LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

4.4.3.2. Agihan Bibita. Bibit pertanian yang diagihkan kepada peserta adalah merangkumi bibit Cendawandan bibit Vanilla. Bibit-bibit tersebut dibekalkan oleh Korporasi secara kredit kepadapeserta yang terlibat dengan program Perladangan Kontrak. Agihan bibit dibuatberdasarkan permohonan oleh peserta. Butiran mengenai bibit Tanaman Vanilla danCendawan yang disemai dan diagihkan pada tahun 2008 hingga 2010 adalah sepertidi Jadual 4.5.Jadual 4.5Semaian Dan Agihan Bibit TanamanJualan BibitSebenar Agihan Ke Kepada Bukan BibitTahunDisemai Peserta Peserta Rosak Baki Bibit(a)(b)(c)(d) (e = a- (b+c+d))Tanaman2008 80,718 5,961 25,218 (22,306) 27,233Vanilla2009 218,213 40,100 50,401 (73,691) 54,021(Pokok)2010 177,136 16,708 40,968 (49,459) 70,001Bilangan Keseluruhan 476,067 62,769 116,587 (145,456) 151,255Cendawan(p/p bag)2008 586,208 133,040 328,523 80,277 96,2002009 761,160 233,000 315,028 89,389 123,7432010 658,183 173,500 279,004 160,538 45,143Bilangan Keseluruhan 2,005,551 539,540 922,555 330,204 265,086Sumber: Korporasi Pembangunan Desab. Analisis Audit terhadap semaian dan agihan bibit mendapati, pengeluaran bibit Vanillapada tahun 2008 hingga 2010 adalah sebanyak 476,067 pokok. Daripada bilangantersebut sebanyak 62,769 pokok telah diagihkan kepada peserta, 116,587 pokok telahdijual kepada bukan peserta, 145,456 pokok bibit Vanilla yang rosak dan baki tidakdiagihkan adalah sebanyak 151,255 pokok. Manakala pengeluaran bibit bagi TanamanCendawan pada tahun 2008 hingga 2010 adalah sebanyak 2,005,551 p/p bag. Daribilangan tersebut, sebanyak 539,540 p/p bag telah diagihkan kepada peserta, 922,555p/p bag telah dijual kepada bukan peserta dan 330,204 p/p bag telah rosak. Baki bibitpada tahun 2010 adalah sebanyak 45,143 p/p bag dan dibawa ke stok tahun 2011.c. Berdasarkan rekod agihan bibit Vanilla ke Korporasi daerah Sipitang, Tenom danSandakan pada tahun 2010 mendapati, peserta mendapat agihan bibit daripadaKorporasi. Manakala kawasan-kawasan lain mendapat bibit daripada syarikat swasta.Agihan bibit adalah seperti di Jadual 4.6.48

More magazines by this user
Similar magazines