Tavi 22. garemosdacviTi nebarTvebi, licenziebi ... - momxmarebeli.ge

momxmarebeli.ge

Tavi 22. garemosdacviTi nebarTvebi, licenziebi ... - momxmarebeli.ge

Tavi 22. garemosdacviTi nebarTvebi, licenziebi,kontroliqveynis warmatebulobis erT-erTi winapiroba biznesis ganviTarebaa,romelic Tavis mxriv mniSvnelovnad aris damokidebuli imadministraciuli procedurebis simartiveze, romelTa gavla ama Tu imsaxis licenziis da/an nebarTvis misaRebad esaWiroebaT ekonomikursubieqtebs.2004 wlidan ekonomikis liberalizaciisken mimarTulma kursma Tavisizegavlena moaxdina garemos dacvisa da bunebrivi resursebiTsargeblobis maregulirebel kanonmdeblobaze, ramac sagrZnobladSecvala kanonmdeblobiT gansazRvruli maregulirebeli instrumentebisxasiaTi.zemoaRniSnulidan gamomdinare, 2005 wels saqarTveloSi ganxorcieldaarsebiTi da safuZvliani reforma licenzirebisa da nebarTvebissferoSi. 2005 wlis ivnisSi parlamentis mier miRebul iqna ”licenziebisada nebarTvebis Sesaxeb” saqarTvelos axali kanoni, romlis TanaxmadacmniSvnelovnad Semcirda da gamartivda licenziebis/nebarTvebisraodenoba da maTi miRebis procedurebi.axali kanonis amoqmedebamde licenziebisa da nebarTvebis gacemaseqvemdebareboda 377 saxis saqmianoba• 25 saxis sargeblobis licenzia• 34 saxis licenzia saqmianobaze• 6 saxis nebarTva (m.S. garemoze zemoqmedebis nebarTvis gacemaseqvemdebareboda 318 saxis saqmianoba)axali kanonis Sesabamisad licenziebisa da nebarTvebis gacemaseqvemdebareba 42 saxis saqmianoba• 6 saxis sargeblobis licenzia• 7 saxis licenzia saqmianobaze• 10 saxis nebarTva (m.S. garemoze zemoqmedebis nebarTvis gacemaseqvemdebareba 28 saxis saqmianoba)“licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb” saqarTvelos moqmedi kanoniTmTeli rigi mniSvnelovani siaxleebi iqna damkvidrebuli licenziebisada nebarTvebis sistemaSi, ramac mniSvnelovnad gaamartiva Sesabamisiprocedurebi da Seamcira korufciuli garigebebis SesaZleblobebi. maTSoris:• SemoRebuli iqna “erTi fanjris” principi, ris Tanaxmadaclicenziis (nebarTvis) maZiebels konkretuli saqmianobisdasawyebad aRar uxdeba saxelmwifo struqturebSi sxvadasxva saxisnebarTvebis aReba. saxelmwifo struqturebi valdebulni arianTavadve uzrunvelyon erTmaneTisagan Sesabamisi daskvnebis(nebarTvebis) miReba.• dainerga bunebrivi resursebiT sargeblobis licenziis auqcioniswesiT gacema.• dainerga bunebrivi resursebiT sargeblobis licenziisdanawevrebis, gayidvisa da memkvidreobiT gadacemis SesaZlebloba,


ac praqtikulad xels Seuwyobs maT sabazro brunvaSi moqcevasada, Sesabamisad, am sferoSi meoradi bazris ganviTarebas.• gamartivda garemoze zemoqmedebis nebarTvis gacemasdaqvemdebarebuli saqmianobebis CamonaTvali da Seicvala ammimarTulebiT arsebuli regulirebis formebi. kerZod:gauqmda garemos dacvis nebarTvas daqvemdebarebuli saqmianobebis II, IIIda IV kategoriebi.iseTi saqmianobebi, romlebic ukavSirdeboda momxmarebelTa daganusazRvrel mesame pirTa sasicoxlo interesebs (maT Soris garemozeSeuqcevadi zemoqmedebis TvalsazrisiT), Tavisi masStabebis, zegavlenistipisa da ama Tu im formiT regulirebis saWiroebis mixedviT daiyo ornawilad:1. gansakuTrebuli riskebis Semcvel saqmianobebad, romlebic gamoiyoII da III kategoriebidan da gadavida garemoze zemoqmedebisnebarTvas daqvemdebarebuli pirveli kategoriis saqmianobaTaCamonaTvalSi.2. garemos dacvis TvalsazrisiT garkveuli riskebis Semcvelsaqmianobebze, romlebic gamoiyo II da III kategoriebidan, dawesdaregulirebis gansxvavebuli forma _ “garemosdacviTi teqnikurireglamentebi” (damtkicebulia saqarTvelos garemos dacvisa dabunebrivi resursebis ministris 2008 wlis 13 noembris #745brZanebiT). aRniSnuli dokumentis mixedviT dadgeniliaatmosferuli haeris, zedapiruli wylis obieqtebis zRvruladdasaSvebi koncentraciebi (zdk), romelTa Sesrulebasavaldebuloa, Tumca aRar aris saWiro nebarTvis aRebasaqmianobis dasawyebad. garemos dacvis inspeqcia ki Tavis mxrivganaxorcielebs kontrols teqnikuri reglamentebis dacvaze.imisaTvis, raTa Tavidan iqnes acilebuli ama Tu im saqmianobis garemoze,adamianis janmrTelobasa da kulturul memkvidreobaze SesaZlouaryofiTi zegavlena, gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba saqmianobisdagegmvis adreul etapzeve “garemoze zemoqmedebis Sefasebis” Catarebas.am mizans emsaxureba “garemoze zemoqmedebis nebarTvis Sesaxeb” da“ekologiuri eqspertizis Sesaxeb” saqarTvelos kanonebi.licenziebisa da nebarTvebis axali sistemidan gamomdinare, moqmedisakanonmdeblo bazis srulyofisa da sistemis efeqturobis amaRlebismizniT, saministros mier SemuSavebuli da saqarTvelos parlamentis miermiRebuli iqna Semdegi sakanonmdeblo aqtebi:• “saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsSicvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze” saqarTvelos kanoni;• “saqarTvelos tyis kodeqsSi” cvlilebebisa da damatebebis SetanisTaobaze” saqarTvelos kanoni;• “saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsSi” cvlilebebisa dadamatebebis Setanis Taobaze” saqarTvelos kanoni;• “birTvuli da radiaciuli usafrTxoebis Sesaxeb” saqarTveloskanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze”saqarTvelos kanoni;2


• “licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonSicvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze” saqarTvelos kanoni;• “salicenzio sanebarTvo mosakreblebis Sesaxeb” saqarTveloskanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze”saqarTvelos kanoni;• “bunebrivi resursebiT sargeblobisaTvis mosakreblebis Sesaxeb”saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis SetanisTaobaze” saqarTvelos kanoni;saqarTvelos kanonmdebloba aseve iTvaliswinebs saqmianobazegaremosdacviTi nebarTvis gacemis procesSi sazogadoebriobisinformirebasa da monawileobas.2008 wlidan bunebrivi resursebiT sargeblobis licenzias gascemsekonomikuri ganviTarebis saministro. licenzia gaicema auqcionis wesiT.licenziis saxeebia:• sasargeblo wiaRiseulis mopovebis licenzia;• miwisqveSa sivrcis gamoyenebis licenzia;• tyiT sargeblobis generaluri licenzia, romelic moicavs:_ xe-tyis damzadebis specialuri licenziasa da_ samonadireo meurneobis specialur licenzias;• TevzWeris licenzia;• eqsportis mizniT soWis girCiTa da ~gadaSenebis safrTxis winaSemyofi veluri florisa da faunis saxeobebiT saerTaSorisovaWrobis Sesaxeb” konvenciis (CITES) danarTebSi SetaniliTeTryvavilas bolqvebiT an/da yoCivardas gorglebiT sargeblobislicenzia.2007-2009 wlebSi gacemuli garemosdacviTi licenziebisa da nebarTvebisstatistikagaremoze zemoqmedebis nebarTva2005 _ 126 / 1972006 _ 432007 _ 432008 _ 452009 _ 107`gadaSenebis safrTxis winaSe myofi veluri florisa da faunissaxeobebiT saerTaSoriso vaWrobis Sesaxeb` konvenciis (CITES)danarTebSi Setanili saxeobebis, maTi nawilebisa da derivatebiseqsportis, importis, reeqsportisa da zRvidan introduqciis nebarTva2007w. _ 92008w. _ 82009w. _ 12birTvuli, radiaciuli obieqtebis, birTvuli masalebis, radiaqtiurinivTierebebis, radiaqtiuri narCenebis, mineralebis (wiaRiseulis),romlebisganac praqtikulad SesaZlebelia birTvuli masalebis miReba,yvelafris, rac damzadebulia birTvuli masalisagan an radiaqtiurinivTierebisagan an Seicavs maT, rogorc Semadgenel nawils, agreTvebirTvuli teqnologiebis, an nou-hauebis eqsportis, importis antranzitis nebarTva2007w. _ 283


42008w. _ 242009w. _ 422010w. _ 6birTvuli da radiaciuli saqmianobis licenzia2006-22;2007-17;2008-63;2009-77;2010-28;sul - 207CITES danarTebSi Setanili TeTryvavilas bolqvebiT an/da yoCivardasgorglebiT sargeblobis licenzia 2007 wels gaica 10, 2008 wels _ 8,xolo 2009 wels _ 10 licenzia.2007 wels garemos dacvis saministrom gasca 10.000 nadirobis nebarTva, 3xe-tyis damzadebis specialuri licenzia da sasargeblo wiaRiseulismopovebis 422 licenzia.weli2005-2009 wlebSi gacemuli licenziebisa daauqcionebis raodenobalicenziebisraodenobaauqcionebisraodenobaSemosavali(auqcionebidan,larebSi)2005 67 3 2 210 0002006 900 50 75 065 9212007 710 38 24 237 1382008 400 35 49 328 4412009 340 38 30 790 986cxrili 22.1jami 2417 164 181 632 486wyaro: ekonomikuri ganviTarebis saministrocxrili 22.21 Timber Manufacturing 44 licenses From 5 to 20 years validityterm2 Endangered species offlora and fauna35 licenses 10 years validity3 Hunting 22 licenses 20 years validity4 Fishing 7 licenses 10 years validity5 For extracting NR(including solidminerals, sparkling2309 licenses From 1 to 25 years validity


5and fresh water)wyaro: ekonomikuri ganviTarebis saministrodaemateba diagramebi licenzirebisa da nebarTvebis statistikaze(SesaZleblobis farglebSi)garemos dacvis saxelmwifo kontrolikontrols salicenzio pirobebis Sesrulebaze axorcielebssaqarTvelos garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministrossaxelwifo saqveuwyebo dawesebuleba garemos dacvis inspeqcia.saxelmwifo kontrolis sistemis ganviTarebis tendenciebiukanaskneli aTwleulis manZilze garemos dacvis sferoSi saxelmwifokontrolis sistemam mniSvnelovani cvlilebebi ganicada.Tu 1999-2004 wlebSi saxelmwifo kontrols garemos dacvis sferoSisxvadasxva saxelmwifo uwyebebi axorcielebdnen (garemos dacvisa dabunebrivi resursebis saministro, satyeo meurneobis departamenti,daculi teritoriebis departamenti, geologiis departamenti,hidrometeorologiis departamenti, geodeziiisa da kartografiisdepartamenti, miwis marTvis departamenti), 2005 wlidan garemosdacviTisaxelmwifo kontrolis sistemis reformirebis Sedegad, garemosdacvaze saxelmwifo kontrolis funqcia moeqca erTi organos -saqarTvelos garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministrosmarTvis sferoSi.“garemos dacvis saxelmwifo kontrolis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis(23 ivnisi, 2005 weli) Sesabamisad, garemos dacvis sferoSi saxelwifokontrolis ganxorcieleba daekisra saministros saxelmwifosaqveuwyebo dawesebulebas - garemos dacvis inspeqcias. amave kanonmagansazRvra inspeqciis iuridiuli mandati, romelic moicavssakontrolo saqmianobis farTo speqtrs rogorc garemos dabinZurebis,ise bunebrivi resursebis dacvisa da racionaluri gamoyenebis sferoSi.inspeqcias mieniWa Semdegi uflebamosilebebi:• garemos dacvis saxelmwifo kontrolis ganxorcielebis mizniTdadgenili wesiT Seamowmos regulirebis obieqtebi.• garemosdacviTi Semowmebis procesSi regulirebis obieqtebisagansaWiroebis SemTxvevaSi moiTxovos axsna-ganmartebebi,daubrkolebliv miiRos yvela zepiri da/an werilobiTiinformacia.• garemosdacviTi Semowmebis procesSi regulirebis obieqtebissaqmianobis Seswavlisa da laboratoriuli sinjebis aRebismizniT moiwvios eqspertebi da specialistebi.• kanonmdeblobiT dadgenili wesiT Seadginos administraciulsamarTaldarRvevaTa oqmebi, ganixilos administraciulsamarTaldarRvevaTa saqmeebi da samarTaldamrRvevebis mimarTgamoiyenos administraciuli pasuxismgeblobis zomebi.


• samsaxurebriv movaleobaTa Sesrulebisas, kanoniT dadgeniliwesiT, Tavisi uflebamosilebis farglebSi gamoiyenos fizikuriiZuleba, specialuri saSualebebi da samsaxurebriv-saStatoiaraRi.• aRkveTos administraciuli samarTaldarRveva da kanoniTdadgenili wesiT, roca amowurulia zemoqmedebis sxva zomebipirovnebis dasadgenad, administraciul samarTaldarRvevaTaoqmis Sesadgenad, Tu oqmis Sedgena aucilebelia, magram misiadgilze Sedgena SeuZlebelia, ganaxorcielos administraciulidakaveba, piradi gasinjva, nivTebisa da dokumentebis CamorTmeva.• garemos dacvis sferoSi samarTaldarRvevebis Sesaxeb sakmarisimonacemebis arsebobisas ukanonod mopovebuli bunebriviresursebis, aseve samarTaldarRvevis Cadenis iaraRebisa dasaSualebebis amoRebis (CamorTmevis) mizniT, moaxdinos nivTebisada sagnebis daTvaliereba, nebismieri satransporto saSualebisgaCereba-daTvaliereba, aseve moqalaqis piradobisdamadasturebeli sabuTebis Semowmeba.• ganixilos da Sesabamisi reagireba moaxdinos inspeqciaSiSemosul gancxadebebze.garemos dacvis saxelmwifo kontrolis sistema regulirdeba Semdegisakanonmdeblo aqtebiT:• saqarTvelos kanoni “garemos dacvis saxelmwifo kontrolisSesaxeb” (2005w.);• saqarTvelos kanoni “licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb”(2005w.);• saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsi;• saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsi;• saqarTvelos administraciuli saproceso kodeqsi;• saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsi;• saqarTvelos kanoni “samewarmeo saqmianobis kontrolis Sesaxeb”(2001w.);• garemosaTvis miyenebuli zianis gaangariSebis meTodika(ministris brZaneba #538, 05.07.2006w.)• sxva sakanonmdeblo da kanonqvemdebare normatiuli aqtebi.aRsaniSnavia, rom wina wlebTan SedarebiT, mniSvnelovnad amaRldagaremosdacviTi kanonmdeblobis Sesrulebis uzrunvelyofisa darealuri Sedegebis miRwevis SesaZleblobebi: inspeqciam miiRoSesabamisi sakadro da materialuri resursebi (2009 wlis mdgomareobiTinspeqciis saStato ricxovneba 306 saStato erTeuls Seadgens,romelTagan 62 TanamSromeli centralur ofisSi, xolo 243 -teritoriul organoebSi muSaobs); gaumjobesda da konstruqciuligaxda urTierToba sxva saxelmwifo uwyebebTan, arasamTavroboorganizaciebTan da sazogadoebasTan. SemuSavda “garemos dacvisinspeqciis strategia 2007-2010 wlebisaTvis”, romelmac gansazRvrainspeqciis misia, xedva, faseulobebi, garemosdacviTi kanonmdeblobismoTxovnaTa Sesrulebis uzrunvelmyofi meTodebi, strategiulimimarTulebebi da miznebi 2007-2009 wlebisaTvis.6


7monacemebi garemosdacviTi kanonmdeblobis darRvevebis SesaxebcxrilSi mocemulia garemosdacviTi kanonmdeblobis darRvevebisdinamika 2005-2009 wlebSi:garemos dacvis inspeqciis saxelmwifo kontrolisZiriTadi maCveneblebigaremos dacviskanonmdeblobis darRvevisfaqtebisulmaT Soris:administraciulisisxlissamarTlisniSnebisdakisrebulijarima, larisulcxrili 22.2garemoze miyenebuli ziani, lariadministraciulimaT Soris:sisxlissamarTlisniSnebis2005 w.seqtemberi-dekemberi*622 553 69 66 877,6 2 372 670,3 77 261,7 2 295 408,62006 w. 2 990 2 661 329 1 090 676,5 4 385 500,1 586 826,5 3 798 673,62007 w. 5 293 4 593 700 1 723 439,0 6 458 842,9 1 031 152,0 5 427 690,92008 w. 2 980 2 671 309 1 335 292,0 4 828 044,3 633 443,9 4 194 600,42009 w. 3 963 3 617 346 1 875 573,0 5 069 688,0 1 506 939,6 3 562 748,4sul, 2005-2009 w.w. 15 848 14 095 1 753 6 091 858,1 23 114 745,6 3 835 623,7 19 279 121,9* SeniSvna: inspeqcia amoqmedda 2005 wlis seqtembridan.garemosdacviTi problemebis simwvavis gaTvaliswinebiT, inspeqciissaqmianobis prioritetul mimarTulebebad 2005-2009 wlebSi ganisazRvraxe-tyis ukanono Wris, Sav zRvasa da Sida wyalsatevebSi brakonierobis,wiaRis ukanono mopovebis faqtebis gamovlena da aRkveTa, rac aisaxagamovlenili kanondarRvevebis struqturaSi (ix. diagrama 22.1).garemosdacviTi kanonmdeblobis darRvevaTa struqtura,2005-2009 w.w.diagrama 22.1


8rac Seexeba regulirebis obieqtebis mier garemosdacviTikanonmdeblobis moTxovnaTa Sesrulebis mdgomareobis Semowmebebs,isini, ZiriTadad, xorcieldeboda bunebaTmosargeble licenziantebismier warmodgenili angariSgebis monacemebis safuZvelze,garemosdacviTi kanonmdeblobis darRvevis safuZvliani eWvisarsebobisas, moqalaqeTa saCivrebisa da sxvadasxva organizaciebismomarTvebisa da Setyobinebebis, sawarmoo avariebisa da sxvaincidentebis da kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi.wiaRiT sargeblobis licenziebiT gaTvaliswinebuli pirobebisSesrulebis mdgomareobis Semowmebis Sedegebi:• 2007-2009 wlebSi wiaRiT sargeblobis licenziebiTgaTvaliswinebuli pirobebis Sesrulebis mdgomareobisSemowmebaTa Sedegebis safuZvelze gamovlenili darRvevebisaTvis13 licenziantis Semowmebis masalebi Semdgomi reagirebisaTvisgadaeca sagamoZiebo organoebs an saministros sagamoZiebodepartaments;• 23 licenziantis mimarT momzadda winadadeba licenziis gauqmebisTaobaze;• 92 licenziantis mimarT gatarebul iqna administraciulsamarTaldarRvevis kodeqsiT gaTvaliswinebuli zomebi.cxovelTa samyaros obieqtebiT sargeblobis licenziebiTgaTvaliswinebuli pirobebis Sesrulebis mdgomareobis SemowmebisSedegebi:• 2007-2009 wlebSi Semowmebuli iqna 28 samonadireo meurneobaSicxovelTa samyaros obieqtebiT sargeblobis licenziebiTgaTvaliswinebuli pirobebis Sesrulebis mdgomareoba;• Semowmebis Sedegebis safuZvelze momzadda winadadebebicxovelTa samyaros obieqtebiT sargeblobis 4 generalurilicenziis gauqmebis Taobaze;


9• 13 licenziantis mimarT gatarda administraciulsamarTaldarRvevaTa kodeqsiT gaTvaliswinebulipasuxismgeblobis zomebi.tyis kanonmdeblobis dacvisa mdgomareobis Semowmebis Sedegebi:• 2007-2009 wlebSi satyeo departamentis marTvas daqvemdebarebulisatyeo sammarTveloebis calkeul satyeo ubnebze warmoebuliSemowmebebis, aseve tyiTmosargebleebis mier tyis kanonmdeblobismoTxovnaTa Sesrulebis mdgomareobis Semowmebis masalebissafuZvelze 54 saqme gadaeca sagamoZiebo organoebs SemdgomimokvlevisaTvis.garemoze zemoqmedebis nebarTvis pirobebis Sesrulebisa dagaremosdacviT kanonmdeblobasTan Sesabamisobis Semowmebis Sedegebi:• moqalaqeTa saCivrebisa da gancxadebebis, aseve organizaciaTamomarTvebis safuZvelze ganxorcielda 186 regulirebisobieqtebis saqmianobis Semowmeba, maT mier garemoze zemoqmedebisnebarTvis pirobebis Sesrulebis mdgomareobisa da garemosdacviTkanonmdeblobasTan Sesabamisobis Seswavlis mizniT. SemowmebisSedegebis safuZvelze gatarda kanoniT gaTvaliswinebulipasuxismgeblobis zomebi.ZiriTadi gamowvevebi:dReisaTvis nebarTvebisa da/an licenziebis gacemis procesSi seriozulproblemas warmoadgens Sesabamisi sakanonmdeblo bazisarasrulyofileba, kerZod: garemosdacviTi nebarTvis misaRebadaucilebeli sakanonmdeblo procedurebis SemWidroebuli vadebi, asevemetad mniSvnelovania ekologiuri eqspertizis Catarebis proceduraSiuzrunvelyofili iqnas damoukidebeli eqspertebis CarTuloba.aRsaniSnavia, rom Tumca moqmed kanonmdeblobaSi asaxuliasazogadoebis informireba da monawileoba garemosdacviTi nebarTvisgacemis procesSi, magram aqve unda aRiniSnos, rom sazogadoebis farTofenebis interesi garemosdacviTi sakiTxebisadmi dabalia, racganpirobebulia amJamad qveyanaSi arsebuli politikuri da socialurimdgomareobiT, magaliTad, dasaqmebisa da sxva socialuri saxisproblemebs mosaxleoba ufro mwvaved aRiqvams, vidre zogadadgaremosdacviTi problemebis mogvarebas.aseve garkveuli RonisZiebebia gasatarebeli saxelmwifo kontrolissferoSic, 2010 wlidan da saSualovadian perspeqtivaSi Tanmimdevruli,Tanazomieri, samarTliani, Sedegze orientirebuli da ekonomikuradefeqturi saxelmwifo kontrolis ganxorcielebis mizniT –• ganisazRvreba garemos dacvis inspeqciis saqmianobis axaliprioritetebi;• inspeqciis saqmianobis fokusi gadainacvlebs dabinZurebisstacionaluri wyaroebis inspeqtirebisaken da Semowmebebiganxorcieldeba winaswar SemuSavebuli da damtkicebuli wliuri


gegmis Sesabamisad, SemowmebaTa dagegmvisa da ganxorcielebissaukeTeso saerTaSoriso praqtikisa da kriteriumebis safuZvelze;• SemuSavdeba garemos dacvis sferoSi samarTaldarRvevaTaSemakavebeli efeqturi sistema, maT Soris kanonmdeblobismoTxovnaTa Sesrulebis xelSewyobisa da stimulirebis gziT.10

More magazines by this user
Similar magazines