LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

yang rosak dan sebagainya bagi memastikan tidak berlaku blockage yang akanmenyulitkan orang awam.Pada pendapat Audit, prestasi penyenggaraan pemulihan adalah tidak memuaskankerana 49% daripada loji pengolahan kumbahan tidak berfungsi disebabkan kerosakanperalatan loji belum dibaiki.7.4.3. Arahan Pembaikan Lewat Dikeluarkan7.4.3.1. Mengikut kontrak, kontraktor bertanggungjawab melaporkan sebarang kerosakanyang berlaku dan melaksanakan kerja penyenggaraan pemulihan dengan segera. Kerjapembaikan seperti membaiki atau memasang pam, air blower dan control panel yang baruperlu mendapat arahan daripada DBKK. Arahan bertulis hendaklah dikeluarkan oleh DBKKdalam tempoh 7 hari sekiranya arahan lisan diberi terlebih dahulu. Semakan Auditmendapati, pihak kontraktor ada melaporkan kerosakan secara bertulis kepada DBKK.Bagaimanapun, DBKK lewat mengeluarkan arahan pembaikan bertulis. Tindakan bagimengeluarkan arahan pembaikan bertulis mengambil tempoh antara 168 hingga 191 hariseperti di Jadual 7.2.Jadual 7.2Tempoh Masa Arahan Pembaikan Dikeluarkan Bagi Kerja Penyenggaraan PemulihanBil.KosTarikhLoji Pengolahan Jenis KerjaTempohPembaikan Laporan ArahanKumbahan Pembaikan(Hari)(RM) Kerosakan Pembaikan1.Taman Bukit Mengganti AirSaujanaBlower48,600 16.2.2009 3.8.2009 1682. Sinsuran/Segama Membaiki Pam 18,387 5.2.2009 3.8.2009 1793. Taman IramanisMengganti AirBlower dan Pam115,382 10.2.2009 10.8.2009 1804.Taman KualaMenggatalMengganti Pam 26,113 23.12.2008 2.7.2009 1905. Kepayan Fasa 1 & 2 Membaiki Pam 15,350 23.12.2008 2.7.2009 191Sumber: Dewan Bandaraya Kota Kinabalu7.4.3.2. Mengikut DBKK, arahan lisan diberi terlebih dahulu sebelum arahan bertulisdikeluarkan. Selepas arahan lisan diterima, kontraktor mengemukakan dokumen yangberkaitan untuk semakan DBKK dan arahan bertulis hanya dikeluarkan selepas dokumenberkenaan disemak secara teliti. Keadaan ini menyebabkan arahan bertulis lewatdikeluarkan. Kelewatan mengeluarkan arahan pembaikan menyebabkan kerosakan lewatdibaiki dan mengakibatkan loji pengolahan kumbahan tidak berfungsi. Selepas teguranAudit, DBKK telah menambahbaik proses kerja pengeluaran arahan yang menghendakiarahan bertulis dikeluarkan pada hari arahan lisan dibuat.Pada pendapat Audit, proses pengeluaran arahan pembaikan adalah tidak cekapkerana mengambil masa yang lama untuk mengeluarkan arahan pembaikan bertulis.86

More magazines by this user
Similar magazines