LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

Gambar 11.45Buku Belum DisenaraikanUntuk Proses Pilih BuangGambar 11.46Buku Belum DisenaraikanUntuk Proses Pilih BuangSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Perpustakaan Cawangan BeluranTarikh: 3 Ogos 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Perpustakaan Cawangan Lahad DatuTarikh:19 Ogos 2010Pada pendapat Audit, koleksi untuk proses pilih buang untuk dilupuskan hendaklahdisenaraikan segera bagi membolehkan rekod koleksi perpustakaan dikemaskini.11.4.6. Pengurusan Kemudahan11.4.6.1. Kemudahan Internet Tidak Dapat Diteruskana. Mengikut peruntukan pembangunan RMKe-9, Kementerian Tenaga, Air DanKomunikasi (KTAK) telah melaksanakan Projek Pemberian Perkhidmatan SejagatUniversal Service Provision (USP). Program ini bertujuan untuk membangunkankeupayaan digital komuniti bagi melahirkan masyarakat yang bermaklumat melaluiteknologi maklumat. Pada tahun 2004 hingga 2010, sebanyak 18 perpustakaan desadi Negeri Sabah telah dipilih di bawah program ini. Melalui program ini, setiap PDdisediakan kemudahan peralatan komputer seperti 2 unit komputer peribadi, talianinternet, seunit alat pencetak, seunit alat pengimbas dan kemudahan komunikasi iaitutalian telefon bagi lokasi yang tidak mempunyai kemudahan telefon sertaperkhidmatan penyenggaraan pencegahan dan pemulihan untuk tempoh selama 5tahun.b. Lawatan Audit di 17 perpustakaan desa mendapati, 8 perpustakaan desa yang terlibatdengan program USP sudah tidak mempunyai capaian internet dan 8 daripada 19komputer terlibat telah rosak dan tidak dibaiki. Ini kerana perjanjian kemudahancapaian internet dan penyenggaraan peralatan ICT untuk tempoh kontrak selama 5tahun diantara Perpustakaan dengan KTAK telah tamat. Selepas tempoh kontraktamat, tiada perjanjian secara rasmi yang membolehkan komputer diserahkan hakmilikkepada Perpustakaan untuk meneruskan penyenggaraan kemudahan yang diberikanoleh pihak KTAK. Berdasarkan maklum balas Perpustakaan, urusan penyenggaraandan aduan kerosakan masih disalurkan terus kepada Perpustakaan Negara. Maklumatlanjut adalah seperti di Jadual 11.5.179

More magazines by this user
Similar magazines