Jaitsi ezazu azkenengo astekariaren PDF-a - Eta Kitto!

etakitto.com

Jaitsi ezazu azkenengo astekariaren PDF-a - Eta Kitto!

kitto!830 zkia....etabarruanURTEKARIA2012hilez hile2012-X I I -28


RPS 04/02A s e g u r u e k i n●IMQ, ADESLAS, SANTA LUCIA,FRATERNIDAD...e g i t e n d u g u l a nKONTSULTATU!Urte Berri On!!!I rr ibarre etan a d ituakESPEZIALITATE GUZTIAKJulian Etxeberria, 12 - 1. Esk.20600 Eibar (Gipuzkoa)Tfnoa. 943 20 85 52www.clinicairazabal.comKalitatezko GastronomiaXagit Andonegi eta Javier Ugarteren eskutikGabon Jatorduak– Jatorduetarako menu berezi pertsonalizartuak– Areto pribatuak ospakizun familiarretarakoGure Jaunartzeak– Bertoko produktuekin landutako menuak– Umeentzako jaia, animazio, musika eta opariekin!!Ezteiak itsasoan– Ekitaldi pertsonalizatuak, detaile guztiak zainduta– Ongietorri cocktail-a eta Zeremonia itsasoari begira– Esklusibitatea eta mugarik gabeko egonaldia,musika eta barra librearekinGainera, egunero...– Kalitatezko eguneko menua– Menu exekutibo dotoreaHOTELESwww.aisiahoteles.com


ASTEANESANAKGure aurrekoek erabiltzen zuten euskeraJABONADURIA EGIN.- Lixiba egin, erropak garbitu. “Labadorarik ez eguanian, jabonaduria egittiazan etxeko biharrik nekosuena”.JABOINDU / JABONDU.- Jaboiaz garbitu. “Jabondu baten premiñia badaka horrek”.“Gauza batekfuntzionatuko baldinbadu, behetik goraegin behar da.Naturan ere, ez dutezagutzen ezlandarerik ez besteezer goitik beherahasten denik. Goitikbehera euria bakarrikegiten du“(IMANOL LAZKANO, BERTSOLARIA)“Asko falta zaiguNorvegian, Frantzianedo Danimarkanemakumeen kirolariematen zaiongarrantzia mailarairisteko. Herri horietangizonezkoarekinparekatuta dago.Hemen heziketa horibehar dugu kulturalki“(JORGE DUEÑAS, PRESTATZAILEA)“Kultura etaentretenimendualotzea perbertsoa da,baita telebistarekikodemaseko lotura ere.Sormena eta espiritukritikoa zaindu behardira, kultura baitagizarte batek duenaltxorrik handiena.Politikariek balekite...“(GORKA KNORR, KANTARIA)“Japoniarrakderrigortuta daudegerri buelta finaizatera. Gerrianeurtzen diete urterolantokian. Gizentzendoazenek hiruhilabete dituzteargaltzeko. Lortzen ezbadute, dieta egiteraderrigortzen dituzte“(IDOIA ETXEBERRIA, KAZETARIA)eskutitzakOTARRAREN IRABAZLEA EZ DA AGERTU ORAINDIKAbenduaren 19an zozketatu zen ...eta kitto! EuskaraElkartearen Gabonetako otarra eta oraindik ezda 1.626 zenbakiaren jabea, zozketa horretako irabazlea,agertu. Jose Luis Gorostegik saldutako boletoarenjabea ez bada agertzen, ordezkoa ere badago:Isasi okindegian saldutako 175 zenbakiarenARGITARATZAILEA: ...eta kitto! Euskara Elkartea. HELBIDEA: Urkizu, 11 - solairuartea. 20600 EibarTELEFONOAK: 943 20 67 76 / 943 20 09 18. FAXA: 943 20 28 72.Astekariaren E-MAILak: erredakzioa@etakitto.com / komunikabideak@etakitto.com /publizitatea@etakitto.com Elkartearen E-MAILak: elkartea@etakitto.com / normalizazioa@etakitto.comERREDAKZIO-KONTSEILUA: Itziar Albizu, Maider Aranberri, Jose Luis Gorostegi, Silbia Hernandez,Koldo Mitxelena. ADMINISTRAZIOA: Marisol Uriarte. KOORDINATZAILEA: Koldo Mitxelena.ERREDAKZIO-BURUA: Silbia Hernandez. DISEINUA ETA MAKETAZIOA: Jose Luis Gorostegi.ARGAZKI ARLOA: Leire Iturbe eta S. Hernandez. HIZKUNTZA ARDURA: Juan Andres Argoitia eta Maider Aranberri.PUBLIZITATEA: Itziar Albizu eta Belen Ulazia. Tfnoa: 943 20 67 76. AZALEKO ARGAZKIA: Silbia HernandezBANAKETA-ARDURADUNA: Ainhoa Luz. TIRADA: 8.050 ale. INPRIMATEGIA: GERTU koop. (Oñati).COPYRIGHT-A: ...eta kitto! LEGE-GORDAILUA: SS/430/92. ISSN: 1132 - 1679("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik)EIBARKOUDALAGIPUZKOAKOFORUALDUNDIAjabea. Lehenengo zenbakiaren jabeak urtarrilaren4ra arte du ...eta kitto!-ra zuzenean etorri (Urkizu,11, solairuartea) edo deitzeko epea (943-206776edo 943-200918). Epe hori amaituta, ordezkoakizango du aukera otarra jasotzeko.ERREDAKZIOAREN OHARRA:Datorren astean ez da alerik izango (besteontzako Gabonetako oporrak direnakguk urte berriaren lehen astean hartzen baitugu), eta eskuan duzun Urtekariarenondorengo hurrengo zenbakia urtarrilaren 11n jaso ahal izango duzu zure buzoian.Ondo izan eta ordura arte.... ETA K I TT O! E USK AR A E LK AR TEAE RR EDA KZI OAKULTURA SAILA(HIZKUNTZA POLITIKARAKOSAILBURUORDETZA)Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak,Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eta Kutxakdiruz lagundutako aldizkaria...eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


4 azken berriakAbontzatomasak eguzkipeanAbontzako Itturrixa elkarteak antolatuta, aurreko domekan ospatuzituzten Abontzatomasak. Eguraldi zoragarria lagun zutela, giroederrean eman zuten goiza. Bazkaltzeko ordua ailegatu bitarteanumeendako jolasak izan ziren protagonista, txosnan banatuzituzten salda beroarekin eta txistorra pintxoekin batera. Aurtenjaian batutako dirua Elikagaien Bankuentzat janaria erosteko erabilikodute antolatzaileek.Gabon kontzertuakAurreko asteko eguaztenean Juan Bautista Gisasola Musika EskolakoekGabon kontzertua eskaini zuten eta domekan, berriz,beste horrenbeste egin zuten Usartza Txistulari Bandakoek etaSostoa abesbatzakoek. Azken horiek, gainera, hurrengo eguneanZaldibarren saioa errepikatu zuten.Gabonetako jarduerakIbarkurutze inguruanEstaziño eta inguruko kaleetako dendari, tabernari eta bizilagunekosatzen duten Zona 10 elkartekoen eskutik, aurreko barixakuanailegatu zen Olentzero Ibarkurutzera. Umeek eurendakoprestatutako eskulan tailerretan eta diskotekan ederto pasatuzuten eta, gainera, askok Olentzeroren eskutik zuzenean opariajasotzeko aukera izan zuten. Gaur 500 euroko txeke baten zozketaegingo dute eta urtarrilaren 5erako, berriz, azoka berezia etajarduera osagarri mordoa antolatu dituzte goizeko 10.00etatik14.00etara.Postarien greba amaitu daCorreoseko zuzendaritzak eta sindikatuetakoordezkariek zerbitzua bere onerabueltatzeko adostasuna lortu dute aurrekoastearen amaieran eta, horri esker,hainbat postarik 20 egunez aurrera eramanduten greba deialdia bertan beheralaga dute. Orain bulegoan pilatzen joandiren 300.000 kartak banatzen hasi diraeta, etxeetan ahalik eta azkarren jasotzeko,Correosek bere esku dauzkan baliabideguztiak erabiliko dituela aurreratu du.PSIKOLOGIA – SEXOLOGIAAna Oiarzun ZabaletaAHOLKULARITZAeta BITARTEKARITZABIKOTEA: gatazkak,dibortzioa, ...FAMILIA:gurasoak/seme-alabak, ...Blas Etxebarria 2 - behea ana.oiarzun@gmail.comTelf. 943 20 08 20 / Mobila. 635 74 62 50...eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


azken berriak5Eibart azoka Bizikleta PlazanEibart Eibarko Artisauen elkarteak zortzigarrenezantolatu du azoka Eibarko Bizikleta Plazan. ErregeEgunaren bezperara arte martxan egongo da, egunero11.00etatik 14.00etara eta 17.00etatik21.00etara (urtarrilaren 1ean itxita). 14 artisaukdihardute parte hartzen, eskaintza zabalarekin: bitxiak(zilarra, ehuna, beira, gantxillua…), egurrezkoontziak, margotutako ehun eta gantxillo osagarriak,telarrean egindakoak, larrua, eskuz margotutakoumeendako erropak, errestaurazio eta birziklapenetiksortutakoak, krema eta jaboiak, errementaria,luthierra… Urtarrilaren 3an arratsaldez eskulantailerra egongo da martxan.Presoen aldeko argazkiakAtzo zabaldu zuten Topalekuan urtarrilaren 5era arte ikusgaiegongo den argazki erakusketa, Jose Luis Irigoienen argazkiekin.Erretratuak salgai daude eta batzen duten dirua presoen aldeerabiliko dute Eibarko Herrira-koek. Bestalde, bihar Azken Ostiralaberezia izango da: 19.30etan Untzagatik irtengo den giza-katearenamaieran talde argazkia egingo da, Bilbon urtarrilaren 12anegingo den manifestaziorako deialdia egiteko. 31n, 19.00etan, manifestazioaegingo da eta Gabon Zahar egunean, 01.00ean presoenaldeko brindisa egingo da Eibarko Bizikleta Plazan. Eta UrteBerri egunean, 10.30etan, presoei bidaltzeko talde argazkia aterakodute Urko puntan.Armeriaren 100 urteak ikusgaiUrtarrilaren 13ra arte egongo da ikusgai Portalean "Armeria Eskolaatzo, gaur eta bihar" izenburuko erakusketa, martitzenetik domekara,18.30etatik 20.30etara. Eskolaren sorreraren mendeurrenaospatzeko urte osoan garatutako egitarauan azken jarduera daegunotan ikusgai dagoen erakusketa.GabonetakoparkeaAstelenanEguaztenaz geroztik zabalik dagoGuai Gabonetako parkea Astelenafrontoian. Gaur, bihar eta urtarrilaren2, 3 eta 4an egongo damartxan, 11.00etatik 14.00etaraeta 17.00etatik 20.30etara. SarrerakEibar Merkataritza Gune Irekiak(EMGIk) banatutako bonoenbitartez edo Astelenako leihatilanerosita (euro 2) eskuratu daitezke.Aurten, gainera, apirila bitarteanzapatuero zabalduko dute Guai-aAstelenan. EMGIren ekimena dirabaita Ugan gimnasioko Txiki Parkaeta Urkizun eta anbulategi pareanipinitako barrakak ere....eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


...eta kitto!Euskara ElkartearenKATALOGOAKATALOGOAK DITUEN IRABAZIAK EUSKERA SUSTATZEN ERABILIKO DITUGUazken eguna: URTARRILAK 2ASTELEHENETIK BARIXAKURA10.00-13.00/16.30-19.30...eta kitto! Euskara Elkartean (Urkizu, 11)


azken berriak7Alfakoeklanuzteakdeitu dituzteZapatuan manifestazioa eginzen "Alfan despidorik ez!"goiburuari jarraituta, orain arteenpresako zuzendaritzaktaldeko 3 lantegirako (AlfaHogar, Alfalan eta MecanicasMallabirako) aurkeztutako 87kaleratze proposamenen aurreanprotesta egiteko. Beharginenordezkariek zuzendaritzatik150 bat kaleratze proposamenaurkeztuko dituztelaaurreikusten dute. Horrenaurrean mobilizazioekin jarraitukodute: urtarrilaren 2aneta 4an ordu biko lanuzteakdeitu dituzte eta urtarrilaren7, 9 eta 11n greba egiteko asmoaazaldu dute.Urte BerriariongietorriaUrkonUrteroko martxari jarraituta, …eta kitto!Euskara Elkarteak eta Klub Deportiboak,udalaren laguntzarekin, Urko mendira urteberriko igoera antolatu dute 2013ko urtarrilaren1erako: taldean igo nahi duenarentzat,Depor paretik irteera 09.00etan izangoda. Eta 10.00etatik aurrera Ixuan salda beroamuxutruk hartzeko aukera izango da,bertako jatetxearen laguntzari esker.Amañako pasabidea zabalikAurreko asteko barixakuan zabaldu zutenAmañatik Otaolara joateko pasabide eraikiberria. Amañakoei Ipurua eta Otaola Hiribiderajoatea errazteko asmoz jaso duten pasabideakbatezbeste %5eko malda dauka,ez labaintzeko zorua ipini diote eta lurreanbertan sartutako 11 luminariarekin argiztatutadago. Eraikitzeko beharrek 489.000 eurokoaurrekontua izan dute eta Eusko Jaurlaritzakdiruz lagundutako lana izan da.ZureHORTZ-KLINIKAp r o t e s i a ki n p l a n t e a ko r t o d o n t z i ap e r i o d o n t z i ae n d o d o n t z i aP A D IH o r t z a k z u r i t z e k ot r a t a m e n d u aclinicacalbeton@euskaltel.netMonica Martín FonsecaDOKTOREA644 kolegiatu zkia.calbetónhagin klinikaF. Calbeton, 6 - 1. A Tel. / Faxa: 943 03 33 03...eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


8 azken berriakCornagoriomenaldixaEuskal Herriko Gazte Orkestiaurteroko neguko topaketietandago Unibersidade Laboralianhurrengo kontzertuakprestatzen. Oinguan, gaiñera,zentroko Egoitzetako arduradunazan Txema Cornagoomenduko dabe domekan,arratsaldeko 17.00etan. Musikogazte hórrek urtarrillarenlehelengo asteburura arteegongo dira zentruan.Olentzero bisitanUrteroko zitari kale egin barik, Olentzeroastelehenean gure artean izangenuen, udaletxean umeei opariakbanatzen eta jarraian kalejiran Pantxikaastoak, Kaleetan Kantuz abesbatzak,Juan Bautista Gisasola MusikaEskolako soinu ikasleek eta trikitilarieklagunduta. Errege Kabalgata, bestalde,hilaren 5ean izango da. Aurretik,17.00etan, Ipurua Dantza Garaikidea,Ipurua Gimnasia Erritmika eta EibarkoBalleta taldeen dantza erakustaldiaegingo da kiroldegian eta kabalgata19.00etan irtengo da Untzagatik,Cielito Musika Bandak lagunduta.GerrakoumeeiaitorpenaAte irekiakhaurtzaindegianUrtarrilaren 5ean ate irekien jardunaldia egingo dute Karmenkaleko 3an dagoen Laztantxo haurtzaindegian11.30etatik 14.30etara. Haurtzaindegia barrutik ezagutunahi duen jende guztiarentzat zabalik egongo den ekitaldian,besteak beste, Meltxor erregea bisitan izango da etatxokolate-jana eskainiko dute.Aurreko astean udaletxeanomenaldia egin zieten gerrasasoian atzerrira ebakuatutakoumeei. Urtarrilaren 20ra arte,bestalde, Eibarko "gerrakoumeen" inguruko argazki erakusketaberezia martxan izangoda. Untzagan eta beste tokibatzuetan ipini dituzten 17argazki erraldoi horiekin, modusinbolikoan bada ere, historianezagutu den umeenebakuazio handiena izan zenaezagutarazi eta gogoratunahi izan dute.HP 650 PortatilaIntel Celeron Dual Core, 4 Gb. Ram,500 Gb. disko gogorra. HD Graphics 15.6ʼʼ,DVD+/-RW, Webcam, Windows7 Homepremium 64.338€ bakarrikBEZ %21 sartu gabe...eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


10 elkarrizketaESTHER BILBATUA (Eibarko Dendarien Elkartea)“Eibarrendenda asko etakalitatezkoakdauzkagu”Eibarko merkataritza indartu eta dinamizatzekoasmoari jarraituta, 1987. urtean jaio zen EibarkoDendarien Elkartea. Gure herrian beharrean dihardutenprofesional eta merkatariek osatutako elkarteboluntarioa da eta gaur egun bertako presidentekarguan dagoen Esther Bilbatuarekin berbetan egongara, sektorearen egoeraren berri izateko asmoz.“Internetekdendaketxeetarainoeramatekoaukeraeman digu”- Gabonetan bete-betean sartutagauden honetan, nola bizitzendiharduzue sasoi haudendariek?Krisiak berarekin ekarritakotrabei ahal dugun moduan aurreegiteko ahaleginetan, jendeakez dihardu kontsumitzeneta igerri egiten diogu. 2007.urtetik hona egoerak okerreraegin du. Alde horretatik, eibartarrakahal duten neurrianEibarko dendetan erosteraanimatu nahi ditugu, krisiakluze joten diharduelako eta,bestela, nekez egin dezakegulakoaurrera. Eibarren kalitatezkodenda asko daukagu.Oro har, Gabonak izatekoerosketa giro gutxi ikusten da.Bestalde, herriko denda batzukitxi egin dira, sarritan jubilazioaktartean direla, bainaegia da oraindik ere dendaberriak zabaltzen jarraitzendutela, hutsik geratzen doazenlokaletan mugimenduaikusten da.- Gabonak direla eta, kanpainabereziak abiatzen dituzuebeti. Aurten, gainera, Estaziñoingurukoek egitarau zabalaprestatu dute lehenengoz…Bai, baina gauzak argitze aldera,elkarte bakoitzaren ingurukoakondo zehaztea komenida. Nik ordezkatzen dudanelkartea Eibarko DendarienElkartea da, herriko 150dendatik gora bazkide duenelkartea, hain zuzen. Guk antolatzenditugun gauza guztiakbazkide diren denda guztientzatberdin-berdin antolatzendira. Eibar Merkataritza GuneIrekia, berriz, elkarteen elkartebat da, Eibarko Dendarien Elkarteak,udalak, Debegesak,ostalariek eta El Corte Inglésakosatutakoa. Eta Zona 10 behealdekobizilagunen ekimenezeratu den bizilagunen elkarteada. Hau da, dendariezgain tabernariak eta bizilagunakere badaude elkartean.- Nolakoak dira Eibarko dendetakobezeroak?Denetarik daukagu. Gainera,laster beherapen eta merkealdiakhasiko dira eta horrelakoetan,ohiko bezeroez gain,eskaintzen diren prezioak erakarritabestela normaleanetortzen ez zaizkigun bezeroasko ibiltzen dira.- Eta beherapenen ostean, aremerkeago ipintzen dituzuegauzak Factoring edo beherapenenazoka berezi horretan,ezta?Bai, hor normalean bestesasoi batzuetako gauzak ipintzenditugu salgai, oso osomerke. Jendeak gauzak erostekoaprobetxatzen du eta guriere ondo datorkigu, bestelabiltegietan ezin salduta geratzenzaizkigunetako asko saltzekoaukera izaten dugulako.Izan ere, guk dendan eskaintzenditugun jantziak-eta urtebeteaurretik erosi ohi ditugu,hau da, orain hurrengo neguansalgai ipiniko duguna erostendihardugu eta, saltzea lortzenez dugun guztia guk ordaindutadaukagu, bere zerga guztiekin,beraz ez baditugu biltegitikateratzen guretzat galeradira horiek guztiak.- Zuetariko batzuk sare sozialak(Facebook) eta interneterabiltzen hasi zarete dendetakoeskaintza ezagutarazteko.Etorkizuna bide horretatiketorriko da?Oraindik oso mundu ezezagunada guretzat, baina egiada sare sozialak gero etagehiago erabiltzen direla etaguri, moduren batean azaltzeko,dendak jendearen etxerainoeramateko bidea zabaltzendigute. Gazteak ez dira ibiltzendenda batetik bestera,denbora erosketak egiteari eskaintzen.Horregatik, dendetandaukaguna etxean internetbidez ikusteko aukera eskaintzean,eskaparateak etxe barrurainoeramatea bezalakoada. Kasu batzuetan etxeanbertan internet bidez ordaindueta erositakoa etxerainoeramateko aukera eskaintzenzaie, baina gehienetan gauzakinterneten begiratu eta dendarazuzenean jotzen dute,ikusitakoaren inguruan galdezka.Internet bidezko salmentakinteres handia sortudu dendarien artean, bainaoso garestia da eta, EuskoJaurlaritzak-eta emandako diru-laguntzabarik, martxanipintzeko oso zaila....eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


elkarrizketa11JOSE LUIS NOVOA (Armeria Eskola)“Produktupropioaberreskuratubehar dugu”Armeria Eskolako zuzendariak ez du nekatuta amaituEskolako mendeurrenaren urtea, ekitaldiz beteta izanbadute ere. Onartzen du exigentzia maila bati eginbehar izan diotela aurre -taldelanean sinesten baitu-;baina, pilak kargatuta, borrokan jarraitzeko asmoa du,“proiektua badugulako eta gogo faltarik ez dagoelako”.Azken mendeko eibartarren espirituarekin egiten du batNovoak gertuen ditugun erronkei aurre egiteko.- Zelan laburbilduko zenukepertsonalki Armeria Eskolarenmendeurrena?Esker onez, bai nire izeneaneta baita instituzio moduan ere.Gizarteak gurekiko esker onaerakutsi digu eta baita ilusioatransmititu ere. Jaso ditugunerrekonozimendu guztiak Eibarrekin,erakundeekin eta zentrokojendearekin partekatu nahiizan ditugu. Aldi berean, erakutsidigu proiektua ez dela amaitueta abiada berri bat hartzekounea dela. Lehendik genuenarekin-hau da, ondo egindakolanarekiko pasioa, ekimenerakoahalmena eta bikaintasunarenbila jardutea- jarraitu behar dugulaikusteaz gain, errekonozimenduhoriek etorkizunean bideberetik jo behar dugula diote,zerbitzu eskuzabalarekinkonprometituta.- Jendearen erantzunarekinezusterik izan duzue?Espektatiba guztiak gainditudira. Ekitaldiak jendetsuak izandira ia denak: hitzaldiak izan,ikasle-ohiekin egindako bileraketa orokorrean baita hiritarrenparte-hartzea. Zabaldu berridugun erakusketa antolatzekoere askoren laguntza jaso dugueta ikusmina piztu du, jendearendeiek erakusten dutenez.Ez hori bakarrik: Eskolako ikasleakizan diren guztiek eurentokia izango dute erakusketan.- Zein ekitaldi nabarmendukozenuke guztien artean? Zein sariizan da berezia zuentzat?Izan dira hiru hitzaldi berezieta espezifikoak, baita elkarrenarteko topaketa-jardunaldi guztizarrakastatsua ere. Amaieraekitaldia atzeratu egin dugu etaareto-museoaren proiektua erehor dago. Sariei dagokienez,Lan Onari emandakoa nabarmendukonuke, duen esanahiarengatiketa garrantzitsuenetakoenartean dagoelako autonomiamailan. Baita Empresa Vascay Sociedad fundazioak edoConfebask-ek emandakoak ere.- Zelan egin behar diozue aurrezuen zain dituzuen beste ehunurteei?Gogo eta ilusio bereziarekin,garrantzia handia baitu Eskolarenbalioa errekonozitzeak baiEibarrendako, bai Debabarrenerakoeta baita Euskal Herrirako.Gure funtzioa ezin duguahaztu: gizartearen errealitateaerraztea eta transformatzea dagokigu,ez gehiago ez gutxiago.- Bizi dugun krisi egoerak Eskolariegokitzapena eskatzen dio?Krisiak gizarteari eta ekonomiariorokorrean hartuta eskatzendio egokitzapen hori. Guindustrialak gara (Gure Gero-Gura Gara) eta badakigu bestegauza batzuk egin beharko ditugula,beste modu batean. Benetakokrisiek hamarkada osoairauten dute eta bertatik ez garairtengo sartu ginen moduan. Enpresaaskori txarto doakien modura,badira beste batzuk halakoegoerei etekina ateratzen dakitenak.Gure irteera nazioartemailan ikusi behar dugu, merkatuglobalean funtzionatzendihardugulako. Esparru horretanjokatzeko pertsonak prestatubeharra daukagu. Hizkuntza gaitasunakhobetu behar ditugu,askotan ez euskerak, ez gaztelaniakez baitigute biderik zabaldukomerkatu askotan: ingelesa,txinera, turkiera, portugesa...ikasi beharko dugu. Herrialdetraktore horietan aurkituko ditugu-etagure bezero potentzialak.Eskolak hor egon beharra du.- Epe motzera, zernolako erronkeiegin behar diezue aurre?Hausnarketa estrategikoarieutsi behar diogu berehala. Gorantzdoazen sektoreei heldu”Oso eskertutagaudegizartearenerantzunaz”behar diegu: badira batzuk heldutasunerairitsi direnak, bainabeharrezkoa dugu gure buruaberrasmatzea, bai eskualde moduan,bai ekonomiatik begiratuta.Irteera hori teknologia berrietan,osasunean eta, batezere, energetikoa arloan ikustendut nik. Gutxi gorabehera, aurrekomendearen 20ko hamarkadanEibarren bertan egin zena,armak egiteari laga eta industriamekanikora jauzia eginez.Horretarako, oinarrizkoa daproduktu propioa berreskuratzea.Gu izan behar gara fabrika,erabakiak guk hartuta, azpikontratatuakizan gabe. Esandakoakdenok (enpresak, Unibertsitateak,Lanbide Hezkuntzak) zentzuberean arraunean egitea eskatzendu, apostua egitea herrimodura.- Gure ahalmenen gainetik biziizan garela esaten dutenekinados zaude?Hori ez da horrela: inor ez dabizi dagokionaren gainetik krisiaetorri arte. Beste gauza bat dakontu handiagoz edo txikiagozjokatzea, zikloen jabe izan behargara-eta. Krisia finantzieroaizan da eta horrek konfiantza krisiaere ekarri du berarekin. Bainakrisi guztiek eskaintzen dituzteaukerak. Txarrena epe laburrerajokatzen dugula da....eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


12 urtarrilaAurreko urtian baiño 102 biztanlegehixagorekin, 27.625 biztanlerekinekin zetsan urtiari gure herrixaketa hórretako askok Urkoraigota hasi eben urtia. Demasekogiruarekin hasi zeben urtiaGureak lantegikuak urterokobazkarixan eta Hiru Erregieri harreraberua eskindu zetsen. Hotzagohasi ziran diru-kontuak:udalak urte osorako 30 millioi eurokopresupuestua onartu eban,azken urtiotako bajuena. Hillaren17xan Azittaiñen San Anton gogoratueben eta Usartza TxistuTaldiak Bilboko Euskaldunan joeban. Urte hasieran ipiñi zittuenbiohondakiñak batzeko lehelengokontenedore marroiak. RobertoLópez Etxeberria diseñadoriarigrabadore bolia emon zetseneta alkate izandako JavierEguren hil zan. Lagun Taldearenikuskizuna eta danborradakokontzertua be euki genduazen.Eta urte osuan sorreriarenmendeurrena ospatu daben ArmerixaEskoliak hillaren 24anbete zittuan 100 urtiak.Urte berriari ongi etorria Ixuan eta UrkonJAVIER NOVO“240 urtetakoa izan daitekebizi-itxaropena mende erdian”DATUA1.900 langabetu zeudenEibarren eta langabezi tasa%11ʼ1ekoa zen urte hasieranLagun Taldearen ikuskizunaSahararen aldeko kanpainaEMAKUME ETA GIZONM O D AK O N F E K Z I O A K☎ 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7San AndresGozotegia● tartak● enkarguaketxeraBidebarrieta, 28☎ 943 20 79 73...eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


otsaila13Santaeskearen berreskurapena baserri giroanKezka dantza taldiaren kokodantzakItaliako Aratostiak gureragerturatu zittuen. Negukojaixekin jarraittuta, San Blasegunian opillak bedeinkatugenduazen eta Santa Agedabatzen jardun eben askok. Ezbeharrikbe izan zan: bariantian,auto istripuan 45 urteko eibartarrahil zan eta Teknikerrensua piztu zan. Eta 40 urtianmartxan egondako EibarkoPatronatua errehabilitaziñozentruak atiak betiko itxiko zittualajakin genduan. Alfakuak,lantegixaren egoeriaren barrieuki eta mobilizaziñuak hasi zittuen.Kulturan, 35. Eibarko AntzerkiJardunaldixak hasi ziraneta Portalean, "Hiperasia"izenburuko erakusketan, Debabarrenaeta Debagoienako 21artistaren lanak ikusgai ipiñi zittuen.Fausto Morgado margolarixak,barriz, betiko laga ginttuan.Eta hillia agurtu aurretik,presuen eskubidien alde jardutekoalkartia, Eibarko Herrirapresentau eben.Giza irudien jardunaldiaAratosteetan koko-jantzien orduaAXEL RIAÑO“Igoeraren gola kantatzeademasa izango litzateke”DATUA28.000 euro gastatzen duteherriko 18 lorategietako lorakberriztatzen: 16.000 lora guztiraJESUS Mª LARRAÑAGA RETOLAZA(2012-I-1)LEHENENGO URTEURRENEAN“Zeure bizialdian beti gure ondoan eduki zintugun,orain betiko gure bihotzetan gordeta”...eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


14 martxoaHillaren 1ian sasoi betian eginzittuan 100 urte Angelita IbarraAldazabalek. Martxuaren8xaren harira, barriz, programaziñozabala preparau ebenAndretxeak batzen dittuan herrikoandrazkuen alkartiak. Bilbon,Enrique Zuazua eibartarrazuzendari zientifiko dakanBasque Center for Applied Mathematics(BCAM) zabaldueben. Portalean presentaueben, bestalde, sortu barrixazan Euskadiko Islamiar Kontseillua.Egun batzuk desagertutaemon zittuan Agiñagako59 urteko gizonezkuaren gorpuaerreskatau eben Ixua inguruansuhiltzailliak; automobillarekinamilduta hil zan. Urkizukoparkian bigarrenez eginzan Landare Ferixia. MiguelSagastume “Mago de Urki”soiñujoliari omenaldixa eginzetsen Bergaran. Eta urtianegin diran greba orokorretakolehelengua martxuaren 29xanegin zan. Deialdixak jarraipenzabala euki eban.Asola-Berri bolatokiaren mende erdiaANGELITA IBARRA“100 urteak konturatu barikiritsi zaizkit, di-da batean”DATUA11.100 etxebizitza printzipalzenbatu zituzten Eibarren eta2.600 bigarren etxe modura Andretxea emakumearen aldeUEUren programazio osotuaEgunerokoogia☎ 943 20 40 66 (Errebal, 9)...eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.☎ 943 20 36 06 (Legarre Gain)- Pin-ak- Metxeroak- Kamisetak- Boligrafoak...☎ eta faxa: 943 70 14 97PUBLIZITATE ARLOKO etaENPRESETAKO OPARIAKArmagin 3 - beheaPubli.resa@euskalnet.net


apirila15Armeria Eskolak bere plaza izango du hemendik aurreraHillaren 14an II. ErrepublikiaEibarren aldarrikatu zala 81 urtebete ziran. DYAk PrebenziñuarenAstia antolatu eban.Liburuaren Eguna gogoratueban Juan San Martin liburutegixakhillaren 23an; piskat aurretikhasi ziran eskintzen e-readerrenmaillegu zerbitzua. EtaEgo Ibarrak lehelengo liburuelektronikua emon eban argittara:“Ingenios hidráulicosen Eibar”. Hillaren 25ian betezan gure herrixa suntsitu ebenbonbardaketen 75. urteurrena.Hori gogoratzeko jardueradiferentiak egin dira urtianzihar, tartian Indalecio Prietoriburuzko erakusketia eta EAJ alderdixakAntonio Sarasketa,Mercedes Kareaga eta IndalezioOjangureni omenaldixa eginzetsen. Legia betetziarren apirillazgeroztik udaletxeko balkoianbanderak dagoz. Indianokuagaztelekuak urtebeteegiñ eban. Barakaldo etaWenzeslao Orbeako igogailluakmartxan ipiñi zittuen.“Itxaropena” ikuskizunaren irudiaErrepublikari ohiko omenaldiaMARIVI MURILLO“Behin gitarra hartutaberehala hasten naiz kantuan”DATUA7.500 kilo bonba bota zituztenitalianoek 1937ko apirilaren25eko arratsaldean EibarrenI N M O B I L I A R I A / A S E G U R U A KF. Calbetón, 22-24943 200 012690 610 715...eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


16 maiatzaManifestaziñuarekin hasi zan hillia,Bihargiñen NaziñoartekoEgunian. Pertsona NagusixenXIX. Hamabostaldixa maiatzianospatu zan, Santa Kurutzeko,Galiziako Etxeko eta Abontzakojaixak moduan. Eibarko Casinuasortu zala 100 urte bete ziranmartxuaren 30ian, baiñamendeurrena ospatzeko lehelengoekitaldixa maiatzian egiñeben. Klub Deportibuaren eskutikArgazkilaritza Maiatzeanmartxa betian izan zan. EskolartekoAntzerki Erakusketia behille honetan eskindu eben. EtaMaixak egindako inkestaren arabera,eibartarron kezka nagusixakErrebal, trafikua eta zikinkerixiazirala jakin genduan. EibarkoDendarien Elkarteak 25 urte betezittuan, Zentro Medikuak moduan.Santa Rita egunian Lekeittiokomonjeri bisitan juan jakozenurtero holan egitten daben eibartarrak.Toribio Etxebarria sarixakbanatu zittuen. Eta azken asteburuaaurten 47 urte egin dittuanEuskal Jaixak bete eban.Casino Artista Eibarrés-ek ehun urte bete ditu aurtenANTONIO SARASKETA“Urkizu aldean babeslekuakegiten ibili nintzen gerran”DATUA%23 da industriak duen pisuaherriko aktibidadeetan,eskualdeko (%40) txikienaTantanez Tantan euskeraren aldeEuskal Jaiaren asteburu betea943 20 37 15Ibarkurutze, 5FOTOKOPIAK - LASER - KOLOREAPLANOEN ERREPRODUKZIOAENKUADERNAZIOA - PLASTIFIKATUAKFAX ZERBITZUA - CD-TIK INPRESIODIGITALA Z/B - PEN-DRIVE-TIKINPRESIO DIGITALA Z/B...eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.Bidebarrieta, 46 - behea 311postakutxa 20600 EIBARTel. eta Faxa: 943 20 86 12egokopsll@euskalnet.netaltzariak etakoltxoiak


ekaina17Dultzaineroak Sanjuanetako pregoiaren aurretikEskolako Agenda 21 programiarijarraittuta, ikasliak eurenproposamenak udaletxeko plenoraiñoeruan zittuen. Foru Aldundikoordezkarixak bere programiapresentatzera etorri jakuzen.Ekintzaillien Eguna ospatzekoekitaldixa hartu eban Debegesak.Aurten 20 urte bete dittuanGoruntz abesbatzak, horiospatzeko, Easo abesbatzarekinbatera kontzertua eskindu eban.Eta kantuan emon eben egunaKaleetan Kantuz-ekuen topaketanparte hartu eben abesbatzak.Ikasturtia agurtu aurretik egunberezixa ospatu eben Kezkadantza eskolako 130 ikaslekDantzari Egunian. Eta sasoi honetanohikua dan moduan, jaixakgero eta tarte haundixagua hartzenhasi ziran: Sanjuanak, presupuestuamurriztuta be, 88 ekitaldiekarri zeskuezen. Urki auzokuakbe euren jaixak antolatuzittuen eta hillaren amaiera aldianSanpedruak ospatu genduazenbehealdian. Kanpoko igerilekuakudako sasoiari ekin zetsan.Esperientziaren Eskola aurreraKolon minbiziaren aurkako kanpainaARRATE ESPILLA“Amama eta amarekin ikasidut gantxiloa egiten”DATUAEibartarren %24k 65 urtetikgora ditu, EAEn eta Gipuzkoanbaino lau puntu gehiagoDEBA BEHEKO ELKARTEAESKUALDEKO BATZORDE ERAGILEADEBABARRENAUROLA KOSTA“Denon Sindikatua”Sindikatua zuen zerbitzuraUrte berri on!ZORIONAKIsasi, 2 - 1. -EIBAR-☎ 943 82 07 82...eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


EIBARKO KIROL SARIEN XVIII. edizioaDatorren astelehenean, abenduak 31, dagoeneko ohitura denez,...eta kitto! astekariak antolatzen duen Eibarko Kirol Sarien edizio berribatek bere zita izango du Eibarko kirol munduarekin. Hamazortzigarrenaizango da. Portaleko Areto Nagusian, eguerdiko 12.00etan hasikoden ekitaldian, modalitate bakoitzean izendatutako kirolariek eurensaria jasoko dute; modalitateei dagokienez, 26 sari banatuko dira eta,horiez gain, sustapen saria, euskarakoa eta ohiko sari berezia.Guztira, beraz, 29. Lerro hauetatik, eibartarroi ekitaldira joatekogonbitea egiteaz gain, parte hartu duten kirol talde guztiei eskerrakematea besterik ez zaigu geratzen. Zorionak irabazleei! Eta baita gureherriko kirol taldeei ere, urte guztian egiten duten lanarengatik.SARI BEREZIAJaime BarriusoEibar Kirol ElkarteaARETO-FOBALLAARKU TIRAKETAATLETISMOAAUTOMOBILISMOAAlex AlonsoJon Ander MayoralAinhoa AzpiazuRuben MoroDebabarren Areto-FoballaArkulariakEibarko Klub DeportiboaEscuderia EibarERRUGBIAESKIAESKUBALOIAFITNESSOscar L. de GereñuAmaia BuenoUnai IbaibarriagaIñaki MateosEibar Rugbi TaldeaEibarko Klub DeportiboaEibar EskubaloiaOrbea KiroldegiaFOBALLAGIMNASIA ERRITMIKOAGOLFAHERRI KIROLAKJon ErrastiJubenil taldeaMaier FernándezJose Antonio ArrillagaEibar Kirol ElkarteaIpurua Gimnasia ErritmikoaEibar Golf Pitch & PuttEibarko Euskal Jokoak...eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


abenduak 31,astelehena,12.00etan, PortaleanHIRU TXIRLOIGERIKETAJUDOAMENDIAEuskadiko selekzioaMartin AizpiriNekane MuguruzaJose Enrique GonzálezAsola BerriUrbat-UrkotronikJudo KalamuaEibarko Klub DeportiboaPILOTASASKIBALOIASQUASHTENISAIker NarbaizaGaizka HernándezAndoni EtxebarriaIker EzkerraEibarko Klub DeportiboaRuibal Alquiler VehículosEibarko Klub DeportiboaUnbe KirolguneaTIRO OLINPIKOATRIATLOIATXIRRINDULARITZAWATERPOLOAJose Miguel SolasJuanjo RomeroJokin BergaraTxomin LeturiagaClub Tiro Dinbi-DanbaEibar Triatloi TaldeaDebabarrena-KirolgiUrbat-UrkotronikWU-SHUXAKEASUSTAPENAEUSKERA SARIAVicente TerceroJose Antonio GarridoSomos AsesoresAtletismo TaldeaTtatt GimnasioaKlub DeportiboaEskubaloiaEibarko Klub Deportiboa...eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


20 uztailaHillaren lehelenguan hil zan DeparkelDebabarrena Parkinsonalkartia sortzeko bultzatzaille nagusiñaizan zan Jesus Astigarraga,75 urterekin. Sanfermiñetakotxupinazua ekarri zeskuenOporrak Afariketan pasaueben 500 umiak. Eta jaixekin jarraittuta,Amañako jaixetan aurtenarreta berezixa eskindu zetsenIrati auzokidiari, umiak dakangaixotasunari laguntzeko diruabatuta. Lambretta motorrekinbatera, King Africa izan zan SanKristobal auzoko jaixetako protagonistanagusixa. PlazatikGaztetxera txapelketako finala,barriz, Eibarko gaztetxian jokatueben bazkarixan batutako 200lagunen aurrian. Hillaren bigarrenhamabostaldixan aillegaujakuzen udako merkealdi berezixak,neguan egindakuarenbidetik. Eta hillaren 17xan zabaldueben Portalean "Gerraeta Bakea. Zuzeneko begiradak",gerra-argazkilari garrantzitsuenenerretratuekin osatutakoerakusketia.La Salle ikastetxekoen ikasturte amaierako jaiaARRATE GARMENDIA“Beti egongo da laguntasunabehar duen jendea”DATUA1.450 lagunekin topera beteziren kanpoko igerilekuak etaitxi egin behar izan zituztenUdako Eibar Factoring azokaAmañako jaietako animazioaZerbitzu osatuak Eibar eta eskualdekoosasun zentru eta etxeetanGipuzkoa, Espainia eta nazioartetikegiten dira trasladoakNTRA. SRA. DE BEGOÑAEHORZKETA-BEILATOKIA● KOROAK ● ESKELAK ● HILARRIAK ● AGIRIAKBULEGOAK ETA ERAKUSKETA:Txaltxa-Zelai, 4-6 - behea, ezk.ZERBITZU IRAUNKORRA:☎ 943 201095 Faxa: 943 202564Errebal, 12 - beheaTel./Faxa: 943 531 809tintalur@gmail.com www.tintalur.comTintalurKartutxo eta Toner Birziklaia eta Salmenta...eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


abuztua21Espainiako Itzuliaren 4. etapa Arrate gainean amaitu zenUdako astiak hainbat bihar egittekoaprobetxau dittue aurtenbe: potolonuetakuak Amaña-Ardantzabittartian trenbidia bikoiztekolehenagotik hasittaeguazenak izan ziran, aurrekontuarengaittik(14'9 millioi euro)eta iraupenarengaittik (15 hillebete).Abuztuan hasi ziran Estaziñokalia barriztatzeko biharrak.Kalia oiñezkuendako erosuaguabihurtzeko biharrak 211.097 eurokostau dabe eta iraun eben bittartian,4 hillebetian, trafikuarendakomoztuta egon zan kalia,bertako eta inguruko trafikuan aldaketakeraginda. Milafloresekoakzesuak hobetzeko biharrekinaurrera segidu eben abuztuan.Bestalde, eta urtero egitten dabenmoduan, Miguel de los Toyosalkatia oporretan izan zanbittartan txandaka ordezkatueben Pedro Escribano, Mª JoseTelleria, Eneko Andueza eta ArcadioBenitez ziñegotzixak. Etabatek baiño gehixagok faltan botakoeban udako zinia, aurten ezdalako emonaldirik eskindu.Romarate Olinpiadetan izan zen42.000 lagun hartu zituzten igerilekuekZIRIAKO ORTIZ DE ZARATE“Euskal herri denetan jardunizan dut aurkezle lanetan”DATUA20.400 eurokoa da eibartarronbatezbesteko errenta, krisia hasizenean baino ia 800 gutxiago...eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


22 irailaArrateko jaixekin ekiñ ohi detsaguikasturtiari, baiña bestejai batzutarako tartia be eukieban hilliak: Legarrekuak antolatutakuak,Kantabriako Etxekuakantolatzen dittuen BienAparecida jaixak, Arrate izenekoandrazkuak urtero ospatzendabena, Barrena kalekuena,Agiñagako sanmiguelak…eta aurten hórreri kulturen artekojaixa eta lehelengoz antolatudiran Wenzeslao Orbea kalekuenjaixa gehittu bihar detsegu.Eta lehelengoz antolatueben Nekazaritza EkologikuarenAstia; horren eskutik azokiaeta hitzaldixak euki genduazen,bestiak beste. Goittik beherabarriztatutako Estaziñuaatzera be zabaldu eben. Etaatiak zabalik topau genduanbaitta azken hillebetietan itxittaeguan Arrate hotela be, izenbarrixarekin: Unzaga Plaza.Donostiako Zinemaldixan JavierAgirresarobek Zinezko BizitzaSarixa jaso eban. 26rakogreba orokorra deittu eben.Eguraldia lagun izan genuen Arrateko jaietako ospakizunetanJUAN ANTONIO AZNAREZ“Eliza oso etxe handia daeta bertan denetarik dago”DATUA4.600 ikaslek ekin ziotenikasturte berriari gurean,iaz baino 150 gehiagokDeporrek bere ateak zabaldu zituenEuskerari laguntzeko lasterketakE R O S I M O D A P U N T O A NPUNTOAN JANZTEKOAUKERA:– Aparteko kalitatezkoartileak: ingelesak,alemaniarrak, italiarrak, etb.– Mertzeria fina– Osagarriak: mangafandak,bufandak, poltsoak,txano bereziak, ...WWW.ARTILEPUNTO.COMINFO@ARTILEPUNTO.COMBidebarrieta, 18 943-207227CCOO-ek Euskadinelkarrizketa sozialareneta negoziaziokolektiboarenwww.ccoo-euskadi.netalde egiten duIfar kale, 1 Tel. eta faxa. 943 20 84 35 eibar@euskadi.ccoo.es...eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


urria23Eusko Jaurlaritzarako hauteskundeak egin zirenUztaillaren 25ian espetxetik etaraeben Aniaiz Ariznabarretari ongietorriberua eskindu zetsen.Ikasturte hasierarekin batera haureskolia inaugurau eban Aldatzek.Eta oindiok udako jai girotikaldendu barik, Sagardo Egunaeta Enpanadaren Jaia ospatugenduazen. XIV. Jardunaldi Mikologikuakekarri zeskuezen Deporrekuaketa Euskadiren Egunarenharira Autonomia-FederaziñuenKultur Alkartien II. Topaketiahartu eban Ipurua kiroldegixak.Lau abesbatza eta organistabat kontzertuan ekarri zeskuezenXX. Musikaldixak. Eta Musikaldixaez eze, Antzerki Jardunaldixaketa beste asko antolatziaz arduratzenzan Txema Cornago hillaren25ian hil zan, 62 urterekin. PobreziarenKontrako NaziñoartekoEgunaren harira, eta Eibarko ElkarkidetzarakoMahaixak bultzatuta,Zero Pobrezia puzzlia osatueben Untzagan. Eta hillari aguresan aurretik, Eusko Legebiltzarrerakohauteskundiak egin ziranhillaren 21ian.Sagardo Eguna giro bikaineanJardunaldi Mikologikoak erakusleihoANDRES GUASCH“19 behargin berri kontratatuditugu Unzaga Plazan”DATUA1.800 etorkin daude Eibarren,errolda osatzen dugunon27.560 biztanletik ia %6ʼ5GAURELEKTRIZITATEAInstalazio etakonponketaelektrikoakAtezainautomatikoak etabideo-atezainakZuloagatarren 9, behea carmen@egaur.comTelefonoa 943 20 62 40 Faxa 943 05 69 23Laguntza TeknikorakoZerbitzu OfizialaElektrodomestiko txikien mikrouhinenkonponketa, musika kateak,sukaldeko menajea,elektrodomestiko txikien piezak,eta abar…IFAR KALE 8Tel. eta Faxa. 943 20 67 1720600 EIBAR...eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


24 azaroaXIII. Eibarko Asier Errasti Laburmetraiajaialdiko proiekziñuakhartu zittuan Coliseoak. MusikuakSanta Zezilia ospatu eben,emanaldi diferentiekin. Domusantuegunaren ostian, Eibarkoohitturiari jarraittuta, askok ospatugenduan Gaztañerre afari berezixekin.Mahaitik jaiki barik, zaporierieskindutako azokiakprodukto diferentiak ekarri zeskuezenUrkizura. Eta KulturAzaro Gastronomikua antolatueben, San Andres jaixen inguruan.Estaziño kalia zabaltziarekinbatera trafikua lehengorabueltau zan. Kontrakua pasauzan Torrekuan: trenbidia bikoiztueta estaltzeko biharrak aldaketainportantiak ekarri zetsezelakooiñezko zein gidarixeri. Heriotzeribegira, hille eskasa izanzan: Barakaldon bere buruazbeste eginda hil zan Eibarkoandrazkua eta egun gitxira besteeibartar bat lan istripuan hilzan Abadiñon. Estatu maillandeittutako 14ko grebak oihartzuntxikixa euki eban hamen.San Andresetako lehiaketetan saritutakoen taldeaXABI ZUBIZARRETA“Euskerak ezagutzan aurreraegin du, baina ez erabileran”DATUAHerritarren ia %25ek emandu izena aurten martxan jarriden 5. kontenedorerakoDon Pedro Zelaiaren tonbolaGaztañerre Eguna ospatzenSuper BM IFA taldea,zure eguneroko erosketaJulian Etxeberria, 14-16 Tel. 943 70 15 90JOSE VICENTE PEROSANZM a LUISA SOROAMARTA VALERAIRATXE URIBEZUBIATEL. 943 204 194FAXA. 943 820 006Urtzaile, 1 EIBAR egurenyasoc@sarenet.es...eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


abendua25Alfa ez ixteko manifestazio asko egin dira azken hilabeteetanAndrazkuen kontrako indarkerixiasalatzeko Beldur Barik lehiaketanEibarko onenari sarixaemon detse lehelengoz. MarioOnaindia Fundaziñuak beredokumentu fondua, agiriz betetako207 kutxa gordailluan laga detsazEibarko Udalari. Correosekobihargiñetako batzuk 20egunian egon dira greban, zuzendaritzakbost lanpostu kentzekozekan asmua salatzeko.Gabonetako argixak ixotziarekinbatera, egoera ekonomikuakkaltetutakueri laguntasunaemoteko kanpaiñak eta ekimenakbata bestiaren atzetik etorridira: elikagaixen eta jostailluenbatuketia Casa del Pueblon,Abontzatomasetan batutako diruaelikagaixen bankuari laguntzeko,Sostoaren Gabon kontzertuanbatutakua Cáritas-eriemoteko… Eibarko "gerrakoumieri" aitorpena egin zetsenudaletxian eta kalian argazki erakusketiamartxan dago. Olentzerojuan barri da, baiña Hiru Erregiaknoiz aillegauko zain gagoz.Arrate Kultur Elkarteak 60 urteEuskeraren Eguna T. EtxebarriarekinJULIAN IANTZI“Euskarari esker munduosoari bira eman diot”DATUA22 milioi euroko inbertsioaegin dute IK4-Teknikerinstalazio berrietan (28.000 m 2 )Zure etxe-barruarenonerako...Tfnoa. 943 20 22 39Mobila. 617 16 33 82egolan.eibar@gmail.comAHOLKULARITZA eta GESTIOAE G O L A NJulian Etxeberria 7, 7.-C...eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


26 nazioartekoaFARC-Gobernua negoziazioakEibartik kanpoere gertatudirenen arteanbadira hainbatgauza aipagarri.Hona hemenhorietako batzukDiamantezko ezteiakURTARRILA: Costa Concordia luxuzko itsasontzia hondoratu zen Giglio irlanOTSAILA: Siberiako hotz-olatu batek 650 hildako laga zituen EuropanMARTXOA: Putinek gehiengo osoz irabazi zituen Errusiako hauteskundeakAPIRILA: Cristina Fernándezek YPF enpresa nazionalizatu zuen ArgentinanMAIATZA: Hollandek Sarkozyri irabazita, sozialistak nagusi FrantzianEKAINA: Kairoko Tahrir plaza eguneroko manifestazioen lekuko izan zen...eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


nazioartekoa27Baumgartner-en jauziaSandy urakanaCuriosity MartenUZTAILA: PRIk boterea berreskuratu zuen Mexikon hamabi urte geroagoABUZTUA: Usain Bolt atletismoko errege koronatu zen Londreseko olinpiadetanIRAILA: Enpresa japoniarren aurkako erasoei ekin zieten TxinanURRIA: Hugo Chávezek hauteskundeak irabazi zituen berriro VenezuelanAZAROA: Barack Obama presidente hautatu zuten beste lau urterakoABENDUA: 27 hildako tiroka AEBetako eskola batean, tartean hogei haur...eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


28 euskera- KOLDO ZUAZO hizkuntzalarixak“Arabako euskara” liburuaemon dau argittara etaEtxepare Institutuak eskatuta,barriz, OIER ARAOLAZAk “Euskaldantza” liburuska idatzidau.- Martxuan BERTSO ASTIA ospatu eban Arrate Kultur Elkartiak,beste urtietan egindakuaren bidetik.- Ekaiñaren 2xan MINTZAEGUNA ospatu zan Santurtzin.- EGO IBARRA BATZORDIAREN WEBGUNIAN “Gogoz”, “Bidez”eta “Landuz”, Juan San Martinek idatzittako hiru liburuhórrek digitalizau eta sareratu dittue.- JUAN SAN MARTIN LIBURUTEGIXAK euskeraz argitaratutakonobeletako eskintza areagotu dau. Harkaitz Cano eta besteidazle batzuk be bisittan euki dittue bertan.- Apirillian EUSKALDANTZAREN ADIE-RAZPENA siñatueben.- Maiatzian EUSKAL-GINTZAKO lankidetzarakoHITZARME-NAK siñatu ziran.- EUSKARAZ BIZI NAHI DUT herri-lasterketa jendetsua eginzan Eibarren, beste herri askotan moduan.- EIBARKO EUSKERIAREN IKASTARUA emon dabe aurten be,Udalak, Udal Euskaltegiak eta Badiharduguk antolatuta.- Aurtengo EUSKERIAREN EGUNIAN Toribio Etxebarria eta“Lexikoia” izan dira ardatza.- Eusko JaurlaritzakoAdministraziño PublikuetakoHizkuntzaNormalizaziñorakozuzendari barrixaizendatu eben NE-REA ALUSTIZA eibartarra.- Maiatzaren 19xan egin zan TANTANEZTANTAN euskeriarenaldekoekitaldixa., Eibarkoeuskalgintzakantolatuta.- 47. DURANGO-KO AZOKIA laburraguaizandabe, eskintzahaundittu dau....eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


euskera29- UDAKO EUSKAL UNIBERSIDADIAK diru-laguntzetan jaitsieragarrantzitsua izanda be, ikastaruak antolatu dittu aurten be:udaberrixan 10 ikastaro emon zittuen Markeskuan, aurten 40urte betetzen zittuela aprobetxauta udan 40 ikastaro eskindudittue eta udazkenian be ikastaro eskintzari eustia lortu dabe.- DIRU-LAGUNTZA JAITSIERA NABARMENA IZANGO DAU...ETA KITTO!-K 2012KO PRESUPUESTUAN, baiña halanda be,oztopoak oztopo, …eta kitto! Euskara Elkarteak urte osuan eskindudittu euskeriaren normalizaziñorako eta erabilleria sustatzekojarduerak, bere programa diferentiak erabillitta: GurasoakBerbetan dalakuari jarraittuta, bestiak beste, “Pantxikaeta Txinparta” Zurrumurru taldiaren ikuskizuna eta euskal kantueta jolas-tallarra egin dira; Illunabarrian programiak Irati Andaeskalatzaillia, Barry Manley umoristia, Julian Iantzi aurkezliaeta beste batzuk ekarri deskuz; Bide Alde soziedadian bertso-desafiuanjardun eben Irun eta Eibarko bertsolarixak; Ipurterreipuin lehiaketan 1.000 lanetik gora jaso dira; oiñ urte biegindakuaren bidetik, Euskararen Transmisioaren ingurukoMintegi arrakastatsua hartu eban Portaleak maiatzian; eta normalizaziñoarlotik euskeriarekiko jarrera eta motibaziñua sustatzekohitzaldi eta tallarrak eskindu dira.- Otsaillian euskaltegi bixak, udalaren laguntasunarekin EI-BAR ONDUEN DEFINITZEKO BERBIA aukeratzeko lehiaketiaantolatu eben eta irabazlia Igone Lamarainek proposau ebana,“trabesa” berbia, izan zan. Uxue Alberdi eta beste batzukbisitan izan dittue.RPS: 124/10San Bartolome, 22 (Elgoibar)Ola kalea, 10 (Lasarte-Oria)943 366 377 www.dentalaldaz.com“Aldaz Hortz Klinikaketa bertoko profesional-taldeakgabon zoriontsuakopa dizkizue”INPLANTEA+ HORTZAegunbateanArazoakhortz haginordezkoarekinedo hortz batedo besterenfaltarekin?SOLUZIO FINKOA:hortz bat edo gehiagojartzea metal-zeramikanSOLUZIO FINKOA:hortz guztiak metal-zeramikanjartzea 6 inplanterekinSOLUZIO MUGIKORRA:ordezko hortz hagin osoa erretxinanjartzea 2 inplanterekin gutxienez2013. urterako prestatzen dihardugu. Beti ere gure pazienteenongizateaz arduraturik, hortzetako osasuna inork alde batera utzi ez dezanahalegintzen gara. Hornitzaileekin dugun harreman zuzenari esker,tratamendu guztietan kalitatea/prezioa doitzen ditugu, datorren urteaguztiontzat errazagoa izan dadin gure aportazioa eginez. Gure pazienteguztiei gugan jarritako konfidantza eskertu nahi diegu. 2013 zoriontsua.ESTETIKAMETALIK GABEKO FUNDAK. Itxura guztiz naturala etaestetikoa da. Zirkonioak metalak sortutako marra grisak saihesten ditu.KARILAK. Hortza gehiegi gastatu gabe, hortzak berdindu, hortz banatuakjuntatu eta kolore ilun edo zikina desagertarazi. Bisita bakar batean....eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


30 kirolakberriakWATERPOLOAUrbat-Urkotronikek asteburuanjokatutako partidu guztiak irabazizituen: infantilek Fortuna gaindituzuten Altzan, kadeteek 12-7irabazi zioten Bidasoa XXI-i Orbeakiroldegian eta seniorrek13-12 gainditu zuten DeportivoBilbao B taldea.ESKUBALOIAGaraipen zaila bezain garrantzitsuaeskuratu zuten Somos EibarEskubaloikoek Elgoibarko Olaizagakiroldegian. Alkorta Groupekinjokatutako neurketa gorabeherahandikoa izan zen. Sailkapenean3. postuan finkatu diraeibartarrak eta lau puntu ateratzendiote laugarrenari.ERRUGBIAGaizka Arrizabalaga eta MikelMeabe Hierros Anetxe taldekokideak Espainiako selekzioarekinentrenatuko dute, BryceBevin hautatzaileak Unben BeraBera eta Eibarren artekoderbia ikusi eta gero.Ruiz eta Larrauri txapeldunakKlub Deportiboko jubenil mailako bikoteak22-16 irabazi zion Lazkaoko bikoteariZestoako frontoian jokatutako KlubenArteko finalean. Garaipen horrekin, hurrengodenboraldian 2. mailan jokatukodute eibartarrek eta hor, exigentzia mailahandiagoa izanda ere, asko dute ikastekoeta irabazteko gazte biek.Bi jaialdi bikain AstelenanEibarko TxirrindulariElkartearen Biltzar NagusiaLarrauri eta Ruiz, irabazitako sariekin.Domekan eta Urte Berri egunean profesional mailako binakakotxapelketako partiduak jasoko dituzten jaialdiak antolatu ditu Aspek.30eko jaialdian, honako partiduek osatuko dute jaialdia:Aritz Lasa-Larrinaga vs Jaunarena-Cecilio; partidu nagusian, BerasaluzeVIII.a-Albisu vs Arretxe II.a-Begino; eta, amaitzeko, Ongay-L.Galarza vs Mendizabal III.a-Arruti. Urtarrilaren 1eko karteldegiahonakoa izango da: Retegi Bi-Merino I.a vs Ezkurdia-Laskurain;partidu nagusian, Titín III.a-Merino II.a vs Irujo-Zabaleta;eta, azkenik, Apezetxea-L. Galarza vs Gorka-Larrinaga.Portalean egingo da urtarrilaren 4an, 20.00etan hasita. Horibai, behin ohiko biltzar nagusi hori amaituta, Ez Ohiko Biltzarrahasiko da, puntu bakarrarekin: lau urteko agintaldirakopresidente berriaren hautaketa, aurrekoak beste lau urtekoabete baitu dagoeneko.URTE BERRI ON!Urkizu, 18 943 120194Giro alaiaGabon Zaharrean!UNTZAGA PLAZA, 1020600 EIBAR...eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


laztanakemoten...agendaZure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu. Argazki arruntaren prezioa4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.31Zorionak, MIKEL,urtarrillaren 1ian 11urte beteko dozuz-eta.Etxekuen partez.Zorionak, UGAITZ,gaur hiru urte betekodozuz-eta. Alaitz,gurasoen eta aitxitxaamamenpartez.Zorionak, LIHER,gaur bost urtebetetzen douzu-eta.Muxu haundi batfamelixaren partez.Zorionak, JON, gurepotxolo, bixar bi urteegingo dozuz-eta!Patxo haundi batfamelixaren partez.Zorionak, MALEN,domekan urtebeteegingo dozu-eta.Muxu haundi batfamelixaren partez.Zorionak, MIKEL, gaurhiru urte potolo egittendozuz-eta. Muxuhaundi bat famelixarenpartez.Zorionak, MANEX,atzo bi urte betezenduazelako. Muxuhaundi bat etxekuenpartez.Zorionak, AMAIA, guretxikitxuak hiru urteegingo dittu bixar-eta.Muxu haundi batdanon eta, batez be,Nerearen partez.Zorionak, JULE,hillaren 31n bi urtebeteko dozuzelako.Aitxitxa-amamenpartez.Zorionak, IRAIA (bederatzi) etaMARTXEL (bost), urtiakegitterakuan. Jarraittu beti beziñalai eta jatorrak izaten. Millamuxu bixontzat. Aitatxo etaamatxoren partez.Zorionak, UXUE (zazpi urte beteko dozuz)eta BEÑAT (oin dala gitxi lau egin dozuz).Etxeko guztien partez.hildakoak- Angela Agirre Belaustegigoitia. 96 urte. 2012-XII-22.- Juan Zuazo Zarrabe. 84 urte. 2012-XII-23.- Antonio Lauzirika Zamakola. 89 urte. 2012-XII-25.- Jesus Lariz Egaña. 66 urte. 2012-XII-26.jaiotakoak- Miren Garramiola Dapoza. 2012-XII-17.- Josu Artetxe Castaño. 2012-XII-17.(1 ARETOAN)28an: 22.3029an: 17.00, 19.45, 22.3030ean: 17.00, 20.00”Fin”Zuzendaria: Jorge TorregrossazineaColiseoan(2 ARETOAN)28an: 22.3029an: 17.00, 19.45, 22.3030ean: 17.00, 20.00”Golpe de efecto”Zuzendaria: Robert Lorenz(ANTZOKIAN)28an: 22.3029an: 17.00, 19.45, 22.3030ean: 17.00, 20.00”Rompe Ralph” 3DZuzendaria: Rich Moore...eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


32 agendaBARIXAKUA 28ZONA 10 ZOZKETA19.00. 500 eurokotxekearen zozketa, Zona10 elkartearen eskutik.Ibarkurutzen.AZKEN OSTIRALA19.30. Giza-katea,Untzagatik hasita.Amaieran, U-12rakodeialdia egiteko taldeargazkia.DOMEKA 30OMENALDIA17.00. Txema Cornagori,Euskal Herriko GazteOrkestraren eskutik. HezkuntzaEsparruan.ASTELEHENA 31KIROL SARIAK12.00. Eibarko kiroltaldeetako ordezkariei KirolSaria emateko ekitaldia,…eta kitto!-ren eskutik.Portalean.MANIFESTAZIOA18.00. Presoen aldekomanifestazioa, EibarkoHerrirak deituta. Untzaganhasita.BRINDISA01.00. Euskal preso etaiheslarien eskubideenaldeko brindisa. EibarkoBizikleta Plazan.MARTITZENA 1URKORA IGOERA09.00. Urkora igotzekoDeporretik irteera.10.00etatik aurrera saldadoan Ixuan.URKORA IGOERA10.30. Urko puntan,presoei bidaltzeko argazkiaateratzea, Eibarko Herrirakdeituta.EGUAZTENA 2UMEENDAKO TAILERRA17.30. Gabonetakomarrazki tailerra. El CorteInglés-ean.EGUENA 3UMEENDAKO TAILERRA17.30. Hiru Erregeenmaskara tailerra. El CorteInglés-ean.BARIXAKUA 4ZINEA17.30. Zine emanaldiaumeentzat. El CorteInglés-ean.INDIANOKUA18.00. Sukaldaritza:gailetak. Indianokuagaztelekuan.URTEKO BATZARRA19.30. EibarkoTxirrindulari Elkartearenurteko batzarra (bigarrendeialdia 20.00etan).Portalean.ZAPATUA 5GABONETAKO AZOKA10.00/14.00. GabonetakoAzoka berezia eta bestejarduera batzuk, Zona 10elkartearen eskutik.Estaziño-Ibarkurutzen.ATE IREKIAK11.30/14.30. Laztantxohaurtzaindegiaren ateirekien jardunaldia. Meltxorerregea eta txokolate-jana.Karmen, 3an.ERREGE KABALGATA17.00. Ipurua DantzaGaraikidea, IpuruaGimnasia Erritmika etaEibarko Balleta taldeendantza erakustaldia.19.00. Errege kabalgata,Cielito Musika Bandaklagunduta, Untzaganhasita.INDIANOKUA18.00. Gabon festa.Indianokua gaztelekuan.DOMEKA 6INDIANOKUA18.00. Ping pongtxapelketa. Indianokuagaztelekuan.ASTELEHENA 7IKASTEN10.00. "Mirando al cielo"(astronomia). BehekoTokian.IKASTEN16.00. SendabelarrenForoa: Mizpira. Portalean.MARTITZENA 8IKASTEN10.00. Asier Errastilaburmetraietako batzukproiektatzea. HezkuntzaEsparruan.EGUAZTENA 9IKASTEN09.55. Mendi ibilaldia:Eibar- Mallabia-Hambre-Ermua Eibar. IrteeraEstaziñotik (Ardantzatik09.57etan).TAILERRA19.00. Mintza praktikataldea, ingelesez. JuanSan Martin Liburutegian.EGUENA 10IKASTEN10.00. Hitzaldia:"La pasión por la forma:Fernando Botero", RicardoAldamaren eskutik.Armeria Eskolan.18.00. Joskintza tailerra.Portalean.19.30. KaleetanKantuz-ekoen entsegua.San Andres elizakolokaletan.TAILERRA19.00. Mintza praktikataldea, frantsesez. JuanSan Martin Liburutegian.HOROSKOPOAARIESAilegatu da negua eta, horrekin, eztula.Zaindu gehiago, jantzi hobeto eta zureesku dago mukizapia guztiz baztertzea.TAURUSUrte berri egunean promesak egiteagustoko duzu, baina bete egin behar diragero. Pentsatu ondo zer esaten duzun.GEMINIMaiteminduta zaude eta ez dizou ezeresango? Ez galdu denborarik. Biharkoeguna, gainera, aproposa izan daiteke.CANCEROpariak gustoko izan dituzu, azkenakbatez ere. Jakina, zuk egindakoakikusita, jendeak gogoz hartu du lan hori.LEOPixka bat zaintzea ez dago txarto, bainahainbeste ordu sukaldean eman eta gero,platerak ez bueltatu beteta. Mesedez.VIRGOZure buruan gehiago pentsatu etaahaztu behingoz besteen arazoak. Zortehandikoa zara. Aprobetxatu zaitez!LIBRAOlentzerok ez dizu nahi zenuena ekarri?Horrenbeste eskatu eta eskatu, nazkatuegin dituzu Olentzero eta ingurukoak.SCORPIUSLana ez da guztia: lasaitu eta denboraaprobetxatu. Zuretzako denborahartzeagatik ez da mundua akabatuko.SAGITTARIUSSorpresatxoa eman beharko zeniokenorbaiti hilabete amaieran. Espero ezduen oparia prestatu, merezi du-eta.CAPRICORNIUSZeinen ondo joan diren gabonetakoerosketak. Zuk uste baino gutxiagogastatu duzu. Egizu kapritxo hori!AQUARIUSZure lagunak entzutea duzu gogokoeta eurek asko eskertzen dute. Pentsatuzer esaten duzun, mina egin aurretik.PISCISZure ametsak egia bihurtuko dira bihar.Gabon zahar eguna zoragarria izangoda zuretako: zure bizitzako onena....eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


agenda33eguraldia (EUSKALMET.NET)erakusketak✔ Abenduaren 31ra arteBIXENTE EIZAGAETXEBERRIA. Argazkiak.El Ambigú tabernan.PATXI JATO. Argazkiak.Portalea tabernan.✔ Urtarrilaren 5era arteJOSE LUIS IRIGOIEN. Argazki erakusketaeta salmenta, presoen alde. Topalekuan.✔ Urtarrilaren 6ra arteKLUB DEPORTIBOKO ARGAZKILARITZATALDEA. Portalean.✔ Urtarrilaren 13ra arte“ARMERIA ESKOLA ATZO, GAUR ETA BIHAR”.Portalean.✔ Urtarrilaren 20ra arteHAREK UMIAK (GERRAKO EIBARKO UMEAK).Kalean.SUDOKUA3 72 5 3 46 1 55 7 81 29 4 63 7 81 6 5 72 5AURREKOAREN EMAITZAfarmaziak✔ barixakua 28EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)✔ zapatua 29EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)✔ domeka 30EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)✔ astelehena 31EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)GAUEZ Barandela (Z. Agirre, 4)✔ martitzena 1EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)✔ eguaztena 2EGUNEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)GAUEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)✔ eguena 3EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)✔ barixakua 4EGUNEZ Las Heras Larramendi (Calbetón, 19)GAUEZ Las Heras Larramendi (Calbetón, 19)✔ zapatua 5EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Mendinueta (Urkizu, 6)✔ domeka 6EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)✔ astelehena 7EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)✔ martitzena 8EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)✔ eguaztena 9EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)GAUEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)✔ eguena 10EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)✔ barixakua 11EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)telefono jakingarriakSOS deiak ........................112Pegora .............................010Udaletxea ..........943 70 84 00Portalea.............943 70 84 39Udaltzaingoa ......943 20 15 25Mankomunitatea 943 70 07 99Debegesa ..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ...........943 03 34 00Iberdrola ...........901 20 20 20Naturgas............902 12 34 56DYA Larrialdiak ..943 46 46 22Gurutze Gorria ...943 22 22 22Mendaro osp......943 03 28 00Anbulategia .......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak.........902 11 20 88Ertzaintza ..........943 53 17 00Eusko Tren ........902 54 32 10Pesa ..................902 10 12 10Taxiak ...............943 20 30 71........................943 20 13 25Alkohol.Anon. ....629 14 18 74Al-Anon/Alateen ..650 26 59 63autobus ordutegiakEIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00etatik9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etaraorduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik 20.30etaraorduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 13.30,15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DONOSTIA-EIBAR.Lanegunak: 07.00, 07.30etatik 14.30etara orduro,15.00, 15.30etatik 18.30etara orduro, 19.30, 20.30eta 21.00. Zapatuak: 07.00, 08.30etatik 20.30etaraorduro, 21.00 eta 22.00. Jaiegunak: 08.30etatik18.30etara bi orduro, 19.30, 21.00 eta 22.00.EIBAR-BILBO. Lanegun eta zapatuak:06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta jaiegunak:07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.EIBAR-GASTEIZ. Lanegunak: 07.00etatik21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.GASTEIZ-EIBAR. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etaraorduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.EIBAR-IRUÑEA. Lanegunak: 07.45 eta 13.30.Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Laneguna:11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.EIBAR-ARRATE. Egunero: 15.00. Zapatuak:14.00. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta18.00.EIBAR-ELGETA. Lanegunak: 06.40, 08.40,13.40, 16.40, 18.40 eta 20.40. Zapatu eta jaiegunak:08.40, 13.40, 16.40 eta 20.40.EIBAR-MENDARO. Lanegunak: 06.20 eta07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak: 08.00etatik21.00etara orduro. MENDARO-EIBAR. Lanegunak:06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta 21.55.Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etara orduroeta 21.55.tren ordutegiakEIBAR-DONOSTIA. Egunero: 08.13etatik22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak: baita06.13 eta 07.13. DONOSTIA-EIBAR. Egunero:07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. Lanegunak:baita 05.47 eta 06.47.EIBAR-BILBO. Egunero: 08.13etatik 22.13-etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57etatik20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:baita 05.57....eta kitto! 12/XII/28 ● 830 zkia.


1. Etxebizitza1.1. Salgai– Pisua salgai J.A. Mogel auzoan. 3logela, sukalde-jangela eta kamarotea.Dena kanpora begira. Prezio onean.Tel. 645-776200.– Pisua salgai Eibar erdialdean (EibarkoTxikito). 2 logela, egongela, sukaldeaeta komuna. Igogailua.149.000 euro. Tel. 672-622774.1.2. Errentan– Pisua alokagai Elgetan. 2 logela,egongela, sukaldea eta 2 bainu. Igogailuaeta kalefakzioa. Dena kanporabegira. Tel. 606-083992.– Pisua alokagai Bidebarrieta kalean.2 logela, egongela, sukaldea eta komuna.Guztiz berriztua. Dena kanporabegira. Tel. 652-764566.3. Lokalak3.1. Salgai– Taberna baten %50 traspasoan. Aukerajornada osoko lanaldirako. Negozioamartxan. Tel. 653-021169.3.2. Errentan– Beheko lokala alokagai Ubitxan. Sarrerakaletik. 100 m 2 . Tel. 617-688311.– Lokala alokagai Otaola etorbidean,Unibertsitate Laboralaren ondoan. 25m 2 . Baita kuadrilentzat ere (ez adin txikikoak).Tel. 681-303507.– Lokala alokagai Tiburzio Anitua10ean (Amaña). Gazteentzat egokia.Tel. 696-996175.4. Lana4.1. Lan bila– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 626-197217.– Emakumea eskaintzen da asteburuetanedo jaiegunetan gaixoak zaintzeko.Tel. 669-179522.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaintzeko, garbiketak egitekoeta sukalde-laguntzaile jarduteko. Tel.605-720298.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta etxeko lanak egiteko.Tel. 681-065683.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko, garbiketak egitekoeta sukalde-laguntzaile jarduteko.Tel. 686-052084.– Gizonezkoa eskaintzen da kamarerojarduteko, nagusiak zaintzeko etabar.Tel. 692-332871.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzakoeskaintzen kasuan izan ezik. Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira:Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 10 euro; saldu,15 euro.Autoak eta irakaskuntzako eskaintzak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan– Neska euskalduna eskaintzen danagusiak zaintzeko eta pegorak garbitzeko.Tel. 617-571210.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko, kamarera jarduteko etabar.Tel. 627-162936.– Emakumea eskaintzen da sukaldelaguntzailejarduteko, garbiketak egitekoeta nagusiak zaintzeko. Tel. 654-743313.– Gizonezko euskalduna eskaintzenda nagusiak zaintzeko. Tel. 638-241910.– Emakumea eskaintzen da garbiketakegiteko eta umeak edo nagusiakzaintzeko. Tel. 685-724861 eta 943-748899.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 636-895153. Begoña.– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanakegiteko. Esperientzia. Tel. 616-690415.– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanakegiteko. Esperientzia. Tel. 680-121252.– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanakegiteko. Esperientzia. Tel. 626-946905.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta pegorak garbitzeko. Tel.636-517025.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta pegorak garbitzeko. Tel.646-458464.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Interna. Tel. 638-422524.– Gizona eskaintzen da edozein lanetarako.Tel. 622-139912.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaintzeko, sukalde-laguntzailejarduteko eta garbiketak egiteko. Tel.605-720298.– Emakumea eskaintzen da sukaldelaguntzailejarduteko, garbiketak egitekoeta nagusiak edo umeak zaintzeko.Tel. 608-474923.– Gizonezkoa eskaintzen da baserriakgarbitzeko eta nagusiak zaintzekoetxean zein ospitalean. Tel. 688-812845.4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.698-604531. Julia.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzekoeta etxea garbitzeko. Orduka.Erreferentziak. Tel. 638-233739.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzekoeta garbiketak egiteko. Erreferentziak.Tel. 617-084256. Angelica.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta kamarera jarduteko. Tel.627-162936.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.664-065826.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.689-436454.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.654-744313.– Neska euskalduna eskaintzen daumeak edo nagusiak zaintzeko etaetxeko lanak egiteko. Tel. 617-571210.– Mutila eskaintzen da edozein lanegiteko: ostalaritzan, eraikuntzan, ...Tel. 644-506655.– Emakumea eskaintzen da sukaldelaguntzailejarduteko, nagusiak zaintzekoeta garbiketak egiteko. Tel. 605-720298.– Emakumea eskaintzen nagusiakedo umeak zaintzeko eta etxeko lanakegiteko. 15 urteko esperientzia. Tel.680-463892.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 671-207662.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 638-824278.4.2. Langile bila– Neska euskalduna behar da umeakzaintzeko eta etxeko lanak egiteko.Esperientzia. Tel. 648-707376.5. Irakaskuntza5.2. Eskaintzak– Atzerriko hizkuntzan diplomatuakklase partikularrak ematen ditu LH etaDBH mailakoentzat. Tel. 651-503971.– Irakasleak partikularrak ematen ditu.Talde txikiak. Deitu, eta ez galdukurtsoa. Tel. 685-739709.– Bibolina jotzen ikastea nahi duzu?Metodo erraza eta dibertigarria. Asteburuetan.Merke. Ume eta helduentzat.Tel. 679-740061.6. Denetarik6.1. Salgai– Haririk gabeko telefonoa (Panasonic)eta MP4 Topo berria salgai. 25 euro.Tel. 943-120030.– Estanko lizentzia saltzen da, El CorteInglés-aren ondoan. Tel. 645-996011.6.2. Eman– Bi urteko husky emea oparitzen da.Etxean egoten ohitua. Tel. 659-764487.– Katuak oparitzen ditut. Helduak dira.Tel. 615-458103.12/XII/28 ...eta kitto!830 zkia.


Bidebarrieta, 5 Tel. 943 201 547CAPILASER DEPILAZIOA30 euro ZONAGorputz tratamenduak5 saioko BONOAK / Zona bat: 35 euro saioaLEHEN ORAIN LEHEN ORAINBESOAKESTRIAK- Aurpegia- Izterrondoak- Besapeak- Bularra- Sabelaldea- Bizkarra- Gerrialdea- Sorbaldak- Gluteoak30€Hanka osoak+Izterrondoak90€- Ezpaina.................10€- Begitarte...............10€- Alba lerroa............15€- Hanka erdiak........60€- Besoak .................60€lehenTEKNIKAK:– Kabitazioa– Radiofrekuentzia– Laser lipolitikoaMasajeakOSTEOPATIAKIROMASAJEAMASAJETERAPEUTIKOAKREFLEXOLOGIAorainlehenorainBETILE LUZAPENAKGEL ATZAZKALAKIA BETIRAKO MANIKURAAurpegitratamenduak– Mikrodermoabrasioa– Radiofrekuentzia (zimurrak)– MANTXAK (berria)UNIVERSITY of CAMBRIDGEESOL ExaminationsAuthorised CentreABENDUKO DEIALDIAAZTERKETAK EIBARREN eta DURANGONCAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS CENTRE ES438MATRIKULAKUrtarrilaren 7tik 17raAZTERKETA DATAFCE (idatzia eta ahozkoa) .............................................................. LARUNBATA Martxoak 9CAE (idatzia) ASTEAZKENA Martxoak 6 ......................(ahozkoa) LARUNBATA Martxoak 9CPE (idatzia eta ahozkoa) ............................................................. LARUNBATA Martxoak 9INFORMAZIO ETA MATRIKULAKARRASATE: Parlance 943 77 06 83Mondragon Lingua 943 71 20 55BERGARA: Espolon School of English 943 76 03 53EIBAR: Anglo-American 943 20 64 57Link Idiomas 943 20 39 59ERMUA: Akerlei 943 17 66 32ELGOIBAR: Kensington School of English 943 74 02 36Key Academia de Inglés 943 74 30 44OÑATI: Mondragon Lingua 943 71 60 00ONDARROA: Howdy 96 683 23 79DEBA: Akabi 943 19 16 79North Street English 943 19 25 00DURANGO: San Jose Maristak 94 681 00 58MENDARO: Akabi 943 75 50 55MARKINA: Chatterbox 94 616 96 39ELORRIO: Ontrack Hizkuntza 94 658 46 73BERRIZ: Speak up 94 622 52 94ZUMAIA: Golden Gate 943 86 50 20MUTRIKU: Gogoz 943 60 43 58


ZERBITZUA ADMINISTRAZIOA BILERAKGESTIOAT. Etxebarria, 1 - behea Tel. 943 20 42 99KOMUNITATEAKBista Eder Hortz KlinikaBista Eder, 19 - behea -EIBAR-943 70 00 82 / 943 20 84 75R.P.S. 149/12

More magazines by this user
Similar magazines