perangkaan pengajian tinggi malaysia tahun 2008 - Kementerian ...

mohe.gov.my

perangkaan pengajian tinggi malaysia tahun 2008 - Kementerian ...

Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008PERANGKAAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIATAHUN 2008Diterbitkan Oleh:Bahagian Perancangan dan PenyelidikanKementerian Pengajian Tinggi MalaysiaI


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008II


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008MENTERI PENGAJIAN TINGGIKata-kata AluanTanpa data dan maklumat yang sahih, sesuatu perancangan menjadi pincang dan tidakmencapai matlamat. Justeru, sasaran Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) sukardicapai. Menyedari perkara ini, Kementerian Pengajian Tinggi sedang mentransformasikansektor Pengajian Tinggi Negara dan penekanan diberi kepada penambahbaikan sistempenyampaian. Ini termasuklah menguruskan data yang melibatkan pengutipan, penganalisisandan penggunaannya dalam perancangan, pembangunan dan membuat keputusan.Sehubungan itu, saya mengalu-alukan penerbitan “Buku Perangkaan 2008 Bagi SektorPengajian Tinggi Negara”. Penerbitan ini merupakan edisi keempat yang mengandungi datamakro dari segi enrolmen, kemasukan dan keluaran graduan mengikut tahap dan bidangpengajian di IPTA, IPTS, Politeknik dan Kolej Komuniti.Semoga penerbitan ini dapat membantu organisasi dan orang ramai untuk mengetahuiperkembangan sektor pengajian tinggi negara dan seterusnya dijadikan bahan rujukan untuktujuan perancangan dan pembangunan.WassalamDATO’ SERI MOHAMED KHALED NORDIN)iii


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008TAKRIFAN PERSEMBAHAN DATATAKRIFAN KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN1. Kemasukan adalah bilangan pelajar baru yang mendaftar ke sesebuah institusi pengajiantinggi bagi sesuatu sesi pengajian dan aktif iaitu melapor diri dan mengikuti pengajian.Terdapat dua jenis kemasukan iaitu:a. Kemasukan sesi pertama, kebiasaannya pengambilan dibuat pada bulan Julaisetiap tahun; danb. Kemasukan sesi kedua, kebiasaannya pengambilan dibuat pada bulan Januari tahunberikutnya.2. Enrolmen adalah bilangan semua pelajar yang sedang menuntut di sesebuah institusi pengajiantinggi. Ini termasuk kemasukan pelajar baru bagi sesuatu sesi pengajian berkenaan. Bilanganenrolmen ini berubah mengikut masa data dikumpul.3. Keluaran adalah bilangan graduan yang lulus dan tamat pengajian pada akhir sesi pengajiansebelumnya. Tahun Keluaran merujuk kepada tahun fizikal pelajar tamat pengajian (TarikhSenat).SUMBER DATA1. Data IPTA: Sumber data untuk tahun 2008 adalah daripada Sistem Pengumpulan Data IPTA(MyMoheS)a. Kemasukan (data tahun akademik semester 1 dan 2 bagi Sesi 2008/2009)b. Enrolmen (data adalah sehingga 10 Ogos 2008)c. Keluaran (data tahun fizikal tamat pengajian 2008)d. Bilangan Staf (data adalah sehingga 10 Ogos 2008).2. Data IPTS: Sumber data adalah dari Sektor Pengurusan IPTS, Jabatan Pengajian Tinggi, KPT.3. Data Politeknik dan Kolej Komuniti: Sumber data adalah dari Jabatan Pengajian Politeknik danKolej Komunti, KPT4. Data yang lain diperoleh daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, Kementerian PelajaranMalaysia, Bahagian/Agensi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi dan agensi-agensi lainyang berkaitan.iv


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008SINGKATANSENARAI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)1. UM Universiti Malaya2. USM Universiti Sains Malaysia3. UKM Universiti Kebangsaan Malaysia4. UPM Universiti Putra Malaysia5. UTM Universiti Teknologi Malaysia6. UIAM Universiti Islam Antarabangsa Malaysia7. UUM Universiti Utara Malaysia8. UNIMAS Universiti Malaysia Sarawak9. UMS Universiti Malaysia Sabah10. UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris11. UiTM Universiti Teknologi MARA12. UDM Universiti Darul Iman Malaysia13. USIM Universiti Sains Islam Malaysia14. UMT Universiti Malaysia Terengganu15. UTHM Universiti Teknologi Tun Hussein Onn Malaysia16. UTeM Universiti Teknikal Malaysia Melaka17. UMP Universiti Malaysia Pahang18. UniMAP Universiti Malaysia Perlis19. UMK Universiti Malaysia Kelantan20. UPNM Universiti Pertahanan Nasional MalaysiaSINGKATAN JANTINA:L : LelakiP : Perempuanv


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL11.122.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.112.122.132.142.152.162.172.182.192.202.212.222.232.242.252.262.272.28TAJUKDATA PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA TAHUN 2008Jumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar di Institusi Pengajian Tinggi MalaysiaDATA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA), 2008Jumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTA Mengikut Peringkat Pengajiandan JantinaJumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTA Mengikut Bidang PengajianUtama dan JantinaJumlah Enrolmen Pelajar IPTA Mengikut Mod Pengajian dan JantinaJumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTA Peringkat MatrikulasiMengikut Bidang Pengajian Utama dan JantinaJumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTA Peringkat Sijil MengikutBidang Pengajian Utama dan JantinaJumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTA Peringkat Diploma MengikutBidang Pengajian Utama dan JantinaJumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTA Peringkat Sarjana MengikutBidang Pengajian Utama dan JantinaJumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTA Peringkat Diploma LepasanIjazah Mengikut Bidang Pengajian Utama dan JantinaJumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTA Peringkat Sarjana MengikutBidang Pengajian Utama dan JantinaJumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTA Peringkat KedoktoranMengikut Bidang Pengajian Utama dan JantinaJumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTA Peringkat ProfesionalMengikut Bidang Pengajian Utama dan JantinaJumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTA Peringkat Pra Sesi danDiploma Lanjutan Mengikut Bidang Pengajian Utama dan JantinaJumlah Kemasukan Pelajar IPTA Mengikut Peringkat PengajianJumlah Enrolmen Pelajar IPTA Mengikut Peringkat PengajianJumlah Keluaran Pelajar IPTA Mengikut Peringkat PengajianJumlah Kemasukan Pelajar IPTA Mengikut Bidang Pengajian Utama dan JantinaJumlah Kemasukan Pelajar IPTA Mengikut Bidang Pengajian Pendidikan dan JantinaJumlah Kemasukan Pelajar IPTA Mengikut Bidang Pengajian Sastera & Sains Sosial dan JantinaJumlah Kemasukan Pelajar IPTA Mengikut Bidang Pengajian Sains dan JantinaJumlah Kemasukan Pelajar IPTA Mengikut Bidang Pengajian Teknikal dan JantinaJumlah Kemasukan Pelajar IPTA Mengikut Bidang Pengajian Teknologi Maklumat &Komunikasi dan JantinaJumlah Enrolmen Pelajar IPTA Mengikut Bidang Pengajian Utama dan JantinaJumlah Enrolmen Pelajar IPTA Mengikut Bidang Pengajian Pendidikan dan JantinaJumlah Enrolmen Pelajar IPTA Mengikut Bidang Pengajian Sastera & Sains Sosialdan JantinaJumlah Enrolmen Pelajar IPTA Mengikut Bidang Pengajian Sains dan JantinaJumlah Enrolmen Pelajar IPTA Mengikut Bidang Pengajian Teknikal dan JantinaJumlah Enrolmen Pelajar IPTA Mengikut Bidang Pengajian Teknologi Maklumat &Komunikasi dan JantinaJumlah Keluaran Pelajar IPTA Mengikut Bidang Pengajian Utama dan JantinaMUKASURAT1012121314141515161617171819202122232425262728293031323334vi


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL2.292.302.312.322.332.342.352.362.372.382.392.4033.13.23.33.43.53.63.73.83.93.103.113.123.133.14TAJUKJumlah Keluaran Pelajar IPTA Mengikut Bidang Pengajian Pendidikan dan JantinaJumlah Keluaran Pelajar IPTA Mengikut Bidang Pengajian Sastera & Sains Sosial danJantinaJumlah Keluaran Pelajar IPTA Mengikut Bidang Pengajian Sains dan JantinaJumlah Keluaran Pelajar IPTA Mengikut Bidang Pengajian Teknikal dan JantinaJumlah Keluaran Pelajar IPTA Mengikut Bidang Pengajian Teknologi Maklumat &Komunikasi dan JantinaJumlah Enrolmen Pelajar IPTA Mengikut Kewarganegaraan dan JantinaJumlah Enrolmen Pelajar IPTA Bukan Warganegara Mengikut Negara dan JantinaJumlah Enrolmen Pelajar IPTA Warganegara Mengikut Negeri dan JantinaBilangan Staf Akademik IPTA Mengikut Kelulusan Tertinggi dan JantinaBilangan Staf Akademik IPTA Mengikut Jawatan dan JantinaBilangan Staf Akademik IPTA Bukan Warganegara Mengikut Kelulusan Tertinggi danJantinaBilangan Staf Akademik IPTA Bukan Warganegara Mengikut Jawatan dan JantinaDATA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SWASTA (IPTS), 2008Jumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTS Mengikut Bidang PengajianUtama dan JantinaJumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTS Mengikut Peringkat Sijil danJantinaJumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTS Mengikut Peringkat Diplomadan JantinaJumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTS Mengikut Peringkat SarjanaMuda dan JantinaJumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTS Mengikut Peringkat Sarjanadan JantinaJumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTS Mengikut PeringkatKedoktoran dan JantinaJumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTS Bertaraf Universiti PeringkatSijil Mengikut Bidang Pengajian Utama dan JantinaJumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTS Bukan Bertaraf UniversitiPeringkat Sijil Mengikut Bidang Pengajian Utama dan JantinaJumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTS Bertaraf Universiti PeringkatDiploma Mengikut Bidang Pengajian Utama dan JantinaJumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTS Bukan Bertaraf UniversitiPeringkat Diploma Mengikut Bidang Pengajian Utama dan JantinaJumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTS Bertaraf Universiti PeringkatSarjana Muda Mengikut Bidang Pengajian Utama dan JantinaJumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTS Bukan Bertaraf UniversitiPeringkat Sarjana Muda Mengikut Bidang Pengajian Utama dan JantinaJumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTS Bertaraf Universiti PeringkatSarjana Mengikut Bidang Pengajian Utama dan JantinaJumlah Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar IPTS Bukan Bertaraf UniversitiPeringkat Sarjana Mengikut Bidang Pengajian Utama dan JantinaMUKASURAT3536373839404142434445464849505152535455565758596061vii


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 20089


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 1.1JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGIINSTITUSI & TAHAPIPTAMATRIKULASISIJILDIPLOMASARJANA MUDADIPLOMA LEPASAN IJAZAHSARJANAKEDOKTORANPROFESIONALLAIN-LAINJUM. KECILIPTSSIJILDIPLOMASARJANA MUDASARJANAKEDOKTORANJUM. KECILPOLITEKNIKSIJILDIPLOMAJUM. KECILKOLEJ KOMUNITISIJILDIPLOMAJUM. KECILJUMLAH BESARKEMASUKAN6,9571,47026,25575,1271,77916,1583,6444501,260133,10047,87591,48343,2612,924303185,84615,01925,55540,5749,1814689,649369,169ENROLMEN10,2421,34983,833270,1562,95636,09412,2431,2491,212419,33460,617177,773151,5918,5401,331399,85230,86154,41985,28016,28979317,082921,548KELUARAN4,50916618,32159,8442,0658,6557851968194,62218,26932,68526,5909625578,56113,72319,06032,7835,2872795,566211,53210


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 200811


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.1JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTAMENGIKUT PERINGKAT PENGAJIAN DAN JANTINABILPERINGKAT PENGAJIANKEMASUKANL P JUMLAHENROLMENL P JUMLAHKELUARANL P JUMLAH1MATRIKULASI2,9534,0046,9574,2655,97710,2421,8142,6954,5092SIJIL6098611,4705717781,34975911663DIPLOMA10,81615,43926,25534,94049,88783,8337,11711,20418,3214SARJANA MUDA27,80347,32475,127101,715168,441270,15621,05338,79159,8445DIPLOMA LEPASAN IJAZAH7021,0771,7791,0081,9482,9565951,4702,0656SARJANA*7,3418,81716,15817,06319,03136,0944,0604,5958,6557KEDOKTORAN2,1581,4863,6447,5264,71712,2434673187858PROFESIONAL1522984504707791,244501461969LAIN-LAIN**8004601,2607774351,212295281JUMLAH KESELURUHAN53,33479,766133,100167,341251,993419,33435,26059,36294,622NOTA :* Sarjana = Peringkat Pengajian Sarjana, Sarjana Kepakaran (Perubatan Dan Pergigian) Dan Klinikal**Lain-Lain = Peringkat Pengajian Pra Sesi Dan Diploma LanjutanJADUAL 2.2JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTAMENGIKUT BIDANG PENGAJIAN UTAMA DAN JANTINABILBIDANG PENGAJIAN UTAMAKEMASUKANL P JUMLAHENROLMENL P JUMLAHKELUARANL P JUMLAH1PENDIDIKAN2,9846,5629,54612,68228,82838,6903,1377,97611,1132SASTERA & SAINS SOSIAL21,50341,16362,66661,033126,350171,91211,64627,99939,6453SAINS8,58816,19024,77825,68147,72969,7865,39510,38015,7754TEKNIKAL16,52111,21027,73157,13035,37583,32611,7578,05919,8165TEKNOLOGI MAKLUMAT DANKOMUNIKASI3,3244,1407,46410,42413,36120,9352,1473,3765,5236LAIN-LAIN4145019153414217620JUMLAH KESELURUHAN53,33479,766133,100167,341251,193419,33435,26059,36294, 662NOTA :Tiada Keluaran12


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.3JUMLAH ENROLMEN PELAJAR IPTA MENGIKUT MOD PENGAJIAN DAN JANTINAMOD PENGAJIANBILIPTASEPENUH MASA SEPARUH MASA JUMLAHJUMLAHBESARL P L P LP1UM11,51316,55711,51316,55728,0702USM7,61811,7223311403910,92915,76126,6903UKM7,60014,0672,1512,8809,75116,94726,6984UPM8,99115,9021,4922,67810,48318,58029,0635UTM15,66014,1296,0642,98921,72417,11838,8426UUM9,01320,7492,5372,34411,55023,09334,6437UIAM9,70214,95099591410,69715,86426,5618UNIMAS2,3224,20498632,4204,2676,6879UMS5,4388,9171,2251,2686,66310,18516,84810UPSI3,7249,0647438784,4679,94214,40911UiTM42,04275,0395,0917,04747,13382,086129,21912UDM1,4183,5782491,4423,5875,02913UMT1,9423,9811,9423,9815,92314USIM1,2263,54989871,3153,6364,95115UTHM3,6563,48443193,6993,5037,20216UTeM3,7452,1153,7452,1155,86017UMP3,247208092653,3392,1455,48418UniMAP3,1542,07846243,2002,1025,30219UMK2523592225436161520UPNM1,0751631,0751631,238JUMLAH143,338226,68724,00325,306167,341251,993419,334NOTA :Tiada Enrolmen13


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.4JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTA PERINGKAT MATRIKULASIMENGIKUT BIDANG PENGAJIAN UTAMA DAN JANTINABIDANG PENGAJIAN UTAMAKEMASUKANL P JUMLAHENROLMENL P JUMLAHKELUARANL P JUMLAHPENDIDIKAN1232203431683244922777104SASTERA & SAINS SOSIAL1,0201,2622,2821,2352,9464,1813658831,248SAINS8061,8962,7021,2841,7152,9996418901,531TEKNIKAL9354961,4311,4488132,2617237131,436TEKNOLOGI MAKLUMAT DANKOMUNIKASI6913019913017930958132190LAIN-LAIN000JUMLAH KESELURUHAN2,9534,0046,9574,2655,97710,2421,8142,6954,509NOTA :Tiada Kemasukan, Enrolmen dan KeluaranJADUAL 2.5JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTA PERINGKAT SIJILMENGIKUT BIDANG PENGAJIAN UTAMA DAN JANTINABIDANG PENGAJIAN UTAMAKEMASUKANL P JUMLAHENROLMENL P JUMLAHKELUARANL P JUMLAHPENDIDIKAN000SASTERA & SAINS SOSIAL268458726209336545314778SAINS000TEKNIKAL0112839123547TEKNOLOGI MAKLUMAT DANKOMUNIKASI022113332941LAIN-LAIN3414037443294037320JUMLAH6098611,4705717781,3497591166NOTA :Tiada Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran14


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.6JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTA PERINGKAT DIPLOMAMENGIKUT BIDANG PENGAJIAN UTAMA DAN JANTINABIDANG PENGAJIAN UTAMAKEMASUKANL P JUMLAHENROLMENL P JUMLAHKELUARANL P JUMLAHPENDIDIKAN513714257258315206181SASTERA & SAINS SOSIAL5,31210,17215,48414,68231,83446,5162,7126,6159,327SAINS1,3612,1543,5154,2677,05311,3201,0571,6712,728TEKNIKAL3,5502,0735,62312,7577,41420,1712,8441,9684,812TEKNOLOGI MAKLUMAT DANKOMUNIKASI5889031,4912,1833,3285,5114848891,373LAIN-LAIN000JUMLAH10,81615,43926,25533,94649,88783,8337,11711,20418,321NOTA :Tiada Kemasukan, Enrolmen dan KeluaranJADUAL 2.7JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTA PERINGKAT SARJANA MUDAMENGIKUT BIDANG PENGAJIAN UTAMA DAN JANTINABIDANG PENGAJIAN UTAMAKEMASUKANL P JUMLAHENROLMENL P JUMLAHKELUARANL P JUMLAHPENDIDIKAN1,4033,4124,8159,12922,40931,5982,3405,9588,298SASTERA & SAINS SOSIAL10,33824,13734,47533,89981,301115,2806,42718,41624,843SAINS4,2329,82914,06114,97232,16547,1373,2747,21410,488TEKNIKAL9,9907,43717,42737,73524,22561,9607,7675,13412,901TEKNOLOGI MAKLUMAT DANKOMUNIKASI1,7972,4494,2465,9688,26314,2311,2452,0693,314LAIN-LAIN43601031218300JUMLAH27,80347,32475,127101,715168,441270,15621,05338,79159,844NOTA :Tiada Keluaran15


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.8JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTA PERINGKAT DIPLOMA LEPASANIJAZAH MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN UTAMA DAN JANTINABIDANG PENGAJIAN UTAMAKEMASUKANL P JUMLAHENROLMENL P JUMLAHKELUARANL P JUMLAHPENDIDIKAN2968051,1014111,3361,74728812341,522SASTERA & SAINS SOSIAL3592145735645411,105273146419SAINS1036461270823390123TEKNIKAL000TEKNOLOGI MAKLUMAT DANKOMUNIKASI272292112211LAIN-LAIN10203000JUMLAH7021,0771,7791,0081,9482,9565951,4702,065NOTA :Tiada Kemasukan, Enrolmen dan KeluaranJADUAL 2.9JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTA PERINGKAT SARJANAMENGIKUT BIDANG PENGAJIAN UTAMA DAN JANTINABIDANG PENGAJIAN UTAMAKEMASUKANL P JUMLAHENROLMENL P JUMLAHKELUARANL P JUMLAHPENDIDIKAN9661,7792,7452,1833,7045,8875361,0331,569SASTERA & SAINS SOSIAL2,8043,0315,8356,3356,34412,6791,7391,6653,404SAINS1,5042,4413,9453,5975,4269,0237191,1041,823TEKNIKAL1,4321,0162,4483,4002,2995,6986904851,175TEKNOLOGI MAKLUMAT DANKOMUNIKASI6155321,1471,5481,2582,806376308684LAIN-LAIN20183800JUMLAH7,3418,81716,15817,06319,03136,0944,0604,5958,655NOTA :* Sarjana = Peringkat Pengajian Sarjana, Sarjana Kepakaran (Perubatan Dan Pergigian) Dan KlinikalTiada Enrolmen dan Keluaran16


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.10JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTA PERINGKAT KEDOKTORAN MENGIKUTBIDANG PENGAJIAN UTAMA DAN JANTINABIDANG PENGAJIAN UTAMAKEMASUKANL P JUMLAHENROLMENL P JUMLAHKELUARANL P JUMLAHPENDIDIKAN1912094007347381,4725051101SASTERA & SAINS SOSIAL8695461,4153,0791,7494,82815495249SAINS4444488921,5351,2972,832110120230TEKNIKAL4921776691,6746192,29311827145TEKNOLOGI MAKLUMAT DANKOMUNIKASI162106268504314818352560LAIN-LAIN000JUMLAH2,1581,4863,6447,5264,71712,243467318785NOTA :Tiada Kemasukan, Enrolmen dan KeluaranJADUAL 2.11JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTA PERINGKAT PROFESIONALMENGIKUT BIDANG PENGAJIAN UTAMA DAN JANTINABIDANG PENGAJIAN UTAMAKEMASUKANL P JUMLAHENROLMENL P JUMLAHKELUARANL P JUMLAHPENDIDIKAN000SASTERA & SAINS SOSIAL1342884224217721,19349146195SAINS11102176130TEKNIKAL774314311TEKNOLOGI MAKLUMAT DANKOMUNIKASI000LAIN-LAIN000JUMLAH1522984504707791,24950146196NOTA :Tiada Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran17


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.12JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTA PERINGKAT PRA SESI DANDIPLOMA LANJUTAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN UTAMA DAN JANTINABIDANG PENGAJIAN UTAMAKEMASUKANL P JUMLAHENROLMENL P JUMLAHKELUARANL P JUMLAHPENDIDIKAN000SASTERA & SAINS SOSIAL6134211,0346594141,073295281SAINS6101678150TEKNIKAL11511126633660TEKNOLOGI MAKLUMAT DANKOMUNIKASI6618844810580LAIN-LAIN000JUMLAH8004601,2607774351,212295281NOTA :Tiada Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran18


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.13JUMLAH KEMASUKAN PELAJAR IPTA MENGIKUT PERINGKAT PENGAJIANBILIPTAMATRIKULASISIJILDIPLOMASARJANA MUDADIPLOMALEPASANIJAZAH*SARJANAKEDOKTORANPROFESSIONAL**LAIN-LAINJUMLAH1UM1,2864,5412362,620595211309,4292USM1004,913501,6804607,2033UKM565,0822902,2596578,3444UPM1263255,286912,4417489,0175UTM1,0215,8721,43026578,5956UUM6,828381,4893138,6687UIAM3,316823,1672879232011,0939,0698UNIMAS1,812158161,9869UMS114,04058361444,51410UPSI1142,231516558583,47711UiTM1,4171,47022,64020,0231171,76818942248,04612UDM7717875527101,65013UMT1051,864134202,12314USIM4001,321413451,80115UTHM2512,15398212,52316UTeM2721,617102182,00917UMP2291,4951,72418UniMAP2781,2166419371,61419UMK33912535620UPNM412540952JUMLAH6,9571,47026,25575,1271,77916,1583,6444501,260133,100Nota: * Sarjana = Peringkat Pengajian Sarjana, Sarjana Kepakaran (Perubatan Dan Pergigian) Dan Klinikal**Lain-Lain = Peringkat Pengajian Pra Sesi Dan Diploma LanjutanTiada Kemasukan19


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.14JUMLAH ENROLMEN PELAJAR IPTA MENGIKUT PERINGKAT PENGAJIANBILIPTAMATRIKULASISIJILDIPLOMASARJANA MUDADIPLOMALEPASANIJAZAH*SARJANAKEDOKTORANPROFESSIONAL**LAIN-LAINJUMLAH1UM1,69017,317636,7911,9771321928,0702USM18120,4441064,0931,86626,6903UKM123420,5862353,6941,94826,6984UPM23486520,3761165,1052,36729,0635UTM5,97627,2882044,2041,1354338,8926UUM30,152573,48195334,6437UIAM6,061908215,7069832,00567795726,5618UNIMAS6,054552816,6879UMS1115,6803594817416,84810UPSI11412,37392788810714,40911UiTM1,5201,25869,26452,137933,1605941,193129,21912UDM3,3671,541604795,02913UMT3025,239300825,92314USIM3434,4207769424,95115UTHM9705,885277707,20216UTeM8324,800190385,86017UMP8574,47096615,48418UniMAP7784,24119260315,30219UMK6112261520UPNM3948441,238JUMLAH10,2421,34983,833270,1562,95636,09412,2431,2491,212419,334Nota: * Sarjana = Peringkat Pengajian Sarjana, Sarjana Kepakaran (Perubatan Dan Pergigian) Dan Klinikal**Lain-Lain = Peringkat Pengajian Pra Sesi Dan Diploma LanjutanTiada Enrolmen20


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.15JUMLAH KELUARAN PELAJAR IPTA MENGIKUT PERINGKAT PENGAJIANBILIPTAMATRIKULASISIJILDIPLOMASARJANA MUDADIPLOMALEPASANIJAZAH*SARJANAKEDOKTORANPROFESSIONAL**LAIN-LAINJUMLAH1UM8934,7081971,36611387,2852USM5,835581,0181277,0383UKM1795,258281,2731646,7494UPM1143626,0531151,1151837,9425UTM1,6976,351909897719,2056UUM3,215827234,0657UIAM3,0803,389231477487,2268UNIMAS1,47011761,5939UMS3,26040123,31210UPSI2,9051,10817444,19111UiTM14,00312,1241348521919527,47512UDM1481,31060731,44313UMT1161,4544241,61614USIM24144128615UTHM4031,24732811,97916UTeM2181,0212511,26517UMP203668587618UniMAP6456365419UMK020UPNM422422JUMLAH4,50916618,32159,8442,0658,6557851968194,622Nota: * Sarjana = Peringkat Pengajian Sarjana, Sarjana Kepakaran (Perubatan Dan Pergigian) Dan Klinikal**Lain-Lain = Peringkat Pengajian Pra Sesi Dan Diploma LanjutanTiada Enrolmen21


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.16JUMLAH KEMASUKAN PELAJAR IPTA MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN UTAMA DAN JANTINABILIPTAPENDIDIKANSASTERA &SAINS SOSIALSAINSTEKNIKALTEKNOLOGIMAKLUMAT &KOMUNIKASILAIN-LAINJUMLAHL P L P L P L P L P L P L PJUMLAHBESAR1UM3317211,5212,1671,2531,82570350016514043604,0165,4139,4292USM1283759261,4671,0051,910672479149922,8804,3237,2033UKM2225261,3192,1418402,0794892272472543,1175,2278,3444UPM3146769422,2251,2682,2825173892151893,2565,7619,0175UTM2014724658692365713,0801,7764864394,4684,1278,5956UUM2054092,6064,6411251912732183,2095,4598,6687UIAM882241,9022,8184419561,2598782532503,9435,1269,0698UNIMAS1331571312639716513155806621,3241,9869UMS1162318221,48540379221612411813930381,7052,8094,51410UPSI1,0662,373171143121,0892,3883,47711UiTM2143209,36519,9692,0603,8265,0483,7449741,78234140318,002 30,04448,04612UDM267036986543152312115584841,1661,65013UMT203490439829461166881,4352,12314USIM11253399571582902195101,2911,80115UTHM611371051401,060774941521,3201,2032,52316UTeM1,0775801661861,2437662,00917UMP8778478778471,72418UniMAP16219036749196951,61419UMK82146547413622035620UPNM1893813313424656426810142952JUMLAH2,984 6,56221,503 41,1638,58816,190 16,521 11,2103,3244,14041450153,334 79,766133,100NOTA :Tiada Kemasukan22


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.17JUMLAH KEMASUKAN PELAJAR IPTA BIDANG PENGAJIAN PENDIDIKAN DAN JANTINABILIPTAMATRIKULASISIJILDIPLOMASARJANAMUDADIPLOMALEPASANIJAZAH*SARJANAKEDOKTORANPROFESIONAL**LAIN-LAINJUMLAHJUMLAHBESARL P L P L P L P L P L P L P L P L P L P1UM4083125270274410929430303317211,0522USM221147437118228361283755033UKM6015521989122750462225267484UPM98317108117924327353146769905UTM142321511368152014726736UUM581895331421872054096147UIAM1389236638481421882243128UNIMAS131349UMS641805151111623134710UPSI1146601,57116934720832429171,066 2,3733,43911UiTM831371087874515531721432053412UDM833183726709613UMT21491111253614USIM52343811031326113719815UTHM00016UTeM00017UMP00018UniMAP00019UMK00020UPNM000JUMLAH123220 0 051371,4033,4122968059661,7791912090 0 0 02,984 6,5629,546Nota: * Sarjana = Peringkat Pengajian Sarjana, Sarjana Kepakaran (Perubatan Dan Pergigian) Dan Klinikal**Lain-Lain = Peringkat Pengajian Pra Sesi Dan Diploma LanjutanTiada Enrolmen23


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.18JUMLAH KEMASUKAN PELAJAR IPTA BIDANG PENGAJIAN SASTERA & SAINS SOSIAL DAN JANTINABILIPTAMATRIKULASISIJILDIPLOMASARJANAMUDADIPLOMALEPASANIJAZAH*SARJANAKEDOKTORANPROFESIONAL**LAIN-LAINJUMLAHJUMLAHBESARL P L P L P L P L P L P L P L P L P L P1UM41846121,366159646854717110470601,5212,1673,6882USM7041,19814121681539261,4672,3933UKM6941,5918165421387123981,3192,1413,4604UPM26145561,74128537975919422,2253,1675UTM123249259557514932144658691,3346UUM1,8814,199524369201732,6064,6417,2477UIAM3991,0934834398922878235830285455273401,9022,8184,7208UNIMAS27867627351023157131,0289UMS477171,3771711658019108221,4852,30710UPSI1354617112811UiTM2245462684584,9019,428 3,3768,531155039962548431342889,365 19,96929,33412UDM21044013742114483698651,23413UMT18046917166520349069314USIM641612607801414123399571,29615UTHM1021402110514024516UTeM00017UMP00018UniMAP162116213719UMK731435348214622820UPNM78121112618938227JUMLAH8061,8962684585,312 10,172 10,338 24,1373592142,8043,03186954613428861342121,503 41,16362,666Nota: * Sarjana = Peringkat Pengajian Sarjana, Sarjana Kepakaran (Perubatan Dan Pergigian) Dan Klinikal**Lain-Lain = Peringkat Pengajian Pra Sesi Dan Diploma LanjutanTiada Kemasukan24


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.19JUMLAH KEMASUKAN PELAJAR IPTA BIDANG PENGAJIAN SAINS DAN JANTINABILIPTAMATRIKULASISIJILDIPLOMASARJANAMUDADIPLOMALEPASANIJAZAH*SARJANAKEDOKTORANPROFESIONAL**LAIN-LAINJUMLAHJUMLAHBESARL P L P L P L P L P L P L P L P L P L P1UM447507434757304466578511101,2531,8253,0782USM29716121,31729445370691,0051,9102,9153UKM6505211,4422523446479988402,0792,9194UPM60661211645301,3173855811721541,2682,2823,5505UTM1253781001861172365718076UUM70154282527121251913167UIAM207389212548156136104419561,3978UNIMAS107345195021263975239UMS3667502838944037921,19510UPSI321143711UiTM97188 2684581,1201,7727731,744591131192,0603,8265,88612UDM176021863624315219513UMT68373407452845324398291,26814USIM7699691751011241115829044815UTHM00016UTeM00017UMP00018UniMAP00019UMK5271221547412820UPNM1331313313146JUMLAH1,0201,262001,3612,154 4,2329,82910361,5042,44144444811106108,588 16,19024,778Nota* Sarjana = Peringkat Pengajian Sarjana, Sarjana Kepakaran (Perubatan Dan Pergigian) Dan Klinikal**Lain-Lain = Peringkat Pengajian Pra Sesi Dan Diploma LanjutanTiada Kemasukan25


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.20JUMLAH KEMASUKAN PELAJAR IPTA BIDANG PENGAJIAN TEKNIKAL DAN JANTINABILIPTAMATRIKULASISIJILDIPLOMASARJANAMUDADIPLOMALEPASANIJAZAH*SARJANAKEDOKTORANPROFESIONAL**LAIN-LAINJUMLAHJUMLAHBESARL P L P L P L P L P L P L P L P L P L P1UM335140431020112265177035001,2032USM47232313612464326724791,1513UKM2041282077078294892277164UPM27128014688100215173899065UTM393178 2,1741,2794042821023773,0801,7764,8566UUM0007UIAM6313984324156153201115111,2598782,1378UNIMAS15712476111651312969UMS20712381121612434010UPSI101111UiTM122202,5091,596 2,2591,92513417624275,0483,7448,79212UDM1611151031215213UMT00014USIM00015UTHM1247489167835201021,0607741,83416UTeM1664984048258441351,0775801,65717UMP158717197768778471,72418UniMAP1849467054635291459036741,57719UMK00020UPNM149272753842465489JUMLAH935496 003,5502,073 9,990 7,437 0 01,432 1,016492177 7 01151116,521 11,21027,731Nota: * Sarjana = Peringkat Pengajian Sarjana, Sarjana Kepakaran (Perubatan Dan Pergigian) Dan Klinikal**Lain-Lain = Peringkat Pengajian Pra Sesi Dan Diploma LanjutanTiada Kemasukan26


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.21JUMLAH KEMASUKAN PELAJAR IPTA BIDANG PENGAJIANTEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI DAN JANTINABILIPTAMATRIKULASISIJILDIPLOMASARJANAMUDADIPLOMALEPASANIJAZAH*SARJANAKEDOKTORANPROFESIONAL**LAIN-LAINJUMLAHJUMLAHBESARL P L P L P L P L P L P L P L P L P L P1UM9664505919171651403052USM89624122198149922413UKM136151778134222472545014UPM8393926340332151894045UTM413732031791803454864399256UUM106171167472732184917UIAM69130637527221217466182532505038UNIMAS50755555801359UMS118138111813925710UPSI220211UiTM50580939983062132811974 1,7822,75612UDM413114515587313UMT399172144611616214USIM2192192115UTHM71886132129415224616UTeM312613516016618635217UMP00018UniMAP00019UMK00020UPNM6426642690JUMLAH69130 00588903 1,797 2,449 27 2 615 532 162 106 0 066183,324 4,1407,464Nota: * Sarjana = Peringkat Pengajian Sarjana, Sarjana Kepakaran (Perubatan Dan Pergigian) Dan Klinikal**Lain-Lain = Peringkat Pengajian Pra Sesi Dan Diploma LanjutanTiada Kemasukan27


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.22JUMLAH ENROLMEN PELAJAR IPTA MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN UTAMA DAN JANTINABILIPTAPENDIDIKANSASTERA &SAINS SOSIALSAINSTEKNIKALTEKNOLOGIMAKLUMAT &KOMUNIKASILAIN-LAINJUMLAHL P L P L P L P L P L P L PJUMLAHBESAR1UM1,1402,8914,1646,5903,1834,9992,2871,470727589121811,51316,55728,0702USM7392,2153,5965,5053,5376,0722,6301,67942729010,92915,76126,6903UKM8861,6013,9807,5242,8966,4441,3717476186319,75116,94726,6984UPM1,0162,6923,1497,0283,8706,8951,9231,42252554310,48318,58029,0635UTM1,3202,6921,8282,81910112,265 15,5247,6142,0411,72821,72417,18838,8426UUM6501,3499,33019,3764007771,1701,59111,55023,09334,6437UIAM2107535,2349,3811,1072,3303,5582,81058859010,69715,86426,5618UNIMAS361291,0672,3804961,1726483421732442,4204,2676,6879UMS8691,8522,6784,7491,6892,6829594224684806,66310,18516,84810UPSI4,4269,9203017238214,4679,94214,40911UiTM8971,786 22,66453,0555,714 10,704 14,812 11,0752,7175,06332940347,13382,086129,21912UDM381271,0612,75814138610866942501,4423,5875,02913UMT6331,4621,1542,3121552071,9423,9815,92314USIM311079722,88528958823561,3153,6364,95115UTHM4247152453842,8311,9851994193,6993,5037,20216UTeM3,3291,4594166563,7452,1155,86017UMP3,3392,1453,3392,1455,48418UniMAP14173,1862,0853,2002,1025,30219UMK189263659825436161520UPNM24944127136177982271,0751631,238JUMLAH12,682 28,829 61,083 126,237 25,681 47,740 57,130 35,402 10,424 13,364341421167,341 251,993419,334NOTA :Tiada Enrolmen28


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.23JUMLAH ENROLMEN PELAJAR IPTA MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN PENDIDIKAN DAN JANTINABILIPTAMATRIKULASISIJILDIPLOMASARJANAMUDADIPLOMALEPASANIJAZAH*SARJANAKEDOKTORANPROFESIONAL**LAIN-LAINJUMLAHJUMLAHBESARL P L P L P L P L P L P L P L P L P L P1UM831875251,57626373739381331531,1402,8914,0312USM3741,5948981974001601237392,2152,9543UKM5771,2021492611601388861,6012,4874UPM6882,0368108240420801281,0162,6923,7085UTM1,0062,0693813022142355701,3202,6924,0126UUM38499522352443196501,3491,9997UIAM60434321297313045602107539638UNIMAS3512613361291659UMS7211,694143155538691,8522,72110UPSI1143,7188,65522969841841461394,4269,92014,34611UiTM851377291,5021914551189158971,7862,68312UDM238215453812716513UMT00014USIM176514423110713815UTHM57144272439691232694247151,13916UTeM00017UMP00018UniMAP00019UMK00020UPNM000JUMLAH168324 0057258 9,129 22,469 411 1,336 2,183 3,704 734 738 0 0 0 012,682 28,82941,511Nota: * Sarjana = Peringkat Pengajian Sarjana, Sarjana Kepakaran (Perubatan Dan Pergigian) Dan Klinikal**Lain-Lain = Peringkat Pengajian Pra Sesi Dan Diploma LanjutanTiada Kemasukan29


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.24JUMLAH ENROLMEN PELAJAR IPTA MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN SASTERA& SAINS SOSIAL DAN JANTINABILIPTAMATRIKULASISIJILDIPLOMASARJANAMUDADIPLOMALEPASANIJAZAH*SARJANAKEDOKTORANPROFESIONAL**LAIN-LAINJUMLAHJUMLAHBESARL P L P L P L P L P L P L P L P L P L P1UM921862,0894,7261,2101,246647339126934,1646,59010,7542USM2,8624,8413914553432093,5965,5059,1013UKM1172 2,7296,399981126937024433083,9807,52411,5044UPM2715 2,2955,9855477982802303,1497,02810,1775UTM6047829091,840214154101431,8282,8194,6476UUM7,291 18,1781,4259726142269,330 19,37628,7067UIAM7471,97449414834 2,4075,8804283727556182851595153035,2349,38114,6158UNIMAS9212,24911111835131,0672,3803,4479UMS47 2,4074,512211416817678402,6784,7497,42710UPSI27143330174711UiTM26662916029413,206 29,111 7,720 21,03117436951,02517915042177222,664 53,05575,71912UDM7761,88325286724651411,0612,7583,81913UMT5621,405403831196331,4622,09514USIM531468562,71331213259722,8853,85715UTHM240379312424538462916UTeM00017UMP00018UniMAP141714173119UMK1872631118926345220UPNM77111723324944293JUMLAH1,2352,94620933614,682 31,834 31,932 75,4495645416,3356,3443,079 1,749 42177265941461,083 126,237187,320Nota: * Sarjana = Peringkat Pengajian Sarjana, Sarjana Kepakaran (Perubatan Dan Pergigian) Dan Klinikal**Lain-Lain = Peringkat Pengajian Pra Sesi Dan Diploma LanjutanTiada Enrolmen30


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.25JUMLAH KEMASUKAN PELAJAR IPTA MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN SAINS DAN JANTINABILIPTAMATRIKULASISIJILDIPLOMASARJANAMUDADIPLOMALEPASANIJAZAH*SARJANAKEDOKTORANPROFESIONAL**LAIN-LAINJUMLAHJUMLAHBESARL P L P L P L P L P L P L P L P L P L P1UM5135541,7933,1827051,052165205763,1834,9998,1822USM601212,2474,6458911,0973392093,5376,0729,6093UKM271882,1645,118254678472382662,8966,4449,3404UPM1071273614612,0234,5388001,2915794783,8706,89510,7655UTM6421,74923432843739451,0112,2653,2766UUM253692586189244007771,1777UIAM3797746941,521222354781,1072,3303,4378UNIMAS4081,0278413510104961,1721,6689UMS1,5702,530921442781,6892,6824,37110UPSI22123511UiTM941673,5865,8981,9364,3927121127365,714 10,70416,41812UDM8423249142512314138652713UMT1491539302,047631051271,1542,3123,46614USIM64802044861011982328958887715UTHM00016UTeM00017UMP00018UniMAP00019UMK659611659816320UPNM1271312713140JUMLAH1,2841,715 004,2677,053 14,972 32,16512703,597 5,4261,5351,297767825,681 47,74073,421Nota: * Sarjana = Peringkat Pengajian Sarjana, Sarjana Kepakaran (Perubatan Dan Pergigian) Dan Klinikal**Lain-Lain = Peringkat Pengajian Pra Sesi Dan Diploma LanjutanTiada Enrolmen31


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.26JUMLAH ENROLMEN PELAJAR IPTA MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN TEKNIKAL DAN JANTINABILIPTAMATRIKULASISIJILDIPLOMASARJANAMUDADIPLOMALEPASANIJAZAH*SARJANAKEDOKTORANPROFESIONAL**LAIN-LAINJUMLAHJUMLAHBESARL P L P L P L P L P L P L P L P L P L P1UM29461,6821,118416246160602,2871,4703,7572USM2,0351,3373272322681102,6301,6794,3093UKM91857126696187801,3717472,1184UPM1,1701,055409280344871,9231,4223,3455UTM2,880 1,135 11,0055,6081,15471344315742115,5247,61423,1386UUM0007UIAM1,1587202,0831,94419612758166333,5582,8106,3688UNIMAS6093243015936483429909UMS9133943825839594221,38110UPSI82821011UiTM1222011287,706 5,3136,6685,333243323625814,812 11,07525,88712UDM93581581086617413UMT00014USIM00015UTHM4482412,3251,70642331652,8311,9854,81616UTeM5201422,6581,240121693083,3291,4594,78817UMP5842732,6631,807494743183,3392,1455,48418UniMAP5262522,5131,7281019146143,1862,0855,27119UMK00020UPNM139274785261779696JUMLAH1,448813112812,757 7,414 37,735 24,225 0 03,400 2,299 1,67461942163357,130 35,40292,532ºNota: * Sarjana = Peringkat Pengajian Sarjana, Sarjana Kepakaran (Perubatan Dan Pergigian) Dan Klinikal**Lain-Lain = Peringkat Pengajian Pra Sesi Dan Diploma LanjutanTiada Enrolmen32


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.27JUMLAH ENROLMEN PELAJAR IPTA MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT& KOMUNIKASI DAN JANTINABILIPTAMATRIKULASISIJILDIPLOMASARJANAMUDADIPLOMALEPASANIJAZAH*SARJANAKEDOKTORANPROFESIONAL**LAIN-LAINJUMLAHJUMLAHBESARL P L P L P L P L P L P L P L P L P L P1UM33825832428165507275891,3162USM271238673689164272907173UKM44646210211170586186311,2494UPM124933717914196655255431,0685UTM317258 1,2701,182331229123592,0411,7283,7696UUM8631,496307951,1701,5912,7617UIAM1301793253582113625281748105885901,1788UNIMAS138223352011732444179UMS462477521146848094810UPSI110111UiTM22111,6972,7478441,98213828116422,7175,0637,78012UDM7017124799425034413UMT123172223210315520736214USIM235623567915UTHM2456168356156219941961816UTeM74963425604166561,07217UMP00018UniMAP00019UMK00020UPNM82278227109JUMLAH13017922112,1833,328 5,968 8,263 21 1 1,548 1,258 504 314 0 0481010,424 13,36423,788Nota: * Sarjana = Peringkat Pengajian Sarjana, Sarjana Kepakaran (Perubatan Dan Pergigian) Dan Klinikal**Lain-Lain = Peringkat Pengajian Pra Sesi Dan Diploma LanjutanTiada Enrolmen33


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.28JUMLAH KELUARAN PELAJAR IPTA MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN UTAMA DAN JANTINABILIPTAPENDIDIKANSASTERA &SAINS SOSIALSAINSTEKNIKALTEKNOLOGIMAKLUMAT &KOMUNIKASILAIN-LAINJUMLAHL P L P L P L P L P L P L PJUMLAHBESAR1UM2577971,0021,8187651,4085513991501382,7254,5607,2852USM2296948811,6327071,4427255121071092,6494,3897,0383UKM2105447941,9206951,5853332211433042,1754,5746,7494UPM3049098332,0569401,6125333551982022,8085,1347,9425UTM4188184126013046753,2831,8103845004,8014,4049,2056UUM1022421,0502,21420421892061,3612,7044,0657UIAM821751,1152,6102676579371,0351282202,5294,6977,2268UNIMAS2479236655133237813126555001,0931,5939UMS1052834951,12434355716168741021,1782,1343,31210UPSI1,1932,9981,1932,9984,19111UiTM1504154,36211,9621,1692,0312,8282,6166681,2749,17718,29827,47512UDM154528382420384825341114001,0431,44313UMT14540229668432574731,1431,61614USIM5816218487621028615UTHM172415578469043447809661,0131,97916UTeM81033051748614041,26517UMP60527160527187618UniMAP41823641823665419UMK00020UPNM561157371521936557422JUMLAH3,2618,41411,77928,0655,83411,089 12,1558,3622,2313,432 0 035,26059,36294,62234


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.29JUMLAH KELUARAN PELAJAR IPTA MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN PENDIDIKAN DAN JANTINABILIPTAMATRIKULASISIJILDIPLOMASARJANAMUDADIPLOMALEPASANIJAZAH*SARJANAKEDOKTORANPROFESIONAL**LAIN-LAINJUMLAHJUMLAHBESARL P L P L P L P L P L P L P L P L P L P1UM2777119467145993187472577971,0542USM1185201741791271562296949233UKM118387108113411132105447544UPM2446867108429711183049091,2135UTM3757274090314188181,2366UUM8821314291022423447UIAM63149172125821752578UNIMAS247924791039UMS1042821110528338810UPSI908 1,9971959138787311,1932,9984,19111UiTM103329405872815041556512UDM154515456013UMT00014USIM00015UTHM2061761227623217241558716UTeM00017UMP00018UniMAP00019UMK00020UPNM000JUMLAH2777 002061 2,340 5,958 288 1,234 536 1,033 50 51 0 0 0 03,2618,41411,675Nota: * Sarjana = Peringkat Pengajian Sarjana, Sarjana Kepakaran (Perubatan Dan Pergigian) Dan Klinikal**Lain-Lain = Peringkat Pengajian Pra Sesi Dan Diploma LanjutanTiada Keluaran35


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.30JUMLAH KELUARAN PELAJAR IPTA MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN SASTERA& SAINS SOSIAL DAN JANTINABILIPTAMATRIKULASISIJILDIPLOMASARJANAMUDADIPLOMALEPASANIJAZAH*SARJANAKEDOKTORANPROFESIONAL**LAIN-LAINJUMLAHJUMLAHBESARL P L P L P L P L P L P L P L P L P L P1UM41435181,45112222792973821441,0021,8182,8202USM7471,50110511729148811,6322,5133UKM1075431,6915321120225177941,9202,7144UPM6091,75820828316158332,0562,8895UTM1691691663827447334126011,0136UUM6621,9753772331161,0502,2143,2647UIAM26883914921,47712310821017422111,1152,6103,7258UNIMAS196618383722366558919UMS4891,12033314951,1241,61910UPSI00011UiTM21392,2855,670 1,7595,807132323127047491464,362 11,96216,32412UDM25877625482838241,10713UMT14240022114540254714USIM47152101015816222015UTHM5784578414116UTeM00017UMP00018UniMAP00019UMK00020UPNM56156157JUMLAH36588331472,7126,615 6,427 18,4162731461,7391,665154 95,20949146295211,779 28,06539,844Nota: * Sarjana = Peringkat Pengajian Sarjana, Sarjana Kepakaran (Perubatan Dan Pergigian) Dan Klinikal**Lain-Lain = Peringkat Pengajian Pra Sesi Dan Diploma LanjutanTiada Keluaran36


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.31JUMLAH KELUARAN PELAJAR IPTA MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN SAINS DAN JANTINABILIPTAMATRIKULASISIJILDIPLOMASARJANAMUDADIPLOMALEPASANIJAZAH*SARJANAKEDOKTORANPROFESIONAL**LAIN-LAINJUMLAHJUMLAHBESARL P L P L P L P L P L P L P L P L P L P1UM26336435383313919010217651,4082,1732USM514 1,20317022323167071,4422,1493UKM18503 1,1741016636325306951,5852,2804UPM5163163197591 1,1809913336399401,6122,5525UTM184494236694107383046759796UUM83189422042627UIAM170426922263522676579248UNIMAS1252548191332734069UMS3315348204334355790010UPSI00011UiTM8161,3693406481113211,1692,0313,20012UDM203820385813UMT57592256031322129668498014USIM834101418486615UTHM00016UTeM00017UMP00018UniMAP00019UMK00020UPNM1573715737194JUMLAH641890 001,0571,671 3,274 7,214 33 90 719 1,104 110 120 0 0 0 05,834 11,08916,923Nota: * Sarjana = Peringkat Pengajian Sarjana, Sarjana Kepakaran (Perubatan Dan Pergigian) Dan Klinikal**Lain-Lain = Peringkat Pengajian Pra Sesi Dan Diploma LanjutanTiada Keluaran37


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.32JUMLAH KELUARAN PELAJAR IPTA MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN TEKNIKAL DAN JANTINABILIPTAMATRIKULASISIJILDIPLOMASARJANAMUDADIPLOMALEPASANIJAZAH*SARJANAKEDOKTORANPROFESIONAL**LAIN-LAINJUMLAHJUMLAHBESARL P L P L P L P L P L P L P L P L P L P1UM36424553265330715513999502USM62944682601467255121,2373UKM26018550332333332215544UPM389286119642555333558885UTM7874202,2081,22425015837813,283 1,8105,0936UUM0007UIAM535652377370221231937 1,0351,9728UNIMAS7227732181311129UMS15767411616822910UPSI00011UiTM12351,570 1,3141,1731,16571100222,828 2,6165,44412UDM482548257313UMT00014USIM00015UTHM16710850931913716904341,12416UTeM12545672272121318103301,14017UMP147564572111460527187618UniMAP4092366341823665419UMK00020UPNM1521915219171JUMLAH72371312352,844 1,9687,767 5,134 0 069048511827 1 0 0 012,155 8,36220,517Nota: * Sarjana = Peringkat Pengajian Sarjana, Sarjana Kepakaran (Perubatan Dan Pergigian) Dan Klinikal**Lain-Lain = Peringkat Pengajian Pra Sesi Dan Diploma LanjutanTiada Keluaran38


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.33JUMLAH KELUARAN PELAJAR IPTA MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT& KOMUNIKASI DAN JANTINABILIPTAMATRIKULASISIJILDIPLOMASARJANAMUDADIPLOMALEPASANIJAZAH*SARJANAKEDOKTORANPROFESIONAL**LAIN-LAINJUMLAHJUMLAHBESARL P L P L P L P L P L P L P L P L P L P1UM99874850311501382882USM77802827221071092163UKM1272709247101433044474UPM214716338321171982024005UTM638923935217356833845008846UUM68170121361892063957UIAM58132647958111282203488UNIMAS23533212655819UMS741027410217610UPSI00011UiTM329347632239561507116681,2741,94212UDM341113411114513UMT295512232578914USIM00015UTHM20272753478012716UTeM18303344517412517UMP00018UniMAP00019UMK00020UPNM000JUMLAH58132329484889 1,245 2,069 1 0 376 308 35 25 0 0 0 02,2383,4325,663Nota: * Sarjana = Peringkat Pengajian Sarjana, Sarjana Kepakaran (Perubatan Dan Pergigian) Dan Klinikal**Lain-Lain = Peringkat Pengajian Pra Sesi Dan Diploma LanjutanTiada Keluaran39


40Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.34JUMLAH ENROLMEN PELAJAR IPTA MENGIKUT KEWARGANEGARAAN DAN JANTINANota :Tiada EnrolmenBIL15,57915,26716,39717,67516,67822,28914,6334,25910,0439,93481,8863,5633,9653,6163,4952,1082,1352,076361163246,1229784945509054408041,231814282002416208710265,871IPTAWARGANEGARABUKAN WARGANEGARAJUMLAHBESARLLPPJUMLAHJUMLAHUMUSMUKMUPMUTMUUMUIAMUNIMASUMSUPSIUiTMUDMUMTUSIMUTHMUTeMUMPUniMAPUMKUPNMJUMLAH12345678910111213141516171819209,5289,6518,4598,83120,1639,8018,3362,3936,4714,44746,9091,4361,9121,2613,6523,7063,3063,1362541,075154,7271,9851,2781,2921,6521,5611,7492,3612719220224630544739336412,61425,10724,91824,85626,50636,84132,09022,9696,65216,51414,381128,7954,9995,8774,8777,1475,8145,4415,2126151,238400,8492,9631,7721,8422,5572,0012,5533,5923533428424304674554643900018,48528,07026,69026,69829,06338,84234,64326,5616,68716,84814,409129,2195,0295,9234,9517,2025,8605,4845,3026151,238419,334


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.35JUMLAH ENROLMEN PELAJAR IPTA BUKAN WARGANEGARA MENGIKUT NEGARA DAN JANTINABIL NEGARA LELAKI PEREMPUAN JUMLAH1INDONESIA2,2281,1743,4022IRAN1,8021,1432,9453CHINA8147111,5254YEMEN1,0682851,3535IRAQ7941789726THAILAND3494548037LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA588476358JORDAN506385449SUDAN40512452910ARAB SAUDI33318351611SOMALIA4316549612SINGAPURA14725540213NIGERIA3423938114BANGLADESH2687334115INDIA1849027416MALDIVES1169320917PALESTIN1872120818PAKISTAN1553418919BRUNEI DARUSSALAM796914820OMAN1221513721LAIN-LAIN NEGARA1,6967802,476JUMLAH12,6155,87118,486Nota : 20 Negara Yang Menghantar Pelajar Ke Malaysia Paling Ramai41


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.36JUMLAH ENROLMEN PELAJAR IPTA WARGANEGARA MENGIKUT NEGERI DAN JANTINABIL NEGARA LELAKI PEREMPUAN JUMLAH1JOHOR17,24528,45145,6962KEDAH11,62319,68231,3053KELANTAN18,15329,05747,2104MELAKA5,2848,27013,5545NEGERI SEMBILAN5,5118,88914,4006PAHANG9,12015,81524,9357PULAU PINANG8,17312,63520,8088PERAK15,87424,83840,7129PERLIS2,0523,3185,37010SELANGOR14,50824,06738,57511TERENGGANU9,98917,77327,76212SABAH8,64912,63421,28313SARAWAK8,72813,09821,82614W.P.PUTRAJAYA11615527115W.P.KUALA LUMPUR14,69523,29037,98516W.P.LABUAN17427144517MALAYSIA31644375918LUAR NEGARA4,5173,4367,953JUMLAH154,727246,122400,84942


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.37BILANGAN STAF AKADEMIK IPTA MENGIKUT KELULUSAN TERTINGGI DAN JANTINABIL1234567891011121314151617181920IPTA KEDOKTORAN SARJANA SARJANA MUDA DIPLOMA LAIN-LAIN JUMLAHUMUSMUKMUPMUTMUUMUIAMUNIMASUMSUPSIUiTMUDMUMTUSIMUTHMUTeMUMPUniMAPUMKUPNMJUMLAHL P L P L P L P L P L P48761444250349914042411314210133922756376443845134,1803553413343741879018253794327992920206126112,4214272884703305384023291751672001,800118991022982761831011636,3224952185994184294914171911731802,818111143165237175133591977,478124103148119128271295237493703122531247543591611,710177134253194115442458833836217044871074441422942,4551135112485474288219157314428124392158561951,0461,0591,0609521,1735738823403493502,597171196218503395265296456112,5311,0317211,1879867326278493322853063,757192216272366225187165496812,553JUMLAHBESAR2,0771,7802,2471,9381,9051,2001,7316726346566,3543634124908696204524619412925,084Nota: * Sarjana = Kelulusan Sarjana, Sarjana Kepakaran (Perubatan Dan Pergigian) Dan Klinikal**Lain-Lain = Kelulusan Diploma Lanjutan, Diploma Lepasan Ijazah, Profesional, Sijil, SPM setaraf dan STPM setarafTiada Staf Akademik43


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.38BILANGAN STAF AKADEMIK IPTA MENGIKUT JAWATAN DAN JANTINABIL1234567891011121314151617181920IPTAUMUSMUKMUPMUTMUUMUIAMUNIMASUMSUPSIUiTMUDMUMTUSIMUTHMUTeMUMPUniMAPUMKUPNMPROFESORJUMLAH 1,153113217844294934320331221340PROFESORMADYA21625019721527573143504532490728726201237642,2011659716511578374417116481576523211,286PENSYARAH4836085893996644284142142552411,95513012612731028120417212497,7695814897464795184634082382101943,2251131431452131771491115498,987GURUBAHASA /MUZIK / PPPS3962215181916311121262434239238114591921332592163359512866707TUTOR / PEN.PENSYARAH LAIN-LAIN JUMLAHL P L P L P L P L P L P L P2061371571201382095391724703132520201323719970213843418312842823026471367232611651,137134127329105102516951823168608313641214237121,583322612211157112252221,0461,0591,0609521,1735738823403493502,59717119621850339526529645611,0317211,1879867326278493322853063,757192216272366225187165496812,531 12,553JUMLAHBESAR2,0771,7802,2471,9381,9051,2001,7316726346566,3543634124908696204524619412925,084Nota :Tiada Staf Akademik44


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.39BILANGAN STAF AKADEMIK IPTA BUKAN WARGANEGARA MENGIKUTKELULUSAN TERTINGGI DAN JANTINABIL1234567891011121314151617181920IPTA KEDOKTORAN SARJANA SARJANA MUDA DIPLOMA LAIN-LAIN JUMLAHUMUSMUKMUPMUTMUUMUIAMUNIMASUMSUPSIUiTMUDMUMTUSIMUTHMUTeMUMPUniMAPUMKUPNMJUMLAHL P L P L P L P L P L P9695273542322516175351132131214166851417492214227131129033211581075322103341271012373217510211212141231111328122161311356743151128 0 01134234152613138141424354112843927876313420221440109985246131941361721333304101900263JUMLAHBESAR19018755625812320564811109613821221549101,261Nota: Termasuk Penduduk Tetap / Sementara* Sarjana = Kelulusan Tertinggi Sarjana, Sarjana Kepakaran (Perubatan Dan Pergigian) Dan Klinikal**Lain-Lain = Kelulusan Tertinggi Diploma Lanjutan, Diploma Lepasan Ijazah, Profesional, Sijil, SPM Setaraf Dan STPM SetarafTiada Staf Akademik45


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 2.40BILANGAN STAF AKADEMIK IPTA BUKAN WARGANEGARA MENGIKUT JAWATAN DAN JANTINABILIPTAPROFESORPROFESORMADYAPENSYARAHGURUBAHASA /MUZIK / PPPSTUTOR / PEN.PENSYARAH LAIN-LAIN JUMLAHL P L P L P L P L P L P L PJUMLAHBESAR1UM4024210342821121138521902USM1323129036562141461873UKM413349314213554UPM2162251614319625UTM121151272544586UUM1011111127UIAM51773106254783284363208UNIMAS41342112113917569UMS411021313527214810UPSI23132831111UiTM1211664826763310912UDM121233613UMT110114USIM81323213443815UTHM141512012116UTeM251502202217UMP11311411518UniMAP911112074094919UMK110120UPNM000JUMLAH16410250335001817739 0 07 09982631,261Nota :Tiada Staf Akademik46


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 200847


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 3.1JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTS MENGIKUTBIDANG PENGAJIAN UTAMA DAN JANTINABIDANGSASTERAPROGRAM ASASSENI, REKABENTUK DAN MUZIKPENTADBIRAN DAN PERNIAGAANPENDIDIKANKEMANUSIAANUNDANG-UNDANGPERKHIDMATANSAINS SOSIALBAHASAJUMLAH KECILSAINS DAN TEKNOLOGIPERTANIANKOMPUTER DAN TEKNOLOGIKESIHATANPERUBATANSAINS DAN MATEMATIKJUMLAH KECILTEKNIKAL & VOKASIONALKEJURUTERAAN DAN KEMAHIRAN TEKNIKALUDARA DAN MARITIMPEMBUATAN DAN PEMBINAANLAIN-LAINJUMLAH KECILJUMLAHKEMASUKAN9,2504,99664,1968,8161,8433,7172,7224,8773,559103,97663521,32321,3898,8305,01557,19220,5069352,58365424,678185,846ENROLMEN11,2876,832137,51126,6593,5737,7734,83811,6238,381218,47760751,35434,50220,36714,569121,39952,6712,5874,15656259,976399,852KELUARAN4,7352,58424,6411,4906231,5171,1672,6512,87842,28613611,4535,3022,8184,68224,39110,57022098411011,88478,56148


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 3.2JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTS MENGIKUTPERINGKAT SIJIL DAN JANTINABIDANGSASTERAPROGRAM ASASSENI, REKABENTUK DAN MUZIKPENTADBIRAN DAN PERNIAGAANPENDIDIKANKEMANUSIAANUNDANG-UNDANGPERKHIDMATANSAINS SOSIALBAHASAJUMLAH KECILSAINS DAN TEKNOLOGIPERTANIANKOMPUTER DAN TEKNOLOGIKESIHATANPERUBATANSAINS DAN MATEMATIKJUMLAH KECILTEKNIKAL & VOKASIONALKEJURUTERAAN DAN KEMAHIRAN TEKNIKALUDARA DAN MARITIMPEMBUATAN DAN PEMBINAANLAIN-LAINJUMLAH KECILJUMLAHKEMASUKAN9,2503,44915,796642774698462042,26933,002454,1006523102,6657,7726,3652384987,10147,875ENROLMEN11,2873,31823,117901375479092052,46742,7884,5863986523,1648,8008,1992156159,02960,617KELUARAN4,7351,6953,894505184578891,35213,0321,541284981,2823,2051,8111041172,03218,269Nota :Tiada Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran49


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 3.3JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTS MENGIKUTPERINGKAT DIPLOMA DAN JANTINABIDANGSASTERAPROGRAM ASASSENI, REKABENTUK DAN MUZIKPENTADBIRAN DAN PERNIAGAANPENDIDIKANKEMANUSIAANUNDANG-UNDANGPERKHIDMATANSAINS SOSIALBAHASAJUMLAH KECILSAINS DAN TEKNOLOGIPERTANIANKOMPUTER DAN TEKNOLOGIKESIHATANPERUBATANSAINS DAN MATEMATIKJUMLAH KECILTEKNIKAL & VOKASIONALKEJURUTERAAN DAN KEMAHIRAN TEKNIKALUDARA DAN MARITIMPEMBUATAN DAN PEMBINAANLAIN-LAINJUMLAH KECILJUMLAHKEMASUKAN1,09530,3482,0691,5431,2431,8433,11550841,76457112,76919,6415,49639438,8718,4696971,68210,84891,483ENROLMEN2,38858,3233,5582,7872,6293,8415,94491880,38857027,08031,77710,4531,27971,15921,63410513,54126,226177,773KELUARAN49910,9886073774725621,48221215,1991364,9844,8341,41434311,7114,9121167475,77532,685Nota :Tiada Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran50


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 3.4JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTS MENGIKUTPERINGKAT SARJANA MUDA DAN JANTINABIDANGSASTERAPROGRAM ASASSENI, REKABENTUK DAN MUZIKPENTADBIRAN DAN PERNIAGAANPENDIDIKANKEMANUSIAANUNDANG-UNDANGPERKHIDMATANSAINS SOSIALBAHASAJUMLAH KECILSAINS DAN TEKNOLOGIPERTANIANKOMPUTER DAN TEKNOLOGIKESIHATANPERUBATANSAINS DAN MATEMATIKJUMLAH KECILTEKNIKAL & VOKASIONALKEJURUTERAAN DAN KEMAHIRAN TEKNIKALUDARA DAN MARITIMPEMBUATAN DAN PEMBINAANLAIN-LAINJUMLAH KECILJUMLAHKEMASUKAN45216,2885,9402232,005331,51677927,236194,3491,0932,4861,7059,6525,3213986546,37343,261ENROLMEN1,12651,82820,8387494,580785,3414,98289,5223719,1532,3196,9599,86338,33121,8551,32156223,738151,591KELUARAN3909,177341246851271,0801,31413,4264,8181841,1583,0319,1913,7431201103,97326,590Nota :Tiada Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran51


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 3.5JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTS MENGIKUTPERINGKAT SARJANA DAN JANTINABIDANGSASTERAPROGRAM ASASSENI, REKABENTUK DAN MUZIKPENTADBIRAN DAN PERNIAGAANPENDIDIKANKEMANUSIAANUNDANG-UNDANGPERKHIDMATANSAINS SOSIALBAHASAJUMLAH KECILSAINS DAN TEKNOLOGIPERTANIANKOMPUTER DAN TEKNOLOGIKESIHATANPERUBATANSAINS DAN MATEMATIKJUMLAH KECILTEKNIKAL & VOKASIONALKEJURUTERAAN DAN KEMAHIRAN TEKNIKALUDARA DAN MARITIMPEMBUATAN DAN PEMBINAANLAIN-LAINJUMLAH KECILJUMLAHKEMASUKAN1,6251354231,80596346024380231253172,924ENROLMEN3,8321,1791710133145,18544381,8942482,5937627628,540KELUARAN554371060196147262699292962Nota :Tiada Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran52


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 3.6JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTS MENGIKUTPERINGKAT KEDOKTORAN DAN JANTINABIDANGSASTERAPROGRAM ASASSENI, REKABENTUK DAN MUZIKPENTADBIRAN DAN PERNIAGAANPENDIDIKANKEMANUSIAANUNDANG-UNDANGPERKHIDMATANSAINS SOSIALBAHASAJUMLAH KECILSAINS DAN TEKNOLOGIPERTANIANKOMPUTER DAN TEKNOLOGIKESIHATANPERUBATANSAINS DAN MATEMATIKJUMLAH KECILTEKNIKAL & VOKASIONALKEJURUTERAAN DAN KEMAHIRAN TEKNIKALUDARA DAN MARITIMPEMBUATAN DAN PEMBINAANLAIN-LAINJUMLAH KECILJUMLAHKEMASUKAN139301699788953939303ENROLMEN41118359492409155162212211,331KELUARAN282814115121255Nota :Tiada Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran53


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 3.7JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTS BERTARAF UNIVERSITI PERINGKATSIJIL MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN UTAMA DAN JANTINABIDANGKEMASUKANL P JUMLAHENROLMENL P JUMLAHKELUARANL P JUMLAHSASTERAPROGRAM ASAS2,6532,5605,2133,1843,1586,3421,4771,4082,885SENI, REKABENTUK DAN MUZIK1,1321,5462,6781,1761,5222,6986017931,394PENTADBIRAN DAN PERNIAGAAN1,9012,7734,6743,2574,2187,475210294504PENDIDIKAN000KEMANUSIAAN1423371324370UNDANG-UNDANG7817625413083213212243PERKHIDMATAN113141852311SAINS SOSIAL143549122739246BAHASA13613126713315528886205291JUMLAH KECIL5,9397,24713,1867,9239,19217,1152,3982,7265,124SAINS DAN TEKNOLOGIPERTANIAN000KOMPUTER DAN TEKNOLOGI9704341,4048354161,25120881289KESIHATAN12228340500PERUBATAN21921219210SAINS DAN MATEMATIK1,0508531,9031,2131,1532,366583409992JUMLAH KECIL2,1441,5893,7332,0501,5883,6387914901,281TEKNIKAL & VOKASIONALKEJURUTERAAN DAN KEMAHIRAN2,1917172,9082,4507803,230302119421TEKNIKALUDARA DAN MARITIM000PEMBUATAN DAN PEMBINAAN3746836665131212142LAIN-LAIN000JUMLAH KECIL2,2287632,9912,5168453,361323140463JUMLAH10,3119,59919,91012,48911,62524,1143,5123,3566,868Nota :Tiada Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran54


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 3.8JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTS BUKAN BERTARAF UNIVERSITIPERINGKAT SIJIL MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN UTAMA DAN JANTINABIDANGKEMASUKANL P JUMLAHENROLMENL P JUMLAHKELUARANL P JUMLAHSASTERAPROGRAM ASAS1,7512,2864,0372,2092,7364,9459479031,850SENI, REKABENTUK DAN MUZIK321450771228392620108193301PENTADBIRAN DAN PERNIAGAAN4,3836,73911,1225,37910,26315,6429432,4473,390PENDIDIKAN171471642204697901141364505KEMANUSIAAN21194000UNDANG-UNDANG841312151401943345685141PERKHIDMATAN505327832517369886280297577SAINS SOSIAL3512015543123166216283BAHASA9231,0792,0029881,1912,1794865751,061JUMLAH KECIL8,19411,62219,8169,70815,96525,6732,9824,9267,908SAINS DAN TEKNOLOGIPERTANIAN32134500KOMPUTER DAN TEKNOLOGI1,1721,5242,6961,5741,7613,3355596931,252KESIHATAN242232473136739840244284PERUBATAN127162289275356631425698SAINS DAN MATEMATIK341421762372426798154136290JUMLAH KECIL1,6962,3434,0392,2522,9105,1627951,1291,924TEKNIKAL & VOKASIONALKEJURUTERAAN DAN KEMAHIRAN3,0154423,4574,3346354,9691,299911,390TEKNIKALUDARA DAN MARITIM22711238202132151031104PEMBUATAN DAN PEMBINAAN32590415333151484453075LAIN-LAIN000JUMLAH KECIL3,5675434,1104,8697995,6681,4471221,569JUMLAH13,45714,50827,96516,82919,67436,5035,2246,17711,401Nota :Tiada Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran55


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 3.9JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTS BERTARAF UNIVERSITI PERINGKATDIPLOMA MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN UTAMA DAN JANTINABIDANGKEMASUKANL P JUMLAHENROLMENL P JUMLAHKELUARANL P JUMLAHSASTERAPROGRAM ASAS000SENI, REKABENTUK DAN MUZIK9712522229147876911579194PENTADBIRAN DAN PERNIAGAAN2,3233,3895,7126,8808,15515,0357061,2801,986PENDIDIKAN765736491381,1891,3270KEMANUSIAAN2377309674739411,4144590135UNDANG-UNDANG10615225823140863960182242PERKHIDMATAN23518241757341698982230SAINS SOSIAL2313736044959761,471115192307BAHASA85244329136450586265884JUMLAH KECIL3,3905,7689,1589,21713,01322,2301,0751,9032,978SAINS DAN TEKNOLOGIPERTANIAN40242429510KOMPUTER DAN TEKNOLOGI1,5559912,5464,5823,0387,6206564781,134KESIHATAN6236,1926,8151,03410,80611,840741,2281,302PERUBATAN5832,2842,8679703,5984,568131378509SAINS DAN MATEMATIK2130511262023284484128JUMLAH KECIL2,8229,49912,3216,75417,65324,4079052,1683,073TEKNIKAL & VOKASIONALKEJURUTERAAN DAN KEMAHIRAN3,3036863,9899,1752,06311,2381,7367882,524TEKNIKALUDARA DAN MARITIM000PEMBUATAN DAN PEMBINAAN162672293832536364875123LAIN-LAIN000JUMLAH KECIL3,4657534,2189,5582,31611,8741,7848632,647JUMLAH9,67716,02025,69725,52932,98258,5113,7644,9348,698Nota :Tiada Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran56


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 3.10JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTS BUKAN BERTARAF UNIVERSITIPERINGKAT DIPLOMA MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN UTAMA DAN JANTINABIDANGKEMASUKANL P JUMLAHENROLMENL P JUMLAHKELUARANL P JUMLAHSASTERAPROGRAM ASAS000SENI, REKABENTUK DAN MUZIK3595148736589611,619109196305PENTADBIRAN DAN PERNIAGAAN8,89415,74224,63615,57927,70943,2883,0495,9539,002PENDIDIKAN2181,2021,4202491,9822,23196511607KEMANUSIAAN2603165766617121,37391151242UNDANG-UNDANG4155709858011,1891,99075155230PERKHIDMATAN8156111,4261,7021,1502,852288244532SAINS SOSIAL9531,5582,5111,7052,7684,4733458301,175BAHASA571221791012313325672128JUMLAH KECIL11,97120,63532,60621,45636,70258,1584,1098,11212,221SAINS DAN TEKNOLOGIPERTANIAN2992305292672525196868136KOMPUTER DAN TEKNOLOGI5,6674,55610,22310,5598,90119,4601,7952,0553,850KESIHATAN1,38711,43912,8262,00917,92819,9374373,0953,532PERUBATAN6821,9472,6291,5114,3745,885319586905SAINS DAN MATEMATIK13221134333062195187128215JUMLAH KECIL8,16718,38326,55014,67632,07646,7522,7065,9328,638TEKNIKAL & VOKASIONALKEJURUTERAAN DAN KEMAHIRAN3,7457354,4808,6661,73010,3961,8455432,388TEKNIKALUDARA DAN MARITIM63463697981701,051116116PEMBUATAN DAN PEMBINAAN9345191,4531,8041,1012,90540024624LAIN-LAIN000JUMLAH KECIL5,3131,3176,63011,4512,90114,3522,3617673,128JUMLAH25,45140,33565,78647,58371,679119,2629,17614,81123,987Nota :Tiada Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran57


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 3.11JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTS BERTARAF UNIVERSITI PERINGKATSARJANA MUDA MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN UTAMA DAN JANTINABIDANGKEMASUKANL P JUMLAHENROLMENL P JUMLAHKELUARANL P JUMLAHSASTERAPROGRAM ASAS000SENI, REKABENTUK DAN MUZIK131223354403567970220144364PENTADBIRAN DAN PERNIAGAAN5,2407,14312,38318,75424,48443,2382,7884,6987,486PENDIDIKAN1,8533,7635,6166,72113,27920,00058257315KEMANUSIAAN9912422328839868698107205UNDANG-UNDANG2434056487031,3352,03879145224PERKHIDMATAN10233318607812627SAINS SOSIAL4178611,2781,4623,4574,9193196971,016BAHASA1965607561,0753,8074,8822251,0671,292JUMLAH KECIL8,18913,10221,29129,42447,38776,8113,7887,14110,929SAINS DAN TEKNOLOGIPERTANIAN127192116370KOMPUTER DAN TEKNOLOGI2,8571,1303,98711,6706,56418,2342,5931,9294,522KESIHATAN475546012581,2741,5327815PERUBATAN6211,2501,8712,0153,7825,797323614937SAINS DAN MATEMATIK5687511,3193,4165,5248,9409012,0242,925JUMLAH KECIL4,1053,6927,79717,38017,16034,5403,8244,5758,399TEKNIKAL & VOKASIONALKEJURUTERAAN DAN KEMAHIRAN3,8251,1955,02015,6375,35920,9962,5689413,509TEKNIKALUDARA DAN MARITIM000PEMBUATAN DAN PEMBINAAN1751092846315051,13681624LAIN-LAIN2492615102212885095453107JUMLAH KECIL4,2491,5655,81416,4896,15222,6412,6301,0103,640JUMLAH16,54318,35934,90263,29370,699133,99210,24212,72622,968Nota :Tiada Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran58


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 3.12JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTS BUKAN BERTARAF UNIVERSITIPERINGKAT SARJANA MUDA MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN UTAMA DAN JANTINABIDANGKEMASUKANL P JUMLAHENROLMENL P JUMLAHKELUARANL P JUMLAHSASTERAPROGRAM ASAS000SENI, REKABENTUK DAN MUZIK4454988472156131326PENTADBIRAN DAN PERNIAGAAN1,5712,3343,9053,4635,1278,5907239681,691PENDIDIKAN12420032424359583821526KEMANUSIAAN0243963142741UNDANG-UNDANG6537041,3571,0921,4502,542295332627PERKHIDMATAN000SAINS SOSIAL74164238137285422105464BAHASA131023237710041822JUMLAH KECIL2,4793,4665,9455,0667,64512,7111,0801,4172,497SAINS DAN TEKNOLOGIPERTANIAN000KOMPUTER DAN TEKNOLOGI23312936258233791919799296KESIHATAN113379492141646787169169PERUBATAN2303856154047581,16264157221SAINS DAN MATEMATIK1602263864165079236937106JUMLAH KECIL7361,1191,8551,5432,2483,791330462792TEKNIKAL & VOKASIONALKEJURUTERAAN DAN KEMAHIRAN2406130173512485921816234TEKNIKALUDARA DAN MARITIM000PEMBUATAN DAN PEMBINAAN575711473112185465096LAIN-LAIN865814426275333JUMLAH KECIL3831765598342631,09726469333JUMLAH3,5984,7618,3597,44310,15617,5991,6741,9483,622Nota :Tiada Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran59


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 3.13JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTS BERTARAF UNIVERSITI PERINGKATSARJANA MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN UTAMA DAN JANTINABIDANGKEMASUKANL P JUMLAHENROLMENL P JUMLAHKELUARANL P JUMLAHSASTERAPROGRAM ASAS000SENI, REKABENTUK DAN MUZIK000PENTADBIRAN DAN PERNIAGAAN7264911,2171,5971,0932,690195180375PENDIDIKAN68671355366431,179221537KEMANUSIAAN000UNDANG-UNDANG0512173710PERKHIDMATAN000SAINS SOSIAL14284246871330BAHASA33410140JUMLAH KECIL8085891,3972,1881,8454,033220202422SAINS DAN TEKNOLOGIPERTANIAN000KOMPUTER DAN TEKNOLOGI564096243176419603696KESIHATAN2135380PERUBATAN152277429183376559112SAINS DAN MATEMATIK8991180629115312820JUMLAH KECIL2994097084936461,1397345118TEKNIKAL & VOKASIONALKEJURUTERAAN DAN KEMAHIRAN17392265474234708642387TEKNIKALUDARA DAN MARITIM000PEMBUATAN DAN PEMBINAAN14500LAIN-LAIN000JUMLAH KECIL17496270474234708642387JUMLAH1,2811,0942,3753,1552,7255,880357270627Nota :Tiada Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran60


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 3.14JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTS BUKAN BERTARAF UNIVERSITIPERINGKAT SARJANA MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN UTAMA DAN JANTINABIDANGKEMASUKANL P JUMLAHENROLMENL P JUMLAHKELUARANL P JUMLAHSASTERAPROGRAM ASAS000SENI, REKABENTUK DAN MUZIK000PENTADBIRAN DAN PERNIAGAAN2291794085655771,1429782179PENDIDIKAN000KEMANUSIAAN000UNDANG-UNDANG000PERKHIDMATAN055100SAINS SOSIAL000BAHASA000JUMLAH KECIL2291794085705821,1529782179SAINS DAN TEKNOLOGIPERTANIAN000KOMPUTER DAN TEKNOLOGI01311240KESIHATAN000PERUBATAN1021315847511,3356877145SAINS DAN MATEMATIK194463326395336JUMLAH KECIL2965946298251,4547180151TEKNIKAL & VOKASIONALKEJURUTERAAN DAN KEMAHIRAN38947441054415TEKNIKALUDARA DAN MARITIM000PEMBUATAN DAN PEMBINAAN000LAIN-LAIN000JUMLAH KECIL38947441054415JUMLAH2962535491,2431,4172,660172163335Nota :Tiada Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran61


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 3.15JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR IPTS BERTARAF UNIVERSITI PERINGKATKEDOKTORAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN UTAMA DAN JANTINABIDANGKEMASUKANL P JUMLAHENROLMENL P JUMLAHKELUARANL P JUMLAHSASTERAPROGRAM ASAS000SENI, REKABENTUK DAN MUZIK000PENTADBIRAN DAN PERNIAGAAN9049139280131411171128PENDIDIKAN17133099841830KEMANUSIAAN000UNDANG-UNDANG000PERKHIDMATAN000SAINS SOSIAL000BAHASA000JUMLAH KECIL10762169379215594171128SAINS DAN TEKNOLOGIPERTANIAN000KOMPUTER DAN TEKNOLOGI3695240928614KESIHATAN000PERUBATAN44347820720240911SAINS DAN MATEMATIK358510150JUMLAH KECIL5045952642525168715TEKNIKAL & VOKASIONALKEJURUTERAAN DAN KEMAHIRAN231639156652218412TEKNIKALUDARA DAN MARITIM000PEMBUATAN DAN PEMBINAAN000LAIN-LAIN000JUMLAH KECIL231639156652218412JUMLAH1801233037995321,331332255Nota :Tiada Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran62


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 3.16JUMLAH ENROLMEN PELAJAR IPTS BUKAN WARGANEGARA MENGIKUT NEGARABIL123456789101112131415161718192021NEGARACHINAINDONESIANIGERIAIRANYEMENBOTSWANASAUDI ARABIASUDANBANGLADESHREP. OF KOREAPAKISTANMALDIVESLIBYAINDIASRI LANKASOMALIAKENYATHAILANDIRAQUNITED REP. OF TANZANIALAIN - LAIN NEGARAJUMLAHJUMLAH6,4525,8965,0433,6592,9292,3482,2361,7781,6801,4791,3251,1561,1531,0391,0148947296616495927,96750,67963


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 3.17JUMLAH ENROLMEN PELAJAR IPTS BUKAN WARGANEGARADARIPADA NEGARA-NEGARA TIMUR TENGAHBIL1234567891011121314NEGARAIRANYEMENSAUDI ARABIAIRAQOMANPALESTINSYRIAJORDANTURKIBAHRAINUNITED ARAB EMIRATES (UAE)LEBANONQATARKUWAITJUMLAHJUMLAH3,6592,9292,2366493531881691621441246131201310,738JADUAL 3.18BILANGAN STAF AKADEMIK IPTS WARGANEGARA DAN BUKANWARGANEGARA MENGIKUT KELULUSAN TERTINGGIKELULUSANWARGANEGARABUKAN WARGANEGARAJUMLAH BESARKEDOKTORANSARJANASARJANA MUDADIPLOMASIJILJUMLAH1,6889,5318,1642,30947022,16242883932133131,6342,11610,3708,4852,34248323,79664


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 200865


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 4.1JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR POLITEKNIKPERINGKAT SIJIL MENGIKUT JANTINABILPOLITEKNIKKEMASUKANL P JUMLAHENROLMENL P JUMLAHKELUARANL P JUMLAH1 POLITEKNIK UNGKU OMAR, PERAK8924411,3331,8429872,8297715551,3262 POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMADSHAH, PAHANG8315301,3611,7491,0082,7575445511,0953 POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIMMU’ADZAM SHAH, KEDAH4784239011,0359001,9354064258314 POLITEKNIK KOTA BAHRU, KELANTAN8953851,2801,6518142,4656903671,0575 POLITEKNIK KUCHING,SARAWAK6383319691,3446501,9944882457336 POLITEKNIK PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN5601236831,0002371,2373451264717 POLITEKNIK KOTA KINABALU, SABAH3912196108384801,3182691704398 POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDULAZIZ SHAH, SELANGOR5222277491,1134581,5714652286939 POLITEKNIK JOHOR BAHRU, JOHOR3821945768024491,25140633674210 POLITEKNIK SEBERANG PERAI, PULAU PINANG5123638751,1357991,9345665681,13411 POLITEKNIK KOTA MELAKA, MELAKA4263247508296051,43433233666812 POLITEKNIK KOTA KUALA TERENGGANU,TERENGGANU24016240248335283534028762713 POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN,TERENGGANU4711806519534041,35742128170214 POLITEKNIK MERLIMAU, MELAKA25314940264235599728430558915 POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH, PERAK4622226849004991,39931023154116 POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH,KULIM, KEDAH3871845716653821,04721327348617 POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH, SELANGOR3424387807237571,48028730258918 POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN, PERLIS3563096656996791,37817032649619 POLITEKNIK MUADZAM SHAH, PAHANG50113163100247347277810520 POLITEKNIK MUKAH, SARAWAK3551865417144501,16417822139921 POLITEKNIK BALIK PULAU, PULAU PINANG0121527022 POLITEKNIK JELI, KELANTAN6310738619105023 POLITEKNIK NILAI, NEGERI SEMBILAN00024 POLITEKNIK BANTING, SELANGOR00025 POLITEKNIK MERSING , JOHOR00026 POLITEKNIK HULU TERENGGANU , TERENGGANU00027 POLITEKNIK SANDAKAN , SABAH000JUMLAH9,5065,51315,01919,31511,54630,8617,5126,21113,723Nota :Tiada Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran66


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 4.2JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR POLITEKNIKPERINGKAT DIPLOMA MENGIKUT JANTINABILPOLITEKNIKKEMASUKANL P JUMLAHENROLMENL P JUMLAHKELUARANL P JUMLAH1 POLITEKNIK UNGKU OMAR, PERAK1,2131,0632,2762,4732,0524,5251,0698701,9392 POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMADSHAH, PAHANG7618631,6241,6971,9303,6276368071,4433 POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIMMU’ADZAM SHAH, KEDAH1,2166351,8512,0791,4083,4871,0085741,5824 POLITEKNIK KOTA BAHRU, KELANTAN1,0809001,9802,0801,7613,8411,1848632,0475 POLITEKNIK KUCHING,SARAWAK3703196891,0739061,9793012735746 POLITEKNIK PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN1,2269112,1372,2741,9724,2467546321,3867 POLITEKNIK KOTA KINABALU, SABAH9335711,5042,2531,2773,5307725051,2778 POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDULAZIZ SHAH, SELANGOR8857721,6572,1611,8914,0528757461,6219 POLITEKNIK JOHOR BAHRU, JOHOR8718681,7391,7541,5683,3224996661,16510 POLITEKNIK SEBERANG PERAI, PULAU PINANG5948451,4391,2321,4772,7095185821,10011 POLITEKNIK KOTA MELAKA, MELAKA00012 POLITEKNIK KOTA KUALA TERENGGANU,TERENGGANU00013 POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN,TERENGGANU1,0404571,4972,1551,0133,16858331589814 POLITEKNIK MERLIMAU, MELAKA9559081,8632,1432,1334,2766276861,31315 POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH, PERAK7224641,1861,7811,1762,9575924081,00016 POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH,KULIM, KEDAH7556071,3621,5911,3812,97245447592917 POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH, SELANGOR3045648688231,3092,13218830749518 POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN, PERLIS4365911,0278571,2282,0857621529119 POLITEKNIK MUADZAM SHAH, PAHANG00020 POLITEKNIK MUKAH, SARAWAK4053107157416291,370021 POLITEKNIK BALIK PULAU, PULAU PINANG8182681826022 POLITEKNIK JELI, KELANTAN00023 POLITEKNIK NILAI, NEGERI SEMBILAN132538132538024 POLITEKNIK BANTING, SELANGOR621577621577025 POLITEKNIK MERSING , JOHOR00026 POLITEKNIK HULU TERENGGANU , TERENGGANU00027 POLITEKNIK SANDAKAN , SABAH000JUMLAH13,84911,70625,55529,25025,16954,41910,1368,92419,060Nota :Tiada Kemasukan, Enrolmen Dan Keluaran67


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 4.3BILANGAN STAF AKADEMIK POLITEKNIK MENGIKUT JANTINABILPOLITEKNIKSTAFF AKADEMIKLPJUMLAH1 POLITEKNIK UNGKU OMAR, PERAK2502865362 POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH, PAHANG2112925033 POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU’ADZAM SHAH, KEDAH2162114274 POLITEKNIK KOTA BAHRU, KELANTAN2502124625 POLITEKNIK KUCHING,SARAWAK1751483236 POLITEKNIK PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN1431823257 POLITEKNIK KOTA KINABALU, SABAH1321232558 POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, SELANGOR1012813829 POLITEKNIK JOHOR BAHRU, JOHOR14721336010 POLITEKNIK SEBERANG PERAI, PULAU PINANG12018230211 POLITEKNIK KOTA MELAKA, MELAKA528413612 POLITEKNIK KOTA KUALA TERENGGANU, TERENGGANU35458013 POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN, TERENGGANU15916532414 POLITEKNIK MERLIMAU, MELAKA14322436715 POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH, PERAK10419429816 POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH, KULIM, KEDAH11116928017 POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH, SELANGOR8711119818 POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN, PERLIS9812121919 POLITEKNIK MUADZAM SHAH, PAHANG24305420 POLITEKNIK MUKAH, SARAWAK826014221 POLITEKNIK BALIK PULAU, PULAU PINANG891722 POLITEKNIK JELI, KELANTAN1121323 POLITEKNIK NILAI, NEGERI SEMBILAN681424 POLITEKNIK BANTING, SELANGOR651125 POLITEKNIK MERSING , JOHOR22426 POLITEKNIK HULU TERENGGANU , TERENGGANU31427 POLITEKNIK SANDAKAN , SABAH437JUMLAH2,6803,3636,04368


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 200869


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 5.1JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJARKOLEJ KOMUNITI PERINGKAT SIJIL MENGIKUT JANTINABILNEGERIKEMASUKANL P JUMLAHENROLMENL P JUMLAHKELUARANL P JUMLAH1JOHOR5564631,0191,0687401,8082361613972KEDAH7296531,3821,2981,1532,4514524218733KELANTAN5517723293269362822304MELAKA6054261,0311,0627531,8153532826355NEGERI SEMBILAN4403587987445941,3382221463686PAHANG6444001,0441,2257271,9523372345717PULAU PINANG3971685657002609602661003668PERAK6164431,0599907501,7403192725919PERLIS16522739230946477310717127810SELANGOR5403919311,0017781,77938627365911TERENGGANU22512434942822665416412428812SABAH167602273211184391144716113SARAWAK757715294124218294170JUMLAH5,2143,9679,1819,3336,95616,2892,9932,2945,28770


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 5.2JUMLAH KEMASUKAN, ENROLMEN DAN KELUARAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITIPERINGKAT DIPLOMA MENGIKUT JANTINABILNEGERIKEMASUKANL P JUMLAHENROLMENL P JUMLAHKELUARANL P JUMLAH1JOHOR2828282802KEDAH15314643881311949683KELANTAN0004MELAKA20385817567319195NEGERI SEMBILAN261238553388277346PAHANG5933928736123263297PULAU PINANG2733053558202228PERAK222345284573720279PERLIS135184312553173810SELANGOR414283555110617122911TERENGGANU2913057158131312SABAH00013SARAWAK000JUMLAH280188468466327793160119279Nota :Tiada Kemasukan, Enrolmen Dan Keluaran71


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 5.3BILANGAN STAF AKADEMIK KOLEJ KOMUNITI MENGIKUT JANTINABIL KOLEJ KOMUNITI1 KOLEJ KOMUNITI ARAU2 KOLEJ KOMUNITI BANDAR DARULAMAN3 KOLEJ KOMUNITI BANDAR PENAWAR4 KOLEJ KOMUNITI BAYAN BARU5 KOLEJ KOMUNITI BENTONG6 KOLEJ KOMUNITI BUKIT BERUANG7 KOLEJ KOMUNITI CAW. KOTA MELAKA8 KOLEJ KOMUNITI CHENDEROH9 KOLEJ KOMUNITI GERIK10 KOLEJ KOMUNITI HULU LANGAT11 KOLEJ KOMUNITI HULU SELANGOR12 KOLEJ KOMUNITI JASIN13 KOLEJ KOMUNITI JELEBU14 KOLEJ KOMUNITI JEMPOL15 KOLEJ KOMUNITI KEPALA BATAS16 KOLEJ KOMUNITI CAW. NIBONG TEBAL17 KOLEJ KOMUNITI KUALA LANGAT18 KOLEJ KOMUNITI KUALA TERENGGANU19 KOLEJ KOMUNITI KUANTAN20 KOLEJ KOMUNITI KUCHING21 KOLEJ KOMUNITI KULIM22 KOLEJ KOMUNITI LANGKAWI23 KOLEJ KOMUNITI LEDANG24 KOLEJ KOMUNITI MAS GADING25 KOLEJ KOMUNITI CAW. SANTUBONG26 KOLEJ KOMUNITI CAW. BETONG27 KOLEJ KOMUNITI MASJID TANAH28 KOLEJ KOMUNITI MENTAKAB29 KOLEJ KOMUNITI PASIR GUDANG30 KOLEJ KOMUNITI CAW. TG. PIAI31 KOLEJ KOMUNITI PASIR SALAK32 KOLEJ KOMUNITI PAYA BESAR33 KOLEJ KOMUNITI ROMPIN34 KOLEJ KOMUNITI SABAK BERNAM35 KOLEJ KOMUNITI CAW. TG. KARANG36 KOLEJ KOMUNITI SEGAMAT37 KOLEJ KOMUNITI SEGAMAT 238 KOLEJ KOMUNITI SELANDAR39 KOLEJ KOMUNITI SELAYANG40 KOLEJ KOMUNITI SUNGAI PETANI41 KOLEJ KOMUNITI SUNGAI SIPUT42 KOLEJ KOMUNITI TAWAU43 KOLEJ KOMUNITI TELUK INTANJUMLAHSTAFF AKADEMIKLP21 4151 4318 3319 1912 2541 26121 2022 2113 338 2514 2714 2527 2633 282326 5337 3843 3010 162 146721 135911119 2612 246 184514 2215 2025920 392234 2310 1315 2312 3329 5618 202899 15721 935JUMLAH629451383767321434633413953615797573261613341421453624936353459457233845853837241,656Nota :Tiada Staf Akademik72


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 200873


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 6.1BILANGAN PELAJAR MALAYSIA DI LUAR NEGARA MENGIKUT NEGARABIL123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839NEGARA TAJAAN PERSENDIRIAN JUMLAHAFRIKA SELATANAMERKA SYARIKATARAB SAUDIAUSTRALIABELGIUMCHINACZECH REPUBLICFILIPINAFINLANDHOLLANDHONG KONGINDIAINDONESIAJEPUNJERMANJORDANKANADAREP. OF KOREAMESIRMOROCCOMYANMARNETHERLANDSNEW ZEALANDNORWAYPAKISTANPERANCISPORTUGALRUSIASINGAPURASPAINSUDANSWEDENSWITZERLANDSYRIATAIWANTHAILANDUK & EIREUKRAINEYEMENJUMLAH18952,70282820024934883,4211,0927974662583854,95884451,1042132742976346753,12914621,517614,3868412,42251,71542157092,3149050189285701,9543212602967371,645102431569331018,6811,03329537,590625,2818415,124131,743204262431,1975,7351,1828476555434556,9121161471,706210934792,621314246315694010611,8101,17929559,107Nota :Tiada Pelajar74


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 200875


Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2008JADUAL 7.1STATUS PEKERJAAN RESPONDEN MENGIKUT INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI MALAYSIAINSTITUT PENGAJIAN TINGGISTATUSIPTAIPTS*POLITEKNIKKOLEJ KOMUNITIINS. PENDIDIKANGURU**JUMLAHBIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %BEKERJA44,93950.413,12962.413,51753.41,79748.62410073,40652.7MELANJUTKAN PENGAJIAN15,80417.72,95314.022018.73489.4-21,30615.3MENINGKATKAN KEMAHIRAN1,1841.31230.63581.4230.6-1,6881.2MENUNGGU PENEMPATAN7,8158.86473.17853.11022.8-9,3496.7PEKERJAANBELUM BEKERJA19,44221.84,18219.9847433.4143138.7-33,52924.1JUMLAH BESAR89,18410021,03410025,3351003,70110024100139,278100Nota * Hanya 107 IPTS Yang Telah Terlibat Dalam Kajian Pada Tahun 2008**Hanya Sebuah IPG Yang Terlibat Dalam Kajian Pada Tahun 2008Tiada Responden76

More magazines by this user
Similar magazines