LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

seperti kerja penyenggaraan tidak dilaksanakan, pembekalan peralatan dan perabotserta kerja penyenggaraan tidak dibekalkan dan dilaksanakan mengikut spesifikasiserta kos perolehan yang tidak munasabah, kerja dilaksanakan tidak sempurna, kerjatidak berkualiti, kerosakan bangunan dan kemudahan sekolah agama, Senarai Kuantititidak spesifik dan persekitaran sekolah yang tidak memuaskan. Penjelasan lanjutmengenai kelemahan yang diperhatikan adalah seperti di perenggan-perenggan berikut:2.4.1. Kerja Penyenggaraan Tidak DilaksanakanKerja penyenggaraan terhadap bangunan dan kemudahan sekolah agama hendaklahdisiapkan mengikut spesifikasi kontrak. Lawatan Audit pada Julai dan Oktober 2010 ke SMANPantai Manis, SMAN Kunak dan SMAN Tambunan mendapati, kerja penyenggaraan tidakdilaksanakan, tetapi pembayaran telah dijelaskan sepenuhnya.2.4.1.1. SMAN Pantai Manisa. Syarikat Milure Solution telah dilantik secara rundingan terus untuk melaksanakankerja-kerja membaik pulih flat guru dan rumah Pengetua SMAN Pantai Manis, Papardengan harga kontrak berjumlah RM0.50 juta. JHEAINS telah mengeluarkan SijilPerakuan Siap Kerja yang ditandatangani oleh Ketua Penolong Pengarah (KPP)Bahagian Pembangunan pada 11 November 2009.b. Kerja-kerja membaik pulih asrama perempuan SMAN Pantai Manis, Papar denganharga kontrak berjumlah RM0.42 juta telah dilaksanakan oleh Shar Associates yangdilantik secara rundingan terus. Sijil Perakuan Siap Kerja telah dikeluarkan pada 15Disember 2009.c. Kementerian Kewangan telah meluluskan pelantikan Pemborong Kecil Binaan secararundingan terus untuk melaksanakan kerja-kerja membaik pulih asrama lelaki SMANPantai Manis, Papar dengan harga kontrak berjumlah RM0.42 juta. Berdasarkan SijilPerakuan Siap Kerja bertarikh 15 Disember 2009, projek ini telah disiapkan pada 9November 2009.d. Azimin Enterprise telah dilantik secara rundingan terus untuk melaksanakan kerjakerjamembaik pulih dewan serbaguna SMAN Pantai Manis, Papar dengan hargakontrak berjumlah RM0.25 juta. Sijil Perakuan Siap Kerja yang ditandatangani olehKPP Bahagian Pembangunan telah dikeluarkan pada 7 Oktober 2009.e. Semakan Audit selanjutnya mendapati, kerja penyenggaraan di SMAN Pantai ManisPapar tidak dilaksanakan seperti di Jadual 2.4.6

More magazines by this user
Similar magazines