LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

PKLPPINTARJadual 5.6Prestasi Bayaran Balik Penternak Projek PKLP, PINTAR Dan TRANSFORMASIBagi Daerah Lahad Datu, Tawau, Ranau Dan KeningauProjek Daerah PenternakProjekDimula(Tahun)AgihanInduk(Ekor)Bayar Balik(Ekor)NilaiAnakTunai1 01 00 0PeratusBayarBalik(%)BakiPinjaman(Ekor)Ranau1.Saldin Saimin2.Rosnani Zanin3.Sabdin Sablee20052007200510510102009410Keningau 1.Eleh Siah 2006 15 6 0 40 9Ranau1.PaulusKimpuang2006 13 13 0 100 0Bilangan Keseluruhan 53 21 0 40 32TRANSFORMASILahadDatuTawauRanauKeningau1.Lim Hock Ling2.Mahadir Sultan3.Suhaime Sari1.Felix Sung2.Hj. AmarullahSudin1.Jipulis Ginti2.JohanyAbdullah1.Asik Emor2.Shawal Ghani3.Kennedy John2006200620062006200620072006200620072006Bilangan Keseluruhan 625 222 12 37 391Sumber: Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak Negeri Sabah60301461520021435030305212401142433012780040000001004027100211977039001810601581710502935.4.4.2. Seramai 4 penternak PKLP telah dipilih dengan agihan sebanyak 40 ekor danseorang penternak projek PINTAR dengan agihan 13 ekor ternakan. Bagi penternak PKLPdaripada 40 ekor lembu yang diagihkan hanya 8 ekor atau 20% sahaja yang telah dibayarbalik dan setakat lawatan Audit baki pinjaman yang perlu dibayar balik adalah berjumlah 32ekor. Manakala, penternak projek PINTAR telah selesai membayar balik kesemua 13 ekorternakan yang telah diagihkan. Sementara itu, seramai 10 penternak ProjekTRANSFORMASI dari daerah yang dipilih telah diagihkan ternakan sebanyak 625 ekor.Dari bilangan tersebut, hanya 234 ekor atau 37% telah dibayar balik. Setakat tahun 2010,baki pinjaman yang perlu dibayar balik adalah berjumlah 391 ekor.5.4.4.3. Pemeriksaan Audit di ladang penternak di Daerah Lahad Datu dan Tawaumendapati penternak mempunyai anak lembu yang memenuhi kriteria bayaran balik.Bagaimanapun, Jabatan menghadapi masalah untuk mengangkut anak-anak lembu dariladang penternak ke pusat pengumpulan ternakan di Kelumpang, Semporna. Inidisebabkan terdapat 1 buah lori sahaja yang diperuntukan untuk mengangkut anak-anaklembu dan lembu untuk diagihkan bagi Daerah tersebut. Selain itu, didapati keluasan pusatpengumpulan ternakan di Kelumpang, Semporna yang berkeluasan 150 ekar hanyaberupaya menampung 100 ekor lembu sahaja. Manakala bagi sebahagian penternak diDaerah Ranau dan Keningau, tidak dapat membayar balik ternakan yang telah dipinjamkandisebabkan antaranya kematian induk yang diagihkan semasa dalam jagaan penternakserta anak lembu mati semasa dilahirkan. Gambar 5.11 dan Gambar 5.12 menunjukkananak lembu untuk diserahkan kepada Jabatan bagi maksud bayaran balik.63

More magazines by this user
Similar magazines