inteleqti

eqe.ge

inteleqti

VII Tavi albaToba§6.1. elementaruli xdomiloba. albaToba. xdomilobis albaToba§6.2. xdomilobaTa jamis albaToba§6.3. xdomilobaTa namravli. damoukidebel xdomilobaTanamravlis albaTobaamocanebi gameorebisTvisVIII Tavi wrewiri. wre§7.1 wrewiri. wre. wris nawilebi§7.2 wrewiris mxebi da mkveTi§7.3 rkali. rkalis gradusuli zoma§7.4 wrewirTan dakavSirebuli kuTxeebisa da monakveTebis Tvisebebi§7.5 Caxazuli da Semoxazuli wrewirebi§7.6 wiris sigrZe. wrewiris sigrZe. wris farTobi§7.7 wertilTa geometriuli adgili. amocanebi agebazeamocanebi gameorebisTvismaTematikuri terminebis leqsikonimaTematikuri niSnebisagnobrivi saZiebeliberZnuli anbanilaTinuri anbanitrigonometriuli cxrilipasuxebi

More magazines by this user
Similar magazines