LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

Jabatan membayar seliter minyak DieselHarga Minyak Diesel seliter di pasaran(dengan subsidi)Jabatan menanggung kos lebihan minyak Diesel seliter= RM2.38= RM1.80= RM0.583.4.3. Penyenggaraan Kenderaan Jabatan3.4.3.1. Penyenggaraan kenderaan bertujuan untuk memastikan kenderaan dapat berfungsidengan lancar, selamat digunakan, memelihara dan memanjangkan jangka hayat,meningkatkan keupayaan, mengurangkan kerosakan serta menjimatkan perbelanjaanKerajaan. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan menetapkan, penyenggaraan terbahagikepada dua jenis iaitu Penyenggaraan Pencegahan dan Penyenggaraan Pemulihan.Penyenggaraan Pencegahan adalah tindakan penyenggaraan berjadual danPenyenggaraan Pemulihan ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atausumber fizikal supaya kenderaan dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan.Pekeliling Kementerian Kewangan Sabah Bil. 3 Tahun 2008 PengurusanPenyenggaraan Kenderaan Kerajaan Negeri menyatakan JKR dipertanggungjawabkansebagai pusat untuk menyenggara semua kenderaan milik Kerajaan Negeri berdasarkankepada faktor-faktor berikut:a. Kemudahan yang sedia ada di Daerah seluruh Sabah seperti bengkel, tenaga kerjateknikal yang berkemahiran dan peralatan yang berkaitan akan dapat digunakansecara optimum;b. Dapat menyumbang kepada pengurusan kawalan perbelanjaan awam;c. Mempercepatkan pengeluaran Sijil Tak Ekonomik Dibaiki (B.E.R.), jika kenderaansesuai untuk dilupuskan oleh jabatan berkenaan;d. Memudahkan dari segi pengurusan dengan akauntabiliti; dane. Pangkalan Data (Data Base) perihal semua kenderaan Kerajaan Negeri untuk tujuanrujukan, rekod dan sebaran dapat diwujudkan dengan lebih kemaskini.3.4.3.2. Jabatan menghantar kenderaan ke JKR bagi tujuan penyenggaraan pemulihandan pencegahan dan telah dilaksanakan di semua pejabat yang dilawati. Kospenyenggaraan kenderaan Jabatan bagi 384 buah kenderaan pelbagai jenis bagi tempoh2008 hingga 2010 masing-masing berjumlah RM1.78 juta, RM2.99 juta dan RM2.98 juta.Analisis Audit terhadap kos penyenggaraan kenderaan mendapati kos penyenggaraankenderaan meningkat bagi tahun 2009 dan 2010 masing-masing sebanyak 68% dan 67%berbanding tahun 2008.38

More magazines by this user
Similar magazines