pihak kontraktor di tapak bagi memastikan kerja-kerja dijalankanmengikut spesifikasi yang ditetapkan. Penyelia tapak telah mengesan perkaratersebut dan arahan bertulis telah dikeluarkan kepada kontraktor untuk menghentikankerja-kerja lepaan (plastering) sehingga kerja-kerja memasang vertical stiffenerkepada struktur dilaksanakan.Gambar 12.6Vertical Stiffener Yang Tidak DibinaPada Struktur Dinding BangunanSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Tapak Projek Pembinaan Tempat Letak Kereta,Ayer Itam, Daerah Timur LautTarikh: 8 Disember 2010Pada pendapat Audit, PDCC perlu meningkatkan pemantauan untuk memastikankerja yang dilaksanakan menepati spesifikasi kontrak yang telah dipersetujui.12.4.3. Tadbir Urus Korporat12.4.3.1. Pembayaran DividenPekeliling Perbendaharaan Bil. 11 Tahun 1993 menetapkan dasar dan garis panduanmengenai bayaran dividen oleh syarikat Kerajaan. Cadangan bayaran dividen hendaklahdikemukakan kepada Pihak Berkuasa Kerajaan Negeri untuk pertimbangan Ketua Menterisetelah diluluskan oleh Lembaga Pengarah Syarikat Induk. Syarikat Kerajaan dikehendakimembayar dividen sekurang-kurangnya 10% setahun sebagai pulangan modal kepadaKerajaan sebagai pemegang saham. Sekiranya keuntungan tahun semasa melebihijangkaan, peratusan dividen kepada pemegang saham perlu ditingkatkan tanpamenjejaskan kedudukan kewangan syarikat. Semakan mendapati cadangan bayarandividen dikemukakan dan diluluskan dalam Mesyuarat Agung Tahunan PDCC. Mesyuarattelah meluluskan kadar bayaran dividen sebanyak 50% ke atas setiap saham bagi tahun2008 dan 2009. Bayaran dividen kepada PDCPH bagi tempoh tahun 2007 hingga 2009adalah seperti di Jadual 12.8.147147


Jadual 12.8Bayaran Dividen Kepada PDCPH Bagi Tahun 2007 Hingga 2009Butiran2007 2008 2009(RM) (RM) (RM)Untung Sebelum Cukai 1,975,577 858,979 2,387,879Jumlah Dividen 162,801 165,001 165,001Sumber: Penyata Kewangan PDCC12.4.3.2. Pembayaran Bonus/Bantuan Khas KewanganAkta Syarikat 1965 memperuntukkan bonus boleh dibayar kepada kakitangan sekiranyasyarikat memperoleh keuntungan. Bagi tempoh tahun 2007 hingga 2009, PDCCmemperoleh keuntungan sebelum cukai masing-masing berjumlah RM1.97 juta, RM0.86juta dan RM2.38 juta. Semakan Audit mendapati PDCC telah membuat pembayaran bonuskepada kakitangan Syarikat bagi tahun 2007 dan tahun 2008 berjumlah RM173,596 danRM168,541 manakala bagi tahun 2009, Syarikat telah memberi bantuan khas kewanganberjumlah RM51,667.12.5. SYOR AUDITBagi memastikan objektif penubuhan PDCC dapat dicapai sepenuhnya dan pemegang ekuitimendapat value for money, adalah disyorkan supaya Syarikat mengambil tindakan sepertiberikut:12.5.1. Meningkatkan pengurusan aktiviti terutamanya dari segi mendapatkan projekdaripada pihak luar dan tidak terlalu bergantung pada projek daripada PDC sendiri bagimengembangkan Syarikat pada masa hadapan.12.5.2. Meningkatkan usaha untuk mendapatkan hasil yang tertunggak.12.5.3. Menjalankan pemantauan secara berterusan terhadap pelaksanaan projek bagimenjamin kualiti pembinaan.148148


BAHAGIAN IIIPERKARA AM


BAHAGIAN IIIPERKARA AM13. PENDAHULUANBagi memastikan tindakan pembetulan diambil oleh Jabatan/Agensi Negeri dan SyarikatKerajaan Negeri terhadap perkara yang dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negarayang lalu, pemeriksaan susulan telah dijalankan di Jabatan/Agensi Negeri dan SyarikatKerajaan Negeri berkenaan. Hasil daripada pemeriksaan itu dilaporkan dalam Bahagian inidi bawah tajuk berikut:13.1. Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua AuditNegara Tahun 2009.13.2. Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi danPengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pulau Pinang Tahun 2009.13.3. Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri Pulau Pinang.14. KEDUDUKAN MASA KINI PERKARA YANG DIBANGKITKAN DALAM LAPORANKETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2009Bagi membantu Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri memperbetulkan kelemahankelemahanyang telah dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2009,sejumlah 52 syor telah dikemukakan oleh Jabatan Audit Negara untuk tujuan tersebut.Pemeriksaan susulan yang telah dijalankan mendapati setakat 30 April 2011,Jabatan/Agensi Negeri dan Syarikat Kerajaan Negeri telah mengambil tindakan terhadap 50syor bagi tahun 2009. Bagi 2 syor lagi, Jabatan/Agensi Negeri dan Syarikat Kerajaan Negeritelah mengambil tindakan susulan, bagaimanapun perkara tersebut masih belum selesai danbutirannya adalah seperti di Jadual 14.1.Jadual 14.1Kedudukan masa kini perkara yang dibangkitkan dalamLaporan Ketua Audit Negara Mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi bagi tahun 2009Bil.Isu-isu Laporan AuditTindakan Susulan Yang BelumDiambil/Selesai1.JABATAN PERHUTANAN PULAU PINANG- Pengurusan Pembangunan Sumber Bio Pelancongan2.4.1(a)(i) Hutan Lipur Teluk BahangInfrastruktur yang dibina oleh Jabatan dikawasan seluas 6 ekar dalam kawasanHLTB telah terbiar dan tidak digunakanseperti bangunan pameran reptilia,bangunan pameran serangga, kandangkura-kura gergasi, kolam ikan Arapaima dankandang harimau. Keseluruhan kos bagipembinaan kemudahan infrastruktur adalahbernilai RM1.55 juta di mana RM1.46 jutauntuk pembinaan infrastruktur danRM0.09 juta untuk bayaran perunding. Kospembinaan ditanggung sepenuhnya olehJabatan telah menjadikan bangunan pameranreptilia yang terbiar sebagai bangunan untukpameran penanaman spesis pokok bakau.Kerja-kerja pengubahsuaian telah dijalankanpada bulan Januari 2011 dan siap sepenuhnyapada bulan Februari 2011 tanpa melibatkankos tambahan kerana kerja tersebut dijalankanoleh kakitangan Jabatan. Jabatan juga telahmenyediakan cadangan bagi mengisi kawasantapak yang terbiar. Antaranya menjadikanbangunan pameran serangga sebagai tempatinformasi berkaitan tumbuhan herba,151151


Bil.2.Isu-isu Laporan AuditJabatan. Kawasan tersebut dibangunkanuntuk projek penswastaan bagi tujuanmendapatkan hasil Kerajaan Negeri.Tindakan Susulan Yang BelumDiambil/Selesaimengubahsuai kandang kura-kura gergasisebagai taman permainan kanak-kanak,pengisian spesis ikan yang bersesuaian dikolam ikan Arapaima dan menjadikan kawasantapak kandang harimau sebagai kawasan plottanaman pokok karas dan pelbagai spesisherba. Selain itu, Jabatan juga telahmenghubungi perunding bagi mendapatkanpandangan berhubung kaedah terbaik untukmemanfaatkan infrastruktur yang telah siapdibina daripada terus terbiar. Bagaimanapun,perunding tersebut tidak dapat memberikanpandangan seperti yang diminta berikutanmasa dan komitmen terhadap tugas lain.PEJABAT TANAH DAN GALIAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEBERANG PERAITENGAH, PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEBERANG PERAI SELATAN, PEJABATDAERAH DAN TANAH DAERAH BARAT DAYA- Pengurusan Pengambilan Tanah5.4.1.Pampasan bagi 24 kes pengambilan tanahbagi tujuan pembesaran EmpanganMengkuang di Mukim 17 dan 18, BukitMertajam, Daerah SPT berjumlah RM21.27juta telah lewat dibayar kepada pemilik tanahantara 19 hingga 276 hari.5.4.2.Kelewatan ini menyebabkan Kerajaan Negeriterpaksa menanggung faedah sebanyak 8%setahun daripada amaun pampasan selepastarikh genap masa (90 hari selepas tawarandikeluarkan) kepada pemilik tanah. Jumlahfaedah yang terlibat bagi kelewatan ini ialahRM0.28 juta iaitu kelewatan antara 19hingga 276 hari setelah mengambil kiratarikh genap masa (90 hari selepas tawarandikeluarkan).5 kes pengambilan tanah berjumlahRM10.09 juta bagi tujuan pembesaranEmpangan Mengkuang di SPT mendapatipampasan belum dibayar kepada pemiliktanah, walaupun tawaran pampasan BorangH telah dikeluarkan pada 31 Julai 2009.Kelewatan ini menyebabkan Kerajaan Negeriterpaksa menanggung faedah sebanyak 8%setahun berjumlah RM134,567 (sehingga 31Disember 2009). Faedah ini akan bertambahselagi bayaran pampasan belum dibayarkepada pemilik tanah.Sumber: Jabatan Audit NegaraBayaran faedah kepada pemilik tanah masihbelum dibuat. Bagaimanapun, masalahmendapatkan peruntukan untuk membayarfaedah 8% setahun kepada pemilik tanah telahdapat dicapai setelah di bincang dalamMesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira WangAwam Negeri.Bayaran Pampasan berjumlah RM10.09 jutatelah selesai dijelaskan. Bagaimanapun,bayaran faedah kepada pemilik tanah masihbelum dibayar. Sungguhpun begitu, masalahmendapatkan peruntukan untuk membayarfaedah 8% setahun kepada pemilik tanah telahdapat dicapai setelah di bincang dalamMesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira WangAwam Negeri.152152


15. PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI AKTIVITIJABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERIPULAU PINANG TAHUN 2009Perkara 107(2) Perlembagaan Persekutuan mengehendaki Laporan Ketua Audit Negaramengenai Akaun Awam Kerajaan Negeri dibentangkan di Dewan Undangan Negeri.Sehubungan itu, Laporan Ketua Audit Negara mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi danPengurusan Syarikat Kerajaan Negeri bagi tahun 2009 telah di bentang pada1 November 2010.16. MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG AWAM NEGERIPULAU PINANGSepanjang tahun 2010, Jawatankuasa Kira-kira Wang Negeri telah bermesyuarat sebanyak6 kali. Lima mesyuarat telah membincangkan isu-isu mengenai pengeluaran pasir di BalikPulau, Daerah Barat Daya di mana siasatan mengenai isu pengeluaran pasir telahdimulakan pada 21 Julai 2010. Empat mesyuarat seterusnya tertumpu kepada inkuiriberkenaan aktiviti pengeluaran pasir di Balik Pulau, Daerah Barat Daya. Pada6 Disember 2010, taklimat mengenai Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2009 telahdiadakan. Butiran lanjut mengenai perkara yang dibincangkan semasa mesyuaratJawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri adalah seperti di Jadual 16.1.Jadual 16.1Perkara Dibincangkan Semasa MesyuaratJawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri Pada Tahun 2010Bil. Tarikh Perkara Dibincangkan1. 21 Julai 20102. 2 Ogos 20103. 9 Ogos 20104. 18 Ogos 20105. 1 Oktober 20106. 6 Disember 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraSiasatan Mengenai Pengeluaran Pasir Di BalikPulau, Daerah Barat DayaInkuiri Berkenaan Aktiviti Pengeluaran Pasir DiBalik Pulau, Daerah Barat DayaInkuiri Berkenaan Aktiviti Pengeluaran Pasir DiBalik Pulau, Daerah Barat DayaInkuiri Berkenaan Aktiviti Pengeluaran Pasir DiBalik Pulau, Daerah Barat DayaInkuiri Berkenaan Aktiviti Pengeluaran Pasir DiBalik Pulau, Daerah Barat DayaTaklimat Mengenai Laporan Ketua Audit NegaraTahun 2009153153


PENUTUP


PENUTUPSecara keseluruhannya, pengauditan yang dijalankan mendapati wujud beberapakelemahan dalam pelaksanaan aktiviti dari segi perancangan, pelaksanaan danpemantauan. Antara faktor utama yang menyebabkan wujudnya kelemahan adalahkurangnya latihan kepada pegawai terlibat serta tidak ada penyeliaan yang berkesanterhadap kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kakitangan bawahan, kontraktor danvendor. Jika kelemahan tersebut tidak diberi perhatian yang serius dan tidakdiperbetulkan, ia boleh menjejaskan pencapaian objektif aktiviti/program berkenaanserta menjejaskan imej Kerajaan Negeri dan perkhidmatan awam.Beberapa Jabatan/Agensi Negeri yang terlibat telah mengambil tindakan pembetulanselepas mendapat teguran daripada pihak Audit, namun bagi mengelakkan kelemahanyang sama daripada berulang, langkah pembetulan perlu dibuat secara berterusan.Pegawai Pengawal yang terlibat juga perlu mengatur supaya pemeriksaan secaramenyeluruh dijalankan untuk menentukan sama ada kelemahan yang sama jugaberlaku di program/aktiviti lain yang tidak diaudit dan seterusnya mengambil tindakanpembetulan yang sewajarnya.Kerajaan Negeri juga perlu memantau aktiviti syarikat miliknya untuk memastikansyarikat mewujudkan tadbir urus korporat yang baik, mematuhi undang-undang danperaturan kerajaan, berdaya saing dan memperoleh keuntungan seterusnya berupayamembayar dividen kepada Kerajaan Negeri.JABATAN AUDIT NEGARAPutrajaya12 Mei 2011157157

More magazines by this user
Similar magazines