Ramadan Tapak Semaian Menyuburkan Iman Ramadan Tapak ...

islam.gov.my

Ramadan Tapak Semaian Menyuburkan Iman Ramadan Tapak ...

Cahaya Julai-Ogos 2009Isi Kandungan3Personaliti RemajaRakan Berjemaah4FokusRamadan Tapak SemaianMenyuburkan Iman25Nilai MurniGigih dan Memaksa DiriBerbuat Taat6Sekilas FokusMalaysiaku Gemilang27Cahaya ITPeranan Dakwah Melalui Media10FokusMencari Lailatul Qadar29Novel BersiriDia Khairunnisa’ (Siri 4)12141719SemasaBahasa Inggeris SyaratWajib SPMRencanaMembina KeperibadianRemaja MuslimCerpenAkukah Punca Al-QuranItu Menangis?KerjayaPilot: A Career Up On The Sky3234353638Fikir SejenakBapa: Identiti Anak Mesti JelasKartunMat SelamatSirahAshabul KahfiSekilas BicaraMusibah: Jalan MenujuKebahagiaanMotivasiAntara Matahari dan Bulan21TokohHaji Abdullah Pak Him, IslamDan 31 Ogos 195740Fikir ZikirSakit23KesihatanPolistirena Penyebab Kanser?41SajakKibaran Bendera2CAHAYA | Julai - Ogos 2009


Oleh : Panel Penulis JakimPersonaliti RemajaRakan BerjemaahPendahuluanperbuatan-perbuatan dalamsembahyang membantu mendidikmat Islam digalakkansembahyangmanusia agar menjadi insan yangsecaraU sentiasa taat dan bersatu hati.berjemaah di mana-manaMaksud hadis : Daripada Abuada populasi manusia keranaMas’ud RA katanya: “Rasulullahdengan sebab itulah maka AllahSAW menyentuh bahu kamimenurunkan rahmat dengansebelum solat sambil berkata:segera dan menangguhkanLuruskan barisanmu, janganbala yang akan menimpa.bengkok-bengkok kerana barisanSembahyang secara berjemaahyang bengkok, nescaya akanamat penting kepada kehidupanmenyebabkan hatimu berpecahbelah.Orang dewasa yang cerdikmanusia dalam mengeratkan lagisilaturahim. Umat Islam akan salingdan pandai hendaklah berdiribertemu dan bertanya khabardekat di belakangku, kemudiandan apabila selesai solat merekayang pandai dan seterusnya.”akan saling berkenal mesra dan(Riwayat Muslim) Saf yang tidakwujudnya salam bersalamanlurus juga akan menunjukkan hatihatimanusia tidak seiring dan tidakapabila bertemu antara mereka.ada kasih sayang dan mewujudkansifat mementingkan diri sendiri.Kelebihan SembahyangBerjemaahSelain itu sembahyangberjemaah dapat membentukdisiplin diri. Dengan peraturanyang telah digariskan oleh syarak,Sembahyang berjemaahdengan imam di hadapanmanakala makmum berada dibelakang, dengan syarat tidak adaperbuatan makmum yang melebihiatau mendahului perbuatan imam.Secara positifnya kita diperintahkanuntuk taat kepada sesiapa yangmemimpin kita selagi ia tidak laridaripada perintah syarak. NabiSAW sewaktu hampir wafat masihmemberati perkara sembahyangberjemaah sehinggakan beliaudipimpin oleh dua orangsahabatnya untuk mengerjakansembahyang jemaah di masjid.Terdapat banyak lagikelebihan-kelebihan berkenaansolat berjemaah antaranya solatberjemaah mendapat ganjaran27 kali ganda berbanding solatsecara bersendirian dan iamerupakan mikraj bagi orangMukmin. Bermakna semakinkhusyuk seseorang sembahyangmaka semakin taqarrub ia kepadaAllah.Sabda Rasulullah SAW yangbermaksud : “Sekiranya kamumelihat seorang lelaki membiasakandiri ke masjid maka bersaksikanlahia dengan iman.”(Riwayat Tirmizi)Dan dalam saturiwayat daripadaIbnu Mas’ud :“SesungguhnyaRasulullah mengajarkami jalan-jalanpetunjuk, danantara jalanpetunjuk ialahsembahyang dimasjid yang azandilaungkan.”(Riwayat Muslim)CAHAYA | Julai - Ogos 2009 3


FokusOleh: Mazlan ZainolRamadan : Tapak SemaianMenyuburkan ImanPuasa bukanlah amalanasing dalam sejarahkehidupan manusia. Iatelah pun dipraktikkan sejak zamandahulu hingga ke hari ini mengikutagama, kepercayaan, tujuanperubatan atau kesihatan danadat resam masing-masing.Malah orang-orang Mesir kunoterutamanya tabib-tabib (ahliperubatan) dan para pembesaragama berpuasa sebagai carauntuk memberikan kerehatankepada perut mereka.Orang-orang Cina dan Yunanijuga melaksanakan puasa denganmeniru kebiasaan orang Mesir kunokerana mereka percaya berpuasadapat memberikan kesihatan danketenangan kepada anggotabadan.Bagi orang Romawi pula,mereka berpuasa untuk memohonbantuan tuhan mereka dalampeperangan melawan musuh.Manakala bagi kaum Yahudi,mereka begitu mengambil berattentang puasa terutama ketikadiancam oleh sesuatu peperanganatau bencana besar.Dalam Encyclopedia Brittanicatercatat kenyataan bahawa, “Hampir semua agama mewajibkanumatnya berpuasa. Puasa selalumenyertai kehidupan manusiawalaupun bukan dalam waktuwaktuyang ditetapkan olehagama, yang dilaksanakan olehsesetengah orang untuk memenuhituntutan rohani dan jasmanimereka.”4CAHAYA | Julai - Ogos 2009Sebenarnya, Allah SWT telahmenegaskan bahawa amalanberpuasa yang disyariatkan ke atasumat Islam adalah merupakanjuga suruhan-Nya yang diwajibkankepada umat-umat terdahulu.Firman-Nya yang bermaksud:“Wahai orang-orang yang beriman,diwajibkan ke atas kamu berpuasasebagaimana diwajibkan ke atasorang-orang terdahulu daripadakamu, supaya kamu bertaqwa”.(al-Baqarah: 183).Seperti yang telah kita maklumbahawa semua tuntutan ibadahdalam Islam mempunyai pelbagaihikmah yang tersurat dan tersirat.Ada yang telah terungkap melaluikajian dan penyelidikan moden,namun terlalu banyak lagi yangmasih tersembunyi kelebihannya.Islam mewajibkan umatnyaberpuasa bukanbermaksud untukpenyeksaan, tetapididasari oleh falsafah‘Ubudiyyah (ketaatan danpengabdian diri) kepadaAllah. Puasa dalam Islammempunyai nilai kesihatan, pendidikan, disiplin dankeinsafan. Ia bukan sematamatamenahan lapar dandahaga sahaja.Oleh yang demikian,kedatangan Ramadansebenarnya membawanilai pendidikan yangbesar kepada umat Islam.Pendidikan yang dimaksudkandi sini ialah pendidikan akhlakdan rohani.Puasa dapat melatih sifat sabardan mujahadah dalam melawankehendak hawa nafsu. Semasaberpuasa tentunya kita akanberasa lapar, dahaga, penat, letihdan sebagainya. Namun jika kitamenghayati ibadah puasa denganpenuh keinsafan, tentu kita akandapat meningkatkan kesabarandengan ujian. Malah kita perlubersyukur kerana rasa lapar,dahaga dan letih itu hanyalahbersifat sementara sahaja.Ini kerana terdapat insan-insanyang seagama dengan kita sentiasahidup dalam kelaparan, dahagadan pelbagai bentuk penderitaan.Inilah nasib sebahagian saudaraseislam kita di Iraq, Kashmir, Darfur,Somalia, Morocco, Afghanistandan Palestine. Kehidupan merekajuga diancam peperangan dankematian.Keghairahan umat Islammeningkatkan amal ibadahbegitu dirasai pada bulan mulia initerutamanya di awal Ramadan.Mereka akan


Fokusmemenuhi masjid-masjid untukbersembahyang jemaah samaada solat fardu atau solat sunattarawih. Seterusnya ditambah lagidengan tadarus al-Quran.Ceramah agama, kuliah dantazkirah sentiasa dipenuhi hadirin.Manakala di rumah merekaakan membaca al-Quran sambilmenunggu waktu berbuka.Begitulah suasana kehangatanmelakukan ibadah apabila tibabulan Ramadan.Malah, kadang-kadang kitatakjub terhadap umat Islam yangmenjadikan bulan ini sebagaititik mula untuk melakukanperubahan dan penghijrahan kearah peningkatan iman dan amal.Bagi yang tidak bersembahyangdicukupkan solat wajib lima waktudan bagi yang tidak menutup auratberubah untuk kekal menutup aurat.Namun persoalannya mengapaada segelintir perubahan yangdilakukan ini tidak berterusan padabulan-bulan yang mendatang?Kebanyakan realiti yang berlakumenunjukkan bahawa keghairahanberamal ibadah hanya dirasai diawal Ramadan. Namun apabilabulan kian mengecil, semangatdan keghairahan beramal untukmerebut keberkatan Ramadanmenjadi pudar. Malah hampirtenggelam tatkala dendanganlagu-lagu hari raya mulaberkumandang di radio dantelevisyen.Masjid-masjid dan surausuraujuga mengalami keadaanyang sama. Minggu terakhirRamadan jumlah jemaah padawaktu-waktu sembahyang wajibsemakin berkurangan apatah lagisembahyang sunat tarawih.Hal ini terjadi kerana umatIslam lebih sibuk melakukanpersiapanmenyambutkedatangan Aidilfitri. Mereka lebihmengutamakan persiapan hariraya daripada merebut peluangmemperbanyakkan ibadah padamalam-malam terakhir Ramadan.Diriwayatkan bahawaRasulullah SAW apabila tibasepuluh malam terakhir Ramadanbaginda akan mengejutkan kaumkeluarganya untuk melakukanibadah sambil mengharapkanuntuk bertemu dengan satu malamyang lebih baik daripada seribubulan iaitu Lailatul Qadar.Malangnya, pada malammalambeginilah masjid-masjidsemakin kurang jamaahnya. Ramaiyang sibuk menyediakan kuihmuih,menukar perabot, menjahitlangsir dan mengecat rumah.Tidak kurang pula aksesori keretauntuk bermegah dan ditunjukkankepada kaum kerabat atau jirantetangga di kampung.Sudah menjadi tabiatsesetengah masyarakat Islam yangmelebihkan adat daripada ibadatterutama di hari-hari terakhirRamadan. Sebaiknya tabiat negatifini ditinggalkan dan bermuhasabahdiri, apakah ibadah puasa kitapada tahun ini berkualiti tinggi danditerima Allah? Adakah kita akandiizinkan oleh Allah berkesempatanberamal pada bulan Ramadanpada tahun berikutnya? Atauadakah ini Ramadan terakhir buatkita?Marilah kita mencontohisunah Rasulullah SAW denganmembangunkan ahli keluargakita untuk sama-sama beramalibadah ( solat sunat, tilawah al-Quran, zikir dan doa) pada malammalamterakhir Ramadan. Bagindabersabda yang bermaksud:“Sesiapa yang beribadah padaLailatul Qadar dengan penuhkeimanan dan mengharapkankeredaan Allah, nescaya akandiampuni segala dosanya yanglalu”. (Riwayat Muslim)Ramadan juga merupakanbulan penyucian diri daripadasegala sifat mazmumah (tercela).Sifat dengki, tamak, suka memfitnah,boros, membazir, kedekut, sukamengumpat dan berkata keji perludibersihkan dari dalam jiwa umatIslam. Rasulullah SAW bersabdayang bermaksud : “Puasa adalahperisai. Apabila salah seorang diantara kamu sedang berpuasa,hendaklah ia tidak berkata keji dantidak pula menghina orang lain.Kemudian apabila ada seseorangyang hendak membunuh ataumencaci-maki kamu, hendaklahkamu berkata, “Aku sedangberpuasa, aku sedang berpuasa.”Demi zat yang diri Muhammadberada dalam kekuasaan-Nya,bau tidak enak daripada mulutseseorang yang sedang berpuasaitu adalah lebih baik di sisi Allahberbanding bau minyak wangikasturi. Ia meninggalkan makan,minum dan hawa nafsunya demiAllah. Puasa adalah kerana Allahdan Allah yang akan memberiganjaran akan diberi sepuluh kaliganda pahala”. (Riwayat Bukharidan Abu Daud).Kesimpulannya, Ramadanadalah ‘tapak semaian’ yang baikkepada kita untuk menumbuhkannilai-nilai mulia, semangatberibadah serta meninggikankualiti akhlak dan rohani kita.Suburkanlah benih yang baik inimeski pun Ramadan telah berlalumeninggalkan kita. JadikanlahRamadan sebagai titik mulaperubahan ke arah ibadah dankehidupan yang lebih sempurnadan diredai-Nya.CAHAYA | Julai - Ogos 2009 5


Sekilas FokusOleh : Nuraini AhmadMalaysiaku GemilangKronologi sejarahkemerdekaan Malaysiaadalah bukti bahawakegemilangan kemerdekaanyang diraih memperlihatkankeupayaan pemimpinpemimpinNegara ini. Impianrakyat yang ingin mengecapinikmat kemerdekaan tanpasebarang pertumpahan darahdirealisasikan oleh merekamelalui jalan perundingan.Manakala akhbar-akhbartempatan pula memainkanperanan penting ke arahmemupuksemangatpatriotisme dalam jiwapenduduk Tanah Melayu.Kesandaripadapendudukan Jepun telahmenjadi pembakar semangatbagi penduduk Tanah Melayuuntuk memperjuangkankemerdekaan. Tanah Melayumula dikenali sebagai Malaysiapada 16 September 1963serentak dengan wujudnyaPerlembagaan PersekutuanMalaysia. Pembentukanperlembagaan iniberorientasikanP e r l e m b a g a a nPersekutuan Tanah Melayu1957 yang digubal olehSuruhanjaya Lord Reidsebagai persediaan kearah kemerdekaan TanahMelayu. Seiring dengan101 das tembakan meriamdan laungan keramat‘MERDEKA’ yang bertempatdi Stadium Merdeka dandibanjiri oleh 30,000 rakyatMalaysia, Tunku AbdulRahman Putra Al-Haj telahmengumumkan kelahiranNegara baru iaitu Malaysia.Tragedi berdarah 13 Mei1969 telah tercatat dalamsejarah politik negara sejakkemerdekaan. Rusuhan kaumyang melibatkan kaum Cinadan Melayu ini terjadi setelahpilihan raya kebangsaan yangberlangsung pada 10 Mei 1969apabila emosi dan sentimenperkauman telah disuarakanbegitu lantang oleh pihakpihaktertentu bagi tujuanpolitik masing-masing. Inimerupakan satu iktibar kepadaMalaysia agar lebih berhatihatidalam segala hal tidakkira dari sudut mana sekalipunbaik dari aspek politik, ekonomimahupun sosial supaya tidakmenimbulkan antagonismeperkauman ketika membuatsebarang keputusan. Akibattragedi ini, Dasar Ekonomi Barumula dilancarkan pada tahun1970 dan berakhir pada tahun1990 yang mana objektif dasarini ialah membasmi kemiskinanseterusnyamenyusunsemula masyarakat. Pokokpangkal dasar ini ialah untukmengurangkan jurang sosioekonomiBumiputera dengankaum-kaum lain selarasdengan impian kerajaan untukmengembangkan ekonominegara.Oleh hal yang demikian,perpaduan kaum di Malaysiamulai menunjukkan tandatandapositif. Pembentukanperpaduan kaum muladilihat lebih agresif setelahpelbagai dasar digubal dandilaksanakan yang menjuruskepada keseimbangan hakkaum masing-masing tanpasebarang masalah. Kerajaangiat menjalankan pelbagaiprogram untuk mengukuhkanlagi integrasi kaum di Malaysiakerana tunggak kegemilangannegara ini adalah terletakkepada eratnya perpaduan6CAHAYA | Julai - Ogos 2009


Sekilas Fokusyang terjalin dalam kalangankomuniti Malaysia. ProgramLatihan Khidmat Negara (PLKN)merupakan salah satu programyang berpaksikan semangatnasionalisme serta integrasiperpaduan. Generasi mudalepasan Sijil Pelajaran Malaysia(SPM) dipilih secara rawakuntuk mengikuti program iniyang mencukupi elemenelemennasionalisme yangrelevan sebagai jaminan untukmenghasilkan generasi mudayang cemerlang dan terbilangdalam segala aspek sepertikepimpinan, kenegaraan dankekentalan fizikal serta rohani.Keutuhan perpaduandi antara kaum di Malaysiamenjadi satu keunikan keranapelbagai kaum mendudukiserta sama-sama bergandingbahu memerintah sebahagianbumi ini iaitu Malaysia walaupunberlainan agama dan bangsa.Oleh sebab keunikan ini,Perdana Menteri Malaysia yangpertama iaitu Yang TeramatMulia Tunku Abdul RahmanPutra Al-Haj diumumkansebagai pemenang HadiahMagsaysay oleh pihak YayasanMagsaysay di Manila pada 13Ogos 1960. Beliau diumumkansebagai pemenang keranakecekalan serta kebijaksanaanbeliau memimpin negarayang mempunyai pelbagaikaum dengan aman tanpasebarang kekerasan mahupunpertumpahan darah.Pembangunan ekonomiseimbang dan komprehensifmemberikan satu pendekatanyang menggabungkan ke arahusaha memantapkan amalanekonomi yang berakhlakdengankemampuanmelaksanakan aktiviti ekonomisecara berkesan sesuai denganperkembangan ekonomi didalam negara dan di peringkatantarabangsa. Tahun 1999merupakan tahun yang cukupuntuk memberikan nafas barubagi rakyat Malaysia apabilaMalaysia diisytiharkan bebasdaripada kemelut ekonomiyang paling buruk yangpernah dialami di rantau inidan terpaksa ditanggungoleh rakyat negara ini. Krisisini menjejaskan senario politiksosial, ekonomi dan budayayang pernah menjangkautahap cemerlang dalambeberapa tahun sebelum itu.Setinggi penghargaandan sanjungan diberikankepada mantanPerdana MenteriTun MahathirMohamad yangtelah berusahasedaya upayamembawa keluarMalaysia daripadakemelut ekonomitersebut tanpamenagih bantuandaripada institusikewangan duniaseperti TabungMata WangAntarabangsa(IMF) danBank Duniasebagaimanayang dilakukanoleh negarajiran. Ekorandaripadakejadiantersebut,Malaysiat e l a hm e n g a m b i ll a n g k a hpragmatik dan terselamatdaripada angkara yanglebih buruk seperti kadarpengangguran dan kemiskinanyang tinggi serta kemuflisanyang berleluasa. Kerajaantelah mengambil langkahuntuk menstabilkan ringgit,mengembalikan keyakinanpasaran, mengekalkankestabilan pasaran, kewangan,meneruskan dengan agihansemula ekuiti dan agenda sosioekonomiserta memulihkansektor-sektor yang teruk terjejas.Langkah-langkah pragmatikyang diambil telah membawakepada pemulihan sebenarekonomi, lebihan dalam akaunsemasa dan peningkatandalam pelaburan asing.CAHAYA | Julai - Ogos 2009 7


Sekilas FokusPakej Strategi Baru yangdilaksanakan pada Mei 2003telah diaplikasikan denganrasional untuk meningkatkandan merangsang pertumbuhanekonomi Negara. EkonomiMalaysia terus berkembangsemasa tempoh 2001 hingga2005 oleh kerana asasmikroekonomi yang lebih utuhdan lebih berdaya tahanekoran pengajaran daripadakrisis kewangan Asia danKeluaran Kasar Dalam Negarasebenar meningkat padasatu kadar purata 4.5 peratussetiap tahun semasa tempohtersebut.Malaysia sebagai sebuahekonomi terbuka, terusmengharungi pasaran globalyang semakin hebat dayasaingnya, berkembang pantasdan mencabar. Malaysiaterus mengharungi rintanganapabila China dan India yangmembuka pintunya telahmengubah landskap ekonomisecara dramatik bagi negaranegaramaju dan membangun.Kemajuan teknologi maklumatdan komunikasi juga telahmengubah cara transaksidijalankan, mod berintensifkanburuh kini digantikandengan yang berintensifkanpengetahuan dan produktiviti.Baru-baru ini dalamRMK-9, beberapa kawasanpembangunan ekonomi dansosial telah dibangunkan iaituWilayah Ekonomi Koridor Utara,Wilayah Ekonomi Pantai Timurdan Wilayah PembangunanIskandar. Sudah terang lagibersuluh apabila Malaysiamula mengorak langkah lebihjauh lagi dalam aspek ekonomiuntuk kesejahteraan sejagat.Peranan sistem pendidikan8CAHAYA | Julai - Ogos 2009Pakej StrategiBaru yangdilaksanakanpada Mei2003 telahdiaplikasikandenganrasional untukmeningkatkandanmerangsangpertumbuhanekonomiNegaradi Malaysia mempunyaihubung kait yang cukup jelasdalam kegemilangan Malaysiamenempa pelbagai kejayaandemi kejayaan. Pembangunanmodal insan sememangnyamerupakan langkah yangpaling tepat untuk menaik tarafsistem pendidikan di Negarakita ini melalui pertumbuhantunas sahsiah yang sepatutnyadiasah sejak dari kecil lagi.Wajarlah tindakan kerajaandengan mengadakan pelbagaipeluang-peluang latihan sertapendidikan untuk para pelajardi Malaysia sejajar denganhasrat kerajaan untuk mencapaiperspektif Wawasan 2020.Pembangunan modal insanini bertujuan untuk melahirkanmasyarakat yang bukansahaja arif dalam pendidikanserta mengaplikasi sains danteknologi malahan insan yangberdaya saing, fleksibel, kreatifdan berinovasi.Oleh sebab itu usahausahauntuk memperkasakaninsan yang dilahirkan melaluikesempurnaan pembangunanmodal insan memerlukan usahausahayang jitu dan proaktif.Kementerian Pengajian Tinggimeletakkan sasaran lebih 100000 pelajar asing menuntutdi negara ini terutama dalambidang pengajian peringkatsarjana dan doktor falsafahdalam tempoh RancanganMalaysia Kesembilan (RMK9).Kementerian ini sedangbekerjasamadenganbeberapa institut pengajiantinggi awam dan swasta bagimenjenamakan beberapabidang pengajian khususnyakursus sains dan teknologi.Kementerian Pengajian Tinggimerancang untuk membinasembilan lagi politeknik dalamRMK-9 bagi memastikan bidangpengajian yang berasaskankepada pembangunansumber manusia berupayadikembangkan lagi denganpelaburan yang telus bagimeningkatkan prasaranaprasaranainstitusi pendidikandi Malaysia.Di samping itu, visikerajaan untuk menjadikansektor pertanian sebagai“enjin pertumbuhan ketiga”pembangunan negara harusdipandang serius oleh semuapihak. Dalam RancanganMalaysia Kesembilan (RMK9)kerajaan menyasarkanpertumbuhantahunansektor makanan pertanianditingkatkan kepada 6.8peratus berbanding 2.6 peratus


Sekilas Fokusdalam tempoh RancanganMalaysia Kelapan (RMK8).Kemunculan bioteknologimampu menyediakan nilaitambah kepada bidangpertanian sedia ada,seterusnya menjadikannyapertanian komersial danmoden hasil penyelidikandan pembangunan yangditawarkanmenerusibioteknologi. Jumlah hasilpertanian dapat ditingkatkanberkali-kali ganda jika petanimelakukan usaha berasaskanpenyelidikan. Penerokaansumber baru berasaskan kajiandan penyelidikan juga pentinguntuk mempelbagaikan hasilkeluaran pertanian negara.Selain itu, kepesatanTeknologi Maklumat danKomunikasi (ICT) di Malaysiatidak dapat disangkaldengan kadar penembusanpenggunaaninternet,meningkat daripada 11.4peratus pada tahun 2003kepada 12.7 peratus padatahun 2004 dengan peningkatansebanyak 3.3 juta pelanggan.Dari sudut teknologi, Malaysiatidak terkebelakang denganadanya sistem telekomunikasigenerasi ketiga (3G), hotspotWiFi dan perkhidmatanTalian Pelanggan DigitalAsimetrik (ADSL). Peningkatanini menunjukkan bahawausaha kerajaan dalammengembangkan budaya ICTkepada setiap rakyat sebagaiteras mewujudkan masyarakatberilmu pada masa hadapanbukan sesuatu yang mustahildicapai. Mengorak langkahmerealisasikan usaha tersebut,kerajaan menerusi Pelan JalurLebar Kebangsaan (NBP)menyasarkan kadar celik jalurlebar sebanyak 10 peratusmenjelang 2008.Secara kesimpulannya,salah satu prinsip utamapendekatan Islam Hadhariialah mewujudkan rakyat yangberjiwa merdeka. Antara cirijiwa merdeka ialah berfikirankreatif dan inovatif. Masyarakatyang berjiwa merdeka bukanlahmasyarakat yang terlepasdaripada peraturan undangundangdan etika, sebaliknyaasas murni ini hendaklahdigunakan sebagai landasanmembangunkan masyarakatdan Negara yang teguh danutuh. Setiap potensi anggotamasyarakat harus digerakkansebijaksana mungkin sehinggamampu memartabatkan jatidiri, imej keluarga, integritimasyarakat dan keutuhannegara berasaskan patriotismeyang tinggi dan kesetiaan yangtidak berbelah bahagi.CAHAYA | Julai - Ogos 2009 9


FokusOleh : Wan Marzuki Wan RamliMencari Lailatul QadarLailatul Qadar merupakansalah satu daripada malammalamRamadan, di manakeistimewaannya dikatakanmenyamai bilangan seribu bulanyang tidak ada di dalamnyaLailatul Qadar. Ini dijelaskansebagaimana firman Allah Taaladalam surah al-Qadr ayat 1 dan 2yang bermaksud: “Sesungguhnyatelah kami turunkan al-Quran padamalam Lailatul Qadar. Tahukahkamu apakah malam LailatulQadar itu? Malam Lailatul Qadaradalah lebih baik dari seribubulan.”Gandaan pahala melakukanamal ibadat pada malam tersebutdikatakan mempunyai nilaiannyalebih 29,500 kali ganda keranadifahami daripada ayat tersebutganjaran pahala adalah lebihbanyak dan baik melebihi seribubulan.Kebesaran Lailatul Qadaradalah berdasarkan dua perkara.Pertamanya, kerana pada malamtersebut telah diturunkan al-Qurandan keduanya pada malamtersebut akan turun para malaikatdalam suatu angkatan yangbesar, penuh gilang gemilanguntuk memberi taufik dan hidayahkepada orang-orang berpuasadengan ikhlas.Disebut sebagai LailatulQadar kerana pada malamtersebut akan turun malaikat untukmengucapkan salam sejahterakepada seisi penduduk bumi.Malam itu juga dikenali dengannama Lailatul Syaraf bermaksudmalam kemuliaan dan LailatulTajalli yang bermakna malamAllah melimpahkan cahaya danhidayah-Nya kepada orang yangberpuasa dan beribadat padasebelah malamnya.Penentuan tarikh dan malamsebenar berlakunya Lailatul Qadarsering kali berlaku perselisihanpendapat di kalangan paraulama. Tetapi pendapat yangkuat menyatakan bahawa adalahpada malam-malam ganjil sesudahhari yang kedua puluh Ramadaniaitu malam 21, 23, 25, 27 dan29 Ramadan. Ini sesuai dengansebuah hadis Rasulullah daripadaIbnu Umar yang bermaksud:“Sesiapa yang ingin mencariLailatul Qadar hendaklah padamalam kedua puluh tujuh.”Sebuah lagi hadis Rasulullahyang diriwayatkan oleh Muslimbermaksud: “Carilah dengansegala upaya kamu malam al-Qadar pada malam-malam ganjildari sepuluh malam akhir bulanRamadan.”Jelas daripada kedua hadistersebut bahawa Lailatul Qadar ituhanya berlaku pada satu malamsaja daripada bulan Ramadan,dan ianya adalah sebagai suatuperangsang kepada seluruhumat Mukmin supaya berebutrebutuntuk mencari pahaladan ganjaran malam al-Qadardengan melipatgandakan amalibadat pada malam-malam akhirRamadan al-Mubarak ini.10CAHAYA | Julai - Ogos 2009Justeru itu penyembunyian tarikhLailatul Qadar akan menguatkansemangat dan kekuatan umatMukmin untuk terus berusahamendapatkan ganjaran padamalam tersebut. Allah sendiri adamenyembunyikan beberapaurusan agama yang lain atashikmah-hikmah tertentu seperti:Allah menyembunyikanLailatul Qadar untukmenguji umatnya sejauhmana tahap amal ibadatmereka sepanjang bulanRamadan.Allah menyembunyikansaat penerimaan doa


Fokus(ijabah segala doa) padahari Jumaat agar kitaberdoa sepanjang haritersebut.Allah menyembunyikansembahyang Wusta dalamsolat lima waktu supaya kitamemelihara semua waktusolat fardu.Allah menyembunyikanisim adzam di antaranama-nama-Nya agar kitamenyebut kesemua namanama-Nya(Asmaul Husna)Allah menyembunyikanmakna maksiat yangsangat terkutuk supaya kitamenghentikan melakukanapa jua bentuk maksiat.Disebut sebagaiLailatul Qadarkerana padamalam tersebutakan turunmalaikat untukmengucapkansalam sejahterakepada seisipenduduk bumial-Qadar akan dapatmendengar salam paramalaikat dan tutur katamereka.Orangyangberkesempatan menemuimalam al-Qadar akandiperkenankan segaladoanya.Dalam sebuah hadis lain turutdinyatakan bahawa di antaratanda malam al-Qadar telahberlaku ialah terbit matahari padapagi hari dengan bentuk yangputih bersih bagai bulan penuhdan tidak mempunyai sinar yangterlalu panas, iaitu tidak dirasakankepanasan yang kuat walaupunmatahari cerah memancarkancahayanya.Allah menyembunyikansiapa yang menjadi wali diantara Mukmin supaya kitaberbaik sangka terhadapsemua orang Mukmin.Allah menyembunyikankedatangan Hari Kiamatsupaya kita selalu bersiapsedia.Allah menyembunyikanajal manusia supaya kitaselalu dalam persiapanmenemui-Nya.Walau bagaimanapunberkaitan dengan Lailatul Qadar,para ulama telah bersepakatmengatakan bahawa terdapatbeberapa tanda apabilaberlakunya malam tersebut, diantaranya ialah:Orangyangberkesempatan melihatmalam al-Qadar akandapat merasakan bahawasegala yang ada di bumidan di langit bagaikanbersujud ke hadrat Allah.Sesiapayangberkesempatan menemuimalam al-Qadar akanmelihat suasana alamyang terang benderangwalaupun berada dalamkegelapan.Sesiapayangberkesempatan menemuim a l a mBagaimanapun pahala ibadatpada malam al-Qadar akan tetapmendapat ganjaran daripadaAllah Taala biarpun tandatandanyatidak dapat dilihatdengan mata kasar. Sesiapa yangikhlas melakukan ibadat puasadan amal ibadat lain sepanjangbulan Ramadan, insya-Allah akanmenemui malam yang lebih baikdaripada seribu bulan itu.CAHAYA | Julai - Ogos 2009 11


SemasaOleh : Azwa KamarudinSehingga hari ini isuBahasa Inggeris seringdiperdebatkan dan isu initelah dibahaskan sejak dahululagi. Persoalan relevannya isuini tidak pernah berhenti dalamperdebatan massa dan menjaditanda tanya oleh pelbagai pihak.Ramai pihak yang tidak pasti dantidak yakin dengan keberkesananBahasa Inggeris yang diangkatkerelevanannya dalam duniapendidikan sama ada di peringkatrendah, menengah hingga keperingkat universiti.Dunia globalisasi hari ini sangatmemberi penekanan kepadamasyarakat, bahawa penggunaanBahasa Inggeris sama adadalam bentuk lisan mahupunpenulisan adalah satu keperluanyang wajib dalam pengurusandi dalam Negara ataupun luarNegara. Oleh itu, seiring dengancita-cita pemimpin dalam usahamencapai wawasan 2020 makacadangan penekanan terhadapmerealisasikan penggunaanBahasa Inggeris dimulakan dalamlingkup pendidikan anak-anakhari ini. Walau bagaimanapunada pihak yang mempersoalkantentang penerapan yang sangatmemberi penekanan terhadapBahasa Inggeris dalam pendidikanawal anak-anak di sekolah. Initermasuk juga rombakan subjekyang dibuat untuk menempatkanBahasa Inggeris sebagai subjekyang wajib dan sebagai syaratpara pelajar layak untuk mendapattempat pengajian di peringkatuniversiti.Saranan Timbalan PerdanaMenteri Tan Sri Muhyidin Yasinuntuk menjadikan Bahasa Inggerissebagai syarat wajib lulus SijilPelajaran Malaysia telah menjadiisu yang diperdebatkan olehsemua lapisan masyarakat tidakkira tua atau muda. Mengapa halini menjadi isu? Hal ini disebabkanramai yang berpendapatbahawa cadangan tersebutbakal menjadi penghalang anakMelayu terutamanya untuk lulusdan memperoleh Sijil PelajaranMalaysia. Walhal telah diketahuisecara nyata bahawa peratusananak Melayu gagal dalam subjekBahasa Inggeris dalam Sijil PelajaranMalaysia adalah tinggi. Di manapro dan kontra di sebalik cadanganini? Ada sesetengah pihak yangtidak menyokong cadanganini mengkhuatiri perlaksanaanmewajibkan lulus subjek BahasaInggeris menyekat potensi pelajarkerana menganggap cadanganini adalah satu proses yang sukardan kerajaan tidak perluterlalu keras untukmelaksanakanp r o s e smemperoleh ilmuoleh para pelajar.Hakikatnya,walaupun tujuanpolisi kementerianatau kerajaanadalah untukmemastikan wargaMalaysia menjadiinsan yang bolehmenguasai bahasaInggeris denganbaik, namun ia perludibuat dengan penuhberhemah danbijaksana. Berikutanitu, Bahasa Inggeristidak wajar dijadikan autoriti yangboleh menyekat potensi individudalam menuntut ilmu kerana akandikhuatiri, apabila syarat lulus BahasaInggeris ditetapkan, hal ini akanmenyebabkan peluang pelajarBahasa Inggeris Syarat Wajib SPMlepasan SPM untuk melanjutkanpelajaran ke peringkat sijil lanjutan,diploma dan ijazah akan terhalang.Tambahan pula, ada pihakyang berpendapat mekanismemenguasai bahasa Inggerissepatutnya dipermudahkan sepertipenguasaan Bahasa Inggeris bolehdilanjutkan kepada institusi tempatpelajar melanjutkan pelajarankerana dengan cara itu prosespengajaran Bahasa Inggeris akanmenjadi lebih bermakna danmenyeronokkan.Justeru itu, pihak yang tidakmenyokong sama sekali cadanganini, berharap kaedah pengajaranBahasa Inggeris patut12CAHAYA | Julai - Ogos 2009


Semasadirombak. Pengharapan yangditimbulkan adalah berikutanramai guru yang tidak mampumengajar dua mata pelajaranberkenaan setelah enam tahunberakhir pelaksanaan kaedahpengajaran bahasa Inggerisdirealisasikan disebabkan terdapatjuga kekurangan penguasaanBahasa Inggeris di kalangan guruguru.Selain itu, pengharapan inimelihat kepada bukti menunjukkanpembelajaran subjek dalam BahasaInggeris tidak menunjukkan kesanyang jelas terhadap penguasaanpelajaran.Pembuktiankemampuan pelajar cemerlangyang meyakinkan masih mampumenguasai idea yang kompleksdalam jurnal saintifik dalam bahasaInggeris kerana mereka menguasaiilmu bahasa berkenaan tetapibukan menguasai Bahasa Inggerissepenuhnya.Pembantahan mewajibkanlulus Bahasa Inggeris di peringkatSPM, bukan bermakna bahasa itutidak penting tetapi pertimbanganjuga perlu diberikan kepada gurupelatih bagi meningkatkan kualitiBahasa Inggeris di kalanganmereka terlebih dahulu supayaguru pelatih yang mampumenguasai bahasa Inggeris dilatihuntuk menjadi guru Bahasa Inggerisdi sekolah rendah dan menengahpada masa depan. Tidak bolehdengan hanya memfokuskanpada satu langkah sahaja sepertimewajibkan lulus Bahasa Inggerisdalam SPM untuk mewujudkanmasyarakat yang dapatmenguasai Bahasa Inggeris yangseiring dengan keperluan global.Usaha memfokuskan pelbagailangkah antaranya cadanganterhadap radio, televisyen danteknologi komunikasi yang baruboleh memainkan peranan pentingdalam pembelajaran bahasayang membolehkan pelajar luarAda sesetengahpihak yangtidak menyokongcadangan inimengkhuatiriperlaksanaanmewajibkanlulus subjekBahasa Inggerismenyekat potensipelajardan dalam bandar mendapatmanfaat daripada program yangdisiarkan. Hal ini adalah untukmengelakkan kesan buruk kepadamajoriti pelajar yang tidak mampumenguasai Bahasa Inggeris jikacadangan wajib lulus BahasaInggeris ini dijalankan.Berbeza puladengan pihakyang menyokongcadangan bagimewajibkan lulusBahasa Inggerisdalam SPMm e m p e r c a y a ikesan pelaksanaancadangan iniuntuk masa depanpelajar keranaSPM adalah sijilasas untuk mencaripekerjaan danmelanjutkan keperingkat lebihtinggi. Mereka tidakmenjadikan tahappenguasaanpara pelajar yanglemah terhadap Bahasa Inggerispada masa ini sebagai halanganatau kesan buruk pada masa akandatang tetapi dengan menilaimelalui perlaksanaan terlebihdahulu dan berbalah kemudianseperti yang berlaku kepada PPSMIyang masih hangat diperkatakansekarang.Selain itu mereka yangmenyokong cadangan inimempercayai keterbukaanKementerian Pelajaran yang tidakmungkin akan melaksanakandalam waktu terdekat ini danpaling awal ia boleh dilaksanakanialah lima tahun lagi iaitu apabilakumpulan pelajar tingkatan satupada tahun 2010 akan mendudukipeperiksaan SPM pada 2014.Justeru itu, dalam tempoh limatahun masalah yang melibatkankaedah pengajaran dan mutuBahasa Inggeris di sekolah kerajaandapat diselesaikan dan rakyatdiminta yakin dengan usahakerajaan untuk meningkatkan mutupenguasaan bahasa kedua itu dikalangan generasi muda tanpamenimbulkan pelbagai perspektifyang negatif terhadap usaha ini.CAHAYA | Julai - Ogos 2009 13


RencanaOleh : Hasnan KasanMembina KeperibadianGenerasi remaja adalahaset penting ummah dannegara dalam menjaminkeutuhan dan ketahanan di masaakan datang. Setiap yang hidupakan mati. Generasi dewasa masakini yang sedang memainkanperanan penting dalam menerajudan menentukan hala tujunegara akan pergi satu hari nanti.Lambat laun generasi dewasaini akan hilang kemampuan dankeupayaan fizikal, mental danemosi dalam memimpin ummahdan negara. Mereka ini akandiganti oleh generasi muda masakini termasuklah generasi remajayang sedang berada di peringkatusia belasan tahun dan masihberada di bangku sekolah hariini. Generasi muda belasan tahunini akan mengambil alih perananpemimpin yang akan pergi di masaakan datang. Oleh itu pembinaankeperibadian unggul generasiremaja belasan tahun tidakboleh dipandang remeh keranapembinaan mereka hari ini akanmenentukan sikap mereka padamasa akan datang iaitu ketikamereka memainkan perananpenting dalam meneraju ummahdan negara.Pembawaan atau aliran hidupketika generasi muda ini mencapaitahap dewasa adalah bergantungkepada acuan keperibadian yangmembentuk mereka masa kini.Bentuk pemikiran, kefahamandan neraca mereka membuatpertimbangan pada masa akandatang adalah bergantungkepada pembentukannya ketikamereka berusia muda. Setelahmereka menerima sesuatu corakpembentukan dan aliran hidup14CAHAYA | Julai - Ogos 2009Generasi Remaja Muslimserta ia telah sebati dalam dirimaka adalah sukar untuk merubahdan menukarnya kepada bentukyang lain. Sekiranya generasimuda ini dibentuk pada hariini dengan acuan pemikiranberagama, berakhlak danberkeperibadian mulia makapada masa akan datang merekaakan menyerlahkannya dalamlapangan hidup yang merekaceburi. Sebaliknya jika merekadibentuk dengan keperibadiantidak beragama, terikut-ikutdengan falsafah kehidupan baratyang bertentangan dengan nilainilaiakhlak Islam, tidak mengenalbatasan halal dan haram dalamkehidupan, maka itulah aliran danpembawaan yang akan merekabawa dalam lapangan hidup yangmereka ceburi.Justeru itu, bagi memastikanpaparan hidup yang berasaskanagama pada masa akan datang,maka generasi muda remaja iniperlu dibentuk mengikut acuanagama yang menepati konsepyang dijelaskan oleh al-Qurandan sunnah. Iaitu agama yangmempunyai ciri positif, membina,syumul, seimbang, sederhana danbertunjangkan panduan wahyuIlahi, bukannya bertunjangkanpemikiran manusia sematamata.Sekiranya generasi iniberjaya dibentuk dan sebatidengan cara hidup beragamadalam tasawur, kefahaman dantindak tanduk kehidupan makamereka akan menjadi tunggakdalam menghidupkan kehidupanberagama di kalangan generasimasa hadapan.Oleh itu agen-agenpembentukan peribadi remaja iniperlu bertindak dan mengambillangkah secara serius danbersungguh-sungguh pada hari inidalam membentuk keperibadian


Rencanamereka. Antara agen penting dalammenjayakan misi ini ialah institusikeluarga, sekolah dan masyarakatyang berada di sekeliling mereka.Orang yang bertanggungjawabdalam tiga institusi ini terutamayang mempunyai kemahiranpendidikan dan kesedaran agamaperlu menghayati tanggungjawabyang terpikul di atas bahu mereka.Tanggungjawab mereka bukansahaja membentuk keperibadiangenerasi remaja ini untuk dilihatdi hadapan mata mereka. Malahtanggungjawab ini jauh lebih besardaripada itu, kerana usaha merekapada masa kini adalah penentubentuk atau rupa corak kehidupangenerasi masa akan datang.Usaha membentuk generasiremaja dari sekarang juga amatpenting kerana tempoh awalremaja adalah tempoh yangmudah untuk memahatkanperkara-perkara kebaikan kedalam jiwa dan penghayatanmereka. Ini kerana hati dan jiwamereka masih suci bersih danbelum dikotori oleh dosa-dosayang dilakukan. Ruang kosongdalam jiwa mereka perlu dipastikansegera diisi dengan kebaikan. Jikatidak, ruang kosong itu akan diisioleh perkara-perkara yang tidakselari dengan kebaikan. Tambahanpula realiti jiwa manusia adalahlebih mudah terpengaruh denganperkara negatif dan kejahatansekiranya tidak ada benteng yangkukuh memagarnya.Oleh itu, bagi membentukkeperibadian mulia dan positifdi kalangan generasi remajahari ini, agen-agen pendidikanperlu merebut tempoh peringkatawal remaja sebelum ia dibolotoleh agen-agen yang berusahamenyelewengkan keperibadianmereka. Kegagalan merebuttempoh awal remaja sebagaitempohpemantapan keperibadianmulia akan membuatkan unsurunsurnegatif dan merosakkanmemenuhi dan mantap dalamjiwa mereka yang akan sukar untukdikikis dan dibuang. Lebih lamatempoh perkara jahat itu bertapakdan berada dalam jiwa merekamaka bertambah susah untukmembuang dan mengeluarkannyadaripada jiwa mereka. Perkara baikhanya akan dapat diisi ke dalamjiwa mereka apabila jiwa merekatelah kosong daripada perkarayang merosakkan. Inilah sistem jiwamanusia yang telah dicipta olehAllah Taala.Keperibadian unggul hanyaakan dapat dipaparkan melaluipergerakan anggota badanapabila raja bagi segala anggotabadan berada dalam keadaanstabil dan asli sebagaimana diciptaoleh Allah Taala. Hal ini keranaraja akan menentukan corakpergerakan rakyatnya. Rakyatakan patuh kepada arahan danpanduan yang diberikan olehraja. Raja bagi segala anggotabadan adalah hati. Hati akanmenentukan corak tingkah lakudan pergerakan anggota badan.Anggota badan hanya menjadipelaksana kepada arahan-arahanyang diberikan oleh hati. Justeru itubagi memastikan pembentukankeperibadian mulia remaja, hatimereka perlu dikekalkan dalamkeadaan bersih daripada dicemarioleh sebarang bentuk kotoran,sama ada kotoran syirik atau dosakepada Allah.Hati akan kekal dalamkeadaan bersih apabila manusiamengikut peraturan taklif yangtelah ditetapkan oleh syariat Islam.Dalam syariat Islam terdapat limahukum taklif yang mengikat tindaktandukseseorang manusia. Hukumtersebut ialah wajib, sunat, harus,makruh dan haram. Semua perkaradan perlakuan dalam kehidupandunia adalah termasuk dalamsalah satu kategori hukum taklifini. Perkara yang termasuk dalamhukum wajib mesti ditunaikan.Manakala perkara yangtermasuk dalam hukum harammesti ditinggalkan. Menunaikanyang wajib akan menghasilkanganjaran kebaikan, manakalaCAHAYA | Julai - Ogos 2009 15


Rencanameninggalkannyaakan mengakibatkan balasandosa. Meninggalkan yang haramakan menghasilkan ganjaranpahala, manakala melakukannyaakan mengakibatkan dosa.Amali bagi menunaikankewajipan dan meninggalkan yangharam perlu ditekankan dalamkehidupan remaja sejak dari awal.Perkara wajib dan haram mestilahdikenalpasti dan disenaraikandalam kamus kehidupan harianremaja. Bagi mengenal perkarawajib dan perkara haram perlukepada ilmu. Justeru itu para ulamamengkategorikan ilmu mengenalperkara wajib dan haram ke dalamkategori ilmu fardhu ain yang wajibdituntut oleh setiap Muslim.Perkara wajib yang tertinggimesti ditunaikan dengan penuhsempurna ialah solat lima waktusehari semalam. Pendidikan danbimbingan ke arah melaksanakansolat secara sempurna perlu diasakke dalam diri dan penghayatanremaja. Segala bacaan danperbuatan dalam solat mestidifahami secara mendalam16CAHAYA | Julai - Ogos 2009agar remaja dapatmenunaikan solatdengan khusyuk.Dengan itu solatyang ditunaikanakan menjadi solatyang diungkap olehal-Quran yang bolehmenghalang diridaripada melakukanperkara mungkardan keji. Kefahamandan penghayatansolat adalah asasbagi mendapatkansolat yang berkualiti.Kesungguhan dalammenyempurnakanibadat solat adalahintipati pengabdiandiri seorang remajakepada Allah kerana solat adalahjanji antara Allah dan hamba-Nya.Sebaliknya meninggalkansolat adalah antara dosabesar yang paling utama danperbuatan yang paling dimurkaioleh Allah selain daripada syirikkepada-Nya. Beberapa hadisPerkara baikhanya akandapat diisi kedalam jiwamereka apabilajiwa merekatelah kosongdaripadaperkara yangmerosakkan.Rasulullah SAW menjelaskantentang bahaya meninggalkansolat sehingga ada hadis yangmengaitkan meninggalkan solatdengan kekufuran. Ibubapa perlumengawasi anak-anak supayatidak meninggalkan solat walaudi mana mereka berada dandalam apa keadaan merekasekalipun. Sekiranya solat tidakditunaikan, maka bentengketahanan yang ada dalam diriremaja akan rapuh dan dikhuatirihancur lebur. Akhirnya merekaakan mudah terjerumus ke lembahkemungkaran dan perbuatan yangmendatangkan mudarat kepadadiri dan masyarakat.Selain menunaikan perkarawajib, perkara yang perlu diberiperhatian terhadap remajaialah memastikan merekatidak melakukan perkara yangdiharamkan oleh Allah Taalasama ada ia dilakukan secarabersembunyi-sembunyi atau secaraterang-terangan. Zina, arak, judi,mendedahkan aurat, hubunganlelaki perempuan yang melampauibatasan, menonton dan membacaperkara yang haram, onani,khianat terhadap ibubapa, menipudan mengabaikan pelajaranadalah antara perkara haramyang kerap dilakukan oleh remajamasa kini. Melakukan perkaraharam ini akan mengakibatkanhati remaja menjadi hitam sedikitdemi sedikit. Kalau perkaraharam ini dilakukan secara terusmenerus, lama kelamaan ia tidakdirasakan sebagai satu kesalahanlagi oleh jiwa mereka. Untukmembetulkannya pada ketika ituadalah terlalu sukar kerana hatimereka telah menjadi keras dansukar ditembusi oleh kebenaran.Akhir sekali perbuatan-perbuatanharam ini akan memudaratkandiri, keluarga, masyarakat dannegara.


Oleh : Azahari KamaruldinCerpenAkukah Puncaal-Quran Itu Menangis ?“Jom la Adi! dah pukul 11.30malam ni. Nanti tak sempatpula. Nak tunggu kau danFahri bersiap makan satu jam.Siapkan rambut dah setengahjam. Hurgh………Nanti tak sempatnak cari parking nak tengok showmalam ni”.Waktu itu aku sering sajamengikut Faizal jika dia ajak keBukit Bintang. Tujuannya tak laintak bukan hanya untuk clubbingdi Jalan Penang. Entah mengapaaura Faizal cukup kuat terpahatdalam hatiku untuk mengikut kemana sahaja tempat asalkan diayang memulakan dulu. Aku tanpamemikir panjang terus bersiap. Fahrisudah masak dengan perangaiaku. Jika dia tidak mengikutiku,nescaya jangan harap aku akankeluar dengan Faizal sematamata.Kerap kali aku ditinggalkanFaizal apabila dia sudah bertemumakhluk yang dia suka di tengahpesta yang lagho itu.Fahri tetap menggagahkandiri menemaniku walaupun akutahu dia demam dan batuk. Tetapidisebabkan kami telah berkawanhampir 10 tahun dalam keadaansusah dan senang, menyebabkandia sering serba salah jika akumembuat sebarang pelawaan. Akusangat kagum dengannya keranadaripada seorang peguam diasanggup meninggalkan kerjanyauntuk menjadi seorang designer .Alhamdulillah dia berjaya hinggake hari ini dengan terbinanya butikdi Jalan Tengku Abdul Rahman diIbu Kota yang banyak ragamnya.Namun aku tetap bersyukurmenjadi seorang personal assistantwalaupun banyak masa dihabiskandi pejabat. Ketibaan hujungminggu bagiku sangat dinantikan,ibarat mendapat bonus daripadabos.SERONOKFaizal baru sahaja mendapattawaran bekerja di salah sebuahsyarikat komunikasi terbesardi negara ini. Pastinya kali inibebananku untuk membayarrumah sewa sedikit ringan apabilaFaizal bersetuju untuk tinggalmenyewa di rumahku. Dulu akuhanya tinggal dengan Fahri danterpaksa membayar empat ratusseorang untuk melunaskan sewasebanyak lapan ratus. Jadi sekarangaku hanya perlu membayar duaratus tujuh puluh lima ringgit sahajatermasuk bil air dan elektrik.“Faizal, Fahri jom la makan,”aku memanggil mereka untukmakan bersama kerana aku sukamemasak jika hujung minggumenjelma. Sambil makan Faizalmencadangkan supaya kamisemua keluar ke kelab malamini bagi meraikannya yang barumendapat gaji pertama daripadasegulung ijazah komunikasi yangpernah digenggam selama setahunsebelum mendapat pekerjaan ini.TERJEBAK !Jam menunjukkan hampir duabelas tengah malam. Kami semuatelah bersiap sedia ke Bukit Bintanguntuk meraikan kejayaan Faizal.Buat pertama kalinya jantungkuberdegup kencang apabila sampaidi muka pintu kelab kerana setiappengunjung akan diberi tiket dandicop di tangan sebagai tandakami telah membayar. Perasaantakut bercampur keinginanCAHAYA | Julai - Ogos 2009 17


Cerpenmula mengetuk hatiku. Dari luartelah kedengaran berdentumdentamlagu-lagu techno yangdiputarkan oleh Dj yang mulamenggoyangkan kakiku. Akutelah mula terlupa seketika siapadiriku ketika menjejakkan kaki kesini. Fahri pun sama macam aku.Dia mengingatkan aku supayacepat-cepat keluar apabila kamimula melihat ramai muda-mudimenari sambil menggengam botolsyaitan tu. Tidak kurang mudamudi yang hanya berpakaianmenutup bukit dan lurahnyasahaja. Fahri mengucap panjangmemandangkan ini baru pertamakali dia melihat apa yang seringdilihat di dada akhbar selamaini terpampang di depan mata.Begitu juga aku. Berlainan pulabagi Faizal. Dia menganggap iniperkara biasa.Entah mengapa Azazilsemakin kuat membisik di cupinggegendang telingaku. Aku seakanmembiarkan sahaja diriku hanyutdengan godaan fatamorgana.Diriku mula berjinak-jinak dengansegala macam bentuk bendayang boleh menyeronokkan lagiapabila berkunjung ke disko.Aku mula mengambil pil ecstasysecara senyap-senyap tanpapengetahuan Fahri. Faizal yangmemberikannya kepada aku.Setelah hampir setengah jammenelannya, badanku mulamerasa sejuk dan menggigil. Rasamacam mengantuk pun ada.Itulah rupa-rupanya kesan ecstacy.Aku mula menari tanpa segan siludan mula menyapa sesiapa sahajayang ada di sekelilingku. Sejak darihari itu aku mula ketagih denganpil laziz syaitan tersebut. Pernahsekali aku dihalau oleh bonzer clubapabila aku mengacau oranglain.Aku telah diberinotis amaranuntuk membayaransuran keretayang tertunggakhampir empatbulan. Sejak ituaku telah mulapandai meminjamduit daripadarakan sepejabatku.BALA!Setelah keadaan ini berlarutanhampir enam bulan, keadaankewanganku mula merosot. Akutidak membayar duit rumah sewahampir tiga bulan. Fahri telah habisperkataan untuk menasihatiku.Faizal pula mula buat hal apabiladia tiba-tiba membuat keputusanuntuk pindah tanpa memberisebarang sebab. Aku telah diberinotis amaran untuk membayaransuran kereta yang tertunggakhampir empat bulan. Sejak ituaku telah mula pandai meminjamduit daripada rakan sepejabatku.Mereka mula tertanya-tanyadengan sikapku. Setahu merekagajiku hampir mencecah empatribu ringgit sebulan tidak termasukelaun. Datang lambat danponteng kerja telah menjadikebiasaan bagiku. Belangkuakhirnya pecah apabila padasuatu pagi aku telah dipanggil olehbos yang mengatakan laporankedatanganku sangat buruk dankontrak kerjaku mungkin tidak akandisambung lagi. Jawatanku sebagaiPersonal Asisstant dan PenasihatAgama mula dipertikaikan. Akusangat malu kerana gosip tentangdiriku telah melimpah banjir dalamsyarikat ini. Selepas semua kejadianitu, aku mengambil keputusanuntuk berhenti kerja sebelum notisakhir sampai ke mejaku.PENYESALAN….Kini semuanya telah hancurbagai pasir dilanda ombak yangbesar. Aku tersungkur jatuh didalam gaung yang lurahnya amatdalam. Mampukah aku mendakiuntuk sampai ke permukaanseperti sedia kala. Hakikatnyaamat pahit untuk aku bangunmeneruskan perjalanan yangmasih jauh……. Kata-kata akhirUstaz Rusdi mula terngiang-ngiangdi benak fikiranku. “Walaupunkamu telah berjaya menghafaz 30juzuk Kalam Tuhan ini, belum tentudiri kamu tidak akan diuji denganujian yang dahsyat. Selagi kamubergelar manusia dan bukanmaksum, Tuhan akan terus mengujihamba-Nya” ketika mana, bilapun,di mana, bagaimana, dan kenapasemuanya di dalam pengetahuan-NYA. Aku seakan terleka sebentarapabila diberi nikmat yangmelimpah tanpa menggunakan kejalan yang betul. Entah mengapaaku lari dari landasan yang telahaku bina dengan jerih-perih dansegala masalah yang mampu akuatasi suatu masa dulu.Aku adalah pengunjungkalam suci ALLAH SWT. Hampirtujuh tahun aku mencari danmenghafaznya. Bagaimanapunaku telah menghancurkannyadalam masa enam bulan sahaja.Adakah aku dapat diterimakembali kerana telah membuatkanal-Quran itu menangis melihatkumengabaikannya…….18CAHAYA | Julai - Ogos 2009


By: Hazila Kadir@ ShaharKerjayaPILOT: A CAREER UP ON THE SKYIused to study abroad beforeand that gave me a chanceto observe many people withdifferent appearance, outlook andattitudes. Whenever I waited at theairport and some special figures thatattracted me the most was a group ofgentlemen with smart white uniforms.When I was waiting for my family tofetch me up, I loved to watch the waythey dressed, walked and behavedwith such wonderful, charming andoptimistic manners. They looked reallyoutstanding when they were walkingin group with a suitcase each. I guessthese young pilots have specialaura. Only looking at their looks andbehaviours, once may think thesepeople may have all –the looks,charisma and even lots of money inthe pocket.In this article, I would like to sharesome useful information for all for youwho may want to make decision intaking this job as your future career.I have done some readings on thisparticular job that may help assistingyou to make the right choice. I hopeby reading this article, you will get agood exposure about this career.For me, flying is a challenge andit is fun. If you really want to be one,you need to check the characteristicswhich suit the career inside yourself. Forinstance, you need to be courageousand adventurous, willing to take risksand have full of determination. Youare also expected to be extra flexibleas pilot somehow needs to work duringextra hours and work unconditionally,even by leaving the family behind.Thus , commitment is rather crucialand not many people are able to takeup this challenge. Let me tell you howthis job looks like in general beforeproceeding to how to be one.As a general truth, a pilot may notonly fly airplanes and helicopters, butalso to get various jobs done. Somepilots transport people and cargo fromplace to place. Some pilots test newplanes, fight police work, or rescuepeople who are hurt or in danger.It is important for pilots to plan theirflight carefully before they take off.They must check that the planes arefunctioning properly. They also makesure that all passengers’ baggage hasbeen loaded correctly. Not to forget,they need to check the weatherforecast to see if any bad weather ontheir trips, and decide what route theyshould take and how high and fastthey should fly.For pilots, takeoff and landingare the hardest parts. They must beespecially care at those times. Therest of the flight is somehow easy if theweather is good. Even though thereare indicators to tell pilots if their tripis going according to the plan, it isthe role of the pilots to check theseindicators often during the travel tomake sure that all is going well.The law says that pilots who workfor an airline cannot fly more than 10months or more than 1,000 hours ayear. Most airline pilots fly about 65months, and work another 75 hoursa month at other parts of the job. Anairline pilots must very often stay awayfrom home overnight have flights at allhours of the day and night. This meansthat airline pilots are asked to workodd hours.Even though, flying does notinvolve much hard on physical work,pilots are responsible for taking carethe safety and also the lives of thepassengers. They must respond andreact quickly when anything happens.It is vital for pilots to have speciallicenses and undergo special coursesrelated, which I will highlighted fairlysoon in this article. In addition, pilotsmust be fit and healthy. Passing themedical examination is compulsory,which means that the doctor mustcertify if the candidates are healthyenough to fly. If I am not mistaken,there are a few classes of medicalexamination, for instance commercialpilots must pass a Class 1 medicalexamination, meanwhile, private pilotsmust pass the class 2 examination. Aclass 1 medical certificate must berenewed annually if you are aged lessthan 40, or every six months if you are40 or older. In fact, please rememberyou must get the medical examinationfrom specialist aviation doctors , notthe ordinary doctors. The best thingto talk about a career, is about thesalary. Believe it or not, you can do lotsof money by becoming a pilot. Pilotsmay be paid extra for flying at night orfor flying to other countries and evenmore, those who fly jets, earn morethan other pilots. Do all of these soundappealing to you yet?Now, you have gotten anoverview on what this job is all about. Iknow that all of you may want to knowhow to get started. But before that,you need to know some types of pilotsthat we have in Malaysia and alsothroughout the world.Private PilotIt suits those who wish to rent outa single piston engine aircraftfrom a flying club just for acouple of hours as a weekendhobby.Commercial pilotIt suits those who wish to work incommercial airlines companies.Frozen Airlines Transport PilotIt is a requirement for a pilotto work in an airline as asecond pilot, and later on tobecoming a full fledged pilotwith commercial airlines. It isavailable only for commercialpilot license holders only.CAHAYA | Julai - Ogos 2009 19


Kerjaya20Assistant Flying InstructorIt suits those who want to becommercially trained as cadetpilots, which then can be a fullfledged Qualified Instructor.Most of the youngsters woulddefinitely go for commercial pilots,therefore I would concentrate moreon this type of job later on.Once you know these, you maystart figuring out how to start and applyfor the job. Several courses have beendesigned for this career where for alltypes of pilots mentioned, you need toget proper training and knowledge onaviation skills through these courses asfollows;Private Pilot License Course(PPL)Commercial Pilot License withInstrument Rating Course (CPL/IR)Frozen Airlines Transport PilotLicense Course (ATPL)Assistant Flying Instructor RatingCourse (AFI)I advise you to go to properchannels, meaning that you need tofind the most suitable and recognisedtraining schools for this purpose. Getas much information that you canget and later on select the best one. Iknow a few examples of good trainingschools of aviation throughout ourcountry, which offer good courses forpilots. Malaysian Flying Academy, aprofessional Flight Training in Malaccawhich offers such a promisingeducation and training is one of theexamples. Even more, there are manyAviation Flying Training Schools (AFTS)and also many Ground school andFlight Training Schools for the Licensesthat I have listed up throughout thecountry which can help you realisingyour dreams. I urge you to get someprospectus of the particular coursesthat may interest you, normally theyare free of charge. Any enquiry on theprocedures or regulatory requirementcan be forwarded to DCA, Flight CrewLicensing Office at Putrajaya. Also,if you have extra time, you may justCAHAYA | Julai - Ogos 2009have a visit at those aviation institutionsto get some more vivid picture of thejob.Subjects that you may learn areactually varied. I just can list down afew important subjects that you willdefinitely expected throughout thecourse. You will learn the subjects asfollows as part of your education andlater on I will explain briefly about thepractical and training sides. Some ofthe important subjects are:Aviation Law, BasicAerodynamicsAircraft general Technology,Navigation and MeteorologyTheory of Flight, Airframes andEnginesFlight rules and Procedures,Instructional Techniques,Principles of FlightFlight Planning, HumanPerformance and limitationsAs all lessons are conductedin English and most references areaccessible in that language, you maysomehow need the competencyof the language. Both languages,Bahasa Melayu and English arenecessary to be mastered fully by thecandidates. It is a must for commercialpilots to pass all subjects taken withat least 75% or above and these aresomehow similar to tertiary (diploma)level examinations.Let us look at t h epractical side ofthe career. It is arequirement toundergo training afterthose educationallessons. To be acommercial aeroplanepilot, you mayhave completed aminimum of 200 hoursof flying training, outof which 165 hourson single engineaeroplane and35 hours on twinengine aeroplane.The training hasto be carriedout in an Approved Flying Trainingorganisation. These training flying hoursare a mandatory requirement beforeyou are allowed to sit for your flighttest. On the other hand, a commercialhelicopter pilot must have a minimumof 150 hours of flying training. The initial50 hours of flight training can be donein aeroplane and the remaining 10hours is on helicopters before beingallowed to sit for your flight test.All schools teach commercialpilot in full time courses that involveboth flight training and theory trainingand once you have passed bothexaminations and your practical flighttest with a current Class 1 medicalcertificate, you can apply to DCAfor the issue of your commercial PilotLicenses.The future of a pilot is exceptional.It is a fact that the opportunities shouldbe better with fast growing regionaland low-fare airlines nowadays. Moreand more qualified people are tryingto become pilots because they thinkthis job is interesting and promisethem a better future. With benefitsthat they get for personal reasons,that is no doubt for them to take upthis challenge to fly away up to thesky. Why wait? Waste no more. Youcan be one too! With a strong will anddetermination, I am sure you can beas successful as they are and up to thesky you go for your better prospect. It isworth trying it.


Oleh : Balkes Izawani Zanariah ZawaweTokohNHaji Abdullah Pak Him, Islam danLATAR BELAKANGama Abdullah Fahimadalah sebuah namayang tidak asing lagi diAsia Tenggara kerana beliaumerupakan seorang ulama yanggiat berdakwah di sampingberusaha untuk mendapatkankemerdekaan. Beliau yang lebihdikenali dengan nama HajiAbdullah Pak Him merupakanseorang tokoh yang banyakberjasa terhadap perkembanganIslam dan politik di Tanah Melayu.Beliau juga merupakan datukkepada bekas Perdana Menterikelima Malaysia iaitu Tun AbdullahAhmad Badawi. Beliau dilahirkandi Mekah pada tahun 1869 danayahnya merupakan seorangguru al-Quran di Mekah yangmempunyai bilangan anak muridyang ramai termasuklah dariMalaysia, Indonesia serta Pattani.Abdullah Fahim mula menanamminat untuk mendalami al-Quransejak kecil lagi. Kesempatantinggal di Mekah dimanfaatkandengan mendalami pelbagaiilmu agama seperti pengajianilmu al-Quran, Tauhid, Fikah, IlmuFalak dan Tarekat. Abdullah Fahimkemudiannya kembali ke TanahMelayu pada tahun 1916.TUNTUT MERDEKAAbdullah Fahim sangat bergiataktif dalam menuntut kemerdekaanMalaya dan beliau telah membuatramalan bahawa adalah perlubagi Tanah Melayu mendapatkemerdekaan pada tahun 1957itu. Abdullah Fahim merupakanseorang ulama yang dijadikanrujukan oleh Tunku Abdul Rahman31 OGOS 1957dan pemimpin-pemimpin lainuntuk berbincang dan mendalamiilmu agama kerana AbdullahFahim sangat arif tentang agamaIslam dan berniat untuk berkongsisegala pengetahuan yangdimilikinya bersama masyarakat.Beliau juga terkenal sebagaiseorang ahli tafsir, ahli falak danahli hadis yang berjaya dan beliaujuga pintar dalam membaca danmenterjemah syair-syair Arab.Selain itu juga, para pemimpinturut meminta khidmat nasihatAbdullah Fahim dalam usaha untukmendapatkan kemerdekaan.Dengan itu, beliau menasihatiTunku supaya bekerjasama denganpemimpin kaum lain supaya Britishdapat memberi kemerdekaankepada Tanah Melayu. AbdullahFahim juga merupakan individuyang mencadangkan tarikh 31Ogos 1957 sebagai tarikhKemerdekaan Tanah Melayuyang disambut sehinggakini dan tarikh itu dipilihberdasarkan takwimHijrah.Abdullah Fahim sangatberharap Tanah Melayumemperoleh kemerdekaan.Walaupun begitu beliautidak ingin berlakunyapertumpahan darah danpeperangan untuk menuntutkemerdekaan. Semasa TunkuAbdul Rahman bersamarombongan ke London untukmenuntut kemerdekaan,Abdullah FAhim telahmencadangkan Tunku AbdulRahman untuk menaiki kapallaut atas alasan untuk menjagakeselamatannya dan rombongankemerdekaan. Setiap nasihatyang diutarakan Abdullah Fahimmempunyai hikmahnya yangtersendiri dan kebaikan yang tidakdiketahui oleh orang awam.Sejurus Perdana Menteripertama yang juga merupakan“Bapa Kemerdekaan”, Tunku AbdulRahman Putera Al-Haj melaungkankemerdekaan, Abdullah Fahimmerupakan orang yang palinggembira kerana saat kemerdekaanini merupakan saat-saat yangditunggu-tunggu olehnya setelahberabad lama. Beliau juga gembirakerana akhirnya bangsa Melayubebas daripada cengkamanpenjajah dan segala-galanyaberlaku tanpa pertumpahan darahdan huru-hara.CAHAYA | Julai - Ogos 2009 21


TokohDAKWAH ISLAMAbdullah Fahim juga telahmendirikan sebuah Sekolah AgamaKepala Batas atas dasar untuk terusberdakwah dan menyedarkanmasyarakat betapa pentingnyasetiap umat mentaati suruhandan menjauhi larangan AllahSWT. Beliau juga merupakan gurupertama yang mengajar hadis disekolah itu. Beliau turut mengajarAstronomi, Usuluddin, Ilmu al-Quran dan Hadis. Beliau pernahmenolak tawaran menjadi Syeikhal-Islam Kedah kerana bimbanguntuk meninggalkan sekolahnyayang sedang berkembang. Walaubagaimanapun beliau menerimajawatan Mufti yang pertama diPulau Pinang setelah desakan yangsangat kuat oleh pihak berkuasadan demi menjaga kedudukanIslam. Beliau memegang jawatanitu selama 5 tahun.Selain itu juga, beliau turutmenyampaikan dan mengedarkanrisalah-risalah mengenai Islamkepada pelbagai lapisanmasyarakat sama ada orangawam mahupun para pembesardi beberapa kawasan yangberada di sekitarnya. Beliau jugakadang-kadang mengadakankuliah atau ceramah yangberkaitan dengan agama Islamdan dihadiri oleh setiap lapisanmasyarakat. Bagi pendapatAbdullah Fahim, perjuanganuntuk mengembangkan agamaIslam merupakan perjuanganyang suci kerana ia memerlukanbanyak pengorbanan dari segitenaga, masa, wang ringgit dansebagainya. Sebagai seorangyang berpegang kuat kepadaajaran agama, Abdullah Fahimsentiasa melontarkan nasihat danpandangan untuk dihayati olehsetiap umat Islam.Abdullah Fahimmerupakan orangyang palinggembira keranasaat kemerdekaanini merupakansaat-saat yangditunggu-tungguolehnya setelahberabad lamaSebagai ulama yangberpandangan jauh, AbdullahFahim turut menghasilkanbeberapa artikel untuk dijadikanpanduan umat Islam. Dalam satuteks khutbah yang dihasilkannya,Abdullah Fahim mahukan umatIslam dan bangsa Melayu sentiasabersatu padu dan mengelakkanperpecahan.Haji Abdullah sangat sayangkanbangsa Melayu sehingga diamembuat tindakan yang kerasterhadap individu-individu yanganti Melayupada ketika itu. Percaya atautidak, beliau pernah menyerangdan meninggalkan sebuah majlisyang cuba untuk merendahkanmartabat kaum Melayu. Beliaujuga membenci dan mengecamgolongan-golongan yang cubabertindak untuk memecahbelahkanorang-orang Melayudengan menggunakan ajaranajaranselain Mazhab Syafie.Beliau kembali ke rahmatullahpada 28 April 1961 sewaktuberusia 92 tahun. Walaupun begitusumbangan Haji Abdullah Pak Himmerupakan sumbangan yang tidakternilai kepada agama, bangsadan negara. Kepintaran akalyang dianugerahkan oleh AllahSWT kepadanya tidak disia-siakandengan memberikan serba sedikitpanduan ilmu agama dan banyaklagi. Satu lagi sumbangannyayang tidak mungkin diketahui olehgenerasi kini adalah penetapantanggal 31 Ogos 1957 sebagaitarikh keramat dan saat-saat yangdinantikan oleh setiap lapisanmasyarakat di Tanah Melayuketika itu iaitu tarikh kemerdekaannegara. Beliau sangat berharapagar orang Islam sentiasa bersatupaduagar Tanah Melayu sentiasadipandang tinggi oleh masyarakatluar.22CAHAYA | Julai - Ogos 2009


Oleh : Wan Norsafinaz Wan Mohamed SaadKesihatanPolistirena Penyebab Kanser?Memang mengejutkannamun itulah hakikatyang perlu diketahuioleh masyarakat masa kini.Penggunaan polistirena yang selaludigunakan oleh kita adalah sangatmerbahaya pada kesihatan. Iatelah digunakan secara meluasoleh penjual makanan untukmengisi makanan dan disebabkanharganya yang murah telahmendorong penggunaannyasecara lebih banyak . Selain itu iacukup popular di negara ini keranarupanya yang putih bersih danringan serta mudah digunakan.Namun begitu, masyarakatperlu sedar kesannya padakesihatanmanusia.Masyarakat perlu memandangserius perkara ini kerana iamembabitkan kesihatanmanusia pada masa panjang.Isu ini tidak boleh dipandangremeh oleh kita kerana kinidunia semakin tenat denganpelbagai pembangunan danpencemaran.termoplastik, biasanya wujud dalamkeadaan pepejal pada suhu bilik,tetapi cair jika dipanaskan (untukpengacuan atau penyemperitan),dan akan kembali pejal apabiladisejukkan.Baru-baru ini penggunaanpolistirena telah diharamkankerana bahan stirena yangterdapat di dalamnya bolehmenyebabkan barah pada organdalaman manusia terutamabagi sistem pencernaan, seldarah dan hati. Biarpun tiadakajian secara menyeluruh namunbahaya stirena yang berasal dariphemynl memang boleh memberimasalah kepada sistem kesihatan.Selain itu, organ-organ dalambadan manusia akan menerimakesan secara tidak langsungterutamanya sistem pencernaandan boleh melibatkan darahdan hati. Namun begitu, AgensiPenyelidikan Kanser Antarabangsa(IARC) dan PertubuhanKesihatan Sedunia (WHO), telahmengklafikasikan stirena sebagaibahan karsinogen Kumpulan 2B iaituagen penyebab kanser. Stirena inijuga akan menyebabkan mutagenyang mampu merubah genetikdan mengakibatkan risiko kanserdan boleh merosakkan sistemApa yang dikatakandengan Polistirena ialah (IUPACPolyphenylethene) suatu polimeraromatik yang diperbuatdaripada monomer stirenaaromatik. Ia merupakan sejenishidrokarbon cecair yang dikilangsecara komersil daripadapetroleum oleh industri kimia.Polistirena merupakan bahanCAHAYA | Julai - Ogos 2009 23


Kesihatanpembiakan. Apa yang lebihmengejutkan adalah pengeluaranpolistirena juga membabitkanpenggunaan benzena iaitu bahankarsinogen yang dikaitkan denganleukemia.Baru-baru ini juga KementerianKesihatan menyita 53 baranganmakanan berasaskan susu yangdiimport dari negara China. Inidisebabkan ia disyaki tercemardengan melamin. Dalamperkembangan berkaitan,Persatuan Pengguna Pulau Pinang(CAP) tidak ketinggalan menyerukerajaan supaya mengharamkanserta-merta penggunaanpolistirena yang digunakan untukmembuat bekas makanan.Kebimbangan masyarakatjelas ternyata kerana tidakmenginginkan perkara ini menjadisemakin parah.Di sini terdapat dua cara stirenaini boleh menyerap masuk ke dalammakanan jika bekas makanan itumasih baru disebabkan iapenggunaanpolistirena telahdiharamkan keranabahan stirenayang terdapat didalamnya bolehmenyebabkanbarah pada organdalaman manusiaterutama bagisistem pencernaan,sel darah dan hatibelum sebati manakala yang lamamudah terurai akibat panas danpancaran matahari. Alam sekitarjuga akan menerima kesannyakerana ia mengambil masaselama beratus-ratus tahun untukterurai sepenuhnya. Mungkin jugamenjangkau hingga 500 tahununtuk lupus.Di Britian, kajian mendapatibahawa polistirena dalam plastikyang digunakan untuk makananmengandungi sehingga 80bahagian persejuta (bps) benzena.Jika diperhatikan negaranegaramaju sudah lama tidakmenggunakan bahan polistirenapada setiap bekas makanan danminuman mereka, sebaliknyamereka lebih cenderungmenggunakan pembalut kertasyang boleh dikitar semula.Polistirena biasanya dirujuksebagai plastik No. 6 danmerupakan ketiga paling banyakdigunakan malah penggunaannyadi seluruh dunia mencecah jutaantan setahun. Sebagai langkahuntuk mengatasi permasalahanini kita hendaklah memikirkanalternatif lain bagi membendunggejala ini. Ini dapat dilakukan agarmasyarakat dapat mengubahtrend dengan membawa bekasmakanan sendiri apabila membelimakanan daripada penjual.Selain itu, Universiti Sains Malaysiajuga telah menggunakan EcoPaxsebagai langkah alternatif danpermintaannya semakin tinggidalam pasaran. Usaha-usaha iniwajar dipuji kerana mencari langkahsendiri dalam menghindarkanpenggunaan polistirena. Jadisecara berperingkat polistirenaperlu dihapuskan bagi melahirkanmasyarakat yang sihat. Amalangaya hidup yang sihat juga perluditerapkan agar dapat membinasebuah komuniti yang bebaspenyakit dan rakyat Malaysia akanlebih sihat.24CAHAYA | Julai - Ogos 2009


Oleh : Hashim AhmadNilai MurniGigih dan Memaksa Diri Berbuat TaatMaha Suci Allah, Zat yangmemiliki segalanya.Maha cermat dan Mahasempurna Allah sehingga samasekali Ia tidak memerlukan apapun daripada hamba-hamba-Nya. Tidak ada kepentingan danmanfaat yang dapat kita berikan,kerana Allah yang Maha sempurnatelah mencukupi dirinya sendiri.Ribuan malaikat telah bertasbih,bertahmid, dan bertakbir tiapdetik, tiap waktu, tiap kesempatanmemuji Allah. Itu menunjukkankeagungan dan kebesaran-Nya.Allah menciptakan makhluk jin danmanusia kemudian diperintahkanuntuk taat, bukanlah kerana Allahmemerlukan ketaatan makhluk-Nya. Sungguh, semua perintahdaripada Allah adalah kurnia agarkita menjadi terhormat, mulia, dandapat kembali ke tempat asal mulakita iaitu syurga. Jadi sekiranya kitamasuk neraka, naudzubillah, samasekali bukan kerana kurangnyakurnia Allah, tapi kerana gigihnyakita ingin jadi ahli neraka, iaitudengan banyaknya maksiat yangkita lakukan.Allah SWT Maha Tahu bahawakita memiliki kecenderungan lebihringan kepada hawa nafsu dan lebihberat kepada taat. Oleh keranaitu, jika kita mendapat perintahdaripada Allah, dalam bentuk apapun, si nafsu ada kecenderunganberat melakukannya, bahkan taksegan-segan untuk menolaknya.Misalnya ibadah solat cenderungingin dilambatkan. Urusan safsaja, tidak banyak orang berebutuntuk mendapatkan saf pertama.Sebaliknya, saf belakang lebihbanyak yang diminati. Perintahsolat memang banyak yangmelakukan, tetapi belum tentusemua melakukannya tepat padawaktunya. Begitu juga dengantepat waktu, belum tentu jugabersungguh-sungguh khusyuk.Bahkan ada kemungkinan salahsatunya kita menikmati solatdengan fikiran yang melayanglayangtak keruan, sehingga tidakjarang banyak program atauurusan duniawi lainnya yang kitaselesaikan dalam solat. Dan yanglebih parah lagi, kita tidak rasabersalah kerananya.Saat menafkahkan rezekiuntuk sedekah, maka si nafsu akanberbuat seakan-akan sedekahitu akan mengurangi rezeki. Kitabahkan pada lintasan berikutnyasedekah ini akan dianggapmembuat kita tidak mempunyaiapa-apa. Sesungguhnya sedekahtidak akan mengurangi rezekibahkan akan menambah rezekikita. Namun kerana nafsu tidak sukakepada sedekah maka membelikuih justeru lebih disukai.Sungguh, kita telah diperdayadengan rasa malas ini. Bahkansaat malas beribadah, otak kitapun dengan kreatif akan segeraberputar untuk mencari dalihataupun alasan yang dipandanglogik dan rasional. Sehingga apaapayang kita lakukan keranamalas, seolah-olah mendapatpengakuan kerana alasan kitayang logik dan rasional itu, bukansemata-mata kerana malas.Begitu pintar sekali hawa nafsumengelabui kita. Oleh sebab itu,bagaimana caranya kita hendakmengatasi semua kecenderungannegatif diri kita ini?Cara yang paling baik yangharus kita lakukan adalah kegigihankita melawan kemalasan diri.Kecenderungan malas itu kalaumahu diikuti terus menerus tidakakan ada hujungnya, bahkanakan terus membelit kita menjadiseorang pemalas kelas berat.Kita seharusnya melawankemahuan berlambat-lambatke masjid. Berangkat saja. Ketikaterlintas, nanti saja wuduknya dimasjid, lawan ! Di masjid banyakorang, segera lakukan wuduk dirumah saja! Itu sunah. Sungguh,orang yang wuduk di rumah lalubergegas melangkahkan kakinyake masjid untuk solat, maka setiaplangkahnya adalah penggugurdosa dan pengangkat darjat.Sampai di masjid, palingnikmat duduk di tempat yangmemudahkan kita keluar darimasjid bahkan kadangkala akanmenghalangi orang lalu lalang.Lebih-lebih lagi bila memakaisandal baru, ia akan berusahasehampir mungkin dengansandalnya, dengan alasan takutdicuri orang.Begitulah nafsu. Bagi orangyang inginkan kebaikan, dia akanberusaha agar duduknya tidakmenjadi penghalang bagi orangCAHAYA | Julai - Ogos 2009 25


Nilai Murnilain. Maka akan dicarinyalah safyang paling depan, saf yang palingutama.Sesudah solat, ketika mahuzikir, adakalanya terlintas urusanpekerjaan yang harus diselesaikan.Maka bagi yang tekadnya kurangkuat ia akan segera berangkatpergi, padahal zikir tidak lebih darisepuluh minit. Namun berbualkosong selama lima belas minitmasih dianggap ringan. Atau adajuga yang sampai pada tahapzikir, diucapnya berulang-ulang,subhanallaah – subhanallah, tapifikirannya melayang ke manamanasaja. Anehnya lagi kalaumemikirkan dia menjadi tumpuandan sanjungan luar biasa.Kenapa, misalnya, mengucapsubhanallaah tiga puluh tiga kali,yang sedar mengucapkannyacuma satu kali? Atau ingatlahsaat kita akan berdoa. Walaupundilakukan, ianya adalah denganseringkas mungkin. Padahal demiAllah, zikir-zikir yang kita ucapkanakan kembali pada diri kita juga.Oleh kerana itu, bila muncul rasamalas untuk beribadah, itu berertihawa nafsu berupa malas sedangmerasuk menguasai hati. Segeralahlawan dengan mengerahkansegenap kemampuan yang ada,dengan cara segera melakukanibadah yang malas dikerjakantersebut.Sekali lagi, bangun dan lawan!Insya-Allah itu akan lebih dekatkepada ketaatan. Janganlahkerana kemalasan beribadahyang kita lakukan, menjadikan kitatergolong orang-orang munafik.Firman Allah SWT yangbermaksud: “Sesungguhnya orangorangmunafik itu hendak menipuAllah dan Allah akan membalastipuan mereka. Dan apabilamereka berdiri untuk solat merekaberdiri dengan malas. Merekabermaksud riyak (dengan solat) dihadapan manusia. Dan tidaklahmereka menyebut Allah, kecualisedikit sekali.” (an-Nisa: 142).Ingatlah bahawa kalaukita tergoda oleh bisikan hawanafsu berupa kemalasan dalamberibadah, maka kita ini sebenarnyasedang menyusahkan diri sendirikerana semua perintah itu adalahkurnia Allah buat kemaslahatandiri kita juga. Cubalah memikirkan,Allah menyuruh kita berzikir, siapayang peroleh pahala? Kita. Allahmenyuruh kita berdoa, lalu doa itudilakukan. Buat siapa? Buat kita.Allah tidak sedikit pun mempunyaikepentingan, manfaat ataumudarat terhadap apa-apa yangkita lakukan.Tepatlah ungkapan IbnuAtha’illah dalamkitabnya, Hikam:“Allah mewajibkank e p a d a m uberbuat taat,padahal yangsebenarnyahanya mewajibkankepadamu masukke dalam syurga-Nya (dan tidakmewajibkan apaapakepadamuhanya semata-matasupaya masuk kedalam syurga-Nya)”.Kalau kitasengsara, kita susah,kita menderita,itu bukan keranasiapa-siapa, tetapiitu semua kita yangmelakukannya. Sesungguhnya,setiap desah nafas yang kitahembuskan adalah amanahdaripada Allah SWT dan sebagaititipan wadah yang harus kita isidengan amal-amal kebaikan.Jadi, sungguh sangat anehjika kita bercita-cita ingin bahagia,ingin dimudahkan urusan, ingindimuliakan, tapi amal-amal yangkita lakukan ternyata menyiapkandiri kita untuk hidup susah. Samalahseperti orang yang bercita-citamasuk syurga tapi amalan-amalanyang dipilih adalah amalanamalanahli maksiat. Menyedarihakikat ini, maka sederhanakanlahhidup kita, paksakan diri untuk taatkepada perintah Allah jika belumboleh ikhlas dan ringan dalamberibadah. Mudah-mudahan Allahyang melihat kegigihan diri kitamemaksa diri ini, sehingga suatusaat nanti akan diberi keringanandan tidak terpaksa kerana Dia-lahyang Maha Menguasai diri kita.Insya-Allah.26CAHAYA | Julai - Ogos 2009


Oleh : Ruzain Syukur MansorCahaya ITPeranan Dakwah Melalui MediaAdalahmenjaditanggungjawabpendakwah untukmenjernihkan segala kekeliruanhasil daripada kesan negatif yangwujud dalam media. Sesungguhnyamedia kontemporari juga bolehdijadikan medium (metodologi)dalam berdakwah.Dakwah melalui RadioModus operandi dakwahmelalui media harus digerakkandengan lebih terancang selarasdengan kepesatan perkembangansosial semasa menghadapi kesannegatif media massa. Keperluankepada media Islam alternatif harusmenjadi perbincangan utama.Institut kefahaman Islam Malaysia(IKIM) telah pun mengorak langkahdengan penubuhan siaran radioIkim.fm yang menyediakan hiburanalternatif juga pelbagai rancanganilmiah 24 jam sehari yang mampumengisi kekosongan jiwa pelbagaikelompok masyarakat yangdahagakan bentuk kesenianIslam yang indah. Harus dirangkabeberapa slot di mana golonganremaja khususnya mampu terpakudek keasyikan alunan lagu-laguhasil daripada kesenian Islam yangnyata mampu menarik perhatian.Interaksi yang merupakankomunikasi dakwah juruhebah yangboleh juga digelar pendakwahyang berkesan mampu mengubahpersepsi bahawa kesenian Islam itusebenarnya tinggi nilainya.Dakwah melalui PenyiaranIslamKewujudan penyiaran Islamatau stesen televisyen Islamjuga harus menjadi produk akhirkepada perbincangan pakarkomunikasi Islam seluruh dunia.Teknologi penyiaran Islam harusdipandu ke arah melahirkankemuliaan insan selaras dengantuntutan-Nya. Pada pandanganIbrahim Abu Nab, rujukan konseppenyiaran Islam yang asasibergantung kepada tasawwurkemanusiaan seperti yang dilihatdari perspektif Islam iaitu hubungantiga segi antara Allah, manusiadan masyarakat. Selaku khalifah,manusia dipertanggungjawabkanterhadap apa yang dilakukannya.Dari perspektif ini, penyiarandianggap sebagai jalan bagimengenali Allah.Media penyiaran Islamdianggap oleh ramai pengkajikomunikasi Islam sebagai instrumenpenting untuk pembangunanIslam. Justeru ruang lingkuppenyiaran Islam tidak hanyamerangkumi programprogramdakwah, tetapi harusmerangkumi lain-lain aspekkehidupan seperti ekonomi,politik, sosial, pendidikan,hiburan, kebudayaan denganmengambilkira kesyumulanIslam itu sendiri.Penyiaran Islam bolehmenggariskan objektif utamanyaseperti menguatkan akidahMuslim, meningkatkan kesedarankeislaman, menyebarkanpemikiran dan kebudayaanIslam, membentuk pendapatawam, mengukuhkan nilai-nilaibaik di kalangan individu sertaCAHAYA | Julai - Ogos 2009 27


Cahaya ITmenjadi watchdog kepada gejalagejalanegatif yang merosakkanmasyarakat.Perbincangan tentangpenyiaran Islam jelas mendedahkanpeluang dakwah melalui mediadalam menangani kesan negatifyang mempengaruhi mindakhalayak. Kepada pihak stesenpenyiaran yang ada menerbitkanprogram dakwah seperti ForumPerdana, al-Kulliyyah, programilmuwan Islam, jumlah jampenyiarannya harus ditambah danseeloknya memilih waktu perdanasebagai waktu siaran.Memandangkan kehendakremaja masa kini cenderungkepada hiburan, harus jugadisediakan rancangan hiburanIslam alternatif kepada hiburanbarat, dan lain-lain program kuiz,drama dan filem Islam.Dakwah melalui DramaSelain daripada itu, harus jugaditerbitkan siri drama dan filemberunsur dakwah menceritakantentang keindahan Islam. Ianyaboleh ditonton oleh bukan sahajaMuslim tetapi bukan Islam danbertindak selaku serampangdua mata, iaitu pengisi dahagarohani dan bertindak selakuprogram dakwah secara tidaklangsung. Sementara itu kitaharus mengambil kesempatandaripada kelekaan sekelompokgolongan masyarakat yang lekadi hadapan kaca televisyen ketikaumat Islam menyambut lebaranAidilfitri dan perayaan lain denganmenayangkan slot tayangandrama bermesej merapatkanpersaudaraan bagi menyedarkanmereka pentingnya mengeratkantali silaturahim sesama umatterutamanya ketika menyambutperayaan.Justeru, jumlah tenaga produksiyang ramai dengan jumlah kosyang tinggi amat diperlukanbagi menjayakan sesuatu dramaatau filem. Kerjasama badanpertubuhan kerajaan dan swastaamat diperlukan bagi menyokongusaha syarikat penerbitanmenghasilkan drama yangbermutu dan mempunyai mesejyang bermanfaat.Dakwah melaluipengiklananSaban kali kita disajikan denganaksi iklan yang mengeksploitasikanwanita di media massa. Adakalanyakelibat wanita seksi ditayangkanbagi memperagakan sesuatuproduk dan nyata adakalanya iameningkatkan pemasaran produktersebut.Maka di sinilah wujud peluangdakwah iaitu dakwah melaluipengiklanan.Perlu wujud iklan komersil sepertimenggambarkan adab dantatasusila serta nilai-nilai murni Islamseperti iklan bacaan doa sebelumberbuka puasa yang ditayangkanbaru-baru ini. Penggunaan animasidan multimedia dalam iklan yangmenarik bakal menarik minat kanakkanakdan remaja untuk menerimamesej yang ingin disampaikan.Selain daripada itu, penampilanwanita yang menutup aurat dalamiklan komersil juga memperlihatkanIslam itu agama yang tidakmengeksploitasikan tubuh badanselain mengingatkan umatnyakepentingan menjaga kehormatandiri dan maruah sebagai salah satudaripada maslahat yang lima.Media adalah suatu mediumdakwah yang amat berkesandalam menyampaikan dakwah.Namun demikian, aspek latihanjuga harus dititikberatkan dalamusaha melatih para pendakwahmenggunakan sumber mediasebagai medium pendakwahan.28CAHAYA | Julai - Ogos 2009


Oleh : Salina IbrahimNovel Bersiri,DIA KHAIRUNNISAsiri 4DISAPA SALAMSepanjang minggu iniKhairunnisa’ terasa diatinggal keseorangan. NurSyakira Addina sibuk dengan latihankelab debatnya. Esok pagi Sabtu,akan berlangsung pertandingandebat persahabatan menengahrendah dengan pasukan darisekolah jiran. Si Cha akan mewakilisekolah dalam pertandinganitu, berada dalam pasukanpembangkang.“Cikgu Melati yang beria-iausahakan pertandingan debat ini.Dia berurusan dengan kelab debatsekolah jiran untuk memajukanpeningkatan pendebat menengahrendah...” Si Cha memberitahuKhairunnisa’ ketika mereka berbualdi laman sembang.Mereka duduk sekelas,sebelah-menyebelah lagi, tetapitidak berpeluang hendak berceritadan bergosip kerana apabila adamasa lapang, Cha akan keluar kebilik Kelab Debat untuk berbincangmengenai persiapan debatdengan pasukannya. Semingguini Khairunnissa’ jadi rindu puladengan sahabatnya itu. Maka dilaman sembanglah mereka salingbertukar cerita setiap malam.“Seronoklah kau, Cikgu Melatijadi cikgu penasihat Kelab Debat,”Khairunnisa’ menghantar simbolsenyuman di hujung bicaranya.selepas Cikgu Melati datang kesekolah mereka dan mengambilalih sebagai guru penasihat,sahabat itu mula ceria semula.Kata Cha, walaupun CikguMelati tidak ‘sehebat’ CikguZaharah (Wah, pandai-pandaisahaja Cha ini membuat penilaianterhadap guru sendiri, demikian fikirKhairunnisa’!), tetapi Cikgu Melatitinggi inisiatif orangnya.Dia rajin mengadakan aktivitiuntuk kelab seperti aktiviti bicarabuku. Juga debat persahabatandengan sekolah jiran yangakan berlangsung esok; aktivitiitu dirancang agar pendebatmenengah rendah berolehpengalaman dan pendedahansebenar dalam pertandingan.“Yalah, sebelum ini pendebatmenengah atas sahaja yangberpeluang bertanding sana sini.Kamipendebat menengah rendahtengok sahaja. Kononnya kamipelapis tapi kalau sekadar jadipenonton, bagaimana nak dapatpengalaman?” Bijak sekali NurSchakyra Addina itu menyambut.Simbol ibu jari tegak muncul.Bagus!“Selamat maju jaya. Buat betulbetulesok.” Khairunnisa’ tidak lupamenyelitkan ucapan selamat.“Terima kasih. Berdebardebarlahpula hati ni.”“Baca doa banyak-banyak.Sudah banyak berlatih, insya-Allahesok lancar penyampaian,” sekalilagi Khairunnisa’ memberikansokongan.Mereka menamatkan cerita.Mematikan perbualan. Esokberjumpa diDia tumpang gembira untukCha. Dahulu Cha kecewa apabilaCikgu Zaharah yang sebelum inimenjadi guru penasihat KelabDebat, bertukar sekolah. TetapiCAHAYA | Julai - Ogos 2009 29


Novel Bersirisekolah. Itu janji mereka.Jam 8.30 pagi, Khairunnisa’sudah berada di sekolah. Dia salahseorang sukarelawan yang bertugasdi meja pendaftaran. Beberapaorang sekelasnya juga ada di situ.Kehadiran mereka sebenarnyalebih kepada untuk memberisemangat kepada sekolah, ataulebih tepat lagi kepada Cha yangakan bertanding.“Ada seorang lelaki kacakasyik tengok kau, Nisa!” Arbaiyahmencuit lengan Khairunnisa’ ketikadia sedang sibuk meneliti senarainama di meja pendaftaran.Khairunnisa’ menoleh, berkerutkening. Arbaiyah memuncungkanmulutnya ke satu arah. Khairunnisa’ikut arah mata Arbaiyah.Pandangannya berlaga denganseorang anak muda beruniformbiru muda lengkap berdasi biru tuayang sedang berdiri berdekatankumpulan pendebat dari sekolahjiran.Anak muda itu tersenyumsedikit dan mengangguk padanya.Tidak ada pilihan, Khairunnisa’juga mengangguk dan membalassenyuman ringkas itu. Arbaiyahmencuit lengan sahabat disebelah.“Dia minat kau ya?”“Hisy! Dia tu tetamu kita, darisekolah jiran...”Khairunnisa’ tarik nafas. Ini baruArbaiyah, kalau Si Zaidah Cik SerbaTahu itu mendapat tahu mengenaianak muda dari sekolah jiran itu,tentu banyak lagi soalannya.Mujurkedengaranpengumuman bahawa majlisakan dimulakan. Cepat-cepat diaKami pendebatmenengahrendah tengoksahaja.Kononnya kamipelapis tapikalau sekadarjadi penonton,bagaimananak dapatpengalaman?menyimpan borang pendaftaran.Sempat juga matanya menjelingpada senarai tetamu dari sekolahjiran. Cuba mencari-cari namayang barangkali dimiliki anak mudaitu.Ya dapat!berteka-teki. Majlis sudah bermuladan dia harus mengambil tempat.Penuh minat dia menontonpertandingan debat duapasukan itu. Sekolah jiran di pihakpencadang dan mereka pula dipasukan pembangkang. Tajuk yangdibahaskan menarik perhatiannya;‘Perkembangan Dunia InternetMenjejaskan Budaya Membaca diKalangan Pelajar Sekolah’.Khairunnisa’ tergelak dalamhati. Dia teringat kegilaannyapada dunia siber. Bukan diaseorang sahaja yang ‘gila internet’,tetapi sebenarnya satu keluargamereka; daripada abah, mamasehinggalah adik Fathi sangatgemar memanfaatkan mediumitu.Tetapi dia juga berpegangpada pesanan abah dan mamaagar berpada-pada dalam sesuatuperkara. Hatta dalam mencarimaklumat dan ilmu di internet,haruslah ada batas-batas tertentu.Kata abah, internet itu salahsatu agenda musuh Islam yangdigunakan untuk melalaikan orangIslam. Musuh Islam, terutamanyaYahudi cuba menguasai orangIslam dengan empat mediumiaitu kewangan (perbankan),media (pelbagai genre media),pendidikan (sistem pendidikanyang ada sekarang) danketenteraan. Oleh itu, internetsebagai salah satu media yangpaling digemari oleh remaja harusdikawal penggunaannya.“Namanya apa?”“Entah!”“Takkan tak tahu?” Arbaiyah buatmuka tidak puas hati.30CAHAYA | Julai - Ogos 2009Taufiq Ehsan.Mungkin dia, mungkin oranglain! Ada banyak nama lain yangtersenarai tetapi nama itu yangsempat ditangkap oleh matanya.Khairunnisa’ tidak sempat lagi“Untuk mengabaikan internet,memang tak boleh. Kita perlujuga ambil tahu perkembangansemasa. Tapi berpada-padalah.Gunakan untuk kebaikan danberdakwah,” demikian kata abah,masih terngiang-ngiang di telingaKhairunnisa’.


Novel BersiriMama pula seringmengingatkannya agar lebihmengutamakan pencarianmaklumat melalui sumber yangdipercayai. Bukan sekadarpada internet yang kadangkalasumbernya begitu disangsikan.“Hendak menuntut ilmu, mestiberguru. Kalau tidak, bimbangkita berguru pada syaitan,” begitukalimah mama, buat Khairunnisa’rasa bulu romanya meremang.Dan itulah yang buat dia ingat,apabila bercakap perihal internet.Tepukan gemuruh mengejutkanlamunan yang membabar entahke mana. Di pentas, dia lihat NurSchakyra Addina sudah berdiriuntuk mengemukakan hujahnya.Cha pendebat pertama pasukanpembangkang mempertahankanhujah bahawa perkembanganinternet tidak menjejaskan budayamembaca di kalangan pelajar.Khairunnisa’ tersenyum-senyummendengar hujah Cha. Banggakerana ada beberapa faktayang dibentangkan Cha adalahbahan yang diperoleh daripadaperbincangan mereka. Dia teringatbulan lepas, Cha merengek-rengeksambil menariknya ke bilik kelabuntuk berbincang.“Fakta kau mesti menarik.Bagilah idea kat aku! Emak kaumesti banyak idea. Abah kaupun kritis. Tanyalah mereka,”pujuk sahabat itu dengan matamengharap.“Apa yang menariknya? Kalaunak fakta yang lebih menarik, lebihbaik bertanya terus dengan abahatau mama aku!”Mata Cha bersinar.“Boleh?”“Kena buat temu janji!” Khairunnisa’cepat membalas.“Interview di laman sembanginternet, boleh tak?” Cha masihmahu tarik tali.“Kata mama aku, kalau nakmenimba ilmu mesti berguru!”“Alaa!” Cha terus buat mukasedih.Tetapi Khairunnisa’ khabarkanjuga niat Cha kepada abah danmama. Abah bersenang hatimeluangkan masa beberapajam memberikan kelas tambahankepada Cha. Cha datang kerumah mereka dihantar olehayahnya untuk sesi khas interviewbersama abah.Cha memang bersungguhsungguh.Dia sudah berusaha kerasuntuk mendapatkan input, makadia memang wajar dipuji!“Memang benar internet sudahmenyelinap masuk ke rumah kita.Tetapi itu tidak bermakna remajasekarangtidak pandaim e m i l i hb a c a a nsesuai. Bahandi internethanya sumbersokongan,bukan utama.Internet sumbersokongankepada bahanb a c a a nutama!” Tegasbersemangatsuara NurS c h a k y r aAddina.Dewan gemuruh dengantepukan. Khairunnisa’ juga bertepuktangan. Bertepuk tangan kuatkuattanda sokongan padu padasahabat karib. Dia terasa bahunyadicuit dari belakang. Menoleh,seorang pelajar perempuanmenyerahkan sepucuk kertasberlipat kepadanya.Khairunnisa’ berkerut kening.Bertanya dalam hati. Tetapi budakperempuan itu tidak begitumesra untuk menjawab semulasoalannya.Dia buka kertas putih yangberlipat beberapa lipatan itu.Hatinya berdebar tiba-tiba.Salam perkenalan. Saya TaufiqEhsan.Ini e-mel saya; fiqsan@gmail.comKhairunnisa’ terasa dadanyaberdebar-debar keras!(bersambung)CAHAYA | Julai - Ogos 2009 31


Fikir SejenakOleh: Nor Asmahan Abdul KadirBapa: Identiti Anak Mesti JelasBergelar bapa, bagi merekayang bertanggungjawabakan mula memikirkanamanah yang terpikul di bahu.Nafkah, perlindungan, kasihsayang, keadilan dan lain-lain lagipasti bersimpang siur di minda.Begitulah beratnya amanah dantanggungjawab seorang lelakiyang bergelar suami atau bapa.Menilai tanggungjawab inipenulis cuba menelusuri beberapakategori bapa, sama ada bapakandung, bapa tiri, bapa susuan,bapa angkat dan bapa tidakdiiktiraf (mempunyai anak hasilhubungan luar nikah). Walaubagaimanapun sifat dan sikapbapa, tanggungjawab merekatetap sama sekiranya merekasedar tentang amanah dantanggungjawab.Pengiktirafan sebagai bapamemberi implikasi yang besarterhadap anak-anak. Pertaliandarah merupakan ikatan yangpaling kukuh antara seorang bapadan anak. Persoalan nasab yangtidak boleh diputuskan oleh sesiapawalaupun berlaku perselisihanfaham antara keduanya, berlainanagama atau sebagainya.Bapa tetap menjadipenghubung kepada susur galurketurunan dan ikatan selamalamanyaantara datuk, cucucicit dan adik beradik. Mungkinterdapat sedikit implikasi syarak,iaitu sekiranya bapa dan anakberlainan agama akan terbatal hakmenurut perintah dan arahan bapayang menyalahi syariat, terputushak perwarisan harta pusaka danterputus hak perwalian. Selainitu beliau tetap wajar menerimakasih sayang dan penghormatansepenuhnya seorang anak.Bapa tiri juga berhakmendapat pengiktirafan sebagaibapa melalui ibu kepada anakanak.Mereka bertanggungjawabmengikut keperluan dankepentingan anak-anak di bawahjagaan mereka sekiranya anakanaktersebut kematian bapakandung yang sepatutnya memberiperlindungan, kasih sayang dannafkah kepada mereka.H u k u msyarak jugamenetapkanbapa tirimempunyaihubunganerat dengananak-anaka p a b i l amereka tidakbatal wudukdengan anakanakdandibenarkanbatas auratnyasama denganbapa kandung.Walaupunmereka tidakm e m p u n y a ihak mewalikanatau pusakamemusakai,mereka adalahtempat untuk anakanakbermanja dan berlindung.Bapa angkat dari satu sudutpandangan, boleh diiktiraf sebagaipenjaga yang ikhlas dan palingtulus. Walaupun mereka tidakmendapat apa-apa keistimewaandari sudut sudut syarak selain darihubungan kasih sayang, belasihsan dan tanggungjawab.Hubungan ini boleh dilihatdalam peristiwa penurunan wahyuyang melarang memanggil anakangkat berbinkan bapa angkat.Zaid bin Harithah, seorang kanakkanakhamba telah dihadiahkanoleh Khadijah kepada Nabi32CAHAYA | Julai - Ogos 2009


Fikir SejenakMuhammad SAW pada masaperkahwinan mereka. Nabiamat menyayangi anak tersebutsehingga memerdekakan Zaidlalu memanggilnya Zaid binMuhammad.Firman Allah SWT dengan tegasmelarang gelaran ini sebaik sahajaNabi Muhammad SAW dilantikmenjadi rasul, bermaksud, “danIa juga tidak dapat menjadikananak-anak angkat kamu, sebagaianak kamu sendiri. (Segala yangkamu dakwakan mengenaiperkara-perkara) yang tersebut ituhanyalah perkataan kamu denganmulut kamu sahaja. Dan (ingatlah)Allah menerangkan yang benardan Dialah jua yang memimpinke jalan yang betul. “ Panggillahanak-anak angkat itu denganberbinkan kepada bapa-bapamereka sendiri; cara itulah yangadil di sisi Allah. Dalam pada itu,jika kamu tidak mengetahui bapabapamereka, maka panggillahmereka sebagai saudara-saudarakamu yang seagama dan sebagai”maula-maula” kamu. Dan kamupula tidak dikira berdosa dalamperkara yang kamu tersilapmelakukannya, tetapi (yang dikiraberdosa itu ialah perbuatan) yangdisengajakan oleh hati kamumelakukannya. Dan (ingatlah)Allah Maha Pengampun, lagi MahaMengasihani.” (Al-Ahzab : 4-5)Sejak itu Zaid tidak lagi berbinkanMuhammad sebaliknya hanyabergelar ‘mawla’ Muhammadyang membawa maksud anakangkat Muhammad.Biarpun ikatan selayak ikatandarah daging tidak diterima olehsyarak di antara anak dan bapaangkat, ia tidak menghalang ikatanBapa angkatdari satu sudutpandangan, bolehdiiktiraf sebagaipenjaga yangikhlas dan palingtuluskasih sayang. Sejarah membuktikanbagaimana Nabi SAW menyayangidan mempercayai Zaid sertazuriatnya iaitu Usamah bin Zaidseperti keturunannya sendiri.Usamah pernah dilantik mengetuaibala tentera Muslimin ketika berusia18 tahun yang menjadi kejutanbuat sahabat-sahabat.Adakah masih ada berlakuisu kekeliruan hubungan di antaraanak dan bapa angkat setelahhukumnya ditetapkan al-Quran danRasul-Nya lebih 1400 tahun yanglalu? Isu ini amat penting keranamemberi implikasi amat besarkepada maruah anak, keluarga,pengesahan status keturunankerana ia akan melibatkanpersoalan nasab, siapakahmahramnya, walinya, pewarisanpusaka dan sebagainya. Masihkahada orang yang sanggup untukmengetepikan soal dosa pahalademi menjaga maruah dan namabaik si anak?Masyarakat sekarang lebihcenderung menjaga perasaandan emosi sesuatu pihak daripadamengikut hukum yang Allah telahtetapkan. Apa yang dilihat pada hariini, persoalan penjelasan sebenaridentiti si anak dipandang remeholeh sesetengah orang sehinggaMuzakarah Jawatankuasa Fatwamengeluarkan fatwa dan garispanduan berkaitan nama anaktidak sah taraf dan anak angkat didalam sijil pengangkatan dan kadpengenalan pada tahun 1999.Setelah dinyatakan anakangkat dan anak tidak sah taraftidak boleh dibinkan denganbapa angkat atau lelaki yangmenyebabkan kelahiran anakanaktersebut, wujud pulaidea masyarakat meletakkannama anak dan bapa denganmencantum nama sehinggasekali lagi fatwa dikeluarkan padatahun 2000 yang menyatakanpenggunaan seumpama itu jugaadalah haram.Kesimpulannya, walau apapun alasan yang diberi sepertimengganggu emosi anak, takutdiejek, menutup malu bagi menjagamaruah keluarga dan sebagainyauntuk menyembunyikan identitisebenar bayi itu, keputusannyatetap tidak boleh dilakukan bagimenjamin maslahah agama, dirinyasendiri, keluarga dan keturunanmereka. Ketidakjelasan identitianak juga boleh menjejaskantaraf kewarganegaraan mereka,peluang mengecapi pendidikanbermutu, hak pewarisan harta,perwalian dan hubungan mahram,kejelasan status agama dan lainlain.Anak angkat atau anak tidaksah taraf adalah anak-anak yanglahir suci bersih dan bersifat fitrah.Mereka tidak berdosa dan tidakpatut ditanggungkan kesalahandan kesilapan secara berterusanke atas diri mereka dan keturunanmereka.CAHAYA | Julai - Ogos 2009 33


KartunOleh: SamatMat Selamat34CAHAYA | Julai - Ogos 2009


Oleh: Zulhairi Md. ZinSirahAshabul Kahfi merupakansuatu kisah benar mengenaitujuh orang pemuda berimanyang tertidur di dalam sebuah gua.Kebenaran kisah ini diceritakan didalam al-Quran iaitu di dalam surahal-Kahfi. Ayat di dalam surah tersebutmenceritakan bagaimana tujuh orangpemuda yang beriman kepada Allahmelarikan diri ke sebuah gua apabilamereka berhadapan dengan seorangraja yang zalim dan mengakui bahawamereka hanya beriman kepada Allahyang menguasai langit dan bumi.Maka, Allah telah menidurkan merekaselama 309 tahun, sehingga merekatidak dapat dibangunkan oleh suaraapa sekalipun. Firman Allah dalamsurah al-Kahfi ayat 10 dan 11 yangbermaksud:“(Ingatlah peristiwa) tatkalaserombongan orang-orang mudapergi ke gua, lalu mereka berdoa:“wahai Tuhan kami! Kurniakanlahkami rahmat dari sisi-Mu, danberilah kemudahan-kemudahanserta pimpinlah kepada kami untukkeselamatan agama kami... lalu Kamitidurkan mereka dengan nyenyaknyadalam gua itu, bertahun-tahun, yangbanyak bilangannya”Apabila mereka dibangunkan,salah seorang daripada merekakeluar untuk membeli makanan danmendapati zaman telah berubah darizaman sebelum mereka memasuki guaitu. Pemuda itu menjadi kehairananapabila melihat keadaan bandar danpenduduknya berubah sama sekali.Penduduk bandar itu pun merasahairan melihat keadaan pemuda itudan makin berasa syak apabila wangperak yang dibawanya ialah wangyang sudah tidak laku lagi. Perkaraini membuatkan mereka sesamasendiri meneka-neka tentang berapalama mereka telah tidur di dalam guatersebut. Seterusnya di dalam ayat ke19 yang bermaksud:“Dan demikian pula Kamibangkitkan mereka (dari tidur) supayamereka bertanya-tanyaan sesamasendiri. Salah seorang di antaranyaAshabul Kahfibertanya: “Berapa lama kamu tidur?”(Sebahagian dari) mereka menjawab:“Kita telah tidur selama sehari atausebahagian dari sehari”. (Sebahagianlagi dari) mereka berkata:“Tuhankamu lebih mengetahui tentanglamanya kamu tidur...”Mengetahui kisah pelik pemudaitu, dia telah dibawa menghadapseorang raja yang mengambil berattentang hal ehwal agama. Setelahraja itu mendengar kisah pemuda itumaka, raja itu dan para pengikutnyaberangkat ke gua tersebut. Kehadiranraja disambut oleh mereka dankemudiannya tujuh orang pemudaitu pun menceritakan kisah sebenaryang mereka alami. Setelah selesaibercerita dan mengucapkan salamdan selamat tinggal kepada rajadan para pengikutnya, tujuh orangpemuda itu pun meninggal dunia.Tempat persembunyian AshabulKahfi ini dikatakan berlaku di sekitartempat yang kini digelar Gunung Pionyang terletak di Turki. Di situ terdapatsebuah gua yang diberi nama “GuaTujuh Orang”, (The Cave of SevenSleepers) menjadi tempat tujuhorang pemuda itu bersembunyi.Kisah ini dikatakan berlakupada zaman pemerintahanMaharaja Rom Daqyanusatau dikenali sebagai Deciusyang menguasai Amman danmemerintah sekitar tahun 249-251 Masihi. Daqyanus terkenalsebagai maharaja yang amatmemusuhi agama Nasrani danmenyeksa para pengikutnyayang tidak mentaatinya. Tujuhorang pemuda tersebut telahdibangunkan ketika zamanpemerintahan MaharajaTheodicius yang memerintahantara tahun 508 hingga 521Masihi.Maka, demikian Allahmendedahkan hal merekakepada orang ramai, dengantujuan supaya manusia yang ingkarterutamanya penduduk negeri (ketikaitu) yang tidak percaya kepada hariakhirat, akan insaf, sesudah merekamengetahui perihal Ashabul Kahfi ini.Seterusnya dalam ayat ke 21 yangbermaksud:“Dan demikianlah Kamidedahkan hal mereka kepadaorang ramai supaya orang-orangitu mengetahui bahawa janji Allahmenghidupkan semula orang matiadalah benar, dan hari kiamat itutidak ada sebarang syak padanya...”Melalui kisah Ashabul Kahfi ini,mengajar kita sebagai umat Islamsupaya menyerahkan segalanyakepada Allah, terutama apabilahendak melakukan sesuatu padamasa yang akan datang. KeranaAllah jualah yang mengetahui apayang akan berlaku dan Dialah juayang berkuasa mengizinkannya ataumenghalangnya. Selain meningkatkankeimanan dan ketaqwaan kepada-Nya.CAHAYA | Julai - Ogos 2009 35


Sekilas BicaraOleh : Saiful Bakhtiar MansorMusibah : Jalan Menuju KebahagiaanMMusibah sering kaliditakrifkan sebagai ujian,bencana, atau balasandaripada Allah SWT. Pelbagaibentuk musibah berlaku sepertikehilangan orang yang disayangi,kemusnahan harta benda,keruntuhan rumah tangga,kegagalan dalam hidup atausebagainya. Impak daripadamusibah ini boleh merubah situasiseseorang bergantung kepadatahap penerimaan mereka.Sekiranya diterima secara positif,maka musibah dapat memberikesan yang baik. Akan tetapisekiranya individu yang ditimpamusibah mengambil peristiwaitu secara negatif maka ia bolehjadi akan membawa kehancuranyang merugikan. Olehitu kita seharusnyamendalami situasimusibah itu supaya iadapat diterjemahkankepada sesuatu yangboleh membawakesejahteraan.Ingatlah dengan mengingati Allahhati akan menjadi tenang. FirmanAllah SWT : “Tiada sesuatu musibahpun yang menimpa seseorangkecuali dengan izin-Nya.. Danbarangsiapa yang beriman kepadaAllah nescaya Allah akan memberipetunjuk kepada hatinya…”(at-Taghabun:11).Kita seharusnya reda denganapa yang berlaku kerana iamerupakan qada dan qadardaripada Allah. Seharusnyaseseorang yang beriman tidakboleh mengatakan Allah itu tidakadil semata-mata kerana musibahyang menimpa dirinya begitupedih untuk ditanggung. Kita tidakberhak untuk memilih dugaanatau musibah itu sesuai dengankehendak kita. Ini kerana AllahMaha Mengetahui atas tiap-tiapsesuatu. Allah berfirman di dalamsurah al-Baqarah ayat 216 yangbermaksud: “….Boleh jadi kamumembenci sesuatu, padahal iaamat baik bagimu, dan boleh jadi(pula) kamu menyukai sesuatu,padahal ia amat buruk bagimu.Allah mengetahui sedang kamutidak mengetahui.”Apabila Allah menimpakanmusibah kepada kita, itusebenarnya tanda Allah kasihkepada kita. Ia juga merupakansuatu ujian penilaian keimanan diri,sejauh manakah kita benar-benarApakah yang haruskita lakukan apabiladitimpa masalah ataumusibah. Apakahdengan merasasedih, keluh kesahdan membinasakandiri sendiri dapatmenyelesaikan sesuatuperkara. Jawapannyaadalah dengankembali kepada Allah.36CAHAYA | Julai - Ogos 2009


Sekilas Bicaraberiman atau keimanan kita begitunipis sehingga hanya dengansedikit dugaan hati kita berubah.Cuba renungkan firman Allah ini :“Dan, sungguh akan kami berikancubaan kepadamu, dengan sedikitketakutan, kelaparan, kekuranganharta, jiwa dan buah-buahan. Danberikanlah berita gembira kepadaorang-orang yang sabar”. (al-Baqarah: 155).Setiap manusia mempunyaititik tolak dalam kehidupannya.Maka apabila ditimpa musibaheloklah kita iktikadkan dalam hatibahawa inilah titik permulaan dalamhidup kita. Barangkali musibahyang melanda merupakan suatuisyarat daripada Allah untuk kitabermuhasabah diri bagi membuatperubahan. Ringkasnya apa yangtelah berlaku itu mempunyaihikmah yang harus dinilai. Kita harusmemperbanyakkan beristighfar,membaca selalu InnalillahiwainnaIlaihirajiuun dan sebagainya. Disamping itu jadikan al-Quransebagai teman. Berdoalah kepadaAllah mohon bantuan dan diberikankeringanan dalam urusan. FirmanAllah dalam surah al-Mukmin ayat60 yang bermaksud; “Berdoalahkamu kepada-Ku, nescaya akanAku perkenankan bagimu”.al-Maidah ayat 23 “…dan hanyakepada Allahlah hendaknya kamubertawakal jika kamu benar-benarberiman.” Jangan lupa mengadukepada Allah sekiranya hidupsering kali ditimpa kegelisahandan kesempitan. Maka ucaplahHasbunallah Wanikmal Wakilyang bermaksud:, cukuplah Allahmenjadi penolong kami dan Allahadalah sebaik-baik pelindung.“Sesungguhnya orang-orang yangbersabarlah sahaja yang akandisempurnakan pahala merekadengantidak terkira.” (az-Zumar: 10 ).Sebagai kesimpulannya, tiadamasalah tanpa penyelesaiannya.Kita harus mengkaji dan meneliti,sebagaimana setiap penyakitmempunyai penawarnya.Anggaplah musibah itu sebagaitiket untuk mendekati Allah dansebagai jalan menuju bahagia.Ingatlah janji Allah di dalamsurah al-Insyirah bahawa sesudahkesulitan ada kemudahan.Bagi mengelakkan kitadari terus mengingati situasisedih yang dihadapi maka kitahendaklah melakukan pelbagaiaktiviti yang bermanfaatseperti melibatkan diri denganaktiviti masyarakat, menghadiriceramah, mengunjungi saudaradan sebagainya. Seterusnya kitahendaklah bertawakal kepadaAllah setiap masa dalam apa juakeadaan. Firman Allah dalam surahCAHAYA | Julai - Ogos 2009 37


MotivasiOleh : Nurul Amira Abd TalibAntara Matahari dan BulanHari berganti hari, mingguberganti minggu, bulanberganti bulan dantahun berganti tahun. Segalanyapantas seperti pantasnya halilintarmembelah bumi. Sekarang kita telahberada di pertengahan tahun. Barurasanya meniti awal tahun 2009. Takterjangka dek masa. Musim berlaluberganti tanpa manusia sedaritentang peredaran antara bulandan matahari. Matahari tidak akanmengejar bulan, dan malam tidakakan berlumba-lumba dengan siangdalam perjalanan masing-masing.Apa yang dimaksudkan oleh baitbaitkata ini? Ada kalanya kehidupanyang kita lalui tidak terjangka dekakal fikiran jika kita tidak berfikir di luarkotak pemikiran yang sewajarnya.Kita sering kali terlupa apamatlamat hidup kita sebenarbenarnyadalam mencari sebuahkedewasaan yang mutlak. Matlamathidup? Perkataan yang seringdiungkapkan oleh bibir setiap manusiaterutama golongan remaja padasetiap awal tahun. Tapi, ungkapanitu sering kali tergelincir38CAHAYA | Julai - Ogos 2009dari landasan yang sepatutnyaakibat tewasnya pertahanandalam diri seorang remaja itu dalammengorak kehidupannya sebagaianak, pelajar dan remaja. Jika diberisebalang botol kaca, setiap hari kitaakan menulis dalam sekeping notakecil tentang matlamat kita.Bagaimana untuk kita pastikanmatlamat yang kita buat itu tercapai?Menurut penulis buku The MotivatedMind dalam membincangkanpembentukan keyakinan diri kitahanya perlu mengungkapkan limaperkataan iaitu orang lain pun sudahberjaya. Perkataan-perkataan inimenawarkan bukti bahawa andaberpotensi untuk berjaya, menepiskeraguan dan ketakutan yangmenyekat orang untuk bertindak.Lima perkataan ini mampu menanamkeyakinan diri seseorang. Kitamungkin dihalang perasaan takut,kurang keinginan atau kepercayaanbahawa kita tidak mempunyaikemampuan kerana itu matlamatdiri kita tersasar akibathadirnya perasaan sedemikian yangmembunuh matlamat diri. Apa juaalasannya, semuanya menyekat dirikita daripada bertindak mencapaiimpian dan matlamat tersebut.Bagaimanapun membina danmelihat keyakinan dengan kejayaanorang lain hanya sebahagiandaripada keajaiban tersebut.Sebahagian lain adalah strategi.Mereka yang berjaya mencapaimatlamat dan impian lazimnyamengikut satu strategi yang spesifik.Kejayaan tidak datang dengan nasibtetapi perlu mengambil langkahlangkahyang sewajarnya.Ada kalanya kita tidak tahubagaimana cara untuk mengubahdiri kita supaya matlamat hidupkita tercapai. Hal ini kerana kitasering kali fikir bahawa kita telahmengubah diri namun sebenarnyakita tidak seratus peratus mengubahdiri kita. Anda sebagai remaja perlumengubah diri dengan keputusanyang bijak. Satu masalah yangsering timbul di kalangan kita ialahketidaksabaran. Ramai di antara kitayang mahu menikmati kejayaan dankepuasan dengan kadar segera.Tidak ramai yang boleh menahandiri dan sabar untuk menangguhkannikmat itu dengan bekerja kerashari ini demi mencapai kejayaan dimasa hadapan. Ini menyebabkankemampuan seseorang itu dalammembuat keputusan dan berusahabersungguh-sungguh untukmelaksanakan keputusan tersebutmenjadi amat lemah. Maka tidakhairanlah jika kebanyakan remajahanya mampu membuat keputusankecil dan remeh dalam hidup sendiri,bukan keputusan yang benar-benarboleh membawa perubahan dalamkehidupan anda.Teguhi diri dengan janji yang


Motivasidibuat dalam diri. Setiap orang adajanji yang diikrarkan dalam hidupnya.Kualiti hidup bergantung kepadakualiti janji dan seteguh mana andaberpegang padanya. Remaja danjanji dua benda berbeda untukmencapai satu kepastian. Remajasering kali tergelincir denganjanji yang dipaterikan dalamkehidupan mereka kerana merekasekadar berjanji tetapi tidak adakesungguhan untuk menjadikan janjijanjiitu sebuah kenyataan. Jika andaadalah tergolong dalam golonganremaja yang berpegang padajanji, anda dikira sebagai orangyang positif. Ciri-ciri orang yangpositif terpamer melalui azamnyayang padu , semangat yang tidakpernah luntur, yakin diri, tenteram,sabar, memaafkan, mensyukuri,dan berani. Hasilnya akan terjelmamelalui langkah-langkah yangpenuh tenaga. Hal ini menunjukkanbahawa sistem badan seseorangitu sempurna, sihat luar dan dalam.H.M.Tuah berkata bahawa setiapjanji yang dibuat mestilah perkataan“Insya-Allah” itu berada di hadapan.Contohnya, “Insya-Allah saya akanberusaha”, bukan “saya akanberusaha, Insya-Allah”. Dalamstruktur ayat, insya-Allah di belakangmelambangkan ketidaksungguhan.Dalam psikologi pula penegasanpada penghujung , tambahan puladiucapkan dalam nada perlahan,terpisah agak lama dari struktur ayatdi hadapannya, melambangkankeinginan untuk tidak berbuat.Untuk mencapai matlamat andaperlu membeli emas dengan masa.Apa yang dimaksudkan denganmembeli emas dengan masa? Satuinci masa sama harganya dengansatu inci emas, tapi satu inci emastidak boleh beli satu inci masa.Pepatah Melayu ada mengatakanmasa itu emas. Setiap matlamatyang dibuat mempunyai pertautandengan masa. Masa itu ibaratnadi kepada tercapainya sebuahmatlamat yang dibuat. Rugilah orangyang bermain-main dengan masakerana masa tidak pernah menantisesiapa yang lambat, apatah lagiyang tidak mempedulikannya. Islammeletakkan masa pada kedudukanyang cukup tinggi. Masa amatdipentingkan dalam Islam. Lantaranitu umat Islam terutama golonganJika diberi sebalangbotol kaca, setiaphari kita akanmenulis dalamsekeping nota keciltentang matlamatkita.Bagaimana untukkita pastikanmatlamat yang kitabuat itu tercapai?remaja diwajibkan menghargaimasa yang ada kerana biarpunmasa itu tidak dapat dilihat denganmata kasar tetapi ianya sesuatu yangsangat bernilai yang tidak terhitungdengan emas permata mahupunberlian. Masa bukan sekadar emastetapi jauh lebih bernilai daripadaemas kerana seketul emas tidakmampu membeli seminit masa yangterlepas. Sebagai seorang remajaanda perlu merenung tempoh yangsesuai untuk mencapai matlamathidup anda.Kewajipan terhadap orang tuamerupakan salah satu punca untuktercapainya matlamat diri seorangremaja. Orang tua merupakansebuah kekuatan agung yangdikurniakan Allah kepada kitakerana tanpa mereka tidak mungkinkita di sini. Pupuklah rasa cintakepada orang tua dalam diri anda.Hakikatnya, atas nama cinta manusiaitu hidup di dunia. Kerana cinta jugamanusia itu tahu apa yang perludilakukan untuk orang-orang yangdisayanginya. Adapun cintanya,merupakan naluri yang dijadikanAllah dalam jiwa tiap-tiap anakterhadap orang tuanya. Hakikatnya,semakin besar badannya danbertumbuh akalnya semakin besarpula rasa cintanya sehingga apabiladia dewasa rasa cinta itulah yangakan menjadi benteng pertahananyang akan melindunginya daripadasebarang anasir-anasir yang bolehmengganggu-gugat akhlak danperibadinya sebagai remaja dalammencapai matlamat hidupnya.Dalam merencanakan kisah sukadan duka, pahit manis yang tidakterungkap dalam kamus kehidupanseorang remaja, hakikatnya andaperlu tahu mengapa nadi andamasih bergerak. Ia bergerak keranaanda ada matlamat hidup yangperlu dilunaskan demi agama,bangsa dan Negara. Biarpun onakdan duri mengelilingi putarankehidupan anda percayalah bendasebegitu adalah hiasan Allah yangpaling mulia dalam menduga hatihamba-Nya agar hati itu lebih lunakdan dekat kepada Penciptanyayang hakiki dan abadi. Janganlahanda diibaratkan menunggu bulandi kesiangan kerana tidak mungkinbulan akan hadir di waktu siang.Allah telah menciptakan sesuatuitu dengan cukup sempurna makakita sebagai hamba-Nya perlumenyempurnakan kewajipan yangdiwajibkan ke atas diri kita. Matlamatitu ibarat air yang tidak akanmembeku biarpun pada musimdingin dan tidak akan luruh biarpunpada musim bunga. Teguhkanmatlamat diri anda demi mencapaisebuah kejayaan yang diredai olehPencipta Hakiki.CAHAYA | Julai - Ogos 2009 39


Fikir ZikirOleh : Mohd Salehuddin Abdul AzizSAKITFirman Allah SWT yang bermaksud :“Dan sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat (didunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat); mudah-mudahan mereka kembali (kejalan yang benar)”.(as-Sajadah : 21)Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :“Tidak ada sesuatu yang menimpa seseorang Islam sama ada kepenatan, kesakitan,kesusahan memikirkan perkara yang akan datang, kedukaan, sesuatu yang menyakiti,atau kesusahan mengingatkan apa yang telah berlaku - sehinggakan tikaman duri yangmencucuknya - melainkan Allah hapuskan dengan sebabnya, sebahagian dari dosadosanya.”(Riwayat Abu Sa’id al-Khudri dan Abu Hurairah RA)HIKAYATNabi Allah Musa AS telah ditimpa oleh satu penyakit. Beliau telahpergi ke Bukit Thursina dan bertanya kepada Allah SWT ubat bagi penyakityang menimpanya. Allah telah menunjukkan kepada Nabi Musa sebatangpohon kayu yang terdapat di padang pasir yang merupakan ubat kepadapenyakitnya.Nabi Musa mengambil pohon tersebut sebagai ubat lalu Allahmenghilangkan penyakit yang menimpanya. Beberapa tahun kemudian NabiMusa AS ditimpa lagi penyakit yang sama, lalu beliau terus mencari pohonyang sama dan menjadikannya ubat tetapi mendapati penyakitnya semakinmelarat.Nabi Musa AS hairan, lalu bertanya kepada Allah SWT mengenai penyakitnyayang semakin melarat itu. Allah SWT menjawab “Sesungguhnya engkau wahaiMusa pada kali pertama ditimpa penyakit telah datang kepada-Ku tetapipada kali kedua ini engkau telah datang kepada pohon itu dan engkau telahlupa bahawa Akulah yang menghilangkan segala penyakit.”40CAHAYA | Julai - Ogos 2009


Kibaran BenderaSajakAnak kecil memekik merdekaKerana melihat orang berkataBerkata merdeka dengan semangatKerana itu laungan keramatMurid sekolah menjerit merdekaSetelah dikhabar oleh gurunyaMemekik dengan kesungguhanMenunjuk cinta pada negaraYang muda membawa benderaDipasang di motorsikal atau keretaDengan kreativiti sendiriSebagai simbol watan berbudiYang tua tidak ketinggalanMembeli bendera buat anaknyaAgar tidak kempunanMelaung merdeka bersama-samaMerdeka !Laungan bergemaKala jam bertindih kelihatanMengimbau kita pada kemegahanPembebasan negara dari cengkamanSahibul Anuar AsraniDebak, SarawakCAHAYA | Julai - Ogos 2009 41


TajukPenulis: MUKADDIMAH MASTIKA HADISDAN MASTIKA HADIS JILID 1: Sheikh Abdullah MuhammadBasmeihHarga : RM 40ISBN : 978-983-042-331-9Halaman : 443Sinopsis :‘Mukaddimah Mastika Hadis Rasulullah SAW’ merupakan inti sari daripada kandunganketiga-tiga jilid Mastika hadis iaitu jilid 1 berkaitan dengan iman, jilid 2 berkaitandengan hukum syarak dan jilid 3 berkaitan dengan puasa, zakat, sedekah, dan khairat.‘Mastika jilid 1’ pula mengandungi hadis-hadis Rasulullah SAW sebanyak 143 hadisyang berkaitan dengan iman yang disertakan dengan makna dan huraiannya serta 40hadis lagi diambil maksudnya sahaja. Tiap-tiap hadis pula diterangkan darjatnya samaada ia sahih, atau hasan dan disertakan dengan nama kitab rujukannya. Walaubagaimanapun ayat-ayat al-Quran tetap menjadi dalil-dalil yang asasi dan sumberhukum yang utama.42CAHAYA | Julai - Ogos 2009

More magazines by this user
Similar magazines