karangan-ekspositori

mosasyraf

karangan-ekspositori

KARANGANEKSPOSITORImohamed naim daipi


KARANGANEKSPOSITORISEKOLAH MENENGAHSPRINGFIELD2


Azhar Hamid (2001)• Menulis merupakan satu proses yangdinamik. ik Menulis melibatkan kemahiranmenaakul, membaca, mengumpul fakta,menilai, i memilih dan membina hujah.hJusteru itu menulis memerlukan latihan,pendedahan, d dan minat yang konsistenagar seseorang itu mampu menghasilkansebuah wacana yang bermutu.3


Anda perlu berfikir sebelumanda menulis. Anda menulissetelah anda memahami apayang anda fikir. Sama jugalahhalnya anda berfikir sebelumanda berkata-kata.4


KARANGAN JENIS EKSPOSITORI• Fakta• Ciri-ciri• Cara-cara• Kesan-kesan• Bukan naratif ataupun deskriptif5


Mengapa tulis karangan jenisekspositori?• Tidak pandai menggunakan bahasaberbungab• Lebih selesa menggunakan larasbahasa formal.• Bagi mereka yang sukar untukmemikirkan plot yang menarikdalam masa yang singkat6


Soalan-soalan karangan ekspositori kertasGCE O tahun-tahun lepas• Cara-cara menyemai minat membaca dalamkalangan pelajar.• Pada pendapat kamu, apakah ciri-ciri yangharus dimiliki oleh seorang pelajar contoh?• Sebab-sebab saya tidak akan meninggalkanSingapura untuk menetap di negara lain.7


Memahami TajukBaca tajuk karangandengan teliti dancuba fahamikehendak soalan.8


Komponen penting dalamekspositoriKARANGANPENDAHULUANISIPENUTUP9


Mengumpulkan idea• Fikirkan dan catat idea-idea• Kumpulkan maklumat• Pilih isi yang sesuai mengikutkehendak soalan10


• Susun isi mengikut pentingnya isitersebut dengan kehendak soalan• Setiap isi yang dikemukakan perludihuraikan dengan contoh-contoh yangkonkrit dan kukuh11


• Semak lakaran isi dan perincian yangtelah dipilih dan disusun itu.• Gunakanlah peta minda ataupenyusun grafik yang sesuai untukkamu menyusun idea.12


PendahuluanGambaran awal tentang apa yang ingindisampaikan.Pelajar harus mengaitkanpendahuluan karangan perbincangandengan tajuk soalan.Oleh itu, bahagian ini dianggap penting.13


Apabila menulis, mulakan denganpendahuluan yang menarik agar dapatmenarik minat dan menimbulkanperasaan ingin membaca karangan ituhingga akhir.Bahagian pengenalan boleh dimulakandengan unsur-unsur menarik sepertipantun, madah, peribahasa, persoalan,tukilan, dan data.14


Terdapat tujuhjenis pendahuluanyang digunakandalam penulisankaranganperbincangan15


GABUNGANFAKTAPENDAPATPERBINCANGANJENIS-JENISPENDAHULUANPERIBAHASALATARBELAKANGATAUSEJARAHSUASANA16


Pendahuluan Jenis FaktaPelajar memberikantakrif,makna ataudefinisitentang sesuatu tajuk.


Contoh• Konsep kesihatan meliputi aspek yang luas.Menurut apa yang dipersetujui semasaPersidangan Kesihatan Sedunia kali pertamapada tahun 1948, anjuran PertubuhanKesihatan Sedunia(WHO), kesihatan bermakna“ sihat dari aspek fizikal, mental dan sosial,bukan sekadar bebas daripada penyakit,kecacatan atau kecederaan.” Kini konsepkesihatan bukan sahaja melibatkan aspekfizikal mental dan sosial tetapi juga merangkumiemosi dan rohani.18


Pendahuluan JenisPendapatPendahuluan jenis ini memuatkanpendapat seseorang tokoh,pujangga ataupendapat masyarakat umumtentang sesuatu isu.19


ContohKata pujangga, “Harga atau nilai i kesihatan,tidak diketahui kecuali orang-orang yangsakit.” Ini kerana kesihatan yang hilang belumtentu boleh direbut kembali dengan ubatubatanyang mampu dibeli dengan wangringgit yang banyak. Dalam mengejar impiankehidupan gaya moden yang penuhkemewahan, ramai yang terlupa bahawakesihatan yang sempurna merupakan suatukekayaan.20


Pendahuluan jenis peribahasa Pendahuluan jenis ini memuatkansekurang-kurangnya satu atau lebihperibahasa atau kata-kata hikmahyang sesuai dengan kehendaksoalan.21


Contoh• Kekayaan dan kemewahan belum tentu dapatmenjamin kebahagiaan hidup. Pepatah Melayuada mengatakan “orang yang bertanam pokoknyiur tak tentu ia dapat memakan buahnya.” Iniadalah kerana orang yang menghimpunkan hartabenda itu adakalanya tiada berfaedah bagidirinya, lebih-lebih lagi jika ia tiada berolehkesihatan.22


Pendahuluan jenis suasanaPendahuluan jenis ini menggambarkansesuatu tajuk melalui suasana dangambaran yang sesuai dan nyata.23


Contoh• Di pintu masuk pejabat, jelas tertera waktupejabat telah lama berakhir. Namun, masihramai lagi pekerja yang sibuk bekerja lebihwaktu. Ramai orang yang mengabaikankesihatan sendiri dan terus bekerja, tanpamempedulikan waktu dan rehat. Anehnya,kadang kala wang yang dikumpulkan ituterpaksa dihabiskan di klinik ik rawatan keranamereka jatuh sakit atau mengalami masalahkesihatan yang berpanjangan. Begitulahgambaran kehidupan hari ini. Dalamkesibukan mencari kesenangan material,ramai orang terlupa peri pentingnyakesihatan.24


Pendahuluan jenis latarbelakang/sejarahPendahuluan jenis ini menggariskanlatar belakang atau mengaitkansesuatu peristiwa yang berlakudahulu dengan tajuk.25


ContohPemerintah Singapura telah melancarkankempen Gaya Hidup Sihat Kebangsaan padatahun 1992 demi memastikan seluruh masyarakathidup dalam keadaan sihat, cergas, bertenagadan berdaya maju. Lembaga PenggalakKesihatan Singapura telah mengambilpendekatan berbilang matlamat, termasukmewujudkan sokongan masyarakat dan sekitaranfizikal, untuk merangsang orang ramai supayamengamalkan kehidupan yang sihat. Langkahpemerintah menunjukkan bahawa asaskemakmuran negara ini bergantung kepadatenaga kerjanya yang sihat dan berdaya maju.26


Pendahuluan jenis perbincanganUntuk menulis pendahuluanjenis ini, pelajar perlumengemukakan beberapaayat tanya, sama adaberjawab atau tidak, yangberkaitan dengan tajuk yangdiberi.27


ContohSetiap orang mempunyai banyak keinginan dankemahuan di dunia ini. Antaranya, kuasa,kedudukan, kecantikan dan kemewahan. Sekiranyakita akan dikurniakan hanya satu permintaan, apakahyang akan kita minta? Jika kita harus memilih antarakesihatan dan kemewahan, ,yang manakah yangakan kita pilih? Bagaimanakah harus kitamempertimbangkannya? Persoalannya, apakahyang kita anggap lebih penting bagi diri kita –kesihatan atau kemewahan?28


Pendahuluan jenis gabunganPelajar menggabungkandua jenis pendahuluan,misalnya fakta danperbincangan.29


ContohKonsep kesihatan bukan sahaja sekadar bebas daripadapenyakit, kecacatan atau kecederaan tetapi melibatkanaspek fizikal mental, emosi, rohani dan sosial.Kemewahan pula lebih merupakan sesuatu yang meterialseperti wang ringgit dan harta benda yang banyakbiasanya dikaitkan dengan status. Jika kita harus memlihantara kesihatan dan kemewahan, yang manakah yangakan kita pilih? Bagaimanakah harus kitamempertimbangkannya? Persoalannya, apakah yang kitaanggap lebih penting bagi diri kita – kesihatan ataukemewahan?30


Pemilihan perkataan• Pemilihan kata yang baikmempengaruhi hasil sesebuahpenulisan. Anda mestilahmengatur buah fikiran anda danmeletakkannya pada tempat yangbetul.31


PEMERENGGANAN KARANGANPermulaan perenggan baru• Masih ramai pelajar yang memulakanperenggan yang baru secara sewenangwenangnya.Sepatutnya, perenggan yangbaru dimulakan jika berlaku:• peralihan dari satu isi kepada satu isi yangbaru• perubahan kepada situasi yangdibincangkan• perubahan kepada pendekatan(baik “lawan” buruk)32


Perenggan yang bermutu ialahperenggan yang mengandungiidea yang jelas,maklumat yang mencukupi danrangkuman ayat yang gramatisdanmudah difahami.33


Tiap-tiap perenggan hendaklahmengandungi satu idea sahaja.Perenggan disusun mengikut jalinan idea.Jika ada idea yang perlu dijelaskan denganpanjang lebar dalam satu perenggan,pecahkan perenggan itu kepada dua atautiga perenggan yang lebih pendek.34


• Sesebuah perenggan memperkembangkansatu idea.• Pemerengganan penting dalammenyampaikan idea yang konkrit dantersusun. Perkembangan daripada satuperenggan ke satu perenggan yang lainhendaklah dilakukan secara sistematik danlogik supaya terlihat pertalian antara idea danisi tersebut.35


Susunan isi dalam perengganUntuk sesuatu perenggan menjadi jelas,mestilah terdapat t 3 komponen:• Ayat topik (idea utama)• Isi atau hujah• Ayat kesimpulan36


Pernyataan yang paling umum dalamsesuatu perenggan dikenali sebagaiayat topik.Kedudukan ayat topik:• awal perenggan• akhir perenggan• tengah perenggan• awal dan akhir perenggan37


• Isi penting(Ayat judul – Idea utama)• Huraian Isi(Ayat Huraian – Penjelasan)• Contoh-contoh(Ayat Bukti – pengukuhan)


• Huraian Isi(Ayat Huraian – Penjelasan)• Isi Penting(Ayat Judul– Idea Utama)• Contoh-contohnya(Ayat Bukti – Pengukuhan)39


• Isi penting(Ayat judul – Idea Utama)• Huraian Isi(Ayat Huraian – penjelasan)• Contoh-contoh(Ayat Bukti – Pengukuhan)• Isi penting(Pengulangan dengan memparafrasa)40


• Tumpuan keseluruhan isimestilah berfokus kepada tajuk.• Setiap isi yang diketengahkanharuslah mantap, tepat dandisusun rapi sertaberkesinambungan.41


Kejelasan• Perenggan yang jelas memberi maknapenulisan idea yang terang, nyata danmudah difahami. Oleh sebab perengganmempunyai tujuan yang tertentu, makaayat topik mestilah diperkembangkandengan cara yang dapat difahami i olehpembaca. Kejelasan dapat dihasilkanmelalui ayat-ayat yang tepat dan tidakmeleret-leret.42


Isi karangan• Pastikan perenggan-perenggan kamudapat merangkumi keseluruhan tajuk• Kamu harus memperhatikan tigaperkara dalam setiap perenggan, iaitukesatuan idea, urutan idea, danpenonjolan idea utama agar peralihanidea berlaku secara lancar.43


Tautan dalam perengganatau di antara perenggan• Kata penanda wacana merupakan kataatau rangkai kata yang menjadi jambatanatau penghubung idea dalam penulisanuntuk menghasilkan penceritaan yanglebih jelas. Kekata itu menjadi penandakepada pembaca bahawa pelajar/penulislisedang membuat perbandingan, membuatkesimpulan, memberi contoh, menunjukkanurutan masa, dan sebagainya.44


Dalam bahasa Melayu, kitadapat membahagikan katapenanda wacana kepadabeberapa kategoriberdasarkan fungsinya.45


Penanda akibat• dengan demikian,• oleh itu,• sebagai akibatnya,• jadi,• lantas,• justeru,• lantaran itu46


Penanda contohatau ilustrasiumpamanya, khususnya,terutamanya, seperti katayakni, misalnya,contohnya47


Penanda keterangan ataupenjelasandengan kata lain,ringkasnya, tegasnya,sebenarnya,jelaslah bahawa,seperti mana yang diketahui,yakni, iaitu48


Penanda tambahanselain itu, lagi pun,juga, , apatah lagi, g,malahan, malah, bahkan,tambahan pula, tambahanlagi49


Penanda masa/waktu dan urutanpertamanya, keduanya, kemudian, kini,sekarang, lazimnya, keesokannya, k padamasa itu, selepas itu, pada ketika itu,seterusnya, pada masa sekarang ini, i beralihke hujah selanjutnya, bertolak dari situ.berikutnya, selanjutnya, sebagailanjutannya, sebagai lanjutan daripadanya,lantas50


Penanda sebaliknya/Perbandingan alternatifnamun demikian, walaubagaimanapun, sebaliknya,tetapi, namun, jika tidaksungguhpun, meskipun, biarpun,sekalipun, sungguhpundemikian, walaupun begitu51


Penanda perbandinganSebagai perbandingan,demikian juga denganKhusus:Khususnya, khasnya, lebih-lebihlagi, terutamanya, apatah lagiAndaian:Nampaknya, pada jangkaan52


Pernyataan pendapatatau fikiranPada pandangan,pada hemat,pada perkiraan,sepatutnya, t sebaiknya,seharusnya, setidak-tidaknyatidaknya53


Kepastian atau kebenaransebagai penegasanSesungguhnya,pada hakikatnya,pada kenyataannya,tidak dapat tidak,pastinya,secara pasti54


Lain-lainiDalam hal ini, dalam pada itu,dalam perkara ini,dalam hubungan ini,sehubungan dengan itu/ini,di samping itu, dengan itu/ini,betapa pun, walau apa pun,walau au bagaimanapun, a apu seperkara lagi55


Penanda kesimpulanakhirnya, kesimpulannya,ringkasnya, pada keseluruhannya,natijahnya, rumusannya,kesannya, hasilnya, akibatnya,pada hakikatnya, pendek kata,dengan dalam perkataan lain,apatah lagi, sebagai penutup,56


Kesinambungan• Kesinambungan ibarat jambatan tempat pembacaberjalan. Kalau jambatannya bengkang-bengkok, bengkok ataupun patah, tentulah pembaca akan hilang panduan.• Sekiranya penulis sudah hampir kepada penghujungpenulisannya, sedarkan pembaca akan kedudukantersebut. Maksudnya, pembaca bukan sahaja dapatmenangkap maksud anda pada permulaan karanganekspositori anda, tetapi juga berasa puas hati setelahtamat membacanya.57


Penutup Karangan• Sesebuah karangan dianggap tidak lengkapjika tiada penutup atau kesimpulan.• Akhiri karangan kamu dengan merumuskanisi-isi penting atau membuat kesimpulantentang t tajuk atau soalan.58


Penutup karangan• Penutup merupakan kesimpulan terhadappendapat yang telah dikemukakan. Penutupjuga mencerminkan sikap dan pandanganpelajar/penulis terhadap tajuk.• Oleh itu, penutup harus dirancang denganteliti. Elakkan daripada mengakhiri karangansecara mendadak.59


Perenggan kesimpulan perlumengandungi perkara-perkara berikut :• Kesimpulan/Rumusan• Cadangan• Harapan• Pendirian/Penegasan60


Aspek-aspek penting• Pastikan ia mengandungi maklumat,ulasan, huraian atau penceritaan tentangtsesuatu perkara yang berasaskan fakta-fakta benar.• Unsur humor tidak digalakkan dalampenulisan jenis ekspositori.61


• Idea yang disampaikan harusberurutan dan berkaitan sertaberuntutan dengan hujah kamu.• Pilihlah h kosa kata yang sesuai dantepat untuk sesuatu idea, mudahdifahami dan tidak menggunakanperkataan secara berlebihan.62


SEKIANTERIMA KASIHSEMOGA BERJAYA63

Similar magazines