Asal - Lembaga Hasil Dalam Negeri

hasil.gov.my

Asal - Lembaga Hasil Dalam Negeri

PERBELANJAAN KERAIANLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA Ketetapan Umum No. 3/2008Tarikh Keluaran: 22 Oktober 2008(c)(d)Sekiranya perbelanjaan keraian boleh dibenarkan potongan di bawahsubseksyen 33(1) ACP, tentukan sama ada perbelanjaan itu termasuk dalammana-mana kategori perbelanjaan keraian yang dinyatakan dalam proviso (i)hingga (viii) kepada perenggan 39(1)(l) ACP. Jika perbelanjaan keraiantermasuk dalam mana-mana proviso tersebut, potongan seratus peratus(100%) daripada pendapatan kasar boleh dibenarkan. Baki perbelanjaankeraian itu yang tidak termasuk dalam proviso tersebut boleh dibenarkanpotongan sebanyak lima puluh peratus (50%) daripada pendapatan kasar.Gambar rajah 1 memberi ilustrasi langkah-langkah yang perlu diikuti bagitujuan menentukan sama ada sesuatu perbelanjaan layak diberi potongansebagai perbelanjaan keraian dan amaun perbelanjaan keraian yang bolehdibenarkan potongan.Gambar rajah 1:YaKeraianTidak *seksyen 18subseksyen33(1)YaTidakPerbelanjaantidakdibenarkanpotonganproviso (i)hingga (viii)kepadaperenggan39(1)(l)TidakPerbelanjaandibenarkanpotongan50%YaPerbelanjaandibenarkanpotongan 100%* Perbelanjaan tidak dibenarkan potongan di bawah perbelanjaan keraian.Perbelanjaan boleh dikenal pasti sama ada ianya terjatuh dalam mana-manaperbelanjaan lain yang boleh dibenarkan di bawah subseksyen 33(1) ACP.Keluaran: B Muka surat 4 daripada 12

More magazines by this user
Similar magazines