Buletin Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia

sprm.gov.my
  • No tags were found...

Buletin Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia

KELUARAN 3/2013PENERAJU PUSAT SUMBER RUJUKAN PENCEGAHAN RASUAHKetua Pesuruhjaya SPRM, Tan SriAbu Kassim bin Mohamed danPengarah MACA, Dato’ AbdulWahab bin Abdul Aziz telahmengadakan satu kunjunganhormat ke Perpustakaan NegaraMalaysia di Kuala Lumpur pada 13Jun 2013. Ketua PengarahPerpustakaan Negara Malaysia,Dato’ Raslin bin Abu Bakar disertaioleh serta pegawai-pegawai kananP erpusta k a a n Negara tela hmenerima kunjungan dari SPRMdan MACA ini. Kunjungan kerja ini bertujuan untukmewujudkan satu kerjasama antara MACA denganPerpustakaan Negara dalam usaha mewujudkan sebuahPusat Sumber Rujukan dalam bidang Anti-Rasuah danmeningkatkan kemudahan sedia ada yang terdapat diPerpustakaan MACA. Pihak MACA turut mendapatkankhidmat nasihat dan pandangan daripada PerpustakaanNegara berkenaan bahan-bahan bacaan yang diperlukanbagi menarik lebih ramai pengunjung ke MACA.Melalui sesi pertemuan ini Ketua Pengarah PerpustakaanNegara bersetuju supaya satu pasukan kerja dibentuk untukmembantu pihak SPRM dan MACA melakukan transformasidan penambahbaikan perpustakaan MACA kelak. Denganperancangan penambahbaikan MACA berupaya menjadisumber rujukan kepada bidang pencegahan rasuah kepadapelbagai agensi yang terlibat. Rombongan SPRM telah diberitaklimat mengenai maklumat berkaitan Perpustakaan Negaradan telah dibawa melawat kawasan di sekitar PerpustakaanNegara.


AKTIVITI PENINGKATAN KAPASITI SPRMAKTIVITI PENINGKATAN KAPASITI SPRMHalaman 2MACA GALAS TANGGUNGJAWAB BESARMACA bertanggungjawab dalam usahamemperluaskan program Pegawai IntegritiBertauliah (CeIO) susulan daripadakeputusan kerajaan mewajibkan setiapagensi awam menubuhkan Unit Integriti.Melalui ucapan yang disampaikan olehTimbalan Ketua Pesuruhjaya (Pengurusandan Profesionalisme), Dato’ Haji Zakaria HajiJaffar dalam Majlis Berbuka Puasa Bersamaanak yatim dari Rumah Anak Yatim Balkisdan pelancaran Laporan Tahunan MACA2012 di Perkarangan Kompleks SPRMKelantan dan MACA Wilayah Timur pada 29Julai 2013 yang lalu jelas menunjukkankepentingan MACA sebagai penggerak danmengkoordinasikan kursus yang bersesuaiandengan arahan penguatkuasaan PekelilingBil. 6 Tahun 2013, yang mewajibkan penubuhan Unit Integriti di setiap agensi kerajaan.Dalam majlis yang sama juga MACA buat julung kalinya telah melancarkan Laporan Tahunan MACA 2012,yang pertama kali diterbitkan. Melalui penerbitan sulungnya, MACA mengeluarkan Laporan Tahunan setebal107 muka surat dengan memberi tumpuan kepada fungsi dan tanggungjawab MACA dalam menganjurkanprogram latihan dan kemudahan fasiliti yang disediakan. MACA terdiri daripada lima pusat utama iaitu PusatPengajian Antarabangsa, Pusat Latihan Asas, Pusat Pembangunan Integriti Korporat, Pusat PerancanganPenyelidikan dan Korporat serta Pusat Kecemerlangan Kepimpinan SPRM. MACA turut dilengkapi dengan 4sekolah latihan yang memberi tumpuan khusus dalam bidang pembelajaran di MACA iaitu SekolahPenyiasatan, Sekolah Perundangan dan Pendakwaan, Sekolah Pencegahan Rasuah dan Pengurusan, SekolahPerisikan dan satu-satu cawangannya di Malaysia adalah MACA Wilayah Timur.Objektif utama penubuhan MACA adalah memantapkan kebebasan, ketelusan dan profesionalisme pegawaiSPRM dalam melaksanakan tugas serta melatih modal insan sektor awam bagi meningkatkan kapasiti dankapabiliti dalam usaha pencegahan rasuah.Antara tetamu jemputan yang hadir ialah Pengarah SPRM Negeri Kelantan, KPKPj Nor Rasmi Shari, PengarahJabatan Pembangunan Persekutuan Kota Bharu, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan,Ketua Hakim Syarie Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, Imam Besar Masjid As-Salam PengkalanChepa dan Pengetua Rumah Anak-Anak Yatim Kelab Balkis.


AKTIVITI PENINGKATAN KAPASITI SPRMHalaman 3CeIO: MEMACU INTEGRITIProgram Pegawai Integriti Bertauliah (CeIO) adalahsatu program yang dilaksanakan secara berterusansejak 2010 sehingga sekarang. Di bawah kelolaanPusat Pembangunan Integriti Korporat MACA, programyang dilaksanakan secara separuh masa selama 4bulan ini ( 4 Modul ) telah sampai kepada siri yangke-5 secara keseluruhannya.Bagi tahun 2013, MACA menganjurkan Program CeIOSiri 5 Bil. 2/2013 di mana pada kali ini MACA telahmenerima penyertaan 35 orang peserta yang terdiridaripada kalangan kumpulan pengurusan pertengahan( Gred 48 – 54 ) dari pelbagai agensi sektor awam danswasta di Malaysia.Peserta dikehendaki menyelesaikan 4 modul sepanjangsesi pembelajaran dan pada kali ini modul 1diperkenalkan kepada peserta iaitu pembelajaranmengenai Integriti. Modul ini berlangsung pada 15 – 19Julai 2013 bertempat di dewan Pahang, MACA.Program ini juga mengetengahkan banyak penceramahbaru dari SPRM dan juga agensi luar. Antarapenceramah yang terlibat dalam menjayakan programpada kali ini termasuklah daripada Institut IntegritiMalaysia (IIM), Suruhanjaya Pencegahan RasuahMalaysia (SPRM), Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA),Malaysian Institute of Corporate Governance (MICG),Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), NKRA,Business Ethics Institute Malaysia (BEIM) dan InstitutWasatiyyah Malaysia.Pelaksanakan program CeIO ini juga telah ditambahbaik dengan pertambahan Modul Ice Breaking yangtelah dikendalikan oleh bekas peserta CeIO yangberpengalaman dalam bidang berkenaan. Modul IceBreaking ini telah diadakan pada 14 Julai 2013.Program CeIO Siri 5 Bil.2/2013 ini juga telahdirasmikan oleh YBhg Dato’ Abdul Wahab bin AbdulAziz, Pengarah MACA pada 15 Julai 2013.


AKTIVITI PENINGKATAN KAPASITI SPRMAKTIVITI PENINGKATAN KAPASITI SPRMHalaman 4MACA PENDOKONG TRANSFORMASI SPRMMACA sebagai salah sebuah institut latihan awam diMalaysia sentiasa maju selangkah ke hadapan, seiringdengan hasrat SPRM. Ini dilihat melalui tindakandrastik yang diambil dalam merealisasikan resolusiyang telah dipersetujui dalam Konvesyen SPRM 2013yang telah berlangsung baru-baru ini.MACA memulakan transformasi dengan memahami,menghayati dan melaksanakan dasar dan halatujutransformasi yang telah ditetapkan oleh organisasiserta sentiasa berusaha untuk menjadi yang terbaik.Ini merupakan satu perubahan drastik yang diambilbagi memastikan MACA sentiasa dapat bersaing danmengikuti perubahan semasa. Selain berusaha untukmengukuhkan kerja-kerja berpasukan yang diamalkandengan memberi penekanan kepada sikap toleransi,kerjasama, bertanggungjawab, mematuhi arahan danperaturan secara konsisten tanpa prasangka negatifagar proses transformasi dapat berjalan secaraberterusan.Oleh yang demikian pada 14 Jun 2013 sempenaMesyuarat Bulanan Pegawai dan Kakitangan MACA,satu sesi penyerahan batch buttons Transformasi SPRMtelah dijalankan. Yang Berbahagia Dato’ Abdul Wahabbin Abdul Aziz, Pengarah MACA telah menyematkanbatch buttons Transformasi SPRM kepada setiappegawai dan kakitangan MACA yang hadir padamesyuarat ini.Dari masa ke semasa MACA sentiasa menambahbaikproses kerja sedia ada ke satu tahap yang lebih tinggi,berorientasikan hasil, dengan mengambil kirapandangan dan cadangan dari pelbagai pihak agarproses transformasi dapat memberi impak yang positifserta meningkatkan keyakinan masyarakat terhadapSPRM. Ini juga merupakan usaha MACA untukmembina organisasi yang lebih dinamik denganmemfokuskan kemahiran berteraskan teknologiterkini bagi meningkatkan keupayaan organisasi.Membudayakan sikap inginkan perubahan yanglebih baik adalah usaha terbaik bagi merealisasikanvisi untuk menjadikan MACA sebagai sebuah pusatlatihan pencegahan rasuah yang unggul.


AKTIVITI PENINGKATAN KAPASITI SPRMHalaman 5Program pembudayaan integriti yang digariskan dalamPelan Integriti SPRM bertujuan membentukkeperibadian yang tinggi dalam kalangan warga SPRMmerupakan satu agenda penting bagi tahun 2013.Pendedahan dari segi kerohanian turut diberipenekanan dalam usaha membentuk sahsiah diridalam kalangan pegawai dan kakitangan selari denganhasrat dan halatuju SPRM. Pembudayaan integritimemperlihatkan kesungguhan dan usaha berterusanSPRM memelihara integriti bukan sahaja melaluikegiatan harian tetapi juga melalui dakwah kerohanianyang memberi kesan terus kepada individu.MACA dengan kerjasama Pusat Latihan Asas telahmenganjurkan beberapa siri program KulliyyahMutiara Ilmu sepanjang 2013 yang memberipenekanan kepada keperluan kerohanian dalampekerjaan kepada kakitangan MACA. Pada 20 Jun2013, satu program Kuliah Mutiara Ilmu siri 3/2013telah dijalankan dengan disertai oleh pegawai dankakitangan MACA bertempat di Dewan Kuliah Kedah,Blok A MACA.Program ini, menampilkan Uztaz Long bin Kechikseorang penceramah bebas yang menyampaikanceramah bertajuk “ Israk dan Mikraj “ dari segi integritidalam islam. Peserta program diberi satu bentukpendedahan baru dalam memahami ajaran Islam disamping juga membuka perspektif baru dalammenjalankan kegiatan harian. Melalui aktiviti sebegini,bukan sahaja membantu peserta memperolehipengalaman baru, ia juga membuka minda pesertakepada input-input baru yang boleh digunapakaidalam kegiatan harian khususnya semasamelaksanakan tugas di pejabat.KULLIYYAH MUTIARA ILMU


KERJASAMA STRATEGIKHalaman 7IKRAR DAN JANJIMACA melalui Pusat Pembangunan Integriti Korporatmelaksanakan program Latihan Integriti Korporat kepadaagensi kerajaan dan syaraikat swasta yang telah terlibatdalam menandatangani Certified Integrity Pledge (CIP) bersamaSPRM dalam usaha memerangi rasuah dan mewujudkantadbir urus korporat yang lebih baik.Pada 3 hingga 4 Julai 2013 satu program latihan IntegritiKorporat bersama Syarikat Perumahan Negara Berhad(SPNB) telah dijalankan. Kursus ini dilaksanakanbertujuan memupuk dan menyemai nilai serta sikapintegriti di dalam diri peserta untuk diaplikasikan dalammenjalankan tugas. Dalam masa yang sama program inijuga menyampaikan mesej kesedaran kepada pesertaprogram dan secara tidak langsung kepada masyarakatberkenaan kepentingan kewujudan integriti dalamsesebuah organisasi serta kepentingan pematuhanundang-undang dan kod etika jabatan yang telahditetapkan.Integriti mampu menjana budaya kerja yang lebihbaik dan menjadi pemacu kepada kecemerlangandiri, organisasi dan pembangunan negara secara keseluruhannya.Dengan ini juga budaya pengambilanrasuah dan salah guna kuasa berupaya ditanganisebelum ia merebak menjadi virus dalam sesebuahorganisasi.Seramai 60 peserta yang terdiri daripada pihakPengurusan Tertinggi dan ketua-ketua seksyen SPNBhadir dalam kursus ini. Sebagai satu contoh teladan,Pengarah Urusan SPNB sendiri telah turut sertahadir dalam program ini pada 3 Julai 2013.


AKTIVITI PROGRAM PENINGKATAN DAN AKTIVITI KAPASITI MACA SPRMPEMANTAPAN JAWATANKUASA TADBIR URUSIKRAR DAN JANJIHalaman Halaman 8 8MACA melalui Sekolah Pencegahan Rasuah dan PengurusanMACA melaui Pusat Pembangunan Integriti Korporat menganjurkan Bengkel Pemantapan Arahan YAB Perdanamelaksanakan program Latihan Integriti Korporat kepada Menteri No. 1 Tahun 2009 (Jawatankuasa Keutuhan Tadbiragensi kerajaan dan syaraikat swasta yang telah terlibat Urus) untuk Agensi Luar Siri 1/2013 (Kementerian). Programdalam menandatangani Certified Integrity Pludge yang (CIP) bermula pada 8 hingga 9 Julai 2013 ini dijalankanbersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sepenuhnya di MACA.dalam usaha memerangi rasuah dan mewujudkan tadbirPenganjuran kursus ini adalah bertujuan mewujudkan satuurus korporat yang lebih baik.pasukan resource person di setiap jabatan/agensi berkaitanPada 3 hingga 4 Julai 2013 satu program latihan Integriti dalam perlaksanaan arahan ini. Selain membantuKorporat bersama Syarikat Perumahan Negara meningkatkan telah pengetahuan dan kemahiran urusetia JKTUdijalankan. Kursus ini dilaksanakan bertujuan memupuk sedia ada, program ini juga membantu memantapkandan menyemai nilai serta sikap berintegriti di dalam pelaporan diri maklumbalas JKTU dan mengenalpasti isu-isupeserta yang mana bakal membolehkannya diaplikasikan yang boleh dilaporkan mengikut terma rujukan yangdalam menjalankan tugas. Dalam masa yang disediakan. sama Seramai 22 orang peserta dari pelbagai agensiprogram ini juga menyampaikan mesej kesedaran kepada dari dalam negara telah menghadiri kursus ini dan diharappeserta program dan secara tidak langsung kepada dapat memastikan pelaksanaan JKTU berjalan dengan lancarmasyarakat berkenaan kepentingan kewujudan integriti dan berkesan.dalam sesebuah organisasi serta kepentingan pematuhanKECIL MENJADI KAWAN, BESAR MENJADI LAWANKesedaran bahaya kebakaran di Malaysia amat rendah.undang-undangInidan kod etika jabatan yang telahkerana masih ramai yang gagal memahami antara puncaditetapkan.berlakunya kebakaran adalah disebabkan oleh kelalaian Integriti mampu menjana budaya kerja yang lebihmanusia dan rasa cemas sewaktu berhadapan dengan baik dan menjadi pemacu kepada kecemerlangankebakaran. MACA yang sering dikunjungi oleh peserta diri, organisasi dan pembangunan negara secara keseluruhannya.Dengan ini juga budaya pembambilankursus dari dalam dan luar negara melihat perlunyapendedahan awal dalam kalangan kakitangan MACA berkenaanlangkah-langkah awal pencegahan kebakaran. sebelum Unit ia merebak menjadi virus dalam sesebuahrasuah dan salah guna kuasa berupaya ditanganiKeselamatan MACA melihat perkara ini sebagai organisasi.satukeperluan telah menganjurkan Taklimat dan DemonstrasiSeramai 60 peserta yang terdiri daripada pihakPencegahan Kebakaran Bangunan pada 19 Jun 2013.Pengurusan Tertinggi dan ketua-ketua seksyen SPNBTaklimat telah disampaikan oleh Encik Rodzlan Binhadir dalam kursus ini. Sebagai satu contoh teladan,Othman, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sri HartamasPengarah Ursuan SPNB sendiri telah turut sertaKuala Lumpur. Penjelasan yang disampaikan membukahadir dalam program ini pada 3 Juali 2013.persepsi baru berkenaan bahaya kebakaran bangunan danini membantu warga MACA untuk mempersiapkan diri bagimengelakkan kejadian sebegini daripada terjadi. Satu sesilatihan memadam api menggunakan peralatan sebenarturut dijalankan dibawah seliaan Jabatan BOMBA danPenyelamat.


Halaman 9PROGRAM DAN AKTIVITI MACAKADET & SENJATA : PENGALAMAN BERHARGAKetepatan membidik sasaran amat diperlukan apabilamenjalankan tugas-tugas lapangan yang memerlukanpegawai untuk menguasai kemahiran menggunakansenjatapi terutamanya apabila terlibat dalam situasiberbalas tembakan yang akan menguji kemahiranpengawalan senjatapi. Setiap pegawai SPRM wajibmenjalani latihan menembak yang merupakan salah satukemahiran penting yang perlu dikuasai.Bertempat di Maktab Penjara Kajang pada 29 April 2013satu latihan menembak telah dijalankan, selaras denganmodul yang dirancang dalam Kursus Asas Pegawai SPRMSiri 13 Bil.1/2013 Kadet Penolong Penguasa. PegawaiKadet yang pertama kali menggunakan senjatapi diberitunjuk ajar bagi membantu menyesuaikan diri denganpenggunaan senjatapi.Bahagian Keselamatan SPRM dibantu oleh UrusetiaKursus Asas dari Pusat Latihan Asas MACA telahmengendalikan sepenuhnya latihan menembak pada kaliini. Latihan yang dijalankan selama 2 hari inimendedahkan peserta kepada keperluan pengurusansenjatapi serta langkah-langkah keselamatanpenggunaannya. Ini bertepatan dengan Perintah TetapKetua Pesuruhjaya SPRM berkaitan dengan senjatapiyang perlu dipatuhi oleh setiap pegawai.Pegawai Kadet didedahkan dengan penggunaan 2 jenissenjatapi iaitu Revolver 0.38 dan Glock 34. Penerangansecara jelas disampaikan sebelum pegawai kadet diberikankebenaran memegang, mengendalikan dan melakukanlatihan tembakan untuk memastikan pegawai kadetbenar-benar memahami langkah keselamatan yang sangatdititik beratkan.


AKTIVITI PROGRAM KERJASAMA PENINGKATAN DAN AKTIVITI STRATEGIK KAPASITI MACA SPRMTANGGUNGJAWAB IKRAR DAN JANJI SOSIAL KEPADA MASYARAKATHalaman Halaman 10 10MACA melaui Pusat Pembangunan Integriti Korporatmelaksanakan program Latihan Integriti Korporat kepadaagensi kerajaan dan dan syaraikat swasta yang telah terlibatdalam menandatangani Certified Integrity Pludge (CIP)bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysiadalam usaha memerangi rasuah dan dan mewujudkan tadbirurus korporat yang lebih baik.Pada 3 3 hingga 4 4 Julai 2013 satu program latihan IntegritiKorporat bersama Syarikat Perumahan Negara telahdijalankan. Kursus ini ini dilaksanakan bertujuan memupukdan dan menyemai nilai serta sikap berintegriti di di dalam diri diripeserta yang mana bakal membolehkannya diaplikasikandalam menjalankan tugas. Dalam masa yang samaprogram ini ini juga juga menyampaikan mesej kesedaran kepadapeserta program dan dan secara tidak langsung kepadamasyarakat berkenaan kepentingan kewujudan integritiProgram Corporate Social Responsibility (CSR) silaturrahim dan memberi dalam sesebuah organisasi serta kepentingan pematuhanmerupakan salah satu modul dalam Kursus Asas masyarakat terhadap SPRM.perspektif positifPegawai SPRM Siri 13 Bil.1/2013 Kadet PenolongPenguasa. Ini merupakan satu nilai tambahan kepadaundang-undang dan dan kod kod etika jabatan yang telahUsaha ini bagi melahirkan modal insan yangkebertanggungjawaban dan penerapan nilai murni diditetapkan.berkualiti dan menyalurkan bantuan/sumbangansamping mendekatkan pegawai kadet dengankepada Integriti Asrama mampu menjana Darul Falah budaya PERKIM kerja yang (ASDAF).lebihmasyarakat dan membentuk keperibadian diri yang baik Program baik dan dan 2 hari menjadi ini yang pemacu bermula kepada kecemerlangan6 Julai 2013berintegriti serta berhemah tinggi.diri, menitikberatkan diri, organisasi dan dan kerjasama pembangunan berkumpulan, negara secara motivasi ke-ke-diri, seluruhannya. solat fardhu Dengan ini berjemaah, ini juga juga budaya sukaneka pembambilan dan“Dari Abu Hurairah r.a bahawa Nabi Muhammadpergaulan rasuah dan dan mesra salah antara guna kuasa pegawai berupaya kadet ditangani bersamas.a.w bersabda Apabila mati seorang anak Adamanak-anak sebelum ia ia ASDAF. merebak menjadi virus dalam sesebuahmaka terputuslah segala amalannya kecuali 3organisasi.perkara: Sedekah Jariah, Ilmu Yang Bermanafaat Kemuncak kepada majlis ini ialah upacaraSeramai 60 60 peserta yang terdiri daripada pihak& Doa Anak Yang Soleh ( Maksud Hadith sahih - penutupan program yang disempurnakan oleh KPKPjPengurusan Tertinggi dan dan ketua-ketua seksyen SPNBRiwayat Muslim )Alias Bin Salim selaku Pengarah Keselamatan yanghadir dalam kursus ini. ini. Sebagai satu contoh teladan,mewakili YBhg Dato Haji Zakaria Bin HajiPengarah Ursuan SPNB sendiri telah turut sertaSelaras dengan maksud hadith tersebut, program Jaffar, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusanhadir dalam program ini ini pada 3 3 Juali 2013.CSR kali ini dijalankan di Kalumpang Resort & Dan Profesionalisme SPRM. Dalam majlis yang sama,Training Centre, Kalumpang, Hulu Selangor dengan Ketua Pusat Latihan Asas, PKPj Mohd Fauzi Binpenyertaan 54 orang penghuni Asrama Darul Falah Husin bagi pihak MACA turut menyampaikanPERKIM (ASDAF) Bukit Persekutuan Kuala Lumpur. sumbangan kepada penghuni ASDAF.Di antara objektif program ini adalah merapatkan


PROGRAM DAN AKTIVITI MACAHalaman 11INTEGRITI DALAMKEHIDUPANMACA Wilayah Timur, Kelantan menganjurkanProgram Bicara Minda dengan menyasarkanpenyertaan dalam kalangan pegawai dankakitangan Suruhanjaya Pencegahan RasuahMalaysia Negeri Kelantan dan MACA. Programyang berlangsung pada 30 Julai 2013 inibertujuan menyampaikan satu bentuk ilmu dankesedaran berkaitan petingnya integriti dalamkehidupan seharian khususnya sebagai seorangpenjawat awam. Program-program sebeginimembawa banyak input berguna kepada pesertadan sesuai dipraktikkan untuk melahirkanpenjawat awam yang lebih berkualiti kepadajabatan khususnya kepada warga MACA danSPRM Kelantan. Bersesuaian dengan tema program,En. Wan Muhammad Hazan bin Wan Hassanyang juga urusetia Integriti dan Kualiti telahdijemput untuk menyampaikan ceramah.MAJLIS BERBUKA PUASABERSAMA ANAK YATIMKELAB BALKISRamadhan kembali lagi. Bulan yang dinanti-nantikanoleh setiap lapisan masyarakat untuk beramal ibadatyang mana menjanjikan satu kepuasan yang tiada toloktandingnya. Namun begitu dalam kita ketawa riangmenyambut ketibaannya masih ada segenlitir yangmenyambutnya dengan redup hati linangan airmata.Sehubungan itu MACA Wilayah Timur merintis sejarahapabila pada tahun ini mengadakan satu jamuanberbuka puasa bersama anak-anak yatim daripadaKelab Balkis, Kota Bharu Kelantan. Jamuan diadakanserentak dengan Majlis Pelancaran Buku LaporanTahunan MACA 2012 yang diadakan di perkaranganMACA Wilayah Timur. Seramai 30 orang anak yatimdari Kelab Balkis hadir pada majlis ini yang turutmenerima sumbangan khas bantuan Hari Raya yangdisampaikan oleh YBhg Dato Haji Zakaria bin HajiJaffar, Timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM. Turut hadirsama ialah Ketua Jabatan Negeri Kelantan, wargaSPRM Kelantan, warga MACA Kuala Lumpur danSekretariat Pencegahan Rasuah Institut PendidikanGuru (IPG) Kampus Kota Bharu.


PROGRAM DAN AKTIVITI MACAHalaman 12KARNIVAL SUKAN MACA : BUDAYA HIDUP SIHATKecergasan merupakan satu faktor penting yangharus dititik beratkan oleh semua pihak.Setiaporganisasi sering memandang perkara ini sebagaisalah satu aspek utama dalam mewujudkan sebuahpasukan kerja yang berdaya saing serta mampumenjalankan visi sesebuah organisasi. Bersesuaiandengan itu MACA sebagai sebuah pusat latihanawam di Malaysia turut menitikberatkan aspekkesihatan dan kecergasan sebagai salah satu aspekutama dalam menjalankan tugas.Pada 29 Jun 2013 yang lalu MACA melaluikerjasama Kelab Kebajikan dan Rekreasi MACA telahmenganjurkan Mini Karnival MACA. Ini merupakansebuah program yang dirancang bertujuan untukmewujudkan satu budaya kerjasama berpasukandan menerapkan nilai-nilai kesihatan melalui sukandan rekreasi. Melalui program ini dua pasukan telahdibentuk iaitu pasukan Excellent yang mewakili 5buah Pusat dan Unit Keselamatan MACA menentangpasukan SMART yang diwakili oleh 4 buah Sekolahdan Bahagian Pengurusan MACA.Pelbagai program telah dijalankan bagi memeriahkanmini Karnival MACA ini seperti pertandingan futsal,bola tampar, sukaneka, senamrobik, ceramahkesihatan, perlawanan paintball dan bermacam lagi.Pasukan SMART telah memenangi piala pusinganbagi Mini Karnival MACA pada kali ini denganmenjuarai sebahagian besar daripada acara yangdipertandingkan.Acara sebegini membentuk kerjasama berpasukandan budaya ini boleh diterapkan dalamperlaksanaan kerja dalam tugas seharian.


LENSA MACAHalaman 13KURSUS APLIKASI ALATAN TEKNIKAL PERISIKAN (13-17.5.2013)SEMINAR PENCEGAHAN RASUAH (27.5.2013)LAWATAN UNAFEI,JAPAN (17.7.2013)LAWATAN BASMIDA,BRUNEI (2.7.2013)


AKADEMI PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIAKUNJUNGAN SEKRETARIAT PENCEGAHANRASUAH IPGMACA dari masa ke semasa mengadakan pelbagaiprogram kerjasama strategik dengan agensi-agensikerajaan dan swasta. Selain menganjurkanpelbagai program latihan, MACA pada hari iniberkembang selangkah apabila MACA WilayahTimur, Kelantan ditubuhkan sebagai satu lagi pusatrujukan pembelajaran dalam bidang pencegahanrasuah.Pada tanggal 7 Julai 2013, MACA Wilayah Timur,Kelantan menerima kunjungan daripada RombonganSekretariat Pencegahan Rasuah IPG. Rombongan initerdiri daripada kalangan mahasiswa dan mahasiswiseramai 18 orang daripada Institut Pendidikan GuruKampus Kota Bharu, Kelantan telah memilih MACAWilayah Timur bagi mendapatkan input bersesuaianberkenaan dengan program latihan pencegahanrasuah.Bagi mencapai tujuan lawatan sambil belajar ini,satu sesi taklimat dan tayangan video korporatMACA telah diadakan bagi memberi penjelasanberkenaan fungsi dan penubuhan MACA. Pelbagaimaklumat berkenaan program-program terbaruMACA seperti Program Sarjana Pengajian RasuahUKM-SPRM, Program Pegawai Integriti Bertauliah(CeIO), peluang melanjutkan pembelajaran denganuniversiti tempatan dan swasta serta programprogramkerjasama strategik di antara agensidisampaikan kepada para peserta sebagaipendedahan awal.Para peserta turut dibawa melihat kemudahankemudahanyang disediakan di MACA WilayahTimur yang mampu menampung hampir 100 orangpeserta kursus dalam satu-satu masa.Akademi Pencegahan Rasuah MalaysiaPersiaran Duta, Off Jalan Duta , 50480 Kuala LumpurTelefon: 03 - 62092800 Faks: 03 - 62016197E-mail: info.maca@sprm.gov.my

More magazines by this user
Similar magazines