628 zenbakia - Eta Kitto!

etakitto.com

628 zenbakia - Eta Kitto!

…etaGEURE GAIA: Egunkaria itxi zutela 5 urte ● GAZTEKITTO:VIII. Eskola-Bideo Lehiaketa abian ● KIROLEZ KIROL:Asier Cuevas, Espainiako txapelduna maratoian ● FIRINFARAN: Kezkako dantzariak etzi Bilboko Arriaga antzokian ●DANON AHOTAN: Bic-Berrilan saritu dute Holandan ●628 zkia. EIBARKO ASTEKARIA 2008-II-22itto!ELKARRIZKETA: Patxi Zabaleta, Aralarreko koordinatzaileaBihurrimundukomarkaren bilaEgo Gain, 4 - beheaTel. 943 20 34 45EIBAR(San Andres pasealekutik)ZEZENBIDEAUTOESKOLA


Sail honen helburua ez da euskera irakastea, ezta hiztegi bat egitea ere. Gure gurasoek eta haien gurasoek erabiltzen zuten euskeragogora ekartzea eta berreskuratzea da asmoa. Gaur egunean euskerak esparru guztiak hartu ditu eta gaur egun baino euskaldungehiago ez da inoiz egon; baina, hala ere, oraindik euskera ez da erabateko komunikazio-tresna: hainbat gauza esatea kosta egitenzaigu, ez dugu gazteleran bezalako erraztasunik eta trebetasunik. Sail honetan euskeraren alde adierazkorra landu nahi dugu,euskerak berez daukan gatza eta berakatza berreskuratu. Horretarako aurreko belaunaldietara jo dugu, gure aurrekoek erabiltzenzuten euskera jatorraren berri jasotzeko.ARGITARATZAILEA:...eta kitto! Euskara ElkarteaHELBIDEA:Urkizu, 11 - solairuartea20600 EibarTELEFONOAK:943 20 67 76 / 943 20 09 18FAXA:943 20 28 72Astekariaren E-MAILak:erredakzioa@etakitto.comkomunikabideak@etakitto.compublizitatea@etakitto.comElkartearen E-MAILak:elkartea@etakitto.comnormalizazioa@etakitto.comERREDAKZIO-KONTSEILUA:Itziar AlbizuJose Luis GorostegiSilbia HernandezKoldo MitxelenaEkhi BelarADMINISTRAZIOA:Marisol UriarteKOORDINATZAILEA:Koldo MitxelenaERREDAKZIO-BURUA:Silbia HernandezDISEINUA ETA MAKETAZIOA:Jose Luis GorostegiARGAZKI ARLOA:Leire Iturbe, Silbia Hernandezeta Ekhi Belar.HIZKUNTZA ARDURA:Juan Andres ArgoitiaMaider AranberriPUBLIZITATEA:Itziar AlbizuBelen UlaziaTfnoa: 943 20 67 76AZALEKO ARGAZKIAK:Felix MorquechoBANAKETA-ARDURADUNA:Ihintza FernandezTIRADA:7.950 aleINPRIMATEGIA:GERTU koop. (Oñati)COPYRIGHT-A:...eta kitto!LEGE-GORDAILUA:SS/430/92ISSN:1132 - 1679("...eta kitto!”k ez dubere gain hartzen aldizkarianadierazitako esanen eta iritzienerantzunkizunik)DORNU.- Tornua, gaztelerazko ‘tornillo de banco’. “Aberastu zalakuan, lehelengo egin eban gauzia,dornua ibaira jaurti”.DRAGA.- Frenoa. “Bildurra da, okerrerako daukagun berezkuan, dragia”.DRAMA.- Egoera txarra, negargarria. “Kinzenia galdu jokuan tabernan eta gaur be dramia dago ziurharen etxian”.IRAKURLEA PROTAGONISTAGAUZAK ARGITZE ALDERA1.- Eibarko Zezenzaleen Komisioa erabat INDEPENDEN-TEA da Pedrucho Eibarko Zezenzaleen Elkartetik etabere sorreraren helburu bakarra Eibarren zezen jaialdiakantolatu eta bultzatzea da, 2007ko otsailean PedruchoEibarko Zezenzaleen Elkartearen Batzar Nagusianhartutako erabakiari jarraituta.2.- Lerro hauen bitartez Eibarko Zezenzaleen Komisiotikzera adierazi nahi dugu: Eibarko zezen plazaren etorkizunareninguruan sortutako edozein polemikatikerabat aparte egon nahi dugu.3.- Eibarko Zezenzaleen Komisioak Eibarko zezen plazanzezen jaialdiak antolatzeko ahalegin handia egineta egiten jarraituko du; ahalegin hori gure herrikozezen plazatik irtetean zaletuek izaten duten pozaurpegiekin saritzen dute.4.- Aipatutako jaialdietako antolakuntza eta jarraipenabakar-bakarrik Eibarko Zezenzaleen Komisioaren arduraizan dela eta dela, Pedrucho Eibarko ZezenzaleenElkartea gai horretatik kanpo lagata.Eibarko Zezenzaleen Komisioaeskutitzakasteko esaldiak H E M E R O T E K A“Inoiz sorterriarekin komunikatzeko herriko zubiak bainoluzeagoak behar dituzte etorkinek, etxetik ikustendudan telefono kabina esaterako: bertokoek ez duteerabiltzen, eta haientzat, aldiz, etxearekiko lotunea da;Afrika, Asia edo Hego Amerikarekin bat egiteko zubia”(Kepa Junkera, musikaria)“Mariano Rajoy eskumako buruzagi espainiarrak presidentziaraheltzen bada etorkinei legeak betearazi, hizkuntzaikasi eta ohiturak errespetatzera behartuko ditueladio. Zergatik ez die gauza bera eskatzen Euskadin hamarkadakdaramatzaten Espainiako bere herrikideei?”(Asier Ezenarro)EIBARKOUDALAGIPUZKOAKOFORUALDUNDIAKULTURA SAILA(HIZKUNTZA POLITIKARAKOSAILBURUORDETZA)Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak,Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eta Kutxakdiruz lagundutako aldizkaria...eta kitto!/2008-II-22


4Danon ahotanEibar inde-Center(I)Gure Eibar! Nun hagoeta nora hoia! Desagertarazittakoiraganez,etengabeko oingotxerakondenatua! Batzuen faboresaldutako etorkizuna! Gureaurretikuak sasoian sasoikobiharretara amoldatzen jakinzeben moduan, jakin nahineuke gaurkuok zertaraamoldatzen ete dihardugun.Urreko sasoiak dira, taillarrakhan eta hamen arkitekturaedar batez jantzitta sortzenziran heiñian, urgentzietakourbanismo ero batek,gerra osteko Eibar berdes-itxuratzenzittuanekuak.Baiña… hura bizittasuna! Etanere inguruko sasoikuok halakotxiaezagutu dogu, etahalakotxia jakin dogu maittatzen.Eta halakotxia daazkeneko urtiotan buruandarabidan penaz eta inpotentziazbuztittako ardurahau. Akordatzen naiz planestrategikua aurkeztu zanekua,eta herrittar, soziedadeeta herri-taldiekin billera informatibuakegitten ziranekua,eta... Nun heguan etanora bidian… Etxe-Gorrixakgorrittasuna berreskurau zebanetikez dot ordukorikiñun topatzen. Eskillara mekanikuakbesterik ez, etaetxiak altuak, altuegixak, etaespaloiak eta parkiak nerikontautakuak baiño txikixaguak,txikixegixak. Eta azkena,gure Plazia. Nun hago!Eta Errebal-Center doiala…Baiña lehengo lepotik zer?Kalia, plazia eta herrittarrondakoaire eta lekuan truke,metrokuadrao komerzialak:Errebal-Center!!… Ieup! Haraoiñ: “Zona 0”. Gure basarrittareta dendarixendakobalira sikera!!! Coliseua behonetxen keizpera makurtuta.Baitta neu be. Inde-CEN-TER. Gaiñera! Ikusiko dozue,ikusiko dogu.Josu Garate(ARKITEKTUA)SILBIA HERNANDEZNagusien mendekotasunaaurrezaintzeko programaZahartzaroa hobea izan dadin”. Hitz horiekinaurkeztu zen aurreko barixakuan LaCaixa Gizartekintzak herrian apirilaren7an martxan ipiniko duen programa. Nagusienmendekotasuna aurrezaintzean datza programahorrek, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta EibarkoUdalaren laguntza izango du La Caixak.Programak Ordizian, Beasainen eta Irunenarrakasta izan eta gero, Gipuzkoako beste herribatzuetara zabaltzen dihardu. Ekimen horrekinpartaidetza soziala bultzatu nahi da eta, era berean,bizimodu aktiboa sustatu eta maila funtzionalonari eutsi.Programak arreta psikosozialeko tailerrak antolatzenditu. Pertsona nagusiak saio horietara joandaitezen, gainera, garraio egokituko zerbitzua lagatzendu interesatuen esku. Eta ez hori bakarrik,DVD batean tailerretako ariketa garrantzitsuenakbilduko direlako. Bestalde, La Caixak materialsorta bat ere eskaintzen du nagusiek era autonomobatean bizitzen ikas dezaten.29 saioHasiera batean, Eibarren leku bitan emango dirasaioak. Beheko Tokiak eta Ipuruako jubilatu-etxeakHolandako ScienceAllianza elkarteak sariaeman dio Bic-Berrilani,“enpresa berrien sorrera bultzatzeko”duen ahalmenagatik.Bic-Berrilan 1993an sortu zeneta elkarteko bazkide nagusiakSPRI eta Eibarko Udala dira.Besteak beste, Toribio Etxebarriasariak antolatu eta bultzatuegiten ditu eta Marisa Arriolakzuzentzen du. Bic-Berrilanekorain 3 urte elkartea hedatzekolanak hasi zituen eta, horri esker,gaur egun 23 enpresak ba-Saria Bic-Berrilanentzattera lan egin dezakete, eurenjardunerako behar dituzten aurrerapenguztiekin. Izan ere, enpresakmartxan ipini nahi dituztenaskok joten dute Bic-Berrilanera,euren proiektua errealitatebihurtzeko laguntza bila. IazKutxak eta Bic-Berrilanek hitzarmenasinatu zuten, oinarri teknologikoaduten enpresen sorreraGipuzkoan indartzeko;2010era arte indarrean egongoden hitzarmenari esker, Bic-Berrilanek150.000 euroko laguntzajasoko du Kutxatik.Programako ordezkariek ibilgailua bertatikbertara ezagutu zuten.29 saio jasoko dituzte apirilaren 7tik ekainaren30era arte eta lau talde ezberdin egongo dira. Lehenengoa09.30etatik 11.00etara; bigarrena11.30etatik 13.00etara; hirugarrena 16.30etatik18.30etara; eta laugarrena 18.30etatik 20.00etara.Ikastaroa doanekoa izango da eta gaztelaniazemango dira. Bestalde, ikastaroak hasi aurretik programaaurkezteko hiru hitzaldi eman ziren. MartitzeneanBeheko Tokian, eta eguaztenean Untzagakoeta Ipuruako jubilatu-etxeetan.Aralarreko zerrendaburuak PortaleanKongresurako zerrendaburu diren IñakiIrazabalbeitia eta Rebeka Ubera batzarkideak(Aralar) martitzenean izanziren Portalean, ‘Gaur egungo egoera politikoa.Hamaika erronka Euskal Herriarentzat’izenburuko hitzaldia eskaintzen. Patxi Zabaletaalderdiko koordinatzailea etortzekoazen, baina azken orduan aldaketa egon zenhizlarietan. Dena dela, Zabaleta aurreko asteanKulturalean egon zen, Aralarren Gipuzkoakozerrendak aurkezten.EKHI BELAR...eta kitto!/2008-II-22


EKHI BELARKOBRE-LAPURRAK ATXILOTUTAOtsailaren 10ean Ertzaintzak lau lagun atxilotu zituenMallabian, euretako bat adin txikikoa, 1.500kilo kobre lapurtzea egotzita. Herrizaingo sailetikadierazi dutenez, Gaitondo industrialdetik irtetenharrapatu zituzten; han zegoen Ertzaintzaren patrullabatek furgonetaren atzeko aldea pisuaren eraginezoso behean zegoela ikusi zuen eta geratzekoagindua eman zion gidariari. Hala ere, gidariak aurrerajarraitu zuen eta Mallabian harrapatu zituztenertzainek. Lau atxilotuek txatarra lapurtzeagatik aurrekariakzituzten.Radar biipiniko dituzteA-8anGipuzkoako errepideetandagoen radar kopuruakgora egingo duurtean zehar: gaur egun 11 radardaude martxan, baina urteaamaitu orduko 20 egoteaaurreikusi dute Herrizaingosailekoek. Radar berrietako biDebabarrenean ipiniko dituzte,A-8 autopistan, Eibar eta Mendaroparean. Eibarkoa 69-72kilometro-puntu inguruanegongo da eta Mendarokoa,berriz, 59-62 kilometro-puntuan.Horrez gain, Azitain inguruanbeste radarren bat ipintzekoaukerak aztertzen dihardute,herri-barruko abiadurakontrolatzeko.Puntu bidezko gida-baimenamartxan ipini zutenetik batezEibar Merkataritza Gune Irekiak Eibar Factoringbeherapenen azokaren laugarren edizioazabaldu zuen eguaztenean Astelenaautuanere gehiegizko abiadurareneraginez galdu dituzte puntuakgidariek: lehenengo sei hilabeteetan10.543 puntu kendu zituztenGipuzkoako errepideetan,erdia-edo larregizko abiadurangidatzeagatik.Istripua autopistanAurreko barixakuan kamioiARANTZAZURA MARTXAJuan Maria Uriarte gotzaiak gidatuta, martxoaren15ean egingo da urtero Gipuzkoako kristauek Arantzazuraegiten duten martxa. Martxak milaka andragizonbatu ohi ditu urtero: Soraluze hotelean hasikoda 09.30etan eta Arantzazura eguerdirako ailegatzeaaurreikusten dute antolatzaileek. Autobusak 12 eurobalio du eta informazio gehiagorako 943820360 telefonozenbakira deitu daiteke (Margarita Olañeta).SUA OCAMICA HERMANOS-ENOtaola Hiribideko Ocamica Hermanos S.A. enpresansua piztu zen martitzen arratsaldean. Egurra etametala lantzeko esku-lanabesak eta altzariendakosarrailak egiten dituen enpresako pintura-labeetakobatek sua hartu zuen eta kearen ondorioz lagun biintoxikatu egin ziren eta Mendarora eraman beharizan zituzten. Sua suhiltzaileek amatatu zuten, bainasuak baino keak sortu zituen arazoak.Barixakuan zubitik behera joan zitzaion zamaren zati bat kamioiari.Eibar Factoring bihar itxiko dutebatek bere zamaren zati batgaldu zuen Eibar parean, Azitaininguruan, kamioiarenkontrola galdu eta atoia zubitikbehera zintzilik geratu etagero. Garabi baten laguntzarekinazkar atera zuten kamioiaerrepidetik eta trafikoaneragin gutxi izan zuen istripuak.frontoian. Azokan herriko 26 dendek hartzen duteparte, eskaintza interesgarriekin: Arizona Jeans,Gloss, Betoño, Cedry, Lolas’s, Doroti, Xare,Guby (mutilak), Enigma, Nimu zapatak,Kopiña, Txukuna, Irritsa, Solozabal, Pissa,Ttiki, Narrua, Drach, Zapadrach, Nona,Agaiti, Zero, Tribux, Iris Sport, Garmen etaD’Mystic. Azokarako sarrerak euro bat baliodu, baina 18 urtetik beherakoek ez duteordaindu behar. Sarrera bakoitzarekinTxaltxa Zelaiko parkingean automobila ordubiz doan aparkatzeko aukera emangodute. Gaur 17.00etatik 20.30etara egongoda zabalik eta bihar, berriz, 10.00etatik14.00etara eta 17.00etatik 20.00etara.danon ahotaN 5EKHI BELARGaldu egin duguAspaldi entzun nion lagunbati esaten ezzuela sekula mikrouhinikerabiliko. Esan beharrikez dago, tresna horretanprestatu dituela hamaikabiberoi eta hamaikakafe. Bere promesa horiteknologiaren inperioarenkontrako alferrikako errebeldiaekintza izan zen. Ezinezkoahorri kontra egitea. Galduegin dugu.Orain dela hogei bat urte,Estatu Batuetan zegoen enpresarieuskaldun batek horrelaaipatzen zituen yankienohiturak: txartelarekin ordainketamasiboak, produktuguztiak ontziratuak, “mall”-ak (familiek egun osoa bertanpasatzen duten merkatalzentroak), demandei jarritakoerrekurtso masiboak,udaldi guneak jende nagusizbete-beteak... Sasoi hartanBidasoako muga zeharkatzengenuen eta atentzioaematen ziguten bai ostalaritzarenprezioek bai arratsaldekozortzietarako kaleetanzegoen lasaitasunak.Orain horrelakoak garagu ere. Galdu egin dugu.Eibarko tradizio handikodenda batek itxi berri dituateak, eta aldi berean, kaleakfrankiziaz betetzen ari dira;milaka hiritan ikus ditzakegunerakusleiho berberak,maniki berberak, arropaberbera, betaurreko berberak,telefono berberak, gurekontsumoa ordaintzekokreditu berberak... Sagarklonikoak eta ordenagailuzmoztutako xerrak. Fotokopiatutakolupiak eta bostminututan sikatzen direnogi izoztuak.Eta txarrena... ehundakalagunek bizia uzten dutelahorraino ailegatzeko. Ez ginatekegu izan beharkokontrako bidea egiten dugunok?Jose Luis Martin(KAZETARIA)...eta kitto!/2008-II-22


6Danon ahotanORAIN DELA1998-II-27226. ZKIA.10 urteSasoi hartan asko igo zanautomobillen parkia Eibarren.25 igerilari federatu zittuanDeporreko igeriketa taldiak.1998ko urte hasieran, udaltzaingotik jasotako datuen arabera,11.688 ibilgaillu zegozen matrikulatuta gure herrixaneta SS-BB matrikulia zeken serie barri batekoautuak hasi ziran errepidietan ibiltzen ordurako.Lorena Hermosilla modeluak Miss Euskadi lehiaketanparte hartu zeban, aurretik Miss Gipuzkuako etaMiss Triumph-eko lehelengo dama izan eta gero. Halandabe, kanpora ez juatia erabagixa hartu zeban.Inaki Serranok irabazi zeban Narruzko Zezenekoeuskarazko artikuluen lehiaketia C saillian. 1.eta 2. sarixa bereganatu zittuan. Gioietan, bestalde,Maria Mateosek lortu zeban sari nagusixena.Urbat oindiokan osatu barik, Klub Deportiboko igeriketataldiak federatutako 25 igerilari zittuan, neskakgehixenak. 13 eta 17 urte bittartekuak ziran gehixenaketa Gipuzkuako txapelketetan bost domina lortu zeben.EAEk mozioa aurkeztu duEibarko EAE-ANV alderdiakmozioa aurkeztu duUdalean, “osoko bilkurakeztabaida eta onar dezan”, alderdiarenjarduna eteteko erabakiadela-eta. Mozioaren seipuntuetan, besteak beste, honakoajaso dute: “Udal honekoso larritzat jotzen du espainiarestatuak EAE-ANV indar poiltikoarensuspentsioa erabakitzea.Erabaki hau Euskal Herriareneskubideen aurkako erasobortitza da eta independentziahelburu duen herri-sektore zabalakriminalizatzea du helburu,Euskal Herriaren independentziariateak ixtea (...). AlderdiPolitikoen Legea Euskal herrianindependentismoajazartzekoerabiltzen da eta hori onartezinada (...). Udal hau ez dagoherriak aukeratutako ordezkariaklegez kanporatuak izateaonartzeko prest (...). Hortaz,bere babes osoa eskaintzen dieEAE-ANV udal taldeko kideei(...). Udal honek erabaki honiaurre egiteko kontzentrazioadeituko du ‘eskubide guztiakhiritar guztientzako, ilegalizaziorikez’ lemapean (...)”.Eibarko armaginak MadrileraEibarko hamar bat armaginMadrilera joangodira, martxoaren7tik 9ra bitartera hanegingo den Venatoria-Fitacerakustazokan parte hartzeko.Eskopeta finak egitendituzten armaginak ordezkatzenAgirre y Aranzabal,Grulla, Garbi, Arrizabalaga,Arrieta eta Kemenjoatekoak dira. Horrezgain, aire-konprimitu armakegiten dituzten Noricaeta Laurona ere hanizango dira eta Eibarko ArmagintzarenMuseoak ordezakaritzaizango duelaaurreratu dute. Venatoria-Fitac azoka Ifemako JuanCarlos I.a erakusketa-parkeanegingo da eta armagintzaeta ehiza sektoreko200 bat erakuslek hartukodute parte.Aurreko eguenean Greba Orokorra deitu zuten ezker abertzalearenegoera salatzeko eta manifestazio bi egin ziren Eibarren.Goian aipatutako guztiakbermatzeko hainbat neurri zerrendatzendituzte, denakEAE-ANV taldearen izaera etajarduna errespetatzera bideratuak.Eibartarrak Gipuzkoako zerrendetanMartxoaren 9an egingodiren hauteskundeetarakokanpaina abiatu berriden honetan, Gipuzkoan aurkeztukodiren zerrendetan eibartarrakaurkituko ditugu Kongresurakozein Senaturako hautetsien artean.Kongresuaren kasuan Mertxe GarateLarrañaga ordezko gisa agertzenda EA alderdiaren zerrendaneta Isabel Salud Areste, berriz, EzkerBatua-Berdeak alderdiarenean.Mariasun Gartzia Arregi seigarrenadoa Aralar alderdiarekin. Senaturakozerrendetan, berriz, hauek agertzendira: Iñaki Zuloaga Alberdi(EAJ), Regina Otaola Mugerza (PP),Mari Karmen Larrañaga Maiztegi(PP), José Luis Vallés Molero (PSE-EE), Leire Ereño Osa (EA, ordezkoa),Elixabete Gómez de la Concha(Ezker Batua-Berdeak) eta IñigoAgirre Arrieta (Berdeak).Posta bidez botoa eman nahi dutenekotsailaren 28ra arte izangodute horretarako aukera. Alderdipolitiko guztiek horretarako erreztasunakematen dizkiete herritarrei,horretarako propio ipinitakozerbitzua eskainiz.EKHI BELAR...eta kitto!/2008-II-22


kaleko inkestA 7Zientzia aurrerapenian dagobeti. Eboluziñuan. Gauzabarrixak probatzen, bidebarrixak, helburu barrixaketa modu barrixak. Aurreratzia,eboluzionatzia da zientziak nahidabena, printzipioz, dagozenarazuak konpontzia. Hori daesaten dana, behintzat. Ustezdanon onerako dan eboluziñohorretan lorpenak, baiña eraberian, akatsak dagoz.Helburuaklortzeko bidiak gatxak dira, luziak,eta hauek lortzeko ahalegin asko eginbihar dira. Ahalegin dan horretan saiakeraerratuak dagoz eta, askotan, beti ez bada,animalixek jasaten dittue akats horretxek.Zientzilarixek ez dabe, printzipioz,esperimenturik egitten pertsonekin.Animalixak erabiltzen dira gauzakikertzerako orduan, eurak dira, zientzilarixakakatsen bat egitten badau, akats horrenondorixuak jasaten dittuztenak. Pertsonenonurarako diran esperimentuak, animalixek probatzendittue lehenago, proba horrek pertsonia kaltetu baiño lehenanimalixan ondorixuak ikusteko. Zientzielarixen etikak, egittendan lez, bermatzen dau horrelakotxiak egittia, baiña pertsonaeta erakunde asko dagoz praktika honen kontra. Etenbarikoeztabaidia da.Juliana Ernesto57 urte, etxekoandriaBueno, pertsonekin ikertzia baiño hobetoikusten dot, gitxienez. Ez dot guztiztxarto ikusten, begittantzen jatalakohobe dala animalixekin ikertzia gizakixekinbaiño. Ez dot beste erremedixorikikusten. Ez badabe gizakixen trazadatenekin probatzen, ez dogu jakingosendagaixek balixo daben ala ez.EGOITZA NAGUSIABidebarrieta 20 - behea● Tanatorioa eta Errausketa labeaElgoibarren (Sigma poligonoan).● Partikular, mutua eta aseguru etxeei zerbitzuak● Koroak - Eskelak - Urteurreneko eskelak● Euskal Herri osoko ospitaletan hartzen zaitugu● Nazio eta Nazioarteko trasladoakMugicaEhorzketaFuneuskadi taldeaT E L E F O N O A ( 2 4 O R D U )9 4 3 2 0 1 9 5 1Cecilia Igartua63 urte, etxekoandriaGuztiz aurka nago. Ikusten dot zientziak,gaur egun, aurrera asko egittendabela eta animalixek euren bizilekua,bizimodua eta ohitturak dittue, holan,ez dira erabili bihar ikerketetarako. Pertsonenmodokuak dira, euren gauzakdittue. Holan, beste urtenbide batzukaurkittu biharko lirakez.Angeles Mintxinelaeta Vicente Calvo71 eta 76 urte, jubilauakIkusi biharko zan zetarako erabiltzen dirananimali horretxek. Gaiñera, guk horrenbiharra dakagunez baietz esan leiket,baiña agian ez. Hori bai, ni ez nagoklonatzian alde. Eta asko ez badot ulertzenbe, nik uste dot Ameriketan pertsonakklonau dittuela dagoeneko.Luciano Martínez47 urte, langabetuaBadagoz batzuk baietz, baiña beste batzukez diranak erabilli bihar. Halandabe, nik ez neuke bat bez erabilliko, eznaizelako animalixak hiltzeko kapaza.Baiña ikerkuntzarako ez dot ikustenbeste erremedixorik, batzuk hill eginbihar dira bestiak bizirik etaratzeko.Animalixak ikerkuntzanerabiltzia ondoikusten dozu?ALEXMARFULLASTIGARRAGAZenbat solas elkarrekin,zenbat lan,beti irriparra ziurra.Bizitza izan duk laburra...Orain, uztean lurra,hau gero arte bat duk, lagun,ez duk agurra!Mogel ikastolako lankide eta lagunak...eta kitto!/2008-II-22


8Gaztekittoteen-ajeak“Betidanik gustatu zaitgidoiak idaztea”Maria Zabalok sari bijaso ditu Narruzko Zezensarietan. 15 urtekoneskak euskarazkogidoien mailan etagaztelerazko antzerkiartikuluen mailanlortu ditu garaipenak.- Espero zenituen NarruzkoZezeneko sariak?Ba ez. Eskolan esan zigutenNarruzko Zezen sarietarakohainbat lan idatzi behargenituela; behin aurkeztuta,beti daukazu buruan irabazidezakezun itxaropena, bainaez nuen espero.- Aurreko urteetan sarigehiago jaso dituzu.Bai, besteren batean ereirabazi dut.- Nolakoak ziren aurkeztuzenituen lanak?Gaztelerazko antzerki-artikuluanantzerkiari egitennion berba, beste barik. Bestean,euskerazko antzerki-gidoian,familia baten istorioaketa euren etxean dituztenarazoak kontatzen nituen.- Antzerki mundua gustukoduzu?Idaztea betidanik gustatuzait, baina eskolatik bidaltzendigutelako egiten dituthorrelakoak. Hori bai, atseginezegiten dut, ez da zerbaitikaragarri asko gustatzen zaidana,baina atsegin dut, bai.- Mundu horretan lan egiteagustatuko litzaizuke?Ezin dut esan; gainera,nahiko mundu zaila da. Eskolanbidaltzen dizkigutelakoegiten ditut; ez da buruandaukadan zerbait momentuz.LEIRE ITURBEAste Santua LezonGazte TopagunearekinMartxoaren 21etik24ra ospatuko daLezon 2008koGazte Topagunea ‘EtorkizunaIndependentzia!’ lelopean.Zapatu eguerdian Eibarrenegin zuten Gazte Topagunearenaurkezpenean azaldu zutenez,“Euskal Herriko txokoguztietako milaka gazte harajoango dira eta eibartarrakhan egotea ezinbestekoa da.Aste Santuko oporrak pasatzekoplanik egin ez duenarentzatalternatiba egokienada hau. Lau gune nagusiegongo dira eta denbora betetzekoez da zereginik faltako:tailerrak, hitzaldiak, kontzertuak,akanpalekua, jokuak,antzerkia, poteoa, festa,borrokak, jende berriaezagutzeko aukera...”. Lauegunetarako bonoa erostekoaukera dago Montekasino tabernan,40 eurotan. Informaziogehiago nahi izanez gero,www.gaztetopagunea.orghelbidera jo daiteke.Gazte Topagunera joateko bonoak 40 eurotan salgai daude Montekan.ariesLuzaketa gehiago egin beharkozenuke, bestela gerriko min horiareagotu egingo zaizu. Geldi egoteakez dizu batere laguntzen etaez itxaron gehiegi hasteko, bestelaberandu egingo zaizu. Honezgero berandu ez bada!taurusOrdenagailuarekin amodio kontubat bizi duzula dirudi, hainbestedenbora bere aurrean, ez daukazubeste gauzarik egiteko? Ordenagailuakoso hotzak dira eta ezindizute besarkadarik eman. Horretarakopertsonak hobeto!geminiArgi ingurukoekin, aste honetanezin izango zara inotaz fidatu. Enbidiaketa abar antzemango dituzubesteengan, zerbait injustua,izan ere, zuk ez diozu inori ezertxarrik egin. Datorren asterakodena konponduko da....eta kitto!/2008-II-22horoskopoacancerEzin duzu hain lo gutxi egin. Lehenagooheratu behar zara,gehiago deskantsatu, bestela, zuregorputzak “aski da” esango du.Atsedena ondo hartzea behar-beharrezkoada, igarriko duzu aldea.Gero eskerrak eman.leoZure burua gehiago baloratu, bestelabesteak aprobetxatu egingodira. Eguenean hitz hauek gogoanizan, gogor jarri eta zurea aldarrikatu.Horrela, hortik aurrera jendeakez dizu hain ahul ikusiko.Kaleratu karakter hori!virgoVirgo maitea, alperra baino alperragoazara eta txarrena da zureakez duela ia konponbiderik. Horrelakoazara eta kitto. Aldatunahi izanez gero ere, ez duzu askolortuko, zaren moduan moldatubehar izango zara.libraMunduarekin haserre zabiltza?Ba barrura gehiago begiratu etazuk egindako akatsak ikusi. Betikulpa besteek daukate eta, zukondo dakizun bezala, hori ez dahorrela. Umilagoa izan eta zureakatsak onartzen ikasi.scorpiusEgun alaiak datorkizuz. Hurrengoeguna aurrekoa baino hobeagoaizango da, zoriona aurkituko duzuedonon. Merezi dituzu horrelakoegunak, lantzean behin denokegin behar baitugu barre. Atera,ba, irribarre hori plazara!sagittariusDiru kantitate handi bat jasokoduzu hurrengo egunetan. Zorionekoazu! Dirua, gauzak diren moduan,ondo dator beti eta hobetoazkenaldian poltsikoak hutsikizan ostean. Ondo gorde ezazueta ez xahutu dena!capricorniusIluntasun ilunenean ere beti dagoargitasun puntu bat eta zureanere. Puntu horri eutsi eta esperantzaizan, txarrenetik ere irtendaitekeelako edonor eta zu ez zaragutxiago. Eguaztenetik aurreradena onera joango da.aquariusLiburu artean beste mundu askoaurkitu ditzakezu, askotan errealitateabaino latzagoak, baina ederragoakere batzuetan. Irakurzaletasunaberreskuratu beharkozenuke, inoiz galdu behar den magiabat baita.piscisAi ene, nola duzun logela, denahankaz gora! Nola egin dezakezulo horrelako txerritokian? Egunbatean erratza hartu eta logelatxukundu, ez da bestelako lanaere, egin esfortzu piska bat! Herniarikez zaizu sortuko.


VIII. Eskola-Bideolehiaketa martxanKameraren atzean egoteagustoko baduzu, zineazure pasioa badaedo, beste gabe, lehiaketa bateanparte hartu eta sari bat jasonahi baduzu, La Sallek VIII.Eskola-Bideo Lehiaketa jarridu martxan. Ekimen hau BigarrenHezkuntzako, Batxilergoeta Hezkuntza-Zikloetakoikasleei dago zuzendua.Lanak euskeraz egin beharizango dira soilik. Bestalde,bideoetan jorratuko direngaiak bakoitzak libreki aukeratuahal izango ditu. Baina,kontuan eduki behar da, lanakorijinalak izan behar direla,inoiz argitaratugabeak etabeste inongo lehiaketara aurkeztugabeak.Epea martxoaren 30aBigarren Hezkuntzako ikasleeidagokien mailan, bideoekIazko irabazleek Gaztelekuan jaso zituzten sariak. Aurten ere Errotanbanatuko dituzte sariak, epaimahaiak irabazleak aukeratu eta gero.gutxienez 5 minutuko iraupenaizan behar dute. Eta sarieidagokienez, lehenengoak 100euro jasoko ditu eta bigarrenak65 euro.Batxilergoko eta Heziketa-Zikloetako ikasleek, berriz,gutxienez 10 minutuko lanakegin behar izango dituzte.Maila honetan lehen postuaGaztelekuko“Makrolehiaketa”abianlortzen duenak 160 euro irabazikoditu eta bigarrenak, berealdetik, 125 euro.Bideoak aurkezteko epeamartxoaren 30ean amaituko daeta, hauek, VHS, DVD eta VCDsistemetan egin ahal izango dira.Lehiaketaren ebazpena etasarien banaketa, bestetik, ErrotaGaztelekuan izango da.Errota Gaztelekuak ‘Makrolehiaketa’-ren edizioberri bat antolatu du 11 urtetatik 16 urteraarteko umeentzat zuzenduta. ‘Makrolehiaketak’ekintza eta espezialitate lehiaketa ezberdinakizango ditu: ping-pong txapelketak, ordenagailujolasak eta eskulanak, besteak beste.‘Makrolehiaketan’ parte hartu ahal izateko epea zabalik dago martxoaren 2ra arte. Txapelketa honekarrakasta izan du aurreko edizioetan eta harrera berdina izatea espero da aurtengoan ere.La SallekoakCandanchunOtsailaren 14an eta 15eanLa Salle Azitain ikastetxekoDBH 3.eko ikasleakCandanchun egon ziren,mendiko-eski ikastaroaegiten eta ikasitakoapraktikan jartzen. Irakasleekazaldu digutenez, “horrezgain, elkarrekin egun zoragarribi pasatzeko aukera ere izanzuten ikasleek”.AMAIA JAIOAMAIA JAIOgaztekittO 9Artatxikia,neguko zerealaGaur egun gure arteanezezagun bat denarren, hemen EuskalHerrian Erdi Aroan gehienlantzen zen zereala duguartatxikia. Gero Ameriketatikekarritako artoak eta patatakordezkatu zuten gurebaratzetan.Bere bitamina eta gatzmineral edukiarengatik dabenetan interesgarria. Artatxikia,burdin eta magnesiogehien duen zereala da(ikus taula). Beraz, ahuldadeegoeratarako edota ilea etaazkazalak indartzeko osoegokia dugu.Bestalde, B multzoko bitaminaugari ditu. Haueiesker oso lagungarria izangozaigu haurdunaldian etagure nerbio-sistema sendotzeko.Artatxikia neguko zerealada, hau da, batik batnegu partean jan beharkogenuke gorputza asko berotzenbaitu.Sukaldean aldiz, hamaikaerrezeta egiteko aukeraematen digu. Paella moduanjan dezakegu edotasopak egiteko erabili. Hanburgesabegetalak, kroketak,edo pastelak egitekoere aproposa da. Oso zaporesuabea duenez, besteedozein osagairekin ondokonbinatzen du. Gure errezetatan,arrozaren edo pastarenordezko gisa erabildezakegu.100 gramotan.-artatxikia arroza garia artoaproteinak 11 8 13 10kaltzioa 20 39 41 6burdina 6,8 2 3,3 1,8magnesioa 430 119 90 120Nola egosi artatxikia- Lehenbizi ondo garbitukodugu urarekin. Ondoren zartaginbatean (oliorik gabe)xigortuko dugu pixka bat.- Lapiko baten jarriko dugu,bi aldiz ur edo salda gehiagorekin.- Hogei bat minutuz irakinondoren (oso su motelean),eginda egongo da.Silvana Huegun(NUTROLOGOA)...eta kitto!/2008-II-22


10Geure gaiaEguaztenian, otsaillaren 20xanbost urte bete ziran GuardiaZibillak Euskaldunon Egunkariaitxi ebala, Espaiñiako AuzitegiNazionaleko Juan del Olmoepailliaren aginduz. AndoaingoMartin Ugalde kultur parkian sartueta Egunkaria “behin-behiñian”ixtia erabagi eben, hangoinstalaziñuak miatu eta prezintaueta gero. Gabaz hamar lagunatxilotu zittuan Guardia Zibillaketa bost egunez inkomunikautaeuki zittuen, terrorismuarekinlotutako delituak leporatuta.Handik egun bira Donostian oiñarte egin dan manifestaziñorikjendetsuena egin zanEgunkariaren itxiera salatzeko.Bost urte pasau dira eta oindiñokEgunkaria kasuaren ingurukoepaiketarik ez da egin. Halandabe, kartzelara juateko arriskuandagoz 12 lagun. Egunotanekitaldi ugari egitten dihardueEuskal Herrixan eta hamendikkanpora be, adierazpenaskatasunetik haratago doianinjustizia salatzeko.Bost urteEGUNKARIA barikJuan del Olmo epailliak otsaillaren25ian, atxilotuak bost egun inkomunikautaegon eta gero emon eban ezagutzerabere ebazpena: Martxelo Otamendi,Inma Gomila, Fermin Lazkano eta LuisGoia aske geratzen ziran, berme edo fiantzapagauta. Joan Mari Torrealdai, IñakiUria, Xabie Orleaga, Txema Auzmendi etaXabier Alegriarendako, barriz, baldintzarikgabeko espetxeratzia agindu eban. PelloZubiriari inkomunikaziñua beste 72 orduzluzatu zetsen. Sasoi hartan Egunkariakozuzendarixa zan Martxelo Otamendik torturajasan ebala salatu eban kartzelarenatarixan bertan eta, gerora, Uriak, Oleagaketa Auzmendik be torturak salatu zittuen.Atxiloketak, Egunkariaren itxierak etahorren inguruko guztiak eragiñ haundixaeuki eban gizartian, urte gitxiren buruanegunkari bi itxi izana ulertzeko gatxa izandabe, are harrixarrixagua egin jakon askorieuskalgintza eta komunikaziño munduarekinlotutako izenak ETArekin lotzia etaerasuaren kontrako mobilizaziñuak benetanindartsuak izan ziran. Otsaillaren 20koatxilotuetako batzuk kalera urten baziranbe, urte bereko urriaren 16xan MartinUgalde kultur parkiaren kontrako bigarrenoperaziño batian Mikel Arrizabalaga, AngelDiez, Enekoitz Etxeberria, AmandoHernández, Mikel Sorozabal, Joxe MariSors, Mikel Azkune, Joanmari Larrarte etaXabier Legarra atxilotu zittuen. Handik 5egunera danak aske laga zittuen, lehelengolauak bermerik gabe eta bestiak bermeapagauta.Auzi bi eta 12 auzipetuGaur egunian auzi bi eta 12 inputatu dagozEspaiñiako Auzitegi Nazionalian epaitzekozain. Sumario nagusixan Joan MariTorrealdai, Iñaki Uria, Txema Auzmendi,Martxelo Otamendi, Pello Zubiria, XabierOleaga eta Xabier Alegria dagoz eta auziekonomikuan, barriz, Torrealdai, Uria etaAuzmendirekin batera Joxe Mari Sors, AinhoaAlbisu, Mikel Sorozabal, Begoña Zubelzueta Fernando Furundarena. Danera280 urteko zigorrak eta 234.000.000 eurokoisunak eskatzen dittue. Sumario nagusixanEgunkariaren eta ETAren artekoustezko harremana epaitu nahi dabe etaakusatu bakotxarendako 12-14 urte bittartekokartzela zigorra eskatu dabe AVT etaDignidad y Justicia alkartekuak, guztieriETAko kide izatia leporatuta, horretarakoprobarik aurkeztuez badabe be. Fiskaltzak2006koabenduan aurkeztutakoidatzixan, barriz,zera diñue:“Egunkaria ETA finanziatzekoedoharen diruak zuritzekoerabillia izandala egiaztatu ezdanez, ikusittaEgunkaria eta auzipetuakez diralaETAren helburuenestetizistaDeitu12.00etatik16.00etaraeta17.00etatik21.00etarabehar daBERGARANesperientziarekinTfnoa. 669 003 843- Pin-ak- Metxeroak- Kamisetak- Boligrafoak...☎ eta faxa: 943 70 14 97PUBLIZITATE ARLOKO etaENPRESETAKO OPARIAKArmagin 3 - beheaPubli.resa@euskalnet.net...eta kitto!/2008-II-22


11geure gaiAalde aritu, ikusitta auzipetuakez dittuela legitimatu ekintzaterroristak (...), ikusitta auzipetuakterrorismuarekin kolaborratzekoiñolako laguntza jakiñeta orokorrik ez dabela eman,bidegabia da ahozko epaiketiairekitzia”.Fiskalak eta defentsak auziaepaiketa barik artxibatzeko eskaeriaegiñ eban, baiña bakarrikAVT eta Dignidad y Justicia alkartiakegindako akusaziñuetanBost urte, eta epaiketaren zainLankide baten deiak esnatu ninduen, goizeko5:30ak aldera. Egunkariako lagun batzuekinafaltzen egona nintzen gau hartan, eta ez zenordu asko oheratu nintzela. Bi aldiz azaldu beharizan zidan Jonek gertatzen ari zena, eta halaere, ezin sinetsi. Guardia zibilek Andoaingoegoitza hartu zutela eta lankideak atxilotzen arizirela. Irratia pizteko esan zidan, eta MartinUgalde Kultur Parkera agertzeko, lehenbailehen.Ez ahazteko nortasun agiria, poliziaz jositazegoela-eta ingurua. Irratian izenak besterik ezziren, baina entzun ahala, aurpegiak eta ahotsakzetozkidan burura. 2003ko otsailaren 20azen. Telefonoa hartu eta beste lankide bati deitunion. “Aizu, Ekaitz; ba al dakizu?” Ekaitzi erekosta egin zitzaion sinestea. Industria gune bateanaparkatu genuen, eta oinez egin genituenazken metroak. Aterki txikiak ikusi genituen,txamarra lodiak, neguko txanoak, eta aurpegigoibelak. Lankideak, lur jota.Egun horretan bertan, eguerdian, egoitzaguztiak itxi zituzten, Juan del Olmo epailearenaginduz, eta Egunkariako 10 arduradun eramanzituzten preso. Orain, operazio hartan atxilotuetakozazpi eta gerora atxilotutako beste bostkartzelara joateko arriskuan daude, euskarazkoegunkari bat sortzen eta bultzatzen egindako lanagatik.Bost urte, eta oraindik ere gezurra aridu. Euskaldunon Egunkaria betiko itxi zuten, etaostegun goiz hartatik zain gaude, bidegabekeriahori zelan borobilduko duten zain. 2003an hasitakooperazio hark euskalgintza osoa jarri du jomugan.Izan ere,akusazioaren paperetan,Egunkariazgain euskalgintzakohainbaterakunde aipatzendituzte. Egunkariaitxi zuten, bainaez gintuzten isildu.Ezin gaituzteisildu.AINARA ARGOITIA280 urteko zigorraketa 234 millioi eurokoisunak eskatzendetsez danera hamabiauziperatuerioiñarrituta epaiketa egittia erabagieban Zigor Salak. Auziekonomikuan, barriz, fiskaltzakakusaziñorik ez aurkeztu arreneta akusaziño partikularrik ezegonda be, epaiketia akusaziñopopularrarekin egittekua da.Gauzak holan, akusatueri geratzenjakuen aukera bakarra gizartiareneta iritzi publikuarenlaguntasuna da, epaiketak atzerabotatzeko edo, behintzat, absoluziñualortzeko. Herrixetanauziperatuekin alkartasuna erakustekoekitaldixen antolaketarakotaldiak sortzen dihardueeta Eibarren be horrekin bategin nahi daben jendiari deiegitten jako, lanerako prestegonez gero taldeko ordezkarixekinharremanetan ipintzeko(herriak@egunkaria.info helbideraidatzitta edo ...eta kitto!radeittuta edo etorrita). Auziarekinlotutako informaziño eguneratua,barriz, www.egunkaria.infohelbidian ikusi leike.Lehengo asteko ostiraleanodola zitzaigun hoztuZu betirako joan zinelaezin genuen sinistuOroitzapenak eta etsipenadenak buruan nahastuAlex laguna, Alex maixuaezingo zaitugu ahaztu.TABERNA BIDEBARRIETA, 1URKIZU, SAN ANDRES ETA URKI IKASTETXEETAKOIKASLE, IRAKASLE ETA GURASOEN PARTEZALEX MARFULLASTIGARRAGA2008-II-15eanhil zenJulian Etxeberria, 6Tel. 943 20 24 511957an sortuaGOZOTEGIA● ETXERA banatzen dugu● Ezkontza etadespedidetarako TARTAK...eta kitto!/2008-II-22


12Geure gaiaMARTXELO OTAMENDI, EGUNKARIAKO ZUZENDARI-OHIA“Dakagun esperantza bakarrajendiaren laguntzarena da”- Zelako egoeran zagozieEgunkaria auzixan auziperatutakuak?Auzi bi dittugu, bata daEgunkariaren itxierakua etahortxe bakarrik akusaziñopopularra daukagu eta gerodaukagu auzi ekonomikua,akusaziño popularrarekineta hortik fiskalak egin dabenakusaziñuarekin. Epaiketarenzain gagoz, epaiketadesbardin bi izango dira,itxierako auzia batetik etaekonomikua bestetik, horiprozedura laburtua izangoda, eta oindiok ez dakiguepaiketa noiz izango danedo zeiñ izango dan lehenago,itxierako sumarixuarena(sumarixo nagusixa)ala prozedura laburtuko auziekonomikua. Joan MariTorrealdai, Iñaki Uria etaTxema Auzmendi bixetandagoz eta, gero, batzukitxierako sumarixuan gagozeta beste batzuk ekonomikuanbakarrik. Danera 12 lagungagoz eta zigor eskaeriakoso altuak dira.- Zergaittik dagoz auzi bi?Zer dala eta bereizi dittuesumario nagusixa eta auziekonomikua?Epailliak uste dau, salatzendau, delitu ekonomikuadakagula gestiñuan etahorrek ETArekin lotzen dittu,horregaittik egin nahidau epaiketia Auzitegi Nazionalian,baiña berak erabagieban sumario bi egittia,berari galdetu biharkojako zein dan kontua. Auziekonomikuan deliturik ezdaguala diñogu eta hortxedakagu Gipuzkoako Diputaziñuarentxostena, etadelitua egotekotan be Tolosakoepaitegixan edo Donostiakoauzitegi probintzialianepaitu biharko litzake,baiña lehelengo sumarixuanETAkuak izatiarenakusaziñua egonda, esatendabe bigarrenekuak beETAkuak dirala, ETAren mesedetanegindako delituekonomikua dala, horrelakotrikimaillu bat erabiltzendau eta ez dogu lortu auzihori Tolosa edo Donostiaraeruatia eta Auzitegi Nazionalianikusiko da.- Zigor eskaerak benetanaltuak dira, 280 urtekokartzela zigorra eta234.000.000 euro danera.Lehelengo sumarixokogehixenendako 14 urtekuaeskatzen dabe, 12 ETAkokide izatiagaittik gehi bestebi ETAko zuzendaritzako kideizatiagaittik. Eta bigarrenian26 urteko zigor eskaerabatzuk badagoz eta diruaskoko isunak.- Zure kasu konkretuaribegiratuta, 14 urteko espetxealdixaeta 15 urtekoinhabilitaziñua eskatzendabe. Horrelakuen aurrianzelan sentitzen zara?Ez dogu esperantzahaundirik 18/98kua ikusieta gero. Ikusitta nolaGuardi Zibillak edozeiñ eratakoakusaziñua egitten dabela,akusaziño popularraketa epailliak be akusaziñohorrek bere egitten dabelaeta orduan zu enteratzenzara ETAko kide zarala sumarixuairakortzian edosententzia ikustian, epailliakhori esaten dabelako.Orduan, horrelakuak ikusitta,gure esperantza bakarrajendiaren laguntzarenada, Euskal herriko jendiarenaeta nazioarteko iritzi publikuarena,komunikabidienak...iritzi publikua gurealde eukitta, ba gatxaguaizango da kondena-sententziabat egotia, baiña epailliakiñolako lotsa barikedozeiñ akusaziño eurenaegiñ eta kondenatzen bagaittu,ba orduan egoeriakonplikaua da.- Oin 5 urte Egunkaria itxiebenian jendiak babeshaundixa emon zetsuen,iñoiz egin dan manifestaziñorikjendetsuena eginzan. Gaur egun sentitzendozue jendiaren babesik?Babesa badago, zeuekdeittu izana babesa erakustekomodu bat bada.Guk badakigu Euskal Herrikojende gehixenak siñestendeskula, Europako komunikabideaskok be siñestendesku eta auzitegikuerierakutsi egin bihar jakueezin dabela edozeiñakusaziño egiñ edozeinmodutan, gure delitu bakarraeuskeraz Egunkariaetaratzia izan dala etaepaiketa ez egittia ez badogulortzen, behintzatsententzia absolutorixuaizatia lortu bihar dogula.Epaiketa bittan gaiñera.AKONDIAAlbaitari ZentroaJulen Arano / M a Jesus BlancoBitto Sarasketa, 12☎ 943 12 74 15...eta kitto!/2008-II-22MUGICA●●●●●●GASA ETA ITURGINTZAALTZARI ETA OSAGARRIAKBAINUONTZIAK etaHIDROMASAJERAKO KABINAKHANSGROHE GRIFERIAAIRE EGOKITUAZORU ERRADIATZAILEAiturgintzaS a n J u a n 1 5 - b e h e aTfnoa. 943 201 030 / Faxa. 943 207 224LORADENDA– Lora eta landare naturaleta lehorrak– Ezkontzetarako lorakSan Juan, 1 ☎ 943 20 33 29 EIBAR


GremioenIDAANTENAKAROTZAKELEKTRIZITATEASAT, TVC, BideoaBidebarrieta 37Ego Gain z/gTfnoa. 943 12 73 50Faxa. 943 20 73 60www.trinmer.comTfnoa. 943 20 05 08Faxa. 943 20 04 94TELEKOMUNIKAZIOANPROFESIONALAKulmarS.L.metalezkoeraikuntzakmetalezkoeraikuntzakaluminiozkoeta pvc-koaroztegiaulmar, s.l.Txonta, 30 - 1. eta beheaTfnoak: 943 12 13 67 Faxa: 943 12 01 50ERAKUSKETAEIBARREN, Urkizu 26an (Tel. 943 12 74 01)MANTELEC, S.L.U b i t x a 7 - 1 1INDUSTRIALA:— instalakuntzak— bobinatuak— automatismoak● Barne apainketak● Mantenimendueta automatismoakTfnoa. 943 70 10 44Faxa. 943 20 85 48urki s.a.elektrizitateaArragueta zeharbidea 1Tel. 943 12 05 95Faxa. 943 12 05 72AROTZAKAUTOEN MEKANIKAERREFORMAKEgurrezko motaguztietako lanakMilaflores 10IÑAKIAROZTEGIA- Barruko ateak eta blindatuak- Oholtza eta parket mugikorrak- Armairu enpotratuak eta neurriraOlaso, 15- Sukalde eta elektrodomestikoak 55-A-1pabilioiaTfnoa.-Faxa: 943 53 14 71 ELGOIBARMobilak: 609 054 978 / 646 905 564Ateak - TarimakAltzariakTfnoa. 943 20 35 55AUTOENMEKANIKAurki s.a.Arragueta zeharbidea 1Tel. 943 12 05 95Faxa. 943 12 05 72ELEKTRIZITATEAATEZAIN AUTOMATIKOAK - ARGIZTAPENA -MUSIKA - ETXEETARAKO ETAINDUSTRIETARAKO INSTALAZIOAKObra gauzatze proiektuakObra zibila eta eraikuntzaObra osoa, giltza eskuraGremioen ko ordinazioaBehe errehabilitazioa etxe etanEtxe etako errehabilitazioaFatxadetako errehabilitazioaELGETA-KALE (Punto y Aparte-ren ondoan)Tel. 647 426 352 / 943 530 391 / 670 957 799Faxa. 943 530 392 ailaproiektuak@hotmail.comBarnedekorazioa943 200 443605 772 467AurrekontuakJuan Gisasola, 5 konpromiso barikgremioen gestioaA r o z t e g i a ❐ E b a n i s t e r i a❐ O b ra a r o z t e g i aEgiturak, barruko eta kanpoko ateak,armairu enpotratuak, tarimak, parketak, rodapiesak,eskilarak, miradoreak, moldurak, oholak, janbak, leihoakOtaola Etorbidea, 27 Tel. eta Faxa. 943 201 757SUKALDE ALTZARIAK✸AROZTEGIAIparragirre AnaiakINSTALAZIO ETA MUNTAIAELEKTRIKOAKUrkizu, 32 behea Tel./Faxa. 943 12 73 75Mobila. 607 71 38 74 / 607 71 38 73ELEKTRIZITATEA* Muntaia etaproiektu elektrikoakProiektu eta erreformakGremioen zuzendaritzaARRAGUETA 12 -Eibar-Tel. 943 20 06 98ROSARIO 15 -Elgoibar-Tel. 943 74 40 19F. Calbetón, 4 behea Tel. 943 20 29 27Tailerra: Apalategi auzoa Tel. 943 12 01 92Mobila: 657 79 56 78Matsaria 2 - 7. pabilioiaTel. 943 70 08 95 - Faxa. 943 82 00 27www.electricidadguria.com


Informazio gehiagorako943 20 67 76GARBIKETAKITURGINTZAI N D U S T R I A G A R B I K E T AOtaola Etorbidea, 13Tfnoa. 943 12 71 08 Faxa. 943 20 67 94www.escudero.euskalnet.netTREJOT e l : 9 4 3 - 7 5 2 5 5 7F a x a : 9 4 3 - 7 5 2 5 5 616 Postakutxatila - SoraluzeG a r b i k e t a e t am a n t e n i m e n d u aGARAIONDOBASTIDAhornikuntza industrialakTelef. 943 12 02 08Faxa. 943 12 02 12GARBIKETAK S.L.HORNIKUNTZABarakaldo 9anINDA iturgintzaUR, GAS etaKALEFAKZIOINSTALAZIOAK● Proiektuaketa aurrekontuak● Bainu eta sukaldeenerreformakTfnoa eta Faxa: 943 12 18 64 (tailerra)Mobila: 669 29 34 63Asua-Erreka, 2KRISTALAKACHAKristaldegiaKRISTAL ARLOKO SOLUZIOAKERREKATXU 3an☎ eta faxa: 943 20 39 03Juan Gisasola, 2Tel/Fax: 943 20 79 37Mobilak: 675 70 87 52 / 670 73 61 00MARGOLARIAKGOI MAILAKO DEKORAZIOAPINTURAKPinturaGoi mailakodekorazioaOlleria 4, 5. A DURANGOTel. / Faxa: 94 620 03 01Mobilak: 607 41 71 81666 74 30 98Sostoa, 16 ac beheaTfnoa. eta Faxa. 943 700 900Mobila. 656 784 396IGELTSEROAKJOSE MARIA IRA-ZABAL, S.L.Urkizu Pasealekua, 7Tfnoa. 943-120108ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAKIGELTSERITZA ETAGREMIOEN KOORDINAKETAwww.irazabal.netPINTURAKTfnoa. eta Faxa.943 20 05 94T. Etxebarria, 8 - beheaPINTURASARRATE, S.L.Pintura orokorraMargotutako paperakZoruen kolokazioaPVC zoruakMaketakAlfonbrakKortinakEtxerakoakOsagarriak● NexaAutocolor● Herbertsindustrial● 3MproduktuenbanatzaileaARANE, 13 parrate@terra.esTel. 943 20 41 04 Faxa: 943 70 06 89SARRAILAGINTZAGILTZAKEra guztietako sarrailen salmenta eta mantenuaSegurtasun-instalakuntzakSarrailen egokipenakSegurtasun kutxakEra guztietako giltzen kopiakTrabatutako ateak askatzen dituguAr r a gueta 3Tfnoa. 943 70 13 91 Faxa. 943 20 86 99


16Kirolez kirolBerrizen izango du hurrengo erronka; ez nolanahikoa, gainera. Orainarte inork egin ez duenarekin ahaleginduko Ernesto Ezpeleta “Bihurri”: eskubakarrarekin 2’50 metroko perimetroko enborra mozteari ekingo diomartxoaren 1ean, eguerdiko 12.30etan, Bizkaiko herri horretako kiroldegian.Aurretik ere hainbat marka eginak ditu Eibarko aizkolariak: horrela,hamar kanaerdiko 18’34’’ denboran moztu zituen; eta egur handiekin,3’5 metroko perimetrokoa moztu zuen Mendaron ordubetean, 4 metrokoaere Mendaron ordubete eta 39 minututan, 4’20koa Eibarren ordu bieta 20 minututan eta 5 metrokoa Abadiñon 3h7’48’’tan, 4.797 aizkorakadaemanez. Hortik aparte, Bizkaiko azpitxapelduna izan da hirutan, bikotekakotxapelduna behin eta Abadiñon, San Andres eta San Isidro Torneoetan,Euskal Jaialdian eta Bizkaiko eta Nafarroako hainbat torneoko irabazle.Ernesto Ezpeleta “Bihurri”, AIZKOLARIA:“Enborra moztearekinnahikoa izango dut”- Berrizen ez duzu lan makala izango. Zerizango da zailena, zer neurriz zaintzekoa?Kortean asmatu beharko dut. Bestalde, arnasarierreparatu beharko diot, zenbat jendebiltzen den eta hori guztia kontua hartuta. Eta,azkenik, ikusi behar besoak zelan erantzutenduen: ea muskuluak ez diren gogortzen, ezdudan minik igartzen.- Leku itxia izateak eraginik izan dezake?Nahiago izango nuke kanpoan, baina sasoihonetan eguraldia ezin duzu ziurtatu eta ulertzendut kiroldegian jardun behar izatea.- Zenbat aizkora erabiliko duzu? Zein neurrikoak?Eta laguntzailerik izango dugu?Zortzi-hamar bat, hainbat neurritakoak, metrokoluzera dutenak tartean. Aizkora hain luzeekin,oso beharrezkoa da kolpea ematerakoanguztiz asmatzea; bestela, alperriko lana egitendiharduzu. Laguntzaile bi edo hiru beharkoditut, igual buelta ere eman beharko zaiolakoegurrari. Horri gehitu behar zaio altueran jardungodudala, metro pasara igota.- Prestaketa berezirik egin duzu?Ez, konturatu nintzelako esku bakarrarekinjardutean besoa larregi kargatzen zitzaidala.Noizean behin egin dut saio bat edo beste; geroizotza ipini... eta horrela. Hasieran bai, entrenamendudezente egin nituen, baina kalterakozela ikusi nuen, besoa mugitzen zitzaidalako.Batez ere, mendian ibili naiz asko.- Zer egur eramango duzu?Pagoa izango da; hori ziur. Baina oraindik ezdugu aurkitu. Azkenean, dagoenari eman behar!Kanakoa gustokoa dut, baina lan zailaizango da.- Zenbat denboran egingo duzun aurreikusiduzu? Zeozer botatzeko moduan zaude?Galdetzen didaten guztiei esaten diet lehenengoegurra moztu behar dela. Ondoren, kalkulatu.Eta gero hitz egingo dugula. Aizkorrikomendi maratoia lehenengo aldiz egin zuenarigaldetzea modukoa da hori. Sekula egin ez denlana izanda, dakigun bakarra da oso zaila izangodela. Eta buruz jokatuko beharko dugula.- Horrelako probatan aurretik ere jardundakoazara. Noizbaiten pasatu zaizu burutikamaituko ez zenuenaren sentsazioa?Gaizkien Mendaron pasatu nuen, lau metrokoperimetroko enborrarekin: ez genuen edaneta hori asko igarri nuen azken ordu laurdenean.Eibarren ere larri ibili nintzen, 4’20koamoztu nuenean; ordukoan eguraldi kaskarraizan genuen eta egurra ere gogorra suertatuzitzaigun, korapilo askokoa. Bost metrokoamoztu nuenean, kalanbreak-eta izan nituen,baina ez nuen hainbeste sufritu.- Aizkolari moduan, zure ezaugarriei begira,ausartuko zinake esatera zer duzun oneneneta zertan ez zaren hain iaioa?Txarra esan nahi duzu? Lepotik gorakoa. Etaonena? Sufritzen badakidala. Arnasa hartzeneta,ondo moldatzen naiz baita.- Istripuak izan dituzu aizkorarekin, lesioak...Ondoriorik laga dizute?Berrizen egin behar dudana da ondorioetakobat. Hanka moztu nuenean, oso ondo laga zidatenMendaroko Ospitalean. Besokoarekin, bestalde,bost tendoi moztu nituela-eta, sendagileakgeldirik egoteko agindu zidan. Makurtzekoere zailtasunak... eta orduan hasi nintzen eskubakarrarekin probatzen. Hortik erronka berria.- Ezagutu duzun aizkolaririk onena?Mindegia, zalantzarik gabe. Halakorik ez dago,burutik hanketaraino aizkolaria baita, egurtxikiekin zein handiekin. Ia 60 urterekin zelandabilen ikusterik besterik ez dago.- Txapelketetan baino gehiago, erakustaldiekinzaude zentratuago. Zelan planifikatzenduzu denboraldia?Azken urte biotan ezin izan dut planifikatuere, lesio larri bi izan ditudalako. Erakustaldigehienak uda saoian egiten ditugu, hori bai.- Non ibiltzen zara, batez ere? Kanpoko jendeakzelan hartzen ditu erakustaldiak?Frantzia aldean, Madrilen, Katalunian etaAndaluzian asko, beste batzuen artean. Errepikatuere egiten dugu leku batzuetan. Adituahemengoa bada ere, beste seriotasun batekinjarraitzen duelako, kanpoko jendeari erakargarriaegiten zaio eta estimatzen du.- Etorkizunik ikusten diozu aizkora munduari.Gazteak badatoz?Bai, ateratzen dira. Etorkizuna, dena dela, ezdago ziurtatuta, laguntzarik ez delako. Egurrakerosi, aizkorak... dirua galtzen beti eta, laguntzakzer-eta, enpresa partikularrendako... Horrelaez goaz ondo!- Semea duzu, 8 urterekin, Euskal Herrikoaizkolaririk gazteena... Sanjuanetan ikustekoaukera izango dugu?Ikasten dabil, baina aita baino gehiago eskatzendute bera. Garrantzitsuena gozo egitenerakustea da, ofizioa hartzen laguntzea. Gusturanago berarekin. Eta bera... zelako ilusioaegin zion Erregeek ekarri zioten aizkorak! Kabiduere ezin! Sanpedrotan egin zuen debutaeta, bai, Euskal Jaialdian Untzagan izango da,Dioni Kortinarekin batera: Eibarko hiru kirolariizango gara batera, Eibarko Euskal Jokoak taldekoakhirurok.FELIX MORQUECHO


Eibar KE - Malaga, domekan IpuruanEibar KE-k Malaga jasoko du domekan Ipuruan 17.00etatik (Localia)aurrera. Talde andaluziarra igoera postuetan dago eta LehenMailara igotzea da euren helburua. Javier Mandiolaren taldea, berriz,erdialdeko postu lasaietan dago eta mailari eutsi nahi diote lehenbailehen.Joan den astean 2-1galdu zuen Eibarrek TarragonakoNastic-en aurka.Defentsan akats bi eginzituen talde armaginaketa buruz gol bi sartu zizkioten.Horrela, domekanTarragonan jasandako porrotaahaztu nahi izangodute Manixen mutilek.IgeriketakoGipuzkoako kirolzehaztasun ligaLiga horretako 4. jardunaldia jokatuzen asteburuan eta, benjaminmailan, Aner Lópezek 2. postuaeskuratu zuen eta postu bera lortuzuen ere Urbat-Urkotronikeko taldeakbular erako erreleboko proban (8x25m.). Alebin mailan, bestalde, ArrateVillagarcía 4.ena izan zen bizkar modalitateko100 metroetan; eta 4x50tximeletako errelebotan, nesken taldea3. postuan sailkatu zen.Helduen taldeak bihar jardungo duLegazpiko igerilekuan neguko denboraldikoazken jardunaldian.kirolez kiroL 17Azitain foball-zaletuentxapelketatik kanpoIaz urteurrena ospatu eta gero, foball-zaletukotxapelketaren hasieratik parte hartzen zuenAzitainek aurtengo liga torneoa laga behar izandu, barne arazoak zirela-eta, tartean hamaikakoaosatzeko azken jardunaldiotan izan dituenak.Hamahiru dira, beraz, gaur egun txapelketan jarraitzendutenak eta hiru dira txapelketa bereganatzekolasterketan dihardutenak: Jose Autos, 42punturekin; Durango, 41ekin; eta Teknografik,39rekin. Asteburuan ez zen aldaketarik izan denekirabazi zutelako. Asteburu honetan, Jose Autosekatsedena hartzen duen bitartean, Durangok etaTeknografik-ek euren artean jokatu beharko dute.Rugbiko nesken taldeaosatzen doaEibar Hierros Anetxe rugbi klubak nesken rugbitaldea osatzen dihardu gutxinaka eta oraindiktokia du kirol hori gustuko duen jendearentzat.Orain arte ezin izan dute partidu ofizialik jokatu taldeaosatzeko jokalari batzuk falta dituzte-eta (15 jokalarizosatzen dira zelairatzen diren taldeak). Dena dela,irailean hasi zituzten entrenamenduak adin guztietakotaldetxo batekin eta rugbia zer den jakitea nahiduten eta orain arte hor jardun ezin izan dutenekinesperientzia partekatzeko gogoa dute. Astean birritanentrenatzen dute: martitzenetan, 19.00etatik aurrera;eta egunetan, 18.00etan hasita. Kirola egiteaeta giro jatorra dastatzea nahi duzuenok badakizue,beraz, aukera berria duzuela; horretarako, Unbera igoaipatutako egunetan edo, bestela, 618-046737 telefonozenbakira deitu dezakezue....eta kitto!/2008-II-22


18Kirolez kirolCuevas Espainiako txapelduna maratoianKlub Deportibokomendizaleek eurenegutegiarekinjarraitzen dute eta irteerainteresgarriak dituzteikuspuntuan hurrengohilabeterako. Horrela,martxoaren lehenengoasteburuan, hau da, hilaren1 eta 2rako mendikoeskia praktikatzeko“eta baita alpinoa ere,nahi duenak” irteera antolatudute Baregesera,Frantziako Pirinioetan,Lourdesetik aurrera joanda.Bigarren aukerabat ere badago, politahau ere, Aste Santuanegitekoa. Jaiak aprobetxatuz,bost eguneko irteeraantolatuko duteRiañora, “19an, San Joseegunean, goizean urteneta 23ko gauean Eibarrerabueltatzeko”. Ir-Goierri Garaiataldeko AsierCuevas Eibarkoatletak lorpenhandia eskuratu zuendomekan Valentzian,bertan jokatutako Espainiakomaratoi txapelketabereganatuz.Egindako marka ordubi eta 15 minutukoaizan da, orain delazazpi urte Donostianegindako orain artekokrono hoberena32 segundotan hobetuz.Cuevas bigarrengipuzkoarra da, JoxeApalantzaren ondoren,Espainiako txapelketalortzen. Berarendakoere ezusteaizan da lortutakoa etalasterketaren bigarrenzatia lehenengoabaino minutua pasatxoazkarrago eginzuen. Domekan Laudionjokatuko denEuskadiko kros txapelketanhartuko duparte, berak dioeneztalde lana egiteko,“orain indarrak berreskuratzeatokatzenzaidalako”.Irteera bi Deporreko mendizaleekinteera horretan Boca deHuérgano hotelean hartukodute ostatu.Pirinioetara joatekozein Riañora, jendeahartuko dute 30 plazabete arte. Interesatuei,beraz, izena lehenbailehenematea komenizaie; horretarako, mendikobatzordekoek Deporrekobulegoetanegongo dira, ohi denez,astelehen, eguazten etabarixakuetan, 19.30etatikaurrera.Laura AlbistegiEuskadiko altueratxapeldunaTeilatupeko Euskadiko atletismotxapelketaren bigarren eta azkenjardunaldian, Eibarko Klub Deportibokoatletak urrezko domina irabazizuen altuera jauzian. Hala ere, ezzen bera izan eibartar bakarra urrezkodomina eskuratzen Anoetako belodromoanjokatutako txapelketa horretan,Real Sociedadera joandakoEdorta Aranburuzabalak ere postubera lortu baitzuen pertika jauzian.Herriko karatekakAretxabaletakotxapelketanEskola kiroleko karate txapelketajokatu zen domekan Aretxabaletakokiroldegian, eta bertan partehartu zuten 90 neska-mutilen arteanUrki-Amaña klubeko zazpi ordezkariizan ziren. Lau mailetako norgehiagokakizan ziren jokoan katamodalitateko txapelketan: benjaminmixtoa, alebin mixtoa eta infantil arlokomutilena alde batetik eta neskenabestetik. Benjaminetan, Ayoub Samadi,Diego Arnaiz, Jon González,Mikel Pérez eta Geneba Barrio izan ziren;eta alebinetan, Iker Narbaiza etaYeray Barrio.ALEX MARFULL ASTIGARRAGA2008-II-15ean hil zen, 54 urterekinE S K E R R I K A S K O h i l e t a - e l i z k i z u n e r a j o a ne t a s a m i n - a g u r r a k b i d a l i d i z k i g u z u e n g u z t i o iFAMILIAREN PARTEZHaren aldeko IRTEERA MEZA bihar, zapatua, hilaren 23an,ospatuko da San Andres elizan, arratsaldeko 19.00etan...eta kitto!/2008-II-22


elkarrizketA 19“Erabakiorrak izatera iritsi nahi dugu”Hilabete baino gutxiago geratzen da hauteskundeorokorretarako. Martxoaren 9an jakingo da estatuannork aginduko duen, galtzailea nor izan deneta bestelako emaitzak. Aralar-ek zeresana izan nahi duhauteskunde hauetan eta bere garrantzia handitu nahidu Patxi Zabaletak koordinatzen duen taldeak.PATXI ZABALETA, ARALAR-EKO KOORDINATZAILE NAGUSIA- Nola egiten dio aurreAralar-ek martxoaren 9kohauteskundeei?Apaltasunez eta tinkotasunez.Apaltasunez, gurebitartekoak gutxi direlako.Gure apostua oso zaila da,besteak beste, politikaninork ez duelako erreztasunikematen edo oparirik egiten.Esate baterako, baztertuegin gaituzte eztabaidapublikoetatik, komunikabidepublikoetan daudenetatik,baina saiatuko gara guretokiak bilatzen. Eta tinkotasunez.Guk uste dugu guremezua alde batera eta besteragogor bota beharradaukagula gai sozialetan,gai politikoetan eta gai demokratikoetan.- Zeintzuk dira zuen proposamenak?Hamaika proposamenegin ditugu eta ildo nagusiakhauek izango lirateke:bata normalkuntza politikoaeta pakea da. Bigarrena daerabaki ahalmena, erabakikolektiboaren eskubideadefendatzea, beste arlo batean,gure jarrera politikoekeramaten gaituzte oposaketazuzen bat egitera eskuinmuturreko PP edo UPN-rekinedozein konpromezupolitiko hartzeari; eta gero,ezkerreko politikak, bai ongizatearenmailan bai lanharremanenmailan bai ekonomiakoarlo guztietan.- Zein emaitza lortzea esperoduzue?Gure apustua da Gipuzkoandiputatua ateratzea.Bizkaian eta Araban, bestetik,botoen %5 lortzera iritsinahi genuke. Hori da jarridugun helmuga, badakigulakoAralarrek garrantziaizaten eta baldintzagarriabihurtzen den neurrian aldatuegingo direla Euskal Herriosoko eta, zehazki, EuskalErkidegoko mapa politikoaeta jokabide politikoak.Beraz, erabakiorrak izaterairitsi nahi dugu.- EAE-ANV eta EHAK ilegalizatuegin dituzte, Batasunakohainbat kide atxilotu.Demokraziak une larriakbizi ditu Euskal Herrian?Bai, Euskal Herrian demokrazioakoso egoera garratzabizi du eta ez arazo horrengaitikbakarrik, gehiagobaitaude; esate baterako,ezin dugu ahaztu orain ETAekintza armatuak egiten aridela eta ezin dugu ahaztu,baita ere, egoera zailean bizidirela politikari eta pertsonaugari. Guztiak hartubehar dira kontuan, giza eskubideenurraketak, baina,baita, eskubide sozial etapolitikoen urraketak ere.- Erabaki judizialak politizatzenari direla uste duzu?Bai. Oso kritikoak garalegearen erabileraren gaineaneta kritika horretanmaila bi jarri nahi ditugu.Maila batean, PP eta eskuinmuturreko alderdiak jartzenditugu UPN barne.Horiek ideologikoki aldarrikatzendituzte erabaki judizialhauek eta hori oso larriada, ez da maila demokratikobatera iristen. Baina bestemaila batean, oraindik larriagoada alderdi sozialistakegiten duena. PSOE-k,orain arte, beste balio demokratikobatzuk ahoanerabili ondoren, elkarrizketademokratikoa esaterako,azkenaldian murgildu eginda PP-k eskatzen zion jokabideraeta instrumentalizatzenari da bere jokabidehori helburu elektoralistengaitik.Demokraziaren prostituziohori, beti gaitseztekoabaldin bada, gaitseztekoagoada oraindik helburuelektoralistekin egiten denean.Eta justiziaren jokabideaere salatzen dugu. Justiziaribehin eta berriro leporatudioguna esan behardiogu, izugarrizko kalteaegiten ari direla epaileakjustiziari. Badago esaerazahar bat aspaldiko abokatuokerabiltzen duguna,“justiziari kalte gehiagoegiten dio epaile ustel batekehun lapurrek baino”.- Nola egingo dio aurreherriak egoera honi?“Giza eskubideen urraketak kontuanhartu behar dira, baina baita eskubidesozial eta politikoenak ere”Nik uste dut elkartu ahalizateko oinarriak bilatu beharditugula, eta oinarri horiekprintzipio eta oinarridemokratikoak dira. Guk elkartasunaadierazten dieguBatasunako atxilotuei, elkartasunaadierazten diegunbezela ekintza armatu bateankaltetuak gertatzen direnei.Baina elkartasuna adierazteak,kondena egiteakedo horrelakoek ez dute balionahikoa, ez dira aski. Oinarridemokratikoetan elkarketapolitiko bat lortzenden momentutik aurrera,herri honek bide guztiakegin ditzake, baita independentziarenaere.- Euskal arazoaz haratagobadago zerbait?Euskal arazoaz haratagodago dena, euskal arazoadenean dagoelako murgilduta.Euskal arazoa gizartearazoetan murgilduta dago,gizarte arazoen aldebat da. Abertzaleak ideologiaguztietakoak gara etajakin behar dugu euskalabertzale izateak ez duelaesan nahi beste gizartemailako balioetan iritzirikez izatea.EKHI BELAR...eta kitto!/2008-II-22


20Antzerki jardunaldiakOtsailak 22, barixakuaBALLET BIARRITZ(FRANTZIA)Dantzariak: Ione Agirre,Véronique Aniorte, Annalisa Cioffi,Miyuki Kanéi, Silvia Magalhaes...Zuzendaritza: Thierry MalandainMusika: W.A. MozartColiseoanMozart Ballets20.30“Mozart à 2” ikuskizunaren koreografia burutzeko maitasun istorioak gogoratzendituzten piano kontzertuetatik atera da musika. Bost bikote samurtasunaren maparenbarrenadabiltza pasio eta oinaze artean. Mozart gaztearen doinu desberdinetan oinarritu-IRAUPENA: 60’19.00/22.00IRAUPENA: 90’ColiseoanOtsailak 25, astelehenaOtsailak 23, zapatuaNAO D’AMORES(SEGOVIA)Manipulatzaileak: Elvira Cuadrupani,David Faraco, Alejandro SigüenzaZuzendaritza: Ana ZamoraHezkuntzaEsparruan20.00IRAUPENA: 65’Misterio del Cristo...Antzezleen lana,txotxongilo antzerkigintzaeta zuzeneko musikabateratzen dituen eszena jartze berezia. Errenazimenduko antzerkigintzan eskarmentusendoa duen konpainiak Segoviako hegoaldeko errebalean dagoen SanJusto elizako erromaniko sasoiko horma-margo multzo oso garrantzitsuaren parteVORÁGINE PRODUCCIONES(MADRIL)Antzezleak: Guillermo Romero,Fernando Albizu, José Luis Gil, Rosa Vivas...Zuzendaritza: José Luis SáizSalir del armarioKomedia bizia, ikuslegoari aukera ematen dionabarre lasai egin eta ondo pasatzeko. Egiada ere planteatutako gaiak eta zelan planteatutadagoen hausnarketara bultzatzen duela. Protagonistakondoi lantegi bateko kontularia daeta kalera bota behar duten susmoa hartutadu. Bizilagun batekhomosexualaren itxura egitea gomendatukodio, horrela, kaleratua izaten bada, diskrimina-Otsailak 27, eguaztenaTEATRO CORSARIO(VALLADOLID)Antzezleak/Manipulatzaileak: TeresaLázaro, Olga Mansilla, Sergio RequesZuzendaritza: Jesús PeñaAullidos20.30IRAUPENA: 65’Ikuskizun berri eta harrigarria. Ikuslego helduarentzat fantasiazko ipuina, umorebeltza eta erotismo dosi handiarekin; panpina handiak dira bertako pertsonaiak.Txotxongilo horiek trebezia handiz maneiatuko dituzte antzezle-manipulatzaileek.Ikuskizunak duen perfekzio maila sinestezinezkoa da, ikuslegoa guztiz harritu arte.Otsailak 26, martitzenaESPAINIAAntzezleak: Juan Diego Botto,Juan Diego, Cristina Plazas,Esperanza Roy, Rosa María SardáZuzendaritza: Víctor García LeónVéte de míZinea ColiseoanEdiporen aitaren istorioa da. Tipo arrunta, bigarren mailako antzezleaLatinako antzoki batean, 55 urteko gizona 38 urteko andregaiarekin,etxebizitza txikitxoa Madrilen, zoriontsu samarra... 30 urteko semeaheltzen zaion arte, familia oneko Peter Pan bat, aitaren bizitzan zokotxoaegiteko asmoarekin datorrena.HeskuntzaEsparruan21.30IRAUPENA: 90’Hillaren22tik28rainokolanak...eta kitto!/2008-II-22


Kezkako dantzariakArriaga antzokianJuan Antonio Urbeltz etaArgia dantzari taldearenikuskizun berria, ‘Axeri-boda’,estreinatuko da domekan,20.00etan Bilboko Arriaga antzokian,eta bertan izango diraoraingoan ere Kezka dantzataldeko kideak, aurretik‘Kondharian’ eta ‘Pas de Basque’ikuskizunetan egin zutenbezala. Kezkatik adierazitakoarenarabera, “berriz ere esperientziainteresgarria izan damota honetako ikuskizun batensorkuntza eta produkzioDatorren eguenean, hilaren 28an, bertsolarigazteen bertso saioa egingo da ArrateKultur Elkarteko tabernan, 19.30etatikaurrera. Saioan parte hartuko duten bertsolariakzehaztu barik daude, baina bertsozale gazteakerakartzeko moduko bertsorik ez da faltako eta,saioa tabernan izanda, zerbait edan edo jatenden bitartean bertsolaritzaz gozatzeko aukera bikainaeskainiko du saioak. Martxoaren 1ean, berriz,Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus bertsolariekinbertso bazkaria egingo da Kulturalekolehenengo solairuan (bazkarirako txartelak, betikomoduan, tabernan salgai ipiniko dituzte). Etabertsolaritzaren inguruko ekitaldiak girotzeko,Bertsolari gazteak Kultunprozesuan parte hartzea, etadomekatik aurrera ikasitakoaeta prestatutakoa emanaldietanerakusteko garaia ailegatukoda”.Donostiako Argia dantzaritaldearekin batera IruñeakoDuguna, Elgoibarko Haritz etaEibarko Kezka dantza taldeetakodantzariak bildu dira ‘Axeriboda’ikuskizunean. Juan AntonioUrbeltzen zuzendaritzapean,Iñaki Arregi, Jexux Larreaeta Fernando Aristizabal dantza-maisuekgidatuta, eta MarianArregik zuzendutako musikaritaldearen doinura, 45dantzari inguruk parte hartukodute ‘Axeri-bodan’.Jose Luis Irigoienek Amaia Agirre eta NahikariGabilondo bertsolariei ateratako argazki erakusketaegongo da Kultun astelehenean hasi etamartxoaren 15era arte.Sostoari eskerrak emanezGure herrikoGautena elkartekoekeskerrakeman nahi dizkieteSanta Ageda batzenkalerik kale koplaka ibiliziren Sostoa abesbatzakoeijasotako diruaautismoa eta garapenerakoeragozpenakdituztenentzako laguntasunaeskaintzen duenelkarte horri eman diotelako.Guztira, 527euro batu zuten kalejiraneta astelehen horretanSostoakoekinbatera ibili ziren elkartehorretako kideen senitartekoeta lagunak.AMAIA JAIOfirin faraN 21LaburrakAEK-KO ZOZKETAAEK Euskaltegiak egutegiarekinbatera banatutako zenbakienartean egindako zozketan48.176 zenbakia saritu dute.Otsailaren 15eko ONCE-kozozketarekin bat datorren zenbakihori duenak urte osorako1.000 euroko soldata eskuratukodu eta Eibarko AEK-n azaldudutenez, zenbakia Eibarrensaldu da, beraz ondo begiratutxartela, saria herrian saldu baitute.Irabazleak zozketa egunetikhilabeteko epea du sariajasotzeko.KUTXAKO IKASTAROAKKutxak eta Bergarako Uned-ek3 ikastaro eta hitzaldi bi antolatudituzte udaberrian Eibarrenemateko. Eskaintzaren barruanPhotoshop-ekin argazkiak lantzekoikastaroa (otsailaren25etik apirilaren 14ra arte, 30ordu), ‘La cocina vegetarianade Patxi Marina’ (apirilaren29tik maiatzaren 27ra arte, 10ordu) eta ‘Embarazo, parto ycrianza’ ikastaroak (apirilaren4tik ekainaren 27ra, 18 ordu)emango dituzte. Hitzaldiak,berriz, hauek izango dira: ‘Elagua: petróleo del siglo XXI’(martxoak 4) eta ‘Bitácora deTerranova: los balleneros guipuzcoanosbacaladeros del sigloXX’ (apirilak 15). Ikastaroetanparte hartu ahal izatekonahikoa da 16 urtetik gorakoKutxako bezeroa izatea. Informaziogehiagorako 902-540040 telefonora deitu daitekeedo, bestela, www.kutxasocial.nethelbidean kontsultatu.BASOAK MATRALLAKONMartitzenean, Matrallako irratiko(FM-ko 102.8an) ‘Aldaparetakobizitza’ saioan MendarokoIbai Portu-k Arno mendiari buruzegingo du berba 21.00etatikaurrera (errepikapenaeguaztenean, 14.00etan).Hango basoaren egoeraz etafaunaz jardungo du, inguruariburuzko azterketan oinarrituta.ANDRES GARECHANAGUERRICABEITIAotsailaren 16an hil zenE S K E R R I K A S K O h i l e t a - e l i z k i z u n e r a j o a ne t a s a m i n - a g u r r a k b i d a l i d i z k i g u z u e n g u z t i o iFamiliaren partez...eta kitto!/2008-II-22


22Firin faranSinmas!Idazteko egun txarra daukat,antza, eta ez zait ezeronik ateratzen. Irudimenfalta edo. Zutabe hau bukatzekopremia daukat bainaastelehena da eta ezin duterraz pentsatu. Sinmas. Askotanentzuten ditut hitz horiek,sinmas, eta bitxiena da edozertarakoerabiltzen direla.Neuk ere erabiltzen ditut etaegia esan ez dakit zergatik.Zenbaitetan, azalpen gutxieman nahi duzula edo, ondodatoz, eta gainera modanomen daude. Modan dagoelakoatsegin dugu edo atsegindugulako modan dago?Berdin dio. Sinmas. ErrebalCenter edo Boulevard horibezala. Modan omen dagohorren izen ponpoxoak jartzeaeta hori bururatu zaio batenbati. Errebal Center. EibarFactoring asmatu zuten oraindela ez asko eta laster IpuruaArena, St Andrew´s Church,Untzaga Square and UntzagaTower, Bidebarrieta Street,The Coliseo Music Hall, Ardanzaand Errekatxu Springs,Arrate Valley eta orain delagutxi berritu duten The UrkikoStone Cross…Turismoabultzatzeko ere balio izangodu. Gaizki ala? I like them!Poliki poliki it will be oso errazaohitzea eta Mc. Donaldsiritsi baino lehenago hobe BigBurguer ahoskatzen jakitea…Gaurkoanpasatu eginnaiz, ezta? Barkatu aurrekoguztia eta espero dut inoriraindua ez sentzitzea. Irudimenfalta edo. Astelehena.Sinmas.JorgeBeorlegiUdako Euskal Unibertsitateakeskaintza zabalaprestatu du Markeskuanudaberri honetanlantzeko ikastaro eta tailerretan.Betiko moduan, eskaintzaguztia euskera hutsean izangoda eta gai anitzetan trebatzekoaukera paregabea eskainikodiote jendeari, bertatikbertara, herritik irten bariketa, gainera, Udalak matrikularenerdia ordainduko diehorretarako dirulaguntzak jasotzekobete beharreko baldintzakbetetzen dituztenei.Besteak beste, jendaurrekokomunikazioa lantzeko tailerra,haur kantak eta jolasak,informazio uholdea kudeatzenikasteko tailerra, wwwberri baten lehen urratsak,Debabarreneko EsperientziaEskolak moduluirekia antolatu dumartxorako: ‘Kirola zahartzeUEUren udaberrikoeskaintza interesgarriaIkastaroetan eskaintza zabala egongo da Markeskuan. Matrikulaepea martxoaren 14ra arte egongo da zabalik.Gipuzkoa, Bizkaia etaArabako bikiak laugarrenezelkartuko dira‘Gemini operazioan’. Apirilaren6rako deialdia egin dute antolatzaileek:11.15etan Untzaganbatuko dira bikiak eta han klabelinbana emango diete.12.00etan, berriz, San Andreselizan meza egingo da eta, ondoren,taldeko argazkia aterakodute, jarraian txikiteoa hasteko.Bazkaria 14.30etan hasiko daeta izena ematen duen jendekopuruaren arabera erabakikodute non bazkaldu. Interesadutenek 40 euro sartu beharkodute apirilaren 3rako, jarraianematen ditugun kontu korronteetakobatean: 3035 0209 91itzulpengintza automatikoarennondik norakoak, hizkuntzateknologiak ikasleen testuakaztertzeko, barreterapiaeta aromaterapia eta sendabelarrakmoduko gaiak lantzekoaukera izango da. Matrikulazioepea martxoaren14ra arte egongo da zabaliketa informazio osoa www.ueu.org helbidean kontsultatzekomoduan dago.Modulu irekia Marimendi-koekinGemini operazioaosasuntsu baterako bide’. ModuluaMarimendi elkarteko kideekemango dute. Marimendi40 urtetik gorako andra euskalduneta mendizaleek osatzendute, 2006. urtean MontBlanc mendirako espedizioaprestatzeko elkartzen hasi zirenezgeroztik. Urte berekouztailean gailurreraino dauden4.808 metroak lau bide ezberdinetatikigo zituzten eta aurtengoudarako Kaukasokomendikatera joateko bidaiaprestatzen dihardute. ModuluaElgoibarko Kultura Etxeanemango dute, 10.00etatik11.30etara eta 50 urtetik gorakoedonork eman dezake izena,Debegesan dagoen EsperientziaEskolan (943820110telefono zenbakian edo nagusiak@debegesa.com).2091020976 (Euskadiko Kutxa)edo 2101 0035 170124462607(Kutxa). Umeek ez dute ordaindubehar. Antolatzaileekin harremanetanipintzeko EibarkoBizikleta Plazako Kasinora idatzidaiteke (Gemini operazioa idatzia)edo, nahiago izanez gero,943530193 edo 608207867telefonoetara deitu....eta kitto!/2008-II-22


ArtzainakAmeriketan,IllunabarrianDatorren asteko eguaztenean,otsailaren27an, Illunabarrian hitzaldi-zikloarenbarruan,Fermin Zelaietaeta Jose Mari Arretxea...eta kitto! Euskara Elkartearenegoitzanizango dira, 19.00etatikaurrera, ‘Artzainak Ameriketan’ izenburuko hitzaldia eskaintzeko.Zelaieta eta Arretxeak euren esperientziaren berri emangodute, irudiez baliatuta, eurak Ameriketan artzain izan zirenekobizimodua nolakoa zen azalduz. Hitzaldia gaian interesa duenjende guztiari zabalik dago.El Ambigúkoerakusketa.Deporrekoerakusketa.Deporreko argazkilarien lanakOtsaila amaiera arte Eibarko Klub Deportiboko ArgazkilaritzaTaldeko hainbat kideren lanak herriko tabernetan ikustekomoduan izango dira: Mateo Guilabert-en argazkiak El Ambigútabernan daude, Alberto Lukerenak Depor tabernan eta Alex Bergararenak,berriz, Portaleko tabernan.Jesika Martínez-Alcocer PortaleanMartxoaren 2ra arte Jesika Martínez-Alcocer Ermuko artistagaztearen lanak ikusgai egongo dira Portalean. Marrazkiek,akrilikoek eta eskulturek osatzen duten erakusketa ohiko ordutegianbisitatu daiteke kultur etxeko 2. solairuko erakusketa aretoan:martitzenetik domekara, 18.30etatik 20.30etara.LEIRE ITURBELEIRE ITURBEAntzerki jardunaldiek‘La verdad sospechosa’lana jasoko dutehilaren 29an, 20.30etanColiseoan. Ekitaldihorretan taularengainean Eibarkoaktore bat egongo da:Sardo Irisarri.Eibartarrak 29 urte daramatza berepasioa dena egiten: aktore izaten.SARDO IRISARRI,AKTOREA:“Zoragarria da zaletuakhunkitu eta emozionatzea”23firin faraN- Nolakoa izan da zure ibilbideaantzerkian?Historiaurrera joan beharko ginateke(barreak). 1981ean ErmuakoAntzerki Tailerrean hasinintzen eta 11 urte egin nituenbertan. Honen guztiaren erdianEibarko Udal Antzerkia eramannuen 1987an. 1990. urtearen inguruanantzerkia egiteari utzi niondenbora batez, baina orain delahamar urte, gutxi gorabehera, antzerkirabueltatu nintzen Madriletiklan bat egiteko deitu zidatenean.Hortik aurrera, Madrilen, Badajozen,Madrilen berriro ere, etaorain antzerki jardunaldi hauetaranatorren taldearekin (Eurekateatro)8 bat emanaldi daramatzat.- ‘La verdad sospechosa’ antzezlanaaurkeztuko duzue hilaren29an. Zer aurkituko dubertara hurbiltzen denak?Klasiko baten aurrean gaude.Almagroko jaialdirako, gaztelerazkoantzerkian egiten denjaialdi garrantzitsuena denerako,‘urrezko mendearen’ parte denautore mexikar bat hartu genuen(Juan Ruiz de Alarcon yMendoza). Lan honetan bertsotanegindako klasikoa ikusikoda, baina guztiz zoroa. Planteamenduklasikoa dauka, jantziklasikoak, testu klasikoa, bainagaur eguneratuta dago, kamerinoakikusleen bistan daude, akziobatzuk eszenatokian gertatzendira eta beste batzuk ez.- Lau papel egiten dituzu antzezlanean.Nola da posible?Uste dut eskizofreniak nahikoalaguntzen duela (barreak). Lanarenbanaketa kontua da, hamarpertsonai daude obra honetaneta gure antzerki-taldean 7 aktoregarenez, niri lau paper egiteatokatu zait. Oso dibertigarria da,ez zarelako gelditzen eta arropaaldaketak jende aurrean ematendirelako. Horrela, tamalez, funtzioosoan kantzontziloetan nagodaukadan triparekin (barreak).Erronka bat bezala hartzen dut,erregistroa, konposizio fisikoa,ahotsa eta abar aldatu behar dituzulako,eta hori guztia polita da.- Nola ulertzen duzu zuk antzerkia?Gustatzen zaidan zerbaitetanlan egiteko zortea daukat. Horrela,antzerkia, niretzat lan bat izanda,sumintzen nauen zerbait da,bizitzeko era bat. Antzerkia taldelan bat da, komunikatu eta adieraztekoera bat. Gauza zoragarriada lankide bati begietara begiratueta zaletuengan emozioa sortzea.Niretzat zoragarria da egunbatean bufoi dibertigarriarenaegitea eta hurrengoan gizon maltzurbatena. Antzerkiak ematenduen aukera bat da barruan daukazun‘ni’ bakoitza bizitzea.- Aktore izateaz gain, antzerkiklaseak ematen dituzu Berrizen.Bai. Lan talde izugarri onadaukat eta hau ezinbestekoa daniretzat, eurekin gauza arriskatuakegin ahal ditudalako. Ilusiohandiarekin lan egiten duen jendeada eta kalitate handia duena.Euren lanak dituen jendeada, gero antzeztera datoz eta,niretzat, hurrengo egunean berrizbueltatzea arrakasta bat da....eta kitto!/2008-II-22


24Agendatelefono jakingarriakSOS deiak...........................112Pegora ................................010Udaletxea ............943 70 84 00Portalea ...............943 70 84 39Udaltzaingoa.......943 20 15 25Mankomunitatea....943 70 07 99Debegesa ............943 82 01 10KIUB ....................943 20 38 43Epaitegia .............943 03 34 00Iberdrola..............901 20 20 20Naturgas..............902 12 34 56DYA Larrialdiak...943 46 46 22Gurutze Gorria....943 22 22 22Mendaro osp.......943 03 28 00Anbulategia.........943 03 25 00Torrekua ..............943 03 26 50Errepideak...........902 11 20 88Ertzaintza ............943 53 17 00Eusko Tren..........902 54 32 10Pesa.....................902 10 12 10Taxiak ..................943 20 30 71.............................943 20 13 25Alkoholiko Anonimoak......629 14 18 74autobus ordutegiakEIBAR-DONOSTIA. Egunero: 07.00, 08.50, 10.30, 13.30 eta18,30. Laneguna: 08.00, 15.30, eta 20.30. Jaieguna: 09.30 eta20.30. DONOSTIA-EIBAR. Egunero: 12.30, 15.00, 17.30, 19.30eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30 eta 13.30. EIBAR-BILBO. Laneguna:06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak:07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Laneguna:06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak: 07.40etatik21.40etara orduro. EIBAR-GASTEIZ. Egunero: 06.15, 10.45,14.45 eta 18.45. Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegunak:08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45. GASTEIZ-EI-BAR. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30. Jaiegunak: 08.30,10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta 20.30. EIBAR-IRUÑA. Laneguna:07.45 eta 13.30. Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IRUÑA-EIBAR. Laneguna:10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EIBAR-ARRATE. Zapatua: 14.15. Domeka eta jaiegunak: 09.00, 10.00,11.00, 13.00 eta 18.00. ARRATE-EIBAR. Zapatua: 14.45. Domekaeta jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EI-BAR-ELGETA. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegunak:12.00 eta 19.00. ELGETA-EIBAR. Laneguna: 14.00 eta20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta 19.30. ERMUA-MEN-DARO. Astelehenetik ostiralera: 06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik22.20etara orduerdiro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik21.50-era orduro. MENDARO-ERMUA. Laneguna: 06.55etatik21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 07.55-etik21.55-era orduro.tren ordutegiakEIBAR-BILBO. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara orduro.+ 10.35 eta 21.38. BILBO-EIBAR. Lanegunak: 05.57etatik20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.18. EIBAR-DURANGO. Egunero:+ 22.18. EIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 06.13etatik20.13etara orduro. + 10.35 eta 21.38. DONOSTIA-EIBAR-ER-MUA. Lanegunak: 05.47etatik 20,47etara orduro.eguraldiaEuskal Meteorologia AgentziatikHEGO HAIZEAZAPATURAKO zerua oskarbi egongo daeta, hego haizearen eraginez, tenperaturakgora egingo du. Maximoak 19ºC ingurukoakizango dira. Egunaren amaierarako erdimailako hodeiak agertuko dira, haize boladabortitzagoekin. DOMEKAN hodeiak gehitzenjoango dira; tenperaturak behera egingo du.22barixakuaTAILERRA17.00/21.00.- Sentsibilizaziorakosormen-tailerra,GKE-eetako boluntarioentzat.La Salle Isasiikastetxean.EGO IBARZINEKLUBA17.30 eta 21.00.- ‘RedRoad’ (Zuz: Andrea Arnold).Jatorrizko bertsioa,azpitituluekin. Sarrera:euro 2. Hezkuntza Esparruan.ANTZERKIJARDUNALDIAK20.30.- ‘Mozart Ballets’(Ballet Biarritz). Coliseoantzokian.23zapatuaTAILERRA09.00/13.00.- Sentsibilizaziorakosormen-tailerra,GKE-eetako boluntarioentzat.La Salle Isasiikastetxean.ANTZERKIJARDUNALDIAK20.00.- ‘Misterio del Cristode los Gascones’ (NaoD’Amores, Segovia). HezkuntzaEsparruan.24domekaKONTZERTUA13.00.- Usartza TxistulariBandaren kontzertua. Untzagan.UMEENDAKO ZINEA17.00.- ‘El arca de Noé’(marrazki bizidunak). Sarrera:2’80 euro. AmañaKultur Aretoan.25astelehenaIKASTEN16.00.- Mermelada etakontserbak artisau-eraraegiten ikasteko tailerra.Portalean.ANTZERKIJARDUNALDIAK19.00 eta 22.00.- ‘Salirdel armario’ (VorágineProducciones, Madril).Coliseo antzokian.26martitzenaSORMEN TAILERRA09.15/14.15.- Tekniker-IK4 Sormen Tailerra. Markeskuajauregian.IKASTEN09.30/12.30.- Hitzaldia:‘Historia del pensamientopolítico II’, Miguel Arroitajauregirekin.CEPAn (Isasi,39an).MAHAI-JOKOAK16.30.- Tute txapelketa.Beheko Tokian.GURASOAK MARTXAN18.30.- Hitzaldia: ‘Arazoakematen dituzten kontsumoenprebentzioa’.Mogel Isasin.ANTZERKIJARDUNALDIAK21.30.- Antzerkia Zineman.‘Vete de mí’ (Zuz:Victor García León). Coliseoantzokian.27eguaztenaMAHAI-JOKOAK12.00.- Toka eta ugaratxolehiaketa. Beheko Tokian.ILLUNABARRIAN19.00.- ‘Artzainak Ameriketan’.Hizlariak: FerminZelaieta eta Jose MariArretxea (irudiak ere eskainikodituzte). ...eta kitto!Euskara Elkartean(Urkizu, 11 solairuartea).GURASOAK MARTXAN19.00.- Hitzaldia: ‘Cómoprevenir el fracaso escolar’.La Salle Isasin.ANTZERKIJARDUNALDIAK20.30.- ‘Aullidos. Uncuento de hadas paraadultos’ (Teatro Corsario,Valladolid). Hezkuntza Esparruan.28eguenaIKASTEN11.30.- Hitzaldia: ‘El desafíode China’. Hizlaria:Jesús Torquemada. HezkuntzaEsparruan.MAHAI-JOKOAK16.30.- Mus txapelketa.Beheko Tokian.BERTSO-SAIOA19.30.- Bertsolari GazteenBertso Saioa. Kultu tabernan.‘EIBAR FACTORING’beherapenenazoka.Noiz: Otsailaren20tik 23ra.Non: Astelenafrontoian....eta kitto!/2008-II-22


erakusketakOtsailaren 28ra arteMateo Guilabert-enargazki erakusketa.El Ambigú kafetegian.Alberto Lukerenargazki erakusketa.Deporreko tabernan.Alejandro Bergararenargazki erakusketa.Portalea tabernan.Martxoaren 2ra arteJesika Martínez-Alcocer-en`Interbentzioa aretoan´erakusketa (marrazkiak,akrilikoak, eskulturak).Portalean.Mari Fran Ereñaeta Olga Gómez-enpintura eta zeramikaerakusketa.Topalekuan.lehiaketakP roiektEIBAR ProiektuTeknologikoen LehiaketaEpea: Martxoaren 1era arte.Informazioa:www.euiti.eibar.ehu.esMakrolehiaketaEpea: Martxoaren 2ra arte.Informazioa:Errota GaztelekuanXI. Eguen ZuriA rgazki LehiaketaGaia: Aratosteak.Epea: Martxoaren 4ra arte.Informazioa: ArrateKultur Elkartea.www.eibar.org/blogak/kultuXIV. IpurterreIpuin LehiaketaEpea: Martxoaren 12ra arte.Informazioa: ...eta kitto!Euskara Elkartea.943-200918 telefonoaII. Industriagintzariburuzko argazki lehiaketaGaia: Industriagintza.Modalitatea: Euskarri digitalean.Epea: Martxoaren 14ra arte.Informazioa: ArmeriakoIkasle Ohien Elkartean.943-203146 telefonoa.aaa@armeriaeskola.comVIII. Eskola-Bideo lehiaketaEpea: Martxoaren 30era arte.Informazioa: La Salle Azitain.Telefonoa: 943121698.lsallensae@planalfa.esdenborapasakAurkitu hemen Eibarren egondako 8 zine-aretoen izenak.Aurrekoaren SOLUZIOAzinemazinemauntzaga“Caramel”ZUZENDARIA:Nadine LabakiAKTOREAK:Nadine Labaki, Yasmine Al Masri,Joanna Moukarzel...Bost emakume batzen dira Beirut-ekoedertasun zentro batean. Bakoitzak berebizitza dauka, bakoitzak bere arazoak ditu.Layalek, adibidez, Rabih maite du,baina ezkondutako gizona da Rabih…ego-ibar“Red Road”ZUZENDARIA:Andrea ArnoldAKTOREAK:Kate Dickie, Tony Curran,Martin Compston...Jackie-k hiriko zaintza-kameren irudieibegira lan egiten du Glasgow-n. Halakobatean gehiago ikusi nahi ez lukeen gizonaagertuko zaio pantailan. Hortik aurrerakoada filmaren funtsa...farmaziakagendA 2522, barixakuaGOIZEZ Lekunberri (Isasi, 31)GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)23, zapatuaGOIZEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)24, domekaGOIZEZ Elorza (J. Gisasola, 18)GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)25, astelehenaGOIZEZ Larramendi (Calbetón, 19)GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)26, martitzenaGOIZEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)27, eguaztenaGOIZEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)28, eguenaGOIZEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)29, barixakuaGOIZEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)hildakoak- Felipa Labaka Etxezarreta.95 urte. 2008-I-30.- Felipe Fernández Uribarri.88 urte. 2008-II-11.- Carmen Cid Otero.92 urte. 2008-II-12.- Luis Alberdi Unanue.88 urte. 2008-II-13.- Fernando Luis Gómez Gutiérrez.81 urte. 2008-II-14.- Alex Marfull Astigarraga.54 urte. 2008-II-15.- Andres Garetxana Gerrikabeitia.88 urte. 2008-II-16.- Asunción Ortíz de Salazar Pinedo.84 urte. 2008-II-18.- Julio Arrizabalaga Agirreburualde.86 urte. 2008-II-19.- Mercedes Telleria Izagirre.95 urte. 2008-II-19.- Felix Peribáñez Ferrero.72 urte. 2008-II-20.- Benita Lamariano Garitagoitia.92 urte. 2008-II-20.jaiotakoak- Elur Aiarza Odriozola.2008-I-27.- Alazne Carballo Cabello2008-I-28.- Ander Sola Agirreazaldegi.2008-I-29.- Aroa Ramos Ramírez.2008-II-1.- Pedro Santamarina Pérez de Albeniz.2008-II-2.- Igor Prieto Alzelai.2008-II-3.- June Bilbao Romero.2008-II-5.- Libe Urra Bereziartua.2008-II-9.- Helga Ariznabarreta Mugerza.2008-II-10.- Mara Leturiondo Gisasola.2008-II-10.- Jokin Laskurain Pagaegi.2008-II-11.- Eneko Urkola Arriaga.2008-II-11....eta kitto!/2008-II-22


merkekittoETXEBIZITZAK● Elgoibarko Sigman pisua salgai. 60 m 2 .Logela bi, egongela, sukalde handia, komunaeta balkoia. Berriztua, jantzita etaoso eguzkitsua. Tel. 636-274420.● Eibar erdialdean pisua hartuko nukealokairuan. 3 logela eta egongelarekin.Tel. 943-203924.● Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan.Tel. 626-061112.● Debagoienan edo Debabarrenan pisuahartuko nuke alokairuan. Tel. 619-812347.● Pisua salgai Legarreko dorreetan. 3 logela,egongela, sukaldea, komun bi, balkoiaeta despentsa. Eguzkitsua eta denakanpora begira. Tel. 653-733357.● Soraluzeko Rabal kalean pisua salgai.64 m 2 . Logela bi, egongela, sukaldea etakomuna. Tel. 658-339709.● Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan.Tel. 649-199638.● Pisua salgai Egigurentarrenean. Logelabi, sukalde-jangela-egongela eta komuna.Trasteroa etxe barruan eta beste batkanpoan. Jantzita. Egoera onean. Tel.635-752986.● Logela edo pisua hartuko nuke alokairuan.Tel. 679-568370.● Logela alokagai. Tel. 686-286110.● Pertsona behar da etxea konpartitzeko.Oso prezio onean geratzen da alokairua.Tel. 637-528992.LOKALAK● Elgoibarko Olaso poligonoan lokala salgai.200 m 2 . Bulegoak ipintzeko prestatua.Tel. 639-313293.● Jatetxea traspasoan jubilazioarengatik.Martxan eta oso egoera onean. Tel. 697-494283.● Trasteroa erosi edo hartuko nuke alokairuan.Tel. 627-934675.SALEROSKETAK● Solarium tolesgarria salgai. Infragorriaketa MP3-arekin. Etxerako. Berria. 950 euro.Tel. 699-623821.● Bizikleta salgai. Orbea Arin markakoa.Dura-ace taldearekin. 2005ekoa. 1.700euro. Tel. 656-768944.● Bikotearentzako kanping-eko koltxonetasalgai. Erabili gabe. Puzgailua opari.Tel. 653-717875.● Errepideko bizikleta salgai. Osagarriguztiekin. Behin erabilita. Prezio onean.Tel. 653-717875.● Mountain-bikea salgai. Orbea Orionmarkakoa. 24 tailakoa. 7 urtetik aurrerakoendako.Deitu 20.00etatik aurrera. Tel.943-530746.● Errepideko bizikleta salgai. Vitus Futuralkoadroa, 56 tailakoa, kanbioak manillarrean.175 euro. Tel. 943-530880 edo688-609610.● Ejekutiboarentzako narruzko maletinasalgai. Erabili gabe. Tel. 676-116300.● Jantokiko mahaia eta aulkiak salgai.Berriak. Tel. 943-702589 edo 686-031181.Teresa.● `Las aventuras de Tintin´en 14 bideosalgai. Fundarekin. Berriak. 7 euro. Tel.943-120030.● Ohe-nidoa, eskritorioa, apala, sinfonierraeta almohada-kutxa salgai. Merke etaberriaTel. 943-701183.● Kotxe-kapota, silla txikia eta kapazoasalgai. Bebe-car markakoa. Tel. 943-200739 edo 605-774767.● Korrika egiteko zinta salgai. Tel. 656-789221.AUTOAK● Renault Scenic salgai. Egoera onean etaextra guztiekin. IAT pasatuta. 85.000 km.Tel. 607-230077.Iragarkiak ipintzeko: 943-200918 (Marisol).Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokaleneta autoen kasuan izan ezik. Azken hauetako PREZIOAKhonakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak: alokatu,10 euro; saldu, 15 euro. Autoak: 10 euro. Doanekoiragarkietan, 12 hitz onartuko dira gehienez....etamusu batzuretakoLANA● Ileapaintzailea behar da jornada erdirako.Esperientziarekin. Tel. 637-302318.● 28 urteko mutil arduratsua eskaintzenda edozein lanerako. Tel. 625-917400.● Emakumea behar da umeak zaindu etaetxeko lanetarako. Ordutegia: 08.15-12.15. Tel. 667-656096.● Neska eskaintzen da arratsaldez umeakedo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.Tel. 671-439914.● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.679-095634 edo 943-530718.● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.608-376387.● Neska eskaintzen da nagusiak, gaixoaketa umeak zaintzeko. Tel. 943-200994 edo617-571210.● Neska eskaintzen da nagusiak zaindueta garbiketa lanetarako, interna edo externamoduan. Tel. 699-813826.● Emakumea eskaintzen da kamarera lanakegin eta umeak edo nagusiak zaintzeko.Tel. 610-902124.● Mutila eskaintzen da makinak garbitzeko.Ikasketak eta esperientzia. Tel. 610-902124.● Neska arduratsua eskaintzen da goizezgarbiketa lanetarako. Tel. 665-726288.● Gizona eskaintzen da elektrizista, iturgineta peoi lanetarako. Tel. 605-363960edo 943-530718.● Neska eskaintzen da arratsaldez garbiketalanak egiteko orduka. Tel. 690-791689.● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.626-865691.● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaintzeko. Interna edo externa moduan.Tel. 606-658464.● Erizain laguntzailea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 663-301585.● Neska eskaintzen da kamarera moduanlan egiteko. Esperientzia. Tel. 663-301585.● Mutil euskalduna behar da banaketakegiteko. Gidatzeko karnetarekin. Tel.665-737830. Jon.● Emakume euskalduna behar da Eibarkodenda batean lan egiteko. Tel. 676-193782.Zure senide edo lagunen batzoriontzeko aukera ezin hobeaeskaintzen dizugu. Argazkiarruntaren prezioa 3 eurokoaizango da; argazki bikoitzarena(bikoteak...) 6 euro. Argazkiaeta testua eguaztena aurretikegon beharko da ...eta kitto!-n.● Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu eta etxeko lanetarako. Baita jostunlanetarako ere. Tel. 686-521598.● Neska behar da asteburu eguerdietankamarera bezala eta sukalde lanak egiteko.Tel. 699-181472.● Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu edo garbiketa lanetarako. Tel.649-368137.● Neska eskaintzen da orduka umeak edonagusiak zaindu eta etxeko lanetarako.Tel. 660-739555.● Neska eskaintzen da edozein lanerako.Tel. 630-404538.● Emakumea eskaintzen da orduka lanegiteko. Tel. 616-305808.● Neska eskaintzen da orduka nagusiakedo umeak zaintzeko. Tel. 697-869958.● Mutila eskaintzen da kamarero moduanedo garbiketa lanak egiteko. Tel. 680-250527.● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu, garbiketa lanak egin edo kamareramoduan. Tel. 680-250527.● Enpresa Zientzietan diplomatuak laguntzaklaseak ematen ditu etxez-etxe.Edozein irakasgai. Tel. 647-232536.● Ingelesezko klaseak ematen dira etxezetxe.Tel. 647-232536. Jaione.● Emakumea eskaintzen da edozein lanerako.Tel. 659-627356.● Emakumea eskaintzen da edozein lanerako.Tel. 658-400556.● Lizentziatuak klase partikularrak ematenditu maila guztietan. Talde txikiak etaprezio onean. Tel. 943-121898.● Sukaldaria behar da. Esperientziarekin.Tel. 610-619421. Rakel.● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.639-240038.● Neska eskaintzen da asteburuetan nagusiakzaintzeko. Tel. 679-568370.● Neska eskaintzen da nagusiak zaindueta garbiketa lanetarako. Tel. 636-172765.● Neska eskaintzen da orduka nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 690-134485.● Neska eskaintzen da orduka nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 686-127137.● Sukalde laguntzailea behar da. Tel.943-121262.Zorionak, NAGORE,gaur zure eguna da-eta.Zure kuadrillakuenpartez, muxu haundi bat.Zorionak, NAROA,martitzenian 4 urte eginzenittuelako. Aitxitxa,amama eta osaba-izekorenpartez, muxu haundi bat.LIBEren jaiotza dela-eta,zorionak Iñaki, Laraeta hiruroi, famelixarenpartez....eta kitto!/2008-II-22


CENTRO MEDICO EIBARINKORPORAZIO BERRIAK:– FOTODEPILAZIO UNITATEA, IPL LASERRAREKIN– FOTOGAZTETZEA– DOANEKO DIAGNOSTIKOAETA NEURRIKO FINANTZIAZIOAUnitate berri hau martxan ipini dugula-eta,Eibar Osasundegian %10eko deskontuaeskaintzen dizuegu otsailaren amaierara arte.Urkizu Pasealekua, 13Tlfno. 943.120.200

More magazines by this user
Similar magazines