Muat turun - Banking Info

bankinginfo.com.my

Muat turun - Banking Info

Perusahaan Kecil dan SederhanaPINJAMAN ANDAPerusahaan Kecildan Sederhana –Produk Pembiayaan untukPerniagaan AndaProgram pendidikan pengguna oleh:


kandungan1 Pengenalan2 Produk yang betul untuktujuan yang betulPemerolehan aset/pengembangan perniagaan– Pinjaman berjangka– Pajakan– Sewa beli perindustrian4 Modal kerja– Overdraf– Kredit pusingan– Pemfaktoran6 Pembiayaan dagangan– Surat kredit atau kredit berdokumen– Resit amanah– Penerimaan jurubank– Pembelian bil pertukaran– Kontrak tukaran asing– Pembiayaan kredit eksport9 Perkhidmatan perdagangan– Bil masuk/keluar untuk pengutipan11 Jaminan– Jaminan bank– Jaminan perkapalanPenafianDokumen ini diterbitkan untuk maklumat am andasahaja. Ia tidak mengandungi nasihat muktamad ataumaklumat lengkap mengenai sesuatu tajuk tersebut dantidak seharusnya digunakan sebagai alternatif kepadanasihat guaman.Tarikh: 1 Mac 2004


Perniagaanandamemerlukanpembiayaan untukpemerolehan asetdan modal kerjaPRODUK YANG BETUL UNTUK TUJUANYANG BETULUmumnya, perniagaan anda memerlukanpembiayaan untuk pemerolehan asetdan modal kerja. Walau bagaimanapun,terdapat pelbagai jenis pembiayaanyang boleh anda pilih. Misalnya, untukmemperolehi peralatan perniagaan,lekapan dan kelengkapan, anda bolehmemilih untuk membiayai pemerolehantersebut melalui sewa beli perindustrian,pajakan ataupun pinjaman berjangka.Pilihan muktamad adalah keputusan anda.Walau bagaimanapun, anda mungkin inginmendapatkan maklumat lanjut mengenaikesesuaian produk tersebut sebelummembuat keputusan mengenai jenispembiayaan untuk perniagaan anda.Maklumat yang disediakan hanyasebagai panduan. Oleh yang demikian,anda harus merujuk kepada institusikewangan anda untuk mendapatkanpenjelasan dan maklumat lanjut.PEMEROLEHAN ASET/PENGEMBANGANPERNIAGAANPerniagaan anda memerlukan aset untukberoperasi. Aset-aset ini mungkin terdiridari harta benda tak alih seperti kilang,rumah kedai dan bangunan ataupun lainlainaset seperti kenderaan, peralatan,lekapan dan mesin. Sekiranya andabercadang untuk membeli atau memajakaset-aset tersebut, produk pembiayaanyang tersedia adalah disenaraikan sepertiberikut:PINJAMAN BERJANGKA• KegunaanUntuk memperolehi aset tetap (hartatak alih, iaitu, tanah dan bangunan sertakenderaan komersil).• Ciri-ciriPinjaman yang diberi untuk jangka masayang dipratentukan (tempoh), denganpembayaran balik secara ansuran.2


• FaedahMemudahkan pengurusan danamemandangkan jumlah bayaran dipratentukan.PAJAKAN• KegunaanUntuk memperolehi modal aset sepertiperalatan dan mesin.• Ciri-ciri– Kemudahan yang membenarkan PKSmemajak peralatan daripada institusikewangan tanpa perlu membeli peralatan itu– Terdapat 2 jenis kemudahan pajakanyang tersedia:i. Pajakan OperasiHak milik dipegang oleh institusi kewangan.ii. Pajakan PembiayaanHak milik dipegang oleh institusi kewangan.Walau bagaimanapun, pemajak mempunyaipilihan untuk membeli aset tersebut padaakhir tempoh pajakan.• Faedah– Memudahkan pengurusan danakerana jumlah ansuran pajakan adalahdipratentukan– Untuk pajakan operasi, kos penyelenggaraanditanggung oleh pemberi pajak (institusikewangan)– Ansuran yang dibayar untuk pajakan layakmendapat pelepasan cukai sepenuhnyaSEWA BELI PERINDUSTRIAN• KegunaanUntuk memperolehi modal aset sepertiperalatan dan mesin.• Ciri-ciri– Satu bentuk pembiayaan yang mana asetdibeli oleh institusi kewangan dan disewakankepada PKS dengan hak milik dikekalkanoleh institusi kewangan sehingga pinjamandibayar balik– PKS membuat pembayaran balik secaraberkala kepada institusi kewangan3


• Faedah– Membolehkan PKS memiliki peralatandan mesin tanpa perlu membayar amaunsepenuhnya terlebih dahulu– Memudahkan pengurusan danamemandangkan jumlah pembayaran balikdipratentukan– Membolehkan dana yang sedia adadigunakan bagi tujuan lainMODAL KERJASelain daripada pembiayaan aset, perniagaananda memerlukan modal kerja bagimembiayai operasi harian perniagaan. Padaamnya, bentuk pembiayaan yang palingmudah ialah kemudahan overdraf daripadabank-bank perdagangan. Namun begitu,walaupun fleksibel, overdraf mungkinmeningkatkan kos perniagaan. Fi komitmenmungkin dikenakan ke atas baki kemudahanoverdraf atau kredit pusingan yang tidakdigunakan. Faedah-faedah dan ciri-ciri produkyang disediakan oleh institusi kewangan bagitujuan modal kerja adalah seperti yangberikut:OVERDRAF (OD)• KegunaanBagi memenuhi keperluan modal kerja,iaitu pembayaran gaji, pembelian, utilitidan lain-lain.• Ciri-ciri– Pinjaman pusingan yang disediakankepada pelanggan perniagaan melaluiakaun semasa, yang mana peminjamboleh mengeluarkan jumlah wang yangdiperlukan dengan cara mengeluarkancek selagi tidak melebihi had OD– Fi komitmen sebanyak 1% dikenakan atasbaki kemudahan yang tidak digunakan– Faedah dikira atas kadar harianberdasarkan baki belum jelas padaakhir setiap hari perniagaan• FaedahKefleksibelan dalam pengurusan danakerana OD dapat digunakan secaraberterusan, selagi kemudahan tersebutdigunakan dengan cara yang teratur danperniagaan terus diuruskan denganmemuaskan.4


KREDIT PUSINGAN (RC)• KegunaanSeperti OD, ia bersifat jangka pendek danbiasanya digunakan untuk memenuhikeperluan modal kerja jangka pendek.• Ciri-ciri– Pinjaman yang diberikan untuk satutempoh jangka masa tertentu yangboleh dipusing semula apabila matang– Kemudahan jangka pendek yang sesuaibagi syarikat-syarikat yang mempunyaikedudukan kewangan yang baik– Pengeluaran pinjaman melalui suratdaripada PKS kepada institusikewangan dengan menyatakan tempohpinjaman yang diperlukan• Faedah– Kos pembiayaan lebih rendahberbanding dengan kemudahanpembiayaan konvensional– Dana boleh digunakan secaraberterusan kerana ia adalahkemudahan pusinganPEMFAKTORAN• KegunaanBagi memperolehi pembiayaanjangka pendek untuk hutang dagangan(jualan barangan kepada pelanggansecara kredit).• Ciri-ciriSatu kaedah pembiayaan yang manainstitusi kewangan membeli invoisdagangan pelanggan secara diskaunatas nilai muka invois berkenaan danmenyediakan pendahuluan tunai bagitujuan perniagaan.• Faedah– Pendahuluan tunai diperolehi denganmudah dan cepat– Tidak memerlukan cagaran– Dapat menjual pada harga yang lebihberdaya saing kepada pengguna yangmembeli secara kreditWalaupun fleksibel,overdraf mungkinmeningkatkankos perniagaan5


7RESIT AMANAH (TR)• KegunaanMemberi kemudahan kredit denganbersandarkan bil yang dikeluarkan dibawah LC institusi kewangan itu sendiri.Oleh itu, pelanggan tidak perlumembuat bayaran serta-merta ke atasLC.• Ciri-ciriSatu kemudahan pembiayaan yangmembolehkan pelanggan menerimahantaran pembelian tempatan atauluar negara sebelum pembayaran biltampak dibuat.• Faedah– Membolehkan pelanggan membayarpenjual dengan serta-merta– Membolehkan pelanggan menerimahantaran barangan tanpa perlumembuat pembayaran serta-merta– Memudahkan aliran tunaiPENERIMAAN JURUBANK (BA)• KegunaanPembiayaan perdagangan bona fide seperti eksport,import ataupun transaksi perdagangan dalam negeri.• Ciri-ciri– Draf (Bil Pertukaran) yang dikeluarkan olehpelanggan mengikut perintah yang perludibayar pada tarikh tertentu pada masa hadapandan diterima oleh institusi kewangan bagi tujuanpembiayaan perdagangan bona fide– Jumlah pembiayaan minimum ialah RM50,000di dalam gandaan RM1,000 [Pengumpulan("bunching") dibenarkan]• Faedah–Menyediakan aliran tunai sebelum hasil jualanbarangan secara hutang dapat dipungut ataupunmembiayai pembelian bahan mentah untukpengeluaran– Sentiasa boleh dijual mengikut kadar pasaransemasa sekiranya pelanggan memerlukanpembiayaan segera– Menyediakan pembiayaan dua-hala keranapembiayaan BA adalah terpakai untuk jualandan belian


PEMBELIAN BIL PERTUKARAN (PBP)• KegunaanSebagai satu kaedah pembiayaanmodal kerja bagi pengeksport.• Ciri-ciriKemudahan yang disediakan oleh institusikewangan untuk pengeksport, yang manainstitusi kewangan membeli bil keluaruntuk pungutan dan perolehannyadikreditkan ke dalam akaun pelanggandengan serta-merta.• Faedah– Boleh memperolehi dana dengan sertamertasebaik sahaja dokumen-dokumenyang diperlukan telah dikemukakan– Boleh memperbaiki aliran tunaiperniagaan memandangkan PKS bolehmemperoleh dana daripada institusikewangan dengan serta-mertaKONTRAK TUKARAN ASING (KTA)• KegunaanUmumnya untuk perniagaan yangmempunyai ciri-ciri seperti berikut:– Kerap mengimport dan mengeksportdalam mata wang asing– Melibatkan jumlah yang besar– Mempunyai kedudukan kredit yangditerima oleh institusi kewangan• Ciri-ciriPembelian dan penjualan tukaran asingsecara lani ataupun hadapan yangberkaitan dengan perolehan asing ataupunpembayaran yang perlu dibuat apabilatampak ataupun pada satu tarikh hadapanyang boleh ditentukan.• Faedah– Pelanggan boleh menetapkan sendirikadar tukaran bagi tujuanpengekosan/perlindungan nilai–Tidak lagi terdedah kepada risiko turunnaik tukaran terutamanya dalam pasaranatau keadaan mudah ubah8


PEMBIAYAAN KREDIT EKSPORT (PKE)• Kegunaan– Lazim digunakan oleh pengeksportyang memenuhi kriteria berikut:i. Mengeksport produk yangmempunyai nilai ditambahsekurang-kurangnya 20% danmenggunakan sekurang-kurangnya30% bahan mentah/bahan inputtempatan (kekurangan 2% adalahdibenarkan) dan tidak beradadalam senarai negatif Bank NegaraMalaysiaii. Pengeksport langsung hendaklahmengeksport sekurang-kurangnyaRM3 juta barangan layak setahunbagi tahun kewangan terakhir danRM3 juta bagi 12 bulan sebelumnya– Untuk produk pertanian, amaunminimumnya adalah sebanyak RM1juta bagi tahun kewangan terakhir dan12 bulan sebelumnya• Ciri-ciri– Ditadbir oleh EXIM Bank–Terdapat 2 jenis kemudahan:• Faedahi. PrahantaranAmaun pembiayaan dikira denganmenggunakan 2 cara:Mengikut Pesanan80% daripada nilai pesanan eksport ataukontrak jualan dibundarkan kepada ributerhampir.Sijil Prestasi (SP)Amaun yang layak dinyatakan di dalam SP.ii. Pasca hantaranAmaun pembiayaan sehingga 100%daripada bil eksport dibundarkan kepadaribu terhampirSumber yang murah untuk pembiayaan eksport.PERKHIDMATAN PERDAGANGANUntuk membantu pelanggan dalam transaksiperdagangan, institusi kewangan jugamemberikan khidmat pembayaran. Bilmasuk/keluar untuk khidmat pengutipandinyatakan seperti yang berikut:9


JAMINANDi samping pembiayaan untuk perniagaan,anda mungkin memerlukan kemudahanjaminan bagi pelbagai tujuan. Padaasasnya, kemudahan jaminan ini adalahaku janji institusi kewangan bagi pihakanda (pihak ketiga) yang dibuatberasaskan undang-undang. Aku janji inimenjamin pembayaran sejumlah wangyang telah ditetapkan jumlahnya kepadabenefisiari, seandainya perniagaan andagagal menjelaskan hutangnya atau tidakmelakukan sesuatu obligasi undangundang.Ini adalah tertakluk kepadapematuhan sepenuhnya kesemua syaratyang ditetapkan di dalam jaminanberkenaan. Terdapat beberapa jenisjaminan yang boleh diaturkan oleh institusikewangan bergantung kepada keperluankeperluanspesifik peminjam.Institusi kewangan mungkin mengambilkira beberapa faktor sebelum sesuatujaminan dikeluarkan, seperti saiz, tempohdan tarikh luput serta kedudukan kreditpelanggan terlibat. Berikut adalah jenisjenisjaminan yang biasa diperolehi:JAMINAN BANK (BG)• Kegunaan– Menyediakan jaminan bagi kepentinganpihak ketiga untuk prestasi kerja,pembayaran, dll.– Umumnya, jenis perniagaan yangmemerlukan BG adalah kontraktor,seperti kontraktor binaan dan pembekal.Bagi sektor korporat, BG dikeluarkanuntuk terbitan sekuriti hutang swasta• Ciri-ciri– Jenis jaminan:i. Jaminan Tender atau Bon Bidaii. Jaminan Prestasiiii. Jaminan Pembayaran Pendahuluaniv. Jaminan Waranti Penyelenggaraanv. Jaminan Bendunganvi. Jaminan SekuritiInstitusi kewanganakan mengambilkira beberapafaktor sebelumjaminan dikeluarkan11


– Komisen akan dikenakan berdasarkanamaun dan tempoh jaminan–Tempoh maksimum jaminan adalahberpandukan kepada peraturanPersatuan Bank-Bank dalam Malaysia,iaitu jaminan tidak boleh dikeluarkanuntuk tempoh melebihi 1 tahun kecualikontrak kerajaan. Manakala tempohluput jaminan mestilah tidak melebihi12 bulan selepas tarikh luput tempohkontrak asal.• Faedah–Menunjukkan kebolehan pelanggan/pemohon untuk melakukan kerja sepertiyang ditetapkan dalam kontrak– Boleh mendapatkan terma perdaganganyang lebih baik daripada benefisiari jikaBG disertakan–Tiada keperluan mengumpul wang tunaiuntuk memenuhi keperluan deposit.Dana boleh digunakan untuk pengurusanmodal kerja– Memberi pelanggan akses kepadadana terutama sekali apabila BGdikeluarkan untuk tujuan pembayaranpendahuluan atau pelepasan dana tertahandi bawah kontrakJAMINAN PERKAPALAN (JP)• KegunaanUntuk mempercepatkan penyerahan baranganyang sampai sebelum dokumen pengangkutanasal diterima.• Ciri-ciri– Jaminan atau aku janji yang dikeluarkanoleh institusi kewangan kepada ejenperkapalan untuk menyerahkan barangantanpa memerlukan dokumen pengangkutanasal– JP biasanya dikeluarkan apabila baranganpada asalnya diimport di bawah LC dan perlubersandarkan kemudahan TR/BA• FaedahMembantu memastikan pengeluaran ataupunkontrak dapat dilaksanakan pada tarikh yangditetapkan.12


Design Copyright © 2004 by Freeform Design Sdn Bhd. All rights reserved.

More magazines by this user
Similar magazines