LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

Gred jawatan dan tangga gaji. Beliau telah dibayar gaji mengikut tangga gaji GredN52 bagi tempoh 1 Ogos 2009 hingga 31 Julai 2010 walaupun rekod gajimenunjukkan Gred adalah N48.iii. Pembayaran Gantian Cuti Rehat (GCR) Tidak Mematuhi Pekeliling/PeraturanSurat Pekeliling Perkhidmatan Bil.17 Tahun 2008 dan Pekeliling PerkhidmatanNegeri Sabah Bil. 2 Tahun 2009 menetapkan pemberian wang tunai sebagaigantian cuti rehat yang tidak dapat dihabiskan oleh pegawai yang dilantik secarakontrak adalah sebanyak lapan hari setahun dan berkuat kuasa mulai 1 Januari2009. Mantan Pengurus Besar mula dilantik secara kontrak untuk tempoh satutahun mulai 15 Julai 2005 dan kontrak beliau diperbaharui setiap tahun sehingga 31Julai 2010. Beliau telah memohon untuk mendapatkan bayaran Gantian Cuti Rehat(GCR) yang tidak dapat dihabiskan dalam tempoh perkhidmatan beliau secarakontrak mulai tahun 2005 hingga 31 Julai 2008 sebanyak 82 hari. Baki cuti rehattersebut tidak dapat disahkan kerana rekod cuti Supernesa tidak diselenggaradengan kemas kini. Lembaga Pengarah telah meluluskan permohonan beliau padabulan Julai 2008 dengan syarat pembayaran tersebut tidak bercanggah denganmana-mana pekeliling dan polisi sedia ada. Memandangkan pegawai berjawatankontrak hanya layak menuntut GCR berkuat kuasa mulai 1 Januari 2009, mantanPengurus Besar sepatutnya tidak layak dibayar gantian cuti rehat kerana tempohyang terlibat adalah sebelum penguatkuasaan pekeliling tersebut. Bagaimanapun,Supernesa telah membayar GCR kepada mantan Pengurus Besar berjumlahRM12,207 selepas menolak KWSP dan cukai masing-masing sejumlah RM1,903dan RM3,164 pada bulan Ogos 2008.h. Pengurusan AsetPengurusan aset merupakan aspek penting dalam pengurusan kewangan.Pengurusan aset yang baik adalah penting bagi menentukan aset yang diperoleh telahdirekod, disimpan dan dikawal dengan sempurna untuk mengelakkan kehilangan danpembaziran. Sehingga bulan Oktober 2010, Supernesa memiliki aset bernilai RM1.17juta. Pemeriksaan Audit terhadap pengurusan aset Supernesa mendapati perkaraberikut:i. Senarai aset yang diselenggara tidak lengkap kerana penempatan tidak dicatat.Selain itu, senarai aset adalah tidak kemas kini kerana aset/inventori yang tidakwujud di Supernesa masih terdapat dalam senarai. Semakan terhadap bekalanpejabat pula mendapati, tidak ada rekod diselenggara bagi semua penerimaan danpengeluarannya.ii. Aset dan inventori tidak diberi label dengan nombor siri pendaftaran.iii. Pemeriksaan fizikal terhadap aset tidak dijalankan.iv. Ruang penyimpanan aset tidak disediakan kerana ruang pejabat adalah sempit danhanya mampu menempatkan kakitangan sedia ada sahaja. Semakan Audit237

More magazines by this user
Similar magazines