LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

11.4.4.1. Semua perolehan koleksi baru termasuk sumbangan Perpustakaan Negarahendaklah dikatalogkan ke dalam sistem Integrated Library Management Utility (ILMU).Koleksi baru akan disemak oleh Bahagian Penyerahan Koleksi di Ibu Pejabat untukpengesahan dan dicopkan nama perpustakaan wilayah, cawangan atau desa yang terlibatsebelum dihantar ke Bahagian Perolehan untuk dikatalogkan ke dalam sistem ILMU.Selepas dikatalogkan koleksi akan dihantar ke Bahagian Rangkaian untuk diedarkan keperpustakaan yang terlibat untuk dipamerkan.11.4.4.2. Lawatan Audit pada 15 Oktober 2010 di Ibu Pejabat Perpustakaan mendapati,sebanyak 63 buah kotak koleksi sumbangan daripada Perpustakaan Negara belumdikatalogkan ke dalam sistem ILMU. Koleksi-koleksi tersebut ditempatkan di ruang pejalankaki di Unit Perolehan Ibu Pejabat Perpustakaan Negeri. Menurut pegawai berkenaan,koleksi tersebut adalah terimaan dari tahun 2006 hingga 2010 berjumlah 27,439 buahnaskah dan penghantaran dibuat sendiri oleh Perpustakaan Negara tanpa memaklumkanPerpustakaan Negeri terlebih dahulu. Bagaimanapun, jumlah sebenar koleksi yang belumdidaftarkan tidak diketahui setakat tarikh pengauditan. Perkara ini berlaku disebabkan tidakada penyelarasan di antara Perpustakaan Negara dan Perpustakaan Negeri mengenaibilangan dan lokasi penghantaran koleksi. Koleksi Perpustakaan Negara yang belumdidaftarkan ke dalam sistem ILMU adalah seperti Gambar 11.42.Gambar 11.42Koleksi Perpustakaan Negara Yang BelumDidaftarkan Dalam Sistem ILMUSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Perpustakaan Ibu PejabatTarikh: 15 Oktober 201011.4.4.3. Selepas teguran Audit, Perpustakaan telah mengkatalogkan koleksi sumbanganPerpustakaan Negara tersebut secara berpusat di Ibu Pejabat sebelum diagihkan keperpustakaan wilayah, cawangan dan desa untuk dipamerkan kepada pengguna.Pada pendapat Audit, Perpustakaan perlu memastikan semua koleksi sumbangandaripada Perpustakaan Negara dikatalog dengan segera bagi membolehkan koleksidipamerkan.177

More magazines by this user
Similar magazines