SUMBER MAKLUMAT ATAS TALIAN - UTHM Library

lms.uthm.edu.my

SUMBER MAKLUMAT ATAS TALIAN - UTHM Library

SUMBER MAKLUMAT ATAS TALIANSESI 2006/2007PerpustakaanKolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor. No. Tel.:6 07-4537160 Faks.: 607-4536925


2 ACM Digital LibraryMerupakan koleksi rujukan dan teks penuh daripada jurnal, newsletterdan laporan persidangan daripada Association for Computing Machinery(ACM). Akses hanya terhad kepada 3 pengguna sahaja bagi satumasa tertentu, sila log out setelah tamat setiap sesi carian. Bidangperkara meliputi:Applied Mathematics, Biomedical Engineering, Computer Science, Electricaland Electronics Engineering, Industrial Engineering, MechanicalEngineering, Operations Research.3 Applied Science & Technology Full TextPangkalan Data ini mengandungi Indeks sebanyak 485 judul dari tahun1983, Abstrak sebanyak 485 judul dari tahun 1993 dan Teks Penuhsebanyak 100 judul dari tahun 1997. Akses hanya terhad kepada 4pengguna sahaja bagi satu masa tertentu, sila log out setelah tamatsetiap sesi carian. Bidang perkara meliputi:Acoustics, Aeronautics, Applied Mathematics, Artificial Intelligence, AtmosphericSciences, Automatic Control, Automotive Engineering, ChemicalEngineering, Chemistry, Civil Engineering, Communication & InformationTechnology, Computer Databases & Software, Construction,Electrical & Electronic Engineering, Engineering & Biomedical Materials,Energy Resources & Research, Environmental Engineering, Fire & FirePrevention, Food & Food Industry, Geology, Industrial Engineering,Machine Learning, Machinery, Marine Technology, Mechanical Engineering,Metallurgy, Mineralogy, Mining Engineering, Neural Networks,Nuclear Engineering, Oceanography, Optical & Neural Computing, Petroleum& Gas, Physics, Plastics, Robotics, Solid State Technology,Space Science, Textile Industry & Fabrics, Transportation, Waste Management.4 ASCE’s Civil Engineering Database (CEDB)Satu Platform bagi mengakses jurnal terbitan American Society of CivilEngineers (ASCE). Mengandungi senarai jurnal yang dilampiri abstrakdari tahun 1970, manakala senarai jurnal yang tidak dilampiri abstrakadalah dari tahun 1958. Bidang perkara meliputi:Aerospace Engineering, Architectural Engineering, Bridges, Cold Regions,Computer Practices, Construction, Earthquake Engineering, Education,Engineering Mechanics, Environmental Engineering, ForensicEngineering, Geotechnical Engineering, Highways, Hydrology, Hydraulics,Irrigation & Drainage, Management, Materials Engineering, StructuralEngineering, Transportation, Urban Planning, Water Resources,Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering.2


5 ASMEMenyediakan akses kepada jurnal terbitan American Society of MechanicalEngineers (ASME) hingga tahun 2005. Bidang perkara meliputi:Applied Mechanics, Biomechanical Engineering, Dynamic Systems, Measurement& Control, Electronic Packaging, Energy Resources Technology,Engineering for Gas Turbines & Power, Engineering Materials &Technology, Fluids Engineering, Heat Transfer, Manufacturing Science& Engineering, Mechanical Design, Offshore Mechanics & Arctic Engineering,Pressure Vessel Technology, Solar Energy Engineering, Tribology,Turbo-machinery, Vibration & Acoustics.6 Ei Engineering Village 2Engineering Village 2 (EV2) merupakan pangkalan data daripada EngineeringInformation (EI). EV2 menyediakan akses kepada Compendexdan ENGnetBase. Compendex merupakan pangkalan data kejuruteraanyang merangkumi pelbagai bidang kejuruteraan. Ia meliputi rujukandan abstrak bagi hampir 5,000 jurnal kejuruteraan, majalah niaga,laporan persidangan dan laporan teknik antarabangsa. ENGnetBaseakan diulas dengan lebih lanjut di bahagian Buku Elektronik. Akseshanya terhad kepada 3 pengguna sahaja bagi satu masa tertentu, silalog out setelah tamat setiap sesi carian. Bidang perkara meliputi:General Engineering, Civil Engineering, Chemical Engineering, MechanicalEngineering, Electrical Engineering, Materials Science, Energy.7 Emerald Management Xtra*Satu koleksi lebih daripada 33,000 artikel dari jurnal pengurusanberprestij lengkap dengan teks penuh (dari tahun 1994) dan abstrak(dari tahun 1989). Pangkalan data ini meliputi semua bidang pengurusan.Antara judul-judul jurnal dalam koleksi pangkalan data ini ialah EuropeanJournal of Marketing, International Journal of Operations & ProductionManagement, Library Management, Management Decision,Personnel Review dan The TQM Magazine. Bidang perkara meliputi:Marketing, Human Resources Management, Library and InformationManagement, Quality Management, Operations Management.8 General Science Abstracts Full TextPangkalan Data ini mengandungi indeks sebanyak 190 judul dari tahun1984, abstrak sebanyak 190 judul dari tahun 1993 dan teks penuhsebanyak 57 judul dari tahun 1993. Bidang perkara meliputi:Astronomy, Atmospheric Science, Biology, Botany, Chemistry, Conservation,Earth Science, Environment, Food, Genetics, Health, Mathematics,Medicine, Microbiology, Nutrition, Oceanography, Physics,Physiology.3


9 IEEE XploreIEEE Xplore mengandungi jurnal, transactions, surat, laporanpersidangan dan standard dari IEEE (Institute of Electrical and ElectronicsEngineers); dan jurnal, surat, majalah dan laporan persidangandari IEE (Institution of Electrical Engineers). Akses hanya terhad kepada15 pengguna sahaja bagi satu masa tertentu, sila log out setelah tamatsetiap sesi carian. Bidang perkara meliputi:Electrical Engineering, Computer Science, Electronics10 INSPEC on SilverPlatterINSPEC menyediakan akses kepada rujukan dan abstrak bagi jurnal,laporan persidangan dan penerbitan lain dalam pelbagai bidang. Tekspenuh juga boleh didapati bagi sesetengah rekod. Bidang perkarameliputi:Pure & Applied Physics, Electronics, Electrical Engineering, Communications,Computer Science, Control Engineering, Information Technology& Manufacturing, Production & Mechanical Engineering Physics, ElectricalEngineering, Electronics, Computing.11 IOP Electronic JournalsIOP Electronic Journals merupakan perkhidmatan jurnal elektronik yangditawarkan oleh Institute of Physics. Pengguna boleh melihat jurnaljurnalyang disediakan melalui Title, Subject, Publishing Partner,Journal Archive atau EJs Collection. Pengguna juga boleh membuatcarian dengan memilih butang Search dan menentukan carian mengikutkeperluan maklumat. Bidang perkara meliputi:Atomic Physic, Molecular Physic, Optical Physic, Mathematical Physic,General Physic.12 LawNet*LawNet merupakan Perpustakaan Atas Talian bagi Undang-undang Malaysiayang mengandungi teks Undang-undang Malaysia. Ia sesuai bagipeguam, penasihat undang-undang, ahli akademik, pelajar undangundangdan sesiapa sahaja yang ingin merujuk undang-undang Malaysia.Akses hanya terhad kepada 5 pengguna sahaja bagi satu masatertentu, sila log out setelah tamat setiap sesi carian.Bidang perkarameliputi:a. Law Library :Acts of Parliament, Principal Acts (Original), Amendment Acts, Ordinances,Bills Supplement, Rules & Regulations, Legislative Supplement(A), Legislative Supplement (B), Federal Constitution, CriminalProcedure Code, Penal Code, National Land Code, Rules of Court,Court Forms, General Orders (Perintah-perintah Am) and ArahanPerbendaharaanb. e-Gazettec. Selected Judgments of the Privy Councild. Istilah Undang-undang4


13 MathScience on SilverPlatterMathScience on SilverPlatter merupakan pangkalan data sains matematikyang dikeluarkan oleh American Mathematical Society (AMS). Pangkalandata ini meliputi maklumat daripada bahan terbitan bercetak MathematicalReviews (MR) dan Current Mathematical (CMP). Iamengandungi rujukan bibliografi dilampiri dengan ulasan atau abstrakbagi hampir 2,000 artikel jurnal, buku, buku teks, laporan persidangan,kertas laporan dan tesis. Bidang perkara meliputi:Statistics, Computer Science, Physics, Operations Research, Engineering,Biology.14 NSTP e-Media News Archive*NSTP e-Media menyediakan berita secara atas talian. Pangkalan dataini menfokuskan kepada berita dalam dan luar negara Malaysia. Kesemuaberita yang terdapat dalam pangkalan data ini disokong oleh koleksiberita arkib sejak tahun 1991. NSTP e-Media merupakan satu laluanatau platform kepada semua terbitan NSTP yang terdiri daripada NewStraits Times, New Sunday Times, Computimes, Business Times, MalayMail, Sunday Mail, Berita Harian, Berita Minggu, Harian Metro, MetroAhad and pelbagai lampiran yang mana dikemaskini setiap hari. Akseshanya terhad kepada 10 pengguna sahaja bagi satu masa tertentu,sila log out setelah tamat setiap sesi carian.15 ProQuest Dissertation & ThesesProQuest Digital Dissertations(PQDD) merupakan satudaripada pangkalan datapenyelidikan ProQuest® sejaktahun 1997. Sekarang ia telahdinamakan dengan ProQuestDissertations & Theses(PQDT). Dissertation Abstractsmempunyai sumbermaklumat yang luasberkenaan tesis PHD danmaster. Ia mengandungi lebih daripada 2 juta entri daripada tesis yangdihasilkan di U.S. yang diterima dari tahun 1861 hingga sekarang.ProQuest Dissertation & Theses telah dibangunkan dari langganan DissertationAbstracts yang meliputi pangkalan data Dissertation Abstractsyang lengkap termasuk keupayaan untuk memuat-turun lebih 450,00tesis dalam format PDF (format PDF boleh didapati bagi semua judultesis yang diterbitkan dari tahun 1997 dan seterusnya). Penggunajuga boleh melihat 24 muka surat pertama bagi setiap judul tesis sebelummemuat-turun tesis tersebut bagi memastikan ia bertepatan dengankeperluan maklumat pengguna. Akses hanya terhad kepada 5 penggunasahaja bagi satu masa tertentu, sila log out setelah tamat setiap sesicarian.5


16 ProQuest Education JournalsProQuest Education Journals merupakan satu akses segera bagi bahanbahanpenting dalam bidang pendidikan secara teori dan praktis yangmengandungi hampir 400 judul teks penuh, juga abstrak dan indeksbagi lebih daripada 330 judul jurnal. Pangkalan data ini meliputi jurnal,terbitan berkala, terbitan niaga, majalah dan sebagainya. Bagimempertingkatkan lagi mutu artikel pengarang yang menfokuskankepada topik pendidikan, pangkalan data ini mem-bekalkan penggunadengan paparan teks penuh bagi sesetengah artikel yang manamengandungi maklumat lengkap termasuk carta, jadual, gambar rajahdan unsur-unsur grafik lain. Bidang perkara meliputi:Adult Education, Higher Education, Home Schooling, Primary Education,Secondary Education, Special Needs Education, Specialist Teachingof the Arts, Sports, Business, Science, etc., Government Funding,Communication in the Classroom, Counseling, Social Policies.17 Sirimlink*Sirimlink mengandungi maklumat bibliografi, abstrak, deskripsi, notatambahan dan sebagainya bagi pangkalan data Sirimlink di bawah:a. Malaysian StandardsKatalog atas talian bagi piawai yang terdapat di Malaysia yang manalebih daripada 4,000 Piawai Malaysia boleh didapati untuk diperolehi.Kebolehcarian melalui nombor MS (Malaysian Standard), tajuk dankatakunci. Membolehkan anda mengetahui nombor-nombor terkinidan juga keterangan spesifik bagi MS yang telah diterbitkan.b. Malaysia PatentsMaklumat mengenai semua paten yang diluluskan di Malaysia. Iaitupaten-paten yang diluluskan di bawah Akta Paten 1983 dan patenpatenyang didaftarkan di bawah Ordinan Paten di UK 1951, iaitusebelum Akta Paten diperkenalkan.c. AbstractSatu senarai bibliografi bagi artikel-artikel terpilih dari lebih 500 judulmajalah berkala yang berkaitan dengan bidang perkara teknikal yangkomprehensif.d. MastMaklumat mengenai pakar-pakar dalam bidang sains dan teknologi diMalaysia yang bertugas di SIRIM Berhad.e. RegulationMaklumat mengenai peraturan-peraturan berkaitan teknik danperdagangan bagi membantu pengeksport Malaysia dalam pasaranglobal.f. Library OnlineAkses secara atas talian bagi koleksi bahan-bahan teknikalPerpustakaan SIRIM termasuk 500.000 piawai, 500 judul jurnalteknikal, 3,000 laporan teknikal dan 30,000 buku dalam pelbagaibidang sains dan teknikal.6


g. SirimtechPangkalan data SIRIM Technology (Sirimtech) ini mengumpulkan semuarekaan dan aplikasi yang dikeluarkan oleh SIRIM Berhad. Direka bagi industriindustriyang memerlukan teknologi terkini bagi tujuan komersial ataumencari penyelesaian kepada masalah-masalah teknikal yang dihadapi.18 ScienceDirectScienceDirect merupakan satu perkhidmatan maklumat elektronik bagiperpustakaan penyelidikan dalam pelbagai bidang khususnya yang berkaitandengan sains, teknologi dan perubatan ((STM)-Scientific,Technical and Medicalliteratures). Ia membolehkan penyelidik mengakses lebih 1,700 judul jurnalatas talian dan 3.4 juta teks penuh artikel dalam format HTML, membuatcarian ke atas lebih 59 juta abstrak dari bibliografi dalam pangkalan data STMdan menyambungkan pengguna dengan artikel dari lebih 170 penerbit STMdari satu antara muka (interface). Bidang perkara meliputi:Computer Science, Engineering, Materials Science.19 SpringerLinkSpringerLink merupakan satu pangkalan data yang membolehkan penyelidikuntuk mencapai maklumat dalam bidang sains, teknologi dan perubatan. Darisegi aspek koleksi, terdapat lebih daripada 1,200 judul jurnal yang dilengkapidengan ulasan dan 2,500 jilid dalam Online Book Series, ditambah denganOnline Reference Works, Online eBooks dan Online Journal Archives. Jurnalakademik terbitan Kluwer (Kluwer Academic Journal) juga boleh diakses melaluipangkalan data ini.Bidang perkara meliputi:Behavioral Science, Biomedical & Life Sciences, Business & Economics, Chemistry& Materials Science, Computer Science, Earth & Environmental Science,Engineering, Humanities, Social Sciences & Law, Mathematics, Medicine,Physics & Astronomy.* Sila rujuk Pustakawan Bahagian Perkhidmatan & Teknologi Maklumat untukmendapatkan username dan password Emerald Management Xtra,NSTP e-Media News Archive, Lawnet dan Sirimlink.7


BUKU ELEKTRONIK1 E-braryEbrary menyediakan kandungan dan teknologi yang menjadikan pengalamanpencarian di perpustakaan sesuatu yang lebih berharga dan produktif. Iamerupakan perkhidmatan berasaskan web kepada perpustakaan yangmenghubungkan perisian dengan lebih daripada 20,000 teks penuh bukudigital dari 200 penerbit terkenal. Bidang perkara meliputi:Business & Economics; Career & General Education; Computers, Engineering& Applied Science; Humanities; Science, Medicine & Allied Health; Social &Behavioral Sciences.2 ENGnetBASE*ENGnetBASE CRC Press merupakan salah satu daripada penerbit buku panduankejuruteraan. Kini buku panduan tersebut boleh dicapai secara atas talian.Ia adalah sumber maklumat bagi penyelidik, pakar runding, pensyarah, gurudan pelajar. Bidang perkara meliputi:Aerospace Engineering, Biomedical Engineering, Civil Engineering, ComputerEngineering, Electrical Engineering, Electrical Engineering Communications,Electronics, Engineering Management, Industrial Engineering & Manufacturing,Industrial Engineering Management, Lasers & Optical Engineering, MachineDesign, Mechanical Engineering, Nanoscience/Nanotechnology, Packaging& Systems Engineering.3 NetLibraryNetLibrary menawarkan pengguna dengan koleksi buku elektronik yangkomprehensif yang menjanjikan kebolehcapaian pengguna dengan deretansumber penyelidikan, rujukan dan bahan bacaan online yang luas. Bidangperkara meliputi:Economics & Business, Literature, American History, Medicine, Health,Wellness, Technology & Engineering, Religion, History, Sociology, Education,Philosophy.* Sila rujuk Pustakawan Bahagian Perkhidmatan & Teknologi Maklumat untukmendapatkan username dan password ENGnetBASE.8


46. Journal of hydraulic engineering47. Journal of hydrologic engineering48. Journal of infrastructure systems49. Journal of irrigation and drainage engineering50. Journal of knowledge management51. Journal of management development52. Journal of management in engineering53. Journal of management studies54. Journal of manufacturing science and engineering55. Journal of materials in civil engineering56. Journal of mechanical design57. Journal of offshore mechanics and Arctic engineering58. Journal of organizational change management59. Journal of performance of constructed facilities60. Journal of pressure vessel technology61. Journal of professional issues in engineering education andpractice62. Journal of small business and enterprise development63. Journal of solar energy engineering64. Journal of structural engineering65. Journal of surveying engineering66. Journal of time series analysis67. Journal of transportation engineering68. Journal of tribology69. Journal of turbomachinery70. Journal of urban planning and development71. Journal of vibration and acoustics72. Journal of water resources planning and management73. Journal of waterway, port, coastal, and ocean engineering74. Leadership and management in engineering75. Management decision76. Materials science and engineering77. Microelectronic engineering78. Natural hazards review79. Optical review80. Practice periodical of hazardous, toxicand radioactive waste management81. Practice periodical on structural designand construction82. Property management83. Real estate economics84. The electronic library10


CADANGAN PEMILIHANPANGKALAN DATA DAN BUKU ELEKTRONIKMENGIKUT FAKULTI/PUSAT PENGAJIANFakulti Kejuruteraan Awam & Alam SekitarAcademic Search Premier (ASP) * ASCE’s Civil Engineering Database(CEDB) * Applied Science and Technology Full Text * Ei EngineeringVillage 2 * General Science Abstracts Full Text * LawNet *MathSci+ on SilverPlatter * NSTP e-Media News Archive * ProQuestDissertation & Theses * Science Direct * SpringerLink * E-brary *ENGnetBASEFakulti Kejuruteraan Elektrik & ElektronikAcademic Search Premier (ASP) * Applied Science and TechnologyFull Text * ASME * Ei Engineering Village 2 * IEEE Xplore * INSPEC onSilverPlatter * MathSci+ on SilverPlatter * NSTP e-Media News Archive* ProQuest Dissertation & Theses * Science Direct * SpringerLink * E-brary * ENGnetBaseFakulti Kejuruteraan Mekanikal & PembuatanAcademic Search Premier (ASP) * ASCE’s Civil Engineering Database(CEDB) * Applied Science and Technology full text * ASME * EiEngineering Village 2 * IEEE Xplore * MathSci+ on SilverPlatter * NSTPe-Media News Archive * ProQuest Dissertation & Theses * ScienceDirect * SpringerLink * E-brary * ENGnetBaseFakulti Pendidikan TeknikalAcademic Search Premier (ASP) * Emerald * NSTP e-Media NewsArchive * ProQuest Dissertation & Theses * Proquest Education Journals* SpringerLink * E-brary * NetLibraryFakulti Teknologi Maklumat & MultimediaAcademic Search Premier (ASP) * ACM Digital Library * Applied Scienceand Technology Full Text * IEEE Xplore * IOP Electronic Journals* NSTP e-Media News Archive * ProQuest Dissertation & Theses *SpringerLink * E-brary * ENGnetBaseFakulti Pengurusan TeknologiAcademic Search Premier (ASP) * Emerald * LawNet * NSTP e-MediaNews Archive * ProQuest Dissertation & Theses * Proquest EducationJournals * SpringerLink * E-brary * NetLibraryPusat Pengajian SainsAcademic Search Premier (ASP) * Applied Science and TechnologyFull Text * Ei Engineering Village 2 * General Science Abstracts FullText * INSPEC on SiverPlatter * IOP Electronic Journals * MathSci+ onSiverplatter * NSTP e-Media News Archive * ProQuest Dissertation &Theses * Proquest Education Journals * SpringerLink * E-brary *ENGnetBase * NetLibraryPusat Pengajian Kemanusiaan & KomunikasiAcademic Search Premier (ASP) * Emerald * NSTP e-Media NewsArchive * ProQuest Dissertation & Theses * Proquest Education Journals* SpringerLink * E-brary11

More magazines by this user
Similar magazines