Jaitsi ezazu azkenengo astekariaren PDF-a - Eta Kitto!

etakitto.com

Jaitsi ezazu azkenengo astekariaren PDF-a - Eta Kitto!

...etakitto!839 zkia.2013-III-8Txikitotik ErrebaleraHEMENDIK HILABETE BATERAToribio Etxebarria, 1 - behea943 20 42 99ARTEKARITZAAUTOAREN ASEGURUApreziorik onenean


danon ahotan5Flashmob-aAndren EgunaospatzekoGaur Emakumiaren Eguna dalaospatzeko hainbat jardueraberezi antolatu dittue herrixan,tartian Bardintasun zerbitzuakpreparautako hónetxek:goizian Untzagan karpa moreakegon dira ipiñitta eta arratsaldian,19.45xetan Udalarenhitzarmena irakorri eta gero, 100 bat lagunenparte-hartzia eukiko daben flashmobaegingo da Untzagan. Ekitaldixa agurtzeko,20.00etarako alkarretaratzia deittu dabe Untzaganbertan, "Andra, zure iritziak balio du,parte hartu!" goiburuari jarraittuta.Enpleguaren aldeko manifestaziñorakoAtzo goizian Debabarreneko hainbat enpresatako bihargiñen ordezkarixak agerraldixa egiñeben Kultun, bixar Bilbon enpleguaren defentsaren alde egingo dan manifestaziñuaren hariradeialdixarekin bat egitten dabela azaldu eta bertan irakorri daben manifestuari atxikitutakoenpresa batzordien barri emoteko (atzora bittartekuak): Rodisa, Norma-Cie, Alfa Taldia,Alcorta Forging Group, CompresoresABC, RTS, Gorosabel, DMP, AGME, SpoolSistema, Autorreparaciones Deba, Mupena,Ascensores Beltran, EstampacionesLaga, Urrestarazu, Industrias FER,Etxepe, Alca, Alyco Tools eta Cometel.Bixar Bilbon egingo dan manifestaziñuaJesusen Bihotzetik urtengo da17.30xetan eta Eibartik bertara juatekoautobusa antolatu dabe (Ego-Gaiñetikurtengo da 16.00etan). Izena emoteko tokixakAlfa enpresia eta Karrika, Deporeta Areto tabernak dira.autuanSANJUANETARAKO BILLERIA2013ko San Juanak jaixetakoprogramia preparatzen juatekobilleria deittu dabe Udalekokultura saillekuak: billeriaastelehenian, hillaren 11nizango da Portalean (3. pisuan,ikastaro gelan), 19.00etanhasitta.PAGATXAREN TERTULIXAMartitzenian, hillaren 12xan,Pagatxa andrazkuen alkartiarengaiñeko kafe-tertulixia egingoda Unzaga Plaza hotelian,17.30xetan hasitta eta AnaOiarzunek gidatuta.NEGOBIDEDatorren asteko eguenian,13.45etatik aurrera NegoBidesareko beste topaketa batantolatu dabe, Udalaklagunduta. Datorren astekosaiuan negozio bat aurreraetaratzeko laguntza zihetzakidentifikatzeko modu barrixakzeintzuk diran esplikaukodittue.MarkaonenetakoenZerbitzuTekniko onenawww.eitek.net...eta kitto! 13/III/8 ● 839 zkia.


6 danon ahotanLanbide Heziketa Azokiaeguenetik aurreraMartxuaren 14, 15 eta 16xanDebabarreneko I. LanbideHeziketa Azokia hartuko dauArmerixa Eskoliak. Eguenian10.00etatik 14.00etara eta16.00etatik 19.00etara egongoda zabalik azokia eta, bestiakbeste, “Lanbide Heziketareneta Enpleguaren arteko harremana"izenburuko mahai-ingurua(10.30xetan) antolatudabe, honako parte-hartzailliekin:Eduardo Zubiaurre(JAZ Zubiaurre), Jesus Astigarraga(Danobat), Julián Hernando(TVA, ACICAE), EduardoGonzalez (Mendaroko Ospitalekozuzendarixa) eta IñigoPérez (EPC). Goiz osuan,bestalde, DBH-ko eta Batxillergokoikasliekin programautakobisitak egingo dira etaarratsalderako hainbat taillarantolatu dittue (egitarau osuawww.debegesa.com helbidianirakorri zeinkie). Izen-emotiak943 82 01 10 telefono zenbakiradeittuta edo pymes@debegesa.comhelbidera idatzittaegin leikez eta sare sozialetan(facebook.com/AbianDebabarrenaeta @AbianAzoka) informaziñoeguneratua jasotzekoaukeria egongo da.Geltoki Market zapatuanEstaziñuanGabonetan lehelengoz egindako azokiak euki eban harrera onarekinanimauta, Zona 10 alkartekuak azokia antolatu dabe atzerabe: bixar Geltoki Market 10.30xetatik 15.30xetara egongo da martxanEstaziño kalian (trafikuarendako itxiko dabe), 100 bat posturekin.Aurrekuan lez, bestiak beste bigarren eskuko azokia, artisautza,Lambretta motorren konzentraziñua, janari-bilketia, futbolintxapelketia, ludotekia, bertsolarixak balkoietan (12.00xetan,13.00ian eta 14.00xetan), break dance erakustaldixa, photocall-aeta beste hainbat egingo dittue.Italiako Zirkua aillegau jakuMartitzenaz geroztik ezin leikeOtaola Hiribideko (Mendigureny Zarrauako) aparkalekuaerabilli, egunotan han zirkuadagualako. Italiako Zirkuakgaurtik hasitta hainbat ikuskizuneskinduko dittu: gaur (martxuak8) 19.30xetan; bixar (zapatua)17.00etan eta 19.30xetan;domekan, 12.00xetan eta17.30xetan; astelehenian,18.30xetan; hurrengo barixakuan(15ian) 19.30xetan; zapatuan,17.00etan eta 19.30xetan;eta hillaren 17xan, 12.00xetaneta 17.30xetan. Sarrerak aldezaurretik interneten erositta erdipreziuan eskuratu leikez eta,bestela, zirkuko txarteldegixanbe salgai ipiñiko dittue.Geltoki Market-ak bost orduko iraupena izango dau. LEIRE ITURBE...eta kitto!-ko batzarra eguenianDatorren asteko eguenian …etakitto! Euskara Elkarteak UrtekoBatzar Nagusixa egingo dau (Urkizu,11 solairuartian), 19.00xetan lehelengodeialdixan eta, bazkidienerdixa ordurako ez bada agertzen,bigarren deialdixan 19.30xetan.Gai-zerrendia hónetxek osatzendabe: 2012ko gestiño-balanzia,Tokikom eta Federaziñuaren kongresuarengaiñeko hausnarketia,2013rako proiektuak, bazkide kuotaketa aurrekontuak, galderaerantzunaketa iradokizunak, etazuzendaritza barrixaren aukeratzia....eta kitto! 13/III/8 ● 839 zkia.


elkarrizketa7IRANTZU VARELA ( kazetaria)“Berdintasunarenespejismoak askoapaldu gaitu”Gaur, martxoak 8, Emakumearen Eguna da eta horrenharira hitzaldia eman zuen martitzenean generozuzentasunean aditua den Irantzu Varela kazetariak"Hegoaldeko Emakumeen Ahotsak: la participaciónsociopolítica de las mujeres del sur" izenburuarijarraituta, Egoaizia GKE-k Lacasiun DebabarrenekoEmakume Latinamerikarren elkartearekin elkarlaneanantolatutako saioan.- Hitzaldiaren izenburua abiapuntutzathartuta, nolakoa da Latinamerikako andrenparte-hartze soziopolitikoa?Latinamerikako andrak politikoki aktiboakdira. Borrokan antolatuta daudenandrak dira. Sarritan beste herrialde edokulturetako andrek guk ezagutzen dugunerrealitatetik ezberdintzen den besteerrealitate bat bizi dutela pentsatzekojoera daukagu, baina elkarri asko irakastekoeta elkarrengandik asko ikastekodaukagu, bakoitzak bere eskaera espezifikoakizanda ere. Azken batean generoenarteko ezberdintasuna sistema kapitalistakeragindakoa da eta, beraz, denakberdinak gara ezberdintasunean. Borrokamundu mailakoa da.- Latinamerikako andrak aipatzean askorimatxismoaren irudia datorkie burura.Irudi hori errealitatearekin bat dator?Patriarkatuak azalarazteko modu ezberdinakdauzka. Oso erraz ikusten ditugugureak ez diren beste kultura batzuetangertatzen diren gehiegikeriak eta askotanez gara konturatzen gure inguruanSOSLAIAIrantzu Varela kazetaria da etaNazioarteko Kooperazio Masterraeginda dauka. Kooperazio eta garapenGGKE-etan, erakundeetan etaunibertsitatean beharrean jarduneta gero, 2007an UNA Gestión &Comunicación enpresa sortu zuen.Feminismoan autodidakta izan arren,esperientziarekin aberasten joan da etabere enpresa gaur egun estatu mailanerreferente izatera ailegatu da. 2009azgeroztik feminismo-tailerrak ematenditu. Factoría Lila-ko partaide erebada sorreratik (2012. urtetik).gertatzen diren beste batzuekin. Etxebarrukolanak nola banatu eta beste kontuasko toki guztietan errepikatzen direnarazoak dira, nahiz eta modu ezberdinetanazaleratu.- Hitzaldiaren izenburura bueltatuta, zeinda Latinamerikako andren parte-hartzeagizartean eta politikan?Betidanik bete izan dute oso toki garrantzitsuakomunitatean. Horren hamaikaadibide daude, baina bat aipatzearrenPerun 80ko hamarkadan monetaren balioakbehea jo zuenekoa ekar dezakegugogora. Azken batean, muturreko egoeretanaurre egin ahal izateko, bizirautekoantolatzeko izan duten premia horrek esperientziahandia eman die beste mailabatzuetara pasatzean nola egin behar dutenjakiteko. Bolivian lauzpabost urte aurretiknekazariak ziren parlamentariakdaude. Horrelako kontuetan asko daukaguikasteko.- Gu eurak baino libreagoak garela pentsatzendugu, baina hala da?Nik horri "berdintasunaren espejismoa"esaten diot. Gure artean oraindikere asko geratzen zaigu egiteke: beharbera eginda gizonezkoek baino gutxiagoirabazten dugu, astero emakume bat hiltzendu inguruko gizonen batek... Bainadesberdintasunaren barruan mailak daudeeta gure kasuan badirudi nahiko sotilabailitzan ikusten dugula eta, horrenerruz, gainera, asko apaldu gara.JAVIER MANDIOLA BLASCO2013ko otsailaren 5ean hil zen, BrasilenMila esker guztioi Javierri bere hiletanzuen berotasuna emateagatik.BERE FAMILIA...eta kitto! 13/III/8 ● 839 zkia.


8 geure gaiaHamendik hillabete batera,merkadillua Txikitotik ErrebaleraGurian astiaren erdiraaillegau garala aditzeraemoten deskunmerkadilluak eguna ez,baiña kokapena aldatukodau hamendik hillabetebatera. Postuetakuakjakiñaren gaiñian dagozeta Txikitoko azkeneguaztenian egingo danzozketaren zaiñ, jakittekoErrebalian nun izangodaben kokapena. Errebalingurua indartu nahi izandau Udalak neurri horrekineta, Urkizuko postuekin(hor parkian jarraittukodabe) eta RialtokoMerkatu Plazarekin loturabat egittia. Errebalekoaparkalekua, bestalde,martitzen gabetankendu egingo dabe, geroeguaztenetan, 15.00etan,barriro zabaltzeko.Urkizuko beheko parkian 15 postu dagoz, janarixenak ixa danak.Txikitora juan aurretik Untzagan egon zan merkadillua, baiña arazuak sortzen zittuan zirkulaziñuan.Aurreko asteko Plenuanonartu zeban Udalakgaur egun Eibarko Txikitoeta Txantxa-Zelai kalietaneguaztenero egitten dan merkadilluaErrebaleko aparkalekuraeruatia. Horrek ordenantzenaldaketia dakar eta, horregaittik,“BOEn, aldizkari ofizialian,publikau eta gero, hillabetebateko epia zabaldukoda nahi dabenak alegaziñuakegitteko”, diño Iker RodríguezGisasola EibarkoUdaleko zerbitzu-buruak. Seguruenikaste honetan kaleratukodanez, “Aste Santu ostian,apirillaren 10ian edo17xan” izango da merkadilluaErrebal inguruan. Inguruan diñoguubikaziño horretan lehenbe, oin dala urte batzuk,egon zalako, lehengo MerkatuPlaza inguratzen: “Ordukomuelliaren inguruko aparkalekuentokixa hartzen zeban,baitta Coliseoren aurrealdiaeta Merkatu Plazarena”.Aldaketiaren arrazoiak ez dirabakarrak: “Alde batetik, Txikitoinguruko establezimenduenkejak dagoz, haiziarekinetazikinkerixia zabaltzen zalaesaten zeskuenak”, diño zerbitzu-buruak.“Bestalde, erdikoaldia indartu nahi izan dogu,bertako merkatarixak halan eskatuta.Modu horretan, merkadillobixak -Urkizukuarekinahaliketa hurbillen dagoz, etaRialtoko Merkatu Plazarekindistantzia laburrian unidademoduko bat osatzen dabe”, diñoIker Rodríguezek.Aurretik aprobia egiñ ebenea postu guztiendako tokirikzeguan Errebalen, “burdiñazkoestrukturak-eta erabillitta”; horikusi zeben danak sartzen zirala.33 postu dagoz guztiraAndoni Argoitia Urkiola(JUAN ANDRES GURE LANKIDEAREN ANAIA)Otsailaren 28an hil zen, 48 urterekinGure atsekabea eta elkartasuna adierazinahi diegu haren senide eta lagunei....eta kitto! Euskara Elkartea...eta kitto! 13/III/8 ● 839 zkia.


10 zuzenbideaholkularitzaSWAP-ENAURREANEntzuten dugu. Orain dela urtebete inork gutxi zekien zer esannahi zuen swap hitz honek. Gauregun ere, zehatz mehatz zer denez dakigu, baina hasi gara entzutengure inguruko pertsona askokswap kontratu bat sinatu zutelabankuren batekin eta horrexegatikarazoak dituztela.Nola saldu ziguten. Finantza-erakundeek(banku eta aurrezki kutxek)swap kontratua modukoproduktuak eskaini eta gomendatu zizkieten euren bezeroei 2008kokrisialdia hasi baino urte gutxi lehenago. Eskaini zituztenean, kasugehienetan aseguru bat zela esplikatzen zuten. Aseguru bat interes tipoarenigoeraren aurkakoa. “Aseguru honekin euriborrak gora egitenbadu, bankuak ordaindu egiten dizu”, esaten zuten, “eta ikusten duzueuriborraren bilakaera goranzkoa dela”. Gerora swap kontratua sinatuzuten banku-bezeroak konturatu ziren sei hilabetero edo urtero bankuakkobratu egiten ziela kontratu honengatik, kasu askotan kopuru altuak.Zergatik ordaindu behar diot bankuari aseguru kontratu bat sinatubanuen? Ez zen aseguru bat. Kontratuan ez da inondik inora aseguruhitza agertzen.Zer da. Swap kontratua finantza-elkartruke kontratua da: bezeroak etabankuak elkarren artean kuota bat trukatzen dute, nominal bati interestipo jakin bat aplikatzetik ateratzen denemaitza hain zuzen. Oso kontratu konplexuada, eta zaila azaltzen. Adituekdiote gainera arrisku altuko produktuadela, bezeroak “apostu” moduko zerbaitegiten duela kontratu hau sinatzerakoan.Kasu gehienetan bezeroei ez zitzaiennahiko informazio eman, etaeman bazitzaien ere, nekez ulertu ahalizango zuten, matematika finantzieroajakin behar baita edukiaz jabetzeko.?Zuzenbideariburuzko edozeinzalantza izanezgero, idatzierredakzioa@etakitto.comhelbidera;hurrengo aleanzalantza horiekazaltzensaiatuko gara.Elena LakaabokatuaKONTRATUADEUSEZTATZEA BADAGOBezeroak konturatu direnean swap kontratu honenondorioz jasaten ari diren diru-galerak, auzitegietarajotzen hasi dira kontratua desegitealortzeko.Swap kontratua auzitegietan deuseztatzekoargudioak.- Finantza-erakundeek ez zieten nahikoa informazioeman bezeroei kontratua sinatzeko orduan.- Finantza-erakundeak konfiantza gehiegikeriazjokatu zuen, kontutan izanda gainera erakundeaeta bezeroak ez dutela maila bereko posizioakontratua sinatzerakoan, desoreka jarrerabatean daudela.- Bezeroek kontratuaren edukinaren nondik norakozehatza jakin gabe sinatu zuten.- Bezeroa okertuta zegoen kontratua sinatzearenaldeko borondatea agertu zuenean.- Finantza-erakundeak nahikoa informazio izangozuen aurreikusteko 2008tik aurrera interestipoa behera joango zela, eta beraz swapa nabarmeneuren aldekoa izango zela.- Swap kontratua finantza-erakundeak eskaintzeneta gomendatzen zuen produktu bat zen,ez bezeroak eskatutakoa.Eibarren ere bai. Swap kontratuak deuseztatzekodemanda judiziala kontratua sinatu zen herrikobarrutian egin behar da. Eibarren edo Debabarreneansinatu bazen, Eibako epaitegietan.Eibarko epaitegiek dagoeneko eman dituzteepaiak finantza-erakundeen bezeroei arrazoiaemanez, eta beraz, swap kontratuak deuseztatuz,eta era berean bidegabe jasotako diruabueltatzeko aginduz....eta kitto! 13/III/8 ● 839 zkia.


teen ajeakgaztekitto11Astelehenean zabaldu zuten aurtengo uda EuskalUdalekuetan igaro nahi dutenentzat izena emateko epeawww.euskaludalekuak.org webgunean. Urtero legez,Euskal Herri osoko ume eta gazteek bat egingo duteAbaigar, Goñi eta Bernedoko udalekuetan, han pasatukodituzten egunetan behintzat euskeraz bizi eta gozatzeko.Miren Baranguan eta Nerea López ere han izango dira,hezitzaile modura lan boluntarioa egiten.- Nolatan animatu zarete EuskalUdalekuetara begirale joaten?Aurretik, umetan udalekuetarajoaten ginen eta azken urteetanlaguntzen-eta ibiltzenginenez, praktika modura begiralemodura jarduteko joatenjarraitu genuen biok. Berez,udalekuetan begirale izatekonahikoa da 16/17 bat urte izatea,euskeraz jakitea eta motibazioaedukitzea. Horrez gain,jakina, komenigarria da umeakgustatzea, egun osoa eurekinbatera ibili behar duzu-eta.- Zuek ume modura zein begiralemodura ezagutzen dituzueudalekuak. Nolako giroaizaten da?Euskal udalekuak hamabosteguneko iraupena duen euskerareninguruko ospakizunmodukoa dira. Talde izaeralantzeko aukera emateaz gain,hezkidetza, natura, kontsumismoa,euskera eta bestehainbat gai lantzeko aukeraematen dute, horietatik abiatutaantolatutako jarduereiesker. Izan ere, antolatzen direnguztiak helburu horri jarraitutaprestatzen ditugu, begiraleeketa umeek elkarlanean.Izan ere, umeek zuzen-zuzeneanparte hartzen dute jarduerenantolakuntza eta bestelakolanetan. Jarduera guztiakhan inguruan eta naturaerrespetatuz egiten dira.- Zergatik gomendatzen duzueEuskal Udalekuak eta ezbeste batzuk aukeratzea?Euskeraz bizitzeko aukeraparegabea eskaintzen dutelako.Gainera, bertara joaten direnumeak Euskal Herriko zazpiprobientzietakoak izatendira eta bestela euren etxe inguruanentzungo ez lituzketeneuskalkiak ezagutu eta lantzekoaukera eskaintzen diete,adibidez. Eta inguru erdaldunetanbizi direnei, berriz,egun osoan euskeraz bizi daitekeelaikustarazteko ere osobaliagarriak dira. Horrez gain,jakina, jendea bertara joateraanimatu nahi dugu benetanederto pasatzen delako! Osoesperientzia polita dela ustedugu. Amaierarako gure etaumeen artean benetan lagunartekoharremana sortzen da.Miren Baranguan & Nerea López(EUSKAL UDALEKUETAKO BEGIRALEAK)"Euskal Herri osokoumeek elkarrekineuskeraz gozatzen dute"“Egunez zure irribarrea amets dudala biziko naiz.Gauez izarrak izango ditut lagun.Bidean argi egingo didan artizarra izango zara.Banoa, baina zin dagizut bihar itzuliko naizela”.ZURE LAGUNAK ELENA, IGONE, ISA ETA ITZIARMartxoak 4Zure egunean, ANA...eta kitto! 13/III/8 ● 839 zkia.


Informazio gehiagorako943 20 67 76IGELTSEROAKITURGINTZAPINTURAKIGELTSERITZACAMILOALVAREZJardiñeta, 25 - behea620 060 104 (Ernesto)600 465 789 (Fran)OROKORREAN– Barne erreformak(sukaldeak, bainugelak, leihoak etb.)– Gremioen koordinaketaERAIKUNTZA ETA ERREFORMAKIGELTSERITZA ETAGREMIOEN KOORDINAKETAAzitain Industrialdea, 3 H PabilioiaTfnoa. 943-120108www.irazabal.netFontaneríaJardinesMUGICAITURGINTZAAIRE EGOKITUA, ITURGINTZA,GASAREN INSTALAZIOA, KALEFAKZIOA,PETROLIO-PRODUKTUAK, BAINUENERREFORMAK ETA ABAR…HANSGROHE KANILEN BANATZAILEAZORU ERRADIATZAILEAEGUZKI-ENERGIAGasaKalefakzioaKlimatizazioaEguzki EnergiaTel. 943 206 913615 782 638615 782 637Fax. 943 254 929Jardiñeta, 11 Bfontaneriajardines@euskalnet.netEgigurentarren, 18Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24KRISTALAKTfnoa. eta Faxa.943 20 05 94T. Etxebarria, 8 - beheaPINTURASARRATE, S.L.● NexaAutocolor● Pinturaindustriala● 3MproduktuenbanatzaileaMATSARIA, 34 behea - Aparrate@terra.esTel. 943 20 41 04 Faxa: 943 70 06 89Sostoa, 16 ac beheaTfnoa. eta Faxa. 943 700 900Mobila. 656 784 396Pintura orokorraMargotutako paperakZoruen kolokazioaPVC zoruakMaketakAlfonbrakKortinakEtxerakoakOsagarriakVICTOR GONZALEZ FRAIZPINTURAOROKORREANTAILERRA: ERREKATXU, 3anKRISTAL ARLOKO SOLUZIOAKc.acha@euskaltel.netERAKUSKETA: Arikitxaneko Zubia☎ eta faxa:943 20 39 03BARNE eta KANPOkodekorazioa eta pintura,FATXADAK, PINTURA BEREZIAK,ENPAPELATUAK, GOTELÉ...Bizkaia Etorbidea, 9 -ERMUA-696-565394 / 943-030540victor-fraiz@hotmail.com


14 kirolaUrkok 3-2 irabazi zionRealariEmaitza horrekin, gainera, sailkapeneko 3. postuanfinkatu da, Athletic eta Osasunaren atzetik,eta Reala sei puntura laga du jubenil mailakoohorezko mailan. Jubeniletan ere, baina EuskalLigan, Eibar B-k 1-3 galdu zuen Tolosarekin eta7. postuari heltzen dio. Kadete mailako Euskal Ligan1-2 irabazi zuen Gernikan eta 9. postuan jarraitzendute. 2. mailako nesken taldeak, bestalde,bana berdindu zuen Abantorekin Unben etasailkapeneko azkenaurreko postuan jarraitzen du.SelekzioarekinJulen López eta Mikel Santamaria Urkoko jokalariakEuskadiko 18 urte azpiko selekzioarekin jokatuzuten eguaztenean Lezamako instalazioetaneta Eritz Egia eta Aitor Urresti Euskal Ligako kadetekoak16 urte azpikoaren deialdian izan ziren.Ariznabarreta eta Pacheconagusi Eibarko DuatloianAurreko zapatuanjokatutako EibarkoDuatloiaren 22.edizioan,Oier Ariznabarretadurangarra(1:00:43) eta AinaraPacheco donostiarra(1:12:25) izan zirengaraile. Eibar TriatloiTaldeak, Gipuzkoakoeta Euskadikotriatloi federazioekinbatera, antolatutakoproban sprint distantziako Gipuzkoakotxapela ere bazen jokoaneta, nesken kasuan Pachecorentzatizan zen moduan, mutilen kasuan 3.postuan sailkatu zen Trigoi taldekoLuis Mari Urizarrentzat izan zen.Eibartarrei dagokienez, DeltecokoJuanjo Romero 2.a izan zen beterano 2mailan, Txomin Osoro 3.a juniorretaneta Pello Osoro 4.a 23 urtetik azpikoetan(azken hau 2.a domekan Isaban,Euskadiko Neguko Triatloian).Eskola errugbikoen azkenjardunaldia MultikiroleanMultikirola programaren barruko azken jardunaldia jokatu zen zapatuan alebinmailako errugbian eta, Unben, Eibar eta Soraluzeko LHko 5. eta 6. mailako 200neska-mutil baino gehiagoizan ziren errugbikogoiz zoragarriaz gozatzen.Talde guztientzakosariak, jokalarientzakokamisetak eta gurasoentzakosalda beroa, pintxoaketa ardoa ere egonziren, kalitatezko kirolpraktikarekin batera.Debabarrena ConceptoEgile historia egitenAmetsa errealitate bihurtu du areto-foballekotaldeak eta, eskubaloiko Bartzelonarekin batera,talde bakarra da foballa, saskibaloia, eskubaloia,errugbia eta areto-foballeko goiko hirumailetan partidurik galdu gabe. 2. B mailandiharduen Concepto Egilek azken jardunaldian5-6 irabazi zuen Zaragozako Quinto de Aragónenkantxan eta, Zierbana bigarren sailkatuak galduegin zuenez, bederatzi puntuko aldea ateratzendie bizkaitarrei. Alexek eta Fher-ek bina gol sartuzituzten eta Raulek eta Ivanek beste biak.Guerraren debut bikainaEibar EskubaloianJubenila izan arren, Mikel Guerra atezainak ondoaprobetxatu zuen Imanol Alvarez Somos Eibar Eskubaloiak-ekoentrenatzaileak emandako aukeraeta, partidu amaieran geratutako penaltia baliagarriaizan zen oso Egiari 24-23 irabazteko. Garaipenabeharrezkoa zuten eibartarrek bigarren postuarenborrokan jarraitzeko eta, hiru jokalariren baja izanarren, amaieran lortu zuten irabaztea. Asteburu honetanliderra bisitatuko dute Sorian, denboraldiamaierara arte jokatu beharreko neurketa zailenean.Harrobiak bikain erantzun zuen azken jardunaldian: jubenilek 23-21 irabazi ziotenBidasoari eta kadeteek 32-30 mugaldeko talde berari eta nesken kadete taldenagusiak 16-12 gailendu zitzaion Ereintzari....eta kitto! 13/III/8 ● 839 zkia.


kirola15Udaberri SariaEspainiakotxapeldunarentzatXixongo Ivan Garcíak irabazi zuen domekanUdaberri Sariaren 35. edizioa, bere atzetiksailkatutako Jon Irisarriri eta Julen Irizarri 13eta 15 segundoko tartea kenduz, hurrenez hurren.Gijón Las Mestas taldeko Espainiako txapeldunanagusi izan zen proban eta lehiakortasunsaria bereganatu zuen; Irisarri bigarrensailkatua, bestalde, mendiko sariaz jabetuzen. Taldekako sailkapena, berriz, LimousinCartonajes-ek eraman zuen eta Debabarrenakoonena Ciclos Iturriagako Pablo Zabala izanzen.Urbateko igerilari bi Espainiako txapelketanHiru jardunaldiren faltan, Martínez de Irujo eta Zabaletaprofesionaletako binakako txapelketako liderrekPablo Berasaluze eta Albisuri egingo diete aurre Astelenandomekan jokatuko den jaialdiko partidu nagusian.Aurretik, 2. mailako partiduan, Apezetxea-Larrinagaeta Rico IV.a-Untoria bikoteek jardungo dute, norbaino nor. Jaialdia amaitzeko, Olazabalek eta ArrutikElezkano II.a eta Larunberi egingo diete aurre.Lasterketa amaierako podiuma, hirulehenengoekin. LEIRE ITURBEAurreko eguenetik domekara arte Mallorcanjokatutako neguko Espainiako txapelketan,bikain jardun dute Urbat-Urkotronik-ekoordezkari biak, euren markapertsonalak hobetuz hainbat probatan.Ander Izagirrek (50, 100, 200 eta 400 librean),gainera, hainbat finaletan hartuzuen parte, 10., 11. eta 13. postuak bereganatuz.Ioar Urkirik 100 eta 400 libreetan,100 bularrean eta 200 estiloetan hartuzuen parte.Binakako txapelketako partidua AstelenanberriakFOBALL-ZALETUAKiroljokoa ligako azken jardunaldiakez zuen aldaketarikekarri sailkapenera, goikopostuetan diharduten guztiakirabazi zutelako. Hurrengoak,baina, garrantzi bereziahartzen du, ihes eginda daudenhiru taldeetatik bik eurenartean jokatu beharkodutelako: Garajes García (47puntu) eta Koskor-en (46) artekobiharkoak (10.30etan)gauzak argitu dezake. Horkoemaitzaren zain egongo daTxoko (47), justu jarraian Alkidebarekinlehiatuko dena.ALPINISMO IKASTAROAHilaren amaierarako (AsteSantu barruan, 30ean eta31n) ikastaroa antolatu duGipuzkoako Mendi Federazioak.Glaziare alpinismokoaizango da eta Valle de Tena /Portalet-en egingo da, honakohelburuarekin: inguruneglaziarrean autonomiaz etasegurtasunez 40-45º artekoaldapak dituzten bide errazetatikezagutza teorikopraktikoakeskuratzea etasoka, pioleta eta kranpoienoinarrizko erabilera, glaziarrekotenkaketarik edo enkordamendurikgabe.Eibar KE - Noja bihar 17.00etanViadero Nojakoentrenatzaileaberriro izangoda Eibarren.Aurreko domekan, azken minutuaneta eztabaidarako penaltiarekin,Teruelen galdutako partiduaklarriagotu egin du GaizkaGaritanoren taldearen egoera. EibarKE behartuta dago lehenbailehenazken asteko dinamikarekinapurtzera, berandu baino lehen,Barakaldo 5. sailkatua eibartarrengandikbi puntura kokatubaita sailkapenean. Ipuruakoneurketa 17.ooetan hasiko da.Recio eta Urkiawaterpolo selekzioekinOraindik kadetea den Mikel Recio Antonio AparicioEspianiako federazioko arduradunak prestatutakoteknifikazio jardunaldian izan zen eta Joseba Urkiainfantila Euskadiko selekzioarekin izan da martxoaren23an Madrilen jokatuko den liga autonomikorakoprestatzen.Azken asteburuan, bestalde, Urbat-Urkotronik-ekotalde nagusiak 11-3 irabazi zion Bidasoa B-ri eta kadetemailakoak 9-4 Lautadari, azken honetan Unai leteatezainaren lan bikainarekin....eta kitto! 13/III/8 ● 839 zkia.


16 kulturaMartxoak 10domeka20.30ColiseoanMIKEL MARTINEZ (aktorea)"Ikuslea harritzeabesterik ez dugu bilatzen"Mikel Martínezek, Patxo Telleriarekin bikotea osatuta,lan berria aurkeztuko du Antzerki Jardunaldien barruan.“Lingua Nabajorum” antzeztuko dute domekan Coliseoan,20.30etatik aurrera, euskerarekin jolastu eta barre egitekoaprobetxatuz. Ez Dok Hiru Biko Teatroak eskainitako lanaizango da, Telleriak egindako testuari jarraitzen diona.- Orain arte bion artean egindako ibilbideari begiratuta, zertanda desberdina `Lingua Nabajorum´?Ez dugu askorik apurtu, aurrekotik berdintsua baita. Guremotako umorearekin jarraitzeaz aparte, oraingo hau “MontyPython-ago” irten zaigula diote. Dialogoetan umore azkarra etaironikoaren alde egin badugu ere, ezin ukatu oraingo sketchakjantziagoak eta bisualagoak direla: Marx anaien umorea baztertudugu pixka bat eta Monty Python-ena geureganatu.- Zer adierazi nahi izan duzue lan berri honekin?Ezer ere ez. Antzerkiarekin eta euskararekin jendeak barreegitea beste helbururik ez dugu: hori eta harritu daitezela! Zeinondo euskalduna naizela! esanez irten daitezela besterik ez dugunahi. Historia honetan dena gezurra da, denetariko astakeriakerabiltzen ditugu... baina jendea horretaz ohartzen da.- Umorea erabiltzen duzue, batez ere. Hala ere, obrak badu zeozerseriotik?Egileak gara, gure ideiak idatzi eta taularatu egiten ditugu.Gure umorea erabiltzen badugu ere, gure nortasun serioa adieraztendugu modu horretan. Munduri buruzko ikuspegia azaleratzendugu horrela, nahiz eta helburua hori ez izan.- Esaten duzuen moduan, hizkuntzak aurrera egiteko beharrezkoada konfliktoaren presentzia?Ez dauka zertan. Nahiz eta horrela erakutsi bizirik dagoela, ezdugu sinesten hori beharrezkoa denik. Egoerak guztiz erridikuloakdira planteatzen ditugunak, barre eragiteko prestatutakoak.Harrigarrienaren bila dihardugu, hizkuntzarekin malabarismoakeginez, eta jendeak hori ondo baino hobeto ulertzen du.- Orain arte, zelan erantzun du ikusleak?Konturatu gara gero eta ezagunagoak garela: zeozergatik dabion artean antzezten dugun laugarren lana. Adin guztietakojendea etorri da eta denek irtetzen dute pozarren; baita publikokonkretuentzat eskainitako matinaletan ere.- Eibarko Antzerki Jardunaldiak zer dira zuentzat?Euskal Herrian instituzioa izateaz gain, estatu mailan ere garrantzihandiko jardunaldiak dira. Oroitzapen ezinhobeak ditugueta suertea izan dugu aurretik ere deitu digutelako.Napoka Iria eta JulietaVenegas Balenciaga MuseoanNapoka Iriak zabalduko diobidea Julieta Venegas abeslarimexikarrari gaur 20.30etanGetarian, Balenciaga Museoaneskainiko duen kontzertuan.Venegas-ek "Los Momentos"diskoa aurkeztekobira egiten dihardu eta gaurkoemanaldia EmakumearenEgunaren harira antolatu dute.Sarrerak www.kutxasarrerak.nethelbidean eros daitezke.Tabernako bertso-saioaKultun datorren egueneanDatorren asterako bertso saioa antolatu du Arrate Kultur Elkarteak,Korrika Kulturalaren egitarauaren barruan. Miren Amurizaeta Beñat Ugartetxea bertsolariek saioa eskainiko dute Kultu tabernanhilaren 14an, 20.00etatik aurrera. Gai-jartzaile Hankamotxakbertso eskolakoek jardungo dute eta, horrez gain, Jose LuisIrigoien argazkilariak aurreko urteetako saioetan ateratako argazkiakikusgai ipiniko dituzte tabernako hormetan.Ana Riañoren errealitateaPortalean ikusgaiGaur hasi eta hilaren 24ra arte Ana Riañoren "De realidades y ficciones"erakusketa bisitatzeko aukera izango da Portalean (martitzenetikdomekara 18.30etatik 20.30etara). Erakusketa margolaribilbotarrak 2011az geroztik lantzen diharduen proiektuarenemaitza da: koadroetan zinetik hartutako eszenak birsortu etabere inguruko pertsonaiekin nahastu ditu artistak....eta kitto! 13/III/8 ● 839 zkia.


kultura17Hiru OhorezkoAipamenekinAndoaindik bueltanOtsailaren 23 eta 24an Andoaingo 8. PianoJaialdiak 900 pianojole gazte hartu zituen,tartean Eibartik joandako 55 bat ume etagazte. Horien artean Ohorezko Aipamenajaso zuten 9 urteko Aitana Ronchetti Velascok(bakarlarietan, A mailan) "J´ai rêvé quej´étais un papillon" (K. Ishii) piezarekin eta12 urteko Jon Azkune Zuloagak eta 13 urtekoJorge Lahidalga Etxeberriak, "Gartenmelodie"(R. Schumann) piezarekin (lau eskutara,B mailan). Hiru pianojoleak IsabelLaspiurren ikasleak dira; mutilek zazpigarrenezhartu dute parte Andoaingo pianolehiaketa ospetsuan eta neskatilarentzat,berriz, bigarren aldia izan da.Jon Azkune, Aitana Ronchetti eta Jorge Lahidalga.laburrakTRENAREN MUSEORAUntzaga jubilatu etxeakAzpeitira txangoa antolatu dumartxoaren 20rako, besteakbeste Trenaren Museoabisitatzeko asmoarekin.Autobusa 09.30etan irtengo daEgo-Gainetik. Bazkaria Añotasagardotegian izango da(14.00etan) eta bazkalosteandantzan jarduteko aukeraizango du nahi duenak.Txartelak 24 eurotan ipinidituzte salgai bazkideentzat(bazkide ez direnentzat35 eurotan ipiniko dituzteastelehenean).Enrique Gutierrez-ek irabazi duArgazkilaritza Industrial LehiaketaArmeria Eskolako Ikasle OhienElkarteak antolatutako VII. ArgazkilaritzaIndustrial Lehiaketansari nagusia Oviedoko EnriqueGutierrez-ek eskuratudu, "Metal" lanarekin. Sariamartxoaren 16an Ikasle OhienUrteko Batzarrean jasoko du,saritutako beste lanen egileekinbatera. Bigarren saria BasaurikoAsier CamachoFernandezekeraman du, "Fluido"lanarekin; hirugarrenaKordobako JuanJose Villarejo Fernandez-ek"La viejafundición" izenburukoarekin;eta laugarrena,ikasle-ohiari ematen zaion akzesita,Ermuko Joaquin Sanchez Romero-rentzatizan da "Amane" argazkiarengatik.Epaimahaikoek argazkiirabazlearekin. 211argazkiren arteanaukeratu zuten.Jorge Agirresarobe,Jose Luis Irigoien etaJose Valderrey argazkilarieketa Aitor Buendiakazetariak osatutako epai-mahaiak 73 lagunekaurkeztutako 211 argazkiren arteanaukeratu behar izan ditu irabazleak.UDABERRIKO IKASTAROAKUdako Euskal Unibertsitateakaurreko astean aurkeztu zuenudaberrirako ikastaro eskaintza.Era guztietako gaiak landukodira antolatutako ikastaroetaneta horietako asko Eibarrenbertan, Markeskua jauregianemango dituzte. Informazio osoawww.ueu.org helbideankontsultatu daiteke, baitamatrikula bertan bete ere.EGUEN ZURI LEHIAKETAAratosteen inguruanantolatutako Eguen Zuri argazkilehiaketara lanak aurkeztekoepea amaitzear dago: partehartu nahi dutenekmartitzenerako (hilaren 12rako,21.00etarako) entregatubeharko dituzte argazkiakArrate Kultur Elkartearenbulegoan edo Kultu tabernan.KARMELO BASARAS MENDIOLArenX. urteurrena (2003/III/9)Haren aldeko meza ospatuko damartxoaren 9an (larunbata), 18.00etan,Amañako San Salvador Elizan....eta kitto! 13/III/8 ● 839 zkia.


18 kulturaJardunaldiakAntzerkiMartxoak 9zapatua17.00ColiseoanAra MalikianARA MAILIKIAN, JOSEVÉLEZ, HUMBERO ARMAS“Bizitzarako Pentagramak”kontzertu solidarioaDatorren asteko eguenean,martxoaren 14an, 19.30etatikaurrera, “Bizitzarako pentagramak”izenburuko kontzertusolidarioa hartuko du Coliseoantzokiak, La SallekoPROYDE-PROEGA GobernuzKanpoko Erakundeak antolatuta.Antolatzaileek diotenez,"kontzertuarekin arriskuandauden herritarrenganakoelkartasuna sustatunahi dugu eta, horrekin batera,Argentinan, CordobakoMalvinasen La Sallek garatzendiharduen GazteenEtxearen proiekturako diruabatu". Kontzertuan Juan BautistaGisasola Musika Eskolakotaldeek jardungo dute:Xapop eta Face to Eye rocktaldeek, gitarra bikoteak etagitarra-taldeak eta EibarkoKoro Gazteak.“Mis primeras Cuatro estaciones”Musikari libanoarra historiako biolinjole ospetsuenetakoa beste hirumusikariekin eta antzezle narratzaile baten laguntzarekin umeeimusikaren esperientzia modu jostagarri eta adierazgarrian helaraztendie, Vivaldiren sonetoekin abentura zoragarri batean murgilduz.Martxoak 9zapatua20.30UnibertsitateanTeatro A CuestasANA CASAS, MARIBEL JARA“Locas”Formatu txikiko ekoizpena ikuskizun handia bihurtuta, bilakaera horifuntzioa osatzen duten elementu guztien bateratze perfektuari eskeremanez. Bi emakume ero (edo ez) izango dira psikiatriaren ingurukoteoria errotuenak kolokan jarriko dituztenak.Martxoak 12martitzena20.30UnibertsitateanCía. La CocinaENRIQUETA VEGA, NAGOMES, PAKO REVUELTASHipertentsioa etazoru-pelbikoa mintzagaiEguaztenean, 19.00etatik aurrera"Hipertensión arterial:consejos dietéticos y uso demedicamentos" izenburuarijarraituta hitzaldia emangodu Eibarko Medikuntza Zentrukokardiologoa eta EuskalHerriko Kardiologia Elkartekopresidentea den Luis FernándezLázarok Portalean.Eta Medikuntza Zentruak hileroeskaintzen duen hitzaldi-sortabiribiltzen, martxoaagurtu aurretik hilaren 20anMiren Aranburu fisioterapeutakemango du hitzaldia,"Querido suelo pélvico" izenburuarijarraituta. Betiko moduan,hitzaldiak interesaduen edozeinentzat antolatutakoakdira eta sarrera libreaizango da.“Calla y Come”Antzezlanak gure benetako eragileen sakontasunera bidaia egiteaproposatzen digu, gure alderdi egiazkoena ernetzen hasten den tokira.Ikuskizunak hauskortasunaren itsasoan egindako gure murgiltzea,ezjakintasun jakituna bezala bataiatutakoa, erakutsi nahi digu.Martxoak 13eguaztena20.30ColiseoanTxaika TeatroDAVID VALDEVIRA, ANGELAORTEGA, NEREA LARRAZABAL“Para qué recordar”Anton Chejov errusiar idazlearen hainbat testuetan oinarritua, beresormen prozesuan izandako aldarteak nabarmenduz. Bera pertsonalkibere pertsonaietako askotan bihurtzen da eta baita bere zalantzakikuslegoarekin partekatu antzeztutako hainbat irudi ikustean....eta kitto! 13/III/8 ● 839 zkia.


laztanakemoten...agendaZure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu. Argazki arruntaren prezioa4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.19Zorionak, ANEArritokieta, hillaren6xan hiru urte eginzenduazen-eta.Etxekuen partez.Zorionak, NAIA,hillaren 5ian zortziurte bete zenduazeneta.Patxo haundibat aitatxo, amatxoeta Jonen partez.Zorionak, MADDI,gure printzesak gaurbederatzi urte betetzendittu-eta. Etxekuenpartez.Zorionak, UNAX,hillaren 6xan sei urteegin zenduazen-eta.Muxu haundi batfamelixaren partez.Zorionak, AIORA,astelehenian lau urteegin zenduazen-eta.Muxu haundi bataitatxo, amatxo etaOihenarten partez.Zorionak, AITANA,domekan bi urteegingo dozuz-eta.Famelixa guztiareneta, batez be, Jontxueta Nahiaren partez.Zorionak, CRISTINA,txapelduna, bixar hiruurte beteko dozuz-eta.Muxu pilla batetxekuen partez.Zorionak, OIHANA,gaur zazpi urte egittendozuzelako. Muxuhaundi-haundi batzure izebaren partez.Zorionak, AITOR,astelehenian bi urteegin zenduazen-eta.Muxu haundi bafamelixaren partez.Ongi etorri, DORLETA,otsaillaren 21ian gureartera etorri ziñalako.Patxo haundi batfamelixaren eta, batezbe, Elenen partez.Zorionak, bikote!!! Martxuaren 1ianBEÑATek eta atzo MAIALENek1+1+1+1+1+1+1. A ze urte pilla!!!Muxu potolo bana!Zorionak, AINHIZE eta IRATI, bixar13 urte egingo dozuezelako. Muxuhaundi bat etxekuen partez.Zorionak, JOKIN, martitzenian bederatziurte egingo dozuz-eta. Etxekuen partez.jaiotakoak- Iñaki Areitioaurtena Irusta. 2013-II-22.- Iker Blasco Vinacua. 2013-II-26.hildakoak- Fco. Javier Mandiola Blasco. 61 urte. 2013-II-5.- Carmen Ojanguren Aierbe. 94 urte. 2013-II-28.- Jose Manuel García González. 69 urte. 2013-II-28.- Eli Garitagoitia Zabala. 77 urte. 2013-III-2.zineaColiseoan(1 ARETOAN)8an: 22.309an: 19.45, 22.3010ean: 20.0011n: 20.30”Hitchcock”Zuzendaria: Sacha Gervasi(2 ARETOAN)8an: 22.309an: 19.45, 22.3010ean: 20.0011n: 20.30”Las ventajas de ser...”Zuzendaria: Stephen Citbosky(ANTZOKIAN)8an: 22.309an: 19.45, 22.3011n: 20.30”Oz. Un mundo de fantasía” 3DZuzendaria: Sam Raimi...eta kitto! 13/III/8 ● 839 zkia.


20 agendaBARIXAKUA 8EMAKUMEAREN EGUNA11.00/13.00. Karpamoreak.19.45. Udalarenhitzarmena irakurtzea etaFlashmob-a. Untzagan.20.00. Elkarretaratzea:"Andra, zure iritziak baliodu, parte hartu!".Untzagan.INDIANOKUA16.30. Makro lehiaketa.Indianokua gaztelekuan.HITZALDIA19.00. Igor Goñiekonomilariaren hitzaldia:"Eibarko historiaekonomikoa etaarmagintza". Portalean.INAUGURAZIOA ETA SARIA19.00. Martxoak 8-areninguruko artelanenerakusketa inauguratzekoekitaldia eta irabazlearisaria ematea. Topalekuan.ZAPATUA 9GELTOKI MARKET10.30/15.30. Bigarreneskuko azoka, artisautza,Lambretta kontzentrazioa,janari-bilketa, futbolintxapelketa, ludoteka,bertsolariak, break dance,photocall-a… Estaziñoan.ANTZERKIJARDUNALDIAK17.00. "Mis primerasCuatro Estaciones", AraMalikian-ekin. Coliseoan.20.30. "Locas" (TeatroA Cuestas). HezkuntzaEsparruan.KALEETAN KANTUZ19.30. KaleetanKantuz-ekoen irteera.Untzagatik hasita.DOMEKA 10INDIANOKUA17.00. Wii txapelketa.Indianokua gaztelekuan.ANTZERKIJARDUNALDIAK20.30. "Lingua Nabajorum"(Tartean, Ez Dok Hiru BikoTeatro, Bizkaia). Coliseoan.ASTELEHENA 11IKASTEN10.00. "Mirando al cielo"(astronomia). BehekoTokian.MARTITZENA 12IKASTEN10.00. "Periodo clásico"hitzaldia, MarinaLertxundiren eskutik.Armeria Eskolan.IKASTEN16.00. SendabelarrenForoa: Hainbat landareeta pomaden ikerketa.Portalean.IRAKURKETA KLUBA19.00. Gaztelerazkoirakurketa kluba: "El juegode las sillas" liburuariburuzko solasaldia, UxueAlberdi idazlearekin. JuanSan Martin Liburutegian.ANTZERKIJARDUNALDIAK20.30. "Calla y come"(Compañía La Cocina,Bizkaia). HezkuntzaEsparruan.EGUAZTENA 13IKASTEN11.00. Kafe-tertulia:Aseguruak (2. partea).Untzaga jubilatu etxean.INDIANOKUA18.00. Sukaldaritza.Indianokua gaztelekuan.HITZALDIA19.00. "Hipertensiónarterial: consejos dietéticosy uso de medicamentos",Luis Fernández LázaroEibarko MedikuntzaZentruko kardiologoa etaEuskal Herriko KardiologiaElkarteko presidenteareneskutik. Portalean.ANTZERKIJARDUNALDIAK20.30. "Para quérecordar" (Txaika Teatro,Anima Eskola, Bizkaia).Coliseoan.EGUENA 14IKASTEN10.00. "Industriaarkeologia",EzequielCollantesen eskutik.Armeria Eskolan.LANBIDE HEZIKETA AZOKA10.00. Inaugurazioekitaldia.10.30. Mahai- ingurua:"Lanbide Heziketaren etaenpleguaren artekoharremana".16.00. Tailerra: markapertsonala (Grupo Bentas).17.00. HItzaldia: "Lanbideheziketaren sistemaintegratua" (GloriaGonzález, Lanbide).17.30. Tailerra: "Zer irudiematen ari naiz interneten?"(Miguel Fernández,Mondragon Unibertsitatea).Armeria Eskolako patioan.NEGOBIDE13.45. NegoBidetopaketa: negozioakaurrera ateratzekolaguntza berriakidentifikatzea. Portalean.IKASTEN18.00. Joskintza-tailerra.Portalean.URTEKO BATZARRA19.30. ...eta kitto! EuskaraElkartearen UrtekoBatzarra. ...eta kitto!-renegoitzan (Urkizu, 11solairuartea).KONTZERTUA19.30. "BizitzarakoPentagramak", JuanBautista Gisasola MusikaEskolako taldeenkontzertua: Xapop, Face toEye, gitarra bikotea, gitarrataldea, Eibarko KoruGaztea. Proega La SallekoGKE-ak antolatuta.Coliseoan.BERTSO-SAIOA20.00. Tabernakobertso-saioa, MirenAmuriza eta BeñatUgartetxea bertsolariekin.Korrika Kulturalarenbarruan. Kultun.HOROSKOPOAARIESGauza bereziak gertatuko zaizkizuhurrengo egunetan, zoragarriak denak.Espero ez bazenu ere, dena alde duzu.TAURUSSaiatzen bazara, aurrean dituzun helburuguztiak bete ditzakezu epe ertainean.Fedea izan egiten duzun horretan.GEMINIBesteek esaten dizuten gauzei jaramongehiago egingo bazenie, ez zinatekehainbeste arazotan sartuko. Adi egon!CANCERGauza bat galtzean edo galtzeko zorianzaudenean, orduan baloratzen duzugauza hori. Lasai, berreskuragarria da.LEOZure laguntza berebizikoa da behar duenhorrentzat. Zure alde eskuzabal erakutsiduzu eta nola gainera! Eskertuko dizu.VIRGOErdipurdi ibiliko zara. Ez zaude unerikonenean; beraz, zure gorputza hobetozaindu beharko zenuke, gaixotu aurretik.LIBRAZeintzuk gara? Nora goaz? Zer egitendugu hemen? Galdera asko dira, ezta?Erantzunak aurkitzea ez da erraza.SCORPIUSPozez zoratzen zabiltza eta arrazoiguztiarekin. Azkenean lortu duzu nahizenuena: orain horri eusten ahalegindu.SAGITTARIUSMomentu nahasiak zuretzat: asko etaondo pentsatzeko sasoia duzu aurrean.Ea buruan duzun hori argitzen duzun.CAPRICORNIUSAteak jotzen ez badituzu, ez zaizu batere zabalduko. Ez pentsa zure bilaetorriko direnik: zeuk saiatu behar duzu.AQUARIUSLan kontuetan oso fin ez bazabiltza ere,zorionerako arrazoiak izango dituzubeste alderdi batetik. Baztertu lana.PISCISEzin zara hain manipulagarria izan!Egizu nahi duzun hori, ez besteek esatendutena. Zeu zara zeure buruaren jabea....eta kitto! 13/III/8 ● 839 zkia.


...eta kitto!-renitzulpentzu tzutzuzerbitzuaERA GUZTIETAKOTESTUAKITZULTZENDITUGU,euskaratikgaztelerara,gazteleratikeuskarara,eta ingelesetikeuskarara.– Urte askotakoESPERIENTZIA dugu.– BezeroarenbeharretaraEGOKITUko gara.elkartea@etakitto.com


R.P.S. 149/12Bista Eder Hortz KlinikaBista Eder, 19 - behea -EIBAR-943 70 00 82 / 943 20 84 75

More magazines by this user
Similar magazines