Asal - Lembaga Hasil Dalam Negeri

hasil.gov.my

Asal - Lembaga Hasil Dalam Negeri

PERBELANJAAN KERAIANLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA Ketetapan Umum No. /2008Tarikh Keluaran: 22 Oktober 2008KANDUNGANMuka surat1. Pendahuluan 12. Interpretasi 1 - 23. Peruntukan am potongan 24. Potongan untuk perbelanjaan keraian 25. Prinsip dalam menentukan perbelanjaan keraianyang boleh dibenarkan2 - 46. Perbelanjaan keraian yang dibenarkan potongan 100% 5 - 97. Perbelanjaan keraian yang dibenarkan potongan 50% 9 - 108. Cara menentukan perbelanjaan keraian yangboleh dibenarkan10 - 129. Tarikh kuat kuasa 12KETETAPAN UMUM KETUA PENGARAHKetetapan Umum seperti diperuntukkan di bawah seksyen 138A Akta CukaiPendapatan 1967 dikeluarkan bertujuan memberi panduan kepada orangawam dan pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Ia menggariskaninterpretasi Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri berhubung peruntukantertentu Undang-undang Cukai dan polisi serta prosedur yang terpakaimengenainya.Ketetapan Umum boleh ditarikbalik, sama ada keseluruhan atau sebahagian,melalui notis penarikanbalik atau dengan penerbitan ketetapan baru yang tidakkonsisten dengannya.Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri,Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

More magazines by this user
Similar magazines