KOD SAKP – KEPERLUAN UNTUK KAPAL - Jabatan Laut Malaysia

marine.gov.my

KOD SAKP – KEPERLUAN UNTUK KAPAL - Jabatan Laut Malaysia

JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIAIbu Pejabat Laut, Semenanjung Malaysia, Peti Surat 12, 42007 Pelabuhan Klang.Tel: 03-3695100 Fax: 03-3685289, 3672882 E-mail: kpgr@marine,gov.myhttp://www.marine.gov.myNOTA MAKLUMAT DAN PANDUAN MERINMARINE INFORMATION AND GUIDANCE NOTESKOD SAKP KEPERLUAN UNTUK KAPALISPS CODE REQUIREMENTS FOR SHIPSNMPM 45/2003Pemakluman kepada pemilik kapal , pengurus syarikat perkapalan dan kemudahanpelabuhan serta NakhodaInformation to shipowners, managers of shipping companies and port facilities and mastersNotis Perkapalan Saudagar, SOLAS Bab XI-2, Kod SAKP dirujuk.Malaysian Shipping Notice, SOLAS Ch XI-2, ISPS Code is referred.Bab XI -2 Langkah-langkah Khas UntukMeninggikan Sekuriti Maritim diguna pakaiuntuk jenis-jenis kapal seperti di bawah yangbelayar di perairan antarabangsa :• Kapal penumpang termasuk yangberkelajuan tinggi.;• Kapal kargo termasuk yangberkelajuan tinggi,500 GT dan ke atas• Pelantar gerudi mudah alih persisiranpantai.2. Kapal-kapal yang mematuhi bab di atasdan kod ISPS bahagian A akan diberikan sijilISSC oleh pihak kerajaan ataupun RSO bagipihak kerajaan yang berkaitan. Cadangancadanganyang diperuntukkan dalam bahagianB dari kod ISPS hendaklah diambil kirasemasa menyediakan SSP dan semasapengeluaran ISSC.3. Syarikat-syarikat dikehendaki untukmelantik Pegawai Keselamatan Syarikat(CSO). Ia boleh terdiri daripada seorang ataulebih yang akan bertanggungjawab ke atasbeberapa kapal di dalam keseluruhan angkatankapal dalam syarikat tersebut ( seksyen 11 daribahagian A dalam kod ISPS A / 11 )4. Pihak syarikat juga dikehendaki untukmelantik Pegawai Keselamatan Kapal untuksetiap kapal yang akan bertanggungjawabsepenuhnya di bawah Nakhoda kapal.5. CSO, SSO dan kakitangan darat haruslahmempunyai pengetahuan berkaitan dan telahmenerima latihan di pusat latihan yangbertauliah.Chapter XI-2 - Special Measures to EnhanceMaritime Security - applies to the following typesof ships engaged on international ships:• Passenger ships, including high-speedpassenger craft;• Cargo ships, including high-speedcraft, of 500GT and above;and• Mobile offshore drilling units;2. Ships which comply with the aboveChapter and ISPS Code Part A will be issuedwith an International Ship Security Certificate(ISSC) by the Administration or by RecognisedSecurity Organisations (RSO) on behalf of thatAdministration. The recommendations providedin Part B of the ISPS Code has to be consideredin preparing the SSP and issuance of the ISSC.3. Companies are required to appointCompany Security Officer(s). There can be oneCompany Security Officer(CSO) or a fewCompany Security Officers who will beresponsible for a number of vessels in thecompany’s fleet of vessels.(Section 11 of Part Aof the ISPS Code A/11)4. The company is also required to appointa Ship Security Officer(SSO) for each ship whowill be responsible directly to the Master of theship(A/12).5. The CSO, SSO and appropriate shorebasedpersonnel shall have knowledge and havereceived appropriate training at an approved


Kakitangan kapal yang mempunyai tugas dantanggungjawab khas haruslah memahami tugasmereka tentang keselamatan kapalsebagaimana yang dijelaskan dalam pelankeselamatan kapal dan haruslah mempunyaipengetahuan yang secukupnya dan kemampuanuntuk menjalankan tugas mereka (A 13.1/13.3)6. Langkah pertama semasa membuatpelan keselamatan kapal ialah untukmelaksanakan penilaian keselamatan kapal(SSA). CSO haruslah memastikan yang pelankeselamatan kapal dijalankan oleh orang-orangyang mempunyai kemahiran yang berkaitanuntuk menilai keselamatan sesebuahkapal.(A/8)7. Syarikat boleh mengagihkantanggungjawab untuk melaksanakan SSA danpenyediaan SSP kepada RSO yang diiktirafoleh kerajaan.training centre. Shipboard personnel havingspecific duties and responsibilities shallunderstand their responsibilites for ship securityas described in the ship security plan and shallhave sufficient knowledge and ability to performtheir asigned duties.(A13.1 / 13.3)6. The first step in making a ship securityplan is to perfom a ship security assessement(SSA). The CSO shall ensure that the shipsecurity assessment is carried out by personswith appropriate skill to evaluate the security ofthe ship.(A/8)7. A company may delegate the responsibilityof performing a ship security assessment andpreparation of ship security plan (SSP) to arecognised security organisation (RSO) which isapproved by the Administration.8. CSO bertanggungjawab untukpembangunan, penyerahan dan seterusnyapelaksanaan dan penyelenggaraan SSP. Jikapengesahan SSP dijalankan oleh RSO bagipihak kerajaan, maka RSO ini hendaklahberlainan dengan RSO yang bertanggungjawabuntuk membuat SSP sepertimana di perenggantujuh.8. The CSO is responsible for thedevelopment, the submission for approval, andthereafter the implementation and maintenanceof the SSP. If the approval and verification of theSSP is done by a RSO on behalf of theAdministion, then this RSO shall not be the sameRSO responsible in the making of the SSP inparagraph 7.9. Pihak syarikat juga diingatkanbahawa beberapa keperluan tambahan ataupunalatan adalah diperlukan untuk dipasang di ataskapal selaras dengan keperluan SOLAS BabXI-1 ataupun Bab V.9. Companies are also reminded that certainadditional requirements or equipment arerequired to be established or fitted on board tocomply with the requirements of SOLAS ChapterXI-I or Chapter V.10. Kapal-kapal adalah dikehendakiuntuk menandakan dengan kekal nomborpengenalan kapal (SOLAS Bab XI-1/3). Untukkapal-kapal yang di bina sebelum 1 Julai 2004,nombor pengenalan kapal ini haruslah dipatuhitidak lebih daripada tarikh naik limbunganyang pertama selepas 1 Julai 2004.10. Ships are required to have a permanentlymarked ship’s identification number. (SOLAS ChXI-I/3). For ships constructed before 1 st July2004, the ship’s identification number shall becomplied with not later than the first scheduleddry-docking of the vessel after 1 st July 2004.


Lampiran 1Attachment 11. Nama dan Pemilik KapalRegistered Owners and AddressCONTINUOS SYNOPSIS RECORD(one form for each ship)2. Nama Bareboat Charter dan Alamat (sekiranya berkaitan)Registered Bareboat Charter and Registered Address (if applicable)3. Syarikat Pengendali KapalShip Operated by company4. Lokasi* dimana pengurusan keselamatan dijalankanSafety management activities carried out from the following locations*5. Nama KapalName of ship6. Jenis KapalType of ship7. Nombor RasmiOfficial Number8. Nombor IMOIMO Number9. Tarikh DaftarRegistered Date10. Pelabuhan DaftarPort of Registry11. KelasClassification Society12. Pihak yang mengeluarkan DOC/Interim DOCDOC/Interim DOC issued by13. Pihak yang menjalankan audit DOCDOC/Interim DOC carried out by14. Pihak yang mengeluarkan SMC/Interim SMCSMC/Interim SMC issued by15. Pihak yang menjalankan audit SMCSMC/Interim SMC audti carried out by

More magazines by this user
Similar magazines