LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

Carta 15.1Trend Pendapatan, Perbelanjaan Dan Keuntungan/KerugianBagi Tahun Kewangan 2007 Hingga 2009(RM Juta)1.41.210.80.60.40.20-0.21.240.48-0.012007 2008 2009TahunKeuntungan/Kerugian BersihSumber: Penyata Kewangan Supernesa Bagi Tahun 2007-2009(RM Juta)403530252015105035.8834.6235.3934.1912.72 12.712007 2008 2009TahunPendapatan Perbelanjaan15.4.1.2. Analisis Nisbah KewanganAnalisis yang dibuat adalah meliputi analisis Nisbah Semasa, Margin Keuntungan danNisbah Kecekapan. Kedudukan Nisbah Kewangan Supernesa adalah seperti diJadual 15.2.Jadual 15.2Analisis Nisbah Kewangan Bagi Tahun Kewangan 2007 Hingga 2009ButiranTahun2007 2008 2009Nisbah Semasa 1.17:1 1.18:1 1.18:1Margin Keuntungan 3% 3% 0.01%Nisbah Pulangan Atas Aset 0.06:1 0.05:1 0.001:1Nisbah Pulangan Atas Ekuiti 0.34:1 0.30:1 0.003:1Sumber: Penyata Kewangan Supernesa Bagi Tahun 2007-2009a. Nisbah SemasaNisbah Semasa dikira dengan membandingkan aset semasa dengan liabiliti semasa.Nisbah ini digunakan untuk mengukur tahap kecairan kewangan syarikat danmenunjukkan sejauh mana kemampuan syarikat untuk membayar hutang dalamjangka masa pendek. Kedudukan Nisbah Semasa pada kadar 2:1 menunjukkankemampuan syarikat untuk membayar hutang manakala Nisbah Semasa pada kadar1:1 adalah dianggap setara iaitu semakin tinggi nisbah, semakin baik kecairansyarikat. Analisis Audit mendapati, Nisbah Semasa Supernesa bagi tahun 2007 hingga2009 adalah antara 1.17:1 hingga 1.18:1. Berdasarkan nisbah ini, pada umumnyadapat dirumuskan bahawa Supernesa mempunyai keupayaan untuk menampungkeseluruhan tanggungan semasanya.b. Margin KeuntunganMargin Keuntungan adalah untuk mengukur kadar keuntungan selepas cukai bagisetiap ringgit hasil yang dipungut daripada perniagaan utama sesebuah syarikat.218

More magazines by this user
Similar magazines