Blog 172 Edisi Ketiga - JPBD

townplan.gov.my

Blog 172 Edisi Ketiga - JPBD

BLOG@E D I S I 3 J A N U A R I 2 0 1 1Rayuanku...


Nota EditorSalam bahagia,Berjumpa lagi dalam Blog @172 edisi ketigaAkhir-akhir ini ramai pula yang memperkatakan tentang Lembaga Rayuan (LR).Bahagian Perundangan dan Kawal Selia Perancangan (BPKSP) telah menerima banyaksurat dan panggilan untuk mendapatkan khidmat nasihat atau maklumat berkenaan LR.Terdapat juga aduan-aduan perancangan yang diterima menyentuh soal LR. Perkarayang ditanya atau dibangkitkan meliputi perkara yang kami rasa sangat mudah,seperti…berapa ramaikah ahli LR? sehinggalah isu-isu yang kompleks (yang masihdipertikaikan) seperti… bolehkah bukan ahli undang-undang jadi pengerusi LR? Pihakpengurusan juga nampaknya sekarang berminat tentang LR. Mungkin sedang bersiapsedia untuk penceburan-penceburan baru agaknya.Walaupun LR tidak begitu hebat dan meluas di kesemua negeri pada masakini, namunia semakin dilaksanakan. Melihat kes-kes yang dibawa ke LR bagi negeri-negeri yangterkehadapan dalam perlaksanaannya, boleh dikatakan isu-isu yang ditimbulkan dalamkes-kes pembicaraan LR agak kompleks dan menunjukkan ‘kematangan’ baik daripihak yang merayu, pihak defenden Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT) yangharus defen keputusan Kebenaran Merancang (KM) ataupun dari segi keputusan LRyang dibuat. Kadangkala keputusan yang dibuat juga boleh menimbulkan perasaanterkilan kepada pihak yang lain pula.Blog@172 edisi kali ini memaparkan “a little insight” berkenaan LR sebagai pengetahuanasas dan pencetus minda. Bagi yang berminat boleh terus mencari ilmu berkenaanLR. Anda boleh jadi pendaftar LR, perunding cara LR, Ahli Jawatankuasa LRataupun Pengerusi LR (ada negeri yang berura-ura mahu melantik professional dalambidang perancangan bandar sebagai Pengerusi LR. Kalau ini berjaya dilakukan, padamasa hadapan seseorang Perancang Bandar yang berkaliber bolehlah menjadiPengerusi LR.) Walau apapun, seseorang Perancang Bandar haruslah memperlengkapkandiri dari segi pengetahuan dan professionalisma berkenaan LR kerana LR akanmenjadi satu agenda utama bagi bidang perancangan bandar dan desa dalam masayang terdekat.SELAMAT MEMBACA.Sekiranya ada pendapat untuk dikongsi bersama atau inginkankhidmat nasihat perundangan, BPKSP mengalu-alukannyauntuk dimuatkan dalam edisi-edisi akan datang.HAKCIPTA TERPELIHARA 2011Bahagian Perundangan danKawal Selia Perancangan,JPBD Semenanjung Malaysia,Tingkat 15, Wisma Tun Sambanthan,Jalan Sultan Ismail,50000 Kuala Lumpur


Isi KandunganApakah Lembaga Rayuan? 1Lembaga Rayuan di JPBD Negeri 4The Appeal of Appeal Board 8Pelaksanaan Lembaga Rayuan 9Relevankah Akta 172? 1 Pandangan 12Personaliti - Tn. Hj. Ismail Ibrahim 14Evolusi Pindaan Akta 172 17Perunding cara - 19Satu Prospek Baru Dalam Perancangan BandarTeks Autoritatif Akta 172 21Kes-Kes Lembaga Rayuan 25Istilah Perundangan 27Sidang Redaksipenasihatahmad abdullahketua editorkamariah ibrahimeditorhafaliza ishaknoraini omar chongasiah sulaimangrafikmohd. safie mostapaabdul rashid zainalraja dhiyauddin raja azizproduksirasedatul helmiyah ahmadnoor hafeiza hassanmariyati ashaari @ sa’ariBlog @172 | 1


seksyen infoHjh. Zakiah bt. Hj. AliApakahLembagaRayuan?Lembaga Rayuan berfungsi untukmemberikan peluang kepada seseoranguntuk mengemukakan rayuan sekiranyamerasa terkilan atau tidak berpuas hatiterhadap keputusan pihak berkuasaperancang tempatan (PBPT) bagipermohonan kebenaran merancang yangdikemukakan.Rujukan• Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976• Risalah Perancangan Bandar dan Desa Siri 007 Edisi Kedua 2005• Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan• Draf Kompilasi Kes-Kes Lembaga Rayuan Pulau Pinang 1992-2006Blog @172 | 21


Apakah Lembaga Rayuan?Lembaga Rayuan (LR) merupakan satu badankhas yang ditubuhkan mengikut peruntukanstatutori iaitu Akta Perancangan Bandar danDesa 1976 [Akta 172]. Ia bertindak sebagaibadan berkecuali (independent body) yangakan menyelesaikan pertikaian di antara perayudengan pihak berkuasa perancang tempatan(PBPT) berkaitan dengan jenis rayuan yang telahdiperuntukkan di bawah Akta 172.Asas penubuhan LR diperuntukkan di bawahsubseksyen 36(1) Akta 172 di mana setiapnegeri hendaklah menubuhkan LR di negerimasing-masing.Siapakah Ahli Lembaga Rayuan?Keahlian LR diperuntukkan di bawah subseksyen36(2) yang terdiri daripada Pengerusi, TimbalanPengerusi dan tidak melebihi Dua Belas (12)orang ahli tambahan yang dilantik oleh PihakBerkuasa Negeri (PBN).Pelantikan Pengerusi dan Timbalan Pengerusihendaklah mendapat persetujuan daripadaMenteri Perumahan dan Kerajaan Tempatansebelum diwartakan dalam Warta Negeri.Pengerusi dan Timbalan Pengerusi hendaklahdari kalangan:• Hakim atau bekas hakim;• Peguam bela dan peguam cara MahkamahTinggi;• Anggota Perkhidmatan Kehakiman danPerundangan Malaysia;• Seorang yang berpengalaman dari segikehakiman; atau• Seorang yang mempunyai kelayakan danpengalaman sesuai yang lain.Kelayakan untuk pemilihan ahli tambahan tidakditetapkan di dalam Akta 172 tetapi peruntukanperenggan 36(2)(b) mengehadkan bilangannyatidak melebihi Dua Belas (12) orang. Dalampemilihan ahli tambahan, PBN biasanyamengambil kira calon-calon yang mempunyailatar belakang daripada pelbagai bidang yangberkaitan dengan pembangunan fizikal. Denganyang demikian, barisan ahli-ahli tambahantersebut akan dapat membantu Pengerusimembuat keputusan terhadap rayuan yangmelibatkan pelbagai aspek seperti guna tanah,sosial, ekonomi, alam sekitar dan sebagainya.Bidang Tugas Lembaga RayuanMenurut subseksyen 36(10) bidang tugasLembaga Rayuan adalah seperti berikut:• Mendengar perayu dan juga PBPT;• Memanggil dan memeriksa saksi;• Menghendaki mana-mana orang mengikatdirinya atas sumpah untuk menyatakan yangbenar;• Memaksa mana-mana pihak mengemukakandan menyerahkan apa-apa dokumen yangberkaitan rayuan itu;• Mengesahkan, mengubah atau mengakasperintah atau keputusan yang dirayu;• Mengawardkan kos; dan• Membuat apa-apa perintah sama adadiperuntukkan atau tidak, dan selaras Akta172.Pendaftar Lembaga RayuanBagi memastikan LR berjalan lancar, KaedahkaedahLR yang disediakan di bawah subseksyen36 (15) Akta 172, telah memperuntukkan seorangPendaftar yang hendaklah dilantik di setiap LR.Pendaftar bertanggungjawab ke atas semuaurusan pentadbiran termasuk urusan perjalanansesuatu LR, bermula dari peringkat menerimarayuan, peringkat perbicaraan hinggalah keperingkat menyampai dan melaksanakankeputusan LR.Jenis-Jenis Rayuan Dalam Lembaga RayuanTidak semua perkara boleh dirayu ke LR, dantidak semua orang boleh membawa sesuaturayuan ke LR. Perkara-perkara yang bolehdibawa kepada LR adalah seperti berikut:> Perenggan 23(1)(a) dan (b)memperuntukkan rayuan terhadap KMsekiranya seseorang terkilan dengan:• Keengganan PBPT untuk memberiKebenaran Merancang (KM) atausyarat-syarat yang dikenakandalam sesuatu KM itu; dan• Rayuan oleh pemilik tanah berjiranyang telah membantah di bawahsubseksyen 21(6) berhubungpermohonan untuk KM.> Subseksyen 25(9) memperuntukkanrayuan oleh seseorang yang terkilandengan:• Apa-apa amaun pembayaran balik;atau• Pampasan yang ditawarkan ataudibayar kepadanya oleh PBPT bagipembatalan dan pengubahsuaianKM dan pelan pembangunan.Blog @172 | 32


Subseksyen 30(2) memperuntukkan rayuan terhadapnotis rekuisisi oleh PBPT sekiranya seseorang terkilandengan:• Arahan PBPT supaya diberhentikan penggunaantanah;• Syarat-syarat yang dikenakan bagi penggunaantanah itu yang berterusan; atau• Arahan PBPT supaya mengambil langkah untukmengubah atau memindahkan bangunan atau kerja.> Subseksyen 30(7) memperuntukkan rayuan olehpenerima notis rekuisisi yang terkilan dengan jumlahpampasan yang ditawarkan kepadanya berbandingdengan jumlah kerosakan atau susut nilai tanahnya.> Seksyen 35C membolehkan orang yang terkilan denganperintah pemeliharaan pokok merayu dalam tempoh satubulan daripada tarikh perintah dikeluarkan berkenaan:• Suatu perintah pemeliharaan pokok;• Mana-mana peruntukan dalam suatu perintahpemeliharaan pokok;• Penolakan suatu kebenaran bertulis atau mana-manasyarat yang dikenakan ke atas sesuatu kebenaranbertulis di bawah perenggan 35A(2)(b); atau• Suatu perintah untuk menanam atau menggantikanpokok di bawah perenggan 35A(2)(b).> Seksyen 35D(3) membolehkan orang yang terkilandengan amaun pampasan yang diawardkan kepadanyasetelah mematuhi seksyen 35C boleh merayu kepadaLR untuk pengubahan amaun pampasan.> Seksyen 35E(3) memperuntukkan rayuan terhadapperintah penggantian pokok oleh seseorang yangdidapati bersalah kerana menebang pokok yangmempunyai perintah pemeliharaan pokok. Perkara yangboleh dirayu adalah:• Mengenepikan arahan itu;• Mana-mana perintah yang dikenakan;• Mana-mana terma atau syarat yang dikenakan;atau• Melanjutkan tempoh penggantian penanaman semulapokok.LR sebagai sebuah badan berkecuali bertanggungjawab untukmendengar, mempertimbang dan membuat keputusan dalamkes-kes perancangan sekaligus dapat memberi peluang dan hakbersuara kepada orang awam serta memastikan PBPT membuatkeputusan yang lebih telus dan terbuka.Blog @172 | 4Blog @172 | 3


seksyen infoAbu Salehek b. MusaLEMBAGA RAYUANDI JPBD NEGERISelaras dengan peruntukan AktaPerancangan Bandar dan Desa 1976 [Akta172], Lembaga Rayuan (LR) ditubuhkanbagi memberi hak dan peluang untukmerayu dalam proses perancangan.Negeri Pulau Pinang adalah negeripertama yang menubuhkan LR iaitu sejaktahun 1989. Sehingga kini, hanya NegeriPerlis yang masih belum menubuhkan LR.Jadual 1 menunjukkan tarikh penubuhanLR di Negeri-Negeri di SemenanjungMalaysia.Jadual 1 : Penubuhan Lembaga RayuanNegeri-negeriNEGERIPulau Pinang 8 Jun 1989TAHUN PENUBUHANPerak 15 Februari 1996Selangor 9 Disember 1999Kedah 30 Ogos 2001Melaka 1 Ogos 2004Pahang 21 Oktober 2004Kelantan 19 Januari 2005Johor 17 Julai 2008Terengganu 29 September 2005Negeri Sembilan 1 Disember 2005PerlisBelum ditubuhkanKaedah-kaedah Lembaga RayuanSetiap negeri mempunyai Kaedah-kaedah LR yang telah diwartakan bertujuan untukmemantapkan perjalanan LR. Jadual 2 menyenaraikan kaedah-kaedah mengikutNegeri dan status pewartaan oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN) masing-masing.Jadual 2 : Senarai Kaedah-kaedah Lembaga Rayuan Mengikut Negeri dan Tarikh PewartaanSehingga Mei 2011NEGERI NAMA KAEDAH TARIKH PEWARTAANPulau Pinang Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan (Pindaan) 2011 17 Februari 2011Perak Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan Negeri Perak (Pindaan) 2005 22 Disember 2005Selangor Kaedah-kaedah Lembaga Rayuan 1999Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan (Pindaan) 200330 September 19998 Mei 2003Kedah Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan 1988 27 Ogos 2009Melaka Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan (Negeri Melaka) 2004 11 Mac 2004Pahang Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan 2005 3 Mac 2005Kelantan Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan 1990 (Disemak 2004) 13 September 1990Johor Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan (Negeri Johor) 2008 17 Julai 2008Terengganu Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan (Negeri Terengganu) 1995 14 September 1995Negeri Sembilan Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan (Negeri Sembilan) 2002 1 Ogos 2002Perlis Dalam penyediaan -Blog @172 | 4


Pengerusi Lembaga RayuanSubseksyen 36(2) Akta 172 memperuntukkan pelantikan Pengerusi dan Timbalan Pengerusi LRhendaklah terdiri daripada orang yang berpengalaman dalam bidang kehakiman termasuklahpeguam bela atau peguam cara atau kelayakan dan pengalaman sesuai yang lain. Dalampemilihan ahli tambahan, PBN biasanya mengambil kira calon-calon yang mempunyai latarbelakang daripada pelbagai bidang yang berkaitan dengan pembangunan fizikal. Denganyang demikian, barisan ahli-ahli tambahan tersebut akan dapat membantu Pengerusimembuat keputusan terhadap rayuan yang melibatkan pelbagai aspek seperti guna tanah,sosial, ekonomi, alam sekitar dan sebagainya. Jadual 3 menunjukkan senarai profesion ahliLR mengikut Negeri.Jadual 3 : Keahlian Lembaga Rayuan Mengikut Negeri Sehingga Mei 2011NEGERIPENGERUSITIMBALANPENGERUSIAHLI LEMBAGA RAYUANPulauPinangBekasPengerusiMajlis PeguamNegara- 1. Bekas Pensyarah Fakulti Perumahan, Bangunan dan PerancanganUSM P. Pinang2. Bekas Jurutera Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC).3. Pensyarah Fakulti Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral, KampusKejuruteraan USM P. Pinang.4. Pensyarah Fakulti Perumahan, Bangunan dan Perancangan USM P. Pinang5. Peguam bela/ Peguam cara6. Bekas Arkitek Jabatan Bangunan, MPPPPerak Peguam bela /Peguam caraPeguam bela/ Peguamcara1. Mantan Pengarah JPBD Perak2. Peguam bela/ Penguam cara3. Ketua Koordinator Fakulti Senibina Perancangan dan Ukur (UiTMPerak)SelangorBekas Hakim,PengerusiTribunalTuntutan,Peguam bela /Peguam caraPeguambela &Peguamcara1. 5 perancang Bandar2. 1 arkitek3. 1 Mantan KSU/ KPTGKedah Peguam Peguam 1. Bekas Pengarah PTG2. Bekas D.O3. Bekas Pengurus Besar4. Jurutera5. Bekas YDP (Peg. Tadbir)6. Arkitek7. PeguamMelaka Peguam Peguam 1. Jurutera2. Arkitek3. Pengurus Besar (Sykt.Perunding Perancangan Bandar)4. Peguam5. Pengurus Besar (Perusahaan Kecil Sederhana)Pahang Majistret Peguam bela/ PeguamcaraKelantan Bekas Hakim Peguam bela/ Peguamcara1. Mantan Pengarah Pej. Tanah dan Galian Pahang2. Mantan Pengarah Jab. Pengairan dan Saliran Pahang3. Arkitek4. Ahli Politik1. Peguam bela & Peguam cara2. Bekas Pensyarah3. Bekas Jurutera Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)Johor Mantan KP Mantan SUK 1. 6 orang Pesara Peg. Kanan Kerajaan2. Ahli Akademik University3. JuruukurTerengganu Peguam Peguam 1. Bekas D.O2. Akauntan3. Jurutera4. Arkitek5. Pentadbir (NGO)6. PeguamNegeriSembilanBekas Hakim Peguam 1. Mantan SUK2. Juru Ukur Tanah3. Mantan Ketua Pengarah JPBD Ibu PejabatPerlis – tiada –Blog @172 | 6Blog @172 | 5


Elaun Pengerusi Lembaga RayuanSelaras dengan peruntukan subseksyen 36(16), PBN boleh membayar elaun kepadaahli LR. Bagi elaun Pengerusi mengikut Negeri, elaun yang ditetapkan adalah seperti diJadual 4.Jadual 4 : Kadar Elaun Pengerusi Lembaga Rayuan Mengikut Negeri Sehingga Mei 2011NEGERIELAUNKEHADIRANELAUN KESRAYUANELAUN PERBATUAN/PERJALANANPulau Pinang RM600 RM400/kesPerak RM400 RM200/kes500 km pertama RM0.70501 -1,000 km RM0.651,001-1,700 km RM0.531,701 km dan seterusnya RM0.50Mengikut gred jawatan awamnya atau Gred I atau mengikut mana-manayang lebih tinggiSelangorPengerusiRM 1000TimbalanPengerusi &ahli RM300PengerusiRM1000TimbalanPengerusi &ahli RM300Mengikut pegawai gred utama atau seumpama.Kedah RM400 RM150/kes Mengikut Gred 54Melaka RM350 RM250/kes Mengikut gred jawatan awamnya atau Gred 2 atau mana yang tinggiPahang RM500 RM300/kes Mengikut pegawai Gred I atau setaraf dengannyaKelantan RM400 RM300/kes Mengikut pegawai Gred 54 atau seumpamanyaJohor RM500 RM300/kes Mengikut pegawai Gred 54 atau seumpamanyaTerengganu RM500 RM100/kes Mengikut pegawai Gred 54 atau seumpamanyaNegeri Sembilan RM350 RM200/kes Mengikut pegawai Gred I atau seumpamanyaPerlis - tiada -Semua LR Negeri memperuntukkan elaun kehadiran atau persidangan, elaun kes, elauntetap perkeranian dan elaun perjalanan atau penginapan dengan kadar yang berbeza.Hanya Negeri Terengganu memperuntukkan tambahan elaun tahunan sebanyak RM6,000dan Negeri Melaka memberi elaun pakaian kot kepada Pengerusi LR dengan kadarRM500 sekali bagi setiap 2 tahun.Isu dan MasalahSepanjang perjalanan LR yang telah dilaksanakan di kebanyakan negeri, terdapat isu danmasalah yang timbul termasuklah:-1. Ketiadaan ruang atau tempat khas untuk bersidang, di mana kebanyakan LR bersidangdi dalam bilik mesyuarat agensi lain. Apabila pertindihan tarikh dengan mesyuaratagensi terbabit berlaku, sesi pendengaran atau perbicaraan terpaksa ditangguh dan inimenyebabkan kelewatan dalam penyelesaian kes.2. Pengerusi LR yang dilantik adalah di kalangan Majistret yang masih dalam perkhidmatan.Ini menimbulkan konflik dalam pengurusan tugas hakiki dan peranannya sebagaiPengerusi LR.3. Salah satu daripada bidang kuasa LR adalah mengawardkan kos. Walau bagaimanapun,ia jarang dipraktikkan kerana ketiadaan satu perkaedahan yang jelas berkenaan perkaraini.4. LR hendaklah disifatkan sebagai sebuah mahkamah dan pelaksanaan fungsi, kedudukan,perjalanan prosiding dan tatatertib LR hendaklah mengikut Kaedah-kaedah MahkamahRendah. Namun, pegawai-pegawai yang menjalankan tugas LR kurang memahamifungsi, kedudukan, perjalanan prosiding dan tatatertib LR mengikut Kaedah-kaedahMahkamah Rendah memandangkan kebanyakannya kurang pendedahan mengenaiprosedur mahkamah.Blog @172 | 7Blog @172 | 6


5. Prosedur pelantikan Pengerusi dan Timbalan Pengerusi LR yang memerlukanpersetujuan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan mengambilmasa, di mana setiap negeri perlu melalui satu peringkat pentadbiran lagi iaitu diKementerian.6. Kaedah-kaedah LR tidak memperincikan kaedah penghantaran notis yangmerupakan satu prosedur penting dalam pengurusan LR. Situasi ini akanmenyumbang kepada kegagalan pihak perayu dan responden untuk memperolehimakluman dalam tempoh yang ditetapkan.7. Berlaku konflik kepentingan dalam kes LR. Seperti yang semua maklum, JPBDNegeri telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan LR. Pendaftar kes LRadalah di kalangan Pegawai Perancang Bandar dan Desa di JPBD Negeri. Apa yangakan berlaku apabila kes yang didaftarkan oleh perayu melibatkan JPBD Negerisebagai responden (dalam keadaan JPBD Negeri melaksanakan tugas PBPT).Bukankah LR sepatutnya merupakan badan berkecuali yang tidak memihak kepadasesiapa. Walau bagaimanapun, amalan LR Negeri Pulau Pinang boleh dijadikanpanduan di mana pegawai yang dilantik sebagai Pendaftar LR tidak terlibat dengantugas kawalan perancangan. Ini dapat mengelakkan daripada berlakunya konflik.Dicadangkan LR dizahirkan sebagai satu unit supaya fungsi dan perjalanannya lebihjelas dan teratur.8. Selain itu, pemahaman jelas terhadap Akta 172 juga perlu diperkukuhkan di semuaperingkat terutamanya dalam pengendalian kes-kes LR. Pemahaman yang jelasamat penting bagi mengelakkan interpretasi yang berbeza bagi menjamin keputusanLR yang lebih konsisten dan mengelakkan pertikaian.9. PBPT juga tidak mempunyai wakil peguam untuk mewakili mereka di LR sebagairesponden. Ini menyulitkan lagi proses keadilan untuk dilaksanakan.Isu dan masalah di atas boleh diatasi dengan mempertingkatkan kesedaran tentangkepentingan LR sebagai pelengkap kepada sistem perancangan bandar dan desa.Apabila semua pihak yang terlibat memahami kepentingan LR, maka semua pihakakan berusaha untuk menjalankan tanggungjawab masing-masing. Pengendalian danpengurusan LR hendaklah disokong dengan prosedur yang jelas, organisasi yanglengkap dan terlatih serta mempunyai kemudahan yang mencukupi.Rujukan :1. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, Akta 1722. Kaji Selidik Lembaga Rayuan Setiap Negeri, oleh Bahagian Perundangan dan KawalSelia Perancangan, JPBD Semenanjung Malaysia 2010.Blog @172 | 8Blog @172 | 7


seksyen mindaSanisah bt ShafieTHE APPEAL OFAPPEAL BOARDWhen we were discussing topics for this publicationand I proposed this title for my column, a juniormember of the editorial board asked : “Maksudnyarayuan Lembaga Rayuan ke?”. My answer to her was“No ..it means apa yang menarik pasal LembagaRayuan”. And a moment later she somehow suddenlygot it, .. “Oh,.. like ‘sex appeal’ ..”; to which, whatelse can I say but “Exactly”. So dear readers, myearly conclusion, though pre-mature and somewhatirrelevant, is that we need ‘sex appeal’ in everything,.. in fact, maybe we should amend the Act to have asection on ‘Sex Appeal’ – maybe Section 2C.Anyway, back to the (real) subject matter – so whatare the appeals of the Appeal Board ? .. hmm (‘howcan I count the ways that I love thee ..”).1. First and foremost, it is a clear indication of thematurity of our planning system (or at least ofour planning Act), and not to forget our country’sdemocratic system;2. It is established at the state level, as opposed toFederal level. Surely that is good as it enables theboard to have better knowledge and stronger feelto the case on trial;3. At the same time, the federal level also has somecontrol on it, by virtue that the Minister of Housingand Local Government has to give consent tothe appointment of the Chairman and DeputyChairman of the board;4. It can have up to 12 additional members (notincluding the Chairman and Deputy Chairmanwho are also considered as members), and out ofthese members, three will be making decisionson the case on trial (the Chairman will choose2 from among the additional members to joinhim). What is nice is that these members aremulti-disciplinary, and are usually colourful. Townplanners from various orientations i.e. the public,the private, the academicians and the NGOS,will be among them, but so are engineers, andarchitects. So (supposedly) decisions can bemade very wholesomely; and5. Though the board theoretically is outside thecountry’s proper judicial system, it serves toreduce the burden of the civil courts by settlingthe planning disputes with regard certain mattersas prescribed by Act 172 (inter alia, refusal ofplanning permission, conditions on planningpermission, objection by the neighbours, etc.);and finally6. Being ‘like a court’, it also runs ‘like a court’, andthat, for town planners, can be very appealingexperience (ask any Appeal Board’s registrar !).I think that’s about it. To find out further, please talkto the board’s registrar (pendaftar), or better still,please try to attend the board’s hearing session. Ihave been to one session in Penang, and though justsitting in the audience, I know it will be a real test ofyour knowledge and conviction in planning to standup there as the expert witness.I rest my case.p/s : of course the not-so-appealing facts about the AppealBoard is purposely omitted from this article - see the title.Blog @172 | 9Blog @172 | 8


seksyen infoWirda bt. AsmatPELAKSANAANLEMBAGARAYUANBerdasarkan kaji selidik setakat tahun 2010,pelaksanaan LR di Malaysia adalah kurangmemberangsangkan di mana hanya sesetengahNegeri yang bergerak secara aktif. Ini disebabkanoleh beberapa faktor asas yang kurang diendahkanoleh profesyen perancang bandar sendiri iaitupemahaman dari segi proses, prosedur, syaratsyaratmerayu dan tatacara pelaksanaan LR disamping tahap kesedaran yang rendah di kalanganawam tentang hak-hak mereka yang diperuntukkandi bawah Akta 172.Blog @172 | 10 9


Bahagian VI, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 [Akta 172] membuka lembaranbaru dalam proses perancangan bandar dan desa di Semenanjung Malaysia di manaia memberi peluang untuk seseorang merayu dalam proses perancangan terutamanyaberhubung Kebenaran Merancang (KM). Ia mula dipraktikkan di Pulau Pinang padatahun 1989, namun kes rayuan pertama hanya dapat didengar pada tahun 1991. KiniLembaga Rayuan (LR) telah diperkenalkan dan ditubuhkan di sepuluh Kerajaan Negeridi Semenanjung Malaysia kecuali Perlis. Secara dasarnya, LR merupakan salurandan pelengkap kepada proses perancangan yang matang. Ia merupakan mahkamahperancangan yang melibatkan badan penghakiman yang mengamalkan elemen demokrasidan memberi hak bersuara kepada orang awam terhadap keputusan pihak berkuasaperancang tempatan (PBPT). Selain itu, Badan ini juga disifatkan sebagai satu tribunalyang bertanggungjawab untuk mendengar, mempertimbang dan membuat keputusansebagaimana yang diperuntukan di bawah Akta 172. Kewujudan LR juga mendorongPBPT untuk sentiasa peka dan lebih konsisten serta transparent dalam memprosespermohonan kebenaran merancang.Keberkesanan LR bergantung kepada pihakawam dan swasta. Contohnya, Negeri PulauPinang yang menjadi pengasas kepadapenubuhan Badan ini memainkan perananyang positif terhadap kes rayuan perancangandi mana ia telah menerima sebanyak 166 kes.Daripada jumlah tersebut, sebanyak 46 kestelah dimenangi oleh PBPT manakala sebanyak49 kes lagi dimenangi oleh pihak perayu.Ini jelas menunjukkan pengadilan rayuanprosiding dibuat dengan adil dan saksamaserta bersandarkan kepada fakta-fakta yangkukuh dan tepat. Walau bagaimanapun,keputusan LR juga perlulah dipertimbangkandari sudut budi bicara tanpa mewujudkankesan yang buruk kepada tujuan keseluruhanpembangunan. Sebagai contoh, satu kesrayuan di Pulau Pinang yang dikemukakan olehperayu kepada Majlis Perbandaran SeberangPerai (MPSP) berkenaan pembesaran kilangplastik sedia ada yang berlanggaran dengankegunaan tanah draf rancangan struktur(DRS). Secara ringkasnya, perayu terkilandengan keputusan MPSP mengeluarkannotis untuk memberhentikan pemajuandalam hal pemajuan tanpa KM. Pemaju telahmenyatakan alasan-alasan bahawa kilangtersebut telahpun diluluskan kegunaansebagai bengkel 10 tahun dahulu, usahauntuk mengubah syarat sedang dijalankan,tidak ada sebarang pencemaran yang berlakudan tanaman modal yang besar yang bolehmenjejaskan masa depan perayu.Berdasarkan kepada DRS MPSP, PBPT telahmenolak permohonan tersebut kerana lotberkenaan berada di dalam zoning kediamandan didapati pelan telah diserahkan untukpembinaan kilang tanpa menunggu kebenarandari PBPT. Namun begitu, atas nasihat dan budibicara, LR telah meluluskan situasi ini denganmengambil kira fakta tanpa mengganggu ataumelambatkan pelaksanaan DRS MPSP dan tertaklukkepada syarat-syarat munasabah yang dikenakan.Jika dilihat semula, dalam hal ini adakah LR bolehsewenang-wenangnya menyangkal keputusanPBPT dengan mengenepikan kepentingan kajianrancangan pemajuan? Di mana kedudukanrancangan pemajuan dalam perundanganperancangan?Berdasarkan kaji selidik sehingga tahun 2010,pelaksanaan LR di Malaysia adalah kurangmemberangsangkan di mana hanya beberapaNegeri yang bergerak secara aktif. Ini disebabkanoleh beberapa faktor termasuklah kurangpemahaman dari segi proses, prosedur, syaratsyaratmerayu dan tatacara pelaksanaan LR disamping tahap kesedaran yang rendah di kalanganorang awam tentang hak-hak mereka. Selain itu,terdapat isu berkenaan pendaftar LR (pegawaiperancang bandar) yang kurang pendedahandalam pelaksanaan dan perbicaraan di dalammahkamah. Jawatan pendaftar LR menjadi satutugas tambahan di luar bidang tugas hakikiseorang pegawai perancang bandar di JPBD Negerisedangkan tanggungjawab pendaftar sangat besaruntuk memastikan keseluruhan jentera pentadbiranLR berjalan lancar.Sistem LR di Malaysia perlu lebih selaras dalammempertimbangkan dan membuat keputusan kes.Walau bagaimanapun, ianya bergantung kepadakebijaksanaan dan pertimbangan pengerusi itusendiri. Selain itu juga, kesedaran tentang hakuntuk merayu ke LR juga perlu dipertingkatkan dikalangan orang awam melalui program-programsebaran dan kesedaran.Blog @172 | 11 10


Soaljawab@172Saya adalah perunding dan telah mengemukakan permohonan KebenaranMerancang (KM) bagi 9 unit rumah sesebuah 1 tingkat dan 20 unit rumahberkembar 2 tingkat di atas Lot 1325, Bandar Alor Merah, Daerah Kota Setar,Kedah. Saya terkilan dan tidak berpuas hati dengan keputusan penolakan KM ini.Pada pandangan saya, cadangan pemajuan adalah bersesuaian kerana lokasinyayang strategik untuk kawasan perumahan, mempunyai permintaan yang tinggioleh pembeli dan kami telah membeli lot tanah ini. Untuk makluman, adalahbersesuaian juga cadangan pemajuan ini, kerana lot bersebelahan juga telahdiluluskan untuk tujuan pembangunan perumahan. Saya terkilan dengankeputusan tersebut dan bagaimanakah cara untuk membuat rayuan ini?PerundingKu, Alor Setar, KedahPerenggan 23(1)(a) Akta 172 memperuntukkan, rayuan boleh dibuat kepadaLembaga Rayuan (LR) oleh seseorang pemohon yang terkilan dengankeputusan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT) yang engganmemberikan KM ataupun terkilan dengan apa-apa syarat yang dikenakan olehPBPT. Berdasarkan peruntukan tersebut, pihak tuan sebagai pemohon yangterkilan, boleh membuat rayuan kepada LR Negeri Kedah. Rayuan tersebuthendaklah dibuat dalam masa satu bulan dari tarikh menerima keputusan.Saya telah menerima notis berjiran dari pihak Majlis mengenai satu projek pembangunanpangsapuri 4 tingkat di lot sebelah rumah saya. Saya tidak bersetuju dengan projektersebut dan telah menghantar surat kepada pihak Majlis membantah projekpembangunan tersebut. Baru-baru ini saya mendapat surat keputusan memaklumkanbahawa bantahan saya ditolak dan permohonan pangsapuri tersebut diluluskan. Sayamasih tidak puas hati dengan keputusan tersebut. Apakah tindakan yang saya bolehambil?Kg. Jawa, Teluk Intan, PerakMengikut subseksyen 21(7) Akta 172, PBPT hendaklah mendengar bantahan yangditerima dalam tempoh 30 hari selepas tamat tempoh bantahan. Walau bagaimanapun,dalam mempertimbangkan sesuatu kebenaran merancang PBPT berhak untuk tidakmemenuhi bantahan puan berdasarkan alasan yang kukuh di mana kepentinganawam mengatasi kepentingan individu. Sekiranya puan masih tidak berpuas hatidengan keputusan tersebut, puan boleh kemukakan rayuan kepada Lembaga RayuanNegeri Perak dalam masa satu bulan dari tarikh keputusan dikemukakan seperti manayang diperuntukkan di bawah perenggan 23(1)(b) Akta 172.Blog @172 | 12Blog @172 | 11


seksyen mindaRELEVANKAH AKTA 172?1PANDANGANHafaliza bt. IshakAkta Perancangan Bandar dan Desa 1976[Akta 172] telah lama dikuatkuasakan diSemenanjung Malaysia. Setelah 34 tahunberkuat kuasa, akta ini telah dipinda sebanyakempat (4) kali bagi memenuhi keperluanperundangan perancangan semasa. Meskipuntelah dipinda, masih ada lagi desas-desusyang mengatakan akta ini ‘outdated’ di manaterdapat peruntukan-peruntukan yang sudahtidak relevan dan ‘coverage’ akta yang tidakmenyeluruh.Isu penerimapakaian Akta 172 juga seringkali menjadi ‘topik pagi’ di kalangan pegawai-pegawai perancangbandar dalam Jabatan mahupun di Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Ada di antara mereka yang mengatakan,“mana-mana peruntukan yang tidak dilaksanakan patutnya dimansuhkan sahaja”. Tambah golongan ini lagi“Jawatankuasa Perancang Wilayah, Caj Pemajuan, Notis Pembelian dan Pengambilan Tanah dan KawasanPemajuan ni dah bertahun-tahun diperuntukkan......tapi ada ke yang dah mempraktikkannya??”.Apa yang pasti, saya lontar semula soalan ini kepada perancang bandar di luar sana. ADAKAH PERUNTUKAN INITIDAK RELEVAN? ATAU KITA SENDIRI YANG TIDAK MEMAHAMINYA DENGAN JELAS? Pada pandangan saya, bukanisu relevan yang menjadi masalahnya, tapi masih ada peruntukan yang belum dilaksana. Pendek kata ‘The Act isnot well tested!’. Kita yang belum mempraktikkannya, dan ini tidak bermakna peruntukan tersebut tidak bagus.Kena fahami dan kaji dahulu, seterusnya barulah dilaksanakan. Tidak digunakan tidak bermaksud sesuatu itutidak berguna, “jangan salahkan api bila kayu menjadi arang, tapi cuba fikirkan arang itu apa gunanya”.Kuasa dan pengaruh akta juga pernah diperdebatkan termasuklah isu berkenaan Rancangan Fizikal Negara(RFN). Kalau merujuk kepada namanya, memang gah kerana perkataan ‘Negara’, tetapi sebenarnya WilayahPersekutuan, Sabah dan Sarawak tidak tertakluk kepada RFN ini. Ada pandangan yang merasakan Sabah danSarawak perlu dimasukkan dalam penyediaan RFN, barulah jelas perancangan satu Negara dan barulah selaridengan usaha ke arah 1Malaysia. Alangkah bersatunya kita jika satu Malaysia menerimapakai Akta 172 ini. Inisecara tak langsung dapat memperkasakan peranan perancangan bandar dan desa secara menyeluruh danbukannya berbeza mengikut ketetapan negeri masing-masing.Melihat kepada perancangan wilayah pula, sehingga hari ini, masih ramai yang tertanya-tanya, “AdakahJawatankuasa Perancang Wilayah (JPW) pernah ditubuhkan? Macam tak pernah dengar, tapi macam manadengan Wilayah Lembah Klang tu? Adakah itu JPW?”. Bagi menjawab persoalan ini dan menurut rekod yangada, masih belum ada JPW yang ditubuhkan di bawah Akta 172. Mungkin kerana prosedur penubuhannyayang melibatkan pelbagai peringkat seperti Majlis Perancang Fizikal Negara, Perdana Menteri, Menteri, danPihak Berkuasa Negeri agak merumitkan dan lebih mudah sekiranya diwujudkan satu jawatankuasa secarapentadbiran sahaja.Meskipun, JPW masih kurang sinarnya dalam perancangan perbandaran, namun saya melihatnya sebagai satujawatankuasa yang dapat bertindak untuk mengatasi isu-isu perancangan persekitaran yang melibatkan negerinegeribersempadan. Isu bekalan air dan perancangan jajaran jalan dan lebuhraya misalnya akan lebih mudahuntuk dirancang sekiranya dibincangkan melalui jawatankuasa ini. JPW juga akan menjadi satu badan neutralyang akan menjaga kepentingan semua pihak.Jika hendak dikupas seksyen-seksyen di bawah Akta 172 yang masih belum dilaksana, memang banyak masayang diperlukan. Tapi pada saya, isu peruntukan tak relevan dan tak dilaksana ni perlu dilihat dari sudut yanglebih luas, bukan mencari kesilapan peruntukan tapi fahami dengan mendalam dan mencari cara terbaik untukdilaksanakan terlebih dahulu. Kalau dah cuba dan tak berkesan, bolehlah dicadangkan supaya peruntukandipinda. Kalau tak faham atau kurang jelas, sama-samalah kita mendalami, memperhalusi dan merujuk kepadamereka yang lebih pakar. Jia You (berusahalah, jangan give up).Blog @172 | 13 12


personalitiWho doesn’t know the prominent Tn. Haji Ismail Ibrahim, he is now the CEO of the southerneconomic region of Iskandar Malaysia (IRDA). He is the former Director of NationalPhysical Plan Division, JPBD before being offered to take up the post as CEO of IRDA. Inbrief, Tn. Haji Ismail Ibrahim has been with the Department of Town and Country Planningfor 27 years and being seconded to Khazanah Nasional for 4 years. After being back withthe Department for 1(one) year, he once again were given the opportunity by the Governmentto become the CEO of IRDA.Blog @172 | 14 13


PenulisSarina bt. SaadFotografiRaja Dhiyauddinb. Raja DinA Moment WithTn. Haji Ismail IbrahimBlog @172 was given an opportunity to conduct an interview with Tn. Hj Ismail Ibrahim, the CEO of IRDA atIskandar Malaysia satellite office in Plaza Sentral, Kuala Lumpur. It is a great honour that he willing to spendsome of his precious time with Blog@172 despite his busy schedule.A little background … Tn. Haji Ismail Ibrahim has been with the Departmentof Town and Country Planning (DTCP) for 21 years before being secondedto Khazanah Nasional for 4 years between 2006-2009. He came back toDTCP to serve as Director of National Physical Plan Division for about ayear, before being offered the post as CEO of IRDA. He was born in Muar,Johor. Studied in Malay College Kuala Kangsar (MCKK). Did his A-Level inthe UK under the scholarship of The Colombo Plan and pursued his firstdegree In Town Planning in Edinburgh. Met his sweetheart while doing hisA-Level and got married sometime after working with DTCP. Blessed with3 children - all girls. Doesn’t have any specific hobby, but what he likes todo best is to spent time with his family and drive his red Mini Cooper withhis wife for breakfast on weekends.Blog@172: When do you start working forDTCP and in which division/unit were youassigned to?Tn. Hj. Ismail: Was first appointed as JPBDofficer in October 1983 in Urban Divisionunder (then) Puan Teh Zawahir bt. AbdulMalek (now Datin Teh Zawahir). I work inthe division for 5 years until the division wasdisbanded for the department restructuring.I left to further my studies under the BritishCouncil Scholarship to pursue Masterin Planning Law in Newcastle Upon-Tyne University, UK. Upon returning, theDepartment was already restructured andI was assigned to set up a unit called UnitUndang-undang. Earlier before pursuingmy studies, under the Urban Division, Iwas assigned to look into the legal mattersi.e the Act 172. In 2003 the Departmenthad another major restructuring andBahagian Perundangan was created afterthe amendment of the Act 172. The firstrestructuring was made in 1995 after theamendment of the Act 172. The amendmentin 2001 was very significant, and helpedthe Department to expand its scope withthe creation of MPFN and RFN to justify therestructuring.Blog@172: What are the most satisfyingthings that you have done that have giventhe best impact to the Department and to youpersonally?Tn. Hj. Ismail: Work wise, as many peoplemay acknowledge, is rebranding the Townand Country Planning Department, not tobe seen only as a service provider at theState and Local Government level, but alsoimportant at the National level. I was in theteam that helped to amend on two occasions,Blog @172 | 15 14


our Town and Country Planning Act 1976(Act 172) and by virtue of that amendment,managed to strengthen the role and positionof the department - not only looking atmatters relating to the Local Governmentbut also to carry out the role to oversee theNational Planning. I was also involved in theintroduction of the Town Planning Bill thatregulates the town planning profession. Notto forget, the little exercise that we did onthe Encyclopedia. The team has contributeda lot and I see that as an achievement andcontribution to the Department.Blog@172: Why is it the Act 172 andEncyclopedia was so close to your heart?Khazanah set up a team that made upof people from various background anddisciplines including the town planner. Theysend a delegation to invite me to join them; Igave a lot of thought to it. I told them if I wantto be in private sector I would have resignedfrom the service 15 years ago. I’ve alreadyset my sight to become a government townplanner and that’s my career plan. They saidthat this is also a national service and theymake an effort to bring me in and at thesame time remain in government service.In early February 2006 I was seconded toKhazanah.Tn. Hj. Ismail: Throughout my years ofservice with the Department, the law relatingto planning is always very close to me. Thegood thing to be involved with Act 172 isthat it will touch on others. If you handle Act172 meaning you will also have to knowwhat others are doing. Because the Actregarding town and country planning are socomprehensive, we need to know not onlymatters regarding development planningprocess but also the development controlprocess, the institution and its structurethat relates to the town planning. These 3elements are enough to equip you to be acomplete town planner.Blog@172: When you were proposedby Khazanah Nasional, what was yourreaction?Tn. Hj. Ismail: In 2005 the Prime Minister thenDato Seri Abdullah Ahmad Badawi decidedwith Menteri Besar of Johor to create thespecial zone for economic development.This I think was based from our very ownRancang Fizikal Negara (RFN) that identifiedthe conurbation. The development of theconurbation was decided to be privatelyledand Khazanah Nasional (Khazanah)was assigned to look into this matter andsuggested something to the government.Blog @172 | 16 15


Blog@172: What is your biggest challengeafter being appointed the CEO of IRDA?Tn. Hj. Ismail: The biggest challenge isperhaps to constantly plan and developthe growth of Iskandar Malaysia from theeconomic stand point and make it balancedtowards the environmental consent, physicalconsent, and other consent. Other thing ismanaging the perception that comes fromthe people who have little knowledge aboutIskandar Malaysia and people who haveother agendas to frustrate the effort ofIskandar Malaysia. This type of perceptionneeds to be managed constantly in order tomake sure that the efforts done will not befutile.Blog@172: You left the Department for only7 months and received an Asian LeadershipAward in the category of investment. Thatwas very fast. How do you do that?Tn. Hj. Ismail: Well, achievement comes inmany forms, measured by people outsideand I was very grateful for that, but I amnever satisfied enough with what I havedone. I must always try for more. It’s thechanging of the working environment andthe challenges that make me need to workharder. After all this is a hot seat.We strive forproductivity, bettercoordination andcorporation with allparties concern.with the industry, and make sure that theaspiration of the people and governmentare met. We strive for productivity, bettercoordination and cooperation with all partiesconcern.Blog@172: One last question before we endthe sessions. Are you coming back to theDepartment?Tn. Hj. Ismail: I am a public servant and Iam bounded by the direction by my master.I’ll serve where the country feels I’ll bevaluable.Blog@172: So what’s next for IRDA underyour leadership?Tn. Hj. Ismail: With the New EconomicModel, government transformation andNKRA, we have to look at our ComprehensiveDevelopment Plan (CPD) again, and so far, itfound that actually it’s all consistent. So, foryears to come my job is just to ensure thatit is delivered on time, work much closerBlog @172 | |16 17


seksyen infoLim Eng BeeEVOLUSI PINDAANAKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976[AKTA 172]Akta 172 adalah suatu akta bagi mengawal selia perancangan bandar dan desa diSemenanjung Malaysia. Akta ini disediakan menurut Perkara-Perkara PerlembagaanPersekutuan seperti berikut:Fasal 1 Perkara 7474(1) Tanpa menjejaskan apa-apa kuasa untuk membuat undang-undang yangdiberikan kepadanya oleh mana-mana Perkara lain, Parlimen boleh membuatundang-undang mengenai apa-apa perkara yang disebut satu per satu dalamSenarai Persekutuan atau Senarai Bersama (iaitu Senarai Pertama atau Ketiga yangdinyatakan dalam Jadual Kesembilan).Jadual Kesembilan, Perlembagaan Persekutuan meletakkan perancangan bandardan desa sebagai perkara kelima di bawah Senarai Bersama. Sehubungan itu,perancangan bandar adalah merupakan satu bidang yang tertakluk di bawahbidang kuasa bersama di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri kecualibagi Wilayah Persekutuan.PINDAAN-PINDAAN DI BAWAH AKTA 172Sejak Akta 172 diluluskan dan diterima pakai di Semenanjung Malaysia pada Tahun 1976,Akta ini telah mengalami empat (4) kali pindaan, iaitu pindaan pada Tahun 1993 (Akta A866),Tahun 1995 (Akta A933), Tahun 2001 (Akta A1129) dan Tahun 2007 (Akta A1313).Akta A866 (1993)Pindaan kepada Akta 172 pada Tahun 1993 melalui Akta A866 hanya melibatkan keperluanmengambil kira peruntukan Akta Perkhidmatan Pembetungan 1993 [Akta 508] dalammenimbang sesuatu permohonan Kebenaran Merancang (KM).Blog @172 | 18 17


Akta A933 (1995)Berikutan tragedi “Highland Towers” pada 11Disember 1993, Jawatankuasa Khas Kabinet yangdiketuai oleh YAB Timbalan Perdana Menteri telahmenyarankan supaya pindaan dibuat kepada Akta172. Cadangan pindaan Akta 172 telah diterima dandisokong di Mesyuarat Majlis Negara bagi KerajaanTempatan kali ke 42 pada 30 September 1994.Pada September 1995, Parlimen telah meluluskanRang Undang-Undang ini dan seterusnya mendapatperkenan Yang DiPertuan Agong pada 20 Oktober1995.Pindaan-pindaan yang diperkenalkan melalui AktaA933 ialah satu bahagian baru, iaitu Bahagian VA :Perintah Pemeliharaan Pokok; dan empat seksyenbaru, iaitu seksyen 21A : Laporan cadangan pemajuan(LCP) , 21B: Pelan susur atur, dan 21C : Penyediaanpelan dsb oleh seseorang yang berkelayakan; dan52A : Kesalahan oleh pertubuhan perbadanan.Pindaan lain yang dibuat adalah menambahenam tafsiran baru; pindaan mengenai keahlianJawatankuasa Perancang Negeri, penyediaan drafrancangan tempatan, kawalan perancangan, kuasalembaga rayuan, dan penambahan jumlah dendayang dikenakan.Akta A1129 (2001)Pembangunan sektor hartanah telah dikenal pastiberpotensi untuk memulihkan ekonomi negara akibatkrisis kewangan pada Tahun 1997/98. Bagi mengatasikekurangan peranan Kerajaan Persekutuan danKerajaan Negeri dalam hal ehwal pembangunanfizikal, pemeliharaan, penggunaan dan pemajuantanah dan bangunan, Akta 172 telah dipinda untukmemperkukuhkan perkhidmatan perancanganbandar dan desa melalui perseimbangan kuasapersekutuan dan negeri.Pada Tahun 2001, melalui Akta A1129, pindaanpada seksyen 1, Akta 172 hendaklah terpakai diSemenanjung Malaysia. Dua bahagian baru, iaituBahagian IIA : Jawatankuasa Perancang Wilayahdan Bahagian IIB : Rancangan Fizikal Negara dansembilan seksyen baru, iaitu seksyen 2A: MajlisPerancangan Fizikal Negara (MPFN), 2B: KetuaPengarah Perancangan Bandar dan Desa, 11A:Berikutan trajedi “HighlandTowers” pada 11 Disember 1993,jawatankuasa khas kabinet yangdiketuai oleh YAB Timbalan PerdanaMenteri telah menyarankan supayapindaan dibuat kepada AktaPerancangan Bandar danDesa 1976.Tatacara kajian semula rancangan struktur, 11B: Tatacara bagi pengubahan rancangan struktur,12A : Publisiti berkaitan dengan penyediaan drafrancangan tempatan, 16A : Penyediaan, dsb.,rancangan tempatan oleh Pengarah Negeri, 16B :Rancangan kawasan khas, 20A: Kewajipan untukberunding; dan 31A : Ketidakselarasan antaraundang-undang kecil bangunan dengan rancanganpemajuan, telah dimasukkan.Pindaan penting lain yang dibuat adalah menambahtujuh tafsiran baru dan mengeluarkan satu tafsiran;pindaan dalam peruntukan mengenai ahli danfungsi Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN), PihakBerkuasa Perancang Tempatan (PBPT), rancanganpemajuan, kawalan perancangan, Lembaga Rayuan(LR), kuasa MPFN membuat kaedah-kaedah dibawah peruntukan pelbagai dan penambahanjumlah denda yang dikenakan.Akta A1313 (2007)Pindaan pada Tahun 2007 melalui Akta A1313 hanyamelibatkan keperluan mengambil kira peruntukanAkta Pengurusan Sisa Pepejal dan PembersihanAwam 2007 [Akta 672] dalam menimbang sesuatupermohonan KM.Cadangan Pindaan Akta Perancangan Bandar danDesa terkini... masih dalam proses pemantapan...Sumber rujukan :• Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 [Akta 172],Authoritative Text, The Commissioner of Law RevisionMalaysia.• Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, Terbitan BPK-SP, JPBDSM 2008.• Minit Mesyuarat penyelarasan cadangan pindaan AktaPerancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) bil.1/2010• Bahan Sebaran Dasar Maklumat Perundangan Di BawahAkta 172 Siri 5/2010 di Hotel Concorde Inn KLIA, Sepangpada 4 Oktober 2010Blog @172 | 19 18


seksyen mindaPERUNDING CARASatu Prospek Baru Dalam Perancangan BandarLelawati @ Normadiah bt. IsmailPegawai Perancang Bandar Dan DesaPerancang Bandar adalah profesion yang mempunyai kepakaran dalam perancangan guna tanah.Pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang ini membolehkan perancang bandar bertindaksebagai perunding cara bagi kes perancangan yang dirujuk ke Lembaga Rayuan.Kes perancangan melibatkan aspek teknikal yang lebih difahami oleh perancang bandar berbandingpeguam cara yang lebih menjurus kepada aspek perundangan. Sehubungan itu peguam cara akanmemerlukan masa yang lebih lama untuk memahami kes perancangan.Dewasa ini semakin banyak kes perancangan yang dirujuk ke Lembaga Rayuan. Ini adalah peluangterbaik kepada perancang bandar di luar sana untuk mengetengahkan diri dan menawarkanperkhidmatan untuk menjadi perunding cara kes perancangan. Peluang ini adalah satu perkembanganyang baik bagi profesion perancang bandar tetapi perlu diingatkan, sebelum menjadi perunding cara,pendedahan dan pengetahuan berkenaan dengan prosiding mahkamah perlu difahami dan hayati.Perunding cara mestilah seorang yang telah berpengalaman dengan undang-undang yang berkaitandengan perancangan bandar dan desa, mestilah mempunyai fungsi khas yang melibatkan skilpenyampaian, taktik dan teknik soal balas kerana beliau adalah wakil / jurucakap samada kepadaPihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT) atau pihak perayu.Abdul Rasyid b. ZainalPelajar Perancangan Bandar & Desa UTMSebagai seorang yang masih menuntut, saya berpendapat kerjaya sebagai perunding cara di LembagaRayuan (LR) merupakan satu cabang kerjaya baru yang berpotensi. Walau bagaimanapun, kerjaya inimemerlukan pengetahuan yang lebih mendalam kerana teori dan amalan semasa amat berbeza.Pengalaman yang luas amat diperlukan sekiranya seorang perancang bandar itu berminat untukmenjadi seorang perunding cara bagi kes yang berkaitan bidang perancangan bandar.Selain itu, penerapan tentang ilmu undang-undang juga perlu dibuat lebih awal semasa di peringkatpembelajaran lagi. Silibus berkenaan undang-undang perancangan perlu diperincikan dan disentuhsecara menyeluruh bagi melahirkan graduan perancangan bandar dan desa yang dapat memainkanperanan sebagai perunding cara bagi kes-kes perancangan.Saya juga berpandangan, perancang bandar yang merupakan satu kerjaya profesional akan lebihberjaya dan gah dalam aspek teknikal dengan berkembangnya sayap perancangan yang bukan hanyamerancang pembangunan tetapi dapat mengukuhkannya dari aspek perundangan perancanganmelalui penglibatan secara langsung dalam LR.Profesional lain yang berkaitan juga perlu bergabung dalam membangunkan bandar dan mengawalpembangunan. Tidak ada satu profesion pun dalam bidang ini boleh berperanan bersendirian. Kerjayaperancangan bandar semakin melebar sekarang. Yang penting ilmu di dada perlu dipertingkatkan.Sekian pandangan saya. Walaupun masih kabur, namun itulah pandangan saya tentang masa depanbidang perunding cara kes-kes perancang bandar di Malaysia.Blog @172 | 20Blog @172 | 19


Assalamualaikum,Dear Editor,I read with interest your article in the 2nd edition Blog@172 onThe Land Code : UNCODE and would like to give my humblecomment :• The question of fairness which you mentioned as “reallyunfair” depends from which angle you stand.• The Code was prepared base on values and situationsthen. Therefore it definitely should to be amended toaccommodate to changes in current values/practicewhere necessary. If it is static then yes it is not fair but thisis a problem of administration (updating) not the Code.• With reference to Sec. 108, I would stick to the wisdombehind insertion of that clause ie. it was designed toprotect the interest of the State Authority who is theowner of state land which logically should be that way.Now whether the State Authority wants to abuse its poweris a different issue.• Please do not say “our plan”, It was never ours. Legallyit belongs to the State Authority and delegated to theLocal Planning Authority. JPBD is concerned about selfperservation.• Yes they can co-exist and since the party that approves boththe dev plan and the Land Code are the same, problemscan be easily resolved but obviously any decision will bein the “state’s” interest.• I would say the Code definitely supercedes Act 172as clearly stipulated by Sect. 108. This is from a legalstandpoint clarified to me by the then LA Selangor whenI was at JPBD Selangor then again every lawyer knowsanything can be challenged in court!ABBAS ABDUL WAHABNational Landuse Information (BMGN)Federal Department of Town and Country Planning, PeninsularMalaysia (JPBD)Waalaikumussalam,Dear En. Abbas,Thank u for your “humble comment”, .. but ohh pleaseee,dont be humble, you’re the king! (always are and will alwaysbe - the one and only JPBD’s Elvis). Anyway, I won’t commenton your comment, it is up to the readers to make their ownjudgement, just please keep making observations on ourblog@172.Dear Editor,-Sanisah-“Kudos to you and your Blog@172 team. Very informative yetcool.... continue with the interview of excellent seniors .........I like....”Blog @172 - Kalsom | 21 PPZT-Blog @172 | 21


seksyen infoTEKS AUTORITATIF AKTA 172Pada tahun 2005, Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Malaysia secara usaha sama denganMalayan Law Journal Sdn. Bhd. dan Percetakan Nasional Malaysia Bhd., telah memperkenalkanbeberapa istilah baru dan telah menerbitkan cetakan semula Akta 172 sebagai Teks Autoritatif yangmengandungi segala pindaan hingga 1 April 2005. Penggunaan istilah baru disenaraikan di bawahini adalah di antara yang kerap digunakan dan berkuat kuasa mulai 1 April 2005.ISTILAH SEDIA ADA(sebelum 31 Mac 2005)ISTILAH BARU(selepas 1 April 2005)DI BAWAH PERUNTUKAN(salah satu contoh)acara tatacara perenggan 58(2)(g)affidavit-affidavit afidavit subseksyen 37(2)anggota ahli seksyen 49basi potongan perenggan 40(1)(a)bayaran fi subseksyen 57(1)bayaran pemajuan caj pemajuan subseksyen 32(1)belanja-belanja perbelanjaan subseksyen 30(5)berdampingan bersempadan perenggan 21A(1)(e)berkenaan berhubungan perenggan 4(4)(b)berkuasa diberi kuasa seksyen 53berlawanan tidak selaras subseksyen 29(2)bersengaja dengan sengaja seksyen 52bersesuaian selaras subseksyen 29(2)bidangkuasa bidang kuasa seksyen 51bukti dokumen bukti dokumentar seksyen 48cuai mengabaikan subseksyen 10(5)dayautamanya daya usahanya perenggan 4(4)(b)dipakai terpakai subseksyen 1(3)direzabkan dirizabkan subseksyen 2(1)diserahkan dikemukakan subperenggan 46(1)(c)(i)ejen-ejen ejen subseksyen 41(1)engkar ingkar seksyen 55get pintu pagar subseksyen 2(1)hakikat fakta subseksyen 10(7)hakmilik hak milik perenggan 21A(1)(c)harta-harta takalih harta tak alih subseksyen 34(1)ia dia subseksyen 4(8)jenis spesis subperenggan 21B(1)(a)(v)kacauganggu kacau ganggu perenggan 40(2)(b)kandungan ayatnya konteksnya subseksyen 2(1)kawasan-kawasan kawasan subseksyen 1(3)kawasan kemajuan kawasan pemajuan subseksyen 2(1)kawasan yang berhampiran kawasan berjiran perenggan 8(3)(b)kecuaian keabaian seksyen 54kemajuan pemajuan subseksyen 44(a)kemudahan keselesaan subseksyen 2(1)kemungkiran keingkaran subseksyen 34(2)keperluan-keperluan kemudahan subseksyen 2(1)Blog @172 | 21 22


ISTILAH SEDIA ADA(sebelum 31 Mac 2005)ISTILAH BARU(selepas 1 April 2005)DI BAWAH PERUNTUKAN(salah satu contoh)kepincangan anomali subseksyen 59(5)kerjaraya kerja raya subseksyen 2(1)kerja ukur kaji ukur perenggan 45(1)(a)kes hal subseksyen 48(2)ketumpatan kepadatan subseksyen 2(1)kira-kira akaun subseksyen 34(4)klas-klas kelas Perenggan 58(2)(b)korekan penggalian perenggan 19(2)(c)kumpulanwang kumpulan wang subseksyen 34(4)lalulintas lalu lintas perenggan 7(3)(c)lantikannya pelantikannya subseksyen 4(2)lapuran pmeriksaan laporan tinjauan perenggan 9(1)(a)lebih daripada melebihi perenggan 36(2)(b)maksima maksimum subseksyen 25(3)matan material perenggan 19(2)(g)Mejistret Klas Satu Majistret Kelas Satu seksyen 51melainkan selain perenggan 45(2)(c)memansuhkan pembatalan subseksyen 16(2)menasabah munasabah subseksyen 25(5)menasihatkan menasihati perenggan 4(4)(b)mengatur mengawal selia perenggan 4(4)(aa)mengawal mengawal selia subseksyen 44(a)menggunakhidmat menggaji subseksyen 41(1)mengoditnya pengauditannya perenggan 41(3)(f)menyampaikan mengemukakan perenggan 58(2)(h)merbahaya berbahaya perenggan 40(2)(a)metadoloji perkaedahan perenggan 6(1)(b)meteri meterai subseksyen 47(1)notis beli notis pembelian subseksyen 2(1)notis permintaan notis rekuisisi subseksyen 2(1)orang kerja pekerja seksyen 53orang ramai orang awam subseksyen 2(1)Ordinan PerlindunganPihakberkuasa Awam 1948Akta Perlindungan PihakBerkuasa Awam 1948seksyen 54paling pagar pancang subseksyen 2(1)pamiran pameran subperenggan 19(2)(d)(ii)parit saliran subperenggan 19(2)(a)(iv)peguambela peguam bela perenggan 36(2)(a)peguamcara peguam cara perenggan 36(2)(a)peluasan pembesaran perenggan 22(5)(i)pembaikan pengelokan perenggan 19(2)(a)pembangunan ataupemajuanpemajuan subseksyen 2(1)pemberitahu pemberitahuan subseksyen 1(2)pembicaraan pendengaran seksyen 56pembicaraan-pembicaraan prosiding subseksyen 36(7)pembinaan pendirian perenggan 22(2B)(b)Blog @172 | 23 22


ISTILAH SEDIA ADA(sebelum 31 Mac 2005)ISTILAH BARU(selepas 1 April 2005)DI BAWAH PERUNTUKAN(salah satu contoh)pemeliharaan pemuliharaan perenggan 4(4)(a)pementasan perancah subseksyen 2(1)pemeriksaan tinjauan subseksyen 7(1)penarikbalikan pembatalan subseksyen 25(4)penduduk penghuni subseksyen 46(2)pengawalan peraturan perenggan 58(2)(a)pengawalan tinggi pengawalan ketinggian perenggan 58(2)(d)penjawat-penjawat awam pekhidmat awam seksyen 53penyiasatan siasatan subseksyen 4(7)pentadbiran pengurusan perenggan 41(3)(d)peparit kubu parit perenggan 45(1)(c)perbaikan pengelokan perenggan 40(1)(b)perenggan-kecil subperenggan subperenggan 29(1)(b)(i)perenggan-perenggan jarak undur perenggan 58(2)(d)perjalanan penjalanan perenggan 19(2)(C)perkebunan hortikultur subseksyen 2(1)pernyataan notis subseksyen 13(2)persetujuan keizinan subseksyen 8(7)perubahan pengubahan subseksyen 2(1)peruntukan-peruntukan peruntukan subseksyen 1(3)pihakberkuasa tempatanpihak berkuasatempatansubseksyen 2(1)plan pelan subseksyen 25(1)rancangan pelan subseksyen 21(4)rangkabina struktur subseksyen 2(1)rayuan representasi perenggan 9(1)(b)rekabentuk reka bentuk perenggan 21(3)(d)rekriasi rekreasi sebseksyen 57(1)rundingan-rundingan perundingan subseksyen 44(a)rupa komposisi perenggan 7(3)(b)samada sama ada perenggan 4(4)(b)sebanyak seliseh perbezaan subseksyen 25(6)seksyen 7 (3) subseksyen 7(3) subseksyen 8(2)seksyen-kecil subseksyen subseksyen 4(8)semulajadi semula jadi subperenggan 21A(1)(d)(i)senibina seni bina perenggan 21B(1)(b)seranta publisiti perenggan 9(1)(a)seranta berkenaan publisiti berkaitan seksyen 12Asesalur saliran subseksyen 2(1)sesuai suai manfaat subseksyen 4(6)sesuatu suatu subseksyen 46(4)sesuatu aras apa-apa aras seksyen 52suratcara surat cara subseksyen 59(6)susunatur susun atur seksyen 21Bsyarat-syarat terma-terma subseksyen 44(a)tak bersesuaian tidak selaras subseksyen 29(1)takpersesuaian ketidakselarasan subseksyen 59(4)Blog @172 | 23 24


ISTILAH SEDIA ADA(sebelum 31 Mac 2005)ISTILAH BARU(selepas 1 April 2005)DI BAWAH PERUNTUKAN(salah satu contoh)tanggungrugi tanggung rugi seksyen 55tarikh-tarikh tarikh subseksyen 1(3)tempat-tempat meletakkeretatempat parkirperenggan 58(2)(d)tempat tinggal kediaman perenggan 45(2)(a)tempoh tambahan tempoh lanjutan perenggan 28(2)(b)tenaga kewangan sumber kewangan subseksyen 4(8)tenan penyewa subseksyen 2(1)Trengganu Terengganu subseksyen 25(10)tuanpunya tuan punya subseksyen 2(1)tugas-tugas fungsi subseksyen 2A(2)tugu-tugu monumen perenggan 58(2)(f)tupang topang subseksyen 2(1)semata-mata secara eksklusif subseksyen 57(1)syed bangsal subseksyen 2(1)ubahsuaian ubah suaian subseksyen 11B(5)ugama agama subseksyen 57(1)Istilah dan Perkataan Bahasa Inggeris disenaraikan di bawah adalah di antara yang kerapdigunakan dalam Teks Autoritatif Akta 172.ISTILAH SEDIA ADA(sebelum 31 Mac 2005)ISTILAH BARU(selepas 1 April 2005)DI BAWAH PERUNTUKAN(salah satu contoh)connexion connection section 9paragraph (f) of section 21A(1) paragraph 21A(1)(f) subsection 21B(1)paragraphs (a) to (g) ofsubsection (1)paragraphs (a) to (g)paragraph 21A(2)(b)repeal revocation section 16section 38 (1) subsection 38(1) subsection 2(1)section 19 (2) (d) paragraph 19(2)(d) subsection 18(2)subssection (2) (a) paragraph (2)(a) subsection 9(3)State of Trengganu State of Terengganu subsection 59(1)States of Malaya Peninsular Malaysia subsection 1(1)The Public AuthoritiesProtection Ordinance 1948The Public AuthoritiesProtection Act 1948section 54Nota :“notis beli” - Istilah dalam Seksyen TafsiranSumber rujukan :Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 [Akta 172], Authoritative Text, The Commissioner ofLaw Revision Malaysia.Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, Terbitan BPKSP, JPBDSM 2008.Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1]BlogBlog@172@172||2524


seksyen mindaNoraini bt. Omar ChongSebagai profesional dalam bidang perancang bandar sama ada di sektor awam [Pihak Berkuasa Negeri (PBN)atau Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT) yang menyediakan rancangan pembangunan] atau sektorswasta [perunding yang mengemukakan permohonan Kebenaran Merancang (KM)], kita perlu mengambil kirabanyak perkara yang boleh dipelajari daripada keputusan kes-kes Lembaga Rayuan (LR).LR Negeri Pulau Pinang telah ditubuhkan sejak 8 Jun 1989. Sehingga September 2010, sebanyak 378 kestelah didaftarkan dengan 308 kes berjaya diputuskan. Artikel ini memaparkan 4 kes LR Negeri Pulau Pinanguntuk dijadikan panduan. Keempat-empat kes ini boleh dilihat mempunyai persamaan dari segi RAYUAN danKEPUTUSAN kes.KES PERTAMAPetronas Dagangan Berhad lwn Majlis Perbandaran Pulau Pinang (LR/PP/13/94).RAYUAN: Petronas Dagangan Berhad (perayu) telah mengemukakan permohonan KM untuk membinasebuah stesyen minyak dan pusat servis di atas Lot 107, Seksyen 5, Bandar Georgetown, D.T.I,Jalan Masjid Negeri, Pulau Pinang. Responden telah enggan memberikan KM atas sebab tanahtersebut dizonkan dalam kawasan kediaman. Terkilan dengan keputusan tersebut, perayu merayuke LR dengan alasan bahawa cadangan tersebut tidak bercanggah dengan pelan zon kerana telahterdapat beberapa stesyen minyak di kawasan tersebut.KEPUTUSAN: LR telah sebulat suara menolak rayuan atas pertimbangan bahawa kawasan tersebut telahdizonkan sebagai kawasan kediaman.KES KEDUAPetronas Dagangan Berhad lwn Majlis Perbandaran Pulau Pinang(LR/PP/10/98)RAYUAN: Pada Tahun 1998, Petronas Dagangan Berhad (perayu) telah mengemukakan permohonan untukmembina sebuah stesyen minyak di atas lot 935 & 936, Bandar Gelugor, Daerah Timur Laut, JalanSultan Azlan Shah.KEPUTUSAN: LR telah sebulat suara menolak rayuan dan berpendapat bahawa tindakan responden engganmemberikan kebenaran merancang adalah betul kerana kawasan tersebut telah dizonkan sebagaikawasan perumahan.Melalui kedua-dua kes ini, dapat disimpulkan bahawa zoning yang telah ditetapkan dalam rancangan pemajuan(rancangan tempatan) adalah sangat penting dan menjadi asas utama dalam pertimbangan memberikan KM.Keputusan kedua-dua kes ini menunjukkan bahawa rancangan pemajuan adalah dokumen rujukan yangpenting dalam membuat keputusan dalam kes LR. Oleh yang demikian, PBPT hendaklah memastikan setiaprancangan tempatan yang disediakan perlulah komprehensif dan disokong dengan justifikasi yang kukuh dalammenentukan zon gunatanah daripada aspek analisis pasaran, jaringan sistem jalan raya, penilaian kesan alamsekitar, penilaian kesan lalulintas, penilaian kesan sosial, cost and benefit analysis dan lain-lain kajian.Kajian-kajian ini akan memberikan justifikasi yang kukuh dan memudahkan LR membuat keputusan. Prosespenyediaan dokumen ini perlu dilakukan dengan lebih terperinci dan data yang dikumpul adalah tepat untukmelakukan unjuran seterusnya membuat perancangan yang dapat mencapai aspirasi dan matlamat semuapemegang taruh (stakeholder).Selain kes pertama dan kes kedua di atas, terdapat dua (2) lagi kes yang boleh dikategorikan sebagai Ultra Viresdalam mempertimbangkan KM.KES KETIGAKHSB Marketing Sdn Bhd lwn Majlis Perbandaran Pulau Pinang (MPPP)RAYUAN: Kes ini didaftarkan pada Tahun 2001. Kes melibatkan permohonan KM bagi cadangan merobohkansebuah banglo 2 tingkat di atas Lot 1252, Seksyen 4, Bandar Georgetown, D.T.L., PersiaranGurney, Pulau Pinang. MPPP telah enggan memberikan KM berasaskan pertimbangan bahawabangunan tersebut mempunyai nilai senibina yang unggul. Perayu telah membuat rayuan kepadaLR terhadap keputusan tersebut.Blog @172 | 26Blog @172 | 25KES-KES LEMBAGA RAYUANAPA YANG BOLEH KITA PELAJARI


KEPUTUSAN: LR telah sebulat suara meluluskan rayuan tersebut, mengenepikan keputusan MPPP (responden)dan mengarahkan supaya KM diberikan tertakluk kepada syarat-syarat tertentu daripada pihakresponden yang dirasakan sesuai untuk dilaksanakan di bawah Akta 172.KES KEEMPATSri Bangunan Sdn Bhd lwn MPPP (LR/PP/15/96)RAYUAN: Perayu telah mengemukakan permohonan KM untuk membina sebuah pangsapuri 24 tingkattermasuk pejabat dan tempat letak kereta di atas lot 2334, Sek 1, Jalan Burma, Georgetown.Responden telah memberikan KM dengan bersyarat. Syarat pertama, sebuah bangunan yangdikenali sebagai No.145 Jalan Burma yang sedia ada di atas tanah tersebut, perlu dipeliharadan perayu tidak dibenarkan untuk membina bangunan di sebelah bangunan tersebut. Syaratkedua, sekiranya perayu berhajat untuk merobohkan bangunan tersebut, perayu perlu menunggukeputusan daripada Jawatankuasa Pemeliharaan Bangunan Pulau Pinang peringkat negeri.Terkilan dengan keputusan tersebut, perayu merayu kepada LR.KEPUTUSAN: LR meluluskan rayuan tersebut dan menyatakan bahawa responden (MPPP) tiada kuasa di bawahAkta 172 untuk mengenakan syarat yang menyentuh pemeliharaan bangunan bersejarah.Isu yang telah dibangkitkan dalam kes ketiga dan kes keempat ini adalah, PBPT bukanlah satu badan yangdiperuntukkan kuasa di bawah mana-mana akta untuk menentukan bangunan yang berkepentingan sejarah danbernilai warisan. Tindakan PBPT yang meletakkan syarat pengekalan bangunan sedia ada yang diklasifikasikansebagai bangunan berkepentingan sejarah dan bernilai warisan sebagai satu syarat pemberian KM dianggapsebagai telah melampaui kuasa (ultra vires) yang diperuntukkan kepadanya.Seperti yang telah diulas dalam written judgement dalam kes KHSB Marketing Sdn Bhd lwn MPPP, Subseksyen58(1) Akta 172 memberikan kuasa kepada PBN untuk membuat kaedah-kaedah untuk melindungi monumen,tanah dan bangunan lama yang bernilai sejarah dan berkepentingan senibina. Berdasarkan peruntukan ini kuasasebenar adalah kepada PBN dan dalam konteks kedua-dua kes ini, kuasa sebenar untuk menentukan sama adabangunan sedia ada diklasifikasikan sebagai bangunan berkepentingan sejarah dan bernilai warisan dan perludikekalkan adalah kuasa PBN Pulau Pinang, bukannya PBPT. Walau bagaimanapun, PBN Pulau Pinang belumketika itu membuat kaedah-kaedah tersebut.Bagi memastikan bangunan berkepentingan sejarah dan bernilai warisan dipelihara dan dilindungi daripadakesan kepesatan pembangunan, pihak berkuasa negeri perlulah menyegerakan proses penyediaan dan prosespewartaan kaedah-kaedah berkenaan pelindungan monumen, tanah dan bangunan lama yang bernilai sejarahdan berkepentingan senibina. Menerusi kaedah-kaedah tersebut, peranan PBPT selaku salah satu badan yangbertanggungjawab ke atas pemeliharaan bangunan bersejarah dan warisan dapatlah dikuatkuasakan.Selain itu juga, perlu ada kerjasama yang jitu di antara PBPT dengan Jabatan Warisan Negara denganmenyenaraikan bangunan-bangunan yang berkepentingan sejarah dan bernilai warisan di dalam rancanganpemajuan. Apabila rancangan pemajuan tersebut diwartakan, maka PBPT mempunyai kuasa untuk mengenakansebarang syarat dalam pemberian KM untuk tujuan mengekalkan bangunan yang telah disenaraikan tersebut.Selain itu juga, sekiranya PBPT atau mana-mana pihak berkuasa berpandangan sesuatu bangunan ituberkepentingan sejarah atau bernilai warisan dan mahu ianya dikekalkan sebagai khazanah negara, bolehmembuat permohonan kepada Jabatan Warisan Negara untuk bangunan tersebut diwartakan sebagai warisankebangsaan melalui seksyen 68 Akta Warisan Kebangsaan 2005 [Akta 645]. Permohonan tersebut boleh dibuatmelalui Borang E iaitu Borang Penamaan Sebagai Warisan Kebangsaan yang boleh dimuat turun melalui lamanhttp://www.warisan.gov.my. Bagi bangunan yang telah diwartakan sebagai warisan kebangsaan oleh JabatanWarisan Negara, maka sebarang pembangunan yang melibatkan bangunan tersebut, PBPT bolehlah mendapatkanpandangan dari pihak Jabatan Warisan Negara bagi tujuan pemeliharaannya.Kesimpulannya, PBPT perlu memastikan sebarang arahan bertulis atau perintah yang dikeluarkan adalahmerupakan perkara-perkara yang diletakkan di bawah bidang kuasanya mengikut peruntukan undang-undangyang berkaitan. Kegagalan PBPT untuk bertindak dalam bidang kuasanya membuka ruang untuk pertikaian keatas arahan yang dikeluarkan seterusnya menjejaskan perancangan yang telah dibuat.Nota :Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) Semenanjung Malaysia melalui BahagianPerundangan dan Kawal Selia Perancangan (BPKSP) telah menyediakan Draf Kaedah-Kaedah Kawalan Perancangan (Pemajuan Tanah dan Bangunan Yang MempunyaiKepentingan Sejarah dan Senibina) dan draf tersebut kini dalam semakan PenasihatUndang-Undang Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT). Mana-mana PBNbolehlah mendapatkan salinan draf kaedah ini untuk dipanjangkan ke Penasihat Undang-Undang Negeri masing-masing bagi tujuan semakan dan seterusnya diwartakan sertaditerimapakai. Draf kaedah-kaedah ini antara lain mengandungi peruntukan berkenaandaftar bangunan, permohonan kebenaran merancang, nasihat pesuruhjaya, pertimbanganpermohonan, pemberian kebenaran merancang dan sebagainya.Blog @172 | 27Blog @172 | 26


istilah perundanganISTILAHPERUNDANGANMandamusMandatory order (writ) issued by a higher court to a lower court, inferior tribunal, or apublic or corporate officer or agency. It commands the correct and proper performanceof a specified act or public-duty related to the responsibilities of the entity to which it isdirected. A writ of mandamus is a hard and fast unreasoning writ, and is reserved forextraordinary emergencies. The function of the writ of mandamus is to enforce, not toestablish, a claim of right; the office of the writ is to execute, not to adjudicate. To warrantcontrol by mandamus, there must be an existing, clear, unconditional legal right in relator,and a corresponding present, imperative, unconditional duty upon respondent, and adefault upon respondent therein.Prima Facie(Latin) A legal presumption which means on the face of it or at first sight. For example,proof of mailing a letter is proof that it was delivered to the person to whom it wasaddressed and will accepted as such by a court unless proven otherwise. Other situationsmay require a case before proceeding to another step in the judicial process.The rules of court and of procedure often allow that photocopies of business recordor government documents constitute proof of their authenticity which sets down apresumption that they are as good as the originals subject to evidence to the contrary.AffidavitA statement is defined as which before being signed, the person signing takes an oaththat the contents are, to the best of their knowledge, true. An affidavit is an oath in writingsigned by the party deposing, sworn before and attested by him who hath authority toadminister the same.The statement is intended to become evidence before a Court. It is also certified by anotary or lawyer or some other judicial officer that can administer oaths, to the effect thatthe person signing the affidavit was under oath when doing so. These documents carrygreat weight in Courts to the extent that judges have been known to (albeit rarely) acceptan affidavit instead of the testimony of the witness. An affidavit can even bring evidenceto the Court in spite of the deponent’s death before trial.http://www.duhaime.orgBlogBlog@172@172||2728


erita bergambarPelancaran HPBS 2010BPKSP terlibat dalam Jawatankuasa Kecil Majlis Perasmian dan Persiapan Tempatuntuk Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia 2010.Blog @172 | 29


Kumpulan Inovatifdan Kreatif BPKSPKumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) BPKSP telah berjaya mendapat tempatkedua dalam pertandingan KIK peringkat Kementerian Perumahan dan KerajaanTempatan Tahun 2010Blog @172 | 30


Aktiviti BPKSPPerhimpunan Bulanan, amanat Pengarah, public speaking,penyampaian hadiah hari lahir, employee of the month, Pot luck dll.Blog @172 | 31


Program SebaranMaklumat PerundanganDari Julai – Disember 2010, sebanyak 3 ProgramSebaran telah diadakan untuk semua peringkatpegawai JPBD Negeri, PBT, agensi kerajaan yangberkaitan dan IPTA/IPTS. Program ini merangkumiceramah dan taklimat serta perbincangan panel.Blog @172 | 32


Program SebaranMelalui Publisiti RTProgram Sebaran Melalui Publisiti RT telah diadakansemasa Publisiti RTD Ipoh dan RTD Kuala Pilah.Program ini dilaksanakan melalui edaran risalah, bahanpameran dan jualan bahan-bahan terbitan BPKSP.Teach in Sisteme-Kawal SeliaSebanyak 4 sesi teach in Sistem e-Kawal seliatelah diadakan kepada lapisan pegawai dari PejabatProjek Rancangan Pembangunan, JPBD Negeridan PBT. Tujuan sesi tersebut adalah untukmembantu pihak yang berkenaan dalammengurus dan mengawal kemajuan dikawasan tanah tinggi dan lerengbukit.Blog @172 | 33


Majlis PersaraanMajlis Persaraan Puan Nor Ainibinti Sulaiman, Penolong PegawaiPerancang Bandar, gred J36 yangtelah diadakan pada 26 Mei 2011.Beliau telah berkhidmat di JabatanPerancangan Bandar dan Desa selama28 tahun.Blog @172 | 34


Employee Of The Month 2011Penerima Employee Of The Month bagi Bulan Januari sehingga April 2011.Pemilihan penerima adalah berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan olehketua-ketua unit BPKSP dan dipersetujui oleh pengarah.Januari 2011Puan Sarina bt. SaadFebruari 2011Puan Hajah Zakiahbt. Haji AliMac 2011Encik Mohd Safie b.MostapaApril 2011Encik Badrul b.Abdul RahimEncik Badrul bin Abdul Rahim(Pegawai Perancang Bandar,Gred J41)Puan Sarina binti Saad(Pegawai PerancangBandar, Gred J41)AnugerahPerkhidmatanCemerlangAPC 2010Pegawai-pegawai BPKSPyang menerima AnugerahPerkhidmatan Cemerlang bagiTahun 2010.Puan Sri Juwita binti Mahusin(Penolong Pegawai PerancangBandar, Gred J29)Encik Khairul Azlanbin Ramli(Juruteknik PerancangBandar, Gred J17)30 tahunperkhidmatanPegawai-pegawai yang telahberkhidmat di JPBD selama 30tahunPenerima APC dari BahagianKorporat JPBDPuan Amiliabinti Muhamad Noor(Pegawai Perancang Bandar,Gred J44)Puan Che Rohani bintiMohamed Salleh(Penolong Pegawai PerancangBandar, Gred J29)Puan Noriah binti Ismail(Juruteknik PerancangBlog Bandar, @172 | Gred 35 J22)


Produk KeluaranBPKSPPanduan Pelaksanaan Akta 172 (PPA), Kaedah-Kaedah, Manual, Risalah-risalah, monograf,Ensik dan Blog @172.Blog @172 | 36


Keluaran Akan Datang...Penguatkuasaan@BLOG


ENSIKLOPEDIA UNDANG-UNDANG DAN PENTADBIRAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESAJilid 1Bab 1 : Sejarah & PerundanganBab 2 : Organisasi & PentadbiranBab 3 : Akta Perancangan Bandar & Desa1976 (Akta 172)Bab 4 : Akta Perancangan WilayahPersekutuan 1982 (Akta 267)Bab 5 : Statut Lain Yang BerkaitanJilid 2Bab 6 : Ringkasan Kes & KeputusanMahkamahBab 7 : Kaedah-Kaedah di bawah AktaPerancangan Bandar dan Desa (Akta 172)Bab 8 : Proses & Prosedur PerancanganJilid 3Bab 9 : Garis Panduan PerancanganGlosariENSIKLOPEDIAUNDANG-UNDANG DAN PENTADBIRANPERANCANGAN BANDAR DAN DESAEnsiklopedia Undang-Undang dan PentadbiranPerancangan Bandar dan Desa ini merupakan‘one stop reference source” yang mesrapengguna. Ia mengandungi 3 Jilid dengan 9Bab dan memberi fokus kepada perundanganperancangan bandar dan desa di SemenanjungMalaysia dan peruntukan akta-akta lain yangberkaitan. Ia berguna untuk pelbagai profesionkhususnya untuk perancang bandar, arkitek,jurutera, peguam, juru ukur, perunding alamsekitar, pengurus dalam industri, penguatkuasa,ahli akademik dan pelajar IPT.HARGA SATU S ETRM1,250.00Sila hubungi :Bahagian Perundangan Dan Kawal SeliaPerancanganJabatan Perancangan Bandar & Desa Sem. MalaysiaTingkat 15, Wisma Tun Sambathan,Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala LumpurTel : 03-2273 3326 Fak : 03-2273 3325AKTA PERANCANGAN BANDARDAN DESA 1976 ( AKTA 172 )(Versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris)RM100.00/UnitPINDAAN-PINDAAN AKTA 172Akta A866 1993Akta A933 1995Akta A1129 2001Akta A1313 2007Mengandungi segala pindaanhingga 1 September 2007Berdasarkan Teks Autoritatif oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang MalaysiaBahagian Perundangan & Kawal Selia PerancanganTel : 03-2273 3326 Fak : 03-2273 3325Sila hubungi :Persatuan Pegawai Perancang Bandar dan DesaJabatan Perancangan Bandar dan DesaSemenanjung Malaysia

More magazines by this user
Similar magazines